Print deze info

Commentaren

Transcriptie

Print deze info
De actuele betekenis van het
veldwetboek/ L'actualité du
droit rural
Auteur(s)
Uitgavejaar
Bestelcode
ISBN
Grégoire Etienne
Grégoire A
Gotzen Rudy
Draye Annemarie
Delmotte D.
Constant René
2013
202122104
9789048616251
Beschrijving:
[Uit onze reeks Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters]
In deze publicatie wordt, naast een algemeen overzicht van de artikels van het Veldwetboek die nog steeds actueel zijn, meer
specifiek de problematiek van de buurtwegen bekeken in hun relatie met de openbare besturen en de rurale aspecten van de
burenhinder. Daarnaast komt eveneens de problematiek van de buurtwegen vanuit Waalse hoek aan bod alsook de aspecten
van de landbouwpremies, gekoppeld aan de voorwaarden die de Europese regelgeving oplegt. Ten slotte werden ook actuele
aspecten van de pachtwet, de ruilverkavelingswetgeving en de jachtwetgeving in relatie met het probleem van wildschade
toegelicht.
Inhoudstafel
Woord vooraf - Avant-propos
Les chemins vicinaux, état de la question en Région wallonne
1. Introduction
2. Définitions des voiries: grande voirie, petite voirie, chemins vicinaux, chemins innommés
3. La loi du 10 avril 1841
4. Les mécanismes de la loi du 10 avril 1841
5. L'Atlas des chemins vicinaux
6. Les voiries "innommées"
7. La prescription acquisitive des chemins ou sentiers ouverts au public
8. La prescription extinctive des chemins ou sentiers ouverts au public
9. Le décret wallon du 3 juin 2011
10. L'avant-projet de décret
11. En guise de conclusions
Lokale besturen en buurtwegen
1. Situering
2. De wet op de buurtwegen en de gemeentelijke bevoegdheden
3. De provinciale verordeningen en de verplichtingen voor gemeentebesturen
4. Het optreden ut singuli voor het behoud van buurtwegen
5. Het onderhoud en de openstelling van buurtwegen: recente vonnissen en arresten
6. Duidelijke stellingnames: gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behoud van buurtwegen
7. Tot besluit
De actuele betekenis van het Veldwetboek
1. Afsluiting van eigendommen
2. De afstand van afsluitingen en beplantingen
3. Afpaling
4. Bevloeiingen en afvloeiingen
5. Opdrachten van de burgemeester en kleine velddelicten
Les aides agricoles et le système de conditionnalité. Le point en droit européen et en droit wallon
1. Introduction
die Keure
Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge
T 050 47 12 72 • F 050 34 37 68 • E [email protected]
© die Keure - 13 oktober 2016
2.
3.
4.
5.
6.
Le système de conditionnalité des aides
Le champ d'application de la conditionnalité en droit wallon
Les obligations en droit wallon
La sanction
Conclusion
Les actualités de droit rural
1. Introduction
2. Questions d'actualité dans le bail à ferme
3. Questions d'actualité dans le remembrement légal des biens ruraux
4. Questions d'actualité en matière de dégâts aux cultures par le gros gibier et par les blaireaux
die Keure
Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge
T 050 47 12 72 • F 050 34 37 68 • E [email protected]
© die Keure - 13 oktober 2016