Rekenonderwijs en Got it

Commentaren

Transcriptie

Rekenonderwijs en Got it
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van alle leerjaren
Betreft: rekenen op het Udens College vmbo
Uden, 12 november 2014
Geachte ouder/verzorger,
Zoals u weet zijn de eisen voor rekenen de laatste jaren flink aangescherpt in de vorm van
referentieniveaus. Wij hebben als Udens College sector vmbo onze verantwoordelijkheid genomen
en hebben de laatste jaren het rekenonderwijs meer en structurele aandacht gegeven.
Wat zijn eigenlijk referentieniveaus?
Referentieniveaus zijn de door het Ministerie van OCW bepaalde niveaus waaraan een leerling op
een bepaalde leeftijd moet voldoen. De inhoud van de niveaus op het gebied van de Nederlandse
taal en rekenen is nauwkeurig omschreven. Referentieniveau 1F is toegewezen aan einde
basisschool, 2F aan einde vmbo en 3F aan einde havo/mbo-4.
Kan een leerling zakken op rekenen?
Met ingang van volgend schooljaar (2015-2016), kan een leerling zakken op rekenen omdat de
verplichte Rekentoets VO onderdeel gaat uitmaken van de slaag-/zakregeling. We moeten uitgaan
van het gegeven dat rond de 75% van onze leerlingen bij binnenkomst in de brugklas het 1F niveau
nog niet gehaald heeft. Voor alle leerlingen geldt dat zij aan het einde van het vmbo het niveau 2F
moeten halen.
U begrijpt dat daar een flinke inspanning voor nodig is. Het ministerie heeft aangegeven dat de
inspanningsverplichting ligt bij school, bij de leerling zelf én bij de ouders.
Wat doet de school op het gebied van rekenen?
Het vak rekenen wordt op het vmbo gegeven door de wiskunde docenten. Om de specifieke kennis
en vaardigheden op het gebied van rekendidactiek te vergroten hebben alle wiskunde docenten
vorig jaar een scholing gehad. Afhankelijk van leerjaar en leerweg gebeurt het rekenen tijdens
aparte rekenuren op het rooster of wordt er tijd vrij gemaakt tijdens de reguliere wiskundelessen. Er
wordt gewerkt in rekenboeken en op rekenbladen. Daarnaast zijn wij na de herfstvakantie gestart
met een digitaal rekenprogramma: ‘Got It’. Alle leerlingen van alle leerjaren hebben een licentie
gekregen die zij via hun eigen Magister account kunnen openen. Dat wil zeggen dat zij op school
tijdens rekenlessen, maar ook thuis kunnen oefenen met rekenen.
Hoe werkt het digitale rekenprogramma ‘Got It’?
De methode is zo ingericht dat iedere leerling eerst een instaptoets maakt op de verschillende
rekendomeinen die horen bij de referentieniveaus rekenen. Afhankelijk van zijn resultaten oefent
hij verder op het eigen niveau. ‘Got It’ houdt de resultaten van de leerling bij en is volledig adaptief.
Dit betekent dat wanneer een leerling op een deeltoets uitvalt, hij terug gaat naar een vorige fase.
Als hij voldoende scoort, gaat hij een stapje verder. Indien gewenst kan de leerling een stukje
theorie oproepen of een instructiefilmpje bekijken. Heel geschikt dus om zelfstandig te werken, op
school én thuis. De leerling wordt hiermee eigenaar van zijn eigen leerproces.
De docent volgt de individuele leerling, kan bijsturen en waar nodig extra instructie geven. Hij kan
de voortgang bekijken en zien hoeveel inspanning geleverd is.
Wat kunt u als ouder doen?
Zoals u weet kunt u van uw zoon of dochter in Magister onder het kopje ‘toetsen’ de resultaten
inzien ten aanzien van 1F/2F op het gebied van taal en rekenen. Ook uit de proefwerkcijfers voor
rekenen krijgt u een indruk van waar uw kind staat.
Als de resultaten aanleiding geven voor extra inspanning, kunt u als ouder uw kind motiveren en
aansporen om wat vaker met rekenen thuis aan de slag te gaan.
Rekenen is oefenen en nog eens oefenen, meters maken dus. Zo is het ook goed om de tafeltjes van
vermenigvuldiging van de basisschool nog eens goed te herhalen, deze zijn vaak weggezakt.
Ik wil u graag uitnodigen om thuis regelmatig over de schouder van uw zoon of dochter mee te
kijken naar het programma ‘Got It’ en op die manier de vooruitgang op het gebied van rekenen te
volgen.
Wij doen als school onze uiterste best om het beste uit uw kind te halen, maar u kunt daar zelf
zeker ook een rol in vervullen. Samen staan we nog sterker!
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan
hoor ik dat graag. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon of
dochter.
Met vriendelijke groet,
Renée van Trier
lerares wiskunde en reken coördinator
Udens College sector vmbo
telefoon 0413-283000 (keuze 2)
email: [email protected]

Vergelijkbare documenten

Vlieg mee met de Antonov- dubbeldekker

Vlieg mee met de Antonov- dubbeldekker inzien ten aanzien van 1F/2F op het gebied van taal en rekenen. Ook uit de proefwerkcijfers voor rekenen krijgt u een indruk van waar uw kind staat. Als de resultaten aanleiding geven voor extra in...

Nadere informatie