Jaarverslag Kenniscentrum

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag Kenniscentrum
Jaarverslag Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht 2015
In het kort
Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU), locatie Hoogstraat,
verhuisde in augustus 2015 weer terug naar de Rembrandtkade. Alle mensen die in het
kenniscentrum werken zijn weer terug naar 1 gezamenlijke ruimte met prachtige
flexplekken voor senior onderzoekers en (PhD) studenten. De meeste onderzoekers
werken zowel in W-gebouw UMC Utrecht als op de Rembrandtkade. Bij de feestelijke
opening en de open dag van De Hoogstraat (30+31 okt 2015) alsook de open dag van
het UMC Utrecht (3 okt 2015) werd door meerdere mensen van het KCRU rondleidingen
en presentaties verzorgd.
Het jaar 2015 stond wetenschappelijk gezien vooral in het teken van opstarten en vorm
geven van een aantal nieuwe promotieprojecten, zoals het uitwerken van de inhoud van
de interventies in samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionals, het
schrijven van METC protocollen en het werven van revalidatieafdelingen.
Het jaar werd positief gekleurd door de oratie op 2 juni 2015 te Groningen van prof. dr.
Marcel Post: ‘Lang, gezond en geluk leven met dwarslaesie’.
Het jaar werd negatief gekleurd door het afscheid van Mia Willems, de innovatie
deskundige. De innovatieprojecten zijn verdeeld onder de senioren en teammanagers.
Mia Willems zorgde ook voor samenwerking en afstemming tussen de afdeling
communicatie van Divisie Hersenen en De Hoogstraat rondom PR berichten van het KCRU
via verschillende media. Door de RvB Hoogstraat is gekozen om de functie voorlopig niet
opnieuw in te vullen gezien de financiële situatie van De Hoogstraat.
De matrix structuur van het kenniscentrum (4 diagnoses met 3 onderzoekslijnen
(cognitie, fysieke fitheid en (family)empowerment) krijgt steeds meer vorm via het
tweewekelijkse RIO (Research en Innovatie overleg), maar ook middels extra
wetenschappelijk overleg (meer in de diepte) over family(empowerment) (wat verstaan
we er onder, hoe meten we het) en over cognitie (rond thema neglect, virtual reality en
cognitieve stoornissen bij ALS).
Onderzoek
Er werden subsidies binnen gehaald voor WWW-Wijzer, de Virtuele Supermarkt,
Continuum of Care for ALS, rolstoelvaardigheid training voor kinderen, het
implementatieproject van ALLRISC, Participatie in Perspectief (PiP), de vertaling van de
PEDI-CAT en voor een onderzoek naar inzet van ervaringsdeskundigheid in de
dwarslaesierevalidatie. Twee promovendi (Alsem, Sol) hebben hiermee nu financiering
om hun promotie goed af te ronden. Tevens werd er geld toegewezen voor 2 promovendi
elders (Nijsse, Tilburg; V.d. Kuil, Leiden)
Veel energie ging zitten in exploreren van betere wetenschappelijke samenwerking met
divisie Kinderen en divisie Beeld in UMCU/WKZ. Er lijken veel kansen te zijn voor
gezamenlijk onderzoek binnen de divisie Kinderen met de afdeling neonatologie en
kinderneurologie. De neonatologie doet veel CP onderzoek waar KCRU tot nu toe niet bij
betrokken is. Een eerste stap is gezet in een concept samenwerkingsovereenkomst voor
CP Expertisecentrum tussen UMCU/WKZ, De Hoogstraat en VUMC. Bij divisie Beeld is een
nieuwe promovendus aangesteld die onderzoek gaat doen naar plasticiteit van het brein
na CVA en arm-handfunctie herstel. Deze PhD student komt te werken in de driehoek
van Divisie Beeld en afdelingen Neurologie en Revalidatiegeneeskunde.
Afgerond
De grote ReStoRe4stroke cohort studie is afgerond met 2 ‘Utrechtse’ promoties
(Tielemans, V. Mierlo) en het implementatieproject van ReStore4Stroke ‘De mens achter
de beroerte’ werd gestart in samenwerking met het NPI. Ook Boosman en Kruijsen
konden hun promotie afronden. Diverse projecten zoals de GMFCS-Family Report en
richtlijn ‘Bewegen bij CP’ werden succesvol afgerond.
Ook TREFAMS-A studie bij MS is afgerond. De laatste meting vond plaats in oktober
2015. Heine hoopt in 2016 te promoveren.
Het onderzoeksprogramma ALLRISC over fitheid en gezondheid van mensen met een
langdurige dwarslaesie werd eveneens afgesloten. De ‘Utrechtse’ promotie in dit
programma (Adriaansen) zal ook naar verwachting in 2016 plaats gaan vinden.
Gestart
Er werd een aantal nieuwe studies en projecten gestart.
POWER
Een multicenter trial om een vorm van
gezinsgerichte revalidatie in hersenletsel-,
dwarslaesie- en amputatieteams te evalueren.
Care4Brain en Take care for caregivers ALS
Multicentre trials om de inzet van eHealth ondersteuning voor mantelzorgers te
evalueren bij NAH en ALS.
2
Jaarverslag 2015 KCRU
WWW-Wijzer
Om ouders te helpen de hulpvraag beter te
formuleren en het antwoord hierop te vinden wordt
een digitaal instrument ontwikkeld en uitgeprobeerd.
Participatie in Perspectief (PiP)
Waarin jongeren met CP wordt gevraagd naar hun
ervaringen in sport, school en zorg. Deze . De
combinatie tussen ervaringskennis en
ontwikkelingsmodellen moet informatie ie leveren
waarmee aanbevelingen over participatie kunnen
worden geformuleerd.
ZELF DOEN
Een prospectief cohortonderzoek in acht dwarslaesieteams naar het verwerven van
zelfmanagementvaardigheden en eigen regie tijdens en na de revalidatie.
SEDENTAIR GEDRAG
Binnen de volwassen CP, CVA en dwarslaesie populatie wordt bekeken hoe sedentair
gedrag eruit ziet. Dit onderzoek gaat inzicht geven in het energieverbruik en
spieractiviteit bij sedentair gedrag (zitten en liggen) en onderbrekingen daarvan (staan
en lopen/rolstoelrijden).
PEDI-CAT
De vertaling en validering van een instrument waarmee voor een hele brede groep
kinderen en jongeren (0-20 jaar; niet diagnose-specifiek) door ouders of jongeren zelf de
uitvoering van dagelijkse activiteiten wordt gerapporteerd in de domeinen Zelfverzorging,
Mobiliteit, Sociaal-Cognitieve ontwikkeling en Verantwoordelijkheid.
Voor de lopende studies o.a. PAiR, Sport-2-Stay-Fit study, RISE, oogbeweging en zien na
een CVA, FACTS-2-ALS zie www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie.
Innovatie
Afgerond
Het project ‘Iedere stap telt’ (Activiteiten Monitor gebruik in
CVA revalidatie) werd in maart afgerond. Het project kreeg
veel spin-off bij het jaarcongres van het Kennisnetwerk
CVA NL. De kennis die vergaard werd in dit project wordt
nu gebruikt in De Hoogstraat bij het project ‘A bit Fitter’. In
het UMCU wordt de activiteiten monitor in 2016
geïmplementeerd in het oncologische team en in het
project ‘UMCU in Beweging’.
Ook het SKMS project ‘Validering van de USER binnen CVA’ is afgerond.
Het project ‘@home’ waarin thuisconsultatie in de kinderrevalidatie als pilot werd
ingevoerd en geëvalueerd is afgerond en nu onderdeel van reguliere zorg.
3
Jaarverslag 2015 KCRU
Gestart
Virtuele Supermarkt: project om op een dynamische (en daarmee gevoeliger) manier
aanwezigheid en ernst van cognitieve problemen te objectiveren bij patiënten met een
CVA.
Er werd door het neuroteam in De Hoogstraat geld binnen gehaald (CZ zorgprijs) om
‘Het ochtendritueel’ te verbeteren.
Lopend
De revalidatiegame DJ Fiero werd verder ontwikkeld en is momenteel geschikt om ook
thuis mee te oefenen. Samen met Roessingh Research & Development is een
subsidieaanvraag verkregen om verder onderzoek te doen naar het gebruik en de
effectiviteit van DJ Fiero.
Kennisontwikkeling met patiënt als partner
Er is een patiëntenpanel voor mensen met
hersenletsel in het UMCU opgericht. Er werd input
gevraagd aan het panel voor nieuwe subsidie
aanvragen en lopende projecten. Met het panel
bereiken we een grotere en meer gevarieerde
(andere) groep patiënten dan de
patiëntenvereniging.
Marjolijn Ketelaar heeft samen met de projectleider
van ‘Patiënt als partner’ in UMCU het onderwerp ook op de onderzoeksagenda van het
Speerpunt Brain gekregen met in januari 2016 een X-talk over dit thema.
Met BOSK, DON, Hersenletsel.nl en Spierziekte NL wordt intensief samengewerkt. In het
project ‘Participatie in Perspectief’ zijn 10 jongeren met CP ‘ambassadeur’ voor het
project geworden. Zij denken intensief mee over opzet en uitvoering. In het project
WWW-Wijzer is een moeder van een kind met CP aangenomen als projectmedewerker
om te ondersteunen bij de inhoudelijke invulling van de digitale tool. Visser-Meily is voor
4 jaar benoemd als medisch adviseur bij Hersenletsel.nl.
Onderwijs
Door vaker aanwezig te zijn bij onderwijsbijeenkomsten in het UMCU is het gelukt om
meer onderwijs naar ons toe te trekken. Hiermee is de zichtbaarheid binnen het
geneeskundeonderwijs vergroot. We geven nu ook in leerjaar 1 en 2
patiëntendemonstraties en bij de terugkomdagen van het neurologie- en het chirurgie
coschap is een vast uur revalidatiegeneeskunde opgenomen. In het SUMMA-onderwijs
nemen we sinds dit jaar deel in het blok Zenuwstelsel. Gestart werd met het maken van
een nieuw keuze blok ‘Stroke’ samen met de neurologie en de vasculaire geneeskunde.
4
Jaarverslag 2015 KCRU
Ook werd een bijdrage geleverd aan de cursus Neuropsychologische Revalidatie binnen
de master Neuropsychologie.
Voor het lokale opleidingsplan Revalidatiegeneeskunde is een themakaart ‘Academische
ziekenhuis’ uitgewerkt. Hierin staat beschreven welke wetenschappelijke doelen behaald
kunnen worden in het UMCU/WKZ. Er is overleg geweest tussen de senioren van het
KCRU en de opleider in het revalidatiecentrum De Hoogstraat en de scholingscommissie
met het verzoek om meer aandacht te besteden aan wetenschappelijke vorming en om
de senior onderzoeker meer te betrekken bij de beoordeling van dit onderdeel binnen de
opleiding.
Veel studenten vinden de weg naar het KCRU: geneeskunde, neuropsychologie, FT
wetenschappers en bewegingswetenschappers. Dit jaar meldden zich voor het eerst ook
2 honoursstudenten geneeskunde. Zij zijn bij de cognitieve lijn gestart zijn. Studenten
neuropsychologie (begeleid door Nijboer en Schröder) doen een deel van het
diagnostisch onderzoek bij CVA en bij ALS.
Besloten werd dat er geen Hoogstraatacademie gaat komen. In 2016 zal bekeken worden
of er contracten met professionele aanbieders van scholing (zoals NPI) worden opgesteld
en/of dat er wordt aangesloten bij een Academie die opgericht gaat worden vanuit het
speerpunt Brain, UMCU.
Academisering van het revalidatiecentrum en afdeling RV&S
Het project ‘Meten in EPD’ heeft er toe geleid dat een aantal basiskenmerken voor
klinisch opgenomen CVA en dwarslaesie patiënten nu standaard worden vastgelegd. Ook
in het ALS team is hard gewerkt aan vaste klinimetrie.
Bij alle onderzoeks- en innovatieprojecten wordt geprobeerd professionals uit de zorg te
betrekken. Doordat de verhuizing en productiezorgen veel tijd en aandacht vroegen van
de professionals kwam overleg over onderzoek onder druk te staan. De senioren waren
wel betrokken bij DMO’s. Ook werd er overleg gevoerd met focusgroepen. Hoe dat in
2016 zal gaan, hangt af van de nieuwe structuur. Nijboer en Schröder hebben een
voorstel geschreven voor academiseren van de vakgroep psychologie. Dit met het doel
om zowel ‘evidence based’ zorg als ‘practice based’ onderzoek te stimuleren en daarmee
een bijdrage te leveren aan goede zorg voor patiënten. Dit voorstel wordt in 2016
uitgewerkt en geïmplementeerd.
Het RIO wordt beter bezocht door de AIOSen en revalidatieartsen in het UMCU. Op dit
tijdstip zijn er geen poliklinische activiteiten meer gepland. Iedereen kan in principe
deelnemen.
Door PenO adviseur van RV&S UMCU is een document geschreven over ‘academische
attitude’, wat kun je van mensen verwachten die bij RV&S UMCU werken. Het komend
jaar zal dat verder worden uitgewerkt in toetsbare kenmerken. Het opstarten van
cognitief onderzoek in UMCU en opstarten van ‘UMCU in beweging’ zal een bijdragen
leveren bij academiseren van de afdeling RV&S.
5
Jaarverslag 2015 KCRU
Financiën
Door de controller van het KCRU werd veel tijd besteed aan het maken van overzichten
die door de senioren makkelijk in te zien zijn. De financiële afsluiting van een aantal
projecten bleek ingewikkeld en niet zonder slag of stoot te kunnen plaatsvinden. Met de
senioren zijn afspraken gemaakt om in de toekomst aanvragen via het UMCU te laten
lopen, aangezien daar meer juridische en financiële back-up kan worden gegeven. Dit is
nog niet geëffectueerd.
Binnenhalen van subsidies bleek dit jaar jammer genoeg niet altijd even succesvol. Door
meer en beter samen te werken met onderzoeksgroepen in WKZ en UMCU en
samenstellen van gezamenlijke expertisecentra vergroten we hopelijk in de toekomst de
kans op honorering van subsidieaanvragen.
Overig
Dit jaar werd op initiatief van de promovendus Heine gestart met een blog door
PhD studenten en senioren. In de blog wordt het wel en wee van over onderzoekers bij
KCRU beschreven. Verschillende onderwerpen zoals ‘Revalidatie is topsport’, ‘De ALS
patiënt rapporteert zelf’ en ‘Bellen naar de
pedel’ staan op de website van De Hoogstraat.
Voor het eerst werd door ons (Nijboer)
samenwerking met De Utrecht Holdings
gezocht, i.v.m. ontwikkeling van de Virtuele
Supermarkt. Deze Holdings beheren de patent
portfolio’s van het Universitair Medisch
Centrum Utrecht.
Bijlagen
1) Publicatielijst
2) Promovendi eind 2015
3) Promoties Utrecht en (co)promotor schap senioren KCRU 2015
4) Overzicht inhoud RIO’s 2015
5) SWOT analyse Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
6
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 1
Overview publications and output 2015
Oratie
2 juni 2015. Rijksuniversiteit Groningen.
Prof. dr. Marcel Post- bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder
revalidatie van mensen met een dwarslaesie, ‘Lang, gezond en gelukkig leven met een
dwarslaesie’.
Doctoral Degrees
28 mei 2015. Universiteit Maastricht
Promovendus: N. Tielemans. ‘Proactive coping post stroke: The Restore4Stroke SelfManagement study.’
Promotoren: prof. dr. C.M. van Heugten en prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
Copromotor: dr. V.P.M. Schepers
17 juni 2015: Universiteit Maastricht
Promovendus: B. Piškur. ‘Parents’ role in enabling the participation of their child with a
physical disability: Actions, challenges and needs.’
Promotoren: prof.dr. A.J.H.M. Beurskens, prof.dr. R.J.E.M. Smeets, prof.dr. M.J.
Jongmans
Copromotor: dr. M. Ketelaar
18 juni 2015. Universiteit Utrecht
Promovendus: A. Kruijsen-Terpstra. ‘Evaluating rehabilitation interventions in
preschool children with cerebral palsy.’
Promotoren: prof.dr. J.M.A. Visser-Meily, prof.dr. M.J. Jongmans
Copromotoren: dr. M. Ketelaar, dr. O.W. Verschuren
24 september 2015: Universiteit Utrecht
Promovendus: H. Boosman. ‘Learning after acquired brain injury. Learning the hard
way.’
Promotoren: prof.dr. J.M.A. Visser-Meily, prof.dr. C. van Heugten
2 oktober 2015: Universiteit Utrecht
Promovendus: N. van der Stoep. ‘Into the depths of spatial attention and multisensory
integration.’
Promotor: prof. A. Postma
Copromotoren: dr. S. van der Stigchel, dr. T. Nijboer
22 oktober 2015. Universiteit Utrecht
Promovendus: M. van Mierlo. ‘The importance of psychological factors: the
Restore4Stroke Patient Cohort study.’
Promotoren: Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily, Prof. dr. C.M. van Heugten, Prof. dr.
M.W.M. Post
7
Jaarverslag 2015 KCRU
Scientific publications
1. Adriaansen JJ, van Asbeck FW, van Kuppevelt D, Snoek GJ, Post MW. Bowel
Outcomes of neurogenic bowel management in individuals living with a spinal cord
injury for at least ten years. Arch Phys Med Rehabil. 2015;96(5):905-12.
2. Adriaansen JJ, van Asbeck FW, Tepper M, Faber WX, Visser-Meily JM, de Kort
LM, Post MW. Bladder-emptying methods, neurogenic lower urinary tract dysfunction
and impact on quality of life in people with long-term spinal cord injury. J Spinal Cord
Med. 2015 Oct 8. [Epub ahead of print]
3. Backes D, Rinkel GJ, van der Schaaf IC, Bijvank JA, Verweij BH, Visser-Meily JM,
Post MW, Algra A, Vergouwen MD. Recovery to Preinterventional Functioning,
Return-to-Work, and Life Satisfaction After Treatment of Unruptured Aneurysms.
Stroke. 2015 Jun;46(6):1607-12.
4. Ballert CS, Post MW, Brinkhof MW, Reinhardt JD; SwiSCI Study Group. Psychometric
properties of the Nottwil Environmental Factors Inventory Short Form. Arch Phys Med
Rehabil 2015;96:233-40.
5. Bloemen MA, Verschuren O, van Mechelen C, Borst HE, de Leeuw AJ, van der Hoef
M, de Groot JF. Personal and environmental factors to consider when aiming to
improve participation in physical activity in children with Spina Bifida: a qualitative
study. BMC Neurol. 2015 Feb 10;15:11.
6. Blömer AM, van Mierlo ML, Visser-Meily JM, van Heugten CM, Post MW. Does
the frequency of participation change after stroke and is this change associated with
the subjective experience of participation? Arch Phys Med Rehabil. 2015;96(3):45663.
7. Bongers BC, Werkman MS, Blokland D, Eijsermans MJ, Van der Torre P, Bartels B,
Verschuren O, Takken T. Validity of the Pediatric Running-Based Anaerobic Sprint
Test to Determine Anaerobic Performance in Healthy Children. Pediatr Exerc Sci. 2015
May;27(2):268-76.
8. Boosman H, van Heugten CM, Winkens I, Smeets SM, Visser-Meily JM. Further
validation of the Motivation for Traumatic Brain Injury Rehabilitation Questionnaire
(MOT-Q) in patients with acquired brain injury. Neuropsychol Rehabil. 2016
Jan;26(1):87-102.
9. Boosman H, Winkens I, van Heugten CM, Rasquin SM, Heijnen VA, Visser-Meily JM
Predictors of health-related quality of life and participation after brain injury
rehabilitation: the role of neuropsychological factors. Neuropsychol Rehabil. 2015 nov
26: 1-18. [Epub ahead of print]
10.Claessen MH, van der Ham IJ, Jagersma E, Visser-Meily JM. Navigation strategy
training using virtual reality in six chronic stroke patients: A novel and explorative
approach to the rehabilitation of navigation impairment. Neuropsychol Rehabil. 2015
Jun 4:1-25. [Epub ahead of print]
8
Jaarverslag 2015 KCRU
11.Dalmaijer ES, Van der Stigchel S, Nijboer TC, Cornelissen TH, Husain M.
CancellationTools: All-in-one software for administration and analysis of cancellation
tasks. Behav Res Methods. 2015 Dec;47(4):1065-75.
12.Dutrieux RD, van Eijk M, van Mierlo ML, van Heugten CM, Visser-Meily JM,
Achterberg WP. Discharge home after acute stroke: Differences between older and
younger patients. J Rehabil Med. 2015 Dec 11. doi: 10.2340/16501977-2045. [Epub
ahead of print]
13.Geertzen J, van der Linde H, Rosenbrand K, Conradi M, Deckers J, Koning J, Rietman
HS, van der Schaaf D, van der Ploeg R, Schapendonk J, Schrier E, Smit Duijzentkunst
R, Spruit-van Eijk M, Versteegen G, Voesten H. Dutch evidence-based guidelines for
amputation and prosthetics of the lower extremity: Amputation surgery and
postoperative management. Part 1. Prosthet Orthot Int. 2015 Oct;39(5):351-60.
14.Geertzen J, van der Linde H, Rosenbrand K, Conradi M, Deckers J, Koning J, Rietman
HS, van der Schaaf D, van der Ploeg R, Schapendonk J, Schrier E, Smit Duijzentkunst
R, Spruit-van Eijk M, Versteegen G, Voesten H. Dutch evidence-based guidelines for
amputation and prosthetics of the lower extremity: Amputation surgery and
postoperative management. Part 2. Prosthet Orthot Int. 2015 Oct;39(5):361-71.
15.Heine M, van den Akker LE, Verschuren O, Visser-Meily A, Kwakkel G; TREFAMSACE Study Group. Reliability and responsiveness of cardiopulmonary exercise testing
in fatigued persons with multiple sclerosis and low to mild disability. PLoS One. 2015
Mar 19;10(3) eCollection 2015.
16.Heine M, van der Port I, Rietberg MB, van Wegen EE, Kwakkel G. Exercise therapy
for fatigue in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep
11;9:CD009956.
17.Heine M, Wens I, Langeskov-Christensen M, Verschuren O, Eijnde BO, Kwakkel G,
Dalgas U. Cardiopulmonary fitness is related to disease severity in multiple sclerosis.
Mult Scler. 2015 May 26. [Epub ahead of print]
18.Hoeve NT, van Geffen ME, Post MW, Stam HJ, Sunamura M, van Domburg RT, van
den Berg-Emons HJ. Participation in society in patients with coronary artery disease
before and after cardiac rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Feb 5.
19.Huenges Wajer IM, Cremers CH, van Zandvoort MJ, Vergouwen MD, van der Schaaf
IC, Velthuis BK, Dankbaar JW, Vos PC, Visser-Meily JM, Rinkel GJ. CT perfusion on
admission and cognitive functioning 3 months after aneurysmal subarachnoid
haemorrhage. J Neurol. 2015 Mar;262(3):623-8.
20.Janssens L, Holtslag HR, Schellekens PP, Leenen LP. Degloved foot sole successfully
reconstructed with split thickness skin grafts. Int J Surg Case Rep. 2015;7C:61-3.
9
Jaarverslag 2015 KCRU
21.Juvalta S, Post MW, Charlifue S, Noreau L, Whiteneck G, Dumont FS, Reinhardt JD.
Development and cognitive testing of the Nottwil Environmental Factors Inventory in
Canada, Switzerland, and the USA. J Rehabil Med 2015;47:618–625.
22.Kruijsen-Terpstra AJA, Ketelaar M, Verschuren O, Smits DW, Jongmans MJ, Gorter
JW. Determinants of developmental gain in daily activities in young children with
cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatr. 2015;25:265-279.
23.Kruijsen-Terpstra AJA, Ketelaar M, Verschuren O, Gorter JW, Vos RC, Verheijden
J, Jongmans MJ, Visser-Meily JMA, LEARN 2 MOVE 2-3 Study Group. Efficacy of
three therapy approaches in pre-school children with cerebral palsy: A randomized
controlled trial. Dev Med Child Neurol, 2015 [Epub ahead of print] NOG GEEN LINK
24.Kruithof WJ, Post MWM, van Leeuwen CMC, Schepers VPM, van den Bos GAM,
Visser-Meily JMA. Course of social support and relationships between social support
and patients’ depressive symptoms in the first three years post-stroke. J Rehabil Med
2015;47:599-604.
25.Kruithof WJ, Post MWM, Visser-Meily JMA. Measuring negative and positive
caregiving experiences: A psychometric analysis of the Caregiver Strain Index
Expanded. Clin Rehabi. 2015 Dec;29(12):1224-1233.
26.Lankhorst K, van der Ende-Kastelijn K, de Groot J, Zwinkels M, Verschuren O,
Backx F, Visser-Meily A, Takken T; HAYS study group. Health in Adapted Youth
Sports Study (HAYS): health effects of sports participation in children and adolescents
with a chronic disease or physical disability. Springerplus. 2015 Dec 22;4:796.
27.Langeskov-Christensen M, Heine M, Kwakkel G, Dalgas U. Aerobic Capacity in
Persons with Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med.
2015 Jun;45(6):905-23.
28.Malekzadeh A, Van de Geer-Peeters W, De Groot V, Teunissen CE, Beckerman H;
TREFAMS-ACE Study Group1. Fatigue in patients with multiple sclerosis: is it
related to pro- and anti-inflammatory cytokines? Dis Markers. 2015;2015:758314.
29.Müller R, Peter C, Cieza A, Post MW, Van Leeuwen CM, Werner CS, Geyh S;
SwiSCI Study Group. Social Skills: A Resource for More Social Support, Lower
Depression Levels, Higher Quality of Life, and Participation in Individuals With Spinal
Cord Injury? Arch Phys Med Rehabil 2015 Mar;96(3):447-55.
30.New PW, Reeves RK, Smith É, Townson A, Eriks-Hoogland I, Gupta A, Maurizio B,
Scivoletto G, Post MW. International retrospective comparison of inpatient
rehabilitation for patients with spinal cord myelopathy: Epidemiology and clinical
outcomes. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Jun;96(6):1080-7.
1
Membership Trefams ACE Study group; Heine M, Visser-Meily A, Verschuren O.
10
Jaarverslag 2015 KCRU
31.Nijsse B, van Heugten CM, van Mierlo ML, Post MW, de Kort PL, Visser-Meily JM.
Psychological factors are associated with subjective cognitive complaints 2 months
post-stroke. Neuropsychol Rehabil. 2015 Jul 24:1-17. [Epub ahead of print]
32.Nooijen CFJ, Post MWM, Spooren AL, Valent LJ, Broeksteeg R, Sluis TA, Stam HJ,
van den Berg-Emons RFG, Act-Active Research Group. Exercise self-efficacy and the
relation with physical behavior and physical capacity in wheelchair-dependent persons
with subacute spinal cord injury. J Neuroeng Rehabil. 2015, 2015 Nov 19;12(1):103.
33.Oner FC, Sadiqi S, Lehr AM, Aarabi B, Dunn RN, Dvorak MF, Fehlings MG, Kandziora
F, Post MW, Rajasekaran S, Vialle L, Vaccaro AR. Toward Developing a Specific
Outcome Instrument for Spine Trauma: An Empirical Cross-sectional Multicenter ICFBased Study by AOSpine Knowledge Forum Trauma. Spine (Phila Pa 1976). 2015 Sep
1;40(17):1371-9.
34.Oner CF, Jacobs WC, Lehr AM, Sadiqi S, Post MW, Aarabi B, Chapman JR, Dvorak
MF, Fehlings MG, Kandziora F, Rajasekaran S, Vaccaro AR. Towards the Development
of a Universal Outcome Instrument for Spine Trauma - A Systematic Review and
Content Comparison of Outcome Measures used in Spine Trauma Research Using the
ICF as Reference. Spine (Phila Pa 1976). 2015 Oct 17. [Epub ahead of print]
35.Oudman E, Nijboer TCW, Postma A, Wijnia JW, Van der Stigchel. Procedural learning
and memory rehabilitation in Korsakoff's syndrome - a review of the literature.
Neuropsychol Rev. 2015 Jun;25(2):134-48.
36.Paffen CLE, Van der Smagt MJ, Nijboer TCW. Cross-modal, bidirectional priming in
grapheme-color synesthesia. Conscious Cogn. 2015 May;33:325-33.
37.Peter C, Müller R, Post MW, van Leeuwen CM, Werner CS, Geyh S; Swiss Spinal
Cord Injury Cohort Study Group. Depression in spinal cord injury: Assessing the role
of psychological resources. Rehabil Psychol. 2015 Feb;60(1):67-80.
38.Piškur B, Beurskens AJ, Jongmans MJ, Ketelaar M, Smeets RJ. What do parents need
to enhance participation of their school-aged child with a physical disability? A crosssectional study in the Netherlands. Child Care Health Dev. 2015; 41(1): 84-92.
39.Piškur B, Meuser S, Jongmans MJ, Ketelaar M, Smeets RJ, Casparie BM, Haarsma
FA, Beurskens AJ. The lived experience of parents enabling participation of their child
with a physical disability at home, at school and in the community. Disabil Rehabil.
2015 Jun 29:1-10. [Epub ahead of print]
40.Post MWM, Adriaansen JJE, Charlifue S, Biering-Sørensen F, van Asbeck FWA.
QoL Good validity of the International Spinal Cord Injury Quality of Life Basic Data
Set. Spinal Cord. 2015 Jun 23. [Epub ahead of print]
41.Post MW, Charlifue S, Biering-Sørensen F, Catz A, Dijkers MP, Horsewell J, Noonan
VK, Noreau L, Tate DG, Sinnott KA. Development of the International Spinal Cord
11
Jaarverslag 2015 KCRU
Injury Activities and Participation Basic Data Set. Spinal Cord. 2015 Oct 20. [Epub
ahead of print]
42.Post MWM, Reinhardt JD. Participation and life satisfaction in aged people with spinal
cord injury: does age at onset make a difference? Top Spinal Cord Inj Rehabil.
2015;21(3):233–240.
43.Ruoranen K, Post MW, Juvalta S, Reinhardt JD. Participation and integration from
the perspective of persons with spinal cord injury from five European countries. J
Rehabil Med. 2015 Feb 23;47(3):216-22.
44.Sadiqi S, Lehr AM, Post MW, Vaccaro AR, Dvorak MF, Oner FC. Towards a specific
outcome instrument for spinal trauma - How to measure function and health. Spine
(Phila Pa 1976). 2015 May 15;40(10):E578-86.
45.Scarpina F, Van der Stigchel S, Nijboer TCW, Dijkerman HC. Prism adaptation
changes the subjective proprioceptive localisation of the hands. Journal of
Neuropsychology. 2015 Mar;9(1):21-32.
46.Smit M, Schutter DJ, Nijboer TC, Visser-Meily JM, Jaap KL, Kant N, Penninx J,
Dijkerman CH. Transcranial direct current stimulation to the parietal cortex in
hemispatial neglect: A feasibility study. Neuropsychologia. 2015 Jul;74:152-61.
47.Ten Brink AF, Nijboer TCW, Bergsma DP, Barton JJS, Van der Stigchel S. Lack of
multisensory integration in hemianopia: no influence of visual stimuli on aurally
guided saccades to the blind hemifield. PLoS ONE. 2015 April;10(4): e0122054.
48.Ten Brink AF, Van der Stigchel S, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW. You never
know where you are going until you know where you have been: disorganized search
after stroke. Journal of Neuropsychology. 2015 Mar 11. [Epub ahead of print]
49.Ten Brink AF, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW. Study protocol of 'Prism
Adaptation in Rehabilitation': a randomized controlled trial in stroke patients with
neglect. BMC Neurology, 2015 Feb 4;15:5.
50.Ter Hoeve N, van Geffen ME, Post MWM, Stam HJ, Sunamura M, van Domburg RT,
van den Berg-Emons HJG. Participation in society in patients with coronary artery
disease before and after cardiac rehabilitation frequency, experienced restrictions and
satisfaction. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Jun;96(6):1110-6.
51.Tielemans NS, Schepers VP, Visser-Meily JM, van Haastregt JC, van Veen WJ,
van Stralen HE, van Heugten CM. Process evaluation of the Restore4stroke SelfManagement intervention 'Plan Ahead!': A stroke-specific self-management
intervention. Clin Rehabil. 2015 Dec 11. [Epub ahead of print].
12
Jaarverslag 2015 KCRU
52.Tielemans NS, Schepers VP, Visser-Meily JM, Post MW, van Heugten CM.
Associations of proactive coping and self-efficacy with psychosocial outcomes in
individuals after stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Aug;96(8):1484-91.
53.Tielemans NS, Visser-Meily JM, Schepers VP, Passier PE, van de Port IG,
Vloothuis JD, Struyf PA, van Heugten CM. Effectiveness of the Restore4Stroke selfmanagement intervention "Plan Ahead!": A randomized controlled trial in stroke
patients and partners. J Rehabil Med. 2015 Oct 1. [Epub ahead of print]
54.Tinga AM, Visser-Meily JM, van der Smagt MJ, Van der Stigchel S, van Ee R,
Nijboer TC. Multisensory Stimulation to Improve Low- and Higher-Level Sensory
Deficits after Stroke: A Systematic Review. Neuropsychol Rev. 2015 Oct 21. [Epub
ahead of print]
55.Van Asbeck FWA, Post MWM. Bedside prediction of the progress of pressure ulcer
ealing in patients with spinal cord injury using the “Decu-stick”. Spinal Cord.
2015;53(7):539-43.
56.Van Cooten IP, Snoek GJ, Nene AV, de Groot S, Post MWM. Functional hindrance
due to spasticity during inpatient rehabilitation and 1 year after in persons with spinal
cord injury. Spinal Cord. 2015 2015 Sep;53(9):663-7.
57.Van den Akker LE, Heine M, van der Veldt N, Dekker J, de Groot V, Beckerman H.
Feasibility and Safety of Cardiopulmonary Exercise Testing in Multiple Sclerosis: A
Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Nov;96(11):2055-66.
58.Van der Stoep N, Nijboer TC, Van der Stigchel S, Spence C. Multisensory interactions
in the depth plane in front and rear space: A review. Neuropsychologia. 2015
Apr;70:335-49. 2014.
59.Van der Stoep, Spence C, Nijboer TCW, Van der Stigchel S. On the relative
contributions of multisensory integration and crossmodal exogenous spatial attention
to multisensory response enhancement. Acta Psychol (Amst). 2015 Nov;162:20-8.
60.Van der Stoep N, Van der Stigchel S, Nijboer TC. Exogenous spatial attention
decreases audiovisual integration. Atten Percept Psychophys. 2015 Feb;77(2):46482.
61.Van der Stoep N, Van der Stigchel S, Nijboer TC, Van der Smagt MJ. Audiovisual
integration in near and far space: effects of changes in distance and stimulus
effectiveness. Exp Brain Res. 2015 Mar 19. [Epub ahead of print]
62.Van Eeden M, van Heugten C, van Mastrigt GA, van Mierlo M, Visser-Meily JM,
Evers SM. The burden of stroke in the Netherlands: estimating quality of life and
costs for 1 year poststroke. BMJ Open. 2015 Nov 27;5(11):e008220.
13
Jaarverslag 2015 KCRU
63.Van Groenestijn AC, Schröder CD, Visser-Meily JM, Reenen ET, Veldink JH, van
den Berg LH. Cognitive behavioural therapy and quality of life in psychologically
distressed patients with amyotrophic lateral sclerosis and their caregivers: Results of
a prematurely stopped randomized controlled trial. Amyotroph Lateral Scler
Frontotemporal Degener. 2015 Sep;16(5-6):309-15.
64.Van Leeuwen CMC, Edelaar-Peeters Y Peter C, Stiggelbout AM, Post MWM.
Psychological factors and mental health in persons with spinal cord injury: An
exploration of change or stability. J Rehabil Med. 2015 Jun;47(6):531-7.
65.Van Mierlo ML, Van Heugten CM, Post MWM, Hajós TRS, Kappelle LJ, Visser-Meily
JMA. Quality of life during the first two years post stroke: The Restore4Stroke Cohort
Study. Cerebrovasc Dis. 2015 Nov 19;41(1-2):19-26. [Epub ahead of print]
66.Van Mierlo ML, van Heugten CM, Post MW, De Kort PL, Visser-Meily JM.
Psychological factors determine depressive symptomatology after stroke. Arch Phys
Med Rehabil. 2015 Jun;96(6):1064-70.
67.Van Mierlo ML, van Heugten CM, Post M, De Kort P, Visser-Meily J. Life
satisfaction post stroke: The role of illness cognitions. J Psychosom Res. 2015
Aug;79(2):137-42.
68.Vasluian E, van Wijk I, Dijkstra PU, Reinders-Messelink HA, van der Sluis CK.
Adaptive devices in young people with upper limb reduction deficiencies: Use and
satisfaction. J Rehabil Med. 2015 Apr;47(4):346-55.
69.Verschuren O, Mead G, Visser-Meily A. Sedentary behaviour and stroke:
foundational knowledge is crucial. Transl Stroke Res. 2015 Feb;6(1):9-12.
70.Verschuren O, de Haan F, Mead G, Fengler B, Visser-Meily A. Characterizing
energy expenditure during sedentary behavior after stroke. Arch Phys Med Rehabil.
2015 Sep 29. [Epub ahead of print]
71.Verschuren O, Balemans AC. Update of the core set of exercise tests for children
and adolescents with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther. 2015 Summer;27(2):187-9.
72.Verwer JH, van Leeuwen CM, Bolier L, Post MW. Feasibility of an online well-being
intervention for people with spinal cord injury: a pilot study. Spinal Cord. 2015 Oct
20. [Epub ahead of print]
73.Zwinkels M, Verschuren O, Lankhorst K, van der Ende-Kastelijn K, de Groot J,
Backx F, Visser-Meily A, Takken T; Sport-2-Stay-Fit study group. Sport-2-Stay-Fit
study: Health effects of after-school sport participation in children and adolescents
with a chronic disease or physical disability. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2015 Oct
6;7:22.
14
Jaarverslag 2015 KCRU
Professional publications
1. Achterberg W, Visser-Meily A. Herstel van kwetsbare ouderen kan beter.
Medisch Contact, 23-4-2015; 859-861.
2.
3. Bakers J, Verschuren O, Willems M, Visser-Meily JMA. Een innovatie project
in de CVA-zorg. Elke beweging telt. Nederlands Tijdschrift voor
Revalidatiegeneeskunde. 2015;(3): 138-141.
4. Boosman H, van Heugten CM, Blaas I, Visser-Meily JMA. De MOT-Q. Hét
instrument om motivatie voor revalidatie na hersenletsel mee te meten?
Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde. 2015;(1):11-16.
5. Boosman H, van Heugten C.M. Visser-Meily JMA. Leerbaarheid bij patiënten
met hersenletsel; veel besproken, weinig onderzocht. Nederlands Tijdschrift voor
Revalidatiegeneeskunde. 2015; 6: 265-269.
6. Boosman H, Visser-Meily JMA, Smits P, Mastboom ESL, van Heugten CM. Hoe
brengen neuropsychologen de gedragsmatige, emotionele en psychosociale
veranderingen in kaart bij patiënten met hersenletsel? Tijdschrift voor
Neuropsychologie. 2015:1;41-56.
7. Çomiç H, Visser-Meily JMA, Verschuren O. Recente reviews en aanbevelingen.
Beweegadvies voor CVA-patiënten: keep on moving. Nederlands Tijdschrift voor
Revalidatiegeneeskunde 2015; 3: 113-117.
8. Fengler RKB, Schiemanck SK, Deetman S, Sicking AHJM, Kouwenhoven M,
Visser-Meily JMA. Revalidatiezorg voor jonge patiënten met ernstig
Hersenletsel. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde. 2015;(2):7274.
9. Heutink M. Behandelprogramma omgaan met neuropatische pijn na een
dwarslaesie. Nederlands Tijdschrift voor de Revalidatiegeneeskunde. 2015;(1):1921.
10.Heine, M. Langeskov-Christensen, U. Dalgas, G. Kwakkel. Fysieke fitheid bij
mulitpele sclerose. Nederlands Tijdschrift voor de Revalidatiegeneeskunde.
2015;(5):236-237.
11.Ketelaar M, Visser-Meily JMA. Van patiëntgerichte zorg naar gezinsgerichte
zorg en verder: Family Empowerment. VVP Nieuws; Vereniging van
Psychodiagnostisch Werkenden. Nr 6, Feb 2015.
12.Ketelaar M. 60 jaar VRA: van patiëntgerichte zorg naar gezinsgerichte zorg
Family Empowerment. Nederlands Tijdschrift voor de Revalidatiegeneeskunde.
2015;(5):208-210.
15
Jaarverslag 2015 KCRU
13.Nijboer T. Neglectonderzoek: De stand van zaken en nieuwe inzichten in
diagnostiek van neglect. VVP Nieuws; Vereniging van Psychodiagnostisch
Werkenden. Nr.6, Feb 2015.
14.Onderwater AT, Van Leeuwen CMC. Van Diemen T, Norouz S, Post MWM.
Psychosociale begeleiding van mensen met een dwarslaesie door de ogen van
professionals werkend in revalidatiecentra in Nederland. Nederlands Tijdschrift
voor Revalidatiegeneeskunde. 2015;(5):215-220.
15.Oudman E, Postma A, Van der Stigchel S, Appelhof B, Wijnia JW, Nijboer TCW.
De MoCA en MMSE als screeningsinstrumenten voor alcoholgerelateerde
cognitieve stoornissen en het syndroom van Korsakov. Neuroprax. 2-2015.
16.Visser-Meily JMA. 60 jaar VRA: De kaarsenman. Van gehandicapte tot
zelfstandig ondernemer, van fysiotherapie naar fitnessen. 2015. Nederlands
Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde 2015;(2):53-54.
17.Van ’t Erve W. 60 jaar VRA: de ontwikkeling van het maatschappelijk werk. Van
paternalistische hulpverlener naar ondersteuner bij het ontwikkelen van eigen
regie. Nederlands Tijdschrift voor de Revalidatiegeneeskunde. 2015;(1):6-7.
18.Van Mierlo M, Visser-Meily JMA, Pelikaan W, Puppels C, Passier P. Aandacht
voor psychosociale problematiek is nodig. Cordiaal 1/2015: 4-7.
19.Wittink H, Visser-Meily JMA. Zorg voor mensen met TIA/minor stroke. NTR
2015; 5; 222-224
Books and chapters
►
►
►
►
►
Jaeken D, Verschuren O, Tilstra N, Titulaer S, de Moor J. Bewegen en Sport.
In: Hadders-Algra M, Maathuis K, Pangalila RF, Becher JG, de Moor J (Eds).
Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum, 2015. P 273-284.
ISBN: 978 90 232 5080 7
Ketelaar M, van Schie PEM, Reinders-Messelink H, Schoemaker M.
Meetinstrumenten. In: Hadders-Algra M, Maathuis K, Pangalila RF, Becher JG,
de Moor J (Eds). Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum, 2015. P 41-64.
ISBN: 978 90 232 5080 7.
Post MWM. Outcome measurement. In: Chhabra HS (ed). ISCoS textbook
on comprehensive management of spinal cord injuries. New Delhi: Wolters
Kluwer (India) 2015 p 918-28. ISBN-13:978-93-5129-440-5
Rentinck I, de Moor J, Siebes R, Nijhuis B. Gezin en samenleving. In:
Hadders-Algra M, Maathuis K, Pangalila RF, Becher JG, de Moor J (Eds).
Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum, 2015. P 299-312.
ISBN: 978 90 232 5080 7.
Van Tol-de Jager M, de Groot I, Schoenmakers M, Hendriksen J, van der
Pol L. Neuromusculaire aandoeningen. In: Hadders-Algra M, Maathuis K,
16
Jaarverslag 2015 KCRU
►
►
►
Pangalila RF, Becher JG, de Moor J (Eds). Kinderrevalidatie. Assen: Van
Gorcum, 2015. P 437-464. ISBN: 978 90 232 5080 7.
Van Wijk I, Sakkers R, Janssen W, Elzinga-Plomp A. Aangeboren en
verworven aandoeningen van armen en benen. In: Hadders-Algra M,
Maathuis K, Pangalila RF, Becher JG, de Moor J (Eds). Kinderrevalidatie.
Assen: Van Gorcum, 2015. P 465-488. ISBN: 978 90 232 5080 7.
Van Wijk I, Sakkers R, Janssen W, Elzinga-Plomp A. Skeletdysplasie en
arthrogryposis multiplex congenita. In: Hadders-Algra M, Maathuis K,
Pangalila RF, Becher JG, de Moor J (Eds). Kinderrevalidatie. Assen: Van
Gorcum, 2015. P 489-512. ISBN: 978 90 232 5080 7.
Verhoef M, Dik P, Vinck A, Maathuis P, Schoenmakers M. Spina Bifida. In:
Hadders-Algra M, Maathuis K, Pangalila RF, Becher JG, de Moor J (Eds).
Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum, 2015. P 417-436.
ISBN: 978 90 232 5080 7.
Scientific congresses (presentations, posters)
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Ausems-de Wijn FS, Alsem MW, Ketelaar M. How Do Parents of Children
with Physical Disabilities Search for Information? a Qualitative Study. Poster
presentation. Congres Johanna Kinderfonds. 21 May 2015. Arnhem, The
Netherlands.
Ausems-de Wijn FS, Alsem MW, Ketelaar M. How Do Parents of Children
with Physical Disabilities Search for Information? a Qualitative Study. Poster
presentation. Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM), 5-7
November 2015, Rotterdam, The Netherlands.
Bakers J, Verschuren O, Willems M, Visser-Meily A. Activity monitors
are an useful tool in stroke rehabilitation. Poster presentation. Congress
NeuroRehabilitation and Neural Repair, 21-22 May 2015, Maastricht, The
Netherlands.
Balemans ACJ, Bolster E, Bakels J, Blauw R, Becher JG, Dallmeijer AJ. High
Physical Strain during Walking in Cerebral Palsy. Oral presentation. XXIXth
pediatric work physiology meeting. 9-13 September 2015, Utrecht, The
Netherlands.
Bolster EAM, Balemans ACJ, Brehm MA, Becher JG, Dallmeijer AJ. Energy
cost of walking in relation to age and body height in children with cerebral
palsy compared to typically developing children. Oral Presentation. XXIXth
pediatric work physiology meeting. 9-13 September 2015, Utrecht, The
Netherlands.
Balemans ACJ, Bolster E, Bakels J, Blauw R, Becher JG, Dallmeijer AJ.
Physical Strain in Cerebral Palsy. Oral presentation. American Academy for
Cerebral Palsy and Developmental Medicine, 21-24 October 2015, Austin, TX,
USA.
Balemans ACJ, van Wely L, Blonk J, Becher JG, Dallmeijer AJ. Comparing
maximal cardiopulmonary exercise test and shuttle run test outcomes in
children with cerebral palsy. Oral presentation. American Academy for
Cerebral Palsy and Developmental Medicine. 21-24 October 2015, Austin, TX,
USA.
Dallmeijer AJ, Balemans ACJ, Bolster EAM, Becher JG. Clinical exercise
testing in youth with cerebral palsy. Instructional Course. American Academy
for Cerebral Palsy and Developmental Medicine. 21-24 October 2015, Austin,
TX, USA.
Boosman H, Winkens L, van Heugten C, Rasquin S, Heijen V, Visser-Meily
A. Predictors of health related quality of life and participation after brain
injury rehabilitation: the role of neuropsychologcial factors. Oral
presentation. Congress on NeuroRehabilitation and Neural Repair. 22 May
2015. Maastricht, The Netherlands.
17
Jaarverslag 2015 KCRU
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Claessen MHG, Wolswijk IC, van der Ham, IJM. The effect of instruction on
the spatial and temporal aspects of route knowledge. Oral presentation. The
6th International Conference on Spatial Cognition, 7-12 September 2015,
Rome, Italy.
Cox V, Schepers V, Van Heugten C, Visser-Meily A. Research design of
the CARE4Carer study: personalized eHealth support for caregivers of
patients with acquired brain injury. Poster Presentation. Dutch Congress of
Rehabilitation Medicine, 5 November 2015, Rotterdam, The Netherlands.
De Wit J, Schröder C, Beelen A, Van den Berg L, Visser-Meily A. Support
needs of informal caregivers of patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis
(ALS). Poster presentation. European Network for the Cure of ALS (ENCALS)
Meeting. 22 May 2015. Dublin, Ireland.
Hillebregt C, Scholten E, Ketelaar M, Post M, Visser-Meily A: POWER, a
multicenter trial of the effect of Family Group Conferences for patients with
amputation, acquired brain injury and spinal cord injury and their relatives.
Poster presentation. Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM), 5-7
November 2015, Rotterdam, The Netherlands.
Ketelaar M, Nordmark E, Krumlinde-Sundholm L, Jahnsen R, Stahlhut M,
Coster W. The PEDI-CAT: state of the art and developments in Europe.
Poster presentation. Annual meeting of the European Academy of Childhood
Disability. 27-30 May 2015. Copenhagen, Denmark.
Ketelaar M. Participatie en autonomie: het belang van het gezin. Keuzes
maken en doelen stellen in de kinderrevalidatie. Symposium
Kinderrevalidatie. AMC, 11 juni 2015, Amsterdam, The Netherlands.
Ketelaar M, Rompen L, Haanstra J, de Groot V, Klem M. Spreading
knowledge in rehabilitation care: what is the way forward? Crossing Borders.
Panel Discussion Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM). 5-7 Vov
2015. Rotterdam, The Netherlands.
Ketelaar M. The LEARN2MOVE2-3 study: Efficacy of three intervention
approaches in pre-school children with cerebral; palsy: Discussion of findings.
CHARM International Seminar: Evaluating interventions in (re)habilitation
services. 10-11 Nov 2015. Oslo, Norway.
Kruijsen-Terpstra A, Ketelaar M, Verschuren O, Gorter JW, Vos RC,
Verheijden J, Jongmans M, Visser-Meily A. The efficacy of a child-focused,
context-focused and regular care intervention approach in pre-school children
with cerebral palsy: A multicentre clustered randomized controlled trial.
Poster presentation. Annual meeting of the European Academy of Childhood
Disability. 27-30 May 2015. Copenhagen, Denmark.
Kruijsen-Terpstra A, Ketelaar M, Verschuren O, Gorter JW, Vos RC,
Verheijden J, Jongmans M, Visser-Meily A. The efficacy of a child-focused,
context-focused and regular care intervention approach in pre-school children
with cerebral palsy: A multicentre clustered randomized controlled trial.
Congres Johanna Kinderfonds. 21 May 2015. Arnhem, The Netherlands.
Kruisheer L, Huenges Wajer I, Visser-Meily I, Post M: Course of
participation after subarachnoid haemorrhage. Oral presentation. Congress
on NeuroRehabilitation and Neural Repair. 22 May 2015. Maastricht, The
Netherlands.
Maren van-Suir I, Ketelaar M, Verhoef M, van der Sanden K. There is
no place like @home! Oral presentation. Annual meeting of the European
Academy of Childhood Disability. 27-30 May 2015. Copenhagen, Denmark.
Piškur B, Ketelaar M, Smeets R, Jongmans M, Beurskens S. Enabling
participation of children with a physical disability: parents’ role. Oral
presentation. Annual meeting of the European Academy of Childhood
Disability. 27-30 May 2015. Copenhagen, Denmark.
Post M. Domain-specific quality of life measures. Annual meeting
International Spinal Cord Society. 14-16 May 2015. Montreal, Canada.
18
Jaarverslag 2015 KCRU
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Post M. Employment after spinal cord injury. Annual meeting European
Spinal Cord Injury Federation. 21-22 May 2015. Brno, Czech Republic.
Post MWM. Validating International Spinal Cord Injury Data Sets. Oral
presentation. Annual meeting American Congress of Rehabilitation Medicine.
28-30 October 2015. Dallas, USA.
Post MWM. Outcome measurement in stroke rehabilitation in the
Netherlands. Oral presentation. Annual meeting American Congress of
Rehabilitation Medicine, 28-30 October 2015.Dallas, USA.
Post MWM. International Spinal Cord Injury Data Sets project. Oral
presentation. Annual meeting Dutch Congress of Rehabilitation Medicine.
5-7 November 2015. Rotterdam, The Netherlands.
Post MWM. Psychological aspects of adaptation after sudden onset of
disability. Oral presentation. Annual meeting Dutch Congress of
Rehabilitation Medicine. 5-7 November, 2015. Rotterdam, The Netherlands.
Ten Brink T, Anne Visser-Meily, Tanja Nijboer; Prism adaptation in
rehabilitation. Poster presentation. Congres NeuroRehabilitation and Neural
Repair, 21-22 May 2015, Maastricht, The Netherlands.
Ten Brink T, Verwer J, Biesbroek M, Biessels GJ, Visser-Meily A,
Nijboer T: Let ook op rechtszijdig neglect! Overeenkomsten en verschillen
tussen links- en rechtszijdig neglect. Poster presentation. Symposium
Kennisnetwerk CVA Nederland, 13 November 2015, Zeist, The Netherlands.
Ten Brink T, Visser-Meily A, Nijboer T: Mobility Assessment Course as an
ecologically valid task for diagnosing neglect. Poster presentation. Neuro &
Revalidatiecongres, 26 March 2015, Driebergen, The Netherlands.
Tielemans N, Visser-Meily J, Schepers V, Heugten van C. The
ReStore4Stroke Self-management intervention study: a RCT in stroke
patients and partners. Oral presentation. Congres on NeuroRehabilitation and
Neural Repair. 22 May 2015. Maastricht, The Netherlands.
Van der Meer P. Impact of health problems secondary to spinal cord injury
one and five years after first inpatient rehabilitation. ISCOS. 14-16 May
2015. Montreal, Canada.
Van Groenestijn A, Schroder C, Kruitwagen-van Reenen E, V.d. Berg L,
Visser-Meily J: Self-reported Participation Restrictions in Ambulatory ALS
Patients: the role of physical functioning and personal factors. Oral
presentation. Congress on NeuroRehabilitation and Neural Repair. 22 May
2015. Maastricht, The Netherlands.
Van Koppenhagen C. Workshop "Handbike Battle - the mental effects".
NOSCOS (Nordic Spinal Cord Society) 9 September 2015. Trondheim,
Norway.
Van Mierlo ML. Depressie herkennen na CVA. Oral presentation. Depressie
bij ouderen congres. 16 March 2015. Ede, The Netherlands.
Van Mierlo ML, Van Heugten CM, Post MWM, Hoekstra T, VisserMeily JMA. Trajectories of health-related quality of life after stroke: results
from a 1-year prospective cohort study. Oral presentation. Congress on
NeuroRehabilitation and Neural Repair. 22 May 2015. Maastricht, The
Netherlands.
Van Mierlo ML,Van Heugten CM, Post MWM, Visser-Meily JMA.
Restore4Stroke: longitudinale cohort studie naar kwaliteit van leven van
CVA-patiënten en hun partners. Poster presentation. Symposium
Kennisnetwerk CVA, Zeist, The Netherlands, 13 November 2015.
Van Mierlo ML,Van Heugten CM, Post MWM, Visser-Meily JMA.
Restore4Stroke: the influence of psychological factors on quality of life post
stroke. Oral presentation. Dutch Congress on Rehabilitation Medicine.
7 November 2015. Rotterdam, The Netherlands.
Van Tol M. Van gen naar exoskeleton , nieuwe ontwikkelingen ten aanzien
van behandeling van kinderen met NMA. Oral presentation. Symposium
19
Jaarverslag 2015 KCRU
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Kinderrevalidatie 5.0, ontwikkelingen in de kinderrevalidatie. UMCG,
Groningen, The Netherlands. 16 October 2015.
Verschuren O. Exercise for clinical populations: shifting from exercise
training to sedentary behavior interventions. Keyonote lecture at Pediatric
Work Physiology meeting XXIX. 9-13 September 2015. Utrecht, The
Netherlands.
Verschuren O. Physical activity in children and adolescents with CP; more of
the same is not enough. Keynote lecture at Activity, activity, activity
symposium. September 24, 2015. Affoltern am Albis, Switserland.
Verschuren O, De Haan F, Mead G, Balemans ACJ, Visser-Meily J.
Stroke survivors should do more than stand up for their health. Poster
presentation. Conference for International Society of Behavioral Nutrition and
Physical Activity. 3-6 June 2015. Edinborough, Schotland.
Visser-Meily JMA. Revalideren is Leren. Lezing. Landelijk Symposium
Cognitieve Revalidatie. Maart 12 2015. Amersfoort, The Netherlands.
Visser-Meily JMA. Verbeteringen in de CVA zorg door slim innoveren. Oral
presentation. VRA Lustrumcongres: van Parel naar Groeidiamant. April 17.
2015, Amsterdam, The Netherlands.
Visser-Meily JMA. Revalideren is grip krijgen op nieuw leven na het CVA.
Oral presentation. CVA Symposium “CVA 2020”. April 21 2015. Eindhoven,
The Netherlands.
Winkens I, Boosman H, Kruiper S, Visser-Meily A, Van Heugten C.
Predictors of impaired awareness of deficits early in the rehabilitation process
of patients with acquired brain injury. Poster presentation. Congres
NeuroRehabilitation and Neuroal Repair, 21-22 May, Maastricht, The
Netherlands.
Zwinkels M, Verschuren O, Lankhorst K, Van der Ende-Kastelijn K, De
Groot J, Backx F, Visser-Meily A, Takken T. Research design of the Sport-2Stay-Fit study: After school sport participation for children with a chronic
disease or condition. Poster presentation. Congress Johanna Kinderfonds.
May 21th 2015. Arnhem, The Netherlands.
Zwinkels M, Verschuren O, Ruyten T, Borcherts E, van Dinther K, Elfrink
M, Steenweg G, Lankhorst K, van der Ende-Kastelijn, de Groot JF, Backx FJG,
Visser-Meily JMA, Takken T High-intensity interval training (HIT) bij
kinderen met een chronische ziekte of fysieke beperking: voorlopige
resultaten. Oral presentation. Dag van het Sportonderzoek. 29 October 2015,
Zwolle, The Netherlands.
Lankhorst K, Van den Berg S, Zwinkels M, Van der Ende-Kastelijn K,
Verschuren O, Takken T, Backx F, de Groot F. Injuries in children and
adolescents with a physical disability or chronic disease: a cross-sectional
retrospective study: preliminary results. Poster presentation. Pediatric Work
Physiology meeting XXIX. September 9-13th 2015, Utrecht, the Netherlands.
Other presentations/training/workshops
►
►
►
►
Bakers J, Verschuren O, A: Workshop Fysieke Activiteiten, nieuwe
inzichten en innovaties in de revalidatie. Symposium "Mee(r) doen na een
CVA". Kennisnetwerk CVA Nederland. 13 November 2015, Zeist. 13
November 2015, Zeist.
Balemans ACJ, Dallmeijer AJ. Clinical exercise testing in youth with Cerebral
Palsy. Refereeravond, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. 9 nov
2015, Rotterdam.
Balemans ACJ, Verschuren O. Aanbeveling conditietraining cerebrale
parese. CP-Net netwerkbijeenkomst. 4 juni 2015, Utrecht.
Claessen M, Visser-Meily A, Jagersma E, van der Ham I: De weg kwijt?
Een Virtual Reality training voor CVA-patiënten met navigatieproblemen.
20
Jaarverslag 2015 KCRU
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Plenary pitch and poster presentation. Symposium "Mee(r) doen na een
CVA". Kennisnetwerk CVA Nederland. 13 November 2015, Zeist.
Harmer-Bosgoed MW: ‘Gluren bij de buren’ vergroot de kwaliteit van zorg.
Presentatie. Symposium ‘s Heeren Loo: Praktijk ontmoet onderzoek,
19 november 2015, Apeldoorn, Nederland
Harmer-Bosgoed MW, Jansen S: Implementeren: samen komen we verder!
Workshop. Symposium ‘s Heeren Loo: Praktijk ontmoet onderzoek,
19 november 2015, Apeldoorn, Nederland
Harmer-Bosgoed MW, Willems M: Implementatie voor gevorderden.
Workshop. CP-Netwerkdag, 4 november 2015, Utrecht, Nederland.
Heine M; Treating Fatigue In Multiple Sclerosis - Aerobic training; An
overview of 5-years research within the TREFAMS-A study. Faculteit
Bewegingswetenschappen, VU Medisch Centrum. 11 maart 2015,
Amsterdam.
Heine M; Treating Fatigue In Multiple Sclerosis - Aerobic training. Werkgroep
MS fysiotherapie scholing. Revalidatiecentrum Blixembosch. 27 maart 2015,
Arnhem.
Heine, M: Oefentherapie voor mensen met MS – Waarom? Workshop MSMS.
30 november 2015, Nieuwegein.
Ketelaar M, Nijboer T. Valorisation and funding: Where to start?
Presentatie X-Talks From Research to Care. Brain Center Rudolf Magnus.
12 juni 2015, Utrecht.
Ketelaar M, Steekelenburg K. Storytelling = Meedoen! Com in Beeld:
Storytelling Filmsymposium. 14 oktober 2015. Hilversum, Beeld en Geluid.
Ketelaar M. PEDI-CAT: De Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)
is bewerkt tot een computer adaptive test (CAT). LOOK Symposium:
Nieuwste ontwikkelingen in samenwerking tussen onderwijs en
kinderrevalidatie. 4 november 2015, Utrecht.
Ketelaar M, Verhoef M. Klinimetrie: waarom, wat, wie en hoe? Basiscursus
VRA: Klinimetrie, DCD en Spina Bifida. 3 december 2015, Nijmegen.
Kruijsen-Terpstra A, Ketelaar M, Gorter JW, Verheijden J. LEARN 2 MOVE
2-3 onderzoek en Focus on Function Study, wat betekenen de resultaten
voor de kinderrevalidatiearts? Workshop. Sectie
Kinderrevalidatiegeneeskunde VRA. 19 juni 2015, Utrecht.
Kruithof WJ, Van Mierlo ML, Post MWM, Visser-Meily JMA.
Restore4Stroke Cohort: longitudinale cohort studie naar kwaliteit van leven
van CVA-patiënten en hun partners. Poster. Symposium "Mee(r) doen na een
CVA". Kennisnetwerk CVA Nederland. 13 November 2015, Zeist.
Nijboer T. Symposium Behandeling van Neglect. Spreker. Merem
Trappenberg. 15 oktober 2015, Hilversum.
Post M. Dwarslaesie en ouder worden. Regiodag Dwarslaesie Organisatie
Nederland. 21 maart 2015, Haren.
Post M. Dwarslaesie en ouder worden. Regiodag Dwarslaesie Organisatie
Nederland. 6 juni 2015, Wijk aan Zee.
Ten Brink T, Post M. Uitkomstmeting in de zorg: de USER. Presentatie voor
scholing revalidatieartsen in opleiding. De Hoogstraat Revalidatie. 12
november 2015, Utrecht.
Ten Brink T, Post M. USER uitgelicht. Presentatie Knowledge Brokers
netwerkdag. Kennisnetwerk CVA Nederland. 5 november 2015, Utrecht.
Van Koppenhagen C. "Spina bifida voor volwassenen, een bijzondere
zorg". Landelijke dag Spina Bifida. Utrecht. Nijmegen.
Van Mierlo ML, Verhoeven K, Willems M, Van Heugten CM, VisserMeily JMA. Scholing implementatie Restore4Stroke 'Iedereen is anders:
omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de
revalidatie', 6 november en 11 december 2015, Utrecht, Nederland.
21
Jaarverslag 2015 KCRU
►
►
►
Willems M, Brinkhof E, Harmer-Bosgoed MW: Scholing nieuwe
knowledge brokers. Kennisnetwerk CVA Nederland, 11 mei 2015 en
3 september 2015, Utrecht, Nederland.
Willems M, Harmer-Bosgoed MW, Ten Brink T: Evidence based werken
in het team. Scholing. VRA scholingscursus, 12 november 2015, Utrecht,
Nederland.
Zwinkels M. Sport voor kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke
beperking. Gastcollege en workshop, Sport en Bewegingseducatie,
Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 20 april 2015. Papendal, Arnhem.
Remaining
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Interview: Anne Visser-Meily and Marcel Post. Family Empowerment is
crucial. Coping with brain injury. BCRM bulletin, UMCU Utrecht, Brain Center
Rudolf Magnus. Feb 2015, no. 5: page 6-7.
Anne Visser-Meily. Family Empowerment. UMC&Zo 2015;3:14-15.
Interview: Anne Visser-Meily. Family Empowerment. UMC&ZO. April 2015
pg. 14-15.
Anne Visser-Meily. Leren en veranderen met een portfolio of dagboek.
Column in Hersenletsel Magazine. HM 03 Lente 2015. Hersenletsel.nl
Anne Visser-Meily. Ervaringsdeskundigen: ‘sharegivers’ en
‘zelfmeegemaakte informanten’. Column in Hersenletsel Magazine. HM 03
Najaar 2015, pgn 42.
Anne Visser-Meily. Puzzelstukjes leggen. Column in Hersenletsel Magazine.
HM 04 Winter 2015, pgn 42.
Achterberg A, Visser-Meily A. Herstel van kwetsbare ouderen kan beter.
Verbreding en verbinding van zorg nodig om herstel te optimaliseren.
Medisch Contact. 23 april 2015; pgn 859-861.
Interview: Hileen Boosman. Leren in de neuropsychologische revalidatie.
Keypoint. 2015;1:13-15.
Interview: Jessica de Wit. Project Informal Caregivers. Contact op Maat.
Juni 2015, 44, pagina 10.
Interview: Martin Heine. Waarom bewegen bij MS volgens de wetenschap
goed is. Multiple Care, #2, najaar 2015; 3-4.
Interview: Marloes van Mierlo. Psyche beïnvloedt herstel na beroerte.
Krantenartikel verschenen in Noord-Hollands Dagblad, Gooi- en Eemlander,
Leids Dagblad en Haarlems Dagblad (samen HDC Media), 17 november 2015.
Interview: Marcel Post. Revalidatie gaat niet alleen over het lichaam, maar
ook over de geest. KennisInZicht, 9 juni 2015.
Marieke Harmer-Bosgoed, Lineke Rehorst-Kleinlugtenbelt, Marjolijn
Ketelaar: Meetinstrumentenwaaier. Speciale editie gedrukt in een oplage
van 120 stuks t.b.v. de cursus van de VRA ‘Klinimetrie bij kinderen en
jongeren met een beperking’. 3 december 2015.
Richtlijn Spastische Cerebrale Parese bij kinderen. Kerngroepleden o.a.:
Marjolijn Ketelaar, Olaf Verschuren, Marieke Harmer-Bosgoed.
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).
Van Mierlo ML. 'Iedereen is anders: het belang van psychologische factoren
bij herstel na een beroerte'. Hersenletsel Magazine. HM 04 Winter 2015, pgn
16-17.
Brochure Sporten met CP. Daag jezelf uit. Kerngroepleden; o.a. Olaf
Verschuren. Uitgave van Sportzorg.nl
Interview: Teuni ten Brink. De effectiviteit van prisma adaptatie als
behandeling voor hemispatieel neglect. Keypoint, 2015;1:11-12.
Interview: Wil van ‘t Erve. Utrecht in 1988, Revalideren op prachtplekken.
AD, 12 november 2015; pgn 13.
22
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 2
23
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 3 Promoties Utrecht en (co)promotor schap senioren KCRU 2015
Promoties, promotor of copromotorschap 2015
Anne Visser-Meily
Visser-Meily promotor
Jongmans promotor
Ketelaar copromotor
Verschuren copromotor
Evaluating rehabilitation interventions in preschool children with cerebral
palsy. Anne Kruijsen-Terpstra
18 juni 2015, Utrecht
Visser-Meily promotor
V Heugten promotor
Learning after acquired brain injury; learning the hard way
Hileen Boosman
24 september 2015, Utrecht
The importance of psychological factors, the restore4stroke patient cohort
study
Marloes van Mierlo
22 oktober 2015, Utrecht
Proactive coping post stroke; the restore4stroke self-management study
Nienke Tielemans
28 mei 2015, Maastricht
Visser-Meily promotor
V Heugten promotor
Post promotor
V Heugten promotor
Visser-Meily promotor
Schepers copromotor
(Co)promotorschap van onderzoeksgroep buiten de promoties van Anne Visser-Meily
prof.dr. A.J.H.M. Beurskens,
prof.dr. R.J.E.M. Smeets,
prof.dr. M.J. Jongmans
dr. M. Ketelaar, copromotor
Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical
disability: Actions, challenges and needs.
B. Piškur
17 juni 2015, Maastricht
24
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 4 Overzicht inhoud RIO’s 2015
Overzicht RIO’s (Research-Innovatie Overleg) 2015
Doelen: Kruisbestuiving onderzoekers en vertaling van onderzoeksresultaten naar zorg.
O.a. Onderzoeksplannen, resultaten, innovatie, implementatie, artikelen,
oefenpresentaties voor congressen.
Voor en door: Promovendi, junior onderzoekers, senior onderzoekers,
projectmedewerkers, aiossen, onderzoeksassistenten, studenten en andere
geïnteresseerden.
Donderdag 15 januari ‘15
RIO Family Empowerment
Berber Brouns en Imke van Maren-Suir
- Oost west, thuis best: Resultaten en toekomstdromen van @home.
Mattijs Alsem
- Informatievoorziening: Hoe wordt het ervaren door ouders?
Donderdag 29 januari ’15
RIO+
Astrid Cijsouw
- Disability self-management van mensen met een dwarslaesie
Marloes van Mierlo en Marcel Post
Onderwerp: Longitudinale data-analyse
-
Voorbeelden van longitudinale analyses uit eigen onderzoek
-
Interactieve discussie over de mogelijkheden en beperkingen van
verschillende technieken.
Donderdag 12 februari ’15
RIO Cognitie
Chris Dijkerman
- Transcranial direct current stimulation to the parietal cortex in
hemispatial neglect: a feasibility study.
Judith Smetsers
- Long-term consequences of mild traumatic brain injury in children and
young adults: cognitive functions and participation.
25
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 4 Overzicht inhoud RIO’s 2015
Donderdag 26 februari ’15
RIO Fysieke Activiteit
Martin Heine
- TREFAMS-ACE; A selection of the highlights.
Dr. Astrid Balemans
- Bewegingslab: Physical strain; what's to gain?
Donderdag 12 maart ’15
RIO Family Empowerment
Lisanne Wesselink
- De relatie tussen ervaren partnerschap en gezinsempowerment.
Fleur Ausems
- Informatiebehoefte van ouders: eerste indrukken uit de interviews.
Donderdag 26 maart ’15
RIO+
Irene Jonkers
- Monitoring van onderzoek.
Tibor Hajós, Mia Willems
- Meten zorguitkomsten revalidatie.
Donderdag 9 april ‘15
RIO Cognitie
Jacco van den Hoven
- De rol van visual feedback op neglect.
Teuni ten Brink
- De neurale basis van ongestructureerd zoeken.
Donderdag 23 april ‘15
RIO fysieke activiteit:
Maremka Zwinkels:
- Preliminary Results of the HIT training.
Annerieke van Groenestijn:
- Assessing Cardiopulmonary Fitness in ALS patients; the Feasibility of the
Åstrand Test.
26
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 4 Overzicht inhoud RIO’s 2015
Donderdag 7 mei ‘15
RIO (Family) Empowerment
Kim Bieleman
- De relatie tussen de informatievoorziening en de mate waarin ouders
van jonge kinderen met Cerebrale Parese zich empowered voelen.
Laura Ruijs
- Chronische dwarslaesie: secundaire stoornissen en kwaliteit van leven.
Donderdag 21 mei ‘15
RIO+
Vincent Cox
- Werving van revalidatiecentra en deelnemers voor het Care4Carer
programma.
Marloes van Mierlo
- Inclusie do's & don'ts.
Donderdag 4 juni ’15
RIO Cognitie
Carin Schröder
- Cognitie onderzoek in de klinische (ALS) praktijk.
Jasper Fabius
- Project proposal: spatial remapping after stroke.
Donderdag 2 juli ’15
RIO Fysieke fitheid
Marjolein Piek en Frank Tubbing
- Energy expenditure and muscle activity during (non-) sedentary
activities in people with stroke and cerebral palsy.
Donderdag 16 juli ’15
RIO Family Empowerment
Jessica de Wit
- Ondersteuningsbehoeften van de mantelzorgers van mensen met ALS.
Eline Scholten en Chantal Hillebregt
- Family Focus on Future.
27
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 4 Overzicht inhoud RIO’s 2015
Donderdag 13 augustus ’15
RIO Fysieke activiteit
Maremka Zwinkels
- How effective is high-intensity interval training (HIT) in children with a
chronic disease or condition: preliminary results.
Joep Janssen
- A Bit fitter; inzet van fitbits in de behandeling. Laagdrempelige
toepassing van innovatie binnen de revalidatie.
Donderdag 27 augustus ‘15
RIO Family Empowerment
Dirk-Wouter Smits
- Participatie in Perspectief: Vervolg PERRIN-cohorten, met en voor
jongeren met CP.
Mattijs Alsem
- WWW-wijzer: ontwikkeling en evaluatie van een digitale tool ter
verbetering van informatievoorziening aan ouders.
Donderdag 10 september ’15
RIO+
Cindy Veenhof
- over ervaringen met implementatie van E-health producten en ruimte
voor discussie.
Donderdag 8 oktober ’15
RIO Fysieke activiteit
Japie Bakers en Olaf Verschuren
- Fysieke activiteiten; nieuwe inzichten en innovaties in de revalidatie.
Donderdag 22 oktober ’15
RIO Family Empowerment
Jessica de Wit
- Ondersteuningsbehoeften van de mantelzorgers van mensen met ALS.
Jolien Vervoordeldonk
- Participatie en kwaliteit van leven bij kinderen met SMA.
28
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 4 Overzicht inhoud RIO’s 2015
Donderdag 19 november ’15
RIO Cognitie
Irene Huenges Wajer
- Het beloop van posttraumatische stressklachten na een
aneurysmatische subarachnoïdale bloeding.
Jurre Verwer
- Het verschil tussen links- en rechtszijdig unilateraal spatiëel neglect.
Een vergelijking in meerdere domeinen.
Donderdag 3 december ’15
RIO Fysieke activiteit
Jacqueline Outermans
- Barrières om buiten te lopen ter verhoging van de fitheid bij mensen na
een CVA en verstoorders van de relatie tussen lopen en fitheid.
- Groeps versus individuele taakgerichte training tijdens revalidatiefase
bij CVA patiënten; een RCT.
Donderdag 17 december ’15
RIO Family Empowerment
Carlijn van Randeraad – van der Zee
- Wetenschappelijke informatie over dwarslaesie beschikbaar maken voor
gebruikers; een multimediale aanpak.
Elsemieke Visse
- Toolkit implementatie en Koepelproject T7.
29
Jaarverslag 2015 KCRU
Bijlage 5 SWOT analyse Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Sterk
Kans
 nationaal voortrekkers rol van de
 diagnose gebonden expert teams





onderzoekers en artsen/teamgenoten
bij de belangrijke onderzoeksgroepen
(dwarslaesie, CVA, ALS, CP);
goede samenwerking met patiënten
verenigingen;
opzetten van netwerken om
onderzoeksresultaten bekend te maken
(CP net, KB netwerk CVA, ALS
centrum);
bij selectie van nieuwe AIOS wordt
onderzoek ambities mee genomen;
hoge wetenschappelijke productie.

maken met andere revaonderzoeksgroepen en andere
medische specialisten in UMC Utrecht;
internationale samenwerking
op/uitbouwen;
goede cohort opbouw potentie.
Zwak
Bedreiging
 inbedding/ positionering in UMC
 verwerven van subsidies wordt

 subsidieaanvragen zullen Europees






Utrecht
participatie van revalidatieartsen bij
onderzoek;
data uitwisseling moeizaam tussen
ziekenhuizen en KC (basis gegevens)
eigenonderzoek leidt niet altijd tot zorg
verandering/verbetering;
talentvolle onderzoekers niet kunnen
behouden;
kleine onderzoeksgroep
voor ondersteunende diensten
(controller/ PR/ jurist) in De Hoogstraat
is onderzoek niet ‘corebusiness’;
AIOS onderzoek nog niet goed ingebed
(en bijdragend aan de
onderzoekslijnen).
30
moeilijker;



moeten: veel rompslomp;
inzet van teamgenoten bij onderzoek
(overleg etc.) bijna niet meer mogelijk
door feit dat er hoog % directe tijd
moet worden gewerkt;
vanwege productieplafond wordt het
moeilijker om extra therapie in het
kader van onderzoek uit zorggelden te
realiseren;
steeds grotere regelgeving bij
onderzoek (contracten, ingewikkelde
financiering).
Jaarverslag 2015 KCRU

Vergelijkbare documenten

Publications 2014

Publications 2014 younger patients. J Rehabil Med. 2015 Dec 11. doi: 10.2340/16501977-2045. [Epub ahead of print] 13.Geertzen J, van der Linde H, Rosenbrand K, Conradi M, Deckers J, Koning J, Rietman HS, van der Sch...

Nadere informatie