MVO paper

Commentaren

Transcriptie

MVO paper
voor werkgelegenheid
voor maatschappelijk
rendement
voor iedereen
1
M V O , S o c i a l R e t u r n , S R O I e n so c i a l e n t e r p r i s e
Iedereen winst
Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen en aan het werk houden? Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen door het regionale bedrijfsleven en het toepassen van Social Return
kunnen hieraan bijdragen. IBN als Social Enterprise biedt de handvatten.
Winst voor iedereen en dus ook voordeel voor uw gemeente.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO, een modewoord? Allang niet meer. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen heeft een definitieve plaats veroverd in het bedrijfsleven.
MVO omvat de 3P’s Planet, Profit en People.en de invulling ervan varieert enorm.
Bedrijven kunnen zich onder meer richten op eerlijke handel, dierenwelzijn,
klimaatneutraal ondernemen, cradle to cradle en de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
De eerste twee P’s zijn vaak vanzelfsprekend maar juist de invulling van de P van
People blijkt lastig te zijn. Met name dit laatste MVO-thema biedt kansen voor IBN
en gemeenten. Wanneer meer bedrijven overgaan tot de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, leidt dit immers tot meer werkgelegenheid en minder
uitkeringen.
2
Social Return
Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen
die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.
De rijksoverheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen
‘social return’ als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat het
Rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt dat er bij de
uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt. Deze maatregel krijgt meer en meer navolging en laat
al steeds meer bedrijven kennis maken met de mogelijkheden van werk voor en met
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook gemeenten kunnen deze
contractvoorwaarde opnemen in hun inkopen en aanbestedingen. Op deze manier
wordt de doelstelling van social return ook lokaal verder ingevuld.
3
Enkele hulpmiddelen:
MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder biedt bedrijven de mogelijkheid te laten zien
welke inspanningen zij al doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij kunnen deze inspanningen ook laten certificeren. De Prestatieladder richt zich op de 3P’s van MVO: Planet, Profit
en People.
Prestatieladder Socialer Ondernemen
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is ontwikkeld om inzichtelijk te maken in welke mate bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid
van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO heeft als
doel de prestaties van bedrijven die socialer ondernemen te (h)erkennen. Dit leidt uiteindelijk tot:
• meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie;
• meer bedrijven die socialer ondernemen, onder meer door
ketenstimulatie;
• erkenning en grotere zichtbaarheid van deze bedrijven als een
bedrijf dat socialer onderneemt
De PSO is specifiek gericht op de MVO P van People en is een hulpmiddel voor
gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers om (ook) in aanbeste4
dingen met social return de bijdragen die bedrijven al leveren aan werkgelegenheid voor de mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te laten meewegen.
IBN Social return
Om het regionale bedrijfsleven te helpen bij en stimuleren tot werken met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt heeft IBN de IBN Social Return-formule ontwikkeld.
Dit is niets meer dan hulp bij de invulling van een social returnparagraaf bij inkoop
of aanbesteding. Dit kan uiteraard door de inzet van gedetacheerde medewerkers van
IBN. Daarnaast zijn er vooral ook indirect vele andere mogelijkheden voor bedrijven
om aan hun social returnverplichting te voldoen. Zoals het huren van vergaderruimte,
horea, catering, broodjesservice, schoonmaak of groenonderhoud. Juist deze minder
voor de hand liggende mogelijkheden zijn vaak een eye opener voor bedrijven en
maakt de invulling van social return vrijwel altijd toepasbaar.
IBN Social Return is een goed instrument voor het regionale bedrijfsleven om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door te werken met
IBN kunnen bedrijven aantonen aan MVO te doen, hun sociale gezicht tonen en zich
eventueel laten onderscheiden met een MVO keurmerk.
Ondernemers die werken met IBN, krijgen kwalitatieve dienstverlening tegen marktconforme prijzen én investeren bovendien rechtstreeks in de werkgelegenheid.
Immers, de winst van IBN is met recht maatschappelijk rendement dat terugvloeit
naar de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
5
Bijzondere winst verdeling IBN
Continuïteit is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor de groep mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Hiervoor houdt IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Het vrije vermogen
dat boven het weerstandsvermogen komt, wordt als volgt uitgekeerd:
• 25% wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds
(=bedoeld voor het stimuleren en creëren van werkgelegenheid voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
• 25% wordt toegevoegd aan het personeelsfonds (voor de financiering
van zaken voor medewerkers die CAO- en wettelijke verplichtingen te
boven gaan)
• 50% wordt als maatschappelijk dividend toegevoegd aan de Algemene
Gemeentelijke Reserve. De gemeenten in het IBN-werkgebied kunnen
dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. IBN werkt al langdurig met dit bijzondere
systeem. Inmiddels hebben de gemeenten al ruim 24 miljoen euro toegekend gekregen. Op deze manier laten de gemeenten het maatschappelijk rendement van
IBN volledig ten goede komen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
6
Symbolische overhandiging cheque
met maatschappelijk dividend aan
Caroline van den Elsen, bestuursvoorzitter Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant en wethouder
sociale zaken & arbeidsmarktbeleid
gemeente Veghel
IBN als social enterprise
Nieuw in Nederland is de totstandkoming van zogeheten Social Enterprises.
Social Enterprises zijn bedrijven die primair een sociaal doel nastreven met een
duurzaam verdienmodel. Ze verdienen geld aan producten en diensten maar
herinvesteren hun rendement in hun bedrijf en in de lokale gemeenschap.
Ook IBN gelooft in sociaal ondernemen, zet maatschappelijke problemen om in
kansen en ziet het streven naar maatschappelijk rendement niet als een bijzaak maar
als het kloppend hart van het bedrijf. Wereldwijd zijn Social Enterprises een begrip
aan het worden en ook in Nederland groeit het aantal. De kernboodschap van
Social Enterprises wordt ook door IBN actief benut en ingevuld: Iedereen winst!
7
Social return on investment
Werk betekent meer dan alleen geld verdienen. Het hebben van werk betekent meedoen in de maatschappij, erbij horen en volwaardig functioneren. Het hebben van
werk biedt mensen nieuwe kansen en leidt bovendien tot een aantal opvallende positieve extra effecten: het social return on investment (SROI). In het SROI-onderzoek dat
IBN eind 2011 heeft laten uitvoeren door PwC wordt dit onderbouwd. De resultaten
zijn opzienbarend. Het aan het werk helpen van bijna 3.000 gesubsidieerde medewerkers door IBN resulteert in een positief resultaat voor de maatschappij, waarbij nog
geldt dat een aantal zachte baten niet zijn gekwantificeerd zoals onder meer hogere
zelfredzaamheid, hogere eigenwaarde en een positief effect op de directe kring rond
de medewerker. Bovendien is de werkgelegenheid voor regulier productiepersoneel en
kadermedewerkers bij IBN buiten beschouwing gebleven, evenals de werkgelegenheid
bij toeleveranciers van IBN.
De harde opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan uit besparingen op
uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten uit belastingen, extra consumptie en extra
productiviteit. De geschatte financiële baten liggen tussen de 63,3 miljoen euro en de
70,3 miljoen euro en zijn daarmee nagenoeg gelijk aan de kosten van IBN van 67,6
miljoen euro. (Cijfers 2011)
8
De zachte opbrengsten van IBN voor de maatschappij laten zich moeilijker in geld
uitdrukken. Onderzoek toont aan dat mensen zonder werk vaker last hebben van
depressieve klachten, minder tevreden zijn, weinig zelfwaardering ervaren en zichzelf
minder bekwaam voelen. Doordat IBN mensen aan een volwaardige baan helpt,
ontstaan er naar alle waarschijnlijkheid baten voor deze mensen in de vorm van een
verhoogde kwaliteit van leven. Om deze veronderstellingen te onderbouwen is een
enquête uitgevoerd onder 500 medewerkers van IBN en 500 mensen die op de
wachtlijst staan en op het moment van het onderzoek dus nog geen baan hebben.
De respons van 38%, evenredig verdeeld over beide groepen, maakt dat er sprake
is van een representatieve steekproef.
9
Effecten van het hebben van werk
Uit het onderzoek blijken onomstotelijk de effecten van het
hebben van werk:
• Medewerkers zijn gelukkiger dan mensen op de wachtlijst: het gemiddelde
rapportcijfer dat medewerkers voor hun leven geven is een 7,2 terwijl kandidaten op
de wachtlijst hun leven een 6,3 geven. Dit gegeven is doorvertaald naar een kostenbesparing op de geestelijke gezondheidszorg van circa 1,6 miljoen euro per jaar.
• IBN medewerkers werken gemiddeld 2 uur meer dan ze aanvankelijk wensten of
verwachtten. Eenmaal aan de slag willen of kunnen mensen meer dan ze vooraf
aangeven.
• IBN medewerkers sporten meer en zijn sociaal actiever.
10
Een deel van de zachte baten is financieel gemaakt (2,9 miljoen euro) in de vorm van
besparingen op zorgkosten.
Rekening houdend met de kosten van 67,6 miljoen euro leidt het onderzoek tot een
netto resultaat van 5,6 miljoen euro. Zelfs als er wordt uitgegaan van een verdringingseffect van 10% (= het effect dat het werk dat door IBN-medewerkers wordt gedaan ten
koste gaat van een baan van iemand anders) zijn de baten nagenoeg gelijk aan
de kosten. Hierbij is een aantal zachte baten niet in geld omgerekend en bovendien
zijn de effecten op de werkgelegenheid van niet-gesubsidieerde IBN-medewerkers
en de werkgelegenheid bij toeleveranciers van IBN buiten beschouwing van
het onderzoek gebleven.
11
I e d e r e e n w i n s t:
• Ondernemers die werken met IBN, krijgen kwalitatieve dienstverlening
tegen marktconforme prijzen en investeren bovendien rechtstreeks in de
werkgelegenheid. Immers, de winst van IBN is met recht maatschappelijk
rendement dat terugvloeit ten gunste van de groep mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen bedrijven op deze manier invulling
geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid bij de MVO-P van People.
• De begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergt
speciale kennis en kunde, de inzet van IBN garandeert het bedrijfsleven
deze passende begeleiding zodat de inzet van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt duurzaam succesvol is, voor bedrijf en medewerker.
• Werken betekent meer dan geld verdienen alleen. IBN-medewerkers
zijn gelukkiger, sporten meer en zijn sociaal actiever dan voordat zij aan
het werk konden. Voor gemeenten betekent meer werkgelegenheid bij of
via IBN een daling van de uitkeringskosten naast andere positieve effecten voor de samenleving (extra consumptie, extra productiviteit en extra
inkomsten uit belastingen).
12

Vergelijkbare documenten