Onderweg 7, september/oktober 2015

Commentaren

Transcriptie

Onderweg 7, september/oktober 2015
Onderweg
Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout
Nummer 7, 38e jaargang, september/oktober 2015
Diaconie doe je samen
Help, muizen in de kerk!
Herdenking einde WO II
in Azië
Vleermuizen: de trouwste
kerkgangers
Colofon
Dit kerkblad wordt uitgegeven door
de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den
Haag, tel. 070-3245778
STA RT ZO N DAG 2 0 1 5 - B E ST E B U R E N
Redactie:
Anne-Helene Borgts-Kooijmans
(eindredacteur), Corrie Kleijnendorst, Peter Sas
Administratie-adres/bezorging/
abonnementen:
Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: 070-3245778
Bijdragen Onderweg:
NL69INGB0000246128 t.n.v.
Beheersstichting Duinzichtkerk/
Vredeskapel onder vermelding van
‘Bijdrage Onderweg’.
U kunt uw kopij tot uiterlijk op de
aangegeven data vóór 12.00 uur inleveren. U kunt de kopij sturen of
mailen naar [email protected]
én naar het Kerkelijk Bureau: Van
Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den
Haag, [email protected] Bij het onderwerp graag vermelden ‘kopij Onderweg’.
Prachtige bloemen in het startweekend,
aangeboden door Bloemenkiosk Snijder
Overzicht data Onderweg 2015
Nummer
8
9
10 Kerstnummer
2
Deadline
14 oktober
11 november
9 december
Verschijningsdatum
27 oktober
24 november
22 december
Jan de Bray - Farao's dochter met haar bedienden en Mozes in het rieten mandje
(1661)
Meditatie
‘Vondeling in de
Larensestraat’
In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 september 2015 werd in een
voortuin van een woning aan de Larensestraat in stadsdeel Escamp een
kindje te vondeling gelegd. In het
krantenbericht staat dat het meisje
‘in doeken gewikkeld was’. De moeder had bij haar dochtertje een
briefje achtergelaten, waarin ze
schreef dat ze niet voor haar pasgeboren kind kon zorgen. De krant
voegt eraan toe dat de baby, die in
goede gezondheid is, overgedragen
is aan de Jeugdbescherming.
De achtergronden van dit verhaal
ken ik niet, maar ik kan me indenken dat de moeder zó wanhopig is
geweest, dat ze geen andere uitweg
zag dan haar kind te vondeling te
leggen. Haar daad roept allerlei vragen op en bij sommigen ook boze
reacties: ‘Hoe kan een moeder dit
doen…’, en ook ‘waar was de
vader?’ Tegelijkertijd heb ik medelijden met haar en met haar kind, om
al het verdriet dat met haar keuze
gepaard is gegaan.
Zal de moeder van Mozes diezelfde
wanhoop gevoeld hebben toen zij
haar kind te vondeling legde (Exodus 2: 3 / Handelingen 7: 21). Ongetwijfeld! De politiek van de machts-
wellustige Farao laat haar geen
keuze. Door haar zoon in een biezen mandje tussen het riet van de
Nijl te leggen, hoopte ze hem van
een wisse dood te kunnen redden.
Ze zal vanaf het moment dat ze het
kind losliet geen moment rust hebben gehad. Allerlei vragen malen
door haar hoofd: ‘Wat zal er gebeuren? Zal hij gevonden worden en
door wie? Zal hij in goede handen
terecht komen? Zal hij een goed
leven krijgen?’
We weten dat voor deze moeder
het verhaal een positieve wending
krijgt. Wanneer haar zoon wordt gevonden door de dochter van de
Farao, wordt zij als voedster aangesteld. Zo kan ze haar kind bij zich
houden tot het groot genoeg is om
het naar het hof te brengen. De
dochter van de Farao neemt de
‘vondeling’ als haar eigen zoon aan.
Voor veel andere vrouwen loopt het
echter niet zo goed af. Het kind dat
ze afstonden, zien ze niet meer. En,
ook al gaat het leven verder, de herinnering aan het kind dat ze droegen en het diepe verlangen naar
contact blijven.
God kent dat verlangen. Bij monde
van de profeet Jesaja zegt hij: ‘…kan
een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat
zij droeg?’ (Jesaja 49: 14). Hij weet
hoe sterk het moedergevoel is. De
vraag die hij stelt is een retorische
vraag. Hij verwacht er geen ant-
woord op, omdat overduidelijk is
wat het antwoord moet zijn: ‘Nee!
Een vrouw kan haar zuigeling niet
vergeten’.
God richt zijn vraag tot Jeruzalem,
dat op dat moment een desolate
aanblik biedt. De stad ligt in puin, de
tempel is verwoest en een deel van
haar inwoners is meegevoerd naar
Babel. Jeruzalem beklaagt zich: ‘De
Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is
mij vergeten’. De klacht van de stad
is de klacht van het volk Israël dat
zich van Hem verlaten voelt. Met
zijn vraag wil God duidelijk maken
dat het onzinnig is om te denken
dat Hij de stad en de mensen zou
vergeten. De band tussen Hem en
hen is, net zoals de moederband,
onverbrekelijk. En, voegt God eraan
toe, ‘Zelfs al zou een moeder haar
kind vergeten, ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor
ogen.’ Zijn liefde zal vervolgens blijken uit de terugkeer van ballingen.
Zij zullen weldra de stad weer opbouwen en het land bewerken.
In de loop van de Bijbelse verhalen
blijkt dat Gods moederliefde zich
niet alleen uitstrekt tot de kinderen
van Israël, maar tot alle mensenkinderen. In het bijzonder in zijn Zoon
Jezus Christus komt aan het licht
hoe die liefde zich uitstrekt naar
ieder mens, ja juist naar die mensen
die verloren geraakt zijn. In Jezus
heeft deze God zich kenbaar gemaakt als een Vader met een moederhart. Strekt zijn liefde zich ook uit
tot de vondeling in de Larensestraat? Daar ben ik van overtuigd!
En tot de moeder? Ook daarvan ben
ik overtuigd! Hij weet hoe zij zich
voelt.
Van harte hoop ik dat ook zij gevonden zal worden. Ook hoop ik dat
ze dan geholpen zal worden om
voor haar kind te zorgen en het een
naam te geven. In de zorg voor
deze vondeling - en hopelijk ook
voor moeder - mag dan iets tastbaar worden van de God, die de
namen van zijn kinderen in zijn
handpalm heeft gegrift.
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen
God kent ieder kind bij name
zeg maar ja en zeg maar amen…..
ds. Ruud Stiemer
3
Pastoraat
Nogmaals over ‘buren’ en
‘naasten’
Het thema van onze startzondag
was ‘Beste Buren’, een variatie op
het landelijke thema van de Protestantse Kerk: 'Goede Buren'.
Uit het bekende verhaal van de
Barmhartige Samaritaan leren wij
iets bijzonders over ‘buren’. Als
Jezus een vragensteller antwoordt
dat het belangrijkste gebod luidt:
‘heb God lief boven alles, en uw
naaste als uzelf’, volgt misschien
wel de logische vraag: maar wie is
dan mijn naaste, mijn ‘neighbour’,
mijn ‘buur’? Zijn dat degene die formeel mijn ‘buren’ zijn? Kun je mij
een prioriteitenlijstje geven van wie
mijn naasten horen te zijn? Dan
weet ik wat ik moet doen en waar ik
aan toe ben …
Jezus draait het om. De vraag is
niet: wie is mijn naaste. De vraag is,
VAN WIE BEN IK de naaste. Misschien wel ongevraagd of onbedoeld. Wie komt er op mijn pad. Ben
ik een goede naaste, een goede
buur, van wie ik in mijn leven tegenkom? Een goede buur of naaste
zijn, heeft dan met het juiste adres
niet alleen te maken. Zoals in het
geval van de Samaritaan het er ook
niet toe deed dat hij van een ander
volk was.
Wie kom je tegen onderweg op je
levensweg, ongeacht ras, nationaliteit, adres, etc.? Wiens ‘menselijk gelaat’ doet op jou een beroep? En
voor wie zijn wij op dàt moment
een ‘goede buur’?
Muziek in de kerk: Arvo Pärt op 11
oktober
Al langer leeft in de commissie Eredienst de wens om in onze diensten
meer met muziek te doen. Daar
gaan we het komende seizoen ons
best voor doen. Er komt een kleine
commissie met Gert Boersma en ds.
van Duinen die zich daarvoor in
gaat zetten. Vaker zullen we ook via
muziek op CD ruimte maken voor
een muzikaal moment in de dienst.
Zondag 11 oktober sluiten wij op die
manier aan bij het Arvo Pärt festival
(9, 10 en 11 oktober in de Grote
Kerk). Arvo Pärt (1935) is een componist uit Estland. Hij wordt gezien
als één van de belangrijkste hedendaagse componisten van sacrale
muziek.
4
Raoul Boesten, dirigent van kamerkoor Kwintessens, over hem: “Pärts
muziek klinkt puur en niet sentimenteel, objectief en helder als kristal. Deze componist is iemand die
alles wil ontdoen van misleidende
zaken en die op zoek is naar een
klinkende waarachtigheid. Met als
gevolg: diepdoorvoelde spirituele
muziek van een moderne monnik!
In deze hectische tijd, waarin indrukken elkaar najagen in een strijd
om de eerste plaats en rusteloosheid bijna als een gegeven wordt
geaccepteerd, is de muziek van
Arvo Pärt voor velen een welkome
tegenhanger: Alsof je vanuit een andere dimensie jezelf en de bedrijvigheid om je heen kunt bezien en een
beeld ontstaat dat scherper is dan
de werkelijkheid, bijna pijnlijk confronterend, maar ook troostrijk.”
Zie voor informatie over het festival
in de Grote Kerk: www.arvopart.nu.
Over de ziel: meedoen aan een
huiskamerbijeenkomst
Tussen 9 en 23 oktober vindt weer
een serie ‘huiskamerbijeenkomsten’
plaats in onze gemeente. In groepen van maximaal 12 mensen praten wij over wat dat is, ‘de ziel’, of
dat begrip voor ons leeft, en zinvol
is. En hoe het te maken heeft met
wat wij geloven. Alle bijeenkomsten
vinden plaats onder leiding van ds.
van Duinen. Er is hiervoor een opgave-strookje opgenomen in de vorige ‘Onderweg’. U kunt ook even
bellen of mailen met ons kerkelijk
bureau om u op te geven. Wij vragen of u een aantal data wilt opgeven waarop u zou kunnen. Dat
maakt het mogelijk voor ons om de
avonden goed in te delen. U hoort
uiteraard tijdig wanneer wij u waar
verwachten. (En heeft u vervoer
nodig, dan kunt u dat ook aangeven.)
Nieuw teamlid: Robin de Jong
Vanaf 1 september is diaconaal werker Robin de Jong via STEK verbonden aan onze combinatie. Hij heeft
op startzondag al iets van de sfeer
geproefd in de Duinzichtkerk en in
de Christus Triumfatorkerk en met
een aantal mensen kennis gemaakt.
Op zondag 25 oktober zal Robin in
een gezamenlijke kerkdienst aan
onze beide wijkgemeentes worden
‘verbonden’, en ‘in de bediening
worden gesteld’ als kerkelijk werker.
Zo heet dat in onze kerk. Samen
met Robin gaan wij als teamcollega’s in deze dienst voor. Deze bijzondere dienst is op zondag 25 oktober, om 10.30 uur, in de Duinzichtkerk. Meer over Robin en zijn
werk zult u ongetwijfeld vernemen
via de wijkdiaconieën. Wij zijn als
predikanten blij met een nieuwe
collega, en wensen hem een gezegende tijd toe in ons midden.
Bijzonder verlof collega Berit
Bootsma
Bijzonder nieuws direct na de vakantietijd kwam van collega Berit
Bootsma. Zij en haar man Jelmer
verwachten ergens eerste helft
maart 2016 hun derde kindje. Wij
feliciteren hen van harte met dat
blijde nieuws. Praktisch betekent het
dat Berit vanaf 4 februari 2016 met
zwangerschapsverlof zal zijn. Afhankelijk van de geboortedatum
van de baby zal zij dan kort voor de
Huiskamerbijeenkomsten ‘over de
ziel’
U bent van harte welkom op een van de volgende data:
vrijdag 9 oktober, 20.00 uur
dinsdag 13 oktober, 20.30 uur
woensdag 14 oktober, 14.00 uur
donderdag 15 oktober, 10.30 uur
donderdag 15 oktober, 20.00 uur
dinsdag 20 oktober, 20,30 uur
donderdag 22 oktober, 14.00 uur
donderdag 22 oktober, 20.00 uur
vrijdag 23 oktober, 15.00 uur
(aanmelden via het kerkelijk bureau: [email protected] / 0703245778)
zomervakanties weer aan het werk
gaan. Wij wensen haar een goede
zwangerschap toe!
ren, en iedereen van wiens leven zij
deel was, tot zegen zijn zal.
12+? Bij de dominee aan tafel…
Vanaf 7 oktober weer iedere maand
een uurtje praten met de dominee,
over het leven, over wat je gelooft
(en wat niet). Steeds op woensdagen, om 19.30 uur. Laat even weten
of je mee wilt doen! Voor iedereen
vanaf 12 jaar. Meer informatie bij
dominee van Duinen ([email protected] / 06-21882798)
Een zonnige startzaterdag op
19 september
Wij gedenken
Op 11 augustus is onverwacht gestorven Marie-Anne Sijbrandij-Verbist, emeritus predikant, 70 jaar oud.
Ds. Sijbrandi was tot aan haar emeritaat verbonden aan ‘ons’ verzorgingshuis ‘Oostduin’, en daardoor
een goede bekende van velen in de
gemeente. Met zeer velen herdachten wij haar op woensdag 19 augustus. Onze gebeden gaan uit naar
haar kinderen en familie.
Na een ‘lang en veelbewogen leven’
is op 19 augustus overleden: Catharina Maria Wijmans-Zijlstra, Toos,
weduwe van Louis F. Wijmans. Toos
Wijmans was 95 jaar oud. De crematie-plechtigheid vond plaats op
woensdag 26 augustus.
Op 9 september is zij op 91-jarige
leeftijd gestorven: Johanna Maria
Verdam-Hulscher, echtgenote van
Jan Willem Verdam (1922-1978).
Haar kinderen noemen haar ‘onze
lieve, strijdbare en zorgzame moeder, Grootje en schoonmoeder.’ Een
leven lang leefde An wat zij geloofde, en zette zich met hart en ziel
daarvoor in. Op de rouwkaart zijn
treffend woorden opgenomen naar
lied 316 uit het Liedboek: “Het
woord van liefde, vrede en recht, is
in mijn eigen mond gelegd, is in
mijn hart geschreven.” Zo was zij
vele jaren een kleurrijk en markant
gemeentelid. Wij zijn dankbaar dat
zij in ons midden was, en bidden
dat haar nagedachtenis haar kinde-
Geestelijk leiderschap
Dit seizoen zal ik in het kader van de
‘Permanente Educatie’ voor predikanten de training ‘Geestelijk Leiderschap’ volgen. Predikanten zijn
geen managers. Maar wat zijn ze
dan wel in deze tijd? Wat betekent
geestelijk leiding geven aan een gemeenschap. Hoe doe je dat. Wat is
daarvoor nodig. Dat zijn een aantal
van de vragen die aan de orde
komen in deze cursus. De locatie
waarvoor is gekozen is het klooster
in Maarssen bij de zusters Augustinessen. In totaal zal ik hiervoor
zeven dagen afwezig zijn. De eerste
twee dagen zijn op 1 en 2 oktober.
Een hart onder de riem
Wie in een gemeente ‘herdert’ krijgt
met allerlei zorgen van mensen te
maken, soms kleine zorgen, soms
grote zorgen. Niet altijd zijn dat
zaken die zich in de openbaarheid
afspelen. Houdt u in ieder geval de
beveiligde ledenpagina op onze
website in de gaten, waar ‘nieuws’
rond het wel en wee van mensen in
de gemeente zo mogelijk wordt gedeeld. (U kunt bij het kerkelijk bureau het wachtwoord opvragen.) En
laat u het ook weten aan dominee
of ouderling als zich bijzondere omstandigheden in uw leven voordoen? Het aanreiken van voorbeden
vanuit de gemeente in de zondagse
diensten heeft bij het meeleven met
elkaar een bijzonder plaats gekregen. Uit de voorbeden van zondag
13 september: 'Wij vermoeden en
geloven dat Gij ons draagt, dat Gij
ons dient'. Met die woorden dragen
wij aan God op wie leeft met zorgen. In het vertrouwen dat Hij hen,
en hun naasten, dient.
Tenslotte
Met een hartelijke groet, ds. Corrie
van Duinen
Van uw
kerkenraad
Het kerkelijk seizoen is net begonnen. We hebben een mooie startdag
achter de rug - ik schrijf dit voor de
startdag, maar het programma belooft erg veel. In de kerkenraad is
discussie begonnen over de herinrichting van de kerkzaal. We gaan
daar mee verder in de oktobervergadering van de kerkenraad, waarna
ik verwacht dat we een en ander
kunnen bespreken op een gemeentevergadering.
De kerkenraad is verder bijgepraat
over het visieproces binnen de algemene kerkenraad van de PGG.
Onder dankzegging aan de kerkrentmeester hebben wij de jaarstukken over 2014 goedgekeurd. En met
grote complimenten aan de kerkrentmeesters hebben we mogen
constateren dat we in 2014 geen
beroep hebben hoeven te doen op
de reserve van de wijkstichting. Dat
wil niet zeggen dat er geen zorgen
zijn. De kerkelijke bijdragen nemen
af en we moeten helaas nog steeds
constateren dat er een ‘te’ groot gedeelte van onze gemeente niets of
heel weinig bijdraagt aan het kerkelijk werk.
Voor alle goede orde misschien
nogmaals: de kerk moet, in al zijn
facetten, ‘leven’ van de gemeenteleden en van niemand anders en wij
hebben een taak voor anderen en
niet alleen voor onszelf.
Tot slot hebben wij kort gesproken
over hoe we als kerkelijke gemeente
communiceren met de ‘buitenwereld’. In 2011 is er een communicatieplan gemaakt en dat is grotendeels uitgevoerd. Ik wijs op het live
uitzenden van de kerkdiensten, de
aanpassingen en verbeteringen aan
de website, mooie verbeteringen
aan de Onderweg en het fraaie bord
buiten het kerkgebouw. Wij zullen
nog verder spreken over hoe we
ons naar buiten zullen opstellen. Of
is de tekst die we nu gebruiken Gastvrij huis Vertrouwd adres bijvoorbeeld voldoende? Wij spreken daar later over.
Tot zover deze maand en met hartelijke groet,
Rein Willems
5
Van uw pastorale
ouderlingen
Als uitgangspunt voor al ons werk
geldt: wie behoefte heeft aan contact met ‘de kerk’, benadert zelf de
dominee of een ouderling. Wij
komen als u daaraan behoefte hebt.
Mensen bellen ons als zij bezoek
willen of een pastotaal gesprek. Gemeenteleden attenderen ons op iemand die ziek is of het om welke
reden dan ook moeilijk heeft. Dan
nemen wij contact met hem of haar
op. Hieronder vindt u onze contactgegevens.
Frank Beumer sr.
Burnierstraat 30, 2596 HW
Telefoon: 06-54738566
E-mail: [email protected]
Lida Fijn van Draat
Hart Nibbrigkade 71/55, 2597 XS
Telefoon: 070-3245386
E-mail: [email protected]
Marijke Mootz
Van Nijenrodestraat 66, 2597 RN
Telefoon: 070-3281021
E-mail: [email protected]
Deze drie richten zich vooral op gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Monique de Kruijf
Benoordenhoutseweg 275, 2596 BJ
Telefoon: 070-7852581
E-mail: [email protected]
Ruerd Ruben
Waalsdorperweg 51, 2597HP
Telefoon: 070-3264060
E-mail: [email protected]
Deze twee zijn er vooral voor de
groep vijftigers en zestigers.
Alie Kortleve
Alie gaat binnenkort verhuizen. Op
korte termijn kunt u haar het beste
benaderen via de e-mail: [email protected] Zij richt zich vooral op
gemeenteleden onder de 40 jaar.
6
Van de diaconie
Zomerochtend
Aan één lange tafel in de Kapel vond op 19 augustus de jaarlijkse zomerochtend plaats. Er was een goede opkomst. Aan tafel ontstonden veel
mooie onderlinge gesprekken onder het genot van koffie en taart, een
glaasje wijn en tot slot een heerlijk zomerse lunch.
Tijdens de koffie vertoonde Henriette van Raalte drie prachtige korte films.
De eerste film was een mooie verfilming van het gedicht “Holland is de
bruid” . Met de tweede film nam Henriette ons mee naar de imposante ijsbergen en de met sneeuw bedekte bergketens van Antarctica. Deze film is
op het Regio festival van de Nederlandse Vereniging voor Amateur Filmers
geweest en 6e geworden. In het laatste filmpje liepen pinguins vrolijk rond
op de maat van de muziek. De ochtend werd afgesloten met drie mooie
gedichten. Het was een feestelijke zomerochtend samen met elkaar in vakantiesfeer.
Willemien de Vlieger en Tineke van Bommel
Help, muizen in de kerk!
Op startzondag hebben bijna 20 muizen hun intrek genomen in de Duinzichtkerk. Deze muizen zijn niet zomaar muizen, maar echte kerkmuizen.
Want deze muizen vertellen de kinderen iets over de kerk. Neem nou de
kosteresmuis, die helpt de kosteres met veel dingen zoals het opruimen en
schoonhouden van de kerk. Daarnaast heb je nog veel meer kerkmuizen!
Zoals de domineemuis, bloemenmuis, doopmuis, engelmuis... en nog veel
meer andere kerkmuizen! Kom snel met kinderen en kleinkinderen de
speurtocht na de dienst doen! De muizen verblijven een lange tijd in onze
kerk. Het is superleuk en leerzaam!
Het idee van deze kerkmuizen is afkomstig uit een kerkje in Zuid-Zweden.
In het mooie houten kerkje van Skållerud, prachtig gelegen aan één van de
vele meren, wonen ook kerkmuizen. Dit vonden we zo’n leuk idee, dat we
ook muizen voor onze kerk versierd hebben. Anne-Helene Borgts en Monique de Kruijf hebben ons geholpen met het maken van een mooi muizenspeurboekje. Deze boekjes liggen op de tafel onder de klok. Helaas ontsnapt er soms een muisje... J
Tineke en Jildau van Bommel
Skålleruds kyrka
Diaconie doe je
samen
Introductie Diaconaal Opbouwwerker Robin de Jong
Laat ik mijzelf even voorstellen:
mijn naam is Robin de Jong en
sinds kort ben ik de nieuwe diaconaal opbouwwerker voor de wijkgemeenten van de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk. Mijn directe werkgever is de organisatie
Stek Den Haag, maar mijn beschikbaarheid en inzet gaat uit naar de
wijkgemeente en de wijkdiaconie.
In 2007 ben ik begonnen aan de
studie Theologie & Levensbeschouwing in Amsterdam, toen nog op
een mooie locatie aan de Keizersgracht. Ik heb mijn bachelor in theologie in 2012 behaald, en ben in
hetzelfde jaar begonnen aan de
master theologie. De masteropleiding is inmiddels ook in de afrondingsfase. Ik heb in die jaren mogen
proeven van verschillende werkvelden. Ik heb stages gelopen bij het
Leger des Heils als geestelijk verzorger en in het pastoraal werk in verschillende kerken in Utrecht, tevens
mijn woonplaats. Soms moet er ook
brood op de plank komen en tijdens
de crisis was dit ook voor een jonge
theoloog niet altijd even makkelijk.
Ik heb onder andere gewerkt als
postverdeler, kok, sales promotor en
schoonmaker.
Vervelend? Geenszins, achteraf ben
ik dankbaar voor al deze ervaringen.
Juist door mensen uit verschillende
milieus te ontmoeten en zelf in die
milieus te gaan staan, verrijk je de
eigen horizon. In het diaconale
werk is het van groot belang een
brede horizon in het werk te hebben. Uiteindelijk werd mijn harde
werk toch beloond.
In 2012 ben ik namelijk gaan werken als uitvaartassistent en rouwbe-
geleider, vorig jaar als pastoraal vrijwilliger in de Antoniuskerk in
Utrecht, deze zomer als diaconaal
opbouwwerker en onlangs als curator bij het online media bedrijf
Blendle. Ik ben dus van vele markten thuis.
De opdracht die ik als diaconaal opbouwwerker heb meegekregen, is
het leggen van verbindingen tussen
de wijk en de kerken. Tussen buurtbewoners en gemeenteleden. Concreet door verschillende projecten
op te zetten die de wijk en de kerken een stukje dichter bij elkaar
brengen.
Een diaconaal werker moet in feite
de ogen en de oren zijn voor wat er
leeft in de wijk. Waar hebben mensen behoefte aan? Welke ouderen in
de wijk voelen zich eenzaam en
komen de deur niet meer uit? Waarom doet de gemeente niets met de
ideeën van buurtbewoners? Doen
we als kerk wel genoeg voor vluchtelingen in de buurt? Waarom gaat
het zo slecht met het buurthuis bij
mij om de hoek?
Dit zijn de concrete vragen waar het
in mijn werk om gaat. Luisteren
naar de behoeften en gevoelens van
de buurt en haar bewoners, deze
serieus nemen en omzetten in projecten die mensen verder helpen.
Dat kan ik niet helemaal in mijn
eentje doen. Zeker niet als mijn
werkgebied bestaat uit de wijken
Mariahoeve, Benoordenhout, de Archipelbuurt en Bezuidenhout. Ik
wordt geholpen door mensen uit de
wijkgemeente en de wijkdiaconie.
Hier zitten mensen met veel ervaring en kennis over de wijk.
Maar daarnaast heb ik vooral de
hulp van u als gemeentelid of
buurtbewoner nodig. Misschien
bent u vrijwilliger in de wijk of wilt u
graag iets aan vrijwilligerswerk
doen. Misschien heeft u een buurman of buurvrouw die wel wat extra
aandacht verdient. Of u heeft een
goed idee over een leuke activiteit
voor wijk en kerk. Samen bepalen
we welke verbindingen we met elkaar als mensen aangaan. En samen
kunnen we kleur en verdieping
geven aan onze kerken en aan de
buurt.
sersboot en vertelt hem: ‘Kom, ga
met mij mee. Ik zal jullie leren om
mensen te vangen in plaats van vissen.’
Deze oproep is niet voorbehouden
aan enkele apostelen, maar is gericht aan alle mensen. Jezus nodigt
iedereen uit om een discipel te worden. Discipelschap hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het begint door je
open te stellen voor de ander, wie
het ook is.
Als we dat samen als mensen iedere
dag weer proberen, leggen we verbindingen tussen elkaar die kunnen
opbloeien tot iets moois.
De komende tijd ga ik mij inzetten
om de wijk een stuk beter te leren
kennen, om vervolgens een inventarisatie te maken van wat er leeft,
wat er al gebeurt, en wat er nog
moet gebeuren op diaconaal gebied. En natuurlijk wil ik ook de
wijkgemeenten waarmee ik nu verbonden ben, een stuk beter leren
kennen. Ik hoop u allen snel eens te
ontmoeten.
Natuurlijk kunt u altijd contact met
mij opnemen als u een goed idee
heeft, of gewoon eens een gesprekje wil met een leuke jonge diaconaal werker.
Mijn contactgegevens zijn:
Robin de Jong
[email protected]
0625086035 of 0302310686
Werkdagen:
Dinsdag t/m donderdag,
09:00 – 18:00 uur
In Markus 1: 16-18 spreekt Jezus
met Simon in een eenvoudige vis7
Van de ZWOcommissie
Dankzij uw steun
25 april werd Nepal getroffen door
een zware aardbeving. Via de kerken ontving Kerk in Actie 400.000
euro voor noodhulpverlening. Heel
hartelijk dank. Dankzij uw steun zijn
al 39.000 families geholpen met
voedselpakketten, dekens, keukengerei, hygiënekits en tentzeilen.
Mensen in uw dienst
U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kindeen weg van ontferming en vrede,
een reis van genesis naar openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen
die lijden en verschopt worden.
Want uw wereld kraakt in haar voegen,
bossen sterven, oorlogen woeden,
de aarde bloedt, de mensen huilen.
Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat ééns onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.
Jurjen Beumer
Vluchtelingen
Er is al heel veel over geschreven en
gezegd. Maar wilt u via de kerk het
werk van Kerk in Actie ten behoeve
van vluchtelingen ondersteunen,
stort dan uw bijdrage op NL 89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. Vluchtelingen.
Wilt u praktisch helpen neem dan
contact op met STEK, tel. (070)
3181616.
Eric Ebbink
Oikocredit veertig jaar
Oikocredit verschaft leningen aan microfinancieringsorganisaties en aan coöperaties
en het Midden- en Kleinbedrijf. Opgericht
vanuit de kerken begon het klein, met een
grote missie. Hoe ziet het eruit na 40 jaar
en wat is er van die missie terechtgekomen? Ik put uitgebreid uit het Jaarverslag
2014.
Het begon in 1975 met 1 miljoen. Begin deze eeuw kwam de teller voorbij
de 100 miljoen €. Nu staat er 800 miljoen € uit bij 790 partners. Via die
partners wordt een kleine 28 miljoen mensen bereikt in ruim 60 ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Van die mensen is meer dan 80%
vrouw en woont bijna de helft op het platteland. Heel goed als je je richt
op structurele en duurzame ontwikkeling. Oikocredit beschikt over het geld
omdat ruim 50.000 veelal kerkelijke organisaties en particulieren dat uitlenen.
Oikocredit doet meer dan alleen leningen verstrekken. Het verschaft ondersteuning op allerlei gebied. Zo worden in Peru bedrijven geholpen met
het risico van sterk fluctuerende prijzen, met technische vaardigheden als
het renoveren van koffieplantages en het tegengaan van bladroest bij bananen en met de ontwikkeling van financiële programma’s. Overal wordt
geholpen met adequate gegevens verzameling en analyse. In Cambodja en
de Filippijnen gaat het over product- en dienstenontwikkeling en het
nemen van management beslissingen. Ik kan meer noemen, maar ik volsta
met de workshops in de rampgevoelige Filippijnen over het voorbereiden
op en omgaan met rampen. Met deze veelzijdige ondersteuning neemt Oikocredit een bijzondere plaats in te midden van andere sociale investeerders.
In de afgelopen 40 jaar heeft Oikocredit zich ontwikkeld tot een organisatie
die vooroploopt bij het uitlenen van geld, door de enorme aandacht voor
zijn partners. Het gaat hier niet om snelle winsten, zoals bij commerciële
bedrijven. Als President Obama onze Koningin Maxima prijst voor haar
werk in de microfinanciering zijn wij als Nederlanders trots. Maar dragen
we er zelf ook aan bij?
Wie het geluk heeft over wat geld te beschikken voor latere tijden, moet
dat natuurlijk verantwoord wegzetten. We denken dan vaak alleen aan het
financiële rendement. Dat maakt ons inflexibel, terwijl wij bij giften wel
royaal kunnen zijn. Duurzaam beleggen is een trend aan het worden. We
zijn zelf immers medeverantwoordelijk voor wat er met ons geld gebeurt.
Hoe simpel is het niet om het tijdelijk weg te zetten bij een organisatie als
Oikocredit, waar het naar mensen gaat die wij het vanuit ons hart zo gunnen. Als we het weer nodig hebben, vragen we het op. Het heeft dan zijn
werk gedaan voor mensen die daarmee hun eigen leven kunnen inrichten.
Zij hoeven dan niet hun geluk elders te zoeken, maar leveren hun bijdrage
in eigen land.
Uw geld gaat niet langs zakkenvullers. Er staat nu 800 miljoen € uit, er is
over de jaren heen al 2 miljard € terugbetaald: Het geld is dus vele malen
door de handen van de armen geweest.
Doe mee! Laat het 40 jarig jubileum van Oikocredit een feest worden voor
al die mensen!
Zie verder www.oikocredit.nl of neem contact op met
Coen Zuidema
[email protected] 0172 – 444 940
Foto: Save the Children
8
De bruid
De lucht, over de jonge dag,
Was helderder dan ooit.
Iets ongewoon-verblijdends lag
In weide en veld gestrooid.
De torenklok zong, wat ze kon,
De vlaggen staken uit:
De bruigom was de lentezon
En Holland was de bruid.
Hoi!
Wij zijn de kerkmuizen
van de Duinzichtkerk!
Kom je ons zoeken?
Ze was des morgens opgestaan,
Een ranke, frisse meid.
Ze deed haar gazen sluier aan
van dunne dauwigheid.
Ze stak zich van de perenboom
De bloesem in het haar,
Die witter dan een winterdroom
Is, - wonder, wonderbaar.
Ze deed een gladde gordel om
Van zilverig allooi,
Van zuivre waterglans, - wat glom
Die ronde gordel mooi!
Toen hechtte ze als een donzen
vacht
Aan haar satijnen kleed
De schuimrand die de zee haar
bracht.
Toen was de bruid gereed.
De Sandwichgeneratie
Wat een fijne vakantie-bijeenkomst
beleefden wij, oudjes, in de Duinzichtkerk op 19 augustus 2015.
Er werden twee films vertoond, geheel verschillend. Eén film was
geënt op het gedicht 'De lucht over
de jonge dag was helderder dan
ooit' van Jan Prins. Willemien de
Vlieger deed dit op heel leuke wijze,
met opnames van een vogel of dier,
dat er in voor kwam. De tweede film
ging over Antarctica, vertoond en
verteld door Henriëtte van Raalte, ze
was er zelf geweest. Heel indrukwekkend, heel mooi.
De consumpties, het hield niet op,
zelfs heerlijke vis bij de lunch. Tot
slot, bij de koffie een zeebanketbonbon.
Een ooievaar trad op de deel,
Gewichtig, met zijn stok.
De merel was in zwart fluweel,
De zwaluw kwam in rok.
Toen keken, daar 't zó prachtig
was, En Holland is de bruid, De madeliefjes in het gras
Haar gouden oogjes uit.
'Italiaanse tafel' bij de Zomerochtend
Maar last but not least, de dames die
dit alles verzorgden. Zij zijn de
sandwich-generatie: zorg voor ouderen, ook dikwijls hun eigen ouders, dikwijls oppas voor een kleinkind en leiding voor hun opgroeiende kinderen.
Nu komt ze met haar lief gezicht
De bruigom tegemoet.
Wat is de hemel wijd, - en licht,
Wat is het leven goed!
De wereld is een wonderbron
Van telkens nieuw geluid.
De bruigom is de lentezon
en Holland is de bruid.
Het was geweldig en gezellig!
We wonen in een goed land en
hebben een fijne kerkgemeenschap.
Een lijntje naar boven borrelde in
ons op.
Klara Steunebrink-Pronk
De bruigom is een edel man,
De bruid is jong en sterk.
Daar komen schone kinders van
En blijdschap bij het werk.
De bruid, - waar zag men weker
leest,
Een vriendelijker mond, De bruid, - die maakten zeewind
meest
En ruimte zo gezond.
Jan Prins
Jan Prins (1876-1948)
9
Vorming &
toerusting
De spiritualiteit van
Henri Nouwen
Op donderdag 26 november organiseert de gezamenlijke commissie
Vorming & Toerusting van de Duinzichtkerk/Vredeskapel en de Christus Triumfatorkerk een avond in de
serie ‘Hedendaagse spiritualiteit’.
Ditmaal is het thema: ‘De spiritualiteit van Henri Nouwen’.
Henri Nouwen (1932-1996), priester
van het bisdom Utrecht, hoogleraar
in Yale en Harvard, is wereldwijd
bekend door zijn boeken, artikelen
en spreekbeurten over geestelijk
leven en christelijke spiritualiteit.
Nouwen is een spiritueel kunstenaar, die zoals uit zijn werk blijkt, intens leerde van Van Gogh en Rembrandt. Een van zijn bekendste boeken is 'Eindelijk thuis', over de gelijkenis van de ‘verloren zoon’.
Henri Nouwen
De spreker is de theologe mw. Barbara Zwaan uit Voorburg. De thema-avond vindt plaats in de Duinzichtkerk. De aanvang is om 20.00
uur. De leiding is in handen van
Herbert Wevers.
Een goede opkomst bij de herdenkingsbijeenkomst einde WO II in Azië
10
Herdenkingsbijeenkomst op 16
augustus 2015
Op 16 augustus herdachten we het
einde van de Tweede Wereldoorlog
in Azië, nu 70 jaar geleden met het
thema: ‘Broederschap in Geloof’.
Onder de klanken van klassieke muziek uit Nederlands-Indië kon men
een kaarsje aansteken. Daar werd
veelvuldig gebruik van gemaakt.
Vicaris Ad van der Helm opende
deze jaarlijkse herdenking in Nederlands-Indië. De afgelopen jaren
hebben wij gemerkt dat het organiseren en het napraten van deze herdenkingen zeer gewaardeerd wordt.
Dit jaar hebben we het thema ‘Geloof’ gekozen, n.a.v. het boekje van
ds. Catrinus Mak die als legerpredikant vrijwillig mee ging met de
krijgsgevangenen. Wij hadden mgr.
Bär uitgenodigd, die in gesprek zou
gaan met ds. Aart Mak, neef van
Geert Mak, maar kort voor deze bijeenkomst was hij – door zijn hoge
leeftijd en de hete zomer - niet
meer in staat de reis van Frankrijk
naar Den Haag te maken. Ad van
der Helm heeft hem telefonisch
geïnterviewd en zal daar straks over
vertellen. Ook las hij de ‘brief van
verzoening’ voor van de Japanse
Yukari Tangena-Suzuki.
Doortje Mol vertelde over het boekje 'Een halve eeuw dienst' van ds.
Catrinus Mak die in Medan de
rooms katholieke pastoor Ezechiël
Vergeest had leren kennen. Bij het
uitbreken van de oorlog werden zij
door het Japanse leger als legeraalmoezenier en legerpastoor uit het
KNIL ontslagen en konden kiezen:
naar huis (kamp) gaan of in gevangenschap met de troepen meegaan.
Zonder aarzeling kozen zij voor het
laatste. In mei 1942 werden de
krijgsgevangenen naar Birma verscheept, waar ze gedurende meer
dan drie jaar in diverse kampen in
de rimboe terecht kwamen om de
beruchte spoorlijn aan te leggen.
Pastoor Vergeest was een joviaal,
geestig en veelzijdig mens, schreef
ds. Catrinus Mak. Op hun eigen manier brachten ds. Mak en pastoor
Vergeest het geloof over op de
krijgsgevangenen. Voor de pastoor
stond de eucharistie viering centraal
en voor ds. Mak de boodschap van
het Evangelie. Zij waren een grote
steun voor de krijgsgevangenen,
waarvan er velen door ondervoeding en ziekte stierven. Maar zij
waren ook tot steun voor elkaar.
Doortje vertelde verder nog over
haar eigen kampervaringen, waar
kloosterzusters de kinderen in het
geheim onderwijs gaven.
Ad van der Helm vatte het telefoongesprek met mgr. Bär samen. Toen
de oorlog uitbrak was de protestantse Ronald Bär 13 jaar oud en
werd in een jongenskamp geïnterneerd. Daar moest hij o.a. zieke
mannen verzorgen. Er kwam een
verbod op samenscholing: het gezamenlijk gebed, liturgie of Bijbellezing waren verboden. Hij kwam uit
een kerkelijk, praktiserend gezin en
bij de internering hield dit op. Op
hem maakten gesprekken met ouderen grote indruk. Een arts adviseerde: probeer te blijven bidden
voor kracht om deze ellende te dragen. Uiterlijke vormen van geloof
waren er niet meer, maar innerlijk
bleef het geloof bij hem. Direct na
de oorlog was het gezin door gebrek aan samenhang zó gehavend,
dat zijn geloof als protestant niet
meer te herstellen was.
ds. Aart Mak, neef van ds. Catrinus Mak
Voor ds. Aart Mak was het een eer
dat hij bij ons in deze Herdenkingssamenkomst een toespraak mocht
houden. Als predikant is hij verbonden aan Radio Bloemendaal en zal
over zijn oom Catrinus, Gedenken
en Verzoening spreken. Hij was ontroerd door de woorden van Doortje.
Zijn oom Catrinus speelde een be-
en 15 van het Wilhelmus. Daarna
was iedereen welkom om in de
kapel een hapje en een drankje tot
zich te nemen en elkaar te ontmoeten. Vele vrijwilligers waren hiermee
vooraf bezig geweest. Bij het naar
huis gaan, kregen we van Yukari
Tangena – als vanouds – weer de
‘Roos van verzoening’ mee.
Henriette van Raalte
Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Azië, 70 jaar geleden
langrijke en aanwezige rol in zijn
eigen familie. In juli 1983 stierf hij op
de zondagmiddag toen hij (Aart
Mak) door zijn vader, ook een ds.
Mak als predikant bevestigd werd.
De naam Catrinus betekent: Schatbewaarder. Oom Catrinus heeft de
'schat van zijn geloof' weten te bewaren in die vreselijke jaren aan de
Birma spoorweg, zei Aart Mak.
Herdenken is pijnlijk, maar tegelijkertijd noodzakelijk. Als men niet
kan herdenken, verdwijnt het besef
dat er pijn is in het leven; dat er
mensen ontvallen waarvan men gehoopt had dat ze nog een tijd mee
konden gaan. Herdenken is stilstaan
bij de verschrikkingen van het leven.
Dat doe je om er van te leren en
'laat dit nooit meer gebeuren!'. In
april 1945 werd ds. Dietrich Bonhoeffer drie weken voor de Vrede in
Europa ter dood gebracht. Deze regels schreef hij in een gedicht over
herdenken en de pijnlijke leegte die
dit meebrengt. 'Dankbaarheid verandert de pijn door herinneringen
in stille vreugde. De mooie dingen
van vroeger zijn geen doorn in het
vlees, maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt. Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar
alleen op bijzondere ogenblikken en
dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en van kracht.'
Verzoenen is het moeilijkste wat
een mens te doen staat. Bij verzoening moet je diep tasten in jezelf. Bij
verzoening tussen twee mensen,
twee partijen of twee landen gaat
het erom wat gezegd mag worden
over wat de ander aan verdriet met
zich meedraagt. Dat er ruimte voor
is, dat de ander luistert naar wat er
aan pijn in die ander leeft.
Henriette van Raalte
Rozen van verzoening van mevr. Yukari
Tangena
Maarten de Lussanet speelde op de
piano stukken van J.S. Bach en Arvo
Pärt. Wij gingen staan toen Karin
Vogelaar het Indisch Onze Vader
zong. Henriette las het gebed voor
‘De nacht loopt ten einde", uit het
boekje dat in 1942 clandestien in
Bandoeng werd uitgegeven en we
zongen daarna de Captives’ Hymn.
Christiaan Steenbergen, van de
Haagse Gemeenschap van Kerken,
vertelde dat binnenkort een boekje
zal worden uitgegeven van de Herdenkingsbijeenkomsten van de afgelopen jaren en eindigde de bijeenkomst.
Staande zongen we de coupletten 6
"Herdenken is pijnlijk maar tegelijkertijd
noodzakelijk"
Een deel van de vrijwilligers bij de bijeenkomst 70 jaar einde WO II
11
Werkgroep Marienbrunn
Bezoek aan onze partnergemeente Leipzig-Marienbrunn
Met een zeer gewaardeerde afvaardiging uit Den Haag, ter gelegenheid van
de intrede van de nieuwe pastor, hebben we weer genoten van het ‘warme
bad’ dat onze oosterburen ons altijd weer weten te bieden. Het was weer
zoals we dat plegen te noemen ‘herzerwärmend’!
Aanbieden boek aan Pfarrer Sirrenberg
en andere presentjes
Delegatie bij bevestigingsdienst uit onze
gemeente
Op zondagmiddag 6 september werd de nieuwe predikant Pfarrer Sirrenberg samen met zijn gezin plechtig ingeleid en ingezegend door wel zeven
in zwarte toga en witte bef gehulde collega’s (het leek wel een clubje pinguïns!) uit omringende zustergemeenten en zijn voorganger Pfarrer Böhme. Hij werd vervolgens feestelijk ingeleid met een afwisselend speels programma van muziek en toespraak/rollenspel. Daarbij verwelkomde Volkert
Ebbink hem, zijn vrouw en beide kinderen namens Den Haag met een
boek over de geschiedenis van Nederland, een vrolijk boeket en de bekende Haagse hopjes, met de wens voor een vruchtbare voortzetting van de
wederzijdse contacten.
Paul Voerkel en Sophia Pohle, die de verjongde leiding vormen van de Hollandkreis, spraken enthousiast de hoop uit dat ds. Sirrenberg met nieuw
elan deel zal willen uitmaken van dit zo waardevolle contact. Met name
noemde hij de inspirerende uitwisseling van ideeën over de grote nieuwe
en belangrijke vragen die aan beide zijden onder ouderen maar zeker
onder jongeren leven. Paul zei daarbij dat hij in oktober met een plan zou
komen voor de eerstvolgende ontmoetingsreis. Hij hoopt op een mooie reactie.
De feestelijkheden werden besloten met een gezellige barbecue buiten,
waarbij weer als vanouds zelfgemaakte heerlijkheden en dranken ter tafel
kwamen. Opvallend was daarbij dat de oudere garde van de Hollandkreis
zo’n hechte groep vormt binnen de gemeente, hetgeen een bewijs vormt
voor het samenbindende effect van zo’n internationaal contact! Wij hopen
dan ook dat met deze nieuwe predikant, die verklaarde graag mee te willen
doen aan de enthousiaste plannen, de jongere generatie de zo waardevolle
relatie zal willen voortzetten!
Tenslotte: alle bekenden in DZK/VK worden vanuit Leipzig van harte gegroet. En men ziet daar met veel plezier uit naar de volgende ontmoeting.
Daarover volgen zeer binnenkort nieuwe uitnodigende berichten!
Namens Volkert en Eric Ebbink, Anne-Claire Sluyter, Els Logtenberg en Jan
van Nouhuys,
Joanneke Teijken
Nieuwe Pfarrer met vrouw en kinderen
De herkomst van de Hernhutters in Nederland
In de voorjaarsvakantie 2016 gaan we met onze partnergemeente LeipzigMarienbrunn naar de stad Herrnhut. Deze stad werd gesticht door de Broedergemeente, waarvan de leden ook wel bekend staan als Hernhutters. We
horen daar meer over deze gemeente en haar verspreiding over de wereld.
Het worden vier inspirerende en gezellige dagen voor jong en oud. U/je
hoort er meer over.
Ook in Nederland bestaat een bloeiende Evangelische Broedergemeente,
die vanuit Zeist opereert. Maar waar komen deze Hernhutters vandaan?
Pfarrer Smirrenberg in nieuwe
gemeente
12
Wie de hedendaagse Broedergemeente van Zeist wil leren kennen en begrijpen moet teruggaan in het verleden. Want deze protestantse geloofsgemeenschap leeft vanuit haar bijzondere historie. De wortels van de Broedergemeente reiken tot in het begin van de 15e eeuw. In het Tsjechische
Bohemen en Moravië ontstond toen een hervormingsbeweging onder lei-
ding van Johannes Hus. Hij preekte in de landstaal, had bezwaren tegen de
Mariaverering en de verrijking van de Rooms Katholieke kerk. Hiervoor
werd hij op de brandstapel ter dood gebracht. Dit leidde tot een bloedige
oorlog. Volgelingen van Hus stichtten in 1457 een gemeenschap van liefde
en vrede in het Tsjechische dorpje Kunwald. Dat is het begin van een kleine, protestantse kerk, die de kerk van de Boheemse Broeders of Unitas Fratrum is genoemd. Na een periode van bloei is deze kerk tijdens en na de
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) hevig vervolgd.
In het begin van de 18e eeuw zoekt een groepje vervolgde protestanten uit
Bohemen en Moravië een toevluchtsoord op het landgoed van de Duitse
rijksgraaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Zij stichten er een nederzetting
met de naam Herrenhut (‘onder de hoede van de Heer’). De naam Hernhutters is hiervan afkomstig.
Vanaf 1732 is een ongekende zendingsbeweging op gang gekomen. Onder
leiding en inspiratie van Zinzendorf trekken honderden zendelingen van uit
Herrenhut de wereld in, veelal reizend via Amsterdam. In 1734 zijn daar
contacten gelegd met de West- en Oost-Indische Compagnieën. Een aantal rijke kooplieden sympathiseert met het zendingswerk van de Hernhutters en steunt het op allerlei manieren. Zo ook de doopsgezinde zakenman
Cornelis Schellinger, die voor 157.000 gulden in 1745 het Slot Zeist kocht
van graaf Willem Adriaans van Nassau-Odijk. De verwerving van dit slot
markeert de wording van de Zeister Broedergemeente.
Oecumenisch
nieuws
José Höhne- Sparborth zal op donderdag 12 november a.s. om 20.00
uur in de Christus Triumfatorkerk
een lezing geven voor de Oecumenisch Haagse Hout over Christenen
en Moslims in Irak. Deze lezing
wordt voorafgegaan door een oecumenische maaltijd om 18.00 uur.
Nadere bijzonderheden hierover
volgen in de volgende editie van
Onderweg.
Het belooft een interessante avond
te worden. Schrijft u deze datum
reeds op in uw agenda.
Met vriendelijke groeten,
Jan Piet Kleiweg de Zwaan
De bovenstaande informatie is afkomstig uit de folder van de Evangelische
Broedergemeente in Zeist. Meer informatie kunt u vinden op www.ebg.nl/zeist.
Eric Ebbink
Moving people
Momenteel zijn er bijna 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Bijna 60 miljoen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking.
Bijna 60 miljoen verhalen. Verhalen waar niemand op zit te wachten. Of
erger nog: mensen waar niemand op zit te wachten.
Juist nu wil creatief collectief Power of Art House vluchtelingen een gezicht geven en hun verhalen vertellen. Om ogen te openen, empathie en
sociale cohesie te versterken, verbindingen te leggen en om mensen op
een andere manier te laten kijken naar vluchtelingen, naar medemensen.
Zonder een wijzend vingertje wil het collectief laten zien dat er leed schuilgaat achter elke vluchteling, maar ook dat zij hun menselijke waardigheid
willen behouden.
Istahil - Somalië
Daarom lanceert Power of Art House in september het guerrilla-streetartproject Moving People. Duizenden miniatuurbeeldjes verschijnen op meest
uiteenlopende plekken in Amsterdam en Den Haag. Op bankjes in het park,
op stations, op stoplichten, langs de grachten, op het Artisplein, bij verschillende ministeries…ze duiken overal op!
De miniaturen vertegenwoordigen tien echte mensen en hun verhalen.
Kleine, tastbare verhalen van de menselijke stemmen achter de eindeloze
vluchtelingencijfers in de krantenkoppen. Stories that need to be told, met
een kunstzinnige knipoog.
De beeldjes zijn bedoeld om te bewegen. Letterlijk reizend door de stad,
maar ook om mensen te raken en op een andere manier te laten kijken
naar vluchtelingen, naar medemensen. Heb je zelf een miniatuurvluchteling ontdekt in de stad? Dan mag je die ook meenemen en verplaatsen! Op
de kleding van de miniatuurbeeldjes wordt verwezen naar de website movingpeople.nu, waar je de verhalen achter alle miniatuurbeeldjes kunt vinden. Hiermee fungeren de beeldjes als reizende storytellers en kunnen hun
verhalen door nog meer mensen gelezen worden.
Bahram - Iran
13
PREEKROOSTER
H.A., Heilig Avondmaal
w+c, Woord en Communie
Duinzichtkerk
Aanvang 10.00 uur
(op 25/10: 10.30 uur)
04/10
mr. H.J. Steinvoort, kerkdienst met medewerking
van koor Close to Kloos
11/10
ds. C. van Duinen, kerkdienst met aandacht voor
componist Arvo Pärt
18/10
ds. C. van Duinen
25/10
aanvang 10.30 uur
ds. C. van Duinen, gezamenlijke dienst met Christus Triumfator.
Diaconaal werker Robin de
Jong wordt "in de bediening gesteld".
Bronovo
Aanvang 10.00 uur
04/10 ds. D. Sikkema
Preekstoel Lutherse Kerk Den Haag
COLLECTEROOSTER
11/10
past. J.C. Koeleman, w+c
4 okt
11 okt
18 okt
18/10
ds. E. Hulsman
25 okt
25/10
ds. J.W. Steenbergen, H.A.
1 nov
01/11
ds. E. Hulsman
8 nov
08/11
past. J.C. Koeleman, w+c
Diaconie
Diaconie
Kerk in Actie,
Werelddiaconaat
Stekjong: M25
Kerk in Actie,
Najaarszending
Diaconie
Israelszondag
Wijkgemeente
Wijkgemeente
Hervormingsdag, hulp aan
plaatselijke gemeenten
Wijkgemeente
Wijkgemeente
Bij de kerkdiensten
Nebo
Aanvang 11.30 uur
04/10 ds. D. Sikkema
14
11/10
past. J.C. Koeleman, w+c
18/10
ds. E. Hulsman
25/10
ds. Vos
01/11
ds. E. Hulsman
08/11
past. J.C. Koeleman, w+c
4 oktober
De lezingen zijn, volgens het oecumenisch leesrooster, uit Maleachi
2:10-16 en Marcus 10:1-16.
Medewerking aan de dienst wordt
verleend door het close-harmonykoor ‘Close to Kloos’, waar ons gemeentelid Anne Helene Borgts
samen met zes anderen deel van
uitmaakt. Zonder instrumentale begeleiding, dus a capella, zingen zij
teksten uit het verleden en heden
die mede reliëf geven aan de liturgie
en de lezingen.
Close to Kloos
Gegevens betreffende de gemeente
Predikant:
Ds. C. (Corrie) van Duinen, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage, [email protected], tel.: 06-21882798. Op maandag rustdag.
Komende
doopzondagen
Scriba:
Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: 070-3268822
Organisten:
Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.:
0182-539162; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10,
2513 RD Den Haag, tel: 06-29155905
Kerkelijk bureau:
Mevrouw R. Kranenburg-van der Pal. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via
voicemail op tel. 070-3245778. Alle correspondentie en nota’s naar het
Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via e-mail: [email protected]
11 oktober
Overweegt u uw kind te laten
dopen, dan kunt u dat (graag een
week of vier van tevoren) aangeven
bij ds. C. van Duinen.
Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties:
Doopbediening en huwelijksbevestiging: ds. Corrie van Duinen
Attestaties: Scriba of Kerkelijk Bureau Duinzichtkerk
Auto-rijdienst Duinzichtkerk:
Mevrouw Henriëtte Laméris-van den Berg, Van Alkemadelaan 826, 2597
BD Den Haag, tel. 070-3559538 en 06-17130946
Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel:
Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Aktie Kerkbalans, giften
of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout
gaarne overmaken op rekening NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel. 06-83702602 of
e-mail [email protected]
Penningmeester ZWO-commissie DZK/VK:
Rekening NL92 INGB 0000 5439 89
Onderhoudscommissie DZK/VK:
Stan Butijn
Penningmeester Wijkdiaconie:
Rekening NL63 INGB 0000 3115 17. Informatie bij Henriëtte Laméris-van
den Berg, Stevinstraat 277, 2587 EJ Den Haag, tel. 070-3559538 en
06-17130946
Werkgroep Marienbrunn
De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig.
Rekening NL81 INGB 0000 4579 54
Kosterij Duinzichtkerk:
Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel. 070-3245774
Malakkahuis, Wijkcentrum Vredeskapel:
Malakkastraat 7, 2585 SC Den Haag
15
AGENDA
OKTOBER
Maandag 5
Woensdag 7
Woensdag 21
NOVEMBER
Maandag 2
Dinsdag 3
Donderdag 5
Donderdag 12
Donderdag 26
18.00 uur
inloop
10.30 uur
19.30 uur
10.30 uur
Maaltijdgroep 1e maandag v/d maand, aan tafel ca. 18.30 uur
kosten ca. EUR 3,75/persoon, Malakkahuis, Malakkastraat 7
Bijbels Leerhuis; Marcus 10:17-31, o.l.v. ds. C. van Duinen
'Bij de dominee aan tafel ...' (categese 12+)
Ouderenkring Malakkahuis
18.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
Maaltijdgroep 1e maandag v/d maand, aan tafel ca.18.30 uur
Vergadering werkgroep Marienbrunn, Duinzichtkerk
Bespreking roman 'Lila' van Marilynne Robinson
Oecumenische maaltijd in de Christus Triumfatorkerk
Lezing 'Christenen en moslims in Irak' door
José Höhne-Sparboth, Christus Triumfatorkerk
Lezing 'De spiritualiteit van Henri Nouwen' door Barbara Zwaan
20.00 uur
________________________________________________________
Vleermuizen
Door de eeuwen heen de
trouwste kerkgangers
Donderdag 25 augustus jl. kwamen
er twee stagiairs van VanderHelm
Milieubeheer B.V. langs bij de Duinzichtkerk om te zien in hoeverre er
vleermuizen of sporen hiervan aanwezig waren. De stagiairs Mink Enthoven en Kimiya Jokar doen een
onderzoek naar de verspreiding van
vleermuizen op kerkzolders en -torens in Zuid-Holland. Hierbij kijken
zij ook naar eigenschappen van de
kerk en de directe omgeving van de
kerk.
Eenmaal aangekomen bij de kerk
werden zij hartelijk ontvangen door
de kosteres Sylvia Huijboom, die
hen vervolgens begeleidde bij het
zoeken naar vleermuizen. Voor het
onderzoek wordt zowel het schip
als de toren van de kerk bezichtigd.
Verder is het belangrijk dat de lampen uit blijven om de eventuele
aanwezige vleermuizen niet te verstoren. Die zouden hierdoor ver
weg kunnen kruipen waardoor ze
praktisch onvindbaar worden. Dit
betekende dat de stagairs zonder
zaklamp geen hand voor ogen konden zien en voorzichtig moesten
lopen om zwakke balken op de zolder te vermijden. Met behulp van de
zaklampen hebben zij gekeken of er
vleermuizen of sporen aanwezig
waren. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat er vleermuizen aanwezig
zijn of tot kortgeleden waren.
Vleermuissoorten die op kerkzolders en -torens voorkomen leven
hier al vele honderden jaren en zijn
hier ooit mee begonnen vanwege
de verstedelijking van hun leefgebied. De meest voorkomende vleermuissoort die op kerkzolders en torens wordt aangetroffen is de gewone grootoorvleermuis (Plecotus
auritus), zoals hierbij weergegeven
op een kerktoren van een andere
kerk in Zuid-Holland. Deze soort is
vooral te vinden in de nok van het
schip of de toren. Andere soorten
vleermuizen die op kerkzolders te
vinden zijn, zoals de laatvlieger of
de gewone dwergvleermuis, doen
ook zonder verstoring hun best om
overdag niet gevonden te worden.
Deze zitten vaak in hele kleine
spleetjes van het hout of wurmen
zich in ruimtes die ontstaan zijn bij
de verbinding van twee balken.
Vleermuizen maken gebruik van al
aanwezige wegkruipmogelijkheden
en maken geen gaten in hout of
isolatiemateriaal. Verder is het goed
om te weten dat vleermuizen uiterst
nuttige dieren zijn die de insectenpopulatie in toom houden en maar
zeer zelden bij het vasthouden ziektes overdragen door te bijten. Maar
vanwege de beschermde status van
alle vleermuissoorten wordt sowieso sterk afgeraden vleermuizen in
de hand te houden.

Vergelijkbare documenten

Onderweg 6, augustus/september 2015

Onderweg 6, augustus/september 2015 de gemeente zo mogelijk wordt gedeeld. (U kunt bij het kerkelijk bureau het wachtwoord opvragen.) En laat u het ook weten aan dominee of ouderling als zich bijzondere omstandigheden in uw leven voo...

Nadere informatie