Halfjaarverslag 2011

Commentaren

Transcriptie

Halfjaarverslag 2011
 Tussentijds bericht 2011 Homburg Eastern Europe Fund B.V. Inhoudsopgave
Profiel
3 Tussentijds directieverslag van Homburg Eastern Europe Fund B.V.
5 Geconsolideerd tussentijds financieel verslag 2011
Geconsolideerde Balans per 30 juni 2011
Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over de eerste 6 maanden van 2011
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten
Mutatieoverzicht eigen vermogen
Toelichting op het tussentijds financieel verslag
Toelichting bij het geconsolideerd tussentijds financieel verslag
14 15 16 17 18 20 21 Vennootschappelijk tussentijds financieel verslag 2011
Vennootschappelijke Balans per 30 juni 2011
Vennootschappelijke Winst- en verliesrekening over de eerste 6 maanden van 2011
Toelichting op het vennootschappelijk tussentijds financieel verslag
30 31 32 33 Overige toelichtingen
35 Overige gegevens
36 2
Profiel
Investeringsproces
Homburg Eastern Europe Fund B.V. (hierna ook te noemen Het Fonds) investeert via haar lokale
dochtermaatschappijen in (her)ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa. Nadat de projecten zijn
(her)ontwikkeld, zullen ze worden verkocht en zal de winst als dividend worden uitgekeerd, danwel (deels)
aan de reserves worden toegevoegd. Tevens zullen ook grondposities worden ingenomen indien dit
uitzicht biedt op een mogelijkheid om tot ontwikkeling over te gaan. Het Fonds heeft de mogelijkheid om te
investeren in elk deel van Oost-Europa. Een specifieke spreiding over de landen wordt niet nagestreefd.
Echter de nadruk ligt vooralsnog op de Baltische Staten Litouwen en Letland. De te ontwikkelen projecten
kunnen zowel commercieel (retail, industrieel en kantoren) als residentieel (woningen) zijn.
Investering
Homburg Eastern Europe Fund is een closed end vastgoedfonds. Het Fonds is opgericht met een initieel
beoogde looptijd van 7 jaar. Na 5 jaar zal een voorstel aan de aandeelhouders worden voorgelegd om de
looptijd eventueel te verlengen.
Schematische weergave structuur
* beheerovereenkomst tussen Homburg Capital B.V. en Homburg Eastern Europe Fund B.V.
**asset managementovereenkomst tussen UAB Homburg Valda en de verschillende projecten.
3
Homburg Eastern Europe Fund B.V. is een initiatief van Homburg Capital B.V. (hierna te noemen
Homburg Capital). Deze beschikt sinds de invoering van de Wft over een vergunning voor het verlenen
van de volgende beleggingsdiensten:
1) Commissionair (art. 1:1 Wft verlenen van een beleggingsdienst sub b)
2) Begeleiden en plaatsen van emissies (art. 1:1 Wft verlenen van een beleggingsdienst sub f).
De Autoriteit Financiële Markten heeft Homburg Capital tevens een vergunning verleend voor het beheren
van beleggingsinstellingen op grond van artikel 2.65 Wft.
De directieleden van Homburg Capital zijn bij hun benoeming met goed gevolg door de Autoriteit
Financiële Markten getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.
Voor meer informatie kunt u ons bereiken op het volgende adres en telefoonnummer:
Homburg Eastern Europe Fund B.V.
Prinsestraat 3
7513 AM Enschede
Telefoon 0800 – 666 777 8
Fax 053 – 434 68 29
[email protected], www.homburg.nl
4
Tussentijds directieverslag van Homburg Eastern Europe Fund B.V.
Inleiding en algemeen
Homburg Eastern Europe Fund B.V. (hierna ook te noemen Het Fonds) investeert via haar lokale
dochtermaatschappijen in (her)ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa. Nadat de projecten zijn
(her)ontwikkeld, zullen ze worden verkocht en zal de winst als dividend worden uitgekeerd, dan wel
(deels) aan de reserves worden toegevoegd. Tevens zullen ook grondposities worden ingenomen indien
dit uitzicht biedt op een mogelijkheid om tot ontwikkeling over te gaan. Het Fonds heeft de mogelijkheid
om te investeren in elk deel van Oost-Europa. Een specifieke spreiding over de landen wordt niet
nagestreefd. Echter de nadruk ligt vooralsnog op twee van de drie Baltische Staten, namelijk Litouwen en
Letland. De te ontwikkelen projecten kunnen zowel commercieel (retail, industrieel en kantoren) als
residentieel (woningen) zijn.
Economische ontwikkelingen Baltische Staten eerste helft 2011
Uit een onlangs gepubliceerde studie van Eurostat, het economisch statistisch bureau van de Europese
Unie1, is gebleken dat de drie Baltische Staten in het tweede kwartaal van 2011 de grootste economische
groei hebben gekend van alle landen binnen de Europese Unie (gemeten ten opzichte van het tweede
kwartaal 2010).
Estland gaat aan kop met 8,4% stijging van het Bruto Nationaal Product (BNP), gevolgd door Litouwen
met 5,9% en Letland met 5,7%. Ter vergelijking: Nederland komt gemeten over dezelfde periode uit op
1,5% stijging van het BNP, net iets onder het gemiddelde van alle EU-landen (1,7%). De Verenigde
Staten van Amerika lieten een stijging zien van 1,6% van het BNP.
De werkloosheid in de Baltische Staten is aan het einde van het tweede kwartaal 2011 weliswaar nog
hoog, maar er is sprake van een aanzienlijke daling ten opzichte van eind 2010. Litouwen komt uit op
15,6% (was 17,8%), Letland op 16,2% (was 18,7%) en Estland op 13,3% (was 16,9%)2.
In 2011 is het twintig jaar geleden dat de Baltische Staten hun onafhankelijkheid uitriepen. Reden voor
Zweden om dit jaar sterk in te zetten op het promoten van samenwerking met deze landen en te vieren
dat destijds de internationale diplomatieke betrekkingen zijn hervat. Doel is de samenwerking verder uit te
bouwen. Van oudsher zijn de Scandinavische landen grote investeerders in de Baltics.
Ontwikkelingen vastgoedmarkt Litouwen
De vastgoedmarkt in Litouwen heeft een betrekkelijk kalm eerste half jaar achter de rug. De leegstand van
winkel- en kantoorruimte is nagenoeg onveranderd ten opzichte van eind 2010. Ook de huur- en
verkoopprijzen zijn nauwelijks veranderd. Een zelfde beeld is waar te nemen op de woningmarkt.
Hoewel de beschikbare voorraad van nieuw gebouwde appartementen opraakt, heeft dit nog niet geleid
tot significante prijsontwikkelingen. Het aantal transacties op de woningmarkt is in het eerste kwartaal
2011 wel toegenomen met 13% ten opzichte van eerste kwartaal 2010. Ontwikkelaars richten zich
vooralsnog met name op de hoofdstad Vilnius, bij het hervatten van eerder stilgelegde residentiële
projecten en het initiëren van nieuwe projecten. Aan het einde van het eerste kwartaal 2011 zijn in Vilnius
16 projecten in aanbouw, voor een totaal van 1.100 wooneenheden. Aan het einde van het tweede
kwartaal 2011 zijn dit 20 projecten voor een totaal van 1.400 wooneenheden. In de steden Klaipeda en
Kaunas zijn 3 tot 5 projecten van start gegaan voor 100 tot 200 nieuwe wooneenheden per stad.
Verkoopprijzen van appartementen liggen (afhankelijk van ligging, afwerking en afmetingen) gemiddeld
tussen € 950,- en € 1.800,- per vierkante meter3 in Vilnius en tussen € 750,- en € 1.500,- in Kaunas en
Klaipeda. Als gevolg van de gedaalde grondprijzen worden ook weer individuele initiatieven gestart voor
het bouwen van woningen. In de eerste helft van 2011 waren dit er ruim 2 keer zoveel als over dezelfde
periode in 2010.
1
http://www.baltictimes.com/news/articles/29304/
http://www.stat.gov.lt/en/news/view?id=9532 en http://www.stat.ee/29980
3
Ober Haus Real Estate Advisors
2
5
De situatie op de kantorenmarkt blijft vooralsnog zwak met leegstandspercentages van ruim 10% voor
moderne Class A en Class B kantoorgebouwen in de hoofdstad Vilnius. De huurprijzen in de verschillende
grote steden zijn onveranderd in het eerste halfjaar 2011. Voor Vilnius bedragen deze tussen de € 10,4 en
€ 13,9 per vierkante meter per maand (Class A). Kaunas en Klaipeda zitten in een range van € 5,5 tot €
10,7 vergelijkbaar met eind 2010. De onveranderde prijzen en leegstand nodigen de ontwikkelaars niet uit
tot het hervatten van eerder stilgelegde projecten of het initiëren van nieuwe. Alleen nieuwe projecten met
voldoende voorverhuurde meters (meestal door buitenlandse bedrijven die kantoormedewerkers willen
vestigen in met name Vilnius) hebben kans van slagen.
De huurprijzen voor winkelruimtes laten een geringe stijging zien ten opzichte van eind 2010. In de
hoofdwinkelstraten in Vilnius liggen deze tussen € 10,- en € 29,- per vierkante meter per maand (voor
winkeloppervlaktes tussen 100 en 300 m2). In Kaunas bedraagt de range voor dit type winkelruimtes € 8,tot € 16,-.
De huurprijzen voor bedrijfspanden en magazijnen in en rond de grote steden zitten weer enigszins in de
lift, na de recordlaagtes van eind 2010. Volgens het economisch statistisch bureau van Litouwen nemen
de activiteiten en winstgevendheid van transport- en opslagbedrijven flink toe. Redenen voor
ontwikkelaars om enkele nieuwbouwprojecten te hervatten en af te ronden. Hoewel in eerste instantie niet
gericht op verhuur, maar grotendeels voor eigen gebruik van een selecte groep bedrijven met nieuwbouwen uitbreidingsplannen, onder andere in de transportsector en farmaceutische industrie. Pas bij voldoende
structureel herstel van het consumentenvertrouwen en de binnenlandse consumptie richten ontwikkelaars
zich weer meer op de ontwikkeling van bedrijfs- en opslaglocaties voor de verhuur.
Ontwikkelingen vastgoedmarkt Letland
Ook de vastgoedmarkt in Letland heeft in de eerste helft 2011 weinig veranderingen laten zien ten
opzichte van jaareinde 2010. Er is nog altijd een tekort aan kwalitatief goed vastgoed, maar er worden
slechts mondjesmaat nieuwe projecten gestart.
Als gevolg van de toegenomen bereidheid van banken om woningfinancieringen te verstrekken, is de
vraag naar nieuwe woningen verder toegenomen. Het aanbod van nieuwe appartementen en woningen is
vooralsnog gering. De verkoopprijzen in de hoofdstad Riga liggen tussen € 800,- en € 1.300,- voor de
buitenwijken en tussen € 1.200,- en € 3.000,- in het centrum. De prijzen zijn sterk afhankelijk van locatie
en afwerkingniveau. In sommige projecten is sprake van verkoopprijzen tot wel € 5.000,- per vierkante
meter.
De prijzen voor kantoorruimte zijn over het algemeen stabiel gebleven ten opzichte van eind 2010.
Gangbare huurprijzen voor Class A gebouwen liggen tussen € 7,- en € 12,- per vierkante meter per
maand4. De hoogst gesignaleerde huurprijs in de afgelopen maanden bedroeg € 16,- per m2 per maand.
Class B huurprijzen liggen tussen € 5,- en € 8,-. Enkele buitenlandse bedrijven overwegen zich te vestigen
in het centrum van Riga. Van groot belang is de mogelijkheid in de directe omgeving van het kantoorpand
te parkeren. Ook het kopen van kantoorpanden (i.p.v. huren) wordt door deze partijen overwogen. Vaak
gaat het dan om oppervlaktes tussen 400 en 2.000 vierkante meter.
De huurniveaus voor winkelruimtes liggen in lijn met eind 2010. In het oude stadscentrum van Riga en in
het nieuwere deel liggen de prijzen tussen € 15,- en € 35,- per m2 per maand voor de kleinere
winkeloppervlaktes. Voor de grotere units bedraagt de range € 8,- tot € 20,- (2010: € 7,- tot € 15,-). Buiten
het centrum zijn de huurprijzen aanzienlijk lager (€ 4,- tot € 9,- afhankelijk van de afmetingen, waarbij
kleinere units relatief duurder zijn). In de grote winkelcentra liggen de prijzen tussen € 7,- en € 50,afhankelijk van de afmetingen van de ruimtes en de aantrekkelijkheid van het centrum. In de meest
populaire winkelcentra wordt een daling van de leegstand voorzien in de loop van 2011.
Ten opzichte van begin 2011 is de bedrijvigheid in de verschillende sectoren toegenomen. Gelet op de (zij
het geringe) economische groei, is de vraag naar bedrijfs- en opslagruimtes gestegen. Zowel van
buitenlandse bedrijven als lokale ondernemers. Dit heeft vooralsnog echter niet geleid tot een toename
van de gangbare huur- en verkoopprijzen in dit segment van de Letse vastgoedmarkt.
4
Ober Haus Real Estate Advisors
6
Projectoverzicht
In onderstaand projectoverzicht is een beschrijving opgenomen van alle investeringen van Homburg
Eastern Europe Fund. Het overzicht bevat vijf projecten gelegen in Litouwen en drie projecten in Letland.
Naast een beschrijving van het project wordt kort ingegaan op de belangrijkste gebeurtenissen in de
eerste helft 2011 en de huidige status in het ontwikkelingsproces.
Tuskulenai, Vilnius, Litouwen
Op 24 januari 2008 is het project Tuskulenai aangekocht door verwerving van 100% van de aandelen in
UAB Homburg Tuskulenu voor een aankoopprijs van € 1.637.580. Het project bestaat uit een te
herontwikkelen fabrieksterrein van 1,4 ha groot (erfpacht) met diverse opstallen van een broodfabriek die
thans nog operationeel is. Het ontwikkelingspotentieel bedraagt ruim 29.000 vierkante meter aan
kantoorruimte en woningen (gemengde ontwikkeling). Daarnaast de realisatie van bijna 21.000 vierkante
meter aan ondergrondse parkeerruimte.
De huurder is broodfabriek UAB Vilniaus Duona (met een marktaandeel van 25% de grootste van
Litouwen), een onderdeel van Vaasan & Vaasan OY, één van de grootste bakkerijconcerns van
Scandinavië. De voor dit project afgesloten banklening heeft een looptijd tot januari 2013 en de actuele
leningrente bedraagt 3,46% op jaarbasis. Het huurcontract loopt nog tot eind 2012. De voor 2011
overeengekomen huur bedraagt € 481.000,- en is ruimschoots voldoende voor het betalen van rente en
aflossing op de banklening.
De wijziging van het bestemmingsplan naar de beoogde bestemming is in 2010 afgerond. Op 8 juni
2011 heeft de officiële registratie plaatsgevonden, waarbij de dit voorjaar uitgevoerde nieuwe
kadastrale metingen tevens zijn goedgekeurd door de gemeente en vastgelegd in de officiële
registers. Met de broodfabriek is in de afgelopen tijd overlegd over het huurcontract. Op dit moment
kan de huurder met een opzegtermijn van 1 jaar het contract beëindigen. Hoewel de huurder begin
dit jaar heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om het contract tussentijds te verlengen (tot na de
oorspronkelijk overeengekomen einddatum van eind 2012), is op het moment van schrijven van dit
verslag nog geen concreet voorstel gedaan richting ons management in Vilnius. De huurder wilde
tegelijk ook een korting bedingen op de huidige huurprijs, maar heeft dit niet concreet gemaakt.
Vooralsnog gaan we er daarom van uit dat deze huurder in de loop van 2012 het gebouw gaat
verlaten en wij alsdan zullen starten met de sloop van de opstallen ten behoeve van de beoogde
nieuwbouw. De timing is wel afhankelijk van de marktomstandigheden en het verdere herstel van de
economie in Litouwen.
Kreivasis, Vilnius, Litouwen
Dit project bestaat uit een hellend perceel van 1.547 m² geschikt voor residentiële ontwikkeling (drie
woonlagen) en is gelegen op één van de hoogste punten van de wijk Uzupis in het oude gedeelte van de
stad Vilnius. Deze ontwikkeling heeft als belangrijk pluspunt het fraaie uitzicht over de oude stad van
Vilnius. Uzupis is een onconventionele “Bohemian” wijk die in hoog tempo wordt gerevitaliseerd. Het
goedgekeurde detailplan betreft de bouw van 21 appartementen en 4 commerciële ruimtes met een
totaal vloeroppervlak van circa 1.700 vierkante meter, alsmede een ondergrondse parkeervoorziening
van 846 vierkante meter (28 plaatsen) en een te realiseren binnentuin. Vrijwel alle appartementen zullen
een fraai uitzicht hebben op het oude centrum van Vilnius en de wijk Uzupis.
In 2010 is een bouwvergunning verleend door de lokale autoriteiten. Offertes zijn opgevraagd bij
verschillende bouwondernemingen. Het vervolg van dit project is onder andere in afwachting van de
beschikbaarheid van financiering. In het vierde kwartaal 2011 worden financieringsvoorstellen verwacht
van diverse banken. Alsdan wordt ook een oplossing verwacht voor het aangrenzende terrein, waar een
andere ontwikkelaar fundering en ondergrondse parkeerruimte heeft gerealiseerd ten behoeve van een
appartementengebouw, maar daarna de bouw tijdenlang heeft stilgelegd. Deze overwoekerde bouwput
heeft een negatief effect op de verkoopinspanningen van ons eigen project. Mocht er op korte termijn
geen zicht zijn op hervatting van het naastgelegen project, dan zullen de leidingen (electriciteit en water)
via een omweg richting het bouwterrein van Kreivasis moeten worden geleid. Oorspronkelijk zouden
7
deze worden aangesloten op het naastgelegen gestaakte project. In het oude stadscentrum van Vilnius
is het aanbod van nieuwe koopappartementen inmiddels zo goed als opgedroogd. De
verkoopmogelijkheden van het project Kreivasis worden door het lokale management op de voet
gevolgd. Tot op heden is de start bouw nog niet opportuun bevonden. Mogelijk wordt in het vierde
kwartaal van dit jaar wel besloten met de voorbereidingen voor de bouw van de appartementen te
starten.
Malonioji, Vilnius, Litouwen
Dit project bestaat uit een perceel van 2.500 m² met opstallen geschikt voor de bouw van hoogwaardige
kantoorruimte, bijvoorbeeld ten behoeve van de vestiging van een ambassade. Het perceel is gelegen in het
centrum van de hoofdstad Vilnius aan een rustige straat in Zverynas, dat een ouder meer exclusief woongebied
is. Het perceel ligt langs de rivier, met een prachtig uitzicht op het parlementsgebouw van Litouwen. De vervallen
opstallen bestaan uit een vroegere polikliniek. Het is van oorsprong weliswaar geen monument, maar door de
inzet van lokale groeperingen in 2009 wel toegevoegd aan de lijst met beschermd erfgoed. De beoogde
herontwikkeling is vervolgens aangepast, nu de bestaande opstallen behouden moeten blijven. Het plan zal
bestaan uit renovatie, herindeling en mogelijke uitbreiding van de bestaande ruimtes met als toekomstige
gebruiksfunctie bijvoorbeeld exclusieve kantoorruimte, eventueel gecombineerd met een woonfunctie. De
doelgroep bestaat uit ambassades en directies van (buitenlandse) ondernemingen. Gezien de ligging in een meer
exclusieve woonwijk is vooroverleg met omwonenden en de gemeente noodzakelijk. Goedkeuring van het
detailplan is verder opgehouden door bezwaren van enkele buren. De oorspronkelijk ontworpen indeling van het
terrein is op hun verzoek aangepast en is in het afgelopen voorjaar opnieuw ter inzage gelegd.
De inzageprocedure is al een tijd opgeschort omdat de juridische mogelijkheden worden onderzocht om bezwaar
te maken tegen de “monumentenstatus”. Als dit bezwaar wordt ingewilligd, zijn er meer mogelijkheden om het
project bedrijfseconomisch gunstiger te ontwikkelen. Met de monumentencommissie wordt tegelijkertijd overlegd
om in elk geval het bouwvolume te kunnen vergroten, mocht het onverhoopt niet lukken de monumentenstatus
van het gebouw te beëindigen. De verdere voortgang zal vervolgens afhangen van concrete belangstelling door
mogelijke kopers / huurders en de beschikbaarheid van (bouw)financiering. Hoewel er vanuit makelaars
voortdurend belangstelling wordt getoond voor dit project, is tot op heden geen concrete koper gevonden.
Ondertussen is er helaas nog geen doorbraak in het streven de monumentenstatus van het gebouw te
beëindigen of op zijn minst te beperken. Wel is er nauw overleg met architecten die in dienst zijn van de
gemeente over de alternatieve mogelijkheden voor bebouwing zonder dat de bestaande opstallen worden
gesloopt. Zo is bijvoorbeeld het idee ontstaan voor het gedeeltelijk ontgraven van de rivieroever om ondergronds
(onder de bestaande opstallen) meer bouwvolume te realiseren met uitzicht op de rivier.
Lentvaris (Schonegger, Alobera), Vilnius, Litouwen
Dit project bestaat uit een terrein van ruim 5 ha groot in erfpacht, geschikt voor de realisatie van
industriële gebouwen direct langs de snelweg naar de stad Kaunas. Het perceel is gelegen op een
aantrekkelijke locatie. Enerzijds ligt het vlakbij één van de belangrijkste industriële gebieden van de stad
Vilnius. Anderzijds is het dicht bij de snelweg gesitueerd, met een betere toegankelijkheid dan veel andere
bedrijfsterreinen. Aan de voorzijde grenst het aan een groenstrook en aan de achterzijde aan een
bosgebied. Het concept dat ontwikkeld zal worden, bestaat uit de bouw van flexibele industriële units met
kantoor- en showroomfaciliteiten op maat voor kleinere bedrijven. Deze units van tussen de 200 en 1.000
vierkante meter groot kunnen worden verhuurd of te koop aangeboden. In totaal wordt tot 24.000
vierkante meter ontwikkeld met 20 tot 25% kantoor- en showroomruimte.
Goedkeuring van het ingediende detailplan is eind 2009 verkregen, voor de realisatie van magazijnruimtes
met showroom of kantoren. Eind 2010 zijn de technische ontwerpeisen vastgesteld door de gemeente,
met betrekking tot het door architectenbureau Cowi Lietuva (een partner van het Deense Cowi As) in de
loop van vorig jaar ontworpen bouwplan. Het bouwplan is in de afgelopen tijd getoetst en bijgesteld aan
de hand van deze laatste technische ontwerpeisen. Bij het ontwerpproces zijn makelaars betrokken om
voortdurend voeling te houden met de actuele marktontwikkelingen. Er is belangstelling van onder andere
Witractor, een Finse dealer van Caterpillar grondverzetmachines. Daarnaast zijn besprekingen gevoerd
met HCTC een lokale kozijnen- en deurenfabrikant (www.hctc.lt) en Kriolis, een meubelfabrikant voor de
huur van 5.000m2 respectievelijk 3.000m2. Geïnteresseerde huurders zijn nog enigszins afwachtend
8
omdat nog niet daadwerkelijk is gestart met de sloop van de bestaande opstallen en de aanleg van de
infrastructuur voor de beoogde nieuwe gebouwen. Volgens de laatste planning zal in het vierde kwartaal
worden begonnen met het bouwrijp maken van de locatie, direct na het vertrek van de huidige huurder, de
houtzagerij Alobera. Zodat na de winter van start kan worden gegaan met de daadwerkelijke bouw van de
eerste bedrijfspanden.
Ondertussen wordt het laatste technisch ontwerp beoordeeld door diverse gemeentelijke afdelingen en
instanties, hetgeen nog veel tijd in beslag neemt. De bouwvergunning zal naar verwachting nog in 2011
worden verleend. Banken zijn in principe bereid een groot deel van de bouw te financieren, zodra
tenminste 40% tot 50% van de te realiseren vierkante meters is voorverhuurd.
Gulbinai, Vilnius, Litouwen
In de zomer van 2009 heeft Homburg Eastern Europe Fund B.V. 83,84% van de aandelen verworven in
Homburg Gulbe B.V. Via de lokale vennootschap UAB Homburg Gulbinai is geïnvesteerd in een
grondperceel van 4,27 hectare met oorspronkelijk een agrarische bestemming op circa 13 kilometer ten
noorden van het centrum van Vilnius in Litouwen. Het doel van het fonds is om het perceel na
goedkeuring van het detailplan met winst te verkopen. Als geheel, dan wel verdeeld in individuele kavels.
Het detailplan is op 28 april 2010 goedgekeurd door de gemeente Vilnius. Dit plan voorziet in de
mogelijkheid (meergezins)woningen te bouwen tot 6 woonlagen hoog.
Samen met collega-ontwikkelaars die aangrenzende grondpercelen bezitten zijn mogelijkheden
onderzocht voor de gezamenlijke aanleg van infrastructurele werken om waarde toe te voegen aan de
locatie en de verkoopbaarheid te vergroten. Hiertoe zijn inmiddels diverse studies verricht. Onder andere
ten aanzien van hemelwaterafvoer en elektriciteitsvoorziening. Nadien heeft deze groep ontwikkelaars
onderling een principeakkoord bereikt om in een joint venture gezamenlijk door te investeren in een
compleet infrastructureel ontwerp voor het gebied. Dit ter verdere voorbereiding op de uiteindelijk aan te
vragen bouwvergunningen voor de diverse percelen. Mochten andere partijen in de nabije toekomst
alsnog aansluiting zoeken bij deze joint venture, dan zal een vergoeding zijn verschuldigd voor het
evenredige deel van de reeds gemaakte ontwikkelkosten in deze samenwerking, plus een nog nader te
bepalen winstopslag.
Zolitudes, Riga, Letland
Het project bestaat uit een perceel ter grootte van in totaal 1 ha voor commerciële en/ residentiële
ontwikkeling, gelegen in het district Zolitudes in Riga. De mogelijkheid is gecreëerd om het perceel een
gemengde bestemming te geven, bestaande uit 5.000 vierkante meter ten behoeve van winkelruimte en
10.000 vierkante meter woonruimte verdeeld over 9 bouwlagen. Daarnaast de realisatie van voldoende
parkeergelegenheid, zowel onder- als bovengronds. Voor deze tweedeling (fase 1: winkels en
parkeergarage / fase 2: woningen) is het perceel inmiddels kadastraal gesplitst, zodat de twee
ontwikkelingen zonder problemen gefaseerd kunnen worden uitgevoerd.
In de eerste helft 2010 is een langlopend huurcontract getekend met Maxima, onderdeel van VP Market,
de grootste supermarktketen in de Baltische Staten. Maxima huurt 100% van de ruim 4.300 vierkante
meter te realiseren winkelruimte voor de duur van 10 jaar, op basis van “triple net”. De huurprijs bedraagt
jaarlijks € 377.300,- en is geïndexeerd. De ingangsdatum van het huurcontract is 1 december 2011. De
oplevering zal al plaatsvinden in oktober, waarna Maxima zelf de verdere winkelinrichting zal verzorgen. In
de tweede helft van 2011 zal worden gestart met voorbereidingen voor de tweede fase van dit project, de
realisatie van het appartementengebouw. Op dit moment wordt onderhandeld met onder andere Nordea
Bank voor een zo gunstig mogelijk bouwfinanciering. Ondertussen zijn besprekingen opgestart met
makelaars om de appartementen zo goed mogelijk (voor) te verkopen en verhuren.
Vejavas, Riga, Letland
Dit perceel ter grootte van 3.166 m² voor residentiële ontwikkeling ligt vlakbij het centrum van de
hoofdstad Riga. Het perceel is in het officiële plan van het gemeentebestuur bestemd voor woonhuizen.
Toestemming is reeds verleend voor het detailplan voor de bouw van in totaal ongeveer 4.875 m² aan
9
koopappartementen, exclusief de veranda’s en terrassen, alsmede een ondergrondse parkeergelegenheid
van 1.800 m².
Op basis van het technisch ontwerp is de bouw mogelijk van twee separate appartementengebouwen van
4 respectievelijk 9 bouwlagen. In 2010 zijn diverse offertes opgevraagd voor de bouw van het complex.
Partijen die hebben ingeschreven (onder andere het Finse YIT en één van de grootste bouwbedrijven uit
Letland, RE & RE, die ook is gecontracteerd voor de bouw van de Maxima supermarkt in het project
Zolitudes), is gevraagd deze offertes nog eens te actualiseren. Ondertussen is gewacht op gunstiger
marktomstandigheden. Deze hangen deels af van de beschikbaarheid van financiering. Zowel voor de
bouwkosten als voor de uiteindelijke kopers van de appartementen. Het aanbod van nieuw gebouwde
appartementen in Riga is geleidelijk aan het opdrogen. Er worden slechts mondjesmaat nieuwe projecten
gestart. Er is frequent overleg met makelaars over het type appartementen, de gangbare verkoopprijzen
en de mogelijkheden van voorverkoop.
Gedacht wordt aan het opdelen van het project in twee fasen en het terugbrengen van het aantal
ondergrondse parkeerplaatsen. Dit scheelt in de bouwkosten en in de directe omgeving is voldoende
bovengrondse parkeerruimte beschikbaar. Dit herontwerp is in de afgelopen maanden afgerond en
inmiddels goedgekeurd. Banken zijn benaderd voor het uitbrengen van voorlopige
financieringsvoorstellen. Het herontworpen project is tegelijkertijd ingediend bij 4 grote
bouwondernemingen, voor het uitbrengen van een offerte voor de totale bouwkosten. Het najaar van
2011 zal worden gebruikt om zowel de financiering rond te maken als voor het selecteren van een
bouwonderneming.
Baldone, Riga, Letland
Dit project bestaat uit twee aangrenzende percelen van in totaal 29,6 ha geschikt voor de ontwikkeling van
een logistiek centrum, gelegen op 22 km ten zuiden van Riga, de hoofdstad van Letland. De percelen zijn
strategisch gelegen aan de zuidring om Riga, welke verbinding heeft met Tallinn (Estland), Moskou en de
snelweg naar Vilnius in Litouwen. Een gedeelte ter grootte van 5,8 ha is bos, maar er is reeds een
vergunning verleend voor de bouw van huizen op het perceel. Hoewel het eerste ontwikkelingsconcept
voor de realisatie van één groot centrum voor opslag en logistiek reeds is goedgekeurd door het
gemeentebestuur, is in 2008 in het licht van de marktvraag een aangepaste aanvraag ingediend om het
perceel op te kunnen delen in kleinere percelen. Deze kunnen vervolgens worden verkocht aan partijen
die zelf willen bouwen of door het fonds verder worden ontwikkeld ten behoeve van huurders. Na
volledige ontwikkeling zal in totaal 80.000 vierkante meter zijn gerealiseerd aan verhuurbare
bedrijfsruimte.
Het technisch ontwerp van het perceel, met betrekking tot de aanleg van infrastructurele werken, zoals
wegen, gas, water en elektriciteit is in de loop van 2009 afgerond en door de autoriteiten inmiddels
goedgekeurd. Deze laatste stap was nodig om de locatie te kunnen openstellen voor het bouwrijp maken
ten behoeve van potentiële kopers en huurders. Het besluit om daadwerkelijk infrastructuur aan te leggen
en het bouwterrein daarmee open te stellen, is uitgesteld tot het 4e kwartaal 2011. De huidige
marktomstandigheden zijn onvoldoende gunstig voor dit soort grotere locaties. Makelaars worden
ondertussen regelmatig door het management op de hoogte gehouden en geattendeerd op de
mogelijkheden van dit project. Zo is de locatie in het verleden onder andere aangeboden aan de grote
retailbedrijven IKI en Maxima. Het “Investment and Development Agency” van Letland is tevens voorzien
van alle beschikbare informative, technische gegevens, tekeningen etc. voor het geval navraag wordt
gedaan naar de mogelijkheden van onze locatie. Eén van de alternatieve aanwendingsmogelijkheden van
de grond is voor de eventuele plaatsing van zonnepanelen. De financieel economische haalbaarheid
hiervan zal in de komende maanden nader worden onderzocht.
10
Samenvatting status alle projecten
Naam
Tuskulenai
Vilnius
Aard van het project
Herontwikkeling fabrieksterrein in wonen,
winkelen en kantoren, in totaal 30.000 m2
Kreivasis
Vilnius
Ontwikkeling appartementen van in totaal
1.700 m2 ten behoeve van verkoop
Malonioji
Vilnius
Herontwikkeling voormalig medisch centrum in
luxe kantoorruimte of woning groot 2.000 m2
Lentvaris
Vilnius
Herontwikkeling van houtzagerij in grootschalige
bedrijfsruimte
Gulbinai
Litouwen
Ontwikkeling van een perceel grond van 4,27 ha,
ten behoeve van woningbouw
Zolitudes
Letland
Ontwikkeling winkel 5.000 m2 en woningen
10.000 m2 (verdeeld over 9 bouwlagen)
Vejavas
Letland
Ontwikkeling appartementen van in totaal
4.780 m2 ten behoeve van verkoop
Baldone
Letland
Verkoop percelen bouwrijpe grond ten behoeve
van bouw bedrijfsruimtes
11
Eerstvolgende stap
Goedkeuring detailplan (en daarmee
de nieuwe bestemming) is officieel
kadastraal geregistreerd in het 2e
kwartaal 2011. Start bouw hangt af
van afloop huurcontract (uiterlijk eind
2012). Ondertussen wordt de markt
nauwlettend gevolgd.
Bouwvergunning is verleend,
mogelijkheden start bouw worden
onderzocht afhankelijk van de markt,
financieringsvoorstellen (verwacht in
Q4) en eventuele hervatting van het
aangrenzende bouwproject.
Detailplan procedure opgeschort
i.v.m. overleg over monumentenstatus. Besprekingen lopen nog. Er is
nog geen concrete koper in beeld
voor het project.
Er is serieuze belangstelling bij
diverse bedrijven voor het huren van
bedrijfsruimte. Bouwvergunning
verwacht in 4e kwartaal 2011. Tevens
zal dan worden gestart met het
bouwrijp maken van de locatie.
Mogelijkheden zijn onderzocht tot
gezamenlijke aanleg infrastructuur,
hetgeen heeft geleid tot diverse
ontwerpstudies en plannen voor een
gezamenlijke vennootschap voor het
daadwerkelijke technische ontwerp
als laatste stap voor de
bouwvergunning.
De bouw van de Maxima supermarkt
is bijna afgerond. Voorbereidingen
worden getroffen voor fase 2, de
bouw van de appartementen.
Bouwvergunning is verleend. Het
ontwerp is herzien om te kunnen
faseren en te besparen op de
parkeerplaatsen. Banken en bouwers
zijn benaderd voor uitbrengen offerte.
Aanleg infrastructuur afhankelijk van
marktontwikkeling. Alternatieve
aanwending van het perceel wordt
onderzocht bij gebrek aan vraag naar
grootschalige bedrijfsruimte.
Financiële performance
Over de eerste zes maanden van 2011 heeft het fonds op geconsolideerd niveau een winst gerealiseerd
van EUR 50k (eerste helft 2010 EUR 56k). Per eind juni 2011 bedraagt het eigen vermogen per aandeel €
814,- tegen € 813,- per aandeel op jaareinde 2010. In de eerste zes maanden van 2011 heeft Homburg
Invest Inc. voor een totaal bedrag ad EUR 1.930k afgelost op haar schuld aan Homburg Eastern Europe
Fund, uit hoofde van nog te storten agio op de aandelen (over heel 2010 is EUR 1.600k afgelost). E.e.a.
conform de afspraak dat op eerste verzoek van de directie van het Fonds die bedragen worden afgelost
door Homburg Invest Inc. die nodig zijn voor de cashplanning van het Fonds.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 6 juli 2011 en op 22 augustus 2011 heeft Homburg Invest Inc. nog eens EUR 100k respectievelijk
EUR 270k afgelost op haar schuld aan het Fonds, waarmee in 2011 tot dusver in totaal EUR 2,3 mln is
afgelost door deze aandeelhouder (2010: in totaal EUR 1,6 mln).
Op 29 augustus 2011 heeft de directie van Homburg Eastern Europe Fund naar aanleiding van de
publicatie van de teleurstellende halfjaarcijfers van Homburg Invest Inc. over de periode t/m 30 juni 2011
en het voornemen van AFM de vergunning in te trekken van Homburg Invest Inc., vergeefs verzocht om
onverwijlde aflossing van het op dat moment openstaande bedrag aan nog te storten agio op de aandelen
in het Fonds plus de verschuldigde rente, e.e.a. voor een totaalbedrag groot EUR 4,1 mln.
Op 9 september 2011 heeft de rechtbank van Montreal, Canada ingestemd met de zogeheten CCAAstatus voor Homburg Invest Inc. CCAA staat voor Companies Creditors Arrangements Act, hetgeen
neerkomt op een situatie waarin het beursbedrijf de gelegenheid krijgt een financiële herstructurering door
te voeren met als uiteindelijk doel de continuïteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen.
Deloitte & Touche Canada is als bewindvoerder aangesteld, de zogeheten “monitor”. Zonder goedkeuring
van de monitor mag Homburg Invest Inc. in de huidige situatie geen betalingen verrichten. De schuld van
Homburg Invest Inc. aan het Fonds valt ook onder deze bescherming. Niet uit te sluiten valt, dat dit in
meer of mindere mate een negatieve impact heeft op de financiële performance van het Fonds. De
directie van het Fonds zal de belangen van de overige aandeelhouders zo goed mogelijk beschermen en
zoeken naar een oplossing waarbij zoveel mogelijk van de uitstaande vordering kan worden geïnd.
Op 6 oktober 2011 heeft de rechtbank van Montreal, Canada de CCAA-status van Homburg Invest Inc.
verlengd tot 10 december 2011.
Tot slot
Hoewel de Baltische Staten in de eerste helft 2011 de hoogste economische groei hebben laten zien
binnen de Europese Unie, heeft dit nog niet voor alle projecten geleid tot een significante toename van
belangstelling bij potentiële kopers en huurders. Met name de residentiële projecten Kreivasis, Zolitudes
(fase 2) en Vejavas naderen het moment waarop het opportuun wordt om te starten met de bouw van
deze appartementencomplexen. Gesprekken hierover met geïnteresseerde bouwondernemingen, banken
en makelaars zijn in volle gang.
Helaas heeft de verslechterde situatie binnen de Europese Unie, als het gaat om de schuldencrisis van
diverse lidstaten, onder andere geleid tot een dalend consumentenvertrouwen in grote delen van de EU
en een situatie waarin veel banken opnieuw problemen kennen bij het aantrekken van geld. Ondanks de
hogere groeicijfers in de Baltische Staten, werkt deze ontwikkeling remmend op het verdere herstel van
de vastgoedmarkten.
12
Ten aanzien van de vordering op Homburg Invest Inc. uit hoofde van nog te storten agio plus
verschuldigde rente heeft de directie van het Fonds inmiddels de eerste verkennende gesprekken
gevoerd met het management van Homburg Invest Inc. en de monitor.
Zodra hierover meer bekend is, zullen alle aandeelhouders nader worden geïnformeerd.
Homburg Capital B.V., 19 oktober 2011 Ir. Harm H. Scholte Director Drs. R.G.A. Steenvoorden RA Director 13
Homburg Eastern Europe Fund B.V. Geconsolideerd tussentijds financieel verslag 2011
14
Geconsolideerde Balans per 30 juni 2011
(bedragen in euro x 1.000)
Noot
30-06-2011
31-12-2010
1
2
3
27.032
5.959
394
33.385
24.248
7.816
218
32.282
4
13.490
20.383
(27)
(6.436)
53
27.463
13.490
20.383
(27)
(5.071)
(1.365)
27.410
344
27.807
348
27.758
5
4.450
3.621
7
1.128
33.385
903
32.282
Activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquiditeiten
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Reserve koersverschillen
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Belang derden
Totaal eigen vermogen
Langlopende schulden
Rentedragende leningen
Kortlopende schulden
Overige schulden
Totaal passiva
De toelichting op het tussentijds financieel verslag maakt integraal onderdeel uit van het tussentijds
financieel verslag.
15
Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over de eerste 6 maanden van 2011
(bedragen in euro x 1.000)
Opbrengsten
Huuropbrengsten
Bijzondere waardeverminderingen
Financiële baten en lasten
Bankkosten
Managementkosten
Adviseurskosten
Overige kosten
Totale kosten
Noot
30-06-2011
30-06-2010
8
286
229
1
9
(173)
2
303
41
64
236
(213)
1
315
49
20
173
50
56
-
-
50
56
53
(3)
50
58
(2)
56
10
Winst/(-verlies) voor belasting
Vennootschapsbelasting
Gerealiseerd resultaat
Toe te rekenen aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van
de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
De toelichting op het tussentijds financieel verslag maakt integraal onderdeel uit van het tussentijds
financieel verslag.
16
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten
Noot
30-06-2011
30-06-2010
50
56
Koersverschillen bij omrekening van buitenlandse
activiteiten
-
-
Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen
-
-
50
56
53
58
Gerealiseerde resultaten
Niet gerealiseerde resultaten
Totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
na
belastingen
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de
moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
17
(3)
(2)
50
56
Mutatieoverzicht eigen vermogen
(bedragen in euro x 1.000)
Geplaatst
Agio
Reserve
kapitaal
reserve
koers-
Overige Onverdeeld
reserves
Totaal
resultaat
Belang
Totaal
Derden
verschillen
Openingsbalans 1 januari 2010
13.490
20.383
(27)
(5.071)
Gerealiseerde resultaten
Niet gerealiseerde resultaten
-
Saldo per 30 juni 2010
13.490
20.383
(27)
(5.071)
Openingsbalans 1 januari 2011
13.490
20.383
(27)
(6.436)
Gerealiseerde resultaten
13.490
20.383
(27)
58
-
-
-
58
28.833
353
29.186
27.410
348
27.758
53
53
27.463
(2)
(3)
56
50
-
-
344
27.807
33.724 aandelen (nominale waarde 4 honderd euro) zijn op balansdatum geplaatst. Hiervan zijn 6.765
aandelen op balansdatum geplaatst bij Homburg Invest Inc., maar nog niet volledig volgestort.
18
29.130
-
(6.436)
355
58
53
Niet gerealiseerde resultaten
Saldo per 30 juni 2011
28.775
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over de eerste 6 maanden van 2011
(bedragen in euro x1.000)
30-06-2011
30-06-2010
Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto winst (verlies) voor belastingen
Bijzondere waardeverminderingen
50
-
Netto mutatie voorzieningen
56
-
Aanpassingen voor werkkapitaal:
Netto mutatie voorraden:
Geactiveerde kosten
Betaalde rente
Netto mutatie vorderingen
Netto mutatie overige schulden
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
(2.713)
(72)
1.857
224
(654)
(487)
(52)
525
100
142
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opbrengsten aandelenuitgifte (*)
Aflossing leningen
Ontvangen leningen
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten
830
830
(50)
(50)
Totale kasstroom
176
92
Liquide middelen aan het begin van het jaar
218
666
Liquide middelen aan het eind van het jaar
394
758
De toelichting op het tussentijds financieel verslag maakt integraal onderdeel uit van het tussentijds
financieel verslag.
19
Toelichting op het tussentijds financieel verslag
per 30 juni 2011
(alle bedragen in euro x1.000 tenzij anders vermeld)
Algemeen
Homburg Eastern Europe Fund / Vennootschap / Fonds
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Homburg Eastern
Europe Fund B.V., statutair gevestigd te Soest aan de Beckeringhstraat 36, 3762 EX. De Vennootschap is
opgericht op 14 september 2007 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooien Eemland onder nummer 32126401.
Zoals uiteengezet in het profiel en het verslag van de directie, heeft de vennootschap tot doel om
investeerders de mogelijkheid te bieden te beleggen in vastgoed in Oost Europa.
Stichting Administratiekantoor Homburg Eastern Europe Fund
De aandelen van Homburg Eastern Europe Fund zijn verkregen door de Stichting, onder de verplichting
voor de Stichting om hiervoor certificaten toe te kennen conform de door de vennootschap geaccepteerde
inschrijvingen. Voor elk aandeel dat aan de Stichting is overgedragen, heeft de Stichting een certificaat
toegekend.
De certificaathouders verzamelen zich, door de aankoop van de betreffende certificaten in het Homburg
Eastern Europe Fund.
Het Homburg Eastern Europe Fund zal via haar lokale dochtermaatschappijen investeren in vastgoed
(her)ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa. Tevens zullen ook grondposities ingenomen worden indien
dit uitzicht biedt op een toekomstige mogelijkheid om tot ontwikkeling over te gaan. Een specifieke
spreiding over de Oost-Europese staten wordt niet nagestreefd. Echter de nadruk zal in eerste instantie
komen te liggen op de Baltische Staten en de Oekraïne. De exacte omschrijving van het doel van het
Homburg Eastern Europe Fund staat omschreven in artikel 2 van de akte van oprichting.
De te ontwikkelen projecten kunnen zowel commercieel (retail, industrieel, kantoren) als residentieel zijn.
Waarderingsgrondslagen en IFRS
Het tussentijds financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial
Reporting.
Dezelfde grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling worden gehanteerd
als in de jaarrekening van 31 december 2010.
20
Toelichting bij het geconsolideerd tussentijds financieel verslag
per 30 juni 2011
(alle bedragen in euro x 1.000 tenzij anders vermeld)
1
Voorraad
Het mutatieoverzicht in het verslagjaar is als volgt:
Tuskulenai
Kreivasis
Malonioji
Gulbe
Zolitudes
Baldone
Vejavas
Overige
7.762
1.399
2.230
2.679
1.944
3.375
3.000
1.500
4
23.893
Geactiveerde
kosten
85
23
21
108
13
284
3
2
0
539
Stand 30 juni
2010
7.847
1.422
2.251
2.787
1.957
3.659
3.003
1.502
4
24.432
Stand 1
januari
2011
7.762
1.347
2.042
2.462
1.944
4.477
2.660
1.550
4
24.248
Geactiveerde
kosten
69
0
19
153
5
2.538
0
0
0
2.784
Stand 30 juni
2011
7.831
1.347
2.061
2.615
1.949
7.015
2.660
1.550
4
27.032
Stand 1
januari
2010
Lentvaris
Gedurende het boekjaar is er voor 71 (eerste 6 maanden van 2010: 52) aan rentekosten geactiveerd.
Per 30 juni 2011 bedraagt de cumulatieve afwaardering op de projecten 6.274 (30 juni 2010: 4.774).
2
Vorderingen
Hieronder volgt een specificatie van de overige vorderingen.
30-06-2011
31-12-2010
€000
€000
565
459
4.641
294
5.959
439
446
6.440
491
7.816
Nog te ontvangen BTW
Gelieerde partijen
Aandeelhouders
Overig
Er zijn geen voorzieningen voor oninbaarheid getroffen per balansdatum.
21
Totaal
De vorderingen op aandeelhouders bestaan o.a. uit een vordering op Homburg Invest Inc. van 4.493 (31
december 2010: 6.293) voor de deelname in HEEF van 20% van de uitstaande aandelen inclusief
verschuldigde rente. Dit is vastgelegd in een promissory note en door Homburg Invest Inc. getekende
bevestigingen van haar schuld aan het Fonds op jaareinde 2009 en jaareinde 2010. Over de looptijd van
de vordering wordt een rente in rekening gebracht van 6% per jaar die is toegevoegd aan de hoofdsom.
Er is overeengekomen dat storting van kapitaal te allen tijde kan worden opgevraagd. Op 22 augustus
jongstleden heeft Homburg Invest Inc. voor het laatst een deelaflossing betaald aan het Fonds, waarmee
de in 2011 tot dusver afgeloste bedragen optellen tot EUR 2,3 miljoen (2010: EUR 1,6 miljoen). Echter
door de CCAA-status die sinds 9 september 2011 van kracht is, geniet Homburg Invest Inc. wettelijke
bescherming tegen schuldeisers. De directie van het Fonds onderzoekt op dit moment verschillende
mogelijkheden op korte termijn zoveel mogelijk van de uitstaande vordering alsnog te innen.
3
Liquiditeiten
Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het gebruik van liquide middelen. Op de banktegoeden wordt op
basis van het tarief voor de marktrente rentevergoeding verkregen.
4
Eigen vermogen
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 36.000.400,00 euro en bestaat uit 90.000
gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel, alle nominaal groot 400,00 euro. Alle aandelen geven recht op
een gelijk aandeel in de winst van de vennootschap. 33.724 aandelen zijn op balansdatum geplaatst.
Hiervan zijn 6.765 aandelen op balansdatum geplaatst bij Homburg Invest Inc., maar nog niet volledig
volgestort. Volstorting vindt telkens in gedeeltes plaats op afroep door het fonds, al naar gelang de
liquiditeitsbehoefte van Homburg Eastern Europe Fund. De CCAA-status van Homburg Invest Inc. heeft
deze deelstortingen in elk geval tijdelijk een halt toegeroepen.
Homburg Capital is houder van 1 prioriteitsaandeel in het kapitaal van Homburg Eastern Europe
Fund.
Aan het prioriteitsaandeel zijn de volgende bijzondere rechten voorbehouden:
- Bepalen van het aantal leden van de directie en het investeringscomité, de voorwaarden van hun
aanstelling alsmede hun beloning;
- Het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van de leden van de directie en het
investeringscomité;
- Voorafgaande goedkeuring tot wijziging van de statuten;
- Voorafgaande goedkeuring tot ontbinding van de Vennootschap.
Gedurende de looptijd van het project zal normaliter geen dividend worden uitgekeerd, daar de
opbrengsten gedurende de projectduur beperkt zullen zijn. Eerst bij verkoop van de projecten zullen
voldoende middelen worden gegenereerd en zullen de aan de beleggers toekomende baten worden
uitgekeerd.
De primaire doelstelling van de directie van de vennootschap ten aanzien van kapitaalbeheer is er voor te
zorgen dat de bedrijfsactiviteiten optimaal ondersteund worden, zodat deze bedrijfsactiviteiten effectief,
efficiënt en winstgevend kunnen worden geëxploiteerd en aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd.
Daarnaast zal er optimaal gebruik worden gemaakt van de hefboomwerking door het aantrekken van
vreemd vermogen, waar dat mogelijk is. Uitzondering hierop vormt de financiering van grondposities die
nagenoeg volledig met eigen vermogen geschiedt.
22
5
Rentedragende leningen
De vennootschap en haar dochterondernemingen hebben de volgende rentedragende schulden
aangetrokken;
Bedrijf
Homburg
Tuskulenai
Bedrag
3.707 euro
Huidige rente en looptijd
Vervaldatum
Onderpand
6 maands Euribor + 1,8%
30.01.2013
Pand
De rente moet op maandelijkse basis worden betaald. Op 31 mei 2011 is de rente voor het laatst herzien.
Hierdoor is het verschil tussen de reële waarde van de lening en de geamortiseerde kostprijs nagenoeg
verwaarloosbaar. De aflossingsverplichting over het komende boekjaar bedraagt EUR 87k.
Voor het project Zolitudes zijn twee financieringen aangegaan, voor een bedrag van EUR 400k ter
financiering van BTW, respectievelijk EUR 2,7 mln voor de bouwkosten. De eerste verplichting loopt tot 30
maart 2012, en hierover wordt een rente van 1 night EONIA + 2,8% berekend. De tweede financiering
heeft een looptijd tot 5 augustus 2015. Een rente van 6 maands Nordea base rate plus 2,8% wordt
berekend. Op balansdatum zijn deze bedragen nog niet opgenomen.
6
Latente belastingen
Een voorziening van latente belastingen is gevormd voor het verschil in fiscale en commerciële
boekwaarde voor dat deel van de aangeschafte projecten dat betrekking heeft op ontwikkeling van
appartementen.
Openingsbalans 1 januari
Mutaties
Saldo 30 juni
7
30-06-2011
30-12-2010
€000
€000
-
-
Overige schulden
Hieronder volgt een specificatie van de overige schulden:
30-06-2011
Kortlopende rentedragende leningen
Te betalen vennootschapsbelasting
Gelieerde partijen
Crediteuren
Overige schulden
Totaal overige schulden
8
30-12-2010
€000
€000
44
531
553
1.128
44
311
364
184
903
Huuropbrengsten
De verantwoorde overige opbrengsten hebben betrekking op de huuropbrengst van het pand Tuskulenai.
Het huurcontract op dit pand loopt tot 2012. De huurder betaalt in 2011 een jaarhuur ad ruim EUR 480k.
De huurder heeft de mogelijkheid het contract op te zeggen met een opzegtermijn van 1 jaar.
23
9
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
01-01-2011/
30-06-2011
€000
Rente baten
Overig
Totaal
01-01-2010/
30-06-2010
€000
(173)
(173)
(213)
(213)
01-01-2011/
30-06-2011
01-01-2010/
30-06-2010
10 Managementkosten
De Managementkosten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
€000
Managementkosten UAB Homburg Valda
Managementkosten Homburg Capital B.V.
Totaal
67
236
303
UAB Homburg Valda en Homburg Capital B.V. zijn verbonden partijen.
24
€000
60
255
315
Transacties met verbonden/gelieerde ondernemingen
Gelieerde ondernemingen zijn direct of indirect organisatorisch en/of financieel verbonden aan de
vennootschap. De vennootschap heeft de volgende contracten met verbonden ondernemingen:
a) Een beheerovereenkomst met Homburg Capital B.V. waaronder een kwartjaarlijkse vergoeding is
verschuldigd van 0,375%, hetgeen neerkomt op 236 voor de periode 1/1/2011 t/m 30/06/2011
(zelfde periode vorige jaar: 255) over de waarde van de activa. Homburg Capital heeft initieel
marketingkosten in rekening gebracht aan de Vennootschap. De hoogte van deze marketingkosten
bedraagt 1,5% van de inleg. Gedurende 2011 bedraagt dit 0 euro (per 30 juni 2010: 0).
b) Een managementovereenkomst met UAB Homburg Valda waaronder een jaarlijkse vergoeding is
verschuldigd van 0,5% over de waarde van de activa welke bij UAB Homburg Valda onder beheer
zijn. In de eerste 6 maanden van 2011 bedraagt dit 67 (30 juni 2010: 60). Daarnaast heeft UAB
Homburg Valda voor de ontwikkelingsprojecten 10% van de bouwkosten in rekening gebracht als
vergoeding voor de begeleiding van de projectontwikkeling. Gedurende de eerste 6 maanden van
2011 bedraagt dit 265 (30 juni 2010: 239) Tenslotte ontvangt Homburg Valda voor de bemiddeling
bij de aankoop en bij verkoop van objecten en percelen een vergoeding van 2,5% over de aankoopen verkoopprijs van de door hen aangeboden projecten. In de eerste 6 maanden van 2011 bedraagt
dit 0 euro (30 juni 2010: 0) De eventuele door Homburg Valda gemaakte makelaarskosten zijn voor
haar eigen rekening. Dit is voor nieuw aan te brengen objecten/ percelen. De aankoopkosten voor
de aan te kopen projecten zijn reeds in de koopprijs verdisconteerd.
Bovengenoemde partijen worden beschouwd als gelieerde onderneming. De directieleden zijn eveneens
als gelieerde partijen aangemerkt.
De vennootschap is bepaalde transacties aangegaan met gelieerde partijen. Dergelijke transacties
worden aangegaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en op marktconforme voorwaarden.
Beloning bestuurders
De vennootschap en haar dochteronderneming hadden in 2010 geen werknemers in dienst, behalve een
statutair verplichte directeur en boekhouder in iedere UAB Homburg project vennootschap. Deze genieten
voor alle UAB Homburg project vennootschappen tezamen een nominaal salaris van ongeveer 2 duizend
euro per jaar.
25
Risicoanalyse
Algemeen
De onderstaande factoren dienen, naast de overige informatie in dit tussentijds financieel verslag, in
overweging genomen te worden bij het beoordelen van een belegging in het Homburg Eastern Europe
Fund. Deze factoren kunnen in meer of mindere mate invloed hebben op de waarde en het resultaat.
Liquiditeitsrisico
De looptijd van vorderingen, liquiditeiten, langlopende schulden en overige schulden is als volgt:
30 juni 2010
Minder
dan een
1 tot 2
2 tot 3
jaar
jaar
jaar
4 tot 5
3 tot 4 jaar
jaar
> 5 jaar
Totaal
Vorderingen
8.295
8.295
Liquiditeiten
758
758
Langlopende schulden
124
Overige schulden
592
124
124
3.841
4.213
592
30 juni 2011
Minder
dan een
1 tot 2
2 tot 3
jaar
jaar
jaar
Vorderingen
5.995
Liquiditeiten
394
Langlopende schulden
223
Overige schulden
4 tot 5
3 tot 4 jaar
jaar
> 5 jaar
Totaal
5.995
394
223
4.288
1.128
4.734
1.128
De directie heeft als beleid om op de bankrekeningen in de Baltische Staten maximaal een saldo aan te
houden dat onder de garantieregeling voor die landen ligt. Alle overtollige liquiditeiten van het fonds
worden op een bankrekening geplaatst bij de Rabobank in Nederland.
Reële waarde
De reële waarde van de langlopende schulden op balansdatum is nagenoeg gelijk aan de geamortiseerde
kostprijs aangezien de rente op 31 mei jongstleden is herzien.
De reële waarde van de overige financiële activa en passiva benadert eveneens nagenoeg de
boekwaarde.
Marktrisico
Aan beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden. Deze risico’s betreffen in het algemeen de
waardeschommelingen van vastgoed. Waardeschommelingen kunnen optreden als gevolg van
veranderende vraag- en aanbodverhoudingen op de vastgoedmarkt. Ook kunnen veranderingen in de
algemene economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van rente en inflatie, invloed hebben
op de waarde van vastgoed.
De markten in Litouwen en Letland zijn op dit moment nog altijd blootgesteld aan de gevolgen van de
wereldwijde krediet- en vastgoedcrisis. Dit houdt voor vastgoed het risico van waardedalingen in.
26
Als de m2 verkoopprijzen van grond, kantoren, woningen of logistiek met 1 euro per m2 dalen t.o.v. de
vierkante meterprijzen die zijn gehanteerd voor de residuele grondwaarde berekeningen, heeft dit tot
gevolg dat het fonds een afwaardering moet doen van 237 duizend euro.
Ontwikkelingsrisico
Bij de ontwikkeling van projecten kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die vooraf niet of moeilijk
kunnen worden ingeschat. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan meerkosten in verband met
vergunningen, stakingen, calamiteiten etc. Deze omstandigheden leiden veelal niet alleen tot extra kosten,
maar mogelijk ook tot vertraging van de ontwikkeling, oplevering, verkoopsnelheid en een lagere netto
verkoopopbrengst.
Bij de bestaande projecten doen zich op dit moment geen onvoorziene omstandigheden voor, anders dan
voor zover over het specifieke project is vermeld in het tussentijds directieverslag.
Projectwijziging
Ondanks het feit dat de grootste zorg is besteed aan het opstellen van het prospectus, kunnen Homburg
Eastern Europe Fund, haar dochterondernemingen, Homburg Capital en/of de lokale partner worden
geconfronteerd met omstandigheden waardoor uitgangspunten, waarvan bij de samenstelling van het
Prospectus is uitgegaan, kunnen wijzigen. Indien dit zich voordoet, zal getracht worden een project te
realiseren zoveel mogelijk in de geest van de oorspronkelijke uitgangspunten. Het valt echter niet uit te
sluiten dat een dergelijke projectwijziging een negatieve invloed heeft op het rendement van dit project.
Op dit moment worden geen wijzigingen van projecten overwogen anders dan vermeld in het tussentijds
directieverslag.
Bouwrisico
Gedurende de bouw van objecten kunnen er zich situaties voordoen die van invloed kunnen zijn op de
finale bouwkosten. Te denken valt aan prijsstijgingen van materialen, wijzigingen in bouwvoorschriften en
oplopende arbeidskosten door optredende krapte op de arbeidsmarkt.
Als gevolg van de economische crisis zijn bouwkosten gedaald. Dit is tot uiting gekomen bij de
offerteprocedure van het project Zolitudes. Inmiddels wordt zichtbaar dat materiaalkosten en manuren
weer geleidelijk beginnen te stijgen, als gevolg van de toegenomen economische groei in deze regio.
Valutarisico
Het Homburg Eastern Europe Fund functioneert en rapporteert in euro’s, maar zal investeringen doen in
landen waar de euro (nog) niet is ingevoerd. Doordat de waarde van de lokale valuta kan wijzigen ten
opzichte van de euro, zal de waarde van deze investering uitgedrukt in euro kunnen fluctueren.
De valuta in Litouwen (LTL) is gekoppeld aan de euro. Er zijn op dit moment geen tekenen van een
mogelijk devaluatie van de LTL.
De valuta in Letland (LVL) is ook gekoppeld aan de euro. Vooralsnog zijn er geen tekenen die wijzen op
een mogelijke devaluatie van de LVL.
Indien de LTL ten opzichte van de euro met 1% daalt/stijgt zal de totale voorraad van HEEF omgerekend
in euro met 0,58%, 158 duizend euro, dalen/stijgen.
Indien de LVL ten opzichte van de euro met 1% daalt/stijgt zal de totale voorraad van HEEF omgerekend
in euro met 0,42%, 112 duizend euro, dalen/stijgen.
Fiscale risico’s
Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van Homburg Eastern Europe Fund wijzigingen optreden in
de (interpretatie van) fiscale wetgeving van Nederland of van één of meer van de Oost-Europese landen
waarin geïnvesteerd wordt. Deze wijzigingen kunnen een negatief effect hebben op het netto rendement
en de waarde van de te ontwikkelen projecten.
In december 2008 is het vennootschapsbelasting percentage in Litouwen gestegen van 15% naar 20%.
Deze is in 2010 weer gedaald naar 15%. Aangezien de verkoop van onroerend goed via een aandelen
transactie zal worden gestructureerd, behalve voor woningen, zal dit nagenoeg geen invloed hebben op
de jaarrekening van HEEF. Daarnaast heeft de overheid besloten dat verliezen oneindig verrekenbaar
27
zullen zijn met winsten in de toekomst. Verder zijn er op dit moment geen andere aanwijzingen over op
hande zijnde fiscale wijzigingen.
Milieurisico
Met betrekking tot milieutechnische aspecten, zoals bodemverontreiniging en aanwezigheid van zware
metalen, zal een due diligence onderzoek worden uitgevoerd, dan wel een schone grond verklaring
worden opgevraagd. Desondanks kan het voorkomen dat er tijdens de ontwikkeling (ernstigere)
verontreiniging wordt aangetroffen dan verwacht. Dit kan er toe leiden dat er additionele uitgaven moeten
worden gedaan, resulterend in een negatief effect op het rendement.
Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor milieu verontreiniging bij de bestaande projecten.
Financiering- en Renterisico
De directie is in beginsel positief over het verkrijgen van projectfinanciering in zowel Letland als Litouwen
gezien de aard van de projecten en reputatie van de ontwikkelaar. Echter de financiële instellingen zijn
restrictiever in het verlenen van financiering op grondposities. Niet in de laatste plaats door de Europese
schuldencrisis die in de afgelopen maanden opnieuw de kop heeft opgestoken, waarbij er twijfels zijn over
de stabiliteit van verschillende landen die behoren tot de Europese Munt Unie en het voortbestaan van de
Euro. Doordat banken voorzichtiger zijn met het verlenen van financiering, kan in de nabije toekomst een
situatie ontstaan waarin meer eigen vermogen beschikbaar moeten worden gesteld aan de projecten dan
oorspronkelijk is voorzien. Aandeelhouders die niet in staat (of bereid) zijn deel te nemen aan een
vervolgemissie van aandelen, krijgen mogelijk te maken met een situatie van verwatering van hun huidige
belang in het Fonds, waardoor hun uiteindelijke winstdeel lager kan uitvallen.
De financieringskosten zijn een belangrijke factor. Een verlaging of verhoging van de rentetarieven zal
een belangrijke invloed hebben op het te behalen rendement. Daarnaast kan de (hypotheek)rente van
invloed zijn op de waardeontwikkeling van de te ontwikkelen projecten. Een stijgende rente kan de
verkoopresultaten negatief beïnvloeden.
Vooralsnog is het renterisico zeer beperkt daar de meeste projecten volledig met eigen vermogen zijn
gefinancierd. Echter zodra er op grotere schaal wordt gestart met de daadwerkelijke bouw ontstaat per
project een andere situatie, vanwege het aantrekken van vreemd vermogen ter gedeeltelijke financiering
van de bouwkosten.
Door de ontstane situatie bij Homburg Invest Inc. is het onzeker geworden of de gehele vordering van het
Fonds op deze aandeelhouder wel kan worden geïnd. Hoewel de directie er alles aan zal doen deze
vordering zoveel mogelijk te innen, valt niet uit te sluiten dat het Fonds in uiterste instantie moet besluiten
tot het uitgeven van nieuwe aandelen om het eventuele tekort aan eigen vermogen te compenseren.
Aandeelhouders die niet in staat (of bereid) zijn deel te nemen aan een vervolgemissie van aandelen,
krijgen mogelijk te maken met een situatie van verwatering van hun huidige belang in het Fonds,
waardoor hun uiteindelijke winstdeel lager kan uitvallen.
Regelgeving
De Vennootschap is onderworpen aan lokale juridische en fiscale regelgeving. Voor de
waardeontwikkeling van de projecten is het van belang dat betreffende instanties goedkeuring verlenen op
het gebied van vergunningen zoals bouwvergunningen en opstellen van bestemmingsplannen. Afkeuring
of wijzigingen (in interpretatie) van (fiscale) wetgeving en (bestemmings)plannen kunnen een negatieve
invloed hebben op de investering.
Het tijdig verkrijgen van de benodigde bestemmingsplanwijzigingen en bouwvergunningen is lastig. De
realiteit is dat de overheid gaarne mee wil werken maar niet altijd haar beloftes kan waarmaken. De
ontstane vertraging veroorzaakt naar verwachting een daling van het oorspronkelijk verwachte rendement.
Looptijd
Het is mogelijk dat de ontwikkeling van de projecten meer tijd in beslag neemt dan initieel verwacht,
waardoor het rendement lager kan uitvallen.
28
Zie commentaar onder regelgeving. In een extreme situatie, zal de oorspronkelijk beoogde looptijd van het
Fonds van 7 jaar onvoldoende zijn om alle onderhanden projecten volledig uit te ontwikkelen en te
verkopen.
Politiek risico
Een verandering in de politieke situatie in een bepaald land kan een negatief effect hebben op gedane
investeringen.
Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor fundamentele veranderingen in het politiek bestel in de
Baltische Staten.
29
Homburg Eastern Europe Fund B.V. Vennootschappelijk tussentijds financieel verslag 2011
30
Vennootschappelijke Balans per 30 juni 2011
vóór resultaatbestemming (bedragen in euro x1.000)
Noot
30-06-2011
31-12-2010
Activa
1
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vlottende activa
Vorderingen
Liquiditeiten
2
Totaal activa
19.956
2.593
19.796
1.128
22.550
20.924
4.777
6.571
231
5.008
27.558
7
6.578
27.502
13.490
20.383
(27)
(6.436)
50
27.459
13.490
20.383
(27)
(5.071)
(1.365)
27.410
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Wettelijke reserve koersverschillen
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
3
Kortlopende schulden
Overige schulden
Totaal passiva
99
92
27.558
27.502
De toelichting op het tussentijds financieel verslag maakt integraal onderdeel uit van het tussentijds
financieel verslag.
31
Vennootschappelijke Winst- en verliesrekening over de eerste 6 maanden van
2011
(bedragen in euro x 1.000)
Resultaat uit deelnemingen
Overige baten en lasten
Netto resultaat na belasting
01-01-2011
30-06-2011
01-01-2010
30-06-2010
138
(88)
50
114
(56)
58
De toelichting op het tussentijds financieel verslag maakt integraal onderdeel uit van het tussentijds
financieel verslag.
32
Toelichting op het vennootschappelijk tussentijds financieel verslag
per 30 juni 2011
(alle bedragen in euro x1.000 tenzij anders vermeld)
Waarderingsgrondslagen
Het vennootschappelijke tussentijds financieel bericht is opgesteld in overeenstemming met Nederlandse
wet en regelgeving. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de wet geboden faciliteit om in de
vennootschappelijke jaarrekening dezelfde grondslagen toe te passen als in de geconsolideerde
jaarrekening (artikel 362 lid 8 van Titel 9, Boek 2 BW) met uitzondering van de waardering van de
deelneming.
Voor de waarderingsgrondslagen wordt derhalve verwezen naar de toelichting op het geconsolideerde
tussentijdse financieel bericht. De deelnemingen in gelieerde partijen zijn opgenomen voor de netto
vermogenswaarde volgens de in de geconsolideerde jaarrekening vermelde IFRS grondslagen.
De leningen aan gelieerde partijen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.
Algemeen
Onderstaand zijn alleen de posten toegelicht voor zover deze afwijken van de geconsolideerde balans.
1
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Openingsbalans
Investeringen
Omzetting van vordering naar aandelen kapitaal
Resultaat
Koersverschillen
Netto vermogenswaarde 31 december
30-06-2011
€000
31-12-2010
€000
19.796
22
138
19.956
6.221
14.845
(1.270)
19.796
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Openingsbalans
Overige vorderingen
Omzetting naar aandelen kapitaal
Verstrekte leningen
Saldo 30 juni
30-06-2011
€000
31-12-2010
€000
1.128
(95)
(22)
1.582
2.593
14.845
(14.845)
1.128
1.128
Vorderingen op groepsmaatschappijen betreffen financieringen verstrekt voor de realisatie van de
projecten in de dochtermaatschappijen. Er wordt momenteel geen rente in rekening gebracht.
33
2
Overige vorderingen
Hieronder volgt een specificatie van de overige vorderingen.
30-06-2011
€000
30-06-2010
€000
4.771
6
4.777
6.551
20
6.571
Vorderingen op aandeelhouders
Overig
Er zijn geen voorzieningen voor oninbaarheid getroffen per balansdatum.
De vorderingen op aandeelhouders bestaan o.a. uit een vordering op Homburg Invest Inc. van 4.493 (31
december 2010: 6.293) voor de deelname in HEEF van 20% van de uitstaande aandelen inclusief
verschuldigde rente. Dit is vastgelegd in een promissory note en door Homburg Invest Inc. getekende
bevestigingen van haar schuld aan het Fonds op jaareinde 2009 en jaareinde 2010. Over de looptijd van
de vordering wordt een rente in rekening gebracht van 6% per jaar die is toegevoegd aan de hoofdsom.
Er is overeengekomen dat storting van kapitaal te allen tijde kan worden opgevraagd. Op 22 augustus
jongstleden heeft Homburg Invest Inc. voor het laatst een deelaflossing betaald aan het Fonds, waarmee
de in 2011 tot dusver afgeloste bedragen optellen tot EUR 2,3 miljoen (2010: EUR 1,6 miljoen). Echter
door de CCAA-status die sinds 9 september 2011 van kracht is, geniet Homburg Invest Inc. wettelijke
bescherming tegen schuldeisers. De directie van het Fonds onderzoekt op dit moment verschillende
mogelijkheden op korte termijn zoveel mogelijk van de uitstaande vordering alsnog te innen.
3
Eigen vermogen
Het eigen vermogen volgens de vennootschappelijke jaarrekening is gelijk aan het eigen vermogen dat
toerekenbaar is aan aandeelhouders van Homburg Eastern Europe Fund volgens de geconsolideerde
jaarrekening.
34
Overige toelichtingen
Bestuurders en leden Investeringscomité
De directie over het fonds wordt gevoerd door de beheerder, Homburg Capital B.V, vertegenwoordigd
door de heer Ir. H.H. Scholte en de heer Drs. R.G.A. Steenvoorden RA. De directie is belast met het
besturen van de vennootschap.
Homburg Eastern Europe Fund BV heeft een Investeringscomité ingesteld dat vooraf de investeringen en
desinvesteringen beoordeelt. In dit Investeringscomité hebben de heren Dr R. Homburg, Mr A.L. Leuftink
(effectief vanaf 1 januari 2008) en Drs J.R. Stolle zitting.
Ondertekening van de jaarrekening
Soest, 19 oktober 2011
Homburg Capital B.V.
De directie
Ir. Harm H. Scholte Director Drs. R.G.A. Steenvoorden RA Director 35
Overige gegevens
Accountantsverklaring
Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden op dit tussentijds financieel verslag.
Belangen van bestuurders en leden van het Investeringscomite
Overeenkomstig artikel 4:51, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) maken de bestuurders
van de beheerder melding van het totale persoonlijke belang dat zij bij iedere belegging van de
vennootschap aan het begin en het einde van het boekjaar hebben gehad.
De heren Scholte en Steenvoorden hebben geen persoonlijk belang bij een belegging van de
vennootschap gehad in 2011. Alleen de heer Leuftink, lid van het Investeringscomite van Homburg
Eastern Europe Fund BV heeft een persoonlijk belang in de vorm van een deelname in de vennootschap
vanaf december 2007.
36