Presentatie Masterplan Keukenhof

Commentaren

Transcriptie

Presentatie Masterplan Keukenhof
Presentatie Masterplan Keukenhof
De Keukenhof staat in iedere reisgids, voor toeristen is het een topattractie. Als buitenlanders aan Nederland denken, dan doemt
deze zee van kleurenpracht op. Het staat buiten kijf dat de Keukenhof één van de symbolen is van toeristisch Nederland. Het is
tevens een belangrijke economische pijler van de Noord- en Zuid-Hollandse regio. Maar dat moet wel zo blijven. De Keukenhof is
méér dan bloemen; behalve de internationaal vermaarde bollententoonstelling bestaat het ook uit een stuk land met een sprookjesachtig kasteel en een idyllisch landgoed.
Om beide delen beter tot hun recht te laten komen en een bestendige toekomst voor het geheel te garanderen, is een visie ontwikkeld voor transformatie van de héle Keukenhof.
Gebiedsontwikkeling
Op basis van een belangenanalyse is er gekozen voor de methode van gebiedsontwikkeling. Immers, de betrokken partijen die
allemaal een belang in het gebied hebben, zullen moeten meedoen om de gehele onderneming tot een succes te maken. De
stichting kasteel Keukenhof heeft het initiatief genomen om een Masterplan op te stellen. Zij heeft aan Bloemententoon-stelling
Keukenhof, stichting het Zuid-Hollands Landschap, Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en de gemeente Lisse gevraagd om
dit samen met hen te doen.
Knelpunt is de ontsluiting
Het belangrijkste knelpunt van de Duin- en Bollenstreek is de ontsluiting. In de samenhangende drie-eenheid – economie, leefmilieu en infrastructuur – blijkt dat de derde poot niet goed op orde is. De hoofdontsluitingswegen zijn gelegen op de oorspronkelijke
noord-zuid gerichte strand-wallen. Tussen deze wegen zijn weinig verbindingen. Er moet geïnvesteerd worden in de oost-west
verbindingen omdat deze te weinig capaciteit hebben om het verkeer te kunnen verwerken. Bovendien werkt de Stationsweg
tegenwoordig als een splijtzwam tussen de Bloemententoon-stelling en de rest van buitenplaats Keukenhof. Door de noordelijke
ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek net ten noorden van de Keukenhof te situeren, worden meerdere doelen gediend. De
verkeerssituatie in de Greenport zal sterk verbeteren, en de Stationsweg kan een ander karakter krijgen omdat het minder verkeer
hoeft te verwerken. De weg zal daardoor niet langer als een barrière tussen de tentoonstelling en kasteel met omliggend park
worden ervaren, maar wordt juist een samenbindend element. Tenslotte wordt door het aansluiten van het nieuwe parkeerterrein
(gelegen ten oosten van de Bloemententoonstelling) direct op de noordelijke ontsluiting, de rondweg van Lisse ontlast.
Transformatie van Keukenhof
In de afgelopen eeuwen heeft het landgoed steeds weer grote transformaties ondergaan. Soms lag het accent op ‘verdienen’, vooral
als het kasteel niet permanent werd bewoond, deed het landgoed dienst als productieplaats van voedsel (boomgaard, moestuin) en
hout.
Het masterplan zet in op een nieuwe transformatie, met als uitgangspunt het landgoed als ‘verdienplaats’. Het plan smeedt de
héle Keukenhof tot één samenhangend geheel, zodat het uiteindelijk economisch en toeristisch gezien als geheel goed gaat lopen.
Buitenplaats Keukenhof moet een vernieuwd toeristisch centrum voor de regio worden. Bovendien moet het landgoed genoeg
geld opleveren om beide te kunnen onderhouden en restaureren. Met respect voor het historische casco wordt een aantal ingrepen
gedaan die het landgoed verrijken en de symbiose tussen landschap en landgoed weer in ere herstellen. Hierbij is manipulatie van
de natuur het heersende thema.
Essentie van de transformatie
De essentie van de transformatie van Keukenhof kan als volgt worden samengevat:
1. Een ontworpen landschap. Illusionair en in contrast met de gerationaliseerde omgeving van de bollenvelden.
2. Dynamisch maken van de geschiedenis en laten zien wat de relatie is tussen eigenaar, beheerder en gebruik.
3. Landgoed in vol bedrijf met hofboerderij en andere levendige functies. Herstel van de verdienfuncties als moestuin, boomgaard en kwekerij en toevoegen van nieuwe verdienfuncties zoals restaurant en landgoedwinkel. Hofboerderij transformeren
naar kleinschalige boerderij die beter past bij het landgoed.
4. Wandeling op het landgoed, deels tegen betaling, waarin de geraffineerde manipulatie van de natuur permanent getoond wordt.
5. Toevoegen van nieuwe elementen/functies in de Nieuwe Plantage die het toeristisch concept ondersteunen, in combinatie met
het herstellen van het grondwerk en heuvel Meerzicht.
6. Herstel van de zichtlijnen en herstel/behoud van de parkstructuur en padenstructuur op basis van de formidabele wijze waarop
de Zochers de wandeling inzetten als illusie van de werkelijkheid en de wandelaar heel geraffineerd uitnodigen de tuin en het
Verslag voor pers.indd 1
22-10-2007 9:41:47
omringende landschap te beleven.
7. Duidelijke routing en parkeersysteem; grote nieuwe parkeerplaats bij Bloemententoonstelling en beperkte parkeervoorzieningen bij het kasteel. Nieuwe route/ wandeling van parkeerterrein via Nieuwe Plantage naar kasteel en tuin in combinatie met
toeristisch centrum/entreegebouw.
8. Toevoegen van ruimtes en gebouwen voor exposities, musea, fairs en evenementen die het toeristisch concept ondersteunen en
bezoekers trekken.
9. Realiseren van hoge ecologische waarden en ecologische verbindingszones, een duurzaam watersysteem en behoud van stinzenflora.
Door deze transformatie kan de Keukenhof zich nog meer ontwikkelen tot een belangrijk toeristisch centrum van de streek. Recreatie en toerisme krijgen een enorme impuls, wat de economie ten goede komt.
Natuurdoelen
Het Masterplan voorziet in het realiseren van een aantal ecologische doelen. Hierbij is de ‘vernatting’ van de Lageveense Polder
essentieel. Ook is realisatie van ecologische verbindingszones onderdeel van het masterplan. Het Keukenhofcomplex is kerngebied in de EHS en onderdeel van de ecologische verbindingszones tussen de duinen, de Haarlemmermeerpolder en Kagerplassen
en langs de Haarlemmertrekvaart/Leidse vaart.
Energieneutraal Landgoed
Energievraag beperken
In de komende jaren voorziet het Masterplan in de renovatie van veel van de oude monumentale gebouwen en nieuwbouw. Elke
ingreep biedt een kans op vraagbeperking van energie. In de oude gebouwen zullen energiebesparende maatregelen met respect
voor de monumentale staat en rekening houdend met de bouwfysische beperkingen op maat gesneden moeten zijn.
Voor de nieuwbouw geldt dat de duurzaamheidambities direct plaats krijgen in het programma van eisen. Door het thema ‘energie’
een vaste plaats te geven in het gehele bouwproces, zal de kwaliteit ervan gewaarborgd blijven.
Duurzame energie
De Keukenhof verkeert in de unieke situatie dat het jaarlijks circa 1.000 ton schoon hout produceert in de vorm van snoeihout en
essenhakhout. Dit hout vertegenwoordigt een energiewaarde van 300.000 m3 aardgas per jaar. Door dit als brandstof te gebruiken
in een vergassingsinstallatie, kan op duurzame wijze energie worden opgewekt op het landgoed. Aangevuld met bijvoorbeeld
zonne-energie en seizoensopslag van warmte en koude zou hiermee een belangrijk deel van de energievraag duurzaam ingevuld
kunnen worden. Dit levert het landgoed tevens een forse besparing op. Uit diverse gesprekken en voorstudies is gebleken dat er
bedrijven geïnteresseerd zijn om in een dergelijke vergassingsinstallatie te investeren.
Energieneutraliteit ontstaat niet vanzelf. Bij elke stap en beslissing zal energie een criterium moeten zijn. De mogelijkheden en
kansen die er liggen moeten maximaal benut worden. Een mix van flinke dosis ambitie en durf gecombineerd met oude en nieuwe
energietechnieken maakt energieneutraliteit mogelijk. Dat geeft een mooie duurzame gloed aan de Keukenhof van de toekomst.
Concept Keukenhof
Het ensemble van het kasteel, het landgoed en de bloemententoonstelling zullen steeds meer één geheel worden, zowel ruimtelijk
als functioneel. Het nieuwe thema van de Keukenhof wordt manipulatie van de natuur. De aantrekkelijkheid is het hele jaar rond
gegarandeerd. Hoogtepunt is de twee maanden per jaar toegankelijke Bloemententoonstelling. Het kasteel, met diverse horecafaciliteiten, kunstexposities, kleinschalige evenementen te midden van de prachtig gerestaureerde tuin- en parkaanleg zorgen er voor
dat de Keukenhof ook de rest van het jaar aantrekkelijk is.
Het toeristisch recreatieve concept rust op de volgende pijlers;
• Toeristisch centrum/poortgebouw
• Manipulatie van de natuur. Het visualiseren en opvoeren van de spanning tussen natuur en cultuur, horticultuurshows.
• De Tulp is de metafoor, de geschiedenis van de tulp is inspiratiebron. Museum de Zwarte Tulp en Panorama Tulipland naar de
Keukenhof.
• Geschiedenis van Landgoed Keukenhof en de samenhang tussen landschap en bebouwing en ornamenten is basis voor de
nieuwe transformatie. Evenementen en activiteiten in bestaande bebouwing; catering, bijzonder hotel, kunstexposities en workshops.
• Een landgoed in vol bedrijf; moestuin, menagerie, landbouw, bosbouw, biomassacentrale.
• Mobiele(kunst) exposities en activiteiten, evenementen en fairs.
• Exclusiviteit en gastvrijheid, met kwaliteit op hoog niveau.
Verslag voor pers.indd 2
22-10-2007 9:41:47
Publiek belang
Het hele concept toont groot respect voor het landschap en de regio. We zorgen midden in deze agro-economische ader van
Nederland voor exclusiviteit op het hoogste niveau. Geconstateerd wordt dat de markt er is, de omstandigheden gunstig zijn en de
diverse regionale belangen ermee gediend zijn. Alleen: de Keukenhof zal beter, eigentijdser en effectiever worden geëxploiteerd.
Het is een ruimtelijke eenheid en tegelijk is er een contrast tussen de druk bevolkte bloementuin en de rust van het landgoed.
Financieel resultaat
Het masterplan is financieel geanalyseerd en doorgerekend. Dit resulteert in een berekend investeringstekort binnen een bandbreedte van -€ 5,5 en -€ 13,2 mln. voor het totale project.
Het Masterplan Keukenhof is zodanig interessant, innovatief en prestigieus dat partijen hebben besloten het masterplan te presteren, waarbij verondersteld is dat voor het berekende tekort in toekomst dekking zal worden gevonden. Het masterplan zal in de
volgende fase nader worden uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed plan.
Hiermee kunnen overheden worden benaderd met het verzoek om een subsidiebijdrage. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een
bijdrage uit het Fonds Economische Structuurverbetering (FES gelden). Als laatste optie om het tekort te dekken, is er de mogelijkheid om enkele woningkavels op het landgoed in erfpacht uit te geven.
Verslag voor pers.indd 3
22-10-2007 9:41:55

Vergelijkbare documenten

Wandelroute Laarzenpad landgoed Keukenhof.

Wandelroute Laarzenpad landgoed Keukenhof. Het ensemble van het kasteel, het landgoed en de bloemententoonstelling zullen steeds meer één geheel worden, zowel ruimtelijk als functioneel. Het nieuwe thema van de Keukenhof wordt manipulatie v...

Nadere informatie

Wandelnetwerk Keukenhof - Landgoederen en Buitenplaatsen in

Wandelnetwerk Keukenhof - Landgoederen en Buitenplaatsen in Het belangrijkste knelpunt van de Duin- en Bollenstreek is de ontsluiting. In de samenhangende drie-eenheid – economie, leefmilieu en infrastructuur – blijkt dat de derde poot niet goed op orde is....

Nadere informatie

Keukenhof Lentepas 2016

Keukenhof Lentepas 2016 als het kasteel niet permanent werd bewoond, deed het landgoed dienst als productieplaats van voedsel (boomgaard, moestuin) en hout. Het masterplan zet in op een nieuwe transformatie, met als uitga...

Nadere informatie

3e editie Petanque Festijn op Landgoed

3e editie Petanque Festijn op Landgoed als functioneel. Het nieuwe thema van de Keukenhof wordt manipulatie van de natuur. De aantrekkelijkheid is het hele jaar rond gegarandeerd. Hoogtepunt is de twee maanden per jaar toegankelijke Blo...

Nadere informatie

Keukenhof Speurtocht Keukenhof Scavenger Hunt

Keukenhof Speurtocht Keukenhof Scavenger Hunt Presentatie Masterplan Keukenhof De Keukenhof staat in iedere reisgids, voor toeristen is het een topattractie. Als buitenlanders aan Nederland denken, dan doemt deze zee van kleurenpracht op. Het ...

Nadere informatie