2012 follow-up GDM

Commentaren

Transcriptie

2012 follow-up GDM
FOLLOW-UP VAN PATIËNTEN MET ZWANGERSCHAPSDIABETES
Patiënte met GDM
behandeling met dieet
behandeling met dieet + insuline
post partum
dieet staken
post partum
dieet + insuline staken
glucosedagcurve
e
in 1 2 dagen post partum
glucose ≤ 10 mmol/l
glucose > 10 mmol/l
na 6 weken:
nuchter glucose
door huisarts
overweeg doorgaan behandeling
gynaecoloog meldt in ontslagbrief
controle door huisarts of internist
nuchter glucose < 6,1
nuchter glucose 6,1-7
“gestoord nuchter
glucose”
nuchter glucose > 7
- Leefstijladviezen
- Gedurende 5 jaar
jaarlijkse controle
glucose, bloeddruk,
gewicht
- Daarna 1 maal per 3
jaar
- jaarlijks controle bij
zwangerschapswens
- Leefstijladviezen
- Jaarlijkse controle
glucose, bloeddruk,
gewicht
+
Vroeg in volgende
zwangerschap OGTT
als 2 maal nuchter
glucose ≥ 7: diabetes
(bij grenswaarden
veneuze bepaling)
Behandeling
diabetes
De huisarts bepaalt één maal lipidenspectrum (bij eerste bezoek). Omdat er vaak sprake is van
metabool syndroom. Er is eerder een afwijkend vetspectrum bij vrouwen met een doorgemaakt GDM.
Bij opnieuw zwangerschapswens eerst de glucosehuishouding evalueren.
Bij indicatie voor OGTT in een volgende zwangerschap: verwijzen naar de gynaecoloog.
Het gaat dan vaak om vrouwen, die onder controle zijn bij de verloskundige en die in de vroege
screening een stoornis in de glucosehuishouding hebben (nuchter glucose 6,1-7). Bij een afwijkend
glucose eerst herhaling binnen een paar dagen.
58-1
Achtergrondinformatie
Aanleiding voor deze werkafspraak is de klinische les “De zwangerschap als stresstest”, januari 2012
Doel van de werkafspraak is afspraken maken over controle ná de zwangerschap door de huisarts om
bij GDM:
- vroegtijdig diagnose diabetes mellitus type 2 te kunnen stellen (en behandelen)
- preventieve maatregelen te treffen t.a.v. diabetes, hypertensie, adipositas en dyslipidemie
- betere startsituatie creëren voor een evt. volgende zwangerschap
De werkgroep beschrijft alléén de nazorg bij zwangerschapsdiabetes.
Controle van een patiënt met hypertensie dient volgens de bestaande (cvrm) richtlijnen te geschieden.
Zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum, GDM) = diabetes mellitus, die zich ontwikkelt in de
zwangerschap.
Prevalentie: 3-6% van alle zwangerschappen.
GDM geeft verhoogd risico op weer GDM in volgende zwangerschap.
Na de zwangerschap is de kans op diabetes mellitus in het latere leven verhoogd. De helft van de
vrouwen ontwikkelt binnen vijf jaar diabetes mellitus type 2.
Er is een drie maal verhoogde kans op het ontwikkelen van metabool syndroom.
De internist en diabetesverpleegkundige geven aan patiënte uitleg over diabetes gravidarum en zij
wijzen ook op langere termijneffecten.
Patiënte krijgt de folder “Zwangerschapsdiabetes”.
De internist vertelt patiënte dat ze 6 weken post partum een afspraak dient te maken bij de huisarts
voor glucose controle.
De werkgroep heeft gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie en van de Nederlandse Internisten Vereniging. In de Zorgstandaard van de
Nederlandse Diabetes Federatie wordt gesteld dat er vaste afspraken dienen te zijn.
ICPC codering:
W84.02 : zwangerschapsdiabetes
(W84.03 : preëxistente diabetes in zwangerschap
T90
: Diabetes mellitus
T90.01 : Diabetes mellitus type 1
T90.02 : Diabetes mellitus type 2)
Samenstelling werkgroep: dhr. dr. L.P. Morssink, gynaecoloog; dhr. dr. P.H.N. Oomen,internist-endocrinoloog;
dhr. M. de Weerd, huisarts; dhr. D. Wilbers, gynaecoloog; dhr. J.G. Woudstra, huisarts; mw. G.J. Vermeer, coördinator MCC
dhr. dr. A. Wolthuis, klinisch chemicus heeft de werkafspraak mee beoordeeld.
oktober 2012
58-2

Vergelijkbare documenten