Het Europa van de toekomst moet een solidair Europa zijn, een

Commentaren

Transcriptie

Het Europa van de toekomst moet een solidair Europa zijn, een
ISSN 1830-6357
Juli 2008/7 NL
EESC info
WOORD VOORAF
Beste lezers,
Nu het eind van mijn ambtstermijn in
zicht is, is het niet alleen tijd om terug
te blikken op de resultaten van de afgelopen twee jaar, maar ook om vooruit
te blikken: ondernemerschap met een
menselijk gezicht was het motto van
mijn mandaat en het is ook het thema
van de tweejaarlijkse conferentie die we
op 8 en 9 september 2008 in Athene organiseren en die de afsluiting
van mijn voorzitterschap zal vormen.
Deze conferentie, die tot stand komt met de persoonlijke steun van
Christos Folias, de Griekse minister voor Ontwikkeling, zal vooraanstaande politieke leiders als José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europees
Parlement en de Griekse premier Kostas Karamanlis bijeenbrengen,
maar ook een aantal belangrijke figuren uit de bedrijfs- en academische wereld. We zullen samen van gedachten wisselen over ondernemerschap en de rol die dit kan spelen voor de toekomst en de welvaart
van Europa.
We zullen een aantal workshops organiseren over verschillende thema’s rond ondernemerschap. De resultaten van deze workshops zullen
materiaal opleveren voor het „Europees Handvest voor verantwoord
ondernemen”, dat op het eind van de conferentie zal worden aangenomen. Hiermee zal ook de Europese Dag van het ondernemerschap in
het leven worden geroepen.
Op 9 september 2008 zal met het resultaat van onze inspanningen, het
„Europees Handvest voor verantwoord ondernemen”, een belangrijke
bijdrage worden geleverd aan het versterken van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven in deze tijden van globalisering,
zonder dat het daarbij zijn „menselijk gezicht”— hèt onderscheidend
kenmerk van het Europese project — zal verliezen.
Dimitris Dimitriadis,
voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Het Europees Economisch
en Sociaal Comité
Een brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld
Het Europa van de toekomst moet een
solidair Europa zijn, een Europa van waarden
Dit is de kernboodschap van de voormalige Poolse president Lech Wałęsa
en van de vicevoorzitter Jillian Van
Turnhout bij de afsluiting van het
gezamenlijk door het EESC en de
stad Wrocław georganiseerde Europees Burgerforum op 19 en 20 juni in
Wrocław.
Het in Wrocław gehouden Europees Burgerforum „Naar een solidair Europa”, bracht meer dan vierhonderd deelnemers bijeen: Poolse
politici, EESC-leden, academici en
enthousiaste studenten, ervaren stakeholders en een ruime waaier van
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld van Polen
en Europa. De nadruk lag op jeugd,
solidariteit tussen de generaties en het
Europa van morgen. In de conclusies,
vervat in de Verklaring van Wrocław,
wordt een pleidooi gehouden voor
een toekomstig sociaal Europa, met
hernieuwde energie, een grotere mate
van participatie en meer in contact
met de burgers.
Jillian Van Turnhout verwees naar
het recente referendum in haar Ierse
vaderland toen ze benadrukte: „Het
sociale Europa moet de brug vormen
die de EU verbindt met haar burgers
middels een meer tastbare en participatieve betrokkenheid in het hart van
de Europese Unie.”
Brenda King, voorzitter van de
EESC-afdeling SOC, onderstreepte
ook hoe het belangrijk is dat „jon-
Deelnemers aan het Europees burgerforum met Lech Wałęsa
geren zich kunnen herkennen in, en
deelnemen aan de opbouw van het
toekomstige Europa, en zich deel van
Europa kunnen voelen, van hun Europa”.
Rafał Dutkiewicz, burgermeester
van Wrocław, beklemtoonde dat „Europa een duidelijkere boodschap moet
uitdragen en meer eensgezindheid over
de doelstellingen moet ontwikkelen.”
Tijdens het forum, dat een levendig en interactief evenement werd
rond tien door de deelnemers zelf
uitgekozen sociale thema’s, werd er
voor drie hoofdprioriteiten en terreinen voor toekomstige actie voor het
solidaire Europa gekozen.
Globalisering,
maatschappelijke
realiteiten en het toekomstige Europese sociale model
t #JK HMPCBMJTFSJOH NPFUFO NFOTFO
belangrijker zijn dan de winsten,
het mag geen verbeten concurrentiestrijd worden;
t TPDJBBM CFMFJE NBH OJFU HF[JFO
worden als een luxe, maar als een
investering in mensen en sociaal
kapitaal;
t TPDJBBM CFMFJE JT FFO DSVDJBMF QSPductiefactor voor duurzame economische groei;
>>> Bladzijde 2
Debat tijdens conferentie op hoog niveau
over de „Civiele toepassingen van Galileo”
Het echte werk begint nu!
BELANGRIJKE DATA
IN DIT NUMMER
1 juli 2008
2
2
Start van het Franse
voorzitterschap van de Raad
van de EU
8-9 september 2008
Athene, Griekenland — De
door het EESC georganiseerde
tweejaarlijkse conferentie
„Ondernemerschap met
menselijk gezicht”
3
4
Literaire zomer in het
EESC
EESC kondigt een intensievere samenwerking
aan met het Comité van
de Regio’s
Burgerpanel, EESC-leden
en EU-stakeholders in
debat over de vraag hoe
de O&O inzake stedelijk
vervoer doeltreffender
kan worden gemaakt
Open dag bij het EESC
János Tóth samen met Jacques Barrot,
vicevoorzitter van de Europese
Commissie
Op 28 april 2008 hechtte de
Raad van ministers van de EU
haar goedkeuring aan de verordening inzake de voortzetting van de
Egnos- en Galileo-programma’s.
De besluitvormingsprocedure is
hiermee dus afgerond, maar het
echte werk begint daarmee nog
maar net. Het succes zal worden
afgemeten aan de operatief geworden diensten in het kader van
drie essentiële voorwaarden: technische kwaliteit, nakomen van de
tijdsplanning en duurzaamheid
op de lange termijn. Er zullen
binnenkort openbare aanbestedingen worden uitgeschreven, die
concurrerende onderhandelingen
zullen inhouden die tegen het
eind van het jaar zouden moeten
zijn afgesloten. De focus zal liggen
op uiteenlopende nieuwe toepassingen en op het mobiliseren van
voldoende middelen met het oog
op de ontwikkeling, met deelname
van alle belanghebbenden. Dit waren de belangrijkste conclusies van
de door het Europees Economisch
en Sociaal Comité (EESC) en het
Comité van de Regio’s (CvdR) op
24 juni 2008 in Brussel georganiseerde conferentie op hoog niveau
over de „Civiele toepassingen van
Galileo” en de Business Bridge Europe.
Na de hartelijke welkomstwoorden van de gastheren, Mario Sepi
(voorzitter van de groep Werkne-
>>> Bladzijde 2
www.eesc.europa.eu
1
Literaire zomer in het EESC
Nii Ayikwei Parkes (UK) met The
Smell of Petrol.
Na het succes van de eerste editie
organiseert het EESC ook dit jaar
weer een „Literaire zomer”. Dit
keer verwelkomt het EESC vier
bekende Europese auteurs die een
passage uit hun meest recente roman zullen voorlezen en bespreken. Een en ander vindt plaats op
drie donderdagen in juni en de
eerste donderdag van juli. Gastauteurs zijn Soraya Nini (Frankrijk)
met Ils disent que je suis une beurette, Feridun Zaimoglu (Duitsland) met Liebesbrand, Abdelkader Benali (Nederland) met De
Grammatica van een niemand, en
Abdelkader Benali presenteert zijn boek aan het publiek
De literaire zomer, die in het
teken staat van het Europees Jaar
van de interculturele dialoog 2008,
is gewijd aan mobiliteit, een thema
waarmee de vier gastschrijvers zelf
te maken hebben gekregen. Wij
zien mobiliteit als iets positiefs, als
de mogelijkheid ons leven naar eigen inzicht vorm te geven. Zo staat
mobiliteit op het werk voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De
andere kant van de medaille echter
is migratie, een vorm van mobili-
teit waarvoor de betrokkenen vaak
niet zelf kiezen maar waar de omstandigheden hen toe dwingen.
Al deze auteurs hebben gemeen
dat zij niet schrijven in hun moedertaal maar in de taal van het
land waar zij verblijven. Ondanks
een aantal struikelblokken is hun
parcours het beste voorbeeld van
culturele integratie, dat kan aanzetten tot een diepgaande discussie over identiteit. Een onbekende
achtergrond hoeft dus duidelijk
niet tot conflicten te leiden maar
L
kan juist verrijkend werken.
In een toespraak voor de voltallige
vergadering van het Comité van de
Regio’s op 18 juni 2008 benadrukte
EESC-voorzitter Dimitris Dimitriadis
dat het Comité van de Regio’s (CvdR)
en het EESC elkaar aanvullen in hun taken. „Al hebben het CvdR en het EESC
een verschillende rol te vervullen, hun
doelstellingen zijn dezelfde”, voegde hij
eraan toe.
Eén van de doelstellingen van deze
samenwerking is om de belangen van
het Europese publiek op efficiëntere
wijze te kunnen dienen, met name door
meer in te spelen op publieksvoorlichting. Voor de toekomst wordt een nau-
NIEUWS
VAN DE LEDEN
© Committee of the Regions.
EESC kondigt een intensievere samenwerking aan met het Comité van de Regio’s
De voorzitter van het EESC wijst
eveneens op de noodzaak te ijveren
voor een Europa met een menselijk
gezicht en om nieuwe generaties meer
vertrouwd te maken met Europa’s geschiedenis.
Luc Van den Brande, voorzitter van het CvdR, samen met de EESC-voorzitter Dimitris
Dimitriadis
Ver volg van b lz. 1
Het Europa van de toekomst moet een solidair Europa zijn,
een Europa van waarden
t TPMJEBSJUFJU JT EF LFSO WBO IFU TP
ciaal beleid en de belangrijkste
waarde van het sociale Europa;
t TPMJEBSJUFJU WMPFJU OJFU BVUPNBUJTDI
voort uit economische groei, het
vraagt om commitment en actie;
t FFO OJFVX &VSPQFFT TPDJBBM BDtieprogramma is nodig om de EU
weer in contact te brengen met haar
burgers.
Werk en gezinsleven combineren
t %F NPHFMJKLIFEFO WPPS CFUBBME
ouderschaps- en gezinsverlof uit-
Het EESC heet mevrouw Heidi Ruth Lougheed van harte
welkom als nieuw lid van de
groep Werkgevers (groep I).
Mevrouw Lougheed is hoofd
van de vestiging te Brussel van de Ierse industrie- en
werkgeversconfederatie (Irish
Business and Employers Confederation, IBEC), die zij als
permanent afgevaardigde bij
Businesseurope vertegenwoordigt. Hier verzorgt zij de coördinatie van de activiteiten van
IBEC in Brussel, alsook Europese aangelegenheden. Hiervoor was zij bij de IBEC werkzaam als medewerker sociaal
beleid, waar zij onder andere
belast was met het volgen van
EU-wetsvoorstellen en van het
Ierse nationale parlement op
het gebied van sociaal beleid,
alsmede met het formuleren
van beleidsdocumenten.
2
were samenwerking tussen het CvdR en
het EESC beoogd. Het zal een nieuwe
uitdaging zijn: een beleid inzake sociale
cohesie dat de maatschappij evenals het
maatschappelijke bewustzijn op zowel
nationaal als lokaal niveau ten goede
komt.
breiden, los van de leeftijd van de
kinderen;
t TZTUFNBUJTDI USBJOJOH BBOCJFEFO
tijdens het verlof, en via thuiswerk
contact onderhouden met het bedrijf;
t PQ NBBU HFNBBLUF FO JOOPWBUJFWF
mogelijkheden voor kinderdagopvang organiseren, zoals opvang
door vzw’s of bedrijfscrèches;
t de EU zou de BTW op basisproducten voor kinderzorg moeten verlagen
en een Europese waarnemingspost
Ver volg van b lz. 1
Debat tijdens conferentie op hoog niveau over de
„Civiele toepassingen van Galileo”
mers van het EESC) en Gordon
Keymer (vicevoorzitter van het
CvdR), volgde een videoboodschap van Antonio Tajani (de nieuwe Italiaanse commissaris belast
met vervoer). Vervolgens spraken
Jean-Jacques Dordain (directeur
van het Europees Ruimteagentschap — ESA), Philippe Maystadt
(president van de Europese Investeringsbank — EIB), Matthias
Ruete (directeur-generaal van het
DG Transport en energie van de
Europese Commissie), en Etelka
Barsi-Pataky (lid van het Europees
Parlement en rapporteur voor
Galileo) over de economische, bedrijfskundige en maatschappelijke
aspecten van Galileo. Peter Verlic
(Sloveens staatssecretaris van Vervoer) en Jean-Louis Borloo (Frans
minister van Milieu, Duurzame
Ontwikkeling en Planning)
vertegenwoordigden resp. het
Sloveense en Franse voorzitterschap van de EU.
Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Europese
Commissie en belast
met justitie, vrijheid en veiligheid (en voorheen verantwoordelijk voor vervoer) hield tijdens
de lunch een toespraak.
János Tóth, voorzitter van de afdeling Vervoer, energie, infrastructuur en informatiemaatschappij
(TEN) van het EESC, merkte op
Een ander gebied van samenwerking
tussen het CvdR en het EESC is de Lis-
voor goede gezinspraktijken moeten
opzetten.
Jeugdwerkgelegenheid
t Zorgen voor een betere afstemming
tussen de vaardigheden en kwalificaties van jonge arbeidskrachten en de
vraag en behoeften van het bedrijfsleven;
t JOTUSVNFOUFO VJUXFSLFO XBBSNFF
kan worden ingespeeld op toekomstige arbeidsmarkttrends;
t TUSBUFHJFÑO WPPS IVNBO SFTPVSDFT
ontwikkelen teneinde de link te
leggen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen;
t IFU CFMBOH WBO IFU WFSXFSWFO WBO
verschillende vaardigheden erkennen: technische, sociale, intellectuele en manuele vaardigheden;
dat „het EESC deze conferentie als
een belangrijke, maar slechts eerste stap beschouwt op weg naar de
volledige uitvoering van het Galileo-programma.”
In zijn slotwoord beklemtoonde
de heer Sepi dat „Galileo belangrijk is omdat het
Europa onafhankelijker
sabon-strategie. Er is een brug geslagen
tussen de nationale sociaaleconomische
raden met het oog op de noodzakelijke hervormingen die de hernieuwde
Lissabon-strategie met zich meebrengt
(EESC-rapport, referentie 40/2008).
Met name op het gebied van energie en
klimaatverandering zal de samenwerking worden geïntensiveerd.
De heer Dimitriadis besluit met een
pleidooi om de handen in elkaar te
slaan: „We moeten onze krachten bundelen en samen verderwerken aan de
Europese integratie”.
L
t BMMFNPHFMJKLFNJEEFMFOVJUIFU&Vropees Sociaal Fonds inzetten ter
ondersteuning van de jeugdwerkgelegenheid.
Het slotverslag, dat de drie prioriteiten omvat en dat het resultaat
is van tien werkgroepen, evenals de
Wrocław-verklaring zullen worden
toegestuurd naar alle deelnemers,
betrokken partijen, maatschappelijke
organisaties, nationale sociaaleconomische raden en EU-instellingen, en
zal in aanmerking worden genomen
bij toekomstige EESC-werkzaamheden. De documenten zijn terug te vinden op de website van het Comité:
http://www.eesc.europa.eu/sections/
soc/index_en.asp?id=4020013socen
en zullen eveneens als brochure verL
schijnen.
voerlegging van het programma
blijven steunen door via zijn leden
belanghebbenden te mobiliseren,
door actief bij te dragen aan bewustwording en door een forum
te bieden voor constructief overleg
over knelpunten”.
Meer informatie betreffende
deze conferentie vindt u op:
http://www.galileoconf.eu/
information_en.shtml
L
maakt,
het technisch
allerlei mogelijkheden
biedt en de dienstverlening aan
de burgers verbetert. Daarom zal
het EESC de toekomstige tenuit-
EESC info — Juli 2008
Burgerpanel, EESC-leden en EU-stakeholders in debat over de vraag hoe
O&O inzake stedelijk vervoer doeltreffender kan worden gemaakt
Op de op 16 juni in het EESC gehouden conferentie „Samen op weg naar
een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur: visies van burgers op EUonderzoek naar duurzaam stedelijk
vervoer” ging een panel van burgers
uit 27 EU-lidstaten in dialoog met
EESC-leden, belanghebbenden uit
het stedelijk vervoer en besluitvormers uit de sector. De burgers, die uit
verschillende culturen en verschillende stedelijke contexten van Europa
afkomstig waren, benadrukten hoe
belangrijk het was het autogebruik terug te dringen en wandelen en fietsen
aan te moedigen, evenals het gebruik
van het openbaar vervoer en voorlichtingsdiensten terwille van een grotere
leefbaarheid in de steden.
De EESC-leden verwelkomden
de rechtstreekse raadpleging met de
burgers en moedigden het Comité
aan om verder te gaan op deze weg:
„Dit project is een uitstekend voorbeeld van de toegevoegde waarde
van de deskundigheid van leken. Ik
ben onder de indruk van de eerlijkheid en kwaliteit van de inbreng van
de burgers. Het EESC zou vaker gebruik moeten maken van deze kennis van gewone Europese burgers”
legde Stephane Buffetaut uit (EESC,
groep I, Werkgevers — Frankrijk),
vicevoorzitter van de EESC-afdeling
voor vervoer, energie, infrastructuur
en informatiemaatschappij. Rafael
Barbadillo, EESC, groep I, Werkgevers — Spanje) en corapporteur van
het EESC-advies over het groenboek
„Op weg naar een nieuwe stedelijke
mobiliteitscultuur” benadrukte dat
raadpleging van burgers extra gewicht kan geven aan EESC-adviezen.
„De burgers bevestigen wat het EESC
in zijn adviezen aanbeveelt: voorkeur
geven aan openbaar vervoer van hoge
kwaliteit en bescherming voor de
passagiers, het creëren van publieke
ruimtes voor voetgangers en fietsers
en een geïntegreerde benadering van
infrastructuur”.
Ook Lutz Ribbe, (EESC, groep III,
Diverse werkzaamheden — Duitsland) rapporteur van het EESC-advies
over verkeer in stedelijke en grootstedelijke gebieden, onderstreepte de
waarde van burgerpanels: „Niemand
kan deze groep burgers uit verschillende landen, van verschillende leeftijden en uit verschillende lagen van
de samenleving ervan beschuldigen
vooringenomen te zijn. Dus ik denk
dat ze een hele krachtige boodschap
sturen naar de EU-instellingen. Dit
moeten we in aanmerking nemen bij
onze keuzes als consumenten, politici en verantwoordelijke burgers.”
Stanislaw Rozycki (EESC, groep II,
Werknemers — Polen) bevestigde:
„Dit is zowel voor burgers als voor
de Europese instellingen, met inbe-
EESC-leden met het panel van burgers uit 27 lidstaten
grip van het EESC, een belangrijke
ervaring.” Hij wees ook op het belang
van de uitkomst van dit project voor
de nieuwe EU-lidstaten: „Veel burgers
in mijn land evenals in andere nieuwe
Europese lidstaten herinneren zich
nog altijd dat er gedurende lange tijd
Oprichting Economisch en Sociaal Comité. Felle kritiek
van de vakbonden over het lidmaatschap van het Comité
CESE Info brengt u het allereerste
artikel over het Comité, dat in 1958
door het Brusselse persagentschap
Agence Europe werd gepubliceerd
BRUSSEL, 19 mei 1958 — Vandaag werd tijdens een officiële zitting in het gebouw van de Belgische
Senaat het Economisch en Sociaal
Comité van de Europese Gemeenschappen (EEG en Euratom) opgericht. De zitting werd geopend om
11.15 uur en bijgewoond door vertegenwoordigers van regeringen en
de Europese instellingen (…)
Professor Hallstein, voorzitter van de Commissie van de EEG,
verzorgde een uitvoerige speech,
waarin hij niet alleen de rol van het
Comité benadrukte (met name van
belang tijdens een overgangsperiode
waarin nationale economieën worden gedwongen zich aan te passen
aan een nieuwe status quo), maar
ook meer informatie gaf over hoe
de Commissie het Comité ziet: de
Commissie maakte regelmatig gebruik van haar recht om het Comité
om advies te vragen (alhoewel er
gespecialiseerde afdelingen bestaan
binnen het Comité, wees hij op het
brede integrale karakter van dergelijke raadplegingen): „Wij kunnen
er van uitgaan”, — zo zei de heer
Hallstein — „dat het Economisch
en Sociaal Comité niet alleen advies
zal geven over dagelijkse en actuele
beoordelingen van de economische
situatie, maar ook betrokken zal
worden bij het uitzetten van langetermijnprogramma’s”. De Commissie was met name geïnteresseerd in
dergelijke programma’s: dankzij het
Comité zou ze inzicht krijgen in de
VOLTALLIGE VERGADERING IN EEN NOTENDOP
Het EESC wil het Servische
maatschappelijk middenveld graag
aanmoedigen om in dialoog te gaan
met de Europese instellingen
Het EESC spoort het Servische maatschappelijk middenveld
aan om de dialoog aan te gaan met de Europese instellingen.
In een ontwerp-advies roept het EESC de Servische autoriteiten
op tot een structurele sociale dialoog met de middenveldorganisaties in het land. De Europese Commissie zou volgens het
EESC steun moeten verlenen aan projecten waarbij de lidstaten
Servië kennis en ervaring bijbrengen.
Met deze steun zal het Servische maatschappelijk middenveld
een doeltreffende ontwikkelingsstrategie kunnen uitwerken
waarmee het niet alleen de Europese intergratie dichterbij kan
brengen, maar zich ook onafhankelijk kan blijven opstellen
ten opzichte van de regering.
Hoe moeten we de
waterschaarste in de
Europese Unie aanpakken?
Bij waterschaarste en droogte
gaat het om problemen van strategische aard die niet alleen voor
Viering van het 25-jarige bestaan van het Comité in 1983
standpunten van fabrieksdirecteuren, boeren en arbeiders. Na een
gedetailleerde lijst van werkzaamheden van het Comité te hebben
voorgelezen, zei de Commissievoorzitter: „Zoals uit deze lijst blijkt, is
er nauwelijks een terrein uit het
Verdrag waarop er niet een of andere vorm van samenwerking met
het Comité voorzien is.” Hij merkte
op dat een en ander zou betekenen
dat de Commissie het Comité kopieën van haar ontwerp-besluiten
zou doen toekomen nadat deze opgesteld waren, en hij voegde eraan
toe dat „de stem van het Comité
als een essentieel onderdeel van het
debat in de Commissie zou worden
het milieu, maar ook voor de economie van belang zijn. Water
is een onontbeerlijke grondstof voor tal van sectoren, zoals de
landbouw en de levensmiddelenindustrie. Om iets te doen aan
het door de klimaatverandering veroorzaakte probleem van
waterschaarste, zal onderzoek moeten worden verricht naar de
mogelijkheid om water ondergronds op te slaan en het opgeslagen water vervolgens in het grondwater te pompen. Verder
is het dringend gewenst dat er in de landbouw verstandiger gebruik wordt gemaakt van water, waarbij in de eerste plaats te
denken valt aan duurzame irrigatie- en drainagemethoden.
Op het punt van brandpreventie en -bestrijding is het aan te
raden om elk voorjaar, met behulp van satellietgegevens en analyses van plaatselijke weersomstandigheden, in kaart te brengen
hoe groot de droogterisico’s, de kansen op tegenvallende landbouwopbrengsten en het brandgevaar zijn.
Ten slotte is het EESC van mening dat er een Europese site moet
worden opgezet waar alle weergegevens, zoals neerslag, temperatuur, windkracht, verdamping en aantal zonne-uren, gemakkelijk door de Europese burgers opgezocht en gedownload kunnen worden. Europa heeft
behoefte aan een nieuwe cultuur van waterbesparing.
Consumenten hun
verstand laten gebruiken
Het Europees Economisch en
Sociaal Comité (EESC) heeft
heel veel gebruik werd gemaakt van
het openbaar vervoer. We moeten
met dit potentieel werken.”
Meer details over het „Move
together”-project:
http://www.move-together.net L
beschouwd.” De heer Hallsteins
slotopmerkingen waren van uitzonderlijk politiek belang: de voorzitter
van het uitvoerende orgaan van de
gemeeenschappelijke markt wees
erop dat de zes landen van de EEG
nu de belangrijkste handelsmacht
ter wereld waren geworden en dat
ze ook het potentieel hadden om ’s
werelds voornaamste producent te
worden. Belangrijker nog was dat
deze landen een politiek blok van
groeiend belang vormden, waarvan
het bestaan „niet door enige beslissing van buitenaf zou kunnen worden veranderd.”
Vervolgens kwam de vicevoorzitter, de heer Medi, aan het woord, die
wees op het belang van atoomenergie voor de toekomst van de mensheid en op het aanzienlijke gebrek
aan energiebronnen. Het was nu
echter al mogelijk om kernenergie
te produceren tegen concurrerende
prijzen.
Tot slot bedankte de heer H. van
Leeuwen, het oudste lid van het Comité, de Belgische regering en de Senaat: het Comité zou zijn onafhan-
>>> Bladzijde 4
op 6 mei van dit jaar in een advies zijn steun uitgesproken voor
initiatieven die leiden tot een EU-beleid voor duurzame consumptie en productie. Het mes snijdt aan twee kanten: ondernemers moeten ertoe worden aangespoord om vaker milieuvriendelijke producten te gebruiken en consumenten moeten
milieubewuster worden gemaakt. Daarom moet er al vanaf de
lagere school meer worden gedaan aan voorlichting, vorming
en educatie.
In Richtlijn 2005/29/EG wordt gewag gemaakt van gedragscodes. Dat lijkt het EESC een goede methode om de consumenten een hoge mate van bescherming te bieden en tegelijkertijd
hun recht om volledig te worden geïnformeerd, te respecteren.
Telkens wanneer milieubescherming ter sprake wordt gebracht
(ook in reclameboodschappen) zou gebruik moeten worden
gemaakt van een officieel en betrouwbaar keurmerk.
Daarvoor is volgens het EESC een geharmoniseerde regeling
nodig in de vorm van een Europees Handvest voor duurzame
productie en consumptie op de interne markt: producenten
moeten steeds milieuvriendelijkere producten gaan maken en
consumenten moeten die producten kopen. Dat kan op allerlei
manieren worden bereikt, gaande van belastingmaatregelen ten
gunste van de milieuvriendelijkste producten tot de gunning
van overheidsopdrachten aan de meest milieubewuste bieder
en de verbetering van de voorlichting aan de consument. Door
dat laatste kan een consument „met kennis van zaken” verantwoorde keuzen gaan maken.
Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en
EESC info — Juli 2008
3
Op 7 juni 2008 opende het Europees Economisch en Sociaal Comité zijn deuren voor het publiek,
met tal van activiteiten voor groot
en klein. Ondanks het slechte
weer kwamen er meer dan 4 000
mensen op het Comité af en zorgden daarmee voor een geweldige
sfeer. Op het terras van een van de
gebouwen van het EESC werd een
„onzichtbaar” concert met klassieke muziek uit allerlei delen van
Europa ten gehore gebracht, dat in
het hele gebied rond het Leopoldpark te horen was.
Een touwladder was een uitdagende
opdracht voor jonge avonturiers
De bezoekers werden bij de
ingang verwelkomd door EESC-
leden, die uitleg gaven over de
structuur, het werk en de rol van
het Comité als brug tussen Europa
en het maatschappelijk middenveld. Ook konden ze deelnemen
aan een rondleiding door de gebouwen van het Comité. Bij de
Er namen veel kinderen deel aan de
tekenwedstrijd
Net als in de voorgaande jaren
was er een speciaal gedeelte voor
kinderen met een groot aantal
activiteiten voor de jongste bezoekers, zoals circusartiesten,
een tekentafel, een schminkhoek
en een ballenbak. Waaghalzen
konden hun hart ophalen met de
touwbrug en het abseilen op de
zesde verdieping. Veel bezoekers
deden een gooi naar de mooie
prijzen die bij een multimediaquiz
over het EESC en zijn activiteiten
te winnen waren. Ook konden zij
geheel gratis een ansichtkaart naar
familie en vrienden in heel Europa
versturen.
Zoals elk jaar kon iedere bezoeker bij een speciale stand een foto
laten maken en die als souvenir
naar huis meenemen. Alle foto’s
staan ook op de website van het
EESC: http://www.eesc.europa.
eu/opendoorsday/album.asp L
Een multimediaquiz kon rekenen op
ruime belangstelling
Het EESC lanceert een brochure over de toekomst
van de Europese textielindustrie
een omzet van circa 240 miljard
EUR staat de textiel-, kleding- en
schoeiselsector garant voor 4 % van
de totale toegevoegde waarde van
de industrie in de Europese Unie.
Daarom heeft de Adviescommissie
industriële reconversie (CCMI) van
het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een brochure
samengesteld met haar recente
werkzaamheden over deze sectoren.
Met 3,2 miljoen werknemers, goed
voor 9,3 % van de totale werkgelegenheid, 250 000 bedrijven en
Deze brochure is tijdens de vergadering van de CCMI van 24 juni
2008 gepresenteerd. Er wordt een
beeld geschetst van de geschiedenis
van de bedrijfstak, die een voorbeeld is van aanpassingsvermogen en veerkracht; ook komen de
voordelen van eendrachtige en gecoördineerde actie van alle sociale
partners naar voren. Volgens Joost
van Iersel, voorzitter van de CCMI,
„ziet de toekomst van deze sector,
ondanks gedeeltelijke overplaatsing, er florissant uit, wat in hoge
mate te danken is aan de bedrijfstak
zelf ”.
Deze brochure verschaft meer kennis over de verworvenheden van de
Europese textielindustrie en draagt
bij tot een groter besef van de uitdagingen waarmee de industrie vandaag de dag geconfronteerd wordt.
We nodigen u uit om gebruik te
maken van deze bloemlezing van
de werkzaamheden over de textiel-,
kleding- en schoeiselsector, beschikbaar op de CCMI-website (http://
eesc.europa.eu/sections/ccmi/textile/brochure/index_en.asp).
L
Tweede forum van het maatschappelijk middenveld van
de westelijke Balkan
Met medewerking van het Sloveense voorzitterschap en de Europese Commissie heeft het Comité op 4 en 5 juli in het Sloveense
Ljubljana het tweede forum van
het maatschappelijk middenveld
van de westelijke Balkan georganiseerd. De 150 deelnemers
vonden het een goede zaak dat
de geplande stabilisatie- en associatieovereenkomsten tussen
de EU en de westelijke Balkanlanden inmiddels bijna allemaal
rond zijn. Zij benadrukten ook
het belang van de dialoog tussen
de Commissie en de landen in de
regio over een versoepeling van
het visumbeleid. Verder pleitten zij voor de oprichting van
een raadgevend comité, dat de
EESC info
Hoofdredacteur:
Karel Govaert
Adjunct-redacteurs:
Christian Weger
Ana-Cristina Costea
Agata Berdys
Nadia Boukhenfouf
Agnieszka Nyka
Despoina Mergiani
4
Adres:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Jacques Delorsgebouw, Belliardstraat 99
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 546 93 96 of 546 95 86
Fax (32-2) 546 97 64
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.eesc.europa.eu/
maatschappelijke
organisaties
in de regio in staat moet stellen
de uitvoering van de MiddenEuropese Vrijhandelsovereenkomst te monitoren. Tot de prominente aanwezigen behoorden
o.m. EESC-voorzitter Dimitriadis, adjunct-directeur-generaal
Truszczyński van DG Uitbreiding
van de Commissie en de heer Kukobat, vertegenwoordiger van de
Regionale Samenwerkingsraad.
Aan het eind van de bijeenkomst
werden conclusies goedgekeurd.
Voorgesteld werd om in 2010 een
derde forum te organiseren. L
Vlnr: de heren Garczyński (corapporteur) en Lasiauskas (voorzitter studiegroep), mevrouw
Van Lancker (EP-lid), de heren Cappellini (rapporteur) en Van Iersel (voorzitter CCMI).
Ver volg van blz. 3
kelijkheid verdedigen en zijn kracht
verder uitbouwen met de wijsheid
van zijn adviezen.
De heer Larock verklaarde vervolgens dat het Economisch en Sociaal Comité bij deze officieel was
opgericht en besloot de vergadering.
De heer Louis Major, algemeen secretaris van de Belgische FGT-vakbond, had het woord willen nemen
en een protestbrief willen voorlezen
waarover diezelfde ochtend in het
Comité van 21 nog overeenstemming was bereikt; maar aangezien
het niet mogelijk bleek de brief publiekelijk voor te lezen, besloten de
vakbonden de brief dan maar aan
de pers te geven. De inhoud van de
protestbrief kwam tijdens de eerste
werkvergadering, die om 15.30 uur
startte, echter wel ter sprake. De heer
Rosenberg, die het thema ter sprake
bracht, zei: „Wij zijn van mening dat
de samenstelling van het Comité een
schande is voor de gehele werkende
klasse [...].”)
© Agence Europe/
L
www.agenceeurope.eu
Hoofdkantoor van het EESC tot 1 juli
2004
EESC info in 22 talen: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
EESC-Info komt negen keer per jaar uit (telkens ter gelegenheid van een zitting van het EESC). Gedrukte versies van
EESC-Info in het Duits, Engels of Frans kunnen gratis worden verkregen bij de persdienst van het EESC.
Daarnaast staat EESC-Info in pdf-formaat en in 22 talen op de website van het EESC.
URL: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
EESC-Info is niet het officiële verslag van de werkzaamheden van het EESC. Daarvoor zij verwezen naar het
Publicatieblad van de Europese Unie en naar andere publicaties van het EESC.
Reproductie — onder vermelding van EESC-Info — is toegestaan, op voorwaarde dat de redactie een kopie wordt
toegestuurd.
Oplage: 20 500 exemplaren
Het volgende nummer van EESC-Info verschijnt in september 2008.
GEDRUKT OP 100 % KRINGLOOPPAPIER
Juli 2008/7
QE-AA-08-007-NL-N
Open dag bij het EESC
vele stands van de fracties en afdelingen van het Comité op de begane grond en op de zesde verdieping konden de bezoekers meer te
weten komen over de activiteiten
van het EESC en werden leuke
hebbedingetjes uitgedeeld.