Nummer 2 - apr 2011

Commentaren

Transcriptie

Nummer 2 - apr 2011
Jaargang 27

Nummer 2

APRIL 2011
“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.” (I Korintiërs 13: 13)
12
26
Grensgangers:
Vraaggesprek met ds. N. Atmadja
Bevestiging nieuwe ouderling regio SD/DD:
Zr. Esther Sybesma en zr. Widya Suwarni 14
30
Can you feel it?
31
Dankbrief GKI SW Jabar
Het 45-jarig huwelijksfeest van echtpaar
ds. A.H. Leatomu
17
32
GKIN Actief! Schiedam/Dordrecht:
Kerstpakket voor het wijkpastoraat
GKIN Actief!
Vrijheid van geloof moet altijd gelden 18
34
Gesprek met minister Uri Rosenthal
van Buitenlandze Zaken
36
Dankbrieven GKI Jakarta en GK Bogor
37
Paaspuzzel
Gedicht: Paaskaarsje Bekende liederen: Jezus, ga ons voor Mariniersgroet:
Afscheid dhr. Martin Hoekstra 6
25
Colofon
Uitgever
Gereja Kristen Indonesia Nederland
Kerkelijk Bureau
Zambezilaan 31, 2622 DR Delft
( (015) 261 02 76
 [email protected]
Secretariaat GKIN Nieuws
p/a Postbus 266
4700 AG Roosendaal
Redactie
Ds. J. Linandi
Ds. S. Tjahjadi
Ds. M.A.M. Sasabone (vanuit Indonesië)
Jan van den Driest
Gita van Duijn-Gitaningrum
Tineke Han-The
Kristina Santi Prijatna
L.F. Targanski
Contactpersonen:
Marcel Mustamu (Amstelveen)
Lely Zwamborn (Schiedam / Dordrecht)
Layout
Peter van Duijn
Erik Pogalin
Penningmeester
Jan van den Driest
Rekeningnummer GKIN Nieuws
ABN-AMRO 42.34.27.865 te Rijen
Advertentiewerving en Mailing
Tio Sien Tjwan
Jan van den Driest
Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen
(/7 (0161) 228 041
 [email protected]
Emailadres GKIN Nieuws
 [email protected]
Bezoek ook de website van de GKIN
http://www.gkin.org
Inhoudsopgave vaste rubrieken
Colofon
2
Overdenking
4
7
Bouwstenen v.d. GKIN: Peter van Duijn 8
KND Rubriek 20-21, 24
Preekbeurtenlijst 22
Stand Vaste Vrijwillige Bijdrage 37
Verslag scriba 38
Kerkenraadlijst GKIN 41
Bouwstenen v.d. GKIN: Jeffrey Souisa
Volgende editie
Volgende editie:
1 juli 2011
Inleverdatum copy volgende editie:
1 juni 2011
Doelgroep GKIN Nieuws
GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor
leden en sympathisanten en wordt gratis
aan hen verstrekt, maar giften worden
bijzonder op prijs gesteld.
Herkenbaarheid artikelen
“In verband met de herkenbaarheid van
de inhoud van de ingezonden artikelen,
onthoudt de redactie zich van het herschrijven van ingekomen artikelen”.
Van de redactie
P
aaseditie... maar
toch ook weer
niet. Pasen valt
dit jaar wel heel erg laat.
Normaal gesproken valt
deze editie vlak voor Pasen, terwijl Pasen
nu nog een maand weg is op het moment
dat ik dit schrijf. Ook de artikelen druppelen
heel laat binnen, het laatste artikel zelfs 30
maart, terwijl de deadline toch echt 1 maart
was. Het zijn zaken waar we als redactie
flexibel mee om moeten springen.
De overdenking in deze editie is geschreven door ds. L.P.J. van Bruggen en gaat
over autopsie. Autopsie, zult u denken? Ja,
u kunt het op de volgende pagina lezen.
Helaas is onze correspondent uit het verre
oosten, ds. M.A.M. Sasabone afwezig in
deze editie. Binnenkort echter wel weer
in levende lijve te ontmoeten in
Nederland voor een vakantie.
De verschillende artikelen uit de
regio’s ontbreken ook weer niet in deze
uitgave. Ds. Linandi heeft het Reformatorisch Dagblad gehaald met het bezoek
samen met andere vertegenwoordigers
van religieuze minderheden aan minister
Uri Rosenthal. Het artikel uit het Reformatorisch Dagblad en de ingezonden brief van
ds. Linandi kunt u lezen in deze paaseditie.
We hopen dat u deze uitgave met plezier
zult lezen. We wensen u Gods zegen toe en
een gezegend Paasfeest.
De redactie
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
3
Overdenking
Autopsie - (Johannes 20: 19-23)
“E
n na dit gezegd te hebben
toonde Hij hun zijn handen en
zijn zijde.”
Razend populair op dit moment zijn de
programma’s en TV series met een medische
achtergrond. Velen zijn begaan met het
forensisch onderzoek. Autopsie betekent
in het grieks “zelf zien” en is een term die
wordt gebruikt voor post-mortum onderzoek. Vaak om de oorzaak van de dood vast
te stellen en te beoordelen of opzet in het
spel was.
“D
an sesudah berkata
demikian, Ia menunjukkan tangan-nya dan
lambung-nya kepada mereka”
Sangat populer pada saat ini adalah acaraacara dan film seri di TV yang berlatar
belakang medis. Orang banyak mengagumi
penelitian forensik. Otopsi di dalam bahasa
Yunani berarti “melihat sendiri” dan istilah
ini dipakai untuk penelitihan post-mortum.
Sering dimanfaatkan untuk menentukan
sebab kematian dan menilai apakah ada
maksud tertentu di belakangnya.
Geregeld nodigt de Opgestane Heiland
Sering kali Juruslamat Yang Telah Bangkit
zijn bewonderaars uit tot autopsie. Een
mengundang para pengagumNya untuk
bezigheid waar iemand een zekere affiniteit melakukan otopsi. Sesuatu hal di mana semee moet hebben. Laten we eerlijk zijn,
seorang harus mempunyai afinitas tertentu
niet iedereen zal met evenveel vreugde en
dengannya. Mari kita terus terang saja; tidak
belangstelling een dergelijk onderzoek ver- semua orang dengan senang hati dan perichten. Groot verschil bij de autopsie van
nuh perhatian melalukan penelitian seperti
Christus is dat Hij niet behoort tot het rijk
itu. Sesuatu perbedaan yang besar di dalam
der doden. Zijn lichaam is niet levenloos en otopsi Kristus ialah bahwa Dia tidak termakoud, maar warm en bewegend. Zijn hart
suk di dalam alam orang mati. Tubuh Dia
slaat, Hij ademt, spreekt en nodigt.
tidak mati dan dingin, namun hangat dan
bergerak. Jantung Dia berdetik, Dia bernaBij nader onderzoek door de leerlingen dra- fas, berkata dan mengundang.
gen de feiten niet bij aan het vaststellen van Setelah diselidiki lebih lanjut oleh para mude doodsoorzaak. Jezus leeft! Het “zelf-zien” rid, fakta-fakta tidak membantu menentu(autopsie) vraagt dus om meer dan feiten
kan sebab kematian. Yesus hidup! “Melihat
alleen. Feiten herinneren aan het lijden en
sendiri” (otopsi) memerlukan lebih dari hande kruisdood. Feiten maken ons bewust van ya fakta saja. Fakta-fakta menyadarkan kita
de gebrokenheid van de schepping. Elke
atas kerusakan dari ciptaan. Berita setiap
dag op het nieuws worden we doordrongen hari penuh dengan fakta-fakta; kekerasan,
van de feiten: geweld, terreur, aanslagen,
teror, serangan, penuntutan, sakit penyakit
vervolging, ziekte en dood. Toch doet Pasen dan kematian. Paskah menjelaskan kita
ons verstaan dat autopsie ons vraagt verder bahwa otopsi meminta kita untuk melihat
te zien dan de feiten.
lebih jauh dari fakta-fakta.
4
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
We leven in een wereld waarin nog maar
Kita hidup di dalam dunia di mana hanya
weinig ruimte is voor het geloof dat feiten
sedikit ruang untuk beriman, bahwa
en bewijzen nooit het laatste woord hebfakta-fakta dan bukti tidaklah yang paben. Dat er altijd meer is dat het “zelf-zien”
ling menentukan. Bahwa selalu ada yang
kan waarnemen. De Opgestane Heiland
lebih dari apa yang “melihat sendiri” dapat
leert ons eerst te geloven en dan zelf te
menyaksikan. Tuhan Yang Telah Bangkit
zien; dat misschien wel alles in je leven een mengajar kita untuk percaya lebih dahulu
bepaalde richting
dan kemudian melihat
De Opgestane Heiland
opwijst, onomsendiri. Mungkin sestotelijke feiten
leert ons eerst te geloven mua di dalam hidupdie bewijzen hoe
mu menunjukkan ke
en dan zelf te zien;
het er in je leven
suatu arah, bukti yang
voor staat. Toch spreekt Jezus van een leven tak terbantah menunjukkan bagaimana
dat zich niet meer laat hinderen door de
jalan hidupmu. Namun Yesus mengatakan
tekenen van lijden en dood. “Kijk naar mijn
mengenai hidup yang tidak dibatasi oleh
handen en mijn zijde, blijkt daaruit Mijn
tanda-tanda penderitaan dan kematian.
dood? Nee toch, Ik leef.” Kan
“Lihatlah tangan dan lambungKu,
het dus zoveel anders zijn
apakah Aku mati? Apakah ini
dan je zou denken
menunjukkan kematianKu?
en verwachten?
Tidak bukan; Aku hidup!”
Maka ini berbeda jauh
Ik was eens
dari apa yang kita
in de aula
dapat berpikir atau
van een bemengharapkan.
graafplaats
Saya pernah
en daar
berada di sebuah
hing een
ruangan di tempat
zogenaamd
pemakaman dan di
AED apparaat
sana tergantung alat
(voor eerste hulp
AED (alat untuk memberi
bij reanimatie). Een
pertolongan pertama pada
van de dragers grapte en
reanimasi). Salah seorang pengangstelde voor mij vast dat zo’n apparaat voor
kut peti mati bergurau dan memberitahu
die persoon niet meer nodig is, en hij wees
saya bahwa alat AED itu tidak lagi diperluknaar de kist. Toch niet! Pasen betekent dat
an oleh orang itu sambil menunjukkan peti
wie dood was weer levend is... is dat niet
mati itu. Namun tidak begitu! Paskah berarti
wonderlijk?
siapa yang mati akan hidup kembali…
apakah ini tidak menakjubkan?
IJmuiden-West
ds. Peter van Bruggen
IJmuiden-West
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Pdt. Peter van Bruggen
Pendeta Gereja Protestan di Belanda
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
5
Paaskaarsje
door Hans Cieremans
Vlak naast het graf staat een kaarsje te branden,
een lichtje in windstille nacht.
Een steendecoratie van biddende handen,
waaronder de tekst: "Rust maar zacht."
Een heldere lucht, volle maan en veel sterren,
de lichte vorst maakt het kil.
Een zoemend geluid van verkeer komt van verre,
maar bovenal is het er stil.
Het kaarsje wil zeggen: "Je bent niet vergeten,
je leeft ergens voort in mijn hart."
Wie het ontstak? Ik zou het niet weten,
maar ‘t maakt de nacht wel minder zwart.
En dan ineens is geritsel te horen,
een vogeltje hipt door het zand.
De nacht is voorbij, de morgen gaat gloren.
Het kaarsje is nu opgebrand.
Maar ‘t kaarsje dat wij in ons hart voelen branden
en diepe betekenis heeft.
Heeft dood overwonnen, we vouwen de handen:
"Hij is niet dood, Jezus leeft".
Dat kaarsje in ‘t hart zal nimmer meer doven.
God zelf nam ons bij de hand
en gaf ons nieuw leven, waarbij we geloven
dat ‘t kaarsje in ons eeuwig brandt.
Vlak naast het graf staat een kaarsje te branden,
een lichtje in windstille nacht.
Een steendecoratie met biddende handen,
waaronder de tekst: "Rust maar zacht."
Maar ‘t kaarsje van pasen heeft wanhoop verdreven.
De dood die is hier niet meer.
De dood is morsdood, er is eeuwig leven
een leven in ‘t licht van de Heer
6
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Jonge bouwstenen van de GKIN
Jeffrey Souisa (Tilburg)
Wie ben je?
Mijn naam is Jeffrey Souisa en ik ben 14 jaar.
Ik ben van regio Tilburg.
Wie zijn je ouders?
Mijn ouders zijn Josef en Olga Souisa.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby´s zijn voetbal, met vrienden van alles doen, basketbal.
Wat vind je leuk in de Kindernevendienst?
Het leuke aan de Kindernevendienst is dat het altijd
wel gezellig is en dat we veel met elkaar praten.
Is de Kindernevendienst voor
jou belangrijk?
De Kindernevendienst vind ik wel belangrijk, want als
kind in de kerk moet je al vroeg weten wat het geloof inhoudt en je moet snappen wat er zich allemaal afspeelt
in de Bijbel.
Wie is Jezus voor je?
Jezus is voor mij iemand die er altijd is als je
problemen hebt of juist wanneer
je gelukkig bent.
Wat wil je doen in de kerk?
Wat me wel leuk zou lijken is om iets te
organiseren, niet zozeer een kerkdienst,
maar gewoon activiteiten met alle regio’s.
Wilje nog iets zeggen tegen de
kinderen van de GKIN?
Bljf vooral geloven en
schaam je niet voor je geloof.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
7
Bouwstenen van de GKIN
Dhr. Peter van Duijn
Kun je je allereerst voorstellen?
Ik ben Peter van Duijn, ben 38 jaar en ben
een echte geboren en getogen Katwijker.
Ik ben getrouwd met Vironica Gitaningrum
uit Solo (midden Java). In 2008 werden
we gezegend met de geboorte van onze
dochter Tamara, waar we heel veel plezier
aan beleven.
Dapatkah anda sebelumnya memperkenalkan diri?
Nama saya Peter van Duijn, usia 38 th, lahir
dan dibesarkan di Katwijk. Saya menikah
dengan Vironica Gitaningrum dari Solo
(Jawa Tengah). Pada tahun 2008 kami dikaruniani seorang putri Tamara, kelahirannya
membuat kami bahagia.
Wat doe je in het dagelijks leven en wat
zijn je hobby’s?
Ik ben Business Analyst bij de Leidse Onderwijsinstellingen en werk daar inmiddels
14 jaar. De computer heeft een belangrijke plaats in zowel mijn werk als in mijn
hobby’s. Ik vind het leuk om websites te
maken, films te bewerken en creatief bezig
te zijn (bv flyer, foto’s bewerken etc…). Daarnaast vind ik het ook leuk om lekker in de
stad te zijn, te gaan uit eten, of te winkelen.
Op zaterdag gaan we bijna altijd met ons
drieën naar Den Haag. Eerst lekker eten (ff
Ming Kee’en) en daarna de stad in.
Apa kegiatan anda sehari-hari juga hobi
anda?
Saya bekerja sebagai ”Business Analyst”
di LOI/ Leidse Onderwijsinstellingen dan
sementara ini telah bekerja selama 14 th.
Komputer mengambil peran yang pentig
dalam pekerjaan juga hobi bagi saya. Saya
suka membuat web site, membuat filmfilm atau sekedar menyibukan diri dengan
hal-hal yang bersifat kreatif (seperti membuat brosur, membuat foto-foto menjadi
lebih menarik dsb). Selain itu saya juga suka
berjalan-jalan di kota, makan malam di luar
atau berbelanja. Hampir setiap hari Sabtu
kami bertiga pergi ke Den Haag. Pertamatama makan dulu di Ming Kee baru kemudian kami jalan-jalan di kota.
Hoe ben je bij GKIN regio Rijswijk/Den
Haag terechtgekomen?
Voorheen zat ik altijd in de hervormde
kerk te Katwijk, een hele grote gemeente
van 10.000 personen, 10 predikanten en 5
kerkgebouwen. In 2003 ben ik getrouwd
met mijn parel uit Indonesië. De gemeente
in Katwijk is nogal traditioneel van aard en
mijn vrouw kon daar niet echt aarden (ook
vanwege de taal toen). Een jaar later hebben wij via internet GKIN gevonden. Vanaf
het moment in 2004 dat we voor het eerst
daar gekomen zijn, zijn we er altijd gebleven.
8
Bagaimana anda bisa bergabung dengan
GKIN regio Rijswijk/Den Haag?
Sebelumnya saya anggota jemaat dari
Gereja Hervorm / de hervormde kerk di
Katwijk, sebuah gereja yang besar dengan
jemaat sebanyak 10.000 orang, 10 pendeta
dan 5 gedung gereja. Pada tahun 2003 saya
menikah dengan “mutiara” dari Indonesia.
Gereja di Katwijk masih sangat tradisional
dan istri saya saat itu (juga karena kendala
bahasa) belum dapat menyesuaikan diri.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
De kerk voelde meteen als een warme deSatu tahun kemudian kami menemukan geken. Van het massale vanuit Katwijk naar het reja GKIN lewat internet. Sejak tahun 2004
intieme van de GKIN.
saat kami pertama kali datang hingga saat
ini kami masih menjadi jemaat di GKIN. SuJe bent een actief lid en sinds begin januari asana di gereja langsung memberikan rasa
dit jaar ouderling van deze regio en scriba nyaman. Dari suatu gereja yang berjemaat
van de GKIN? Hoe verdeel je de tijd tussen dengan jumlah besar beralih ke gereja yang
het werk, het gezin en de bedienen voor
penuh dengan kedekatan.
God?
In de loop van de tijd zijn we (mijn vrouw
Anda adalah anggota jemaat yang aktif
en ik) steeds actiever geworden. Eerst via
dan di awal bulan Januari menjadi pede komisi Pemuda Dewasa (volwassen /
natua di regio Rijswijk/Den Haag juga
jongerencommissie). Vervolgens ben ik bij
merangkap sebagai sekretaris di GKIN?
de Kindernevendienst betrokken geraakt
Bagimana anda membagi waktu antara
en werd ik voorzitter van de KND. Het werk
pekerjaan, keluarga dan pelayanan?
voor de KND is echt zegenrijk. In begin
Seiring dengan berjalannya waktu kami
januari ben ik ouderling geworden in regio
(saya dan istri saya) semakin aktif di gereja.
Rijswijk / Den Haag en vanaf april neem ik
Pertama kali kami melayani di Komisi Peook de functie over van Jan van den Driest
muda dan Dewasa. Kemudian saya terlibat
als scriba van het Dagelijks Bestuur. Naast
dalam kepengurusan KND / Kindernevendeze activiteiten is de hoofdactiviteit mijn
dienst , dan menjadi ketuanya. Pelayanan di
gezin. Met al deze werkzaamheden is het
sekolah minggu penuh dengan berkat. Dan
soms nogal eens wat schipperen met de
sejak bulan Januari saya menjadi penatua
tijd. Het gezin staat voor mij wel op nummer gereja untuk regio Rijswijk/Den Haag dan
1. Het zal straks drukker worden, zeker met mulai bulan April saya menggantikan tugas
de scriba functie. Ik hoop een gezonde mix Jan van den Driest sebagai sekretaris dari
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
9
te vinden tussen het dienen en mijn gezin.
Wat betekent geloof voor je persoonlijk?
Geloof is de basis van mijn leven. Een
leven zonder onze Schepper kan ik me niet
voorstellen. Het is de vaste grond waarop
we kunnen bouwen. Hoewel wij God vaak
teleurstellen, blijft God altijd trouw aan ons.
Een onbeschrijfelijk groot wonder! In geloof
kun je ook alles bij God neerleggen. Hij leidt
ons in ons leven, Hij is de beste stuurman
die we kunnen hebben. Dus ja, het geloof in
onze Heer Jezus Christus is voor mij dus van
grote betekenis.
Wat is jouw favoriete lied en bijbelvers?
Ik heb eigenlijk een aantal favoriete liederen. Momenteel luister ik heel vaak naar
True Worshippers en dan met name het lied
`Tiada ternilai` (een lied over de onbeschrijfelijke liefde voor ons – hoewel wij soms
vallen in slechte daden, God helpt ons altijd
weer overeind). Majesty van Delirious?, ook
echt heel mooi. Mijn favoriete Bijbelvers is
tegelijkertijd ook mijn belijdenistekst,
10
Badan Pimpinan Harian Gereja. Disamping
segala aktifitas di gereja , aktifitas saya yang
utama adalah sebagai kepala rumah tangga.
Dengan segala kesibukan itu kadang saya
harus benar-benar dapat membagi waktu.
Keluarga adalah prioritas yang utama bagi
saya. Nantinya akan bertambah sibuk lagi,
dengan pelayan baru saya sebagai sekretaris. Saya berharap dapat menemukan
kombinasi yang baik antara pelayanan dan
keluarga.
Apa arti iman bagi anda pribadi?
Iman adalah dasar bagi kehidupan saya.
Saya tidak dapat membayangkan kehidupan tanpa Sang Pencipta. Allah adalah dasar
dimana kita dapat membangun. Sekalipun
seringkali kita mengecewakan-Nya, namun
Dia setia bagi kita. Suatu mukjizat besar
yang tidak dapat dilukiskan! Dalam iman
anda dapat menyerahkan segalanya kepada
Allah. Dia membimbing kita dalam kehidupan kita. Dia adalah pemgemudi terbaik
yang dapat kita miliki. Jadi Iman dalam
Yesus Kristus sangat berarti bagi saya.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
genomen uit 1 Petrus 5: 7 “U mag uw zorgen
op hem afwentelen, want u ligt hem na aan
het hart” (NBV). De tekst uit de Statenvertaling spreekt mij echter meer aan: “Werpt al
uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt
voor u.” (SV). Echt een diepe tekst!
Welke dingen kunnen binnen GKIN verbeterd worden, denk je?
Wat ik vooral mis in de GKIN is Bijbelkennis.
God leren we kennen door Zijn Woord. Het
is voor mij dan ook essentieel de Bijbel te
kennen.
Wat zegt God in Zijn Woord. Daarnaast
zijn er binnen de GKIN veel groepjes. Voor
nieuwe leden kan dit nogal eens belemmerend zijn. En als laatste punt zouden we
ons meer als eenheid in verscheidenheid
moeten voelen. Elkaar respecteren hoe we
zijn en liefdevol met elkaar omgaan.
Wil je tot slot nog iets tegen de lezer van
GKIN Nieuws zeggen?
Ik voel me erg thuis in de GKIN. Het is als
een warme deken. Die warmte moet echter
wel gegrond zijn op het enige fundament
dat bouwzeker is: Jezus Christus. Blijf in
de liefde van Christus en vertrouw op Zijn
liefde, dan kunt u alles dragen.
Apa lagu dan ayat kesukaan anda?
Sebenarnya saya banyak memiliki lagu kesukaan. Namun saat ini saya sering mendengarkan lagu-lagu dari True Worshippers
khususnya lagu `Tiada ternilai` (sebuah
lagu tentang Kasih yang tiada ternilai bagi
kita – meskipun seringkali kita jatuh dalam
pencobaan, Tuhan yang selalu menolong
kita untuk bangkit kembali). Majesty dari
Delirious?, ini juga sangat bagus. Ayat favorit yang juga merupakan ayat sewaktu saya
sidi adalah: 1 Petrus 5: 7 “Serahkanlah segala
kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang
memelihara kamu.”. Ayat yang benar-benar
dalam artinya!
Hal-hal apa menurut anda dalam GKIN
yang dapat diperbaiki?
Hal pertama yang kurang menurut saya di
GKIN adalah pemahaman tentang isi alkitab.
Kita mengenal Allah memalui Firman-Nya.
Jadi buat saya mengenal isi alkitab itu
hal yang utama. Apa sabda Tuhan dalam
firman-Nya. Selain itu di dalam GKIN banyak
sekali kelompok-kelompok. Hal ini akan
menjadi kendala bagi anggota jemaat yang
baru. Dan hal terakhir semoga kita lebih
merasakan persatuan dalam perbedaan. Saling menghargai satu sama lain sebagimana adanya kita dan juga saling mengasihi di
dalam pergaulan satu dengan yang lainnya.
Apa yang ingin anda sampaikan bagi para
pembaca GKIN Nieuws?
Saya merasa seperti di rumah sendiri di
GKIN. Ibarat selimut yang menghangatkan.
Kehangatan tersebut haruslah berlandaskan
atas dasar yang sejati yaitu : Yesus Kristus.
Tinggalah tetap di dalam kasih Kristus dan
percayalah akan kasih-Nya, maka anda akan
mampu menanggung segala sesuatu.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
11
Bekende liederen en hun verhaal
Jezus, ga ons voor
Jezus, ga ons voor
( Jesu, geh voran)
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
LvK 442, OMK II 82
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760)
Vertaling: Ad den Besten (1923)
12
I
n 1719 staat de negentienjarige graaf
Von Zinzendorf, die drie jaar rechten
aan de universiteit in Wittenberg heeft
gestudeerd en nu een studiereis maakt,
in een museum in Düsseldorf voor een
schilderij van een Italiaanse schilder, waarop
is afgebeeld hoe Pilatus Jezus aan het volk
toont met de woorden: ‘Zie de mens’. De
schilder heeft onder de afbeelding geschreven in het Latijn: ‘Dit leed Ik voor jou,
wat doe jij nu voor Mij?’
De jonge graaf denkt terug aan zijn kindertijd. Toen wilde hij Jezus al graag dienen. Hij
had een brief aan Hem geschreven en die
uit het raam geworpen, er vast op vertrouwend dat de Heiland hem wel zou vinden.
Hij herinnert zich ook, hoe hij op de middelbare school in Halle een Bijbelstudieclub
had opgericht, die hij ‘De Orde van het
Mosterdzaad’ had genoemd, en die als leus
voerde: ‘Niemand leeft voor zichzelf!’ Ieder
lid had plechtig beloofd, de Heiland te zullen volgen.
Nu weet hij het opnieuw en besluit hij op de
ingeslagen weg voort te gaan. Zijn devies
is: Ik heb maar één hartstocht, één groot
verlangen, en dat is Hij.
Het lied ‘Jezus ga ons voor’ zou men als een
antwoord op de vraag onder het schilderij
kunnen zien. Als Zinzendorf in 1721 volwassen wordt, erft hij van zijn grootmoeder het
landgoed Berthelsdorf, waar religieuze asielzoekers onderdak krijgen. Daar in Herrnhut
zijn ze onder Gods hoede. Daar ontstaat de
Broedergemeente. Omdat men zich als de
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
bruid van Christus beschouwt, die op de
Bruidegom wacht, is het kerkgebouw van
binnen wit.
In Duitsland wordt het lied vaak op de
avond na een bruiloft gezongen:
“Jezus, ga ons voor“
Voor het zingen tijdens kerkdiensten dichtte Geliefd is het ook in tijden van verdriet:
“Sterk ons, Heer, om zonder klagen
Zinzendorf talloze liederen. Uit twee gezanAchter U ons kruis te dragen.”
gen, door hem in 1721 geschreven, stelde
de in 1723 geboren Christian Gregor, die in
Bron: Bekende liederen en hun verhaal
Herrnhut muziek studeerde en er organist
Drs. H. van ‘t Veld
en dirigent van de gemeentezang werd,
later het lied ‘Jesu, geh voran’ samen.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
13
Bevestiging nieuwe ouderling
Zuster Esther Sybesma en zuster Widya Suwarni
V
Regio Schiedam / Dordrecht
rolijk bericht uit regio
Schiedam/Dordrecht: er komen nieuwe ouderlingen.
Niet alleen één, maar twee verse
ouderlingen. Wie zijn ze? Zuster
Esther Sybesma en zuster Widya
Suwarni.
Onder bediening van ds. Tjahjadi hebben
Esther en Widya in maart 2009 geloofbelijdenis afgelegd. Nu bijna twee jaar later, op
12 december 2010, bevestigt ds. Tjahjadi
hen als nieuwe ouderlingen van de GKIN,
in het bijzonder voor de regio Schiedam/
Dordrecht.
 Wie is Esther Sybesma?
De 55-jarige Esther Rinawati Suprapto werd
geboren in Salatiga. In 1993 is zij getrouwd
met Robert R.A. Sybesma en sindsdien wonen ze in Zwijndrecht.
Zij is bij GKIN regio Schiedam/Dordrecht terechtgekomen door Dr. Yap Chuan Ho, een
acupuncturist en gemeentelid van de regio
Schiedam/Dordrecht, waar Esther patiënte
van hem was. GKI is niet nieuw voor haar
want zij is van GKI –Sultra overgekomen .
Dus hoefde zij niet een bijzondere overstap
te maken om sinds 1998 met haar echtgenoot naar de GKIN te komen.
Al jaren is zij een bekend gezicht in regio
Schiedam/Dordrecht maar waarom zij pas
2009 geloofbelijdenis heeft afgelegd, weet
zij zelf niet. Zij was op dat moment gewoon
bereid. Zoals zij nu ook eraan toe is om met
haar talent God te dienen voor de groei van
de kerk.
14
Wie is Widya Suwarni?
Widya is geboren en getogen in Jakarta
en kwam in 1971 ter wereld. Zij werkte in
Jakarta in een bedrijf als boekhouder. Toen
zij in 2000 de kans kreeg om in New York te
werken, greep zij deze kans met beide handen aan. Zij werkte daar in de administratie
van een limousine service bedrijf en in het
weekend als kassier en serveerster in een
Japans restaurant.
Eén jaar later kwam een oude kennis van
haar, de Nederlander René de Feijter, naar
New York toe. Daarna zijn ze in 2002 in
Jakarta verloofd en getrouwd in 2003 in
Dordrecht waar ze nu wonen.
Het Christelijke geloof voor Widya is niet
vanzelfsprekend ondanks dat haar moeder
Christen is. In haar jeugd had zij zelf Boedistisch onderwijs en haar moeder dwong haar
nooit om Christen te zijn.
Echter doordat haar moeder een groot
voorbeeld voor haar was, is zij er achter gekomen dat het Christelijke geloof ook voor
haar een grote kracht en inspiratie kan zijn.
Nu, naast haar parttime werk als administratief medewerker bij de Groene Passage
te Rotterdam, is zij klaar voor het werk voor
God als nieuwe ouderling bij GKIN regio
Schiedam/Dordrecht. Zij wil haar best doen
om mensen te prikkelen om initiatieven te
bedenken en te ontwikkelen voor de kerk.
Widya maakt er geen geheim van dat zij
God en de kerk wil dienen en sturing geven
als dat van haar wordt gevraagd.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Hun bevestigingsdienst werd geleid door
Maar het mislukken van de bediening kan
ds. Tjahjadi met het thema “De bediening
ook aan de regisseur liggen, als hij in plaats
als een toneelstuk“. In Indonesië is een lied
van de speler aanwijzingen te geven zich
bekend getiteld “Deze wereld is als een
bemoeit met andere dingen, of zich niet kan
toneelstuk”. De mensen die hierin leven zijn inhouden.
de spelers met hun verschillende rollen. Ds.
Andar Ismail vergeleek in zijn boek “Goede
Feitelijk hoort de regisseur zich op de achBediening” de bediening in de kerk ook
tergrond te houden maar het blijkt dat de
met een toneelstuk. Ieder gemeentelid is
regisseur zich op het toneel begeeft.
een speler, terwijl de predikant volgens ds.
Onze perikoop uit Efeziërs 4:11-16 leert
Andar de regisons hoe we
seur is. De inhoud
onze bediening
De taak van de leiders in de
of het script van
doen. Ten
gemeente is om de heiligen uit moeten
het verhaal van
eerste, volgens
te rusten voor opbouw van het vers 7, worden we
dit toneelstuk is
genomen uit de
er aan herinnerd
lichaam van Christus.
Bijbel. In de prakdat aan ieder van
tijk is de opvoering van deze bediening niet ons reeds de genadegaven zijn geschonken
altijd succesvol. Waarom? Volgens ds. Andar, naar de maat waarmee Christus geeft.
kan de fout bij de speler liggen. Soms houdt
een speler zich niet aan het script van het
verhaal, of er is een speler die onverschillig
acteert.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
15
Dit betekent dat we allen de zegen hebben
ontvangen om te dienen. In de verzen 1112 weten we dat sommigen aangewezen
zijn om leiding te geven in de gemeente.
De taak van de leiders in de gemeente is om
de heiligen uit te rusten voor opbouw van
het lichaam van Christus. Met andere voorden, de predikant en kerkenraad, aan wie
het leidinggeven in de gemeente is toevertrouwd, moeten de potentie of gaven die
zich in de gemeente bevinden opbouwen
en ontwikkelen voor de groei van de kerk.
Dus de bediening in de kerk is niet alleen
de taak van de predikant en de kerkenraad,
maar ook van de gemeenteleden. Zoals ds.
Andar Ismail heeft gezegd, is het jammer
dat we toeschouwers zijn en geen spelers.
16
Daarom moeten we als leden betrokken
zijn in de dienst die God ons heeft toevertrouwd.
Ds. Tjahjadi eindigde zijn preek met een
slotwoord: “In deze eredienst zullen we getuige zijn van de bevestiging van twee nieuwe
leden van de kerkenraad, zuster Esther en
zuster Widya. Niet alleen omdat ze geschikt of
ertoe in staat zijn, maar omdat ze de gaven die
ze van God gekregen hebben om de gemeente
te dienen willen gebruiken. Laat ons de bediening van beide nieuwe leden van kerkenraad
steunen, opdat de gemeente opgebouwd zal
worden zoals God hoopt”.
-oLely Zwamborn
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Het 45-jarig huwelijksfeest van echtpaar
ds. A.H. Leatomu
T
oen we wisten dat we onze reis naar
Thailand konden combineren met
een bezoek aan Bali besloten we ds.
Leatomu en zijn vrouw per brief te informeren over onze komst. In Bangkok kregen we
digitaal bericht (‘Bali wacht’) dat we zeer
welkom waren.
Op Bali, nadat onze vriendinnen huiswaarts
waren gekeerd richting Jakarta, namen we
terstond telefonisch contact op met ds.
Leatomu en spraken voor diezelfde avond
af. We werden in hun geriefelijke woning in
Jimbaran hartelijk ontvangen, we genoten
van een super lekker maal bereid door één
van de vrouwen van hun zanggroep. Tevens
nodigden ze ons uit voor hun 45-jarig
huwelijksfeest dat gevierd zou worden op
zaterdag 18 december 2010 in Kerobokan.
Op de bewuste feestdag, nadat we in de
feesttuin werden ontvangen door het feestcomité, kregen we een tafel toegewezen,
niet lang daarna arriveerde het
‘bruidspaar’ met vooroplopend
twee Balinese danseresjes die
hen leidden naar de feestelijke
zithoek. Dit feest, dat georganiseerd werd door een echtpaar
en hun dochter Cecile dat daags
tevoren uit Nederland was
overgekomen, werd eveneens
bijgewoond door hun vrienden
woonachtig op Bali en wat overwinteraars. Uiteindelijk bleek dat
wij de afgevaardigden waren uit
Tilburg.
Na het openingswoord volgden optredens,
onder andere door een Batakse dans/
zanggroep, een optreden van de twee
Balinese meisjes en een heuse Indische
band met muziek waar heerlijk op gedanst
kon worden. De dominee en z’n vrouw
werden ontroerd door gedichtjes die Cecile
voordroeg, opgedragen aan hun ouders en
gemaakt door een niet aanwezige jongere
zus die heel goed kan dichten. Naast zang,
dans en muziek was er uiteraard ook een
super uitgebreid feestelijk buffet. Het was
een mooi geslaagd 45-jarig huwelijksfeest
waar ze met dankbaarheid op terug kunnen
kijken.
Aan iedereen in Nederland van de GKIN laten zij hierbij hun groeten en beste wensen
voor 2011 overbrengen.
Bedankt ds. Dolf en Neel… ♥
Liefs and GBU both...
Richard & Vivienne Cooke
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
17
GKIN Actief!
Minister: Vrijheid van geloof moet altijd gelden
DEN HAAG – „De vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging moet altijd en voor
iedereen gelden, ook in het MiddenOosten en andere regio’s.”
D
at zei minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens
een gesprek met een groep geestelijk leiders van christelijke en andere religieuze minderheden over het recente geweld
tegen deze groepen in het buitenland.
De geestelijk leiders van buitenlandse
kerken die in Nederland zijn gevestigd en
andere religieuze groepen deelden hun
ervaringen met Rosenthal. Ook bespraken
ze mogelijkheden om hun positie te verbeteren. De minister zegde toe zich daarvoor
te blijven inzetten. Nederland vroeg eerder
al binnen de Europese Unie en de Verenigde
Naties extra aandacht voor de positie van
religieuze minderheden.
Drs. P. J. Vergunst, namens de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk
De afgelopen maanden werden in diverse
gisteren aanwezig bij het gesprek, kijkt posilanden, waaronder Irak, Egypte, Iran, Afgha- tief terug op de bijeenkomst. „Het is bij mijn
nistan en Pakistan, religieuze gemeenschap- weten de eerste keer dat het ministerie van
pen getroffen door geweldsincidenten. De
Buitenlandse Zaken een dergelijk gesprek
minister noemde dat geweld „onacceptabel. organiseert. Ik ben blij dat dit kabinet de
De recente geweldsincidenten baren mij
positie van christelijke en andere religieuze
grote zorgen.”
minderheden hoog op de agenda zet.”
18
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
De algemeen secretaris van de GB vroeg
tijdens de bijeenkomst aandacht voor de
positie van christenen in Noord-Korea, al
jaren de nummer 1 als het gaat om christenvervolging. „Van dit land was geen afgevaardigde aanwezig. Ik heb opgeroepen
om verontwaardigd te blijven over wat er
daar gebeurt. Verder heb ik gevraagd of
Nederlandse ambassades in het buitenland
contact kunnen houden of opnemen met
religieuze minderheden. Ook als er in een
land geen sprake is van incidenten leiden
christenen vaak een zwaar leven. Ze kunnen
hun christelijke identiteit niet altijd bekendmaken.”
Ook de bijdrage van ds. Habte van de
Ethiopisch-Orthodoxe Kerk blijft hem bij.
„Hij benadrukte het belang van de houding
van de overheid met het voorbeeld van
Israël in Egypte. Bij een kwaadwillende farao
ging het mis.”
Vergunst redigeerde het in 2008 verschenen boek ”Vervolgd om Jezus’ wil”, over het
lijden van vervolgde christenen.
Genomen uit het Reformatorisch Dagblad, 17
maart 2011.
Veel indruk op Vergunst maakte het verhaal
van ds. J. Linandi, predikant van Gereja
Kristen Indonesia Nederland. „Hij vertelde
dat Indonesische christenen regelmatig een
vergunning wordt geweigerd om een kerk
te bouwen. Als kind maakte hij mee dat een
kerk in brand werd gestoken.”
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
19
Bijbelverhaal
jezus opgestaan
Na zonsopgang gingen Maria Magdalena en de andere vrouwen terug naar het graf.
Toen ze er kwamen, zagen ze dat de steen voor de ingang was weggerold en dat
de bewakers waren verdwenen.
In het graf troffen de vrouwen een engel aan. “Wees niet bang,” zei de engel.
“Jezus is hier niet meer. Hij is opgestaan uit de dood. Kijk, hier lag zijn lichaam.
Ga aan de discipelen het goede nieuws vertellen. Jullie zullen hem vinden in Galliër,
zoals Hij heeft beloofd.”
De vrouwen waren tegelijkertijd bang en blij en ze renden naar de discipelen om
alles te vertellen.
Bron: Mijn Eerste Bijbel
20
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Kinderrubriek: Onderbouw
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
21
Preekrooster april t/m juni 2011
3 APRIL
24 APRIL PASEN
AM
ds. C. Fieren N+I
AM
ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)
RW
ds. S. Tjahjadi I+(N)
DH
ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I
DD
ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)
SD
ds. S. Tjahjadi I+(N)
AR
Dr. C. de Jonge N+I
NM
ds. J. Linandi N+I
TB
ds. J. Linandi N+I
TB
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
10 APRIL
1 MEI
AM
ds. Binsar J. Pakpahan - Kinderdoop I+(N)
AM
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
DH
ds. N.M. van Kampen-Boot N+I
RW
ds. M.A.M. Sasabone N+I
SD
ds. J. Linandi N+I
DD
ds. J. Linandi N+I
NM
ds. S. Tjahjadi I+(N)
AR
ds. A. Verburg N+I
TB
ds. C.C. Leuhery-Sinay N+I
TB
ds. A.H. Leatomu N+I
17 APRIL
8 MEI
AM
ds. S. Tjahjadi I+(N)
AM
ds. M.A.M. Sasabone N+I
RW
ds. J. Linandi N+I
DH
ds. J. Linandi N+I
DD
ds. A. Verburg N+I
SD
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
AR
ds. Binsar J. Pakpahan - Geloofsbelijdenis I+(N)
NM
ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)
TB
ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I
TB
ds. L.P.J. van Bruggen N+I
22 APRIL GOEDE VRIJDAG + HEILIG AVONDMAAL 15 MEI
AM
19.30 ds. J. Linandi,
Johanneskapel, Amstelveen N+I
DH
14.00 ds. S. Tjahjadi I+(N)
DD
AM
ds. J. Linandi N+I
RW
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
19.30 ds. S. Tjahjadi,
bij Fam Bossche, Spijkenisse I+(N)
DD
ds. A.H. Leatomu N+I
AR
Dr. A.J. Plaisier N+I
AR
19.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
TB
ds. S. Tjahjadi I+(N)
TB
19.30 ds. Daniel K. Listijabudi I+(N)
22 MEI
Aanvangstijd diensten 14.00 uur, behalve Den Haag
(DH) om 12.30 uur, Arnhem (AR) om 13.30 uur en
Tilburg (TB) om 10:00 uur of anders vermeld.
Kerkelijk Bureau
Zambezilaan 31
2622 DR Delft
( / 7 (015) 261 02 76
 [email protected]
Scriba
( (0161) 228 041
 [email protected]
22
ING
rekeningnummer:
26.18.290 te Den Haag
Rabobank
rekeningnummer:
30.23.01.305 te Den Haag
AM
ds. John T.H. Tan N+I
DH
ds. S. Tjahjadi I+(N)
SD
ds. A.H. Leatomu N+I
NM
ds. J. Linandi N+I
TB
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
N+(I) Preek Nederlands / samenvatting Indonesisch
N+I Preek in zowel Nederlands als Indonesisch
I+(N) Preek Indonesisch / samenvatting Nederlands
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
29 MEI
AM
ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I
DH
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
DD
ds. S. Tjahjadi I+(N)
AR
ds. C.C. Leuhery-Sinay N+I
TB
ds. O.J. Ruff N+I
2 JUNI Hemelvaart
AM
ds. A.H. Leatomu N+I
DH
ds. J. Linandi N+I
DD
ds. mw. L. Roersma N+I
AR
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
TB
ds. S. Tjahjadi I+(N)
5 JUNI
AM
ds. J. Linandi N+I
RW
ds. N.M. van Kampen-Boot N+I
DD
10.00 uur ds. S. Tjahjadi - gezamenlijke dienst. N+I
AR
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
TB
ds. A. Verburg N+I
12 JUNI
AM
ds. S. Tjahjadi I+(N)
DH
ds. A.H. Leatomu N+I
SD
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
NM
Dr. Nieke K. Atmadja N+I
TB
ds. J. Linandi N+I
19 JUNI
AM
ds. L.P.J. van Bruggen N+I
RW
ds. C.C. Leuhery-Sinay N+I
DD
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
AR
ds. J. Linandi N+I
TB
ds. A.. de Jong N+I
26 JUNI
AM
Hr. Edward Hanock, S.Th. N+I
DH
ds. S. Tjahjadi I+(N)
SD
ds. J. Linandi N+I
NM
ds. A.H. Leatomu N+I
TB
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
Amstelveen [AM] – Pauluskerk
Wolfert van Borsselenweg 116, 1181 PJ,
( (020) 641 34 71
(Van Amsterdam CS, bus 170 richting Uithoorn, bus
172 richting Amstelveen, halte Dijkgravenlaan)
Secretariaat AM: Maarten Lutherweg 78,
1185 AP Amstelveen, ( (020) 441 65 54.
Schiedam [SD] - Magnalia Deïkerk
Albardastraat 67, 3119 PB, ( (010) 473 86 70.
(Van Schiedam CS, metro richting Spijkenisse, halte
Parkweg)
Dordrecht [DD] - Opstandingskerk
Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP,
( (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halte
Henri Polakstraat;
van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat SD/DD: ‘s Gravenweg 764-J, 3065 SJ
Rotterdam, (/7 010-2887077.
Rijswijk [RW] – Nieuwe kerk
Steenvoordelaan 364, 2284 EH, ( (070) 394 31 18.
(Van Station Rijswijk ZH, 5 minuten lopen.
Bus 23, halte Prinses Beatrixlaan.)
Den Haag [DH] - Thomaskerk
Abcoudestraat 2, 2546 EG, ( (070) 329 36 56.
(Van Den Haag CS, tram 6, RR4, halte Ziekenhuis
Leyenburg, 6 minuten lopen.
Bus 25 halte Almeloplein, 4 minuten lopen)
Secretariaat RW/DH: Fluitenbergstraat 4-69,
2545 NL Den Haag, ( (070) 366 77 33.
Arnhem [AR] - Kruiskerk
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, ( (026) 321 23 73.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting
’t duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)
Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, ( (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: Populierenstraat 9,
6851 HZ Huissen, ( (026) 325 73 12.
Tilburg [TB] - Pauluskerk
Heuvelstraat 141, 5038 AD,
tel. 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Abdis van Thornstraat 69,
4901 ZA Oosterhout. ( 06 - 2060 4191
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
23
Kinderrubriek: Bovenbouw
Kom , we gaan samen de engel maken met origami!
24
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Mariniersgroet
Afscheid dhr. Martin Hoekstra
O
p 2 november 2010 nam het Marinierskorps Nederland met een ceremonie en
een mariniersgroet afscheid van de heer
Martin Hoekstra, echtgenoot van Merry Wawah
Kurniasih, lid van GKIN, regio Amstelveen. De heer
Hoekstra was marinier in Indië en in Nederland
aangesloten bij het Marinierskorps Nederland.
Tijdens het ziekbed van de heer Hoekstra hebben
dominee Johannes Linandi en de heer Kok Liang
Tan (toen nog ouderling) de heer Hoekstra een
aantal keren thuis bezocht. Dominee Linandi begeleidde de Dienst van Woord en Gebed in de aula
van de Noorderbegraafplaats te Amsterdam.
Bijzonder is dat de heer Hoekstra, in het bijzijn van
zijn vrouw, op latere leeftijd het sacrament van de
Heilige Doop heeft mogen ontvangen.
Marcel Mustamu
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
25
Grensgangers
Vraaggesprek met ds. Nieke Atmadja
H
et jaarthema 2011 van GKIN is: “Bewustwording van identiteit
als Christen”. Woorden die in eerste instantie ver van je staan,
maar wanneer je over eenheid, broeder- en zusterschap en
omzien naar elkaar praat wordt het duidelijk.
Levensloop van dr. Nieke Atmadja
Geboren in 1945 in Semarang
(Java, Indonesië).
Na het volgen van een theologische
opleiding in Jakarta ging ze les geven
aan het theologisch seminarie in haar
geboorteplaats.
Twee jaar later pakte ze haar studie
weer op en sloot die af met de titel
Master of Theology.
De Wereldraad van Kerken bood haar
de gelegenheid om in Nederland te
gaan studeren. Aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam behaalde ze in 1981
haar doctoraal. In 1989 promoveerde
ze aan de Theologische Universiteit in
Kampen op een studie over Dialoog en
Educatie.
Zij trouwde met Andreas Kristianto.
Hij overleed in het jaar 2000. Samen
kregen ze twee kinderen, een zoon en
een dochter.
In 1995 werd zij als eerste vrouwelijke
migrantenpastor bevestigd tot predikant van de Gereformeerde Kerk in
Amstelveen.
Ze is sinds enkele jaren ook adviseur
van het bestuur van SKIN, een landelijke vereniging van migrantenkerken.
Inmiddels is dr. Nieke Atmadja ook te
vinden via Facebook.
26
In het kader van het jaarthema hebben onze vaste
predikanten een serie van drie preken verzorgd
met de volgende thema’s: “Onze identiteit als Profeet” (ds. B. Pakpahan), “Onze identiteit als Priester“
(ds. J. Linandi ) en “Onze identiteit als Koning” (ds. S.
Tjahjadi). De gemeenteleden zijn via GKIN Nieuws
gevraagd om te participeren (= meedoen) dan wel
een bijdrage te leveren.
Onze identiteit als Christen
Grensgangers een gids voor migrantenvoorgangers en geschreven door een migrant. Als reactie
op de vraag van GKIN Nieuws heb ik dr. Nieke K.
Atmadja, theoloog en predikant (van Indonesische
komaf, bekend als tante Nieke), gevraagd of zij
zou willen meewerken aan een vraaggesprek voor
GKIN Nieuws over haar gesprekken met migrantenvoorgangers uit alle windstreken. De gesprekken
zijn gebundeld in een boek met de titel: “Grensgangers”. In de GKIN Nieuws editie van januari 2011 is
dit boek aangekondigd. Ik ken dr. Nieke nog niet
zo lang. Tot nu toe heb ik een eredienst van haar
meegemaakt. Het toeval is dat ik op die zondag ingeroosterd was als voorzanger en het was meteen
raak! De liederen die in de liturgie waren opgenomen staan niet in mijn Top 5 lijst van de liederenbundel. De melodieën klinken mij als nieuw in de
oren als u begrijpt wat ik bedoel.
Christenmigrant in Nederland
De Christenmigranten en hun kerken vallen niet
direct op. Toch vragen ze aandacht niet alleen
vanwege het grote aantal betrokkenen en hun
diversiteit.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
De levenskracht van hun geloof en hun bijzondere ervaringen als migranten zijn een
verrijking voor alle Nederlandse Christenen.
Zij beleven hun geloof op hun eigen unieke
manier, gerelateerd aan hun cultuur. Waar
houden zij zich mee bezig? Waar lopen zij
tegen aan? Wat kunnen we van elkaar leren?
Gereja Kristen Indonesia
Nieke Atmadja’s ouders waren eerste generatie Christenen. Ze waren lid van de Gereja
Kristen Indonesia (Indonesische Christelijke
Kerk) op Midden-Java. Men zou kunnen
stellen dat deze kerk is voortgekomen uit
Calvinistische, methodistische en charismatische tradities. Ook is er een band geweest
tussen deze kerk en de zending van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (nu opgegaan in PKN). Anders dan in Nederland is
het lastig om een Indonesische kerk in een
bepaald hokje te stoppen en te zeggen “die
is hervormd, die is gereformeerd, die Luthers”. Indonesische kerken zijn meestal via
etnische lijnen ontstaan en georganiseerd.
“Als migrant kijk je naar je omgeving en
besef je dat je anders bent dan de meerderheid. Je bent intenser bezig met je afkomst,
je wortels”.
Vragen aan dr. Nieke Atmadja
Hoe is uw relatie met de Bijbel?
 In mijn kindertijd had de Bijbel voor mij
een emotionele betekenis. De Bijbel was
mijn persoonlijke gids. Mijn relatie met
de Bijbel is geleidelijk veranderd. Ik identificeer mij met de Syro-Fenicische vrouw,
een vrouw met een groot geloof (Marcus 7:
24-33). Het is een verhaal over de kracht en
de emancipatie van een vrouw en tegelijkertijd de kracht en de emancipatie van een
migrant.
De Bijbel is een troost en bemoediging.
Het boek Grensgangers heeft u aan SKIN opgedragen. Bent u tevreden met uw bijdrage?
 Uiteindelijk ben ik tevreden met het
resultaat en ben daar God dankbaar voor. Er
zijn zoveel boeken geschreven over migranten door Nederlanders. Uniek en bijzonder
is dat dit boek over migranten door een
migrant is geschreven.
Kunt u specifieke elementen van migrantenkerken noemen die blijken uit de gesprekken
die u met migrantenvoorgangers heeft gevoerd? Wat onderscheidt hen van de Nederlandse Christenen?
 Migrantenvoorgangers kennen geen
schriftcultuur maar zijn daarentegen verbaal
sterk. Het kost de gevraagde migrantenvoorgangers veel moeite om iets op papier
te zetten. Er is geen afstand tussen de
Bijbelverhalen en de migrantenvoorgangers. Beiden lopen naast elkaar, bijna hand
in hand.
Eén van de voorgangers noemt in zijn verhaal
dat eerste generatie migranten voornamelijk
bezig is met de eigen identiteit. De tweede
generatie is beter in staat haar grenzen te
verkennen en deel uit te maken van de Nederlandse samenleving of de westerse samenleving in het algemeen. Deelt u deze mening?
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
27
 Voor een deel. Het is een lang proces. Ook
de tweede en derde generatie houdt zich
bezig met de eigen identiteit. Identiteit is
geen gesloten systeem. Identiteit is groeien
en openstaan voor elkaar. Identiteit moet
je koesteren, maar tegelijk openstaan voor
andere mensen .
We lezen allemaal de Bijbel door onze eigen
bril. Maar het kan zijn dat mijn bril vuil is
omdat ik nare ervaringen in mijn leven heb
gehad. Moeten we bewust zijn van het gevaar
dat we de Bijbel uitleggen aan de hand van
onze ervaringen?
 Zonder een bril op te zetten is er geen
contact met de Bijbel. Het gevaar is dat
men zijn gelijk met kwade gedachten met
Bijbelse teksten bevestigt. Hier is sprake van
fundamentalisme.
Eén van de voorgangers in het boek zegt dat
de wereld snel aan het “verpinkstèren” is. In iedere kerkboodschap zitten wel elementen van
de pinkstergemeente. Deelt u deze mening?
 Het is een feit dat Wereldwijd gezien een
grote groep Christenen zich bij de Pinkstergemeente aansluit vanwege persoonlijke
emoties en wereldse invloeden. Niet iedere
kerk verkondigt de boodschap met Pinksterelementen. Het hangt af van de kracht
van de voorganger, van de gemeente en de
invloed van globalisatie.
Visie op de bijbel. Kunt u een goed middel
noemen om de gemeente met de inhoud van
de Bijbel vertrouwd te laten raken?
 Er is niet één goed middel maar er zijn
vele manieren. De kerk kan niet alleen op
zondag functioneren, maar ook door Bijbelstudies, toerusting, scholing etc. Met andere
woorden het vertrouwd raken met de Bijbel
gebeurt niet alleen vanuit de preekstoel.
28
De kerk biedt diaconale hulp. Migrantenkerken hebben belangstelling voor diaconie maar
zoeken niet bewust naar diaconale projecten.
Over het algemeen wil men liever de problemen in eigen kring houden en zelf een oplossing zoeken. Beaamt u deze stelling?
 Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik het hier
mee eens ben. Migranten helpen eerst hun
eigen mensen en dan pas de anderen. Jezus
leert ons om de liefde over de grenzen te
tonen. Kortom niet alleen eigen mensen
helpen maar diaconale hulp bieden aan
vreemden hier dichtbij en overzee.
In Indonesië is de preek doorspekt met voorbeelden uit het dagelijks leven en is bedoeld
om de gemeente op te wekken, herkent u dit?
 Voorbeelden gebruiken alleen is niet
voldoende. De preek dient theologisch
onderbouwd te zijn anders blijft het bij een
verhaal. De kern is de Evangelische boodschap en niet zozeer een verhaal.
Een vraag die mij (en velen met mij) boeit is
waarom het geloof in Indonesië sterker is dan
hier in Nederland. Ligt het aan de sociale voorzieningen die goed zijn geregeld? Je hoeft niet
bang te zijn om ziek te worden want de dokter
en de medicijnen zijn binnen bereik. Je hoeft
niet bang te zijn om je baan te verliezen want
er is achtervang. Alles is aanwezig en geregeld
dus gelooft men minder in God.
 In Nederland is 43%1 van de bevolking
kerkgangers. Er is een terugloop. Per dag
lopen ongeveer 10 mensen de kerk uit door
het individualisme. De wortel ligt bij de tijd.
1 Noot van redactie ter informatie: van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rekent
zich 56% tot een kerkelijke gezindte; 17% bezoekt
tenminste 1x per maand een kerkdienst
(bron: CBS, situatie 2009).
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Merkt u in uw werk als predikant dat men naar
een spannende kerk verlangt? Mensen buiten
de kerk zien de kerk als een oubollig instituut.
Dat de mens centraal staat en men kiest
De kerk lijdt aan een stoffig imago. Het moet
voor vrijheid en democratie hoeft niet per
tegenwoordig spannend zijn.
se slecht te zijn. Het heeft ook haar positieve  Ik ben het hier mee eens maar met een
elementen en invloeden. Dit is de andere
kanttekening: de spanning ligt niet bij de
kant van de medaille. In Indonesië is colvoorganger maar bij de Gemeenschap. De
lectiviteit en gemeenschapszin een groot
last dient men niet bij de predikant neer te
goed. Wat bij velen in Nederland gebeurt,
leggen want de gemeente is mede verantook binnen de Christenmigranten, is dat
woordelijk en die verantwoordelijkheid
de spiritualiteit verdampt, maar de traditie
draagt men samen.
gehandhaafd blijft.
Hoe ziet de (migranten)kerk er volgens u over
Is inmiddels uw indruk van kerkelijk Nederland 10 jaar uit?
veranderd? Het was toen een schok voor u. U
 Ik kan niet vooruit kijken maar ik zie een
constateerde een beschamende naar binnen
positieve wending met een groeiproces.
gerichte geestelijke houding bij veel NederMaar er dient flink aan de weg te worden
landse kerkleiders. Hoe kijkt u er nu tegenaan? getimmerd zodat de samenleving er het nut
 Inmiddels is het op en af. Langzamerhand van kan krijgen. Als migrantenkerk dient
ben ik bewuster geworden dat wij een min- men niet in een isolement te werken maar
derheid vormen in de samenleving. Maar als naar buiten te treden en open te staan voor
minderheid kun je vitaal en creatief zijn.
elkaar: “Laat Het Licht schijnen”.
Na dit vraaggesprek in een ontspannen
Hebt u tijdens uw gesprekken een vorm van
sfeer ging ik niet met lege handen naar huis
eenheid geproefd bij migrantenkerken? Hoe
maar met heerlijke kue (di bunkus). Bedankt
belangrijk is eenheid onder Christenen volgens dr. Nieke voor uw medewerking en gastvriju? Is de realiteit toch niet anders?
heid!
 Eenheid moet je koesteren maar niet ten
koste van verscheidenheid. Er is eenheid in
-overscheidenheid. Eenheid moet je opwekMarcel Mustamu,
ken door mensen te enthousiasmeren,
regio Amstelveen
bewust te maken. Zie Joh. 17: 20 “Ik bid niet
alleen voor hen, maar voor allen die door
hun verkondiging in mij geloven”. Het feit
dat Grensgangers gepubliceerd wordt is
een bewijs van eenheid.
De mens staat centraal. Vrijheid en democratie is de slogan. Dit is niet slecht.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
29
Can you feel it?
Embrace, jongeren GKIN Amstelveen
Geschreven door Elvin Leuhery
D
e GKIN bestaat dit jaar 26 jaar. Dat is niet mis. Vorig jaar, het vijfde lustrumjaar
van de GKIN werd de vergelijking gemaakt met een persoon van 25 jaar.
Op zo’n leeftijd ben je in de meeste gevallen in staat om je eigen boterham te smeren,
voor jezelf te zorgen en beslissingen te nemen. Vaak gaan deze handelingen vanzelf. Maar
betekent het nu meteen dat je vanaf je 25ste helemaal geen fouten meer maakt? Er gaat
geen dag voorbij zonder een fout te maken. Het toegeven van fouten is heel moeilijk, maar
gelukkig kunnen we er ook van leren. En gelukkig hebben we mensen om ons heen, die
om ons geven en ons proberen te corrigeren en aan te moedigen.
Binnen Embrace proberen we leeftijdsgenoten (jongeren en jongvolwassenen) te stimuleren om in deze gejaagde tijd niet de grootste fout te maken: ons schamen voor onze identiteit. Wij zijn Christenen, kinderen van God, broeders en zusters van elkaar. We moeten
elkaar enthousiasmeren en elkaar ondersteunen in het geloof door middel van Bijbelstudies, sharing- en gebedsavonden. Natuurlijk komt er ook een hoop gezelligheid bij kijken:
o.a. weekendjes, uitjes en zaalvoetbaltoernooien.
Dit jaar is het landelijke thema: “Bewustwording van identiteit”. Vanuit deze vraag, kunnen
we ons dan gaan afvragen, waartoe we in staat zijn. God opent deuren die normaal gesloten zullen blijven. We hoeven niet te twijfelen. Als we vallen, dan kunnen we ook weer
opstaan.
Tijdens de jongerendienst op zondag 20 maart proberen we onze kijk op het jaarthema
nog duidelijker toe te lichten.
30
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Dankbrief GKI SW Jabar
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
31
GKIN Actief! regio Schiedam/Dordrecht
Kerstpakket voor het Wijkpastoraat Oude Noorden
W
anneer u dit leest is Kerstmis
al lang voorbij. Maar ik wil nog
even vertellen over één van de
activiteiten van regio Schiedam/Dordrecht
in verband met Kerst: het “Kerstpakket“.
Kerstmis is altijd een gezellige tijd van feest
en samenzijn. De kerstboom staat op zijn
vaste plek, hij lijkt groter en groener dan in
andere jaren vol kleurrijke versieringen. U
spreekt af met familieleden, goede vrienden en vriendinnen zoeken elkaar op. Voor
ons als Christenen, heeft Kerst een diepere
betekenis dan dat alleen.
32
Elk jaar komt de gemeente van regio Schiedam/Dordrecht in actie voor het Wijkpastoraat Oude Noorden. Het Oude Noorden
in Rotterdam is met haar 17.500 inwoners
de grootste wijk binnen de deelgemeente
Noord. De bewoners komen overal vandaan,
tweederde deel is van allochtone afkomst.
Het team van het Wijkpastoraat Oude
Noorden constateert dat er sprake is van
een grote culturele en religieuze diversiteit.
Communicatie tussen mensen uit verschillende culturen is vaak lastiger dan tussen
autochtonen en allochtonen.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Onder leiding van ds. Bärbel Goedeking
organiseert het team van het Wijkpastoraat
Oude Noorden verschillende activiteiten
zoals Kingswork (het kinderwerk), moeder
en kind uitstapjes, goederenproject, voedselbank, Paasontbijt, Kerst-Inn, etc. om hen
te helpen.
Deze gelegenheid gebruiken ze om contact
met buurtbewoners te leggen die het financieel niet redden.
Lely Zwamborn
Als een kleine bijdrage van regio Schiedam/
Dordrecht verzamelen we etenswaren,
vooral houdbare artikelen zoals rijst, pasta,
ontbijtkoek, bami, koffie en suiker, als kerstpakket. In de tweede week van de maand
december brengen we dit voedsel naar het
Oude Noorden. Het team van het Wijkpastoraat stelt de voedselpakketten zelf samen.
Daarna delen ze in de week van Kerst de
voedselpakketten uit aan arme bewoners.
Indonesisch Restaurant Anak Dèpok
Dolderseweg 85
3734 BD Den Dolder
030-2292915 (na 15.30 uur)
Dinsdag’s gesloten
Personeel zowel voor keuken als bediening gezocht uit de regio Utrecht.
Meer informatie? Mail naar [email protected] Richard of Margie Teillers of bel 030-2292915
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
33
Gesprek met minister Uri Rosenthal
van Buitenlandse Zaken
Bijeenkomst met leiders van vervolgde religieuze minderheden • Den Haag, 16 maart 2011
Zijne Excellentie de Heer Uri Rosenthal,
Hartelijk dank voor de uitnodiging voor
deze waardevolle bijeenkomst.
Mijn naam is Johannes Linandi, predikant
van Indonesisch-Nederlands Christelijke
kerk. Ik woon vanaf 2001 in Nederland. De
vervolging van religieuze minderheden
raakt mij persoonlijk en gaat mij ter harte. Ik
heb zelf meegemaakt wat het is. Mijn kerk
in Jakarta is door een mensenmassa totaal
verbrand, terwijl ik daar aanwezig was, in
november 1998 tijdens ongeregeldheden
jegens christenen.
Ik volg dagelijks de situaties en ontwikkelingen in Indonesië. Ik ben bezorgd over de
toenemende intolerantie jegens religieuze
minderheden, in het bijzonder de christenen. De godsdienstvrijheid is formeel gegarandeerd in de grondwet van Indonesië
(artikel 29), maar in de praktijk is het anders.
Er zijn veel problemen m.b.t. geweld en discriminatie van christenen, die veroorzaakt
wordt naar m.i. zowel door de regionale of
landelijke overheid als door extremistische
groeperingen. Die problemen zijn:
a. discriminatie. De moeilijkheden om
kerken te bouwen, vanwege de zeer
ingewikkelde procedures van bouwvergunningen, zoals vermeld in de ‘Gezamenlijke verordeningen van de minister
van godsdienstige zaken en van binnenlandse zaken’ (SKB 2 menteri), die sinds
2006 van kracht is.
34
b. belemmeringen om godsdienst te beoefenen.
c. vernielingen, het sluiten van en het
verzegelen van kerkgebouwen. Recente
voorbeelden zijn: 1. enkele kerken in
Temanggung, Midden Java werden op
8 februari 2011 vernield en/of verbrand,
2. enkele kerken werden gesloten, zoals:
GKI Taman Yasmin Bogor, West Java. In de
rechtbank heeft deze gemeente tot in het
hoogste rechtssysteem gewonnen, maar
de plaatselijke overheid van Bogor gaf
hen desondanks geen toestemming om
kerkdiensten te houden. Er kwamen ook
daarna demonstraties tegen die kerk van
mensen die beweren de lokale bevolking
te vertegenwoordigen.
d. het geweld is niet alleen gericht op de gebouwen, maar ook op de christenen. Zoals: een vrouwelijke predikant van HKBP
(Batakse kerk) Pondok Timur Indah- Bekasi (West Java) ds. Luspida Simanjuntak.
Zij werd op 12 september 2010 geslagen
en ouderling Asia Sihombing werd gestoken. Elke keer na gewelddadige acties
werd door de overheid medegedeeld dat
het een puur criminele daad was en het
niet te maken had met godsdienstige
motieven.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
De extremistische groeperingen krijgen
vrijbrief, veel ruimte om de andersdenkenden te bestrijden. de belangrijke doelen
zijn: kerken, en de laatste tijd de moskeeën en aanhangers van de Ahmediya
gemeenschap (waar 3 doden zijn gevallen
in Cikeusik, West Java). De extremistische
groeperingen zijn goed gemobiliseerd en
georganiseerd en gebruiken veel geweld
in hun acties. In veel gevallen hield de
politie de extremistische groeperingen
niet tegen ondanks hun aanwezigheid in
grote getale. De overheid neemt geen actie
tegen verschillende gewelddadige bewuste
acties. Uit angst voor deze groeperingen
of wellicht om bepaalde politieke redenen.
Veel gevallen/zaken worden in de doofpot
gestopt. Er volgt geen verdere follow up. En
zaken worden niet afgewikkeld’ .
Een voorbeeld daarvan is: SETIA Theologische Hogeschool in Jakarta. Het is al 2 jaar
geleden dat de studenten en docenten werden verdreven van hun campus. Sindsdien
moeten ze leven en studeren in ballingschap onder slechte omstandigheid.
Gezien de historische band tussen Nederland en Indonesië en gezien de aanwezigheid van ontwikkelingshulp van Nederland
in Indonesië, pleit ik dat Nederland (en wellicht de Europese Unie in groter verband)
de bezorgdheid omtrent onderdrukking en
discriminatie van religieuze minderheden
kan uitspreken tegen de Indonesische regering. Wellicht kan de ontwikkelingshulp van
Nederland gedeeltelijk bestemd worden
voor de steun aan de religieuze minderheden in Indonesië.
ds. Johannes Linandi
I ndo nesi sche
de licatessen
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten
Torenlaan 21a, 1251 HE Laren
 (035) 531 8788
 (035) 538 1311
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
35
Dankbrieven GKI Jakarta & GK Bogor
36
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
Kerkbalans: Daar geef je voor
Ontvangen VVB januari t/m december 2010: Totaal € 109.798,05
SD/DD
RW/DH
Voorlopige toezegging
47.318,44
AM
10.629,06
33.545,00
AR/NM
8.868,80
14.626,02
TB
€ 114.987,32
TOTAAL
Realisatie
45.206,93
9.230,04
33.572,00
7.918,44
13.870,64
€ 109.798,05
120.000
Toezegging
100.000
80.000
Realisatie
60.000
40.000
20.000
AM
SD/DD RW/DH AR/NM
TB
TOTAAL
PaasPuzzel
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
37
GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)
Verslag over 1e kwartaal: Januari t/m maart 2011
Opgesteld door: Coördinator LKB
1.
•
•
•
•
•
•
Pastorale zorg:
Regio Amstelveen / Amsterdam e.o.: ds. J. Linandi.
De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi.
Regio Schiedam/Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
Regio Rijswijk/Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
Regio Arnhem/Nijmegen e.o.: ds. B.J. Pakpahan.
Regio Tilburg e.o.: ds. B.J. Pakpahan. Elke donderdag pastorale inloopdag in de Pauluskerk van
11:00 uur tot 20:00 uur
2.Huissamenkomsten:
• Regio Amstelveen / Amsterdam: 1maal per maand op 4de donderdag om 10.00 uur in de Kruiskerk te Amstelveen.
• Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: 1maal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur
te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
• In Huize “Patria” in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi.
• Regio Arnhem/ Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
• Regio Schiedam / Dordrecht: laatste vrijdag van de maand, o.l.v ds. S. Tjahjadi.
3.Catechisatie:
• In Amstelveen volgens afspraak.
• In Rijswijk/ Den Haag en Schiedam/ Dordrecht volgens afspraak.
• In Arnhem/Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.
4.Bijbelstudie:
• Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Pauluskerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J.
Linandi, zr. Linda Kwee, zr. Margie Teillers, zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
• Amstelveen, Bijbelstudie/ sharing Jongeren Embrace, elke week, even weken op woensdag,
oneven weken op vrijdag om 19:45 uur.
• Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
• Den Haag: Thomaskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om 19:30 uur, o.l.v. ds. S.
Tjahjadi. (in de maand december één keer te Steenvoordelaan 342, Rijswijk)
• Den Haag: Thomaskerk, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
• Den Haag: Thomaskerk, gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand.
• Arnhem/Nijmegen 2de woensdag van de maand, o.l.v. ds. B.J. Pakpahan.
• Tilburg: o.l.v. ds. B.J. Pakpahan.
5.Groeigroep:
• Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. br. Iskandar Gandasasmita.
6. Diakonia en Marturia:
• 30-01-2011: 5de zondag, alle regio’s 2de collecte bestemd voor de diaconie.
7.Bevestiging/ aftreden nieuwe ouderlingen:
• 23-01-2011: Bevestiging br. Swan Hauw Han en br. Peter van Duijn, regio Rijswijk/ Den Haag.
• 23-01-2011: Aftreden zr. Kim Hesselaar, regio Schiedam/ Dordrecht na vervulling van 2 ambtstermijnen. Bekrachtiging in de eredienst van 30-01-2011.
• 08-02-2011: Aftreden br. Eric Rumondor, regio Rijswijk/ Den Haag na 1ste ambtstermijn.
Bekrachtiging in de eredienst van 27-03-2011.
• 09-03-2011: Aftreden zr. Desiree Gandasasmita-Tuntomo in het bijzonder voor de regio Tilburg na
vervulling van 1 ambtstermijn. Bekrachtiging in de eredienst van 27-02-2011.
38
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
8.
•
•
•
•
•
Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):
Elke 2de maandag van de maand Vergadering Platform Migrantenkerk.
06-02-2011: Moderamen in Pauluskerk te Tilburg.
26-03-2011: Landelijke Penningmeestersvergadering in Thomaskerk Den Haag.
23-03-2011: Raadsvergadering van de HGK in de Lutherse kerk, Den Haag.
16-03-2011: Op uitnodiging, een gesprek met Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over
religieuze minderheden in diverse landen in Azië, Afrika en Midden Oosten. GKIN wordt door ds.
J. Linandi vertegenwoordigd.
9.Geboorte:
• 25-01-2011: Mali, dochter en 1e kind van Mark en Pitty Buitendijk-Herrmann van de regio Tilburg.
• 04-02-2011: Anna Mei Ling, derde kind van Dax en Petra Kho (regio Rijswijk/Den Haag)
• 18-02-2011: Jason Pratama, zoon en eerste kind van Marcel en Elly van der Vlist-Pattiradjawane
(regio Tilburg).
• 24-02-2011: Marsahala Lumban Gaol in Medan, eerste kind en zoon van Pahala Lumban Gaol en
Sartika Purba (regio Schiedam/ Dordrecht).
• 01-03-2011: Thian Agape Junior Liem, zoon van Telmy Liem-Emie en Agape PBH Liem (regio Amstelveen).
• 12-03-2011: Davino Putra Norbertus Verhoof, zoon van Ben en Misyati Verhoof-Abdulhadi en
broertje van Björn (regio Tilburg).
10.Kinderdoop:
• 18-12-2010: Valerie Lianna Patty Heistek, dochter van Judith en Jurriaan Heistek uit Heerenveen,
bediend door ds. S. Tjahjadi, Huissamenkomst Noord Oost Nederland.
• 30-01-2011: Nathania Gandasasmita, dochter van Iskandar en Desiree Gandasasmita en zusje van
Katharina, Pauluskerk Tilburg, onder bediening van ds. Binsar J. Pakpahan.
• 13-02-2011: Ashira Elaine Boro, dochter van broeder Herman Boro en zuster Grace Lamminar,
Pauluskerk, Amstelveen onder bediening van Ds. J. Linandi.
11.Volwassendoop in noodsituatie:
• 14-11-2010 in Kampen aan mw. Geke Herssenberg bediend door ds. J. Linandi.
12.Nieuwe dooplidmaten/ belijdendlid/ sympathisant/ uit de ledenlijst:
Regio Amstelveen:
• 18-12-2011: Valerie Lianna Patty Heistek (dooplid).
• 13-02-2011: Ashira Elaine Boro (dooplid).
• 21-02-2011: zr. E. Hilman-The, uit de ledenlijst op eigen verzoek.
Regio Arnhem/ Nijmegen:
• 23-01-2011: Zr. Nurmi T. Vervoort Simatupang en Niels Vervoort (belijdendlid), Floris (dooplid) uit Gennep.
Regio Rijswijk/ Den Haag:
• 20-01-2011: Br. Theo Souisay uit Rijswijk.
• 20-01-2011: Zr. Carla de Jong uit Spijkenisse.
Regio Schiedam/ Dordrecht:
• 06-12-2010: Zr. M. (Tine) de Groot-Laban uit Rotterdam, met attestatie van PKN Rotterdam-Ommoord (Open Hofkerk).
Regio Tilburg:
• 30-01-2011: Nathania Gandasasmita (dooplid).
13.Huwelijksinzegening:
• 22-01-2011 br. Joris-Joost Snellenberg en zr. Masmei Ulinta Ginting van regio Rijswijk/Den Haag,
in de Nieuwe Kerk te Rijswijk, onder bediening van Ds. Stanley Tjahjadi.
14.Overleden:
• 24-11-2010: 33 jaar in Kampen, Mw. Geke Herssenberg, Begrafenis 30-11-2010 de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Kampen na een (aangepaste)afscheidsdienst in de Bazuinkerk te Kampen
o.l.v. ds. F.J.K. van Santen.
• 08-12-2010: Den Haag mw. Mary Pauline Sick, moeder van Nancy Carolus en schoonmoeder van
Henry Pratasik van de regio Rijswijk/Den Haag. Dienst van Woord en Gebed 14-12-2010 in de Aula
van Begraafplaats Nieuw Eykenduynen, Kamperfoeliestraat 2A – Den Haag, aansluitend de begrafenis.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
39
• 16-12-2010: in Wageningen op 96-jarige leeftijd overleden, Mw. Biauw Nio Sie – Ong weduwe van
dhr. Hian Beng Sie, uit regio Arnhem/Nijmegen. Crematie plechtigheid 24-12-2010 in crematorium Moscowa te Arnhem.
• 29-12-2010: mw. Johanna Kimijati Kusuma (Kiem Nio Oei) weduwe van Soe Khoan Khoe en oma
van Liliane Tjoa van regio Amstelveen. De crematieplechtigheid 06-01-2011 in Bilthoven.
• 03-01-2011: mw. Soejanto, moeder van zr. Kartika Wulandari- Moerkerk van regio Amstelveen.
• 14-01-2011: op 87 jarige leeftijd in Breda overleden dhr. Bian Hong The, echtgenoot van zr. Wies
The (regio Amstelveen) en zwager van zr. Cily Soei-Tan en zr. Bea Tan van regio Rijswijk/Den Haag.
• 17-01-2011: op 60 jarige leeftijd in Den Haag, dhr. Djien Han Sie in Den Haag, broer van br. Djien
Kiat Sie en schoonzus van zr. Mehlawati Mulasimadhi, regio Rijswijk/ Den Haag.
• 25-01-2011: op 70-jarige leeftijd te Manado, mw. Fientje Tolip, moeder van zr. Titi vd Bree en
schoonmoeder van br. Joop vd Bree uit regio Arnhem/Nijmegen.
• 30-01-2011: in Jakarta op 65-jarige leeftijd mw. Annie Yohanna Ngantung, oudere zus van zr. Jane
Ngantung uit regio Arnhem/Nijmegen.
• 13-02-2011: op 61 jarige leeftijd br. Yusuf Mulyadi in Medan, jongere broer van zr. Mary Mulyadi.
• 15-02-2011: 79-jarige leeftijd in Indonesië de heer Max Macawalang, broer van broeder Benny
Macawalang en zwager van zuster Paula Macawalang-Saul van regio Amstelveen.
• 16-02-2011: in Jakarta dhr. Ing. Hubertus Hakim, 61 jaar, zwager van zr. Lilian Nayoan
• 19-02-2011: Jakarta, mw. Sumi Dewi Taslim, moeder van Ds. Yolanda Pantou. rematie 21 -02-2011.
• 20-02-2011: Mw. Pattiradjawane, pleegmoeder en tante van zr. Elly van der Vlist -Pattiradjawane
uit Vlijmen van regio Tilburg.
• 21-02-2011: 56-jarige in Jakarta de heer Paul Gerard Saul , tweelingbroer van zuster Paula
Macawalang-Saul en zwager van broeder Benny Macawalang.
• 17-03-2011: te Nijmegen dhr. Otto Nanariain in de leeftijd van 87 jaar. De “Malam Penghiburan”
22-03-2011 onder bediening van ds. B.J. Pakpahan, uitvaartdienst 23-03-2011 te Nijmegen.
• 28-03-2011: te Balikpapan (Kalimantan Timur, Indonesië) op 73-jarige leeftijd dhr. August Simon
Bernadus, vader van zr. Mary Somers-Bernadus uit regio Tilburg. Begrafenis 29-03-2011.
15.Bouwfonds GKIN:
• Bouwfonds GKIN: per 24-03-2011: € 276.809,09
16.Verlofpredikanten:
• Ds. B. Pakpahan: van 01-02 t/m 16-02-2011.
• Ds. J. Linandi: van 15-02 t/m 20-02, en van 22-03 t/m 27-03-2011.
• Ds. S. Tjahjadi: 03-03 t/m 07-03-2011.
17.Activiteiten:
• Landelijke activiteiten:
- 02-01-2011: In alle regio’s Eerstelingen Dankofferande.
- 12-3-2011: Toerustingsdag ouderlingen te Tilburg.
- In de maand januari - februari: Aktie Kerk Balans.
- In de maand maart - april 2010: Preken serie over onze identiteit: Dit thema van de GKIN wordt in 2011
belicht in 3 preken: ‘Onze identiteit als koning’, ‘Onze identiteit als profeet’,‘Onze identiteit als priester’.
• Regionale activiteiten:
Amstelveen:
• 13-03-2011: Evaluatie vijfjarenplan.
Rijswijk/ Den Haag:
• 27-03-2011: Gemeentevergadering in de Thomaskerk, Den Haag, aansluitend Liefdemaal.
• 27-03-2011: Bevestiging Jongerencommissie en Muziekcommissie, Thomaskerk, Den Haag.
Schiedam/ Dordrecht:
• 20-03-2011: Gemeentevergadering.
• 22-03-2011: Bezoek van de vrouwenmiddaggroep aan het Verpleeghuis Crabbehof te Dordrecht.
40
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 2 • April 2011
HAY LIE INTERNATIONAL
Speciaal tarief:
Jakarta - Surabaya - Denpasar
Openingstijden: ma-vrij 11.00 - 17.00
Hay Lie Travel
Maldenhof 101
1106 EC Amsterdam
 (020) 662 2932
 (020) 772 2369
www.haylietravel.nl

Vergelijkbare documenten

Nummer 4 - okt 2011

Nummer 4 - okt 2011 Afscheid dhr. Martin Hoekstra 

Nadere informatie

Nummer 2 - april 2014

Nummer 2 - april 2014 Advertentiewerving en Mailing Tio Sien Tjwan Jan van den Driest Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen

Nadere informatie

Nummer 4 - okt 2010

Nummer 4 - okt 2010 Afscheid dhr. Martin Hoekstra 

Nadere informatie