Vrijdag 26 oktober, 20.00 uur

Commentaren

Transcriptie

Vrijdag 26 oktober, 20.00 uur
Matchday
26 OKTOBER 2012
WWW.WEDSTRIJDDAG.NL
Erik ten Hag
FC Dordrecht
DE OFFICIËLE WEDSTRIJDKRANT VAN GO AHEAD EAGLES
Cendrino Misidjan
Bronzen Stier
Go Ahead Eagles FC Dordrecht
Vrijdag 26 oktober, 20.00 uur
Kowet
GIO
E
R
W
U
IN
O
IN
S
A
HET NUMMER 1 C
Een compleet avondje uit...
met kans op de jackpot, die wel kan
oplopen tot € 1.250,De entree, hapjes en drankjes zijn helemaal gratis.
Het casino is 7 dagen per week geopend, van 10.00 tot 01.00 uur.
Vrijdag en zaterdag zijn we zelfs geopend tot 02.00 uur.
Toegang vanaf 18 jaar.
Stationsstraat 9, Apeldoorn (50 mtr. vanaf het station)
tel. 055 - 5214362 | www.casino-number-one.nl
26 oktober 2012 | Matchdaykrant 3
De visie van Erik ten Hag
Qua voetbal zie ik veel progressie
‘Ik hoef niemand te zeggen
dat de teleurstelling groot
Autocombi’s
Excelsior en
FC Eindhoven
GoAheadEaglesspeeltindeJupiler
Leaguetweeuitduelsoprij:Excelsior
(2november)enFCEindhoven(9november).Opvrijdag2novemberspeelt
GoAheadEaglesdeuitwedstrijdtegen
ExcelsiorinRotterdam.Deaanvang
vanditduelis20.00uurenisdoorGo
AheadEaglessupportersalleentebezoekenindiengebruikwordtgemaakt
vandeverplichteautocombi.Deprijs
vandezecombikaartis€13,00.Op
vrijdag9november(20.00uur)staat
hetduelmetFCEindhovenophet
programma.Ookvoorditduelgeldt
deautocombiregeling.Eenkaartvoor
dezewedstrijdkost€10.00.
Wiegebruikwilmakenvandeautocombidienttebeschikkenovereen
seizoenkaartofclubcardmeteenuitkaartregistratie.Opgevenvoorhetduel
metExcelsiortotenmetdonderdag1
novemberoktober(16.30uur)envoor
dewedstrijdtegenFCEindhoventot
enmetdonderdag8november(16.30
uur).Opgevenkanopdeadministratie
vanGoAheadEagles(t.k.u)ofper
mail:[email protected]
Wiezichpermailopgeeft,dientde
volgendegegevenstemailen:
Naam:
Adres:
Nummeralsuitkaartgeregistreerde:
(S)CC:
Kentekenautowaarmeewordtgereisd:
was na het 2-2 gelijke spel
in de uitwedstrijd tegen
Helmond Sport. Als je bijna
de hele wedstrijd beter
bent en terecht met 2-0
voorstaat, dan mag je een
tegenstander nooit meer
laten terugkomen in de
wedstrijd.’
‘NahetpuntenverlieszoujebijnavergetendatGoAheadEaglestegenHelmondSportuitstekendheeftgespeeld
endandoelikvooralophetgoed
verzorgdepositiespel.Wehebbende
wedstrijdgedomineerd.Maardeuitslag
vaneenwedstrijdwordtbepaalddoor
hetspelindezestien-metergebieden
endaarinwarenweslechtaanbeide
kanten.’
‘Wehebbenteweinigrendement
gehaalduitonzemogelijkheden.Voor
derusthaddenwedewedstrijdal
moetenbeslissen.Wekregendaarvoor
voldoendekansen,ookindetweede
helft.Maarnetalseerderditseizoenin
eenaantalwedstrijdenhalenwedaarte
weinigrendementuit.Vervolgenskrijgenweindeslotfasetweegoalstegen.
Datmagnooitgebeuren.’
‘Waaromhettochgebeurt?Datheeftte
makenmethetzelfregulerendevermo-
Colofon
Erik ten Hag. (foto Erik Pasman)
gen.Jeweetdatalseentegenstander
nietindewedstrijdzitzo’nploegaltijd
meerrisico’sgaatnemenenzekerbij
spelhervattingengevaarlijkkanworden.
Enalsjedanweetdattweespelhervattingendebeidetegendoelpuntenhebbeningeleid,dandoejehetnietgoed.’
‘Zaterdaghebbenweuiteraardmet
elkaarstilgestaanbijdeoorzaken
enhebbenweereenstreeponder
gezet.Werichtenonshelemaalopde
volgendewedstrijdtegenFCDordrecht.
Quavoetbalzieikbijonsveelprogressie.Ikbendanookzeertesprekenover
destappendiewehebbengemaakt.
EnwedstrijdentegenHelmondSport,
waarinjejezelfnietbeloont,zijndan
ookeenhardeles.Metnameophet
gebiedvandementaleaspecten.’
‘DewedstrijdtegenFCDordrechtzal
zekerlastigworden.FCDordrechtheeft
eenuitstekendeploeg.Metveelfysiek,
maarookmetheelveelvoetbal.Enheel
scherpindecounter.Nietopbasisvan
opportunisme,maardiecounterspelen
zegoedenoptempouit.Datzieje
ookaanderesultatendieFCDordrecht
indeuitwedstrijdenheeftbehaald.
Kortom:wewetenwatonstewachten
staat.’
Ikwensualleneenfijnevoetbalavond!
Erik ten Hag
Technisch Manager/Hoofdtrainer
Go Ahead Eagles.
Actieplan en regenpak
Ruim een week geleden heeft de KNVB de aftrap gegeven voor een actieplan die moet leiden tot
MatchdayiseenuitgavevanGo
AheadEaglesenDWFPublishing
enwordtineenoplagevan
10.000exemplarenverspreidvia
afhaalpuntenenbijdethuisduelsvanGoAheadEagles.
Advertentieverkoop
Stefanv/dWerf
06-30775025
[email protected]
Redactie
RichardThannhauser
SteefAlblas
WouterRutgers
e.a.
Fotografie
ErikPasman
RenéGeerars
Go Ahead Eagles
Vetkampstraat1
Postbus184
7400ADDeventer
Tel:0570-621357
www.ga-eagles.nl
[email protected]
homoacceptatie in het voetbal. Vanzelfsprekend onderschrijft Go Ahead Eagles deze aanpak van de
KNVB. Uiteraard hopen we dat dit actieplan resultaat heeft, want in het van oudsher haantjesland van
Koning Voetbal, is haantjesgedrag net zo’n zekerheid als dat de bal rond is.
Natuurlijkonderschattenwehetprobleemdatnuwordtaangesnedenniet,
maargraagbenadrukkenwedatalleen
eenactieplanvoorhomoacceptatieniet
voldoendeis.Erzijnzoveelminderhedendielasthebbenvandiscriminatie
enhetmiddelpuntzijnvanhoonen
spot.HetzouveelbeterzijnalsdeKNVB
Artikel1uitdeGrondwetneemtalsde
norminhetvoetbal.Voorwieartikel
1nietkent,hebikdezegemakshalve
gekopieerd:
Artikel 1: ‘Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan.’
Uiteraardhebbendebondsbonzende
publiciteitronddecampagnevoorhomoacceptatiegretiggeïnhaleerd.Enhoordenwehensoepelantwoordgevenopde
vraagwatermoetwordengedaanalser
anti-homospreekkorenvanafdetribunes
klinken.Hetklonkalsoudewijninnieuwe
zakken.Wantuiteraarddienendegenen
diezichbezondigenaankwetsende,c.q.
discriminerendespreekkorenworden
aangepakt.Daarisallangeenprotocol
voor,dusdezeantwoordenbetekenen
nietsnieuwsonderdezon.
IndepubliciteitslaagdendeKNVB-bepalerserookweercumlaudeintebewijzen
dathetvoetbaleigenlijkgeenhobbymeer
isvoordegewoneburger.ZolietBert
vanOostveen,directeurbetaaldvoetbal,
indemediaoptekenendatdeKuipniet
langergeschiktisvoorgrotewedstrijden
vanOranjeenvoordebekerfinale.De
filesrondRotterdamzijnhemeendoorn
inhetoog,degewonesupportersopde
ondersterijenwordennatalshetregent
endecommerciëlefaciliteitenindeKuip
zijnontoereikend.
EenjaargeledenweigerdedezelfdeKNVB
omcompetitieduelsbijextremekoude
aftegelasten.‘Hetpubliekmoetmaar
eenextratruiaantrekken’,melddede
persvoorlichtervandebonddoodleuk.
ZoudendemensenbijdeOranje-feestjes
vandebondbijregendangeenregenkledingkunnenaantrekken?Ofgeldenerbij
interlandsanderenormen?Endiefiles
bijRotterdam?Ronddeheiligverklaarde
Arenastaiknetzovaakvastinhetverkeer
enmetnamenadewedstrijdishet–als
jegeenbobo-parkeerplaatshebt-een
crimeomdaarsnelwegtekomen.
LaatBertvanOostveentoegevendatde
keuzetegenDeKuipvoornamelijkis
gebaseerdopdegebrekkigecommercielemogelijkhedenendatsponsorsinde
Arenabeterbediendkunnenworden.
Tevensvraagikhemnamensveel
voetballiefhebbersomhetpubliek
erbuitentehoudenalshijeenloopje
wensttenemenmetdefeiten.Wantde
meerderheidvanhetvoetbalpubliek
komtnogsteedslieverineenecht
voetbalstadionalsDeKuipdanineen
modernebetonnenbakmetendak
erboven.
Richard Thannhauser
Algemene Zaken
en Media GA Eagles
4 www.ga-eagles.nl
Go Ahead Eagles
FC Dordrecht
Doel:
1. NickMarsman
16. JasperHeusinkveld
22. PatrickterMate
Doel:
1. WanerHahn
13. RamonLujanoBenevides
Verdediging:
2. JanKromkamp
3. FreekHeerkens
4. JopvanderLinden
5. KhalidKarami
13. RicoWolven
17. CendrinoMisidjan
18. MichelGerritsenMulkes
24. ResitSchuurman
Middenveld:
6. JoranPot
8. JoerySuk
10. QuincyPromes
12. SjoerdOvergoor
15. RuudWellenberg
23. DenizTürüç
27. FaysalShayesteh
Aanval:
7. JarchinioAntonia
9. MarnixKolder
11. XanderHoutkoop
14. CasPeters
19. GuyonPhilips
21. TeijetenDen
25. OmarKavak
26. KevinSpanjaard
Staf:
EriktenHag(trainer/coach)
MichelBoerebach(ass.trainer)
DennisDemmers(ass.trainer)
ErikWeghorst(keeperstrainer)
Verdediging:
2. RoderickGielisse
3. JosimarLima
5. MawounaAmevor
16. RicardoSamoender
19. JeffreyFortes
23. MarvinPeersman
24. ReinierdenHoed
De arbitrage
Voor reparatie, onderhoud, APK, aircoservice en
onderhoud van uw auto.
Tevens reparatie en onderhoud motoren.
Ook voor winterbanden!
Emdenstraat 9B, 7418 BR Deventer
Middenveld:
6. RogierMolhoek
7. WilmerKousemaker
8. DannyPost
10. JeffreyRijsdijk
11. AdnanAlisic
15. BjörnVlasblom
20. MichaelPotkamp
22. GervaneKastaneer
Scheidsrechter:
WimSmet
Assistent scheidsrechters:
DirkGilon
RudiHenderickx
Vierde official:
LaurenGerrets
0570 - 54 76 00
AUTO POETS CENTRALE dEvENTER
AUTO POETS CENTRALE dEvENTER
al 12½ JAAR HET AdRES vOOR UW AUTO
al 12½ JAAR HET AdRES vOOR UW AUTO
vOOR
ZO
vO
ORWE
Bedr
LW
ZO
E
fraiiJ
PA R tBieJd
lf
sa l L
PiA
cR
s
Utliic
eU
rl!i e
r
!
Aanval:
9. JessyMayele
12 LarsVeldwijk
14. GarryMendesRodrigues
17. JavierMartina
18. MoussaKalisse
21. IngmarMaayen
londenstraat
9 • 7418
deventer
londenstraat
9 • ee
7418
ee deventer
tel. (0570)
625254
• [email protected]
tel. (0570)
625254
• [email protected]
WWW.APCdEvENTER.NL
WWW.APCdEvENTER.NL
Keuren bij ons is inclusief herkeuring
en kleine reparaties.
Staf:
Harryvandenham(trainer/coach)
VirgilBreetveld(ass.trainer)
RodyHoegee(keeperstrainer)
Tevens het adres voor goede en
goedkope occasions en banden!
Derbystar Balsponsor:
ABCBadkamers
De koffie staat voor u klaar.
Ton Vlierhuis
SERVICE
KWALITEIT
VEILIGHEID
Molenweg 32b
7431 BK Diepenveen
T 0570 - 591088 | M 06 - 41813500
Brink Express
eetcafe
0570-611311
T.G.Gibsonstraat 24, 7411 RS Deventer
www.brinkexpress.nl
Programma
Vrijdag 26 oktober:
GoAheadEagles-FCDordrecht SCCambuur-MVVMaastricht
FCEindhoven-SpartaR. FCEmmen-HelmondSport
Excelsior-AGOVV
DeGraafschap-FCOss
AlmereCity-SCVeendam FCVolendam-FCDenBosch(zon.)
FortunaS.-SCTelstar(maa.)
Vrijdag 2 november:
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
Excelsior-GoAheadEagles
FCOss-SCVeendam
FCEmmen-DeGraafschap
SCTelstar-AlmereCityFC FCDenBosch-FortunaS.
FCDordrecht-FCEindhoven
AGOVV-FCVolendam
HelmondSport-SCCambuur
MVVMaastricht-Sparta(maa.)
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
.-.
Stand:
1.MVV+
2.SpartaR.
3.HelmondSp.
4.SCCambuur
5.FortunaS.
6.FCVolendam
7.FCDordrecht
8.GAEagles
9.Graafschap
10.AGOVVApeld.
11.Telstar
12.SCVeendam
13.FCDenBosch
14.Excelsior
15.FCEmmen
16.Eindhoven
17.FCOss
18.AlmereCity
+periodekampioen
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen
Tel. 0578 - 576 777
www.autoschade-dewilde.nl
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
3
3
2
2
0
3
3
3
2
2
1
0
3
3
1
1
0
0
1
1
2
2
4
2
2
3
4
4
5
6
4
4
6
6
8
23
18
18
17
17
15
15
15
12
11
11
10
9
9
9
7
7
3
20-8
17-11
20-15
18-12
13-8
17-11
19-14
16-12
14-14
15-16
10-12
11-12
14-17
13-16
8-16
14-20
9-22
11-23
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl
Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade
OPRUIMING
2E HANDS FIETSEN
Ceintuurbaan 199a
7413 DE Deventer
Tel: 0570 - 676 250
www.rototweewielers.nl
26 oktober 2012 | Matchdaykrant 5
FC Dordrecht, seizoen 2012-2013:
Achterste rij van links naar rechts:
Ariejan Wallaard (teammanager), Lars Veldwijk, Mawouna Amevor, Danny Post, Ricardo
Samoender, Jessy Mayele, Obi Onyeike, Wilmer Kousemaker, Josimar Lima, Johan
Versluis, Duco Bolte (elftalleider).
Middelste rij van links naar rechts:
Ronald van Est (verzorger), Martijn Michielse (fysiotherapeut), Shayron Curiel, Adnan
Alisic, Warner Hahn, Ramon Lujano Benavides, Michael Potkamp, Roderick Gielisse,
Edward den Otter (verzorger), Jan van Zadelhoff (materiaalman).
Voorste rij van links naar rechts:
Marco Jalink (assistent-trainer), Rody Hoegee (keeperstrainer), Bjorn Vlasblom, Garry
Mendes Rodrigues, Jeffrey Rijswijk, Rick de Graaf, Davi Lizardo, Virgil Breetveld (trainer), Henk Vos (spitsentrainer)
(foto Pro Shots)
FC Dordrecht vecht voor nieuwe impuls
Er zijn dit seizoen nogal wat parallellen tussen Go Ahead Eagles en
tegenstander FC Dordrecht. Beiden hebben vier keer gewonnen,
drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren en staan derhalve
gedeeld vijfde met 15 punten uit negen duels. Bovendien moest ook
FC Dordrecht vorige week een late gelijkmaker incasseren én zorgt
het huidige onderkomen van de Dordtenaars, net als in Deventer,
voor de nodige gespreksstof.
Maareerstterugnaarvorigeweek.
DealtijdbeladenRijnmondderby
tussenFCDordrechtenExcelsior
leeklangetijdeenprooitewordenvoordethuisploeg.Excelsior
wasdankzijManuwelopeen0-2
voorspronggekomen,maardankzij
goalsvanKalisse(notabenegehuurdvanExcelsior),LimaenVeldwijkwerddievakkundigomgebogen
ineen3-2-voorsprong.Grootwas
deklapdanooktoenManuinde
94eminuutzijnderdeaantekende
endeKralingersdaarmeeeenpunt
bezorgde.
Eénvandedoelpuntenmakersin
DordrechtwasLarsVeldwijk.De
21-jarigespitswordtditseizoen
gehuurdvanFCUtrechtenontpopt
zichtoteenwaregoaltjesdief.In
negenduelsscoordehijalvijfmaal.
Nietslechtvooreenspelerdie
voorafgaandaanditseizoenslechts
eenhandjevolwedstrijdeninhet
betaaldvoetbal(2bijFCVolendam
en5bijFCUtrecht,geengoals)
achterzijnnaamhadstaan.
FCDordrechtvechtditseizoenniet
alleenophetveldduelsuit.Ookin
depolitiekwordteenzwarestrijd
gevoerddoordebespelersvanhet
GNBouwStadion.Declubisal
jareningesprekmetdegemeente
overeennieuwstadionennuishet
waterFCDordrechttotaandelippen
gestegen.Hethuidigeonderkomen
isineenslechtestaatendaaromis
eenmodernstadionnodigom‘De
Schapenkoppen’vaneennieuwe
impulstevoorzien.Supporters
vandeclubverzameldenonderde
noemer‘RedOnzeClub’inmiddels
ruim7.000handtekeningenomde
politiekervanteovertuigendater
weldegelijkdraagvlakisvoorFC
Dordrecht.
OpeenheelandervlakkreegFC
Dordrechtslechtnieuwsteverwerken.ClubicoonJohanVersluismoest
opdoktersadviesperdirectzijn
loopbaanbeëindigen.Bijdeverdedigerwerdinaugustuseenhartafwijkinggeconstateerdennadiverse
onderzoekenisgeblekendathet
Cendrino Misidjan blij met kans in Deventer
GA Eagles kan van iedereen winnen
(24) als een talent dat het tot het de hoofdmacht van de Brabanders zou schoppen. Nadien leerde de speler echter dat niets in
Statistieken
GA EaglesFC Dordrecht
Totaaloverzicht:
(Gesp/gew/gelijk/verl/doelp)
het betaalde voetbal vanzelf gaat. Inmiddels wil hij bij Go Ahead
Thuis: 24 12 6 6 59-35
Uit:
24 4 6 14 25-59
Totaal: 48 16 12 20 84-94
Eagles uitgroeien tot een van de betere linksbacks in de Jupiler
League.
spelergoedbezigben.’
Misidjanmochthetvervolgensinde
voorbereidinglatenzienbijGoAhead
Eagles,nadatassistent-trainerMichel
Boerebachdespeleraanhetwerkhad
gezientijdenseenoefenwedstrijdvan
HeraclesAlmelo.‘Ikwasblijdattrainer
EriktenHagenthousiastovermewas
enikbijGoAheadEaglesmochtblijven’,vervolgtdeinSurinamegeboren
linkerverdediger.‘Hijiseentrainer
diemebeterwilmakeneneigenlijk
hadikhemeerderinmijncarrière
tegenwillenkomen.Danwasikinmijn
ontwikkelingalsspelerverdergeweest
dannu.’
CendrinoMisidjandebuteerdenamensGoAheadEaglesmeteen0-2
overwinningindeuitwedstrijdtegen
AlmereCityFC,declubdiehijafgelopenzomerondankseendoorlopend
contractmochtverlaten.‘Ikkoester
geenwrokrichtingAlmereCity,maar
wildediewedstrijdwellatenzienwat
voorspelerzehebbenlatenlopen’,
bliktMisidjanterugopdeseizoens-
Wouter Rutgers
Statistiekenonderlinge
ontmoetingenGAEagles–
FCDordrechtsindsdeinvoering
vanhetbetaaldevoetbal:
In de jeugdopleiding van RKC Waalwijk gold Cendrino Misidjan
AlstegenstandervanGoAheadEagles
wasdeAdelaarshorstop24augustus2007hetpodiumwaarCendrino
MisidjanalsTelstar-spelerzijndebuut
inhetbetaaldevoetbalmaakte.Vijf
jaarlaterisDeventerzijnthuisbasis
geworden,nadathijnamensTelstar
enAlmereCityFCtot32competitiewedstrijdenindeJupilerLeaguereikte
entussentijdséénseizoenindeTopklasseuitkwamvoorFCOss.‘Ikheb
devoorbijejarenweinigwedstrijden
gespeeld,doordatikveelpechheb
gehadmetblessures’,zegtMisidjan.
‘Juistopdemomentendatikeraanzat
tekomen,raakteikweergeblesseerd.
Doordenasleepvaneenenkelblessurekonikafgelopenzomerookniet
volledigpijnvrijmeedoentijdenseen
oefenstagebijHeraclesAlmelo.DaardoorhebikHeracleshelaasnietalles
kunnenlatenzienwatikinmeheb.
Tochwasiknietteleurgestelddatik
werdafgewezen.Ikzagdeuitnodiging
voordiestagevooralalspositieve
reclameeneenbevestigingdatikals
spelenvanbetaaldvoetbalniet
langerverantwoordisvoorde29-jarigeDordtenaar.Versluisbegonzijn
carrièrein2005bijFCDordrechten
speeldesindsdien162duelsvoor
declub(10goals).Dezejaargang
kwamhijtweeduelsinactie.
Versluisstondvorigseizoenwelaan
deaftraptijdensheteerstetreffen
tussenFCDordrechtenGoAhead
Eagles.InZuid-Hollandwerdhet
3-1.InDeventerwerdhetlater
tijdensdevorigejaargang4-2,
dankzijgoalsvanSuk(3x)en
HoutkoopvoorGAEagles.Het
treffeninDeAdelaarshorstvanhet
seizoen2010/2011iseveneenshet
vermeldenwaard.Eenontketend
‘Kowet’wontoenmet8-0.
Cendrino Misidjan is bij toeval linksback geworden. (foto Erik Pasman)
ouverture.‘Ikhebgedaanwatik
moestdoenenkreegnadewedstrijd
positievereactiesovermijnspel,ook
vansponsorsenvoormaligploeggenotenvanAlmereCity.’Zijndrangnaar
vorenverradendatMisidjaneigenlijk
‘bijtoeval’linksbackisgeworden.‘Tot
aandeB1vanRKCWaalwijkspeelde
ikaltijdalsspits,linksbuitenof
rechtsbuiten.Opeengegevenmoment
warenalleverdedigersvanonsteam
geblesseerdenhebikgezegddatze
mijdanmaarachterinmoestenzetten
inhetbelangvanhetteam.Sindsdienbenikeigenlijkaltijdlinksback
gebleven,hoewelikbijFCOssinde
Topklasseooknog26wedstrijden
centraalachterinhebgespeeld.Als
linksbackgaikgraagmeenaarvoren.
Agereninplaatsvanreagerenen
proberenaanvallendmijnsteentjebij
tedragen.Voorheenkreegikopmijn
kopalsikmeenaarvorenging,bijGo
AheadEaglesmóétikjuistmeenaar
voren.Almoetiknatuurlijkwelde
balanszientevindenwanneerhetwel
ennietkan.’
ZijneerstewedstrijdeninDeventer
dienstzijnMisidjangoedbevallen.
‘Tevredenismisschieneengroot
woord,maarikdenkdatikverdedigendwelredelijkmijnmannetjesta.Ik
wilbijGoAheadEaglesdevolgende
stapinmijnontwikkelingmakenen
latenziendatikeenvandebetere
linksbacksindeJupilerLeaguekan
zijn.Hetisvoormijechterbelangrijker
datweeerstalsteamietsneerzetten,
wantandersbereikjealsindividuele
spelerjepersoonlijkedoelstellingen
ookniet.IkdenkdatwemetGoAhead
Eagleshogeogenkunnengooiendit
seizoen.Hetenigegevaarschuiltin
onszelf.Wantalswijgewoonscherp
dewedstrijdeningaan,kunnenwevan
iedereenwinnen.’
Steef Alblas
FC Dordrecht
Opgericht:
17juli1963
Adres:
Krommedijk210,
postbus979,3300AZDordrecht
Stadion:
GNBouwStadion
(4.100zitplaatsen)
Shirtsponsor:
Riwal
Management:
OlavOuwerkerk(algemenezaken)
MarcoBoogers(technischezaken)
Erelijst:
Kampioeneerstedivisie:
1983–1994
Promotienaareredivisie:1983,
1987,1991,1994
Bosch Car Service
de werkplAAts vAn
deventer voor Alle merken
Verjaardag of iets te vieren?
Wij verzorgen graag uw catering!
Van (h)eerlijke taarten of hapjes tot de verhuur van materialen.
www.autotess.nl
Kijk op onze site voor de mogelijkheden
www.passievoorpuurcatering.nl
Of bezoek ons in grandcafé Dorpshart
Venlostraat 5, Deventer
t 0570-631133 - i www.autotess.nl - e [email protected]
Dorpstraat 32, 7391 DE Twello [email protected]
Grandcafé Dorpshart
[email protected]
Passie voor Puur catering Tel. 0571 - 27 04 00
GROTE
OPRUIMING
REGENKLEDING TOT
70 % KORTING
Piet HaverHoek recycling
ijzer - en metaalhandel
In - en verkoop van ferro en non
ferro metaal
JAS + BROEK
Van € 89.99
LOSSE BROEKEN
Vanaf € 14.99
PONCHO'S € 14.99
Openingstijden:
Ma./vr. van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag tel. afspraak.
ook voor Boosters
In - en verkoop van bruikbaar ijzer
Baarlermarsweg 6 • 7433 Pe Schalkhaar
tel. (0570) 55 14 09 • Fax (0570) 55 17 19
Piet 06 - 51213108 • gerrit 06 - 53963858
[email protected] piethaverhoekrecycling.nl
www.piethaverhoekrecycling.nl
Container voor uw afvalstoffen
Sloopwerk- vernietigingsbedrijf
30,-
Het Onderdelenhuis Lammertink
T.G. Gibsonstraat 1
7411RN Deventer
Tel. 0570-616117
Afhaalpunten
8
9
26
10
5
6
28
4
31
Twello
19
2
3
1
24
32
25
27
7
15
14
18
13
17
20
19
21
23
12
16
22
11
1 Primera Zandpoort
9 Shell Margrijnenenk
17 Grand Cafe Dorpshart Twello
25 Troefmarkt de Ronde (Wilp)
2 Cafe de Boemel
10 Avia Henri Dunantlaan
18 Party & Bowling De Worp
26Roto Tweewielers
3 Hotel Royal
11 Hotel Postillion
19 Paul van Gurp
27 Carwash Deventer
4 Brink Express
12 Car Beauty Centre
20Bloembinderij Ben Stempher
28Cafetaria Beestenmarkt
5 Onderdelenhuis Lammertink
13 Het Pakhuis Wonen
21 Albert Heijn (Colmschate)
29Autoservice Wesepe (Wesepe)
6 Dikke van Dale
14 WK Scooter Centre
22Grouwstra Auto’s
30Autobedrijf Kemper (Diepenveen)
7 Automat
15 Texaco (Holterweg)
23 SAAB Service Deventer
31 De Pelikaan
8 Jumbo Eddie Dijkman
16 Kokkie Twello
24Gulf Snipperlingsdijk
32 Media Markt
Gratis wintercontrole beurt
op 3 november bij uw
Bosch Car Service dealer
Maak kans op een gratis weekend Winterberg
Remmen
Startproblemen
Winterbanden
Ruitenwissers
Vloeistoffen
Wintercheck
AutoTess
Venlostraat 5, Deventer
0570-631133 - www.autotess.nl
Autobedrijf Bouwman
Smeenkhof 6, Colmschate
0570-623174 - www.autobedrijf-bouwman.nl
Autobedrijf Overmeen
De Smederij 8, Terwolde
0571-291227 - www.autobedrijfovermeen.nl
Autobedrijf De Croon
Leigraaf 44, Twello
0571-275733 - www.autobedrijfdecroon.nl
Wij doen alles voor uw auto!
Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 15 oktober 2012
TM
UW GOUD IS
GELD WAARD!
INKOOP
NU
Mede mogelijk gemaakt door
Used
Products
Deventer
GEOPEND!
Fan van Hardcore Pawn op Veronica?
Iedere zaterdag van 21.05 - 22.00
Wij betalen direct contant geld voor:
Uw gouden & Zilveren sieraden
Ook de mogelijkheid
om uw goud weer terug te kopen!
DIRECT CONTANT
GELD VOOR:
LAPTOPS, GSM’S, AUDIO, DVD’S, GAMES,
GOUD, LCD’S, FIETSEN, Wii, PS3, enz...
Grote poot 7, tel 0570 - 600 630
[email protected]
www.usedproducts.nl
HOERA!
AUTO BAKKENES
90
JAAR
90 DAGEN VOORDEEL
Auto Bakkenes
Laan van Malkenschoten 85 - Apeldoorn
wij doen
uitzenden
detacheren
werving & selectie
payrolling
Incompany Services
EU Services
Sijzenbaanplein 21-23 7411 HL Deventer T 0570 615 707 [email protected] www.timing.nl
0084700.pdf 1
18-7-2012 9:22:32
26 oktober 2012 | Matchdaykrant 13
Oud-doelman kon strafschoppen nemen, raak kopen en trof zelfs doel met uittrap
` van Zoghel: een scorende keeper
Nico
Nico van Zoghel speelde in totaal elf seizoenen voor Go Ahead Eagles. Hij speelde in 1965 zowel de
verloren bekerfinale tegen Feyenoord als de legendarische tweeluik tegen Celtic. Daarnaast werd
hij “een stuk of wat” keer opgeroepen voor het Nederlands Elftal, maar moest altijd vanaf de bank of
tribune toekijken. ‘Ik had nou eenmaal de pech dat er in die tijd zeven goede doelmannen rondliepen
in Nederland. Nu is dat wel anders, met al die buitenlandse grabbelaars.’
‘Jazeker.Weprobeerdenaltijdde
samenvattingenvandeEersteDivisie
tezienopinternet.Ikhaddaarnaast
ookzo’nSlimbox,waardoorikook
Nederlandsetvkonontvangen.Daarop
hebbenweomkwartvoordrie‘snachts
plaatselijketijdnoglivenaarGoAhead
Eagles-Feyenoordgekeken.Wateen
wedstrijdwasdat,zeg!’
Nico van Zoghel was doelman en trainer in De Adelaarshorst.
U bent een maand geleden teruggekeerd uit China, waar u keeperstrainer
was bij Shandong Lueng Taishan. Hoe
was dat avontuur?
‘Datwasechtgeweldig.Ikwasdaarmet
HenktenCate,diedaarhoofdcoach
was.Uiteindelijkhebbenwenegen
maandengezetenbijShandong.De
disciplineenhiërarchieinChinaisniet
tevergelijkenmetdievanhier.Een
jongespelerzaldaarbijvoorbeeldnooit
ietstegeneenoudespelerzeggen.
DatisinNederlandwelanders.Maar
ookopanderevlakkengaathetheel
andersdanhier.Endatheeftvoor-en
nadelen.Eénvandegrotenadelenwas
hetgebrekaanvoetbal-knowhowbijde
voetbalbond.Zeplandenmiddeninhet
seizoenoefentripsmetdenationale
elftallen.Danzatenineens17van
onze38selectiespelersinBraziliëof
Nederlandenkwamenzevervolgens
helemaaluitgeblustterug.Opheteind
wasmetnameHenkdatzozat,dathij
zijnontslagindiende.Enikbenvanhet
samenuit,samenthuis–principe,dus
benikookvertrokken.’
Henk ten Cate en u hebben allebei een
hart Rood-Geel hart. Hebben jullie
GA Eagles nog een beetje gevolgd in
China?
In totaal speelde u elf seizoenen
voor Go Ahead (Eagles) en was ook
nog eens drie seizoenen trainer in
Deventer. Wat was nou het absolute
hoogtepunt?
‘Ikdenktochdebelevingrondde
thuiswedstrijdtegenCelticin1965.Het
seizoenervoorhaddenwedebekerfinaleverlorenvankampioenFeyenoord,
dusmochtenwetochEuropain.Het
provincieclubjedatzichmochtmeten
metdegroten;datwaswat.Erwerden
zelfs,ondergrotebelangstelling,
lichtmastengeplaatstomdatwevoor‘t
eerst‘savondsgingenspelen.Destijds
warenernoggeenanalysesystemen
zoalsnu,duswistenwevrijweinigvan
Celtic.Politie-inspecteurVanEs,die
Celticeenkeerhadzienspelen,diende
alsscoutenzeidathetmaarbeperkte
voetballerswaren.“Zeschietende
balnaarvorenenhollenereenbeetje
achteraan”,zeihij.Nou,dathebben
wegeweten.Weverlorenthuismet0-6.
InGlasgowwerdhet‘slechts’1-0voor
hun.”
- U hebt daarnaast een record op uw
naam staan. Met zeven goals bent u
nog steeds de meest scorende keeper
uit de geschiedenis van de Eredivisie.
‘Ja,haha!Datiseréénomtrotsopte
zijn,hè?Datwarenvijfstrafschoppen
–iktraindedaarelkedagop-,één
kopbaluiteencornerenéénuitrap.
Vanlaatstgenoemdeweetiknogdat
hettegenFCTwentewas.Ikprobeerde
eenlangebaltegevenopspitsJan
Groeneweg,maardiekondebalniet
raken.DekeepervanTwentestond
echterdaardoorwelophetverkeerde
beenendiebalvloogerzoin.’
-GAEagles-FCDordrechtstaatophet
programma.Watverwachtuvande
wedstrijd?
‘Ikhoopuiteraarddat‘Kowet’wint,al
hebikbijFCDordrechtalstrainerook
eenleuketijdgehad.Inmijneerste
jaardegradeerdeikuitdeEredivisie,
omvervolgensinmijntweedeseizoen
kampioentewordenindeEersteDivisie.MaarGoAheadEaglesisenblijft
mijnclub.Ikzetinop3-1.’
Bronzen Stier voor talent Quincy Promes
Quincy Promes (Go Ahead Eagles) en Emrullah Güvenç (Helmond
Sport) kregen vorige week vrijdag in Helmond de Bronzen
Stieren uitgereikt voor respectievelijk beste talent en beste
speler/topscorer van de eerste periode in de Jupiler League
seizoen 2012-2013. In Maastricht werd trainer René Trost totaal
verrast toen hij na de wedstrijd de Bronzen Stier voor beste
trainer uitgereikt kreeg.
dekampioenvandeeersteperiode
gehuldigdvooreigenpubliek.Trainer
RenéTrosthadnietaanzienkomen
dathijeenpersoonlijkeprijsinontvangstmochtnemen.
InzijnspelerscarrièreheeftRenéTrost
maarliefst15seizoenenvoordezelfde
clubgespeeld(RodaJCKerkrade)en
ismomenteel,derdeseizoenMVV
Maastricht,delangstzittendetrainer
indeJupilerLeague.
BenieuwdwieditjaardeGoudenStierenindewachtsleept?Opmaandag
6mei2013staatdelustrumeditie
vandeJupilerLeagueGoudenStier
Uitreikingopdeagenda.
Geboortedatum:22mei1943
SpeeldevoorDOS,GoAhead
Eagles,DeGraafschap,opnieuw
GoAheadEaglesenSCAmersfoort
SpelerGoAhead(Eagles)van1964
t/m1973envan1977t/m1979
TrainerGoAheadEaglesvan1985
t/m1988
Wasverdertrainervan:SVV/Dordrecht’90(hoofdtrainer),Vitesse,
DeGraafschapenNACBreda
(assistent-trainer)
Wouter Rutgers
Middenvelder Go Ahead Eagles heeft eerste prijs van het seizoen binnen
Güvençisditseizoensterker
begonnendanooit.Metmaarliefst
tweehattricksindeeersteperiode
isGüvencopgevallenbijzowelde
spelersentrainersalsdesupportersvandeJupilerLeague.Doorzijn
uitstekendeoptredenindeeerste
periodemochthijmaarliefsttwee
BronzenStiereninontvangstnemen.Promes,de20jarigehuurling
vanFCTwente,heeftzichmeteen
bewezenindeJupilerLeagueenis
daarmeeterechtbeloondmetde
BronzenStiervoorbestetalent.
InMaastrichtwashetgelijktijdig
dubbelfeest.InDeGeusseltwerd
Nico van Zoghel
Quincy Promes met de Bronzen Stier, die hij voor het duel met Helmond Sport
kreeg uit handen van voorzitter Edwin Mulder. (foto Erik Pasman)
Go Ahead Eagles
op social media
Speciale Herfstaktie
ONTHAASTEN
ONTSPANNEN
HERSTELLEN
Geniet deze herfst van extra kortingen op vele
showroomaanbiedingen bij
Bubbels en Jets
www.bubbelsenjets.nl
BADKAMERS - WHIRLPOOLS - SAUNA’S
BADKAMERS
Direct aan de A1, afslag 28,
WHIRLPOOL’S
SAUNA’S
ind.terrein Vonder,
Vonderweg 28 B,
7468 DC Enter
Tel.: 0547-384000
Wij gaan sluiten!
Let op: UITVERKOOP t/m 29 december 2012
• Vrijblijvende vakkundige taxatie
• Alle handelingen worden verricht in uw bijzijn
• Meerprijs voor occasionsieraden
• Wij kopen ook munten, tandengoud, briljant en zilver
Geopend:
maandag en dinsdag gesloten
woensdag t/m vrijdag 10.00 t/m 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
geen koopavond
Ga n
i
bij o et over é
ns kr
é
ijgt u n nacht
i
de h
oogs js,
te pr
i
js!
INKOOP: GOUD - ZILVER - DIAMANT - MUNTEN - POSTZEGELS
Brinkgreverweg 106-108 Deventer • Tel. 0570 - 63 06 00 • www.juwelier-elbo.nl
26 oktober 2012 | Matchdaykrant 15
Titelverdediger Schalkhaar
in Blauwmeer Penaltybokaal
Een extra hobby
GoAheadEaglesgafvorigeweek
inHelmondnogalmakkelijkeen
voorsprongwegendatleverdewat
frustratiesopbijdemeegereisde
supporters.Zetrokkenaanhet
hekvoorhetuitvakofschoptener
tegenaan.Zelekenboos.Ikleeshet
weleensopgastenboekendatalles
zoveranderdisbijGoAheadEagles
delaatstejaren.Supportersmogen
nietmeerbooszijn.Anderskrijgen
zenaareigenzeggeneenstadionverbod.Allesschijntzoveelstrenger
tezijngeworden.Diversesupporters
durvenbijnahunfrustratieniet
meertetonen.Zijschrijvendatze
naareigenzeggennietmeerlos
kunnengaan.Daaromeentip.Ga
naarconcerten.
Tegenwoordigiservoordejeugd
eennieuwemuzieksoort.Geenidee
hoehetpreciesheet,maarhetis
Elektro,House,HiphopenzogenaamdeDubstepgemengd.Demuziekisredelijkdansbaarenmeteen
beetjegelukgooiendepublieksopruiersvandedj’sereenheuseWall
ofDeathuit.Endaarmoetjezijnals
jefrustratieshebt.Maarookzonder
frustratiesmagjeerzijnnatuurlijk.
Daarkanjelosgaan.BijeenWallof
Deathwordentweegroepenbezoekerstegenoverelkaargezetdoor
depublieksopruiervandedj.Met
veelgeschreeuwmaaktdeopruier
demenigtegekendaarnagooitde
djereenpaarknallendebeatsuit.
BijeenWallofDeathishetdande
bedoelingdatdetweegroepenin
hetpubliekopelkaarafrennenen
opelkaarinbeuken.Jemoetervan
houdennatuurlijk,maarikweet
zekerdathetlekkerisalsjeloswil
gaan.
GA EAGLES TOP PARTNER
Autocash
BoodeinBathmen
BosgoedHoldingB.V.
Coldec
Sportdirect.com
EYkelenkamp
GrolscheBierbrouwerijNederlandB.V.
IntermontageB.V.
Jupiler/Inbev
KarelLasscheVastgoed
VanLente,SysteemintegratieB.V.
RabobankSalland
SolidPartners
StichtingJoin4Energie
TCRTours
VanWijnen
PietZoomers
GA EAGLES PLUS PARTNER
CentraalBeheerAchmea
Hartholt-OlieB.V.
LodewijkAssurantiën
NobelDocumentGroup
RensinkSchilderwerkenB.V.
SyntusOverijssel
GA EAGLES PARTNER
AADrink
AarninkKunststofRamenfabriekB.V.
AarninkVleeswaren
AartvandePolBadkamersentegels
AannemersbedrijfOverbeekGoorB.V.
ABCBadkamers
ABCHekwerkOost
ABNAMRODeventer
Mijntipisechterrockmuziek,maar
datheeftpuurmetsmaaktemaken.
OveralinNederlandzijnconcerten
vanrockbands.Variërendvanheel
hardnaardansbarerock.Voorgeen
enkelconcertgeldteenverplichte
combi.Jekuntoveralheenmet
vrijvervoer.NaarOss,Rotterdam,
Utrecht,Groningen,Enschede,
Nijmegen,Arnhem,noemmaar
op.Elkezichzelfrespecterende
stadheefteenpoppodium.Zelfs
ouderwetsmetdetreinismogelijk.Kaartjeshaaljegewoonbijde
kassa.Eenconcertzalnooitomhalf
éénbeginnenenalcoholverboden
zijnerniet.Ditklinktallemaalals
eendroomvaneenbeetjevoetbalsupporter.Geenenkelebeperking
opje(reis)gedrag.
Meteenbeetjegeluktrefjeeen
concertwaarhetdakerfiguurlijk
vanafgaat.Endaarkanjeduszelf
ooklosgaan.BijbandsalsMadball,
SickofitAll,Deftones,Gallows,
Entombed,TestamentofObituary
hebjetemakenmeteenpit.Een
pitontstaatineenruimtevoorhet
podiumvandeoptredendeband.
Naastdenormalemuziekgenieters
iseraltijdeengroepjedathunei
AldinoModa
ALPACkunststofbakkenenpallets
AnkervastB.V.
AraprintTextieldrukkerijB.V.
Autotess
Axicare
A-ZInstallatie-montage
Beaphar
B-DataICTSolutions
BWasteInternational
B&WGemeenteDeventer
BartelsIngenieursbureau
BeelenDeventerB.V.
BerghuisKompleetWonen
VandenBos,Jansen&
Kersten,Incassobureau
BMOBedrijfsmakelaardijB.V.
Blauwmeer
BoerhofProjectinrichtingen
Boreel,Winkelcentrumde
BordexBV
Bouwgoed
BouwmanB.V.Autobedrijf
BouwbedrijfHuismanB.V.
BouwkundigTekenburoArcaid
BoxpallBeneluxB.V.
BraakhekkeCafé
BraakhekkeDakbedekkingen
BronsvoordWoninginrichteren
Slaapspecialist
BrouwersAccountants
C1000Dijkman
C1000HansKok
Cambio
CastleBussines
CATAPULTcreatievecommunicatie
ContrallInspectieB.V.
kwijtwilendatuitzichinopelkaar
inbeuken,wilddansenenalshet
evenkanstagediven.Stagedivenis
alshetveldoprennen.Hetisverboden,maarhetgeeftweleenkick
natuurlijk.Bijstagedivenklimjehet
podiumopenwachtjeophetgoedemomentomterughetpubliekin
tespringen.Endanopzo’nmanier
datjeopgevangenwordtdoorhet
publiekindepit.Voorstagediven
krijgjegeenconcertverbodengeen
boetevan450euro.
Samengevat:AlsjenaarGoAhead
Eaglesgaatenjevindtdatjejeei
nietkwijtkan.Zorgdandatjevan
rockmuziekgaathoudenenga
concertenbezoeken.Hetiseen
prachtigeextrahobby.Enhetzorgt
ervoordatjeopvrijdageneenstuk
rustigervoetbalkankijken.Ookals
GoAheadEaglesintienminuten
tijdtweedoelpuntenonnodig
weggeeft.Zondag25november
wordteraleenthuiswedstrijd
gespeeld.ObituaryinhetBurgerweeshuisinDeventer.Stagediven
verzekerd.
Robert Bugter
Het team van Sallandia. (foto René Geerars)
InderustvanGoAheadEagles-FC
Dordrechtkomttitelverdediger
Schalkhaarinactietijdende
BlauwmeerGoAheadEaglesPenaltybokaal.Schalkhaar,dieook
in2010dezegegreep,gaatproberenOverweteringvandeeerste
plaatsteverdringen.Uiteindelijk
plaatsenzichvierteamsvoorde
eindstrijd.
TweewekengeledenwasSallandia
tegastindeAdelaarshorst.De
clubuitDeventerscoordezeven
keervanafelfmeterenstaat
DeBeerProjectenB.V.
DeBoemel
DeCombi,Aannemersbedrijf
DeFietsenmakersvanRiesewijk
DikkevanDaleGrandCafé
Dorpvan,InstallatiesDeventerB.V.
DorcInternationalB.V.
Drukwerkdeal.nl
DusseldorpDeventerB.V.
DusseldorpGroep
DuvekotRentmeesters
DWFPublishing
ElizenConsultancyB.V
ElizenVastgoedBV
ENO/SallandVerzekeringen
EshuisAccountantsen
Belastingadviseurs
EuroPâtisserieProducties-TwelloB.V.
EWFacilitaireServices
EGComputerSpecialisten
Eijerkamp
FAPOConsult&Services
FastbitB.V.
FiévezAdvocaten
FinatraFiscaalAdviesenTraining
Fischer:TrendyAntiek.
Fit&FunB.V.Sportcentrum
FokkoOntwerp
FSBHang-ensluitwerk
FysiusRugexperts
G.NikkelsBeheerB.V.
GeersFysioBV
GemeenteDeventer,Rechtop
Gemeenteeventer,SectorEconomie
GemeenteDeventer,Maatsch.Ontw./
Milieu
GentryResources
KartplazaActionworld
KeesSmitTuinmeubelenB.V.
DeKeizerskroonGrandCafé
KienhuisHovingAdvocaten&
Notarissen
KiffenKoerier&Transport
Klink-NijlandGWWRaalteB.V.
KoninklijkeAupingB.V.
GerritFliermanB.V.Aannemersbedrijf
Kopieland
Gertonsportkunstofvloeren
KroeseWeversAccountantsen
GoldenTulipEpe
Belastingadviseurs
GlasgroepDeventer-Enschede
Kruitbosch&DeWeerdDeventerB.V.
GoalPromotions
LankampB.V.Makelaars
GotinkCatering
LeaseUnlimited
GroenUitzendburo
LenferinkDeventer
Groenwoning-enprojectinrichting
LenferinkSchilderwerkenHeino/
GroothoffVerpakkingen
Raalte/Hattem/Heerde
GrouwstraAuto’s
LieferinkB.V.Horesca
GuidoBerendsMachinerij
LivegigsMusicandEvents
GurpPaulvan,broodjes&snacks
M.KramerLoodgietersbedrijf
HaasDe,Verlichting
MDHUitgeverij
Hanzesteden
MediamarktDeventer
BedrijfsverzekeringenB.V.
MediSport-Foxx
TenHagMakelaarsgroep
Menzis
TheHaircompany
Metaalmorfose
HegemanBouw&Infra
MulderInstallatietechniek
HextaHekwerk&Terreinbeveiliging
NETZOZEKERB.V.
HoogHoltenRestaurant/Hotel
NijhofGroep
I-design
OpelSmit&Co.
ING
OudeWesselinkJohn
Initial
OvermarsVastgoedB.V.
ItenzMaatwerkBV
Ovimex
J&RDienstverlening
PaulBugterWoningstoffering
J.J.Darboven
PetersAdTheHaircompany
J.vanderPloegDienstverleningB.V.
PietHaverhoekRecycling
JanZevenhuizenB.V.
PiuCalcio
JannProductsB.V.
PLSIncasso
JanssendeJongBouwHengeloB.V.
PostillionHotelDeventer
Jansenonroerendgoed
PouwDeventer
DeJong&Laan,accountantsen
ProdesFull-serviceinternetbureau
belastingadviseurs
PSKoeltechniek
JPRAdvocaten
PWC
JumboBrinkmanGorssel
RasterWelzijnsgroep
JVGCatering
KamervanKoophandelOostNederland RM&CoSanitair
daarmeeopdetweedeplatsinhet
tussenklassement.VoorSallandia
kwameninactie:LucasWijnbergen,MauricevanBussel,Jeremo
Stempher,LytianovanEngelen,
MilanMakel,NygelDikkeboer,Tim
Lablans,MohammedBudak,Jordy
Nagtegaal,GiovanniFrisart.
Detussenstand,diewordtbijgehoudendoorMirandavanBeynum,isalsvolgt.
1.Overwetering10doelpunten,2.
Sallandia7,3.VIOSVaassen6,4.
Colmschate’334.
Robitex
RodenburgMakelaarsenfinancieel
adviseurs
RoelofsLemelerveld
RosecSecurityBV
RowiëntExpress
RTVOost
RVRFlexSolutions
SalesPartners
SallandseWegenbouwB.V.
Sallcon
Sandd
SandtonIJsselhotel
Santpoorthedewijnhandel&slijterij
Saxion
ScanLogisticsHollandBV
Schimmel&Plante
SchoonzichtHoliday
SchuilingOptiek
ServiceGlasherstelOverGelder
ShamrockVastgoed
ShellStationMargijnenenk
SiwiB.V.
SmalbraakNotarissen
SnipperlingDe,FiatAutobedrijf
Spikker,CaféRestaurant
SpectronB.V.
SpectrusLicht&Advies
SportbedrijfDeventer
StefExclusiveFashion
SteggeAande,TwelloB.V.
StempherBen,Bloembinderij
Stentor,De
StorminkKeukenstudio
SWITCHAutomatiseringB.V.
TaverneHotelRestaurant
TechvisieOost
TelstarSportsandFashion
TipPersoneelsdiensten
Thebalux
Timmermansmodestoffen
TotalSafetyCenter
UitgeverijStedendriehoek
UnivéStadenLand
VanBurenBouwmaterialen
VanderLindeArchitecten
VastgoedTotaalbeheer
VelderbergVastgoed
VerzuimReductie
VigilatBeveiligingenB.V.
VisieAccountantsen
Belastingadviseurs
VosTransportB.V.
VTTKoeltechniek&Klimaatbeheersing
Wegenerhuis-aan-huis-kranten
WensinkAangenaam
WesselsBakkerij
WestfalenGassenNederlandB.V.
WoltersB.V.Schildersbedrijf
Z-PressSport&Media
GA EAGLES YOUTH PARTNERS
AliekeFischer,praktijkvoormondhygiëne
BDLManagement&Advies
BePaSportsB.V.
C1000Binnendijk
DeWildtKeuken
EvidentisB.V.
DranckenSpeijslokaaldeVier
JaargetijdenDeventer
HypotheekplanDeventer
Puursteigerhout.nl
STA
StichtingITS
VandenBeltAankoopmakelaarsV.O.F.
VanHalterenTechnischeInstallaties
VanTongerenTradingB.V.
n
e
ss
a
w
o
Aut
!
n
e
g
i
u
z
f
o
t
s
s
i
t
a
r
S N IP
PERL
ING
SD
IJK
Worp
A
ESTR
AT
N
L
Het
Hanzepark
PH
E
Colmschate
G
WE
KS
EDS
Z WE
IN
EL
HAN
ZEW
E
G
Bergweide
EM
SI
IJS
SE
ZU
T
HOLTERWE
G
Kloosterlanden
SE
W
EG
A1
w
E3 0
HENGELO
x
ORN
LDO
APE
%
21
+G
De hele maand oktober 2012,
op vertoon van deze bon, betaald
Bultman’s Carwash de BTW voor u!
*
G
N
I
KORT
21% BTW Korting op elk wasprogramma!
* Informeer naar de actievoorwaarden. Deze actie is geldig t/m 31 oktober 2012
Dortmundstraat 6
Deventer
(Kloosterlanden)
Dortmundstraat 6 Deventer (Kloosterlanden) Tel. 0570 - 63 70 98
www.carbeautycentre.nl
Apeldoorn
Deventer
Emmeloord
Harderwijk
Zwolle
?
t
i
u
e
j
g
Da ...met de auto of personenbus!?
Bij Bultman bent u op het juiste adres!
Personenbussen tot 9 personen, voorzien van airco.
Tevens Hertz agent. Bel of bezoek onze website
voor aanbiedingen en meer info.
TEL. 055- 521 48 88
www.bultman.nl

Vergelijkbare documenten

Go Ahead Eagles Nieuws van week 48

Go Ahead Eagles Nieuws van week 48 ‘Na het puntenverlies zou je bij na vergeten dat Go Ahead Eagles tegen Helmond Sport uitstekend heeft gespeeld en dan doel ik vooral op het goed verzorgde positiespel. We hebben de wedstrij d ge...

Nadere informatie

Presentatiekrant 2012-2013 - Welkom bij Wedstrijddag.nl

Presentatiekrant 2012-2013 - Welkom bij Wedstrijddag.nl Er zijn dit seizoen nogal wat parallellen tussen Go Ahead Eagles en tegenstander FC Dordrecht. Beiden hebben vier keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren en staan derhalve gedee...

Nadere informatie