Kurier 23 - Puch Club Nederland

Commentaren

Transcriptie

Kurier 23 - Puch Club Nederland
t
i
.
••
1
FEBRUARI 1992 N0.23
P. C. N. MEDEDELINGEN
PUCH CI1.JB NEDERlAND
opgericht 24 mei 1986
VOORZI'ITER
•
SECREI'ARIS
PENNING1EESTER
Redactie clubblad:
K. v.d. Lee
tel. 03405-61180
H. Heupink
tel. 079-166819
G. v.d. Heuvel tel. 04164-1321
L. Sluijmer, Deutersestraat 1-c, 5223 GV
's-Hertogenbosch, tel. 073-211395
ff~~
.6$.&j()6 - / ,
s-g'! '
Ledenadministratie: G. v .d. Heuvel, Maasdijk 109, 4261 AE
Wijk en Aalburg, tel. 04164-1321
KascaTillissie:
Hr. de Groot, tel. 010-481346
Hr. v.d. Beek, tel. 071-411045
Contributie:
Fl.
30,- op
rekeningno.
37.33.65.837
Rabobank, Wijk en Aalburg, t.n.v.
Penningmeester P.C.N.
VAN DE REDAcriE
Zoals u in dit februarinummer van de Puch Kurier kunt lezen
hebben weer een groat aantal lezers gereageerd op de oproep
voor het zenden van copy naar 's-Hertogenbosch. ZO vindt u
naast de gebruikelijke mededelingen van het bestuur en de
Fehac een vervolg op de dubbelzuiger serie, en een prachtig
artikel van de hand van Wim Marijnis over de Wonder Puch van
Jan Dekker. Verder is het voorjaar natuurlijk een drukke tijd
voor het bezoeken van beurzen en het maken van ritten. Dat de
toertochten niet beperkt hoeven te blijven tot ons kleine
Nederland blijkt uit de uitnodiging die Kees v.d. Lee kreeg
an met de Puchclub deel te nemen aan de 1992 CAN-AM 10. 000
r.Dtorcycle 'Ibur naar Alaska, een prachtige ui tdaging voor
clubleden met voorjaarskriebels!
Wij blijven nieuwsgierig naar de romantische verhalen hoe u
Puch enthousiast geworden bent en hebben veel belangstelling
voor uw technische tips en restauratieverslagen, dus tot
schrijvens, ook voor advertenties in de Puch Markt,
Leo
sluijmer
2
JAPANS ALTERNATIEF EN HOLlANDS VERNUFT
Bij het doorbladeren van een aantal tijdschriften van
"r.Dtorciclisrro" kwamen we een leuk plaatje tegen.
zoals u ziet heeft deze rrotor met de merknaam "Martin", wat
het frame betreft veel van de Puch SG weg. Wat het rrotorblok
aangaat kon Adler wel eens rrodel hebben gestaan. In die jaren
gebruikte men in Japan nog graag westerse voorbeelden. Deze
opname werd gemaakt bij een motorshow in Tbkyo in de zestiger
jaren.
rw• ..,..••
ander alternatief werd ons op de clutmiddag van 25
januari j .1. getoond: Dick de Jager uit Lutjewinkel bracht
zijn viertakt ztindapp mee! Een interessante ontwikkeling van
een viertakt cilinderkop (geheel uit eigen fabrikaat) met
inplaats van kleppen een soort van "Rotary Valve" die in- en
uitlaatkanalen stuurt. Alles op basis van een 50 OC Ztindapp
branfietsblokje. Een prachtig stukje huisvlijt van iemand
die ons in het verleden al eens eerder van leuke constructies
heeft laten smullen! Het spul liep prachtig met het geluid
van een 50 OC Honda.
Een
Naast dit viertakt geluid was er ook nog een rnooi echt Puch
motorblok aanwezig, en wel de zeldzame dubbelzuiger 350-GS,
meegebracht door Gerrit de Bruijn.
Zo waren er naast de altijd droge kost van de
jaarvergadering een paar leuke onderwerpen an het jaar mee
te openen. Tbt een volgende keer,
Groeten van Kees v. d. Lee
•
3
Hieronder het verslag, of zo U wilt: de notulen, van de
vorige ledenvergadering. Als U er deze keer niet bij bent
geweest: ik kan U alleen maar groot gelijk geven. Het weer
was 25 januari namelijk heel erg slecht. Bijzonder mistig.
Zelf heb ik de motor laten staan en de trein genornen. Even
dacht ik dat er zo weinig leden naar D:Jom zouden kornen, dat
we de ALV beter ui t hadden kunnen stellen. Tot mi jn grote
verrassing zijn er die middag tach nog 22 mannen en vrouwen
naar D:Jom gekanen. Een lid was zelfs op de PUCH gekanen
(mijn complimenten!). De ledenvergadering kon gewoon
doorgaan. Verder had dhr. de Jager zijn experimentele 4-takt
Zi.indapp voor een derronstratie meegenornen; al met al is het
tach weer een ouderwets gezellige en interessante PUCH-middag
ge\'.Orden.
VERSIAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 25 JANUARI 1992:
Oproep en agenda voor deze vergadering zijn geplaatst in
PUCH-kurier nr. 22. Aanwezig waren het voltallige bestuur, 14
leden en de partners van een vijftal leden. Van twee leden is
een bericht van verhindering ontvangen.
... ,..
>);.
1.
De voorzitter heeft de vergadering met een welkanstwoord
geopend.
2.
Er
3.
Het verslag van de vorige ALV (d.d. 26 mei 1991) is kort
samengevat, de secretaris heeft zich verontschuldigd voor
het feit dat hij de benoeming van de kascarmissie 1 91
( dhr. de Groot en dhr. de Bruyn jr. ) niet in het verslag
had vermeld, het verslag werd hiermee aangevuld.
4.
voorzi tter heeft een ui tgebreid overzicht van de
verenigingsaktiviteiten in 1 91 gegeven. KOrt samengevat:
- Geslaagde tourrit/kampeerweekend met de ZVMV in Zuid
Limburg in het voorjaar;
Een 3-tal Puch middagen met voordrachten over
Dubbelzuigers, over ervaringen met revisiebedrijven en
een smakeli jk bezoek aan het Pannekoekhuis;
- Het verschijnen van 3 afleveringen van de Puch-kurier.
5.
De penningmeester heeft zijn boeken laten controleren
door de kascommissie 1 91 . Dhr. de Bruyn jr. was
verhinderd, zijn taak werd waargenornen door dhr. Mikkers.
De kasccmnissie keurde de boeken goed, de ALV ging
accoord met de afrekening van 1 91. (Elders in deze Puch
kurier treft U het jaaroverzicht aan).
6.
Voor de kasccmnissie voor 1 92 heeft de ALV de heren
Mikkers en de Bruyn jr. benoertrl.
zi jn geen stukken voor de vergadering binnengekanen.
De
4
7.
Het bestuur heeft naar plannen voor 1 92 gepresenteerd:
In 1 92 weer zowel in het voor- als in het najaar een
PUCH-tourrit;
Deelname met de PCN aan het Fehac-lustrum;
In het najaar weer een onderdelenmiddag met een PUCHmiddag te cornbineren;
In 1 92 minimaal 4 afleveringen van de PUCH-Kurier.
Deelname aan het Autotron-rnerkenclubweekend leek het
bestuur op zich wel aantrekkelijk, doch praktisch
bezwaarlijk omdat deze aktiviteit erg kort voor het
Fehac-lustrum plaats heeft. Daar was iedereen het wel mee
eens. Over de invulling van de andere plannen werd
1
gebrainstonrrl 1 :
Hans Heupink en Floor Mikkers co6rdineren de deelname
van de PCN aan het Fehac-lustrum, John Nienhuis helpt
hierbij.
Floor Mikkers wil een voorjaarsri t ( 2e helft mei)
organiseren. Gerri t van den Heuvel had plannen voor
een 1 ri vierentocht 1 in het na jaar, maar Gerri t de Bruyn
sprak voor de leden uit het oosten van het land en
merkte op dat het hoog tijd werd dat ook daar weer
eens tocht gehouden wordt. Hiermee konden de meeste
aanwezigen instemmen en voorgesteld is dan ook om te
proberen een najaarsrit in het oosten (de Achterhoek?)
te organiseren. Wie pakt het aan?
8.
In de rondvraag heeft dhr. van den Beek an een
bijgewerkte ledenlijst gevraagd. De penningmeester heeft
toegezegd ervoor te zorgen dat deze in een van de kanende
PUCH-kuriers afgedrukt zal worden.
9.
De voorzitter heeft de vergadering om ca.
gesloten.
15.00 uur
Hans
Heupink,
secretaris
...
IN DIENST VAN MOEDER EN KIND
Wanneer een van deze motoren met de
ae!iculaap \'()0r een
hui~cteur
&el"\rkeerd stailt
2:al men daarbinnen meestal spoedig beschuil
met muisjes serveren.
De dames Giesen en Cassing oefenen haar
beroep als verloskundigen .uit in de stad die
in het wapen de ooievaar voert. De eiber mogc
snel '2:ijn, de nieuwe Puchs zijn het 66k
Tot heil van moeder en kind.
5
FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1991
Saldo per 1-1-1991
Contributie
Opgenomen Bank
Postzegels
Huur & Consumptie
Puch blad
Kantoorartikelen
Bloemen
f
·f
f
41. 19
12Ci. 00
1650.00
f
1811.19
f
1.81.1.)9
f
71.02
f
20!:'i6. 9(2
794.30
~3"57. 75
f
f
f
f
·f
354.00
f
1740.17
13"9. 12
95.00
Saldo per 31-12-1991
In voorraad speldjes: 75 stuks @ f
Saldo per 1-1-1991
Rente 1991
Contributie 1991
Adv Maarseveen
2.00
f 1889.02
·f
33. B4
f 3510.00
f
25.00
·f 5457.86
Opgenomen bank 1991
Kamer van Koophandel
Fehac Utrecht
Centraal instelling
adm Wijk En Aalburg
Puchblad
Saldo Bank 31-12-1991
·f
f
f
1650. 00
61.00
f
141. 90
f
2056.90
204.00
·f 3400. 176
FEHAC AcriVITEI'I'EN - NIElMS
1. Blauwe kentekenplaten:
Wanneer mag je nu ( legaal) van die IOCX)ie donkerblauwe
kentekenplaten op de Puch voeren? De FEHAC geeft het volgende
overzicht:
Ui tgangspunt van de wetgeving is dat alle voertuigen met
Nederlands kenteken een gele kentekenplaat rroeten voeren.
Uitzonderingen hierop, die voor ons van belang zijn, vormen
de volgende twee categorieen:
- alle voertuigen met een Nederlands kenteken, waarvan deel
I afgegeven is voor 1 januari 1977 ( toen waren de
kentekens nl. nog blauw) ;
- voertuigen die
1 januari 1977 zi jn ingevoerd in
Nederland, maar een bouwjaar hebben, dat gelegen is voor
1 januari 1973 en voorzien zijn van een DE-, DH-, BE-, of
ZM kenteken (DE/DH/I:M zijn voor de verschillende soorten
(vracht)auto' s, ZM voor rrotorfietsen en scooters).
na
Een voorbeeld: U heeft een PUCH uit 1975, dan kunt U blauwe
platen voeren als het voertuig een oorspronkelijk Nederlands
kenteken uit 1975 heeft. Is het kenteken echter afgegeven na
1 januari 1977, bijvoorbeeld door invoer, dan nneten gele
platen gevoerd worden, want een rrotor/scooter met een
bouwjaar van na 1973 kant niet in aanmerking voor een ZMkenteken.
2. Houderschapsbelasting:
In de vorige PUCH-kurier was al een artikel opgenanen met
betrekking tot het wetsvoorstel
'Wet op de
rrotorrijtuigenbelasting 1992'. Cbk de FEHAC besteedt in de
Fehactiviteiten aandacht aan dit wetsvoorstel. Met de FEHAC
wil ik er hier nog eens voor waarschuwen dat het an een
wetsvoorstel gaat. Zeker is de vrijstelling voor veteranen
dus nog niet. Vooral de leefti jdsgrens kan best nog wel eens
veranderen, voordat het voorstel tot wet wordt. Het gaat de
goede kant op, tnaar laten we niet te vroeg juichen!
3. Asbest-vrije remvoeringen
De Commissie Motoren/Scooters wil onderzoeken hoe de
ervaringen zijn met het gebruik van asbest-vrij rnateriaal
voor remvoeringen en koppelingsplaten. De carmissie zelf zijn
alleen positieve ervaringen bekend, maar er doen ook verhalen
de ronde over snelle slijtage van remvoeringen en een mindere
rerncapaciteit. Wie heeft ervaring met dergelijk rnateriaal op
zijn oude rrotorfiets? De oommissie is vooral geinteresseerd
in de slijtage en rerncapaciteit. Reakties kunt u doorgeven
aan mij, of direkt schriftelijk of telefonisch (tussen 19.00
en 22.00 uur) aan: Annelies Smits
Dr. Steijlingweg 10
3738 DB Maartensdijk
tel: 03461-3721
7
4.
Taxaties van histqrische voertuigen
In de Fehactivi tei ten van december was CX)k een artikel
opgenamen over het nut en de betekenis van taxatierapporten
m.n. bij schadegevallen. Het voert te ver om dat artikel hier
over te nemen, maar mocht U belangstelling hebben, ik stuur U
graag een kopietje. Ik heb me er zelf n(X)it zo mee
beziggehouden, maar zijn er binnen onze club leden die hun
PUCH hebben (willen) laten taxeren? Hoe zijn de ervaringen
daarmee?
Hans Heupink, secretaris (tevens
kontaktpers(X)n VCX)r de FEHAC, tel: 079166819)
zal je maar gebeuren!
Dan is een goede verzekering
tach wel heeeel belangrijk!!
' En laat hi j dan oak nag eens
extra goedkoap zijn voar
klassiekers! Wij kunnen uw PUCH
verzekeren v.a.: f 60,- per
jaar voar WA condi ties. Een evt
2e PUCH of andere klassieker
voar de halve prlJS, dus vanaf f 30,- per jaar! Wij weten wat we
verzekeren want we bezitten en berijden zelf oak diverse klassiekers!
Tevens opzittendenverzekering voar f 25,- per jaar en verhaalsbijstand voar f 22,- per jaar. Zeer voordelige brand en diefstaldekking zowel zonder taxatierapport als met!
Ook uw vrouw, kinderen en buurman mogen op de motors rijden mits
geldig nederlands rijbewijs en natuurlijk met uw toestemming!!!
___ ___
BEL ONS GELIJK EVEN!
ROEL VAN MAARSEVEEN ASSURANTIEN.
Postbus 8516, 3503 RM UTRECHT. Tel: 030-936331
Ib.g.g.
05219-2885, zawel overdag, s'avonds als
1
------ weekend
te bereiken voor info en bij schade!
in het
8
FEHAC WS'IRUM OP KONINGINNEDAG
koninginnedag 30 april a. s. viert de Fehac haar 15e
verjaardag, op uitnodiging van het plaatselijke Oranjecomite,
in het oude centrum van Dordrecht. Ook de PCN is, als
aangesloten vereniging, uitgenodigd om een bijdrage aan het
1
feestje 1 te leveren. Uiteraard geeft de PCN graag gehoor
aan deze ui tnodiging; vandaar deze oproep tot deelname, maar
eerst een korte uitleg wat de plannen zijn voor 30 april.
Op
De bedoeling is dat het historische centrum van Dordrecht
0~ PJ
"!<..1°
P
versierd 1 ~rdt met historische voertuigen van de 83 r 0~ ~
aangesloten historische Autarobiel en MJtorfietsclubs
P>""y
1
1
rroet een soort rijdend muset.nn ontstaan. Qn dit gcv e5 . ~
zijn recht te laten komen ~rdt al het rroderne (?
~-y
0
vooraf ui t het centrum verwi jderd. De clubs preser · ~ ~
met behulp van clubstands. Rond het middaguur ' ~
soort concours d 1 elegance gehouden, een groot i' 00 0-Q
voertuigen ( gesorteerd naar bouwjaar) maakt ··
JO
de hoofdstraten van het centrum. Er is ru' XI ~
...:men
voertuigen. Qn ervoor te zorgen dat alle> ~
.:uigen
en dat er een beetje afwisseling in her~ ~
~rtuigen
zit heeft de Fehac per club een rna· -:::.; .,....o-Y
de groten
aangewezen. (Anders vindt je de 1 (§> V
~ken op 500
niet terug, bovendien ben ik •· .(),Y _r....
kevers en 300 eenden ... ).
v ""y~1
#,
.$;'
e9
0
v~ een dergelijk
Het zal duidelijk zijn d:- ~"'~~ 0~
rroet
~rden om te
groot aantal clubs, gCY ""-,.;;;""
voorkanen dat er een J 6Y "100
Jf een verkeersinfarct
Jje mee bezig en nu zijn
ui tbreekt. De Fehac ·· ~ 4""Y
ag lijkt ver weg, maar op
de clubs aan de lY • Cj ""y
gebeuren. Voor ons zijn nu
korte termijn rrr ~~ ~
even de volgenr~ ~6) (y0
.1 belang:
y;
0
- DEELNEMEI'"
00
afgeslr ~"10
De v
~y ~
~ het centrum van Dordrecht geheel
~t men zich van te voren aanmelden.
over een aantal verzamelpunten (met
duto-ambulances e.d.) rondom Dordrecht
Van hier ui t zal onder escorte naar het
. ~rden. De Fehac wil voor 20 februari van
40
~
.J(e voertuigen deelnemen. Er zi jn ons ca. 10
~
...egewezen. Deze Puch-kurier verschijnt dus te
-<.:;
XI 0 .•:om hebben Floor en ik enkelen onder U al benaderd
00~0 .tragen of U mee wilt doen. MJcht U niets gehoord
-<;;""'Y.
. 1 en toch mee willen rijden, bel ons dan even.
JSTAND: Voor het bemannen van de clubstand hebben we al
~ paar liefhebbers m/v maar versterking is altijd welkom.
Ook als U iets interessants heeft om op de stand tentoon te
stellen (docunentatiemateriaal, motorblok o.i.d.) horen wij
di t graag van U.
ru~ r.S'-0 r\..'?1'
•· ff_ (' _ "J)
v
.
•
~&
Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat op 30 april, is
ons ook nog niet helemaal duidelijk, maar het belooft wel
iets moois en gezelligs te worden, dus ook al doe U niet mee:
kom in ieder geval kijken!
Floor Mikkers (01820-16453) en ik (Hans Heupink 079-166819)
hebben de organisatie voor de PUCH-club op ons genamen. Wij
hopen dat U mee wilt doen. Wilt U meer weten bel ons!
I
PUCH MARK
Te Koop gevraagd:
origineel zweefzadel en veren voor Puch
175 SV 1955, tel. 040-124512,
vragen naar Ted.
Te Koop aangeboden: Kenteken Puch 250 TF
John Nienhuis, tel. 03Q-893256
Gevraagd/ ruilen:
mro
73
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
21, '74
9, 15, 17, 18, '75
15, '77
20, '78
4, '79
6, '80
23, '82
eventueel ook lenen, zodat ik copieen kan
maken.
John Nienhuis, tel. 03Q-893256
Adreswijziging:
T.W. Schooterneyer Pro Patriastr. 137
1 508 XM Zaandam
Beeindiging lidmaatsch.
M. Sinnige r-Dzartstraat 15
6561 EB Groesbeek (lidno. 23)
C.M.J. de Wilde, Gemini 19
3769 KM Soesterberg (lidno. 1 06)
Nieuwe leden:
dhr. Laar, Wethouder Voschstr. 76
7946 AX Wanneperveen tel. 052281567 (lidno. 126)
dhr. Heite, Lozedijk 8-A, 7946 KM
Wanneperveen tel. 05228 - 1525
( lidno. 127)
dhr. Bosch, M;Jr. Bekkerslaan 683,
2286 EC Rijswijk tel. 070 - 3960204
(lidno. 128)
dhr. Hilte, Albert Verwegstraat 6--c,
3202 VB Spijkenisse, tel. 0188Q15186 (lidno. 129)
dhr. Pessink, Amsterdamseweg 4Q-A,
6814 CP Arnhem, tel. 085 - 514311
(lidno. 130)
J .M.R. Kats, Sparrenlaan 6
3971 PW Driebergen tel. 03438-17955
(lidno. 131)
Du aparat Dir Miihe, Zeit und Kraft,
hilft PUCH Dir in der Landwlrtachaft.
10
IDIEER IN lJil 1\GENDl\:
28/29 februari 1 maart: Vehikel 1992, jaarbeurs Utrecht.
29 maart 1992 (zondag) an 14.00 uur: Clutmiddag Puch Club bij
cafe Flora in Doom.
12 -
15 maart 1992: Techno Classica Essen, info tel. 045462066
30 april (Koninginnedag) 1992: Fehac lu' tf ·".lffi Dordrecht info
voor Puch clu~~'O" Jen: Floor Mikkers
tel. 01820 -~.{k A53 en Hans Heupink
tel. 079 - 1 1Y J 19, zie elders in di t
blad.
28 mei t/m 31
mei 1992: evenement "stichting ridders van
OOeren" (o.a. rrotor 4-daagse) info
tel. 05919 - 13926 (13597)
30 mei 1992: Achtste Internationale Friese Elfsteden Oldtimer
Rally, recreatiecentrum Sondel, info
tel. 05120- 81572.
1 juli en 1 augustus 1992: CAN-AM 10. 000 M:>torcycle '!bur naar
Alaska, zie elders in dit blad.
VOORJAARS'IDERitX::HT
Beste Puch Rijders,
Eigenlijk door de geringe anirro an de voorjaarstoertocht
ergens te lande te organiseren hebben Floor en ondergetekende
besloten di t met veel liefde en enthousiasme op ons te nemen.
Je kan hier in Hollands midden echt alle kanten op, en het is
er nog rrooi ook. Wij hadden zaterdag 23 MEI geprikt, dus
kruis deze dag vast aan op de kalender. De start is vanuit
Bodegraven. Dus zaterdag 23 Mei aanvang ri t .±10. 30 uur. Vanaf
9.00 uur is er koffie met wat lekkers. Bel even van tevoren
naar tel. 01726-15039, dan leg ik gelijk de route naar het
startpunt even uit. (staat ook in Puch kurier no. 17). Wij
hopen op een grote opkanst.
groet jes: Floor Mikkers
- Gouda
Anton van Heukelan- Bodegraven
~.
\711'1
GREAT
AMERICAN
MOTORCYCLE
ADVENTURES
11
PUCH CLUB NEDERLAND
cfo Mr. Cees. van der Lee - President -
PRESS RELEASE
Drie Jofferen Gaarde 63
3984 JX ODYK, HOLLAND
Denver, Colorado
February 1, 1992
For Information
R.C. McQueen
(303) 762-6579
Cont~s::
1992 CAN-AM 10,000 Dates Announced
The dates for the 1992 CAN-AM 10,000 Motorcycle Tour to Alaska
have been set for dAparture dates of July 1, 1992 and August 1, :092.
Each tour will be 28 days in length and limited by invitations.
The
1992 Tour is slated to include international riders as well as a =ix
of United States motorcycle adventurers.
According to motorcycle adventurer Dr. Gregory Frazier;
"This is a great way to see Alaska, and especially so in
1992 since that is the 50th anniversary of the Alaska
Highway and there are many celebrations scheduled along ics
1,500 mile length.
Motorcycles and the adventures encoun~ered
on the CAN-AM 10,000 can not be matched.
A motorcycle rider
knows that fresh air, great roads and the challenge of the
unexplored can only mean fun and memories long remembered.
I can vividly remember cresting a hill in Alaska to see
Mount McKinley reaching 20,000 feet into the cloudless
sky in front of me.
Alaska and the Northwest Territories
of Canada by motorcycle is truly a lifetime experience ano
the CAN-AM 10,000 is probably the best way to enjoy it."
The CAN-AM 10,000 is a motorcycle tour designed to promote
motorcycle safety as well as affordably see Alaska, Canada and
the best of the ."lower 48." Each rider is to complete 10,000
miles in the tour period of 28 days.
If they receive no moving
violations and have no crashes then they are declared a winner
and their name along with their brand of motorcycle is publishej,
Besides being a tour to promote motorcycle safety it is also
the least expensive of all the Alaska tours, costing only $995.00.
It is not a tour for everyone, however, as some riding days can be
in excess of 400 miles.
It is also limited in number of tour
participants and is to include foreign riders as well as those
andenturers from the United States.
Interested parties should contact
contact:
CAN-AM 10,000, CjO Great American Motorcycle Adventures,
3575 South Fox St., Englewood, Colorado 80110.
3575 South Fox
Englewood, Colorado 80110
(303) 762-6579
12
DUBBELZUJGERS
lk ben van plan om met deze serie verder te gaan, waarbij ik probeer om zoveel
mogelijk tekst te vergaren plus natuurlijk de nodige afbeeldingen.
lk heb echter nag niet de kennis die mijn vader had, maar ik zal proberen om er
wat van te maken. Sommige stukken had mijn vader al geschreven, maar dat merkt
u misschien wei tijdens het lezen.
Er zijn tussentijds verscheidene merken bijgekomen en ik heb van sommige
merken oak meer info gekregen, daarom begin ik maar van voor at aan.
Als eerste ziet u hier een nieuwe lijst met dubbelzuigers, het eerste verhaaltje kan
nag wei even duren, maar het komt.
Als iemand nag aanvullingen en/of informatie over dubbelzuigers heeft ........ graag.
ALLSTATE (A)
ARROL JOHNSTON (GB)
AUSTRIA ALPHA (A)
BACCHI (I)
BACONCY (F)
BAIER (D)
BAKER-POLLING (D)
BARKER-HEADLESS (GB)
BLACK PRINCE (GB)
BONSCH H. W. (D)
BUCHNER (D)
CAPPA (I)
CAUSAN (D)
C.L.M. (F)
COMERY (GB)
COMMER(GB)
COZETTE (F)
CSEPEL (H)
DA VENTRY (B)
DELLA-FERRERA (I)
D.K.W. (D)
D.M.F. (NL)
DOXFORD (GB)
DUESENBERG (USA)
ECOLE (F)
E.M.C. (GB)
ETCHEGOIN-CAUSAN (F)
EVANS
EXPRESS (D)
FACCIOLI (I)
FAIRBANKS (USA)
FIAT(!)
F.N. (B)
FORD(USA)
FRAMO (D)
FUSCALDA-I.F. (I)
GANNA (I)
GANZ(CH)
GARELLI (I)
GILLET (B)
G.M.-"HYPREX" (USA)
G.M.-"ORION" (USA)
GOBRON-BRILLE (F)
HANOCQ(B)
HARLETTE (A)
HEISE M. (D)
HERMANN
HIRTH (D)
IMPERIA (D)
ISETIA(I)
ISO (I)
JAMES (CAN)
JAWA (CS)
JUNKERS (D)
JURISCH (D)
KAUERTZ(D)
KINDERMANN (D)
KNUDSEN-BALDWIN (USA)
KOCH
KRUPP (D)
KTM(A)
KUHNKE(D)
LAGUESSE (B)
LAMPLOUGH (GB)
LEPROTIO(I)
LEVALLOIS
LISTER (GB)
LUCAS (GB)
MABECO(D)
MAN. (D)
MANET (CS)
MELLER K.H. (D)
MEES
MERAY (H)
MICHELL
MOTOR-MEYER (NL)
M.Z. (DDR)
NAPIER-DELTIC (GB)
NSU (D)
OECHELHAUSER (D)
OPTI (D)
ORION (CS)
PALMER-MOORE (GB)
PAROL! (I)
PIAGGIO (I)
PONTIAC( USA)
PORSCHE (D)
PROSSING (A)
PUCH (A)
PULCHERRIMA (D)
RECORD (GB)
REID (GB)
RHOMBOID (F)
RIANCEY ET GEVIN (F)
RUBB-HAAB (D)
S-2-B (USSR)
SALMSON-SZYDLOWSKI
SAUER (CH)
SCAMPOLO (D)
SCHAUER P. (D)
SCOTI(GB)
SEARS (A)
SHAW-PALMER (USA)
SHERMANN
SIGMA
SILVIAN
STAUNAU (D)
SULZER (CH)
TEMPO-VIDAL(D)
THIOKOL (USA)
TOMOS (YU)
TOUSSAINT (F)
TROJAN (GB)
TROSSI-MONACO (I)
T.W.N. (D)
VALVELESS (GB)
VINCENT (GB)
WERRY(AUS)
Z(CS)
ZOLLER (D)
ZUNDAPP (D)
John Nienhuis
13
SchwLing und''·Etan
14
PlOf.
Er zijn van die merken die ja wat doen. In mlJn geval ZlJn
dat onder meer Eysink, Norton, Triumph, Velocette maar ook
speciaal Puch.
Feitelijk schaam ik me niet eerder een bijdrage aan de Puch
Kurier te hebben geleverd om diverse redenen nog wel.
Z0 1 n ruim vijf a zes jaar geleden liep ok rond met de plannen
om een aantal Puch-€nthousiasten bi j elkaai te kri jgen met
als doel te komen tot een Puch-club.
Tussen plannen maken en uitvoeren kunnen wel eens obstakels
liggen, maar toen Jan Nienhuis - wetend dat ik regelmatig
voor het weekblad futor en het clubblad van de Veteraan
Motoren Club stukjes schreef - op de hem eigen wijze aan mij
vroeg: Wim, schrijf eens een stukje in futor met een oproep
aan Puch enthousiasten, misschien kunnen we een club
oprichten, was dat het zetje in de rug om die oproep in Motor
en het V.M.C. -blad te plaatsen met een ongedacht gevolg. In
cafe Flora kwam het zoals we nu allen weten tot de oprichting
van de Puch-club die het vijfjarig bestaan inmiddels al weer
heeft gevierd en nu zo 1 n 100 leden tel t. Ui teraard ben ik
daar erg blij mee, want het merk verdient het ten volle. Het
aardige is dat we in Nederland 1 s-werelds eerste maar,
voorzover ik weet, enige Puch-club hebben. Leuk toch?
Mijn interesse in Puch werd met name gewekt door de
sportresultaten die er reeds voor wereldoorlog II mee werden
geboekt vaak tegen overmacht van meer bekende merken.
Daarover later meer.
Mijn eerste brommer was een Kapitein Mobylette en in de zaak
waar ik de fuby lette had gekocht werden ook met name Puch
motoren verkocht. De monteurs daar waren enthousiasten voor
het merk Puch en vanzelf hoor je dan - de Delftsche
Motorenhandel was toen importeur - over de met Puch behaalde
sportsuccessen door onder meer Teun de Vos, Martin en Piet de
Haan, Willy van Ormeren, maar ook Andre de la Porte en
ui teraard Jan Dekker. ~nend in Hill egan zat ik met het
Mobyletje bijna elk weekend op het circuit van Zandvoort en
zag maar hoorde bovenal de Puchs van Tbon van Zutphen en Jan
Dekker. Dat waren nog eens - luidiUchtige - tijden en
spannende wedstrijden. Tijden die vrees ik nooit weeran
komen.
Die sportresultaten werden vrijwel allemaal behaald met
Puch 1 s die met twee carbureteurs waren uitgerust, en dus de
modellen SVS (125 en 175 OC) en SGS Super (250 CC).
De 250 CC modellen eerst met geperststalen frame, en later
met het beroende buizenframe. Het bleven verhoudingsgewi js
witte raven, waarmee natuurlijk ook dankzij de rijders toch
uitstekende resultaten mee werden behaald
waarmee de
importeur uitgebreid mee adverteerde.
Als er een motor is met een "eigen gezicht" dan is het
natuurlijk we1 Puch maar ook technisch gezien zijn weinig
merken echt succesvol - en dan bedoel ik ook de sport - met
in feite standaardmotoren geweest.
'
Nog zie en hoor ik in de Zesdaagse van 1959, die in
Zsjechoslawakije werd verreden, die Oostduitser op zijn Puch
175 CC met glaswoldempers die berg opscheuren. Dat
donkerbruine geluid en het gemak waarmee dat gebeurde vergeet
ik nooit meer.
Vandaar dus dat ik - zonder de andere modellen te verguizen
- speciaal geinteresseerd ben geraakt in die Sport Puch 1 s.
•
Met heel veel rroei te is het me inmiddels gelukt an genoeg
onderdelen te verzamelen an 1 SVS, 2 TFS en enkele SGS Super
rrodellen op te (gaan) bouwen.
'I\.Issen de Puch 1 s zit onder andere een oude race Puch van
vriend Floor Mikkers - de man met de oogstrelende en
jalouziewekkende buienframe Puch GS - waarmee de laatste
jaren - zelf actief zijnde op een 125 CC race-Eysinkje - Nic
I.acourt ui t Haarlem actief is geweest. De bedoeling is dat
er nog enkele Zesdaagse Puch 1 s klaar kanen, en ook nog een
Sport Puch voor op de weg met gla.sooldempers oftewel het
fraaie donkerbruine geluid.
Plannen genoeg dus als nu ook de tijd er maar is, want ik ben
als voorzitter ook nogal druk in het V.M.C. -gebeuren met
rrotoren vanaf bouwjaar 1901 (Otten uit Breda) enz.
Goed, een bijdrage aan de Puch Kurier dus. Nu grijp ik
gemakshalve terug op am te beginnen een artikel over
ongetwijfeld de grootste Puch technicus in Nederland en wel
clublid Jan Dekker. Een artikel dat ik in het weekblad MJtor
heb gepubliceerd en een beeld schetst van de fraaie
resultaten die Jan met zijn WOnder Puch op de vaderlandse
circuits behaald heeft.
Een aardig detail is dat ik inmiddels dankzij Nic Lacourt in
het bezit ben geraakt van de SGS cilinder waarmee Jan Dekker
inderti jd een snelste ronde op het Circuit van Zandvoort
gerealiseerd heeft van 119,95 km./uur!
Deze cilinder heeft (zie het artikel) als model gediend voor
de speciale SGS Super cilinder die bij Mahle voor Jan gemaakt
is als een eenmalig project.
Blij zijn met Puch vondsten, blij zijn met Puch! Dat is dacht
ik de essentie van een hobby, je enthousiasme via een club
delen met mede-enthousiasten.
Hier volgt dan het artikel.
Wim Mari jnis. '
16 1
D E
S NE L S T E
DUBBE L ZU IGER TER WERELI
.
Zandvoort 11 - 91960; Jan op z'n
nu lichtelijk
gemodificeerde
Puch rijdl zich
naar een 2e plaats
in de Junioren·
wegraceklasse
achtervan
Leusden op een
Aermacchi (gem .
115,9 km/u) JD
( 113,6 kmtu) , 3e
ward Jan Muller
opNSU(gem .
110,7 kmt u) .
eWonder-Puch van Jan Dekker
Er ziin van die motormerken die je wat 'doen'. In het moderne
taalgebruik zou je zeggen daar 'kick ie op'. Een van die motormerken is
voor mii nog altiid Puch. Waarom nou uitgerekend Puch? Ten eerste
door de eigenzinnige dubbelzuigerconstructie, het 'eigen gezicht' van
de mode/len, de interessante historie, jeugdsentiment en tenslotte de
sportprestaties zowel in het terreinwerk als bii het wegracewerk.
Door: WIM MARIJNIS
gen en dus 66k wegraces. De Puch was
dus met recht een ·multi-purpose' Puch!
Alvorens dieper op de geheimen van
Jan's supersnelle dubbelzuiger in te
gaan eerst een terugblik op hoe het allemaal begon.
Y
oeg daarbij dan nog een handvol
mannen die naar mijn mening tocn
wei zeer opmerkelijke resultaten
op dit merk hebben gehaald en dan is
wellicht ook uw nieuwsgierigheid voldoende gewekt! Oaar ga ik tenmtnste
dan maar van uit. want Jan Dekker en
zijn Wonder-Puch zijn het onderwerp
van dit artikel.
Voor de volledigheid: Jan Dekker beoe·
fende met zijn Puch (met kentekennummer TE-43-36) de wegracesport. Zo, dat
klinkt er nog-es. maar voordat Jan in
wenkbrauwen gaat fronsen haast ik me
er voor de volledJgheid aan toe te voegen, dat Jan's Wonder-Puch Ievens in
motorgereedschap was voor het njden
van woon-werk ntten, prutntten, kaartleesntten, vakantJetochten. Sterrenoa-
Besmet
I
Oat Jan al op jonge leeftijd met de motorbacil was besmet blijkt duidelijk uit de
fotoboeken die een periode bestrijken
vanaf 1932. Via een 500 cc BSA Sloper
van begin 1930, een Ardie, een BMW
zijklepper. een New Hudson kopklepper
en een Sparta met ILO-motor - ik doen
maar een greep uit het fotoboek - belandde Jan in 1951 op z'n eerste,
nieuwe, Puch 250 cc van het type TF.
Deze TF werd na meer dan 50.000 km
trouwe d1enst in 1954 ingeruild voor een
op een toendertijd zeker ultramoderne
motorleest geschoeide opvolger namelijk de Puch van het type SGS. Ultramodern voor z'n schaalbouwtrame, de 16·
inch wielmaat met echte volle naven.
voor en achter een steekas, onderling
verwisselbare wielen, gesloten kettingkast, oliegedempte telescoopvoorvork
en idem swingarmachtervering en de
ruim 16 pk's leverend motorblok met
aparte oliepomp, dus geen mengsmering. Met de SGS werden in twee jaar tijd
zo'n 65.000 km bij elkaar gereden.
Puch met pep
De derde Puch was de reeds genoemde
Puch SGS met het kenteken TE-43-36,
die nog steeds in huize Dekker te vinden
is. Enige ervaring met !let merk kon Jan
dus niet ontzegd worden. Maar goed,
hoe komt een mens er toe met uitgere·
kend een Puch z'n snelheidslusten te
gaan botvieren? Alhoewel bij de meesten niet (meer) bekend. had Puch wei
degelijk een naam op wegracegebied,
maar dan wei voor de oorlog met ntders
als Cmyral en Torricelli die overwtnningen boekten met hun Puch's (met watergekoelde vulpompmotor) in de Oostenrijkse TT, de Grands Prix van HonganJe
17 1
I
•
en Duitsland en talnfke berlJraces.
Na de oorlog waren net rn l'I1Srand onder
meer Toon van Zutphen. ·\nore de Ia
Porte. Floor Mikkers. Nico Lacourt e.a.
die hun Puch's vleugers wrllien aanbinden . maar geen van hen rukte het om
technisch kunnen. gevoel Vl'llr net Puchmechaniek en rijkunst op t•t!n zodanrge
wijze tot een supersnelle curnornatre om
te smeden als Jan Dekker llt'eit gedaan.
lmmers zo n 250 cc Puch w.ts van huisuit helemaal geen racemacnrne. Hrj was
gezren z'n constructie geo.~<· nt en urtgevoerd als een weidoortrmmt•rd antwerp
met een stijf schaalbouwtmme. goede
remmen en vering en een t1eproetd op
duurzaamheid gebouwd motorblok. die
z'n afkomst (de Oostenrrfkt! bergen) bepaald niet verloochende.
Het geval wil dat ik zeit rndertijd een
redelijke ervaring heb op!]t>Oouwd met
een Puch. maar dan met lltll tammere
type SG. Akkoora. altijd prrrna tweetakten met traktoreigenscnappr•n. maar een
hardloper, nou nee. Wei dus prima sturan en remmen. In de 1aren liat Jan ontdekte dater aan een Puch wt!l meer pk's
en snelheid te ontlokken w.tren dan de
fabriek in Graz er oorspronKelijk ingestopt had was ik als fervent Zandvoortganger daar herhaaldelijk gr•turge van en
werd als vanzelf een supporter (en nag
steeds Puch-liefhebben.
Jan Dekker was een zelfdorlner die ergenlijk vnj laat- hij was al ~u 1aar- ooor
de racebacil werd besmet.
De oorzaak was het tenomot!n Sterrendag, een KNMV motorsnollleidstestijn
dat plaatsvond en vindt op llet fameuze
Zandvoortse Circuit. Met in perfect geprepareerde, maar volledrll stanoaard
SGS, juist: TE-43-36. behanlde Jan in
1958 een 110-ster (gem. 1t:'.062 kmtu).
Het echte werk
Tja en de besmetting wer<1 een echte
ziekte. Jan was alras tot do conclusre
gekomen dat er nag veel rnoer urt zo'n
SGS te halen viel, maar dan wei urt een
SGS van het type dat gebouwd is, vanaf
het midden van 1957 met zr1n verbeterde
carburateur en vering, rondo vliegwrelen
en stevige contactpuntenllevestrgrng.
Deze laatste interessante goqevens oreo
rk oo urt een aoor Jan oo 13 A4 vel len met
de hand gescnreven nanaleiding gegevens voor het oovoeren van een SGS.
Een belangnfk maar te vaak vergeten
advres spreeKt daarurt. Voordat je gaat
opvoeren, zorg eerst dat het standaarddus confectieproaul<t van de fabriel< optrmaal rn orde is en start dan pas met de
echte opvoerweri<Zaamheden. Een eenvoudrge - en zeKer toen geldende maar zeer effectreve manter van pK-benutting, betere accereratre. oetere remwerking en weglrggrng rs de vermrnde-
ring van het gewrcht en de verkleining
van het frontale oppervlak (stroomlijn).
Bij de Puch werd het gewicht (droog ±
140 kg) zo'n 20 kg omlaag gebracht door
de volgende wijzigingen en/of aanpassingen: uitlaatdempers weglaten en megafoons: voorspatbord weglaten of van
aluminium; achtersoatbord weglaten of
aluminium; gereedschapskist, claxon,
koplamp, kettingkast. dynamo en lrchtspoelen weglaten: buddyseat vervangen
door oolyester zitje; stalen tanK vervangen door polyester tank en olietanl< achIer de accukast monteren; stuur vervangen door clip-ons; standaard en Jiffystand alsmede de achterveringsbussen
weglaten. Het vervangen van de 16 inch
stalen velgen door 18 inch alu velgen
met relatief lichtere (smallere) banden
gat n6g eens een gewichtsbespanng van
3 kg. Een wei zwaar aantikkende gewichtsvermindering werd bereikt met de
montage van de lichtmetalen cilinder (±
10 kg Iichter). Deze week bovendien van
de standaard cilinder at door de voorziening voor een tweede carburateur.
Niet dat de fabriek de bedoeling had
gehad een racecilinder voor de geachte
clientele te maken. Nee, de fabriek had
deze cilinder aileen ontworpen voor het
terreinwerk met name voor de zesdaagse of betrouwbaarheidsmachines (enduro's). Oat betekende dat de cilinder zo
ontworpen was dat hij al bij weinig toeren
berekracht gat. Betrouwbaarheidsmannen als Teun de Vas, Martin en Piet de
Haan hebben dit in ons land met succes
bewezen. Jan had inmiddels al een begerig oog Iaten vallen op die lichtmetalen
cilinder, want thermisch was hij met het
tun en van de standaard SGS cilinder aan
het eind van zijn toch niet geringe motoropvoer-Latijn gekomen. Tussen naakjes, met die opgevoerde standaard SGS
cilinder wist hij op het Zandvoortse circuit
een snelste ronde te realiseren van op
een haar na 120 kmtu.
=
Fabrieks-cilinder met JDpoortentiming
Jan niet voor een kleintje vervaard. nam
contact op met de fabriek. Na een urtgebreide briefwisseling kwam in 1964 de
toezegging van de fabriek bij de firma
Mahle een lichtmetalen cilinder te Iaten
maken met de door Jan opgegeven snelle SGS poortentiming.
Niet lang daama arriveerde er in Castricum een cilinder, maar dat was niet alles
want de fabriek had voor een vriendenprijs gezorgd voor een compleat blok met
close-ratiohak en bijpassende race-carburateurs. Jan pakte z'n Puch met het
nieuwe blok meteen goed aan; de wijzigingen:
1. het Super Rensportblok met 2 carbu-
rateurs; 2. korter achterscherm; 3. clipens in plaats van stuur; 4. alu 18 inch
wielen met racebanden die immers voor
16 inch wielen niet te koop waren: 5. tank
in schuimrubber: 6. stalen olietankje; 7.
Iichte gelaste voetsteunen met meer
grondspelling; 8. verbeterde toerentelleraandrijving; 9. nu uitsluitend voor race
gereserveerde fiets; 10. geen achterkettingscherm ; 11 . electro-magnetische
flexibel bevestigde 12.000 tpm . toerenteller; 12. snelbevestiging kuip ; 13. heldere lagere koepel; 14. tankontluchting ;
15. grotere nummering: 16. stuurslagbegrenzing.
Werd op de Sterrendag op Zandvoort
van 12-9-1964 met de 'gewone' SGScilinder nog 2 min 5.8 sec gedraaid of
119.99 kmlu, nu Kon met het SGS-Super
blok een tijd onder de 2 minuten gedraaid
worden of ruim 127.0 km ·u (1 min 58 sec)
zoals tijdens de Soortklasse Race oo 235-1965 op Zandvoort (snelste ronde van
de dag!). De hoogste ooit gemeten topsnelheid van de Puch bedroeg 182 kml
u!. waardoor bij mijn weten TE-43-36 de
snelste Puch is die er ooit geweest is.
Met dit speciale blok heeft Jan van 1965
tot en met 1972 geracet maar ook Leen
Heerschap, Gees Schermer en Jan van
Arkel mochten ooit van Jan de WonderPuch de sporen geven, maar Jan D. is
loch altijd de snelste stuurman gebleken.
1 e Puch TF uit
1951 . Puch was al
ingereden want
toto dateert van
1952 en toont Jan
met vriend op
DKW.
'
•
Serie (6 x) in
eogen beheer
gemaakte toto's .
ooit gemaakt bij
een bezoek a an
Jan in de zestiger
jaren. toen al
geomponeerd door
de Wonder-Puch .
Hier heeft de Puch
nogde
eogenhandig
geklopte alu
stroomlijn en al de
18 inch wielen.
•
•
•
..( .;·. --·
=- .......;..
20
Concurrentie
Een van de grootste concurrenten van
Jan 1n ZiJn race-)aren was Minus de Vnes
die op een getunede Honda CB72 (met
Puch voorvork!) reed. met verder Everts,
Rotting, Nijland, Lablans. Stroobach. Vd
Goorbergh. Mulder e.a. Jan had vaak
een raketstart met z'n Puch. Z'n achtervolgers hadden dan naast een snelheidsbarriere om Jan voorbij te komen als dat lukte - nag een psychologische
aremoel te overwmnen in de vorm van de
bekende Puch-brul (140 decibel!). De
Puch 1oopt namehjk het beste met korte
open megafoons d1e e!')n 66rverdovende
herrie maken. Montage van origmele
glaswoldempers help! wei, maar kost
een handvol pk's. In de zestiger jaren
was een beetje lawaai - nou ja, beetje .. . op Zandvoort nag geen punt. In elk
geval was de Puch het hele circuit rand
geed te horen.
I
Oefening baart kunst
Tijdens zijn wedstrijdcarriere heeft Jan
diverse andere merken bereden zeals
Montesa en Kawasaki. Met de Kawa
werd hij in 1967 in de 250 cc-klasse
Nederlands kamp1oen. Met de Puch
draaide hij z·n snelste ronden op Zandvoort van 1.58. met de Kawa 250 1.52.
Dat scheelt maar . .. 6 seconden. Maar
6 seconden per ronde 1n een race. Enfi11.
reKent u maar uit en dat geeft het sail Iante verschil aan tussen de teen snelste
pnve-motor in de vorm van de 'Wonder= ·JC:1 (Dolt bedacht door een Motoqourr.aiistl en de iabneks-Kawa.
Wat mij altijd verbaasd heeft is dat Jan in
de jaren teen merken als Aermacch1.
Bultaco en Ducati. maar oak Honda. Kawasaki, Suzuki en Yamaha al snelle
(productie-race)motoren leverden. het
a1t1jd heeit kunnen redden met z'n Puch.
Daar is maar een verklaring voor. een
minutieuze oreparalle en door en door
kennen van z'n Puch. een door veel ervanng uitgedokterde - geheime - poortentiming aie de noo1ge bruikbare pk s
opleverden en een verbluffend snelle en
uitgekiende rijstijl. Een rijstijl die dagelijks bijgehouden. verbeterd en gepolijst
werd. want Jan had naast z'n circuitPuch oak nog een racereplica waarmee
hii naar z'n werk reed. Jan bleef dus
constant in training . Daar liggen m1jns
1nz1ens de bouwstenen voor een succes'/OIIe racecarriere oo een merk motor dat
:::aar 1n Ieite noo1t voor gemaakt is.
In nu1ze Dekker z1jn in elk geval naast de
0
uch nag een Yamaha AD 350 cc van
zoon Andy. een Honda NS 400 van zoon
nonald en een Kawasaki 650 cc vierpltter te v1nden waarop Jan nag geregeld
de noo1ge km draa1t.
Toeval, vergeet het maar
Jan het overigens nooit iets aan het toeval over; 2x per jaar kwam er een meuw
bigend in de motor. de krukas ging een
jaar mee. Als race-olie werd ricinus-olie
gebrUikl. Naast de aparte (standaard)oliepomp smeerde Jan 1 op 40. Opmerkelijk is dat in die 8 jaar intensief trainings- en racegebruik steeds met dezelfde c11inder en zuigers is gereden en wei
naar schatting zo'n 100.000 km.
Opmerkelijk heb ik altijd gevonden dat
;:ells in Oostennjk, noch op de fabriek
1och door enige Oostenrijkste sportenlhousiast, datgene met een Puch is bereiKl wat door Jan is bereikt. Jan heeit z'n
wegrace-ervaring niet voor zich gehouaen want in 1969 heeft hij met mannen
a1s Van Egdom. V.d. Noll en Majoor een
wearacecursus op paten gezet. waar ve!e r'ace-enthousiasten van hebben kunnen orofiteren . Anno 1986 kunnen de
Ieden van de Puch-club van Jan's techniscne kenn1s profiteren. want Jan is- hoe
kan net anders- technisch adviseur.
Sterrendagen toen en nu
Jan s racevuur werd ontstoken op een
Sterrendag in 1958. Het klinkt wat tegenstniaia maar Jan heeft. de nu eenmaal
niei te vermijden risico's van het wegracen kennend. zijn zoon ooit verboden
om te gaan racen. Niet zo lang geleden
was er weer eens een Sterrendag op
Zandvoort en teen gebeurde het dat er
weer een Dekker, d1tmaal zoon Andy z'n
Yamaha AD 350 de sporen heeft gegeven- zonder vader Jan daann te kennan
-metals resultaat een 125-ster. Tja, de
appels plegen niet ver van de stam te
vallen, dus . . . Jan toonde zich aanvankelijk niet blij, maar ja .. . en wie weet
wat het vervolg zal zijn.
Ook a an een Puc
moat we' eens
gesleuteld
worden :
ontstekingsinspect•e. maar
accu bleek de
boosdoener.
schu1mrubber
verhoelp de kapottrolproblemen .
Wedergeboorte van de
Race-Puch
Na z'n transformatie tot werkpaard met
zijspan. waarmee vader en zoons Dekker zomer en winter van 1972 tot 1983
hebben gereden met een wat tammer
SGS Super Zesdaagse blok, staat de
Puch op een veilige plaats rustig te
wachten op andere voor z'n baas rustiger tijden. Jan heeft afgelopen zomer,
hoewel het hem niet aan te zien is, de zes
kruisjes volgemaakt. Z'n drukke techni- ~·
sche baan bij DSM in IJmuiden verhindert hem nu nog de Puch in al zijn oude i
raceglorie weer te restaureren. Maar
eens komi. en dat duurt hopelijk niet lang 1
meer. de dag dat het trekpaard Puch
weer het renpaard Puch word!. Dan zal i
de Puch met z'n eigenhandig geklopte '
grate alummium racetank weer op z'n
18-inch wielen worden gezet. Met een 1
onlangs door de firma Mahle genikasilde
c11inder en meuwe zuigers. Spic en span
zeals het materiaal van Jan tot en met de
aanhanger toe er altijd bijstond. Old
Puch's never die! We zien Jan nag wei
eens terug tijdens een race-demonstra1
1ie.
J