veiligheidsinformatieblad

Commentaren

Transcriptie

veiligheidsinformatieblad

										                  

Vergelijkbare documenten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F +

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F + 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Reinigingsprocedures: In droge aar...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad VOC g/l: Geen gegevens beschikbaar. 9.2. Overige informatie Overige informatie: Niet van toepassing.

Nadere informatie

VSSK9532 (NL)

VSSK9532 (NL) Hanteringsvereisten: Het vormen of verspreiden van nevels in de lucht vermijden. Direct kontact met de substantie vermijden. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Rubriek 16: Overige informatie Overige informatie Overige informatie: Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 2015/830. *Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de...

Nadere informatie

Prolong XP MSDS

Prolong XP MSDS 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

Lakpolish 250 cc

Lakpolish 250 cc 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van de stof

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van de stof 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie