mechelen - Persdienst

Commentaren

Transcriptie

mechelen - Persdienst
UW REGIOGIDS
MECHELEN
Woensdag 23 september 2015
Tweewekelijks magazine
71 jaar later
De Bevrijding
herdacht in stijl
Puzzel & Win
100 Win for Life
biljetten
Mechelen
Modeltreinbouwers
zoeken een nieuwe
vaste stek
Dupliceren alle soorten sleutels
Foto: pvw
OP DE COVER
Omdat de reuze grote
gele Opsinjoor een
gevaar betekende voor
klimmende kids, zijn een
aantal aanpassingen
gebeurd aan het beeld
Beveiligen van uw woonst of bedrijf
Verkoop, levering & plaatsing
veiligheidssloten
Kluizen & brandkasten
Levering & plaatsing inbraakwerende
deuren
Brievenbussen
Raamsloten, hangsloten, fietssloten,…
Hoogstraat 12 - 2800 Mechelen
fax 015 261 117
[email protected] -www.slotenensleutels.eu
Openingsuren winkel:
MA - VR 09u00-18u00 - ZA 09u00-17u00
AKJRH00B
Tegelhuis Mechelen
Jouw smaak vind je in onze zaak !!!
Alles wat u nodig heeft i.v.m. tegels, sanitair en totale badkamerrenovatie
D
N
E
K
E
E
W
P
KOO
en
zaterdag 26 tember
ep
zondag 27 s
De grootste keuze in
vloer- en wandtegels,
binnen en buiten!
E tot
MET EXTREM
KORTINGEN -60%
OPEN
Alle dagen van 10u. tot 18u. - Zon- en feestdagen: 13u. tot 17u.
ADRES
Vraag naar on
ze
opruimingslote
n aan
dumpprijzen,
altijd
2500 m2 in sto
ck
Oscar van Kesbeeckstraat 39-41 • 2800 Mechelen • Tel. 015 655 650
www.tegelhuismechelen.be • [email protected] • Nabij ingang stadion Racing Mechelen
AOKHK00A
2
audio - televisie - home cinema
Audiovision
in een andere winkel een
lagere prijs gezien?
wij passen de prijs aan
durf te vergelijken op
www.audiovision.be
Audiovision uw wensen staan centraal
Van Benedenlaan 4 - Mechelen (vlakbij Brusselpoort)
AJYST0AA
RONDOM
CO
COVERSTORY
3
Gele Opsinjoor gekortwiekt
De stad liet enkele aanpassings­
werken uitvoeren aan de reuzegrote gele
Opsinjoor. De werken aan het beeld
hebben een week in beslag genomen. De
aanpassingen werden nodig geacht omdat
de Opsinjoor werd beklommen door kinde­
ren en het gevaar voor valpartijen en
andere ongevallen te groot werd.
MECHELEN
Paul Van Welden
Tijdens de zomervakantie be­
sliste het schepencollege om de
Opsinjoor XXL tijdelijk ontoe­
gankelijk te maken, dit met het
oog op het verbeteren van de
veiligheid. Intussen hebben de
stad, de ontwerper en de fabri­
kant rond de tafel gezeten om
te bespreken welke ingrepen
nodig waren. Het beeld is ver­
plaatst naar het midden van het
grasperk om zo minder dicht bij
de paadjes te liggen. Eén hand
werd aangepast en komt meer
verticaal te staan zodat er in de
hoogte geen plat vlak meer is
waar men op kan staan. Om
plasvorming tegen te gaan en
het gebruikscomfort te verho­
gen heeft men ook de buik aan­
gepast. Beide benen werden ook
ingekort. Eigenlijk zijn er geen
benen meer te zien en werden
de voeten onmiddellijk op de
DL
RAMEN en DEUREN
ALLE ZONNEWERING
broek geplaatst. Rondom werd
veiligheidshalve het kunstgras
en de valdemping nog meer uit­
gebreid.
Het tijdelijk verbod om de kin­
derinstallatie als spelprikkel te
beklimmen, blijft na de werken
nog even gehandhaafd
De stad wacht eerst de confor­
miteitsverklaring van de fabri­
kant af en er dient een gunstig
controleverslag afgeleverd te
worden door ‘Kinderspel’, een
firma gespecialiseerd in veilig­
heid van speeltuigen en speel­
tuinen. De stad wenst niets aan
het toeval over te laten want er
werd eveneens advies ingewon­
nen bij een tweede expert inza­
ke keuringen van speeltoestel­
len (BTV). Pas indien iedereen
groen licht gegeven heeft,
wordt het tijdelijk verbod opge­
heven.
FABRIKANT
ROLLUIKEN
• Voorzetrolluiken ALU
• Rolluiken PVC
• Vliegenramen - vliegendeuren
• Automatische rolluiken
• Ramen PVC + ALU
Koningsveld 10 - 2200 Noorderwijk
Tel. 014 26 22 41 - fax 014 26 22 40 - 0471 67 32 25
[email protected]
AOBRW00A
bvba Rolluiken DELEN
4
RONDOM
COLUMN door STIJN DELABIE
COL
Jan van Gent
1769. Ik dien aan boord van de
King George III. Het is een eer aan
de zijde te mogen staan van James
Cook, de wereldberoemde
Britse cartograaf, zeevaar­
der en ontdekkingsreiziger,
onze kapitein. Mijn taak?
Het bestuderen van de fau­
na en flora van Nieuw­
Zeeland, een van de laatste
onbeschreven delen van
de aarde. Er komen geen
zoogdieren voor, vogels
hebben het er voor het
zeggen. Ze leven er onbe­
zorgd, quasi zonder na­
tuurlijke vijanden. Maar
die tijd lijkt voorbij. Tij­
dens mijn expedities zie
ik de ratten en katten die wij op
Nieuw­Zeeland hebben binnenge­
bracht hun nesten plunderen. In
een paar jaar tijd noteerde ik het
halveren of verdwijnen van ver­
schillende vogelkolonies. Alleen
de Jan van Gent houdt stand, een
vogel die ook bij ons voorkomt. De
soort weet hoe ze moet omgaan
met ratten en katten.
meer in het midden, hoe veiliger
voor hun eieren en kuikens. Maar
eens de strijd is beslecht en ieder­
een zijn plaats heeft, broeden ze
zij­aan­zij en weerklinkt over
de kolonie een eenstemmig,
opgewekt ge­
kir. Wanneer
je aan woorden
geen betekenis
hecht, klinken
mensen net
hetzelfde. En ik
hou vaak niet zo
van de beteke­
nis van de woor­
den van men­
sen, van de me­
ningen die ze verkondigen. Dat
maakt van vogels soms aangena­
mer gezelschap.
Migratie van mensen, dieren of
planten is van alle tijden, met alle
gevolgen die daar bijhoren. De
naam Jan van Gent, komt bijvoor­
beeld van het Keltisch – de taal
van een volk dat in Europa is ver­
dwenen – en betekent ‘witte ha­
ringvogel’. Mijn wereld, in 1769,
telt 800.000 mensen, waarvan een
vijfde in Europa leeft. In de eeu­
wen die komen, zal hun aantal
blijven toenemen,
vooral in Azië en
Afrika. Ze zullen
allen op zoek gaan
naar de beste plek
om ‘hun nest’ te
bouwen. Ik krijg
op voorhand
hoofdpijn van het
gigantische geka­
kel, de oeverloze
brei aan menin­
gen, waartoe dat zal leiden. Bij­
voorbeeld wanneer het kind van
een vluchteling dood op het
strand aanspoelt, in uitgerekend
dat deel van de wereld waar hem
veiligheid beloofd was. Dan ver­
loopt de nestingsdrang van de Jan
van Gent toch met meer schroom.
Met veel
kabaal,
imponeren en
dreigen, vechten ze
om de beste
plaatsen in het
broedgebied
Wanneer de kapitein mij vraagt of
ik niet eenzaam wordt van mijn
lange dagen tussen de vogels, ant­
woord ik dat zij net als mensen
zijn. Met veel kabaal, imponeren
en dreigen vechten ze om de beste
plaatsen in het broedgebied. Hoe
COLOFON
EditiE
RONdOm mECHELEN
49.331 exemplaren
Redactiecoördinator Rondom
Geert Desmytere
Verantwoordelijke uitgever
Bernard De Riemacker
Ons adres
Abeelstraat 29a - 9600 Ronse
[email protected] - 055 23 55 52
[email protected]
Rondom is een publicatie van nv Corelio Connect Noord
BTW BE 0444.716.591
Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden
Rondom niet ontvangen? 0800 16 644
Uw advERtENtiE iN RONdOm?
Regio sales manager Danny Stremersch
Media-adviseur Rondom Mechelen
Glenn Geyselings: 0477 89 58 70
[email protected]
Vossendaal 10, 2440 Geel, Tel. 014 56 43 80
Fax 014 56 43 89, Email: [email protected]
Zoekertje plaatsen [email protected]
0800 99 510
VELUX-RAMEN EN TOEBEHOREN,
VOLLEDIGE ZOLDERINRICHTING:
DUFFEL
EIGEN PROFESSIONELE PLAATSINGSDIENST
DAGLICHT, HET BELANGRIJKSTE MEUBEL IN DE KAMER
…%
RUIME
STOCK
…%
SCHERPE
PRIJZEN!
www.velux.be
…%
…%
Ook alle soorten isolatie !
LICHT BRENGT LEVEN
DE GOEDKOOPSTE BOUWHANDEL VAN DE STREEK!
DUFFEL
TEL. 015 31 12 19 • FAX 015 31 86 40
website: www.ddd.be • e-mail: [email protected]
OPENINGSUREN: Maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur. Zaterdag van 8 tot 16 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
AKATI00S
STATIONSSTRAAT 163 • 2570 DUFFEL
6
RONDOM
VERENIGINGSLEVEN
Modeltreinbouwers zoeken nieuwe stek
Een groep liefhebbers van modeltreintjes stichtte meer dan 40 jaar geleden de
Miniatuur Spoorweg Club van Mechelen. Sinds 1976 huizen ze in het vormingsstation
van Muizen. Maar daar moet de vereniging nu haar gigantische modulebanen opkra­
men. Ze zoeken een onderkomen in de ruime regio. Paul Van Welden
MECHELEN
gewerkt moet worden en onder­
houden worden. De echte club­
baan is echter uit één stuk en is
na verhuis ten dode opgeschre­
ven. Dat is dus afbreken. Er zit­
ten geen duizenden maar mil­
joenen werkuren in. Als we de
clubbaan zouden demonteren
dan zouden we alles stuk ma­
ken door ze los te maken. De
gemiddelde leeftijd van onze le­
den is 55 jaar. Wat wij zoeken
is een locatie die ons niet meer
dan 350 euro huur per maand
kost. Rumst, Mechelen, Lier of
‘Je kan dat
geen hobby
meer noemen’
Rudy Van Doren
Minatuurtreinbouwer
Rudy Van Doren (57) is brand­
weerman in Vilvoorde. In zijn
vrije tijd is hij passioneel bezig
met miniatuurtreinen. Rudy is
de wanhoop nabij: ‘Wij zijn op
zoek naar een nieuwe stek’,
zucht Vandoren, ‘want het ge­
bouw is verkocht aan een nieu­
we eigenaar, en die heeft ande­
re plannen met het voormalig
gebouw van de NMBS.’ De Pijl
werd opgericht op 11 oktober
1974 in Mechelen. In 1976 nam
de vereniging zijn intrek in het
huidige lokaal in het vormings­
station te Muizen. In 1977 werd
gestart met de bouw van een
grote clubbaan. In 1988 werd er
gestart met de bouw van een
modulebaan met lijn 42 Luik­
Gouvy als voorbeeld. Er werd
gekozen voor een digitale be­
sturing.
‘Wij zitten hier al 33 jaar’, legt
Rudy uit, ‘Ikzelf al 12 jaar. Dat
is een levenswerk. Je kan dat
geen hobby meer noemen. De
tijd van de treintjes, de trans­
formators en wat stukjes spoor
is voorbij. Dat is een veelzijdige
hobby geworden met heel wat
elektronica. De treinen hebben
28 functies. Je kan daar van al­
les mee doen. Je kan alle mo­
dellen volledig nabouwen. Ze
worden hoe langer hoe duurder
en meer gesofistikeerd. Elke
avond brengen clubleden hun
rollend materieel mee om er­
mee te rijden en ervan te genie­
ten. Hier op de zolderverdie­
ping wordt meer gebouwd en
aangepast en beter gemaakt.
Wij verzamelen, wij bouwen,
wij rijden en we doen research
naar de geschiedenis van de
treinen via gespecialiseerde
zoekmachines op het internet.
‘De zolderverdieping is samen­
gesteld uit modules van een
meter, om de gelegenheid te ge­
ven ermee naar exposities te
gaan. Die moeten snel en effici­
ent kunnen opgebouwd en afge­
broken worden. Maar dan heb­
ben wij nog altijd een ruimte
nodig omdat er constant aan
Willebroek zijn mogelijke op­
ties. Het liefst hebben we een
ruimte hebben met een opper­
vlakte van duizend vierkante
meter op het gelijkvloers met
airco en wifi, maar in principe
zijn we al tevreden met 250
vierkante meter om te kunnen
opbouwen wat we kunnen hou­
den. Wij zouden al blij zijn met
100 vierkante meter om de club
bijeen te houden. Wij kunnen
per module werken en hoeven
niet alles uit te stallen. Het zij
om samen te komen om ideeën
uit te wisselen of om de modu­
les te verfraaien.’
Alle tips voor een nieuwe loca­
tie zijn welkom bij Rudy Van
Doren 0477 289613 of via
e­mail naar [email protected]­
lenet.be.
* Voorwaarden in de winkel
7
EN MÉÉR PROMOTIES IN
OKTOBER OP TAL VAN
PARKET EN LAMINAAT
Tal van houtsoorten te zien in
onze toonzaal: eik, bamboe,
olive wood, sucupira, teak,
wengé en veel meer. Onze
interieurconsulenten staan u bij
met professioneel advies.
U kan beroep doen op onze
eigen plaatsingsdienst.
Vloer: Palazzo
Openingsuren Toonzaal
ma – vrij: 9:00 – 12:00 en 13:00 – 18:00 uur
zaterdag: 10:00 – 17:00 uur (doorlopend)
Leuvensesteenweg 396, Boortmeerbeek
www.serry.be | 016 60 44 89
Gesloten op dinsdagvoormiddag en zon- en feestdagen.
AKFCM00I
8
RONDOM
DE BEVRIJDING
Mechelen herdenkt bevrijding in stijl
Op 4 september werd de bevrij­
ding WO II herdacht op de Grote Markt van
Mechelen. Jong en oud konden een ritje
maken met historische, militaire voertui­
gen. Paul Van Welden
MECHELEN
Kamiel Van Opstal uit Wille­
broek is fier op zijn Willy
Jeep uit 1950: ‘Die hebben ze
nog gebruikt in de Koreaanse
oorlog. Ik heb die al 10 jaar. Ik
ben geboren in 1944 en oor­
logsvoertuigen hebben altijd
mijn interesse gewekt. Het
was mijn jongensdroom om
ooit een Jeep te bezitten. Ik
was als zelfstandige werkzaam
in de kippenbranche en had
vroeger geen tijd voor deze
hobby. Eenmaal op pensioen
ben ik beginnen zoeken naar
een authentieke oorlogsjeep.
Dat kost wel wat centen maar
dat is in elk geval een goede
RONDOM
investering. Maar de prijs en
de waarde heeft voor mij geen
belang. Die plaat is heel sterk.
Je kan dat niet vergelijken
met een gewoon voiture. Daar
kan je gerust een botske mee
doen zonder dat je iets merkt.
Ik ben bij een club War
Friends, dat zijn mannen van
Wevelgem. Maar ik ook nog in
een andere club de Amba club
in Antwerpen.’
Tina Jonkers (alias Tina
Grace) treedt op als zangeres:
‘Vandaag vieren we de 71ste
verjaardag van de Bevrijding,
daarom is het feest en wil ik
mijn steentje bijdragen om en­
kele liedjes te brengen die
heel populair waren ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog.
Volledig in de stijl van weleer.
Wij zijn verzamelaars in hart
en ziel van alles wat met de
oorlog te maken heeft. Ik heb
er geen flauw benul van of er
ooit nog een oorlog zal komen,
maar het ziet er toch niet al te
best uit volgens mij.’
TRADITIES
Iedere Mechelaar zijn
i eigen klokje
ijn
Traditiegetrouw vond de tweede
zondag van september het ‘klokkenwer­
pen’ plaats op de Grote Markt in Mechelen.
MECHELEN
Paul Van Welden
Schepenen Björn Siffer en Bart
De Nijn mochten de bronzen
klokken aan de winnaars over­
handigen. Stadsgidsen Eric Ve­
kemans en Ann Van Thuren­
hout zorgden ervoor dat er geen
enkel klokje in verkeerde han­
den terechtkwam.
‘De jaarlijkse klokkenworp moet
als traditie gehandhaafd worden
in Mechelen’, zegt Eric Veke­
mans, voorzitter van Toren en
Beiaard, ‘De maneblussers zijn
altijd fier als ze zo een klokje in
hun vitrinekast of op de kast
kunnen zetten. Dit traditie loopt
al terug tot in 1700. Wij zullen
in totaal al over de 1000 klokken
uitgedeeld hebben. Twintig
klokjes per jaar is nu niet echt
overdreven voor een bevolkings­
aantal van 85.000. Het zijn er
dus weinigen die zo een klokje
in hun bezit hebben.’
‘Het spel verloopt altijd heel
eerlijk’, verdedigt zich Veke­
mans, ‘Vroeger gingen we naar
boven en bovenaan stond dan
Jef sigaar om het lont aan te
steken. Toen ging het nog met
lontjes. Nu gebeurt het openen
van het luik in de klok elektro­
nisch. Vroeger wist niemand
wanneer de springstof zou ont­
ploffen en wanneer het luikje
zou opengaan. Nu is er iemand
van de stad Mechelen die op een
knopje van een draadloze af­
standsbediening drukt waarna
het luikje open gaat. Ik ga niet
vertellen wie het is, dat is een
geheim, want dan zou je kunnen
vals spelen. Het is net zoals een
autootje dat over de markt rijdt
met afstandsbediening. Als je in
het midden van de grote markt
staat heb je het meeste kans om
een klokje te winnen.’
‘Het is een traditie die al heel
lang bestaat’, weet cultuursche­
pen Björn Siffer, ‘maar het is de
eerste keer in zijn hoedanigheid
als schepen dat ik de klokken
mag overhandigen. Binnen 4000
jaar heeft elke Mechelaar zijn
eigen klok;4
9
Opendeurdagen
van 28 september tot 4 oktober 2015
SECTIONALE POORTEN • KANTELPOORTEN • AUTOMATISERING • VOORDEUREN • CARPORTS • ZONNEWERING
Reetlei 3 • 2820 Rijmenam
Tel. 015 51 37 60 • Fax: 015 51 62 17
Email: [email protected]
www.herdewijnpoorten.be
AOLOR00A
Nergens zo goed als thuis
dé gratis regiogids
U BENT NIET DE ENIGE
DIE ZO LANG MOGELIJK
THUIS WIL WONEN
ook in uw brievenbus!
magazijn
verkoop
van vrij 25/09 t/m zon 4/10
Boomstamtafel
in massieve eik
Makkelijk en veilig de trap op
€ 890*
* Prijs bij afhaling
(Levering tegen meerprijs)
ACTIE IN
ONZE CONCEPTSTORE
-20%
Enkel in geel
Vossendaal 10 - geel
www.charrell.eu
Kies zoals zovelen voor een traplift
van ThyssenKrupp Encasa:
• Duitse degelijkheid en kwaliteit
• Maatwerk rechtstreeks van de producent
• Service 24/24 en 7/7, altijd in uw buurt
ONTVANG UW GRATIS INFORMATIEPAKKET
AOCHC00B
Bel gratis
0800 94 365
www.tk-traplift.be
ThyssenKrupp Encasa
ALNED00E
10
RONDOM
EXPO
De geheimen van het Fort van Walem
In het Fort van Walem loopt naast de vaste tentoonstelling en het memoriaal
van de gesneuvelde soldaten tevens de expo ‘Kruisweg van Angst en Dood’. Een bezoek
meer dan overwaard. Paul Van Welden
MECHELEN
Hij is overleden op de Netedijk
en zijn familie is nooit terugge­
vonden. Die mensen uit Durbuy
waren zo blij en uit dankbaar­
heid zijn ze naar hier gekomen
met een boeket bloemen. Zo zijn
ze hier te weten gekomen dat
hun soldaat overleden is op 6
oktober 1914. Het is triestig dat
de overheid geen moeite doet
om dat allemaal te weten te ko­
men. Wij hebben heel veel sol­
daten gehad die overleden zijn
en waar geen naam op geplakt
is. Enkel het stamnummer staat
ingeschreven in riemen, gespen
en kleren. Ik vroeg aan het le­
gerarchief of men ons op basis
van het stamnummer een naam
kon geven, maar dat kon helaas
niet. Het is bedroevend. En wij
zitten in het tijdperk van com­
puters. Stel je voor? En zo zijn
er nog duizenden.’
Het Fort van Walem maakt deel
uit van de oude fortengordel die
rond de stad Antwerpen werd
gebouwd tussen 1870 en 1890
en die tot doel had de stad on­
neembaar te maken. Hugo Rom,
voorzitter Heemkundige kring
Dr. Croquet en samen met jan
Van Buggenhout op de foto, legt
uit: ‘Met enkele personen in dit
memoriaal ben ik emotioneel
betrokken. Een van hen is Brus­
selaar Louis Venelle. Het zou
mijn zoon kunnen geweest zijn.
Hij is 16 jaar gaat naar athe­
neum en is eigenlijk veel te jong
om naar het leger te gaan. Zijn
vader is overleden. Moeder is
weduwe. Samen met zijn broer
van 19 komt hij in het fort van
Walem terecht. Hij wordt aan­
gesteld als walverdediger. Er
wordt niet veel verdedigd. De
soldaten kruipen in de gangen
tijdens de bombardementen
door de constante beschieting.
Om de paar seconden valt er een
bom op de vesting. Na een zwa­
re inslag op het munitiedepot
krijgt de jongen een zware rots­
blok op zijn beide bovenbenen.
Na een kort verblijf van twee
dagen in het fort wordt hij afge­
voerd naar het Militair hospitaal
waar hij enkele dagen later
overlijdt. Hij ligt nu begraven in
het Schoonselhof.’
Steen
In het fort van Walem is er een
opstelling over de terechtstel­
ling van de Belgische soldaten
op het kerkhof van Walem en de
krijgsraad die in Walem plaats­
vond. Tijdens de vooropening
werd een herdenkingssteen ont­
huld worden die in 1930 werd
geplaatst ‘voor de verdedigers
van het fort van Waelhem’. Deze
steen was sinds vele jaren ver­
dwenen uit het fort en komt nu
eindelijk weer op zijn oorspron­
kelijke plaats terecht. De solda­
ten die op het fort van Walem of
in de onmiddellijke omgeving
gesneuveld zijn, krijgen hier een
naam en een gezicht. In andere
lokalen zorgt de Heemkundige
kring voor een tentoonstelling
rond de Eerste Wereldoorlog en
rond de belegering van het fort.
‘Wij hebben brieven geschreven
naar alle families van de overle­
den soldaten, ook naar de men­
sen die de familienaam van
Henri Jean Joseph Quevrin had­
den in de buurt van Durbuy. Dat
waren er gelukkig niet veel. Ik
kreeg een brief terug ­ in het
Frans ­ met de blije mededeling:
‘Deze foto staat in mijn vitrine­
kast, dat is mijn nonkel. Het is
al honderd jaar geleden, zijn li­
chaam is nooit terug gevonden
en ik weet daar niets van.’
Huzarenwerk
Het verzamelen van alle gege­
vens en bundelen in een mooie
en overzichtelijke tentoonstel­
ling is een huzarenwerk. ‘Ik ben
daar vier jaar mee bezig ge­
weest’, legt Hugo Rom (foto on­
der) uit, ‘In Wallonië werken ze
beter mee dan bijvoorbeeld in
Ieper. Die zijn vooral met zich­
zelf bezig. We zijn met een team
om de permanente tentoonstel­
ling te onderhouden. Jan Van
Buggenhout is daarmee begon­
nen, maar die is ondertussen
overleden en een team heeft zijn
levenswerk overgenomen.’
www.fortwalem.eu
ALUMINIUM RAMEN & DEUREN
Voor
de transfer
van het jaar
hebt u geen
voetballers
‘look’ nodig.
11
Hermansstraat 19, 2570 Duffel
015 30 61 91
www.boeynaems.be
Toonzaal:
alle weekdagen van 9-12u en van 13u-19u. Zaterdag tot 16u.
OPENDEURDAGEN
3-4 oktober 2015
Breng uw beleggingen*
over naar Beobank en krijg tot
van 10 tot 16 uur
5.000€ transferpremie!
17/09/2015 - MIMA 31325
tot 31 oktober
2015
bij aankoop
van een
HAROL sectionale
poort:
Meer info in uw agentschap
Beobank Mechelen | 015/29.30.50
Botermarkt 6-8, 2800 Mechelen
[email protected]
Beobank NV | SA
* Aanbod onder voorwaarden, geldig van 16/09/2015 t.e.m. 31/12/2015. De bank behoudt zich het recht voor het aanbod
vroegtijdig te stoppen. Uitgesloten producten: aandelen, ETF, trackers, warrants, rechten, strips, certificaten, pensioenfondsen
en verzekeringsproducten. Raadpleeg het reglement voor alle voorwaarden op www.beobank.be. We herinneren u eraan
dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal.
Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.
Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Gen. Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel | BTW
BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688 A
AOBLV00M/3915
GRATIS
MOTOR
ACTIE VOORZETROLLUIKEN
Verlaagde prijzen op type VR 150 of VR 200
Snel geplaatst, zonder enig kap-en breekwerk.
Absoluut comfort op het vlak van licht, geluid en veiligheid.
De voorzetrolluiken van Harol bieden de perfecte oplossing in elke situatie.
Tijdens de opendeurdagen
speciale voorwaarden op
Specialist in milieuvriendelijke
en energiezuinige ramen
AOHIQ00B
AKMDW00D
• RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
• SIER- EN SLAGLUIKEN
RONDOM
AGENDA VANAF 25 SEPTEMBER
AG
THEA
THEATER
MECHELEN
Het experiment
De Peoene start het
nieuwe seizoen met
‘Het experiment’ van
Anton Klee, een stuk
dat het publiek op het
randje van z'n stoel
moet brengen.
Nog tot 24 oktober.
Lange Schipstraat 71­
73
[email protected];
www.peoene.be
MECHELEN
Mijn vrouw heet
Maurice
't Echt Mechels Theater
start met de komedie
‘Mijn vrouw heet Mau­
rice’
Nog tot 10 oktober.
Olivetenvest 16
MECHELEN
MECHELEN
TIP
THEATER
Fata Morgana
Het Mechels Volkstoneel brengt met Fata
Morgana, een volkse, Mechelse tragikomedie
van José Ruysevelts in een regie van Jef Du
Bin. Lowie woont na de dood van moe alleen
in het ouderlijk huis. Met de hulp van de
buurvrouw trekt hij zijn plan. Maar iedereen
beseft dat het zo niet langer kan.
Ex
Met EX brengt Theater
M een ongecompliceerd,
scherp en hilarisch stuk
van Jo Van Damme
(Vernieuwd Gents
Volkstoneel), over een
koppel dat dertien jaar
getrouwd is.
9 oktober om 20.30
uur. Yheater M, Oude
brusselsestraat 10­12
12 euro
www.theaterM.be
MECHELEN
Pijpenstelen
Theater Magie brengt
met ‘Pijpenstelen’ van
John Godber een hilari­
sche komedie. De voor­
stelling is ten voordele
van de borstkankerbe­
strijding.
26 september om 20
uur. Ijzerenleen 64
theater.ma­
[email protected];
www.theaterma­
gie.wordpress.com
BONHEIDEN
William Boeva
Tot 25 oktober
F. de Merodelaan, 56
015­21.70.01
Als een ware stand­up­
per geeft William Boeva
in Megalomaan zijn ei­
gen klare kijk op de we­
reld.
2 oktober om 20.30
uur. Gemeenschaps­
centrum 't Blikveld,
Waversesteenweg 11
15 euro
www.blikveld.be
BVBA
Om nooit te ver­
geten
Theater Korenmarkt
start het nieuw toneel­
seizoen met ‘Om nooit
te vergeten’, een klas­
sieker van Alan Ayck­
bourn met veel ironie
en humor.
Van 2 tot 24 oktober.
Korenmarkt 14
[email protected]­
markt.be
• Vliegenramen
Sinds
1947
• Verandadaken in glas
of polycarbonaat
• Rolluiken (voorzet) + motorisatie
• Dubbel glas / Hoog Rendement Glas (HRG)
• Van enkel glas > HRG
• Glazen deuren, douchewanden
• Spatwanden, spiegels, slijpwerk
• Lichtkoepels
• Zonwering binnen & buiten
• Glaswerken + herstellingen
(inbraakvertragend glas)
Tel: 015 41 50 91 - www.kocken.be
Hanswijkdries 55 · 2800 MECHELEN
Fax: 015 42 21 06 · [email protected]
AKAAM00N
Ramen en deuren
AKBUB/00A
12
RONDOM
AGENDA VANAF 25 SEPTEMBER
AG
MUZIEK
MECHELEN
Mechels Salonor­
kest goes classic
Kamerconcert door Co­
sy Brass Quartet o.l.v.
Guy Godts m.m.v. Elke
Smets (sopraan) en Pe­
ter De Schepper (tenor).
26 september om 20
uur. Auditorium Con­
servatorium Meche­
len, Melaan 5
[email protected]­
drickx.com
MECHELEN
Laureatenconcert
Met het Laureatencon­
cert sluiten de leerlin­
gen van het stedelijk
Conservatorium van
Mechelen hun opleiding
in het Conservatorium
af.
Zaterdag 26 septem­
ber om 19.30 uur.
Stadsschouwburg
Mechelen, Keizer­
straat 3
Gratis
www.conservatori­
ummechelen.be
MECHELEN
Secrets
Met Secrets creëren de
veelzijdige sopraan Cla­
ron McFadden en het
jazztrio Massot­Flori­
zoone­Horbaczewski
een intimistische mu­
ziekvoorstelling.
26 september om
20.30 uur. NONA, Be­
gijnenstraat 19­21
14 euro
www.nona.be/pro­
gramma/secrets
13
TIP
UITSTAP
Parcival Knalt
Scouts Parsival Sint­Katelijne­Waver organi­
seert een feestweekend: ‘Parsival Knalt!‘.Vrij­
dagavond beginnen ze met een quiz. Zaterdag
zijn er na de zeepkistenderby optredens van
zowel lokale als breder bekende bands: The
Hats, Red Van, F.O.D., Pardon Service, The
Pixels, met een afterparty. Op zondag kan men
komen genieten van een uitgebreid ontbijtbuf­
fet. Die dag kan men ook deelnemen aan een
mountainbiketour, van 35 km en 60 km in de
omgeving van Sint­Katelijne­Waver.
HEFFEN
Toe Maar
Optreden van Toe
Maar, de Doe Maar tri­
buteband uit Nederland.
Zaterdag 26 septem­
ber om 20 uur. Zaal
Grétry, Kazerne­
straat 6
Tickets: www.ticket­
gang.be/
event.php?key=11032
ONZE­LIEVE­VROUW WA­
VER
Marco Beasly
MECHELEN
Hoogtepunten uit de
populaire muziekbron­
nen van het einde van
de 16de eeuw.
27 september, 16­18
uur. Oratoriumzaal
Ursulinenklooster,
Bosstraat 9
Niels&Friends
Hartverwarmend optre­
den van Niels Geerts.
4 oktober om 15 uur.
Stadsschouwburg
Mechelen, Keizer­
straat 3
10 euro
Reserveren via
www.cultuurcen­
trummechelen.be
Van 9 tot 11 oktober.
Valkstraat 64a, Sint­Katelijne­Waver
www.parsival.be/knalt
Bio-tapijtenwasserij Heverlee
wassen is goedkoper dan het kopen van nieuwe
Nieuwe
Herfstactie
Vanaf
*9.90 €/m²
Bio-wasbeurt
volgens Iraanse traditie
1. behoedzaam kloppen
en stofzuigen en verwijdering
van zandkorrels
2. wassen tegen grove vervuiling
3. wassen met extreme diepte­
reiniging inclusief desinfecteren
4. heel belangrijk !!!
Nieuwe vetimpregnatie
aoktd00B
methode waarbij speciale wasmiddelen worden ge­
bruikt, is gebaseerd op een oude Perzische traditie en
jarenlange ervaring.
Vaklui bevelen aan om deze behandeling elke drie à
vijf jaar uit te voeren.
M.K tapijtenservice in Heverlee zorgt ook voor het
verwijderen van vlekken, het bijwerken van afgesle­
ten plekken, en het vernieuwen van franjes en boor­
den, opstoppen van gaten door motten.
Reparatie
1. kleine en grote reparaties
2. franjes vernieuwen
3. boorden vernieuwen
4. tapijt op wens smaller
of korter maken
5. reparatie van gaten, branden waterschade
Bio-wasbeurt en
herstelling Service
Waarom verdienen alle tapijten
regelmatig reiniging, restauratie
of reparatie?
...omdat stof, vuil, motten,
mijten, microbiologische belastingen,
schimmels en meer, het tapijt
schaden en een risico
voor uw gezondheid vormen.
20% korting voor
herstelling
20% korting voor
Bio-wassen
Actie geldig 23/09 TEM 29/09/2015 ­ Inh. Mario Kaskowi
Het familiebedrijf “M.K tapijtenservice“ brengt
meer dan vijftig jaar ervaring in de branche van
Oosterse tapijten naar Heverlee.
De ervaren vakmannen zijn niet alleen onder­
legd op het gebied van verkoop van kleurrijke en
hoogwaardige tapijten, maar ook op het vlak van
speciale herstellingen, restauraties en reiniging.
Een Oosters tapijt wordt eerst gewassen met re­
genwater, vervolgens wordt de wol ingevet om
tenslotte een afwerkende glanswas te krijgen. Deze
Actie geldig
gedurende 7 dagen
23/09 TEM 29/09/2015
Alle tapijten worden met GRATIS
advies op locatie
afgehaald en teruggebracht
(in een omtrek van 70 km)
Naamsesteenweg
316 - Heverlee Tel 016 400 777 - GSM 0466 34 15 20
M.K. TAPIJTENSERVICE
Openingsuren: ma-vr: 11-18u
za: 12-16.30u • zo: gesloten
14
RONDOM
SERRY - UW PARKETSPECIALIST
PUBLIREPORTAGE
De parketvloer, uw belangrijkste meubelstuk
Om hun klanten nog beter te
kunnen informeren bracht het
verkoopsteam van Serry tnp nv
onlangs een bezoek aan hun parketfabrikant BOEN PARKET te
Litouwen. Deze Noorse firma met
productievestiging nabij Vilnius
produceert hoogwaardige massieve of gestabiliseerde plankenvloeren. Daar waren ze getuige
van het hele productieproces, van
boomstam tot afgewerkte parketvloer. ‘Een hele ervaring’, getuigt
salesmanager Hilde De Smet, die
zelf onder de indruk was van de
nieuwe mogelijkheden op het vlak
van oppervlakte-afwerking. ‘Na tal
van werkstappen – zagen, schaven,
schuren, beitsen, oliën – zagen we
parket ontstaan met unieke kleuren en een authentieke uitstraling,
vertelt ze gedreven. De afwerking
‘Mystic Jungle’ bijvoorbeeld, is
een echte kanjer voor het modern
interieur!’
‘Iedereen die overweegt parket
te plaatsen, moet zeker eens een
kijkje komen nemen in onze showroom te Boortmeerbeek!’
Door toepassing van deze nieuwe
afwerkingstechnieken komen ook
de liefhebbers van parket met de
look van onbehandelde, geschuurde eik, volop aan hun trekken. ‘Afwerking is een noodzaak’, vertelt
Hilde. ‘Dit gebeurt met olie of lak.
Hierdoor wordt de kleur van de
geschuurde eik echter altijd beïnvloed. Sommige mensen vinden
dit jammer omdat de kleur zo mooi
is. We waren dan ook verheugd te
ontdekken dat nu de mogelijkheid
bestaat om deze natuurlijk blanke
kleur te behouden en toch een gemakkelijk onderhoud te hebben.
‘Live Pure, zoals dit parket heet,
moet je zeker onthouden’, besluit
Hilde.
Het is natuurlijk niet alleen de
afwerking die zal bepalen hoe je
parketvloer er uit ziet. Op de eerste
plaats is dit de houtsortering die de
klant voor zijn parketvloer kiest.
‘Als klant kan je het altijd zelf kiezen’, aldus Hilde. ‘Kwartier of dosse, Prime of rustiek. Voor steeds
meer klanten mogen knopen en
knoesten er weer bij. De vloer mag
best wat authenticiteit uitstralen.
En dat mag niet verbazen, want de
houten vloer is tenslotte het belangrijkste meubelstuk. We vinden
het dan ook belangrijk dat wij onze
klanten een zo groot mogelijke
keuze kunnen bieden.’
Die keuzemogelijkheid biedt Serry
tnp nv daarenboven ook bij de
plaatsing. ‘Veel van onze parketten
en laminaten zijn voorzien van een
clic-systeem’, verduidelijkt Hilde.
‘Ze zijn dus zeker te plaatsen door
handige Harry’s. Is dit niet het geval, dan hebben wij natuurlijk de
juiste mensen in huis. De mensen
van onze plaatsingsdienst zijn
trouwens onlangs nog op cursus
geweest en hebben hun ‘Master Installer certificaat’ gehaald,
waardoor wij extra fabrieksgarantie op de plaatsing kunnen bieden.’
Als het geen echt parket moet zijn,
heeft Serry ook een groot aanbod
aan laminaat en vinyl, waarbij
opnieuw enkele innovaties te bespeuren vallen. ‘Nieuw bij Quickstep is de ‘Impressive’’-reeks, gaat
Hilde verder. ‘Het bijzondere aan
deze laminaatvloer is dat hij waterbestendig is, waardoor hij zeer geschikt is voor gebruik in badkamer
of keuken.’ Ideaal bij de renovatie van de woning is dan weer het
vinylparket. ‘Vinylparket is niet
alleen heel dun - het meet slechts
Leuvensesteenweg 396 - Boortmeerbeek - www.serry.be - 016 60 44 89
2mm – maar het is ook ontzettend
stil en kras- en vlekbestendig’,
verduidelijkt Hilde. ‘De prachtige
houtdecors en het gemakkelijke
drop-down plaatsingssysteem vervolledigen dit ideale pakketje.’
Maar welke vloerbekleding men
ook kiest – tegels, parket, vinylparket of laminaat – het is steeds
belangrijk de juiste onderhoudsproducten te gebruiken. ‘Voor elk
type vloer bestaat het geschikte
product’, besluit Hilde nog. ‘Bij
gebruik van de juiste producten
vergemakkelijkt het onderhoud
en verhoogt de levensduur van een
vloer aanzienlijk. Ook hierin geven
wij onze klanten graag advies.’
“Welzijn en ontspanning” dit weekend bij
Kinesist Bart De Hertog in Sint-Katelijne-Waver
15
Het meest aangename evenement van het land dit weekend te gast in het Mechelse
Ontspanning van lichaam en geest
Belgisch design
Stress is een ziekte van deze tijd. Door onvoldoende
ergonomisch te bewegen, bureauwerk, tegenslag of
ziekte krijgen een groot aantal Belgen vroeg of laat te
maken met spanning en stress. Dit zet vaak een rem
op het functioneren, zowel fysiek als mentaal.
Veel mensen zijn dan ook al jaren op
zoek naar een doeltreffende
oplossing om hun dagelijkse
spanning te verminderen.
Sinewave is een aangename manier om dagelijkse
spanning actief te verminderen. Dit van oorsprong
Britse merk werd enkele jaren geleden nieuw leven
ingeblazen door een firma uit Lokeren, die het toestel
volledig onder handen namen en werkelijk op
ieder vlak verbeteringen aanbrachten.
Daardoor kan het toestel pronken met
een Belgisch design, en nog veel
belangrijker, een uitstekende
Belgische garantie en service!
15 minuten hemels
genieten
Eindelijk betaalbaar
“Welzijn en ontspanning” is
een uitstekende kans om
kennis te maken met de
Sinewave infraroodmassage. Dit
toestel maakt gebruik van
heerlijke infrarood-warmte en zeer
aangename frequentietrilling.
Wij bieden u en uw partner gratis 15 minuten
Sinewave massage aan, u zal net als wij versteld staan
van de ontspannende werking van dit toestel.
KINESIST
MARC
CUVELIER
Eerdere merken en diverse soorten
massagematrassen bleken dikwijls
van te lage kwaliteit, terwijl anderen
dan weer helemaal onbetaalbaar zijn.
Daar wil Sinewave voorgoed komaf
mee maken. “Door gebruik te maken
van de meest moderne productietechnieken
en efficiënte distributie in eigen beheer” klinkt het.
Een Sinewave matras is zelfs al beschikbaar voor een
klein maandelijks bedrag, zonder bijkomende kosten.
“Ik kan SineWave-massage aan iedereen aanraden: mensen met dagelijkse stress
en spanningsklachten en absoluut ook aan mijn collega fysiotherapeuten. Voor
mij was SineWave een echte revelatie. Het toestel biedt enorm veel mogelijkheden,
zowel voor mijn eigen praktijk als voor het comfort van mijn patiënten thuis.”
BON: GRATIS TOEGANG TOT WELZIJN EN ONTSPANNING
ZATERDAG 26 SEPTEMBER (10u tot 18u)
ZONDAG 27 SEPTEMBER (10u tot 18u)
KINEPRAKTIJK BART DE HERTOG
VALKSTRAAT 7
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
AOORR00A
Last van spanning en stress?
Of wil u gewoon heerlijk genieten?
In ruil voor deze bon bent u (en uw
partner) welkom op “Welzijn en ontspanning” bij Kinesist Bart De Hertog in
Sint-Katelijne-Waver en kan u genieten
van 15 minuten gratis SineWave-massage.
Een assistentiewoning huren?
VRIJBLIJVEND INFO
ZATERDAG 26 SEPTEMBER VAN 13U00 TOT 17U00
DAG VAN
DE KLANT
T
CREAMARK
Prachtige assistentiewoningen
in een uniek totaal-concept
Unieke ligging, moderne inrichting,
luxe afwerking, veilig wonen
A. Van Landeghemplein
Dendermondsesteenweg
ANTWERPEN
KANAAL VAN
WILLEBROEK
BRUG
A12
BRUSSEL
AOHJJ00B
16
Mechelsesteenweg
WATERTOREN
Cpt. Trippstraat
Overwinningsstraat
SENIORPLAZA
www.seniorplaza.be
Overwinningsstraat 133, 2830 Willebroek • 03/860.70.00 • [email protected]
Kapel Ten Bosch
P
Oude Dendermondsestraat
N16
MECHELEN
PARKEERGELEGENHEID IN ONZE ONDERGRONDSE PARKING
ACTIE:
Keramisch werkblad en vaatwasser GRATIS
Leuvensesteenweg 188 • 2800 Mechelen • [email protected]
T 015/33 91 65 • F 015/33 91 87
Openingsuren:
Maandag 14u-19u
Dinsdag 14u-19u
Woensdag 14u-19u
Donderdag 10u-19u
Vrijdag 10u-19u
Zaterdag 10u-18u
Zondag gesloten
AKPDK00G
RONDOM
ASSIST @ HOME
17
PUBLIREPORTAGE
U zoekt een huishoudhulp?
Dit kan voor €6,30/uur zonder dossierkosten bij Assist @ Home Mechelen (regio Londerzeel, Willebroek, Aartselaar…).
Hoe maken jullie
het verschil?
Nana Talboom: Assist @ Home
onderscheidt zich van andere
dienstenchequebedrijven door
de unieke dienstverlening. Er
komen geen extra kosten bij en
wij werken met jobcoaches die
ter plaatse een evaluatie doen
van de situatie.
Wij willen een nauw contact
onderhouden met onze klanten. Ik bel hen regelmatig op
om te peilen naar hun tevredenheid, zodat we eventueel
kunnen bijsturen, mocht dat
nodig zijn. Dan stuur ik mijn
jobcoach ter plaatse om te zien
hoe efficiënter kan gewerkt
worden.
Jullie strijken ook hier?
Inderdaad, wij hebben nu ook
een eigen strijkwinkel in onze
zetel in Mechelen. Wij staan
elke dag klaar om mensen te
helpen bij het huishouden. Zo
blijft er meer tijd over voor het
gezin, de hobby’s en de vrienden.
Zijn uw dienstverleningen
betaalbaar?
Per werkuur betaal je met een
dienstencheque van 9 euro,
maar de overheid past een belastingvermindering toe op basis van een belastingtarief van
30%. Een dienstencheque van
€9 kost dus in werkelijkheid
maar €6,30 na belastingvermindering.
Kantoor Mechelen
Koningin Astridlaan 31 2800 Mechelen
Nana Talboom
0475/37 78 96 - 015/42 22 38
nan[email protected]
BESTE EN SNELST RENDERENDE INVESTERING (1)
>>> ISOLATIE. WIJ ZORGEN ER VOOR VAN A TOT Z !
ONZE TROEVEN :
UW
PARTNER
VOOR
• Familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring
• Mooie referentielijst van tevreden klanten
VLOER
SPOUWMUUR
HYDROFUGE
ZOLDERVLOER
1 STOP
SHOP
terugverdientijd
gemiddeld
3 tot 5 jaar !
ONZE KLANTEN KIEZEN ONS OMWILLE VAN :
• Verstaanbare technische uitleg bij de verkoop
• Duidelijke en volledige offerte
• Vooraf vastgelegde prijzen, geen verrassingen
• Werken in vertrouwen, zonder voorschot
• Vriendelijke en stipte stielmannen
• Professioneel werk van eigen vakmensen
• Proper werk : uw woning is géén bouwwerf
SERVICE & GARANTIE :
HELLEND DAK
(1)
• Meer dan 30 jaar vakkennis onder 1 naam en 1 BTW-nummer
... zoveel meer waard als garantie dan eender welk attestje
• Eigen dienst na verkoop
Ook voor volgende aanverwante werken
kan u op ons rekenen :
zolderluiken, dakramen, gyprocafwerking, elektriciteitswerk,
CV en sanitair.
Slechts 3 op de 59
aannemers kunnen ons
met hun uitleg en offerte
bekoren. Isolatie Verhoeven
is daar één van.
Test Aankoop | maart 2014
Leuvensesteenweg 51/1
1910 Kampenhout
 (016) 65 05 05
www.isolatieverhoeven.be
18
RONDOM
PODIUM
Arne Sierens laat remmen los in ‘Poepsimpel’
Theatergezelschap Compagnie Cecilia
trekt vanaf 22 september de zalen in met
‘Poepsimpel’. In deze nieuwe voorstelling
van Arne Sierens laten acteurs Titus De
Voogt, Robrecht Vanden Thoren en Tom
Vermeir alle remmen los. Bert Foubert
GENT
De Gentse theatermaker Arne
Sierens (56) hoef al lang niks
meer te bewijzen. De man brak in­
ternationaal door met zijn trilogie
Moeder en kind, Bernadetje en Al­
lemaal indiaan die hij samen met
Alain Platel schreef, en is één van
de meest gespeelde auteurs in het
Vlaamse amateurcircuit.
Aan zijn theatervoorstellingen
valt niet te ontkomen: ze grijpen
je onmiddellijk bij de strot. Ver­
wacht geen afgemaakte dialogen
of afgeronde verhalen met ver­
strooiing tussen kop en staart.
Bonte taferelen, ruwe schetsen en
uitvergrote beelden van bijzonde­
re momenten is wat je krijgt. Dat
is ook het geval in Poepsimpel, zijn
nieuwste creatie die hij maakte
voor theatergezelschap Compag­
nie Cecilia. ‘Duizenden jaren na
Babylon is het nog altijd één en al
verwarring op de aarde, in onze
hoofden en in ons leven’, leidt de
regisseur het stuk in. ‘Van kinds
af aan leren we om braaf te zijn.
Om netjes tussen de lijnen te lo­
pen en te presteren. Maar af en
toe houden we het niet meer vol
en barsten we uit. Soms gaan we
over tot algehele baldadigheid en
balorigheid, uit wraak voor dit
soms zinloze leven en de maat­
schappij die een veel te hoge druk
op ons legt. Er is alleen zoge­
naamde redelijkheid. Plus al die
perikelen thuis, de stille ruzies die
ons opvreten. Waar is het wilde
en het flamboyante? Poepsimpel
is een voorstelling die ons van
binnen en van buiten licht en
lucht geeft.’
Titus De Voogdt, Robrecht Van­
den Thoren en Tom Vermeir zet­
ten het stuk vanaf 22 september
op de planken. De live­muziek
komt van componist Jean­Yves
Evrard.
www.compagnie­cecilia.be
Shoppiness,da’s
voorpuregelukzakken
Herfstshopping: 3 & 4 oktober
Sluit de shoppingmaand van Leuven in stijl af tijdens het
herfstshoppingweekend op 3 en 4 oktober. De modesector
biedt je zonder twijfel nog veel inspiratie voor het nieuwe
modeseizoen. Er is een aanbod voor ieders beurs en smaak!
En de catwalks her en der in de straten maken de sfeer
compleet!
03-04/10 HERFSTSHOPPING (zaterdag en zondagnamiddag)
Voor het gedetailleerde programma, surf naar
www.shoppeninleuven.be
Leuven is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer!
Thyssenkrupp Encasa zorgt voor primeur op Charleroi Airport
ThyssenKrupp
Encasa,
de
marktleider en specialist in trapliften, huisliften en platformliften, heeft op de luchthaven van
Charleroi voor een primeur gezorgd: op de mobiele trappen die
passagiers in en uit het vliegtuig
leiden, werd een permanente
traplift (de Levant Outdoor) gemonteerd, zodat mensen met
een beperkte mobiliteit nu vlot
in en uit het vliegtuig stappen.
Brussels South Charleroi Air-
In tegenstelling tot andere luchthavens heeft de luchthaven geen
‘slurfen’ die een verbinding vormen tussen het vliegtuig en de
terminal, maar wordt er gebruik
gemaakt van mobiele trappen die
tegen het vliegtuig worden aangereden. Voor mensen met een
beperkte mobiliteit – ouderen,
zwangere vrouwen, rolstoelpatienten, mensen in het gips, … - is
het dan niet altijd evident om in
en uit het vliegtuig te stappen.
De installatie van 12 Levant Outdoor trapliften is alvast het resultaat van een constructieve
samenwerking tussen de ingenieurs van ThyssenKrupp Encasa
en die van de luchthaven.
Stephan Hillaert, CEO van ThyssenKrupp Encasa, toonde zich
bijzonder tevreden over de samenwerking: “Innovatieve oplossingen ontwikkelen voor mensen
met een beperkte mobiliteit is onze
core business en toch is elke instal19
latie telkens weer uniek, want geen
enkele trap waarop onze trapliften
worden gemonteerd, is gelijk. Op
de luchthaven werden we geconfronteerd met nog een aantal extra
technische uitdagingen, maar ik
ben uitermate blij en fier dat onze
ingenieurs en die van de luchthaven samen innovatieve oplossingen
vonden.”
ThyssenKrupp Encasa, is marktleider en specialist in trap-,
huis- en platformliften. Het bedrijf garandeert betrouwbare
mobiliteitsoplossingen op maat
voor zijn klanten en heeft als doel
mensen zo lang mogelijk op een
comfortabele manier thuis te laten wonen.
Voor meer informatie, ga naar
www.tk-encasa.be of bel het gratis nummer 0800 94 365.
AONYO00B/3915bgd
Persbericht : Thyssenkrupp Encasa
port liet reeds 12 trapliften installeren en het is de bedoeling
om dit de komende maanden nog
www.tk-encasa.be
uit te breiden.
PLANTENCENTRUM
Meerstraat 67
Londerzeel
052 30 92 70
www.coni-roos.be
Coni-Roos
VOOR T
LAN
IEDERE K IS
T
GRA
KJE
GESCHENJE)
(PLANT
OPENDEURDAGEN
OP ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 OKTOBER
DE BESTE KWALITEIT AAN SCHERPE PRIJZEN !
GROOTSTE KEUZE UIT DE WIJDE OMGEVING
MET
GRATIS
NATJE &
DROOGJE
EN NIET VERGETEN: 10 STUKS: -10% | 25 STUKS: -15% | 100 STUKS: -20% (in 1 soort, variëteit en hoogte)
Vinca minor
Waldsteinia Ternata
Lavendel Hidcote &
Dwarf Blue
Pennisetum alopecuroides
& alop. ‘Hameln’
Maagdenpalm
Blauw-Wit
Pot 9 cm à € 0,75
Pot 9 cm à € 0,75
Pot 9 cm à € 0,90
Pot 1,3L à € 2,00
Lampenpoetser
Pot 9 cm à € 0,90
Pot 2L à € 2,50
Cupressus Leylandii
Prunus Lusitanica
Snelgroeier
Portugese laurier
Hoogte 80/100 cm
Pot 3L à € 4,00
Hoogte 50 cm
Pot 3L à € 5,00
M E E R L AG E P R I J Z E N Z I E W W W. C O N I - RO O S . B E
OPEN: ma-woe-do-vr: 8 - 12u en 13 - 18u • za: 9 - 17u • zo: 10 - 16u • dinsdag gesloten
RONDOM
BABY’S
Kijk eens naar
het vogeltje
Josphine
09/07/2015 – Tisselt
Trotse ouders: Tom Aelbrecht
en Stefanie Serrien
Lou
16/05/2015 - Beerzel
Trotse ouders: Liesje De Ron
en Benjamin Van Den Bossche
Saartje
16/06/2015 – Haacht
Trotse ouders: Saskia en Benjamin
Stuur ook een foto van uw baby naar [email protected], met vermelding van naam, geboortedatum, gemeente en ouders.
VOEG JE NOG
BIJ DE 8.000 ABONNEES!
KV Mechelen heeft de kaap van 8.000 abonnementen bereikt - een stijging
van meer dan duizend ten opzichte van vorig jaar. En het is de laatste week
om nog voordelig een abonnement aan te schaffen. De voorbije dagen en weken gingen er nog steeds abonnementen over de toonbank, zodat we nu het
aantal van meer dan 8.000 hebben bereikt. Daarmee noteert KV Mechelen een
stijging van liefst 13% ten opzichte van vorig seizoen. Dit is mede het gevolg
van het succes van de nieuwe tribune, met 3.237 abonnementen in het staanvak I en 1.531 in de zittribune – een gegarandeerde bezettingsgraad van liefst
80%. Ondanks de verhuis van een aantal abonnees naar de nieuwe zitplaatsen
blijft ook de hoofdtribune populair, met 1.786 verkochte abonnementen. En
het is nog mogelijk om je permanent bij de rangen te voegen. Ook met drie
thuiswedstrijden achter de rug is het nog altijd voordeliger om nu een abonnement aan te schaffen, dan telkens losse tickets te kopen.
In het voordeel zitten inbegrepen: het prijsvoordeel in vergelijking met
de losse tickets voor de resterende thuiswedstrijden Jupiler Pro League (8
gewone wedstrijden, 4 verhoogde), 7 gratis drankbonnetjes, gratis toegang
tot fandag met inbegrip van galaduel KV Mechelen – AZ Alkmaar op zaterdag
10 oktober. Daarnaast biedt een abonnement nog de volgende voordelen:
- een gegarandeerde plaats voor de rest van het seizoen, met alle topwedstrijden nog voor de boeg, zonder aan te schuiven bij de loketten - gratis toegang
bij alle wedstrijden van beloften, dames en jeugd - eenmalige korting van
15% in de KVM Fanshop, op vertoon van abonnement - voordelenboekje met
AFAS STADION
tal van mooie kortingen bij onze partners, waaronder nog eens -20% op de
Kappa-collectie in de KVM Fanshop - voorrang bij de abonnementenverkoop
van volgend seizoen, zowel bij verlengingen als verschuivingen
Supporters die nu nog geïnteresseerd zijn in een abonnement op de nieuwe
zittribune of elders, kunnen steeds langsgaan op het secretariaat of een
afspraak maken om hun plaats persoonlijk uit te kiezen.
Interesse? Neem dan zeker contact op met één van onze medewerkers op
het secretariaat via het nummer 015 21 82 30 of [email protected]
Zij helpen u met plezier verder! Onze openingsuren alsook bijkomende info
kunnen steeds geraadpleegd worden op de officiële site: www.kvmechelen.be
KLEINE NIEUWEDIJKSTRAAT 53 - 2800 MECHELEN
TEL: 015/21 82 30
WWW.KVMECHELEN.BE
AMMMZ00P
20
21
De N°o1p
salonsh
te Lier!
Antwerp
sesteenweg
€ 670
€ 675
3-zit + 2-zit
Big loungesofa
B306-H83-D134 (pouf in optie)
=
10 x € 67,0
€ 670
=
10 x € 67,5
€ 675
€ 999
Loungesofa
L300-H89-B200
€ 695
Incl. RGB-LED-verlichting, soundsysteem (Bluetooth®,
mp3, USB en aux) en bediening d.m.v. touchpanel.
Can. 2.5pl LI-hoek/
ligelement – B287-H85-B196
=
10 x € 69,5
€ 695
=
10 x € 99,9
€ 999
€ 699
€ 829
Hoeksalon
3-zit + longchair
L280-H102-B233 (pouf in optie)
L302-H88-D170
(wit of zwart)
=
10 x € 82,9
€ 829
=
10 x € 69,9
€ 699
*Promotionele JKP (jaarlijks kostenpercentage) van 0%, vaste jaarlijkse
debetrente van 0%. Lening op afbetaling
van 990 € terugbetaalbaar in 10 maandelijkse
aflossingen van 99 €, totaal te betalen bedrag:
990 €. Aanbod geldig van 17/09/2015
tot 31/10/2015. Onder voorbehoud van
€ 1.585
3-zit (incl. 2 relaxen)
+ 2-zit (incl. 2 relaxen)
en betaa
=
10 x € 158,5
€ 1.585
l in 10 ma
al!
aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit
n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000
Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel.
Cetelem is een commerciële benaming van Alpha
Credit n.v. Adverteerder: Gova Meubelen bvba,
kredietbemiddelaar, Hoogveldweg 95, 2500 Lier,
BTW BE0404.022.915.
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
*Actie “0% krediet” geldig van 17.09.2015 tem 31.10.2015 en/of einde voorraad. Aanbiedingen zijn voorradig of op korte termijn beschikbaar in vooropgestelde kleuren en combinaties.
Ook hier geldig zolang de voorraad strekt en/of voorraadorders beschikbaar zijn. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten en/of prijswijzigingen. Alle prijzen zijn afhaalprijzen, levering tegen meerprijs mogelijk. Tel. 03 292 96 71 – www.sofaexpress.be
391 (gebouw Ex Home-Market) - B-2500 Lier
OPEN –
MA | W O E |
DO | VRIJ 10-18u30 - ZA 1
0-18u | ZONDAG OPEN 13u30-18u
22
RONDOM
TERUG NAAR MIJN ROOTS
TER
De zingende beeldhouwer
‘Ik ben een sukkelaar met af en toe een helder moment...’ Wie met zanger
Willem Vermandere (75) praat, keert altijd wat wijzer terug. Zijn laatste cd ‘Den Overkant’
dateert van vorig jaar. ‘Ik toon vooral compassie met de mensen’, zegt Willem. Georges Gielen
STEENKERKE
angst in uw werk.... Ik moest ei­
genlijk al tien jaar gepensio­
neerd zijn, maar ik wil dat niet:
plots als nutteloos worden be­
schouwd en uitgerangeerd. Ik
ga mijn tijd niet verprutsen.
Morgen rij ik 500 kilometer
naar Frankrijk, om daar te zin­
gen. Ik stop daar nog steeds
veel energie in, maar krijg er
ook veel voor terug. Want een
artiest, wat is dat? Een soort
doorgeefluik dat signalen op­
vangt uit de kosmos, waarin
mensen vreugde, troost en her­
kenning vinden. Toch?’
Een tweede schijfje op ‘Den
Overkant’ bevat instrumentale
improvisaties op de klarinet.
‘Woordenloze gebeden in een
nacht vol melancholie’, noemt
Vermandere het. Of hij niet
Ik ga mijn tijd
niet verprutsen.
Morgen rij ik 500
kilometer naar
Frankrijk, om daar te
zingen
Ik herinner me nog een inter­
view met Willem Vermandere
zo'n dertig jaar geleden. Hij
woonde toen ook al in een oude
hoeve in het West­Vlaamse
Steenkerke bij Veurne. Ik was
toen nog een jonge journalist en
vlakbij een soort Leuvense
stoof, vroeg hij ineens: ‘Heb je
honger? Hier, een bruine boter­
ham met kaas...’ Iedereen kent
Vermandere als zanger, terwijl
hij eigenlijk zoveel meer is:
schrijver, dichter, beeldhouwer,
schilder, levensfilosoof, muzi­
kant. Hij speelt gitaar, klarinet
en saxofoon. Allemaal zelf ge­
leerd. ‘Eigenlijk ben ik een
beeldhouwer die zingt,’ lacht
Vermandere. Hij is zeer trots
op zijn kunstwerken. ‘Ik doe
niets liever dan kappen in
steen. Tja, normale mensen
doen dat niet, he.’
Zijn laatste cd heeft het vooral
over ‘Den Overkant’, ‘Als uw
doodsklokke slaat’ en over ‘Ge­
pensioneerd’. Is hij na 75 jaar
méér bezig met het afscheid, de
dood? ‘Niet echt’, reageert Ver­
mandere. ‘Doodgaan is meer
een probleem voor wie achter­
blijft. Maar natuurlijk stel ik
me wel vragen. Kan ik me nog
vernieuwen? Mijn karkas be­
Les gens
heureux n‘ont
pas d‘histoire
gint een beetje te mankeren.
Later wordt altijd maar korter
en vroeger altijd wat langer, he.
‘Den Overkant’ slaat ook op de
vele vluchtelingen die ‘den
overkant’ zoeken om de oorlog
te ontvluchten. Wist je overi­
gens dat tijdens de Eerste We­
reldoorlog ook moslims voor
ons gevochten hebben en ge­
sneuveld zijn? Ik ben een oor­
logskind. In 1943 lagen we in de
kelder, toen Kortrijk werd ge­
bombardeerd. Het hele huis da­
verde. Ik weet dat we meteen
onder tafel kropen, wanneer er
een vliegtuig overvloog. En dan
zeggen de mensen: er zit zoveel
verbitterd raakt na de dagelijk­
se onheilstijdingen op tv? ‘Ik
heb vier kinderen op de wereld
gezet’, zegt Vermandere. ‘Ik kan
me niet permitteren om pessi­
mistisch te zijn.’
Binnenkort in Oostende,
Tienen en Brugge
www.willem­vermandere.be
Willem Vermandere
De West­Vlaamse bard Willem Vermandere is geboren in Lauwe
bij Menen. Hij groeide op tussen moeders keuken en de werkbank
van vader­wagenmaker­klarinettist. Hij stapte zelf vroeg mee in
de dorpsharmonie Sint­Cecilia. Maar het grootste deel van zijn le­
ven woont hij in Steenkerke. ‘Zopas leerde ik Jantje Verlot ken­
nen, een geadopteerd Rwandees jongetje dat ­ amper tien ­ dood­
gereden werd op de baan naar Veurne’, zegt Vermandere. ‘Dertig
jaar geleden! En nu maak ik daar een liedje over in verband met de
vele bootvluchtelingen. Logisch. Les gens heureux n‘ont pas d‘his­
toire...’
23
EEN STRAFFE GAZET
+ EEN STRAF AANBOD
of
Macbook Air 13”
of
iPhone 6
Een laptop of smartphone bij je abonnement vanaf 1 euro per dag.*
Abonneer je nu op Gazet van Antwerpen en ontvang een laptop of smartphone.
En dat vanaf 1 euro per dag. Zo blijf je op de hoogte van het strafste nieuws
uit je buurt en de wereld. En lees je de krant en al zijn bijlagen online en offline.
Bestel je abonnement op gva.be/actie
*Actie onder voorwaarden, surf naar www.gva.be/actie voor meer informatie.
of
HP 250
Samsung Galaxy A5
VANAF
€1
PER DAG
RONDOM
JUBILARISSEN
Iedere mijlpaal
verdient
een bloemetje!
Deze zaken vieren dit jaar hun jubileum
en laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan.
Daarom zetten we iedere jubilaris
in de bloemetjes!
AODAA00B
24
RONDOM
JUBILARISSEN
Bij François is alles vers
Liersesteenweg 276 • 2800 Mechelen
Tel: 015/21 60 98 • Fax: 015/21 22 20
Mail: [email protected]
Uw warme bakker, dagelijks aan huis
Levering aan bedrijven,
hotels, rusthuizen, winkels, ...
Ik zit hier al bijna 20 Jaar, vertelt Luc Willekens, “Ik heb eerst een bakkerij gehad in Grimbergen en dan ben ik naar hier gekomen. Mijn vrouw
heb ik later leren kennen. Het is voor mij belangrijk dat ze mee in de zaak
staat. De sleutel van ons succes is de versheid van de producten. Ik probeer altijd iets nieuw te maken. Wij hebben nu de citroentaarten. Dat
zullen ze elders ook wel maken, maar iedereen maakt het op zijn eigen
manier. Onze citroentaarten zijn zoet. Er zit een beetje suiker in. Maar
het blijft een citroensmaak. Klanten kunnen hier gratis parkeren. Dat is
een enorm voordeel. Als er geen plaats is, dan parkeren
ze in de sociale woonwijk hier recht tegenover.
We hebben eigenlijk enkel problemen als KV Mechelen thuis speelt. Dan staat het hier vol auto’s.”
Bakkerij François
Liersesteenweg 276 - 2800 Mechelen
015/216098 - [email protected]
20
RONDOM
JUBILARISSEN
25
Uitblinkers in opblinken
Was-co maakt van
gebruikte auto’s
terug nieuwe
Wanneer bent u gestart met uw
bedrijf?
Gert Schelfhout: “Op 1 juli 2004 ben
ik met WAS-CO van start gegaan.
Eerst als eenmanszaak en vanaf
begin 2008 als bvba. Officieel heet
het bedrijf WAS-CO car cleaning
& handling bvba. De commerciële
naam sinds 2010, onder in het logo:
WAS-CO car cleaning expertise.”
Was u erbij van bij het begin en
zijn er mutaties geweest binnen
de vennootschap?
“Ik ben de oprichter en samen met
mijn vrouw Lien ben ik volle eigenaar van de zaak. Eind april 2005
heb ik mijn eerste personeelslid in
dienst genomen. Die man werkt nog
altijd voor WAS-CO. Ondertussen
zijn we met zeven ervaren car cleaners.”
Hoe doet u aan klantenwerving?
“Onze klantengroepen zijn uiteenlopend. Er zijn echter 2 grote lijnen.
90% van onze omzet halen we bij
klanten in de automotive sector:
merkgarages & concessiehouders
en verkopers van tweedehandswagens. Later zijn daar ook enkele
grote merkinvoerders bijgekomen.
Zij doen op WAS-CO beroep voor
het proper maken van nieuwe wagens voor aflevering aan de koper,
het verkoopsklaar maken van occasiewagens en het showklaar maken
van wagens voor events, trainingen,
lanceringen, autoshows enz. Deze
automotive klanten bereikten we
vroeger uitsluitend door direct selling: prospectie en verkoop in de
showrooms en aan de recepties van
garagebedrijven. Nu komen diezelfde klanten vaak bij ons terecht
via mond-aan-mondreclame en ons
contactennetwerk. In onze nieuwe
werkplaats in Mechelen-Zuid ontvangen we vnl. wagens van bedrijven in het algemeen voor grondige
dieptereinigingen van interieur en/
of exterieur. Of wagens van particuliere klanten voor de dezelfde diensten.”
Wat is het leukste moment dat u
zich herinnert sedert het begin
van de vennootschap?
“Er zijn vele leuke momenten geweest sinds het begin van WAS-CO.
En hopelijk komen er nog veel. Euforisch is bijvoorbeeld het moment
dat BMW Belux al in 2005 bevestigt
dat het met WAS-CO wenst samen
te werken. Of het moment dat je je
allereerste klant binnen haalt. Enkelen van mijn vrienden en familie
verklaarden me nochtans gek toen
ik na 10 jaar sales & marketing jobs
met WAS-CO begon. Maar het allerleukste is dat ik elke dag “tussen
de auto’s zit” en daar mijn brood
mee kan verdienen. Auto’s verzorgen is mijn passie en die van mijn
medewerkers stuk voor stuk. Als
kleine jongen wou ik garagist worden maar van mijn ouders moest
ik verder studeren. Garagist ben ik
niet geworden maar ik zit er niet ver
van af. Het zijn mijn klanten geworden.”
Hebt u in de loop der jaren uw
aanpak en strategie gevoelig gewijzigd?
“Hoewel het nooit de bedoeling was
om vooral of alleen klanten uit de
automobielbranche te bedienen,
zijn onze activiteiten in de loop
der jaren wel sterk in die richting
ge volueerd. In 2009 hebben we
een klein ateliertje geopend aan de
Leuvensesteenweg om op de vraag
in te spelen van bedrijven algemeen
en particulieren. We leveren hen
grotendeels dezelfde diensten als
garagebedrijven: grondige dieptereinigingen, ontgeuren van wageninterieurs, polieren & waxen van de
lak, krasherstel enz. Sinds januari
2013 zijn we gevestigd in ons eigen
gebouw in Mechelen-Zuid langs de
E19. Hier willen we ons atelier verder uitbouwen door momenteel 1 en
op termijn 2 car detailers fulltime
het grondige en gespecialiseerde
reinigings- en verzorgingswerk aan
auto’s te laten doen. WAS-CO is
een dienstverlenend bedrijf. Bij de
meeste van onze klanten gaan we
met onze mobiele teams ter plaatse
om wagens te poetsen. In ons atelier hebben we een vervangwagen
ter beschikking om mensen mobiel
te houden. Dat gaat niet meteen
veranderen maar onze diensten en
onze werkplaats moeten in Meche-
Egide Walschaertstraat 22B - IZ Mechelen-Zuid - 2800 Mechelen
0473 29 48 79 - [email protected]
len en de ruime regio veel beter bekend worden. Zo moet het aandeel
van algemene bedrijven en particulieren in ons klantenbestand gevoelig toenemen. Mensen die ons
atelier langs komen, rijden met een
auto naar buiten die terug in showroomstaat is. ‘Het is precies terug
een nieuwe auto’ krijgen we zo vaak
te horen. Daar wil ik meer klanten
van.”
Hoe ziet u zichzelf en uw bedrijf
in de toekomst evolueren?
“Met de aankoop van de nieuwe
werkplaats in Mechelen, zijn we bij
WAS-CO gestart met een sterke
professionalisering van onze diensten. Dat wordt de komende jaren
verder uitgebouwd. Ik voorzie nog
meer specialisatie in de bestaande
maar ook nieuwe vakdomeinen,
meer aandacht aan opleiding en
training van personeel, een betere
en efficiënte administratie, digitalisering van processen, onthaal van
klanten in stijl in ons nieuwe gebouw wanneer het helemaal is afgewerkt.”
10
26
RONDOM
JUBILARISSEN
Dertig jaar Kreatos
Kreatos heeft al dertig jaar een hart voor het kappersvak en voor klanten. En dat hoort ook zo. Voor je Kreatos kapper sta jij als klant centraal: het gaat om jouw
snit, jouw stijl, jouw look. Je kapper probeert je gewoon te helpen om die te ontdekken en te realiseren.
Dat is het geheim van het Kreatos
succes. In 1985 opent het eerste
Kreatos salon zijn deuren in Kontich. Kwaliteit, advies en oprechte
aandacht voor de klanten doen het
salon op korte tijd zo sterk groeien, dat er uitgekeken wordt naar
een tweede vestiging. Die komt er
in Antwerpen vlakbij de Opera. In
hoog tempo volgen vestigingen in
Mechelen, Turnhout, Brasschaat
en Berchem. Op vraag vanuit de
Kreatos medewerkers wordt in
1995 de formule aangepast: Kreatos wordt een franchiseketen. De
groei lijkt niet meer te stoppen: nu
in 2015 werken ruim 650 kappers
in 125 Kreatos salons verspreid
over heel Vlaanderen.
Maar we zijn niet vergeten waar
we vandaan komen! We weten dat
het succes begint bij onze klanten.
Daarom hecht Kreatos veel belang
aan degelijk advies en worden
onze kappers getraind in visagisme. Zo leren ze welke snitten het
beste bij je gezicht passen, welke
kleuren jouw troeven het sterkst
doen uitkomen. Dat vraagt vakkennis en talent. Daarom werkt
Kreatos met gemotiveerde kappers en kapsters. Zij willen het
beste van zichzelf geven en hun
kapperstalent ten volle ontwikkelen om jou beter van dienst te zijn.
Daarom volgen ze de Kreatos training over producten en nieuwe
technieken. Daarom gaan ze naar
de grote modevoorstellingen en
trendpresentaties die Kreatos organiseert.
Toen Kreatos zijn honderdste sa-
lon opende, gaven we een groot
feest voor alle Kreatos medewerkers. Bij de opening van het 125ste
salon lanceerden we de unieke
Kreatos VIP-kaart om al onze
klanten in de bloemetjes te zetten.
Ook voor onze dertigste verjaardag investeren wij in onze klanten
en in de toekomst.
Voor meer info
en openingsuren van jouw
Kreatos salon kan je terecht
op www.kreatos.be
30
www.kreatos.be
Al 30 jaar
jouw kapper
Kreatos verwent je sinds 1985
Ook ‘s maandags open
Welkom zonder afspraak
Kwaliteitsgarantie
Vraag naar je VIP-kaart
Alle adressen op www.kreatos.be
rondom
wedstrijd
27
Zoek de heks
en WIN een verblijf in Disneyland® Paris
WIN een verblijf voor 4 personen in het Disney® New York Hotel
+ 3 dagen lang toegang tot de 2 Disney® Parken (Disneyland® Park en Walt Disney® Studios)
Maak kans op een verblijf in Disneyland Paris en beleef samen met je kleine pompoentjes een schep griezelpret en geniet van spookjesachtige versieringen, van vrolijke herfstvakantiekreten tot de bangelijke belevenissen van Halloween. Want van 1 oktober tot en met 1 november 2015 krijgt het hele
Disneyland® Park een griezelleuke glans om Halloween te vieren. Een niet te missen evenement met de griezeligste Disney figuren die de ochtendlucht
vullen met verschrikke-leuke verrassingen in hun kleurrijke vermommingen.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
© Disney
9
HEB JE
6022
1€/SMS
verzonden/ontvangen
IN DE FOTO GEVONDEN ?
Wedstrijd t/m 18/10/2015 23u59 - Deelname per sms: €1/sms verzonden/ontvangen, 4 sms’en per correcte deelname, €4 per volledige
deelname. Deelname per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Technische
helpdesk: tel. 02/422 78 78 - [email protected] De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag
of ter inzage op: www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis NV, ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen
SMS dan de juiste code (vb.: b4)
naar 6022 (1€/sms verzonden/ontvangen)
of BEl naar 0905 23 562 (2€/oproep)
4 BOEKEN
€ 19,95
elders
€ 44,96
ROALD DAHL
bOEKEnPAKKET
De kinderboeken van Roald Dahl worden al generaties lang (voor)gelezen. Wereldwijd wordt elk
jaar op 13 september de geboortedag van Roald Dahl gevierd. Speciaal hiervoor stelden we een
pakket samen met 4 prachtige kinderboeken: ‘De Giraffe, de Peli en Ik’, ‘De reuzenperzik’,
‘Joris en de geheimzinnige toverdrank’ en ‘Daantje, de wereldkampioen’.
Nu maar € 4,99 per boek.
Bestel dit boekenpakket nu voor € 19,95 op nieuwsbladshop.be
en krijg deze vier boeken van Roald Dahl thuis geleverd.
Of
Ga met deze bon naar Standaard Boekhandel en ontvang dit boekenpakket voor € 19,95.
Voornaam
Straat
Postcode
Tel / GSM
5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5 Naam 5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5
5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5 Nr 5c7c7c7c5 Bus 5c7c7c5
5c7c7c7c5 Gemeente 5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5
5b7b7b7b5 /5b7b7b7b7b7b7b5
Geboortedatum 5c7c5 Ð 5c7c5 Ð 5c7c7c7c5
❏M ❏V
Actie geldig zolang de voorraad strekt t.e.m. 10/10/2015 bij afgifte van deze ingevulde bon. Bij uitputting van de promotie kan je reserveren voor
afhaling op latere datum. Deze aanbieding is niet geldig op de voorraad op de winkelvloer tegen de gewone handelsprijs of op de webshop van
Standaard Boekhandel. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen.
Je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen,
Katwilgweg 2), toegankelijk voor bedrijven van Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze
zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten van Mediahuis-groep en partners. Je hebt via
[email protected] steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de
verwerking en doorgifte. Ontvang je liever geen aanbiedingen van Mediahuis-groep via de post, omcirkel
dan: neen. Ontvang je liever geen aanbiedingen van partners via de post, omcirkel dan: neen.
© illustrations: Quentin Blake
Vergeet niet je e-mailadres in te vullen! Dan kunnen wij je op de hoogte houden van interessante acties en wedstrijden.
E-mail
5c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c5
Ik wens ….............. boekenpakketten te kopen en betaal € ………..........…. (aantal x € 19,95)
RONDOM
MU
MUZIEK
29
Jackobond over liefde, hoop en loslaten
‘Ik tel tot tien’, zo heet het nieuwe album
van Jackobond dat op 26 september in de
Roma wordt voorgesteld. ‘Dromerig en
dansbaar, maar vol hoop’, klinkt het. Een
interview. Steven Verhamma
Je derde album heet ‘Ik tel
tot 10’. Waarom koos je voor
deze titel?
We hadden een aantal titels op
een lijstje staan en een vriendin
van me had gelezen dat dingen
die je doen denken aan je kinder­
tijd je als mens gelukkig maken.
Dat was uiteindelijk de drijfveer
om voor die titel te kiezen. Alles
komt en gaat, alles beweegt,
maar hoop zal er altijd zijn.
Betekent dat dan ook veel
vrolijke uptemposongs?
Het is een mix, maar er zitten in­
derdaad opvallend veel dansbare
dingen in. Die blij klinkende
liedjes combineer ik met drome­
rige, melancholische teksten die
over het leven gaan. Zo heffen
tekst en muziek elkaar wat op.
Het is een gezonde mengeling.
Als je triest bent, moet je ge­
woon alle kommer en kwel uit je
lijf dansen.
Waarover gaan de teksten op
je plaat?
Stef Bos heeft me ooit gezegd dat
elke cd een verslag moet zijn van
hoe je op dat moment in het le­
ven staat en over de dingen
denkt. De cd is inderdaad een sa­
menvatting van mijn leven van
de voorbije drie jaar. Ik heb er­
voor gezorgd dat het voor veel
mensen herkenbaar zou zijn.
Toch wil je de mensen vooral
een riem onder het hart ste­
ken.
Het is een plaat geworden voor
mensen die het even niet meer
weten of vastzitten. Het gaat
over loslaten. Iedereen maakt
zo’n moment wel eens mee. Mijn
plaat zal de mensen op een ande­
re manier laten kijken. Liefde is
altijd het antwoord.
Welke dromen heb je met je
nieuwe plaat?
Ik heb erg genoten van het ma­
ken van de plaat en ben veel
minder bezig met wat er nadien
mee gebeurt. Die factoren heb je
toch niet in de hand. Ik ben ge­
woon supercontent dat ik mu­
ziek mag blijven maken.
www.jackobond.be
PUZZEL EN WIN
Win
De woorden uit de lijst zijn in alle richtingen verborgen.
Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. De
overgebleven letters vormen het sleutelwoord.
100
Win for Life
biljetten
Minderjarigen mogen niet
deelnemen aan de spelen
van de Nationale Loterij
SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)
of BEL met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 001 (2€/oproep)
Sleutelwoord
6022
1€/SMS
1€/SMS
verzonden/ontvangen
verzonden/ontvangen
Wedstrijd t/m
t/m 11/10/2015
11-10-2015 23u59
23u59- -€1/sms
€1/smsverzonden/ontvangen,
verzonden/ontvangen,max.max.
deelname.
Deelname
Wedstrijd
€4 €4
per per
deelname.
Deelname
per
per vaste
telefoon:
De winnaar
persoonlijk
verwittigd
en www.rondom.be/inhoud/wedstrijd.
op www.rondom.be/inhoud/wedvaste
telefoon:
€2. €2.
De winnaar
wordtwordt
persoonlijk
verwittigd
en op
strijd. Technische
helpdesk:
tel. 02/422
78 [email protected]
- [email protected]
verwerking
vandeze
dezegegevens
gegevens isis
Technische
helpdesk:
tel. 02/422
78 78
De De
verwerking
van
onderworpen aan
aan de
de bepalingen
bepalingen van
van de
de wet
wet op
op de
de bescherming
bescherming van
van de
de persoonlijke
persoonlijke levenssfeer
levenssfeer van
van
onderworpen
december1992.
1992.Deelname
Deelnameverboden
verbodenvoor
voorminderjarigen.
minderjarigen.Reglement
Reglementopopaanvraag
aanvraagofofterterinzage
inzageop:
op:
88december
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd.Mediahuis,
Mediahuister
terattentie
attentievan
vanMobile
MobileInteractivity,
Interactivity,Katwilgweg
Katwilgweg2,
2,2050
2050Antwerpen
Antwerpen
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd.
WINNAAR WEEK 35
Winnaar: Yves Vindevogel - Tienen - Prijs: een elektrische fiets
Oplossing: rekening
Kom langs bij de GROOTSTE fietsenzaak van de regio!
E
IR
A
L
U
C
A
T
C
E
P
S
E
S
K
IJ
L
JAAR
G
N
I
M
I
U
R
P
O
NDAG 4 OKTOBER
ZO
&
3
G
A
D
R
TE
ZA
VRIJDAG 2,
STOCKFIETSEN
-10 % -15 % -30 %
-20 % -25 %
TREK - MERIDA - GIANT
BATAVUS - KETTLER
GAZELLE - PRESTIGE
SPARTA - VICTORIA
PRORACE
Waanzinnige
kortingen op elektrische
stockfietsen
NOG STEEDS
AL
TOONZA 2
1500m
-15 %
FLYER - GIANT - MERIDA - KRIGORI
KETTLER - GAZELLE - SPARTA - OWIC
PRESTIGE - BIKKEL - DAHON - SWIFF
GEPIDA - VICTORIA - BEAUFORT
(R. De Vlaeminck)
OP FIETSEN TREK
(gedurende gans het jaar)
EDDY MERCKX FIETSEN STEEDS AAN DE BESTE PRIJS
FIETSEN CLAESSENS
Mechelsesteenweg 8 (ad brug) • 2830 Willebroek • 03 886 62 70
www.fietsen-claessens.be • [email protected]fietsen-claessens.be
MEER DA
N
100 JAAR
E
N
I
T
T
E
L
E
K
S
H
A
W
E
D
S
T
R
IJ
D
E
P
A
I
M
O
N
S
T
E
R
M
E
O
G
V
G
R
I
F
F
O
E
N
D
O
R
A
P
V
E
T
N
S
G
H
U
C
I
I
A
H
C
R
T
O
G
A
I
S
D
V
S
U
B
E
T
C
E
L
L
O
C
S
K
T
R
B
N
P
Z
F
E
P
D
K
N
O
R
R
P
T
R
R
V
I
R
I
I
W U
O
R
T
A
E
E
U
A
N
L
R
F
N
N
N
A
U
L
L
A
E
S
F
I
N
X
K
W
S
R
G
K
F
AVIS
CENTAUR
COLLECTEBUS
DRAAK
FENIKS
FOPPE
RONDOM
GLUIPOSCOOP
GRIFFOENDOR
HAGRID
HALFREUS
MONSTER
NORBERT
SEMESTER
SFINX
SKELETTINE
SLINKSAP
STRONK
TROUW
UILEVEL
VIAVIA
WAARZEGGERIJ
WEDSTRIJD
NUTTIGE INFO
MECHELEN
Wachtdienst dokter
070 254 040
Wachtdienst apotheek
0903 99 000
Wachtdienst tandarts
0903 399 69
Wachtdienst verpleegkundigen
070 222 678
Ambulance en brandweer
100
Politie
101
Europees noodnummer
112
Rode Kruis Vlaanderen
105
Antigifcentrum
Child Focus
070 24 52 45
116 000
Tele-Onthaal
106
Zelfmoordlijn
1813
Gasreuk
0800 65 065
Bankstop
070 34 43 44
Brandwonden-centrum
03 217 75 95
week 39
RONDOM
ALOEM00C
30
������ ��� �������� ������ ��� ��� ���������������� ��
AKGIE00I
31
RONDOM
GRINORD werft aan monteur
ramen en deuren met ervaring.
[email protected]
WERKAANBIEDING
ZOEK & VIND
Zelf een zoekertje plaatsen?
Bel 0800 99 510 of surf naar www.rondom.be
AUTO
VARIA
RELATIE
COMMERCIEEL
DIVERSEN
VLIEGENRAMEN.NET zoekt
technische
commerciële
medewerker. In hoofd of in
bijberoep. [email protected]
NET
DRINGEND GEZOCHT:
Enquêteurs
(in eigen regio, geen verkoop)
Statuut:
jobstudent
of
zelfstandig met btw-nr
≥016/22.69.67
AA136767
GEZOCHT:
lieve
dame
vr naschoolse opvang 2
kinderen(12 en 11j) en huish
werk. Te Lier-grens Boechout.
Eigen wagen noodz. +/- 20h/
week. Verdere info 0475
94.83.03
HORECA
IMMO
AA136378
AANKOOP ALLE WAGENS
zelf beschadigd en zdr keuring
≥0489/08.88.85
AA136766
BW044255
JOBS
AANKOOP ALLE WAGENS
ook mt schade & veel kms. Wij
komen aan huis en betalen de
beste prijs ≥0495/56.14.33
BOUW EN CONSTRUCTIE
jobs
ZOEKT
OPDIENSTER
tweetalig voor café te Diegem
dagen en uren otk bellen nr
0477/81.80.45
BW044541
AA136693
AANKOOP
VAN
ALLE
tweedehandswagens jonge
en oude wagens met of
zonder keuring, tevens ook
export wagens zoals jeeps,
lichte vracht wagens..... TEL
0475/28.25.99
AF133962
LEUKE BIJVERDIENSTE?
Extra inkomen? Sms uw postnr
naar 0487/45.51.75 ik bel U
AF133740
AANKOOP ALLE WAGENS
CASH Auto, 4x4 &
camionnette. Aan de
hoogste marktprijs. Jong &
oud, ook met
schade & zonder keuring.
Uw wagen vandaag
verkocht!! Bel ons snel
≥0488/085.256
BW044257
WERKAANVRAAG
DIVERSEN
OP ZK NR HULP vr uw
administratie?
(alg
adm
klassement boekhoud div
taken) Graag help ik u verder!
A Van Looy ≥0478/311.272 of
[email protected]
BW044572
DRINGEND ALLE WAGENS
GEVRAAGD alle merken jong
en oud ≥0476/85.65.90
AA136735
AA136562
COMMERCIELE ACTIVITEIT
WIJ
ZOEKEN
AUTOWRAKKEN betaal ≤50
≥0470/23.77.62
DIVERSEN
Mereldreef 1 • 3140 Keerbergen
Mereldreef 1 • 3140 Keerbergen
Dringend gevraagd
gevraagd
1 kok
1 kelner
M/V
M/V
Stuur uw CV naar [email protected]
AA136416
WIJ NEMEN UW ZAAK OF
VENNOOTSCHAP OVER, zelfs
met schulden. ≥0471/28.73.63
VARIA
AA136611
KOOPJES
Auto
CITROËN
1 barhulp
M/V
Stuur uw CV naar [email protected]
AANKOOP
AANKOOP VAN INBOEDELS
& STERFGEVALLEN. Nemen
alles mee! Direct geld. ≥
015/76.05.04 - 0478/33.50.75.
PERSONENWAGEN
M/V
BERLINGO te koop - MOTTO
HONDA 500 ≥0485/45.13.74
AA132840
JUWELEN MUNTEN OUD
GOUD...
Hoogste
prijs
direct cash ≥0473/26.36.85
sloopgoud.be
AA136535
AANKOOP
AOBCP00A
1 hulpkok
ANYRS/00A
AANK BESTE PRIJS TOYOTA
&alle voert &4x4 va '85-'12 zelf
pech/ongev +oldtimer snel afh
Cash ≥0487/270.027
BW040771
OPHALLER
IJZER
&
ELECTRO heel de regio
Herselt ≥0474/21.19.01
AA136284
AF132566
gevestigd te Kampenhout,
is een bloeiende familiale KMO met
meer dan 30 jaar ervaring en een
uitstekende reputatie in de isolatiesector.
Teneinde onze permanente groei te helpen realiseren versterken wij ons team met een
GEMOTIVEERDE SALES MEDEWERKER
Uw taken:
• Deskundig adviseren van klanten over onze producten en diensten
• Aanpak van het gehele verkoopproces: van intake tot nazorg
• Uitwerken van creatieve oplossingen voor business-ontwikkeling
Uw profiel: • Diploma of bachelor niveau of vergelijkbaar door ervaring
• Klant- en servicegericht • Oplossings- en resultaatsgericht
• Marketing-mindend - allrounder - teamspeler
Geïnteresseerd ?
Bezorg ons uw cv en motivatiebrief op [email protected]
Meer info: www.isolatieverhoeven.be/jobs of contacteer Dhr. Sven Verhoeven
AOECV00A
Ons aanbod: • Veelzijdige en boeiende job-inhoud met doorgroeimogelijkheid
• Aantrekkelijke verloning i.f.v. competenties & verantwoordelijkheden
gevestigd te Kampenhout,
is een bloeiende familiale KMO met
meer dan 30 jaar ervaring en een
uitstekende reputatie in de isolatiesector.
Teneinde onze permanente groei te helpen realiseren versterken wij ons team met
GEMOTIVEERDE ARBEIDERS
Uw profiel: • Nederlandstalig • min. rijbewijs B
• loyaal en betrokken • leergierig
• ervaring in de bouw is een pluspunt
Uw taken: • kwalitatieve plaatsing van diverse
isolatiematerialen, dakramen,
zolderluiken, gyproc, …
Ons aanbod: • opleiding op de werkvloer
• veelzijdige jobinhoud
• correcte verloning i.f.v. capaciteiten
U wenst de handen uit de mouwen te steken ?
Bezorg ons uw cv en motivatiebrief op [email protected]
Meer info: www.isolatieverhoeven.be/jobs of contacteer Dhr. Sven Verhoeven
ENTHOUSIASTE COMMERCIEEL
MEDEWERKERS BINNENDIENST (m/v)
Je werkt er samen met
een enthousiast team in
een fijne werksfeer en
bent verantwoordelijk
voor het verkopen van
publiciteit in uitgaven
voor gerenommeerde
opdrachtgevers.
Enkele voorbeelden
hiervan zijn:
Het Arsenaal
Golf Kampenhout
30CC Leuven
AZ Jan Portaels
Kortom, jouw werk is
mee bepalend voor de
promotie en uitstraling
van deze events, clubs en
organisaties. Je bent een
gedreven persoon met
een vlotte commerciële
instelling en staat open
voor nieuwe uitdagingen.
ven.
onisch advertenties in vermelde uitga
Je verkoopt samen met je collega’s telef
eid
Ervaring is welkom, maar persoonlijkh
is belangrijker.
Wij bieden je:
• vast salaris
• provisie- en bonusregeling
• 38-uren week
• degelijke interne opleiding
• moderne en comfortabele werkomgeving
• doorgroeimogelijkheden
• regelmatige werktijden
(geen avond- en weekendwerk)
Interesse en zin in iets nieuws?
Reageer snel en mail je sollicitatiebrief met CV of neem telefonisch contact op.
AOECV00B
32
Intermediagroep Adrem
Oude Baan 1 - 2800 Mechelen
[email protected] - www.adrem.be - 015 27 81 97
BW040546
PLATEN/CD’S
ONTMOETINGEN
SCHOONHEID / KAPSEL
INKOOP PLATEN CD DVD
vanaf 200 st. ≥0477/56.33.16
DAMES
PEDICUREAAN HUIS 12 jaar
erv. 25 euro. ≥0489/86.44.64
ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATUUR
AANTREKKELIJKE KNAPPE
stijlvolle brunette zoekt contact
≥0472/400.963
WELZIJN
GROOT AANBOD KACHELS
TE KOOP!!!
Toonzaalmodellen,
einde
reeksen, licht beschadigd, aan
super prijzen!!!
Hout-, kolen- en mazoutkachels,
Allesbranders, pelletkachels,
inbouwhaarden
Alles met fabriekswaarborg !! tel
≥015/730.222
AA136443
AF133644
ZOEKT U EEN LIFECOACH?
≤35/u ≥0485/79.83.22
AA136369
BROCANTE / ANTIEK
LEEGMAKEN VAN HUIZEN
van zolder tot kelder. Vrijblijvend
inl ≥0496/40.49.25
AA136414
TE
KOOP
GEVRAAGD
INBOEDELS van sterfgevallen.
Wij nemen alles mee. Het
goede maar ook het slechte.
Direct geld ≥015/75.73.55
≥0475/38.98.68
BW044152
BOEKEN / STRIPS
AAN DE HOOGSTE PRIJS
zoek ik als verzamelaar oude &
nieuwe strips ≥015/21.67.48 of
0478/67.24.94
AF133507
AANKOOP STRIPS boeken
CD LP dvd speelgoed goede
eerlijke prijs kom aan huis
≥0473/[email protected]
hotmail.com
AF133512
AANKOOP van boeken, alle
genres 0477/54.73.18
BW044264
AL UW BOEKEN CD'S DVD
strips Wij komen aan huis
≥0495/21.01.63
AF129361
VERWARMING
PROMOTIE
BRANDHOUT
SEPT. handgestapeld eik op
maat gezaagd &gekloven gratis
aan huis geleverd va 4mª ≤65/
mª,drooghout vr deze winter
≤60/mª. Afdoen v gevaarlijke
bomen ≥013/782.623
BW040886
AA136413
AF129290
GROTE
PARTIJ
LICHTBESCHADIGDE elek.
toestellen TK, oa koelkasten,
diepvriezers,
wasen
afwasmach., dampkappen,
gas- en elek. fornuizen, alle
keukeninbouwapp.,
alles
met fabriekswaarborg. Tel
≥015/73.02.22
AF129289
INFORMATICA/
MULTIMEDIA
BW042657
GEZONDHEID
5' AFRIT ASSE ZELLIK: D
GFT MASSAGES bij mij of bij
jou ≥0488/282.736
AA13670
GFT
tot Z
AA136781
DAME 39J geeft ontspannende
massages te Willebroek vn
10 tot 22u, ook op verplaats
≥0476/029.419 zon niet
AA136687
DAME geeft relaxerende
massages ook weekend
mogelijk 0495/85.10.55 gn sms
BW044030
DAME geeft massages. Heerlijk
ontspannen en genieten
≥0470/69.53.70
BW044444
KLEDIJ
VERKOOP VAN NIEUWE
KLEDIJ merken + eigen
ontwerpen
vanaf
≤5
≥0472/05.88.92
AF131721
WIJN
BRANDHOUT
DROOG
Eik
beuk
Aan
huis
geleverd
≥0495/187.194
≥0492/726.226
AF133691
VERZAMELING
IK BEZIT VERSCHILLENDE
JAARGANGEN
van
het
tijdschrift ' Knack ' . Deze
mogen weg tegen een redelijke
prijs . U kunt mij elke dag
bereiken vanaf 18.30 uur .
BW044436
IK KOOP ALLE WIJNEN (oude
of jonge) ≥0497/53.16.03
BW040623
DIVERSEN
TUNNELSERRES,
hobbyserres v.b. 4,5x7m =
≤290. Volières, mobilhome
&
zwembadoverdekking.
Vandevoordt, Verlaerstraat
90, 3850 Nieuwerkerken.
Gelieve eerst te bellen mag
ook
zondagvoormiddag:
0498/313.719
www.
tunnelserres.be
BW040621
DE BESTE UITSTAP
VOOR JE RUG !
Keuze uit
meer dan
100 relaxen
en salons
EERLIJKE VROUW niet
rokend of drinkend zkt eerlijke
vrouw in Lier of omgeving voor
duurzame relatie, geen mannen
≥0498/18.50.63
BW044409
KNAPPE
DAME
zkt
contact...≥0489/39.46.49 gn
sms/privéns
BW044537
HEREN
JENS knappe gayjongen zkt
contact ≥0496/92.01.66
AA136859
KURT 43j, 1m70, 76kg, uniek,
wkm vrouw mt rijbewijs B om op
reis te gaan mt mijn mobilhome
≥0497/ 380.827
AA136525
M 64J zoekt D tot 63j ben van
regio 2230 ≥0479/466.356
AF133900
COMPUTERPROBLEMEN
AAN
HUIS
OPGELOST
≥0484/78.81.42
AARSCHOT:
D
MASSAGES v A
≥0478/369.239
AF133196
MAN 64J zoekt lieve dame
voor een serieuze relatie
≥0478/49.01.17
AA136362
MAN 54J zkt dame tss 50-60j
vr ev. kennismaking. Houdt
van muziek, uitgaan, fietsen
≥0479/300.727
BW044489
PETER 58J zoekt vrouw tot 57j
voor een serieuze relatie. Wil
je meer weten ≥0494/48.51.64
AA136364
WELST. LIEVE GEHUW MAN
50 j Antw, zoekt lieve aantr
vrouw voor reg discr ontm sms
0493/56.04.38
BW042874
ONTMOETINGSBUREAU
AARSCHOT HAPPY-PEOPLE
Het relatiekantoor voor mensen
zoals
u en ik! Afspraak Iris
≥0472/89.71.62
Happy People geregistreerd
kantoor,
Rhodestraat 36A Aarschot.
Internet www.happypeople.be
ondernemingsnr. 0636.576.158
AF133941
ALLEEN? Niet meer lang!
Geniet deze zomer met 2 Nr1
RelatieBureau vr stijlvolle,
actieve m/v (30-75) (ook voor
holebi) 0474/26.37.51 www.bloved.be
TELECONTACT
VAKANTIE / VERHUUR
VASTGOED / DIENSTEN
DAMES ZOEKEN ....
APPARTEMENT
OPBOUW/BOUWEN
DIRECT LIVE bellen en
afspreken met dames die net
als jouw zoeken naar spanning
en avontuur. Bel 0907-45374
(≤1,50/min)
BW043884
ILSE, zoekt sekspartner om een
nieuwe boost aan haar leven te
geven. Discretie vereist. Sms
ILSE naar 7060 (≤2/verz sms)
BW043885
IN 2 MINUTEN KOMEN EN
KLAAR bij de beste sekslijn
van het land. Bel nu 090745043 (≤1,50/min)
BW043883
ONDEUGENDE DAMES zijn
op zoek naar een man die
weet hoe hij een vrouw moet
verwennen. Bel 0907-45429
(≤1,50/min)
BW043882
immo
VASTGOED / VERKOOP
DE PANNE 4-6p overd. zwemb.
vanaf ≤200/w ≥ 058/41.31.21
33
NIEUWPOORT app, 70m
van dijk, 2slpk, vanaf ≤35/d
≥0496/255.827
ALGEMENE
BOUWRENOVATIE karweien dakwerken Thierry Otto
≥0474/99.45.96 gratis offerte,
geregistreerd aannemer
NIEUWPOORT App 2slpks,
50m van zeedijk-≥02/721.22.41
ALLE RENOVATIES EN
DAKWERKEN ≥0497/77.67.81
HOTEL / GITES
SCHILDER
AF133635
AA135916
BW044136
HOUYET landelijke vak.won.
'La Halte d'Ardenne' 22 pers aan
de Lesse. www.haltedardenne.
be ≥0477/35.36.42
AA135577
VAKANTIE VERHUUR
BUITENLAND
APPARTEMENT
AF133520
HANDEL OVER TE LATEN
YES!
AAN ALLEN schilderwerken
groot en klein binnen en buiten
≥0497/22.41.96
BW040411
ALLE
SCHILDER
-&
behangwerken vloerbekleding.
Verzorgd vakwerk aan betaalb
prijzen. & grat prijsofferte vlugge
bediening. ≥0477/638.311
BEHANGER/SCHILDER,
patineren scherpe prijzen
≥0494/814.692
www.
schilderwerkenfocus.com
AF133261
DAKWERKER
ALLE HERSTELLINGEN van
gevel tot dak. Spec platte daken
dakgoten in rubber levensduur
+50jr ≥03/889.65.78
AA136010
Ons droomhuis”
GOEDDRAAIEND
VOLKSCAFÉ met zaal over
te nemen te O.L.V.-Waver.
Centrale ligging op het
dorpsplein. Mogelijkheid tot
wonen boven de zaak. Voor
meer info 0488/97.14.03 Enkel
ernstige kandidaten.
BW044522
AA136615
APPARTEMENT OF VILLA
huren te Calpe. Mooiste dorp
van de Costa Blanca.
Ga naar: www.vakantieverhuurcalpe-costa-blanca.eu of bel
≥0477/31.10.85 vragen naar
Fernand
“
AA136326
ALLE HERSTELLINGEN van
daken, dakgoten en platte
daken ≥0496/647.428
AF133010
IMMO ONTDEK JE BIJ ZIMMO
DAKCLEANING: voor het
ontmossen en coaten van zowel
leien- als pannendaken. Gratis
prijsofferte. Tel: 0496/93.17.91
BW044671
AA136437
VASTGOED / AANKOOP
HUIS
GEZOCHT TE KOOP grote
eigendom grote oppervl, bij
centrum stad/dorp, ook café/
gr winkelpand met parking.
Tel 016/25 54 16 of 0478/22 39
36 email:[email protected]
be. WOONWEELDE bvba
AKATR/00A
Relatie
BW044758
VASTGOED / VERHUUR /
AANVRAAG
BEL
APPARTEMENT
HEIST OP DEN BERG flat
gemeubeld ≤450+≤0 incl
kosten ≥0493/05.55.59
AA136150
GEDAGVAARD
BW043478
voor de
politierechtbank?
ONTMOETINGEN/CONTACT
HELDERZIENDHEID
MR DJINY gr held med bek v
tv hlpt al u probl terugk v uw
liefde fam zak en geluk kanssp
100% res n 3d bet na result
≥0495/142.723
CA002410
www . h e l d e r z i e n d e m
o r g a n e . be
Tel. 015/55 00 31
www.lmds.be
[email protected]
Eerste consultatie
GRATIS
-40
AF133643
EINDE
REEKSEN TOT
OP SALONS EN RELAXEN
van
Meer keuze, niet ver, wel anders!
%
ANJZI00A
AANKOOP ZICHTKAARTEN,
NIEUWJAARSKAARTEN,
OUDE FOTO'S, ≥ 016/53.18.68
Schade, snelheid, alcohol,
ongeval, andere inbreuken
Advocaat betaald
door uw verzekeraar?
Toonzaalkortingen
op eindereeksen
modellen en leder van
10/09/2015 tot 10/10/2015
Gespecialiseerde kinesitherapeuten helpen je graag ter plaatse
het beste te kiezen voor je rug.
DE BESTE MATRASSEN,
LATTENBODEMS, BOXSPRINGS,
BEDDEN, HOOFDKUSSENS,
BUREAUSTOELEN, RELAXZETELS,
ZITMEUBELEN, KNIESTOELEN,
BEDCANAPéS, KLEERKASTEN
ALLE MATEN.
Leuvensesteenweg 338
Boortmeerbeek
Tel. 015 52 03 60
www.bedking.be
Open:
weekdagen: 10-18.30u.
zaterdag: 10-18u.
zondag open 14-18u.
dinsdag & feestdagen gesloten
AONBX00A
IK GEEF DE BESTE PRIJS
voor al uw oudheden ant lusters
ev vol inboedel + opruiming
v zold en keld ≥015/22.02.65
≥0495/51.40.86
≥014/50.26.28
TE KOOP BOnhEidEn
Wijns Vastgoed
0473/33 33 35
Lierbaan 151
8 moderne nieuwbouwapp. met 1 of
2 slpks, terras en/of
tuin - lift - 10 garages afwerking nr
keuze
Vg - Wg - Gdv Gvkr - Gvv
Muilshoek 33
Te renoveren en/of uit te
breiden HOB op 905 m²
- rustig gelegen - gn EPC
want gn verwarming.
Gvg - Ag - Gdv Gvkr - Gvv
TE KOOP ST.-KaT.-WavEr
Wijns Vastgoed
0473/333 880
Vestinglaan 49
Residentiële villa op
1744 m² met o.a. 3
slpks, 2 bdks, polyvalente
ruimte, dubbele garage
en tuin - EPC=399
Vg - Wg - Gdv Gvkr - Vv
TE KOOP ST.-KaT.-WavEr
Molenstr. 44
Gedeeltelijk gerenoveerde rijwoning met o.a.
2 slpks (3de mogelijk)
- EPC=608
Gvg - Wg - Gdv Gvkr - Gvv
TE KOOP duffEl
Wijns Vastgoed
0473/332 333
Wijns Vastgoed
0473/332 333
€ 210.000
Kasteelstraat 19:
Zeer ruime, deels op te frissen
woning op toplocatie.
EPC = NVT
015 755 444
www.immovercammen.be
[email protected]
€ 480.000
OLV-laan 10:
Zeer ruime woonst / triplex
met 6 slpks en tuin
op 1067m² grond.
EPC = 231 kWh/m²
015 755 444
www.immovercammen.be
[email protected]
POOLSE FIRMA Isoleren van
zolders, tegelwerken, metsel,
vloerwerken, gyprocwerken,
schilderen,
plamuren,
€ 177.000
verkoop & plaatsen ramen
Dijk
9:
Centraal
gelegen
& deuren PVC, ALU.& Taal
goed onderhouden woning Taal
Engels.≥0483/736.711.
met een zee≥0471/025.470
van ruimte en
Nederlands
ontelbare mogelijkheden!AA136436
EPC = 529 kWh/m²
015 755 444
www.immovercammen.be
[email protected]
Wijns Vastgoed
0473/33 33 39
Goorboslei 3
HOB op 360 m² met o.a.
3 slpks, garage en tuin EPC=417
Gvg - Wg - Gdv Gvkr - Gvv
TE KOOP ST.-KaT.-WavEr
Stationsstr. 51
Volledig gerenoveerde
woning instapklaar! Met
o.a. 3 slpks en terras EPC=153
Vg - Wg - Gdv Gvkr - Gvv
TE KOOP duffEl
Onze-Lieve-Vrouw-Waver
DIVERSEN
Wijns Vastgoed
0473/33 33 39
TE KOOP PuTTE
Duffel
AOOIM00J
Putsestwg 132
8 nieuwbouwappartementen met 1 of
2 slpks, terras en/of tuin ondergrondse autoplaats
en kelderberging
Vg - Wg - Gdv Gvkr - Vv
Duffel
AOOIM00F
Dorpsstraat 34/1, 2590 Berlaar
GSM: 0473/33 33 33 - Tel. 03/482 46 80
www.wijns.be - [email protected]
AOOIM00H
34
Wijns Vastgoed
0473/33 33 39
Rechtstraat 140
Rustig gelegen villa op
2065 m² met o.a. 4
slpks, garage en tuin EPC=487
Vg - Wg - Gdv Gvkr - Vv
huis kopen?
Wijns Vastgoed
0473/33 33 39
TE KOOP duffEl
AKGNX0AU
BEREIKBAAR VAN 9 TOT 22 UUR, ZATERDAG TOT 18 UUR
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING - GEEN VERKOOP= GEEN KOSTEN
ADQES00A
Check zeker eens onze rubriek Immobiliën
0488 42 42 24 - www.e1immo.be
Dringend GEZOCHT eigendommen voor ons wachtend cliënteel
KLEIN WILLEBROEK, VOLKSSTRAAT
MECHELEN, BATTELSESTEENWEG 300
Mooi gelegen nieuwbouwproject met 13 appartementen
Prachtig uitzicht op de Rupel, midden in een groene omgeving.
• Uniek uitzicht
• Warmtepomp
• 1/2/3 slpk
• Lift, parking, berging
• Ruime terrassen
• Nabij jachthaven
Prijzen vanaf 148.000€
9 VILLA APPART waarvan 2 gelijkvloers met tuin.
Trendy appartementen met veel lichtinval en zuid gericht terras mix
van 2/3/4 slpks met elk een privatieve ondergrondse parking en privatieve berging. Bew oppervlakte van 114m2 tot 170m2.
Lift aanwezig - nabij stadsrand van Mechelen.
Prijzen vanaf 269.000€
VERKOOP ONDER 10% - REGISTRATIE - GEEN BTW !
ANDERS DAN ANDERS!
NIEUW ADRES VANAF 1 OKTOBER 2015 - ANTWERPSESTEENWEG 275 - MECHELEN/NOORD
AKMVL00V
Res. Spillemaekers
35
MEER DAN 15.000
UNIEKE BEZOEKERS OP
VOOR U VERZAMELDEN WE, OOK DEZE MAAND, EEN GREEP UIT HET BESTE VASTGOED-AANBOD VAN DE REGIO.
KORTOM, HET IDEALE GESCHENK VOOR WIE WIL KOPEN EN VERKOPEN.
“Wonen waar het gezin centraal staat”
School, werk, hobby’s.
September is de maand waar ouders hun organisatietalent terug naar boven moeten halen.
Een praktische gezinswoning kan u hierbij helpen. Ontdek hieronder enkele goeie voorbeelden!
Borchtstraat 31 Mechelen
Moerbijstraa
t 4 Hombeek
Holmlei 52 Mechelen
Cardijnlaan 44
Putte
rbeek
an 46 Boortmee
Rijmenamseba
Check méér gezinswoningen op www.ignaceleysen.be
AKSCD/00I Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en schrijffouten.
Hombeek
Bankstraat 139
36
...Reeds 24 jaar DE referentie op de vastgoedmarkt...
MECHELEN
SINT-KATELIJNE-WAVER
HOFSTADE
MECHELEN
KONINGSHOOIKT
VERK OCH T
BARONIESTRAAT - € 248.000: Ideaal perceel bouwgrond van 17
are groot met zicht op water, gelegen in een groen kader en dit met
een goede verbinding naar E 19.
BEATRIJSSTRAAT 75 - €280.000: Te koop degelijke woning in een
rustige omgeving met mooie tuin voorzien van 3 slaapkamers,
garage, mooie aangename tuin met achteruitgang. EPC 608 kWh/
m²jaar. Voor meer info of een bezoek www.ignaceleysen.be of
015/216.850
BUNTGRASSTRAAT 6 - € 329.000: Zeer gunstig gelegen HOB met 3
slaapkamers in een rustige kindvriendelijke omgeving, nabij openbaar vervoer, het bloso recreatie domein en alle gewestwegen. EPC
326 kWh/m² - UC1755039
CONVENTSTRAAT 2 - € 415.000: Prachtige woning in hartje Mechelen
met drie slaapkamers en twee terrassen. Gelijkvloers omvat keuken met
berging, toilet en woonkamer. De eerste verdieping is voorzien van één
slaapkamer en een polyvalente ruimte (bureau of tweede woonkamer). De
derde verdieping omvat 2 slaapkamers. Elektriciteit conform, gelegen in
een autoluwe straat. (Beschermd Stadsgezicht Groot Begijnhof Mechelen).
EPC 623 kWh/m². Zeker een bezoek waard!
DONDERHEIDE 29 - € 498.000: Grote laagbouwvilla rustig en landelijk gelegen te midden van weides op een grondstuk van ± 25a met
3 kamers + dressing/hobbykamer, dubbele garage, een bew. opp van
210m². EPC 1034 kWh/m². Deze woning biedt u tal van mogelijkheden.
Voor meer info of bezoek www.ignaceleysen.be of 015/216.850.
OLEN
MECHELEN
BERCHEM (ANTWERPEN)
MECHELEN
MECHELEN
GROTE NIEUWEDIJKSTRAAT 345/1 €137.500: Op te frissen appartement op de eerste verdieping met 2 slaapkamers en garage
aan de rand van de stad ideaal om te starten. Gunstig EPC score:
180 kWh/m²jaar
GROTESTEENWEG 664 - € 218.000: Volledig gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers, ruime lichtrijke leefruimte, ingerichte
keuken, terras en garage box, aan de rand van Antwerpen nabij alle
grote verbindingswegen. EPC 249 kWh/m2.
HANSWIJKDRIES 76 - € 289.000: Woning met zeer veel lichtinval
voorzien van drie slaapkamers, badkamer met bad en douchescherm, ruime leefruimte, keuken en zolder met mogelijkheden.
Vlotte verbinding en in de nabijheid van scholen en winkels. EPC
579 kWh/m².
HANSWIJKVAART 29 - € 174.000: Goed gelegen rijwoning met
zicht op de vaart. Toekomst gericht toplocatie in het vernieuwingsproject stationsbuurt Mechelen. De woning heeft een degelijke
opknapbeurt nodig. Bijhorende garagebox in de prijs inbegrepen.
Epc 488 kWh/m2. UC1310278
MECHELEN
BONHEIDEN
MECHELEN
ELEWIJT
VERK OCH T
VERK OCH T
VERK OCH T
LANGE DREEF 27 - € 315.000: volledig gerenoveerde rijwoning met diepe
tuin en garageIndeling: Inkomhal met reeds voorziene vestiaire kast, living
met parket vloer, ingerichte keuken, terras zowel toegankelijk via living als
via keuken, badkamer met douche, overdekte tuinberging, berging met cvinstallatie, diepe tuin met achteraan garagebox. (toegankelijk via achterliggende straat) 1ste verdiep: 2 ruime slaapkamers, zolderverdiep: volledig
afgewerkte zolder als derde slaapkamer. EPC : 219 kWh/m²jaar
LANGE PENNINCSTRAAT 30 BUS 1 - € 165.000: Zeer goed gelegen
twee slaapkamer appartement in het centrum van Mechelen met
een afzonderlijke garagebox. Goed onderhouden appartement met
aparte keuken, vooraan een terras en twee ruime slaapkamers.
Ideaal als investering of voor jonge koppels. EPC: 187 kWh/m²jaar
LANGE RAVESTRAAT 17 - € 465.000: mooie villa in een rustige groene kindvriendelijke omgeving voorzien van 3-4 slaapkamers, ruime living, ingerichte keuken, garage
, terras enz.... Gelijkvloers: inkomhal met toilet, ruime living met eetplaats en half open
volledig ingerichte keuken, wasplaats/berging. Volledig nieuwe badkamer met inloop
douche, slaapkamer, garage terras en mooie verzorgde tuin. 1ste verdiep: slaapkamer
met bureel/dressing, badkamer, slaapkamer en zeer grote afgewerkte zolder ruimte
met diverse mogelijk heden. EPC : 222 kWh/m²jaar
VERK OCH T
GERHEZE 15 - €980.000: prachtige eigendom met paardenaccomodatie
in de Kempen. Geschikt zowel voor privédoeleinden als voor een professionele uitbating. Een bezoek meer dan waard!! Vlotte bereikbaarheid via
verschillende invalswegen.EPC: 567 kWh/m²jaar UC: 1632397. Voor meer
info of een bezoek www.ignaceleysen.be of 015/216.850
MECHELEN
WOLLEMARKT 20 - €218.000: Op te frissen rijwoning met handelsruimte, 3 slaapkamers, keuken, living, doucheruimte, gelegen in de
historische binnenstad. Op wandelafstand van winkels, eetgelegenheden en school.EPC :264/m2jaar 20141013-0001679983-00000002-3
voor info of bezoek: www.ignaceleysen.be 015/216 850
LAKENMAKERSSTRAAT 319 B 101 - € 155.000: Gelijkvloers appartement van 1995 met een bewoonbare oppervlakte van 52 m²
met 1 kamer, pivé tuin en voortuin. Goed en rustig gelegen aan
de stadsrand van Mechelen. Mogelijkheid tot het bijkopen van een
grote garage. Gunstige EPC score. EPC 231 kWh/m²
Ve e m a r k t 1 7 - 1 9 - 2 1 - M e c h e l e n - Te l . 0 1 5 / 2 1 6 8 5 0
MECHELEN
MECHELEN
MECHELEN
MECHELEN
RIJMENAM
ALBERT GEUDENSSTRAAT 3 - € 260.000: Meergezinswoning met 5
slpk’s. Beschikt over 3 badk’s en 3 kkn’s, ideaal voor grote gezinnen! EPC 353 kWh/m2.
AUGUSTIJNENSTRAAT 165 - € 249.000: Ruime gezinswoning met
3 slaapkamers en grote garage in het centrum van Mechelen nabij
scholen en openbaar vervoer.
RIJMENAM
RIJMENAM
RIJMENAM
BAKESTRAAT 52 Lot 3 - € 169.000: Prachtig gelegen perceel bouwgrond
voor half open bebouwing, in een rustige groene omgeving met zowel
vooraan als achteraan een open zicht over de velden. Het perceel heeft
een oppervlakte van 1170 m² waarvan 520m² als bouwperceel. Volgens
de vergunning kan er een woning gebouwd worden met een gevel breedte
van 8 meter op 15 meter op gelijkvloers, op verdieping 8 meter op 12
meter + zadeldak. Geen bouw verplichting.
BAKESTRAAT 52 Lot 4 - € 182.000: Prachtig gelegen perceel bouwgrond
voor half open bebouwing, in een rustige groene omgeving met zowel
vooraan als achteraan een open zicht over de velden. Het perceel heeft
een oppervlakte van 1300 m² waarvan 650m² als bouwperceel. Volgens
de vergunning kan er een woning gebouwd worden met een gevel breedte
van 8 meter op 15 meter op gelijkvloers, op verdieping 8 meter op 12
meter + zadeldak. Geen bouw verplichting.
BAKESTRAAT 52 Lot 2 - € 178.000: Prachtig gelegen perceel bouwgrond
Lot 2 voor half open bebouwing, in een rustige groene omgeving met zowel
vooraan als achteraan een open zicht over de velden. Het perceel heeft
een oppervlakte van 1160 m² waarvan 510m² als bouwperceel. Volgens
de vergunning kan er een woning gebouwd worden met een gevel breedte
van 8 meter op 15 meter op gelijkvloers, op verdieping 8 meter op 12
meter + zadeldak. Geen bouw verplichting.
MECHELEN
BOOM
MECHELEN
AUGUSTIJNENSTRAAT 69 - € 69.000: Deze woning dient van A tot Z gerenoveerd
te worden. Ze is gelegen in de binnenstad van Mechelen in een totaal recent vernieuwde en opgewaardeerde buurt. Je hebt de mogelijkheid om deze woning volledig te renoveren in de bestaande toestand of om deze woning af te breken en er
eventueel 2 studio’s van te maken in de hoogte (na het bekomen van een vergunning). De woning beschikt niet over een verwarmingsinstallatie, waardoor er dus
geen EPC vereist is. Dit is zowel interessant als investering of als eerste woonst.
BAKESTRAAT 52 Lot 1 - € 192.000: Prachtig gelegen perceel bouwgrond
voor half open bebouwing, in een rustige groene omgeving met zowel
vooraan als achteraan een open zicht over de velden. Het perceel heeft
een oppervlakte van 1232 m² waarvan 582m² als bouwperceel. Volgens
de vergunning kan er een woning gebouwd worden met een gevel breedte van 8 meter op 15 meter op gelijkvloers, op verdieping 8 meter op 12
meter + zadeldak. Geen bouw verplichting.
LOCOMOTIEFSTRAAT 47 - € 229.000: Goed gelegen opbrengst eigendom bestaande uit: - Tweeslaapkamer appartement met terras
- Eenslaapkamerappartement - Studio. EPC: 507 kWh/m² UC1294784
BATTELSESTEENWEG 153 - € 138.000: Deze woning beschikt over een ruime
leefruimte met open keuken, aansluitend badkamer met ligbad, toilet en lavabo meubel, op de eerste verdieping bevindt zich een eerst slaapkamer en
op de tweede verdieping een tweede slaapkamer. De woning beschikt over
recentelijke (2012) centrale verwarming op gas. Gans de woning beschikt over
dubbele beglazing bestaande uit hout. Deze woning biedt de mogelijkheid mits
enkele opfrissingswerken aan starters of investeerders. EPC 357 kWh/m²
MECHELEN
MECHELEN
MECHELEN
HOMBEEK
VERK OCH T
BEUKSTRAAT 68 - € 239.000: Te renoveren goed gelegen woning met 3
slaapkamers, inpandige garage, zolder en tuin. Deze woning beschikt over
grote ruimtes met veel mogelijkheden. Gelegen in aangename buurt, in de
nabijheid van de E19, kindercrèches en winkels. Bijkomende troeven zijn
de inpandige garage, oprit, zolder en tuin. EPC : 742kWh/m²jaar
2
BLAUWSTRAAT 8 - €109.000: woning of woonst met handelspand
in het hartje Boom - gelijkvloers: leefruimte/ handelsruimte - 1ste
verdiep: slaapkamer, douche ruimte en toilet - 2de verdiep: 2
slaapkamers - EPC 277 kWh/m²
LOCOMOTIEFSTRAAT 98 BUS 102 - €159.000: Prachtig volledig vernieuwd
appartement gelegen aan de rand van Mechelen. Dit appartement is voorzien
van een zeer ruime leefruimte met een gashaard, tevens voorzien van een
ruime slaapkamer en een grote bureau welke ook als slaapkamer kan dienen.
Elektriciteit conform volgens de wetgeving! Kortom, volledig instapklaar appartement nabij het centrum van Mechelen. EPC: 345 kWh/m²jaar
BORGERSTEINWEG - € 325.000: Trendy, hedendaags, luxe, locatie, etc zijn enkele
woorden voor dit nieuwbouwproject. Hier is gekozen voor een strakke en moderne
bouwstijl. De woningen beschikken over een volwaardige afwerking. Binnenin zijn
er praktische ruimtes gecreërd die uitmonden in een knap terras grenzend aan de
slaapkamers op de bovenverdieping! Tuin en garage zijn in deze prijs aanwezig.
Zeker uw bezoek waard! EPC nvt. Voor info: [email protected] of 03/480.04.40
BOSSTRAAT 10 - € 675.000: Deze smaakvolle gerenoveerde hoeve
is enorm rustig gelegen in Hombeek, vlakbij Mechelen.
Bent u op zoek naar een uitdagende job in het vastgoed? Ga dan snel naar pagina 4 !
AKSCD/00U
ADEGEMSTRAAT 58 - € 395.000: Grote te renoveren woning met 7
kamers en een netto bewoonbare oppervlakte van 284 m², met de
mogelijkheid in te richten tot opbrengsteigendom met 3 appartementen. EPC 436 kWh/m²
Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en schrijffouten.
VERK OCH T
37
...Reeds 24 jaar DE referentie op de vastgoedmarkt...
Beste koper, Beste lezer,
Ons recept is al jaren bekend, veel publiciteit maken, maximale verkoopskansen creëren en veel investeren in de verkoopsskills van onze commerciële mensen!
Het is een keuze die anno 2015 nog steeds zijn vruchten afwerpt.
Vandaag zijn we nog steeds het snelst verkopend vastgoedkantoor van de regio! Met een gem. doorlooptijd van 64 werkdagen, zijn we naast het bestaand segment,
ook marktleider in het nieuwbouwsegment.
Ben je op zoek naar een nieuwe thuis, maak het u zelf gemakkelijk en zoek eerst in het grootste aanbod, zoek eerst bij ons!
NIEUW DEZE MAAND TE KOOP
• Mechelen, Antwerpsesteenweg 237: Instapklare gerenoveerde ruime woning op 2 a 82 ca met 3 kamers (4 mogelijk),
garage en tuin. deze woning werd gerenoveerd in 2007 en werd voorzien van een volledig nieuwe achterbouw/bijbouw.
Centraal gelegen met zeer vlotte verbinding tot verbindingswegen en E 19. EPC 404 kWh/m². Vraagprijs: € 298.000
• Hofstade, Prinsenveldstraat 57: Te renoveren woning op een prachtig perceel van ± 13 are rustig gelegen in een doodlopende straat aan de vaartdijk Leuven-Mechelen. Deze woning biedt enorm veel potentieel en mogelijkheden voor wie op
deze een superlocatie wil wonen en wil genieten van een vakantiegevoel het ganse jaar door. Centraal gelegen met een zeer
vlotte verbinding tot alle belangrijke invalswegen. EPC 942 kWh/m². Vraagprijs: € 395.000
• Grimbergen, Eppegemsesteenweg 99: Laagbouwvilla op 7a9ca ingericht als kangoeroewoning met 2 wooneenheden, met
dubbele garage en tuin + garage voor motorhome. Elke wooneenheid beschikt over aparte ingang, keuken en badkamer.
Ideaal voor 2 gezinnen die dicht bij elkaar willen wonen. EPC 320 kWh/m². Vraagprijs: € 330.000
• Kappele-op-den-Bos, Leiweg 8 bus 5: Prachtig nieuwbouwappartement van ± 146 m² met 2 slaapkamers gelegen op
toplocatie aan de het kanaal Brussel-Willebroek met zicht op water vanuit leefruimte en terras. Ideaal voor wie rustig wil
wonen en wil genieten van zicht op het water. Appartement wordt volledig afgewerkt, keuze van afwerkingsmaterialen
(vloeren, en keuken) kan op dit ogenblik nog bepaald worden door de koper. Garage voorzien voor 3 wagens, apart bij aan
te kopen. Gunstig. EPC 130 kWh/m² jaar. Wees er snel bij!!! Vraagprijs: € 390.000
• Boom, Dirkputstraat 148 b2: Leuke en verzorgde studio! Deze leuke en verzorgde studio op de gelijkvloerse verdieping is
zeer rustig gelegen in de gemeente Boom. Indeling: Inkom, living/slaapkamer, keuken, badkamer en toilet. Klein beschrijf
mogelijk! KI: 416. Vraagprijs: € 77.500
• Blaasveld, Klaterstraat 35: Prachtig gerestaureerde hoeve! Deze prachtige hoeve bevindt zich centraal tussen Brussel en
Antwerpen. Dit pareltje is makkelijk bereikbaar via N16 - A12 en E19. De eigendom is gelegen op bijna 20a en omvat een ruime gerestaureerde hoeve, kantoor met burelen en vergaderzaal, een 2de strak gerenoveerde gezinswoning allen met aparte
ingang, 6 parkeerplaatsen, carport voor 3 wagens, verwarmd zwembad, meerdere terrassen, ... Vraagprijs: € 1.250.000
• Putte, Leuvensebaan 77: Te moderniseren half open bebouwing met 3 slaapkamers en tuin. Als deze woning gemoderniseerd is, vindt elk gezin hier zijn thuis, het huis is op wandelafstand gelegen van het bruisende Putte en beschikt over een
ruime tuin.Kortom wie op zoek is naar een knusse woning en geen schrik heeft om de handen uit de mouwen te steken,
heeft bij een bezoek aan deze woning zijn droomhuis gevonden. Vraagprijs: € 177.000
• Vilvoorde, Leopoldstraat 27: Uniek project bestaande uit 33 prachtige lofts, ondergrondse garageboxen en parkeerplaatsen.De oude kantfabriek wordt na 18 jaar leegstand terug tot leven gebracht. Projectontwikkelaar Imoya had een visa om
hiervan industrïele lofts te maken, met behoud van de authenticiteit van het gebouw, o.a. door het bewaren van de oorspronkelijke steunpilaren en -poutrellen. De lofts bieden 1 tot 3 slaapkamers aan en enkele zijn in duplex formaat beschikbaar . De
oppervlaktes variëren van 84m² tot 188m². Elke loft heeft een mooi terras en de gemeenschap deelt een binnenkoer.Start
der werken is voorzien voorjaar 2016. Verkoop lofts onder registratierechten (géén BTW). Vraagprijs: € 155.000 - € 430.000
• Haacht, Terwilgenlaan 44: Bouwgrond van 3a48ca voor half open bebouwing.Vlotte verbinding naar E19 en alle invalswegen.Geen bouwverplichting. Vraagprijs: € 295.000
• Lier: Spreet 41 lot 1 – 4: Dit perceel bouwgrond gelegen te Spreet tussen huisnummer 39 en 43, is net verkaveld en
beschikt over een oppervlakte van 859m². Het perceel bouwgrond is geschikt voor het bouwen van een open bebouwing.
De straat breedte bedraagt 27.32m en de breedte achteraan bedraagt 7.21m. Elke goede architect plaats hier een architecturaal pareltje. Er bestaat een mogelijkheid om extra landbouwgrond achteraan aan te kopen. Plannen en documentatie te
verkrijgen of in te kijken op kantoor te Putte. Vraagprijs: € 275.000 - € 295.000
• Boom: Boomkensstraat 11: Deze ruime woning met drie slaapkamers en prachtige tuin is gelegen in een zeer rustige
buurt te Hombeek. De gelijkvloers is voorzien van de woonkamer met aansluitend de keuken. Een eerste badkamer bevindt
zich tevens op de gelijkvloers. De keuken geeft uit op het terras met aansluitend de zonnige tuin. Op de eerste verdieping
bevindt zich de volledig vernieuwde, ruime badkamer en een eerste slaapkamer.De tweede verdieping omvat nog twee
slaapkamers. Boven de tuinberging is een zolderruimte voorzien. EPC: 569 kWh/m². Vraagprijs: € 318.000
• Vilvoorde, Romeinsesteenweg 49 A: Ruime villa in Koningslo (Vilv) op 14 are. Grote tuin met waterpartij. Garage, 4 slpk.,
badk & douchecel, sauna, ruime provisiekelder, zolder. Vraagprijs: € 490.000
• Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 123: Te renoveren woning met 4 slaapkamers op een prachtig grondstuk van 1ha 60a
90ca. De ramen deels enkel glas, deels dubbel, rolluiken deels automatisch. Kortom dus zeker uw bezoek eens waard!! EPC:
1108 kWh/m². Vraagprijs: € 389.000
• Duffel, Bunderken 10: Deze prachtige nieuwe pastorijwoning met 3 slaapkamers, garage en tuin is gelegen in een mooie,
aangename kindvriendelijke buurt in Duffel. Met het oog op hoogwaardige materialen en afwerkingsgraad is de woning
opgetrokken. De omgeving laat toe om zowel binnen als buiten in een rustige omgeving te vertoeven. Indeling : een ruime
inkomhal met gastentoilet, lichtrijke woonkamer met een luxueuze open keuken met aansluiting naar de garage. De tuin
is onderhoudsvriendelijk een beschikt over een zeer groot terras. Op het eerste verdiep vinden we 3 slaapkamers en de
badkamer, die beschikt over een inloopdouche en toilet. Op zolder kunnen 3 extra kamers gecreërd worden. Deze woning is
uw bezoek zeker waard! Vraagprijs: € 409.000
NIEUW DEZE WEEK TE HUUR
VERKOCHT/VERHUURD DEZE MAAND
• Aartselaar, Karel van Woestijnlaan 50/1: Ruim recent luxe appartement
van 130 m², met veel lichtinval, 3 slaapkamers, lift, privatieve ondergrondse
parking, aparte berging en een zonnig terras. Gelegen in een aangename
rustige omgeving op wandelafstand van het centrum van Aartselaar.Zeer
gunstige EPC score. EPC 157 kwh/m² Provisie 80eur/mnd. Huurprijs:
VERHUURD
• Willebroek, Scheldelaan 40b109: Eigentijds appartement met hypermoderne uitrusting. Splinternieuwe domotica is geïnstalleerd. Het appartement
is rolstoelvriendelijk en instapklaar. Eventuele diensten zijn beschikbaar
(rolstoelgebruikers,service flat, gezamelijke bibliotheek, fitnessruimte,...).
Indeling: 1 ste verdieping: inkomhal, apart toilet, berging, leefruimte met
open keuken en berging, slaapkamer en badkamer met inloopdouche,
terras + Garagebox. E-peil: E100 + 131.65kWh/m², vaste kost 75€/mnd.
Huurprijs: VERHUURD
• Blaasveld, Kleine Heide 23: Uiterst rustig gelegen en toch vlakbij invalswegen staat deze fermette met 4grote slpk. Geschikt voor grote gezinnen
en voor wie houdt van groen en rust. Geen vaste kosten. EPC 289 kWh/m²
+ UC1133835. Huurprijs: VERHUURD
• Boom, Dirkputstraat 148 b2: Leuke en verzorgde studio! Deze leuke en
verzorgde studio op de gelijkvloerse verdieping is zeer rustig gelegen in de
gemeente Boom. Indeling: Inkom, living/slaapkamer, keuken, badkamer en
toilet. Klein beschrijf mogelijk! KI: 416. Vraagprijs: VERKOCHT
• Antwerpen, Everaertstraat 39: Karaktervolle gezinswoning met eigentijdse afwerking! Karaktervolle gezinswoning met leuke ligging en op
wandelafstand van Park Spoor Noord. 0: inkomhal en grote garage met
berging en wasplaats - 1: woonkamer, keuken en terras, toilet - 2: 2 grote
slaapkamers en badkamer - 3: 2 grote slaapkamers en douchekamer. EPC
kWh/m²: 227 + UC: 1723018. Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag. Vraagprijs: VERKOCHT
• Heffen, Groenenbeemd 7 Karaktervolle gezinswoning met eigentijdse
afwerking! Karaktervolle gezinswoning met leuke ligging en op wandelafstand van Park Spoor Noord. 0: inkomhal en grote garage met berging en
wasplaats - 1: woonkamer, keuken en terras, toilet - 2: 2 grote slaapkamers
en badkamer - 3: 2 grote slaapkamers en douchekamer. EPC kWh/m²: 227
+ UC: 1723018. Vraagprijs: VERKOCHT
• Willebroek, Rosmolen 8: Mooie nieuwbouwwoning met tuin op rustige
locatie! Gelegen in rustige en kindvriendelijke wijk nabij Blaasveld, doch
vlotte aansluiting A12/E19! De woning is in perfecte staat en de oprichting
van een garage is mogelijk! Rolluiken aanwezig, deels elektrisch! Indeling:
Gelijkvloers: inkomhal met toilet, mooie bureauruimte, ruime living met
open woonkeuken, ruime berging/wasplaats - Verdieping 1: nachthal, 3
mooie slaapkamers, ruime en fraaie badkamer (dubbele lavabo, douche,
bad), toilet - Verdieping 2: ruime zolder, extra slaapkamer mogelijk! - Buiten
een ruime oprit, een mooie aangelegde tuin met terras, zuidoost! E-peil: E60
- kWh/m²: 111,89 - UC: 12040-G-2010/0126/EP06796/a008/D01/SD001.
Vraagprijs: VERKOCHT
• Willebroek, Rosmolen 23: Moderne halfopen nieuwbouwwoning in rustig
gelegen verkaveling! Deze moderne halfopen nieuwbouwwoning met tuin
en garage is gelegen in een rustige en kindvriendelijke wijk nabij Blaasveld, doch vlotte aansluiting A12/E19! De woning is in perfecte staat en is
voorzien van een ruime oprit. Indeling: 0: inkomhal met toilet en trappenhal,
ruime living met open woonkeuken, ruime berging/wasplaats met aansluitend garage - 1: nachthal met toilet, 3 mooie slaapkamers, ruime badkamer
(lavabo, douche, bad) - 2: ruime zolder, mogelijkheid tot extra slaapkamer!
Vraagprijs: VERKOCHT
• Blaasveld, Ten Bergstraat 7: Villa met stijl en prachtige afwerking!
Topligging tov A12 en E19. Alles gelijkvloers! Indeling: inkomhal, huis- en
eetkamer, recent vernieuwde keuken en badkamer, berging, apart toilet,
3 slaapkamers en inpandige garage, tuin volledig aangelegd en omheind
met mooie terrassen. EPC kWh/m²: 348 + UC: 1719783. Vraagprijs:
VERKOCHT
• Mechelen, Grote Nieuwendijkstraat 206: Ruime gezinswoning aan de
rand van de stad met 4 slaapkamers en tuin. Huurprijs: VERHUURD
• Mechelen, Keizerstraat 13: Mooi appartement met een ruime leefruimte
en één grote slaapkamer in het centrum van Mechelen. Dicht bij het openbaar vervoer. EPC: 138 kWh/m². Huurprijs: VERHUURD
• Mechelen, Schuttersvest 66: Ruim duplex appartement in Mechelen met
2 ruime slaapkamers en een grote leefruimte. Open keuken met terras.
Goed afgewerkt. EPC: 722kWh/m². Huurprijs: VERHUURD
• Mechelen, Heembeemd 71 bus 002: Moderne rijwoning met veel lichtinval in het centrum van mechelen. Deze woning beschikt over een volledig
vernieuwde keuken en badkamer. U kan hier ook genieten van een ruim
terras.Vaste kosten 10€/maand Garage 60€/ maand. EPC 135 kWh/m.
Huurprijs: VERHUURD
• Mechelen, Nekkerspoelstraat 39 Volledig gerenoveerd appartement van
60 m² gelegen op 4e verdiep met 1kamer, terras, lift en autostaanplaats (
50€), net buiten het centrum van Mechelen met vlotte bereikbaarheid tot
winkels openbaar vervoer, station en belangrijke verbindingswegen.EPC:
161 kWh/m². Huurprijs: VERHUURD
• Mechelen, Lange Pennickstraat 12: leuk, instapklaar appartement in het
centrum van mechelen, vlak bij de Brusselpoort. Dit appartement beschikt
over twee slaapkamers, woonkamer, badkamer, keuken, kelderberging en
autostaanplaats. Ideaal voor mensen die willen geniet van de nabijheid van
het centrum maar die niet in de drukte willen vertoeven.EPC: 119 kWh/
m² - Maandelijkse provisie : 45 euro. Huurprijs: VERHUURD
• Hofstade, Buntgrasstraat 6: Zeer gunstig gelegen HOB met 3 slaapkamers in een rustige kindvriendelijke omgeving, nabij openbaar vervoer,
het bloso recreatie domein en alle gewestwegen.EPC 326 kWh/m² UC1755039 Vraagprijs: VERKOCHT
• Olen, Gerheze 15 prachtige eigendom met paardenaccomodatie in de
Kempen. Geschikt zowel voor privé-doeleinden als voor een professionele uitbating.Een bezoek meer dan waard!! Vlotte bereikbaarheid via
verschillende invalswegen. EPC: 567kWh/m²jaar UC: 1632397 Vraagprijs:
VERKOCHT
• Bonheiden, Lange dreef 27: Gesloten bebouwing in het centrum van rijmenam met moderniseringswerken.De woning beschikt over een grote tuin
en achteruitgang met garage via de korte dreef. Vraagprijs: VERKOCHT
• Mechelen, Lange Pennigstraat 30 b1: Zeer goed gelegen twee slaapkamer appartement in het centrum van Mechelen met een afzonderlijke ruime
garagebox. Goed onderhouden appartement met aparte keuken, vooraan
een terras en twee ruime slaapkamers. Ideaal als investering of voor jonge
koppels. Mits een paar opfrissingswerken kan dit appartement een pareltje
in de binnenstad worden. Vraagprijs: VERKOCHT
• Elewijt, Lange Ravenstraat 17: mooie villa in een rustige groene kindvriendelijke omgeving voorzien van 3-4 slaapkamers, ruime living, ingerichte keuken, garage, terras enz.... EPC : 222 kWh/m²jaar. Vraagprijs:
VERKOCHT
• Mechelen, Augustijnenstraat 69: Deze woning dient van A tot Z gerenoveerd te worden. Ze is gelegen in de binnenstad van Mechelen in een totaal
recent vernieuwde en opgewaardeerde buurt. Je hebt de mogelijkheid om
deze woning volledig te renoveren in de bestaande toestand of om deze
woning af te breken en er eventueel 2 studio’s van te maken in de hoogte(
na het bekomen van een vergunning). De woning beschikt niet over een
verwarmingsinstallatie, waardoor er dus geen EPC vereist is. Dit is zowel
interessant als investering of als eerste woonst. Vraagprijs: VERKOCHT
• Hombeek, Bosstraat 10: Deze smaakvolle gerenoveerde hoeve is enorm
rustig gelegen in Hombeek, vlakbij Mechelen. De woning beschikt over een
inkomhal met apart toilet, een eerste kamer die momenteel gebruikt wordt
als wasplaats maar evengoed kan dienen als bureau, aansluitend vindt men
de keuken die volledig is ingericht met een kookeiland, vanuit de keuken
heeft men zicht op de mooie grote tuin. Vraagprijs: VERKOCHT
• Mechelen, Populierendreef 17: Nieuwbouw design appartement met 2
slpk’s op wandelafstand van stadscentra.Modern comfort, luxe-afwerking
en veel lichtinval zijn hier de troeven. Vraagprijs: VERKOCHT
• Mechelen, Nieuwe Capucijnenstraat 39 bus 101 Appartement gelegen
op 1ste verdiep (bj 1985) met een oppervlakte van 102 m², grote living
met veel lichtinval, grote leefkeuken, 2 kamers, grote aparte berging/wasplaats, zuid-oostgericht terras, lift en kelder. Gelegen binnen de stadsring
van Mechelen op wandelafstand van het Centrum. Mogelijkheid om garage
bij aan te kopen Zeer gunstige EPC score. EPC 215 Kwh/m². Vraagprijs:
VERKOCHT
• Mechelen, Nijverheidstraat 35: Op te frissen rijwoning met 4 kamers
waarvan 1 doorloopkamer die toegang geeft tot 2 zolderkamers en kleine
koer. Gelegen aan de stadsrand van Mechelen op minder dan 5 min van het
centrum. EPC : 372 kWh/m²jaar. Vraagprijs: VERKOCHT
• Vilvoorde, Mechelsestraat 21: Op te knappen gezinswoning met kleine
koer in hartje Vilvoorde.De woning is gunstig gelegen vlakbij winkels en
openbaar vervoer! Vraagprijs: VERKOCHT
• Zaventem, Stationsstraat 54: In het centrum v/Zaventem gelegen een op
te frissen karaktervolle rijwoning 4 slaapkamer mogelijkheid mits enkele
aanpasingen te verbouwen tot tweewoonst.EPC doc nr;1688607. Vraagprijs: VERKOCHT
• Begijnendijk, Puttestrat 71: Halfopen bebouwing, Tuin, Garages, 2 Slpk, KI
661,0000 €, Opp +-6ca. Vraagprijs: VERKOCHT
• Duffel, Berkhoevelaan 6: Dit appartement heeft een ruime aangename
en lichtrijke living met aansluitend volledig ingebouwde keuken, een terras (Z.O. georiënteerd) dat zowel via de living (met schuifraam) als via de
keuken kan betreden worden. Verder beschikt het over een grote inkomhal,
2 slaapkamers, badkamer met bad en wastafel, apart toilet en technische
ruimte/berging. In de prijs zit de garagebox (aan achterzijde van gebouw)
inbegrepen. Het appartement ligt op een vlotte verbindingsweg tussen
Mechelen en Lier en is op wandelafstand van het centrum van Duffel.
Mits een likje verf, volledig instapklaar! EPC: kWh/m² 159 UC: 1717455
Vraagprijs: VERKOCHT
• Putte, Mechelbaan 454 bus 1: Dit ruim en lichtrijk appartement beschikt
over een mooi en grote leefruimte, volledig ingerichte keuken met aansluitend berging, aparte wasplaats/berging, 3 slaapkamers, badkamer met
douche en ligbad en een ruim terras. Alsook een kelderberging aanwezig.
EPC kWh/m² : 178 UC: 1676616 Vraagprijs: VERKOCHT
• Haacht, Stationstraat 12: Appartement met 2 slaapkamers, ruime living,
terras, keuken, badkamer en apart toilet in het centrum van Haacht. Men
beschikt over 2 privé kelders een garage en staanplaats. In het gebouw is
er een lift aanwezig. tevens een gunstig EPC : 130 kWh/m² jaar Vraagprijs:
VERKOCHT
Deze pagina is niet limitatief. Voor ons volledig aanbod check www.ignaceleysen.be
Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten.
toegankelijk via een verzorgde voortuin en is voorzien van een ruim zuid-gericht terras, een private garage en een
autostaanplaats (in de nabijgelegen Verbindingsstraat). Indeling: 0: inkomhal (met vestiaire-ruimte) - 1: centrale hal, 2
volwaardige slaapkamers, ruime woonkamer met veel lichtinval, moderne open keuken (vaatwasmachine, oven, koelkast,
ruimte voor microgolfoven), badkamer (lavabo met dubbele kraan, ligbad, douche), toilet, berging met wasmachine- en
droogkastaansluiting en kleine vestiaire - 2: derde slaapkamer en kleine zolderruimte. EPC kWh/m²: 159 + UC: 335813.
Huurprijs: € 945/maand
• Blaasveld, Kleine Heide 23: Uiterst rustig gelegen en toch vlakbij invalswegen staat deze fermette met 4grote slpk.
Geschikt voor grote gezinnen en voor wie houdt van groen en rust. Geen vaste kosten. EPC 289 kWh/m² + UC1133835.
Huurprijs: € 995/maand
• Mechelen, Leegheid 3: Karaktervol herenhuis onderverdeeld in een GLV bureel/kantoorruimtes. Beschikt over 3 verschillende ruimtes welke afgesloten kunnen worden. Huurprijs: € 695/maand
AKSCD0AG
• Aartselaar, Karel van Woestijnlaan 50/1: Ruim recent luxe appartement van 130 m², met veel lichtinval, 3 slaapkamers,
lift, privatieve ondergrondse parking, aparte berging en een zonnig terras. Gelegen in een aangename rustige omgeving
op wandelafstand van het centrum van Aartselaar. Zeer gunstige EPC score. EPC 157 kWh/m². Provisie €80/mnd. Huurprijs: € 895/maand
• Willebroek, Scheldelaan 40 b 109: Eigentijds appartement met hypermoderne uitrusting. Splinternieuwe domotica is geïnstalleerd. Het appartement is rolstoelvriendelijk en instapklaar. Eventuele diensten zijn beschikbaar
(rolstoelgebruikers,service flat, gezamelijke bibliotheek, fitnessruimte,...). Indeling: 1 ste verdieping: inkomhal, apart
toilet, berging, leefruimte met open keuken en berging, slaapkamer en badkamer met inloopdouche, terras + Garagebox.
E-peil: E100 + 131.65 kWh/m², vaste kost €75/mnd. Huurprijs: € 585/maand
• Blaasveld, Bezelaerstraat 91: Modern duplex-appartement met terras, garage en autostaanplaats in het dorpshart!
Dit modern duplex-appartement is gelegen in het dorpshart van Blaasveld en is piekfijn in orde! Het appartement is
3
38
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Beste Vastgoedtalent,
Al 24 jaar lang zijn we marktleider op de Mechelse vastgoedmarkt, onze kennis en enthousiasme
voor de vastgoedmakelaar geven we graag door aan nieuw aanstormend talent!
Een vijftal jaar geleden hebben we ons geëngageerd om een opleidingsprogramma op te starten
voor pas afgestudeerden, zodat zij de kans krijgen om te kunnen groeien en een carrière uit te bouwen.
Wij willen u dan ook langs deze weg aanschrijven om u die kans te geven.
Ons streefdoel is om de beste makelaar van de regio te zijn en te blijven, en dit op gebied van resultaten,
marktpositie én service. Hierdoor vind je ons stappenplan hoe we dit samen met u willen realiseren.
2. Na een heus bootcamp, zorgen we voor een continue coaching,
waar je altijd op kan rekenen en op kan bouwen.
3. We zorgen voor groeimogelijkheden binnen hetzelfde bedrijf,
tot zelfs de uitbouw van uw eigen vastgoedkantoor!
Op één punt na is ons traject klaar. Alleen uw talent ontbreekt nog om van start te gaan!
Heeft u interesse en ben je nog op zoek naar een uitdagende job, hetzij als stagiair,
zelfstandig of in loondienst?
Wij bouwen graag samen met u een vervolg aan uw studies in de vorm van een bloeiende carrière.
Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten.
1. We zorgen voor de beste tools, zodat je succesvol kan zijn!
akscd/0as
Tot snel! Contacteer onze personeelsdienst tel: 015/216.850 en vraag naar Hélène en Stefan.
IMMOBILIËN IGNACE LEYSEN | VEEMARKT 17-19 | B-2800 MECHELEN
WWW.IGNACELEYSEN.BE
4
39
ELEKTRICITEIT EN ZONNEPANELEN ELECTRO KG-SUN - 0496/14 38 34 - [email protected] - WWW.KGSUN.BE
TOTALFIX VOCHTBESTRIJDING - 0471/123.000 - WWW.TOTALFIX.BE - [email protected]
ELEKTRICITEITSWERKEN GLENN - 0479/81 66 64 - WWW.EWGLENN.BE - [email protected]
GRONDWERKEN PEETERS BVBA - 0498/73 72 87 - WWW.AGTP.BE - [email protected]
SCHILDERWERKEN JACKERS - 0485/12 32 70 - [email protected]
INTERIEUR SCHRIJNWERK WEYENS - 0475/65 28 32 - [email protected] - WWW.WEYENS-INTERIEUR.BE
LAGE PRIJS KEUKENS - 0495/23 73 83 - [email protected] - WWW.LAGEPRIJSKEUKENS.BE
DECO HOME GROUP - RENOVATIE - 0487/55 11 15 - WWW.DECOHOMEGROUP.BE - DECOHOMEGROUP @ HOTMAIL.COM
BOUW & RENOVATIE MEYS JOKKE - 0498/71 76 18 - 015/73 06 94 - [email protected]
ALGEMENE BOUWWERKEN SCHOOFS BVBA - 0495/54 46 56 - [email protected]
BETONBORINGEN F V W - 0479/ 66 86 35 - FVWBORINGEN @ HOTMAIL.COM
SCHOONMAAK- & KLUSJESDIENST BUILDING SERVICE CLEANING - 0468/33 01 21 - WWW.BUILDING-SC.BE - [email protected]
SLEGERS INTERIORS TOTAALINRICHTING & RAAMDECORATIE - 0479/69 82 48 -WWW.SLEGERSINTERIORS.BE - [email protected]
ISOLATIEWERKEN WELTJENS DAVY - 0498/68 88 58 - [email protected]
TUINAANLEG/ONTWERP/ONDERHOUD GERT KWANTEN - 011/66.66.46 - WWW.GERT-KWANTEN.BE - [email protected]
PL CLEANING & MAINTENANCE - 0473/917.906 - WWW. PL-CLEANING.BE - [email protected]
RIOLERINGS- & ONTSTOPPINGSWERKEN DE RIOOLKRAK - 0485/067.029 - WWW.DERIOOLKRAK.BE - [email protected]
ISOLATIEWERKEN A F P - 0475/75 96 29 - WWW.ISOLATIEWERKENAFP.BE - [email protected]
CV & SANITAIRE INSTALLATIES NICKO SERVICE - 0485/067.029 - WWW.NICKOSERVICE.BE - [email protected]
SANITAIR & CV RENOVATIE ASR SANITAIR - 0476/54 31 14 - WWW.ASR-SANITAIR.BE - [email protected]E
KLUS- & KARWEIWERKEN JOLY - 0477/13 08 68  WWW.JOLYKLUSENKARWEI.BE  [email protected]
ALLE TRAPPEN BEHETS TRAPPEN BVBA - 0475/801 190 - WWW.BEHETS.BE - [email protected]
TUINEN ARKO - AANLEG&ONDERHOUD - 0479/08 07 83 - WWW.TUINENARKO.BE - [email protected]
MARIEN PROJECTS - ROLLUIKEN • ZONWERING • GARAGEPOORTEN - 0496/16 23 78 - [email protected] - WWW.MARIENPROJECTS.BE
TUINWERKENHETTUINMANNEKE0491116876WWW.PROxIMEDIA/HETTUINMANNEKE[email protected]
REJA RENOVATIEWERKENRENOVATIE/KARWEIWERKEN 0472235442WWW.RENDERSJAN.BE[email protected]
ELEKTROTECHNIEK COUTEAU  0483/04 37 98  WWW.ELEKTROTECHNIEKCOUTEAU.BE  [email protected]COUTEAU.BE
VDG HEATING CV & SANITAIR  0479/192154  [email protected]
KEROZO LIMBURG BVBA  BUITEN SCHRIJNWERK  0474 08 74 73  WWW.KEROZOLIMBURG.BE  [email protected]
akscd/0BE - Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten. Alle reclameadvertenties in dit tijdschrift vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de BVBA Ignace Leysen.
ZINKWERKEN & PLATTE DAKEN DE COENE - 0475/79 66 15 - [email protected]
5
40
BOUWADVIES PLAN B - 0479/98 89 90 - [email protected] - WWW.BEHEERUWGEBOUW.BE
INSPECTIE/NAZICHT ELEKTRICITEIT NUELANT  0476/80 86 33  [email protected]
ELEKTRICITEIT  SANITAIR  CV TERCALAVRES DAVID  0496/50 76 44  [email protected]
SCHILDER- EN LAKWERKEN PROFINISH - 0479/65 37 84 - [email protected] - WWW.PROFINISH.BE
SCHOONMAAK ALL CLEAN THYS - 0495/85 35 94 - WWW.ALLCLEANTHYS.BE  [email protected]CLEANTHYS.BE
KLUSJESDIENST BOBOKE - 0474/78 42 99 - WWW.BOBOKE.BE  [email protected]
MAATWERK/INTERIEURINRICHTING WM - 0496/71 68 61 - WWW.WM-INTERIEURINRICHTING.BE - [email protected]
SCHILDER- & GEVELWERKEN ASMS - 0495/32 29 61 - WWW.ASMS.BE - [email protected]
RUITENWASSERIJ JOCK CLEANING SERVICES - 0473/40 07 06 - WWW.JOCKCLEANINGSERVICES.BE  [email protected]
VOCHTBESTRIJDING EN KELDERDICHTING RENOVOCHT BVBA  0488/15 07 86  [email protected]  WWW.RENOVOCHT.BE
RAMEN EN DEUREN STEVAG - 0498/864 902 - [email protected] - WWW.STEVAG.BE
VLOER-, TEGEL- & RENOVATIEWERKEN BERNAERTS - DE LAET - 0475/432 726 - [email protected]
ONTSTOPPINGEN & RIOLERINGSWERKEN VDVK - 0474/46 99 51 - [email protected] - WWW.ONTSTOPPINGENTEMSE.BE
DOMOTICA WERNER VAN EYLEN  0477/34 39 59  WWW.WVECO.BE  [email protected]CO.BE
SEBDaTa COmFORT EN aFWERkINGSTECHNIEkEN  0495/55 16 19  [email protected]
ALG. DAKWERKEN TIP–TOP HOME - 0495/10 70 27 - WWW.TIPTOPHOME.BE - [email protected]
BADKAMERS & KEUKENS THOMAX GCV - 0474/45 89 42 - WWW.KEUKENHUIS.BE - [email protected]
TEGELS VANDERAUWERA - 015/52 09 10 - WWW.VDa-TEGELS.BE - [email protected]
WESS SOLUTIONS ELEKTRICITEITSWERKEN & DOMOTICA  0498/10 22 32  [email protected]
MEUBELATELIER GEERT PINXTEN  MEUBELEN OP MAAT  0477 57 84 44  [email protected]  WWW.MEUBELATELIERGEERTPINxTEN.BE
ELEKTRISCHE INSTALLATIES E.P.P.  0473/39 24 02  WWW.ELEKTRICITEITSWERKENEPP.BE  ELEKTRICITEITSWERKEN[email protected]
ALGEMENE VLOER & TEGELWERKEN BROCK BJORN  0473/83 94 32  [email protected]  WWW.VLOERWERKENLIMBURGVLAAMSBRABANT.BE
WARMTEPOMPEN & AIRCO SDS H&C SOLUTIONS  0468/14 86 29  WWW.SDSHCSOLUTIONS.BE  [email protected]HCSOLUTIONS.BE
SCHRIjNWERKERIj DE TRIFT  02/303 63 87  [email protected]  WWW.SCHRIjNWERkERIjDETRIFT.BE
GYPROCWERKEN AfWERKING GEUSSENS  0498/119 375  [email protected]  WWW.AFWERKINGGEUSSENS.BE
CV & SANITAIR & VENTILATIE VANDERMEULEN  0471 95 65 86  [email protected]
BATOS ENGINEERING BVBA  ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN  0473 22 01 33  WWW.BATOS.BE  [email protected]
ALG. BOUWWERKEN BULS - 0475/66 89 45 - [email protected]
DEMANSARDE LEEGMAKEN&OPFRISSENVANWONINGEN WWW.DEMANSARDE.NET[email protected]MANSARDE.BE0477326612
6
akscd/0BQ - Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten. Alle reclameadvertenties in dit tijdschrift vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de BVBA Ignace Leysen.
RUITENWASSERIJ MERCATOR CLEANING BVBA - 0495/200 845 - WWW.MERCATORCLEANING.BE  [email protected]
41
ELEKTRICITEITSWERKEN NUELANT  0476/80 86 33  [email protected]
KEUKENS D&C INTERIEUR - 03/866 21 31 - [email protected] - WWW.DC-KEUKENS.BE
TUINONTWERP/AANLEG & ONDERHOUD VIRIDEA - 0473/58 24 65 - WWW.VIRIDEA.BE  [email protected]
ALLE VOCHTBESTRIJDING KBV - 0476/28 36 96 - WWW.KBVOCHTBESTRIJDING.BE  [email protected]
ELEKTRICITEIT/DOMOTICA DEBORCO BVBA - 0478/321 003 - [email protected] - WWW.DEBORCO.BE
VERANDA’S STEVAG - 0498/864 902 - [email protected] - WWW.STEVAG.BE
ALG. RENOVATIE VAN DEN BROECK  0476/55 02 89  [email protected]
AUDIO VIDEO DOMOTICA AV-SOLUTIO - 0475/35 26 22 - [email protected] - WWW.AV-SOLUTIO.BE
ALLE GYPROC EN BEPLEISTERINGSWERKEN DE FEYTER - 0476/466 176 - [email protected]
schilderwerken reddy painting  0474 72 85 42  WWW.rEDDypaINtINg.BE  [email protected]
GM KARWEIWERKEN - 0475/68 58 54 - WWW.GMKARWEIWERKEN.BE  [email protected]
BetOnBOringen BBk  0497 53 96 78  WWW.BBKBEtONBOrINgEN.BE  [email protected]
Qtd interieurarchitecten  03 326 13 00  WWW.qtD.BE  [email protected]
SANITAIR & CV BART SCHERENS - 0496/140 262 - [email protected]
TUINARCHITECTUUR - AANLEG - ONDERHOUD VITALIS - 0495/57 39 63 - WWW.VITALISTUIN.BE  [email protected]
ruitenwasser leOnard  tOEKOmStStraat 8  2812 mUIzEN  t. 0473 24 16 45  F. 015 43 47 41
VC SCHILDERWERKEN BVBA - 0477/40 66 27 - WWW.VCSCHILDERWERKEN.BE - [email protected]
VIJVERS&TERRASSEN BOSTRA - 0477/37 89 12 - WWW.BOSTRA.BE - [email protected]
TUINSCHRIJNWERK OASE TUINATELIER BVBA - 0477/43 66 41 - WWW.OASETUINATELIER.BE - [email protected]
SCHOONMAAK & GLAZENWASSERIJ CLEANING NOVA - 0486/388 860 - WWW.CLEANINGNOVA.BE - [email protected]
TUINAANLEG & ONDERHOUD BOSTRA - 0477/37 89 12 - WWW.BOSTRA.BE - [email protected]
VLOER & TEGELWERKEN VERCAMMEN  0498/800 346  WWW.VERCAMMENYANNICK.BE  [email protected]
ALG.SCHRIJNWERKERIJ & MAATWERK D&B - 0483/00 50 67 - WWW.D-BINTERIEUR.BE - [email protected]
SCHILDER- & INTERIEURWERKEN MENTENS - 0473/57 73 61 - WWW.SCHILDERWERKENMENTENS.BE - [email protected]
TUINONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD FYTO BVBA - 0496/25 60 18 - WWW.FYTO.BE - [email protected]
ALG. ELEKTRICITEITSWERKEN GENERALEC BVBA - 0477/57 51 16 - WWW.GENERALEC.BE - [email protected]
ALG. SCHRIJNWERKERIJ MAES JURGEN - 0476/28 14 90 - WWW.SCHRIJNWERKMAES.BE - [email protected]
KARWEIWERKEN CUYPERS - 0471/223 293 - WWW.KLINKERWERKENCUYPERS.BE - [email protected]
akscd/0cc - Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten. Alle reclameadvertenties in dit tijdschrift vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de BVBA Ignace Leysen.
POORTEN-ROLLUIKEN-ZONWERING KWALITI CONSTRUCT - 0490/429 529 - [email protected] - WWW.KWALITICONSTRUCT.BE
7
42
VLOEREN & TEGELS J&D VAN EYCK - 0498/13 00 49 - WWW.VLOERENVANEYCK.COM - [email protected]
SCHILDERWERKEN FOCUS - 0494/81 46 92 - WWW.SCHILDERWERKENFOCUS.BE - [email protected]
SCHRIJNWERKERIJ RUDY THYSMAN - 0477/25 08 90 - WWW.RUDYTHYSMAN.BE - [email protected]
PLAATSING VLOER- & WANDTEGELS FLOOR SOLUTIONS - 0495/22 75 75 -WWW.FLOORSOLUTIONS.BE - [email protected]
CV-SANITAIR-ELEKTRICITEIT AIB LAUWERS - 0475/31 50 70 - WWW.AIBLAUWERS.BE - [email protected]
GVB VLOER- & TEGELWERKEN - 0479/69 63 06 - WWW.VLOERENTEGELWERKEN-GVB-BEERSE.BE - [email protected]
PARKETWERKEN WIM DANEELS - 0497/31 66 68 - WWW.PARKETWERKENWIMDANEELS.BE - [email protected]
ROLLUIKEN & ZONWERING ADZ
WWW.ADZ.BE
ANTWERPEN  SLACHTHUISLAAN 9  2060 ANTWERPEN  03 226 83 86
GENT  POORTAKKERSTRAAT 11B  9051 SINTDENIJSWESTREM  09 280 05 45
ASSE  GENTSESTEENWEG 196A  1730 ASSE  02 304 05 06
KONTICH  KONINGIN ASTRIDLAAN 44  2550 KONTICH  03 888 20 15
MAANDAG  ZATERDAG: 1018U  ZON & FEESTDAGEN: 1318U
BADKAMERRENOVATIE EVETHO
0496/39 89 15  EVETHO.VLOEREN HOTMAIL.COM
WWW. EVETHORENOVATIES.BE
dewitsanitair.be
Sanitair - C.V.
Klimatisatie
Duurzame Energie
Residentieel
Industrieel
Renovatie
Nieuwbouw
Projecten
✆ 02 721 05 71
ALL INN PROJECTS
Schilder- & Decoratiewerken
0474/52 47 40 - [email protected]
www.allinn-projects.be
Protect bvba
Tom Cosaert
Belgradestraat 12, 2800 Mechelen - Tel 015 41 13 73
Fax 015 27 20 13 - Gsm 0495 26 32 56
[email protected] - www.vanhoevelen.be
Verzekeren • Lenen • Beleggen
Kantoor MECHELEN
Kantoor BONHEIDEN Kantoor SCHRIEK
Openingsuren
Ma: 9.30u-12u
Di: 9.30u-12u
Wo:
Do: 9.30u-12u
Vr:
En na afspraak
Openingsuren
Ma: 9.30u-12u
Di:
Wo:
Do: 9.30u-12u
Vr:
En na afspraak
Begijnenstraat 18/8
2800 Mechelen
015/20.38.02
14u-17u
14u-17u
17u-19u*
14u-17u
Rijmenamseweg 138
2820 Bonheiden
015/52.01.11
17u-19u*
14u-17u
16u-18u
Leo Kempenaersstraat 106
2223 Schriek
015/23.40.60
Openingsuren
Ma:
Di: 9.30u-12u
Wo: 9.30u-12u
Do:
Vr: 9.30u-12u
En na afspraak
14u-18u
14u-17u
14u-17u
* uitgezonderd schoolvakanties
www.protectbvba.be • [email protected]
Voor woning- of autobijstand kunt u terecht op 0800/93300 (dag en nacht, zon- en feestdagen)
8
AKSCD0CO - Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten. Alle reclameadvertenties in dit tijdschrift vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de BVBA Ignace Leysen.
03/829 18 30  A.D.Z SKYNET.BE
43
...Reeds 24 jaar DE referentie op de vastgoedmarkt...
TREMELO
BEKKEVOORT
MECHELEN
LEUVEN (WILSELE)
KEERBERGEN
PANDHOEVESTRAAT 17 - LOT 2A - € 147.000: Zeer rustig gelegen
bouwgrond voor HOB met een oppervlakte van 6a26ca. Hier kan
je een mooie HOB bouwen met een max. gevelbreedte van 9,28m
breedte op een max diepte van 15m.
PROVINCIEBAAN 18 - €169.000: Oude vervallen hoeve uit 1918 met prachtig
verzicht over de velden. Deze hoeve is getroffen door een rooilijn. Gelegen in
agrarisch gebied. Deze hoeve kan afgebroken worden met als doel een nieuw
te bouwen woning op 21m uit het center van de straat te plaatsen. Rekening
houden met de voorwaarden van agrarisch gebied. EPC nvt.
LORKSTRAAT 48/3 - € 99.000: Leuke studio met terras en garagebox
aan de rand van de stad. Gunstig gelegen in een rustig omgeving
nabij de invalswegen. Ideaal als investering of om te starten. EPC
328 kWh/m2
KAPELLELAAN 52 - €535.000: Gunstig gelegen woning met aanpalend opbrengsteigendom. Omvat modern gerenoveerd halfopen
woonhuis, naastgelegen gelijkvloerse handel (verhuurd als frituur)
met 1slaapkamer appartement (verhuurd). Kadastraal gekend als 3
huisnummers. EPC 436 kWh/m2.
VOGELZANG 38 - € 497.000: Tot in de puntjes afgewerkte villa met
zeer hoogwaardige afwerking. 4 slpks, 2 badkamers, sauna, leuke
zithoek, mooi aangelegd terras. Ruime oprit en carport. EPC 130
kWh/m² UC 426382.
SCHRIEK
KAMPENHOUT
TREMELO
MUIZEN
KONINGSHOOIKT
HOOGSTRAAT - € 153.000: Goed gelegen bouwgrond voor OB
te Schriek. Max. Gevelbreedte gebouw 11,15 m en max. bouwdiepte 17m. Mogelijkheid voor bijgebouw. Opp perceel 6a58ca.
NW-gericht.
HAACHTSESTEENWEG 546 - € 400.000: Het goed onderhouden
gebouw, met betonnen tussenvloeren, bestaat uit twee appartementen (± 125m²) met twee slaapkamers, Beide units zijn
verhuurd (ongeveer 1500 €/maand), zodat de opbrengst meteen
gegarandeerd is.
GROOTLOSESTRAAT - LOT 3 - € 159.990: Dit perceel bouwgrond is
geschikt voor HOB en heeft achteraan een prachtig uitzicht op de
natuur. Opp. perceel 16a33ca, Max bouwbreedte 9,10m op max
bouwdiepte bedraagt 15m.
LIJSTERSTRAAT 25 - € 246.000: Gunstig gelegen wijkwoning met
zijdelingse garage. Tuinzone met verzicht over de velden. 3 slaapkamers met mogelijke uitbreiding op zolder. Op te frissen. EPC 506
kWh/m2. 1751579
KEERBERGEN
MECHELEN
BOOISCHOT
MAGDALENASTEENWEG 24 - €149.000: Op te frissen starterswoning
met 4 kamers, tuin en kelder gelegen in het centrum van Muizen in de
nabijheid van winkels, scholen openbaar vervoer, station enz... Zadeldak vernieuwd in 2007 voorizen van onderdak en isolatie, platte daken
vernieuwd en geisoleerd in 2012!!! KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK!!!
EPC 319 Kwh/m².
TREMELO
BOOISCHOT
FATIMAWEG - € 235.000: Gunstig gelegen bouwgrond van 19a43ca
voor open bebouwing. Zuid georiënteerd en toegankelijk via 2 straten.In de onmiddellijke omgeving van het centrum Tremelo.
VINKENLAAN 4A LOT 2 - € 176.000: Goed gelegen bouwgrond
voor OB met een oppervlakte van 10 are. Hier kan je een mooie
OB bouwen met een max. gevelbreedte van 10m. met een max.
diepte van 17m.
VER KOC HT
HAACHTSEBAAN - €176.000: Tussen Keerbergen en Haacht, bieden wij deze goedgelegen
bouwgrond aan. Het gaat om een bouwgrond voor open bebouwing met een oppervlakte
van 9a 45ca met een straatbreedte van 51 meter. Neem contact op met ons kantoor om
samen met ons de bouwgrond ter plaatse te gaan bekijken zodat we u kunnen overtuigen
van zijn waarde. Plannen beschikbaar op onze website www.ignaceleysen.be
POPULIERENDREEF 17 - €269.000: Recent gelijkvloers appartement
van 78 m² met 2 kamers, dressing, berging, grote living met veel lichtinval en groot prachtig zonnig terras van 34 m².Appartement gebouwd
in 2010 met hoogwaardige afwerking. Goed en Rustig gelegen aan
de stadsrand van Mechelen. EPC 257 kWh/m². Voor meer info en of
bezoek www.ignaceleysen.be of 015/216.850
LINIEKANT (lot 12) - € 175.000: perceel bouwgrond bestemd voor
open bebouwing met een perceelsbreedte van 33.53m.v
HEIST-OP-DEN-BERG / GROOTLO
TREMELO
ROTSELAAR
TREMELO
MECHELSESTEENWEG152-€247.000:Woonhuismettalvanmogelijkheden!Bijditeigendomishet
allemaalmogelijk.Opditogenblikheeftdezewoningvooraaneenhandelsruimte,maarditkanevengoeddeleefruimteofeethoekwordenenditdoorenkeldedeuropeningterugtoegankelijktemaken.
Op dit ogenblik is het kapsalon een aparte indentiteit,het woonhuis en de studio een aparte indentiteit.Achteraan de woning bevinden zich een garage en 4 autostaanplaatsen,alsook een zeer ruimte
tuin.In totaal is het perceel ruim 10 are groot.Voor wie veel ruimte wenst,is dit de perfecte woning!
ZANDSTRAAT - € 197.000: Rustig gelegen grond voor open bebouwing. Gelegen aan de grens Grootlo met Tremelo. Op wandelafstand van bakker, kruidenier, directe verbindingswegen. Geen
bouwverplichting.
PARK TREMELAND 71 - € 549.000: Residentieel gelegen ruime villa
met zicht op water. Uitermate goed onderhouden! Omvat: inkomhal
met toilet, living met open keuken, berging, 2woonst/studio met
badk, 2 slpkrs (3), badk met toilet, carport. EPC 181 kWh/m²jaar.
STED BK in aanvraag, Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv.
MELKERIJSTRAAT 55 - € 589.000: Mooi en goed gelegen villa met
4 slpks, 2 badk., ruime leefr., dubbele ingang en ikomh., volledig
onderkelderd, Bew. Opp. 290m². Opp. perceel 66a75ca. EPC 754
kWh/m².
OUD-STRIJDERSSTRAAT 4A - €497.000: Mooie zonnige villa gelegen op een achterliggend perceel van 25a03ca. Onderhoudsvriendelijke aangelegde tuin, zwembad, volwassen begroeiing zorgt
voor de privacy van het perceel. De beschik over alle vertrekken
gelijkvloers. EPC 390 kWh/m2. UC 1691898
HOEGAARDEN
HEIST-OP-DEN-BERG
TREMELO
MECHELEN
MECHELEN
VER KOC HT
NEERWEG 21 - €273.000: Zeer rustig gelegen half open bebouwing
met drie slaapkamers, mogelijk tot het bijmaken van een 4de slaapkamer en ruim atelier of werkplaats achteraan. De woning vraagt enige
opfrissingswerken, maar gezien zijn topligging en de vele mogelijkheden van de atelier of de uitbreiding van de tuin, is dit en woning
met zeer veel potentieel.
BLEYSTRAAT 13 - € 369.000: Zeer ruime open bebouwing met
oost/zuid oriëntatie op een perceel van 13a16ca. Aangename
straat gelegen met onmiddellijke verbinding naar alle toegangswegen en E40. 4 slaapkamers. EPC 578 kWh/m2 uc1753205
CARDIJNlLAAN 83 (PIJPELHEIDE) - €225.000: Halfopen bebouwing
gelegen op 4,29 are in een wijk naast de dorpskern. Gunstig perceel met verzicht op de velden. Snelle toegang tot alle invalswegen.
EPC 584 kWh/m2. 3 slaapkamers.
STAPPAERTBLOKSTRAAT 12 - € 228.000: Rustig gelegen laagbouwwoning met een grond opp. van 8a87ca toegankelijk via 2
straten. Deze woning omvat 2 slaapkamers, leefruimte met aparte
eetkamer, lichtrijke keuken en badkamer. Inpandige garage en
buitenberging. EPC 1221kWh/m² uc 1037131
WERCHTER
TREMELO
BOOISCHOT
TREMELO
HOOGLAND 157 - € 375.000: Instapklare open bebouwing van 1993 op 10a 60ca met 3 kamers,
garage en car-port, grote zonnige tuin met groot terras. Vernieuwde keuken en vernieuwde
badkamer. Gelegen in rustige verkeersarme straat. Grote zonnige tuin, Rustige ligging, Nieuwe
keuken, Nieuwe badkamer met bad, douche en wc, Kamers voorzien van ingebouwde kasten,
Elektriciteit conform AREI, Dak geïsoleerd, Houten ramen met dubbele beglazing, Waterverzachter, Garage en Car-Port, Tuinhuis, HR+ Verwarmingsketel op Gas (Propaan), EPC 239 KWh/m²
GROTE BOLLOSTRAAT 40 - € 359.000: Dit eigendom beschikt over
een handelspand ( taverne) met feestzaal (125p), winkel en woonst
met 2 slpks en terras en achterliggend een app met 2 slpks en terras. Gelegen vlakbij centrum Tremelo. EPC 643 kWh/m².
KLEINE STEENWEG 184 - € 199.000: Te renoveren hoeve met tal
van mogelijkheden. Opp: 11are 94ca
BASDONGENSTRAAT 32 - € 439.000: Open bebouwing op achterliggend perceel
van 13a60ca. Deze woning omvat alle vertrekken op het gelijkvloers. De woning
beschikt over vloerverwarming. De zolderverdieping is perfect om te vormen tot
uitbreiding naar extra wooncomfort. (vaste trapconstructie) Onder de ganse woning
zijn kelders en een dubbele garage voorzien. EPC 263kWh/m² UC 0001725180-1
NIEUWE KAPUCIJNENSTRAAT 39 BUS 101 - €180.000: Appartement gelegen op
1ste verdiep (bj 1985) met een oppervlakte van 102 m², grote living met veel
lichtinval, grote leefkeuken, 2 kamers, grote aparte berging/wasplaats, zuid-oostgericht terras, lift, garage en kelder. Gelegen binnen de stadsring van Mechelen op
wandelafstand van het Centrum. Zeer gunstige EPC score. EPC 215 Kwh/m².Voor
meer info en/of bezoek www.ignaceleysen.be of 015/216.850
WERCHTER
GROTESTRAAT 135 - € 155.000: Bouwgrond, 0 Slpk, KI 0,0000
€, Opp ±4a77ca, Ignace Leysen 016 60 06 01. Prachtig gelegen
BOUWGROND van 4 are 77 ca aan de rand van het pittoreske
dorp Werchter.
Werchtersesteenweg 35 - Haacht - 016/600 601
AKSCD/0DA
BONHEIDEN
Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten.
S c h r i e k b a a n 1 4 - Tr e m e l o - 0 1 6 / 5 3 7 5 3 7
9
44
...Reeds 24 jaar DE referentie op de vastgoedmarkt...
PEUTIE
EVERE
DIEGEM
VILVOORDE
KEERBERGEN
AARSCHOTSESTRAAT 79 - €219.000: Instapklare gerenoveerde
woning met 3 kamers en koer, vernieuwde keuken, vernieuwde PVC
ramen met dubbele beglazing, waterverzachter, enz... ZEKER EEN
BEZOEKJE WAARD!!! KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK!!
EPC 395 kWh/m² - UC 1547983
AVENUE DU RENOUVEAU 23-25 - €129.000: In een vrij recent flatgebouw,
te koop een knusse instapklare flat/studio voor max 2 personen in een zeer
rustige buurt gelegen en in een perfecte staat. Bestaande uit; gezamelijke inkom met dubbele sas, met de lift komt u op de 6’ verdiep, inkom, leefruimte,
afzonderlijke slaapgelegenheid, kitchenette, ZO terrasje, kelder en gesloten
ondergrondse garage. EPC in aanvraag.
BROEKSTRAAT 108 - €349.000: Gezellige rijwoning gelegen in rustige
straat,met tuin gelegen op keuken hoogte, 5 slaapkamers, 2 badkamers waarvan 1 nog te installeren, garage & kelders.
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 41 - €198.000: Goed onderhouden
instapklare eengezinswoning met de karakteristieken van een appartement doch met de voordelen van eigen woning, ingericht met
3 kamers, terras een netto bew. opp. van 131 m². KLEIN BESCHRIJF
MOGELIJK!!!! EPC 334 kwh/m2
RESIDENTIE CHIERBERGHE APP11 - €380.000: Deze zeer tof ingerichte penthouse (bruto oppervlakte114,2m²) bestaat uit 2 blokken: ééntje
voor de leefruimte en keuken + ééntje voor het slaapkamer gedeelte.
Beiden zijn voorzien van een zuid-terras.
ZAVENTEM
SINT-STEVENS-WOLUWE
VILVOORDE
VILVOORDE
KONIJNENSTRAAT 101 - €349.000: Prachtig & rustig gelegen in
kindvriendelijk doodlopende straat & groene beboste omgeving, een
villa op 8a 65ca, mooie leefruimte met open haard, nieuwe keuken, 4
slaapkamers, wasplaats, berging, bureel, garage en 3 parkeerplaatsen
+ mooie oprit en prachtig aangelegde onderhouden mooie zonnige
tuin. EPC 1002 kWh/m² jaar.
LENNEKE MARELAAN 36 BUS 23 - €195.000: Zeer goed gelegen apparterment met 3 kamers, 2 bad/douchekamers en 2 aparte ingangen.
Dit app. kan zeer eenvoudig opgelplitst worden als appartement +
aparte studio. (2 huisnummers en brievenbussen zijn reeds voorzien.)
EPC 147 kWh/m².
MARIA-THERESIALAAN 10 B 2.9 - €435.000: Zeer rustig gelegen in de
nieuwe buurt 4 Fonteinen de groene long van Vilvoorde in het project
“tybeer 2”. Het gebouw bestaat uit hoogwaardige materialen en is
functioneel ingedeeld.
MARIUS DUCHÉSTRAAT 115 - €210.000: Ruime instapklare met hoogwaardige materialen afgewerkte ééngezinswoning, centraal gelegen
vlakbij scholen, winkels en openbaar vervoer.
VILVOORDE
HERLAERSTRAAT 13 - €229.000: Grote op te frissen of te renoveren woning met
veel potentieel, op dit ogenblik 5 kamers en tuin + nog mogelijkheid zolder in te
richten met min 2 kamers indien de stabiliteit van de woning dit toelaat. Gelegen
op wandelafstand van centrum van Vilvoorde, met zeer vlotte bereikbaarheid
naar Brussel, belangrijke verbindingswegen en openbaar vervoer. Vooraan houten ramen met enkele beglazing.Achteraan PVC ramen met dubbele beglazing.
Kantoor Vilvoorde - J.B. Nowélei 58 - Vilvoorde - Tel: 02/305.87.21 - e-mail [email protected]
VILVOORDE
VILVOORDE
BRUSSEL
VERK OCH T
DIEGEM
ZAVENTEM
PRIJ S VERL AAG D
VERK OCH T
MECHELSESTRAAT 21 - €149.000: Op te knappen gezinswoning
met kleine koer in hartje Vilvoorde. De woning is gunstig gelegen
vlakbij winkels en openbaar vervoer! Voor meer info of een bezoek
www.ignaceleysen.be of 015/216.850. EPC: 560 kWh/m²jaar.
NIJVERHEIDSSTRAAT 115 - €329.000: Mooie drie-gevel belle-étage
woning te koop met enorm veel ruimte en 5 ruime slaapkamers.
RESIDENTIE PATURAGE APP 01 - €205.000: Goedgelegen nieuwbouwapp. in Duplexvorm op gelijkvloers van ± 92 m² met 2 kamers en terras
van ± 10 m². Mogelijkheid om garage bij aan te kopen. VOOR MEER
INFO 02/305.87.21
STATIONSSTRAAT 49 - € 235.000: Bouwgrond of projectgrond van
3a77ca met een gevelbreedte van 13,88 m. Mogelijkheid tot oprichten
van 6 appartementen of 2 gezinswoningen mits Sted. Verg. Op deze
grond bevinden zich nu 9 garageboxen. MEER INFO VIA KANTOOR
02/305.87.21
STATIONSTRAAT 54 - € 235.000: In het centrum v/Zaventem gelegen
een op te frissen karaktervolle rijwoning 4 slaapkamer mogelijkheid mits enkele aanpasingen te verbouwen tot tweewoonst. EPC in
aanvraag.
EPPEGEM
LIER
MECHELEN
NIJLEN
BOORTMEERBEEK
GEBROEDERS VAN RAEMDONCKSTRAAT 5 - €315.000: Heel ruime
instapklare bel-etagewoning met diverse mogelijkheden. In het centr
um van Nijlen vinden we een mooie perfect onderhouden bel-etagewoning, met romantisch terras op de eerste verdieping en prachtig
uitzicht op de ruime tuin.
LEUVENSESTEENWEG 330 - €209.000: Halfopen bebouwing, tuin,
garages, 2 slpk, KI 357 €, Opp ±3a9ca. Ignace Leysen 016 60 06 01
FREDERIK PELTZERSTRAAT 71 - €375.000: Stijlvol, groots herenhuis met tuin
in het centrum van LierVlakbij de vesten en aan een invalsweg naar het centrum van Lier werden 3 herenhuizen volledig en met de grootste zorg gerenoveerd conform de hedendaagse bouwnormen.De renovatie heeft authentieke
elementen zoals de trap en de voorgevel met zijn gietijzeren gevelversiering
en hoge ramen intact gehouden en dit gecombineerd met een moderne look.
NIJVERHEIDSSTRAAT 35 - € 159.000: Op te frissen rijwoning met 4 kamers waarvan 1 doorloopkamer die toegang geeft tot 2 zolderkamers
en kleine koer. Gelegen aan de stadsrand van Mechelen op minder dan
5 min van het centrum. EPC : 372 kWh/m²jaar.
Kantoor Haacht - Werchtersesteenweg 35 - Haacht - Tel: 016/600.601 - e-mail: [email protected]
BEGIJNENDIJK
BERCHEM (ANTWERPEN)
VERK OCH T
PRIJ S VERL AAG D
PUTTESTRAAT 71 - € 170.000: Halfopen bebouwing, tuin, garages, 2
slpk, KI 661 €, Opp ±6ca, Ignace Leysen 016 60 06 01
Rodekruislaan 6 - € 100.000: Gezellig studio - appartement op de 5de
woonlaag.Banken, winkels, openbaar vervoer zijn op loopafstand te
bereiken. Fijne studio voor een starter of investering in een goede woonomgeving! Parkeren is geen probleem. Een eigen privé-parkeerplaats
in de afgesloten garage is inbegrepen! EPC 190 kWh/m² + UC:787438
MECHELEN
HOFSTADE
ROTSELAAR
HAACHT
BOORTMEERBEEK
STEENWEG OP NIEUWRODE 7 - € 133.000: Perceel bouwgrond in het
centrum van Wezemaal, bestemd voor open bebouwing.
ZOELLAAN - €180.000: open bebouwing, 0 Slpk, KI 0,0000 €, Opp
±9a13ca, Ignace Leysen 016 60 06 01
MECHELEN
MECHELEN
LEUVENSESTEENWEG 301 - €243.000: Charmante woning met zicht
op prachtige tuin en velden, 2 slaapkamers, vernieuwde (2013) badkamer met inloopdouche en bad, ruime veranda en garage. De woning
is gelegen op een perceel van ± 10a. Zeer goede verbinding LeuvenAntwerpen-Brussel-Mechelen. EPC waarde: 697 kWh/m2
MECHELEN
VER KOC HT
TERVUURSESTEENWEG 104 - € 269.000: Lichtrijke woning met
vernieuwde keuken (2014), gezellige leefruimte met haard, 2 slaapkamers, badkamer met bad (douchemogelijkheden) en ruime koer
(32m²). Woning is voorzien van Atelier (te renoveren, 100m²). EPC:
410 kWh/m²jaar.
OSCAR VAN KESBEECKSTRAAT 96 - €220.000: Gezellige, instapklare woning
net buiten het centrum van Mechelen. In deze woning met 3 slaapkamers, kan
je genieten van een ruime woonkamer, een volledig ingerichte keuken met
aansluitend een eetplaats en overdekt terras. Op de eerste verdieping is de badkamer uitgerust met een ruime inloopdouche. Optimale bereikbaarheid door de
aanwezigheid van verschillende invalswegen. EPC: 391 kWh/m²
OSCAR VAN KESBEECKSTRAAT 44 EN 44 B - €329.000: Zeer goed gelegen woonhuis met
tuin en 4 slaapkamers en gescheiden bureelruimte! Deze woning is gezien zijn centrale
ligging, de aanwezigheid van dokterspraktijk en gezien de grote van de woning en echte
topper in zijn prijsklasse!Dit pand is uitermate geschikt voor elke vrij of dienstverlenend
beroep en daarnaast is deze woning ook kind en gezinvriendelijk, met de aanwezigheid
van meerdere badkamers, tuin, speelkamer en voldoende slaapkamers. Gezien de goeie
staat van de woning, mag je deze woning als instapklaar beschouwen.
OSCAR VAN KESBEECKSTRAAT 5 Bus 2 - € 149.000:Appartement met
een bewoonbare oppervlakte van 67 m² gelegen op 2 de verdiep met 2
kamers en balkon, garage en aparte kelder. Gelegen op wandelafstand
van het stadscentrum met een zeer vlotte bereikbaarheid tot belangrijke verbindingswegen en E19. Gunstige EPC score 152 kWh/m².
PENNEPOELSTRAAT 32 - €215.000: Gezellige rijwoning met tuin gelegen net buiten het centrum van Mechelen. Deze woning is op te frissen, de structuur van de woning is in goede staat. Momenteel zijn hier
3 slaapkamers voorzien, met mogelijkheid om nog een slaapkamer te
voorzien op de zolder. EPC: 556 kWh/m²
Kantoor Lier - Karthuizersvest 9 - Lier - Tel: 03/480.04.40 - e-mail: [email protected]
10
AKSCD/0DM
BRUSSELSESTEENWEG 359 - €299.000: Ruime lichtrijke en centraal gelegen half-open
bebouwingDeze woning blinkt uit omwille van de mooie aangelegde tuin, ruime keuken en
woonkamer beiden met prachtig uitzicht op de lager gelegen tuin. De woning zelf is een
stevige en goed onderhouden constructie die heel veel ruimte biedt,zowel door de heel ruime
kelders alsook de ruime zolder. Qua locatie ligt deze woning op de as Mechelen-Vilvoorde
waardoor snelle toegang kan verkregen worden tot scholen, openbaar vervoer en winkels.
Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en schrijffouten.
VER KOC HT
45
w
e
Ons gans
p
o
aanbod
s e n .b e
y
le
e
w w.i g n a c
...Reeds 24 jaar DE referentie op de vastgoedmarkt...
WILLEBROEK
BLAASVELD
Residentie HeRman Vos
Klaterstraat 35:
3 Trendy nieuwbouwapp
met topafwerking!
Zeer unieke en trendy architectuur.
Gelegen op in rustige straat
en op wandelafstand van shopping.
Inpandige parking ter waarde
van € 15.000.
Prijzen excl. 21% BTW. EPB nieuwbouw.
Plannen en lastenboek op kantoor!
Prachtig gerestaureerde hoeve! Deze prachtige hoeve
bevindt zich centraal tussen Brussel en Antwerpen.
Dit pareltje is makkelijk bereikbaar via N16 - A12 en
E19. De eigendom is gelegen op bijna 20a en omvat
een ruime gerestaureerde hoeve, kantoor met burelen
en vergaderzaal, een 2de strak gerenoveerde gezinswoning allen met aparte ingang, 6 parkeerplaatsen,
carport voor 3 wagens, verwarmd zwembad, meerdere
terrassen, ... EPC 156 kWh/m²
WILRIjK
BLAASVELD
TERHAGEn
nIEL
TISSELT
Pastoor de Conincklaan 1 3de verd - € 199.900: Rustig en residentieel gelegen 3 slpk appartement, leefruimte met veel lichtinval,
2 terrassen. Lift aanwezig! Nabij tramhalte, Nachtegalenpark,
resto’s, ... Aankoop garage met berging mogelijk voor € 19.000.
EPC 267 kWh/m² + UC1768950 - Stedbk inl. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
W. Lefebvreplein 27 - € 279.000: Charmant vernieuwde
gezinswoning op rustige ligging in het dorpshart! Woning
heeft 4 gr. slpks, 2 badks, grote woonkamer en kkn met
veel lichtinval. Ideaal is de uitweg voor fietsen achteraan
de woning en het open uitzicht vooraan. EPC 207 kWh/m³
Boereweg 37 - € 149.000:Te vernieuwen eengezinswoning met 2 slpks en tuin! Deze eengezinswoning is rustig gelegen, doch vlotte aansluiting A12 en E19. Indeling: 0: inkomhal, ruime
woonkamer, kkn met veel lichtinval, badk (bad met douche, lavabo en toilet), apart toilet en
ruime berging - 1: 2 slpks - 2: ruime zolder, bereikbaar met vaste trap - Tuin met omheining
die achteraan toegankelijk is. KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK! EPC 658 kWh/m² - UC 1742531
St Hubertusplein 16 - € 590.000: Indrukwekkende meesterwoning uit de 19de eeuw met hedendaags comfort! Vele
authentieke elementen bleven bewaard. Verder 4 slpk, prachtige ruimtes, tuin en 3 garages. Beschermd onroerend erfgoed. EPC 396 kWh/m², stedbk inl Gvg, Wche, Gdv, Gvkr, Gvv
Brielen 37 b 101 - € 395.000: Aangenaam wonen langsheen het
water! Goede aansluiting A12 en E19. Prachtig 3 slpk-app. Goed
gelegen, grote leefruimte met veel lichtinval, keuken en badkamer.
Op het terras kan u genieten van het uitzicht op het kanaal. Incl privé
autostaanplaats en garagebox. Lift in het gebouw. EPC 147 kWh/m³
BLAASVELD
WILLEBROEK
WILLEBROEK
RUISBROEK
BLAASVELD
Westzavelland 67 - € 425.000: Ideaal gelegen open bebouwing met
prachtig stukje natuur, 4 slpks en toffe buitenkeuken. Een oase van
rust, een prachtig stukje natuur en een volledig uitgeruste buiten keuken. Zeer praktische ruimtes, leuke keuken met eethoek, ruime living
en bureel. 4 ruime slpks en badkamer. EPC 381 kWh/m² + UC 448117.
Appeldonkstraat 84 - € 125 000: Op te knappen rijwoning met leuke tuin! Woning op wandelafstand van het
centrum, met vlotte verbinding A12. Ideale investering
indien u zelf nog wenst te renoveren! Deze woning biedt
u tal van mogelijkheden! EPC 619 kWh/m2 + UC 39743
Donkstraat 65 - € 299.000: Het betreft hier een ruim gelijkvloers
appartement met 2 slaapkamers, tuin en garage in Puurs, gelegen in een rustige straat op wandelafstand van het centrum van
Ruisbroek. Gemeenschappelijke kosten € 50/maand. Zeker uw
bezoek waard! EPC: 288 kWh/m², stedbk inl in aanvraag
Veertienbunderslaan 28 - € 299 000: Charmante woning
in rustige omgeving! Veel potentieel, mits de nodige opfrissing een echt hebbedingetje! Woning met een leuke
tuin rondom het huis, 3 ruime slpk en bureauruimte.
Garage en ruime oprit! EPC 1235 kWh/m2 + UC 614488
VER KOC HT
Ten Bergstraat 7 - € 365.000: Villa met stijl en prachtige
afwerking! Alles gelijkvloers! Nieuwe keuken en badkamer,
3 slpks, garage en volledig aangelegde tuin.
EPC 348 kWh/m² + UC 1719783
WILLEBROEK
WILLEBROEK
WILLEBROEK
BLAASVELD
WILLEBROEK
TE HUU R
TE HUU R
Gezondheidsstraat 23 - € 195.000: Charmante woning! Gelegen nabij
het kanaal in rustige straat (1-richtingsverkeer).Vlotte aansluiting A12
en E19.Woning heeft ruime inkomhall met prachtige trap, eetk. en zithoek, kkn, badk., veranda, terras en tuin met achteruitweg en 3 slpks!
Garage mogelijk achter de woning voor € 15.000. EPC 466 kWh/m²
Dendermondsesteenweg 21 - €199.000: Vernieuwde woning in
hartje Willebroek! Zeer ruime woning met vooraan handelsruimte,
nieuwe keuken en badkamer, gezellig terras en 3 slaapkamers.
EPC 404 kWh/m² + UC: 1778717.
Overwinningsstraat 20 - € 199.000: Ruime woning met tuin! Centrale
ligging in het centrum van de gemeente Willebroek! Indeling: Gelijkvloers: polyvalente ruimte, 2 toiletten, keuken, berging en tuin; 1ste
verdieping: nachthall, leefruimte met veel lichtinval en open keuken;
2de verdieping: nachthall en 3 slaapkamers. EPC 345kWh/m².
Bezelaerstraat 91 - € 945/mnd: Modern duplex-appartement met 3 slpk, groot terras, garage en autostaanplaats in
het dorpshart! EPC 159 kWh/m² + UC: 335813
Scheldelaan 40 - € 775/mnd: 1 slpk app met hypermoderne
uitrusting. Splinternieuwe domotica. App is rolstoelvriendelijk en
instapkl. Eventuele diensten zijn beschikbaar (rolstoelgebruikers,
service flat, gezamelijke bib, fitness,...). 1ste verd met terras +
Garagebox. E-peil: E100 + 131.65kWh/m², vaste kost 75€/mnd.
HEInDOnK
WILLEBROEK
LOnDERzEEL
WILLEBROEK
TISSELT
LAAT STE APP. TE KOO P
TE HUU R
Dr Persoonslaan 25 - € 330.000: Ruime indrukwekkende
woning in het centrum met tal van mogelijkheden voor vrij
beroep, twee-woonst, praktijk, kantoor, ... met woonst. 6
slaapkamers, garage, ruime kelder. Achteraan zonnige tuin!
EPC 371 kWh/m² + UC 1583089.
Breendonkstraat 119 - € 299.000: Ruime OB op mooie en rustige locatie! Deze OB is rustig gelegen, doch vlotte aansluiting
A12 en E19! Woning in zeer goede staat met 3 slpks, badk,
ruime kkn en vele opbergmogelijkheden. Mogelijkheid tot een
vierde slpk! Tuin, garage en zeer ruime oprit met voortuin!
Zwaluwstraat 10 - € 220.000: Leuk gelegen gezinswoning met tuin!
Rustige en kindvriendelijke ligging en vlotte verbinding A12 (tussen
Brussel en Antwerpen) Indeling: Gelijkvloers: inkomhall met apart
toilet, woonkamer, keuken, berging, terras en tuin met achteruitweg;
1ste verdieping: nachthall, badkamer en 3 slpks. EPC 475 kWh/m².
Blaasveldstraat 6 - € 750/mnd: Centraal gelegen app.
met 2 slpks, prachtig uitzicht, leuke terrasjes, woonkamer met veel lichtinval en open keuken. Overdekte
autostaanplaats mogelijk bij te huren aan € 40/mnd !
EPC 153 KWh/m² + UC97852
WILLEBROEK
PUURS
WILLEBROEK
WILLEBROEK
WILLEBROEK
Karreveld 2 - € 449.500: RUSTIG GELEGEN VILLA IN
DOODLOPENDE STRAAT! Deze stijlvolle woning vinden
we terug in een residentiële buurt in Willebroek. Zeer
rustig gelegen (doodlopende straat) en op slechts enkele
minuten van het centrum.
Hof ter Bollen 45 - € 680.000: Stijlvolle villa met tal van
mogelijkheden en originele architectuur. Ideaal voor gr
gezinnen of kantoren met voldoende parkeergelegenheid. Woning heeft een leefruimte van 70m2, 6 slpks, 2
badk, mooi tuin met terras. Stedbk inl Vg, Wg, Gdv, Vkr,
Gvv. EPC 184 kWh/m2 + UC 1776874
IJzerenwegstraat 30 - € 250.000: Hip vernieuwde gezinswoning met tuin! Leuke buitenkans voor jonge mensen!
Zeer eigentijds en degelijk vernieuwd, 3 slaapkamers, ....
EPC 226 kWh/m2 + UC 1705628.
Acacialei 18 - € 249.000: Instapklare gezinswoning! Ruime woning grotendeels vernieuwd met 3 slpks (momenteel 2 met dressing), leuke tuin en achteruitweg! Voor de
woning parkeergelegenheid. Gelegen in kindvriendelijke
buurt. EPC 382 kWh/m² + UC 890927
Scheldelaan 40 bus 008 - € 169.500: Instapklaar gelijkvloers
app met hypermoderne uitrusting, 1 slpk, 2 bergingen, leefruimte
met open keuken. Gem. fitness, tuin, bib,... vrij te gebruiken door
bewoners. Aangepast voor rolstoelgebruiker. Verkoop onder registratie. Interessante investering! E-peil E108, 182.47 kWh/m².
AKSCD0DY
Grote Bergen 59 - € 337.000: Idyllisch gelegen appartement in gebouw met standing! Fantastische ligging
aan het recreatiegebied ‘t Broek, uitzicht op vijvers, ...
2 slpks, garage, groot terras, volledig vernieuwd.
EPC 148 kWh/m² + UC 1674024
Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten.
M e c h e l s e s t e e n w e g 1 4 2 - B l a a s v e l d - Te l : 0 3 / 8 8 6 8 6 8 6
e - m a i l : b l a a s v e l d @ i g n a c e l e y s e n . b e - w e b s i t e : w w w. i g n a c e l e y s e n . b e
11
46
MEER DAN 15.000
UNIEKE BEZOEKERS OP
Behoort uw eigendom tot het Beste vastgoedaanBod van de regio? wenst u te verkopen?
Bel of mail ons, want ons zoekend cliënteel wacht op uw eigendom!
DUFFEL
MECHELEN
RIJMENAM
SINT-KATELIJNE-WAVER
PRIJ S VERL AAG D
VERK OCH T
Mechelen
Veemarkt 17-19-21
015/216 850
BERKHOEVELAAN 6 - € 189.000: Dit appartement heeft een ruime aangename en lichtrijke
living met aansluitend volledig ingebouwde keuken, een terras (Z.O. georiënteerd) dat zowel via
de living (met schuifraam) als via de keuken kan betreden worden. Verder beschikt het over
een grote inkomhal, 2 slaapkamers, badkamer met bad en wastafel, apart toilet en technische
ruimte/berging. In de prijs zit de garagebox (aan achterzijde van gebouw) inbegrepen. Het appartement ligt op een vlotte verbindingsweg tussen Mechelen en Lier en is op wandelafstand van
het centrum van Duffel. Mits een likje verf, volledig instapklaar! EPC: 159 kWh/m² UC: 1717455
Bonheiden
ITEGEM
Schriekbaan 14
016/537 537
PUTTE
DIJLEWEG 72 - € 194.000:Mooie bouwgrond van 13 a 05 ca N.O.georiënteerd met
een straat breedte van 20 m voor een open bebouwing, vlakbij de Dijlevallei en het
centrum van Rijmenam.Men kan hier een woning op bouwen met een gevelbreedte
van 14.5m en een diepte van 17m dit vertaalt zich naar een bouwoppervlakte van
238m² het eerste verdiep kan uitgebouwd worden tot 132m² (totaal bewoonbare
oppervlakte 370m²). Meer informatie te verkrijgen op het kantoor in Putte!
PUTTE
KLEINE HOOIWEG 12D - € 339.000: Het betreft hier een zeer ruime woning met grote tuin met serre
en tuinhuis/werkplaats. Op het gelijkvloers de inkomhal, een zeer lichtrijke living met volledig ingerichte
open keuken met aansluitend een berging, een slaapkamer, badkamer, bureau en een technische ruimte.
Op het verdiep bevinden zich nog 2 slaapkamers en een hobby kamer die kan gebruikt worden voor
verschillende doeleinde.Voor wie direct een woonst wil betrekken,in een rustige buurt wil wonen en toch
op wandelafstand wil zitten van het centrum is dit een buitenkans! De woning is tevens uitgerust met een
centraal stofzuiger systeem en elektrische zonnewering.EPC:455 kWh/m² Mogelijkheid tot klein beschrijf!
HEIST-OP-DEN-BERG
KRUISSTRAAT 13 - € 269.000: Het betreft hier een zeer rustig gelegen, zuid georiënteerde villa in Peulis (Putte) op een perceel van 14a. De woning omvat op het
gelijkvloers de inkomhal, 3 slaapkamers, leefruimte, keuken, badkamer en apart
toilet.op het verdiep bevindt zich een slaapkamer en de zolder die kan ingericht worden voor extra kamers. De woning dient gerenoveerd te worden. Zeker Uw bezoek
waard, meer informatie te verkrijgen op ons kantoor in Putte! EPC : 714 kWh/m² jaar
BONHEIDEN
MECHELSESTEENWEG 234 - € 104.000: Zeer centraal gelegen bouwgrond geschikt voor half open bebouwing. Droomt u ervan om uw
eigen huis te creëren en te bouwen? Dan is dit betaalbaar perceel voor
u geschikt. Door de heraanleg van de R6, de komst van het nieuwe
ziekenhuis is dit perceel zowel al investering, als naar verbinding met
de autostrade top gelegen!
PUTTE
PRIJ S VERL AAG D
VERK OCH T
Dorp 76
015/528 328
Tremelo
PERSOONSHOEK 13 BUS 104 - €360.000:Groot appartement van 136m² type seniorenflat met 2 kamers gelegen in “Het Hof van Villers” op een unieke locatie aan de Dijle en
de Melaan in het hartje van Mechelen,op wandelafstand van het bruisende stadscentrum zoals de Lamotsite en de Vismarkt. Dit uniek appartement beschikt over een zeer
ruime living met veel lichtinval van maar liefst 70 m² en is voorzien van 3 balkons. Alle
voorzieningen voor mindervaliden zijn uiteraard aanwezig. EPC 191 kWh/m².
LEUVENSEBAAN 5 - € 199.000:Te renoveren woning in het centrum van Putte.Deze woning beschikt
over vele mogelijkheden. Enerzijds kan dit volledig gerenoveerd worden tot een leuke rijwoning, pal
in het centrum van Putte en anderzijds biedt deze woning de mogelijkheid om een handelspand te
creëren op het gelijkvloers met een aparte ingang naar woonst op de eerste verdieping. Het pand het
gelijkvloers van 60m², keuken en koer. De woonst bestaat uit 2 ruime kamers en een badkamer, op
de zolder kunnen nog extra kamers gecreëerd worden. het pand dient gerenoveerd te worden. Voor
meer inlichtingen, steeds welkom op ons kantoor in Putte. EPC 605 kWh/m²
LIERBAAN 150 - € 258.000: Deze woning (HOB) met 3 slaapkamers, tuin en garage voor 2 wagens op wandelafstand van het centrum van Putte omvat: een
ruime inkomhal, woonkamer, keuken met aansluitend een berging, veranda en
wasplaats. Op het verdiep bevinden zich 3 slaapkamers en de badkamer. Het is
een aangename woning die goed is onderhouden. Meer info te verkrijgen op ons
kantoor in Putte. Uw bezoek meer dan waard ! EPC : 449 kWh/m² jaar.
MECHELBAAN - € 185.000: Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing op 850m². Bouwvoorschriften te verkrijgen via ons kantoor.
Stedbk inl: Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv
Project eikenboom: Op 1/10/2015 starten we met de verkoop
van de 4de en laatste fase van dit hedendaags en trendy project.
Interesse, laat het ons gerust weten, we laten u graag kennismaken met deze kwalitatieve woningen!
PIJPELHEIDE
PUTTE
PUTTE
MECHELEN
PRIJ S VERL AAG D
Haacht
Werchtersesteeweg 35
016/600 601
LOSTRAAT 149 - € 229.000: Open bebouwing met 4 slaapkamers,
gelegen op een perceel van 9a53 met uitzicht op weilanden. Een
woning met veel potentieel en waar uitbreiding mogelijk nog is. EPC
789 kWh/m².
PUTTE
Putte
LOUTERMAN 56 - € 110.000: Dit mooi perceel bouwgrond van 811m² is gelegen te Rijmenam, in een rustige doodlopende straat waar een woonwijk gevestigd is. Dit perceel
bouwgrond is Oost georiënteerd en is bestemd voor een open bebouwing. De zij-grens is
zoals doorgaans bepaald op 3m van de perceelsgrens. De voorgevel mag maximum 12,99
meter bedragen en moet minimum 7m zijn. De nokhoogte van de woning mag maximum
11m bedragen. Kortom op dit stuk bouwgrond kan je jouw droomwoning bouwen!
DUFFEL
VERK OCH T
PRIJ S VERL AAG D
MECHELBAAN 454 BUS 1 - € 279.000: Dit ruim en lichtrijk appartement beschikt over een mooi en grote leefruimte, volledig ingerichte
keuken met aansluitend berging, aparte wasplaats/berging, 3 slaapkamers, badkamer met douche en ligbad en een ruim terras. Alsook een
kelderberging aanwezig. EPC 178 kWh/m² UC: 1676616
MECHELSEBAAN 95 - € 204.000: Deze op te frissen woning beschikt over heel wat oppervlakte en grote
ruimtes.De woning staat op een oppervlakte van 356m² en beschikt over een ruime inkomhal met bureau
ruimte of slaapkamer, leefruimte met zicht op tuin en terras, aparte vernieuwde keuken met toegang tot
de kelderruimte, apart toilet en toegang tot terras en tuin.Via terras ook toegang naar de achterliggende
garage. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 enorm ruime slaapkamers en een grote badkamer met
toilet ligbad en lavabo. Op de 2 verdieping bevindt zich nog een grote slaapkamer of speelkamer. De
woning beschikt over een vaste trap tot op de bovenste verdieping. EPC: 643 kWh/m²
MEESTER FRITSSTRAAT - € 169.000: Dit stuk bouwgrond is landelijk
gelegen, rustig maar toch overal vlakbij. Op wandelafstand van de
dorpskern. Dit stuk bouwgrond beschikt over een straat breedte van
12.5m, en een diepte van 40m. De bebouwbare oppervlakte van dit
stuk grond bedraagt 165m². Voor wie houd van groen en rust, maar
toch graag overal vlakbij wil zitten is dit een buitenkans.
NACHTEGAALSTRAAT 25 - € 299.000: Het betreft hier een uitermate rustige gelegen hoeve met zicht op
weilanden met een perceeloppervlakte van 15a 29ca met serre, bewoonbare oppervlakte bedraagt 230
m², Beschreven als een karakteristieke lang gestrekte hoeve van zeven traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
Verankerde bakstenen lijstgevel met rechthoekige en getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk
en luikduimen; poort met houten en stalvensters met betonnen lateien.De hoeve biedt tal van mogelijkheden, meer informatie te bekomen op ons kantoor te Putte.
SCHRIEKSESTEENWEG 8 - € 320.000: Hoeve met enorm veel mogelijkheden te Putte.
Deze hoeve gelegen op 2 km van het centrum van Putte beschikt over 40a grond
met een werkplaats opgetrokken uit steen (230 m²). De hoeve heeft een bewoonbare
oppervlakte van 300 m², verder beschikt de hoeve over 5 slaapkamer en een volledig
ingerichte keuken. Ben je op zoek naar een renovatieproject en wil je graag ruim
wonen in een landelijke omgeving, dan is deze hoeve iets voor jou! EPC 642 kWh/m²
AUGUST VAN EYCKDREEF 16 - € 189.000: Rustig gelegen bouwgrond
van 6a27ca voor open bebouwing. Doodlopende straat in een groene
bosrijke omgeving. Zuidoriëntatie achteraan.
GOORLEI 30 - € 312.000: Het betreft hier een woning met 3 slaapkamers en grote tuin met grote hangaar te Heist o/d Berg. De woning
omvat een ruime inkomhal, bureau / ontvangstruimte, eetplaats, living,
keuken en badkamer. Op het eerste verdiep hebben we de nachthal
en 3 slaapkamers. De zolder kan ingericht worden voor extra kamers.
De woning dient gerenoveerd / opgefrist te worden. EPC 492 kWh/m²
PRIJ S VERL AAG D
Mechelsesteenweg 142
03/886 86 86
Lier
Karthuizersvest 9
03/480 04 40
SCHRIEK
ROGGENVELDENSTRAAT - € 214.000: Dit stuk bouwgrond is gelegen
in een rustige straat, het heeft een oppervlakte van 1767m² die geschikt is voor open bebouwing. Het perceel beschikt over een straatbreedte van 20m en een diepte van ± 83m. ZW oriëntatie.
PUTTE
PUTTE
HEIST-OP-DEN-BERG
PUTTE
BONHEIDEN
HEIST-OP-DEN-BERG
SINT-KATELIJNE-WAVER
VERK OCH T
Vilvoorde
J.B. Nowélei 58
02/305 87 21
MECHELBAAN 117 BUS 1 - € 283.000: Dit ruime nieuwbouw appartement beschikt over veel lichtinval, 2 slaapkamers waarvan 1 hele
ruime die je perfect kan opdelen in 2 slaapkamers.
LOSTRAAT - € 198.000: Prachtig goed gelegen stuk bouwgrond op 640m². De perceel bouwgrond is geschikt voor open bebouwing, straat breedte van het perceel bedraagt 16m. De
voorgevel van de woning kan 10m bedragen, de bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt
17m en op de eerste verdieping 13m. De bewoonbare oppervlakte van de woning kan tot
300m² bedragen. De oriëntering van het perceel is Zuid-West. Kortom dit stuk bouwgrond
biedt enorm veel mogelijkheden! Meer info en bouwvoorschriften ter inzage op kantoor !
Topkantoor is op zoek naar toptalent! Zie pagina 4
12
PUTSESTEENWEG 225 - € 178.000: Het betreft hier een zeer ruim duplex appartement met 3 slaapkamers een bewoonbare oppervlakte van maar liefst
182 m² in Bonheiden. Gelegen op een vlotte verbindingsweg tussen Mechelen
en Heist o/d Berg, vlakbij de R6 en dus zeer snel op de E19. Het appartement
dient hier en daar opgefrist te worden. Ideaal voor een groot gezin of mensen
die ruim willen leven, zeker U bezoek waard!! EPC 222 kWh/m²
BERLAARBAAN 414A BUS6 - € 189.000:Het betreft hier een appartement op de 2 de verdieping
met 2 slaapkamers,terras en garage te Sint- Katelijne-Waver op wandelafstand van het centrum
van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Er is een lift aanwezig in het gebouw en het appartement omvat
de inkomhal,leefruimte met volledig ingebouwde open keuken,terras.De nachthal geeft toegang
tot 2 slaapkamers,badkamer,berging/ technische ruimte en aparte toilet.Uitermate geschikt als
starters woning, voor een jong gezin,... Zeker U bezoek waard! EPC 118 kWh/m²
Mechelbaan 432 - Putte - 015/25 28 25
akscd/0ek
Blaasveld
Ignace Leysen NV is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of schrijffouten
Mechelbaan 432
015/252 825
PIJNLIJKE NACHTEN?
47
DIT IS DÉ SLAAPOPLOSSING WAAR U VAN DROOMT.
Keer slaapproblemen
de rug toe
met Medicair.
Een goede nachtrust is de grootste rijkdom die je kan hebben. Mee eens?
Maak dan kennis met Medicair: een innovatieve slaapoplossing, die het hoogste slaapcomfort garandeert. Het hightech materiaal
verlaagt de tegendruk, laat lucht door en zorgt meteen ook voor optimale ventilatie.
Medicair is er voor iedereen die een kwalitatieve nachtrust wil ervaren.
Meer specifiek biedt Medicair een oplossing aan mensen die kampen met pijnklachten: onder meer rugpijnen, artrose, bloedsomloop
stoornissen, gewrichtspijnen en reuma. Dankzij dit nieuwe slaapsysteem kunnen zij terug op beide oren slapen.
■
innovatie op basis van research
■
garantie voor puur slaapcomfort
■
ideaal voor mensen met pijnklachten
■
natuurlijke materialen
■
exclusief bij Salus
■
hoogwaardige grondstoffen
■
hightech materialen
■
vast of elektrisch bed
1
2
3
4
1 Medicair
HeatComfort
2 Medicair
AirComfort
3 Medicair
BodyComfort
4 Air
Suspension
Ervaar de perfecte balans
tussen warm en koud.
Hightech materiaal zorgt
voor optimale luchtdoorstroming.
Zet zich naar uw lichaam en Losstaande veren naast
verlaagt de tegendruk.
doorlopende veren, gevende
de ideale luchtcirculatie
zonder tegendruk!
WIL JE DE KRACHT VAN MEDICAIR AAN DEN LIJVE ONTDEKKEN?
KOM EENS PROEF-LIGGEN IN ONZE SHOWROOM!
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
OKTOBER
OKTOBER
OKTOBER
OKTOBER
OKTOBER
OKTOBER
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER
TELKENS TUSSEN 14 EN 18 UUR - WOENSDAG GESLOTEN
WWW.SALUS.BE
BEDRIJVENPARK NEKKERSPOEL | MAANSTRAAT 1, 2800 MECHELEN (PASBRUG) | T 0495 51 25 08 | [email protected]
ANUOR00C
U vindt ons ook…
rondom Haacht
rondom Leuven
rondom Zaventem
rondom Tienen
BOORTMEERBEEK
BONHEIDEN
LIER
NIEUW
Schatting of info?
015/41.41.41
Neerhofstraat 7
Deels op te frissen woning in open verband met 2 slaapkamers
en tuin in een zéér rustige straat. Meer info? 0477 41 23 83
Prijs 230.000 euro
Grote Doelstraat 19
Mooie villa met 4 slaapkamers en hobbyruimte op een terrein
van 17a 25ca. Meer info? 0498 50 71 05
EPC: 635 kWh/m² Prijs 479.000 euro
Hagenbroeksesteenweg 25
Degelijke starterswoning met 3 slpks (114m2 bew. opp.) met
zuid gerichte tuin op een perceel van 177m2.
Meer info? 0498 50 71 05
EPC: 272 kWh/m² Prijs 159.000 euro
Welkom
EPC: 709 kWh/m²
AKADR0AN
NIEUWBOUWPROJECT
ingen
Laatste won r!
beschikbaa
RESIDENTIE DE HOFKES - MECHELEN
De Hofkes” in de wijk Papenhof staat voor uniek, nieuw en duurzaam wonen in Mechelen. Wonen beleeft u hier als combinatie van een bruisend stadsleven en een dorpsgevoel
van wonen-in-‘t-groen. U kan hier comfortabele, hedendaagse lage-energiewoningen (E-peil van max. E60 - K-peil van max. K30) vinden met ruime tuin en park aan de voordeur.
Dit alles in een duurzaam vormgegeven groene woon- en leefwereld. Zo staat “De Hofkes” voor prachtig parkwonen.
Ook heeft deze buurt een waaier aan voorzieningen binnen handbereik, zoals kinderopvang, scholen, winkels, speel- en recreatiefaciliteiten.
In het woonproject vindt u zo’n 15 verschillende types van woningen. Elk type onderscheidt zich door haar gevel, ramen, woningindeling of ligging.
Elke woning heeft een hedendaags ontwerp, een praktische indeling, een ruime tuin en een hoog wooncomfort.
Het huidige Papenhof parkje breidt uit met 4ha open groene ruimte en wordt voorzien van wandelpaden, een waterpartij en speelzone.
WERFBEZOEK MOGELIJK!
Prijzen vanaf 281.500 euro (excl. BTW)
Zorgenvrij verhuren
met onze dienst privatief beheer.
Wenst u een zorgenvrij en succesvol verhuurtraject?
Met onze dienst privatief beheer zorgen
wij eveneens tijdens de volledige huurperiode
voor het administratief, financieel
en technisch beheer!
Meer info? 0498 50 71 05
Een vrijblijvende schatting
van uw woning?
Contacteer ons vandaag nog voor een afspraak!
U krijgt een realistische schatting op basis van een
bouwtechnische berekening, rekening houdend met
omgevingsfactoren en recente vergelijkingspunten.
Bent u op zoek naar advies
omtrent vastgoed?
U denkt aan investeren, u twijfelt tussen (ver)kopen
of (ver)huren, u wenst advies omtrent een contract,
u vraagt zich af wat een meerwaarde aan uw woning
kan genereren, u denkt aan uw successieplanning,…? Met al deze vragen kan u steeds vrijblijvend
bij ons terecht.
Verkoop - Verhuur - Privatief Beheer - Nieuwbouw - Projectbegeleiding - Vastgoedadvies

Vergelijkbare documenten