Schoolgids - Anne Frankschool

Commentaren

Transcriptie

Schoolgids - Anne Frankschool
Schoolgids
Schooljaar 2015 - 2016
Inleiding
De Anne Frankschool is een school in beweging met veel leuke en leerzame activiteiten voor
de kinderen.
De ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een info-kaart waarop de belangrijkste
gegevens overzichtelijk bij elkaar staan.
We blijven ons verder ontwikkelen, om te kunnen werken vanuit onze visie:
Vanuit een christelijke identiteit een leef- en leeromgeving creëren in onze
veranderende maatschappij, waarin ieder kind zich veilig en betrokken voelt en
zijn/haar talenten kan ontwikkelen op weg naar een evenwichtig persoon.
Dit willen we gaan doen door, naast het lesgeven in de groepen, te zorgen dat kinderen een
veilige basis krijgen.
Hiervoor gebruiken we de methode de Vreedzame School en de No-Blame methode.
Ook is er een gedragsspecialist op onze school werkzaam.
Bij veel activiteiten is hulp nodig van ouders en we zouden het fijn vinden als we ook dit jaar
weer op u mogen rekenen.
In deze gids vindt u veel informatie over de Anne Frankschool.
Als er toch nog vragen overblijven, kunt u terecht bij de leerkrachten en de directie.
We hopen op een goed schooljaar voor de kinderen, de ouders en het team!
Vriendelijke groet,
Rolf Eisses, directeur.
2
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Inhoudsopgave
Hoofdstuk
Bladzijde
1
Algemeen
4
2
De school
5
3
Uitgangspunten van de school
6
4
Organisatie van het onderwijs
9
5
De zorg voor kinderen
16
6
Ouders
25
7
Doorstroming VO
30
8
Praktische zaken
31
9
Regels op school
34
10
Gezondheidszorg
36
11
School- en vakantietijden
39
12
Belangrijke data
39
13
Namen
40
14
Afkortingen
42
3
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
1. Algemeen
Anne Frankschool
de Sanstraat 13, 9744 HW Groningen
Tel. 050 - 5530336
E-mail: [email protected]
Site: www.annefrankschool-hoogkerk.nl
Identiteit van de school
Onze school is een christelijke school. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de
Bijbel als inspiratiebron, willen wij elkaar stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor
deze aarde en onze samenleving. Daarom vertellen wij de kinderen uit de Bijbel waarin
verhalen staan over God en zijn relatie tot mensen. Onze school wil de kinderen vertrouwd
maken met de inhoud van de Bijbel en deze proberen te vertalen naar de tijd waarin we
leven.
Anne Frank
Anne Frank was een joods meisje, dat in de tweede wereldoorlog, vanwege haar joods zijn,
is opgepakt, weggevoerd en omgebracht. In haar dagboek heeft zij over deze tijd
geschreven. Anne Frank leefde in een wereld van onverdraagzaamheid, racistisch geweld
en onderdrukking. Helaas zijn deze zaken van alle tijden. Anne Frank is een symbool
geworden tegen racisme en discriminatie. De Anne Frankschool wil staan voor
verdraagzaamheid en respect voor iedereen. Het is op onze school een traditie, dat groep 7
op hun schoolreis “het Achterhuis” in Amsterdam bezoekt.
Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)
De Anne Frankschool bouwt voort op een geschiedenis van ruim 130 jaar Christelijk
basisonderwijs in Hoogkerk, want al sinds 1874 zorgen ouders er zelf voor dat hun kinderen
naar een Christelijke school kunnen. Per 1 januari 2011 is het bestuur van de school
aangesloten bij de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG). Deze vereniging
beheert nu 10 basisscholen in de stad Groningen. Ouders kunnen lid worden van deze
schoolvereniging. Het bestuur wordt ingevuld door de directeur-bestuurder, dhr. J. Wind.
Hij vertegenwoordigt het zogenaamde “bevoegd gezag” van de school. Dat betekent dat de
directeur-bestuurder, krachtens de wet, eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele gang
van zaken in de school. De schooldirecteur is in veel zaken door de directeur-bestuurder
gemandateerd.
Adres:
VCOG, Postbus 2094, 9704 CB Groningen
Email: [email protected]
4
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
2. De school
Schoolgrootte
Onze school zal op de eerste schooldag ongeveer 255 leerlingen tellen.
Deze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.
Schoolgebouw
We hebben in het hoofdgebouw de beschikking over 9 lokalen, een speellokaal, een
computerruimte en een grote hal. Drie groepen zijn gehuisvest in de dependance, ongeveer
100 meter verder in de straat. Hierin is ook de openbare bibliotheek gevestigd, waarmee we
een goede samenwerking hebben.
Samenstelling van het team
De directeur is dhr. R. Eisses.
De 17 groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen groep. Daarnaast hebben zij
ook nog andere taken, zoals:
- Zitting hebben in de M.R. en O.R.
- Deelname aan verschillende werkgroepen, o.a. schoolreis en vieringen.
- Het voorbereiden van schoolse activiteiten zoals de kinderboekenweek, e.d.
- Het volgen van na- en bijscholing.
De school heeft verder:
- Een vakleerkracht voor lichamelijke oefening: mw. G. Wijsbeek. Ze geeft les
aan de groepen 3 t/m 8.
- Twee intern begeleiders (I.B.-ers): dhr. H. Timmer en mw. A. RozeboomMensink. De intern begeleiders organiseren en coördineren de leerlingenzorg
op school en coachen de leraren op dit gebied.
- Twee teamleiders: Mw. L. Scholma-Poel en mw. T. Boelens-Hiemstra.
Samen met de directeur bereiden ze de activiteiten voor van respectievelijk de
onder- en bovenbouw.
- Twee taalspecialisten: mw. E. van der Velde-Zuidema (onderbouw) en mw. L.
Scholma-Poel (bovenbouw).
- Een conciërge, dhr. S. Khajjouf. Hij ondersteunt het team en de directie op
gebied van kopiëren, opruimen en allerlei voorkomende zaken.
- Een Kies coach, mw. N. Dontje. Zij begeleidt kinderen in echtscheidingssituaties.
- Een specialist Jonge Kind: mw. J. van Kammen.
- Een gedragscoördinator, mw. A. van Dijken. Zij begeleidt kinderen die in pestsituaties terecht zijn gekomen en ze geeft weerbaarheidstraining.
De stagiares van onze school komen van de volgende opleidingen:
- Stenden Hogeschool
- Hanzehogeschool
- Verschillende VMBO-opleidingen Verzorging&Welzijn
5
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
3. Uitgangspunten van de school
Missie
Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan
verbonden een peuterschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind.
Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden, tenzij wij een kind de
juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden. Dit staat beschreven in ons
Schoolondersteuningsprofiel.
Het is ons doel om leerlingen op cognitief en sociaal gebied te ontwikkelen, zodat ze kunnen
doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we
met name de vakken Taal, Rekenen en Begrijpend Lezen van belang. Gezien het tweede
besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en
respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele,
creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
Dit schooljaar maken we een start om tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkeling van
talenten van elk individueel kind.
Onze missie is: Talentenontwikkeling nú, voor de toekomst.
Visie
Het team heeft in samenwerking met de ouders de visie voor de school vastgesteld. Deze
luidt als volgt:
Vanuit een christelijke identiteit een leef- en leeromgeving creëren in onze
veranderende maatschappij, waarin ieder kind zich veilig en betrokken voelt en
zijn/haar talenten kan ontwikkelen op weg naar een evenwichtig persoon.
Klimaat van de school
We willen een school zijn waar:
- de kinderen zich in de eerste plaats veilig en geborgen voelen;
waar respect is voor elkaar;
- de kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontplooien;
- een goede sfeer heerst, waarin iedere betrokkene zich thuis voelt en tot
zijn/haar recht komt;
- de kinderen leren welke waarden en normen nodig zijn voor een veilig
schoolklimaat;
- naast de cognitieve vaardigheden ook voldoende aandacht is voor creatieve
en culturele aspecten.
Vensterschool
Veel naschoolse activiteiten vinden plaats in het Vensterschoolgebouw. Deze is te vinden
aan de Zuiderweg 70, 9744 AP in Groningen. Komend schooljaar gaan we onderzoeken of
de Anne Frankschool ook zelf meer vensterschoolactiviteiten kan organiseren, met name op
het gebied van talentenontwikkeling.
Wat heeft de Vensterschool ter bieden:
Verlengde schooldag
De Vensterschool, of beter, vensterwijk, biedt ouders de mogelijkheid om zorg en arbeid te
combineren. Als ouders het willen kunnen hun kinderen ’s ochtends vanaf 7.30 uur worden
gebracht en ’s avonds tot 18.00 uur weer worden opgehaald.
6
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten laten de Vensterschool bruisen. Na schooltijd is de Vensterschool
niet uitgestorven, maar juist levendig door activiteiten en kinderen. Met een breed aanbod
van naschoolse activiteiten willen wij kinderen in aanraking brengen met de wereld van sport,
cultuur en kunst. Deelname aan deze activiteiten kan leiden tot een grotere sociale
betrokkenheid en participatie. De activiteiten worden meestal eerst binnen school uitgevoerd
en vervolgens kunnen kinderen zich aanmelden voor een naschools vervolg met
kennismakingslessen. In sommige gevallen kunnen de kinderen doorstromen naar reguliere
sport- of muziekverenigingen.
Voor het huidige aanbod van naschoolse activiteiten kunt u kijken op
www.vensterschoolhoogkerk.nl bij activiteitenladder.
Doorgaande lijn
Met een doorgaande lijn in onderwijs en opvoeding willen wij bereiken dat de verschillende
schakels goed op elkaar worden afgestemd. Dit kunnen schakels zijn in leeftijden
(bijvoorbeeld van peuterspeelzaal naar basisschool), maar het kunnen ook schakels zijn van
verschillende momenten op de dag (bijvoorbeeld thuis-school-tussen de middag opvangschool-naschoolse opvang). Binnen de Vensterschool hebben we afspraken gemaakt tussen
de instellingen om deze overgangen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat het geen
obstakel wordt in de ontwikkeling of opvoeding van het kind.
Naschoolse activiteiten
Zorg
Wij vinden het belangrijk dat er een gezamenlijke aanpak is van kinderen die extra zorg
nodig hebben. Binnen de Vensterschool hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt over
aanpak, afstemming en doorverwijzing.
Ouders
Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar kind en doet hiervoor zijn uiterste best. Daarom is
het heel belangrijk dat het contact tussen de ouders/verzorgers en bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of de basisschool goed is. We kunnen dit versterken door ouders betrokken te
laten zijn bij allerlei activiteiten die op school plaats vinden. Ook op het gebied van
opvoedings- en onderwijsondersteuning worden vele activiteiten aangeboden binnen de
Vensterschool, afhankelijk van de behoefte.
7
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Wijk
De Vensterschool en de wijk zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Veel Vensterschoolactiviteiten worden door of voor ouders of wijkbewoners georganiseerd. De kinderen willen
wij door middel van projecten ook zo veel mogelijk in de wijk laten leren. De Vensterschool is
een bruisend centrum voor de hele wijk.
Hierboven staan vier logo’s. Dat is niet zonder reden. De Anne Frankschool heeft sinds het
schooljaar 2012/2013 namelijk medebewoners. In het achterste deel is een peuterschool
(COP) gevestigd. Het COP werkt samen met Kids First en ze hebben de krachten gebundeld
onder de naam Kids First Kindercentra Nederland. Bij voldoende belangstelling kan daardoor
op onze school ook buitenschoolse opvang gerealiseerd worden.
De peuterschool is momenteel 5 ochtenden per week open. De samenwerking tussen school
en peuterschool heeft onder andere als voordeel dat peuters, die er aan toe zijn, al
regelmatig in groep 1 van de school mee kunnen draaien.
Informatie over de peuterschool kunt u vinden bij www.cop-groningen.nl
Tussenschoolse opvang
Er bestaat op onze school de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven. Daarvoor
zijn per groep twee of drie overblijfkrachten aanwezig. De kinderen nemen zelf hun eten en
drinken mee. Dit jaar word een beslissing genomen over het al dan niet overgaan op een
continu-rooster.
Via een inschrijfformulier (verkrijgbaar in de ouderhoek of bij de coördinator) kunt u uw
kind(eren) aanmelden voor de TSO. Incidenteel overblijven is ook mogelijk, dit moet u een
avond van te voren aangeven bij één van de desbetreffende overblijfkrachten. Dit kan tussen
18.00 uur en 19.00 uur. Als uw kind op een vaste dag overblijft en een keer niet komt, dan
verzoeken wij u om uw kind bij ons af te melden.
Wij werken met strippenkaarten en deze worden elke dinsdagmorgen verkocht, tussen 8.30
uur en 9.00 uur in de ouderhoek. De kosten zijn, 5 strippen, € 7,50 / 10 strippen, € 15,= en
20 strippen, € 30,=.
Ook is er de mogelijkheid om in één keer voor een heel jaar te betalen. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator:
Jolanda ten Hoove: 050 5566449; [email protected]
8
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
4. De organisatie van het onderwijs
Schoolorganisatie
Op onze school wordt gewerkt volgens het leerstof-jaarklassen systeem.
Er wordt klassikaal gewerkt, waarbij effectieve instructie en zelfstandig werken belangrijke
onderdelen zijn. We geven de leerlingen veel zelfstandigheid, zodat ze goed leren hun
activiteiten in te plannen en met onderling overleg te komen tot oplossingen. De leerkracht
heeft daarbij de handen even vrij om leerlingen te kunnen helpen die dat nodig hebben.
We proberen het onderwijs zo in te richten, dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. De kinderen kunnen in beginsel binnen
een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school doorlopen. Soms vinden we het beter
dat een kind een bepaald leerjaar overdoet. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders,
maar uiteindelijk heeft de school hierin het laatste woord.
Schoolplan
Elke school heeft een schoolplan geschreven, dat een periode van vier jaar beslaat. In dit
plan staat beschreven welk beleid binnen de school gevoerd wordt op onderwijskundig
gebied, op personeelsgebied, op financieel gebied en op gebied van de onderwijskwaliteit.
Jaarlijks worden deze punten nader uitgewerkt in een jaarplan.
De opzet van het onderwijs
In dit gedeelte wordt beschreven, wat een kind leert bij ons op school.
Kerndoelen zijn streefdoelen voor wat een leerling moet kennen en kunnen aan het eind van
de basisschool. Niet alles wat op school gebeurt, is voorgeschreven in kerndoelen. De
kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen. Om de kerndoelen in het
onderwijs te gebruiken, moeten ze uitgewerkt worden in methoden.
Op onze school bestaat de helft van de lestijd van de kinderen uit taal/lezen en rekenen. De
andere helft van de lestijd is voor de andere vakken.
We willen de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren door heel veel aandacht aan de
opbrengsten te geven: Hoe presteren de kinderen, wat gaat wel en wat gaat niet goed, hoe
kunnen we dat verbeteren? Dat doen we door een goede mix van effectieve instructie,
zelfstandig werken en individuele begeleiding binnen de groep.
Zelfstandig werken
Wij willen op school rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Zelfstandig
werken is daarbij een belangrijke voorwaarde. Door zelfstandig werken te bevorderen, heb je
als leerkracht ‘de handen vrij’ om aan zorgverbreding te doen. Er ontstaan mogelijkheden tot
differentiatie naar instructie, naar tempo en omvang van de taak en naar verwerkingsdiepte.
Een belangrijk gegeven van het zelfstandig werken is het principe van de uitgestelde
aandacht. Door dit middel wordt het de leerkracht mogelijk gemaakt meer aandacht te geven
aan de individuele zorgleerling. Verder worden de leerlingen
door het zelfstandig te werken aangespoord tot probleemoplossend handelen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is ‘de
dobbelsteen’. Eind groep 1 krijgt elk kind een ‘dobbelsteen’ met
verschillend gekleurde vlakken, of tekens. De kleur rood
betekent: ”ik mag de juf niet storen’. Het vraagteken betekent:
‘ik heb een vraag’. Deze afspraken gelden door de hele school.
Is een leerling zijn dobbelsteen kwijt, of is de dobbelsteen
ernstig beschadigd, dan wordt hij/zij geacht een nieuwe
dobbelsteen te kopen, tegen kostprijs. Met andere woorden:
wees er zuinig op.
Groep 1 en 2
9
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
De leerkrachten in de kleutergroepen werken niet vanuit methodes maar volgen, stimuleren
en activeren de kinderen. Deze vorm van onderwijs wordt “ontwikkelingsgericht onderwijs”
genoemd. De kinderen wordt geleerd om zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee
bezig te zijn. Dit gebeurt door middel van een planbord. Er worden thema’s aangeboden
waarin alle vakgebieden verweven zitten.
Kinderen in deze groepen leren door middel van het spel. Er wordt daarom bij elk thema één
of meer bijpassende hoeken gemaakt waar de kinderen kunnen spelen. Hier kunnen de
kinderen de pas verworven informatie weer uiten in hun spel en leren van elkaar.
We hebben op onze school gekozen voor combinatiegroepen van groep 1 en 2. We vinden
het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren en elkaar te
respecteren.
De kinderen zitten langer bij een leerkracht in de groep waardoor de leerkracht de leerlingen
beter kan volgen in de ontwikkeling. Voor groep 1 en 2 is een apart informatieboekje
gemaakt. Als u dit boekje niet heeft maar wel graag in uw bezit zou willen hebben, kunt u dit
bij de directie vragen.
Kleuterlokaa l
Sociaal – emotionele vorming
Op onze school werken we met de methode ‘de Vreedzame School’. Deze methode heeft als
doel om het sociale en emotionele klimaat in de klas en in de school te verbeteren. Het
programma streeft naar een verandering in de schoolcultuur. Een Vreedzame School is een
gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, team, ouders, ondersteunend personeel) zich
betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat.
Het uitgangspunt van het programma is conflictoplossing: hoe kun je conflicten zo oplossen,
dat beide partijen tevreden kunnen zijn met de uitkomst?
Daarnaast wordt de No-Blame-methode gehanteerd, waarmee kinderen elkaar, met behulp
van een geschoolde leerkracht, kunnen helpen om geaccepteerd te worden en zich
geaccepteerd te voelen.
Godsdienstige vorming
Door het vertellen van Bijbelverhalen, het zingen van christelijke liederen en het houden van
gesprekken willen we iedereen op school laten kennismaken met de verhalen uit de Bijbel.
Ook worden in gesprekken relaties gelegd met deze tijd. Alle groepen gebruiken de
methode: ‘Kind op Maandag’ . Daarnaast gebruiken de kleutergroepen de kinderbijbels ‘Om
te beginnen’ en de ‘Kijkbijbel’.
De christelijke feesten worden in school of in de kerk gevierd.
De werkgroep kerk en school is bezig om op een eigentijdse wijze vorm te geven aan de
contacten tussen school en kerk.
Tablets
Vorig schooljaar zijn we met de groepen 4 t/m 8 gestart met het gebruik van tablets bij de
10
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
vakken rekenen en begrijpend lezen. Het gebruik van tablets geeft zoveel meerwaarde, da
we ze dit schooljaar ook inzetten bij taal en spelling.
Voor de groepen 1, 2 en 3 zijn enkele I-pads per klas aangeschaft, zodat ook de jongste
kinderen al in aanraking komen met deze digitale middelen.
Rekenen en wiskunde
In de groepen 1 en 2 komen rekenvaardigheden spelenderwijs aan de orde en ligt het accent
op spelen met ontwikkelingsmaterialen. Er worden situaties gecreëerd, waarin kinderen met
diverse aspecten van rekenen/wiskunde in aanraking komen. Dit volgens de methode ‘Met
Sprongen vooruit’.
De groepen 3 t/m 8 werken structureel met de nieuwste versie van ‘Wereld in getallen’. Door
middel van probleemsituaties, die voor de kinderen herkenbaar zijn, worden leer- en
denkprocessen op gang gebracht. Door gebruik van toetsen wordt duidelijk, welke leerstof
het kind vervolgens nodig heeft: herhalingsstof of verdiepingsstof. Bij het rekenonderwijs in
de groepen 4 t/m 8 wordt dagelijks gebruik gemaakt van tablets.
Taalontwikkeling
De kleutergroepen zijn op heel veel manieren met taalontwikkeling bezig. In groep 2 worden
de kinderen voorbereid op de vaardigheden die nodig zijn om in groep 3 te leren lezen.
In groep 3 wordt de leesmethode Veilig Leren Lezen gebruikt. Vanaf groep 4 gebruiken we
de nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’. Binnen het taalonderwijs is het belangrijk
dat kinderen hun gedachten en gevoelens onder woorden kunnen brengen, zowel mondeling
als schriftelijk. De kinderen moeten de taal kunnen gebruiken in dagelijkse situaties. Het
luisteren, spreken en schrijven moet hen in staat stellen om anderen te begrijpen en hun
eigen gevoelens, ideeën en meningen weer te geven.
In de groepen 7 en 8 komt ook de Engelse taal aan de orde. De methode ‘Lets do it!’
probeert de kinderen vooral spreekvaardigheid bij te brengen in alledaagse situaties.
Maar ook in de groepen 1 en 2 wordt al Engels aangeboden in de vorm van liedjes, rijmpjes ,
spelletjes.
Schrijven
De schrijfmethode die we in groep 1 en 2 gebruiken is ‘Schrijfdans’
Vanaf groep 3 is ‘Pennenstreken’ de methode die gebruikt wordt. Deze methode leert
kinderen om hun handschrift goed te ontwikkelen.
Lezen
In de groepen 1, 2 en 3 is taalontwikkeling en leren lezen niet goed te scheiden. In groep 1
en 2 laten we alle kinderen kennismaken met letters en woorden. Dit gebeurt door het
voorlezen door de leerkracht, het zelf bekijken van boekjes en het doen van spelletjes
waarbij verschillende elementen aan de orde komen die bij het leren lezen van groot belang
zijn. Ook krijgen de kinderen de kans om zelf met letters te experimenteren.
Vanaf groep 3 beginnen we gericht met het leren lezen. Hiervoor gebruiken we de methode
‘Veilig Leren Lezen’. De aangeleerde woorden komen uit de belevingswereld van de
kinderen. Naast het technisch lezen (methode ‘Lekker lezen’) krijgt ook het
begrijpend/studerend lezen (methode Nieuwsbegrip’) in de loop van de schooljaren steeds
meer aandacht.
Aardrijkskunde en geschiedenis
In de groepen 1 t/m 4 worden onderwerpen behandeld die dicht bij de belevingswereld van
kinderen staan, zoals de eigen woon- en speelomgeving en de levensgeschiedenis van de
kinderen. Vanaf groep 5 leren de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen kennen en
hoe de mensen er leven. Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe methode: Meander.
Bij het vak geschiedenis leren de kinderen de geschiedenis van Nederland, vanaf de
préhistorie tot heden. Vanaf vorig schooljaar gebruiken we hiervoor de methode ‘Brandaan’
11
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Bevordering gezond gedrag/biologie
Aan dit onderdeel wordt gedurende de hele schooltijd aandacht besteed.
Gezond gedrag heeft te maken met lichaamsverzorging en -hygiëne, maar ook met
veiligheid en houding. Deze onderdelen worden behandeld in onze biologiemethode ’Naut’.
Daarnaast komen er allerlei onderwerpen over de natuur ter sprake.
Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs voor de kleutergroepen wordt gegeven door de eigen leerkracht in
het speellokaal van onze school. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode:
Bewegingsonderwijs in het speellokaal. Deze methode laat in groepen verschillende vormen
van bewegen en spel terugkomen waardoor kinderen in een les kennis kunnen maken met
diverse vaardigheden. Er worden ook spellessen gegeven rondom het thema waar aan
gewerkt wordt. Bij mooi weer is er ook buitenspel.
De groepen 3 t/m 8 gaan 2x per week naar de sporthal, waar ze les krijgen van een
vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
Verkeer
Voor het vak verkeer maken we gebruik van de methode ‘Wijzer op weg’.
Kunst en cultuur onderwijs
In het kunst en cultuuronderwijs komen de volgende onderdelen aan de orde: beeldende
vorming, dramatische vorming, muzikale vorming, dansante vorming, literaire vorming en
cultureel erfgoed. Ieder schooljaar zullen twee thema’s centraal staan en extra veel aandacht
krijgen in alle groepen.
Expressievakken en techniek
In alle groepen wordt aandacht besteed aan creatieve vorming. Elke week is er een
creatieve middag, waar kinderen leren werken met verschillende materialen en verschillende
technieken.
Muzikale vorming
Alle groepen geven muzieklessen uit de methode: “Vier muziek met”. Ook wordt veel gebruik
gemaakt van de liedboeken: Kleuterwijs en Eigenwijs.
ICT/Computeronderwijs/Tablets
In ons hoofdgebouw is een aparte computerruimte met 16 PC’s, waar kinderen onder
begeleiding van ouders computerles krijgen. Voor de groepen in de dependance is een
leerplein ingericht met een twaalftal computers. Kinderen leren met de computer omgaan en
tevens wordt de computer gebruikt als middel om tot leren te komen.
In de groepen 4 t/m 8 wordt bij de vakken rekenen en taal/spelling gewerkt met tablets. In de
groepen 1 t/m 3 zijn enkele i-pads aanwezig, zodat de kinderen ook daar ervaring kunnen
opdoen met digitale leermiddelen.
Alle groepen, ook de kleuters, beschikken over digitale borden.
Burgerschapsvorming
Kinderen zijn burgers als het gaat om hun participatie in het gezin, op school, in het
verenigingsleven en op straat. Bij burger moet je dan denken aan iemand met het recht om
zichzelf te zijn, maar ook iemand waarvan verwacht wordt dat hij zich aanpast aan de
spelregels van onze samenleving.
Kinderen leren omgangsvormen en ze worden getraind in het opkomen voor zichzelf. Ook
oefenen ze zich in het rekening houden met de ander. Dat zijn vaardigheden die nodig zijn
bij het uitoefenen van burgerschap.
Werkwijze
12
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Impliciet komt burgerschap aan de orde middels:
- De geschiedenislessen (methode Brandaan)
- De aardrijkskunde lessen (methode Meander)
- De lessen godsdienst (methode Kind op Maandag)
- Incidentele projecten rond verkiezingen, 4/5 mei, Anne Frank, enz.
Bovenstaande is mede afhankelijk van de invulling die de leerkracht geeft aan de
burgerschap-gerelateerde onderwerpen in deze methoden en tamelijk versnipperd.
Om het opvoedkundige aspect te benadrukken en oefensituaties voor de leerlingen te
creëren, wordt door de hele school gebruik gemaakt van de methode: De Vreedzame
School.
Daarnaast is er een leerkracht die zich bezighoudt met:
- Het in kaart brengen van de sociale interacties in de groepen (sociogram);
- Het begeleiden van leerlingen in het weerbaarder worden (groepstrainingen en
individuele gesprekken);
- Uitvoering geven aan het pest-beleid.
De school wil, naast De Vreedzame School, inzetten op praktische ervaringen van
leerlingen door schoolbreed te gaan werken met het lesmateriaal van Kijk in mijn
wijk. Dit lesmateriaal gaat over hoe kinderen in hun eigen leefomgeving staan.
Kinderen leren verantwoordelijk en bewust in hun wijk te wonen.
Dit lesmateriaal sluit aan op de kerndoelen 34 t/m 39: oriëntatie op jezelf en de wereld.
Bijzondere activiteiten
Gedurende het jaar is er een aantal bijzondere activiteiten:
13
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016



Sint-Maarten: alle kinderen maken op school een lampion. Een aantal dagen voor
Sint-Maarten worden de lampionnen tentoongesteld in alle klassen en vindt er een
expositie plaats van alle gemaakte lampionnen.
Sinterklaasviering: rond 5 december komt Sinterklaas op school. Hij bezoekt de
klassen in de onderbouw. De bovenbouw viert het feest met hun eigen klas.
Kerst: de kerstviering verschilt elk jaar, soms is er een viering in de kerk, een andere
keer een bijeenkomst in de school, ook wordt kerst gevierd door middel van een
kerstwandeling voor het hele gezin, waarbij de bovenbouw het kerstverhaal uitbeeld.
Kerstwandeling






Paasviering: Pasen wordt ook op verschillende manieren gevierd.
Schoolreisjes: Groep 1 tot en met 6 gaan op dezelfde dag op schoolreis naar
verschillende bestemmingen. Welke bestemmingen de groepen hebben, hoort u in de
loop van het schooljaar.
Groep 7 gaat ieder jaar naar Amsterdam, waar o.a. het Anne Frankhuis wordt
bezocht. Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. De kosten voor de schoolreizen en
het schoolkamp dienen vóóraf te worden voldaan.
Koningsdag: Deze dag staat in het teken van sport en spel.
Voetbaltoernooi: in april/mei vindt een voetbaltoernooi plaats in de gemeente
Groningen voor alle groepen 8. Wij proberen altijd een jongens en meisjesteam te
vormen.
Avondvierdaagse: in mei/juni neemt de school deel aan de avondvierdaagse.
Musical: Na 8 jaar verlaten de kinderen van groep 8 de school. Zij vieren dit meestal
met een musical, die wordt opgevoerd in de laatste week voor de grote vakantie.
Overdag voert groep 8 de musical op voor de kinderen van school en ’s avonds voor
hun ouders, familieleden en kennissen.
Activiteiten buiten school
 Bibliotheek: alle klassen gaan een aantal keer per jaar naar de bibliotheek.
Tussen onze school en de bibliotheek is een goede samenwerking.
 Verkeersproef: de leerlingen in groep 7 en 8 leggen elk jaar een verkeersproef af.
In groep 7 krijgen de kinderen het theoretisch gedeelte en in groep 8 het praktijk
examen.
 Schooltuintjes: de leerlingen van groep 6 gaan regelmatig naar de schooltuinen, waar
ze onder deskundige begeleiding verschillende groenten verbouwen. De tuintjes
liggen op het NDE terrein op Westpark (Vinkhuizen)
14
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016

Schaatsen: groep 8 gaat in plaats van gym een aantal keer schaatsen op de ijsbaan
Kardinge.
Meesters en juffendag: Schip Ahoy
15
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
5. De zorg voor kinderen
Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze
nieuwe wet zijn dat:
 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen
samenwerken;
 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient
te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke
onderwijsbehoeften van een kind);
 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale
ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio
geregeld kan worden.
Samenwerkingsverband en subregio
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur VCOG.
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus de gemeente Noordenveld zijn
verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is
opgedeeld in vier subregio’s. De scholen van de VCOG vallen onder de subregio Groningen
stad/Haren. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere
schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en
expertise met elkaar te delen.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er
tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast
hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen.
De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun
schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school
van uw keuze.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de
subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere
mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de
adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders.
Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die
school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende
plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met u als
ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies
van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de
school.
(*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek
in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een
eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.
16
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om
Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact
met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een
belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website:
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/
Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het
ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over
de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier
kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het
onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010
(vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via
internet: www.5010.nl
Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is
in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de
school. U bent van harte welkom contact op te nemen.
Aanmeldings- en toelatingsprocedure
In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs is de zorgplicht ingevoerd. Daarmee
heeft de school de wettelijke verplichting om te onderzoeken of zij al dan niet een passend
aanbod voor uw kind kan aanbieden.
Daarom wordt door onze school onderstaande aanmeldings- en toelatingsprocedure
gevolgd.
Aanmelden:
Vanaf de leeftijd van twee jaar kunt u uw kind aanmelden.
Voorafgaand aan de aanmelding is het mogelijk een informatiegesprek te voeren. Ook kunt u
een rondleiding krijgen.
In dit informatiegesprek vertellen we u hoe er op onze school wordt gewerkt en welke
basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning we kunnen bieden.
Na het informatiegesprek krijgt u een aanmeldingsformulier mee naar huis.
Als u de keuze maakt voor de Anne Frankschool, vragen wij u om dit formulier thuis zo
volledig mogelijk in te vullen en persoonlijk naar school te brengen. Daar nemen we het
samen door.
U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging dat u uw kind hebt aangemeld.
Een half jaar tot 3 maanden voordat uw kind naar school gaat, kunt u een afspraak maken
voor een intake-gesprek. Tijdens dit intake-gesprek proberen we een zo goed mogelijk beeld
van uw kind te krijgen.
Vanaf het moment dat het intake-gesprek is gehouden en het intake-formulier is ingevuld en
ondertekend, gaat de toelatingsprocedure van start.
Door uw kind aan te melden gaat u akkoord met de bepalingen zoals die in de WPO zijn
opgenomen over informatie-uitwisseling door scholen, met anderen over uw kind .
17
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Toelaten / inschrijven
Als de school een passend aanbod kan bieden – en dat is meestal het geval – gaan we over
tot het toelaten/inschrijven van uw kind. Dat hoort u binnen zes weken.
Deze periode kan verlengd worden met vier weken. Dit wordt dan schriftelijk aan u
meegedeeld.
Als we twijfels hebben of we uw kind voldoende begeleiding kunnen bieden, kunnen we
vragen of uw kind enkele ochtenden kan komen meedraaien in een groep.
Wanneer uw kind niet kan worden toegelaten tot onze school.
Het bestuur en de Anne Frankschool hebben een zorgplicht. Als de school het kind niet kan
plaatsen wordt – in overleg met de ouders – gezocht naar een passende plek op een andere
school.
Met de ouders wordt besproken welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste
expertise hebben. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren van de
ouder(s), bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen huis
en school.
Als er na 10 weken nog geen passende school is gevonden, heeft het kind recht op een
tijdelijke plaatsing op de Anne Frankschool.
Mocht het kind al op een andere school ingeschreven staan, dan blijft hij/zij daar
ingeschreven. Die school is dan namelijk verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe
school.
Toelating
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij de maandag na de verjaardag voor het eerst officieel
naar school. Hierop maken we twee uitzonderingen:
Kinderen die vanaf 30 november 2015 voor het eerst naar school zouden gaan,
starten na de kerstvakantie op 4 januari 2016.
Vanaf 13 juni 2016 komen er geen nieuwe 4-jarigen meer op school. Deze
kinderen starten na de zomervakantie, maar mogen wel enkele dagdelen
meedraaien vóór de zomervakantie.
Voordat een kind officieel op school komt kan hij/zij maximaal 5 dagdelen meedraaien in de
klas waar de leerling na de vierde verjaardag ook komt. Hiervoor kan een afspraak gemaakt
worden met de leerkracht van deze groep.
Is de eerste keer aangebroken dan verwacht de leerkracht uw kind vanaf 08.20 uur met een
tasje met wat eten en drinken erin. Zij zal u en uw kind wegwijs maken in de klas, waarna uw
zoon/dochter al snel zijn/haar draai zal vinden. Ons advies is om na de kennismaking met de
leerkracht en de klas afscheid te nemen en weg te gaan.
De 4-jarigen krijgen bij het informatiegesprek of anders ongeveer een maand voordat ze vier
jaar worden, een leuk informatie-boekje van de school. Dit kunt u samen met uw kind
doorlezen en bekijken.
Het advies van ons is om de kinderen eerst rustig te laten wennen aan het nieuwe ritme van
school door eerst te beginnen met alleen de ochtenden naar school te gaan. Later volgen de
middagen vanzelf. Dit in overleg met de leerkracht.
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig.
Verhuizingen
Als u gaat verhuizen naar een andere woonplaats, dient u aan de directie de naam en het
adres van de nieuwe school door te geven. De directie zal er zorg voor dragen dat de nieuwe
school een uitschrijfbewijs ontvangt evenals een onderwijskundig rapport. In een
onderwijskundig rapport staan die gegevens die van belang zijn voor de vervolgschool over
18
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
de gebruikte methoden en de onderwijsloopbaan van het kind. Op dit onderwijskundig
rapport komt tevens de handtekening van de ouders/verzorgers te staan.
Ook als u hier komt wonen en u hebt besloten om uw kind (eren) op de Anne Frankschool te
plaatsen, ontvangen we graag de adresgegevens van de vorige school, het onderwijskundig
rapport en eventueel andere relevante gegevens.
Volgen van de ontwikkeling van de kinderen
De ontwikkeling van elke leerling wordt gevolgd door middel van observaties, toetsen en het
registreren van de vorderingen. Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden.
Daarin worden de observatiegegevens, toetsgegevens, handelingsplannen en
onderzoeksverslagen opgenomen. Deze leerlingenmappen worden bewaard in een voor
derden niet toegankelijke plaats.
Cito toetsen
In elke groep worden Cito toetsen afgenomen op het gebied van technisch- en begrijpend
lezen, spelling en rekenen. Ook voor groep 1 en 2 zijn er toetsen op het gebied van
voorbereidend rekenen en taal. Deze toetsen hebben een signalerende functie.
De resultaten geven een goed beeld van de vorderingen van ieder kind persoonlijk en van de
groep als geheel. Als de leerkrachten weten waar de problemen liggen, kunnen zij een
handelingsplan opstellen om het kind te begeleiden.
Vanaf groep 6 worden de Cito-scores ingevuld in de ‘Plaatsingswijzer. Zo kan een goed
onderbouwd advies worden gegeven over het type voortgezet onderwijs.
In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen als voorbereiding op de Cito toets in groep 8.
De Cito eindtoets in groep 8 wordt in april afgenomen. Hierdoor krijgt deze toets meer de
functie van bevestiging van het schooladvies, wat al eerder werd gegeven..
Rapporten
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee, in januari
en in juni/juli.
In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen alleen in juni/juli een rapport mee. Dit geldt dan
voor de kinderen die al een heel jaar in groep 1 zitten. Ook worden er werkstukken
verzameld in een plakboek om een goed beeld te krijgen van de vorderingen.
19
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Omgaan met verschillen
Wij trachten als basisschool de kinderen te begeleiden op weg naar volwassenheid. De Anne
Frankschool wil hen de mogelijkheid bieden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.
Onze inzet als leerkrachten, begeleiders, heeft als doel de kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden tijdens hun persoonlijke ontwikkeling. Wij gaan, samen met de kinderen en de
ouders/verzorgers, de uitdaging aan om een kind zo goed mogelijk in zijn vel te laten zitten.
Het kind moet zich veilig kunnen voelen bij ons op school. Daarnaast gaan we samen met de
kinderen de uitdaging aan, om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind zo optimaal
mogelijk te benutten. Dit is een proces van stimuleren, activeren, begeleiden en accepteren.
Kortom wij willen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften c.q. onderwijsbehoeften van
kinderen. De leerkracht is een belangrijke begeleider en inspirator bij de ontwikkeling van
de kinderen in de groep. Tijdens het begeleidingsproces van het kind moet de rol van het
kind en de leerkracht duidelijk zijn. Daarnaast is er een rol weggelegd voor de
ouders/verzorgers om waar nodig met de kinderen en de leerkrachten samen te werken.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij alle verschillende kinderen, de opvallende kinderen,
is er een soort ondersteuningsnetwerk om de kinderen extra te begeleiden. De primaire taak
bij het begeleiden van kinderen met problemen is in handen van de groepsleerkracht. De
groepsleerkracht is ook het eerste aanspreekpunt over de ontwikkeling van het kind. De
groepsleerkracht kan zo nodig worden ondersteund door de collega‘s en de intern
begeleider. Het is van belang om de ouders/verzorgers te betrekken bij de problematiek van
hun kind. Samen hebben we een probleem, zowel het kind, de school als de ouders. De
eindverantwoording van de zorg ligt bij de directie.
We spreken van een probleem als een kind zich niet dusdanig kan ontwikkelen zoals het wel
had willen ontwikkelen. Het ontwikkelingsprobleem kan worden gesignaleerd door middel
van observaties en het bestuderen van de leerling-gegevens, verkregen door middel van het
afnemen van toetsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van landelijk genormeerde toetsen en
er kan gebruik worden gemaakt van bestaande literatuur.
Het vaststellen van een ontwikkelingsprobleem kan door alle teamleden en natuurlijk ook
door ouders worden gedaan. Meestal gebeurt dit in samenspraak met de intern begeleider,
ouders en andere teamleden.
We werken met het principe van Handelings Gericht Werken. HGW cyclus-WaarnemenBegrijpen-Plannen-Realiseren:
Waarnemen: observatie, signalering en toetsing
Begrijpen: analyse
Plannen: groepssignaleringsplan, (groep)handelingsplan, en individueel ondersteuningsplan
(eventueel eigen leerlijn)
Realiseren: uitvoeren hulpplannen, aansluiten bij ontwikkelingsbehoeften en evaluatie
Afstemming
Binnen deze visie is niet de lesstof en het leerstofjaarklassensysteem het referentiepunt,
maar de individuele ontwikkeling van het kind. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de
behoeften en de mogelijkheden van het kind. De school werkt gedifferentieerd. De instructie
vindt veelal plaats in kleine groepen. Bij de afstemming vervult de leerkracht een centrale rol
binnen de leerlingenzorg. De IB’ er heeft hierbij een coachende en school-ontwikkelende rol.
20
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
De volgende aandachtspunten zijn belangrijk voor een optimale ontwikkeling van
kinderen op de Anne Frankschool

















Steeds beter kunnen omgaan met verschillen, nog beter kunnen aansluiten bij de
ontwikkeling van (opvallende ) kinderen.
Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen versterkt de doorgaande lijn
tussen groepen.
De kinderen zijn van de hele school.
Opbrengstgericht werken.
Professioneel handelen van een leerkracht en een intern
Transparant en planmatig begeleiden, werken met leerlijnen.
Met de ouders samenwerken volgens het principe van gedeelde
verantwoordelijkheid.
Kiezen voor mogelijkheden en niet voor belemmeringen.
Benoemen en begrenzen begeleidingsmogelijkheden.
Preventief handelen bij de begeleiding van kinderen.
Op maat begeleiden, beschrijven waar nodig, zo ook met hulpplannen.
Werken met het groepssignaleringsplan (het managementoverzicht van het
groepsgebeuren).
Inzet van Levelwerk voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Open staan voor hulp en willen delen.
Tot en met groep 5 wil de school zichzelf de tijd geven om de ‘handleiding’ van het
kind samen met de ouders te ontdekken en te beschrijven. Met die handleiding
kunnen we bepalen hoe we het beste kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften
van het kind.
Een kind mag kind zijn, we kijken naar het kind vanuit een interactioneel
referentiekader (kijken naar dit kind, in deze groep bij deze leerkracht in deze school
en met deze ouders).
De zorg voor kinderen wordt begeleid door de twee intern begeleiders, die
verantwoording afleggen aan de directie.
Algemene begeleidingsafspraken
Aanspreekpunt
De begeleiding van leerlingen vindt primair plaats in de groep door de leerkracht.
De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Zo nodig wordt de intern
begeleider ingeschakeld. De intern begeleider begeleidt de groepsleerkracht, zodat deze het
kind in de groep zo optimaal mogelijk kan begeleiden.
Groepssignaleringsplan
Alle opvallende leerlingen worden in beeld gebracht met behulp van het groepssignaleringsplan. Vier maal per jaar, in september, november, februari en in mei worden de
groepssignaleringsplannen aangepast. (Het groepssignaleringsplan wordt onder andere ook
gebruikt voor de groepsoverdracht en de invalleerkrachten)
Observaties en toetsen
Om de leerlingen op school optimaal te volgen, worden de kinderen regelmatig
geobserveerd en getoetst. Er wordt gebruikt gemaakt van methodegebonden toetsen en
niet-methodegebonden toetsen.
Alle kinderen
De niet methodegebonden toetsen worden twee maal per jaar afgenomen bij alle kinderen in
maanden januari/februari en mei/juni. In twee of drie weken neemt de groepsleerkracht alle
toetsen af. De resultaten worden door de groepsleerkracht en intern begeleider per groep
besproken.
21
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Leerlingbespreking
Na de reguliere toetsweken, waarbij alle kinderen worden geobserveerd en getoetst vindt
een leerling bespreking plaats.
Opvallende kinderen
De opvallende leerlingen (die op de cito-toetsen IV of V scoren) en leerlingen met gedrag dat
ten koste gaat van de ontwikkeling van het kind, de groep en/of de leerkracht, worden zo
nodig twee maal extra geobserveerd en of getoetst. Dit gebeurt in de maanden september
en november. Dus de resultaten worden waar nodig vier maal per jaar in beeld gebracht en
besproken door de groepsleerkracht, intern begeleider en het team.
Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is de methode Levelwerk. De uitdagende
opdrachten in deze methode doen een beroep op de capaciteiten van deze leerlingen.
Juf Christa begeleidt de meer- en hoogbegaafde kinderen.
Overleg ouders
Na de reguliere en extra toetsweken worden waar nodig de ouders op de hoogte gehouden
van de resultaten. Meestal gebeurt dit tijdens de vier spreekuurweken, die plaats vinden na
de toetsweken. (Ouders en school kunnen tijdens een spreekuurweek aangeven, dat ze door
middel van een gesprek ervaringen over de ontwikkeling van hun kind(eren) willen
uitwisselen). Op deze manier informeren ouders en school elkaar tijdig over de ontwikkeling
van het kind. Er zijn dus 4 structurele momenten in een schooljaar waar ouders en school
met elkaar overleggen. (Natuurlijk kan er, waar nodig, op elk moment een overleg plaats
vinden).
Handelingsplannen en ondersteuningsplannen
Voor opvallende kinderen worden hulpplannen geschreven.
Begeleiding binnen de groep
Indien nodig worden opvallende kinderen begeleid in de groep door de groepsleerkracht.
Pesten / weerbaarheid
Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Toch komt het voor dat kinderen gepest
worden. Op school hanteren wij de No-Blame-methode om hier iets aan te doen. Juf Alda
wordt ingeschakeld bij ernstige pestsituaties.
Spreekuurweken
De vorderingen van de kinderen worden regelmatig besproken in de zogenaamde
‘groepsbesprekingen’ tussen IB-ers en groepsleerkrachten. Er zijn vier groepsbesprekingen
per schooljaar. De data vindt u op de info-kaart.
Passend Onderwijs
Op de basisschool proberen we zo goed mogelijk onderwijs te geven aan leerlingen die extra
zorg nodig hebben. Daarom zijn er samenwerkingsverbanden opgezet tussen een aantal
basisscholen en scholen voor Speciaal Basisonderwijs.
Onze school werkt samen met VCOG scholen in de stad en de Fiducia en de Kimkiel
( scholen voor Speciaal Basisonderwijs) op het gebied van zorg.
Intern begeleiders van de scholen binnen ons samenwerkingsverband komen geregeld
bijeen om samen ervaringen uit te wisselen, scholing te ontvangen en plannen te bespreken
over hoe de zorg op de scholen in ons samenwerkingsverband verbeterd kan worden.
De interne begeleiders van onze school zijn dhr. H. Timmer, voor de groepen 4 t/m 8, en
mw. A. Rozeboom-Mensink, voor de groepen 1 t/m 3.
Zij houden zich bezig met het coördineren van de zorg voor leerlingen, zoals:
- het onderhouden en verbeteren van het leerlingenvolgsysteem;
22
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
-
het houden van leerlingbesprekingen;
het coördineren van extra zorg voor leerlingen;
het coachen van leraren op gebied van leerlingenzorg.
Zorg in de groep
Groep 1 en 2
De leraren houden in de dagelijkse begeleiding rekening met het niveau van de individuele
kinderen. Doordat groep 1 op dinsdagmiddag vrij is, is er voor de kinderen in groep 2 extra
aandacht.
Voor de overgang van leerlingen van groep 2 naar 3 gebruiken we een protocol. Dit is te
verkrijgen bij de directie. Ook is dit protocol te vinden in het informatieboekje voor groep 1 en 2.
Groep 3 t/m 8
We willen zoveel mogelijk kinderen begeleiden binnen de groep. Het is veel effectiever dat
de eigen leraar een aantal keren per dag een kind kan helpen dan dat een kind één of
tweemaal per week een half uurtje uit de klas wordt gehaald. Dat betekent wel dat met de
groep afspraken gemaakt worden over zelfstandig werken, zodat de leraar tijd krijgt om
daadwerkelijk leerlingen te helpen.
Onderzoek bij kinderen door externe instanties
De school vraagt soms de hulp van externe instanties om nader onderzoek te verrichten bij
een kind. De school wil op die manier de hulpvraag van het kind vaststellen en advies vragen
hoe een kind begeleid moet worden. Meestal wordt er dan een psycho-diagnostisch
onderzoek afgenomen. Deze onderzoeken worden gedaan door de schoolpsycholoog van
Educonnect.
Ouders worden nauw betrokken bij dit proces en moeten toestemming geven.
Het komt voor dat ouders zelf een verzoek bij de school leggen om een dergelijk onderzoek
te laten verrichten, als hun kind problemen ondervindt bij het leren. De school kan hier alleen
aan voldoen als zij vindt dat een dergelijk onderzoek voldoende meerwaarde kan hebben bij
de verdere begeleiding van het kind door de school. De reden hiervoor is dat de school een
beperkt budget heeft om dergelijke onderzoeken te laten verrichten. Dit budget kan daarom
alleen op gegronde redenen aangesproken worden.
Dyslexie en onderzoek
De school heeft een goed volgsysteem om lees- en spellingsontwikkeling te volgen.
Wanneer kinderen een achterstand laten zien worden zij opgenomen in het (groeps-)
handelingsplan zodat ze in de groep zo optimaal mogelijk worden begeleid waarbij de
richtlijnen uit het landelijk protocol leesproblemen en dyslexie als uitgangspunt dienen.
Wanneer er sprake is van ernstige lees- en spellingsachterstanden waarbij er sprake is van
meerdere E scores, bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind op kosten van de
ziektekostenverzekering te laten onderzoeken op dyslexie door instituten als Molendrift en
OCRN. Wanneer er dan aangetoond wordt dat er werkelijk sprake is van ernstige dyslexie
dan biedt de ziektekostenverzekeraar de mogelijkheid om het kind een behandeltraject te
laten volgen bij genoemde instituten. Dit is mogelijk vanaf groep 4.
De school zal deze mogelijkheid altijd met ouders bespreken als de toets gegevens aan de
voorwaarde van ernstige dyslexie voldoen.
Wanneer er sprake is van een achterstand die niet voldoet aan de criteria van de
ziektekostenverzekeraar bestaat er altijd de mogelijkheid dat ouders op eigen kosten
onderzoek en behandeling laten doen. De school zal zelf niet (snel) kiezen om deze kinderen
te laten onderzoeken om dyslexie officieel te laten vaststellen.
23
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
De reden hiervoor is dat de school zelf alle mogelijk hulp die in alle redelijkheid gegeven kan
worden voor deze kinderen inzet en kan haar budget voor het verrichten van onderzoek niet
onbeperkt inzetten.
Bij het verlaten van de school zal de school in overleg met de ouders een verklaring
meegeven waarin zij aangeeft dat de school gedurende de schoolperiode het kind extra hulp
en faciliteiten heeft geboden om met zijn/haar lees en of spellingsprobleem om te gaan en
dat de school vindt dat er aanwijzingen zijn die wijzen op dyslexie. Het vervolgonderwijs zal
dan vanaf het begin op de hoogte zijn en het kind kunnen faciliteren.
Overgang naar het voortgezet onderwijs
We proberen ouders en kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij de schoolkeuze voor het
voortgezet onderwijs. In september wordt een algemene voorlichtingsbijeenkomst gehouden
over de gang van zaken in groep 8.
In november wordt een voorlopig advies gegeven over de schoolkeuze van een school voor
voortgezet onderwijs aan de ouders. Dit gebeurt in een gesprek van een kwartier aan de
hand van de ‘Plaatsingswijzer’. De ‘Plaatsingswijzer’ is een instrument, waarin de citoresultaten van de laatste drie jaar zijn opgenomen.
In november/december wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waar
vertegenwoordigers van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs informatie geven
over de school.
In februari wordt, eveneens aan de hand van de ‘Plaatsingswijzer’ een advies gegeven voor
het type vervolgonderwijs.
De ouders zorgen ervoor dat het inschrijfformulier voor 1 maart bij de school voor voortgezet
onderwijs is.
24
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
6. Ouders
Contact
Een goed contact tussen school en ouders is in het belang van de kinderen.
In dit hoofdstuk vindt u de mogelijkheden voor dit contact.
Informatieavonden
Aan het begin van ieder schooljaar worden er informatieavonden gehouden. Op deze avond
wordt verteld over algemene zaken rondom de school, maar ook over de dagelijkse gang
van zaken in de klas van uw kind. We hebben dit verdeeld over twee avonden; een avond
voor groep 1 en 2 en een avond voor de groepen 3 t/m 8.
Informatiebulletin
Elke vrijdag krijgen de ouders, via e-mail, een link toegestuurd, die verwijst naar de website.
Hierop is ook het info-bulletin te vinden.
Huisbezoek
Bij de ouders van de groepen 1 komt de leerkracht op bezoek.
Bij de ouders van de groepen 2 t/m 8 komt de leerkracht op verzoek van de ouders of als de
leerkracht een bezoek aan de ouders wenselijk vindt.
Contactmomenten
Elk schooljaar zijn er vier contactmomenten (voor ouders van groep 1 zijn dat drie
contactmomenten + een huisbezoek). Twee contactmomenten zijn vrijwillig. U hoeft daar niet
te komen als u denkt dat er geen bijzonderheden zijn. De andere twee momenten (februari
en einde schooljaar) zijn verplicht.
Brengen en ophalen van kinderen.
De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvang van de schooltijd open. De
kinderen komen zonder ouders de school in, hangen hun jas/tas op en gaan de klas binnen.
Een uitzondering maken we voor de kleuters en - tot aan de herfstvakantie – voor groep 3.
Spreken leerkrachten
Vóór schooltijd kunt u wel korte mededelingen doen aan de leraren. Omdat ze zich dan op
de binnenkomende leerlingen richten, is er echter weinig tijd voor een gesprek. Daarvoor
kunt u beter een afspraak maken voor een ander moment, na schooltijd.
Afwezigheid ouders
Als beide ouders niet op het ons bekende huisadres aanwezig zijn, wilt u dan het telefoonnummer waar u wel te bereiken bent, of die van een opvangadres, even doorgeven?
Gescheiden ouders
De school is verplicht op grond van het burgerlijk wetboek om een ouder die niet het ouderlijk
gezag heeft desgevraagd van informatie te voorzien. Beide ouders krijgen dezelfde
informatie, behalve als het belang van het kind in het geding is.
Op onze school is een KIES-coach (Kinderen In EchtscheidingsSituatie). Dat is juf Nanette.
In overleg met de ouders kunnen (groepjes) kinderen samen met haar in gesprek over de
situatie waarin ze zich bevinden.
25
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Ouderbijdrage
Eén keer per jaar ontvangt u een acceptgiro voor het overmaken van de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze bedraagt € 20,00 per kind. Door deze bijdrage kan uw kind meedoen
aan verschillende activiteiten.
Dit geld wordt beheerd door de ouderraad en wordt besteed aan:
- Film/theatervoorstelling/museumbezoek
- Kerstviering
- Paasviering / paaslunch
- Sinterklaas
- Traktaties voor de kinderen bij schoolfeesten
- Bijdrage aan het afscheidscadeau van groep 8
- Enz.
De schoolreizen worden kostendekkend aan de ouders in rekening gebracht. Ze vallen dus
niet meer onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders, die vanwege hun financiële positie niet
aan de ouderbijdrage kunnen voldoen, kunnen bij de dienst Sociale Zaken terecht.
Verzekeringen
Het bestuur heeft een W.A.-verzekering afgesloten voor het personeel en de vrijwilligers die
op school aanwezig zijn. Ouders moeten zelf een W.A.-verzekering voor hun kind afsluiten.
Als uw kind schade aan eigendommen van andere kinderen veroorzaakt, moeten de ouders
elkaar aanspreken op hun Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A)
Soms worden ouders gevraagd te rijden met een aantal kinderen van school naar een
bepaalde bestemming. Wilt u daarvoor checken of u een inzittendenverzekering heeft
afgesloten? Anders bent u bij eventuele ongelukken niet verzekerd voor de inzittenden.
We vragen u in dat geval om een kopie van de polis.
Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van
kinderen en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen
dat u het niet eens bent met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of
iemand anders die aan de school is verbonden.
Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de
beste manier is om er uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost kunt u zich
tot de directeur of een andere leidinggevende van de school wenden.
Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te
lossen dan kunt u terecht bij de contactpersoon(en) van de school, te weten:
Mw. K. Dijkstra, tel. 050-5566191 (voorzitter van de MR)
Deze contactpersoon zal u uitleggen hoe en waar u uw klacht kunt indienen en zal u in
contact brengen met de vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de
contactpersoon besproken. Dat laatste is de taak van de vertrouwenspersoon. De VCOG
waartoe de school behoort heeft voor haar scholen twee bovenschoolse vertrouwens personen benoemd die uw klacht door bemiddeling in de school zullen trachten op te lossen.
Leidt de school interne behandeling van uw klacht niet tot een oplossing of heeft u een klacht
over de directie van de school dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag van de VCOG.
contactinformatie:
VCOG
postbus 9401
9703LP Groningen
tel. 050-5713735
e-mail
[email protected]
26
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Uw klacht zal vanuit bovenstaand meldpunt in behandeling worden genomen door de
daartoe aangewezen persoon(en) conform de klachtenregeling van de VCOG.
In zeldzame gevallen leidt bovenstaande procedure niet tot een bevredigende oplossing. Op
dat moment kunt u terecht bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs
(GCBO)
Contactinformatie:
Postbus 823224
2508EH Den Haag
tel.
070-3861697
e-mail
[email protected]
website
www.gcbo.nl
Inspraak ouders
De ouders zijn vertegenwoordigd in twee commissies:
- medezeggenschapsraad
- ouderraad.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan in school, dat bedoeld is voor
medezeggenschap en inspraak. Kort gezegd: de MR praat over alles mee wat met de school
te maken heeft. De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op een school ligt bij de
directie. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het bestuur.
Het schoolbestuur moet echter ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR.
De MR kan ook ongevraagd haar standpunten kenbaar maken en voorstellen doen aan het
bestuur (initiatiefrecht).
Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld
een onderwerp aan te snijden dat hij/zij belangrijk vindt. Dit betekent in de praktijk dat de MR
zelf de agenda kan bepalen van het overleg met de directie of het bestuur. Met andere
woorden: de MR hoeft niet af te wachten waar de directie of het bestuur mee komt.
De instrumenten die de MR tot haar beschikking heeft, zijn omschreven in de Wet
Medezeggenschap op scholen (Wms). Er zijn zaken waarbij de MR instemmingbevoegdheid
heeft en andere waarbij zij adviesbevoegdheid heeft.
Wie zitten er in de MR?
Personeel en ouders zitten samen in de MR. Ze zijn gekozen of aangesteld om de belangen
van hun respectievelijke achterbannen te behartigen. De verhouding tussen de personeelsen de oudergeleding binnen de MR moet 50/50 zijn. De MR van de Anne Frankschool
bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De namen vindt u op de info-kaart.
Alle medezeggenschapsraden van de scholen die onder het bestuur van de VCOG vallen
zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR
van de Anne-Frankschool wordt vertegenwoordigd door een ouderlid en een personeelslid.
Wat doet de MR dit schooljaar?
De MR werkt volgens een jaarplanning. De onderwerpen op deze jaarplanning worden
afgestemd met de directie en het bestuur. De directie wordt bij een aantal onderwerpen
uitgenodigd om toelichting te geven. Enkele vaste onderwerpen, die jaarlijks terugkeren zijn
o.a. vaststellen formatie en de jaarrekening.
Hebt u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bereiken via [email protected] Op school is een folder beschikbaar over de werkzaamheden van de MR.
27
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Ouderraad
Door het bestuur is een ouderraad ingesteld. De werkzaamheden van de ouderraad dragen
bij tot een optimaal functioneren van de school. Zij ondersteunt extra activiteiten van het
onderwijzend personeel, zoals ondersteuning bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, de
wandelvierdaagse etc. De ouderraad bestaat uit 9 leden.
Klassenouder
Voor iedere groep wordt aan het begin van het schooljaar een klassenouder gezocht.
Daarvoor krijgen alle kinderen een apart papier mee, waarop u zich kunt aanmelden als
klassenouder. Daarna zal geloot worden, welke ouder het wordt. Deze klassenouder is de
schakel tussen de leerkracht en de ouders van de kinderen uit de betreffende groep. U kunt
door de klassenouder benaderd worden voor eventuele werkzaamheden of klusjes in de
groep, waarin uw kind zit. Ook kunt u zelf de klassenouder benaderen voor tips of ideeën.
Werkzaamheden van de ouders in de school
Bij onderstaande activiteiten wordt de hulp van de ouders gevraagd:
computerles, excursies, sportdag, creatieve middag.
Voor deze activiteiten kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven via een speciale
brief, of wordt u persoonlijk gevraagd.
Ouderhoek
Als u door de kleuteringang naar binnen gaat, loopt u recht op de ouderhoek af.
Hierin vindt u allerlei informatie die voor u als ouder interessant kan zijn. U vindt daar
bijvoorbeeld ook tijdschriften als: Balans, Ouders en Coo-magazine, enz.
Filmen/foto’s
Het komt voor dat er in de klas van uw kind wordt gefilmd of dat er foto’s worden gemaakt
van activiteiten. Voor intern gebruik is dat meestal geen probleem. Maar in een enkel geval
hebben ouders goede redenen om niet te willen dat er een foto van hun kind op bijvoorbeeld
de schoolwebsite komt te staan. Omdat het voor de school ondoenlijk is om de opnames
voor gebruik aan alle op een film /foto voorkomende personen ter goedkeuring aan te
bieden, hanteert de school een aantal gedragsregels:
1. Filmen voor intern gebruik
 Filmen voor professionalisering van leerkracht en/of stagiaire. De opnames worden
intern op teamniveau of op het opleidingsinstituut gebruikt en na bespreking gewist of
vernietigd. Hiervoor vragen wij vooraf geen toestemming aan ouders.
 Filmen ten behoeve van een specifiek probleem bij een leerling. De opnames worden
na bespreking gewist of vernietigd. De ouders van het kind wordt vooraf wel om
toestemming gevraagd.
 Filmen ten behoeve van informatieverstrekking door de school. Het betreft hier alleen
opnames voor intern gebruik, b.v. ten behoeve van een informatieavond. De ouders
wordt vooraf niet om toestemming gevraagd.
 Ten behoeve van specifieke gebeurtenissen binnen de school, b.v. een musical,
viering, kamp, enz. De ouders wordt vooraf niet om toestemming gevraagd.
2. Foto’s voor intern gebruik.
 Voor het maken van foto’s voor intern gebruik wordt vooraf aan de ouders geen
toestemming gevraagd.
 Voor het maken van foto’s voor een plaatselijke en/of regionale krant wordt aan de
ouders geen toestemming gevraagd.
 Voor het plaatsen van foto’s op de website wordt aan de ouders geen toestemming
gevraagd.
28
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
3. Filmen voor extern gebruik
 Er wordt geen toestemming gegeven voor het maken van filmopnames door ouders
in de beslotenheid van de klas van hun kind.
 Er wordt geen toestemming gegeven voor het maken van filmopnames door ouders
in en rond het schoolgebouw.
 Het maken van filmopnames door ouders wordt toegestaan als het verzoek hiertoe
uitgaat van de leerkracht en/of de directie.
 Alle andere voorkomende verzoeken om filmopnames te maken voor extern gebruik
worden eerst ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.
4. Foto’s voor extern gebruik
 Er wordt wel toestemming gegeven voor het maken van foto’s door de ouders in de
beslotenheid van de klas van hun kind.
 Er wordt wel toestemming gegeven voor het maken van foto’s door de ouders in en
rond het schoolgebouw.
Indien u redenen heeft om film of foto’s van uw kind niet op de website of in de krant
te willen hebben, vragen wij u dit bij aanvang van het schooljaar aan te geven bij de
leerkracht van uw kind of de directie. Wij zullen hier dan zoveel mogelijk rekening mee
houden.
29
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
7. Doorstroming aantal leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Schooljaar 2012 - 2013
Leerwegondersteunend onderwijs
VMBO
VMBO/HAVO
HAVO/VWO
Gymnasium
Schooljaar 2013 -2014
Leerwegondersteunend onderwijs
VMBO
VMBO/HAVO
HAVO/VWO
Gymnasium
5 leerlingen
15 leerlingen
8 leerlingen
6 leerlingen
0 leerlingen
34
5 leerlingen
10 leerlingen
5 leerlingen
8 leerlingen
0 leerlingen
28
Schooljaar 2014-2015
Leerwegondersteunend onderwijs
VMBO
VMBO/HAVO
HAVO/VWO
VWO / Gymnasium
2 leerlingen
8 leerlingen
10 leerlingen
7 leerlingen
7 leerlingen
34
Sinds 2010 zijn we ons sterk gaan richten op de verbetering van de onderwijskwaliteit.
Nu wordt in alle klassen de instructie en de verwerking op meerdere niveaus gedaan,
aansluitend bij de mogelijkheden van de kinderen. De zorg voor leerlingen met
leerproblemen is ook gestructureerd en sterk verbeterd. De leerkrachten maken van hun
groep drie keer per jaar een groepsplan, waarin beschreven wordt wat er aan leerstof
aangeboden wordt, hoe dat gebeurt en welke leerlingen extra zorg moeten krijgen, of juist
meer uitdaging nodig hebben.
De scores op de Cito-eindtoets (groep 8) zijn momenteel ruim boven het landelijk
gemiddelde. De scores van de afgelopen drie jaren: 2013: 533,1
2014: 537,4
2015: 536,0
Daarmee is ook de score in 2015 is ruim boven de norm van 534,4. Ook de scores op bijna
alle tussenresultaten zijn op of boven de norm.
30
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
8. Allerlei praktische zaken
Hieronder volgt nog een aantal wetenswaardigheden en mededelingen over de school.
Verlofaanvraag
Buiten de vastgestelde schoolvakanties kan slechts bij hoge uitzondering toestemming
verleend worden voor vrije dagen. Hierbij heeft de school zich te houden aan de
Leerplichtwet
In de Leerplichtwet wordt bepaalt dat u extra verlof voor uw kind aan kunt vragen wanneer:
- U tijdens geen enkele schoolvakantie de mogelijkheid heeft om met uw kind op
vakantie te gaan;
- Er sprake is van andere gewichtige omstandigheden.
In de volgende omstandigheden is er sprake van gewichtige omstandigheden:
- Ernstige ziekte, overlijden of crematie van familie;
- Huwelijk van familie;
- Huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
- Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente;
- Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren
kan gebeuren;
- Bij een ambtsjubileum van familie;
- Gezinsuitbreiding;
- Bezoek (huis)arts, specialist of ziekenhuis voor zover dit niet buiten de lesuren kan
gebeuren.
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing, dan maakt u allereerst bezwaar bij degene
die het besluit heeft genomen. (de directeur van de school of de leerplichtambtenaar). Als u
het daarna nog niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hierover in beroep gaan bij de
arrondissementsrechtbank in Groningen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten
verbonden.
Een verlofaanvraag dient 1 maand van te voren, schriftelijk, bij de directeur ingediend te
worden. U krijgt hierop een schriftelijke reactie.
Ziekte tijdens de vakantie
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek
wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang dat
de ouders dan een doktersverklaring uit het vakantieland meenemen, waaruit de duur, de
aard en de ernst van de ziekte blijken. Dat voorkomt mogelijke misverstanden.
Schoolverzuim en ziekmelding
U wordt verzocht ziekmeldingen dezelfde dag voor 8.15 uur en voor 13.00 uur door te geven.
Dit kunt u telefonisch doen, per mail of door middel van een briefje. Ook andere mededelingen kunnen op die manier de school bereiken. Schoolverzuim en ziekmeldingen worden
geregistreerd. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de
Gemeente Groningen.
Schorsing en verwijdering
Het kan voorkomen dat een leerling tijdelijk of definitief van school gestuurd wordt.
De beslissing over verwijdering van een leerling wordt door de directie en het schoolbestuur
genomen. De schorsing zal aan de Inspectie, de leerplichtambtenaar en het
vervolgonderwijs worden gemeld. Voor schorsing en/of verwijdering is een speciaal protocol
opgesteld.
31
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Huiswerk
In de hogere groepen krijgen de kinderen huiswerk. Wij vinden dat een kind in de hogere
groepen moet leren een bepaalde schooltaak te plannen en te maken. Schooltaken die thuis
herhaald, dan wel geleerd moeten worden, zijn o.a. tafels, dicteewoorden en topografie.
Niet naar gym
Als kinderen om een religieuze achtergrond of door ziekte niet aan de gymlessen mogen
en/of kunnen deelnemen, krijgen ze een aantal opdrachten die op school onder de gymles
uitgevoerd moeten worden. Dit gebeurt onder toezicht van een leerkracht.
Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs om foto’s te maken van de groepen en kinderen
individueel.
Trakteren
Wanneer de kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren.
We willen er met nadruk op wijzen dat we het erg waarderen als traktaties gezond en niet
teveel zijn. Kinderen mogen op hun verjaardag een aantal klassen rond (onder- en
bovenbouw gescheiden) en dan de meesters en juffen trakteren.
Eten en drinken
We vinden het belangrijk u erop te attenderen dat kinderen op school niet mogen snoepen of
kauwgom mogen eten.
In de ochtendpauze kunnen de kinderen eten en drinken. Dit gebeurt in de klas.
Geef uw kind wat fruit mee, een pakje of een beker drinken en evt. een koekje. Wilt u er dan
wel op letten dat uw kind gezonde voeding meekrijgt? Dus beslist geen chocolade, ook niet
in of om de koeken. Het blijft ook belangrijk om te benadrukken dat kinderen voor schooltijd
moeten ontbijten en niet met een broodje in de hand op school komen.
Kleding
Het zou fijn zijn wanneer laarzen, handschoenen, regenjassen en spijkerjacks van de
kinderen gemerkt zouden zijn. Dit om verwisselen te voorkomen. Voor de kleuters: ook graag
het bakje of trommeltje en de beker van naam voorzien Er blijven vaak kledingstukken en
tassen achter op school. De conciërge bewaart deze spullen tijdelijk.
Verkeer
Er ontstaan voor en na schooltijd soms levensgevaarlijke situaties op de weg voor de school.
Daarom is er een stopverbod voor de school ingesteld. De bedoeling is dat ouders hun auto
zo veel mogelijk op het parkeerterrein van de Poiesz neerzetten en vandaar hun kinderen
lopend naar school brengen. Verder willen we niet dat kinderen een fiets meenemen als ze
in de buurt van de school wonen. Anders is er niet voldoende ruimte om de fietsen neer te
zetten.
Laarzen
Bij nat weer dragen veel kinderen laarzen. Deze mogen echter in de klas niet gedragen
worden. Wilt u in dat geval een paar pantoffels of schoenen meegeven?
Fietsen
Als kinderen in de buurt van de school wonen, komen deze kinderen lopend en dus niet op
de fiets. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de fietsen.
32
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Regels vervoer van kinderen
- Ouders moeten een bewijs tonen dat ze een inzittendenverzekering hebben
afgesloten, dit zit niet automatisch bij de WA verzekering in.
- Kinderen kleiner van 1.35 m moeten een autostoeltje of zittingverhoger gebruiken
- Kinderen groter dan 1.35 m. en volwassenen moeten de autogordel gebruiken en
mogen zo nodig ook een zittingverhoger gebruiken
- De autostoeltjes en zittingverhogers moeten goedgekeurd zijn volgens ECEreglement 44/03 (of hoger). Dit is te zien aan een keuringslabel of – sticker. Voor een
goede werking moet het autostoeltje of zittingverhoger op d juiste manier zijn
vastgezet.
Te weinig plaats:
Als op de achterbank al twee autostoeltjes of zittingverhogers in gebruik zijn, is er vaak geen
plaats meer voor een derde. In een dergelijk geval mag een kind vanaf 3 jaar op de
overgebleven zitplaats alleen de gordel gebruiken.
Als er vervoer nodig is van of naar school dan hanteren we deze regels. Daarop willen we
geen uitzonderingen maken.
Paracetamol
Wij mogen op school de kinderen niet zo maar paracetamol geven, dit omdat we niet weten
wie daar niet goed tegen kan. Alleen als u een schriftelijke verklaring op school inlevert, doen
we dit wel. Geeft u dan zelf de paracetamol mee naar school met de verklaring.
Project “De uitvinders” in samenwerking met de
jonge onderzoekers 2014
33
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
9. Regels op school
Om op school alles in goede banen te laten verlopen zijn er regels ingesteld. Deze vinden
we zo belangrijk dat we ze aan u door willen geven. We kennen natuurlijk vele soorten
regels. Onderstaand vindt u een aantal regels, die betrekking hebben op de organisatie en
hoe we met elkaar omgaan op school.
Hoe bieden we de regels aan:
Aan het begin van het schooljaar worden de organisatorische regels aan de orde gesteld en
stuk voor stuk geoefend en herhaald. Dit gebeurt in alle groepen. Kinderen moeten ruim de
tijd krijgen om aan alle regels te wennen.
De omgangsregels komen aan bod in lessen en/of gesprekken over omgangsvormen.
Dit vindt plaats aan het begin van elk schooljaar. Hier worden per groep klassenregels
opgesteld en ondertekend zodat iedereen weet welke regels er zijn en waarom ze er zijn.
We gaan op de Anne Frankschool uit van de volgende basisregels:
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn
- De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet
- We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen
Daarbij hanteren we ook de volgende regels:
- Mobiele telefoons gaan onder schooltijd uit
- MP3 spelers en I-pods zijn niet toegestaan in de klas
- Niet vloeken of wat daar op lijkt.
- We schelden elkaar niet uit.
- We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken.
- We groeten de leerkracht bij binnenkomst in het lokaal.
- Leerkrachten en andere volwassenen worden aangesproken met: meester, meneer
of juf.
- We leren kinderen om volwassenen aan te spreken met ‘u’.
- We benaderen elkaar met respect.
- De kinderen van groep 1 en 2 worden door de leerkracht alleen meegegeven aan de
ouder, opa of oma of iemand van de NSO, tenzij anders afgesproken.
De algemene regels en afspraken zijn vastgelegd in een overzicht, dat op school ter inzage
ligt. De groepsregels hangen in het lokaal van de betreffende groep.
34
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
.
Voorkomen van pesten
Pesten is een veel voorkomend probleem op basisscholen. Ook op onze school komt dit
voor. We zijn druk bezig om hier wat aan te doen. In het begin van elk schooljaar wordt er in
alle groepen aandacht besteed aan het pesten en het voorkomen ervan. Ook wordt dan
gesproken over omgangsregels met elkaar, de leerkrachten enz.
Aan het einde van deze periode worden per klas regels opgeschreven en ondertekend door
de leerlingen en de leerkracht.
In de klas besteden we ook aandacht aan het verschil tussen plagen en pesten.
Plagen kan een keer daarna wordt het pesten. We hebben een pestprotocol opgesteld
waarin alle stappen die genomen gaan worden, beschreven zijn.
Er zijn verder allerlei mappen aanwezig op school met ideeën om een en ander
bespreekbaar te maken. Geef als ouders of als leerling aan de leerkracht door dat er
gepest wordt, dan kunnen we proberen dit zo goed mogelijk op te lossen! We willen de
ouders aanspreken als hun kind pest of wordt gepest. Pesten is geen spelletje!
Door invoering van de methode: ‘De Vreedzame School’ zijn we aan de slag gegaan om de
sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren, daadwerkelijk het pestprotocol te
hanteren, de regels te handhaven en zo een nog betere sfeer te creëren op school.
Verder is er een pestcoördinator gekomen die de gesprekken gaat voeren met kinderen die
pesten en gepest worden. De pestcoördinatoren zijn mw. A. van Dijken en mw. G. Wijsbeek.
Ze hanteren de No-Blame aanpak.
Protocol weglopen
Soms zijn kinderen zo driftig en boos dat ze van school weglopen. Daarom willen we u er op
wijzen dat u de kinderen duidelijk maakt dat dit NIET mag gebeuren tijdens de schooluren.
Het is geen oplossing voor het probleem.
Mocht het ondanks de waarschuwingen toch gebeuren dan bellen we als leerkracht naar
huis. Tot en met groep 6 worden de kinderen gezocht door de conciërge. Bij oudere kinderen
doen we dit niet. Als uw kind thuiskomt, wilt u dan meteen de school bellen om te melden dat
het kind goed is aangekomen? Daarna willen we dat u het kind weer naar school brengt,
zodat er gewerkt kan gaan worden aan het oplossen van het probleem.
35
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
36
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
10. Gezondheidszorg
Luizenbeleid
Onze school voert een actief luizenbeleid. In elke klas zijn 2 ouders gevraagd om te helpen
bij de hoofdluis-bestrijding. Ter voorkoming van luizen krijgt elk kind op school een eigen
luizenzak. Jassen, sjaals e.d. moeten hier verplicht in gedaan worden.
We proberen op school zo open mogelijk te zijn over luizen, dit kan iedereen overkomen.
Via de website of de schoolkrant krijgen ouders regelmatig algemene informatie over de
luizenproblematiek en over wat u daaraan kunt doen.
Er is op school een protocol luizenbeleid aanwezig. Deze bevindt zich in de ouderhoek.
Werkwijze hoofdluis bestrijding:
Elke woensdag na de vakantie is er luizencontrole, in alle groepen wordt dan
gecontroleerd op hoofdluis dan wel neten.
Meisjes met lang haar worden door twee personen gecontroleerd.
Kinderen die ziek zijn zullen een week later worden gecontroleerd.
Als er in een groep luizen/neten zijn geconstateerd dan wordt de leerkracht
daarvan op de hoogte gebracht. Ook de ouders worden telefonisch op de hoogte
gebracht en eventueel wordt er advies gegeven hoe te handelen.
Als er luizen/neten zijn geconstateerd:
*her-controle na 1 week.
*indien nodig na 2 weken nog een her-controle.
*middels briefjes zijn ouders op de hoogte van het feit dat er luizen/neten in de
groep van hun kind aanwezig zijn.
*als blijkt dat het na deze periode nog niet over is dan blijven we de groep
controleren. In het geval van luizen zal dit elke week gebeuren en in het
geval van neten zal dat elke twee weken gebeuren.
DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar
uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen
daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de
Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.
In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode.
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het
gehoor- en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind
hoeft daarbij alleen de schoenen uit te doen.
Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn? Dan kunt
u dit van tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon 050 367
4990.
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan
uit. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt dan ook een
voorlichting over voeding en bewegen.
De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft.
Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan
bericht. Samen met u wordt overlegd wat er moet gebeuren.
Vragenlijst groep 2
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de
gezondheid en het welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk
behandeld. Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een
verpleegkundige of arts van de GGD.
37
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal
Dossier. Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van
stem, spraak en/of taal? Dan bekijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD
samen met u of er verder onderzoek nodig is.
Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijsten
door en noteert de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u
een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.
Signaleringslijst
Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over
kinderen in hun groep aangeven. Een medewerker van de GGD bekijkt dan welke aanpak
nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als ouders.
Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en
BMR. Ze worden gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof,
mazelen of rode hond krijgen.
Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie.
Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.
Vragen, twijfels
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun
kind. Bijvoorbeeld:
Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?
Ik vind het lastig om grenzen te stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport. Kan ik daar wat aan doen?
Eet mijn kind wel goed?
Met al deze vragen kunt u terecht bij het team van de jeugdgezondheidszorg in het
Centrum voor Jeugd en Gezin in Hoogkerk. Uw directe aanspreekpunt is Wilco van der
Meer, jeugdverpleegkundige. U kunt via school of direct zelf altijd een afspraak met
hem maken. Wilco is op maandag t/m donderdag te bereiken op 06-46291813 of
[email protected] Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind
zit. U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367
4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).
Informatie over gezondheid en opvoeding
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en
opvoeding. Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen
kinderen.Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
Laatste schooldag kleuters “High Tea”
38
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Bslim
De BOS-impuls, een landelijke 4-jarige subsidieregeling die lokaal
kan worden ingezet voor de bestrijding van achterstanden op het
gebied van bewegen, gezondheid en overlast, is met behulp van
cofinanciering door het Nieuw Lokaal Akkoord ook voor Hoogkerk van kracht.
Bslim brengt bestaande en nieuwe initiatieven bij elkaar op het gebeid van sportieve leefstijl.
En dan gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om gezond koken & eten en fairplay.
Bslim richt zich nu vooral op alle kinderen van 4-12 jaar en VMBO-jongeren tot 15 jaar in de
Bslim-wijken. Doelstelling is om deze jongeren via een activiteitenaanbod te stimuleren tot
een actieve en gezonde leefstijl. Dit activiteitenaanbod biedt jongeren de mogelijkheid hun
sportieve talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hierbij houdt het project de Nederlandse
Norm voor Gezond bewegen (NNGB) aan. De NNGB gaat er vanuit dat kinderen en
jongeren minimaal 1 uur per dag intensief moeten bewegen om gezond te blijven.In
Hoogkerk ontwikkelt en organiseert het Bslimteam de activiteiten.
Kijk voor meer informatie op www.bslim.nl
ClubExtra
Eén van de onderdelen van Bslim is ClubExtra. ClubExtra is een sportvereniging voor
kinderen die minder makkelijk bewegen dan hun leeftijdsgenoten. Sommige kinderen
bewegen bijvoorbeeld houterig, hebben faalangst, iets minder zelfvertrouwen of kunnen niet
goed meekomen tijdens de gymles. Het sportaanbod van de reguliere verenigingen is vaak
niet afgestemd op deze kinderen. Daarom is er voor deze kinderen ClubExtra. Hier kunnen
kinderen, onder deskundige leiding, in aanraking komen met allerlei verschillende sporten.
Bij ClubExtra krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Dit is mogelijk omdat de groep
waarin gesport wordt, zeer klein is: maximaal 10 kinderen. Plezier staat voorop bij ClubExtra.
Ons motto is dat kinderen bewegen leuk moeten vinden, voordat ze kunnen leren!
Op dit moment is er in Hoogkerk ClubExtra voor kinderen uit de groepen 4 tot en met 8.
Uw kind zelfstandig aanmelden voor ClubExtra kan niet. De groepsleerkracht of
vakleerkracht bewegingsonderwijs zal aangeven of een kind in aanmerking komt voor
ClubExtra. Mocht dit niet zo zijn en denkt u dat het wel iets is voor uw kind, dan kunt u altijd
contact opnemen met de groepsleerkracht of met Gineke Wijsbeek, om dit te bespreken.
MRT (Motorische Remedial Teaching)
Juf Gineke zal ok dit schooljaar MRT geven aan kinderen die problemen hebben met
bewegen. Dit gebeurt in het speellokaal van de school. De ouders van de kinderen die
hiervoor in aanmerking komen, worden hier natuurlijk eerst van op de hoogte gebracht.
39
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
11. Schooltijden
GROEP
1
woensdagmorgen
08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
08.30 - 12.30 uur
Vrij op: dinsdagmiddag, woensdagmiddag, vrijdagmiddag
GROEP
2, 3 en 4
woensdagmorgen
08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
08.30 - 12.30 uur
Vrij op: woensdagmiddag, vrijdagmiddag
GROEP
5-6-7-8
Woensdagmorgen
08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
08.30 - 12.30 uur
Vrij op: woensdagmiddag
De school gaat om 8.20 uur open. De kinderen mogen dan rustig naar binnen lopen en naar
de klas gaan. De kleuters mogen door de ouders naar de klas worden gebracht. Dit geldt, tot
aan de herfstvakantie ook voor de kinderen van groep 3.
Gym
Evenals vorig schooljaar doen de scholen in Hoogkerk mee aan een pilot bewegen. Het is de
bedoeling om alle kinderen minstens twee keer per week onder schooltijd te laten sporten én
twee keer per week buiten schooltijd. Om dat te bereiken werken de scholen nauw samen
met B-Slim en worden er contacten gelegd met sportverenigingen.
De gymtijden vindt u op de info-kaart.
De groepen 3 t/m 8 volgen bewegingsonderwijs in de sporthal, waar ze les krijgen van een
vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
De groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal van de school van hun
eigen juf.
12. Belangrijke data
De belangrijke data vindt u op de infokaart die u bij het begin van het schooljaar krijgt
uitgereikt. Bewaar deze kaart goed. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de
Nieuwsbrief. De kaart is ook te raadplegen op de site.
De margedagen zijn dagen dat de kinderen vrij geroosterd zijn en het team aan het werk
gaat met onderwijsinhoudelijke taken. U vindt de margedagen van dit schooljaar op de
infokaart.
De onderbouw heeft 6 extra marge middagen, omdat zij elke woensdag een half uur langer
naar school gaan. Dit heeft als voordeel dat alle klassen gelijktijdig uit zijn en dat de
leerkrachten tijd krijgen om de nodige extra taken te verrichten.
40
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
13. Namen
Medezeggenschapsraad
Email: [email protected]
Namens de ouders:
Mw. Anouk Cornello
Mw. Manja Alsema
Mw. Karin Dijkstra
Namens het personeel:
Mw. Janneke van Kammen
Mw. Marije Bouma
Mw. C. Hartman-de Vries
Ouderraad
Email: [email protected]
Voorzitter
Vacant
Secretaris
Mw. Jolanda ten Hoove
Penningmeester
Mw. Daniëlle Dussel
Overige leden
Mw. Esther Rozenveld
Mw. Jacqelien Heemstra
Dhr. Paul Mulder
Karina van Beilen
Monique Zantingh
Monique van Veenen
Overblijfcoördinator
Jolanda ten Hoove
5566449
[email protected]
Telefoonnummers Vensterschooldeelnemers
Vensterschool – gebouw: Zuiderweg 70, 9744 AP
Vensterschool locatiemanager
Openbare Basisschool De Ploeg
Geref. Basisschool Rehoboth
Peuterspeelzaal Smurf
Peuterspeelzaal Dribbel
Stichting Kinderopvang Ranonkel 0-4 jaar
Stichting Kinderopvang Ranonkel 4-12 jaar
Openbare bibliotheek
Dorpshuis sport café
Dorpshuis Hoogkerk
Sporthal
5375230
5375246
7001544
5530147
5258756
5375254
5566564
5566302
5566061
5375242
5375240
5375234
Andere belangrijke adressen en telefoonnummers
Inspectie van het onderwijs
[email protected]
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:0800-8051 (gratis)
41
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
Personeel van de school
Groepsleerkrachten:
Mw. B. Bakker-Dijkstra (juf Barbara)
Mw. A. Beekman-Moorlag (juf Beekman) (neemt afscheid per 1 november 2015)
Mw. T. Boelens-Hiemstra (juf Trix)
Mw. M. Bouma (juf Marije)
Mw. N. Dontje (juf Nanette)
Mw. A. van Dijken-Janssen (juf Alda)
Mw. C. Hartman-de Vries (juf Christa)
Mw. E. Homans-van Slooten (juf Els)
Mw. J. van Kammen (juf Janneke)
Mw. H. Luth-Hoomoedt (juf Luth)
Mw. A. Rozeboom-Mensink (juf Annemarie)
Mw. L. Scholma-Poel (juf Leontien)
Dhr. H. Timmer (meester Timmer)
Mw. G. Wijsbeek (juf Gineke)
Mw. M. van Woerkom (juf Marleen)
Mw. E. van der Velde-Zuidema (juf Ellen)
Mw. N. Meulema (juf Natascha)
Dhr. T. Oostrik (meester Tim)
Directeur:
Dhr. Rolf Eisses
email:
[email protected]
Teamleiders:
Mw. Leontien Scholma-Poel (onderbouw)
Mw. Trix Boelens-Hiemstra (bovenbouw)
IB-ers:
Dhr. Hilvert Timmer
Mw. Annemarie Rozeboom-Mensink
Leesspecialisten:
Mw. Leontien Scholma–Poel (bovenbouw)
Mw. Ellen van der Velde-Zuidema
(onderbouw)
Specialist meer- en hoogbegaafde
kinderen:
Mw. Christa Hartman-de Vries
Kies-coach (begeleiding kinderen van
gescheiden ouders):
Mw. Nanette Dontje
Weerbaarheids-coach (SoVa-training en
aanpak pestgedrag):
Mw. Alda van Dijken
Mw. Gineke Wijsbeek
Vakleerkracht gymnastiek:
Mw. Gineke Wijsbeek
Conciërge:
Dhr. Said. Khajjouf
Schoolschoonmaak:
Mw. Bouwke Meek
Mw. G. Holman-Aalders
Dhr. Saïd Khajjouf (dependance)
Specialist Jonge Kind:
Mw. J. van Kammen
42
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016
14. Betekenis afkortingen
Cedin
CKV
EduConnect
GGD
HAVO
IB
ICT
LWO
NSO
MR
OR
REC
SO
TSO
VCBO
VCOG
VMBO
VO
VSO
WA
Centrum voor Educatieve Dienstverlening Noord-Nederland
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Partner inzake Passend Onderwijs
Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Intern Begeleider
Informatie en Communicatie Technologie
Leer Weg Ondersteuning
Na Schoolse Opvang
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Regionaal Expertise Centrum
Speciaal onderwijs
Tussen Schoolse Opvang
Vereniging Christelijk Basis Onderwijs
Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Voor Schoolse Opvang
Wettelijke Aansprakelijkheid
WELKOM !
43
schoolgids Anne Frankschool 2015 - 2016