tto gids 2016 - Wartburg College

Commentaren

Transcriptie

tto gids 2016 - Wartburg College
Wartburg College - Guido de Brès
Rotterdam
… a challenging environment
Tweetalig onderwijs
(content and language integrated learning)
2016
Inhoudsopgave
Voorwoord ....................................................................................................... 3
Mission statement ............................................................................................. 4
Tto … iets voor jou? . .......................................................................................... 6
Tto … toegelicht ................................................................................................ 9
Tto … als opleiding .......................................................................................... 11
Wat is gymnasium-tto? ................................................................................... 12
Een brief uit de toekomst ................................................................................ 13
Gymnasium nieuwe stijl .................................................................................. 14
Lessentabel ..................................................................................................... 15
Schoolvakken .................................................................................................. 16
Leerlingen aan het woord ................................................................................ 27
Reizen. ............................................................................................................. 28
Classroom English. ........................................................................................... 33
Notities ………………………………………………………………………………………………………….35
2
Voorwoord
Beste leerlingen,
Voor je ligt de nieuwe gids voor het tweetalig onderwijs op de Guido de Bres!
We vinden het leuk dat je interesse hebt voor deze uitdagende vorm van
onderwijs. Uitdagend omdat je straks acht vakken in het Engels krijgt
aangeboden. Uitdagend omdat je zelf in de klas al snel in het Engels begint te
praten, tegen docenten en tegen andere leerlingen. Uitdagend omdat je bij tto
je blik kunt verbreden. Letterlijk en figuurlijk steken we de grens over. Bij de
vakken, projecten en excursies maak je kennis met andere culturen, gewoontes
en met christenen met een andere achtergrond dan wij. We go international
with tto!
Kies je voor gymnasium – tto, dan komen daar nog enkele uitdagingen bij. Om
te beginnen de Griekse en Latijnse taal en cultuur! Met daarbij lessen over de
geschiedenis van de kunst en muziek. Ook wordt de leerstof van de diverse
vakken met elkaar in verband gebracht.
Uiteraard vraagt het tweetalig onderwijs wat van je. Wil je echt die uitdaging
aan? Ben je gemotiveerd en leergierig? Mis deze kans dan niet als je er talent
voor hebt. Je hoeft het trouwens niet alleen te doen. Bedenk nog eens Wie je
de talenten gegeven heeft. Precies! God Zelf. Vandaar dat we bij tto zeggen: Ga
daarmee aan de slag in afhankelijkheid van de Gever! Of anders gezegd: Why
do we learn a language? To serve God and to be a blessing to others.
We bieden jou de mogelijkheid om deel te nemen aan de tto-brugklas als je
aan de eisen voldoet. We hopen ook dit jaar weer met twee nieuwe ttobrugklassen te starten, waarvan één gymnasium-tto klas.
We wensen je veel leesplezier bij deze gymnasium-tto gids.
Proef zelf of het tweetalig onderwijs iets voor je is: Take a look and explore!
Met vriendelijke groeten,
S.P. van den Berg (coördinator tto)
A. Visser (adjunct – directeur vwo en (g)to)
3
Mission statement
Wie tweetalig onderwijs volgt, komt vroeg of laat in aanraking met christenen
uit een ander land. Bijvoorbeeld tijdens een reis naar een partnerschool in
Roemenië, Spanje of Tsjechië. Of tijdens een presentatie van een internationale
spreker op onze school. Soms is deze een christen, maar soms ook niet. Hoe dan
ook, we vinden het belangrijk dat de tto-opleiding kan aangeven waar ze voor
staat in de omgang en samenwerking met mensen van buiten de school.
Vandaar dit mission statement. We bereiden je voor op de ontmoeting met
deze mensen. Vaak zijn dat mooie ervaringen!
Wij zien Christelijk onderwijs als een goddelijke opdracht. Ons doel is de
leerlingen voor te bereiden en een fundament te leggen voor een leven als
volwaardig lid van de maatschappij. We benaderen leerplanontwikkeling vanuit
een Bijbels uitgangspunt, maar erkennen ook de landelijk geldende
eindtermen. Als reformatorische school richten we ons op het handhaven van
de eer en verheerlijking van God als alles overheersende maatstaf.
Het is onze wens dat onze leerlingen de vaardigheid verwerven om al hun
beslissingen te baseren op de Schriftuurlijke principes die hen onderwezen zijn.
Het is onze wens dat onze leerlingen het leven aankunnen met al zijn
problemen en uitdagingen en dat met hoop, vastberadenheid en
vindingrijkheid. We verlangen er oprecht naar te zien dat al onze leerlingen de
capaciteiten die ze van God gekregen hebben optimaal gebruiken. Wat die
capaciteiten dan ook mogen zijn. Daarom bereiden we hen erop voor nuttige
burgers en dienaren van God te zijn. We willen graag een klimaat scheppen
waarin het kind aanvaarding, steun, opvoeding, uitdaging en aanmoediging
ervaart, waarin het kind gewaardeerd wordt om wie het is en niet alleen om
wat het kan.
4
Onze school belijdt Gods Woord als het enige fundament voor leer en leven.
We onderschrijven de Drie Formulieren van Enigheid die gebaseerd zijn op de
Schrift. De Drie Formulieren zijn de Heidelberger Catechismus, De Nederlandse
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Elk personeelslid dat werkzaam is op het Wartburg College heeft verklaard in te
stemmen met dit fundament. Van ouders wordt ook verwacht dat ze hiermee
instemmen.
Onze (reformatorische) christelijke school heeft grote waardering voor de
theologische erfenis uit de tijd van de Reformatie en de Nadere Reformatie.
Het is ons doel leerlingen bewust te maken van die erfenis. Zij worden ertoe
geroepen God te verheerlijken en zich voor eeuwig in Hem te verheugen. Deze
roeping is Gods genadig handelen. Van de kant van de leerling wordt dit
genadig handelen bevestigd door overgave en toewijding. Het beperkt zich niet
tot het aanvaarden van de waarheid of tot bepaalde leerstelligheden. Het
houdt in dat er sprake is van bekering, persoonlijk geloof in Christus als
Zaligmaker en de verwezenlijking van de levensstijl van Jezus voor het
aangezicht van God.
Daarom wordt ons onderwijskundig klimaat gekenmerkt door kernwoorden als:
gezag, liefde, verantwoordelijkheid en persoonlijkheid. Bovendien zijn onze
leraren en leerlingen bewust van de aanwezigheid van zonde in onze harten en
in het onvolmaakte wereldbestel. Dat is waarom we de Tien Geboden hebben
vertaald in leefregels die voor zowel leerkrachten als leerlingen dagelijks
betekenis hebben.
5
Tto…iets voor jou?
Wat is tto ?
Tto staat voor een tweetalige opleiding binnen het vwo. Dit betekent dat je in
de onderbouw les krijgt in twee talen, in het Nederlands en in het Engels.
Gemiddeld krijg je over die drie jaar ongeveer de helft van de uren (vakken) in
het Engels.
Engelse taal
In totaal worden er acht vakken in de brugklas in het Engels gegeven. Enkele
voorbeelden van tto-vakken zijn: Geschiedenis (History), Aardrijkskunde
(Geography) en Wiskunde (Math). De boeken die hierbij gebruikt worden zijn
volledig in het Engels.
Met andere woorden: daar staat geen woord Nederlands in en ook geen
woordenlijst. In het begin moet je daar best aan wennen. Je doet alles in het
Engels, ook de repetities. Wel krijg je extra lessen Engels: vier uur per week (de
andere klassen krijgen per week drie uur). Leuk om te weten is dat een van de
docenten Engels uit Amerika komt. Dat is mevrouw Dekker. Zij is de native
speaker (= moedertaalspreker) op onze school.
In het begin mag je uiteraard ook Nederlands spreken en vertaalt de docent
nog veel van wat hij of zij zegt. Je zult merken dat dit voor de tweede helft van
het jaar bijna niet meer nodig is. Het spreken van het Engels in de les wordt al
snel iets wat heel normaal is. En trouwens… fouten maken mag! Dat is zelfs
belangrijk om te leren en dus ook om een taal te leren. Vandaar dat we tot en
met de kerst een opstartfase hebben. Je mag dan waar het nodig is wat
Nederlandse woorden spreken of schrijven.
Verderop in dit boekje komen ook enkele huidige tto-leerlingen aan het woord.
Ze hebben een stukje geschreven in het Engels. Bekijk dat eens en je zult zien
dat na een paar maanden al een behoorlijk niveau wordt behaald!
Internationalisering
Naast de Engelse taal besteden we bij tto veel aandacht aan
internationalisering. Je leert letterlijk en figuurlijk buiten je eigen grenzen te
kijken. Hiervoor nodigen we twee keer per jaar internationale sprekers uit op
onze school. Ook vind je internationalisering in projecten, zoals het project
Create your own passport en Over the border. Aan het einde van het cursusjaar
ga je met de tto-brugklassen naar Canterbury in Engeland. Samen met andere
leerlingen interview je daar (in groepjes) Engelse mensen. Na een jaar tto gaat
je dat al echt lukken! In klas 2 wordt er een bezoek gebracht aan Londen en in
6
klas 3 staat er een meerdaagse reis naar een partnerschool in het buitenland
op het programma. Je merkt dus direct dat het leren van de Engelse taal hand
in hand gaat met het verbreden van je eigen horizon. Al deze onderdelen van
internationalisering in de vakken, sprekers, projecten en reizen vatten we
samen onder de noemer: Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Het
mooie is dat je bij enkele EIO onderdelen christenen leert kennen uit een soms
totaal andere cultuur. Dat doet echt iets met je! Met elkaar spreken we
daarover vooraf, tijdens en na de reizen. We noemen dit spiritual formation
(geestelijke vorming).
Hieronder geven we je een overzicht van de internationale contacten die we de
afgelopen jaren hebben opgebouwd. De internationale sprekers die onze
school bezoeken, zijn vaak verbonden aan deze organisaties:
 Association of Christian Schools International (ACSI), Boedapest,
Hongarije
 European Educators’ Christian Association (EurECA), Kandern, Duitsland
 National Christian Schools’ Trust (NCST), Worcester, Engeland
In jaar 3 kun je een van deze partnerscholen bezoeken:
 Colegio Alfa & Omega, Dénia, Spanje
 Christian International School of Prague, Praag, Tsjechië
 Emanuel Baptist Theological High School, Oradea, Roemenië
Naast deze scholen hebben we contact met diverse andere scholen in Europa
voor samenwerking in email projecten.
7
Tto docenten
Misschien vraag je je af hoe het met het Engels van de tto-docenten zit. Zij
volgen een pittige opleiding om hun vak in het Engels te kunnen geven. En
startende tto-docenten moeten uiteraard al een redelijk niveau van de taal
hebben. Als docententeam tto gaan we voor kwaliteit. Elke docent volgt lessen
Engels voor het Certificate in Advanced English of het Certificate of Proficiency
in English (of hebben dat al behaald).
Cambridge certificate
Na drie jaar tto krijg je de mogelijkheid om een officieel Cambridge examen af
te leggen: Het First Certificate in English. Dit diploma wordt internationaal
erkend en geeft je extra mogelijkheden bij je latere studiekeuze en/of
werkkring. Als je met tto doorgaat in de bovenbouw kun je nog twee
Cambridge certificaten halen. Daarover vind je hieronder meer.
Waarom tweetalig onderwijs (tto)?
Engels is over de hele wereld één van de belangrijkste communicatietalen.
Door de internationalisering van onze samenleving is de beheersing van de
Engelse taal steeds meer een vereiste. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar
ook op hogescholen en universiteiten gaat men steeds meer gebruik maken
van de Engelse taal. Tweetalig onderwijs biedt jou een uitstekende
mogelijkheid om daarvoor al een stevige basis te leggen.
“Why do we learn a language?” (Waarom leren we een taal?)
Als christen is het een ‘must’ om je talenten in te zetten, niet in de eerste
plaats voor jezelf maar vooral in dienst van de (verre) naasten en bovenal tot
eer van God. Hij is de Schepper, die jou talenten gegeven heeft. Op de Guido de
Bres zeggen we tegen elkaar: Ga daarmee aan de slag in afhankelijkheid van de
Gever! Of anders gezegd: Why do we learn a language? To serve God and to be
a blessing to others.
Guido de Brès – en je ouders! – bieden jou de mogelijkheid om deel te nemen
aan de tto- brugklas als je aan de eisen voldoet. We hopen ook dit jaar weer
met twee nieuwe tto-brugklassen, waarvan er één de gymnasium-tto klas is, te
starten. Het is een geweldige uitdaging voor gemotiveerde, getalenteerde vwoleerlingen!
Mis deze kans niet als je er talent voor hebt!
8
Tto……toegelicht
Tto……bestemd voor leerlingen die….






extra uitdaging nodig hebben en aankunnen
zeer gemotiveerd zijn
leergierig en geïnteresseerd zijn
een goede taalvaardigheid hebben
doorzettingsvermogen hebben
een VWO niveau hebben
Criteria voor toelating tot tto
1. Je hebt een positief advies van de basisschool voor tto of gymnasium-tto
(vwo-niveau).
2. Je hebt een CITO-score van minimaal 546.
3. Je hebt een positieve beoordeling vanuit het toelatingsgesprek dat in het
voorjaar wordt gehouden. Aan dit intakegesprek zal ook een van je
ouders of verzorgers deelnemen.*
* In dit gesprek met jou wordt gepeild:
- motivatie, - bereidheid tot extra inzet, - kennis van taal (+Engelse taal)
* In het gesprek met je ouder(s) of verzorger(s) proberen we in kaart te brengen hoe
zij jou inschatten en hoe zij tegenover tto staan.
* Voor dit gesprek krijgen jij en je ouders een uitnodiging.
Kosten
Voor het mogelijk maken van tto-onderwijs worden door de school extra
kosten gemaakt. Deze worden door de overheid niet vergoed. Aan welke
kosten moet je denken?





extra (Engelse) boeken en lesmateriaal voor de vakken
opleiding docenten
extra lesuren
kosten van het lidmaatschap bij het Europees Platform
organisatie van (meerdaagse) excursies
Voor tto-leerlingen wordt in de onderbouw € 300, - (klas 1-3) en in de
bovenbouw € 150,-(klas 4-6) aan extra kosten aan je ouders doorberekend.
Daarnaast wordt er een eigen bijdrage van je ouders gevraagd voor de
meerdaagse excursie in klas 3 en voor de examenkosten van het Cambridge
certificate.
9
Europees Platform - Nuffic
Guido de Brès onderschrijft de “tto-standaard” van het netwerk van ttoscholen. Dit netwerk heeft de afgelopen jaren criteria opgesteld waar het
tweetalig onderwijs aan moet voldoen. Het netwerk van scholen wordt
aangestuurd door het Europees Platform – Nuffic. Deze organisatie begeleidt in
opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alle ttoscholen en let erop dat het tweetalig onderwijs in Nederland volgens de
afspraken wordt gegeven.
In de standaard staat beschreven aan welke criteria een tto-school moet
voldoen. In hoofdlijn gaat het om de volgende twee doelstellingen.
 Het vergroten van de taalvaardigheid van een tweede taal (voor onze
school dus Engels).
 Het bevorderen van Europese en Internationale oriëntatie.
In april 2011 is onze school officieel gecertificeerd als junior tto-school. Dit
betekent dat we voldoen aan de standaard die geldt voor de onderbouw
(klas 1 – 3). Als tto-junior school gaan we voor kwaliteit. Dat betekent dat we
van onze tto-docenten, maar ook van de tto-leerlingen verwachten dat ze zich
ontwikkelen naar een niveau Engels dat ruim voldoende is. Om er zeker van te
zijn dat jullie hier straks een serieuze zaak van maken, verwachten we dat je
eindcijfer voor Engels op het eindrapport minimaal een 7,5 is.
10
Tto als opleiding
Aan het einde van klas 3 komt er weer een belangrijke beslissing over het wel
of niet vervolgen van je tto-opleiding. Naast de normale overgangsnormen(zie
schoolgids) moet je het FCE examen afsluiten op het B2-niveau en is het
portfolio als voldoende beoordeeld. Het portfolio bestaat uit opdrachten die
gemaakt zijn naar aanleiding van tto-projecten of vakopdrachten.
In de bovenbouw wordt het volgende tto-programma aangeboden. Het aanbod
van vakken is beperkter omdat je in de bovenbouw een vakkenprofiel gaat
kiezen en je les krijgt met andere vwo-leerlingen. Het is financieel niet haalbaar
om slechts voor de tto-leerlingen een tweetalig programma aan te bieden.
Wat kun je verwachten in de bovenbouw:
 De vakken Engels, Godsdienst, Maatschappijleer en voor een gedeelte
KCV (Klassieke Culturele Vorming).
 Een uur extra Engels om twee belangrijke (en pittige) examens voor te
bereiden, nl. het Certificate in Advanced English en het Certificate of
Proficiency in English.
 Het profielwerkstuk, een afsluitende opdracht in de examenklas wordt in
het Engels geschreven.
 Een samenwerkingsproject met een school in Michigan (USA).
Daarnaast kun je vrijwillig deelnemen aan:
 Een beroepsstage in een internationale ‘omgeving’, waar Engels de
voertaal is.
 Debatteren in het Engels met daarbij deelname aan een landelijk
evenement.
 Een internationale conferentie in Boedapest: Student Leadership
Conference met aansluitend follow-up bijeenkomsten door middel van
live-video conferences.
11
Wat is gymnasium-tto?
Gymnasium-tto combineert het tweetalig onderwijs met gymnasiaal onderwijs.
Dat houdt concreet in:
 Vanaf de brugklas lessen Griekse en Latijnse taal en cultuur
 Bij de kunstvakken een inhoudelijke verdieping (bijvoorbeeld muziek- en
kunstgeschiedenis)
 Geïntegreerd grammaticaonderwijs, d.w.z. dezelfde uitleg en aanpak
voor de diverse talen
 Een didactiek die erop gericht is verbanden tussen vakgebieden zichtbaar
te maken
Gymnasium-tto is uitdagend en veelzijdig. Het biedt diepgang en het is
vormend. Kortom: de ideale opleiding voor de slimme en nieuwsgierige
leerling.
Voor wie is gymnasium-tto?
Gymnasium-tto richt zich op leerlingen die:
 kunnen en willen leren
 een grote intelligente en een brede belangstelling vertonen
 beschikken over een goede taalvaardigheid
 bereid zijn om zich intellectueel en creatief in te spannen
 een CITO-score hebben van minimaal 546
12
Een brief uit de toekomst
Rotterdam, 12 augustus 2035
Lectori salutem,
Mij is gevraagd een wervende tekst te schrijven voor het gymnasium, zoals dat
aangeboden wordt op de “Guido de Brès”. Zo’n twintig jaar geleden stond ik
voor de keus: vwo, tto of gymnasium. Een lastige keus voor mij als groep-8-er,
want wat klasgenoten gingen doen was voor mij ook belangrijk. Als ik
terugdenk aan die tijd (het moet in 2015 zijn geweest) zie ik mezelf voor me: nu
eens met een boek op schoot (boeken lezen was echt mijn favoriete bezigheid
en ik vond alles interessant), dan weer achter de computer, op zoek naar
informatie (mijn honger naar kennis was niet te stillen en ik wilde ook begrijpen
wat ik tegenkwam). Samen met vrienden buiten zijn vond ik ook leuk en dat
kon ook, want ik was altijd best snel klaar met mijn huiswerk.
Toen ik hoorde dat je op de “Guido” ook voor gymnasium kon kiezen, meteen
al in de brugklas, leek me dat een leuke uitdaging. Ik heb er geen spijt van
gehad. Vooral de aandacht voor de Grieken en de Romeinen en de talen die zij
spraken hebben mij steeds geboeid. Op het gymnasium werd mijn honger naar
kennis en inzicht aangemoedigd. De docenten lieten mij kennismaken met
allerlei vormen van cultuur en wezen allerlei verbanden aan tussen de talen
onderling. Het was gewoon een brede opleiding, waar ik echt iets aan heb
gehad toen ik ging studeren aan de universiteit en daarna een werkkring vond.
Een prettig aspect was ook dat het gymnasium werd gecombineerd met tto.
Zodoende hoefde je niets te missen. Bovendien zat de lessentabel zo in elkaar
dat het aantal lesuren in de week reuze meeviel. Dus als je voor de keus staat
en je kunt het aan: ga naar het gymnasium, daar krijg je geen spijt van!
een oud-leerling
13
Gymnasium nieuwe stijl
Enkele jaren geleden is op locatie Guido de Brès het gymnasium-tto van start
gegaan. Aanleiding was de lange lessentabel van (vooral) leerlingen tto, die ook
Grieks en Latijn wilden volgen. De animo voor het gymnasium liep langzaam
aan terug en de leerlingaantallen daalden navenant.
Het concept, dat nu gehanteerd wordt, heeft mede dankzij een eigen
lessentabel geresulteerd in kortere lesdagen voor de leerlingen. Maar er is
meer!
In het recente verleden betekende gymnasium in de praktijk: vwo met Latijn
en Grieks. Dat is ingrijpend veranderd: elementen van het gymnasium
(verdieping, samenhang, verbanden leren zien, aandacht voor taal cultuur) zijn
nu ook geïntegreerd in andere vakken. De docenten die lesgeven in het
gymnasium-tto werken intensief met elkaar samen, verwijzen naar elkaars
vakken en bieden onderdelen aan die in andere klassen minder aan de orde
komen. Zo wordt bijvoorbeeld bij godsdienst het Evangelie naar Lukas
behandeld in combinatie met het lezen van verzen in de grondtaal bij Grieks,
vindt bij Muziek een inhoudelijke verdieping plaats, behandelt de docent
Nederlands een stukje etymologie en krijgen leerlingen de gelegenheid kennis
te maken met “Klassiekers” uit de Europese literatuur.
14
Lessentabel
LESSENTABEL TTO EN GYMNASIUM-TTO
tto
vakken
klas
gto
1
2
3
1
2
3
Religious Education
2
2
2
2
2
2
Nederlands
4
3
3
4
3
3
2
4
4
2
2
2
3
3
Klassieke taal en cultuur
Frans
2
Duits
2
3
4
3
English
4
4
4
4
4
4
History
2
2
2
2
2
2
Geography
2
2
2
2
2
2
Economics
Math
2
4
Natuur - en Scheikunde
3
3,5
2
3
3
3
3,5
2
Natuurkunde
2
2
Scheikunde
2
2
Biology
2
Muziek
2
Art
2
Physical Education
3
3
media-opvoeding
0,5
0,5
mentorles
1
totaal aantal uren Engels
21
30,5
totaal
2
2
1
2
2
1
2
2
3
2
0,5
0,5
2
0,5
1
18
17,5
20
17
17,5
30,5
32
31,5
31,5
35
15
0,5
English
Hello boys and girls!
Welcome to the Wartburg College!
Our names are Mrs. Dekker, Mrs. Quist and Mrs. Verweij and we
teach English. English is a very interesting subject and of course
it’s a very important language! In the first form of the tto, we
have 4 English lessons a week. We do lots of things during the
English lessons, like listening, reading texts, writing, speaking,
grammar, giving presentations, reading books and so on. The
English lessons are interesting, but could also be a bit difficult for
you in the beginning. But don’t worry, we will help you!
We hope you are interested in the tto class and that you will decide
to join us next year!
Greetings,
Mrs. Dekker
Mrs. Louisse
Mr. Peters
Mrs. Quist
Mrs. Verweij
A fun comic for you to read! Do you understand it?
Read Andy Capp’s comic and answer the question..
1. Andy Capp’s mother-in-law has
a. prepared a three-course meal
b. prepared a meal with canned food
c. a painful wrist
16
History
Dear (future) (g)tto Students,
History is one of the subjects that we teach in English. It is a huge challenge to
teach and follow your classes in English. At the beginning History classes in
English can be a little bit hard for some students. But our team of History
teachers do all they can to make History accessible and understandable for
you. After a couple of months we think you will experience that History in
English is a real challenge and quite rewarding!
In our classes we tell a lot of stories and we dig for traces from the past in the
books that we use. We study subjects like Ancient Egypt, Ancient Greece and
Rome and the Medieval Period. In the second and third year of tto we continue
to follow our World and domestic history. We study the long period of
transition from the Middle Ages to the beginning of our Modern Age so as to
make your own world understandable to you. We read about exciting periods
of renewal like the Renaissance and Reformation, the Scientific Revolution, the
Enlightenment, the French Revolution and the Industrial Revolution. We end
this course with our modern history.
For future gymnasium students it might be interesting to tell that especially in
the first year of your gto career, you will focus on classical antiquity. But also
when dealing with other eras, be prepared for more information and historical
thinking skills!
We look forward to meeting you next year and hopefully you will experience
that History is interesting as well as exciting!
Best regards,
Mrs. V. d. Pol
Mr. Moree
Mr. Slager
Mr. Spruyt
17
Geography
In the Geography lessons you will learn to look at the world around you. When
we look around us we will describe what we see and why we see it. For
example: why do we see cattle farming on a peat moor ground and arable
farming on a sea clay landscape? We will also look further away, for example
Africa. We will try to find solutions how to solve the famine or the HIV/Aids
problem over there.
Most of the time we will work in our books, but we will also work with other
materials. We will have a presentation about a poster that you have made
about a country in the Middle East. And we will do a project about Eastern
Europe.
For the gto students: we will dig deeper into some topics. And we will do more
ICT exercises related to each chapter.
Finally I would like to say that we discover the world with geography.
Kind regards,
M. Mulder
18
Mathematics
Mathematics in the English language
Hello, our names are Mr. Van Aken and Mr. Baars. We teach the tto classes in
the subject maths (the short word for mathematics). Maths is a very important
subject it helps you think in a logical way and it gives you the structure to solve
problems.
When we start the in the First form, maths is most often a difficult subject. This
because first of all, maths is a new subject at secondary school and the
explanation in English makes it even more difficult to understand!
However, the pupils learn the new mathematical words quite fast and the
pupils at this moment are doing very well. So don’t become too nervous!
Some elements are special for the gymnasium group. First of all we will only
see each other 3 times a week in the first year (the other groups start with 4
hours a week for Mathematics). In addition to that we will talk over some
subjects more deeply. For example: Fibonacci and his sequence, polygonal
shapes, prime numbers and discover more about Pythagoras than the book
tells us.....
We really enjoy teaching in the tto department, because it is a challenge for us
to teach the pupils both maths and English.
Hope to see you soon, if you join one of our tto classes!
Mr. Van Aken and Mr. Baars
19
Religious Education
Hello boys and girls!
Our names are Mr. Van den Berg and Mr. De Korte. We teach Religious
Education (RE). RE is a very special subject. Why? Well the reason is that we
explore the Bible. In English! That’s what we call challenging! On top of that we
believe that the Bible is God’s message to us. In His Word the Lord God tells us
Who He is and how we can be saved.
What do we do in a lesson? First of all we explore the Bible story itself.
Sometimes we look for more information and pictures on the Internet, for
example about the tabernacle, the Christians in North Korea or mission work.
In the program for gymnasium students we also study the culture in which the
Bible was written. In the second year we read small pieces of the bible in Greek
(together with classical studies). After we have studied the Bible story, we have
a conversation in English. We discuss what the Lord has to say to us personally.
Or we practise how we would explain something to a non-believer.
We hope this all sounds interesting to you.
We look forward to meeting you!
Mr. Van den Berg
Mr. De Korte
20
Economics
Economics is all around you. Think of a normal day. When you go on your way
to school, economics is about the shops you see, the people who are going to
work and of course also your school.
This makes Economics a very interesting subject; simply, because it’s about
your daily life.
Challenging, because there are connections everywhere. As you can read in the
quotes from economists:
What we know
If I turn out to be
about the global
particularly clear,
financial crisis is
you’ve probably
that we don’t
misunderstood
know very much.
what I’ve said.
Paul Samuelson.
Alan Greenspan
In 3 tto you will start with these lessons. You will learn about economics in your
daily life, in the Netherlands, Europe and worldwide. You will learn about
calculations with percentages, graphs and tables. And of course we will also
look at the impact of money on happiness and the environment.
I hope to see you soon!
Kind regards,
Mrs. Kuijt
21
Physical Education
The subject Physical Education is better known as PE. What’s that? PE?
PE has to do with sports, gymnastics and so on. PE is scheduled for 3 lessons
every week.
In autumn and spring PE is practised outside in the open air. We can use a
couple of fields next to the school for our lessons. We are into a lot of sports
such as softball, soccer and hockey. We also practise athletics: running,
throwing the javelin, doing the long-jump, etc.
In winter indoor sports are taught in our beautiful, multifunctional gymnasium.
Volleyball and basketball are introduced and a lot of time is spent on
gymnastics: swinging rings, trampoline, buck, etc.
The language used in the PE-lessons isn’t very difficult for the pupils. This is due
to the fact that most sports have their origin in Great Britain or the United
States. Therefore a lot sports terms are already known, for instance: goal,
penalty, corner, hit and so on.
Curious about PE?
We hope to see you in our tto class next year!
P.E. teachers:
Mr. J. van den Berge
Mr. K. Dijks
Mr. J.A. de Groot
22
Art
Hello boys and girls,
My name is Mr. Aman. I teach Art in
the tto classes here at the Guido. I am
sure that you will like these lessons a
lot! Because art colours your school
day!
Once upon a time there was a famous
artist who said: ““Every child is an
artist. The problem is how to remain an
artist once we grow up.” Can you find
out who said this?
He meant that every child is creative in its own way. Every child likes to play
with colours, shapes and lines. It is exciting to discover the things that you can
make with pencils, crayons, ink and paint! I hope you will like being in the art
room. We can create beautiful things together. And won’t it be fun to talk
about the things that we have made in English?
See you soon!
Mr. Aman
23
Biology
You already know something about Biology, but the more you get to know
about Biology, the more questions you get. There is only one who knows all
there is to know about Biology and that is our God who has created it al. During
my class we will scratch the surface of what there is to know about this
wonderful creation.
My name is Mr. Spreeuwenberg. If you choose to do tto or gto, then you can
expect me to be your Biology teacher. But what exactly is Biology? The
‘gymnasiast’ probably would like to know that the word ‘Biology’ comes from
the Greek words ‘Bios’, which means ‘life’ and ‘logia’, which means ‘study of’.
During the first year of Biology there will be an introduction to the study of
living things. We will look at the beauty of God’s creation in plants, animals
and even “with the microscope” in tiny things, that you would not be able to
see with the naked eye.
Big or small, foreign or Dutch, life is being studied in my tto and gto biology
classes. I hope to see you soon...
Mr. Spreeuwenberg
24
Deutsch
Hallo lieber Schüler/liebe Schülerin,
vielleicht hattest du nicht erwartet, in dieser Broschüre die deutsche Sprache
zu lesen? Wir erklären es dir gerne!
Wenn du dich für unsere Schule entscheidest, kommst du nach dem ersten
spannenden Schuljahr auf Guido de Brès in die zweite Klasse. Dann wartet noch
ein neues und sehr tolles Fach auf dich…: Deutsch!
Wir freuen uns jetzt schon darauf, dich in unserer Deutschstunde begrüßen zu
dürfen! Zusammen werden wir die Schönheit der deutschen Sprache
entdecken und auch vieles lernen über die Kultur und Gewohnheiten im
deutschen Sprachgebiet. Dazu gehören zum Beispiel auch Österreich und die
Schweiz.
Wenn du dich entscheidest für Gymnasium-TTO, dann wirst du entdecken,
welche Vorteile die Kenntnisse der lateinischen und griechischen Sprache dir
bringen im Deutschunterricht.
Weil wir in der Klasse so viel wie möglich Deutsch sprechen, hören, lesen und
schreiben, wirst du die Sprache schnell verstehen und benutzen können.
Das klingt doch interessant, oder?
Vielleicht warst du schon mal in Deutschland oder in einem anderen
deutschsprachigen Land? Dann kennst du wahscheinlich schon ein paar
deutsche Wörter…
Wer wir sind? In der zweiten Klasse unterrichten meistens Frau Simonse und
Frau Holster dieses tolle Fach!
Auf Wiedersehen!
Deutsch macht
Spaß!
25
Français
Bienvenue!
Do you speak English? Yes, of course!
Parlez-vous anglais? Oui, bien sûr!... mais aussi le français! C’est super!
Le français est une langue importante en Europe. On parle français en Belgique,
au Luxembourg, à Monaco, au Canada et bien sûr en France. La France est très
populaire pour les vacances. Il y a beaucoup de mots (=woorden) français au
néerlandais: garage, bureau, cadeau, parfum, camping, intéressant…etc.
Mais aussi en anglais: important, grand, table, garage, présenter, adorer,
famille, possible…etc.
C’est génial! Le français, l’anglais et le néerlandais: Au TTO, j’adore les langues!
Salut!
Kon je een beetje wijs worden uit het bovenstaande stukje? Vast wel want er
zaten met een beetje puzzelen heel wat bekende woorden in. Onderstreep ze
maar eens, dan zul je het zien. Bij Frans zijn we daarom niet alleen bezig met
het leren van deze mooie nieuwe taal maar ook aan het kijken naar wat we al
weten vanuit het Nederlands of het Engels. Op het gymnasium leggen we dan
ook nog het Latijn er naast. Samen ontdekken we de overeenkomsten en de
verschillen tussen de talen en de culturen.
In het Engels zitten maar liefst meer dan 20.000 woorden die oorspronkelijk uit
het Frans komen. Huh? Maar Engels is toch de wereldtaal? Klopt, maar dat is
niet altijd zo geweest. Dus op (g)tto zitten is niet alleen goed voor je Engels
maar helpt je ook bij het Frans. Zeker op je Cambridge examens maak je een
goede indruk als je deze ‘high-end words’ weet te gebruiken.
In de brugklas krijg je twee uur Frans in de week. Deze
lessen worden in het begin nog in het Nederlands
gegeven, maar we gaan zo snel mogelijk aan de slag
om deze taal zelf te spreken. Dan wordt het opeens
“drietalig” ipv tweetalig onderwijs.
“Magnifique, n’est-ce pas?”/“Magnificent, isn’t it?”
Au revoir! Monsieur Wolting
26
Leerlingen aan het woord
Noortje van der Slikke 1gto1
Suzanne Adriaanse 1gto1
Hello new pupil,
Hey there, new tto students!
Nice that you are reading this
article about the first English
lessons at tto!
The first lessons were very nice,
the teachers explained it very
well! But it was difficult too,
because you heard a lot of words
that you don’t know.
But that doesn’t matter, because
the teacher speaks Dutch before
the Christmas holiday too.
But after the Christmas holiday
the teacher speaks full time
English. In the begin is that very
difficult but you learn English
very fast.
I hope that you come to tto
because it’s very nice!
That goes fast, only a half year in
group eight and now you are
going to the open evening from
maybe your new school!
Maybe the first day you are a
little bit unsure, but you shall see
that when you are as far as I am,
it’s the most awesome level you
ever have wanted to do. You
learn English very fast and the
teachers will always help you.
Good luck with your choice and I
hope to see you on the Guido!
See you!
See you soon!
27
Canterbury
Hello everyone,
In this article I want to share all my experiences
about our amazing trip to Canterbury. And
actually it was our first trip to England, so we
had the possibility to practice our English skills!
It was a 24-hour trip. We started our day at 4 o’
clock in the night. About 8 o’ clock we arrived in
Calais, and meanwhile we were not tired
anymore. Actually the first experience of the
day was the boat trip. We saw the sun coming
up, and this caused really beautiful pictures! There were shops on it, but it was
very expensive, so we concentrated us on making pictures and when we came
closer to the coast, we saw the white cliffs of Dover, beautiful!
When we arrived in Canterbury we had to park the bus at a special place. We
walked across Canterbury to the Cathedral. It was really big and I wondered
how smart the people were in the time they’ve built this Cathedral without all
devices and other stuff we have nowadays.
After the visit to the Cathedral we walked to the place of the riverboats. We
split up the group in 2 large groups. After the riverboat tour we did the
interviews, it was a great experience to talk with ‘real’ English people. At the
end of the day we gathered us by the cathedral to listen to the evensong. It
was amazing! The boys had a beautiful voice and they were able to sing very
high!
And yes, about 7:15 PM it was time to go back to the bus. It didn’t bother to go
to bed, because it was again 4 o’ clock, and we slept, very long.
This were my experiences, but of course there were so many more.
Decide to come to the Guido, follow the tto course and experience it yourself!
Best regards,
Arinda Kwakernaak, 2to1
28
London
Hi new (g)tto’ers!
I am Simone and I’m in the 3rd grade of gto now. I want to tell you something
about the exciting trip we made with our 2 (g)to classes to London. Our bus left
at 3.30 am, which was very early. But that didn’t matter, we had fun on our
way to London, and when we arrived it was around 9. It was a bit foggy, but
later on the day the sun was shining and we could even walk without wearing a
coat. We have done a lot that day. To move from place to place we went by
underground. That stupid thing was almost always crowded. This caused us to
stand in the aisle. So when we stopped at a station or left one, there were
always some classmates that almost fell. We have seen a lot of famous
buildings. The Big Ben and London Eye, Saint Paul’s Cathedral and so on. It was
amazing to see them, because I had seen them so often on a picture. We did
interviews on a big square with a lot of people. We were sometimes a bit shy to
ask someone some questions, but almost all the people we interviewed were
very kind. We have also visited a museum with a lot of paintings, which was
quite interesting because of the stories mister Oosterom told us about each
painting. Unluckily we couldn’t find the hall with the Dutch paintings, so we left
the building without having seen any of the Rembrandts. After all these
amazing things, we had some time for ourselves and we went shopping. There
were so many souvenirs you could buy, that I couldn’t choose something I
could buy. The nicest thing of the trip was that we’ve had so many fun with
each other. 24 hours after we had left, we were back again in Rotterdam.
When I finally got home, I fell asleep as soon as I felt my bed. This day was
awesome!
Simone van Mill, 3gto1
29
Dénia
Hola, future tto students!
When you are going to do tto, there will be a lot of trips abroad which is really
awesome. The first class Canterbury, second class London and in the third you
will go for a week to a destination of your choice: Oradea, Prague or Dénia. I
went to Dénia and I loved it there!
There are so many great memories that I have from this trip. We did so many
things, like helping the volunteers at the kindergarten where we played with
the children. One day, we went to the city Valencia, where we held interviews
but also had free time to stroll around and do the things we like, for example
go shopping. There was also a hike in the mountains planned for us, which was
really nice. Besides, the weather was so good and the sun shone the whole
time!
Every evening we split in groups of four and held evening devotions and talked
about faith, God and the Bible with our classmates. Another very special
moment was when we went to the Prayer Garden, which is a small area on
their property. They prepared things to do for us where you had the time to
really think about everything in the quietness of the garden.
Of course we also went sightseeing in Dénia, where we got time to get to know
the city. The last morning, we went to the beach, saw the sunrise and had
breakfast there with the students of the school. This and way more activities
made it one of the best trips of my life and I know you will think the same!
Artemisia Figetakis, 4v1 (4to)
30
Oradea
Hello there!
When you’re doing tto, there is one big activity we’re all looking forward to.
These are the trips to foreign countries. In the third year, you can choose
between three different countries: Spain, Czech Republic and Romania. We
chose to go to Romania and took part in an exchange with a school in Oradea, a
big city in Romania.
In April 2015, we finally went to Oradea. We stayed in a host family. These
people cared for us like we were their own children. We attended lessons at
their school, visited a lot of special buildings like churches and the city hall and
also attended a church service. For 2 days, we stayed in a youth hostel in the
mountains with the whole group which was very nice.
Before the trip, we did an email-exchange, so we already got to know the
Romanian students a little bit. It was amazing to finally meet them and after a
few days it felt like we had already known them for a long time. We talked
about a lot of things like our interests, different lifestyles and also about faith.
We discovered that Romanian students aren’t actually that different compared
to Dutch students and that we have more in common than we expected. We
spent the whole week with them and became friends, so it was hard to say
goodbye.
After a few months of waiting on our Romanian friends, they came to Holland
in June. We were all so excited to see them again. We kept in touch with them
in between the two months. We visited Rotterdam, Kinderdijk and the Ijssel
with them. They also attended lessons at our school. After spending all this
time together, we had a hard time saying goodbye. This project not only made
us closer with our international friends but also with the group we went with.
We grew closer during all this time of spending together. A trip to never forget!
Lianne de Jong and Marilene Kooiman, 4h6
31
Prague
Hi,
I’m Gerlize and I’m in the fourth year of tto (bilingual education) at the
moment. Last year I made an amazing trip to Prague with some other
students. We all really enjoyed it and I can recommend this trip to everyone!
The first thing we did in Prague was going to our partner school, the Christian
International School of Prague (CISP). There we met the students and teachers
and went on a tour through the school to break the ice. After that we followed
some lessons with the students we went to our host family. On Tuesday we
started the day with church history which was quite boring but later on we
followed some other, nicer lessons. After our lunch we played volleyball. We
made two teams, one with the Dutch students and one with the students of
the CISP. When we were back in our host family we had dinner and played
monopoly. On Wednesday we first had some time in the Knight’s Keep (a room
with sofas etc.) and after that we had a kind of bible lesson and we sang songs
together with the CISP students. After this we went to an English lesson where
the students had to prepare speeches in three minutes. One boy had to give a
speech about belly buttons! After this we went on a tour through the city. We
saw a lot of beautiful buildings and the weather was fantastic. I spoke a lot with
different students and it was nice to hear all the different reasons why they
came to the Czech Republic. On Thursday we started the day with a living
museum. We all had to choose a person who had lived in the Reformation and
we had to pretend like we were statues. In the afternoon we started with a
scavenger hunt. There were a lot of funny exercises and we all really enjoyed it.
At the end of the day we went to the airport and flew back to the Netherlands
where our families were waiting for us.
Gerlize Batenburg, 4v1 (4to)
32
Classroom English
The beginning of the lesson:
Good morning / good afternoon
Good morning / good afternoon Mrs. + name
Mr. + name
Miss
Asking for help:
Could you speak more slowly, please?
Could you repeat that, please?
Could you explain the exercise / I don’t understand the exercise / sentence
Could you help me?
Could you show/ tell me what to do here?
I have a question....
Could you come over here, please?
I don’t understand this exercise.
What am I supposed to do here?
What am I supposed to write down here?
Is this correct?
Could you check / correct this exercise for me, please?
Could you translate this for me, please?
Could you write it down on the (black)board?
What does (word) mean? / What does this word mean?
33
Can I / Can we....?
Can we work individually / in pairs / in groups..?
Can I go to the toilet/ library / ...., please?
Can I borrow a pen / pencil / ruler / rubber / ...please?
Asking for something....
Do you have a pen / pencil / key for me?
General remarks:
I’m sorry I’m late.
I have forgotten my book / workbook / notebook.....
I’d like to.... * correct this exercise
* borrow a book
* have a large sheet of paper
* go to the library
* catch up on a test / quiz
* hand in this assignment
I have a different answer here.
I don’t understand this at all!
I wasn’t able to do my homework because……
34
Notities
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
35
(G)to…iets voor jou?!
Informatie:
S.P. van den Berg (coördinator tto)
A. Visser (adjunct-directeur vwo en (g)tto)
010-2923900
36