Reiniging op moddereiland

Commentaren

Transcriptie

Reiniging op moddereiland
Uitgave van de Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding
Bibleleague • Jaargang 17 • juni 2011
Woordkracht | 2
Reiniging op moddereiland...
Guayaquil, de grootste stad van Ecuador, ligt aan een baai. In die baai ligt het eiland Puná. Op Puná
is het niet ongebruikelijk dat kinderen alcohol drinken en drugs gebruiken en verkopen. Het wordt
ze met de paplepel ingegoten.
>>
>>
Reiniging op moddereiland
“Op Puná wonen voornamelijk arme Ecuadorianen,” vertelt Milton Bustos,
directeur van Bible League Ecuador. “Je ziet kinderen, allemaal blootsvoets, hun benen bedekt met een dikke laag rottende modder. Besmette
vliegen zwermen om hen heen. Veel kinderen sterven op jonge leeftijd.”
Jarenlang was God de grote Onbekende
“Hij bracht het woord van God naar alle
in deze gemeenschap. Kinderen die al-
dorpen op het eiland,” vertelt Bustos.
cohol drinken en drugs gebruiken en
“Tot dusver zijn er vier gemeentes ge-
verkopen, symboliseren een samenleving
sticht; zes zijn in voorbereiding. We
Bijbelse normen
waar Bijbelse normen en waarden ver te
mogen zeggen dat Jezus Christus bekend
zoeken zijn.
is geworden over het hele eiland Puná!”
Pastor David, die als evangelist training
Daarmee is het werk van pastor David
de waardering van het huwelijk. “Trouwen
Een belangrijke verandering op Puná betrof
van Bible League ontving, bezocht Puná.
niet klaar. Velen leven nog steeds zonder
was hooguit een middel om families bij
Wat hij aantrof raakte hem diep. Pastor
God. De evangelist gaat daarom regel-
elkaar te houden. Er was geen ontzag voor
David nam zich voor verandering te
matig terug naar Puná om Bijbelstudie te
huwelijkse trouw,” vertelt BL-directeur Milton
brengen in de uitzichtloze situatie. Het
doen en training te geven. Zodat meer en
Bustos. “Nu ze Bijbelstudie doen, ontdek-
vergde veel van zijn uithoudingsvermo-
meer eilandbewoners de reinigende wer-
ken mannen en vrouwen Gods doel met
gen, maar God verwezenlijkte zijn droom.
king van het Evangelie van Jezus Christus
het huwelijk. Zo ontstaat eenheid en rust in
zullen ervaren.
huisgezinnen.”
In 2 Tim. 3: 16 staat dat Gods Woord “nuttig is om op te voeden in rechtvaardigheid”.
Puná laat zien hoe dit in de praktijk werkt.
Gebedspunten
• Dank God dat op het verwaarloosde eiland Puná het Evangelie van Christus wordt verkondigd.
• Bid dat ook de inwoners van Guayaquil en Puná die nog zonder God leven gewonnen zullen worden
voor de liefde van Christus.
KORT & KRACHTIG |
Jos Snoep
En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden
zij tegen Zijn discipelen: Waarom
eet uw Meester met de tollenaars
FOTOGENIEK |
Wilmer
Doop geen
eindpunt
en zondaars? (Matt. 9:11)
In februari van dit jaar hield de Philadelphia-
Toen Jezus op aarde was ging hij eten met hoeren
“Het is niet de moeite waard om me mijn le-
kerk uit La Troncal (Ecuador) een doopdienst
in een bergrivier. Dopeling Wilmer Y. vertelt:
en tollenaars, Hij trok door Samaria, Hij zocht de
ven te herinneren voor ik christen werd. Het
rand van de samenleving. Ik probeer me weleens
was namelijk een treurig leven en ik schaam
voor te stellen wie Hij vandaag de dag zou bezoe-
me ervoor. Ik weet alleen dat Christus me vol-
ken. Zou Hij naar de nette, welvarende mensen
ledig veranderd heeft, en dat ik nu de Heere
gaan? Richt Hij zich op mensen die onafhankelijk
volg met heel mijn hart.”
van Hem hun leven inrichten?
Zijn doop is allesbehalve een eindpunt. “Nu
Of zou Hij naar de gevangenis gaan, de zieken-
ga ik het Woord van God verkondigen, omdat
huizen intrekken, op straat zijn met de daklozen,
nog zoveel mensen slaaf van de duivel zijn.
vrouwen opzoeken die in de prostitutie zitten?
Bid voor me!”
Eén ding durf ik wel te zeggen, Zijn genade is zoveel groter dan wij kunnen bevatten.
En dan de navolging. Gaat ons hart uit naar mensen die aan de rand van de samenleving staan?
Dieven? Hoeren? Mensen waar we van nature
liever met een bocht omheen lopen?
Leaguenews
- Bible League is een samenwerking
aangegaan met New Life Ministries in
hoop in Christus,” aldus de Keniaanse
BL-directeur Patrick Mugoh.
Japan. Doel is om 54.000 overlevenden
In deze nieuwsbrief het voorbeeld van christenen
van de tsunami te bereiken met Bijbels
- Bible League India staat op het punt een
in Ecuador die uitgaan naar de armen van het ei-
en geestelijke bijstand. Minder dan
overeenkomst te sluiten met de Karbi
land Puná. Een voorbeeld van vele christenen in
1% van de Japanse bevolking is christen.
Baptisten Conventie. De Karbi zijn een
deze wereld die iets van de genade van Christus
mogen laten zien aan hen die het zo nodig hebben.
grote stam in Noordoost-India. Het gaat
- In Kenia startte Bible League, samen
met de organisatie “Care for AIDs”,
Ik bid dat u ook iets van die genade wilt laten zien
een evangelisatieprogramma gericht op
door hen toe te rusten en van Bijbels en materia-
aidspatiënten. “De patiënten ervaren
len te voorzien. God zegene uw gift!
geestelijke verandering; ze ontvangen
GETUIGENIS |
Bemanning Santa Cruz
Bijbelstudie bij bakermat evolutietheorie
Op de achtergrond van de foto hiernaast is het eiland Fernandina te zien, dat bij de Galapagoseilanden
hoort. Inderdaad, daar waar Charles Darwin aan zijn evolutietheorie is begonnen. De mannen op de
foto werken op het schip de Santa Cruz uit Ecuador, dat toeristen naar de beroemde eilanden brengt.
Maar van Darwins gedachtegoed moeten ze weinig hebben: samen met andere bemanningsleden
doen ze Bijbelstudie, om zo de Schepper van al dat prachtige natuurschoon te leren kennen.
om ruim 300 kerken, die allemaal met
Project Philip zullen gaan werken.
IN CONTACT MET...
U GEEFT AAN...
Jos Snoep
Evangelisten
Ecuador
Woordkracht: Het jaarverslag van Bible League over
2010 is klaar. Wat springt eruit?
Jos: Heel bijzonder vind ik om ieder jaar te ervaren
Juan uit Guayaquil (Ecuador), kreeg bezoek van
twee evangelisten. Gewend aan losbandigheid
werd hij geraakt door de liefde die de twee
uitstraalden. “Als zij mij al liefhebben, hoeveel
moet God dan niet van me houden?” vroeg Juan
zich af.
dat vele donateurs hun giften aan ons toevertrouwen. Nog specialer is dat de giften en het werk
zijn gezegend. In 2010 hebben kerken, gesteund
door Bible League, wereldwijd 2,7 miljoen mensen
mogen bereiken.
Woordkracht: Wilt u eens wat kerncijfers noemen?
Bible League helpt kerken in Guayaquil de liefde
van Christus te verspreiden. Helpt u mee? Voor
dit project hebben we € 30.000 nodig.
Jos: Bijna 80% van het budget hebben we kunnen inzetten voor de doelstelling. Daarnaast is de
besteding aan fondsenwerving met 14,7% gelijk gebleven aan 2009. Wij zijn dankbaar voor de 14.800
donateurs die ons meer dan 1,1 miljoen euro hebben geschonken. Ik hoop dat mensen de noodzaak
van het lezen van en leven uit de Bijbel blijven
inzien. Daar willen wij ons voor inzetten samen
met de donateur, ook in 2011.
Woordkracht: Kan iedereen het jaarverslag raadplegen?
Jos: Dat kan zeker; ons jaarverslag staat op de web-
Serie Meeleven
Op deze plaats stond in voorgaande edities van Woordkracht de bestelbon voor de
Serie Meeleven. Met ingang van 1 januari
2011 heeft Bible League de verkoop van
de boekjes uit deze serie stopgezet. Wilt
u toch nog een boekje ontvangen? Neemt
u dan contact op via 033 - 470 19 26 of
[email protected]
site van Bible League, onder het kopje ‘downloads’.
ERFENIS
U kunt Bible League als mede-erfgenaam
in uw testament laten opnemen.
Bible League hoeft geen schenkingsrecht
af te dragen.
Ambstjubileum
ds. Van Vuuren
Onlangs was ds. D.J. van Vuuren 40 jaar predikant
in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij was
tevens oprichter van Bible League in Nederland.
Wij feliciteren dominee van Vuuren met zijn
ambtsjubileum en zijn dankbaar voor alles wat
hij voor de stichting betekent.
Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding
The Bible League, Postbus 567, 3800 AN Amersfoort
Bezoekadres: Nijverheidsweg Noord 133, 3812 PL
Amersfoort, T (033) 472 58 00, F (033) 472 49 50
E [email protected], I www.bibleleague.nl,
Rekening 699 10 23, Rabobank 30 98 44 983,
Rek. België 000-3252874-76, Kvk Rijnland 41173993
Prof. Dr. W. van ‘t Spijker, Mr. C.G. van der Staaij, Ds. A.
van der Veer, Ds. C.G. Vreugdenhil, Ds. D.J. van Vuuren.
Bestuur: Ir. Drs. C. Ton, voorzitter, Dhr. R. Koetsier,
penningmeester, Ing. F.D. van den Dool, secretaris,
Dhr. S.P. van der Maas, Dhr. J. Turkenburg.
• Overname van artikelen is toegestaan
onder bronvermelding.
• Om veiligheidsredenen zijn uitenlandse namen gewijzigd.
• Op aanvraag is een samenvatting van
jaarverslagen beschikbaar.
Realisatie: KRB Reclame B.V. Barneveld
• De stichting hanteert een klachtenreglement, dat
Redactie: Jos Snoep, Anton de Vreugd
door belanghebbenden kan worden opgevraagd.
• Bible League streeft ernaar haar fondsenwervingsacties
Comité van aanbeveling: Ds. A. Beens, Ds. O. Bottenbleij,
binnen drie maanden af te ronden. Giften die daarna
Prof. dr. J. Douma, Dr. ir. J. van der Graaf, Dhr. O.G.A.
binnenkomen bestemt Bible League voor het algemene
Honders, Ev. P. van der Hoff, Drs. I.A. Kole, Ds. A.S. Rienstra,
projectwerk. Dat geldt ook voor giften die zijn bestemd
Ev. A. van de Sande, Prof. dr. ir. E. Schuurman,
voor een project dat al volledig gefinancierd is.
• Deelnemende organisatie in de Evangelische Alliantie
en de Evangelische Zendings Alliantie
• Member of Bible League International
Grondslag: De grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift, zoals geïnterpreteerd in de “Statement of Faith”
die wordt gevoerd door de internationale Bible League.
KEURMERK
Missie: Bible League ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door
het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.
Woordkracht is een uitgave van de Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding The Bible League.

Vergelijkbare documenten

Hij kon niet zwijgen…

Hij kon niet zwijgen… ds. Van Vuuren Onlangs was ds. D.J. van Vuuren 40 jaar predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij was tevens oprichter van Bible League in Nederland. Wij feliciteren dominee van Vuuren ...

Nadere informatie

Woordkracht |1

Woordkracht |1 Comité van aanbeveling: Ds. A. Beens, Ds. O. Bottenbleij, binnen drie maanden af te ronden. Giften die daarna Prof. dr. J. Douma, Dr. ir. J. van der Graaf, Dhr. O.G.A. binnenkomen bestemt Bible Lea...

Nadere informatie

Jubileumeditie ~ Bible League 75 jaar

Jubileumeditie ~ Bible League 75 jaar Jos: Bijna 80% van het budget hebben we kunnen inzetten voor de doelstelling. Daarnaast is de besteding aan fondsenwerving met 14,7% gelijk gebleven aan 2009. Wij zijn dankbaar voor de 14.800 donat...

Nadere informatie