Februari 2015

Commentaren

Transcriptie

Februari 2015
Sneon 7 febrewaris 2015
52e Jiergong nû. 2133
2
DOARPSNIJS
Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier
Jaargang 52, Nr. 2133
februari 2015
Redactie:
Petra Tolsma
Griet Reitsma
Willem de Boer
Thea de Boer
Gerda Ettema
Redactieadres:
Petra Tolsma
Surein 7
8759 LW Exmorra
E-mail: [email protected]
0515-576911
0515-574408
0515-851040
0515-575439
0517-531465
Ledenadministratie: Willem de Boer, tel. 0515-851040
Internet:
www.doarpsnijs.net
Verschijning:
Maandelijks
Drukker:
Printwurk Iris, Makkum
Abonnementsprijs:
Bezorging € 17,50 per jaar
Postabonnees € 32,50 per jaar
Bankrekening:
NL55RABO0340632704 bij Rabo Sneek-Zuidwest Frl.
e.o t.n.v. Stichting Doarpsnijs te Exmorra
Bezorging:
Voor vragen over de bezorging kunt u contact
opnemen met Fokje Postma, tel.: 0515-574406
Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 7 maart. Kopij en
advertenties uiterlijk dinsdag 24 februari inleveren! Aanlevering bij
voorkeur digitaal op A5 formaat in Word.
3
VOORWOORD
Februari
Beste mensen,
Zo, de kop is er weer af, oftewel de eerst
maand is al weer voorbij. Velen zullen
denken, het begint s avonds al weer wat langer
licht te blijven. We gaan de goede kant weer op.
Even wat van dat heerlijke winterweer,
Fijn voor de schaatsers en in de vrieskou
een lekkere wandeling, dat zou toch heerlijk zijn.
Of een bak sneeuw om een grote sneeuwpop te
maken of van die engelen in de sneeuw.
Er is weer van alles te lezen, dus ik zeg veel leesplezier.
En als jullie iets willen melden of
iets willen vertellen laat het ons weten.
De redactie
4
INHOUD
Soarch en blydskip……………………………………..5
Troch Eksmoarre en Allingawier…………………6
Spreuken…………………………………………………… 10
Tusken tomme en wiisfinger………………………27
Nieuws van het Dorpsbelang……………………..32
Jo sille it mar beleve…………………………………..38
Fan alles wat………………………………………………40
Raad je plaatje…………………………………………..51
Sportnijs…………………………………………………….52
Uit de Allingawierster oude doos……………….61
Nieuws vanuit de kerk………………………………..63
Ut it laadsje………………………………………………..64
Waarstasjon Skettens……………………………….. 65
Maandkalender………………………………………….66
5
SOARCH EN BLYDSKIP
6
TROCH EXMORRA EN ALLINGAWIER
De nacht fan Eksmoarre
3 / 4 febrewaris 1945
Wy fytsten tegearre de ȃld Himdyk lȃns nei Tsjerkwert, it doarp dȇr
’t de grutte ramp pleatsfȗn hie. Yn it doarp wie der neat fan te
merkbiten. It wie, as harke it hiele doarp nei lȗden dȇr fier boppe yn
‘e loft. Sûnder ȗngemak kamen wy yn Eksmoarre oan. Wy fytsten
dȇr de buorren yn en ek dȇr wie it stil. Der lei oer dat plakje sa’n
wȗndere frjemde rȇst, sa’n driigjende stilte, dêr‘t ȗnheil efter
ferburgen siet.
De boppesteande rigels binne skreaun yn it boek fan Johannes
Walinga út De Gaastmar dat as titel meikrigen hat “As wie it juster”.
Hysels neamt it in histoaryske roman oer syn oarlochsjierren. De
feiten en de plaknammen binne neffens him wol wier.
De grutte ramp hat te krijen mei de arrestaasje fan twa kopstikken
fan it Fryske ferset. Dizze mannen, kapitein Pander en syn adjudant
Wierda binne op sneon 3 febrewaris 1945 oppakt yn Tsjerkwert.
Om’t by de dropping fan containers mei wapens ensfh. tusken
Eksmoarre en Tsjerkwert op freed 2 febrewaris ien container
delkommen wie op it lȃn fan in “ferkearde” boer, wienen de Dútsers
dy sneons delstrutsen yn Tsjerkwert. Dêr ha se nei ferrin fan tiid op
sneontojȗn by Klaas Schukken de neamde mannen yn ‘e boeien
slein en offierd nei Warkum. *
Net allinne dizze mannen en Klaas Schukken sels wurde finzen
nommen mar de Dútsers krije ek tige wichtige ynformaesje yn
hannen oer adressen en plakken fan wapenopslach en
fersetsgroepen.
7
Fan dat alles wisten de ynwenners (fan Eksmoarre) lykwols neat. Hja
sieten yn harren huzen of leinen al op ien ear. Hja wienen ȗnkundich
fan wat harren boppe de holle hong. Dat wie ek mar it bȇste, want
as it losbarste, as de oerfal troch gie, soe it doarp meiiens wol
wekker skrilje. Mids de buorren, yn in grutte pleats, sliepten in tal
bewenners noch net. Dȇr siet de KP en dȇr moasten wy ek wȇze.
De grutte pleats mids de buorren is sȗnder mis de pleats fan Gosse
Prins west. Dizze pleats tsjinoer de Herfoarme tsjerke wie ek earder
al doel fan it sykjen nei wapens west.
Us heit, Douwe Yska, hat wolris ferteld, dat de Dútsers ienris fan de
Boalserter kant kamen en doe op ‘e trijesprong de postrinder frege
ha wer of ’t Prins wenne. Dizze postrinder betocht him net en
stjoerde harren nei de Syl wer ’t in widdo Prins wenne. Hja namen it
foar wier oan en gongen nei de Syl. De postbesoarging moast efkes
wachtsje. Hy hat Gosse Prins warskôge.
De arbeider fan Gosse Prins, Dirk van den Berg, wie oan it mjuksjen
en de Dútsers hiene net troch dat se troch dizze hannelwize te fiter
nommen binne. De foarrie wapens dy’t yn ‘e dongbult ferstoppe
wiene waarden bedobbe ȗnder de farske stront. De Dútsers ha doe
neat fûn.
Sadree ’t wy dȇr yn ‘e skuorre wienen, makken wy de bommen ree.
Myn maat en ik hienen “it resept”. De bommen soene yn de
oerfalweinen smiten wurde, bȗten de buorren.
Alles soenen wy ferneatigje en de minsken bewarje foar in ramp.
Wat in nacht wie dat yn dat sliepende doarp Eksmoarre.
Yn ‘e foarein siet de stȇf en besocht ferbining mei de ȗndergrȗnske
fan Warkum te krijen. Oaren slȗpten nei it plak dȇr ’t de oerfal pleats
hawwe soe. Yn Warkum waard troch de SD alles klearmakke om de
fangst nei Ljouwert oer te bringen ȗnder swier escorte.
Walinga giet út fan it oerbringen fan de finzenen nei Ljouwert. Oare
bronnen neame Snits as plak fan oerbringen.
8
Men soe dy mannen mei harren spullen troch de Warkummermar
nei Ljouwert bringe. In hȗndert meter bȗten Eksmoarre, dȇr soe de
oanfal pleatsfine, alles ferneatige wurde.
De ȗndergrȗnske fan Warkum hie witte litten, dat se de wei troch
de mar oer Allingawier nimme soenen. Dy hȗndert meter bȗten it
doarp is net omskreaun, mar ik nim oan dat it op de wei tusken
Eksmoarre en Allingawier barre moast.
Myn broer Piet is fan betinken, dat it bȇste plak foar de oanfal op de
Dútsers de eerste bocht
rjochting Allingawier is. Dit is de bocht by de pleats wȇr doedestiids
Okke Postma wenne. Oan ‘e wei sels wie it lȇste boargerhȗs yn ‘e
bocht bewenne troch ȃlde Jelle Reitsma.
De auto’s en ek de begeliedende motorriders soene foar de bocht
harren gong minderje moatte en tichter op inoar te riden komme.
Fierder is een sterk argumint, dat as de oanfal mislearre dȇr ek
flechtmoochlikheden wiene.
As de 100 meter yndie bȗten it doarp wie is dat tink ik it plak west
dat wy as jonges “it grutte gat” neamden. Dit wie in mei reid
tichtgroeid sompig gat. Der stiene ek ien of twa wylche-strúken. It
lei ȗnder tsjin de trochgeande dyk oan en hearde by it lȃn fan “omke
Sibbele” Witteveen.
As de oanslach op dit plak mislearje soe dan hiene se mar ien kȃns
om fuort te kommen en dat wie troch de sleatten it lȃn yn.
Gjin SD-er mocht it oerlibje. As dat slagge, dan soenen wy dȇrnei alle
ynwenners ut dat doarp mei klem oanriede in goed hinnekommen
te sykjen. Dȇr soe tiid foar wȇze.
Se soenen komme om wraak te nimmen, dat stie fȇst. Fan
Eksmoarre soe der neat oars oerbliuwe as in rikjende púnheap, mei
minskelibbens soe it alles ferrekkene wurde moast.
9
As it…………….
It is net trochgien. Yn ‘t lȇstoan ha de Dútsers in oare wei nommen.
Se namen de wei oer Gaast en Makkum by de ȃld sédyk lȃns.
Mei it mislearjen fan dy oerfal brieken der swiere tiden oan foar it
Fryske ferset. Dy nacht nei Eksmoarre kamen wy net oan sliepen ta.
Wȇr wol yn Fryslȃn?.
Om ’t der net safolle skreaun is oer de oarlochstiid yn Eksmoarre en
it ferhaal fan Johannes Walinga my yntrigearre ha ‘k it op dizze wize
wat mear hannen en fuotten jaan wollen.
Mei de twa kopstikken fan it Fryske ferset, Pander en Wierda, is it
net goed ôfrȗn. Hja binne
oerbrocht nei Swol en op 10 april 1945 by Hattem (tichteby de ȃlde
Iselbrȇge) troch de SS deasketten en dernei yn ‘e Isel dumpt. **
Eelde, december 2014
Jarig Yke Yska
Bronnen:
1. As wie it juster - auteur Johannes Walinga
2. * Hoe it der om en tagien is yn Tsjerkwert mei dy arrestaasje
fan Pander en Wierda is ȗ.o. te lezen yn:
1. De grote Tazelaar - auteur Victor Laurentius; en
2. Bezettingstijd in Friesland III - auteur P. Wijbenga;
3. De Drogist - auteur Ad van Liempt
3. ** Hoe as it op de 10e april 1945 gien is is te finen op it ynternet.
10
Eksmoarre
W. Wiersma:
As Wytze rjochting in orgasme giet,
is it de hiele buert die’t mei geniet.
M Brunia:
Wante keuring hat eins niks om’e hakken,
mar ik hie wol moaie sitplakken.
G Brunia:
Ik bin der noch net út,
set ik it te keap of komt der een nije kajút
J Fokkema:
As juffrou fertjinnest gjin reet,
derom ferbouwt heit hjir de keet
11
P v.d Zee:
Patat bakke wurd him net.
It is Douwe die eltsenien in moalpatatsje foar set.
S Sijtsma:
We wolle jim sin net bedjeare,
Katten hearre búten en net yn in folliére.
E de Boer:
Mei de trouwerij hienen sommigen een min sin,
Se woenen leaver fuotbal sjen.
Hardes:
Is Eksmoarre wat nei it sin?
We wolle jim yn pleats fan it ynterieur sjen.
R Rudolphi:
Doch ik iets ferkeard mei myn poen?
It hok komt net fan de grûn.
J Faber:
It kin raar rinne yn dit doarpke fan ús,
Lit je de hûn út, komme je mei een tetanusprik yn ’e bealich
thús
F Hamstra:
Fokke we fyne it noch al kut,
moast hjir echt fuort??
E Brunia:
Wa hie dat no tocht,
It hûs yn 2014 dochs noch ferkocht!
W Groen:
Lit Wim mar gean,
Miggen slaat hy dea yn’e ûnderklean.
G Reuvers:
Yn Fryslân is it in rel,
Dêrom sette we se yn Afrika del
12
F de Witte:
At Mirjam foar de ploech stiet,
Is it hiel mannelijk Eksmoarre wat te sporten giet.
R Piersma:
At midden yn de nacht it alarm ôf giet,
Is it Rients die 7 kleuren skiet.
G Drost:
It is Gaston dy’t nergens om jout,
en sels de hiele pleats ferbouwt.
J Wijnalda:
It is Dennis die alles by elkoar klaait,
Hij hat by de froulju konkurinsje fan Heit.
D Terluin:
Als of myn hûn de hazze oait yn soe helje,
Dochs moast ik de AID 400 ballen betelje.
Slachterij:
In pear jier binne we jim fergetten,
Dit jier ha we jim wer op de list setten.
R vd Werf:
Ûnder de 18 gjin alkohol,
mei de buert-bbq jit ik my dochs fol.
H Feenstra:
Bûten mear rein as sinne,
dan mei buorjonge mei de Hûn rinne.
H de Boer:
Yn it Honk kinne de measten de wc net fyne,
Dêrom rûkt it sneintemoarns yn ’e hûs nei urine.
H Ettema:
As buorman yn syn Speedo rint,
is it by my wachtsjen tot it lekken begint.
S Heinsma:
Achterût mei de Palletwein fûn ik wol stoer,
Ik halde der in ferbryselde poat oan oer.
13
L Galema:
Allinnich troch de tyd is net reëel,
fander dat ik James mei in Froulike kollega deel.
B Brouwer:
Die jonge fan Terluin het gjin manieren,
hij siet myn famke te fersieren.
F Hamstra:
De hiele strjitte wie al ûntromme,
We koenen noch krekt een gaseksploosje foarkomme.
G Koopmans:
25 jier troud in hiele prestaasje,
it wie gjin knipperljocht relaasje.
H Dijkstra:
Fan dat gegrien hie ik myn nocht,
Ik ha de BBQ ferkocht.
R Lammers:
Ik al ha ik alle doaren en ramen iepen,
Simmers lis ik yn de tún te sliepen.
D Brander:
We binne hiel benijd,
Wat Douwe foar buorman krijt.
J Feenstra:
Fan die Franse rotsoai hie ik myn nocht,
fandêr dat ik in Dútser kocht.
W vd Veen:
Rinne Wieger syn skjippen op de dyk
kriget de oare hoeder in bult krityk.
G Gerrits:
S Steigenga:
We bale der flink fan,
nijjiersdei altyd wekker mei de spreuk fan buorman.
Wurd myn grutte bek troch heit net waardeard,
Dan belannet myn mobiel yn de feart.
14
A Boersma:
Net ien yn’t doarp dy’t wat boeit,
Mar it is Anne die de hage mei in wetterpas snoeit.
S van Seijen:
It oarchelspul fan Sipke falt my dreech,
derom skroef ik it volume fan’e stereo omheech.
G Reinsma:
Leit een bal my net nei it sin,
Soargje ik der wol foar dat in oar dr ek neat mei kin.
R Peelen:
Ek al wie myn bankje lang net mear ok
Ik ha in moai nij eksemplaar, betelle troch de OV.
W Jaspers:
Der wie net in goed wurd foar te fynen,
It terras hie deselfde kleur as de kesynen.
S Postma:
Wurd it hast net tyd foar in stek,
Eltse wyke in oar bérn yn’e bek.
T Tolsma:
Fan fakansjes wurd ik knetter
se foelen fan’t jier beide yn’t wetter.
A Tolsma:
We ha der in skoft oer nei tocht,
mar der kaam gjin geskikte spreuk foar it ljocht.
A Captein:
Trekker ryde ha ik op’e HLS net leart,
Ik bedarre mei kop en earen yn’e feart.
A Strikwerda: Om wat faker in baltsje te stjitten,
Ha ik de biljertklub ferlitten.
A Overwater: Fan pypkje blasen wurd ik net mear gleon,
derom naam ik de famylje mei nei roaze sneon.
15
R Wiltenburg: Jim kinne sneontejûn altyd noch ien krije by ús,
Mar at de tjerke yn giet moatte jim nei hús.
G vd Heide: De ferkeap fan de loads die gjin fertuten,
we ferkochten him foar in snicker en in pet fol apenúten
H Salverda:
Om’t it klaverjassen yn Eksmoarre ferdwynt,
Lis ik no een kaartsje yn’t Bynt.
J Steigenga:
De ferbouwerij fan Sierdjan
Dêr leit Otti nachten wekker fan.
K Faber:
De refalidaasje het net lang duorre,
want ik moast smoke yn’e skuorre.
P Ypma:
Yn Mali wie net een protte ferdivedaasje,
dat soarge by de measte mannen foar in protte frustraasje.
H Kooistra:
Harm fjilde him aardich gay,
yn’e Elektryske auto fan’t CRV
G vd Hel:
Binne wy een wykeintsje net thûs,
Spoeket ús dochter hjir om yn’e hûs.
R de Boer:
Hâld in boer my oan’e praat,
parkear ik myn auto op in kuilsnijapparaat.
Jonkhout:
In eigen camper is dochs kloaten
In wike wille en de oare 51 wiken stiet er dy foar de poaten.
A Abma:
It is raar rûn,
16
wêr is de hûn??
J Feenstra:
Jeroen stie der moai op,
In lyts mantsje fliebe him sa foar de kop
Bellis:
Om myn sinnen te fersetten,
gong ik op biljerten.
H Bergsma:
Brekt myn hûn út,
skyne se my mei in laserpen yn’e snút.
H VSK:
De froulju kin it moai fersinne,
mar mei de merke gean ik nergens hinne.
S Leijenaar:
Achter of foar,
meastentiids seure we alles by elkoar.
R Sinnema:
Der sit net in soad hannel yn it boartersguod,
Fandêr dat ik it mei skjinmeitsje fertsjinje moat
J de Groot:
Hoe krigest it yn’e holle?
525,000 foar dizze hut is al wat tefolle!
G Reitsma:
Om’t de gemeente de speeltún no docht.
Ha ik de meanmachine oan dy swetser yn Wytmarsum ferkocht.
Jacobs:
Sûnder inspiraasje
gjin poëtische kreaasje
L de Jong:
Mvr. De Jong
17
spilet graach ping pong
S vd Veer:
We sille jim trouwerij net snel ferjitte,
de hynstestront leit noch steeds yn de strjitte
B Buma:
Ús hûn is adoptearre
Om’t hy ús gesin terrorisearre
W de Boer:
Hawwe de peuters de broek fol stront,
dan is’t Nienke die der net oan komt
J Elgersma:
Die hoed
stiet dy echt goed!
D Elgersma:
Durk,
al jierren yn’e VUT mar altyd oan’t wurk
JJ de Groot:
Tegearre op stap is foar ús in illuusje,
eltse sneontejûn eindigt it by ús mei Rúzje
H Galema:
Ha jimme wol ris hjeard fan kondoom of de pil?
Neffens ús lizze jim noait stil.
Heinsma:
It is Piet,
Die tsjinwurrich yn in 106 omryd.
S Schellevis:
It is ús wol best,
fanôf no litte we jimme mei rest.
L Visser:
Efter dizze Hage,
kinst do it ljocht of it ljocht dy net ferdrage
18
H de Boer:
Ik rûn op it fleanfjild sûnder beurs om,
Lokkich hjearde ik myn namme oer de intercom
Kienjet:
It is Kienjet
die himsels yn in krystmannepak foar joker set
W v S Koopmans: It is Wiets dy’t der wat fan seit,
At die jonge fan Skrale in peal troch de Jeu de Boules jaait
Skoalle:
Leraren sat,
de bern rinne hjir de doar noch net plat.
K Postma:
Jo kinne ús regelmatig op’e dyk fyne,
mei de hûn fan Sabine
S Steigenga:
Nei 5 jier yn’e OV
fynt Asia it wol OKÉ!
J Alkema:
Jan hest wer in oar?
Op’t heden wol gauwris in fremde auto/skooter foar de doar
.
J Twijnstra:
Om de nammen fan myn bern net te ferjitten
ha ik se op myn earm sette litten.
J Lootsma:
It kin toch hast net
dat Marijke oan’e 28,8 net genôch het.
A Steigenga:
De strjitmakkers koenen it ús wol fertelle,
dertroch waarden de daders toch ferhelle
19
EX P Feenstra: Is meane hjir dreech?
It gêrs stjit wol in meter heech!
H Postma:
Mei Pokerjen sit ik fol fjoer,
mar ik win noait in moer.
M Lemstra:
In gratis kuolkast foar de KV,
nei it ferfangen fan de doar wie der noch net Oké
L Steigenga:
Ik hie dy rôffûgel kapot sketten,
As der yn fan myn Dowen op hie fretten.
G P Feenstra:
It gleske fan’e kachel waard hielendal swart,
se hienen my de ferkearde korrels oan smart
D Postma:
Dit jier hie ik folle gefriemel,
earst in Bruinsma en letter ien fan 19 oan ‘e piemel
P Gietema:
Te huur
G Postma:
Sabine yn alle staten,
as Gatze mei syn achternichtsje sit te praten
H Brander:
Mei de proefrit hie ik it al bryk,
Ik stie fuortdaliks al neast de dyk.
A Spijksma:
It lêtste heal jier wie in hel,
we ryden eltse dei Grins op en del.
P Zuidema:
Pieter het mei de froulju hiel wat te krijen,
de jongste het ek al jokte tusken de dijen.
20
A Stremler:
Lotten keapje fyn ik sonde,
derom die ik se yn’e bûse foar de 2e ronde.
C Drost:
Dizze frou sit fol fjoer,
no ek al yn it Honk bestjoer.
W Brander:
It is núver dat darmstelsel fan ús,
nei in eintsje draven belâne ik by de Coco op it Skythús.
B Twijnstra:
Ûs wedstrydhin is wei,
Ruben gong har hast achternei
F Postma:
It is Fokje min nei it sin,
Rêstiger oan dwaan, oars giet it hert op ‘e rin
F Piersma:
As jo paspoart is ferrûn,
dan kostet it jo by de grins in soad poen.
J Ypma:
Jetze koe wol griene,
hy koe de kassa fan de OV net mear fyne
J Gietema:
J Kooistra:
G Rol:
G Brouwer:
It is Annie min nei it sin,
dat se troch in strúkje net by buorman yn ‘e hús sjen kin
Gean ik op fakansje mei myn spetter,
ha ik de hiele wike wetter
At straks de nije buorren lizze te wippen,
stean by my de plânten yn’e finsterbank op kippen.
Ek al wennet ús soan op’e Doarpsstrjitte,
tegearre mei we ek graach foar 710 sitte
21
W Yntema:
Nei lang stinne,
Kin ik oer in nije oprit rinne.
I Salverda:
Rêst ha we hjir net mear,
om’e haverklap ryd hjir grut bauferkear
Ott:
Frou Ott sa wyt as in lyk,
komt der in Hells Angels chapter oan’e oare kant fan’e dyk?
T H Postma:
De revalidaasje giet snel,
ik rin de fytsbrêge al wer op en del
SJ Steigenga:
Myn ferbouwing giet hiel rêstich troch,
komt it der troch dat ik myn freonnen noait sjoch?
J Veslinga:
Oer ús buorman sille we gjin raar wurd sizze,
hy woe sels in ôffoergoate yn ús tûn oanlizze
J Elgersma:
Doe’t buorman begong te heien,
probearje ik in nij rút by him los te krijen.
G vd Berg:
Mei it fuortgoaien fan in Van Nelle,
ha ik de earste bocht op’e Boalserterdyk net helle.
S Buma:
Einliks ha we it foar elkoar,
mei ús famyljefeest op 1e krystdei binne we de
Feenstra’s in slach foar
J Vellinga:
Jim moat jim kommend jier mar goed fermeitsje,
kinne we folgend jier ek om jim spreuk laitsje
H Kuiper:
Fan’t jier wie der mei myn sûnens hiel wat geande,
22
Fandêr dat buorfrou meande.
Rode Vrouw:
E de Witte:
Troch in skop fan in ko gie ik ûnderút,
de hiele simmer frij, dat kaam net ferkeard út
It lêste ferske wie net sa snoat,
ik rekke in heal jier derût mei in brutsen poat
A Spijksma:
B.Faber:
Is der by de buorlju wat oan’e hân,
help ik harren graach út de brân
Yn Easterein wie it wer safier,
Bindert lei de hiele jûn droech te swimmen op’e dûnsflier
Blonde Vrouw: It is in pracht,
fiskje yn myn jacht.
W.Spijksma:
P. Bijlsma:
S de Boer:
Myn nije oannimmer wie in gok
mar de auto stiet droech yn it hok.
In boatsje is ús gerak,
mar hy komt al jierren net fan it plak.
De OV-jeugd kin it moai fersinne,
se sloegen pealen troch de Jeu de Boules baan hinne.
M. Wiersma:
As it jo efkes posset,
fertelt Minne jo graach wat een trouerij kosset
P.Kuperus:
Foar it meanen fan in knappe snee,
belje jo Piet Hé.
23
J Zijlstra:
In echte Nordmann wie ús dream,
we ha allinnich mar proesten en hoasse troch die rotbeam
24
Brúndear
J Heeres:
Sitte Heit en Mem langút ûnder de sinne,
Litte de bêrn harren thús fol mei drank rinne
J v/d Berg:
It is Jehannes dy’t profitearet,
En op subsydzjebasis syn asbest sanearet
ALLINGAWIER
O.Steigenga: No we net mear wippe,
kinne we ús hast net mear bedrippe.
G.Ringnalda: Fan froulju wurd ik gek yn’e kop,
de emoosjes rinne dan ek heech op
Weinhûs:
Troch jim binne we knap ferlegen,
fan in spreuk betinke krije we by jim de triennen yn’e eagen.
T. Schilstra:
We wienen blyd ferrast,
Tjitse syn Facebookstatus is oanpast.
J. Swieringa: Net fit wurde op fakânsje, dan binne jo fier fan hús,
Lokkich brochten Wopke en Baukje ús wer feilich thús.
Y. Schakel:
Yn’t doarp in bult argewaasje,
500 km is dochs net san prestaasje?
H. Reitsma:
Om’t de Fendt in kolk yn’e tank het,
is’t de John Deere wer ik it measte wurk mei ferset
25
L. Poepjes:
Je reitsje dit hûs oan’e strjitstiennen net kwyt,
foar de prys dy’t derop stiet.
W. Welbedacht: It is de kassa dy’t hjir rinkelt,
no’t de nije brommerjeugd hjir winkelt
S. Reitsma:
Foarrang opeaskje dat moat jo kinne,
ik koe fjirder mar de oare moast rinne.
M. Welbedacht: Foar 5 Euro en in pet fol apénúten,
ha wy in hynder foar de rûten.
G. Postma:
At der samar in dûk yn ús auto sit,
is der net ien dy’t ergens fan wit.
G vd Steeg:
Bist wat in aparte kloat,
dyn opmerking oer slimmeriken wie net sa snoad.
J. Gietema: Sjoch we de frontmeaner ûnder de foarbannen sjitten,
bin we it splitpenstje wer ferjitten.
R vd Steeg:
It is net best,
ast lêst fan Socialbesitas hest.
Y. de Witte:
De winkel yn Boalsert gie failliet,
fandêr dat ik no fan WW geniet
S. Kuiper:
Oan de itenstafel wurd net in soad praten,
dêrom hald ik myn bêrn op social media yn’e gaten.
26
D. Terpstra:
It is Doekele dy’t net yn’e stress sjit,
as bourman yn in ôfkeurde heechwurker fest sit.
M. Oppedijk:
Camperstalling is djoer,
gelukkig hat skoansoan noch wol in plakje oer.
J. Ybema:
Fan in lyts bultsje blêden op’e dyk,
waard Jan syn KIA bryk.
De Syl
G. Edler:
Hjir wurket gjin jongerein mear yn ‘e tún,
Komt dat om’t ik hjir neaken omstrún?
Peter:
Om’t elsenien hjir troch dy plasse wetter stiuwt,
is der gjin foech dy’t sitten bliuwt
S. Altena:
Om myn jas werom te krijen,
moast de foarsitter fan ‘t Keutje nei van Seijen
D. de Jong:
Nettsjinsteande it rêstige matinee wie ik raar yn’e war,
jûns stie ik as in sek efter de bar
J.W. Feenstra:
It is J.W. dy’t in ritsje nei it sykenhûs net past,
as syn soan by in lantearnepeal op rost.
J. Feenstra:
Binne wy as iennichtsten op een iepen hûs,
komme wy sa sêd as in tyk thûs.
D. Ettema:
Wat in gegriem,
2 ton brok op it hiem.
27
Boalserterdyk
Rj. Postma:
It wie de gymlerares dy’t net waardearde,
Dat Willem Jan har auto yn’e sleat parkearde
Foekema:
Sharon flirt mei eltse man,
mar mear as in tût het se nea han
R. Scheltinga:
Ik al ha ik in eigen hûs,
ik sliep noch steeds thûs.
Tj. Reitsma:
De hannel is net folle mear,
fandêr dat ik no ekskursjes organisear
*****************************************
Bijzondere mensen met een mooi project
Ter afscheid van Fokke en Lourdes willen wij graag een doos met
schoolspullen naar de Filipijnen sturen voor hun school daar.
Helpt u ons om een doos vol schoolspullen naar de Filipijnen te
sturen?
Het gaat om onder andere schriften, pennen, (kleur) potloden,
puntenslijper, liniaal enz..
U kunt deze spullen voor 28 februari inleveren bij:
Griet Reitsma, Jelle Huitemastraat 7
Petra Tolsma, Surein 7
En dan sturen wij het naar Fokke en Lourdes toe.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd kontakt opnemen met de
redactie van het Doarpsnijs.
Alvast onze hartelijk dank!!!!
Redactie Doarpsnijs
28
Fokke en Lourdes Hamstra verhuizen..
Het is donderdagavond 15 januari als wij drie man, of beter gezegd
vrouw, sterk richting de woning aan het Leantsje wandelen. Zoals
vast bij iedereen wel bekend is vertrekken Fokke en Lourdes
definitief naar de Filippijnen. Reden genoeg dus voor een interview.
Eenmaal plaatsgenomen aan de keukentafel is de eerste vraag
natuurlijk wanneer ze precies weggaan en of ze het niet spannend
vinden.
Fokke: “We vliegen 7 februari om 10.30 uur. Een beetje spannend is
het wel, maar we zijn al zo lang aan het voorbereiden dus dan ben je
er ook wel klaar voor. Wat mij betreft had het morgen al wel zover
mogen zijn”.
Maar het is toch wel een hele grote stap en de Filippijnen ligt bepaald
niet naast de deur.
Fokke: “Dat is wel zo ja, maar dat was natuurlijk destijds voor
Lourdes niet anders. Voor haar was de stap toen even groot als voor
mij nu. Ik ben nu 61 jaar en als je dan gaat nadenken over de
dorpsgenoten die het afgelopen jaar op een te jonge leeftijd
overleden zijn, dan besef je dat het ook zomaar opeens over kan zijn.
29
Ik wil nog wel genieten en dus heb ik besloten met prepensioen te
gaan. En ja, ik heb Lourdes nou eenmaal ooit beloofd dat als ik met
pensioen zou gaan, we dan op de Filipijnen zouden gaan wonen. Dat
zei ik toen ook een beetje als lokmiddel om haar hier te krijgen en te
houden, maar nu is het dus de realiteit”.
Laten we even teruggaan naar het begin. Hoe hebben jullie elkaar
leren kennen?
Het heeft wel eens eerder in Doarpsnijs gestaan, maar we willen dat
verhaal graag nog eens horen.
Lourdes: “In april 2000 werd ik door mijn zus, die in Mildam
woont, uitgenodigd om een paar maanden op vakantie te komen. Wat
ik niet wist was dat mijn zus en een achternichtje voor mij een
contactadvertentie in de Leeuwarder Courant hadden gezet.
‘Philippine looking for a friend’ luidde de advertentie. Fokke
reageerde op deze advertentie”.
Fokke lacht.
Fokke: “Ik was net gescheiden, maar wilde niet alleen zijn want dat
is niks voor mij. Ik was te oud om op stap te gaan om op die manier
iemand te ontmoeten, dus besloot ik de contactadvertenties maar
eens te bekijken. In de advertenties die ik las werden door de dames
nogal wat eisen gesteld en aan dat profiel voldeed ik niet. Toen viel
mijn oog op de advertentie van Lourdes. Ik besloot te reageren en het
klikte”.
Na drie maanden moest Lourdes terug naar de Filippijnen omdat haar
visum afgelopen was. Ze besluiten een visum voor lang verblijf aan
te vragen en een jaar later is het zover. Fokke reist in juni 2001 af
naar het vaderland van Lourdes om haar op te halen.
Zijn eerste kennismaking met het land beschrijft Fokke als
indrukwekkend.
30
Fokke: “De armoede is er groot, als je dat voor het eerst in het echt
meemaakt dan valt dat niet mee. Mensen die langs de weg zitten en
van alles proberen te verkopen, bananen en vis en zo. En de kinderen
die spelen ook gewoon langs de weg. De hoofdwegen zijn van beton,
maar de kleinere wegen bestaan uit zand en stenen. De meest
gebruikte vervoermiddelen zijn oude brommers en motoren met
zijspan. Daar komen dan hele rookpluimen af”.
Op 6 juli 2001 komen ze aan op Schiphol en ze vestigen ze zich
samen in de woning van Fokke. Voor Lourdes een hele omslag
natuurlijk want alles is anders en het is vooral koud!
Lourdes: “Ik weet nog dat het die zomer zo’n 25 graden was, maar
ik vond het buiten zo koud dat ik alleen maar binnen wilde blijven.
En het was zo stil op straat. Op de Filippijnen is er veel meer lawaai.
Het is er druk, en je leeft veel meer buiten. Er komen vaak mensen
over de vloer. Ik weet nog dat ik het eerste jaar dat ik hier Kerstmis
vierde midden in de nacht uitgebreid wilde gaan koken in de
veronderstelling dat er heel veel mensen zouden komen eten. Dat is
namelijk gebruikelijk op de Filippijnen en ik ging er vanuit dat dat
hier ook zo
was”.
In 2004 kopen
Fokke
en
Lourdes een
stukje grond in
Medina op het
eiland
Mindana, op
aanraden van
de vader van
Lourdes.
In
2007 werd er vervolgens een huis, getekend door Fokke zelf, op
31
gezet.
Lourdes haar vader had inmiddels al wat struiken en bomen gekocht
zodat het lapje grond ook al wat verder aangekleed werd.
Fokke vertelt nog een paar prachtige anekdotes over de tijd dat ze er
samen op vakantie waren, maar wij zijn natuurlijk ook wel erg
benieuwd wat ze nu verder precies gaan doen. Want ja, een vakantie
is leuk, maar er definitief gaan wonen is wel even hele andere koek..
Fokke: “Nou ik word boer.. Mijn zwager heeft al een koe en een
varken gekocht. Zelf koop ik dan straks nog wat kippen, dus ja, dan
ben je boer. En verder zie ik het wel”.
Lourdes: “We hebben een peuterschooltje gebouwd op een hoekje
van onze grond. Op dit moment werkt mijn schoonzus daar en ik wil
haar vragen of ik van haar twee dagen kan overnemen. Ik hoop dat ze
dat goed vindt, want ik wil wel graag weer iets met kinderen gaan
doen”.
Fokke: “Er is ook nog wel wat onderhoud aan de school, dus daar
ben ik ook nog wel een tijdje bezig. Op de Filippijnen is het
onderwijs op de basisschool gratis, maar het materiaal moet door de
ouders zelf aangeschaft worden. En daar wringt dus de schoen; de
ouders kunnen dat natuurlijk niet betalen. De afgelopen jaren hebben
we met hulp van hier uit Exmorra vijf basisscholen, die afgelegen in
de bergen staan, kunnen ondersteunen. We schaften
schoolbenodigdheden aan en voerden soms reparaties uit aan de
gebouwen. We hebben nu besloten om dat aantal terug te brengen
naar één school, anders kan de bruine het niet trekken.”.
En dat biedt ons een mooie mogelijkheid om hier op in te haken,
want wij hadden eigenlijk al van tevoren bedacht dat we deze
bijzondere mensen graag iets mee willen geven ter afscheid. We
vonden het zelf wel een leuk idee om ze inderdaad pennen en
schriften en dergelijke mee te geven, maar tegelijkertijd willen we zo
32
ook niet met nog meer bagage opzadelen. Daarom besloten we maar
om met Fokke en Lourdes zelf te vragen wat het handigst is om te
doen. Want misschien hebben ze wel het liefst een geldbedrag zodat
ze de spullen daar zelf aan kunnen schaffen en op die manier dus ook
de plaatselijke economie nog steunt.
Fokke: “Dat zou kunnen ja, maar voor de kinderen zou het natuurlijk
helemaal geweldig zijn als ze echt een pakje uit het buitenland
krijgen”
En dat is natuurlijk helemaal waar. We opperen dat het misschien
ook wel leuk is om in Doarpsnijs een oproep te doen aan onze lezers
om schoolbenodigdheden in te leveren bij de redactieleden en dan
deze doos naar Fokke en Lourdes op te sturen. Beide lijkt dit een
geweldig idee en met de belofte van onze kant om dat te gaan doen
sluiten we ons gesprek af.
We nemen afscheid van Fokke
en Lourdes en terwijl we weer
over straat lopen komen we
met z’n drieën tot de conclusie
dat het wel goed komt met die
twee. Lourdes als een vis in het
water in haar vaderland en
Fokke, ach, die zien we al
helemaal voor ons in korte
broek en op slippers heerlijk
relaxed scharrelend tussen zijn
kippen.
Neemt natuurlijk niet weg dat
we ze hier in Exmorra zullen gaan missen.
33
Foto’s: Fokke en Lourdes Hamstra
Tekst: Griet Reitsma
D o r p s b
Exmorra
e
l
a
n
g
sinds 1957
NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA
Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te
houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?
Vertrekkend bestuurslid Simon Jacobs en nieuw bestuurslid Hilda
Ettema:
Jammer vonden we het dat Simon
te kennen gaf dat hij wilde stoppen
met de dorpsbelang
werkzaamheden. Wel danken wij
hem voor zijn steun en hulp tijdens
de afgelopen jaren als bestuurslid.
Ontzettend fijn vinden we het dat
we Hilda Ettema bereid hebben gevonden om de plek van Simon in
te nemen. Ze heeft de eerste vergadering al gehad. Bedankt Simon
en succes Hilda !!
Trottoirs hebben geen invalidenopgang
Erg blij zijn we met de volgende ontwikkeling. Tijdens de
wijkschouw hebben een aantal bewoners aangegeven dat zij graag
invalidenopgangen bij stoepen wilden. De gemeente heeft onze
wens eindelijk verhoord en deze door het hele dorp aangebracht.
Weer een mooie aanvulling in ons dorp!
34
Biels bij hek fietspad langs ijsbaan hersteld:
De biels die het hekwerk als toegang naar de ijsbaan vanaf de
Brakelstrjitte staande hield, was verrot en stuk. Ook deze heeft de
gemeente vervangen door een hele dikke biels. Ook hier zijn we blij
mee.
Verenigingen op de website:
Inmiddels hebben we al heel veel verenigingen en stichtingen uit
ons dorp op de website staan van Dorpsbelang. Graag zouden wij u
willen vragen om even te controleren of alle gegevens nog juist zijn.
Zo niet, wilt u dit dan doorgeven aan dorpsbelang via Chris Drost of
naar ons mailadres? Mocht u er nog niet op staan met uw
vereniging of stichting en u zou dit wel willen? Ook dan even een
berichtje naar Chris Drost of mailen naar ons mailadres.
Kleine aanpassingen in de dorpsstraat voor it Honk:
Ook blij zijn we met de kleine aanpassingen die de gemeente heeft
gedaan in de Dorpsstraat. Ieder herstel is er eentje.
Reconstructie plantvak aan de Bolswarderweg nabij haventje:
Zoals u hebt kunnen zien, is het plantvak vlakbij Jentsje Wijnalda
helemaal leeg gehaald. Er is een els gerooid in
verband met de wilgenhoutrups die schade
heeft aangebracht aan het hele vak. Het hele vak
wordt opnieuw aangeplant met Hypericum
hidcot en in het midden een boom Prunus
Sargentii ‘Rancho’.
Snoeiwerk dorpsstaat, kaatsveld en fietspad naar Bolsward:
Daarnaast wordt er gesnoeid en geknot aan de 10 leilindes aan de
dorpsstraat en worden de 20 wilgen aan het fietspad gesnoeid. Als
laatste wordt ook het bos rondom het kaatsveld gesnoeid en
35
gedund.
In het voorjaar worden ook de plantvakken bij het parkeerterrein
voor het kaatsveld nog ingeboet.
Foar elkoar: Welke ondersteuning wordt geboden ?
1. Ondersteuning administratieve- en financiële ondersteuning
Coördinator Diny Drost
Tel. 0515-573595 of 06-555343346
2. Ondersteuning schoonmaakklusjes, het brengen van bezoekjes
en overige zaken
Coördinator José Altena
Tel. 0515-574546 of 06-14940016
3. Ondersteuning autorijden en boodschappen
Coördinatoren Sjouke en Griet de Boer
Tel. 0515-575221
4. Ondersteuning (technische) klussen
Coördinator Simon Schellevis
Telnr. 0515 580581
5. Ondersteuning tuinonderhoud
(tijdelijk) coördinator Klaske Ypma-Prins
Tel. 0515-575200 of 0613086102
Schelpenpad rondom kaatsveld:
Vorige maand konden we u melden dat er een begin was gemaakt.
Nu kunnen we zeggen dat het bijna af is. En ook dit is een lang
36
gekoesterde wens om het grindpad weer op te hogen. Nog een paar
meter en ook dit project is afgerond.
Bomen bij Terluin:
Ook deze ontwikkeling wordt door veel dorpsgenoten op ons conto
geschreven. Maar dat is niet zo, familie Terluin heeft dit met de
gemeente afgesproken. En we vinden het mooi!!
11 april 2015 halve marathon in Exmorra,
DE EKSMOARSTER MARRENLOOP:
Trots zijn wij erop dat de ondernemers van Steen en Staal zich
hebben ingezet om hier een halve marathon naar toe te krijgen. Op
11 april organiseert SV Friesland vanuit ons dorp om 10.00 een
wandeltocht voor 6.4, 20, 16 en 21 km.
‘s middags kunnen deze afstanden hardlopend afgewerkt worden.
We zoeken nog vrijwilligers. Wie zou ons willen helpen om dit
evenement tot een groot succes te maken. Mail het dorpsbelang
of schiet één van de bestuursleden aan.
Súdwest-Fryslân heeft digitale afvalkalender:
In inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen gebruikmaken van een
37
digitale afvalkalender. Op een gemakkelijke manier is op deze
kalender te zien wanneer de container bij de weg moet staan. Ook
is informatie te vinden over het scheiden van afval. Binnenkort
wordt de kalender aangevuld met de dichtstbijzijnde milieustraten,
glas - en textielcontainers. De kalender is te vinden op
www.sudwestfryslan.nl. De digitale afvalkalender is ook heel goed
te lezen op telefoon en tablet. Inwoners hebben hun kalender dus
altijd bij de hand. Vandaar dat wij de kalender via ons website
aanbieden. Inwoners die voor 2016 écht graag nog een papieren
kalender in de bus willen hebben, kunnen dit bij ons aangeven. Dat
gaan we regelen!”
Dorpsbelangen gemeente SWF opgenomen in clusters:
Vanaf volgend jaar verandert de inrichting voor de dorpsbelangen.
In de hele gemeente zijn 5 clusters ingericht waar verschillende
dorpen onder behoren. De gemeente levert 1 voorzitter en 4
gemeentemedewerkers. Tezamen zal met de aanwezige dorpen
binnen dit cluster gesproken worden over dorps overschrijdende
initiatieven en belangen. Volgend jaar horen wij hier meer over en
we houden u op de hoogte.
Dorpsvisie 2014 werkgroep Golle, werkgroep duurzaam en
werkgroep jeugd:
Zoals u weet hebben wij een actieplan gemaakt voor alle activiteiten
die we opgenomen hebben in de dorpsvisie. In 2014-2015 ligt de
focus o.a. op de werkgroep Golle, de werkgroep duurzaam en de
werkgroep jeugd. Mocht iemand belangstelling hebben voor de
werkgroep duurzaam, Golle of de werkgroep jeugd, dan graag
melden bij één van de bestuursleden. Dat kunnen uiteraard ook
jongeren zelf zijn.
Werkgroep Sport:
Wat heeft de werkgroep tot op
38
heden een succesvol programma gedraaid. Het hardlopen heeft een
doorstart gemaakt en er is nog steeds een groep wekelijks aan het
trainen. Maar liefst 8 peuters zijn aan het peuter- en kleuterdansen.
Circa 8 mensen zijn wekelijks aan het vechtsporten en eind januari
start het Nordic Walking. Mocht u nog mee willen doen met
hardlopen of wellicht een enkele keer mee doen. Ook dat kan.
Meld het dan bij Nienke Steigenga, zij kan uw eenmalige
aanmelding verzorgen. Voor meer informatie: Willem Jan Postma,
Asia Steigenga, Nynke Steigenga, Mirjam van der Helm of
Sarie Lycklama à Nijeholt.
Melding onderhoud:
Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende
stoeptegel, loshangende takken of omgewaaide bomen ? Dan kan
dit door een klachtenformulier in te leveren bij de gemeente. Heeft
de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving? Bel
dan de gemeente via (0515 - 48 90 00).
U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer!
Website en emailadres dorpsbelang Exmorra: www.exmorra.info
en [email protected]
Een groet namens Dorpsbelang: Gosse Reitsma, Chris Drost, Sylvia
Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt.
39
JO SILLE IT MAR BELEVE!
Briefkerij tusken Eksmoarre en Boalsert
Bêste Freerk,
Wat in feest is it dochs om yn Eksmoarre te wenjen. It
wurdt hjir hieltyd moaier. Wier in doarp om grutsk op te
wêzen. Sa ha we krekt heard dat ús prachtige doarp
einliks in eigen ynfalswei krijt nei Boalsert ta. Wat sille
jimme dêr ek bliid mei wêze dat alle auto’s en toeristen
fanút ús doarpke no fatsoenlik jim stêdsje berikke kinne.
Einlik in erkenning fanút de provinsje.
Hast it ek heard? It sit sa, we krije in oansluting op de
rotonde bij de oprit nei Snits ta en, ha ik heard, –as in stik
bûter yn de brij- in fietstunnel ûnder de provinsiale dyk
troch. Noch efkes jonge, en dan nimme we de
stêdsrjuchten fan jimme oer. Wat in ferbettering !
En der komt noch in grutte ferbettering oan. Is it dy al
opfallen as ‘t fanôf Boalsert Eksmoarre op dyn scootmobyl
binnenstoost? Efkes stopje foar Terluin en dan nei links
sjen. Dêr sjochst de earste tekenen fan de oanlis fan in
rûnwei om ús prachtige historyske doarpke hinne. Moai
net? Douwe en Anneke hawwe de beammen der al
delsetten. It wurdt grif in prachtige griene leane. De dyk
komt der oan en dan giet de dyk efter Postma en Tolsma
lâns en slút dan wer oan op ‘e dyk nei Allingawier op it
krúspunt by Wietske Spyksma. Prachtich net! Teminsten,
40
dat hearde ik yn de Leugenbank. Sjochst it foar dy? Al dat
swiere ferkear en al dy auto’s troch de griene leane by
Terluin lâns en dan gjin file foarming mear by Eksmoarre
Súd en Eksmoarre Sintrum, mar mear de konsintraasje fan
de filefoarming yn Eksmoarre-West-Bedrijventerrein.
Kinst do moai op dyn scootmobyl feilich troch it doarp
ride sûnder dast in gefaar foar eigen libben rinst. En noch
better, hast de ynfalide opritten sjoen by de stoepen? Die
binne ek nij yn ús doarpke. En no wol op de stoepen ride
hé en net mear op ‘e dyk.
Mochst noch ris twivelje oan jimme ferhuzing nei
Boalsert, kinst noch werom. It is hielendal klear foar ek
bejaarden út Boalsert. Der stiet noch in prachtich lyk fliers
hûs leech oan ‘e Doarpstrjitte mei de spreuk noch op de
rúten. Kinst der sa ynlûke! Ha it der mar efkes oer mei
Trees. Jimme binne fansels fan herte wolkom!
Dyn maat, Hindrik.
41
FAN ALLES WAT….
Beste dorpsgenoten in Exmorra – Allingawier.
Hierbij de actuele informatie van Dorpshuis 't Honk.
bestuur
In onze vergadering van 12 januari jl. hebben we afscheid van
Harm Kooistra genomen als bestuurslid. Vele jaren heeft hij
zich voor het dorpshuis ingezet. Altijd was hij beschikbaar als
er iets moest worden gedaan. Ook nu blijft Harm een taken
doen. Vanaf deze plaats willen wij hem voor al het gedane
vrijwilligerswerk van harte dankzeggen.
vrijwilligers
Vrijwilligers gezocht. Graag hiervoor aanmelden bij Jeanette of
Agnes!
NL-doet
Op zaterdag 21 maart a.s. is er weer de jaarlijkse NL-doet
actie. In en om het 't Honk zijn er dit jaar weer de nodige
klussen te doen. Graag de datum alvast in de agenda
reserveren. Volgend Doarpsnijs meer.
planning/reservering activiteiten
Voor reserveringen, ook voor feesten en partijen, kunt u
terecht bij Simon Steigenga. Tel. 0515-577949, e-mail [email protected] of via www.dorpshuisithonk.nl
Met een vriendelijke groet, namens het stichtingsbestuur,
Gerrit van der Steege.
Tel.: 0515-580155, e-mail: [email protected]
42
Met medewerking van
Action Driver
(Kinderdisco, ‘70’s-‘80”s-‘90’s hits + carnavalskrakers)
Op zaterdag 14 februari organiseert Stichting LEX weer het
jaarlijkse carnaval,
met dit jaar als thema: Valentijn
Aanvang: 17.00 uur
Locatie: Dorpshuis ’t Honk
Het is uiteraard voor jong en oud, en voor de mooist verklede
jongens en meisjes zullen er weer prijzen te winnen zijn.
Exmorra,
43
februari 2015
Aan de ouders van de muzikale jeugd van Exmorra en Allingawier.
Al vanaf 2005 is Chr. Muziekvereniging Concordia ExmorraAllingawier een vereniging in ruste en in 2013 is de vereniging
definitief opgeheven. De voormalige vereniging heeft middelen aan
het Dorpsbelang Exmorra achtergelaten. De wens van het oudbestuur en
oud-leden is dat de middelen worden besteed aan de kinderen die
met muziek bezig zijn in onze dorpen.
Als uw kind(eren) in het lopende schooljaar 2014-2015 muzieklessen
volgt(en) op de muziekschool en waarbij hij/zij een instrument
bespeelt (geen AMV lessen) en in opleiding is voor diploma A, B of
C, t/m 16 jaar (peildatum 1 april) dan is er een bedrag van € 125,00
per kind beschikbaar.
Mocht bovenstaande het geval zijn, dan verzoeken wij u om
onderstaande antwoordstrook volledig in te vullen en vóór 1 april
a.s. in te leveren bij de penningmeester van Dorpsbelang Exmorra:
Chris Drost, Ds. Wa. Brakelstrjitte 41, 8759 LL Exmorra.
44
Let op! Na 1 april a.s. kunnen echter geen aanmeldingen meer in
behandeling worden genomen.
o Uw kind
.......................................................................woont in
Exmorra of Allingawier
o Geboortedatum............................................................
o Uw kind heeft les op: naam
instrument............................... op de muziekschool
Ritmiek
o Is in opleiding voor diploma.......................................
o U overlegt een bewijs van inschrijving aan de
muziekschool
o U overlegt een duidelijke kopie van het
betalingsbewijs aan de muziekschool
o U levert de bewijsstukken samen met deze
antwoordstrook in bij de penningmeester van
Dorpsbelang Exmorra: Chris Drost, Ds. Wa.
Brakelstrjitte 41, 8759 LL Exmorra.
45
!! BLAZING GAAT DOOR!!
Wil jij graag een muziekinstrument bespelen?
Dan kun je nu gratis les krijgen.
Je krijgt les in een groep, dit is leuker dan alleen muziek maken!
Wanneer gaan we weer beginnen?
Op vrijdag 6 februari was de startbijeenkomst in
het dorpshuis van Schraard.
Als je mee wilt doen, meld je dan zo snel mogelijk aan
zodat we er voor kunnen zorgen dat er voor iedereen een
instrument is.
Dus…… geef je snel op!
Dit kan bij: [email protected]
Vermeld bij de opgave: naam, leeftijd en woonplaats
-----------------------------------------------------------------------------------
TUINVERENIGING ‘DE GARDENIERS’
De jaarvergadering van ‘De Gardeniers’ zal worden
gehouden op donderdag 26 februari a.s., ’s avonds 8 uur in
dorpshuis ’t Honk.
De leden krijgen nog nader bericht.
Belangstellenden zijn welkom.
Ida van den Berg, Secretaris
46
*************************
Verkoop van Israëli's producten
aan de Van der Weijstrjitte 2.
Op woensdag 11 februari
van 14.00 tot 16.30 uur,
onder het genot van een
hapje en een drankje.
Hartelijke groeten van Trienke en Hinke
47
Geachte dorpsbewoner,
Eerst wil ik mij bij deze (nogmaals) voorstellen. Mijn naam is René Kuipers
en ik ben als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) werkzaam bij
onze mooie gemeente Súdwest-Fryslân. Al geruime tijd ben ik ook buurtboa van de voormalige gemeente Wûnseradiel.
Ik krijg via de telefoon of via de site van de gemeente wel overlast
meldingen door over APV gerelateerde zaken. Maar het komt
waarschijnlijk ook wel voor dat er zaken in uw buurt spelen waar wel over
wordt gesproken maar niets mee gebeurt. Deze zaken kunt u ook bij mij
melden.
De buurt-boa
De buurt-boa is het aanspreekpunt in uw buurt. Hij draagt in
samenwerking met andere partners, waaronder de wijkagent, zorg voor
de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in
uw directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het
algemeen en voor de wijkagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.
Taken van de buurt-boa zijn onder andere:











Fungeren als aanspreekpunt voor inwoners
Geven van voorlichting en advies aan inwoners
Toezicht en handhaving op de veiligheid
Het tegen gaan van verloedering en overlast (leefbaarheid)
Handhaven van het hondenbeleid
Toezicht op het te vroeg aanbieden van huisvuil
Toezicht op afvaldumpingen
Toezicht en handhaving op aanhangwagens, caravans, campers en
dergelijke die langer dan drie dagen op de openbare weg staan
Bestrijding van overlast door jeugd
Integraal- en recreatietoezicht
Handhaving parkeerexcessen
Ik ben telefonisch te bereiken op: 0515-484541. Via email:
[email protected] t.a.v. René Kuipers
48
49
Steentjes raden tijdens de kerstmarkt.
Er zaten 70 steentjes in de vaas. Dhr. Cor Salverda en
Sjoukje Boersma zijn inmiddels uitgenodigd voor een workshop
sieraad maken.
Sinds januari hebben we nu een mooi werkatelier voor het houden
van workshop beeldhouwen/ sieraad maken.
Nieuwsg
ierig?
Kom gerust een keer langs op dinsdagmiddag /woensdagmiddag en
zaterdag zijn we open.
Ook op afspraak mogelijk.
Zie voor informatie www.staalensteen.nl
Bent u op zoek naar een leuk cadeautje? Wij hebben nu cadeaustenen
in het assortiment, vraagt u naar de mogelijkheden.
50
Nieuws vanuit werkgroep Recreatie en Toerisme
Uitnodiging voor alle deelnemers Open Dag 2014
Wanneer: maandag 16 februari
Waar: BVG “de Golle”
Tijdstip: 20:00
Jaarvergadering Dorpsbelang
Wanneer: vrijdag 6 Maart
Waar: ’t Honk
Tijdstip 20:00
Heeft u het al gehoord? Er ontstaat iets moois in Exmorra.
Wij zijn als werkgroep bezig met het ontwikkelen van
“It Eksmoarster Rûntsje”.
Dit alles is voortgekomen uit de dorpsvisie om de levendigheid in
Exmorra terug te laten keren.
Wilt u deze ontwikkelingen volgen, kom dan op vrijdag 6 maart a.s.
naar ’t Honk.
Na de pauze zullen wij onze plannen aan u presenteren.
Eksmoarster – Marren Loop
Wanneer: zaterdag 11 april
Waar: “- wandeltocht inschrijven BVG “de Golle 10:00-11:00
Waar:– hardlopers inschrijven ’t Honk - start 16:00
Hiervoor zoeken we:
* EHBO’ers
* vrijwilligers voor het bezetten van de zorgposten,
* verkeersbrigadiers
Graag aanmelden bij Staal&Steen 0619051469.
Nadere informatie volgt in het volgende Doarpsnijs.
51
OUD PAPIER 2015
Oud papier hoort verpakt bij de oprit of straat te staan.
Ook dit jaar is er weer een schema gemaakt. Ben je ingedeeld, maar
verhinderd, ga dan zelf ruilen of benader iemand van de reserve lijst.
(Vriendin of echtgenoot mag natuurlijk ook) .
Elkaar een paar dagen van te voren een seintje geven om het oud
papier te gaan ophalen is reuze handig. De onderstreepte persoon
op de lijst dient de andere personen vooraf even te benaderen die
met hem meelopen. Dit geldt alleen voor het gebied Exmorra. In
Exmorra is de start om 9.30 uur op “de Golle” met Harm of Jappie
Kooistra. Voor de Bolswarderweg en Allingawier graag onderling
even contact met elkaar opnemen over tijd en plaats.
Zaterdag 28 februari 2015
Bolswarderweg, De Zyl, Meerswal
: Bram Twijnstra
en Douwe Terluin
Allingawier
: Germ Brouwer en Klaasje Bijlsma
Exmorra
: Hendry Steigenga, Filliphus Hamstra,
Gerhard Reuvers, Jan Alkema
Reserve
: Sierd Jan Steigenga, Bauke Buma,
Riemer Wiltenburg, Sierd Steigenga
Namens Dorpsbelang Exmorra en de Kaatsvereniging Exmorra:
Sarie Lycklama à Nijeholt en Klaasje Bijlsma
EEN, TWEE, DRIE RAAD MAAR VAN WIE..
52
Het blijkt dat de afbeelding die we de afgelopen twee maanden
geplaatst hebben lastiger te raden is dan wij gedacht hadden.
Om u een beetje op weg te helpen hebben we de afbeelding iets
groter gemaakt. Ziet u het nu wel??
Gooi uw oplossing in de bus op Surein 7 of stuur het naar ons e-mail
adres [email protected] en maak kans op een leuke prijs! Het
goede antwoord en de winnaar/winnares worden bekend gemaakt in
één van de volgende nummers van DN.
53
SPORTNIJS
Doutsen Feenstra is 20 december
geslaagd voor haar zwemdiploma A.
Gefeliciteerd!!!
Kyano van Swinden Koopmans
Is 23 januari geslaagd
Voor zijn zwemdiploma B.
Ook gefeliciteerd!!
54
KLAVERJASSEN
Helaas is er vorig jaar een einde gekomen aan de jarenlange traditie
van het klaverjassen op vrijdagavond. Toch willen we deze traditie
een beetje in stand houden door een klaverjastoernooi te
organiseren. In eerste instantie eenmalig, maar als het een succes
wordt, wordt een vervolg volgend jaar niet uitgesloten.
Dit toernooi houden we op de bekende vrijdagavond in ’t Honk op:
vrijdag 20 februari 20:00 uur
opgave tot donderdag 19 februari 20:00 uur
inleg = 5 euro
vleesprijzen
We willen wel minimaal 3 tafels vol, min. 12 deelnemers dus. Bij
minder dan 3 tafels zijn we helaas genoodzaakt het toernooi te af te
gelasten. KOMT ALLEN!
Groeten en tot 20 februari,
Gerrit en Harry
55
Oliebollen partij kaatsen 2014
De echte snert wordt gemaakt van hele groene erwten die eerst een
nacht in de week moeten want anders moeten ze zo lang opstaan
voordat ze gaar zijn en het moeten hele erwten zijn want dan heb je
van die lekkere velletjes en van die witte pitjes waar ze mee
beginnen te groeien als ze in de grond gestopt geweest waren en
dan krijg je volkoren snert om het zo maar te zeggen en als er dan
nog flink wat van het varken in zit dan mogen ze onszelf persoonlijk
midden in de nacht er wel voor wakker maken.
En als Dhr. Feenstra dan meent dat hij doperwten in zijn eerste
prijspakket had en dat snert van spliterwten gemaakt wordt dan zijn
wij kort voor de kop dan moet hij maar gauw naar zijn moeder gaan
die net als wijzelf persoonlijk ook uit de wouden komt en ook wel
weet dat verreweg de beste bonen en erwten van de zandgrond uit
de wouden komen en ook wel hoe die klaargemaakt moeten
worden. Wij zijn van bedenken dat Dhr. Feenstra ook niet weet wat
Berlstjummer spek is dat hoort ook in de echte snert en als hij het
niet weet dan moet hij maar even bij Piet van Anneke te rade gaan
want die weet het wel omdat hij ook van die kanten komt.
Wij moeten het nu maar over het kaatsen hebben want daar gaat
het eigenlijk om maar het zat ons aardig hoog dat wij wilden dit
eerst even aan de kant hebben en als Dhr. Feenstra daar nog wat
tegenin wil brengen dan moet hij maar bij ons komen in de
Filippijnen en dan zullen wij het hem nog wel een keer uitleggen en
wijzelf persoonlijk zijn van bedenken dat als hij daar een keer is dat
hij dan wel om lijk wil.
Wij hebben geschreven “bij ons in de Filippijnen”, want zoals de
meesten zo langzaam aan wel zullen weten gaan wij begin februari
die kant op en gaan wij daarom ook uit het kaatsbestuur en kregen
wij tijdens de nieuwjaarsreceptie van de K.V. een mand met
56
allemaal dingen erin die wij lekker vinden zoals droge worst en
whisky en zo, waar wij intussen al een flink gat in hebben gemaakt
en een kaatsbal met de datum erop van hoelang wij in het bestuur
hebben gezeten dat wij waren er wel een beetje aangedaan van.
Wat de kaatserij aangaat waren er niet zoveel die meededen en dat
is wel eens anders geweest want wij hadden het er nog over met
ons erelid Klaas Yska dewelke ook op de nieuwjaarsreceptie was en
wij weten nog wel dat we toen destijds op tijd kaatsten of met 2
eersten gelijk moesten beginnen omdat we anders niet uit kwamen.
Nu hadden we 2 poules van 3 partuur en kon er gewoon 6 eersten
uit gekaatst worden wat vanzelf ook wel mooi is al is dat aan
sommigen niet besteed want die slaan geregeldweg buiten of tegen
het dak aan en dan kun je wel een hele avond kaatsen maar dan win
je het nooit een keer vanzelf.
Wij kunnen het verloop van de wedstrijden niet meer zo goed meer
voor de geest krijgen want wij moesten de telegraaf bijhouden en
blokje lopen dat wij hadden het niet aan tijd om wat op te schrijven
en toen er later anderen de telegraaf bijhielden konden wij het
papier en de pen niet meer vinden en daarom alleen een paar
dingen die wij zo uit het blote hoofd nog weten. Zoals Johan Zijlstra
die als hij aan het kaatsen is ook ballen van andere partijen probeert
te keren zo fanatiek is hij en Annemiek Zuidema die puurbest
kaatste en de ballen tegen het hout aan achter de boven sloeg wat
wijzelf persoonlijk ook vaak hebben gedaan maar dat was dan tegen
het hout van de tribunebanken. Wijzelf persoonlijk hadden wat
meer verwacht van Willem Jan c.s. en Bindert c.s. maar Willem Jan
en Douwina die bij Bindert in het partuur zat wonen net tezamen in
Bolsward en dat komt er op aan vanzelf want er moet dan van alles
geregeld worden dat misschien dat ze daarom de put er een beetje
uit hadden. En wat te denken van het partuur van Sybren en Klaas
Anne en Abe van Sarie dat zijn toch namen die wat voorstellen in de
kaatserij heden ten dage maar het wou niet recht met ze en
57
volgens Sybren werd hij te oud wat wij er niet konden afzien tijdens
het kaatsen en Klaas Anne zat teveel achter Bert zijn vriendin aan
lazen wij bij Bert op het raam met nieuwjaar en dat zegt genoeg
vanzelf en Abe die het wel pratende kan houden meestentijds had
zijn avond niet volgens hemzelf dat dan valt wat op de lijst een
toppartuur is toch een beetje tegen.
In de finale moest het partuur van Dhr. Feenstra c.s het opnemen
tegen het partuur van Marco c.s. want zij beiden waren eerste in
hun poule geworden met allebeide 14 punten en in de finale die het
aankijken zeker waard was wonnen Dhr. Feenstra c.s. met 5-4 6-6
wat ook wel andersom had kunnen zijn maar met uitschuif Riemer
in het partuur heb je wat meer bereik en dat scheelt wel vanzelf.
Zoals wij al eerder hebben gezegd waren er niet zoveel die
meededen maar wijzelf persoonlijk en dhr. Feenstra die de partij
moesten organiseren hebben de boel ook goed strak gehouden dat
we konden mooi optijd de kantine in om wat te drinken want de
lucht in zo n sporthal is de droge kant het naast en als je dan in de
kantine komt waar het wat dampiger is dan verneem je dat vanzelf
ekstra.
Daarna hebben we de prijsuitreiking gedaan waarbij er voor
elkeneen een prijs was want wij hadden niet van die vette oliebollen
gehaald en daarom kon iedereen een prijs krijgen bestaande uit een
rookworst tot een compleet snertpakket met hele groene erwten en
kan de naam daarom misschien ook maar beter verandert worden
in rookworstenpartij maar dat hangt er weer vanaf of de prijzen ook
rookworsten zijn vanzelf want een ander jaar kan het wel weer heel
wat anders zijn maar hoe dan ook de prijzen zijn verdeeld zoals
hieronder staat.
6e, Sybren, Klaas-Anne, Abe met 4 punten
5e, Bindert, Douwine, Corrine ook met 4 punten
4e Willem Jan, Petra, Josien met 10 punten
3e Robert, Gerda, Astrid met 11 punten
2e Marco, Johan, Annemiek 14 punten
58
1e Dhr. Feenstra, Riemer, Jelly ook 14 punten en zoals gezegd
gewonnen in de finale met 5-4 6-4
Daarna hebben we nog wat gedronken en zitten te praten want
geeneen hoefde aan het werk de andere daags dat ze bleven nog
wel even zitten en toen was er een die vertelde dat Ds. Rol tegen
Gabe Reinsma of tegen Sietze van Seyen had gezegd “Wat hebt U
van uw tuin met Gods hulp een lusthof gemaakt “ en dat Gabe of
Sietze toen zei van “jawel dominee, maar U had een paar jaar terug
eens moeten zien, toen God het nog alleen moest doen “.
Wijzelf persoonlijk vonden dat wel een mooi verhaal en het zal ons
ook wel bijblijven net zoals een zood andere dingen die we hebben
meegemaakt bij de kaatserij zoals de Brunia partij winnen met
Sjouke de Boer toen wij net begonnen te kaatsen. En wij zullen ook
altijd wel onthouden dat wij met Gerard van Jellie en Meinie en
Gatze van Karst en Doety de Exmorster PC wonnen maar daar
hadden wijzelf persoonlijk niet zoveel plezier van want toen waren
wij net gescheiden en stond ons het hoofd er helemaal niet naar.
Het was anders toen wij met Bauke van Sjouke en Jannie de
ballendraaister en Jan de Boer uit Bolsward in de koets kwamen.
Dat hadden wij van te voren nooit denken kunnen maar het
gebeurde toch en wij weten ook nog wel van die keren dat wij uit
kwaadigheid op onszelf de mar om draafden omdat wij alles buiten
hadden geslagen. En zo kunnen we wel doorgaan maar dan komt er
geen eind aan en daarom willen we nu maar ophouden en elkeneen
bedanken waarmee we zo n mooi schoft bij de K.V. zijn geweest
ook namens de frou.
fh
59
Jeugdledenpartij kaatsen in Makkum
Op 10 januari jl. werd voor de jeugdleden van KV Exmorra een onderlinge
wedstrijd georganiseerd in de sporthal te Makkum. Met een hoge
deelname was het doorkaatsen geblazen. Op de lijst stonden maar liefst
40 jeugdkaatsers en dat was ook precies wat er in de zaal aan kinderen
paste. Er werd gekaatst in drie klassen. In de A-klasse kaatsten 8 partuur
in een lijst. In de B-klasse kaatsten ook 8 partuur een lijst en in de C-klasse
één poule van 4 partuur. Een prachtige lijst van totaal 20 partuur van
tweetallen.
Om 13.00 starten de eerste wedstrijden in de A-klasse . In de halve finale
won partuur Douwe Lycklama à Nijeholt en Nynke Kuiper van Christiaan
Stremler en Sigrid Strikwerda op de stand van 5-3 6-2. In de andere halve
finale werd erg spannend gekaatst. Partuur Sietze Zijlstra en Jarno
Feenstra wist op 5-5 6-6 te winnen Simme Tolsma en Gerde Lycklama à
Nijeholt. Wat een prachtige partij ! In de finale was het partuur Sietze en
Jarno uitgekaatst en op de stand van 5-1 6-2 waren de eerste kransen van
2015 voor Douwe en Nynke.
In de B-klasse waren 8 partuur. De halve finale ging Niels Steigenga en
Marije Kuiper tegen Jurre Reitsma en Yara de Boer. Niels en Marije waren
duidelijk sterker en wonnen deze partij met 5-0 6-2. De andere halve
finale werd gespeeld tussen Femke Kuiper en Willem Jelle Feenstra tegen
Sydo Dijkstra en Felker Elgersma. Ook hier was een hele spannende partij
en waren Sydo en Felker toch de sterksten op 5-5-4-6. In de finale waren
Niels en Marije na een mooie finale de verdiende winnaars op de stand
van 5-3 6-4.
In de C-klasse werd gekaatst in één poule van vier partuur. Het partuur
van Aise Salverda en Kjelt Elgersma wisten alle partijen te winnen,
behaalden 21 punten en pakten de krans. Voor Kjelt was dat de eerste
krans ooit ! De tweede prijs was voor Hedwich Steigenga en Doutsen
60
Feenstra zijn behaalden in drie partijen 17 punten. Voor Doutsen de
eerste kaatsprijs ooit!
61
A-Klasse winnaarsronde:
1. Douwe Lycklama à Nijeholt en Nynke Kuiper
2. Sietse Zijlstra en Jarno Feenstra
A-Klasse verliezersronde:
1. Jelmer Dijkstra en Rianna Twijnstra
2. Nienke Zijlstra en Jacco Tolsma
B-Klasse winnaarsronde:
1. Niels Steigenga en Marije Kuiper
2. Sydo Dijkstra en Felker Elgersma
B-Klasse verliezersronde:
1. Jeljer Abma en Hilde Stremler
2. Ingmar Elgersma en Marit Feenstra
C-Klasse:
1. Aise Salverda en Kjelt Elgersma
2. Hedwich Steigega en Doutsen Feenstra
Winnaars A-Klasse, Nynke Kuiper en Douwe Lycklama à Nijeholt
62
Winnaars B-Klasse, Niels Steigenga en Marije Kuiper
Winnaars C-Klasse, Klelt Elgersma en Aise Salverda
63
Uit de Allingawierster oude doos
Kerk en toren van Allingawier worden nu gerestaureerd.
Hier de kerk en toren : Allingawier jaren geleden, met nog goten om het
torendak. Later zijn ze verdwenen, nu komen ze weer terug.
64
Optocht 1967 in Exmorra. Tractorchauffeur is hier waarschijnlijk: Gerrit
van der Valk met Cormick trekker plus wagen.
65
Protestantse gemeente: Exmorra/Allingawier
( adres: J. Steigenga, Dorpsstraat 76, Exmorra. Tel. 0515 575759 )
01 februari: 9.30 uur: Da. G. Rol. Doorstart winterwerk
Collecten. 1. Werelddiaconaat. 2. Eredienst
Fanôf 9.15 oere is der kofje……….!
08 februari: 9.30 uur: Ds. A. Spaans, Colijnsplaat (Zld) (K.K.)
Collecten: 1. Kerk en school 2. Eredienst.
15 februari 10.00 uur: ZWO dienst met Gaast/Ferwoude in Exmorra.
Collecten: 1. Missionair werk. 2. Eredienst
22 februari 9.30 uur : Da. G. Rol. (K.K.)
Collecten: 1. 40-dagen tijd: NOODHULP. 2. Eredienst.
01 maart 9.30 uur: Ds. J. D. Th. Wassenaar, Hellendoorn.
Collecten. 1.Kerk in Actie: Zending. 2. Eredienst
Begin van de Voorjaarszendingsweek..
De earste fan ‘e moanne, dus 9.15 oere is de kofje wer klear !!!!
66
Februari 2000
Vervelende zaak in Exmorra op It Leantsje met een brutale
kat. Belaagde mensen daar willen de kat “neerknallen”.
Exmorra met water en groen omzoomd als het plan
“Keatsmorra” ooit klaar is. Het zal nog wel even duren,
misschien wel tot diep in de 21-ste eeuw.
Er is al vijf jaar onrust bij de volkstuinders van Exmorra
over hoe het straks komt met de tuin vanwege de
uitbreiding van Exmorra. Laatste obstakel dat in de weg zat
was de aanleg van een schaatsvijver met wat begroeiing er
omheen. Gemeente Wûnseradiel zegde daarom in oktober jl.
prompt de huur van de tuingrond op. Het
Gardeniersbestuur reageerde direct en de werkzaamheden
aan de ijsbaan werden stopgezet. Nader overleg met de
gemeente heeft een gedeeltelijke verhuizing van de
Gardeniers opgeleverd.
67
WAARSTASJON SKETTENS Desimber 2014
2014
Normaal
('81-'10)
6.7
4.7
2.7
11.6 (22)
- 3.0 (28)
6
0
5.4
3.3
1.1
Temperatuer (C)
Gemidd. maksimum
Gemidd. etmel
Gemidd. minimum
Heechste (+ datum)
Leechste (+ datum)
Tal froastdagen
Tal iisdangen
11
3
Record
(sûnt '69)
13.9 (1977)
-18.8 (1981)
28 (2010)
13 (2010)
In froastdei is in etmel mei froast, in iisdei is in etmel dat de temperatuer
net boppe nul komt.
Delslach (mm):
Totaal
Heechste deisom
Dagen snie
Dagen hagel
Dagen tonger
75.4
20.1 (12)
0
4
1
71.8
4
2
1
145.2 (1999)
37.3 (1994)
17 (1981)
9 (1980)
6 (2011)
Nei in kâld en griis begjin, waard it al gau mylder. Foaral de wike foar de
krystdagen wie tige myld en rûzich. Nei de Kryst soe it even kâlder wurde,
mar it rûn op niks út. Ferline jier wie desimber noch in graad waarmer
en yn 2006 hiene we de waarmste desimber mei 7.0 C. De kâldste wie dy
fan 1995 mei -1.7 C. De delslach wie in stik hinne normaal; ferline jier foel
der yn desimber jusjes minder (69 mm).
It kalenderjier 2014 brocht yn Skettens 724 mm delslach (normaal 774) en
it wie lyk as oeral it waarmste jier oait metten mei 11,2 C (normaal 9.6).
Benammen febrewaris, maart, april, july en oktober wiene fierstente
waarm. Augustus wie te kâld.
68
FEBRUARI 2015
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vrij.
Zat.
Zo.
2
3
4
5
6
7
Vertrek
Fokke
en
Lourdes
Hamstra
8
9
10
11
Verkoop
Israëli’s
prod.
14.00 uur
Van der
Weijstr. 2
12
13
14
Carnaval
’t Honk
17.00 uur
15
16
Bijeenk.
Deelnemers
Open dag
De Golle
20.00 uur
17
18
19
20
Klaverjassen
20.00 uur
‘t Honk
21
22
23
24
Inleveren
Kopij DN
25
26
Jaarverg.
Gardenniers.
20.00 uur
‘t Honk
27
28
Oud
papier
1
2
3
4
5
6
7
Nieuwe
Doarpsnijs
in de bus
8
69