Expresii: Academic | Statistici (Daneză-Olandeză)

Commentaren

Transcriptie

Expresii: Academic | Statistici (Daneză-Olandeză)
bab.la Expresii: Academic | Statistici
Daneză-Olandeză
Statistici : Date empirice
Det kan ses ud fra... at...
Uit ... blijkt dat ...
Pentru a explica date brute
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Pentru a explica date brute
Det ser ud til at dataene
foreslår at...
Op basis van de gegevens ligt
het voor de hand, dat ...
Pentru a explica date brute
Figurerne afslører at...
De cijfers onthullen dat ...
Pentru a explica date brute
Ud fra figurerne er det tydeligt
at...
Op basis van de cijfers is het
duidelijk dat ...
Pentru a explica date brute
Adskillige
bemærkelsesværdige
resultater blev...
Meerdere opmerkelijke
resultaten zijn ...
Pentru a explica date brute de
importanţă majoră
Resultaterne fra den
nuværende undersøgelse
demonstrerer at...
De resultaten van de actuele
studie tonen aan dat ...
Pentru a explica date brute
Antallet af... er
steget/faldet/forblevet det
samme.
Het aantal ... is
gestegen/gedaald/gelijk
gebleven.
Pentru a descrie date şi alte
tendinţe relevante
Statistikkerne viser at antallet
af... mellem... og... er
fordoblet/halveret.
De statistische gegevens
tonen aan, dat het aantal ...
tussen ... en ... is
verdubbeld/gehalveerd.
Se folosește pentru a descrie
date şi alte tendinţe relevante
într-un interval de timp
Numrerne viser en stabil
stigning/nedgang fra... til...
De cijfers tonen een
gelijkmatige toename/afname
aan van ... naar ...
Pentru a descrie date şi alte
tendinţe relevante
Antallet af... er steget/faldet i
forbindelse med...
Het aantal ... is
gestegen/gedaald in
samenhang met ...
Pentru a descrie date şi alte
tendinţe relevante
Mellem... og... kan man
tydeligt se at antallet af... er
steget/faldet/forblevet det
samme.
Het is duidelijk zichtbaar dat
het aantal ... tussen ... en ... is
gestegen/gedaald/gelijk
gebleven.
Se folosește pentru a descrie
date şi alte tendinţe relevante
într-un interval de timp
... var absolut korreleret
med...
... verhoudt zich positief tot ...
Pentru a descrie relaţia dintre
două seturi de date
Som forudset,...
Zoals voorspeld, ...
Se folosește pentru a
continua descrierea datelor şi
confirma supoziţiile iniţiale
Dette resultat er
overensstemmende med X's
påstand at...
Dit resultaat komt overeen
met de bewering van X, dat ...
Pentru a compara propriile
rezultate cu ale altcuiva
Dette resultat styrker X's
påstand om at...
Dit resultaat versterkt de
bewering van X, dat ...
Se folosește pentru a arăta că
rezultatele obţinute concordă
cu rezultatele obţinute de
altcineva
Overensstemmende med X's
resultater,... er absolut
relateret til...
In overeenstemming met de
resultaten van X staat ... in
positieve samenhang tot ...
Se folosește pentru a arăta că
rezultatele obţinute concordă
cu rezultatele obţinute de
altcineva
Statistici : Prezentarea
Statistici : Concluzionarea
1/2
bab.la Expresii: Academic | Statistici
Daneză-Olandeză
Statistikkerne viser at...
De statistieken tonen aan dat
...
Se folosește pentru a-ți
dezvolta ideile și a prezenta
statisticile dintr-o perspectivă
mai amplă
I følge statistikkerne...
Volgens de statistieken ...
Se folosește pentru a-ți
dezvolta ideile și a prezenta
statisticile dintr-o perspectivă
mai amplă
Når man kigger på
statistikkerne, kan man se
at...
Wanneer men naar de
statistieken kijkt, kan men
zien dat ...
Se folosește pentru a-ți
dezvolta ideile și a prezenta
statisticile dintr-o perspectivă
mai amplă
Statistisk set...
Statistisch gezien ...
Se folosește pentru a-ți
dezvolta ideile și a prezenta
statisticile dintr-o perspectivă
mai amplă
Med hensyn til de statistiske
data, kan vi antage at...
Rekening houdend met de
statistische gegevens kunnen
we aannemen dat ...
Se folosește pentru a-ți
dezvolta ideile și a prezenta
statisticile dintr-o perspectivă
mai amplă
Implikationerne af denne
undersøgelse er mange.
Først,... er kritisk fordi...
De consequenties van dit
onderzoek zijn veelvuldig. Ten
eerste is ... essentieel, omdat
...
Se folosește pentru a-ți
dezvolta ideile şi a emite
câteva concluzii legate de
rezultatele obţinute
Den nuværende
undersøgelse har også
praktiske implikationer. Først,
...er intuitivt tiltalende og nem
for strateger at forstå.
De actuele studie heeft ook
consequenties voor de
praktijk. Ten eerste is ...
intuïtief verhelderend en kan
vanuit strategisch oogpunt
eenvoudig worden begrepen.
Pentru a dezvolta ideile şi a
emite câteva concluzii legate
de rezultatele obţinute
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)