NL - Looye

Commentaren

Transcriptie

NL - Looye
25/9/2015
Smaaktesten
Door: Cynthia Boekestijn
worden in een Excel-sheet verwerkt om zo een overzichtelijk
beeld te krijgen van de gemiddelde scores van onze producten.
Voor de meeste mensen binnen ons bedrijf is het niets nieuws
Omdat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit en smaak van onze
meer dat wij smaaktesten houden met onze eigen tomaten. Maar
producten is het belangrijk om dit te blijven meten en dat dit ook
er zijn ongetwijfeld ook (nieuwe) medewerkers die hier nog niet
serieus gebeurd. Een smaaktest is namelijk doorslaggevend in
zo veel vanaf weten. Ik wil daarom, om te beginnen, even kort
welke van onze teelten geschikt zijn om verkocht te worden als
vertellen wat zo’n smaaktest nou eigenlijk inhoudt en wat wij hier
Honing- of Droomtomaten®.
uiteindelijk mee doen.
Op het moment zijn we bezig met het selecteren van een nieuw
Onze smaaktesten worden wekelijks gehouden. Zo is er een
panel voor de smaaktesten. Het is de bedoeling dat het panel
smaaktest voor ons fijne ras, Piccolo, en een test voor ons grove
gaat bestaan uit ongeveer 25 mensen die het niet vervelend
ras, Avalantino. Voor een smaaktest schuiven er +/- 12 mensen
vinden om tomaten te eten, het leuk vinden om deel te nemen
aan om onze tomaten te proeven en te beoordelen met punten
aan de smaaktesten en ook op de hoogte zijn van de reden van
op een schaal van 0 tot 100. De groep testers bestaat uit een
uitvoering. Het uiteindelijk doel van een goed panel is om een
gemengde groep personeel en zij schuiven allemaal een voor een
betrouwbare uitslag te halen van onze smaaktesten. We hopen
aan. De testers weten van tevoren niet welke tomaten zij proeven.
er een hechte groep van te maken die zich ontwikkelt tot echte
Er wordt dus “blind” getest. De resultaten van de smaaktesten
smaakexperts op tomatengebied.
De eerste vier weken van mijn traineeship
Door: Niels Honders
hierdoor wordt de kwaliteit van het werk elke keer beter.
Naast de productiewerkzaamheden heb ik veel teelthandelingen
Op maandag 17 augustus ben ik begonnen aan mijn
mogen doen voor Frank. Dit verschilde tussen het meten van de
traineeship bij Looije. De eerste fase stond in het teken
gift- en drain Ec en pH, tot het bezoeken van de plantenkweker.
van het kennismaken met de productie-, teelt- en
Vooral de plantentellingen en de wekelijkse teeltrondes vond
biologiewerkzaamheden in de kassen van Looije. Dit heb ik
ik erg interessant om te doen. Hierdoor kom je veel te weten
gedaan in Burgerveen kas 2. Mijn begeleider in deze periode
over de tomatenplanten en op welke manier ze geteeld moeten
was Tomek, die sinds kort teamleider in Burgerveen kas 2 is.
worden. Eén ding weet ik nu wel: bij het telen van tomaten
komen veel variabelen vanuit de natuur kijken.
Op de eerste dag heb ik een rondleiding gekregen en ben ik
door Tomek voorgesteld aan het personeel in Burgerveen.
De natuur zorgt er ook voor dat de tomatenplanten soms
Daarna hebben we samen een planning gemaakt met als doel
ziekten of plagen bevatten. Gelukkig lost Bas die problemen zo
ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden gedaan konden
veel mogelijk op. Hij heeft laten zien hoe de druk van bepaalde
worden. Hierin werden Frank (teelt) en Bas (biologie) ook
plagen gemeten en geregistreerd wordt en nóg belangrijker:
betrokken, waardoor de planning elke dag completer werd.
hoe deze bestreden worden. Het was zeer interessant om hier
gedurende een langere periode mee bezig te zijn. Uiteindelijk
Gedurende de vier weken in Burgerveen heb ik veel geleerd
ging ik de ziekte en plagen zelfs zonder Bas herkennen. Maar
over de werkzaamheden die in en buiten de kas plaatsvinden.
dit is wel een vak apart, dus ik laat het voortaan weer aan Bas
De productiewerkzaamheden die ik in deze periode heb gedaan
over, haha.
zijn: tomaten oogsten, draaien, gescheurde tomaten plukken
(omdat we veel te veel afval hadden in deze week), bladbreken,
De periode in Burgerveen was een zeer goede start van mijn
kwaliteitskeuring bij het snoeien en samen met Tomek een
traineeship en ben ik blij dat ik heel veel mensen van Looije heb
productieplanning gemaakt. De meeste werkzaamheden kende
leren kennen. De mensen zijn uiteindelijk de motor binnen het
ik al omdat ik al wat jaartjes in een kas heb gewerkt, toch was
bedrijf en zorgen ervoor dat de tomaten er zo goed uitzien en
het erg leerzaam om te zien hoe de mensen bij Looije dit doen.
zo lekker smaken! Gelukkig ben ik niet de enige die wat geleerd
Vooral het maken van een productieplanning in Work-It was
heeft deze periode. Voor Tomek was het de eerste keer als
nieuw voor mij. De arbeidsrondes waren ook erg interessant
begeleider en dat heeft hij goed gedaan, bovendien weet hij nu
omdat je dan de mening van andere teamleiders te horen krijgt,
ook waar de ketel voor dient, haha.
Margriet op de biechtstoel
Zal ik eens wat opbiechten?
Thuis ‘beschuldigen’
Kunnen jullie de Sinterklaasgedichten op 5 december vorig
we mijn vader er
jaar nog herinneren en dat iedereen dacht dat Robbert die had
altijd van, dat hij de
geschreven? Robbert was het niet. En wat ik heb hard gelachen
tomatencontainer nooit
in mezelf tijdens de beschuldigingen die over en weer gingen
naast de schommel had
door het kantoor, over wie nou eigenlijk die gedichten had
moeten zetten, dat we
geschreven. Ik weet nog goed dat ik die dag nauwelijks kon
daarom geen tomaten
wachten tot het 8 uur was en mijn collega’s tot de ontdekking
lusten. Er zijn namelijk
kwamen dat er een Sinterklaasgedicht op hen lag te wachten.
nog een aantal Looijes die
Eigenlijk werd ik nauwelijks beschuldigd van de dichterij
tomaten alleen in vloeibare vorm waarderen.
en als ik werd beschuldigd kon ik het makkelijk afwimpelen
met een één of ander simpel smoesje. Ik denk dat er weinig
Zal ik nog één ding opbiechten dan?
mensen echt hadden verwacht dat ik het had gedaan.
Aan elke collega heb ik een goede herinnering, behalve aan
Robbert en Sebastiaan. Die vonden het nodig m’n ego een
De komende periode in mijn leven staat ook centraal voor
deuk op te laten lopen tijdens een potje Yahtzee in Kenia.
iets, wat niemand had verwacht. Ik ga Looije namelijk per 1
Thuis ben ik echt goed in Yahtzee. Maar in het vliegtuig naar
oktober verlaten. Voor velen was dit behoorlijk onverwachts.
Kenia ging het al mis. Robbert en Sebastiaan hebben me
De afgelopen jaren heb ik naast mijn baan behoorlijk wat
compleet ingemaakt. Ik denk dat ik er nog een half jaar slecht
gestudeerd. Ik ben erachter gekomen dat ik studeren eigenlijk
van heb gegooid tijdens Yahtzee.
vreselijk leuk vind. Dat was wel anders op mijn zestiende
trouwens. Ik wil de komende periode dan ook mijn studie een
Beste collega’s, ik heb een hele goede tijd gehad bij Looije.
grotere rol laten spelen.
Ik heb altijd vol passie aan anderen over Looije en haar
producten kunnen en mogen vertellen. Bedankt dat jullie deze
Zal ik nog eens wat opbiechten?
Ik lust eigenlijk helemaal geen tomaten. Frank is hier zelfs wel
eens getuige van geweest, als één van de weinigen in de wereld.
passie bij mij mogelijk gemaakt hebben.
Proces in beeld...Sollicitatieproces
Om ervoor te zorgen dat elke openstaande vacature voor standaardfuncties bij Looije wordt ingevuld door de juiste persoon is het van belang
dat er een goede sollicitatieprocedure is. We hebben onze HR-adviseur Roelie van Leeuwen eens aan de tand gevoeld om ons het een en ander
te vertellen over hoe deze procedure er bij Looije uitziet.
Waar let jij op bij de selectie van een geschikte kandidaat?
vindt een referentiecheck plaats en soms zetten we een assessment in
De eerste stap in het werving & selectie proces is de brief- en
of laten we iemand een kleine opdracht uitvoeren.
CV selectie. Hierbij kijk ik als eerste naar de zogenaamde ‘harde
criteria’ of het profiel aansluit aan het door ons gestelde profiel.
Ieder van de gesprekspartners moet positief zijn. Ons credo is: bij
Is de kandidaat fulltime beschikbaar? Komt het opleidingsniveau
twijfel niet doen. Dit betekent wel dat sommige vacatures lang open
overeen met wat wij vragen? Woont iemand op redelijke reisafstand
kunnen staan. Maar we vinden het belangrijk om gedreven mensen
van Looije? Als dat goed zit, dan ga ik kijken naar de omschreven
te selecteren die echt bij Looije en bij onze groei ambitie passen.
motivatie en naar de pré’s. Als het bijvoorbeeld gewenst is om Duits
te spreken maar niet strikt noodzakelijk, dan heeft de kandidaat die
Hoeveel mensen reageren er gemiddeld op een vacature?
dat wel spreekt een streepje voor.
Dat is heel verschillend en hangt samen met het soort vacature.
Zodra een kandidaat op gesprek mag komen, wat zijn dan de
Op de vacature HR Manager zijn wel 50 sollicitanten
volgende stappen?
binnengekomen, kennelijk zijn er veel kandidaten met een HR
Wij gaan niet over 1 nacht ijs bij de selectie van een kandidaat.
achtergrond beschikbaar op de arbeidsmarkt. Zoek je bijvoorbeeld
Omdat ons streven is mensen voor langere tijd aan ons te binden,
een Teelt Specialist dan moet je meer moeite doen om een geschikte
hebben we een gedegen selectieprocedure. Deze ziet er als volgt
kandidaat te vinden. Op een dergelijke vacature komen vaak niet
uit: de kandidaat heeft twee gesprekken met beide keren twee
meer dan 3 reacties binnen.
verschillende MT-leden.
Tot slot, heb je nog tips voor mensen die willen solliciteren bij
Een kandidaat MT-lid en of een kandidaat leidinggevende spreekt
Looije?
ook altijd met de algemeen directeur. De gesprekscyclus wordt
Ja, altijd. Ik houd zelf van een overzichtelijk CV op maximaal 2
afgesloten met een arbeidsvoorwaardengesprek door mijzelf. Ook
pagina’s en een korte, bondige motivatie per mail.
Uit die motivatie moet enthousiasme voor Looije spreken en het moet
buitenstaander iemand van Looije kent of iemand bent tegengekomen
authentiek overkomen.
(tijdens een rondleiding, bij een beurs of op een verjaardag), kun je
altijd bij diegene navragen hoe het is om bij Looije te werken. Op die
Verder geloof ik zelf heel erg in het aanspreken van het eigen netwerk.
manier kun je zelf al toetsen of het je aanspreekt en of je bij het bedrijf
Ik vraag altijd aan onze eigen medewerkers om een vacature ook uit te
past.
zetten binnen hun eigen netwerk. Dat werkt ook andersom. Als je als
Update Avalantino-project
Door: Michiel Bontenbal
een vast plekje in het schap krijgen. We zijn al geruime tijd met
deze supermarktketen bezig en hebben veel samples naar ze
Iedere TomaatEn Praat geeft een afdeling jullie een update over
gestuurd. Al die doosjes zijn door hen geproefd en beoordeeld
de stand van zaken binnen het Avalantino-project. Deze editie is
op kwaliteit en nu hebben ze ervoor gekozen om onze tomaten
het woord aan de afdeling Verkoop
in hun assortiment op te nemen.
Ik vind het leuk om jullie zo af en toe te laten weten waar wij
Ook met Piccolo zijn we ook al volop bezig met de programma’s
op de commerciële afdeling mee bezig zijn. Ten slotte telen we
voor komende winter en zomer. We willen wat gaan doen
onze tomaatjes niet om ze zelf op te eten, maar ook om andere
met de losse tomaatjes. Hiervoor hebben we een hele mooie
mensen er van te laten genieten.
nieuwe verpakking ontwikkeld en die gaan we volgende week
voorstellen aan een grote Duitse supermarkt. Daarnaast zijn we
Nu de productie op een iets lager pitje staat en de
aan het proberen om wat te gaan doen in België.
zomervakanties voorbij zijn, kijken wij alweer uit naar het
nieuwe winter- en zomerseizoen. We zijn druk met het
Ons team zal de komende weken wat anders ingedeeld worden.
verkopen van de grotere productie van Avalantino en zijn bezig
Mervyn zal zich meer bezig gaan houden met wat er binnen
met het introduceren van een aantal nieuwe concepten bij
komt en met welke kwaliteit. Die zullen jullie dus vaker op
verschillende supermarktketens.
teeltlocaties tegen komen. Als je wat meer wilt weten over
de verkoop van tomaatjes, kan je dat gerust aan hem vragen!
En…..we krijgen weer een nieuwe collega. Na
het vertrek van Josef hebben we even
gewacht met het zoeken van een
vervanger. Die hebben we nu
gevonden in Katja Kamp.
Ze begint op 2 januari
en ze zal voor ons op de
Duitstalige markt actief
zijn, maar daarover later
meer!
Projecten binnen Looije
Door: Chakir Akachit en Arja Hilberdink
Burgerveen Kas 1 met het blad snijden i.p.v. breken en het monitoren
van wat de effecten hiervan zijn op Botrytis.
Belangrijk om het werk binnen Looije goed te kunnen doen is dat
machines en automatiseringssystemen goed werken. In een groeiend
Bij Verpak is men momenteel bezig met de uitbreiding van een nieuwe
bedrijf als dat van ons, word je er regelmatig mee geconfronteerd dat
productielijn, wat qua omvang een behoorlijk groot project is. De
het bedrijf wel gegroeid is, maar de machines en systemen dit nog niet
uitbreiding bestaat o.a. uit de aanschaf en installatie van nieuwe lijnen,
altijd goed ondersteunen.
flowpacker, folieprinter, lijncomputer etc. Het is uitermate belangrijk
dat deze nieuwe machines en computers goed op elkaar afgestemd
Op dit moment zijn er best veel projecten die er toe moeten leiden
worden.
dat de ondersteuning van de werkprocessen verbeterd wordt. Onder
leiding van Chakir Akachit is er een inventarisatie gemaakt van alle
Er zijn ook projecten die over de hele organisatie gaan, een voorbeeld
grote en kleinere projecten die er op dit moment zijn. De telling komt
hiervan is het project Avalantino. Hierbij gaat het om het promoveren
uit op rond de 100 projecten. Dit zijn er veel te veel om allemaal
van Avalantino tot een gelijkwaardig soort tomaten als Piccolo binnen
tegelijkertijd aan te werken. We hebben de diverse projectsen daarom
Looije.
allemaal gerangschikt en de projecten met prioriteit H(oog) worden nu
als eerste uitgevoerd.
Het belang van de projectenlijst is dat deze periodiek gebruikt zal
worden om een compleet overzicht te krijgen en te houden van alle
De projecten zijn zeer divers van aard en komen binnen alle
projecten waar we binnen Looije mee bezig zijn. Dit helpt niet alleen
afdelingen van Looije voor. Zo zijn we in Burgerveen bezig om de
om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid werk wat moet
lampen beter te koppelen aan de Priva-computer, om de lampen zo
gebeuren, maar biedt ook de mogelijkheid om na te gaan of alles
optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Er is ook een proef gaande in
volgens plan verloopt en dat er niets tussendoor slipt.
Looije op het Energie Pop-up Museum
Donderdag 17 september tot en met zondag 20 september vierde Looije samen met netwerkbedrijf Alliander
hun 100-jarig bestaan in het Energie Pop-up Museum in Radio Kootwijk.
Waar Alliander het energiegebruik door de jaren heen in de Nederlandse woonkamers liet zien, hadden wij
van Looije een stand waar de energiegeschiedenis van de glastuinbouw weergeven werd. Dit van de eerste
kassen in 1915 tot en met een toekomstbeeld in 2020 en alles wat daar tussen gebeurd is. Waar Alliander het
energiegebruik door de jaren heen in de Nederlandse woonkamers liet zien, hadden wij van Looije
Aan het einde van de rit konden we concluderen dat het vier leuke en leerzame dagen zijn geweest op een zeer
inspirerende locatie.
VERJAARDAGEN
Adam Paterkiewicz
Marek Sawicki
Jhoni Kuliashvili
Malgorzata Tomiak
Marek Wieczorek
Damian Mucha
Iulia Boldescu
25-9
25-9
25-9
27-9
27-9
27-9
28-9
Wat houdt je bezig...
Mijn naam is Magdalena Sowa. Ik kom uit Lezajsk
en ben 33 jaar oud. In november 2013 ben ik naar
Nederland gekomen. Ik woon in Hoofddorp samen
met mijn verloofde en vrienden. Bij Looije werk ik
in de tomatenteelt in Burgerveen Kas 2.
... in je omgeving?
Ik probeer mijn vrije momenten zo plezierig
mogelijk te besteden met mijn vrienden en
kennissen. ‘s Avonds ontspan ik graag met een goede
film. Sinds kort leer ik ook Nederlands.
... in je werk?
Ik werk nu bijna 2 jaar bij de firma Looije. Het grootste
deel van de tijd hield ik me bezig met het snijden van
tomaten en andere extra werkzaamheden. Nu ben ik
assistent van de teamleider en controleer ik de kwaliteit
van het werk bij de tomaten.
... in de wereld?
Recente gebeurtenissen die mijn aandacht hebben
getrokken, hebben te maken met de vluchtelingen
uit Syrië. Ik ben erg benieuwd hoe de situatie zich
ontwikkelt.
Dion Sta28-9
Luc van der Lem
1-10
Vasileios Christogianis 3-10
Wojciech Tulecki
4-10
Maros Pompa
5-10
Antoaneta Marinkova 5-10
Devon Donck
6-10
Magdalena Sowa