IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S

Commentaren

Transcriptie

IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
In de stroom van de tijd
En la corriente del tiempo
Gedichten - Poemas
Germain Droogenbroodt
Tekeningen - Dibujos
Frans Minnaert
Versión castellana en colaboración con el autor:
Rafael Carcelén García
11:42
PÆgina 1
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Poëzie
In de stroom van de tijd En la corriente del tiempo
Poëzie van: Germain Droogenbroodt
© Germain Droogenbroodt en
POINT vzw, Rekkemsestraat 167, B-8510 Marke en bij
POINT International, “Ithaca”, Apdo.125,
E-03590 Altea (Alicante) España.
http://www.point-editions.com
Omslag en tekeningen: Frans Minnaert
ISBN 9789071152009
EAN 9789071152009
D/2008/4229/2
NUR 306
De POINT-uitgave verschijnt eenmaal per jaar.
Een abonnement kost 15€, port inbegrepen.
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
11:42
PÆgina 2
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INTRODUCTIE
Zelfs een lezer die het voorgaande werk van de dichter Germain
Droogenbroodt niet bijzonder goed kent, zal meteen bij het lezen
van de eerste gedichten de motieven, de stijl en vooral de onmiskenbare toon van zijn poëtische stem herkennen. De nieuwe
bundel is een hoogtepunt die begon met de Weg – gepubliceerd
in 1998 en die voortgezet werd met Tegenlicht in 2002.
In de stroom van de tijd is een cruciale stap om – zoals Valente
het schreef - door het creatieve schrijfproces een grotere, vollediger kennis te bereiken van wat ons omringt en dat, al dan niet
zichtbaar, duidelijker wordt. De huidige bundel kwam tijdens
twee verschillende periodes, maar op dezelfde plaats, in Niglath,
een klein dorpje in het hart van de Himalaya, tot stand. Meteen
wordt de belangrijke rol van het landschap en daarin de stroom
die een eigen klank (de stem) heeft duidelijk. Soms is het orakel,
soms is het de stem van het geweten of uiteindelijk de stem die
laat doorschemeren of openbaart. Maar het is steeds een stroming
die in haar beweging, in haar vredige of stormachtige loop - reëel
of symbolisch - naar het leven verwijst en aan de cyclus continuïteit en ritme geeft. Anders dan in de Weg is het in deze bundel
het water met zijn regelmatig ritme, muzikaal en zo suggererend
dat het ons tot meditatie voert (soms onrustig, maar meestal sereen en vreugdevol). Vooral in het tweede gedeelte, geschreven
in 2007, ontdoen zich de meditaties van hun meer cryptisch en
abstract harnas om – zoals het water – binnen te dringen in een
gebied waar diverse stromen één stroom worden en zich verenigen met de natuur in een meer mystiek dan filosofisch proces
dat van de individuele persoon naar het andere, dat van het immanente naar het transcendente overgaat.
In vergelijk met de voorgaande bundels lijkt mij belangrijk te
vermelden dat de natuurelementen de hele bundel overheersen.
Dóór hen en mét hen ontstaan alle meditaties, alle pogingen tot
(hoger) begrip, karakteristiek, méér nog dan in de voornoemde
bundels, is er ook de benadering tot de kern van de Oosterse
dichtkunst en cultuur. Het is zoals de Chinese professor Yang
Hongshen tijdens een conferentie (over de Chinese publicatie
van de Weg en Tegenlicht) beweerde „De herwaardering van epische en filosofische poëzie is de belangrijkste ontwikkeling in
het hedendaagse internationale poëziegebeuren, en dat is het
precies wat het poetische oeuvre van Germain Droogenbroodt
op schitterende wijze biedt“
3
11:42
PÆgina 3
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
.
In de huidige bundel profileren de gedichten zich gaandeweg tot
een ingehouden lyrisme, ingetogen en vatbaar, waar de natuur
en het ik versmelten tot één en dezelfde stem die, in de sfeer van
het niet begrijpende begrijpen van de mysticus, onderkomen
vindt in een gebied waar „Alles zich verklaart/ in het onverklaarbare“.
Het is, kortom, een stem die verlangt om diverse stemmen tot
één stem te verenigen en, om in de stroom van de tijd, draagster
te zijn van een ebbe en een vloed, gelijk een dialoog zonder
einde. Dat is het precies wat in de poëtische cyclus vanaf de Weg
opvalt en zich in dit boek nog veel intenser manifesteert. Het is
een dialoog tussen culturen: hier overduidelijk door de aanwezigheid van Oosterse filosofen en dichters (Lao Tzu, Chuang
Tzu, Lo Po of Wang Wei) en Westerse dichters (Celan, Hölderlin,
Petrarca, Valente…) of de soefi Roemi enz.
Niet minder belangrijk is de dialoog van deze poëzie met de
beeldende kunst: in de Weg en Tegenlicht begeleid door tekeningen van de Indiër Satish Gupta, die alle gedichten illustreerde
en in dit boek de potloodtekeningen van Frans Minnaert – bekend Vlaams schilder en vriend van de dichter – die bij de gedichten van deze bundel passende tekeningen maakte. Maar ook
in alle andere activiteiten van de dichter: die van vertaler van hedendaagse dichters uit verschillende taalgebieden, zijn lezingen
die poëzie, muziek en schilderkunst integreren, zijn reizen en
deelname aan internationale poëziecongressen, festivals in
vreemde landen en culturen, samen met dichters en kunstenaars
van diverse continenten met verschillende tradities waarvan de
stemmen voor hem nooit vreemd zijn geweest, maar bekend
voorkwamen en die heel zijn poëtisch oeuvre hebben begeleid.
Maar de veruit belangrijkste dialoog hier is de dialoog die ieder
gedicht uit deze uitgave met de lezer aangaat. Een diepzinnige
dialoog, een hoge vlucht, waardoor – als we bekwaam zijn hem
tot ons te laten dóórdringen en we ons laten meevoeren door de
stroom van zijn verzen - zullen ervaren dat de kleine „ oliedruppel“ die elk van deze gedichten is - in ons binnenste zal groeien
tot hij zich zal vermengen met ons zijn en ons tegelijk zal onderdompelen in een grotere stroom die ons op een natuurlijke en
aangrijpende manier naar het Andere zal voeren. Hans-Georg
Gadamer heeft het in een tekst getiteld Gedicht en dialoog precies geformuleerd: „Het gedicht leidt ons als een dialoog die
zich ontwikkelt in de richting van een onbereikbare zin“. Passende woorden om deze inleiding af te sluiten en de ontmoeting
van de lezer met de gedichten niet uit te stellen.
Rafael Carcelén García
4
11:42
PÆgina 4
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INTRODUCCIÓN
El lector que conozca, aun escasamente, la poesía previa de
Germain Droogenbroodt reconocerá desde el principio de este
libro los motivos, el estilo y sobre todo el tono inconfundible de
su voz poética. Culminación de un ciclo que se iniciaba con
El camino, publicado en 1998 y continuaba con Contraluz en
2002, En la corriente del tiempo supone un paso decisivo para
ir alcanzando –al ritmo de la escritura y en el propio proceso
creador, como ya señalara Valente- un tipo de conocimiento más
pleno e integrador de la realidad que nos rodea y de todo aquello
que, visible o no, nos trasciende.
Escrito en dos momentos diferentes pero en un mismo espacio,
Niglath –un pequeño pueblo en el corazón de la cordillera del
Himalaya-, es constatable ya desde el comienzo la importancia
del paisaje en los poemas y muy significativa la presencia
constante del río en todo el texto con su voz peculiar, que es unas
veces el sonido (la voz) del agua propia del río, otras una voz
oracular, otras la voz de la conciencia o al fin la voz de lo trascendente, que también se insinúa. Pero es siempre una corriente que,
en sus vaivenes, en su fluir, en su ajetreo, nos remite –real o simbólicamente- a la vida. Esta sensación da continuidad y ritmo
al conjunto. A diferencia de El camino aquí es el agua, su ritmo
regular, musical y tan sugerente, el que nos lleva a la meditación
(inquieta alguna vez, serena y gozosa la mayoría). Meditaciones
que progresivamente –sobre todo en la segunda parte, escrita en
2007- irán abandonando su armazón más críptico y abstracto
para, como el agua, adentrarse en un territorio donde aunando las
diversas corrientes en una sola, fusionarse con la naturaleza en un
proceso más místico que filosófico y que va del yo a lo otro, de
lo inmanente a lo trascendente.
Me parece importante incidir, frente a los libros anteriores, en
este aspecto: los elementos de la naturaleza presiden todo el
poemario y es desde ellos, y en ellos, desde donde se produce
toda meditación, toda tentativa integradora de entendimiento.
Un rasgo este que lo acerca, más que en los dos conjuntos anteriormente mencionados, al núcleo creativo de la cultura y la poesía orientales. Y si bien es cierto que, como ha señalado el
profesor chino Yang Hongshen, “en la recuperación de una
poesía épica y filosófica radica la mayor aportación de la poesía
contemporánea a su evolución y ese es precisamente el aspecto
más brillante de la poesía de Germain Droogenbroodt”,
5
11:42
PÆgina 5
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
en el presente libro los poemas se decantan paulatinamente hacia
un lirismo contenido, sobrio y de suma receptividad donde la
naturaleza y el yo se funden en una misma y única voz que, en la
órbita del entender no entendiendo del místico, alcanza su
morada en un territorio donde “Todo se explica/ en lo inexplicable.”
Una voz, en definitiva, que ansía aunar las voces diversas y ser,
en la corriente del tiempo, portadora de un flujo y un reflujo que
discurren como diálogo interminable. Y esto es algo que si bien
caracteriza a todo el ciclo poético desde El camino, en este libro
se intensifica poderosamente. Diálogo entre culturas: aquí patente
en la presencia de poetas y filosofos orientales (Lao Tzu, Chuang
Tzu, Li Po o Wang Wei), poetas occidentales (Celan, Hölderlin,
Petrarca, Valente...) o sufíes como Rumi, etc. No menos
significativo es el diálogo permanente de esta poesía con la
pintura: en El camino y Contraluz acompañada por los grabados
del pintor hindú Satish Gupta, y que compuso expresamente para
cada poema; aquí son dibujos a lápiz realizados por Frans Minnaert -reconocido pintor belga y amigo del poeta- para algunos
de los poemas y que se han tenido en cuenta para la estructura
final del libro. Un diálogo que está presente además en todas las
actividades que desarrolla el poeta: como traductor de otros
poetas coetáneos de muy diferentes lenguas; en sus recitales
integrando poesía, música y pintura; en sus viajes para participar
en congresos, festivales, etc. por tan diversos países y culturas; o,
a lo largo de toda su obra, con aquellos poetas y creadores de uno
u otro continente, de una u otra tradición, y cuyas voces le han
resultado siempre tan próximas y familiares.
Pero el diálogo más importante, el que de verdad cuenta aquí, es
el que cada uno de estos poemas ha de entablar con el lector.
Un diálogo hondo, de altos vuelos y en el que si somos capaces
de empaparnos y dejarnos llevar por la corriente de sus versos
percibiremos que esa pequeña “gota de aceite”que es cada
poema va creciendo en nuestro interior hasta diluirse en nuestro
ser y sumergirnos a su vez en una corriente mayor que nos abre,
de un modo natural y emotivo, a la otredad. Lo dejó escrito HansGeorg Gadamer, precisamente en un texto titulado Poema y
diálogo: “El poema nos guía más bien como un diálogo que se
desarrolla en la dirección de un sentido inalcanzable”.Palabras
adecuadas para concluir esta introducción y no demorar ya más
el encuentro del lector con los poemas.
Rafael Carcelén García
6
11:42
PÆgina 6
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Meditaties in de Himalaya’s
Meditaciones en el Himalaya
2003
11:42
PÆgina 7
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
NIGLATH
Sé nieve fundida
lávate de ti mismo
Mavlana Rumi
¿Es ése el manantial
la Voz
que entre los labios delgados
de la ribera murmura mantras
o algún que otro salmo?
Del silencio brota la fuente
que deviene río
pura agua
que cargada de lentas sombras
discurre hacia la noche
o hacia un rastro de luz
– quién sabe.
8
14/01/2009
11:42
PÆgina 8
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
NIGLATH
Wees smeltende sneeuw
was je af van jezelf
Maulana Roemi
Is dit de bron
de Stem
die tussen de dunne lippen
van de rivieroever mantra’s murmelt
of enig andere psalm?
Uit stilte ontstaat een wel
die stroom wordt
zuiver water
dat met trage schaduwen beladen
nachtswaarts voortvliedt
of naar een lichtspoor toe
– wie weet.
9
11:42
PÆgina 9
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
POR el ardiente mediodía
traza el río su huella de agua
hombro con hombro los cantos
– signos de oráculo
volteados y valorados
se abandonan o llevan
hacia tierras más hondas.
10
14/01/2009
11:42
PÆgina 10
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DOOR de ziedende middag
trekt de rivier haar waterspoor
schouder aan schouder de keien
– orakeltekens
gewenteld en gekeurd
gelaten of meegevoerd
naar diepere gronden.
11
11:42
PÆgina 11
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
L ANZA AL ABISMO de la desesperanza
la red que sostiene la vida
busca el pecio en bajamar
las palabras de antaño
parte el pan del silencio
guarda las migas
la chamarasca
del amanecer.
12
14/01/2009
11:42
PÆgina 12
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
WERP IN DE AFGROND van de wanhoop
het leefnet uit
sprokkel bij laagtij het wrakhout
de woorden van weleer
breek van de stilte het brood
bewaar de kruimels
de aanmaaktwijgen
van de dageraad.
13
11:42
PÆgina 13
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
CUANDO EL LABIO POR LAS
PALABRAS ME SANGRA
para Paul Celan
El viento helado zarandea la esfera
inclina hacia la sombra
las agujas
afilado
en el crepúsculo rojo
el grito del pájaro.
14
14/01/2009
11:42
PÆgina 14
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ALS DIE LIPPE MIR BLUTET VOR SPRACHE
voor Paul Celan
De ijswind rukt aan het cijferblad
buigt schaduwgewijs
de wijzers om
vlijmscherp
in het avondrood
de vogelkreet.
15
11:42
PÆgina 15
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
FUGAZ es todo lo que vive
lo que quedará
son los cantos en la orilla
- escritura de piedra
en la corriente del tiempo.
16
14/01/2009
11:42
PÆgina 16
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
VERGANKELIJK is alles wat leeft
wat blijven zal
zijn de keien in de rivier
- steenschrift
in de stroom van de tijd.
17
11:42
PÆgina 17
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INQUIETUD
Mis pensamientos están en otra parte.
Como flores de melocotonero que lleva el agua
se han ido hacia otros climas,
a otro mundo distinto al de los hombres.
Li Po
Las sombras de la noche
tendieron sus tentáculos
deshilaron la luz,
robaron el aceite
el candil de la esperanza
¿qué pájaro estival
desafía el callar
y aparta de la mente más
que sólo la inquietud?
18
11:42
PÆgina 18
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ONRUST
My thoughts are elsewhere.
Like peach petals carried by the stream
they have gone to other climates,
to countries other than the world of men
Li Po
De nachtschaduwen
hebben hun tentakels uitgezet
ontrafelden het licht
ontvreemdden de olie
de schemerlamp van de hoop
welke zomervogel
trotseert het zwijgen
en neemt van de geest meer
dan de onrust alleen?
19
11:42
PÆgina 19
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
EL ESPINO DEL HIELO FLORECE
A la deriva
por los rápidos de la soberbia
el hombre
pronto
solo el recuerdo ofrecerá consuelo
declive del futuro
no redimible el tiempo
allende la visibilidad.
20
14/01/2009
11:42
PÆgina 20
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DE IJSDOORN BLOEIT
Stuurloos
in de stroomversnellingen van de hoogmoed
de mens
straks
biedt enkel de herinnering nog troost
afgang van de toekomst
niet afkoopbaar de tijd
aan gene zijde van de zichtbaarheid.
21
11:42
PÆgina 21
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
NO NOMBRADO
lo innombrable
en la cripta del ser
encrucijada
en el cosmos
explosión de luz
en el ojo ciego
inconcebible
yerras por el laberinto
de mis pensamientos.
22
14/01/2009
11:42
PÆgina 22
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
NIET TE BENOEMEN het onbenoembare
in de crypte van het zijn
kruispunt
in de kosmos
explosie van licht
in het blinde oog
onvatbaar
waar je door het labyrint
van mijn gedachten.
23
11:42
PÆgina 23
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
INAUDIBLE el latir
la escritura del corazón
que la melancolía repuja
en el blando cobre
de la noche
negros pensamientos
excavando corredores
en la oscuridad
disipándose más y más
el alto cielo estrellado.
24
14/01/2009
11:42
PÆgina 24
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ONHOORBAAR het geklop
het hartschrift
die de weemoed drijft
in het zachte koper
van de nacht
zwarte gedachten
gangen gravend
in het duister
almaar vervagend
de hoge sterrenhemel.
25
11:42
PÆgina 25
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
LO QUE ES
MÁS
Todo es menos como,
lo es, todo es más
Paul Celan
Lo que la urraca de la noche
con su pico negro escribió
no lo repite el alba
la boca de la luna se cierra
es tragada
vías aéreas se cruzan
y borran las huellas
en la lentilla del ojo
surgen colores y formas
lento revelar
de lo visible
que es más
de lo que es.
26
14/01/2009
11:42
PÆgina 26
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
WAT MEER IS
Alles ist weniger als,
es ist, alles ist mehr
Paul Celan
Wat de nachtekster
met haar zwarte snavel schreef
herhaalt de dageraad niet
de maanmond sluit zich
wordt opgeslokt
luchtwegen kruisen
en wissen de sporen uit
in de ooglens
duiken kleuren en vormen op
trage ontsluiering
van het zichtbare
dat meer is
dan wat het is.
27
11:42
PÆgina 27
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
DESPEDIDA
a Pavan
Incesante en el rocío matinal
el gorjeo
luego
el brusco zumbido
de una bandada de palomas
una ráfaga de viento
dejando nada más
que lo que invisible
es.
28
14/01/2009
11:42
PÆgina 28
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
AFSCHEID
voor Pavan
Onafgebroken in de ochtenddauw
het getjilp
later
het plotse geruis
van een vlucht duiven
een windstoot
niets anders achterlatend
dan wat onzichtbaar
is.
29
11:42
PÆgina 29
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
TIERRA, ¿eres algo más
que una chispa de la luz originaria?
¿un mutilado canto errante
perdido en el universo?
el becerro de oro
arrancó las alas al ángel
y el soberano
- disfrazado de profeta
esparce sus mentiras como verdad
apenas audible aun
el aleteo familiar
el doble batido del corazón.
30
14/01/2009
11:42
PÆgina 30
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
AARDE, ben je nog méér
dan een genster van het oerlicht
een verminkte zwerfkei
verdwaald in het heelal?
het gouden kalf
heeft de engel ontvleugeld
en de heerser
- als profeet vermomd
strooit als waarheid zijn leugens uit
nauwelijks verneembaar nog
de vertrouwde vleugelslag
de dubbelslag van het hart.
31
11:42
PÆgina 31
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
¿SE ALZARÁ un día
- aún no determinado un viento
más fuerte
que todos los vientos
dando forma
a lo que sin forma es
para el ojo?
32
14/01/2009
11:42
PÆgina 32
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ZAL op een dag
- nog onbepaald
een wind opstaan
heviger
dan alle winden
vormgevend
aan wat vormloos is
voor het oog?
33
11:42
PÆgina 33
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
¿SERÁ ATRAVESADO el cénit
cruzado el río
que no conoce ni puente ni barquero?
¿se hará entonces audible
una voz?
34
11:42
PÆgina 34
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
WORDT HET ZENIT doorbroken
overgestoken de rivier
die brug noch veerman kent
zal hoorbaar worden
een stem?
35
11:42
PÆgina 35
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
COMO SÍSIFO
es el hombre
empujando vanamente
hacia arriba la piedra
que ofrece entendimiento.
36
14/01/2009
11:42
PÆgina 36
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
SISYFUS GELIJK
is de mens
tevergeefs
de steen oprollend
die inzicht brengt.
37
11:42
PÆgina 37
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
PROFETA
Bajo un árbol bodhi*deshojado
sentado y semidesnudo un hombre ciego
ninguna palabra acude
hasta sus labios
sola su corneja
grazna oscuras sentencias
- en el viento.
* El árbol bodhi es el árbol de la Vida para los budistas (también conocido como ficus religiosa o higuera
sagrada)), y bajo él se sentó Buda durante varias semanas a meditar hasta que obtuvo la Iluminación.
38
11:42
PÆgina 38
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
PROFEET
Onder een ontbladerde bodhiboom*
zit halfnaakt een blinde man
over zijn lippen
komt geen woord
alleen zijn kraai
krast duistere spreuken
- in de wind.
* De bodhiboom (Ficus religiosa), is een heilige
boom voor boeddhisten. Onder deze boom bereikte Gautama Boeddha na lange meditatie de
verlichting.
39
11:42
PÆgina 39
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
TODA
efigie
es idolatría
y terrenal
el UNO
no tiene rostro.
40
14/01/2009
11:42
PÆgina 40
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ALLES wat beeltenis is
is afgoderij
en aards
het AL
heeft geen gelaat.
41
11:42
PÆgina 41
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
VERANO HINDÚ
Chiara fresca e dolce acqua
Petrarca
Sobre la lengua
solo la sed
no de sabiduría
ni de iluminación
sino de agua
clara
fresca
y dulce.
42
14/01/2009
11:42
PÆgina 42
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INDISCHE ZOMER
Chiara fresca e dolce acqua
Petrarca
Op de tong
alleen de dorst
niet naar wijsheid
of illuminatie
maar naar water
helder
fris
en zoet.
43
11:42
PÆgina 43
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
LENTAMENTE
como un gigantesco pájaro gris
se posa la niebla sobre el Himalaya
entre las ramas de un árbol cercano
se aviva la exótica voz de un ave
ilumina un instante
lo ya oscurecido
extinguiendo después luz y sombra
la inquietud del día.
44
11:42
PÆgina 44
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
LANGZAAM
als een grijze, gigantische vogel
strijkt de nevel over de Himalaya neer
in het takwerk van een nabije boom
flakkert een exotische vogelstem op
verlicht heel even
wat reeds duister was
dooft dan licht en schaduw
de onrust van de dag.
45
11:42
PÆgina 45
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
ÁGUILA
Los cuervos vuelan en bandada
el águila vuela sola
Luchino Visconti
Tan cercana al cielo
vuela el águila
solitaria
como el poeta
esperando paciente
la llegada de una palabra
hasta que al fin la pluma
rasga unas líneas
dudando todavía
del sentido
vano
del nombrar.
46
14/01/2009
11:42
PÆgina 46
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ADELAAR
De raven vliegen in zwermen
de adelaar vliegt alleen
Luchino Visconti
De hemel zo na
vliegt de adelaar
eenzaam
als de dichter
geduldig wachtend
op de komst van het woord
tot eindelijk de pen
enkele regels krast
twijfelend nog
over de zin
de vergeefsheid
van het benoemen.
47
11:42
PÆgina 47
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
POESÍA
a Rudolf van de Perre
Escribir es pesar palabras
espigadas
con la lámpara de la lengua
es el hacerse audible
del silencio
es el aceite
en la corriente del tiempo.
48
14/01/2009
11:42
PÆgina 48
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
POËZIE
voor Rudolf van de Perre
Schrijven is woorden wegen
sprokkelen
met de lamp van de taal
het hoorbaar maken
van stilte
olie
op de stroom van de tijd.
49
11:42
PÆgina 49
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
ATARDECER EN EL HIMALAYA
Implacables desaparecen el azul
y el lívido amarillo del sol
en la boca parda del cielo
lo que queda
es desasosiego
el tono sordo
de soledad.
50
14/01/2009
11:42
PÆgina 50
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
AVONDVAL IN DE HIMALAYA’S
Onverbiddelijk verdwijnt het blauw
en het vaalgeel van de zon
in de grauwe hemelmond
wat nablijft
is onrust
de toonloze stem
van eenzaamheid.
51
11:42
PÆgina 51
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
ESCRITURA DEL
CORAZÓN
Audible apenas
el latido
la escritura del corazón
en el cobre suave
de la noche
siempre más vago
el alto firmamento
la luz.
52
14/01/2009
11:42
PÆgina 52
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HARTSCHRIFT
Nauwelijks hoorbaar
het geklop
het hartschrift
in het zachte koper
van de nacht
almaar vager
de hoge sterrenhemel
het licht.
53
11:42
PÆgina 53
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
AÑORANZA
Una blanca niebla
se acumula
cruje el calor
como ramas secas
el silencio
vuelto a si de nuevo
habla mi propia lengua.
54
14/01/2009
11:42
PÆgina 54
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HEIMWEE
Een witte nevel
hoopt zich op
de hitte kraakt
als dorre twijgen
de stilte
in zichzelf gekeerd
spreek weer mijn eigen taal.
55
11:42
PÆgina 55
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Achtergelaten
als onvervulde wensen
keien in de stroom
Abandonados
como incumplidos deseos
guijarros en el río
*****
Reincarnatie
rusteloos rondfladderend
een witte vlinder
Blanca mariposa
que inquieta revolotea
reencarnación
56
11:42
PÆgina 56
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Een ochtendvisser.
Op het roerloos watervlak
dobbert rood de hoop
Un pescador matinal.
Sobre la inmóvil superficie acuática
flota roja la esperanza
57
11:42
PÆgina 57
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Opgeborgen
in de witte doornappelkelk
de avondstilte
Almacenado
en el blanco cáliz de la datura
el silencio del anochecer
*****
Schrille kinderstemmen
doorbreken de ochtendstilte
de toekomst roept
Estridentes voces de niños
penetran el silencio matinal
el futuro llama
58
11:42
PÆgina 58
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
De kracht van water:
het onverstoorbaar volgen
van zijn eigen weg
La fuerza del agua:
imperturbable discurrir
por su propio cauce
59
11:42
PÆgina 59
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Onafgebroken
het geloei van de buffel
melk voor de koffie!
Incesante
el mugir del búfalo
¡leche para el café!
*****
Vrij in de natuur
groene junkie-illusie
de cannabisplanten
Plantas de cannabis
en plena naturaleza
ilusión-drogadicta
60
11:42
PÆgina 60
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Oliedruppel, drijvend
op een zee van woorden
het gedicht
Gota de aceite,
sobre un mar de palabras
flota el poema
61
11:42
PÆgina 61
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Onvoltooid gedicht
meegevoerd door de stroom
voltooid met watermerk
Poema inacabado.
Lo arrojó el viento al río
firmándolo con marcas de agua
62
11:42
PÆgina 62
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Meedogenloos
op het trommelvlies beukend
het cicadenkoor
Despiadadamente
golpeando sobre el tímpano
el coro de cigarras
63
11:42
PÆgina 63
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Op het water dansend
vóór ze er één mee worden
de regendruppels
Antes de aunarse
bailando sobre el agua
gotas de lluvia
64
11:42
PÆgina 64
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Transparant water
hevig opschuimend leven
transparant water
Agua transparente
ajetreada vida burbujeando
agua transparente
65
11:42
PÆgina 65
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
11:42
PÆgina 66
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Meditaties in de Himalaya’s
Meditaciones en el Himalaya
2007
11:42
PÆgina 67
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
¿QUÉ MÁS BUSCA LA PALABRA…?
¿Qué más busca la palabra
en los posos del ser
sino lo insondable
que sin embargo existe?
como el agua del río
de la mano escapa
pero en el cántaro
su límite alcanza
su forma conserva
y sacia
como a veces
el poema.
68
11:42
PÆgina 68
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
WAT ANDERS ZOEKT HET WOORD...
Wat anders zoekt het woord
in de droesem van het zijn
dan wat onvatbaar is
en toch bestaat
zoals het water van de stroom
aan de hand ontglipt
maar in de kruik
zijn begrenzing kent
zijn vorm bewaart
en laaft
zoals soms
het gedicht.
69
11:42
PÆgina 69
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
TODO CAMBIA, TODO PERMANECE
Lo innombrable es el origen
del cielo y de la tierra
Lao Tzu
Cómo en apariencia
a veces todo se muestra distinto
a lo de antaño
apenas
o ni siquiera ya reconocible
el sendero sinuoso
que lleva al río
que si perceptible
permanece aun oculto
a más
que solamente al ojo.
70
11:42
PÆgina 70
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ALLES VERANDERT, ALLES BLIJFT
Het naamloze is de oorsprong
van hemel en aarde
Lao Tse
Hoe ogenschijnlijk
alles soms anders lijkt
dan voorheen
nauwelijks
of niet eens meer herkenbaar
het kronkelpad
dat naar de stroom toe leidt
die alhoewel verneembaar
vooralsnog verborgen blijft
voor méér
dan voor het oog alleen.
71
11:42
PÆgina 71
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DESPERTAR
Con cálices abiertos de par en par
beben las daturas del alba
la fresca escarcha matinal
campanas del templo
que con su blanco silencio anuncian
el declive de la noche
grabada en el azul del cielo
la huella obstinada de los pájaros
los primeros versos de un nuevo poema.
72
11:42
PÆgina 72
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ONTWAKEN
Met wijdgeopende kelken
drinken de doornappels van de dageraad
de frisse ochtenddauw
tempelklokken
die met witte stilte luiden
de afgang van de nacht
in het hemelblauw gedreven
het eigenzinnig vogelspoor
de eerste regels van een nieuw gedicht.
73
11:42
PÆgina 73
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
PETRARCA
Ininterrumpido acaricia
el río su cauce.
¿Sentirán también las piedras
cuán clara, refrescante y dulce es
el agua del torrente?
74
14/01/2009
11:42
PÆgina 74
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
PETRARCA
Ononderbroken liefkoost
de stroom haar bedding.
Zouden ook de stenen ervaren
hoe helder, fris en zoet
het bergwater is?
75
11:42
PÆgina 75
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
SIN PORQUÉ
a Juan Ramón Jiménez
Almacenado el invierno
la oscura telaraña
en la cabeza
los pájaros cantan de nuevo
brotes en los árboles
y el corazón
el corazón se alegra
sin porqué.
76
14/01/2009
11:42
PÆgina 76
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ZONDER WAAROM
voor Juan Ramón Jiménez
Opgeborgen de winter
het duister spinsel
in het hoofd
de lentevogels zingen weer
de bloesems aan de bomen
en het hart
het hart verheugt zich
zonder waarom.
77
11:42
PÆgina 77
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ATARDECER
El murmullo del agua
dice lo que pienso
Chiang Tzu*
El sol
que prende el fuego del alba
declina en su propia sangre
entre el ramaje de los árboles
el viento lanza un último suspiro
audible queda el murmullo
el río
pero el ojo que busca sosiego
se embriaga con el vino
que tan generoso vierte
el atardecer.
* Chuang Tzu, filósofo taoísta que con Lao Tzu
representaron la mística en la antigua China
78
11:42
PÆgina 78
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
AVONDVAL
El ruisen van het water
zegt wat ik denk
Chiang Tzu*
De zon
die van de dageraad het vuur aanmaakt
gaat onder in haar eigen bloed
tussen het takwerk der bomen
slaakt de wind een laatste zucht
hoorbaar blijft het ruisen
de rivier
maar het oog dat berusting zoekt
beroest zich aan de wijn
die zo gul nu uitschenkt
de avondgloed.
* Chuang Tzu, taoïstisch filosoof, die met Lao Tzu
de mystiek in het oude China vertegenwoordigde
79
11:42
PÆgina 79
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
APACIBLE
MAÑANA
EN EL
HIMALAYA
Parece
como si la noche anterior
hubiera saciado toda sed
el día llega pleno de luz
y voces de pájaros
extraños al oído
a lo lejos
el sonido vacilante de una flauta
un rezo matinal
para Shiva, para Buda
o para cualquier otro díos
tan apacible parece esta mañana
como si después de tantos siglos
alcanzase la humanidad
finalmente la paz
finalmente tranquilidad.
80
14/01/2009
11:42
PÆgina 80
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
VREDIGE OCHTEND
IN DE
HIMALAYA’S
Het lijkt
alsof de voorbije nacht
iedere dorst heeft gelaafd
de dag breekt aan met licht
en vogelstemmen
vreemd aan het oor
in de verte
de weifelklank van een rietfluit
een ochtendgebed
voor Shiva, voor Boeddha
of voor welke godheid ook
zo vredig lijkt deze ochtend
als vond na al die eeuwen
het mensdom eindelijk vrede
eindelijk rust.
81
11:42
PÆgina 81
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
GARDEN VALLEY
“Ser uno con todo lo que vive,
retornar al Todo de la naturaleza”
Hölderlin
Todo anhela aún
el nuevo día
sobre las montañas
la niebla, la huella del pájaro
audible sólo
el latido de agua pura
el canto del río.
82
14/01/2009
11:42
PÆgina 82
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
GARDEN VALLEY
“Eén te zijn, met alles wat leeft,
weer te keren in het Al van de natuur.
Hölderlin
Alles hunkert nog
naar een nieuwe dag
boven de bergen
de nevel, het vogelspoor
hoorbaar alleen
de hartslag van zuiver water
het lied van de rivier.
83
11:42
PÆgina 83
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
CHIPA *
Montañas verdes
valles verdes
verde, verde
verde sin fin
más allá del horizonte
el refugio
lo eterno, el blanco infinito
- todavía.
* Chipa, pequeño pueblo en el Himalaya
84
14/01/2009
11:42
PÆgina 84
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
CHIPA *
Groene bergen
groene dalen
groen, groen
eindeloos groen
aan gene zijde van de einder
het schuiloord
het eeuwige, het eindeloze wit
- vooralsnog.
* Chipa, klein dorpje in de Himalaya’s
85
11:42
PÆgina 85
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
UN DÍA VERANIEGO
Despreocupadas
discurren las nubes blancas
por el azul del cielo
las flores se embriagan
con el rocío de la mañana
y un pájaro
cuyo nombre desconozco
canta ahí en lo alto su alegría
pero la lombriz de tierra
que excava sus pasillos en la oscuridad
ni lo oye ni lo ve.
86
11:42
PÆgina 86
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
EEN ZOMERSE DAG
Kommerloos
trekken de witte wolken
door het hemelazuur
de bloemen bedrinken zich
aan de ochtenddauw
en een vogel
waarvan ik de naam niet eens ken
zingt hoog daarboven zijn blijdschap uit
maar de aardworm
die in het duister zijn gangen graaft
hoort of ziet het niet.
87
11:42
PÆgina 87
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
LAS HOJAS
14/01/2009
MATINALES
parecen revestidas con pan de oro
entre las que pájaros de mil colores
bailan minuetos acrobáticos
sobre el lejano sonido de una dulzaina
el día extiende su arco con rayos de sol
aún más cálidos que el intenso rojo del tulipán
en este exótico jardín que cura heridas
con el silencio azul de palabras de antaño.
88
11:42
PÆgina 88
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DE OCHTENDBLADEREN
lijken met bladgoud bedekt
waartussen kleurrijke vogels
acrobatische menuetten dansen
op de klank van een verre schalmei
de dag spant zijn boog met zonnestralen
warmer nog dan het hevige tulpenrood
in deze exotische tuin die wonden heelt
met de blauwe stilte van eerdere woorden.
89
11:42
PÆgina 89
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
VIEJO AMOR
Por el sendero de la esperanza
busca la luz
busca
en las ruinosas estancias
de la memoria
en los cajones
con las alas quebradas
pero no llega, la luz
aún así
se aviva un instante
- como voz.
90
14/01/2009
11:42
PÆgina 90
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
OUDE LIEFDE
Over het kronkelpad van de hoop
zoekt hij naar licht
zoekt hij
in de vervallen kamers
van het geheugen
in de laden
met verbrande vleugels
maar het komt niet, het licht
of toch
heel even flakkert het op
- als stem.
91
11:42
PÆgina 91
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
En algún lugar una rosa despliega
sus callados deseos y los confía
a las blancas alas del sueño.
92
14/01/2009
11:42
PÆgina 92
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Ergens ontvouwt een roos
haar stille wensen en vertrouwt ze toe
aan de witte vleugels van de droom.
93
11:42
PÆgina 93
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
ROSA
a Liliane
A miles de kilómetros
recojo ensimismado una rosa
y la deposito en el silencio
que dejó su voz.
94
14/01/2009
11:42
PÆgina 94
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ROOS
voor Liliane
Duizenden kilometers van haar verwijderd
plukt hij in gedachten een roos
en plaats haar in de nagelaten stilte
van haar stem.
95
11:42
PÆgina 95
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
MAÑANA
14/01/2009
MÍSTICA
El rocío matinal
se ha posado sobre los pétalos
como el rojo de la mañana sobre su alma
que renace y escribe versos
con el murmullo del agua
en el ondear del tiempo.
96
11:42
PÆgina 96
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
MYSTIEKE OCHTEND
De ochtenddauw
zet zich op de bloembladeren neer
zoals het ochtendrood zich neerzet op zijn ziel
die opbloeit en verzen schrijft
met het geruis van water
in het gerimpel van de tijd.
97
11:42
PÆgina 97
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
LA FUENTE
Aguas arriba
allà, donde mana el río
reside la palabra
pacientemente espera
la bajamar de la noche
el alba
el flujo creciente de la luz.
98
14/01/2009
11:42
PÆgina 98
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DE BRON
Stroomopwaarts
aan gene zijde van de rivier
verwijlt het woord
geduldig wachtend
op de ebbe van de nacht
op de dageraad
op de vloed van het licht.
99
11:42
PÆgina 99
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INSPIRACIÓN
Como el agua turbulenta
después de una noche de lluvia el río
tan salvajes
borbollan a veces los versos
y se esfuman
aún antes de pasar la prueba de fuego
del tiempo.
100
11:42
PÆgina 100
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INSPIRATIE
Zoals het woelige water
na een regennacht de rivier
zo wild
borrelen soms de verzen op
en gaan in rook op
nog vóór ze de vuurproef
van de tijd hebben doorstaan.
101
11:42
PÆgina 101
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
PANORAMA
Sobre el lienzo del horizonte
esboza la niebla imágenes extrañas
barcos estrafalarios
que naufragan
aún antes de haber levado el ancla.
102
14/01/2009
11:42
PÆgina 102
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
PANORAMA
Op het doek van de horizon
schildert de nevel bizarre beelden
vreemdsoortige boten
die schipbreuk lijden
nog vóór ze het anker hebben gelicht.
103
11:42
PÆgina 103
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
PENSANDO EN HERÁCLITO
Todo fluye…
Heraclito
Agua
que habla conmigo
que habla con otras palabras
que con palabras ya pasadas
no habla con palabras de antaño
pero grábalas en el agua
para que eternamente permanezcan
- unidas
con el agua
con toda el agua.
104
14/01/2009
11:42
PÆgina 104
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DENKEND AAN HERAKLEITOS
Alles stroomt...
Herakleitos
Water
spreek met mij
spreek met andere woorden
dan met woorden van voorbijheid
spreek niet met woorden van weleer
maar schrijf ze in het water
opdat ze eeuwig blijven
- één geworden
met het water
met ál het water.
105
11:42
PÆgina 105
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
MAÑANA DE DOMINGO
La urraca del día
rasga de la noche
los ojos ciegos
los heraldos de la luz
resuenan estridentes
- el sol aparece
miles de pensamientos lejanos
repican las campanas
por algún otro dios.
106
14/01/2009
11:42
PÆgina 106
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ZONDAGOCHTEND
De ekster van de dag
krabt van de nacht
de blinde ogen uit
herauten van licht
bazuinen schel
- de zon verschijnt
denkmijlen ver weg
luiden de klokken
voor een andere God.
107
11:42
PÆgina 107
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INSTANTÁNEA
El oído se sacia con el canto de los pájaros
y con el suave susurro
del agua
el alma se hunde
y se entusiasma
con dioses ajenos
en el vuelo de la tórtola
el latido
el aliento de las cosas.
108
11:42
PÆgina 108
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
MOMENTOPNAME
Het oor laaft zich met vogelzang
en met het zacht gefluister
van het water
de ziel zinkt weg
en dweept
met vreemde goden
in de vlucht van de tortel
de hartslag
de ademtocht der dingen.
109
11:42
PÆgina 109
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
POEMA SURREALISTA
Las astillas de la noche
dispersas por las sendas del cerebro
la amapola sangra
sangra por las muñecas cortadas
del coral de los labios que naufraga
en los cúmulos.
110
14/01/2009
11:42
PÆgina 110
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
SURREALISTISCH GEDICHT
De nachtsplinters
liggen over het hersenpad verspreid
de klaproos bloedt
bloedt uit de doorgesneden polsen
van het lippenkraal dat schipbreuk lijdt
in de stapelwolken.
111
11:42
PÆgina 111
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
EL OJO DE LA NOCHE hurta
del nido aún caliente del sol
el canto del cuco
en vano llama el pájaro carpintero
al árbol
inconsolable el águila
desprendido de su presa:
el poema.
112
14/01/2009
11:42
PÆgina 112
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HET NACHTOOG rooft
uit het nog zonnewarme nest
de koekoekszang
tevergeefs klopt de specht aan
bij de boom
ongetroost de adelaar
ontdaan van zijn prooi:
het gedicht.
113
11:42
PÆgina 113
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
SOMBRIAS
las azules olas de la noche
pasan
dejando atrás una huella de lluvia
y el inmenso, apenas desenfrenado
anhelo del río
hacia la unión
hacia el cauce
de todas las aguas.
114
14/01/2009
11:42
PÆgina 114
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ZWAARMOEDIG
de blauwe golven van de nacht
ze trekken voorbij
een spoor van regen achterlatend
en een nog groter, nauwelijks gebreideld
verlangen van de rivier
naar de eenwording
naar de bedding
van álle water.
115
11:42
PÆgina 115
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
TAMBIÉN LAS ESTRELLAS MUEREN
en silencio
como a veces muere un sueño
un día soleado
como mueren los pájaros
donde nadie lo sabe.
116
11:42
PÆgina 116
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
OOK STERREN STERVEN woordeloos
zoals een droom soms sterft
op een zonovergoten dag
zoals vogels sterven
waar niemand het weet.
117
11:42
PÆgina 117
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
LA NIEBLA BLANCA
recubre la cabeza verde
de la montaña
asciende
y deviene nube
- un puente etéreo
entre cielo y tierra.
118
14/01/2009
11:42
PÆgina 118
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DE WITTE NEVEL
omfloerst het groene hoofd
der bergen
stijgt hogerop
en wordt wolk
een luchtbrug
tussen hemel en aarde.
119
11:42
PÆgina 119
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
INVISIBLE
para el ojo
la sombra
que a veces clarea
en la nada inescrutable
como la roca en el río
pareciendo inquebrantable
se mueve
visible tan sólo
para el ojo del tiempo.
120
14/01/2009
11:42
PÆgina 120
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ONZICHTBAAR voor het oog
de schaduw
die soms oplicht
in het ondoorgrondelijke niets
zoals de rots in de stroom
die onwrikbaar lijkt
zich verplaatst
zichtbaar alleen
voor het oog van de tijd.
121
11:42
PÆgina 121
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
EL HIMALAYA CON
NIEBLA
Como una enorme ave rapaz
extiende el gris sus alas
por el techo del mundo
del ojo retira las flores
y de los árboles el verde
audible tan solo
el murmullo del río, el agua
que se aleja de su fuente.
122
14/01/2009
11:42
PÆgina 122
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HIMALAYA’S BIJ NEVEL
Als een reusachtige roofvogel
spreidt het grauw zijn vleugels
over het dak van de wereld uit
onttrekt aan het oog de bloemen
en van de bomen het groen
maar hoorbaar blijft
het geruis, het water
dat wegvliedt uit zijn bron.
123
11:42
PÆgina 123
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
LA TORMENTA
rompió sus bridas
desenfrenado
el río
que excava hoyos en la tierra
descubre las raíces
vuelca y revuelca piedras
- signos de oráculo
descifrados por las cornejas
- rayos
en el aire leve.
124
14/01/2009
11:42
PÆgina 124
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DE STORM
brak haar teugels
ongebreideld
de rivier
die holen in de aarde vreet
wortels ontbloot
stenen wentelt en keert
- orakeltekens
door de kraaien ontcijferd
- krassen
in de ijle lucht.
125
11:42
PÆgina 125
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ROCIO MATINAL
Como perlas sobre las hojas de las flores
el rocío matinal
néctar
para los pájaros
lágrimas
quién sabe
la tristeza de quién.
126
11:42
PÆgina 126
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
OCHTENDDAUW
Parelend op de bloembladeren
de ochtenddauw
nectar
voor de vogels
tranen
van wie weet
wiens verdriet.
127
11:42
PÆgina 127
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
RECUERDOS DE JUVENTUD
EN EL
HIMALAYA
¡Qué extraña
esta lluvia de mi juventud
golpeando sobre el blanco tejado del mundo
y cómo el recuerdo
se deshace de sus brazos nocturnos
y surge aquí
en esta incipiente, pura luz matinal.
128
11:42
PÆgina 128
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
JEUGDHERINNERINGEN
IN DE
HIMALAYA’S
Hoe vreemd toch
hoe deze regen uit mijn jeugd
op het witte dak van de wereld tikt
en hoe de herinnering
zich van haar nachtarmen ontdoe
hier opduikt
in dit prille, virginale ochtendlicht.
129
11:42
PÆgina 129
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
PERPETUUM
MOBILE
Sobre la montaña suspendido
un vaho impenetrable
de silencio
incesantemente redibuja la niebla
la imagen celeste
que para el ojo cambia
pero no alterado
permanece inescrutable.
130
14/01/2009
11:42
PÆgina 130
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
PERPETUUM
14/01/2009
MOBILE
Boven het gebergte
hangt een ondoordringbaar waas
van stilte
ononderbroken hertekent de nevel
het hemelbeeld
dat voor het oog verandert
maar onveranderd
ondoorgrondelijk blijft.
131
11:42
PÆgina 131
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
REFLEJO
El día se refleja
en la aparentemente
misma agua del río
dejando atrás
la ilusión
el reflejo
del tiempo.
132
14/01/2009
11:42
PÆgina 132
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
REFLECTIE
De dag weerspiegelt zich
in het ogenschijnlijk
gelijke water van de rivier
achterlatend
de illusie
het spiegelbeeld
van de tijd.
133
11:42
PÆgina 133
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
TARDE GRIS
Me muero de sed
cerca de la fuente
François Villon
Desposeída del sol
arroja la tarde sus sombras
de soledad
- hasta los pájaros callan
palabra perdida
la pluma
aunque el poema anhele
la hoja
el blanco puro.
134
14/01/2009
11:42
PÆgina 134
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
GRAUWE MIDDAG
Ik sterf van dorst
in de nabijheid van de bron
François Villon
Zonverstoken
werpt de middag haar schaduwen
van eenzaamheid uit
- tot de vogels toe zwijgen
woordverloren
de pen
waar het gedicht toch hunkert
naar het blad
naar het zuivere wit.
135
11:42
PÆgina 135
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
DÍA DE LLUVIA
Sedimento de aire
horas lánguidas, ciegas
ajenas a palabras que iluminan
efímero
el arco iris
- que apenas un instanteauna luz y oscuridad.
136
14/01/2009
11:42
PÆgina 136
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
REGENDAG
Luchtdroesem
trage, blinde uren
vreemd aan oplichtende woorden
efemeer
de kleurenboog
- die heel even
licht en duisternis verbindt.
137
11:42
PÆgina 137
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
TRANSITORIEDAD
Todas las mañanas
están solas al volver...
Los estambres del sol se deshilan
entre el ramaje del atardecer
aturdido
asciende con las hileras de niebla
el perfume de un sinfín de flores
como si eso no fuese el humo
el olor a ceniza y transitoriedad
del que nunca resurge
el mismo día.
138
14/01/2009
11:42
PÆgina 138
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
VOORBIJHEID
Tous les matins
sont seuls au retour…
De meeldraden van de zon ontrafelen zich
tussen het takwerk van de avond
bedwelmend
stijgt met de nevelslierten
het parfum van talloze bloemen op
alsof dit niet de rook
de geur van as en voorbijheid zou zijn
waaruit nimmer herrijst
dezelfde dag.
139
11:42
PÆgina 139
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
EL CALLAR
Qué frío sonido
este callar
que penetra
que por la fina pared de la noche
rompe
no abre los ojos
no cierra los ojos
rompe.
140
14/01/2009
11:42
PÆgina 140
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HET ZWIJGEN
Welke kille klank
dit zwijgen
dat dóórbreekt
dat door de dunne nachtwand heen
breekt
de ogen niet opent
de ogen niet sluit
breekt.
141
11:42
PÆgina 141
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ATARDECER UN DÍA LLUVIOSO
El viento de otoño sopla
por la ventana sin vidrio
del atardecer
escapa un rayo de luz
de la oscura boveda celeste
dora por un instante
el valle de las flores
extingue luego del día
la última luz.
142
11:42
PÆgina 142
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
AVONDVAL OP EEN REGENDAG
De herfstwind blaast
door het glasloze raam
van de avond
een lichtstraal ontsnapt
uit het donker hemelgewelf
verguldt een ogenblik lang
de bloemenvallei
dooft dan van de dag
het enige licht.
143
11:42
PÆgina 143
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
CHAMARASCA
Dedos de lluvia
golpetean en las ventanas
un vaho de bruma otoñal
borra las montañas
el verde de los pinos
cuántas cosas mueren ahora
y el corazón
el corazón que me habita
cuánto tiempo podrá calentarse aún
con la chamarasca
de la palabra.
144
11:42
PÆgina 144
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
AANMAAKTWIJGEN
Regenvingers
tikken tegen de ruiten
een waas van najaarsnevel
veegt de bergen
het groen der dennen uit
sommige dingen sterven nu
maar het hart
het hart dat mij bewoont
hoelang kan het zich nog warmen
aan de aanmaaktwijgen
van het woord.
145
11:42
PÆgina 145
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
TIEMPO DE OTOÑO
Te vas saliendo
un poco de la vida
José Ángel Valente
Otoñea
suave como melancolía cae la llovizna
aun vives
un poco más pobre
como los árboles que se deshojan
un poco más incierto
día tras día más estrecha
la tela de araña
día tras día más acortado
- el tiempo.
146
11:42
PÆgina 146
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HERFSTTIJ
Te vas saliendo
un poco de la vida
José Ángel Valente
Het herfst
weemoedzacht valt wat regen
je leeft nog
een beetje armer
zoals de kalende bomen
een beetje onzekerder
dag aan dag wat enger
het spinsel
dag aan dag wat korter
- de tijd.
147
11:42
PÆgina 147
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
ARDEN LAS PERDIDAS *
Escucho
en la madera dientes invisibles
Antonio Gamoneda
Las pérdidas arden
la garganta
se reseca
raro el cantar
más raro aún
el trago de vino en la fuente
perceptibles
en la madera los dientes invisibles.
* Arden las pérdinas: título de un poemario
del poeta español Antonio Gamoneda
148
14/01/2009
11:42
PÆgina 148
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ARDEN LAS PERDIDAS *
Escucho
en la madera dientes invisibles
Antonio Gamoneda
De verliezen branden
de keel
wordt droger
zeldzaam het zingen
schaarser nog
de wijndronk aan de bron
verneembaar
de onzichtbare tanden in het hout.
* “De verliezen branden”, poëziebundel
van de Spaanse dichter Antonio Gamoneda
149
11:42
PÆgina 149
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
EL OLVIDO
La carcoma del olvido
escarba pasillos ciegos
en la tierna carne del cerebro
cosas importantes o anodinas
qué más da
- desaparecen
a veces
emergen en otra parte
a veces
se pierden para siempre.
150
14/01/2009
11:42
PÆgina 150
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HET VERGETEN
De made van het vergeten
graaft blinde gangen
in het zachte hersenvlees
belangrijke of onbelangrijke dingen
het maakt niets uit
- ze verdwijnen
soms
duiken ze elders weer op
soms
zijn ze voor altijd verloren.
151
11:42
PÆgina 151
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
LOS PENSAMIENTOS
tienen su propia vida
entre estancias
conversan continuamente
con las flores
con las lombrices de tierra
o con el follaje de los árboles
también a veces
con los difuntos
que callan obstinadamente.
152
14/01/2009
11:42
PÆgina 152
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
GEDACHTEN
hebben een eigen leven
binnenkamers
voeren ze voortdurend gesprekken
met bloemen
met regenwormen
of met het loof der bomen
soms ook
met overledenen
die halsstarrig zwijgen.
153
11:42
PÆgina 153
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
PREGUNTA
¿Es esto
- ahora tan perceptible el viento aún
o ya de la noche el frescor
su helado aliento?
Nada
ni el recuerdo siquiera
ofrece consuelo
ni permite cobijo
ante la lluvia
ante el tiempo
que con sus dedos huesudos
golpetea en las ventanas
y que por los resquicios del presente
tanto insiste
tanto penetra.
154
11:42
PÆgina 154
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
VRAAG
Is dit
- zo voelbaar
nog de wind
of van de nacht reeds de kilte
de ijzige ademtocht?
Niets
niet eens de herinnering
die nog soelaas
of beschutting biedt
tegen de regen
tegen de tijd
die met zijn knokige vingers
tegen de ruiten tikt
en tussen de kieren van het nu
zo aandringt
zo binnendringt.
155
11:42
PÆgina 155
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
NO LO ASTILLA
el espejo de la esperanza
mientras hay latido
la vena sabe aún su camino
en el laberinto
la sangre no invierte
su corriente.
156
14/01/2009
11:42
PÆgina 156
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
VERSPLINTER hem niet
de spiegel van de hoop
zolang er nog hartslag is
de ader zijn weg nog weet
in het labyrint
het bloed niet omkeert
zijn vloed.
157
11:42
PÆgina 157
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
CUANDO LA SOMBRA ES CORTA
el sol está cerca
pero cuando la sombra es larga
entonces también, hay luz.
158
14/01/2009
11:42
PÆgina 158
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ALS DE SCHADUW KORT IS
is de zon nabij
maar als de schaduw lang is
ook dan, is er nog licht.
159
11:42
PÆgina 159
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
DÍA TRAS DÍA
desciende la cuesta
hasta el lecho del río
su hambre
la sacia el coro de pájaros
su sed
el agua pura
pero la fuente
que está río arriba
aún no la halló.
160
14/01/2009
11:42
PÆgina 160
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
DAG NA DAG
daalt hij de helling af
naar de bedding van de rivier
zijn honger
stilt het vogelkoor
zijn dorst
het zuivere water
maar de bron
die stroomopwaarts ligt
vond hij nog niet.
161
11:42
PÆgina 161
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INFINIDAD DE LO FINITO,
FINITUD DE LA INFINIDAD
Sin sosiego
igual que el hombre
el río discurre más allá
¿encontrará
aunado con el agua
reposo y paz
en la infinidad del mar?
¿encontrará el hombre
- igual que el ríola infinidad
más allá de lo finito?
162
11:42
PÆgina 162
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ONEINDIGE EINDIGHEID,
EINDIGE ONEINDIGHEID
Rusteloos
de mens gelijk
vliedt de stroom naar verder
zou hij
één geworden met het water
rust en vrede vinden
in de oneindigheid van de zee?
zou de mens
- de stroom gelijk
oneindigheid vinden
aan gene zijde van de eindigheid?
163
11:42
PÆgina 163
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
NO ABARCADO PERMANECE
LO INABARCABLE
¿Qué verdad es La Verdad
qué sabiduría, aun sabiduría?
¿Dónde queda él
que anda por la luz de los días
habla el lenguaje de las flores
conoce la sed del agua
el refugio de la luz y de la oscuridad?
¿Dónde queda él?
164
11:42
PÆgina 164
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ONGEMETEN BLIJFT
HET ONMEETBARE
Welke waarheid is waarheid
welke wijsheid, wijsheid nog
waar blijft hij
die over het licht der dagen loopt
de taal der bloemen spreekt
de dorst kent van het water
het schuiloord
van duisternis en licht.
165
11:42
PÆgina 165
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
SATORI *
Es el momento milagroso
en que el velo se rasga
la palabra
como verdad se alza
lo indecible se vuelve decible
¿y se revela a si mismo?
* Satori: palabra de iluminación en el budismo
Zen, que significa literalmente“conocimiento”.
166
11:42
PÆgina 166
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
SATORI *
Is dit het wondere moment
waarop de voorhang scheurt
het woord
als waarheid opstaat
het onzegbare zegbaar wordt
en zichzelf openbaart?
* Satori: woord voor verlichting in het Zenboeddhisme dat letterlijk “begrip” betekent.
167
11:42
PÆgina 167
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
KOAN
A tres vacas hindues
preguntó el significado del ZEN
la más sabia de las tres
contestó: “MU!”
* “MU” significa negación o “nada” y es una de
las preguntas sobre las cuales los estudiantes de
Zen meditan. La palabra mu aparece por primera
vez en el siglo XV en “La Puerta sin Puerta”,
recopilación china de 48 koanes. Un monje
preguntó al maestro zen Zhaozhou si un perro tenía
la naturaleza budista o no, a lo que contestó: MU
168
11:42
PÆgina 168
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
KOAN
Aan drie Indische koeien
vroeg hij de betekenis van ZEN
de wijste van de drie
antwoordde “MU!”
* “MU” betekent ontkenning of niets en is een van
the vragen waarover Zenstudenten mediteren. Het
dook voor het eerst in de 13de eeuw in “De Poortloze
Poort”, een Chinese verzameling van 48 koans. Een
monnik vroeg de Zenpriester Zhaozhou of een hond
al dan niet een Boeddhistische aard had, waarop de
Zenpriester “MU”antwoordde.
169
11:42
PÆgina 169
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
RELIGION (budismo, cristianismo,
hinduismo, sufismo, taoismo...)
)
Un día levantaré el vuelo
hacía las gacelas de la luz
Peter Huchel (La novena hora)
Mi espíritu
es un bailarín cósmico.
170
14/01/2009
11:42
PÆgina 170
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
RELIGIE (boeddhisme, christendom,
hindoeïsme, soefisme, taoïsme...)
Einst fliege ich auf
zu den Gazellen des Lichts
Peter Huchel (Die neunte Stunde)
Mijn geest
is een kosmische danser.
171
11:42
PÆgina 171
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
FINITUD
Flujo del río
más allá del cielo y de la tierra
Wang Wei
Límite
entre ver
y ya no ver
entre ser
y ya no ser.
172
14/01/2009
11:42
PÆgina 172
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
EINDIGHEID
Stroom van de rivier
voorbij hemel en aarde
Wang Wei
Grens
tussen zien
en niet meer zien
tussen zijn
en niet meer zijn.
173
11:42
PÆgina 173
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
ILLUMINACIÓN
Lo que parece anormal, se vuelve normal
lo que parece normal, se vuelve anormal
Hölderlin
Lo que antes asombró al ojo
no asombra más
lo que antes no asombraba más
asombra ahora mucho más
que solamente al ojo.
174
14/01/2009
11:42
PÆgina 174
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
ILLUMINATIE
Wat ongewoon lijkt wordt gewoon
wat gewoon lijkt wordt ongewoon
Hölderlin
Wat voorheen het oog verbaasde
verbaast niet meer
wat voorheen niet meer verbaasde
verbaast nu véél meer
dan het oog alleen.
175
11:42
PÆgina 175
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
LA DEIDAD
Todo se explica
en lo inexplicable.
176
14/01/2009
11:42
PÆgina 176
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
HET AL
Alles verklaart zich
in het onverklaarbare.
177
11:42
PÆgina 177
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
GERMAIN DROOGENBROODT, geboren op 11 september
1944 te Rollegem, West-Vlaanderen is dichter, vertaler,
uitgever en promotor van moderne internationale poëzie.
Sinds 1987 leeft en werkt hij in het schilderachtige mediterrane kunstenaarsstadje Altea. Hij vertaalde méér dan dertig
bundels Duitse, Engelse, Franse en Spaanse poëzie, waaronder werk van Bertolt Brecht, Reiner Kunze, Peter Huchel,
Miguel Hernández, José Ángel Valente, Francisco Brines,
Juan Gil-Albert en herdichtte Arabische, Chinese, Perzische
en Koreaanse poëzie. In de uitgeverij POINT Editions (POëzie
INTernationaal), waarvan hij oprichter en uitgever is, publiceerde hij méér dan tachtig poëziebundels, voornamelijk
internationale poëzie. Samen met de Chinese dichters Bei
Dao en Duo Duo stichtte hij de nieuwe poëziebeweging, het
neo-sensacionisme. Begin 1998 startte hij op INTERNET het
project “Planetair Bewustzijn” waar poëzie van ‘s werelds
beste bekende en onbekende dichters wordt gepubliceerd.
Hij organiseerde het internationaal poëziefestival La Costa
Poética, is literair adviseur van diverse internationale poëziefestivals waaronder het Encuentro de Poetas del Arco
Mediterráneo, het Festival Internacional de Poesía in
Granada (Nicaragua), van Rosario (Argentinië), van het tijdschrift Contemporary Poetry (Hong Kong) en was algemeen
secretaris van het Congreso Mundial de Literatura (Valencia).
Zijn eigen poëtisch werk, tot dusver negen gepubliceerde
bundels, is veelzijdig. Na zijn debuut met “VEERTIG AAN DE
WAND” (1984), die als neoromantische poëzie gecatalogeerd
werd, publiceerde hij “KEN JE HET LAND?”, meditaties aan het
Comomeer, een bundel natuurlyriek. In 1995 ontving hij een
Hawthornden Fellowship en schreef tijdens zijn verblijf op het
gelijknamig Schots kasteel “GESPREK MET DE OVERKANT”, een
hommage aan de aan kanker overleden Nederlandse dichter
Hans Faverey, bekroond met de P.G. Buckinxprijs. Meteen
erna voltooide hij “TASTBARE AFWEZIGHEID - PALPABLE COMO
LA AUSENCIA”, een tweetalige bundel liefdesgedichten. Eind
1997 verscheen “VIJFENTWINTIG EN TWEE LIEFDESGEDICHTEN”
178
11:42
PÆgina 178
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
en in 1998 “TUSSEN DE
verzamelde liefdesgedichten.
STILTE
VAN
JE
14/01/2009
LIPPEN”,
zijn
Germain Droogenbroodt bestudeerde de Oosterse culturen
hun filosofie en hun poëzie en vertoefde talloze keren in het
Verre-Oosten en in India, wat in zijn poëtisch werk diepe
sporen nagelaten heeft.Tijdens een verblijf in Rajasthan
voltooide hij de cyclus “de WEG”, een keerpunt in zijn werk.
“de WEG” inspireerde meerdere kunstenaars met internationale faam waaronder de Vlaamse schilder Frans Minnaert en
de Indische schilder Satish Gupta. Deze eerdere filosofische,
mystiek getinte poëziebundel is tot dusver zijn populairste
boek en verscheen al in méér dan een dozijn talen waaronder
het Arabisch, Chinees, Duits, Hindi, Italiaans, Malayalam,
Mongools, Nederlands, Slowaaks, Spaans, Turks en het
Tsjechisch.
In 2001 schreef Germain Droogenbroodt in het Spaans
“AMANECE EL CANTOR” (De zanger ontwaakt), een hommage
aan de overleden Spaanse dichter José Ángel Valente.
Het jaar daarop volgde “TEGENLICHT - CONTRALUZ”, die
demystiek-filosofische lijn van “De Weg” volgt. Het boek werd
op de internationale boekenbeurs van Constanta door de
Ovidius Universiteit als beste buitenlandse poëziebundel
gelauwerd. “IN DE STROOM VAN DE TIJD - EN LA CORRIENTE DEL
TIEMPO” is zijn laatste bundel en verscheen voor het eerst in
“SELECTED POETRY OF GERMAIN DROOGENBOODT”, EngelsChinees, Sjanghai 2008.
Voor zijn verdiensten als dichter, vertaler en uitgever van
internationale poëzie werd hem in Egypte een eredoctoraat
toegekend. In 2006 ontving hij tijdens het wereldcongres voor
poëzie voor zijn verdiensten als poëzievertaler van de
Mongolian Academy of Culture and Poetry de PEGASUSPRIJS.
Door het universeel karakter van zijn werk wordt hij jaarlijks
door universiteiten en internationale poëziefestivals uitgenodigd: in Argentinië, Bulgarije, Egypte, Ierland, Israël, Korea,
Kroatië, Litouwen, Maleisië, Macedonië, Mexico, Mongolië,
Nepal, Nicaragua, Oostenrijk, Roemenië, Rusland, Slowakije,
Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië enz.
179
11:42
PÆgina 179
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
GERMAIN DROOGENBROODT, nació el 11 de septiembre del año
1944 en Rollegem (Bélgica), pero vive ya desde el año 1987 en
Altea (España), un pintoresco y artístico pueblo mediterráneo.
Es poeta, traductor, editor y promotor de poesía moderna
internacional. Ha traducido más de treinta libros de poesía alemana, inglesa, francesa, española y latinoamericana, entre ellos
obras de Bertolt Brecht, Reiner Kunze, Peter Huchel, Miguel
Hernández, José Ángel Valente, Francisco Brines o Juan GilAlbert y ha realizado adaptaciones de poesía árabe, china, persa,
japonesa y coreana. La editorial POINT (POesía INTernacional),
de la que es fundador, lleva publicados más de ochenta libros
de poesía internacional. Junto con los poetas chinos Bei Dao y
Duo Duo fundó un nuevo movimiento de poesía, el neosensacionismo. Organizó el festival internacional de poesía “La Costa
Poética” y es también asesor literario de varios festivales internacionales de poesía, entre ellos el “Encuentro de Poetas del Arco
Mediterráneo”, el Festival Internacional de Poesía de Granada
(Nicaragua) y de Rosario (Argentina) y de de la revista literaria
Contemporary Poetry (Hong Kong). Fue también secretario del
“Congreso Mundial de Literatura” de Valencia.
Su obra poética, hasta ahora ha escrito nueve poemarios, es
multifacética. Después de su debut con “CUARENTA EN LA PARED”
(1984), catalogado como poesía neorromántica, publicó
“¿CONOCES EL PAÍS?”, Meditaciones en el Lago Como, un libro de
poesía naturalista. Ha obtenido en 1995 el “Hawthornden
Fellowship” y escribió durante su estancia en el castillo escocés
del mismo nombre “CONVERSACIÓN CON EL MÁS ALLÁ”, poemas
galardonados con el Premio de Poesía P.G. Buckinx. Casi al
mismo tiempo salía “PALPABLE COMO LA AUSENCIA”, «poesía virtuosa», según un crítico de reseñas para las bibliotecas holandesas, un poemario bilingüe neerlandés-castellano.
Al final de 1997 apareció “VEINTICINCO Y
y el año siguiente “ENTRE EL SILENCIO
compilación de sus poemas de amor.
180
DOS POEMAS DE AMOR”
DE TUS LABIOS”,
una
11:42
PÆgina 180
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Germain Droogenbroodt estudió las culturas, la filosofía y la
poesía oriental. Visitó más de cincuenta veces el Extremo
Oriente cuyas culturas han dejado profundas huellas en su
obra poética. Completó, durante una estancia en el
Rajastán, “el Camino”, un cambio crucial en su obra.
El poemario “el Camino” inspiró a varios artistas con fama
internacional, tales como el pintor belga Frans Minnaert y el
hindú Satish Gupta. Este poemario bastante filosófico con
elementos místicos es, hasta hoy, el libro con más éxito del
poeta flamenco-mediterráneo, publicado ya en más de 15
lenguas: en castellano, en chino, en checo, en eslovaco, en
alemán, en italiano, en neerlandés, en turco, en hindú, en
mongol etc.
En 2001 salió «AMANECE EL CANTOR», su primer poemario
escrito en español, un homenaje a José Ángel Valente.
Escribió el año siguiente en Ronda el ciclo «CONTRALUZ»,
poemario que sigue más o menos la misma línea místicafilosófica de “el Camino”. La edición rumana fue laureada
como mejor libro de poesía extranjera por la Universidad
Ovidius en la Feria Internacional del Libro.
El poemario “EN LA CORRIENTE DEL TIEMPO”, Meditaciones en
el Himalaya, es su último libro y se publicó por primera vez en
“SELECTED POETRY OF GERMAIN DROOGENBROODT”, ingléschino, Shanghai 2008.
En Egipto recibió el “Doctorado honoris causa” en literatura
por sus méritos como poeta, traductor y editor de poesía
internacional. Recibió también el premio “PEGASUS” de la
Mongolian Academy of Cultura and Poetry por sus traducciones de poesía internacional.
Por el carácter universal de su obra es invitado frecuentemente a dar recitales y conferencias en varias Universidades
y festivales internacionales de poesía en países tales como
Argentina, Austria, Chequia, China, Corea, Croacia, Cuba,
Egipto, Eslovaquia, España, Formosa, Irlanda, Italia, Lituania,
Macedonia, México, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Rusia,
Rumania etc.
181
11:42
PÆgina 181
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
FRANS MINNAERT nació el 4 de diciembre 1929 en Idegem,
Flandes, y estudió en la Academia de Bellas Artes de Aalst
y en la Academia Real de Bruselas. Desde joven ha relizado
varios viajes de estudio, visitando entre otros países la
antigua Yugoslavia, Sudáfrica, Japón, Italia etc. Fue director
de la Academia de Bellas Artes de Bruselas (Anderlecht) del
año 1972 hasta el año 1995.
Su obra polifacética ha sido adquirida por importantes
coleccionistas y museos nacionales y internacionales, incluso
en España, Formosa y Japón donde ha llevado a cabo
varias exposiciones.
Frans Minnaert ha obtenido importantes galardones nacionales y internacionales, entre ellos:
- Kortenberg (dibujo)
- Diano Marina (obra gráfica)
- Kunstmesse de Basilea (premio de oóven artista)
- Bienale de Venezia, 1974
Realizó en 1982 42 tablas para la estación de metro de
Bruselas(St.-Guido).
MONOGRAFÍAS SOBRE SU OBRA:
Frans Minnaert, por Paul Huys, Editorial Lannoo
Frans Minnaert, Kunstpocket 15 y 25, Editorial A. Van
Wiemeersch, Schelderode.
Frans Minnaert ha colaborado en varias publicaciones de la
Editorial POINT y del poeta Germain Droogenbroodt,
incluyendo una seria de grandes pinturas titulada
“el Camino”, inspirada en el poemario de su compatriota.
182
11:42
PÆgina 182
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
FRANS MINNAERT werd geboren te Idegem op 4 december
in 1929 en studeerde aan de Academie voor Schone
Kunsten in Aalst en aan de Koninklijke Academie in
Brussel..Van jongsaf ondernam hij meerdere studiereizen
en bezocht ondermeer ex-Joegoslavië, Zuid-Afrika,
Italië en Japan. Van 1972 tot 1995 was hij directeur van de
Academie voor Beelden de Kunsten van Anderlecht.
Zijn veelzijdig werk werd door belangrijke nationale en
internationale kunstverzamelaars en musea aangekocht,
ondermeer in Spanje, Taiwan en Japan waar hij meermaals exposeerde.
Frans Minnaert werd met meerdere belangrijke nationale
en internationale prijzen gelauwerd waaronder:
- Kortenberg (tekeningen)
- Diano Marina (grafiek)
- Kunstmesse de Basilea (prijs jonge kunstenaar)
- Bienale van Venetië, 1974
In 1982 maakte hij 42 panelen voor het Brusselse Metrostation St.-Guido.
MONOGRAFIEËN:
Frans Minnaert, door Paul Huys, Uitgeverij Lannoo
Frans Minnaert, Kunstpocket 15 en 25, Uitgeverij A. Van
Wiemeersch, Kunstforum, Schelderode.
Frans Minnaert heeft meegewerkt aan meerdere POINTuitgaven, de poëziebundel “de Weg” van Germain
Droogenbroodt inspireerde hem tot de gelijknamige reeks
schilderijen die in het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal te
Aalst werden geëxposeerd.
183
11:42
PÆgina 183
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
INHOUDSTAFEL - CONTENIDO
Inleiding- Introducción
MEDITATIES - MEDITACIONES
3-6
2003
Niglath
Niglath
Por el ardiente mediodía..
Door de ziedende middag...
Lanza al abismo...
Werp in de afgrond...
Cuando el labio por las palabras me samgra
Als die Lippe mir blutet vor Sprache
Fugaz es todo...
Vergankelijk is alles...
Inquietud
Onrust
El espino del hielo florece
De ijsdoorn bloeit
No nombrado lo innombrable...
Niet te benoemen het onbenoembare...
Inaudible el latir...
Onhoorbaar het geklop...
Lo que es más
Wat méér is
Despedida
Afscheid
Tierra, ¿eres algo más...?
Aarde, ben je nog méér...
¿Se alzará un día... ?
Zal op een dag...
¿Será atravesado el cénit...?
Wordt het zenit doorbroken...
Como Sísifo...
Sisyfus gelijk...
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
11:42
PÆgina 184
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
Profeta
Profeet
Toda efigie...
Alles wat beeltenis is..
Verano hindú
Indische zomer
Lentamente...
Langzaam...45
Águila 46
Adelaar 47
Poesía 48
Poëzie 49
Atardecer en el Himalaya 50
Avondval in de Himalaya’s 51
Escritura del corazón 52
Hartschrift 53
Añoranza 54
Heimwee 55
Haiku-Haiku 56-65
MEDITATIES - MEDITACIONES 2007
¡Qué más busca la palabra...? 68
Wat anders zoekt het woord... 69
Todo cambia, todo permanece 70
Alles verandert, alles blijft 71
Despertar 72
Ontwaken 73
Petrarca 74
Petrarca 75
Sin porqué 76
Zonder waarom 77
Atardecer 78
Avondval 79
Apacible mañana en el Himalaya 80
Vredige ochtend in de Himalaya’s 81
Garden Valley 82
Garden Valley 83
Chipa 84
14/01/2009
38
39
40
.41
42
43
44
11:42
PÆgina 185
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
Chipa 85
Un día veraniego 86
Een zomerse dag 87
Las hojas matinales 88
De ochtendbladeren 89
Viejo amor 90
Oude liefde 91
En algún lugar una rosa despliega... 92
Ergens ontvouwt een roos... 93
Rosa 94
Roos 95
Mañana mística 96
Mystieke ochtend97
La fuente 98
De bron 99
Inspiración 100
Inspiratie 101
Panorama 102
Panorama 103
Pensando en Heráclito 104
Denkend aan Herakleitos 105
Mañana de domingo 106
Zondagochtend 107
Instantánea 108
Momentopname 109
Poema surrealista 110
Surrealistisch gedicht 111
El ojo de la noche... 112
Het nachtoog... 113
Sombrias las azules olas de la noche... 114
Zwaarmoedig de blauwe golven van de nacht... 115
También las estrellas mueren...116
Ook sterren sterven...117
La niebla blanca...118
De witte nevel...119
Invisible para el ojo... 120
Onzichtbaar voor het oog... 121
11:42
PÆgina 186
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
Himalaya con niebla 122
Himalaya’s bij nevel 123
La tormenta... 124
De storm... 125
Rocío matinal 126
Ochtenddauw 127
Recuerdos de juventud en el Himalaya 128
Jeugdherinneringen in de Himalaya’s 129
Perpetuum mobile 130
Perpetuum mobile 131
Reflejo 132
Reflectie 133
Tarde gris 134
Grauwe middag 135
Día de lluvia 136
Regendag 137
Transistoriedad 138
Voorbijheid 139
El callar 140
Het zwijgen 141
Atardecer un día lluvioso 142
Avondval op een regendag 143
Chamarasca 144
Aanmaaktwijgen 145
Tiempo de otoño 146
Herfsttij 147
Arden las pérdidas 148
Arden las pérdidas 149
El olvido 150
Het vergeten 151
Los pensamientos...152
Gedachten... 153
Pregunta 154
Vraag 155
No lo astilla... 156
Versplinter hem niet... 157
Cuando la sombra es corta... 158
Als de schaduw kort is... 159
14/01/2009
11:42
PÆgina 187
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
Día tras día...
Dag na dag...
Infinidad de lo finito, finitud de la infinidad
Oneindige eindigheid, eindige oneindigheid
No abarcado permanece lo inabarcable
Ongemeten blijft het onmeetbare
Satori
Satori
Koan
Koan
Religión
Religie
Finitud
Eindigheid
Iluminación
Illuminatie
La deidad
Het Al
188
14/01/2009
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
11:42
PÆgina 188
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
189
11:42
PÆgina 189
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
190
14/01/2009
11:42
PÆgina 190
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
191
11:42
PÆgina 191
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
192
14/01/2009
11:42
PÆgina 192
IN DE STROOM VAN DE TIJD 27.8.2008.e$S:Maquetaci n 1
14/01/2009
193
11:42
PÆgina 193