PL - Danfoss

Commentaren

Transcriptie

PL - Danfoss
TP7001
Elektroniczny programowalny termostat pokojowy
Elektronisk kloktermostat 7-døgns programmering
Elektronische programmeerbare 7-dagen kamerthermostaat
Danfoss Heating
Podręcznik użytkownika
Brugervejledning
Gebruikershandleiding
TP7001
Elektroniczny programowalny termostat pokojowy
Elektronisk kloktermostat 7-døgns programmering
Elektronische programmeerbare 7-dagen kamerthermostaat
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych
materiałach drukowanych. Wszystkie znaki towarowe użyte w tym materiale są własnością
odpowiednich spółek Danfoss. Danfoss oraz logotyp Danfoss to zastrzeżone znaki towarowe
firmy Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt
materiale. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og
Danfoss’ logo er varemærker ejet af Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
Danfoss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in catalogi, brochures en
ander gedrukt materiaal. Alle handelsmerken in dit materiaal zijn het eigendom van de desbetreffende ondernemingen. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S.
Alle rechten voorbehouden.
2
TP7001
Dziękujemy za zakup produktu Danfoss
PL
PL
Tak, fordi du valgte et produkt fra Danfoss
DK
DK
Hartelijk dank voor de aanschaf van een Danfoss-product
NL
NL
Danfoss Heating
3
PL
DK
NL
4
TP7001
Instrukcja obsługi
Seria TP7001
Elektroniczny programowalny termostat pokojowy
PL
Indeks
DK
1.0 Instrukcja obsługi............................................................................................... 6
1.1
Ogólny opis programowalnego termostatu pokojowego..........6
1.2
Wyświetlacz.............................................................................................. 7
1.3
Programy ustawione fabrycznie ....................................................... 8
1.4
Przed rozpoczęciem .............................................................................. 8
1.5
Ustawienia wyświetlacza..................................................................... 9
1.6
Ustawianie daty i godziny ................................................................... 9
1.7
Akceptowanie wstępnie ustawionego programu....................11
1.8
Zanim zmienisz wstępnie ustawiony program .........................11
1.8.1 Programowanie w trybie 7-dniowym...........................................12
1.8.2 Programowanie w trybie 5/2 dni....................................................14
1.8.3 Programowanie w trybie 24-godzinnym ....................................15
1.8.4 Programowanie w trybie A+B .........................................................15
2.0 Funkcje zaawansowane.................................................................................18
2.1
Tryb pracy ...............................................................................................18
2.2
Tryb termostatu ....................................................................................18
2.3
Tryb wakacyjny .....................................................................................19
2.4
Zmiany wprowadzane ręcznie przez użytkownika..................20
2.4.1 Tymczasowa zmiana uprzednio
zaprogramowanej temperatury .....................................................20
2.4.2 Wydłużanie czasu ustawionej temperatury
o 1, 2 lub 3 godziny .............................................................................21
2.4.3 Zmiana ustawienia zegara (w przód lub w tył)..........................21
2.4.4 Funkcja opóźnionego uruchomienia............................................22
2.4.5 Regulacja optymalnego czasu uruchomienia ...........................22
2.4.6 Zdalne włączanie i wyłączanie trybu termostatu .....................22
3.0 Zaawansowane funkcje programowane przez użytkownika .....23
3.1
Omówienie funkcji wybieranych przez instalatora..................27
3.1.1 Ograniczenie zakresu temperatury ...............................................27
3.1.2 Ograniczenie zmian temperatury ..................................................27
3.1.3 Blokada klawiatury ..............................................................................27
3.2
Niski poziom naładowania baterii .................................................28
4.0 Wskaźnik czasu następnego przeglądu ................................................28
5.0 Resetowanie urządzenia ...............................................................................29
6.0 Przycisk INFO ......................................................................................................29
7.0 Informacje dotyczące ustawień.................................................................30
Danfoss Heating
NL
5
1.0 Instrukcja obsługi
1.1 Ogólny opis programowalnego termostatu
pokojowego
Programowalny termostat pokojowy pozwala zaprogramować różne
wartości temperatury dla różnych okresów. Można zaprogramować
jeden zestaw okresów i temperatur dla dni powszednich oraz inny zestaw
temperatur dla weekendów w trybie 5/2 dni.
PL
DK
Można też zaprogramować różne okresy i temperatury dla poszczególnych
dni tygodnia w trybie 7-dniowym.
NL
Termostat umożliwia również ustawienie jednego zestawu okresów i
temperatur, które będą stosowane każdego dnia tygodnia. Jest to tryb
24-godzinny.
Ponadto za pomocą termostatu można skonfigurować dwa różne bloki
programów, które można przypisać do dowolnego dnia tygodnia — jest
to tryb programowania A/B.
Instalator może skonfigurować na urządzeniu TP7001 do 2, 4 lub 6
nastaw okresów i temperatury dla każdego dnia. Urządzenie TP7001
umożliwia wprowadzanie własnych nastaw przez użytkownika, łącznie z
programowalną nastawą ochrony przed zamarzaniem.
Termostat jest wyposażony w funkcje zaawansowane, które, gdy są
wymagane, konfiguruje instalator. Posiada też wiele zaawansowanych
funkcji, które mogą być konfigurowane przez użytkownika. Mają one wpływ
na sposób działania termostatu. Niektóre z nich mają też wpływ na funkcje
programowania i zmiany wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Przed
rozpoczęciem programowania urządzenia należy zapoznać się z rozdziałem
„Zaawansowane opcje programowane przez użytkownika” (patrz str. 23).
6
TP7001
1.2 Wyświetlacz
BIEŻĄCA TEMPERATURA
PL
ZAPROGRAMOWANA TEMPERATURA
DK
GODZINA
NL
Dni tygodnia (liczby lub tekst)
OPIS SYMBOLI
Płomień: wskazuje, kiedy ogrzewanie jest włączone
Bateria: miga przy niskim poziomie baterii
Klepsydra: wyświetlana podczas programowania opóźnienia
lub gdy opóźnione uruchomienie jest aktywne
Kłódka: blokada klawiatury
Walizka: tryb wakacyjny
Dom i termometry:
temperatura wewnętrzna i zewnętrzna
Zegar i dłoń: tryb aktywowany czasowo i tryb ręczny
Alarm: alarm jest aktywny
Tarcza ze śnieżką: tryb ochrony przed zamarzaniem
Λ — strzałka w górę: ręczne zwiększenie temperatury
Tryb automatyczny (6 zdarzeń na dzień)
Tryb automatyczny (4 zdarzenia na dzień)
Tryb automatyczny (2 zdarzenia na dzień) lub tryb całodniowy
V — strzałka w dół: ręczne zmniejszenie temperatury
OFF: tryb wyłączenia termostatu (Off )
+ HRS: funkcja wydłużenia czasu działania
Danfoss Heating
7
1.3 Wstępnie ustawione programy
Urządzenie TP7001 jest dostarczane z wstępnie zaprogramowanym
zestawem okresów pracy i temperatur, który jest optymalny dla większości
użytkowników.
Dni powszednie Mon–Fri (pn-pt)
PL
DK
NL
Weekend — Sat–Sun (so-nd)
Zdarzenie
Godzina
Temp. (°C)
Zdarzenie
Godzina
Temp. (°C)
1
06:30
20
1
07:30
20
2
08:30
15
2
09:30
20
3
11:30
20
3
11:30
20
4
13:30
15
4
13:30
20
5
16:30
21
5
16:30
21
6
22:30
15
6
22:30
15
Te nastawy można zmienić, postępując zgodnie z instrukcjami na stronach
11–17. Najpierw należy wykonać czynności przedstawione na stronie 9,
aby ustawić preferencje wyświetlacza.
1.4 Przed rozpoczęciem
Otwórz klapkę z przodu urządzenia TP7001.
Używając niemetalowego przedmiotu,
naciśnij i zwolnij przycisk RESET we
wgłębieniu.
UWAGA:
Urządzenie
TP7001
jest
wyposażone w podświetlany wyświetlacz.
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku
powoduje włączenie podświetlenia, o ile
nie zostało ono wyłączone lub włączone na
stałe (dotyczy tylko urządzenia z zasilaniem
sieciowym). Aby ponownie podświetlić
wyświetlacz, należy ponownie nacisnąć
przycisk. Wszystkie przyciski będą działać
normalnie do czasu, gdy nie będą naciskane
przez 2 minuty. Po upływie tego czasu
pierwsze naciśnięcie przycisku ponownie
spowoduje włączenie podświetlenia.
8
TP7001
1.5 Preferencje wyświetlacza
Wyświetlanie temperatury (°C lub °F)
Naciśnij przyciski V oraz - i przytrzymaj je
przez 2–3 sekundy do momentu zmiany wyświetlanej wartości.
PL
DK
Wyświetlanie zegara
(tryb 12- lub 24-godzinny)
NL
Naciśnij przyciski Λ oraz + i przytrzymaj
je przez 2–3 sekundy do momentu zmiany
wyświetlanej wartości.
W trybie 12-godzinnym jest wyświetlane
oznaczenie AM lub PM.
Dni tygodnia (liczby lub tekst)
Naciśnij przyciski Λ i – w celu przełączenia
się między liczbowym i słownym oznaczeniem dni.
1.6 Ustawianie daty i godziny
Ustawianie prawidłowej daty i godziny
Urządzenie TP7001 jest wyposażone w funkcję zegara i kalendarza z
funkcją automatycznej zmiany godziny wiosną i jesienią. Data i godzina
są ustawiane fabrycznie dla odpowiedniej strefy czasowej (GMT, CET
lub CET+1) i zazwyczaj nie wymagają zmiany. Osoby mieszkające w
innej strefie czasowej powinny zapoznać się z tabelą „Przesunięcie
strefy czasowej” na stronie 24. Jeśli jednak zmiana daty lub godziny jest
konieczna z innego powodu, należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Danfoss Heating
9
Ustawianie daty
Naciśnij przyciski Λ oraz PROG i przytrzymaj
je przez 3 sekundy do momentu
wyświetlenia daty.
PL
DK
Zacznie migać pozycja ROK. Ustaw rok za
pomocą przycisków Λ i V (Rys. 1).
NL
Użyj przycisku - lub +, aby przejść do pozycji
MIESIĄC, a następnie ustaw miesiąc za
pomocą przycisków Λ i V (Rys. 2).
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Użyj przycisku - lub +, aby przejść do pozycji
DZIEŃ, a następnie ustaw dzień miesiąca za
pomocą przycisków Λ i V (Rys. 3).
W
przypadku
próby
wybrania
nieprawidłowej daty urządzenie odrzuci tę
wartość i zastosuje najbliższą prawidłową.
Zaleca się ustawienie daty w formacie rr/
mm/dd.
Ustawianie poprawnej godziny
Po ustawieniu daty naciśnij przycisk PROG,
aby wyświetlić godzinę. Na wyświetlaczu
zacznie migać godzina. Użyj przycisków
+ i -, aby ustawić godzinę (naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku powoduje zmianę
godziny w przyrostach 10-minutowych)
(Rys. 4).
10
TP7001
Ustawianie poprawnego dnia
Dzień
tygodnia
jest
ustawiany
automatycznie na podstawie daty. Naciśnij
przycisk PROG, aby wrócić do trybu
normalnej pracy (RUN). (Rys. 5)
PL
Fig. 5
DK
Fig. 6
1.7Akceptowanie wstępnie ustawionych programów
NL
Jeśli wstępnie ustawione programy przedstawione na stronie
8 odpowiadają użytkownikowi, nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowych czynności. Aby zaakceptować te nastawy, wystarczy
zamknąć przednią klapkę.
Urządzenie działa w trybie pracy (RUN) (na wyświetlaczu miga
dwukropek), a ogrzewanie działa zgodnie z wstępnie ustawionymi
programami (Rys. 6).
1.8 Przed zmianą wstępnie ustawionych programów
Instalator ustawia urządzenie tak, aby działało w trybie 7-dniowym,
trybie 5/2 dni lub trybie 24-godzinnym. Aby sprawdzić, w którym trybie
działa urządzenie, naciśnij przycisk PROG, aby na wyświetlaczu zaczął
migać numer zdarzenia 1.
W trybie 7-dniowym (Rys. 7) można
zaprogramować różne nastawy dla każdego
dnia tygodnia (patrz str. 12).
Uwaga: Na wyświetlaczu pokazywany jest
tylko jeden dzień tygodnia.
W trybie 5/2 dni (Rys. 8) można
zastosować jeden zestaw programów
dla dni powszednich i inny zestaw dla
weekendu (patrz str. 14).
Uwaga: Na wyświetlaczu są pokazywane
albo dni powszednie, albo dni weekendu.
Danfoss Heating
Fig. 7
Fig. 8
11
W trybie 24-godzinnym (Rys. 9) można
zastosować jeden zestaw programów, który
będzie powtarzany codziennie (patrz str. 15).
Uwaga: Na wyświetlaczu nie są pokazywane
żadne dni tygodnia.
Uwaga:
Czasu zdarzeń nie można ustawić w
kolejności poza sekwencją.
Aby wrócić do trybu pracy (RUN) w
dowolnym momencie, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk PROG. Można też nie
naciskać żadnych przycisków — urządzenie
automatycznie wróci do trybu pracy (RUN)
po 2 minutach.
Instalator skonfiguruje urządzenie tak, aby
korzystało z 2, 4 lub 6 zdarzeń na dzień.
Określa to liczbę zdarzeń, które można
zaprogramować na dzień.
PL
DK
NL
Fig. 9
1.8.1 Programowanie w trybie 7-dniowym
(Osobne programy dla każdego dnia tygodnia)
a) Naciśnij przycisk PROG, aby na
wyświetlaczu zaczął migać numer
zdarzenia 1 (Rys. 10).
b) Zmień godzinę i temperaturę w
następujący sposób:
i) Użyj przycisków + i –, aby zmienić
godzinę (naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku powoduje zmianę godziny
w przyrostach 10-minutowych).
ii) Użyj przycisków  oraz , aby
zmienić temperaturę w krokach co
0,5°C (1°F).
iii) Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść
do następnego zdarzenia w danym
dniu.
iv) Powtórz kroki i, ii oraz iii w
odniesieniu do pozostałych zdarzeń
(Rys. 11).
12
Fig. 10
Fig. 11
TP7001
c) Po prawidłowym ustawieniu wszystkich zdarzeń naciśnij przycisk
DAY, aby zaprogramować zdarzenia dla następnego dnia. Jeśli okresy
i temperatury danego dnia mają powtarzać się następnego dnia
tygodnia, można użyć funkcji COPY — patrz niżej.
d) Powtórz kroki b i c, aby zaprogramować
— lub skopiować za pomocą funkcji
COPY — zdarzenia dla pozostałych dni
tygodnia.
PL
Aby wrócić do trybu pracy (RUN),
naciśnij i zwolnij przycisk PROG. Na
wyświetlaczu zostanie pokazana bieżąca
godzina, ustawiona temperatura i
rzeczywista temperatura (Rys. 12).
NL
DK
Fig. 12
Funkcja kopiowania normalnego
1. W kroku d naciśnij przycisk COPY. Zdarzenia z poprzedniego dnia
zostaną skopiowane do aktualnie wyświetlanego dnia.
Funkcja kopiowania zaawansowanego
1. Po prawidłowym ustawieniu wszystkich 6 zdarzeń naciśnij przycisk
COPY.
2. Naciśnij przycisk DAY, aby wybrać dzień, do którego mają zostać
skopiowane zdarzenia.
3. Po wybraniu dnia naciśnij przycisk COPY.
4. Powtarzaj kroki 2 i 3, aby skopiować wszystkie żądane dni.
5. Aby wyjść z trybu kopiowania zaawansowanego, naciśnij przycisk
DAY, aby wybrać kopiowany dzień, i naciśnij przycisk COPY.
Uwaga: Funkcji kopiowania zaawansowanego można używać
tylko wtedy, gdy została ona włączona w opcji 2 w trybie
zaawansowanych opcji programowanych przez użytkownika
(patrz str. 23).
Danfoss Heating
13
1.8.2 Programowanie w trybie 5/2 dni
(Osobne zestawy programów dla dni powszednich i weekendów)
a) Naciśnij przycisk PROG, aby na wyświetlaczu zaczął migać numer zdarzenia 1, a następnie naciśnij przycisk DAY w celu wyświetlenia dni powszednich (Rys. 13).
PL
b) Wykonaj kroki b i c przedstawione na stronie 12, aby zaprogramować
okresy i temperatury dla dni powszednich (Rys. 14).
DK
c) Naciśnij przycisk DAY, aby zaprogramować zdarzenia dla weekendu
(dni 6–7), lub naciśnij przycisk COPY, aby powtórzyć program dni powszednich.
NL
Aby wrócić do trybu pracy (RUN), naciśnij i zwolnij przycisk PROG. Na
wyświetlaczu zostanie pokazana aktualna godzina, ustawiona temperatura i rzeczywista temperatura (Rys. 15).
Fig. 13
14
Fig. 14
Fig. 15
TP7001
1.8.3 Programowanie w trybie 24-godzinnym
(Każdego dnia tygodnia jest używany ten sam program)
a) Naciśnij przycisk PROG, aby na wyświetlaczu zaczął migać numer
zdarzenia 1 (Rys. 16).
b) Zmień godzinę i temperaturę w następujący sposób:
i) Naciskaj przyciski + i –, aby zmienić godzinę (naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku powoduje zmianę godziny w przyrostach
10-minutowych).
ii) Użyj przycisków V i Λ, aby zmienić temperaturę w krokach co 0,5°C
(1°F).
iii) Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego zdarzenia (Rys.
17).
iv) Wykonaj powyższe czynności w odniesieniu do pozostałych
zdarzeń.
c) Po zaprogramowaniu wszystkich zdarzeń naciśnij przycisk PROG, aby
wrócić do trybu pracy (RUN) — rys. 18.v
Fig. 16
Fig. 17
PL
DK
NL
Fig. 18
1.8.4 Programowanie w trybie A+B (Nastawa 41
instalatora musi zostać wprowadzona w trybie 5+2)
Naciśnij przyciski PROG oraz V i przytrzymaj je przez 3
sekundy. Na wyświetlaczu zostaną pokazane informacje
przedstawione na rys. 19. Nastąpi przejście do opcji 1
trybu zaawansowanych opcji programowanych przez
użytkownika.
Użyj przycisków Λ i V, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
(1 = włączona, 0 = wyłączona).
Fig. 19
Danfoss Heating
15
Naciśnij przycisk PROG i przytrzymaj go przez 5 sekund do momentu
powrotu do trybu pracy (RUN) — rys. 20.
Naciśnij przycisk PROG. Na wyświetlaczu zostaną pokazane dni domyślnie
przypisane do programu A: MON, TUE, WED, THU, FRI (PN, WT, ŚR, CZ, PT)
— rys. 21.
PL
Użyj przycisków + i -, aby przełączyć między dniami tygodnia.
DK
Aby anulować wybór dnia, na przykład TUE (WT), naciśnij przycisk V. Aby
wybrać dzień, na przykład SUN (ND), naciśnij przycisk Λ.
NL
Wszelkie dni, których wybór anulowano, zostaną automatycznie
przypisane do programu B.
Fig. 20
Fig. 21
Programowanie dni i zdarzeń programu A
a) Naciśnij przycisk PROG. Na wyświetlaczu zostanie pokazana wstępnie
ustawiona godzina i temperatura (zdarzenie 1 dla programu A) — rys. 22.
b) Użyj przycisków + i -, aby dostosować ustawienie GODZINA
(naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę godziny w
przyrostach 10-minutowych).
Fig. 22
16
TP7001
c) Użyj przycisków Λ i V, aby dostosować wymagane ustawienie
TEMPERATURA w krokach co 0,5°C (1°F).d) Naciśnij przycisk NEXT,
aby przejść do następnej wstępnie ustawionej godziny i temperatury
(zdarzenie 2) — rys. 23.
e) Powtarzaj kroki b, c i d, aby zaprogramować pozostałe zdarzenia.
PL
Programowanie dni i zdarzeń programu B
DK
a) Naciśnij przycisk DAY i przytrzymaj go do momentu wyświetlenia
pierwszej wstępnie ustawionej godziny i temperatury (zdarzenie 1
programu B) — rys. 24.
NL
b) Użyj przycisków + i -, aby dostosować ustawienie GODZINA
(naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę godziny w
przyrostach 10-minutowych).
c) Użyj przycisków Λ i V, aby dostosować wymagane ustawienie
TEMPERATURY.
d) Naciśnij przycisk PROG, aby przejść do następnej wstępnie ustawionej
godziny i temperatury (zdarzenie 2) — rys. 25.
e) Powtarzaj kroki b, c i d, aby zaprogramować pozostałe zdarzenia.
Uruchamianie programu
Naciśnij przycisk PROG, aby wrócić do trybu pracy (RUN). Instalacja
grzewcza będzie działać zgodnie z zaprogramowanymi okresami i
temperaturami (Rys. 26).
Fig. 23
Danfoss Heating
Fig. 24
Fig. 25
Fig. 26
17
2.0 Funkcje zaawansowane
2.1 Tryb pracy
Przycisk MODE umożliwia zmianę trybu działania zaprogramowanych
zdarzeń:
1. Tryb automatyczny
a.
6 zdarzeń
b.
4 zdarzenia
c.
2 zdarzenia
2. Tryb całodniowy
a.
Uruchamiane jest tylko pierwsze i ostatnie
zaprogramowane zdarzenie.
3. Tryb termostatu
a. W trybie termostatu wszystkie profile czasowe są ignorowane, a
temperatura jest utrzymywana na poziomie ustawionym ręcznie przez
użytkownika.
PL
DK
NL
Uwaga: W przypadku ustawienia dwóch zdarzeń na dzień tryb
automatyczny i całodniowy działają tak samo, dlatego naciśnięcie
przycisku MODE będzie powodować przełączanie tylko między trybem
automatycznym i trybem wyłączenia termostatu (Off ).
Jeśli jest włączony tryb automatyczny lub całodniowy, jest wyświetlany
symbol zegara informujący o tym, że będą stosowane zaprogramowane
zdarzenia.
2.2 Tryb termostatu
Urządzenie TP7001 można skonfigurować tak, aby temperatura była
regulowana w odniesieniu do stałej temperatury wybranej przez użytkownika
zamiast zgodnie z ustawionym programem.
Naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je do momentu,
gdy na wyświetlaczu zacznie migać dwukropek i zostanie
wyświetlona domyślna temperatura włączenia ochrony
przed zamarzaniem (5°C).
Naciskaj przyciski  i , aby ustawić żądaną temperaturę.
UWAGA: Urządzenie będzie działać w trybie termostatu do
czasu ponownego naciśnięcia i przytrzymania przycisków
 oraz .
18
TP7001
Tryb termostatu można też aktywować i dezaktywować za pomocą
przycisku MODE.
Tryb termostatu i tryb automatyczny można również aktywować zdalnie
za pomocą funkcji zdalnego włączania i wyłączania (patrz str. 22).
Kiedy tryb termostatu jest aktywny, wyświetlany jest symbol dłoni
informujący o tym, że jest to tryb nastaw ręcznych.
PL
UWAGA: Gdy wybrana temperatura będzie równa lub niższa niż
zaprogramowana temperatura włączenia ochrony przed zamarzaniem,
wyświetlony zostanie także symbol funkcji ochrony przed zamarzaniem.
DK
NL
2.3 Tryb wakacyjny
Urządzenie TP7001 może utrzymywać stałą niską temperaturę, gdy lokatorów
nie ma w domu, i wrócić do zaprogramowanych nastaw w określonym dniu.
Naciśnij przycisk DAY i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Na
wyświetlaczu zostanie pokazany symbol walizki i data z migającym rokiem
(Rys. 27). Teraz można ustawić datę powrotu.
Na wyświetlaczu będzie migać pozycja ROK. Użyj przycisków Λ i V, aby
ustawić rok powrotu.
Użyj przycisków - i +, aby przejść do pozycji MIESIĄC. Na wyświetlaczu
będzie migać pozycja MIESIĄC (Rys. 28). Użyj przycisków Λ i V, aby
ustawić miesiąc powrotu.
Użyj przycisków - i +, aby przejść do pozycji DZIEŃ. Na wyświetlaczu
będzie migać pozycja DZIEŃ (Rys. 29). Użyj przycisków Λ i V, aby ustawić
dzień powrotu.
Fig. 27
Danfoss Heating
Fig. 28
Fig. 29
19
Po poprawnym ustawieniu daty powrotu naciśnij przycisk DAY, aby
włączyć tryb wakacyjny. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol walizki
i ustawiona temperatura. Temperaturę włączenia ochrony przed
zamarzaniem można zmienić, ale zaleca się pozostawienie domyślnej
temperatury 5°C.
Tryb działania, do którego ma wrócić urządzenie (tryb automatyczny lub
całodniowy albo tryb termostatu), można wybrać za pomocą przycisku
MODE.
PL
DK
W celu anulowania trybu wakacyjnego lub w przypadku wcześniejszego
powrotu do domu wystarczy nacisnąć przycisk DAY, aby przywrócić tryb
normalnej pracy.
Tryb wakacyjny można też anulować zdalnie za pomocą funkcji zdalnego
włączania i wyłączania (patrz str. 22).
Kiedy tryb wakacyjny jest aktywny, wyświetlany jest symbol dłoni
informujący o tym, że jest to tryb nastaw ręcznych.
NL
2.4 Zmiany wprowadzane ręcznie
przez użytkownika
Czasami jest konieczna tymczasowa zmiana trybu pracy instalacji
grzewczej, na przykład z powodu nietypowej pogody. Urządzenie TP7001
umożliwia ręczne wprowadzanie zmian przez użytkownika bez wpływu
na ustawione programy. Kiedy zmiany wprowadzone ręcznie przez
użytkownika są aktywne, na wyświetlaczu miga symbol dłoni informujący
o tym, że jest aktywna zmiana ręczna.
2.4.1 Tymczasowe
zwiększanie
lub
zaprogramowanej temperatury (Rys. 30)
zmniejszanie
Naciskaj przyciski V i Λ, aby wybrać żądaną temperaturę.
To ustawienie będzie aktywne do następnego zaplanowanego zdarzenia.
Jeśli instalator ustawił czas trwania zmian wprowadzanych ręcznie przez
użytkownika, to wprowadzona zmiana będzie aktywna przez 1, 2, 3 lub
4 godziny. W przypadku określenia czasu trwania zmian wprowadzanych
ręcznie przez użytkownika na wyświetlaczu zacznie migać strzałka zmiany
ręcznej, gdy nadejdzie czas następnego zdarzenia.
20
TP7001
PL
Fig. 30
DK
Fig. 31
NL
2.4.2 Wydłużanie czasu ustawionej temperatury o 1, 2 lub 3
godziny (Rys. 31)
Naciśnij przycisk +HRS raz w celu ustawienia 1 dodatkowej godziny, dwa
razy w celu ustawienia 2 dodatkowych godzin, 3 razy w celu ustawienia 3
dodatkowych godzin lub 4 razy w celu anulowania zmiany.
Na wyświetlaczu zostanie pokazana ustawiona liczba dodatkowych
godzin. Naciśnięcie przycisku po raz czwarty spowoduje anulowanie
zmiany (Rys. 31).
2.4.3 Zmienianie ustawienia zegara do przodu lub do tyłu
To ustawienie jest konfigurowane automatycznie. Jeśli jednak wybrano
zmianę ręczną (opcja 3 trybu zaawansowanych opcji programowanych
przez użytkownika na stronie 24), należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
Zmiana czasu letniego na czas zimowy
(cofnięcie zegara)
Kiedy na wyświetlaczu będzie pokazywana godzina, naciśnij przycisk - i
przytrzymaj go do momentu zmiany godziny na wcześniejszą.
Zmiana czasu zimowego na czas letni
(przesunięcie zegara do przodu)
Kiedy na wyświetlaczu będzie pokazywana godzina, naciśnij przycisk + i
przytrzymaj go do momentu zmiany godziny na późniejszą.
Danfoss Heating
21
2.4.4 Funkcja opóźniania uruchomienia
(ustawienie ekonomiczne)
Termostat jest wyposażony w opcjonalną funkcję opóźniania
uruchomienia, która wstrzymuje ogrzewanie przez pewien czas w
cieplejsze dni, gdy temperatura w pomieszczeniu na początku zdarzenia
jest zbliżona do zaprogramowanej temperatury. Jeśli ta funkcja jest
włączona, można zmienić jej nastawę, naciskając przycisk Λ lub V. Pełny
opis tej funkcji oraz informacje dotyczące jej włączania i konfigurowania
przedstawiono w rozdziale Zaawansowane opcje programowane przez
użytkownika — opcje 11, 12 i 13 (str. 25–27).
PL
DK
NL
Uwaga: Kiedy ta funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu miga ustawiona
temperatura i jest widoczny symbol klepsydry.
2.4.5 Regulacja optymalnego czasu uruchomienia
(ustawienie komfortowe)
Termostat jest wyposażony w opcjonalną funkcję regulacji optymalnego
czasu uruchomienia. Umożliwia ona określenie godziny, do której ma
zostać ustawiona żądana temperatura pomieszczenia. Termostat oblicza, z
jakim wyprzedzeniem należy zwiększyć temperaturę przed rozpoczęciem
zdarzenia, aby zagwarantować, że o określonej godzinie zostanie
osiągnięta żądana temperatura. Pełny opis tej funkcji oraz informacje
dotyczące jej włączania i konfigurowania przedstawiono w rozdziale
Zaawansowane opcje programowane przez użytkownika — opcje 11,
12 i 13 (str. 25–27).
Uwaga: Kiedy ta funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu miga ustawiona
temperatura. Nastawę funkcji można zmienić, naciskając przycisk  lub .
2.4.6 Zdalne włączanie i wyłączanie trybu termostatu
Jeśli instalator zamontował przełącznik aktywowany za pomocą telefonu
lub styki okien, można włączyć lub wyłączyć tryb termostatu.
Temperaturę, która ma być utrzymywana, gdy budynek jest pusty lub gdy
okna są otwarte, należy wcześniej ustawić w trybie zaawansowanych
opcji programowanych przez użytkownika — opcja 10 (str. 25).
Aby lokalnie włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać
przyciski Λ oraz V. Funkcja zdalnego włączania lub wyłączania pozwala też
wyłączyć tryb wakacyjny.
22
TP7001
3.0
Zaawansowane
przez użytkownika
funkcje
programowane
Ważne: Nastawy fabryczne termostatu są odpowiednie dla większości
sytuacji. Są jednak dostępne dodatkowe nastawy opcjonalne, które mogą
zwiększyć komfort, wygodę użytkowania i wydajność energetyczną
termostatu. Można je skonfigurować w trybie zaawansowanych opcji
programowanych przez użytkownika i trybie zaawansowanych opcji
programowanych przez instalatora.
PL
DK
Przechodzenie do trybu zaawansowanych opcji programowanych
przez użytkownika
NL
Naciśnij przyciski V oraz PROG i przytrzymaj je przez 3 sekundy. Urządzenie
przełączy się w tryb zaawansowanych opcji programowanych przez
użytkownika. Użyj przycisków + i -, aby przełączać się między opcjami, a
następnie użyj przycisków Λ i V, aby zmienić nastawy opcji. Migająca cyfra
po prawej stronie wyświetlacza to numer wybranej opcji.
Opcja 1 — Włączanie lub wyłączanie programowania A/B
Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć programowanie A/B.
Naciśnij przycisk + w celu wyświetlenia opcji 1, a następnie
użyj przycisków Λ i V, aby wybrać żądaną nastawę. Ta
opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji 41 instalacji
zaawansowanej ustawiono tryb 5+2.
0 = Opcja wyłączona. Działa w trybie 5/2 dni
(nastawa fabryczna).
1 = Opcja włączona. Aktywuje programowanie A+B.
Opcja 2 — Włączanie lub wyłączanie kopiowania
zaawansowanego
Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
kopiowania zaawansowanego. Naciśnij przycisk +, aby wybrać
opcję 2, a następnie użyj przycisków Λ i V, aby wybrać żądaną
nastawę.
0 = Funkcja kopiowania kopiuje zdarzenia ubiegłego dnia do
dnia bieżącego (nastawa fabryczna).
1 = Funkcja kopiowania umożliwia skopiowanie dowolnego
dnia do innego dnia.
Danfoss Heating
23
Opcja 3 — Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Ta opcja pozwala określić reguły obliczania zmian między czasem letnim i zimowym przez funkcję automatycznego zegara
kalendarzowego. Naciśnij przycisk + w celu wyświetlenia opcji
3, a następnie użyj przycisków Λ i V, aby wybrać żądaną nastawę.
0 = Opcja wyłączona
1 = Ręcznie
2 = Europa (nastawa fabryczna)
3 = Stany Zjednoczone — nowe (po 2007 r.)
4 = Stany Zjednoczone — stare (przed 2007 r.)
PL
DK
Opcja 4 — Przesunięcie strefy czasowej
Ta funkcja pozwala określić strefę czasową i ustawić poprawną
godzinę. Naciśnij przycisk + w celu wyświetlenia opcji 4, a
następnie użyj przycisków Λ i V, aby wybrać żądaną nastawę.
0:00 = Bez przesunięcia. Modele w Wielkiej Brytanii (nastawa
fabryczna).
+1:00 = Przesunięcie +1 godz. Modele w Europie Środkowej
(nastawa fabryczna).
+2:00 = Przesunięcie +2 godz. Modele w Europie Wschodniej
(nastawa fabryczna).
Od -12:00 do 14:00 = Przesunięcie od -12 godz. do +14 godz. w
przyrostach 15-minutowych.
NL
Opcja 5 — Podświetlenie (wersja zasilana z baterii)
Ta funkcja pozwala aktywować lub dezaktywować
podświetlenie wyświetlacza. Naciśnij przycisk + w celu
wyświetlenia opcji 5, a następnie użyj przycisków Λ i V, aby
wybrać żądaną nastawę.
0 = Podświetlenie jest wyłączone
1 = Podświetlenie jest włączone przez 6 sekund od momentu
naciśnięcia przycisku (nastawa fabryczna)
Opcja 5 — Podświetlenie (wersja z zasilaniem sieciowym)
Ta funkcja pozwala aktywować lub dezaktywować
podświetlenie wyświetlacza. Naciśnij przycisk + w celu
wyświetlenia opcji 5, a następnie użyj przycisków Λ i V, aby
wybrać żądaną nastawę.
0 = Podświetlenie jest wyłączone
1 = Podświetlenie jest włączone przez 6 sekund od momentu
naciśnięcia przycisku (nastawa fabryczna)
2 = Podświetlenie jest zawsze włączone
24
TP7001
Opcja 10 — Ustawienie trybu ochrony przed zamarzaniem
lub trybu termostatu
Ta funkcja umożliwia ustawienie domyślnej temperatury trybu
ochrony przed zamarzaniem lub trybu termostatu. Naciśnij
przycisk + w celu wyświetlenia opcji 10, a następnie użyj
przycisków Λ i V, aby wybrać żądaną nastawę.
Dowolna wartość z zakresu od 5,0ºC do 40,0ºC w krokach co
0,5ºC
Nastawa fabryczna: 5,0ºC
PL
DK
Opcja 11 — Metoda uruchamiania
Ta funkcja umożliwia wybranie jednej z trzech metod
uruchamiania instalacji przez termostat. Naciśnij przycisk + w
celu wyświetlenia opcji 11, a następnie użyj przycisków Λ i V,
aby wybrać żądaną nastawę.
NL
0 = Tryb normalny: ogrzewanie jest zwiększane lub zmniejszane
w zaprogramowanych godzinach (nastawa fabryczna).
1 = Regulacja optymalnego czasu uruchomienia (ustawienie komfortowe): ta
funkcja pozwala zaprogramować godzinę, o której ma zostać osiągnięta żądana
temperatura. Termostat oblicza, z jakim wyprzedzeniem przed tą godziną
ma zostać zwiększone ogrzewanie. Ten czas jest uzależniony od warunków
pogodowych i mieści się w zakresie od 0 do 120 minut przed zaprogramowaną
godziną rozpoczęcia zdarzenia. Ta opcja musi być używana razem z opcją 12 i
musi być zgodna z ustawieniem optymalizacji pod kątem budynku, w którym
zainstalowano urządzenie.
2 = Opóźnienie uruchomienia (ustawienie ekonomiczne):
jest to metoda alternatywna dla funkcji regulacji optymalnego czasu
uruchomienia. Należy ustawić godziny zdarzeń w normalny sposób,
uwzględniając średni czas potrzebny na ogrzanie budynku. Termostat
monitoruje czas włączenia, rzeczywistą temperaturę oraz żądaną temperaturę
i opóźnia uruchomienie instalacji grzewczej, jeśli rzeczywista temperatura
jest zbliżona do zaprogramowanej temperatury. Ta opcja musi być używana
razem z opcją 12 i musi być zgodna z wartością opóźnienia budynku, w którym
zainstalowano urządzenie.
Danfoss Heating
25
Opcja 12
Regulacja optymalnego czasu uruchomienia/Opóźnienie
uruchomienia — maksymalny czas aktywacji (dla opcji 11
jest ustawiona wartość 1 lub 2)
Ta funkcja pozwala ustawić maksymalny czas optymalnego
czasu uruchomienia lub opóźnienia uruchomienia instalacji.
Naciśnij przycisk +, aby wyświetlić opcję 12, a następnie użyj
przycisków Λ i V, aby wybrać żądaną nastawę (ta funkcja jest
aktywna tylko wtedy, gdy dla opcji 11 wybrano wartość 1 lub
2). Maksymalny czas musi być dostosowany do charakterystyki
energetycznej budynku. Użyj przycisków Λ i V, aby wybrać
żądany okres.
Optymalny czas uruchomienia
Jeśli żądana temperatura w budynku nie może zostać osiągnięta wystarczająco
wcześnie, należy zwiększać nastawę w przyrostach 15-minutowych każdego
dnia do czasu uzyskania właściwej wartości. Jeśli żądana temperatura w
budynku jest osiągana zbyt wcześnie, należy zmniejszać nastawę w przyrostach
15-minutowych każdego dnia do czasu uzyskania właściwej wartości.
15 min; instalacje ciepłego powietrza; dobra izolacja budynku.
30 min; instalacje ciepłego powietrza; dobra izolacja budynku.
45 min; instalacje ciepłego powietrza; słaba izolacja budynku.
60 min; instalacja grzejnikowa; lekkie budownictwo; dobra izolacja budynku
(nastawa fabryczna).
75 min; instalacja grzejnikowa; budownictwo lekkie; średnia izolacja budynku.
90 min; instalacja grzejnikowa; budownictwo średnie; słaba izolacja budynku.
105 min; instalacja grzejnikowa, budownictwo ciężkie; dobra izolacja budynku.
120 min; instalacja grzejnikowa; budownictwo ciężkie; słaba izolacja budynku.
Opóźnione uruchomienie
Jeśli w przypadku korzystania z funkcji opóźnienia uruchomienia żądana
temperatura w budynku nie może zostać osiągnięta wystarczająco wcześnie,
należy zmniejszać nastawę o 15 minut. Jeśli temperatura w budynku jest
osiągana zbyt wcześnie, należy zwiększać nastawę o 15 minut.
120 min; instalacje ciepłego powietrza; dobra izolacja budynku.
105 min; instalacje ciepłego powietrza; dobra izolacja budynku.
90 min; instalacje ciepłego powietrza; słaba izolacja budynku.
75 min; instalacja grzejnikowa; budownictwo lekkie; dobra izolacja budynku.
60 min; instalacja grzejnikowa; budownictwo lekkie; średnia izolacja budynku
(nastawa fabryczna).
45 min; instalacja grzejnikowa; budownictwo średnie; słaba izolacja budynku.
30 min; instalacja grzejnikowa, budownictwo ciężkie; dobra izolacja budynku.
15 min; instalacja grzejnikowa; budownictwo ciężkie; słaba izolacja budynku.
PL
DK
NL
26
TP7001
Opcja 13 — Regulacja optymalnego czasu uruchomienia/
Opóźnienie uruchomienia — ustawienie zdarzeń (dla opcji
11 jest ustawiona wartość 1 lub 2)
Funkcję optymalnego czasu uruchomienia lub opóźnienia
uruchomienia można zastosować do zdarzenia 1 lub do
każdego zdarzenia, dla którego jest wymagana wyższa
temperatura niż temperatura poprzedniego zdarzenia.
Naciśnij przycisk +, aby wyświetlić opcję 13, a następnie użyj
przycisków Λ i V , aby wybrać żądaną nastawę (ta funkcja jest
aktywna tylko wtedy, gdy dla opcji 11 wybrano wartość 1 lub
2).
PL
0 = Funkcja jest stosowana tylko do zdarzenia 1 (nastawa
fabryczna).
NL
DK
1 = Funkcja jest stosowana do wszystkich zdarzeń i
jest aktywowana w przypadku zdarzeń wymagających
temperatury wyższej niż temperatura poprzedniego zdarzenia.
3.1 Omówienie funkcji wybieranych przez
instalatora, które mogą mieć wpływ na działanie
termostatu
3.1.1 Ograniczenie zakresu temperatury
Ta funkcja umożliwia instalatorowi zaprogramowanie temperatury
minimalnej i maksymalnej. Może ona ograniczyć zakres temperatury
ustawiany przez użytkownika za pomocą termostatu.
3.1.2 Ograniczenie zmian temperatury
Ta funkcja umożliwia instalatorowi ograniczenie liczby stopni, o jaką
użytkownik może zmienić zaprogramowaną temperaturę. Pozwala
ona też instalatorowi określić reguły dotyczące czasu, przez jaki będzie
obowiązywać wartość zmieniona przez użytkownika.
3.1.3 Blokada klawiatury
Ta funkcja pozwala instalatorowi zablokować klawiaturę lub ograniczyć
jej funkcjonalność w celu zapobieżenia nieuprawnionym zmianom
zaprogramowanych wartości i limitów.
Uwaga:
Częściowa blokada klawiatury — symbol kłódki miga
Pełna blokada klawiatury — symbol kłódki jest wyświetlany na stałe
Danfoss Heating
27
3.2
Niski poziom baterii (tylko wersje zasilane z baterii)
Jeśli baterie nie zostaną wymienione w ciągu 15 dni od czasu wyświetlenia
ostrzeżenia o niskim poziomie baterii (symbol baterii migający na
wyświetlaczu), urządzenie wyłączy się. W normalnych warunkach
termostat wyłącza zawór lub kocioł, którym steruje. W skrajnie zimnym
klimacie wyłączenie ogrzewania może powodować zamarzanie budynku.
Aby uniknąć takiej sytuacji, instalator może skonfigurować urządzenie
w celu włączenia ogrzewania w przypadku rozładowania baterii zamiast
wyłączenia ogrzewania. Doprowadzi to do wyższego zużycia energii, ale
zapobiegnie uszkodzeniu budynku. Jeśli to możliwe, należy sprawdzić, czy
instalator poprawnie skonfigurował tę funkcję.
PL
DK
NL
Uwaga: Jeśli wyświetlacz LCD nie włączy się natychmiast po wymianie
baterii, należy sprawdzić orientację baterii. Nie należy pozostawiać
baterii w produkcie, kiedy wyświetlacz nie działa.
Jeśli po wymianie baterii wyświetlacz jest pusty, konieczne jest
częściowe zresetowanie urządzenia. Szczegółowe informacje
przedstawiono na stronie 29.
4.0 Wskaźnik czasu następnego przeglądu
 Jeśli budynek jest przeznaczony do wynajmu, właściciel może poprosić
instalatora o ustawienie wskaźnika czasu następnego przeglądu
serwisowego. Jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza
gdy w budynku jest ogrzewanie gazowe.

Jeśli ta funkcja zostanie włączona, 28 dni przed datą planowanego
przeglądu każdego dnia w południe urządzenie będzie emitować
ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe. Sygnał dźwiękowy będzie trwać
10 sekund i będzie powtarzany co godzinę. Na wyświetlaczu będzie
widoczny napis „SEr” i data planowanego przeglądu serwisowego.
Ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe będą emitowane do czasu
anulowania ich przez naciśnięcie przycisku. Po wyłączeniu alarm
zostanie wznowiony następnego dnia. Symbol alarmu będzie migać na
stałe.

Jeśli przegląd kotła nie zostanie przeprowadzony przed planowaną
datą, każdego dnia w południe będą emitowane ostrzeżenia wizualne
i dźwiękowe. Sygnał dźwiękowy będzie trwać 1 minutę i będzie
powtarzany co godzinę. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis „SEr”
i data planowanego przeglądu serwisowego. Ostrzeżenia wizualne i
dźwiękowe będą emitowane do czasu anulowania ich przez naciśnięcie
przycisku. Po wyłączeniu alarm zostanie wznowiony następnego dnia.
Symbol alarmu będzie migać na stałe.
28
TP7001

Ponadto wszystkie przyciski do ręcznego wprowadzania zmian
i programowania zostaną zablokowane, a ogrzewanie może być
doprowadzane przez ograniczony czas co godzinę lub w ogóle nie
być doprowadzane, w zależności od nastaw wprowadzonych przez
instalatora.

Instalator może wyłączyć lub zresetować wskaźnik czasu następnego
przeglądu w ramach przeglądu kotła.

Ta funkcja dotyczy bezpieczeństwa gazowego i dostęp do niej ma tylko
instalator.
PL
DK
5.0 Resetowanie urządzenia
NL
Resetowanie częściowe: Jeśli z jakiegoś powodu wyświetlacz zawiesi
się, naciśnij przycisk RESET służący do ponownego uruchamiania
mikrokomputera. Nie powoduje to zresetowania programów, godzin ani
dat. Zaleca się wykonanie tej czynności podczas instalacji.
Pełne resetowanie przez użytkownika: Naciśnij i zwolnij przycisk RESET,
przytrzymując wciśnięty przycisk PROG. Powoduje to zresetowanie godzin
zdarzeń i wszelkich nastaw zaawansowanych funkcji programowanych
przez użytkownika, ale nie powoduje zresetowania daty i godziny.
Pełne resetowanie przez instalatora: Ta funkcja jest dostępna tylko dla
instalatora. Oprócz powyższych skutków powoduje to przywrócenie
wszystkich fabrycznych nastaw zaawansowanych opcji programowanych
przez instalatora, ale nie powoduje zresetowania daty, godziny i
planowanej daty przeglądu.
6.0 Przycisk INFO
Przycisk INFO umożliwia wyświetlanie różnych informacji, jednak
dostępność informacji zależy od konfiguracji urządzenia. Możliwe jest
wyświetlenie następujących informacji:
Godzina/temperatura następnego zdarzenia
Jeśli urządzenie działa w trybie automatycznym lub całodniowym,
naciśnięcie przycisku INFO powoduje wyświetlenie godziny i temperatury
następnego zdarzenia. Wyświetlane informacje dotyczące zdarzenia
obejmują wszelkie zmiany ustawienia +HRS, które mogą być aktywne.
Jeśli na wyświetlaczu miga godzina i temperatura następnego zdarzenia,
oznacza to, że jest aktywna ustawiona przybliżona godzina funkcji
optymalnego czasu uruchomienia lub opóźnienia uruchomienia lub że
jest aktywna zmiana wprowadzona na określony czas.
Danfoss Heating
29
Temperatura zewnętrzna
Jeśli został zainstalowany czujnik temperatury zewnętrznej, naciśnięcie
przycisku INFO spowoduje wyświetlenie bieżącej temperatury
zewnętrznej. Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują wyświetlenie
najniższej (oznaczonej napisem Lo) i najwyższej (oznaczonej napisem Hi)
temperatury zewnętrznej zarejestrowanej w ciągu ostatnich 24 godzin.
PL
Temperatura podłogi
Jeśli został zainstalowany ograniczający czujnik podłogowy, naciśnięcie
przycisku INFO spowoduje wyświetlenie bieżącej temperatury podłogi
oznaczonej symbolem termometru bez symbolu domu.
DK
NL
Data planowanego przeglądu
Jeśli instalator lub serwisant ustawił datę planowanego przeglądu,
naciśnięcie przycisku INFO spowoduje jej wyświetlenie.
7.0 Informacje dotyczące ustawień
Ustawienia użytkownika
30
Opcja
Opis
1
Włączanie lub wyłączanie
programowania A/B
2
Włączanie lub wyłączanie
kopiowania zaawansowanego
3
Reguły zegara kalendarzowego
4
Przesunięcie strefy czasowej
5
Podświetlenie wyświetlacza LCD
10
Ustawienie trybu ochrony przed
zamarzaniem/termostatu
11
Metoda uruchamiania
12
Regulacja optymalnego czasu
uruchomienia/Opóźnienie
uruchomienia — maksymalny czas
aktywacji
13
Regulacja optymalnego czasu
uruchomienia/Opóźnienie
uruchomienia — ustawienie zdarzeń
Wartość ustawiona
przez instalatora
TP7001
Uwaga dla instalatorów: W tej tabeli należy zapisać zmiany nastaw
domyślnych.
Ustawienia instalatora
Opcja
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
70
71
72
73
74
75
80
81
90
92
93
93
94
Opis
Wartość
ustawiona przez
instalatora
PL
Ustawianie górnej granicy zakresu temperatury
Ustawianie dolnej granicy zakresu temperatury
Umożliwianie wyłączenia poniżej dolnej granicy
Umożliwianie włączenia powyżej górnej granicy
Włączanie, wyłączanie lub wybranie
chronoproporcjonalności
Ustawianie czasu całkowania
DK
NL
Ustawianie reguły dotyczącej ręcznej zmiany
temperatury
Ustawianie czasu trwania reguły dotyczącej
ręcznej zmiany
Stan przekaźnika przy niskim poziomie baterii
(dotyczy tylko produktów zasilanych z baterii)
Liczba zdarzeń na dzień
Tryb pracy
(7-dniowy, 5/2 dni lub 24-godzinny)
Reguły dotyczące blokady klawiatury
Reguły dotyczące uruchamiania losowego
(dotyczy tylko modeli z zasilaniem 24 V/230 V)
Numer referencyjny miejsca instalacji nadany
przez właściciela
Numer referencyjny termostatu nadany przez
właściciela
Format daty w zegarze kalendarzowym
Wyłączanie wyświetlacza LCD
Włączanie/wyłączanie funkcji +HRS
Tolerancja kalibracji termostatu
Definiowanie typu czujnika zdalnego 1
(Połączenie b)
Definiowanie typu czujnika zdalnego 2
(Połączenie C)
Definiowanie typu czujnika zdalnego 3
(Połączenie d)
Ustawianie wartości temperatury czujnika
ograniczającego
Konfigurowanie przełącznika wejścia cyfrowego
Danfoss Heating
31
PL
DK
NL
32
TP7001
Brugervejledning
TP7001-serien
Elektronisk programmerbar kloktermostat
PL
Indhold
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
DK
Brugervejledning ................................................................................34
1.1 Din programmerbare kloktermostat...................................34
1.2 Display............................................................................................35
1.3 Forudindstillede programmer ...............................................36
1.4 Før du starter ...............................................................................36
1.5 Indstilling af displayet ..............................................................37
1.6 Indstilling af dato og klokkeslæt ..........................................37
1.7 Anvendelse af de forudindstillede programmer ............39
1.8 Før du ændrer de forudindstillede programmer ............39
1.8.1 Programmering i 7-dages tilstand .......................................40
1.8.2 Programmering i 5/2-dages tilstand ...................................42
1.8.3 Programmering i 24-timers tilstand ....................................43
1.8.4 Programmering i A+B tilstand ...............................................43
Avancerede funktioner .....................................................................46
2.1 Tilstand...........................................................................................46
2.2 Termostattilstand .......................................................................46
2.3 Ferietilstand..................................................................................47
2.4 Midlertidige overstyringer ......................................................48
2.4.1 Midlertidig hævning/sænkning af temperaturen ..........48
2.4.2 Forlængelse af den indstillede temperatur
med 1, 2 eller 3 timer ................................................................49
2.4.3 Stil uret frem eller tilbage........................................................49
2.4.4 Funktion til forsinket start .......................................................50
2.4.5 Optimeret startstyring..............................................................50
2.4.6 Fjernbetjent overstyring med eller
uden termostatindstilling ......................................................50
Avanceret brugerprogrammering ..............................................51
3.1 Oversigt over funktioner valgt af installatøren ...............55
3.1.1 Begrænsning af temperaturområde ...................................55
3.1.2 Begrænsning af temperaturoverstyring ............................55
3.1.3 Tastaturlås .....................................................................................55
3.2 I tilfælde af lavt batteriniveau ................................................56
Timer til serviceinterval ...................................................................56
Nulstilling af enheden.......................................................................57
Knappen INFO .......................................................................................57
Indstillingsoversigt ............................................................................58
Danfoss Heating
NL
33
1.0 Brugervejledning
1.1 Din programmerbare kloktermostat
Med din programmerbare kloktermostat kan du programmere
forskellige temperaturer til forskellige tidspunkter. Du kan
programmere ét sæt tidspunkter og temperaturer til hverdage og et
andet sæt til weekenden. Dette kaldes 5/2-dages tilstand.
PL
DK
Du kan også programmere forskellige tider og temperaturer for hver
enkelt dag i ugen. Dette kaldes 7-dages tilstand.
NL
Termostaten kan også indstilles med et enkelt sæt af tidspunkter og
temperaturer, der anvendes hver dag i ugen. Dette kaldes 24-timers
tilstand.
Termostaten kan desuden indstilles til at anvende to forskellige
programmeringsgrupper, der kan knyttes til en hvilken som helst
ugedag. Dette kaldes A/B-programtilstand
Din installatør kan indstille TP7001 til at anvende op til 2, 4 eller
6 tids- og temperaturindstillinger hver dag. TP7001 byder på flere
nyttige funktioner til overstyring af det aktive program, herunder en
programmerbar frostindstilling.
Din termostat er desuden udstyret med nogle avancerede
funktioner, som din installatør indstiller, hvis de skal anvendes.
Du kan også selv indstille en række avancerede funktioner. Disse
avancerede indstillinger ændrer måden hvorpå, din termostat
fungerer, og nogle af dem kan påvirke programmeringsfunktionerne
og overstyringsfunktionerne. Læs instruktionerne under Avanceret
brugerprogrammering, før du programmerer enheden (se side 23).
34
TP7001
1.2 Display
AKTUEL TEMPERATUR
PL
PROGRAMMERET TEMPERATUR
DK
TID
NL
Ugedage (tal eller tekst)
SYMBOLFORKLARING
Flamme: Vises, når der er tændt for varmen
Batteri: Blinker, når batteriniveauet er lavt
Timeglas: Vises ved programmeringsforsinkelser, eller når
Forsinket start er aktiv
Hængelås: Vises, når tastaturet er låst
Kuffert: Ferietilstand
Hus og termometre:
Indendørs og udendørs temperatur
Ur og hånd: Tidsindstillet og manuel tilstand
Alarm: Alarm aktiv
Frostskjold: Frosttilstand
Λ Pil op: Temperaturoverstyring op
Autotilstand (6 hændelser pr. dag)
Autotilstand (4 hændelser pr. dag)
Autotilstand (2 hændelser pr. dag) eller tilstanden Hele
dagen
V Pil ned: Temperaturoverstyring ned
OFF: Termostattilstand (slukket)
+ HRS: Forlængelsesfunktion
Danfoss Heating
35
1.3 Forudindstillede programmer
TP7001 er fra fabrikken programmeret med et sæt driftstider og
temperaturer, der vil være velegnet til de fleste hjem.
Ugedage (man-fre)
Temp °C
HænTid
delse
1
06:30
20
2
08:30
15
3
11:30
20
4
13:30
15
5
16:30
21
6
22:30
15
PL
DK
NL
Weekend (lør-søn)
HænTid
delse
1
07:30
2
09:30
3
11:30
4
13:30
5
16:30
6
22:30
Temp °C
20
20
20
20
21
15
Hvis du vil, kan du ændre disse indstillinger ved at følge
instruktionerne på side 11 til 17. Følg først instruktionerne på side 9
for at indstille displayet.
1.4 Før du starter
Åbn lågen på forsiden af din TP7001. Med
en ikke-metallisk genstand skal du trykke
på den forsænkede RESET-knap.
Bemærk: TP7001 er udstyret med et
baggrundsbelyst display. Hvis ikke det er
blevet deaktiveret eller indstillet til altid at
være tændt (kun muligt ved tilslutning til
elnettet), vil det første tryk på en hvilken
som helst knap tænde for lyset i displayet.
For at aktivere knappens funktion skal
der derfor trykkes på knappen endnu
en gang. Alle knapper fungerer herefter
normalt, indtil enheden har stået urørt
i 2 minutter, hvorefter det næste tryk på
en knap igen vil aktivere displaylyset.
36
TP7001
1.5 Indstilling af displayet
Temperaturvisning (°C eller °F)
Hold knapperne V og - nede i 2-3
sekunder, indtil visningen ændres.
PL
DK
Urvisning (12 eller 24 timer)
Hold knapperne Λ og + nede i 2-3
sekunder, indtil visningen ændres.
(AM eller PM vises ved valg af 12-timers
visning)
NL
Ugedage (tal eller tekst)
Tryk på Λ og – for at skifte mellem visning
af ugedage som tal eller tekst
1.6 Indstilling af ur og dato
Indstilling af korrekt dato og klokkeslæt
TP7001 indeholder et realtidsur med kalenderfunktion, der
automatisk skifter mellem sommertid og vintertid. Ur og dato
indstilles fra fabrikken til den relevante tidszone (GMT, CET eller
CET+1) og skal i reglen ikke justeres yderligere. Bor du i en anden
tidszone, kan du finde flere oplysninger i “Tidszoneændring” på side
24. Skulle det alligevel blive nødvendigt at justere ur eller dato, kan
det gøres på følgende måde.
Danfoss Heating
37
Justering af datoen
Hold knapperne Λ og PROG nede
i 3 sekunder. Nu vises datoen.
PL
DK
Årstallet YEAR blinker, brug Λ eller V til at
indstille det korrekte årstal (fig 1).
NL
Brug - eller + til at vælge MONTH
(MÅNED), og indstil derefter den korrekte
måned med Λ eller V (fig 2).
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Brug - eller + til at vælge DATE (DATO),
og indstil derefter den korrekte dato med
Λ eller V (fig 3).
Forsøger du at vælge en ugyldig dato,
vælger enheden i stedet den nærmeste
gyldige dato. Det anbefales at indstille
datoen i rækkefølgen åå/mm/dd.
Indstilling af uret
Efter indstilling af datoen skal du trykke
på PROG for at få vist uret. Det aktuelle
tidspunkt blinker i displayet. Brug
knapperne + og - til at indstille uret (hold
knappen nede for at justere tiden frem
eller tilbage i spring på 10 minutter) (fig.
4).
38
TP7001
Indstilling af ugedag
Ugedagen vælges automatisk af
systemet ud fra den valgte dato. Tryk på
PROG for at vende tilbage til normal drift
(RUN).
(fig. 5)
PL
Fig. 5
DK
Fig. 6
NL
1.7 Anvendelse af de forudindstillede programmer
Ønsker du at gøre brug af de forudindstillede programmer på side 8,
behøver du ikke foretage dig yderligere. Indstillingerne accepteres,
når du lukker frontlågen.
Enheden er nu i tilstanden RUN (KØR) (et kolon blinker i displayet),
og opvarmningen fungerer som fastsat i de forudindstillede
programmer (fig. 6).
1.8 Før du ændrer de forudindstillede programmer
Din installatør skal indstille din enhed til at køre i enten 7-dages
tilstand, 5/2-dages tilstand eller 24-timers tilstand. For at se
hvilken tilstand, din enhed anvender, skal du trykke på PROG, indtil
hændelse 1 blinker i displayet.
I 7-dages tilstand (fig. 7) kan du
programmere forskellige indstillinger til
hver enkelt dag i ugen (se side 12).
Bemærk: Der vises kun én ugedag i
displayet.
I 5/2-dages tilstand (fig. 8) kan du
angive ét sæt indstillinger til brug på
hverdage og et andet sæt til brug i
weekenden (se side 14).
Bemærk: Der vises enten hverdage eller
weekend-dage i displayet.
Danfoss Heating
Fig. 7
Fig. 8
39
I 24-timers tilstand (fig. 9) kan du
angive ét sæt indstillinger, der anvendes
hver dag (se side 15).
Bemærk: Der vises ingen ugedage i
displayet.
Bemærk:
Hændelsestider kan ikke indstilles ude af
rækkefølge.
Du kan altid vende tilbage til tilstanden
RUN (KØR) ved at holde knappen PROG
nede. Desuden vil enheden automatisk
vende tilbage til tilstanden RUN (KØR)
efter 2 minutter, hvis der ikke trykkes på
nogen knapper.
Din installatør har indstillet din enhed
til at køre med 2, 4 eller 6 hændelser pr.
dag. Denne indstilling afgør, hvor mange
hændelser pr. dag du kan programmere.
PL
DK
NL
Fig. 9
1.8.1 Programmering i 7-dages tilstand
(Separate programmer for hver ugedag)
a) Tryk på PROG, indtil hændelse 1
blinker (fig. 10).
b) Juster tidspunkt og temperatur på
følgende måde:
i) Brug knapperne + eller – for at
justere tidspunktet (hold knappen
nede for at springe 10 minutter ad
gangen).
ii) Brug knapperne  eller  til at
justere temperaturen i trin på 0,5
°C (1 °F).
iii) Tryk på NEXT (NÆSTE) for at gå
videre til dagens næste hændelse.
iv) Gentag trin i, ii og iii ovenfor for
hver af de resterende hændelser
(fig. 11).
40
Fig. 10
Fig. 11
TP7001
c) Når alle hændelser er indstillet korrekt, skal du trykke på
DAY (DAG) for at programmere hændelserne for den næste dag
(hvis en dags hændelsestider og -temperaturer skal gentages
på en anden ugedag, kan du bruge funktionen COPY (KOPI) se nedenfor).
d) Gentag trin b og c for at programmere
(eller kopiere med COPY) hændelser
for resten af ugen.
For at vende tilbage til tilstanden
RUN (KØR) skal du trykke på knappen
PROG. Displayet viser nu uret, den
indstillede temperatur og den
faktiske temperatur (fig. 12).
PL
DK
NL
Fig. 12
Den almindelige kopieringsfunktion
1. Ved trin d kan du trykke på knappen COPY for at kopiere den
foregående dags hændelser til den viste dag.
Den avancerede kopieringsfunktion
1. Tryk på knappen COPY (KOPI), når alle 6 hændelser er indstillet
korrekt.
2. Tryk på knappen DAY (DAG) for at vælge hvilken dag, du vil
kopiere til.
3. Når dagen er valgt, skal du trykke på knappen COPY (KOPI).
4. Fortsæt med trin 2 og 3, indtil alle de dage, du ønsker at kopiere,
er blevet kopieret.
5. For at afslutte den avancerede kopieringstilstand skal du trykke
på knappen DAY (DAG), indtil den dag, der kopieres fra, er valgt,
hvorefter du skal trykke på knappen COPY (KOPI).
Bemærk: Du kan kun bruge avanceret kopiering, hvis den
avancerede kopieringsfunktion er blevet aktiveret under
valgmulighed 2 i Avanceret brugerprogrammering (se side 23).
Danfoss Heating
41
1.8.2 Programmering i 5/2-dages tilstand
(Ét sæt programmer til hverdage, et andet til weekender)
a) Tryk på knappen PROG, indtil hændelse 1 blinker, og tryk derefter
på knappen DAY (DAG), indtil displayet viser ugedage (fig. 13).
PL
b) Følg trin b og c på side 12 for at programmere tidspunkter og
temperaturer for hverdage (fig. 14).
DK
c) Tryk på knappen DAY (DAG) for at programmere hændelser for
weekender (dag 6-7), eller tryk på knappen COPY (KOPI) for at
genbruge programmet fra hverdagene.
NL
For at vende tilbage til tilstanden RUN (KØR) skal du trykke
på knappen PROG. Displayet viser nu uret, den indstillede
temperatur og den faktiske temperatur (fig. 15).
Fig. 13
42
Fig. 14
Fig. 15
TP7001
1.8.3 Programmering i 24-timers tilstand
(Hver dag i ugen bruger det samme program)
a) Tryk på knappen PROG, indtil hændelse 1 blinker (fig. 16).
b) Tidspunkt og temperatur justeres på følgende måde:
i) Tryk på knapperne + og – for at justere tidspunktet (hold
knappen nede for at justere tiden i spring på 10 minutter
ad gangen).
ii) Brug knapperne V eller Λ til at justere temperaturen i trin
på 0,5 °C (1 °F).
iii) Tryk på knappen NEXT (NÆSTE) for at gå videre til næste
hændelse (fig. 17).
iv) Gentag ovenstående trin for de resterende hændelser.
PL
DK
NL
c) Når alle hændelser er blevet programmeret, skal du trykke på
knappen PROG for at vende tilbage til tilstanden RUN (KØR)
(fig. 18).
Fig. 16
Fig. 17
Fig. 18
1.8.4 Programmering i A+B tilstand
(Installatørindstilling 41 skal være i tilstanden 5+2)
Hold knapperne PROG og V nede i 3 sekunder.
Displayet skifter til det, der vises i fig. 19. Du
får nu adgang til valgmulighed 1 i Avanceret
brugerprogrammering.
Brug knapperne Λ eller V til at aktivere eller deaktivere
funktionen (1=aktiveret, 0=deaktiveret).
Fig. 19
Danfoss Heating
43
Hold knappen PROG nede i 5 sekunder, indtil displayet vender
tilbage til tilstanden RUN (KØR) (fig. 20).
Tryk på knappen PROG. Displayet viser nu de standarddage, der er
tilknyttet program “A” (MON (mandag), TUE (tirsdag), WED (onsdag),
THU (torsdag), FRI (fredag)) (fig. 21).
PL
Med knapperne + og - kan du skifte mellem ugedagene.
DK
Tryk på knappen V for at fravælge en dag (f.eks. TUE). Tryk på knappen
Λ for at vælge en dag (f.eks. SUN).
NL
Alle fravalgte dage knyttes automatisk til program “B”.
Fig. 20
Fig. 21
Programmering af dage og hændelser i program “A”
a) Tryk på knappen PROG. Den første forudindstillede tid og
temperatur (hændelse 1 for program A) vises i displayet (fig. 22).
b) Brug knapperne + eller - til at justere TIME (TID) (hold knappen
nede for at justere tidspunktet i spring på 10 minutter ad gangen).
Fig. 22
44
TP7001
c) Brug knapperne Λ eller V til at justere den ønskede TEMPERATUR
i trin på 0,5 °C (1 °F).
d) Tryk på knappen NEXT (NÆSTE) for at gå videre til den næste
forudindstillede tid og temperatur (hændelse 2) (fig. 23).
e) Gentag trin b, c og d for at programmere de resterende hændelser.
PL
Programmering af “B”-dage og -hændelser
DK
a) Hold knappen DAY (DAG) nede, indtil den første forudindstillede
tid og temperatur (hændelse 1 i program B) vises i displayet (fig.
24).
NL
b) Brug knapperne + eller - til at justere TIME (TID) (hold knappen
nede for at justere tidspunktet i spring på 10 minutter ad
gangen).
c) Brug knapperne Λ eller V til at justere den ønskede TEMPERATUR.
d) Tryk på knappen PROG for at gå videre til den næste
forudindstillede tid og temperatur (hændelse 2) (fig. 25).
e) Gentag trin b, c og d for at programmere de resterende hændelser.
Kørsel af programmet
Tryk på knappen PROG for at vende tilbage til tilstanden
RUN (KØR). Opvarmning vil nu finde sted i henhold til de
programmerede tider og temperaturer (fig. 26).
Fig. 23
Danfoss Heating
Fig. 24
Fig. 25
Fig. 26
45
2.0 Avancerede funktioner
2.1 Tilstand
Med knappen MODE (TILSTAND) kan der skiftes mellem de
programmerede hændelser:
PL
1. Autotilstand
a.
6 hændelser
b.
4 hændelser
c.
2 hændelser
DK
NL
2. Døgntilstand
a.
Kun første og sidste programmerede hændelser kører
3. Termostattilstand
a. I termostattilstand ignoreres alle tidsprofiler, og temperaturen
styres, så den matcher den temperatur, brugeren har valgt.
Bemærk: Er enheden indstillet til to hændelser pr. dag, er
funktionerne Auto og Døgn ens, og derfor skifter knappen MODE
(TILSTAND) kun mellem tilstandene Auto og Termostat (fra).
I tilstanden Auto eller Allday (Døgn) vises ursymbolet, hvilket
indikerer, at de programmerede hændelser følges.
2.2 Termostattilstand
TP7001 kan indstilles til at regulere varmen efter en konstant,
brugerdefineret temperatur i stedet for at følge et fastsat program.
Hold knapperne  og  nede på samme tid, indtil
displayet viser et blinkende kolon og standardfrosttemperaturen (5 °C).
Tryk på knapperne  eller  for at indstille den
ønskede temperatur.
Bemærk: Enheden bliver ved med at være i
termostattilstand, indtil  og  holdes nede igen.
46
TP7001
Termostattilstanden kan også aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af
knappen MODE (TILSTAND).
Der kan også skiftes mellem tilstandene Termostat og Auto via
fjernoverstyring, se side 22.
I tilstanden Termostat vises en hånd i displayet, hvilket indikerer, at
enheden følger den manuelle indstilling.
PL
Bemærk: Frostbeskyttelsessymbolet i form af et skjold vises
også, hvis den valgte temperatur er lig med eller mindre end den
programmerede indstilling for frostsikring.
DK
NL
2.3 Ferietilstand
TP7001 kan opretholde en konstant, lav temperatur, mens du er på ferie,
og genoptage det almindelige program på en bestemt dato.
Hold knappen DAY (DAG) nede i mindst 3 sekunder (displayet viser
en kuffert og en dato, hvor årstallet blinker - fig 27). Du kan nu angive
den dato, hvor du vender tilbage fra ferie.
Årstallet blinker, og med knapperne Λ og V kan du vælge det år, du
vender tilbage.
Brug knapperne - og + til at gå videre til måneden. Tallet til valg af
måned blinker (fig 28). Brug nu knapperne Λ og V til at vælge den
måned, du vender tilbage.
Brug knapperne - eller + til at gå videre til dagen. Tallet til valg af
dag blinker (fig 29). Brug nu knapperne Λ eller V til at vælge den dag
i måneden, hvor du vender tilbage.
Fig. 27
Danfoss Heating
Fig. 28
Fig. 29
47
Når datoen for din hjemkomst er indstillet korrekt, skal du trykke på
knappen DAY (DAG) for at aktivere ferietilstanden – displayet viser
nu en blinkende kuffert og den indstillede temperatur. Temperaturen
kan ændres, hvis det er nødvendigt, men det anbefales at bruge standardtemperaturen på 5 grader med henblik på frostsikring.
PL
Den tilstand (auto, døgn eller termostat), som enheden skal vende
tilbage til, kan du vælge ved hjælp af knappen MODE (TILSTAND).
DK
For at annullere ferietilstanden, hvis du f.eks. kommer tidligt hjem,
skal du blot trykke på knappen DAY (DAG), så genoptages normal
drift.
Ferietilstanden kan også annulleres via fjernoverstyring, se side 22.
I ferietilstand vises en hånd i displayet for at indikere, at enheden følger en manuel indstilling.
NL
2.4 Brugeroverstyring
Nogle gange kan du have brug for at ændre din opvarmningsplan
midlertidigt, f.eks. hvis det er usædvanligt koldt eller varmt. Med
TP7001 kan du vælge mellem flere brugeroverstyringsfunktioner,
der kan bruges, uden at det påvirker de almindelige programmer.
Når en brugeroverstyringsfunktion er aktiv, vises en blinkende hånd i
displayet for at indikere, at en manuel justering er aktiv.
2.4.1 Midlertidig hævning eller sænkning af den programmerede temperatur (fig. 30).
Tryk på knapperne V eller Λ for at vælge den ønskede temperatur.
Overstyringen vil være aktiv, indtil den næste hændelse påbegyndes.
Eller hvis installatøren har aktiveret tidsstyret overstyring, vil funktionen være aktiv i 1, 2, 3 eller 4 timer. Er overstyringen tidsstyret, vil
overstyringspilen begynde at blinke, når det ville have været tid til at
påbegynde den næste hændelse.
48
TP7001
PL
Fig. 30
DK
Fig. 31
NL
2.4.2 Forlæng den aktuelle temperaturindstilling med 1, 2 eller
3 timer (Fig. 31).
Tryk på knappen +Hrs én gang for 1 ekstra time, to gange for 2 ekstra
timer, tre gange for 3 ekstra timer og fire gange for at fjerne overstyringen.
På displayet vises det, hvor mange timer temperaturindstillingen er
forlænget med. Et fjerde tryk på knappen annullerer overstyringen
(fig. 31)
2.4.3 Stil uret frem eller tilbage
Dette sker automatisk, men hvis manuel justering er blevet valgt
(valgmulighed 3 under avanceret brugerprogrammering på side 24),
skal du følge instruktionerne nedenfor.
Sådan skiftes fra sommertid til vintertid (uret stilles tilbage)
Mens uret vises, skal du holde knappen - nede, indtil uret stilles tilbage.
Sådan skiftes fra vintertid til sommertid (uret stilles frem)
Mens uret vises, skal du holde knappen + nede, indtil uret stilles frem.
Danfoss Heating
49
2.4.4 Funktion til forsinket start (økonomiindstilling)
Din termostat har en funktion til forsinket start, der gør, at systemet
venter med at påbegynde opvarmningen på milde dage, når
rumtemperaturen ved starten på en hændelse ligger tæt på den
programmerede værdi. Er denne funktion aktiveret, kan du overstyre
den ved at trykke på Λ eller V. En komplet beskrivelse af funktionen,
og hvordan den aktiveres og indstilles, kan du finde i Avanceret
brugerprogrammering, valgmulighederne 11, 12 og 13 (side 2527).
Bemærk: Når denne funktion er aktiv, blinker den indstillede
temperatur i displayet, og der vises et timeglassymbol.
PL
DK
NL
2.4.5 Optimeret startregulering (OSC) (komfortindstilling)
Din termostat kan anvende optimeret startregulering. Med
denne funktion kan du angive, hvornår du ønsker en bestemt
rumtemperatur. Termostaten udregner så, hvor lang tid inden
hændelsen varmen skal tændes for at sikre, at rummet har nået den
ønskede temperatur på det valgte tidspunkt. En komplet beskrivelse
af funktionen, og hvordan den aktiveres og indstilles, kan du finde i
Avanceret brugerprogrammering, valgmulighederne 11, 12 og 13
(side 25-27).
Bemærk: Når denne funktion er aktiv, blinker den indstillede temperatur
i displayet. Funktionen kan overstyres ved at trykke på  eller  .
2.4.6 Fjernbetjent overstyring med eller uden
termostatindstilling
Hvis installatøren har monteret en telefonaktiveret kontakt eller
vindueskontakt, er det muligt på denne måde at aktivere eller
deaktivere termostattilstand.
Først skal du indstille den temperatur, der skal anvendes i bygningen,
når der ikke er nogen hjemme, eller når vinduerne er åbne. Dette
gøres i Avanceret brugerprogrammering, valgmulighed 10 (side
25).
Denne funktion kan overstyres lokalt ved at trykke på både Λ og
V. Funktionen til fjernoverstyring gør det også muligt at deaktivere
ferietilstand.
50
TP7001
3.0 Avanceret brugerprogrammering
Vigtigt: Termostaten er fra fabrikken indstillet, så den passer til de
fleste situationer, men der er flere indstillinger, der kan justeres,
så du opnår bedst mulig komfort, brugervenlighed og
energieffektivitet. Disse indstillinger finder du under Avanceret
brugerprogrammering og Avanceret installatørprogrammering.
PL
Sådan får du adgang til Avanceret brugerprogrammering
DK
Hold knapperne V og PROG nede i tre sekunder. Du får nu adgang
til Avanceret brugerprogrammering. Brug knapperne + og - til at
skifte frem eller tilbage mellem de forskellige valgmuligheder, og tryk
på Λ eller V for at ændre indstillingen for den valgte valgmulighed.
Det blinkende tal i displayets højre side angiver nummeret for den
valgte valgmulighed.
NL
Valgulighed 1 - Aktiver eller deaktiver A/B-programmering
Her kan du aktivere eller deaktiver A/B-programmeringsmuligheden. Tryk på +, indtil valgmulighed 1
vises, og tryk så på Λ eller V for at vælge den ønskede
indstilling. Denne valgmulighed kan kun vælges, hvis
valgmulighed 41 under avanceret installation er indstillet til 5+2.
0 = deaktiveret. Anvender 5/2-dages programmering
(standardindstilling)
1 = Aktiveret. A+B-programmering er aktiveret
Valgmulighed 2 - aktiver/deaktiver avanceret
kopiering
Med denne valgmulighed kan du aktivere eller deaktivere den avancerede kopieringsfunktion. Tryk på +,
indtil valgmulighed 2 er valgt, og tryk så på Λ eller V
for at vælge den ønskede indstilling.
0 = kopieringsfunktionen kopierer gårsdagens hændelser til i dag (standardindstilling)
1 = kopieringsfunktionen kan kopiere en hvilken som
helst dag til en anden dag
Danfoss Heating
51
Valgmulighed 3 - automatisk skift mellem sommerog vintertid
Her kan du vælge, hvordan den automatiske kalenderog urfunktion skal afgøre, om der skal skiftes til sommer- eller vintertid. Tryk på +, indtil valgmulighed 3
vises, og tryk så på Λ eller V for at vælge den ønskede
indstilling.
0 = deaktiveret
1 = manuelt
2 = Europa (standardindstilling)
3 = USA ny (efter 2007)
4 = USA gammel (før 2007)
PL
DK
NL
Valgmulighed 4 - tidszoneforskydning
Med denne funktion kan du vælge den korrekte tidszone, så uret vises korrekt. Tryk på +, indtil valgmulighed
4 vises, og tryk så på Λ eller V for at vælge den ønskede
indstilling.
0:00 = ingen forskydning. England (standardindstilling)
+1:00 = +1 time, Centraleuropa (standardindstilling)
+2:00 = +2 timer, Østeuropa (standardindstilling)
-12:00 til 14:00 = -12 timer til 14 timer, i trin på 0:15
Valgmulighed 5 - displaylys (batterimodel)
Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere lyset i displayet. Tryk på +, indtil valgmulighed 5 vises, og
tryk så på Λ eller V for at vælge den ønskede indstilling.
0 = displaylyset er deaktiveret
1 = displaylyset tændes i seks sekunder, når der trykkes
på en knap (standardindstilling)
Valgmulighed 5 - displaylys (netforsynet model)
Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere lyset i displayet. Tryk på +, indtil valgmulighed 5 vises, og
tryk så på Λ eller V for at vælge den ønskede indstilling.
0 = displaylyset er deaktiveret
1 = displaylyset tændes i seks sekunder, når der trykkes
på en knap (standardindstilling)
2 = displaylyset er altid tændt
52
TP7001
Valgmulighed 10 - indstilling af frost-/termostattilstand
Her kan du indstille standardtemperaturerne for frost-/
termostattilstand. Tryk på +, indtil valgmulighed 10 vises, og tryk så på Λ eller V for at vælge den ønskede
indstilling.
PL
Der kan vælges en værdi mellem 5,0 ºC og 40,0 ºC i trin
på 0,5 ºC.
Standardindstillingen er 5,0 ºC.
DK
NL
Valgmulighed 11 - opstartsmetode
Her kan du vælge mellem tre forskellige opstartsmetoder for termostaten. Tryk på +, indtil valgmulighed 11
vises, og tryk så på Λ eller V for at vælge den ønskede
indstilling.
0 = normal: Der skrues op eller ned for varmen i henhold til de programmerede tider (standardindstilling).
1 = optimeret startregulering (OSC) (eller komfortindstilling): Her kan
du programmere, at den ønskede temperatur skal være opnået på det
valgte tidspunkt. Termostaten vil fremover udregne, hvornår den skal
begynde at regulere varmen for at nå det ønskede varmeniveau. Varmereguleringen påbegyndes fra maks. 120 minutter til 0 minutter før
den valgte hændelsestid. Denne indstilling skal bruges sammen med
valgmulighed 12, så optimeringsfunktionen passer til den bygning,
enheden er installeret i.
2 = forsinket start (eller økonomiindstilling):
Denne funktion er et alternativ til optimeret startregulering. Indstil
hændelsestiderne som normalt, og tag hensyn til, hvor lang tid det
tager at opvarme bygningen på en gennemsnitsdag. Termostaten
overvåger hændelsestider, den faktiske temperatur samt den ønskede
temperatur og kan udskyde starten på opvarmningen, hvis den faktiske temperatur ligger tæt på den programmerede temperatur. Denne
indstilling skal bruges sammen med valgmulighed 12, så forsinkelsesfunktionen passer til den bygning, enheden er installeret i.
Danfoss Heating
53
Valgmulighed 12
Indstilling af maks. aktiveringstid for optimeret
startregulering/forsinket start (valgmulighed 11 indstillet til 1 eller 2)
Med denne funktion kan du indstille den maksimale aktiveringstid for optimeret startregulering eller forsinket
start. Tryk på +, indtil valgmulighed 12 vises, og tryk så på
Λ eller V for at vælge den ønskede indstilling (kun aktiv
hvis valgmulighed 11 er indstillet til 1 eller 2). Den maksimale tidsperiode skal indstilles, så den passer til bygningens energikarakteristika. Vælg den ønskede periode med
knapperne Λ og V.
Optimeret start
Hvis bygningen ikke opvarmes til den rette temperatur i tide, skal du
forøge denne indstilling med 15 minutter hver dag, indtil du finder en
passende indstilling. Hvis bygningen når den fastsatte temperatur for
hurtigt, skal du reducere denne indstilling med 15 minutter hver dag,
indtil du finder en passende indstilling.
15 min., varmluftsystemer, velisolerede bygninger.
30 min., varmluftsystemer, velisolerede bygninger.
45 min., varmluftsystem, dårligt isolerede bygninger.
60 min., radiatorsystemer, lette velisolerede bygninger (standardindstilling).
PL
DK
NL
75 min., radiatorsystemer, lette isolerede bygninger.
90 min., radiatorsystemer, dårligt isolerede bygninger.
105 min., radiatorsystemer, tunge velisolerede bygninger.
120 min., radiatorsystemer, tunge dårligt isolerede bygninger.
Forsinket start
Hvis der ikke opnås den rette temperatur i bygningen hurtigt nok,
skal indstillingen forsinket start reduceres med 15 minutter. Hvis bygningen når den ønskede temperatur for tidligt, skal indstillingen forøges
med 15 minutter.
120 min., varmluftsystemer, velisolerede bygninger.
105 min., varmluftsystemer, velisolerede bygninger.
90 min., varmluftsystem, dårligt isolerede bygninger.
75 min., radiatorsystem, lette dårligt isolerede bygninger.
60 min., radiatorsystem, lette isolerede bygninger (standardindstilling).
45 min., radiatorsystemer, dårligt isolerede bygninger.
30 min., radiatorsystemer, tunge velisolerede bygninger.
15 min., radiatorsystemer, tunge dårligt isolerede bygninger.
54
TP7001
Valgmulighed 13 - hændelsesindstilling for optimeret
startregulering/forsinket start (valgmulighed 11 indstillet til 1 eller 2)
Du kan vælge, om optimeret start eller forsinket start kun
skal anvendes sammen med hændelse 1 eller sammen
med alle de af dagens hændelser, der er indstillet til en
højere temperatur end den foregående hændelse. Tryk på
+, indtil valgmulighed 13 vises, og brug så Λ eller V til at
vælge den ønskede indstilling (kun aktiv, hvis valgmulighed 11 er indstillet til 1 eller 2).
0 = anvendes kun med hændelse 1 (standardindstilling)
PL
DK
NL
1 = anvendes sammen med alle de af dagens hændelser,
der er indstillet til en højere temperatur end den foregående hændelse.
3.1 Oversigt over indstillinger, der vælges
af installatøren, og som kan påvirke din
termostats funktioner
3.1.1 Begrænsning af temperaturområde
Med denne funktion kan installatøren programmere grænser for
min. og maks. temperaturer. Det kan betyde, at der er en øvre og
nedre grænse for de temperaturer, du kan indstille på termostaten.
3.1.2 Begrænsning af temperaturoverstyring
Med denne funktion kan installatøren begrænse hvor mange grader,
du kan overstyre en programmeret temperatur med. Den giver også
mulighed for at angive regler for, hvor lang tid en overstyring af temperaturen kan være aktiv.
3.1.3 Tastaturlås
Med denne funktion kan installatøren begrænse adgangen til eller
låse tastaturet for at forhindre uautoriserede ændringer af programværdier og overstyringer.
Bemærk:
Dele af tastaturet - hængelåssymbolet blinker
Hele tastaturet - hængelåssymbolet vises konstant
Danfoss Heating
55
3.2 Ved lavt batteriniveau (kun modeller med batteri)
Hvis batterierne ikke udskiftes inden for 15 dage efter en advarsel
om lavt batteriniveau (batterisymbolet blinker i displayet), slukkes
enheden. Under normale omstændigheder slukker termostaten
for den ventil eller kedel, som den styrer. I ekstreme klimaer vil der
sandsynligvis opstå frostskader, hvis der slukkes helt for varmen. For
at forhindre dette kan installatøren indstille enheden til at tænde
for varmen, når batteriet løber tør, i stedet for at slukke for varmen.
Dette vil bruge mere energi men forhindrer frostskader. Er du i tvivl,
bør du kontrollere, om installatøren har indstillet denne funktion
korrekt.
PL
DK
NL
Bemærk: Hvis du har udskiftet batterierne, og displayet ikke
tændes med det samme, skal du kontrollere, om batterierne vender
korrekt. Lad ikke batterierne sidde i enheden, hvis displayet ikke
fungerer.
Hvis du har udskiftet batterierne korrekt, og displayet ikke tændes,
skal der udføres en delvis nulstilling. Se side 29.
4.0 Timer til serviceinterval
 Hvis ejendommen ejes af en udlejer, har han af sikkerhedshensyn
måske givet installatøren besked på at aktivere servicetimeren.

Servicetimeren aktiverer en visuel og hørbar påmindelse hver dag
fra kl. 12, når der er færre end 28 dage til enhedens serviceeftersyn.
Den hørbare advarsel varer i 10 sekunder og gentages hver time.
Displayet viser “SEr” og den relevante servicedato. Advarslen
fortsætter, indtil der trykkes på en knap for at afbryde den. Den
afbrudte alarm genoptages dagen efter kl. 12. Alarmsymbolet
blinker som en konstant påmindelse.

Hvis kedlens serviceeftersyn ikke foretages før den planlagte dato,
afgives en visuel og hørbar alarm hver dag fra kl 12. Den hørbare
alarm varer i ét minut og gentages hver time. Displayet viser
“SEr” og den relevante servicedato. Advarslen fortsætter, indtil
der trykkes på en knap for at afbryde den. Den afbrudte alarm
genoptages dagen efter kl. 12. Alarmsymbolet blinker som en
konstant påmindelse.
56
TP7001

Desuden
deaktiveres
alle
overstyringsog
programmeringsknapper, og varmesystemet fungerer måske i
begrænsede tidsrum eller slet ikke, afhængigt af installatørens
indstillinger.

Installatøren kan annullere eller nulstille enhedens servicetimer,
når kedlens serviceeftersyn udføres.

Denne funktion relaterer til gassikkerhed, og kun installatøren har
adgang til den.
PL
DK
5.0 Nulstilling af enheden
NL
Delvis nulstilling. Tryk på RESET (bruges til genstart af
microcomputeren), hvis displayet fryser fast og ikke reagerer. Dette
nulstiller ikke programmerne, uret eller datoen. Det anbefales at
udføre delvis nulstilling under installationen.
Fuld brugernulstilling. Tryk på RESET, mens du holder knappen
PROG nede. Dette vil nulstille alle hændelsestider og alle avancerede
brugerindstillinger, men ur og dato nulstilles ikke.
Fuld installatørnulstilling: Kun installatøren kan udføre denne
nulstilling. Foruden ovenstående nulstillinger vil alle indstillinger
under avanceret installatørprogrammering blive nulstillet til
standardindstillingerne. Ur, dato og dato for serviceeftersyn nulstilles
ikke.
6.0 Knappen INFO
Ved hjælp af knappen INFO kan du få vist forskellige oplysninger
i displayet. De tilgængelige oplysninger afhænger af, hvordan
enheden er indstillet. Følgende oplysninger kan vises:
Næste hændelsestid/-temperatur
I auto- eller døgntilstand vises næste hændelsestidspunkt og
-temperatur, når der trykkes på knappen INFO. Den viste tid for
hændelsen inkluderer eventuelle +HRS-overstyringer, der måtte
være aktive. Hvis tidspunktet og temperaturen for den næste
hændelse blinker, betyder det, at den viste tid er omtrentlig, fordi
optimeret start eller forsinket start er aktiv, eller fordi en tidsbestemt
overstyring kører.
Danfoss Heating
57
Udendørs temperatur
Hvis der er monteret en udendørs temperaturføler, vises
udetemperaturen, når der trykkes på knappen INFO. Gentagne tryk
vil vise de laveste (markeret med Lo) og højeste (markeret med Hi)
temperaturer, der er blevet registreret inden for de seneste 24 timer.
PL
Gulvtemperatur
Hvis der er monteret en gulvføler, vises den aktuelle gulvtemperatur,
når der trykkes på knappen INFO. Temperaturen markeres med et
termometersymbol, men intet hussymbol.
DK
NL
Dato for serviceeftersyn
Hvis installatøren eller den serviceansvarlige har indstillet en dato
for serviceeftersyn, kan du få vist datoen ved at trykke på knappen
INFO.
7.0 Indstillingsoversigt
Brugerindstillinger
Valgmulighed
58
Beskrivelse
1
Aktiver eller deaktiver
A/B-programmering
2
Aktiver/deaktiver
avanceret kopiering
3
Regler for ur/kalender
4
Tidszoneforskydning
5
Displaylys
10
Indstilling af frost-/
termostattilstand
11
Opstartsmetode
12
Indstilling af maks. aktiveringstid
for optimeret startregulering/
forsinket start
13
Hændelsesindstilling for optimeret
startregulering/forsinket start
Værdi indstillet af installatør
TP7001
Note til installatører: Brug denne tabel til at nedskrive ændringer af
standardindstillingerne.
Installatørindstillinger
Valgmu- Beskrivelse
lighed
30
Indstil øvre temperaturgrænse
31
Indstil nedre temperaturgrænse
32
Slå fra ved nedre grænse
33
Slå til ved øvre grænse
34
Vælg til/fra eller tidsproportional
35
Indstil integrationstid
36
Indstil regel for temperaturoverstyring
37
Indstil tidsperiode for overstyring
38
Relæstatus ved registrering af lavt
batteri (kun batterienheder)
40
Antal hændelser pr. dag
41
Driftstilstand
(7-dage, 5/2-dage eller døgn)
70
Regler for deaktivering af tastatur
71
Regler for tilfældig start (kun 24
V/230 V)
72
Ejers beliggenheds referencenummer
73
Ejers termostatreferencenummer
74
Datoformat for kalenderur
75
LCD sluk
80
+HRS aktiver/deaktiver
81
Kalibreringsforskydning for termostat
90
Definer fjernføler 1 type
(forbindelse b)
92
Definer fjernføler 2 type
(forbindelse C)
93
Definer fjernføler 3 type
(forbindelse d)
93
Indstil sætpunkt for begrænsningsføler
94
Konfigurer digital input-omskifter
Danfoss Heating
Værdi indstillet af
installatør
PL
DK
NL
59
PL
DK
NL
60
TP7001
Gebruiksaanwijzing
Serie TP7001
Elektronische programmeerbare kamerthermostaat
PL
Inhoudsopgave
DK
1.0 Gebruiksaanwijzing.................................................................................. 62
1.1 Uw programmeerbare kamerthermostaat ............................... 62
1.2 Display.................................................................................................... 63
1.3 Vooringestelde programma’s......................................................... 64
1.4 Voordat u start..................................................................................... 64
1.5 Weergavevoorkeuren ....................................................................... 65
1.6 Datum en tijd instellen..................................................................... 65
1.7 Vooringesteld programma accepteren ...................................... 67
1.8 Vóór het wijzigen van het vooringestelde programma ....... 67
1.8.1 Programmeren in 7-dagenmodus ............................................... 68
1.8.2 Programmeren in 5/2-dagenmodus ........................................... 70
1.8.3 Programmeren in 24-uursmodus ................................................. 71
1.8.4 Programmeren in A+B-modus ...................................................... 71
2.0 Geavanceerde functies ........................................................................... 74
2.1 Modus..................................................................................................... 74
2.2 Thermostaatmodus ........................................................................... 74
2.3 Vakantiemodus ................................................................................... 75
2.4 Handbedieningen .............................................................................. 76
2.4.1 Temperatuur tijdelijk hoger/lager zetten .................................. 76
2.4.2 Ingestelde temperatuur met 1, 2 of 3 uur verlengen............ 77
2.4.3 Klok vooruit en achteruit zetten ................................................... 77
2.4.4 Functie vertraagde start .................................................................. 78
2.4.5 Regeling optimale start ................................................................... 78
2.4.6 Afstandsbediening in en uit thermostaatmodus ................... 78
3.0 Geavanceerd programmeren door gebruiker ............................. 79
3.1 Overzicht van door installateur selecteerbare functies ....... 83
3.1.1 Begrenzing temperatuurbereik .................................................... 83
3.1.2 Begrenzing temperatuurhandbediening .................................. 83
3.1.3 Toetsenbordblokkering ................................................................... 83
3.2 Als de batterij bijna leeg is .............................................................. 84
4.0 Timer service-intervallen ....................................................................... 84
5.0 Eenheid resetten ........................................................................................ 85
6.0 Toets INFO ..................................................................................................... 85
7.0 Referentie instellingen............................................................................ 86
Danfoss Heating
NL
61
1.0
1.1
Gebruiksaanwijzing
Uw programmeerbare kamerthermostaat
Met uw programmeerbare kamerthermostaat kunt u verschillende
temperaturen voor verschillende perioden definiëren. U kunt
een set tijden en temperaturen voor weekdagen en een andere
set temperaturen voor weekenddagen programmeren, dit wordt
5/2-dagenbedrijf genoemd.
PL
DK
U kunt ook voor elke dag in de week apart verschillende tijden en
temperaturen programmeren – dit heet 7-dagenbedrijf.
NL
De thermostaat kan ook worden ingesteld op een set tijden en
temperaturen die elke dag van de week worden herhaald.
Dit wordt 24-uursbedrijf genoemd.
U kunt de thermostaat ook instellen op twee verschillende
programmeerblokken die aan een dag in de week kunnen worden
toegewezen, dit staat bekend als bedrijf met A/B-programma.
De TP7001 kan door uw installateur op 2, 4 of 6 tijds- en
temperatuurinstellingen voor elke dag worden ingesteld. De TP7001
is uitgevoerd met nuttige handbedieningen, zoals een
programmeerbare vorstinstelling.
Uw thermostaat heeft een aantal geavanceerde functies die de
installateur desgewenst zal instellen. Een aantal geavanceerde
functies kunt u zelf instellen. Deze geavanceerde instellingen
veranderen de werkwijze van uw thermostaat en sommige
beïnvloeden ook de programmeerfuncties en de handbedieningen.
Lees voorafgaand aan het programmeren van de eenheid de
instructies voor Geavanceerd programmeren door gebruiker door
(zie pagina 23).
62
TP7001
1.2
Display
HUIDIGE TEMPERATUUR
PL
GEPROGRAMMEERDE TEMPERATUUR
DK
TIJD
NL
Dagen van de week (cijfers of tekst)
TOELICHTING OP SYMBOLEN
Vlam: geeft aan dat de verwarming werkt
Batterij: knippert wanneer de batterijspanning laag is
Zandloper: zichtbaar bij programmeervertragingen of
wanneer vertraagde start actief is
Slot: geeft toetsenbordblokkering aan
Koffer: vakantiemodus
Huis en thermometers:
Binnen- en buitentemperatuur
Klok en hand: modus Getimed en Handmatig
Alarm: alarm actief
Vorstscherm: vorstmodus
Λ pijltje omhoog: handbediening temperatuur omhoog
Automatische modus (6 schakelingen per dag)
Automatische modus (4 schakelingen per dag)
Automatische modus (2 schakelingen per dag) of modus
Hele dag
V pijltje omlaag: handbediening temperatuur omlaag
OFF: thermostaat (uit) modus
+ HRS: verlengingsfunctie
Danfoss Heating
63
1.3
Vooringestelde programma’s
Uw TP7001 wordt kant en klaar geprogrammeerd geleverd met een
set bedrijfstijden en -temperaturen die doorgaans als aangenaam
worden beschouwd.
PL
Weekdagen (ma.-vr.)
Temp °C
SchakeTijd
ling
1
06:30
20
2
08:30
15
3
11:30
20
4
13:30
15
5
16:30
21
6
22:30
15
DK
NL
Weekend (za.-zo.)
SchakeTijd
ling
1
07:30
2
09:30
3
11:30
4
13:30
5
16:30
6
22:30
Temp °C
20
20
20
20
21
15
Desgewenst kunt u deze instellingen wijzigen. Zie de instructies op
de pagina’s 11 t/m 17. Doorloop eerst de stappen op pagina 9 om uw
weergavevoorkeuren in te stellen.
1.4
Voordat u start
Open de klep aan de voorkant van uw
TP7001. Druk met een niet-metalen
voorwerp op de toets RESET en laat deze
los.
OPMERKING: de display van uw TP7001 is uitgevoerd met
achtergrondverlichting. Tenzij deze uitgeschakeld is of op steeds
branden ingesteld is (alleen versie met netvoeding), gaat de
achtergrondverlichting bij de eerste druk op een toets branden.
Voor het activeren van een functie moet u nogmaals op de toets
drukken. Alle toetsen werken dan normaal totdat de eenheid
gedurende 2 minuten niet wordt aangeraakt. Daarna gaat de
achtergrondverlichting bij de volgende druk op een toets weer
branden.
64
TP7001
1.5
Weergavevoorkeuren
Temperatuurweergave (°C of °F)
Houd de toetsen V en - gedurende 2-3
seconden ingedrukt totdat de display
verandert.
PL
DK
Klokweergave (12 of 24 uur)
Houd de toetsen Λ en + gedurende 2-3
seconden ingedrukt totdat de display
verandert.
(in de 12-uursmodus verschijnt AM of PM)
NL
Dagen van de week (cijfers of tekst)
Druk op Λ en – om om te schakelen
tussen dagnummers en tekst
1.6
Tijd en datum instellen
Juiste datum en tijd instellen
Uw TP7001 wordt geleverd met een real-timeklok met
kalenderfunctie die automatisch de zomertijd en de wintertijd volgt.
De tijd en datum zijn af fabriek ingesteld voor de betreffende tijdzone
(GMT, CET of CET+1) en hoeven in de regel niet te worden aangepast.
Als u zich in een andere tijdzone bevindt, zie dan ‘Afwijking tijdzone’
op pagina 24. Zie echter de onderstaande instructies als u de tijd of
de datum om een andere reden moet aanpassen.
Danfoss Heating
65
Datum instellen
Houd de toetsen Λ en PROG gedurende
3 seconden ingedrukt om de datum weer
te geven.
PL
DK
Het JAARtal knippert, met Λ of V wijzigt
u het jaar (fig. 1).
NL
Ga met - of + naar MAAND en wijzig de
maand met Λ of V (fig. 2).
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4
Ga met - of + naar DATUM in maand en
wijzig de dag in de maand met Λ of V
(fig. 3).
Als u een ongeldige datum probeert te
selecteren, neemt de eenheid deze niet
over en hanteert deze de dichtstbijzijnde
geldige datum. Het wordt aanbevolen
de datum in de weergave jj/mm/dd in te
stellen.
Juiste tijd instellen
Druk na het instellen van de datum op
PROG om de tijd weer te geven. De
tijddisplay knippert aan en uit. Stel met de
toetsen + en - de juiste tijd in (ingedrukt
houden voor wijzigen in stappen van 10
minuten). (fig. 4)
66
TP7001
Juiste dag instellen
De dag in de week wordt automatisch
van de datum afgeleid. Druk op de toets
PROG om weer naar normaal bedrijf te
gaan (BEDRIJF). (fig. 5)
PL
Abb. 5
1.7
DK
Abb. 6
Vooringestelde programma’s overnemen
NL
Als u de vooringestelde programma’s op pagina 8 wilt gebruiken,
hoeft u verder niets te doen. Sluit het voorpaneel om de instellingen
over te nemen.
De eenheid staat nu in de modus BEDRIJF (dubbele punt knippert
op de display) en de verwarming werkt volgens de vooringestelde
programma’s. (fig. 6)
1.8
Vóór het wijzigen van de vooringestelde
programma’s
Uw installateur moet uw eenheid in de 7-dagenmodus,
5/2-dagenmodus of de 24-uursmodus hebben ingesteld.
Controleer de modus van uw eenheid door op PROG te drukken
totdat schakeling 1 op de display knippert.
In de 7-dagenmodus (fig. 7) kunt u
voor elke dag in de week verschillende
instellingen programmeren (zie pagina
12). Let op: Er verschijnt maar één dag
van de week op de display.
In de 5/2-dagenmodus (fig. 8) kunt
u één set programma’s voor weekdagen
en een andere set voor weekenden
programmeren (zie pagina 14).
Let op: op de display verschijnen
weekdagen of weekenddagen.
Danfoss Heating
Abb. 7
Abb. 8
67
In de 24-uursmodus (fig. 9) kunt u één
set programma’s die elke dag wordt
herhaald invoeren (zie pagina 15).
Let op: er verschijnen geen weekdagen
op de display.
Let op:
Schakelingtijden kunnen niet buiten de
volgorde worden ingesteld.
U kunt altijd terugkeren naar de modus
BEDRIJF door PROG ingedrukt te
houden. Na 2 minuten zonder indrukken
van een toets keert de eenheid ook
automatisch terug naar BEDRIJF.
Uw installateur moet uw eenheid
hebben ingesteld op werken met 2, 4 of
6 schakelingen per dag. Dit bepaalt het
aantal schakelingen per dag dat u kunt
programmeren.
PL
DK
NL
Abb. 9
1.8.1 Programmeren in 7-dagenmodus
(afzonderlijke programma’s voor elke dag van de week)
a) Druk op PROG totdat schakeling 1
gaat knipperen (fig. 10).
b) Wijzig de tijd en de temperatuur als
volgt:
i) Met de toets + of – wijzigt u de tijd
(ingedrukt houden voor wijzigen
in stappen van 10 minuten).
ii) Met de toets s of t wijzigt u de
temperatuur in stappen van 0,5 °C
(1 °F).
iii) Druk op VOLGENDE om naar de
volgende schakeling voor die dag
te gaan.
iv) Herhaal de bovenstaande stappen
i, ii en iii voor de resterende
schakelingen (fig. 11).
68
Abb. 10
Abb. 11
TP7001
c) Wanneer alle schakelingen juist zijn, druk dan op DAG om
schakelingen voor de volgende dag te programmeren. (Als de
schakelingtijden en -temperaturen van een dag op een andere
dag in de week herhaald moeten worden, kan de functie KOPIE
worden gebruikt - zie onderstaand).
d) Herhaal de stappen b en c voor het
programmeren (of een KOPIE) van
schakelingen voor de rest van de
week.
Ga terug naar de modus BEDRIJF
door de toets PROG in te drukken en
los te laten. Op de display verschijnen
nu de huidige tijd, de ingestelde
temperatuur en de werkelijke
temperatuur (fig. 12).
PL
DK
NL
Abb. 12
Normale kopieerfunctie
1. Druk in stap d op de toets KOPIE om de schakelingen van de
vorige dag naar de momenteel weergegeven dag te kopiëren.
Geavanceerde kopieerfunctie
1. Druk wanneer alle 6 schakelingen correct zijn op de toets KOPIE.
2. Druk op de toets DAG om te selecteren naar welke dag u wilt
kopiëren.
3. Druk na het selecteren van de dag op de toets KOPIE.
4. Ga door met de stappen 2 en 3 totdat alle dagen die u wilt
kopiëren gekopieerd zijn.
5. Sluit de geavanceerde kopieermodus af door te drukken op
de toets DAG totdat de dag waarvan wordt gekopieerd verschijnt
en druk op de toets KOPIE.
Let op: Geavanceerd kopiëren kan alleen worden gebruikt als
de functie Geavanceerd kopiëren is ingeschakeld in optie 2 in
Geavanceerd programmeren door gebruiker (zie pagina 23).
Danfoss Heating
69
1.8.2 Programmeren in 5/2-dagenmodus
(één set programma’s voor weekdagen, een andere voor weekenden)
a) Druk op de toets PROG totdat schakeling 1 knippert, druk daarna
op de toets DAG totdat er weekdagen op de display verschijnen
(fig. 13).
PL
b) Volg de stappen b en c op pagina 12 om tijden en temperaturen
voor weekdagen te programmeren (fig. 14).
DK
c) Druk op de toets DAG om schakelingen voor het weekend
(dag 6-7) te programmeren of druk op de toets KOPIE om het
weekdagprogramma te herhalen.
NL
Ga terug naar de modus BEDRIJF door de toets PROG in te
drukken en los te laten. Op de display verschijnen nu de huidige
tijd, de ingestelde temperatuur en de werkelijke temperatuur (fig.
15).
Abb. 13
70
Abb. 14
Abb. 15
TP7001
1.8.3 Programmeren in 24-uursmodus
(elke dag van de week gebruikt hetzelfde programma)
a) Druk op de toets PROG totdat schakeling 1 knippert (fig. 16).
b) Wijzig de tijd en de temperatuur als volgt:
i) Met de toetsen + en – wijzigt u de tijd (ingedrukt houden
voor wijzigen in stappen van 10 minuten).
ii) Met de toets V of Λ wijzigt u de temperatuur in stappen
van 0,5 °C (1 °F).
iii) Druk op de toets VOLGENDE om naar de volgende
schakeling te gaan (fig. 17).
iv) Herhaal de bovenstaande stappen voor de overige
schakelingen.
PL
DK
NL
c) Druk na het programmeren van alle schakelingen op de toets
PROG om weer naar de modus BEDRIJF te gaan (fig. 18).
Abb. 16
Abb. 17
Abb. 18
1.8.4 Programmeren in A+B-modus
(Installateurinstelling 41 moet op de 5+2-modus staan)
Houd de toetsen PROG en V gedurende 3
seconden ingedrukt. De display verandert
in de weergave zoals getoond in fig. 19.
Hierdoor gaat u naar de modus Geavanceerd
programmeren door gebruiker
optie
1.
Met de toets Λ of V schakelt u de functie in of uit
(1=ingeschakeld, 0=uitgeschakeld).
Abb. 19
Danfoss Heating
71
Houd de toets PROG gedurende 5 seconden ingedrukt totdat de
display weer naar de eerdere modus BEDRIJF gaat (fig. 20).
Druk op de toets PROG, op de display verschijnen de standaarddagen
die aan programma ‘A’ zijn toegewezen (MAA, DIN, WOE, DON, VRIJ)
(fig. 21).
PL
Gebruik de toetsen + of - om vooruit of achteruit door de dagen van
de week te scrollen.
DK
Deselecteer een dag met de toets V, (bijvoorbeeld DIN). Selecteer
een dag met de toets Λ (bijvoorbeeld ZON).
NL
Gedeselecteerde dagen worden automatisch aan programma ‘B’
toegewezen.
Abb. 20
Abb. 21
Dagen en schakelingen programma ‘A’ programmeren
a) Druk op de toets PROG, de eerste vooringestelde tijd en
temperatuur (schakeling 1 voor programma A) verschijnen op de
display (fig. 22).
b) Met de toets + of - past u de TIJD aan (ingedrukt houden voor
wijzigen in stappen van 10 minuten).
Abb. 22
72
TP7001
c) Met de toets Λ of V past u de gewenste TEMPERATUUR in
stappen van 0,5 °C (1 °F) aan.
d) Druk op de toets VOLGENDE om naar de volgende vooringestelde
tijd en temperatuur (schakeling 2) te gaan (fig. 23).
e) Herhaal de stappen b, c en d om de overige schakelingen te
programmeren.
PL
Dagen en schakelingen ‘B’ programmeren
DK
a) Houd de toets DAG ingedrukt totdat de eerste vooringestelde
tijd en temperatuur (schakeling 1 voor programma B) op de
display verschijnen (fig. 24).
NL
b) Met de toets + of - past u de TIJD aan (ingedrukt houden voor
wijzigen in stappen van 10 minuten).
c) Gebruik de toetsen Λ of V om de gewenste TEMPERATUUR aan
te passen.
d) Druk op de toets PROG om naar de volgende vooringestelde tijd
en temperatuur te gaan (schakeling 2) (fig. 25).
e) Herhaal de stappen b, c en d om de overige schakelingen te
programmeren.
Programma uitvoeren
Druk op de toets PROG om weer naar de eerdere modus BEDRIJF
te gaan. De verwarming werkt nu volgens de geprogrammeerde
tijden en temperaturen (fig. 26).
Abb. 23
Danfoss Heating
Abb. 24
Abb. 25
Abb. 26
73
2.0
2.1
Geavanceerde functies
Modus
Met de Mode-toets kunt u de werking van de geprogrammeerde
schakelingen wijzigen tussen:
PL
1.
Automatische modus
a.
6 schakelingen
b.
4 schakelingen
c.
2 schakelingen
2.
Modus Hele dag
a.
Alleen de eerste en laatste schakeling worden
uitgevoerd
DK
NL
3.
Thermostaatmodus
a. In de thermostaatmodus worden alle tijdsprofielen genegeerd
en wordt de temperatuur geregeld op de handmatig door de
gebruiker ingestelde waarde.
Let op: als het systeem is ingesteld op twee schakelingen per dag,
zijn Auto en Hele dag in feite hetzelfde en schakelt u via de Modetoets alleen om tussen de modi Auto en Thermostaat (Uit).
In de modus Auto of Hele dag wordt het kloksymbool weergegeven
om aan te geven dat de geprogrammeerde schakelingen worden
gevolgd.
2.2
Thermostaatmodus
De TP7001 kan worden ingesteld op regelen op een constante, door de
gebruiker geselecteerde temperatuur in plaats van op het volgen van
een ingesteld programma.
Houd de toetsen  en  tegelijkertijd ingedrukt totdat
op de display de knipperende dubbele punt en de
standaard vorsttemperatuur (5 °C) verschijnen.
Druk op de toets  of  om de temperatuur naar wens
te wijzigen.
OPMERKING: De eenheid blijft in de thermostaatmodus
totdat  en  weer samen ingedrukt worden gehouden.
74
TP7001
U kunt de thermostaatmodus ook via de Mode-toets selecteren en
deselecteren.
Met de afstandsbediening kunt u ook op afstand tussen de modi
Thermostaat/Auto omschakelen, zie pagina 22.
In de modus Thermostaat wordt het handsymbool weergegeven als
aanduiding dat dit een handmatige instellingsmodus is.
PL
OPMERKING: Het vorstbeveiligingsschermsymbool verschijnt ook
wanneer de geselecteerde temperatuur gelijk aan of lager dan de
geprogrammeerde instelling voor vorstbeveiliging is.
DK
NL
2.3 Vakantiemodus
De TP7001 kan tijdens uw vakantie op een constante lage
temperatuur werken en op een gespecificeerde datum weer naar uw
geprogrammeerde instellingen gaan.
Houd de toets DAG gedurende ten minste 3 seconden ingedrukt (op
de display verschijnt een koffer en een datum met een knipperend
jaartal - fig. 27). U kunt nu de datum van uw thuiskomst instellen.
Het JAARTAL knippert, stel het jaar van thuiskomst in met de toets
Λ of V.
Ga met de toets - of + naar MAAND. Het nummer van de MAAND
knippert (fig. 28). Stel daarna met Λ of V de maand van uw
thuiskomst in.
Ga met de toets - of + naar DAG in de maand van uw thuiskomst. Het
nummer van de DAG knippert (fig. 29). Stel met de toets Λ of V de
dag van de maand van uw thuiskomst in.
Abb. 27
Danfoss Heating
Abb. 28
Abb. 29
75
Druk na het instellen van de dag van thuiskomst op de toets DAG
om de vakantiemodus te starten – op de display verschijnen nu een
knipperende koffer en de ingestelde temperatuur – deze kan naar
wens worden gewijzigd maar aanbevolen wordt om deze zo te laten
als de standaard vorstbeveiligingsinstelling van 5 graden.
PL
Met de Mode-toets kunt u de bedrijfsmodus (Auto, Hele dag of
Thermostaat) selecteren waarnaar het systeem moet terugkeren.
DK
Om de Vakantiemodus te annuleren of als u voortijdig van vakantie
terugkeert, drukt u simpelweg op de toets DAG om normaal bedrijf
te hervatten.
Met de afstandsbediening kunt u de vakantiemodus ook op afstand
annuleren, zie pagina 22.
In de Vakantiemodus wordt het handsymbool weergegeven als
aanduiding dat dit een handmatige instellingsmodus is.
NL
2.4
Handbedieningen
Soms kan het nodig zijn om de manier waarop u uw verwarming
gebruikt tijdelijk wijzigen, bijv. bij uitzonderlijk koud of warm weer.
De TP7001 is uitgevoerd met diverse handbedieningen, die kunnen
worden geselecteerd zonder dat de ingestelde programma’s worden
beïnvloed. Wanneer er handbedieningen actief zijn, gaat ook het
handsymbool knipperen als aanduiding dat er een handmatige
wijziging actief is.
2.4.1 Geprogrammeerde temperatuur tijdelijk hoger of lager
zetten (fig. 30).
Druk op de toetsen V of Λ om de gewenste temperatuur te
selecteren.
Deze handbediening blijft tot de volgende geprogrammeerde
schakeling actief.
Of als de installateur getimede handbedieningen heeft
geprogrammeerd,
gedurende
een
ingestelde
periode
van 1, 2, 3 of 4 uur. Indien ingesteld op een getimede
handbediening,
gaat
het
handbedieningspijltje
knipperen zodra de tijd van de volgende schakeling
aangebroken is.
76
TP7001
PL
Abb. 30
DK
Abb. 31
NL
2.4.2 Momenteel ingestelde temperatuur met 1, 2 of 3 uur
verlengen (fig. 31).
Druk één keer op de toets +Hrs voor 1 extra uur, twee keer voor 2
extra uren, 3 keer voor 3 extra uren en druk 4 keer om handbediening
ongedaan te maken.
De display geeft aan hoeveel extra uren er ingesteld zijn. Bij een
vierde keer indrukken wordt de handbediening ongedaan gemaakt
(fig. 31)
2.4.3 Klok vooruit en achteruit zetten
Dit gebeurt automatisch, maar volg de onderstaande instructie
indien handmatig aanpassen (Geavanceerd programmeren door
gebruiker, optie 3 op pagina 24) geselecteerd is.
Van zomer- naar wintertijd (klok gaat achteruit)
Houd wanneer de klok wordt weergegeven de toets - vast totdat de
tijd achteruit gaat.
Van winter- naar zomertijd (klok gaat vooruit)
Houd wanneer de klok wordt weergegeven de toets + vast totdat de
tijd vooruit gaat.
Danfoss Heating
77
2.4.4 Functie vertraagde start (eco-stand)
DK
Uw thermostaat is uitgevoerd met een optionele functie voor
vertraagd starten voor het nog niet inschakelen van de verwarming
op zachte dagen wanneer de kamertemperatuur bij het begin van
een schakeling de geprogrammeerde waarde benadert. Als u deze
functie hebt ingeschakeld, kunt u deze met de toets Λ of V negeren.
Een volledige beschrijving hiervan en hoe deze te activeren en in te
stellen vindt u in Geavanceerd programmeren door gebruiker,
opties 11, 12 en 13, (pagina’s 25-27).
NL
Let op: wanneer deze functie actief is, knippert de ingestelde
temperatuur op de display en verschijnt er een zandlopersymbool.
PL
2.4.5 Regeling optimale start (OSC) (comfortstand)
Uw thermostaat is uitgevoerd met een optionele regeling voor
optimaal starten van de verwarming. Met deze functie kunt u de
tijd instellen waarop u een bepaalde kamertemperatuur wenst. De
thermostaat berekent daarna hoe lang vóór de tijd van de schakeling
het systeem moet worden ingeschakeld, zodat de kamer op de
gewenste tijd op temperatuur is. Een volledige beschrijving hiervan
en hoe deze te activeren en in te stellen vindt u in Geavanceerd
programmeren door gebruiker, opties 11, 12 en 13, (pagina’s 2527).
Let op: wanneer deze functie actief is, knippert de ingestelde
temperatuur op de display. De functie kan worden genegeerd met
de toets  of  .
2.4.6 Afstandsbediening in en uit thermostaatmodus
Als de installateur een via de telefoon geactiveerde schakelaar of
venstercontacten heeft aangebracht, kunt u de eenheid in of uit de
thermostaatmodus zetten.
De gewenste temperatuur die moet worden aangehouden wanneer
het gebouw leeg is of wanneer er vensters open zijn, moet eerst
worden ingesteld in Geavanceerd programmeren door gebruiker,
optie 10 (pagina 25).
U kunt deze functie lokaal negeren door Λ en V samen ingedrukt
te houden. Met de afstandsbedieningsfunctie kunt u ook de
Vakantiemodus afsluiten.
78
TP7001
3.0
Geavanceerd programmeren door gebruiker
Belangrijk: de thermostaat is af fabriek ingesteld voor de meeste
situaties, maar er zijn extra optionele instellingen voor
meer comfort, gemak en rendement van uw thermostaat. Deze
worden ingesteld in de modi Geavanceerd programmeren door
gebruiker en Geavanceerd programmeren door installateur.
PL
Naar Geavanceerd programmeren door gebruiker gaan
DK
Houd de toetsen V en PROG gedurende 3 seconden ingedrukt.
Hierdoor schakelt de eenheid over op Geavanceerd programmeren
door gebruiker. Met de toetsen + en - scrollt u achteruit en vooruit
tussen opties en met de toets Λ of V wijzigt u de instellingen van de
betreffende optie. Het knipperende cijfer rechts op de display geeft
het cijfer van de geselecteerde optie aan.
NL
Optie 1 - A/B-programmering in- of uitschakelen
Hiermee schakelt u de optie A/B-programmeren in of
uit. Druk op + totdat optie 1 verschijnt, gebruik Λ of V
om de gewenste instelling te selecteren. Deze optie
is alleen mogelijk als optie 41 onder Geavanceerde
installatie op 5+2 is gezet.
0 = Uitgeschakeld. Werkt als 5/2-dagen
(fabrieksinstelling)
1 = Ingeschakeld. Activeert A+B-programmeren
Optie 2 - Geavanceerd kopiëren inschakelen/uitschakelen
Met deze optie schakelt u de functie geavanceerd
kopiëren in of uit. Druk op + totdat optie 2 geselecteerd is, gebruik Λ of V om de gewenste instelling te
selecteren.
0 = Kopieerfunctie kopieert schakelingen van gisteren
naar vandaag (fabrieksinstelling)
1 = Kopieerfunctie kan elke dag naar een andere dag
kopiëren
Danfoss Heating
79
Optie 3-Automatisch overgaan op zomer-/wintertijd
Hiermee stelt u de regels vast die de klok met automatische
kalender volgt voor het berekenen van het overgaan op zomeren wintertijd. Druk op + totdat optie 3 verschijnt, gebruik Λ of
V om de gewenste instelling te selecteren.
0 = Uitgeschakeld
PL
1 = Handmatig
2 = Europees (fabrieksinstelling)
DK
3 = VS nieuw (na 2007)
4 = VS oud (vóór 2007)
NL
Optie 4 - Afwijking tijdzone
Met deze functie kunt u de tijdzone vaststellen en de tijdweergave corrigeren. Druk op + totdat optie 4 verschijnt, gebruik Λ
of V om de gewenste instelling te selecteren.
0:00 = Geen tijdafwijking. VK-modellen (fabrieksinstelling)
+1:00 = +1 uur tijdafwijking, Centraal-Europese modellen
(fabrieksinstelling)
+2:00 = +2 uur tijdafwijking, Oost-Europese modellen
(fabrieksinstelling)
-12:00 t/m 14:00 = -12 uur t/m 14 uur, in stappen van 0:15 uur
Optie 5 - Achtergrondverlichting
(versie met batterijvoeding)
Met deze functie kunt u de achtergrondverlichting van de
display activeren of deactiveren. Druk op + totdat optie 5 verschijnt, gebruik Λ of V om de gewenste instelling te selecteren.
0 = Achtergrondverlichting uitgeschakeld
1 = Achtergrondverlichting 6 seconden aan na een druk op een
toets (fabrieksinstelling)
Optie 5 - Achtergrondverlichting (versie met netvoeding)
Met deze functie kunt u de achtergrondverlichting van de
display activeren of deactiveren. Druk op + totdat optie 5 verschijnt, gebruik Λ of V om de gewenste instelling te selecteren.
0 = Achtergrondverlichting uitgeschakeld
1 = Achtergrondverlichting 6 seconden aan na een druk op een
toets (fabrieksinstelling)
2 = Achtergrondverlichting altijd aan
80
TP7001
Optie 10 - Vorst- / thermostaatmodus instellen
Met deze functie kunt u de standaardtemperatuur voor de
vorst-/thermostaatmodus instellen. Druk op + totdat optie
10 verschijnt, gebruik Λ of V om de gewenste instelling te
selecteren.
PL
Een waarde tussen 5,0 ºC en 40,0 ºC in stappen van 0,5ºC
Fabrieksinstelling is 5,0 ºC
Optie 11 - Opstartmethode
DK
Met deze functie kan de thermostaat het systeem op drie
verschillende manieren opstarten. Druk op + totdat optie
11 verschijnt, gebruik Λ of V om de gewenste instelling te
selecteren.
NL
0 = Normaal: De verwarming wordt op de geprogrammeerde
tijden in- of uitgeschakeld (fabrieksinstelling)
1 = Regeling optimale start (OSC) (of comfortstand): Hiermee kunt u de tijd
programmeren waarop u de gewenste temperatuur wenst. De thermostaat
berekent dan hoe lang vóór het gewenste tijdstip de verwarming wordt
ingeschakeld. Dit varieert met de weersomstandigheden van maximaal 120
minuten tot 0 minuten vóór de geprogrammeerde tijd van de schakeling.
Deze instelling moet samen met optie 12 worden gebruikt, zodat deze gelijk
is aan de instelling van de optimale start in het gebouw waarin het systeem
geïnstalleerd is.
2 = Vertraagde start (of eco-stand):
Dit is een alternatief voor OSC. Stel de tijden voor de schakelingen normaal in
en houd hierbij rekening met de tijd die het gebouw nodig heeft om op een
gemiddelde dag op te warmen. De thermostaat bewaakt de inschakeltijd, de
werkelijke temperatuur en de gewenste temperatuur en vertraagt de start van
de verwarming als de werkelijke temperatuur dicht bij de geprogrammeerde
temperatuur ligt. Deze instelling moet samen met optie 12 worden gebruikt,
zodat deze gelijk is aan de instelling van de vertraagde start in het gebouw
waarin het systeem geïnstalleerd is.
Danfoss Heating
81
Optie 12
Instelling maximale activeringstijd regeling optimale
start / vertraagde start (optie 11 ingesteld op 1 of 2)
Met deze functie kunt u de maximale tijd voor optimale
start of vertraagde start instellen. Druk op + totdat optie
12 verschijnt, gebruik Λ of V om de gewenste instelling
te selecteren (alleen actief als optie 11 op 1 of 2 ingesteld
is). De maximale tijd moet worden aangepast aan de
energiespecificaties van het gebouw. Met de toets Λ of V
selecteert u de gewenste periode.
PL
DK
Optimale start
Als het gebouw niet tijdig op temperatuur is, verhoog dan de instelling
elke dag met 15 minuten totdat de juiste instelling gevonden is. Als het
gebouw voortijdig op temperatuur is, verlaag dan de instelling elke dag
met 15 minuten totdat de juiste instelling gevonden is.
NL
15 min., heteluchtsystemen, goed geïsoleerd gebouw.
30 min., heteluchtsystemen, goed geïsoleerd gebouw.
45 min., heteluchtsysteem, slecht geïsoleerd gebouw.
60 min., radiatorsysteem, lichtgewicht, goed geïsoleerd gebouw
(fabrieksinstelling).
75 min., radiatorsysteem, lichtgewicht, redelijk goed geïsoleerd.
90 min., radiatorsysteem, middelzwaar, slecht geïsoleerd.
105 min., radiatorsysteem, zwaar, goed geïsoleerd gebouw.
120 min., radiatorsysteem, zwaar, slecht geïsoleerd gebouw.
Vertraagde start
Als het gebouw bij vertraagde start niet tijdig op temperatuur is, verlaag
dan de instelling met 15 minuten, als het gebouw voortijdig op temperatuur is, verhoog dan de instelling met 15 minuten.
120 min., heteluchtsystemen, goed geïsoleerd gebouw.
105 min., heteluchtsystemen, goed geïsoleerd gebouw.
90 min., heteluchtsysteem, slecht geïsoleerd gebouw.
75 min., radiatorsysteem, lichtgewicht, goed geïsoleerd gebouw.
60 min., radiatorsysteem, lichtgewicht, redelijk goed geïsoleerd
(fabrieksinstelling).
45 min., radiatorsysteem, middelzwaar, slecht geïsoleerd.
30 min., radiatorsysteem, zwaar, goed geïsoleerd gebouw.
15 min., radiatorsysteem, zwaar, slecht geïsoleerd gebouw.
82
TP7001
Optie 13 - Instelling schakeling van regeling optimale
start / vertraagde start (optie 11 ingesteld op 1 of 2)
De regeling van optimale start of vertraagde start kan
worden toegepast op alleen schakeling 1 of op elke schakeling van de dag waarbij een hogere temperatuur dan
bij de vorige schakeling gewenst is. Druk op + totdat optie
13 verschijnt, gebruik Λ of V om de gewenste instelling te
selecteren (alleen actief als optie 11 op 1 of 2 ingesteld is).
0 = Geldt alleen voor schakeling 1 (fabrieksinstelling)
PL
DK
1 = Geldt voor alle schakelingen en werkt bij schakelingen
waarbij een hogere temperatuur dan bij de vorige schakeling nodig is.
NL
3.1 Overzicht
van
door
de
installateur
selecteerbare functies die de werking van uw
thermostaat kunnen beïnvloeden
3.1.1 Begrenzing temperatuurbereik
Hiermee kan de installateur zowel de boven- als de ondergrens van
de temperatuur programmeren. Hierdoor kunnen de maximumen minimumtemperatuur die u op de thermostaat kunt instellen
worden begrensd.
3.1.2 Begrenzing temperatuurhandbediening
Hiermee kan de installateur het aantal graden beperken waarmee
u de geprogrammeerde temperatuur kunt negeren en kan de
installateur regels instellen voor de tijd van het negeren van een
temperatuur.
3.1.3 Toetsenbordblokkering
Hiermee kan de installateur het toetsenbord begrenzen of
blokkeren om onbevoegd wijzigen van programmawaarden en
limietoverschrijdingen te voorkomen,
Let op:
Deel van het toetsenbord - Slotsymbool knippert
Geheel toetsenbord - Slotsymbool blijft branden
Danfoss Heating
83
3.2 Als de batterij bijna leeg is (alleen versies met batterijvoeding)
Als de batterijen niet binnen 15 dagen na een waarschuwing
‘batterijen bijna leeg’ (batterijsymbool knippert op de display)
worden vervangen, wordt de eenheid afgesloten. In normale
situaties schakelt de thermostaat de klep of de boiler die deze
regelt uit. In extreme klimaten zal het gebouw na het uitschakelen
van de verwarming ijzig koud worden. Om dit te voorkomen kan
de installateur de eenheid zodanig instellen dat de verwarming
bij een batterijstoring AAN in plaats van UIT gaat. Hierdoor neemt
het energieverbruik toe, maar wordt schade aan het gebouw
voorkomen. Controleer eventueel of de installateur deze functie juist
heeft ingesteld.
Let op: als het LCD na het vervangen van de batterijen niet meteen
werkt, controleer dan of u de batterijen goed hebt geplaatst. Laat
geen batterijen in het product als de display niet actief is. Als het
scherm na het vervangen van de batterijen leeg blijft, moet u het
systeem gedeeltelijk resetten. Zie pagina 29 voor details.
PL
DK
NL
4.0 Timer voor onderhoudsintervallen

Als een huisbaas de eigenaar is, heeft hij omwille van de
gasveiligheid de installateur wellicht geïnstrueerd de timer voor
onderhoudsintervallen in te stellen.

Als dat het geval is, start er vanaf 28 dagen vóór de eerstvolgende
onderhoudsdatum elke dag om 12 uur ‘s middags een visueel en
geluidssignaal. Het geluidssignaal duurt 10 seconden en klinkt
elk uur. Op de display verschijnen SEr en de eerstvolgende
onderhoudsdatum. Het visuele en geluidssignaal houden aan
totdat u deze met een druk op een toets annuleert. Na het
annuleren begint het alarm de volgende dag om 12 uur ‘s middags
opnieuw. Het alarmsymbool knippert als een voortdurende
herinnering.

Als de boiler niet vóór de vereiste datum wordt nagekeken, start er
elke dag om 12 uur ‘s middags een visueel en geluidssignaal. Het
geluidssignaal duurt 1 minuut en klinkt elk uur opnieuw. Op de
display verschijnen SEr en de eerstvolgende onderhoudsdatum.
Het visuele en geluidssignaal houden aan totdat u deze met een
druk op een toets annuleert. Na het annuleren begint het alarm de
volgende dag om 12 uur ‘s middags opnieuw. Het alarmsymbool
knippert als een voortdurende herinnering.
84
TP7001

Daarbij worden alle handbedieningen en programmeertoetsen
uitgeschakeld en werkt de verwarming, afhankelijk van de
instellingen van de installateur, wellicht elk uur maar een beperkte
tijd of helemaal niet.

In het kader van het onderhoud aan de boiler kan de installateur
de timer voor onderhoudsintervallen uitschakelen of resetten.

Dit is een gasveiligheidsfunctie die alleen voor de installateur
toegankelijk is.
PL
5.0 Eenheid resetten
DK
Gedeeltelijke reset: Druk op RESET (voor het opnieuw starten van
de micro-computer) als de display zomaar bevriest. Hiermee reset u
geen programma, klok of datum. Het wordt aanbevolen dit ten tijde
van de installatie te doen.
NL
Volledige reset door gebruiker: RESET indrukken en loslaten
en houd hierbij de toets PROG ingedrukt. Hiermee reset u
schakelingtijden en instellingen voor Geavanceerd programmeren
door gebruiker maar niet de tijd of de datum.
Volledige reset door installateur: Deze optie is alleen beschikbaar
voor de installateur. Naast het bovenstaande gaan alle instellingen
voor Geavanceerd programmeren door installateur terug naar
de fabrieksinstellingen. De tijd, de datum en de eerstvolgende
onderhoudsdatum worden niet gereset.
6.0 Toets INFO
Via de toets INFO kunt u naar diverse informatie gaan en deze
bekijken, hoewel de mate van beschikbare informatie afhankelijk
is van de instelling van de eenheid. De volgende informatie kan
worden weergegeven:
Tijd / temperatuur volgende schakeling
In de modus Auto of Hele dag verschijnen na het indrukken van de
toets INFO de tijd en de temperatuur van de volgende schakeling.
De tijd voor deze schakeling is inclusief HRS+ handbedieningen die
actief kunnen zijn. Als de tijd en de temperatuur voor de volgende
schakeling knipperen, geeft dit een tijd bij benadering aan bij een
actieve optimale start of vertraagde start of een momenteel actieve
geprogrammeerde handbediening.
Danfoss Heating
85
Buitentemperatuur
Als er een buitentemperatuurvoeler is aangebracht, verschijnt na het
indrukken van de toets INFO de huidige buitentemperatuur en na
het nogmaals indrukken van de toets de laagste (aangegeven met Lo)
en hoogste (aangegeven met Hi) geregistreerde buitentemperatuur
gedurende de laatste 24 uur.
PL
Vloertemperatuur
Als er een limietvloervoeler is aangebracht, kunt u de huidige
vloertemperatuur opvragen via de toets INFO, aangegeven door
alleen een thermometersymbool en geen huissymbool.
DK
NL
Eerstvolgende onderhoudsdatum
Als de installateur / onderhoudsmonteur een eerstvolgende
onderhoudsdatum heeft ingesteld, kunt u deze via de toets INFO
weergeven.
7.0 Referentie instellingen
Gebruikersinstellingen
Optie
86
Beschrijving
1
A/B-programmeren in- of uitschakelen
2
Geavanceerd kopiëren in-/uitschakelen
3
Regels kalenderklok
4
Afwijking tijdzone
5
Achtergrondverlichting LCD
10
Instelling vorst-/thermostaatmodus
11
Opstartmethode
12
Instelling maximale activeringstijd
van regeling optimale start /
vertraagde start
13
Instelling schakeling van regeling
optimale start/vertraagde start
Instelwaarde installateur
TP7001
Opmerking voor installateurs: noteer eventuele wijzigingen in standaardinstellingen in deze tabel.
Instellingen installateur
Optie
30
Beschrijving
Instelwaarde installateur
Bovengrens van temperatuurbereik
instellen
31
Ondergrens van temperatuurbereik
instellen
32
Inschakelen Uit bij ondergrens
33
Inschakelen Aan bij bovengrens
34
Aan/Uit of Tijdsevenredig instellen
35
Integratietijd instellen
36
Regel handbediening temperatuur
instellen
37
Tijdsduur van handbedieningsregel
instellen
38
Status bij ‘batterij bijna leeg’ melden
(alleen producten op batterijen)
40
Aantal schakelingen per dag
41
Bedrijfsmodus
(7-dagen, 5/2-dagen of 24-uur)
70
Blokkeerregels toetsenbord
71
Regels voor willekeurige start (alleen
24 V/230 V)
72
Referentienummer locatie eigenaar
73
Referentienummer thermostaat eigenaar
74
Datumweergave voor kalenderklok
75
LCD uitschakelen
80
+HRS in-/uitschakelen
81
Afwijking kalibratie thermostaat
90
Afstandsvoeler type 1 definiëren
(aansluiting b)
92
Afstandsvoeler type 2 definiëren
(aansluiting C)
93
Afstandsvoeler type 3 definiëren
(aansluiting d)
93
Instelpunt limietvoeler instellen
94
Digitale ingangsschakelaar configureren
Danfoss Heating
PL
DK
NL
87
Danfoss A/S
Heating Solutions
Hårupvænget 11
DK-8600 Silkeborg
Tel: +45 7488 8000
Fax: +45 7488 8100
Email: [email protected]
Website: www.danfoss.com
Part No. 37159v01s1.00 06/13