Jaardocument 2011

Commentaren

Transcriptie

Jaardocument 2011
jaardocument
2011
inhoudsopgave
VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR
VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT
5
7
1. UITGANGSPUNTEN VERSLAGLEGGING
8
2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
11
2.1 A
lgemene identificatiegegevens
12
2.2 S tructuur van de organisatie
12
2.3 K
erngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
2.3.3 Werkgebieden
15
15
17
19
2.4 S amenwerkingsrelaties
19
3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP
22
3.1 B
estuur en toezicht
3.1.1 Normen voor goed bestuur
3.1.2 Raad van Bestuur
3.1.3 Raad van Toezicht
23
23
23
24
3.2 B
edrijfsvoering
28
3.3 Medezeggenschap
3.3.1 Cliëntenraad
3.3.2 Ondernemingsraad
3.3.3 Medische staf
3.3.4 Verpleegkundige adviesraad
3.3.5 Medisch Ethische Commissie
30
30
32
32
37
38
4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES
40
4.1 Meerjarenbeleid
41
4.2 Algemeen beleid verslagjaar
49
4.3 Algemeen risicobeleid en fraudebeleid
53
4.4 Calamiteitenbeleid
55
4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid
56
4.6 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
4.6.1 Kwaliteit van zorg
4.6.2 Klachten
4.6.3 Veiligheid
61
61
68
75
4.7 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers
4.7.1 Personeelsbeleid
4.7.2 Kwaliteit van werk
86
86
87
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
2
4.8 Zorgbeleid
88
4.9 ICT-beleid
89
4.10 Beleid gebouwen en overige infrastructuur
92
4.11 Samenleving
4.11.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
4.11.2 Maatschappelijke betrokkenheid
4.11.3 Milieu
4.11.4 Acute zorg
4.11.5 Rampen en crises
94
94
97
98
100
100
4.12Financieel beleid
101
4.13 T oekomst paragraaf
105
5.JAARREKENING
112
Bijlagen
Bijlage A: Namenoverzicht ZLM
Bijlage B: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur
Bijlage C: Samenstelling en overige gegevens Raad van Toezicht
Bijlage D: Ledenlijst medische staf Scheper Ziekenhuis
Bijlage E: Ledenlijst medische staf Ziekenhuis Bethesda
Bijlage F: Ledenlijst medische staf Leveste Care
Bijlage G: Ledenlijst medische staf Zorgpalet
Bijlage H: Wetenschappelijke publicaties ZLM
156
159
160
163
166
169
170
171
Tabellen en figuren
Tabel 1: Identificatiegegevens ZLM
Tabel 2: Werkmaatschappijen ZLM
Tabel 3: Organisatorische eenheden Leveste Care
Tabel 4: Organisatorische eenheden Zorgpalet
Figuur 5: Organisatiestructuur ZLM
Tabel 6: Medezeggenschapsorganen en commissies ZLM
Tabel 7: Specialismen Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda
Tabel 8: Bijzondere concernonderdelen ZLM
Tabel 9: Vergunningen artikel 2 WBMV ZLM
Tabel 10: AWBZ functies ZLM
Tabel 11: Doelgroepen AWBZ ZLM
Tabel 12: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten ziekenhuizen
Tabel 13: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten verpleging en verzorging
Tabel 14: Personele kerngegevens ZLM
Tabel 15: Werkgebieden ZLM
Tabel 16: Samenwerkingsrelaties ZLM
Tabel 17: Uitgebrachte adviezen CCR Cure en CCR Care aan RvB ZLM
Tabel 18: Bespreekpunten RvB met CCR Cure en CCR Care
Tabel 19: Overlegvormen Interstafraad ZLM
Tabel 20: Overlegvormen stafbestuur Scheper Ziekenhuis
Tabel 21: Overlegvormen stafbestuur Ziekenhuis Bethesda
Tabel 22: Meerjarendoelstellingen ZLM
Tabel 23: Kritische succesfactoren ZLM
Tabel 24: Meerjarenbeleid Scheper Ziekenhuis
Tabel 25: Meerjarenbeleid Ziekenhuis Bethesda
12
12
13
13
13
14
15
16
16
16
17
17
17
18
19
19
31
31
33
34
35
42
45
46
47
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
3
Tabel 26: Meerjarenbeleid Leveste Care
Tabel 27: Meerjarenbeleid Zorgpalet
Tabel 28: Realisatie beleid 2011 Scheper Ziekenhuis
Tabel 29: Realisatie beleid 2011 Ziekenhuis Bethesda
Tabel 30: Realisatie beleid 2011 Leveste Care
Tabel 31: Realisatie beleid 2011 Zorgpalet
Tabel 32: Risicomanagement ZLM
Tabel 33: Accreditaties, certificaten en keurmerken ZLM
Tabel 34: Ranglijsten Ziekenhuis Bethesda en Scheper Ziekenhuis
Tabel 35: Ranglijst Elsevier Leveste Care en Zorgpalet
Tabel 36: Aantal geregistreerde klachten ombudsfunctionaris Scheper Ziekenhuis
Tabel 37: Tegen wie werd klacht ingediend Scheper Ziekenhuis
Tabel 38: Onderwerpen waarover is geklaagd Scheper Ziekenhuis
Tabel 39: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Ziekenhuis Bethesda
Tabel 40: Onderwerpen waarover is geklaagd Ziekenhuis Bethesda
Tabel 41: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Leveste Care
Tabel 42: Tegen wie werd klacht ingediend Leveste Care
Tabel 43: Onderwerpen waarover is geklaagd Leveste Care
Tabel 44: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Zorgpalet
Tabel 45: Tegen wie werd klacht ingediend Zorgpalet
Tabel 46: Onderwerpen waarover is geklaagd Zorgpalet
Tabel 47: Aard VMS-meldingen Scheper Ziekenhuis
Tabel 48: Aard VMS-meldingen Ziekenhuis Bethesda
Tabel 49: Voortgang tien landelijke thema’s Ziekenhuis Bethesda
Tabel 50: Resultaten veiligheidsrondes Ziekenhuis Bethesda
Tabel 51: Aard meldingen Leveste Care
Tabel 52: Aard VMS-meldingen Zorgpalet
Tabel 53: Realisatie zorg ZLM
Tabel 54: Bouwactiviteiten ZLM
Tabel 55: Activiteiten maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ZLM
Tabel 56: Activiteiten maatschappelijke betrokkenheid ZLM
Tabel 57: Geconsolideerd resultaat 2011 ZLM
Tabel 58: Financiële prestaties 2010/2011 Scheper Ziekenhuis
Tabel 59: Financiële prestaties 2010/2011 Ziekenhuis Bethesda
Tabel 60: Financiële prestaties 2010/2011 Leveste Care
Tabel 61: Financiële prestaties 2010/2011 Zorgpalet
Tabel 62: Actuele externe ontwikkelingen
Tabel 63: Doelstellingen 2012 ZLM
Tabel 64: Verwachtingen 2012 ZLM
Tabel 65: Directeuren werkmaatschappijen ZLM
Tabel 66: Managers ondersteunende diensten ZLM
Tabel 67: Samenstelling Centrale Cliëntenraad Cure
Tabel 68: Samenstelling Centrale Cliëntenraad Care
Tabel 69: Samenstelling Centrale Ondernemingsraad ZLM
Tabel 70: Samenstelling Interstafraad Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda
Tabel 71: Samenstelling stafbestuur Scheper Ziekenhuis
Tabel 72: Samenstelling stafbestuur Ziekenhuis Bethesda
Tabel 73: Samenstelling Medisch Ethische Commissie Scheper Ziekenhuis
Tabel 74: Samenstelling Medisch Ethische Commissie Ziekenhuis Bethesda
Tabel 75: Samenstelling Medisch Ethische Commissie Zorgpalet
Tabel 76: Samenstelling Klachtencommissie Scheper Ziekenhuis
Tabel 77: Samenstelling Klachtencommissie Ziekenhuis Bethesda
Tabel 78: Samenstelling Klachtencommissie Leveste Care
Tabel 79: Samenstelling Klachtencommissie Zorgpalet
Tabel 80: Samenstelling en nevenfuncties RvB 31-12-2011
Tabel 81: Samenstelling RvT in 2011
Tabel 82: Hoofd- en nevenfuncties RvT 31-12-2011
Tabel 83: Bijgewoonde vergaderingen RvT 2011
Tabel 84: Rooster van aftreden RvT
48
48
50
51
52
53
54
57
59
59
69
69
69
70
70
72
72
72
73
74
74
75
79
80
81
83
85
88
93
94
97
101
103
103
104
104
105
106
108
156
156
156
156
156
157
157
157
157
157
158
158
158
158
158
159
160
161
162
162
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
4
Voorwoord Raad van Bestuur
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) is op 1 januari 2010 ontstaan en bestaat uit de volgende zorgorganisaties: het
Scheper Ziekenhuis te Emmen, Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen, Leveste Care te Emmen en Zorgpalet te Hoogeveen. Deze
instellingen zijn actief in Zuidoost- en midden-Drenthe en het aangrenzende deel van Overijssel. ZLM behoort qua omvang tot de
top 20 van Nederlandse zorginstellingen.
2011 is een turbulent jaar gebleken. Al vroeg in het jaar werd door de minister en de Orde van Medisch Specialisten een
overeenkomst gesloten over het beheersen van de specialistenhonoraria en vermijden van excessen. Als gevolg hiervan ontstond
onrust en grote onzekerheid omtrent de inkomens van vrij gevestigde medisch specialisten. Aan het eind van het verslagjaar
was nog steeds niet duidelijk wat de gevolgen voor individuele specialisten zouden zijn. Door deze veranderingen bleek ook een
vernieuwing van de ToelatingsOvereenkomst noodzakelijk. Voor de zomer werd door de minister, Zorgverzekeraars Nederland
(ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord gesloten. Hierin werd onder
meer vastgelegd dat de macro groeiruimte op jaarbasis beperkt zou blijven tot 2,5% tot en met 2015. Ook is medewerking van
de ziekenhuizen aan spreiding en concentratie vastgelegd. Selectieve zorginkoop krijg een steviger basis. De onderhandelingen
met de zorgverzekeraars verlopen met dit akkoord op de achtergrond zeer moeizaam. Diverse wetenschappelijke verenigingen
doen uitspraken over de kwaliteit van zorg, de zogenaamde volumenormen. Ook viel in 2011 de definitieve beslissing een nieuwe
impuls te geven aan prestatiebekostiging. Per 1 januari 2012 werden de DBC’s vervangen door DOT, terwijl het B-segment naar
70% ging. Deze overgang bemoeilijkt momenteel ook de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, waarbij vooral discussie over
de bevoorschotting voor onderhanden werk opvalt. Grote liquiditeitsproblemen zijn te voorzien. De invoering van DOT verloopt
abrupt, in zeer korte tijd en zonder goede mogelijkheden om problemen op te vangen. Kortom, een heel scala aan diep ingrijpende
maatregelen die tegelijkertijd zijn ingevoerd. Dit is zeer onwenselijk en vraagt om problemen. Het is zeer de vraag of met deze gang
van zaken de gezondheidszorg een dienst wordt bewezen. Het blijft overigens opvallend rustig omtrent deze thema’s in de media.
Wij zijn van mening dat het onverantwoord is van de ziekenhuizen en specialisten al deze grote veranderingen te verlangen in zo’n
korte periode. Het is dan ook eigenlijk niet eens een vraag of de gevolgen wel te overzien zijn, laat staan of het mogelijk is de risico’s
te beheersen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat een ieder dit zonder slag of stoot accepteert.
Kwaliteit en veiligheid vormen binnen ZLM een geheel en zijn leidend in de strategie van ZLM. ZLM is van mening dat alleen
instellingen die aantoonbare kwaliteit leveren, in de toekomst nog interessant zijn voor patiënten en alle andere stakeholders.
Aantoonbare kwaliteit bepaalt ook of je als instelling de erkenning krijgt om bepaalde behandelingen te mogen uitvoeren en/
of bepaalde typen zorg te mogen (blijven) aanbieden. Zorgvolumes zijn daarbij toenemend van belang. Verder bepaalt het
kunnen werken in een kwaliteitsinstelling mede hoe aantrekkelijk een instelling is voor medewerkers. ZLM wil zich nadrukkelijk
in de zorgmarkt onderscheiden als kwaliteitsinstelling en zich ook als zodanig profileren. De organisatie van de zorg van de
werkmaatschappijen wordt daarop steeds verder toegespitst.
In de gezondheidszorg zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande. ZLM is van mening dat het voor het voortbestaan van de
organisatie uitermate belangrijk is om de kritische succesfactoren, risico’s en kansen goed te monitoren en hier als organisatie
proactief op in te spelen. Als kritische succesfactoren voor de Cure heeft ZLM benoemd zorginnovatie, samenwerking met andere
zorgpartners, financiering van de zorg, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ICT, over de grenzen van de eigen
instelling heen kijken en kwaliteit en veiligheid. Kritische succesfactoren voor de Care zijn de snelheid waarmee op de vraag naar
kleinschalige woonvoorzieningen kan worden ingespeeld, denken vanuit het klantenperspectief, beschikbaarheid van voldoende
gekwalificeerd personeel en ICT. Risico’s die spelen, zijn concurrentie/marktwerking, krapte op de arbeidsmarkt, veranderende
wet- en regelgeving, de veranderingen in de financiering van de medisch specialistische zorg in de Cure, volumenormen in de Cure,
het plegen van investeringen die suboptimaal blijken gelet op de fusie tussen beide ziekenhuizen, invoering van de normatieve
huisvestingscomponent in de Care en informatievoorziening die niet (tijdig) aansluit op de (gewijzigde) informatiebehoeften vanuit
de zorggroep. Verschillende van de genoemde kritische succesfactoren en risico’s kunnen ook gezien worden als kansen. ZLM
probeert, zowel binnen de Cure als binnen de Care, door proactief in te spelen op deze zaken een goede positie binnen de zorg te
behouden en verder uit te bouwen.
Er is in 2011 veel tijd en aandacht uitgegaan naar een herbezinning op de geplande invulling en verdieping van de samenwerking
tussen beide ziekenhuizen van ZLM. De externe ontwikkelingen zijn sneller gekomen en zijn ingrijpender dan twee jaar geleden
voor mogelijk werd gehouden, waardoor een strategie met twee zelfstandige ziekenhuizen niet langer toekomstbestendig bleek
te zijn. De omvang en productievolumes van beide ziekenhuizen zijn op termijn onvoldoende om te voldoen aan toenemende
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
5
kwaliteits- en volume-eisen. De eerste bestuurlijke stap is om beide ziekenhuizen juridisch en financieel samen te voegen per 1
januari 2012 tot het Scheper-Bethesda Ziekenhuis, waarna gekeken zal worden naar een nieuwe organisatiestructuur, het portfolio
en een herverdeling van zorgfuncties tussen beide ziekenhuislocaties. Ook zijn in dit kader verkennende gesprekken gevoerd
met omliggende ziekenhuizen over mogelijkheden tot samenwerking. Dit heeft erin geresulteerd dat in het najaar van 2011 een
samenwerkingsovereenkomst met het UMCG is afgesloten en een intentieverklaring met het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal.
Ook binnen de Care van ZLM is een nadere oriëntatie op de toekomst noodzakelijk. De toekomstige behoefte aan
woonvoorzieningen voor ouderen zal in kaart worden gebracht. Op grond daarvan worden scenario’s ontwikkeld die behulpzaam
zijn bij het maken van beleidsmatige keuzes over uitbreidingen, verbouw en nieuwbouw, waarbij gedacht wordt aan een doelgroep
specifieke vormgeving van het aanbod.
Deze ontwikkelingen hebben tot doel het blijvend bewerkstelligen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van kwalitatief
hoogwaardige zorg voor de inwoners in de regio. ZLM wil dit doen door een organisatie te zijn die inspireert, die goed
werkgeverschap verbindt met een excellente bedrijfsvoering, die jaarlijks bovengemiddelde bedrijfsresultaten laat zien en op het
gebied van kwaliteit landelijk een toonaangevende zorgaanbieder is.
Naast de gebruikelijke zorgverlening aan onze patiënten en cliënten, is in 2011 ook veel aandacht uitgegaan naar:
• Het verder vormgeven van de inrichting van de zorggroep;
• Het opstellen van het strategische Visiedocument van ZLM;
• Het intensiveren dan wel starten van diverse vormen van samenwerking tussen de verschillende onderdelen van ZLM
(werkmaatschappijen en ondersteunende diensten).
In de zorgsector vragen patiënten en cliënten, overheidsinstanties, zorgverzekeraars en belangengroeperingen steeds meer
informatie van zorginstellingen om op basis daarvan te kunnen kiezen, controleren of invloed uit te oefenen. Hierbij vindt er
geleidelijk aan een verschuiving plaats van interne verantwoording over de kwaliteit van zorg naar externe maatschappelijke
verantwoording over alle aspecten van de onderneming oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Ook binnen ZLM
wordt er steeds meer aandacht besteed aan de diverse facetten van duurzaamheid. Dit jaar is in het jaarverslag voor het eerst een
aparte paragraaf aan dit onderwerp gewijd, waarin wordt aangegeven op welke wijze er binnen ZLM aandacht wordt besteed aan
duurzaamheid met betrekking tot de elementen bedrijfsvoering, milieu en mensen (patiënten/cliënten en medewerkers).
Op deze plaats spreken wij graag een woord van dank uit voor alle medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen die zich
in 2011 hebben ingezet voor onze zorggroep. Uw inzet en betrokkenheid zijn van grote waarde voor de zorgverlening aan onze
patiënten en cliënten. Ook danken wij de ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven voor hun constructieve inbreng
binnen onze organisatie.
Voor al onze patiënten, cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars zullen wij ons ook het komende jaar weer inspannen om een
passend en kwalitatief goed zorgaanbod te realiseren. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft.
Hoogeveen, mei 2012
Dr. M.J. (Maarten) Rutgers, voorzitter Raad van Bestuur
Drs. C.H. (Kees) Donkervoort, vicevoorzitter Raad van Bestuur
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
6
Voorwoord Raad van Toezicht
Het jaar 2011 stond voor Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM), evenals het voorgaande jaar, in het teken van de (verdere) inrichting
van de zorggroep. In het jaarverslag 2010 stelde de Raad van Toezicht met trots vast, dat ZLM daarmee goed op koers was gekomen.
Medio 2011 werd de organisatie, met name als gevolg van externe ontwikkelingen, uitgedaagd om zich te bezinnen op eerder
gemaakte keuzes en tot een koerswijziging over te gaan.
Overleg met alle betrokkenen leidde tot de gemeenschappelijke opinie, dat samenvoeging van beide bestaande ziekenhuizen de
meest toekomstbestendige optie was. In de loop van 2011 zijn daartoe verdere stappen gezet, hetgeen per 1 januari 2012 heeft
geresulteerd in de financieel-juridische fusie tussen beide ziekenhuizen tot het Scheper-Bethesda Ziekenhuis. Voor 2012 zijn verdere
stappen voorzien, waaronder de organisatorische samenvoeging van beide ziekenhuizen en de inrichting van de zorginfrastructuur
(scenarioanalyse) van het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is uiteraard nauw betrokken bij dit traject.
Een steeds terugkerend onderwerp van bespreking in de Raad van Toezicht is het onderwerp kwaliteit van zorg. Kwaliteit en
veiligheid zijn voor de Raad van Toezicht de uitgangspunten in de dagelijkse zorgverlening aan de cliënten en patiënten van ZLM.
In dit kader is door de Raad van Toezicht dan ook uitgebreid gesproken over het eindrapport dat in 2011 is uitgekomen van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid over de bariatrische chirurgie van het Scheper Ziekenhuis.
Binnen de Raad van Toezicht was in 2011 de werving van nieuwe leden voor de Raad een belangrijk aandachtspunt. Conform
rooster zijn jaarlijks twee leden aftredend. In 2011 waren dit de heren Boersma en Uijttewaal. Zij zijn per respectievelijk 8
september en 1 november opgevolgd door de heer Blacquière en mevrouw Van Os. Via deze weg wil de Raad van Toezicht de heren
Uijttewaal en Boersma nogmaals hartelijk danken voor het vele werk dat zij hebben verricht voor ZLM en diens rechtsvoorgangers.
Ten slotte wil de Raad van Toezicht zijn oprechte dank uitspreken aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de in 2011
bereikte resultaten. De Raad van Toezicht is alle betrokkenen (medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en anderen)
bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop zij zich, ook in deze roerige tijden in de zorg, inzetten voor de zorg aan patiënten en
cliënten.
Een speciaal woord van dank ook aan de Raad van Bestuur, die vakkundig de nieuwe koers voor ZLM heeft ingezet.
Hoogeveen, mei 2012
Drs. H.B. (Bas) Eenhoorn, voorzitter Raad van Toezicht
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
7
1
uitgangspunten
verslaglegging
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
8
1. Uitgangspunten verslaglegging
Met het jaardocument legt Stichting Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) aan alle belanghebbenden verantwoording af over de
wijze waarop zij haar maatschappelijke opdracht inhoud en vorm heeft gegeven in het jaar 2011. Het jaardocument zorgt er ook
voor dat voldaan wordt aan de informatie- en verantwoordingsverplichting die er bestaat op grond van diverse wetten. Ook blikken
wij met het jaardocument terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar.
Het jaardocument 2011 is opgesteld volgens de richtlijn Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011 van het Ministerie van VWS,
waarbij de structuur is gevolgd van het door VWS voorgeschreven format. Aanvullend hierop is een aantal onderwerpen in het
jaarverslag opgenomen die ZLM ook vermelding in het jaarverslag waard vindt.
Het jaardocument omvat de volgende onderdelen:
• Jaarverslag en jaarrekening;
• DigiMV (inclusief indicatoren Zichtbare Zorg voor de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen);
• IGZ prestatie-indicatoren (voor de ziekenhuizen);
• Indicatoren in het kader van het Veiligheidsprogramma (voor de ziekenhuizen).
Jaarverslag en jaarrekening
Het jaarverslag is als volgt opgebouwd:
• Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie, kerngegevens en de samenwerkingsrelaties.
• Hoofdstuk 3: onderwerpen over de besturing van de organisatie, de bedrijfsvoering en de wijze waarop de medezeggenschap is
ingevuld.
• Hoofdstuk 4: het meerjarenbeleid, de gerealiseerde prestaties in het afgelopen jaar, de wijze waarop omgegaan wordt met
risico’s, fraude en calamiteiten, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, acute zorg, rampen en crises en de plannen
voor 2012.
• Hoofdstuk 5: de jaarrekening.
• Bijlagen: namenoverzicht, samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur, samenstelling en overige gegevens Raad van
Toezicht, ledenlijsten medische staven van de vier werkmaatschappijen en overzicht van wetenschappelijke publicaties door de
medische staf, medewerkers en studenten van ZLM.
ZLM is in het verslagjaar een zorggroep met vier zelfstandige werkmaatschappijen:
• Scheper Ziekenhuis te Emmen;
• Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen;
• Leveste Care te Emmen (verpleging en verzorging);
• Zorgpalet te Hoogeveen (verpleging en verzorging).
Daarnaast maken de ondersteunende diensten onderdeel uit van de zorggroep. Dit zijn de afdelingen:
• Financiën;
• PO&O;
• Inkoop;
• Facilitair Bedrijf;
• ICT;
• Bureau Raad van Bestuur;
• Marketing, Communicatie & Verkoop.
Waar mogelijk wordt verslag gedaan op het niveau van de zorggroep als geheel en daar waar van toepassing wordt een opsplitsing
gemaakt in de sectoren ziekenhuizen (Cure) en verpleging en verzorging (Care), dan wel de vier werkmaatschappijen.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
9
Het jaarverslag wordt digitaal gedeponeerd bij het CIBG en is vanaf 1 juni 2012 te raadplegen via:
www.jaarverslagenzorg.nl  archief jaardocumenten.
Ook is het jaarverslag te vinden op de volgende websites van ZLM: www.zlm-zorg.nl (ZLM), www.leveste.nl (Scheper Ziekenhuis en
Leveste Care), www.bethesda.nl (Ziekenhuis Bethesda) en www.zorgpalet.nl (Zorgpalet).
DigiMV
Het DigiMV bevat diverse digitale vragenlijsten over onder meer de kerngegevens van de organisatie, productiecijfers en
kwaliteitsgegevens. Ook de indicatoren Zichtbare Zorg voor de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen maken hier
onderdeel van uit. Het DigiMV is vanaf 1 juni 2012 in te zien via: www.jaarverslagenzorg.nl  archief jaardocumenten. De
indicatoren Zichtbare Zorg zijn vanaf 1 juni 2012 ook in te zien op www.kiesbeter.nl.
Overige indicatoren
Hiernaast leveren de ziekenhuizen de IGZ prestatie-indicatoren aan en de indicatoren in het kader van het Veiligheidsprogramma
ziekenhuizen. Deze zijn vanaf 1 juni 2012 te raadplegen via www.ziekenhuizentransparant.nl.
Vaststelling
Het jaardocument 2011 is vastgesteld door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 24 mei 2012 in
aanwezigheid van de accountant. De controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
10
2
profiel
van de
organisatie
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
11
2. Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
ZLM
Naam: Stichting Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM)
Adres: Postbus 30.000 (Dr. G.H. Amshoffweg 1)
Postcode: 7900 RA (7909 AA)
Plaats: Hoogeveen
Telefoonnummer: 0528-286222
Identificatienummer BRZA/KvK: ZLM: 01170406
Scheper Ziekenhuis: 50424432
Ziekenhuis Bethesda: 40045832
Leveste Care: 04062069
Zorgpalet: 41017504 E-mailadres: [email protected]
Internetpagina: ZLM: www.zlm-zorg.nl
Scheper Ziekenhuis: www.leveste.nl
Ziekenhuis Bethesda: www.bethesda.nl Leveste Care: www.leveste.nl
Zorgpalet: www.zorgpalet.nl
Tabel 1: Identificatiegegevens ZLM
2.2 Structuur van de organisatie
ZLM
Organisatiestructuur
De structuur van ZLM heeft de vorm van een holding (houdstermaatschappij). Dit is een ondernemingsstructuur met zelfstandige
organisaties (werkmaatschappijen), ieder met zijn eigen juridische entiteit. De holding vormt met zijn onderdelen een economische
en juridische eenheid, waarbij de daadwerkelijke ondernemingsactiviteiten binnen de werkmaatschappijen plaatsvinden. Het
model ondersteunt nadrukkelijk de gezamenlijke doelstellingen van de afzonderlijke samenwerkingspartners en biedt een duidelijk
organisatorisch kader waarbinnen samenwerking concreet gestalte kan krijgen.
In onderstaande tabel worden de werkmaatschappijen van ZLM weergegeven.
Werkmaatschappij
Toelichting
Scheper Ziekenhuis te Emmen
Het Scheper Ziekenhuis combineert algemene ziekenhuiszorg met bovenregionale
functies
Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen
Ziekenhuis Bethesda is een algemeen ziekenhuis met een sterk regionale functie
Leveste Care te Emmen
Leveste Care omvat 9 organisatorische eenheden bestaande uit twee
verpleeghuizen en 15 woonzorgcentra
Zorgpalet te Hoogeveen
Zorgpalet omvat 3 organisatorische eenheden bestaande uit 1 advies- en
behandelcentrum en 2 woonzorgcentra
Tabel 2: Werkmaatschappijen ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
12
Leveste Care kent de volgende organisatorische eenheden.
Naam
Plaats
Bijbehorende locaties
Verpleeghuis De Horst
Emmen
---
Multifunctioneel Zorg- en
Odoorn
• Woonzorgcomplex Mondkersheem te Tweede Exloermond
dienstencentrum De Paasbergen
• Woonzorgcomplex De Vrijheidshof te Valthermond
(incl. verpleeghuis)
Woon- en zorgcentrum Het Ellertsveld
Schoonoord
• Woonzorgcomplex De Korenhof
Woon- en zorgcentrum Holdert
Emmen
---
Woon- en zorgcentrum Holtingerhof
Emmen
---
Woon- en zorgcentrum De Schutse
Coevorden
• Woonzorgcomplex De Kieftenhof te Dalen
• Multifunctioneel zorg- en dienstencentrum De Schoel te Sleen
• Woonzorgcomplex Selkersgoorn te Dalen
Woon- en zorgcentrum Valkenhof/
Emmen
---
Woon- en zorgcentrum Veltman
Weiteveen
---
Woon- en zorgcentrum Zuidermarke
Emmen
• Appartementengebouw Statenhoek te Emmen
Rietgors
• Woonzorgcomplex Oostermarke te Emmen
Tabel 3: Organisatorische eenheden Leveste Care
Zorgpalet kent de volgende organisatorische eenheden.
Naam
Plaats
Bijbehorende locaties
Advies- en behandelcentrum Weidesteyn
Hoogeveen
---
Woonzorgcentrum Olden Kinholt
Hoogeveen
---
Woonwijkcentrum Tonckenshuys
Zuidwolde
---
Tabel 4: Organisatorische eenheden Zorgpalet
De zorggroep hanteert het raad-van-toezicht-model en wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Elke
werkmaatschappij wordt aangestuurd door een eigen directeur. De ondersteunende afdelingen Financiën, PO&O, Inkoop, Facilitair
Bedrijf, ICT, Bureau Raad van Bestuur en Marketing, Communicatie & Verkoop zijn centraal ondergebracht en verlenen vanuit hier
dienstverlening aan de werkmaatschappijen dan wel Raad van Bestuur. Deze afdelingen worden aangestuurd door een manager.
In onderstaand organogram is de organisatiestructuur op 31 december 2011 weergegeven:
Organogram
Raad van
toezicht
Raad van
bestuur
Interstafraad
CCR-COR
Secretaris RvB
Bureau RvB
Manager Financiën
Manager PO&O
Manager Inkoop
Manager
Facilitair Bedrijf
Manager ICT
Manager Markeng,
Communicae & Verkoop
Directeur
Scheper Ziekenhuis
Directeur
Bethesda Ziekenhuis
Directeur
Leveste Care
Directeur
Zorgpalet
Figuur 5: Organisatiestructuur ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
13
Bijlage A Namenoverzicht (tabel 65 en 66) bevatten de namen van de directeuren van de werkmaatschappijen en de managers van
de ondersteunende diensten van ZLM.
Medezeggenschapsorganen en commissies
Onderstaande tabel bevat de medezeggenschapsorganen, commissies Raad van Toezicht en de commissies over klachten en
incidenten die binnen ZLM functioneren.
Naam
Toelichting
Medezeggenschap
Cliëntenraad
Zie paragraaf 3.3.1 Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Zie paragraaf 3.3.2 Ondernemingsraad
Vertegenwoordiging medische staf
Zie paragraaf 3.3.3 Medische staf
Verpleegkundige adviesraad
Zie paragraaf 3.3.4 Verpleegkundige adviesraad
Medisch Ethische commissie
Zie paragraaf 3.3.5 Medisch Ethische Commissie
Commissies Raad van Toezicht
Auditcommissie/financiële commissie RvT
Zie paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht
Remuneratiecommissie/beloningscommissie RvT
Zie paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht
Commissie Kwaliteit en Veiligheid RvT
Zie paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht
Commissies klachten en incidenten
Klachtencommissie
Zie paragraaf 4.6.2 Klachten
Meldingscommissie incidenten
Zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid
Tabel 6: Medezeggenschapsorganen en commissies ZLM
Entiteiten
De volgende entiteiten zijn per 31-12-2011 gelieerd aan ZLM:
• Stichting Scheper Ziekenhuis;
• Stichting Ziekenhuis Bethesda;
• Stichting Leveste Care;
• Stichting Zorgpalet;
• Stichting Beheer Cliënten gelden;
• Stichting Leveste Vastgoed;
• Suydhold B.V.;
• Scheper Apotheek B.V. (50%);
• Dialysekliniek Noord B.V. (32,5%);
• Medische Advies Groep I B.V. (20%);
• Omale Vastgoed Drenthe B.V. (50%);
• Kop van Zuid B.V. (50%) en onderliggende B.V.’s;
• Stichting Trenta;
• Bethesda Holding B.V.;
• Bethesda Diabetes Research Centrum B.V. (50%).
Intern toezicht
De afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan van ZLM zijn vastgelegd in de documenten Bestuurlijke
fusie Leveste - Zorggroep Middenveld Drenthe, het Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Zie paragraaf
3.1.2 Raad van Bestuur.
Consolidatie/segmentering
De jaarrekening van ZLM kent twee segmenten, namelijk Cure (Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda) en Care (Leveste Care
en Zorgpalet).
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
14
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
ZLM Cure: Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda
Het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda zijn algemene ziekenhuizen waarin door de onderstaande specialismen zorg wordt
verleend.
Specialisme
Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
Anesthesiologie
Ja
Ja
Cardiologie
Ja
Ja
Cardio-thoracale chirurgie
Nee
Nee
Dermatologie
Ja
Ja
Heelkunde
Ja
Ja
Interne geneeskunde
Ja
Ja
Keel-, Neus en Oorheelkunde
Ja
Ja
Kindergeneeskunde
Ja
Ja
Klinische chemie
Ja
Ja
Klinische genetica
Nee
Nee
Klinische geriatrie
Ja
Ja
Longziekten en tuberculose
Ja
Ja
Maag- darm-, leverziekten
Ja
Ja
Medische microbiologie
Ja (via Laboratorium voor Infectieziekten)
Ja (via Laboratorium voor Infectieziekten)
Medische psychologie
Ja
Ja
Mondziekten en kaakchirurgie
Ja
Ja (samenwerking Kaakcentrum)
Neurochirurgie
Ja (via Martini Ziekenhuis)
Ja (via UMCG)
Neurologie
Ja
Ja
Nucleaire geneeskunde
Ja (tot 01-07-2011 samenwerking Sazinon,
Ja (tot 01-07-2011 samenwerking Sazinon,
vanaf 01-07-2011 samenwerking Zorggroep
vanaf 01-07-2011 samenwerking Zorggroep
Noorderboog)
Noorderboog)
Obstetrie en gynaecologie
Ja
Ja
Oogheelkunde
Ja (via UMCG)
Ja (zelf en samenwerking met Isala
Klinieken)
Orthopedie
Ja
Ja
Pathologie
Ja (via UMCG)
Ja (tot 01-07-2011 samenwerking Sazinon,
vanaf 01-07-2011 zelf)
Plastische chirurgie
Ja
Ja
Psychiatrie
Ja (liaison via GGZ Drenthe)
Ja (liaison via GGZ Drenthe)
Radiologie
Ja
Ja
Radiotherapie
Ja (uitvoeren van spreekuren door
Ja (uitvoeren van spreekuren door
radiotherapeut van UMCG)
radiotherapeut van Isala Klinieken)
Ja
Ja (detachering vanuit Isala Klinieken
Reumatologie
Zwolle)
Revalidatiegeneeskunde
Ja
Ja
Urologie
Ja
Ja
Tabel 7: Specialismen Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
15
De bijzondere concernonderdelen van de ziekenhuizen van ZLM worden hieronder weergegeven.
Onderdeel
Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
Apotheek
Ja (samenwerking Saxenburggroep)
Ja (samenwerking Diaconessenhuis Meppel)
Dialysecentrum
Ja
Nee
Medisch laboratorium en/of
Ja
Ja
Ja
Ja
huisartsenlaboratorium
Trombosedienst
Tabel 8: Bijzondere concernonderdelen ZLM
Ook beschikt het concern over een Diabetescentrum voor de complexe diabeteszorg, waarbinnen op efficiënte wijze (in een
carrouselmodel) patiënten worden behandeld.
In onderstaande tabel worden de vergunningen op grond van artikel 2 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV)
weergegeven.
Onderdeel
Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
Transplantaties
Nee
Nee
Stamceltherapie
Nee
Nee
Radiotherapie
Nee (wel uitvoeren van spreekuren door
Nee (wel uitvoeren van spreekuren door
radiotherapeut van UMCG)
radiotherapeut van Isala Klinieken)
Bijzondere neurochirurgie
Nee
Nee
Hartchirurgie
Ja, voor wat betreft PTCA’s en AICD’s
Nee
Klinisch genetisch onderzoek en
Nee
Nee
Nee (wel uitvoeren van bepaalde fasen in
Nee
erfelijkheidsadvisering
In-vitrofertilisatie (IVF)
samenwerking met UMCG)
Preïmplantatie genetische
Nee
Nee
Neonatale intensive care unit (NICU) Nee
Nee
Mobiele intensive care unit (MICU)
Nee
diagnostiek (PGD)
Nee
Tabel 9: Vergunningen artikel 2 WBMV ZLM
Het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda beschikken niet over aanwijzingen op grond van artikel 8 WBMV (dit betreft
pediatrische intensive care unit, hemofiliebehandeling, traumazorg, HIV behandelcentra, uitnameteams orgaandonatie).
ZLM Care: Leveste Care en Zorgpalet
Zowel Leveste Care als Zorgpalet voeren uitsluitend not for profit activiteiten uit.
De kernactiviteit van Leveste Care en Zorgpalet is het geven van verpleging en verzorging binnen de kaders van de AWBZ. Zij hebben
als doelstelling het verlenen van behandeling, verpleging, verzorging en overige dienstverlening in de meest brede zin van het
woord, aan ouderen en (chronisch) zieken in de regio Zuidoost Drenthe.
Leveste Care en Zorgpalet kenden in 2011 geen activiteiten die niet in het kader van een WTZi- of AWBZ-toelating werden verricht
en die niet gefinancierd werden vanuit de wettelijke kaders van de WTZi, AWBZ of ziektekostenverzekering.
Leveste Care en Zorgpalet leveren de volgende AWBZ-functies.
AWBZ functies
Leveste Care
Zorgpalet
Persoonlijke verzorging
Ja
Ja
Verpleging
Ja
Ja
Begeleiding
Ja
Ja
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
16
Behandeling
Ja
Ja
Verblijf op grond van de AWBZ
Ja
Ja
Tabel 10: AWBZ functies ZLM
Leveste Care en Zorgpalet bieden zorg aan de volgende AWBZ doelgroepen.
Doelgroepen
Leveste Care
Zorgpalet
Somatische aandoening of
Ja
Ja
Ja
Ja
beperking
Psychogeriatrische aandoening of
beperking
Tabel 11: Doelgroepen AWBZ ZLM
2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
ZLM
In onderstaande tabel worden de kerngegevens over 2011 van het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda weergegeven.
Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
Totaal
Patiëntenzorg
Eerste polikliniekbezoeken
92.142
54.121
146.263
Ziekenhuisopnamen
17.513
10.749
28.262
Dagbehandeling
16.889
15.654
32.543
Bezoeken SEH
13.996
9.982
23.978
Operaties (electief)
8.426
5.782
14.208
92.009
48.871
140.880
Bedden
355
242
597
Bedden in gebruik
252
198
450
Gemiddelde ligduur (in dagen)
5,3
4,5
Gemiddelde toegangstijd alle
3,25
3
133.382.000
75.544.000
Verpleegdagen
specialismen samen (in weken)
Bedrijfsopbrengsten
209.229.000
Tabel 12: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten ziekenhuizen
Voor het Scheper Ziekenhuis geldt dat er sprake is van een overschrijding van de overeengekomen productieafspraak A-segment
2011. Voor Ziekenhuis Bethesda is dit niet het geval.
In onderstaande tabel worden de kerngegevens over 2011 van Leveste Care en Zorgpalet weergegeven.
Leveste Care
Zorgpalet
Totaal
Patiëntenzorg
Aantal cliënten met zorg en verblijf per 31-12-2011
975
419
1.572
Aantal cliënten dagactiviteiten per 31-12-2011
162
124
286
Aantal extramurale cliënten per 31-12-2011
356
34
390
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg
989
433
1.422
345.153
145.541
490.694
41.368
20.531
61.899
107.256
10.094
117.350
67.381.000
30.416.000
97.797.000
Aantal dagen met zorg en verblijf
Aantal dagdelen dagactiviteiten
Aantal uren extramurale productie
Bedrijfsopbrengsten
Tabel 13: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten verpleging en verzorging
Bij zowel Leveste Care als Zorgpalet is geen sprake van een overschrijding van de productieafspraak in 2011.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
17
Binnen Leveste Care zijn er voor alle locaties wachtlijsten. De omvang van de wachtlijsten varieert per locatie. Voor de
verpleeghuisplaatsen is er over het algemeen sprake van korte wachtlijsten en bij de verzorgingshuizen zijn de wachtlijsten wat
langer. Geen of zeer korte wachtlijsten zijn er voor de revalidatie, dagbehandeling en palliatieve zorg. Wanneer een patiënt op
de wachtlijst staat en er sprake is van nood, dan wordt intern naar oplossingen gezocht. Zo zijn er speciale doorstroombedden
aanwezig en kan iemand desgewenst op een locatie die niet de voorkeur heeft tijdelijk geplaatst worden. Zorgpalet kent over het
algemeen geen grote wachtlijst en derhalve zijn er doorgaans geen lange wachttijden. Zo is de gemiddelde wachttijd voor een
psychogeriatrische huiskamer in Weidesteyn de laatste tijd niet langer dan vijf dagen geweest. Dit geldt ook voor een opname
op de herstelzorg. Een cliënt voor dubbelzorg of de observatie-unit in Weidesteyn hoeft gemiddeld niet langer dan twee dagen
te wachten. De psychogeriatrische dagbehandeling kent op dit moment geen wachttijd, voor de somatische dagbehandeling is
deze tegenwoordig ongeveer twee weken. Voor de zorgcentra Olden Kinholt en Tonckenshuys zijn de wachttijden langer. Zo duurt
het circa 2,5 maanden voor een kamer in Olden Kinholt, terwijl toekomstige bewoners van het Tonckenshuys soms ruim een
half jaar wachten op een geschikte kamer. In situaties waarbij de kamer van eerste keus niet meteen beschikbaar is, zetten de
zorgbemiddelaars van Zorgpalet zich in geval van nood in voor een goed (tijdelijk) alternatief, waarbij in elk geval de benodigde zorg
wordt geleverd.
Onderstaande tabel bevat een aantal personele kerngegevens van ZLM.
Aantal medewerkers in loondienst (exclusief medisch specialisten)
Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
Leveste Care
Zorgpalet
Ondersteunende diensten ZLM
Totaal ZLM
1.450
899
1.435
600
713
5.097
Aantal fte’s in loondienst (exclusief medisch specialisten)
Scheper Ziekenhuis
1.087
Ziekenhuis Bethesda
609
Leveste Care
849
Zorgpalet
322
Ondersteunende diensten ZLM
552
Totaal ZLM
3.419
Verloop in percentage van het aantal fte’s
Scheper Ziekenhuis
9,42
Ziekenhuis Bethesda
7,17
Leveste Care
7,33
Zorgpalet
11,00
Ondersteunende diensten ZLM
7,15
Totaal ZLM
9,39
Ziekteverzuimpercentage in percentage van het aantal fte’s
Scheper Ziekenhuis
4,32
Ziekenhuis Bethesda
4,70
Leveste Care
5,49
Zorgpalet
5,20
Ondersteunende diensten ZLM
4,80
Totaal ZLM
4,90
Tabel 14: Personele kerngegevens ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
18
2.3.3 Werkgebieden
ZLM
Onderstaande tabel bevat de werkgebieden van de vier werkmaatschappijen.
Werkmaatschappij
Primaire werkgebieden
Ziekenhuis Bethesda
Gemeenten Hoogeveen, midden-Drenthe en De Wolden
Scheper Ziekenhuis
Gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn
Zorgpalet
Regio Zuidoost-Drenthe
Leveste Care
Regio Zuidoost-Drenthe
Tabel 15: Werkgebieden ZLM
De daadwerkelijke adherentie van de ziekenhuizen is groter dan de bovengenoemde werkgebieden en beide ziekenhuizen
beschikken over enkele gespecialiseerde functies met een (boven)regionaal karakter.
2.4 Samenwerkingsrelaties
ZLM
Huidige samenwerkingsrelaties
In onderstaande tabel worden de belangrijkste (externe) samenwerkingsrelaties van de vier werkmaatschappijen weergegeven.
ZLM
UMCG
In het najaar van 2011 heeft ZLM een samenwerkingsovereenkomst getekend
met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Voor meer informatie
wordt verwezen naar paragraaf 4.2 Algemeen beleid verslagjaar.
Refaja Ziekenhuis
Eind 2011 is een intentieverklaring getekend tussen de ziekenhuizen van ZLM en
het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Voor meer informatie wordt verwezen naar
paragraaf 4.2 Algemeen beleid verslagjaar.
Scheper Ziekenhuis
Traumacentrum UMCG
Vanuit het traumacentrum van het UMCG worden de regionale overleggen acute
zorgketen (ROAZ) georganiseerd waaraan het Scheper Ziekenhuis deelneemt.
Apotheek Emmen Hardenberg
De ziekenhuisapotheek is een productiesamenwerkingsverband van het Scheper
Ziekenhuis en het Röpcke Zweers-Ziekenhuis.
Laboratorium voor Infectieziekten (LvI)
Productiesamenwerkingsverband gevestigd te Groningen, dat werkzaam is
voor alle ziekenhuizen in de provincies Drenthe en Groningen op het terrein
van microbiologische, bacteriologische, serologische en immunologische
laboratoriumonderzoeken. Het LvI beschikt over een dependance in het Scheper
Ziekenhuis, waar ook een microbioloog is gehuisvest die dagelijks kan worden
geconsulteerd.
Zorggroep Noorderboog
Voor de nucleaire geneeskunde zijn zowel Ziekenhuis Bethesda als het Scheper
Ziekenhuis in 2011 een samenwerking aangegaan met Zorggroep Noorderboog.
Eerstelijns Verloskundigen Emmen
Samenwerkingsverband tussen de gynaecologen van het Scheper Ziekenhuis en
eerstelijns verloskundigen Emmen.
Leveste Care
Het verlenen van diensten aan Leveste Care vanuit de ziekenhuisapotheek.
Opleidingsinstituten
UMCG Wenckebach, Hanzehogeschool, ROC Twente, Alfa College, UMC Radboud,
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hanze Connect, Pro Education, Deltion, LOI, NCOI.
Specialistenopleidingen
UMCG.
Overige belanghebbenden
Patiëntenorganisaties, huisartsen, zorgverzekeraars en bankiers.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
19
Ziekenhuis Bethesda
Spoedzorgplein en Zorgplein Hoogeveen
Dit is een samenwerkingsrelatie tussen de Centrale Huisartsendienst Drenthe,
UMCG Ambulancezorg, Achmea zorgverzekeraar, eerstelijns apothekers,
eerstelijns verloskundigen en Ziekenhuis Bethesda met als doel te voorzien in
kwalitatief goede, continue en efficiënte spoedzorg voor de regio Hoogeveen. In
2011 is de formele organisatie Spoedzorgplein opgeheven. Tijdens kantoortijden
is op het zorgplein het Zorgloket van de gemeente Hoogeveen operationeel. De
gemeente Hoogeveen heeft laten weten het Zorgloket in Ziekenhuis Bethesda
begin 2012 te sluiten.
Stichting Sazinon/Zorggroep Noorderboog
Dit betrof een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen van Meppel,
Coevorden-Hardenberg en Hoogeveen met als doel de medisch specialistische
functies pathologie en nucleaire geneeskunde gezamenlijk uit te voeren. In 2011
is de Stichting Sazinon ontvlochten. De functie pathologie is in 2011 onderdeel
geworden van Ziekenhuis Bethesda. Voor de nucleaire geneeskunde zijn zowel
Ziekenhuis Bethesda als het Scheper Ziekenhuis in 2011 een samenwerking
aangegaan met Zorggroep Noorderboog.
Traumacentrum UMCG
Vanuit het traumacentrum van het UMCG worden de regionale overleggen acute
zorgketen (ROAZ) georganiseerd waaraan Ziekenhuis Bethesda deelneemt.
Traumacentrum Zwolle
Voor opleiding en ontwikkeling van de SEH wordt samengewerkt met het
traumacentrum van de Isala Klinieken Zwolle.
Eerstelijnsverloskundigen Hoogeveen
Dit is een samenwerkingsovereenkomst over de verloskundige zorgverlening door
eerstelijnsverloskundigen in het ziekenhuis.
Apotheek Meppel-Hoogeveen en het klinisch Dit is een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen van Meppel en
chemisch laboratorium Meppel-Hoogeveen
Hoogeveen waarbij een gezamenlijke apotheek c.q. laboratorium wordt
geëxploiteerd.
Laboratorium voor Infectieziekten (LvI)
Productiesamenwerkingsverband gevestigd te Groningen dat werkzaam is
voor alle ziekenhuizen in de provincies Drenthe en Groningen op het terrein
van microbiologische, bacteriologische, serologische en immunologische
laboratoriumonderzoeken. Het LvI beschikt over een dependance in Ziekenhuis
Bethesda, alwaar ook een microbioloog is gehuisvest die dagelijks kan worden
geconsulteerd.
Stichting Transmuraal Coördinatie Centrum
Deze stichting bevordert de samenwerking tussen de eerste lijn en de specialisten
Hoogeveen (TCCH)
verbonden aan het ziekenhuis door middel van communicatie, informatie,
scholing en diverse (samenwerkings)projecten.
Opleidingsinstituten
UMCG Wenkebach, Hazehogeschool, ROC Twente, SSSV, EMRIN, LOI, NCOI.
Overige belanghebbenden
Patiëntenorganisaties, huisartsen, zorgverzekeraars en bankiers.
Leveste Care
Organisaties op het terrein van wonen
Onder andere Domesta en Woonservice Drenthe.
Organisaties voor welzijn en zorg
Onder andere Icare, Saxenburgh Groep, Zorggroep Tangenborgh, De Noorderbrug,
Promens Care.
Organisaties voor behandeling
Onder anderen Scheper Ziekenhuis, huisartsen, GGZ Drenthe, Lentis, De Trans en
de apotheken van het Scheper Ziekenhuis, De Vriendschap en Mediq.
Opleidingsinstituten
Onder andere Rijksuniversiteit Groningen, Drenthe College, Stenden Hogeschool,
UMCG, Alfa-college.
Palliatief netwerk
Leveste Care maakt deel uit van het palliatief netwerk. Hierin wordt in de keten
geprobeerd een zo goed mogelijk aanbod voor mensen in de stervensfase te
realiseren. Er wordt nauw samengewerkt met het Hospice Hof van Eden in
Emmen.
Netwerk Dementie Drenthe
Leveste Care maakt deel uit van het Netwerk Dementie Drenthe. Dit heeft
zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van aanbieders en lokale
overheden, dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil
realiseren. Leveste Care participeert in het Alzheimer Café samen met Zorggroep
Tangenborgh.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
20
Nationaal Programma Ouderenzorg
Leveste Care neemt deel aan een onderzoek van het Universitair Medisch
Centrum Groningen in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.
Gemeenten
Met de gemeenten Borger/Odoorn, Coevorden en Emmen is intensief
samengewerkt in verband met de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Leveste Care draagt bij aan de ontwikkeling van de
woonvisie Emmen en is partner in het programma Emmen Revisited.
Overige samenwerkingspartners
Zorgkantoor Drenthe, ziektekostenverzekeraars, financiers, Centrum
Indicatiestelling Zorg, provincie Drenthe, ministerie van VWS, IGZ, vakorganisaties,
media, vrijwilligers, mantelzorgers, Zorgbelang Drenthe.
Zorgpalet
Organisaties op terrein van wonen
Met Actium bestaat een huurovereenkomst over de huur van Tonckenshuys,
exclusief de inleunwoningen van Tonckenshuys.
Er is een ontwikkelovereenkomst getekend met Domesta voor de bouw van
110 woningen voor verpleging en verzorging. De oplevering wordt medio 2014
verwacht.
Vestia (voorheen SGGB) verhuurt aan Zorgpalet woonzorgcentrum Olden Kinholt.
Zorgboerderij De Berkenhoeve
In 2008 is een overeenkomst gesloten met de zorgboerderij met als doel het
aanbieden van geïndiceerde dagactiviteiten.
Palliatief netwerk
Zorgpalet maakt deel uit van het palliatief netwerk. Hierin wordt in de keten
geprobeerd een zo goed mogelijk aanbod voor mensen in de stervensfase te
realiseren.
Netwerk Dementie Drenthe
Zorgpalet maakt deel uit van het Netwerk Dementie Drenthe. Het heeft zich
ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van aanbieders en lokale overheden,
dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren.
Nationaal Programma Ouderenzorg
Zorgpalet neemt deel aan een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum
Groningen in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.
Tabel 16: Samenwerkingsrelaties ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
21
3
bestuur,
toezicht,
bedrijfsvoering
en medezeggenschap
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
22
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1
Bestuur en toezicht
3.1.1Normen voor goed bestuur
ZLM
Governance Code
ZLM past de Zorgbrede Governance Code toe volgens het ‘pas toe of leg uit-beginsel’. Hetgeen betekent dat de bepalingen uit deze
code worden toegepast of, waar dit niet gebeurt, in de jaarlijkse verantwoording gemotiveerd wordt uitgelegd waarom daarvan
wordt afgeweken. Doel van de code is goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording als voorwaarden voor het adequaat
functioneren van zorginstellingen. De statuten, reglementen en overige documenten zijn opgesteld op grond van de Governance
Code. In 2012 zal aan de hand van de checklist Governance Code tot op detailniveau getoetst worden of de statuten, reglementen
en overige documenten voldoen aan de bepalingen van de Governance Code. Daar waar nodig zullen de documenten aangepast
worden. Ook in de praktijk wordt de Governance Code gevolgd. Vanaf 2012 zal dit jaarlijks expliciet geëvalueerd worden in een
overleg door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In onderstaande paragrafen (3.1.2 Raad van Bestuur en 3.1.3 Raad van
Toezicht) worden de hoofdlijnen van de governance structuur van ZLM uiteengezet.
WOPT
Gegevens over de WOPT-verplichting zijn openbaar gemaakt door middel van het DigiMV dat deel uit maakt van de
jaarverslaglegging, alsmede in de jaarrekening 2011.
Klokkenluidersregeling
In 2011 is de zogenaamde klokkenluidersregeling, volgens artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode, vastgesteld en is er
een vertrouwenspersoon in dit kader benoemd voor ZLM. Een en ander is geregeld volgens het Model Klokkenluidersregeling
Brancheorganisaties Zorg. Hiermee wordt vorm gegeven aan de wijze waarop ZLM omgaat met te goeder trouw gedane meldingen
van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en
anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar
rechtspositie. In 2011 zijn geen meldingen gedaan uit hoofde van de klokkenluidersregeling.
3.1.2 Raad van Bestuur
ZLM
Samenstelling
De Raad van Bestuur van de zorggroep is tweehoofdig en bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter. Voor de samenstelling van
de Raad van Bestuur in 2011 wordt verwezen naar bijlage B Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur (tabel 80).
Bestuursreglement
De tweehoofdige Raad van Bestuur neemt zijn besluiten in een bestuursvergadering. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd
in notulen. De Raad van Bestuur functioneert zo veel mogelijk collegiaal. Bij de besluitvorming wordt consensus tussen beide
bestuurders nagestreefd. Wanneer er geen consensus wordt bereikt, heeft de voorzitter het recht en de plicht om een beslissing te
nemen. Deze werkwijze is vastgelegd in het bestuursreglement, dat is opgesteld met inachtneming van de statuten van de stichting
en de Zorgbrede Governancecode 2010. In 2011 heeft de voorzitter geen gebruik hoeven maken van zijn recht om zelfstandig
besluiten te nemen bij het ontbreken van consensus.
Taakverdeling
De tweehoofdige Raad van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de holding. Er is een taakverdeling,
maar dat betekent niet dat het lid dat een bepaalde taak heeft daarover kan besluiten zonder zijn collega te raadplegen. De
verantwoordelijkheid voor besluiten wordt gezamenlijk gedragen. De verdeling van aandachtsgebieden binnen de tweehoofdige
Raad van Bestuur geschiedt volgens lijnen die dwars door de organisatie lopen, die de samenwerking bevorderen en die aansluiten
op de persoonlijke voorkeuren en talenten van de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter voert de algemeen representatieve
taken van de organisatie uit. De taakverdeling is nader uitgewerkt in het document Taakverdeling Raad van Bestuur ZLM.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
23
Informatievoorziening Raad van Bestuur – Raad van Toezicht
In het Reglement Raad van Bestuur en het Informatieprotocol Raad van Toezicht ZLM zijn de afspraken opgenomen over het
verstrekken van informatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 3.1.3 Raad
van Toezicht.
Overleg Raad van Bestuur en de medische staf/zorgprofessionals
De Raad van Bestuur voert periodiek overleg met de medische staf. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf
3.3.3 Medische staf.
Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling
Over het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling is in het reglement Raad van Bestuur een artikel opgenomen, waarin
aangegeven wordt dat het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en evenwichtigheid in de
afweging van alle betrokken belangen. Wat betekent dat een lid van de Raad van Bestuur bij de uitvoering van zijn functie geen
enkel ander belang dient dan het ZLM-belang. Ook is opgenomen dat wanneer eventuele tegenstrijdige belangen worden voorzien,
dit bespreekbaar moet worden gemaakt binnen de Raad van Bestuur en er naar een oplossing moet worden gezocht en een en
ander besproken moet worden met de Raad van Toezicht. Verder zijn de nevenfuncties van de bestuursleden bekend bij de Raad
van Toezicht en zijn deze opgenomen in de jaarverantwoording. Zie hiervoor bijlage B Samenstelling en nevenfuncties Raad van
Bestuur (tabel 80).
In dit kader kan ook het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht worden genoemd, dat op 31 mei 2011 is aangenomen door de Eerste
Kamer. Onderdeel hiervan is onder andere een maximering van het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. In het
verlengde hiervan is gekeken naar de gevolgen van deze wet voor de Raad van Bestuur van ZLM. Daaruit blijkt dat geen van de
leden van Raad van Bestuur het maximum aantal toegestane functies overschrijdt.
Bezoldiging
De bezoldiging van de Raad van Bestuur geschiedt op basis van de Beloningscode Bestuurders Zorg (NVZD/NVTZ) en wordt jaarlijks
vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders wordt overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in
de jaarrekening. De besluitvorming in de Raad van Toezicht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad
van Bestuur wordt voorbereid door de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht (zie paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht). De
bezoldiging en vertrekregeling van de huidige bestuurders is volgens de richtlijnen van de Governance Code.
3.1.3
Raad van Toezicht
ZLM
Algemeen
De governance structuur van ZLM is gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode 2010 volgens het ‘pas toe of leg uit-beginsel’. De
statuten van ZLM voorzien in een Raad van Toezicht-structuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De
hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn:
• Toezichthoudend en controlerend: waaronder goedkeuring van jaarrekening en jaarverslag, goedkeuring van strategische
besluiten en belangrijke financiële verplichtingen;
• Werkgeverschap: De Raad van Toezicht vervult de formele werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur;
• Adviserend: De Raad van Toezicht heeft een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur;
• De Raad van Toezicht draagt zorg voor een evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).
Samenstelling, onafhankelijkheid en deskundigheid
Leden van de Raad van Toezicht worden door de raad zelf benoemd aan de hand van een tevoren vastgestelde profielschets. Leden
van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen verbintenis met maatschappelijke organisaties of partijen waarmee
ZLM in het zakelijk verkeer te maken heeft. Deze onafhankelijkheid komt tijdens het wervingstraject van nieuwe leden Raad van
Toezicht expliciet aan de orde.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
24
In dit kader kan het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht worden genoemd, dat op 31 mei 2011 is aangenomen door de Eerste Kamer.
Onderdeel hiervan is onder andere een maximering van het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. In het verlengde
hiervan is gekeken naar de gevolgen van deze wet voor de Raad van Toezicht van ZLM. Daaruit blijkt dat geen van de leden van Raad
van Toezicht het maximum aantal toegestane functies overschrijdt.
Het profiel voor de Raad van Toezicht leidt ertoe dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
• Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder aanwezig is;
• Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
• Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
• De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
• Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
In 2012 zal de bestaande introductie van nieuwe leden Raad van Toezicht worden geformaliseerd in een introductieprotocol.
Dit protocol zal bestaan uit een algemeen deel en een specifiek op de portefeuille van het betreffende lid Raad van Toezicht
toegesneden deel. Tot op heden wordt gewerkt met een programma op maat, waarbij met nieuwe leden van de Raad van Toezicht
wordt besproken waaraan behoefte is en hoe daarin kan worden voorzien.
De bereidheid tot (verdere) deskundigheidsbevordering is een profielkenmerk voor alle leden van de Raad van Toezicht. In dit kader
woonden meerdere leden van de Raad van Toezicht in het verslagjaar bijeenkomsten bij over aan de Raad van Toezicht gerelateerde
onderwerpen.
Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2011, de hoofd- en nevenfuncties en het aantal bijgewoonde vergaderingen per
lid Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijlage C Samenstelling en overige gegeven Raad van Toezicht (tabel 81, 82 en 83).
Rooster van aftreden
In de statuten is bepaald dat leden van de Raad van Toezicht aftreden volgens een rooster van aftreden. Een lid van de Raad
van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar (voor de leden van de voormalige Raad van Toezicht van Zorggroep
Middenveld Drenthe gold in het verleden een termijn van vijf jaar), waarbij een aftredend lid maximaal één keer herbenoembaar is.
Volgens het rooster van aftreden waren medio 2011 twee leden van de Raad van Toezicht aftredend. Eind 2010 was in verband met
hun opvolging een wervingstraject gestart, dat (nadat de verschillende gremia hun advies hadden uitgebracht) resulteerde in de
benoeming van de heer ir. M. Blacquière en mevrouw drs. M.C.J. van Os per respectievelijk 8 september en 1 november 2011. In
2012 zijn wederom twee leden van de Raad van Toezicht aftredend. Eind 2011 werd daarom een start gemaakt met de werving van
twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
Voor het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijlage C Samenstelling en overige gegeven Raad van
Toezicht (tabel 84).
Honorering
De honorering van de Raad van Toezicht vindt plaats volgens kolom I van de NVTZ-adviesregeling ‘Honorering Raden van Toezicht
van zorginstellingen 2009’ en is onafhankelijk van de resultaten van de zorggroep. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht
geldt daarbij een opslag van 50%, terwijl alle andere leden van de Raad een opslag van 25% ontvangen in verband met de door hen
verrichte commissietaken.
Informatievoorziening
De Raad van Toezicht laat zich, onder meer via de Raad van Toezicht-commissies en de voortgangsrapportages, informeren over
de strategie van de organisatie, de financiële en algemene gang van zaken binnen ZLM en eventuele risico’s. Daarnaast hebben de
voorzitters van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bijna wekelijks contact over actuele zaken. Waar nodig worden andere leden
van de Raad van Toezicht daarbij betrokken. Vanuit de NVTZ en middels Zorgvisie wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over
landelijke ontwikkelingen in de zorg.
In het reglement Raad van Bestuur zijn afspraken opgenomen over het verstrekken van informatie tussen Raad van Bestuur en Raad
van Toezicht. In het verlengde daarvan zijn in het in 2011 opgestelde Informatieprotocol Raad van Toezicht ZLM nadere afspraken
gemaakt over de aan de Raad van Toezicht te verstrekken informatie en de wijze waarop dit plaatsvindt.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
25
Naast de statutair voorgeschreven informatie (begroting, jaarrekening) ontvangt de Raad van Toezicht rapportages over de
financiële ontwikkelingen. In haar vergadering wordt de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur schriftelijk (onder meer via de
voortgangsrapportages) en/of mondeling geïnformeerd over de algemene voortgang binnen ZLM. Wekelijks ontvangt de Raad van
Toezicht een knipselkrant met daarin de door ZLM verzonden persberichten en publicaties over ZLM. Tweewekelijks wordt aan de
Raad van Toezicht een (landelijk) nieuwsoverzicht toegestuurd. In de loop 2011 werd afgesproken om de voortgangsrapportages
op te stellen volgens een vast format. Er is gekozen voor het INK-model, dat ook wordt gehanteerd voor andere rapportagelijnen
binnen de organisatie. Een bredere toepassing hiervan verbetert de kwaliteit van de rapportages en maakt het gemakkelijker om
zaken uit te wisselen.
In het verlengde hiervan is de afspraak gemaakt, dat vanaf 2012 de vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen plaatsvinden op
wisselende locaties van ZLM. Daarbij geeft, voorafgaand aan de reguliere vergadering, de directeur of een manager een introductie
met betrekking tot het betreffende organisatieonderdeel, gevolgd door een korte rondleiding. Het is de bedoeling dat de Raad van
Toezicht op deze wijze een grotere betrokkenheid krijgt bij de verschillende onderdelen van de organisatie.
Belangrijke onderwerpen waarover de Raad van Toezicht in 2011 is geïnformeerd, zijn:
• Jaardocument 2010;
• (Audits) informatiebeveiliging;
• Financiële (kwartaal)rapportages;
• Kaderbrief en begroting ZLM 2012;
• Kaderbrieven en begrotingen werkmaatschappijen 2012;
• Onderhandelingen met de zorgverzekeraars;
• (Herontwerp) inkoop;
• Vervreemding van de Statenhoek;
• Beheersmodel honoraria medisch specialisten;
• Nieuwe toelatingsovereenkomst medisch specialisten;
• Afwikkeling packagedeal Voeding/De Keuken;
• Ontwikkelingen werkmaatschappijen en ondersteunende diensten;
• Resultaatverantwoordelijke eenheden;
• Ombuigingsmaatregelen ziekenhuizen;
• Ontwikkelingen gezondheidszorg en gevolgen daarvan voor ZLM;
• Scenarioanalyse ziekenhuizen ZLM en inschakeling KPMG Plexus daarbij;
• Aanschaf nieuw personeelsinformatiesysteem;
• Arbodienstverlening;
• 0-meting bestuurlijke fusie 2009/2010 (aan de hand van de eerder geformuleerde ijkpunten);
• Invoering DOT;
• Ontbinding Sazinon;
• Aanstelling managers ondersteunende diensten;
• Ontwikkelingen met betrekking tot Kop van Zuid en Omale;
• Ontwikkelingen met betrekking tot Dialysekliniek Noord;
• Samenwerkingsovereenkomst ZLM - UMCG;
• Intentieverklaring ZLM - Refaja Ziekenhuis;
• Samenwerking binnen ZLM;
• Samenwerking met derden;
• Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot Scheper Ziekenhuis;
• Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht;
• Kwaliteit binnen ZLM.
Vergaderingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergaderde in 2011 zeven keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast werden twee extra
vergaderingen gepland in verband met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor Zorggroep Leveste
Middenveld. In april vergaderde de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om, in aanwezigheid van een extern deskundige,
het eigen functioneren te evalueren. Daarbij is onder meer gesproken over de ontwikkeling van een Dashboard Kwaliteit en
Patiëntveiligheid voor de Raad van Toezicht en de indicatoren die daarin meegenomen zouden kunnen worden.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
26
In november woonde een delegatie vanuit de Raad van Toezicht een overlegvergadering bij van de Raad van Bestuur met
de Centrale Ondernemingsraad. In december vond overleg plaats met de interstafraad en een delegatie van de (centrale)
cliëntenraden.
De Raad van Toezicht nam in 2011 de volgende besluiten:
• Vaststelling jaarrekening ZLM 2010;
• Benoeming per 8 september 2011 van de heer ir. M. Blacquière als lid Raad van Toezicht;
• Benoeming per 1 november 2011 van mevrouw drs. M.C.J. van Os als lid Raad van Toezicht;
• Procedurevoorstel Opvolging leden Raad van Toezicht;
• Vaststelling vergaderrooster 2012.
De Raad van Toezicht heeft in 2011 aan de volgende voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur goedkeuring verleend:
• Jaardocument 2010 van ZLM;
• Geconsolideerde begroting 2011 van ZLM;
• Geconsolideerde begroting 2012 van ZLM;
• De begrotingen 2012 van Zorgpalet, Leveste Care, Ziekenhuis Bethesda en Scheper Ziekenhuis;
• De financieel-juridische fusie tussen Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda per 1 januari 2012;
• Het aangaan van een huurverplichting met betrekking tot Plan Bilderdijk.
Auditcommissie
De Raad van Toezicht kent een auditcommissie. Deze bestond per 31 december 2011 uit de dames A.M.W. Wilpstra en M.C.J. van
Os, en de heer M. Blacquière. Deze commissie, onder voorzitterschap van mevrouw Wilpstra, heeft de volgende taken:
• Het adviseren van de Raad van Toezicht over het toezicht op het financiële beleid van de Raad van Bestuur, de interne
risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaggeving en de naleving van de regelgeving;
• Het in samenspraak met de Raad van Bestuur voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht over begroting en
jaarrekening;
• Het voeren van het vooroverleg met de accountant over de jaarrekening;
• Het adviseren van de Raad van Bestuur over het financiële beleid en de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
De auditcommissie is in het verslagjaar zeven keer bijeen geweest in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De vergaderingen van
de auditcommissie worden ook bijgewoond door de manager financiën wanneer het gaat over de jaarcijfers, de begroting en de
financiële rapportages. De volgende onderwerpen kwamen in 2011 in de auditcommissie aan de orde:
• Voorbespreking jaarcijfers en accountantsverslag 2010 (in aanwezigheid van de externe accountant);
• Voorbespreking financiële (kwartaal)rapportages;
• Onderhandelingen met de zorgverzekeraars;
• Ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed;
• Landelijke ontwikkelingen (waaronder door de overheid aangekondigde (budget)maatregelen);
• Kaderbrief 2012 ZLM;
• Ombuigingsmaatregelen ziekenhuizen;
• Voortgang onderhandelingen met Omale;
• Beheersmodel honoraria medisch specialisten;
• Invoering DOT;
• Plan Bilderdijk.
Commissie Kwaliteit & Veiligheid
De commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht bestaat uit mevrouw A. de Widt-Nieuwenhuizen en de heren B.
Vastenburg en K. Reenders. De commissie, onder voorzitterschap van de heer K. Reenders, heeft de volgende taken:
• Het adviseren van de Raad van Toezicht over het toezicht op het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de Raad van Bestuur, de
interne risicobeheersings- en controlesystemen, de verslaggeving en de naleving van de regelgeving;
• Het in samenspraak met de Raad van Bestuur voorbereiden van de vergadering van de Raad van Toezicht die specifiek gewijd is
aan kwaliteit en veiligheid;
• Het minimaal twee keer per jaar bespreken van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid met de portefeuillehouder in de Raad van
Bestuur en de stafvoorzitter(s);
• Het adviseren van de Raad van Bestuur over het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
27
De commissie Kwaliteit & Veiligheid vergaderde in het verslagjaar drie keer. Daarbij werd onder meer gesproken over de volgende
onderwerpen:
• Kwaliteitsbeleid medische staven;
• (Evaluatie) jaardocument 2010 (onderdeel kwaliteit);
• Toezichtkader Inspectie voor de Gezondheidszorg;
• Indicatoren Kwaliteit en Patiëntveiligheid;
• Stand van zaken informatiebeveiliging;
• (De invloed van en scores op) ranglijsten in de zorg;
• 0-meting bestuurlijke fusie (aan de hand van de eerder geformuleerde ijkpunten);
• Calamiteiten, klachten en tuchtzaken in relatie tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg (waaronder jaargesprekken en
inspectiebezoeken);
• Lopende zaken bij het Tuchtcollege;
• Actuele ontwikkelingen op kwaliteitsgebied;
• Uitkomsten medewerker- en cliënttevredenheidsonderzoeken;
• Terugkoppeling van verschillende vanuit Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bijgewoonde bijeenkomsten in het kader van
kwaliteit van zorg.
Tevens heeft de commissie in het verslagjaar overleg gehad met een vertegenwoordiger van de Interstafraad.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht bestaat uit de heren H.B. Eenhoorn (voorzitter Raad van Toezicht) en K.
Reenders (voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid) en mevrouw A.M.W. Wilpstra (voorzitter auditcommissie). De taken van deze
commissie, onder voorzitterschap van de heer H.B. Eenhoorn, zijn:
• Het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur;
• Het in geval van vacatures in de Raad van Bestuur, doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria
en benoemingsprocedures;
• Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de
bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur;
• Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.
De remuneratiecommissie voerde in 2011 namens de Raad van Toezicht voortgangsgesprekken met de Raad van Bestuur. Er
werd daarbij separaat gesproken met beide leden van de Raad van Bestuur en er vond een gezamenlijk gesprek plaats. Tijdens
de gesprekken werd onder meer gesproken naar aanleiding van de in het kader van de bestuurlijke fusie tot ZLM geformuleerde
ijkpunten. Naar aanleiding van de gesprekken vond een terugkoppeling plaats richting overige leden van de Raad van Toezicht.
Verder heeft de remuneratiecommissie zich in 2011 bezig gehouden met het eerder genoemde wervingstraject voor twee nieuwe
leden van de Raad van Toezicht.
3.2 Bedrijfsvoering
ZLM
Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie van ZLM kan als volgt worden samengevat:
• Zorgprocessen staan centraal: Het zorgproces van de cliënt/patiënt is het leidende beginsel voor de organisatie en de besturing.
• Eenheid van beleid en bestuur: De fusieorganisatie wordt op strategisch niveau als eenheid bestuurd. Het Scheper Ziekenhuis,
Ziekenhuis Bethesda, Leveste Care en Zorgpalet functioneren als zelfstandig herkenbare en locatiegebonden werkmaatschappijen
die binnen het strategische beleidskader hun eigen tactisch beleid bepalen.
• Decentrale verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Er is veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van leidinggevenden,
specialisten en medewerkers door een sterke delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De medewerkers in de
werkprocessen kunnen het werk zelf het beste inrichten. Het behoud van korte lijnen is daarbij uitgangspunt.
• Verantwoordelijk management: Leidinggevenden op alle niveaus zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en diensten die
hun organisatieonderdeel levert en de gehele bedrijfsvoering die daarbij hoort, onverlet de professionele verantwoordelijkheid
van de individuele medewerker.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
28
• Medisch inhoudelijke inbreng: Medici worden betrokken bij de beleidsontwikkeling en de besturing van de organisatie op medisch
inhoudelijk gebied.
• Beleid- en begrotingscyclus: Er wordt gewerkt met een duidelijke beleid- en budgetcyclus. Elementen hiervan zijn onder andere:
beleidsplannen, jaarplannen en budgetten. Zie hieronder voor een nadere toelichting of de beleids- en begrotingscyclus.
• Doelen en managementinformatie: Betrouwbare en toegankelijke managementinformatie en een goede planning en control
zorgen ervoor dat doelstellingen gemeten en getoetst worden.
• Menselijke maat: Zowel voor de patiënt/cliënt als de medewerker zijn herkenbaarheid, eigenheid en persoonlijk karakter
belangrijk. Er is ruimte voor verschillen in cultuur en levensovertuiging.
Beleids- en begrotingscyclus
De beleids- en begrotingscyclus (B&B-cyclus) combineert het proces van beleidsvoorbereiding en -evaluatie met het proces
van begroten en bewaken van de bedrijfsresultaten. De B&B-cyclus moet er zorg voor dragen dat de zorggroep beleids- en
beheersmatig in control is. Het is een jaarlijkse cyclus met vier onderscheiden fases van plannen, uitvoeren, controleren en
bijstellen (de zogenaamde ‘Plan-, Do-, Check-, Act-cyclus’). Bij de bedrijfsresultaten gaat het niet alleen om de financiële resultaten,
maar ook om de resultaten die behaald worden op andere gebieden. Kwaliteit en veiligheid worden in toenemende mate
strategische issues. Resultaten op deze gebieden zijn ook van kwalitatieve aard. De zorggroep hanteert het INK besturingsmodel
dat helpt bij het vaststellen van de resultaatgebieden in hun onderlinge samenhang. De zorggroep vertaalt met behulp van het
besturingsmodel haar strategie naar prestatieafspraken voor de verschillende resultaatgebieden c.q. prestatievelden. Aan de hand
van de kwartaalrapportages wordt de performance van de betrokken werkeenheid of dienstonderdeel periodiek gemonitord en
geëvalueerd.
Naast de B&B-cyclus op zorggroepniveau kent elke werkmaatschappij feitelijk een eigen (afgeleide) B&B-cyclus. Beide cycli zijn
zowel inhoudelijk als in de tijd gezien nauw met elkaar verweven. Het beleidsproces op zorggroepniveau wordt gevoed vanuit de
werkmaatschappijen. Het daaruit gedistilleerde beleid op zorggroepniveau is vervolgens weer kader stellend en sturend voor de
jaarplannen van de werkmaatschappijen en de diensten. Binnen de zorggroep zijn de zorgprocessen leidend bij de inrichting van de
organisatie. De overige afdelingen zijn ondersteunend. Sturing van de (hoofd)processen vindt plaats vanuit de Raad van Bestuur en
het management.
De beleids- en begrotingscyclus van ZLM bestaat uit de volgende onderdelen:
• Strategisch beleidsplan zorggroep;
• Beleid (kaderbrief) en begroting zorggroep;
• Jaarplan/begroting werkmaatschappij en/of ondersteunende dienst;
• Resultaten: rapportages en zo nodig aanvullende acties;
• Evaluatie en vooruitblik;
• Jaardocument maatschappelijke verantwoording.
Uitgangspunten van de beleids- en begrotingscyclus zijn:
• Het INK-model wordt gehanteerd als besturingsmodel;
• Er is een directe relatie tussen het strategisch beleidsplan, de kaderbrief, de jaarplannen c.q. de begroting, de kwartaal-/
maandrapportages, de managementreview en het jaarverslag, waarbij de resultaten van het voorgaande jaar nadrukkelijk een rol
spelen bij de totstandkoming van de voornemens voor het volgende jaar;
• Elke werkmaatschappij en elke ondersteunende dienst stelt een jaarplan op. Jaarplannen betreffen going concern activiteiten en
daarnaast specifieke voornemens op grond van interne en externe ontwikkelingen. De kaderbrief is daarin richtinggevend en/of
bepalend.
• De investeringsbegroting en opleidingsbegroting van elke werkmaatschappij worden gelijktijdig met de exploitatiebegroting
opgesteld. Dit vereist een goede en tijdige afstemming met de medische staf en de afdelingen PO&O en Inkoop.
Risicomanagement
Zie paragraaf 4.3 Algemeen risicobeleid en fraudebeleid.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
29
3.3 Medezeggenschap
3.3.1 Cliëntenraad
ZLM
Structuur medezeggenschap cliënten
De status van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg¬instel¬lingen (WMCZ). Doel van de wet is het
bevorderen van medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen. De wet geeft de cliëntenraad de bevoegdheid van (verzwaard)
advies¬recht. Binnen ZLM zijn de volgende cliëntenraden ingesteld:
• Twee centrale cliëntenraden (CCR):
• Centrale cliëntenraad ZLM Cure (CCR Cure);
• Centrale cliëntenraad ZLM Care (CCR Care);
• Een cliëntenraad per werkmaatschappij:
• Cliëntenraad Scheper Ziekenhuis;
• Cliëntenraad Ziekenhuis Bethesda;
• Cliëntenraad Leveste Care;
• Cliëntenraad Zorgpalet;
• Locatiegebonden cliëntenraden (binnen de Care).
CCR Cure en CCR Care
De centrale cliëntenraden hebben tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instellingen, in het bijzonder de
gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen, waarbij de CCR Cure zich richt op de ZLM brede advieswerkzaamheden
op het gebied van de ziekenhuizen en CCR Care op de ZLM brede advieswerkzaamheden op het gebied van de verpleging en
verzorging.
De centrale cliëntenraden zijn de overlegpartner van de Raad van Bestuur en de overige cliëntenraden van de directeuren van de
werkmaatschappijen. Geschillen tussen de Raad van Bestuur en de centrale cliëntenraden dan wel de directeuren en de overige
cliëntenraden over de WMCZ worden voorgelegd aan de landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.
De cliëntenraden binnen ZLM worden in het uitvoeren van hun taken door ZLM financieel en secretarieel ondersteund en
gefaciliteerd.
De centrale cliëntenraden bestaan beide uit vier leden:
• De leden van de CCR Cure worden gekozen door de cliëntenraden van het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda. De
raad bestaat uit twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad van het Scheper Ziekenhuis en twee vertegenwoordigers van de
cliëntenraad van Ziekenhuis Bethesda.
• De leden van de CCR Care worden gekozen door de cliëntenraad van Leveste Care en de cliëntenraad van Zorgpalet. De raad
bestaat uit twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad Leveste Care en twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad van
Zorgpalet.
Voor de bezetting van de CCR Cure en de CCR Care per 31 december 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM
(tabel 67 en 68).
Visie (centrale) cliëntenraden
In de visie van de (centrale) cliëntenraden is de patiënt/cliënt een sturende kracht van en in de organisatie. Hij staat centraal. Hij is
de klant van de organisatie en mag het beste verwachten. Dit betekent onder andere:
• Dat hij als gast wordt behandeld door de zorgverlener;
• Dat hij actief mee kan denken over de behandeling van zijn ziekte en dus mede sturing kan geven aan het behandelproces, hier
wordt hij door de zorgverlener ook nadrukkelijk toe uitgenodigd.
De zorgverlener is gebaat bij de inbreng en informatie van de patiënt en organiseert daarom mogelijkheden om feedback bij de
patiënt op te halen, zowel ten aanzien van de kwaliteit van de behandeling als ten aanzien van de kwaliteit van de bejegening. Door
deze feedback te organiseren kan de zorgverlener adequaat inspelen op de behoeften van de patiënt en zijn ervaringsdeskundigheid
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
30
aanwenden in het continue proces van de verbetering van de kwaliteit van de zorg. De informatie die de patiënt door middel van
zijn feedback levert is in de visie van de (centrale) cliëntenraden niet vrijblijvend maar leidend voor de wijze waarop hij wordt
behandeld en bejegend.
Overleg met en adviezen aan Raad van Bestuur
Begin 2011 is afgesproken om vier keer per jaar een gezamenlijk overleg te houden tussen de centrale cliëntenraden en de Raad
van Bestuur. In de praktijk is echter gebleken dat de Cure en de Care meer baat hebben bij een separaat overleg met de Raad van
Bestuur, omdat de te bespreken onderwerpen te veel toegespitst zijn op het desbetreffende zorgproces. Vanaf medio 2011 worden
de overleggen met de Raad van Bestuur daarom voor Cure en Care afzonderlijk gehouden.
De CCR Cure en de CCR Care hebben in 2011 ook eenmaal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de Raad
van Toezicht.
In onderstaande tabel is vermeld welke cliëntenraden welke adviezen hebben uitgebracht aan de Raad van Bestuur.
Onderwerp
Advies
CCR Cure
Voorgenomen besluit Financieel Juridische fusie Scheper
Positief advies
Ziekenhuis/Ziekenhuis Bethesda
Taakopdracht oncologisch centrum ZLM
Positief advies
Voedingstraject Cure
Positief advies
Sollicitatieprocedure twee leden RvT
Positief advies
CCR Care
Jaardocument ZLM 2010
Positief advies van CR Zorgpalet
Positief advies van CR Leveste Care
Begroting Leveste Care 2012
Positief advies van CR Leveste Care
Begroting Zorgpalet 2012
Positief advies van CR Zorgpalet
Sollicitatieprocedure twee leden RvT
Positief advies
Tabel 17: Uitgebrachte adviezen CCR Cure en CCR Care aan RvB ZLM
In onderstaande tabel is weergegeven welke onderwerpen door de Raad van Bestuur met welke cliëntenraden zijn besproken.
Bespreekpunten
CCR Cure
Convenant tussen zorgverzekeraars, NVZ en VWS (hoofdlijnenakkoord)
Samenwerking maatschappen ZLM
Bijeenkomst Sturende kracht van de cliënt georganiseerd door CCR Cure en Care
Rapportage Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot Scheper Ziekenhuis
Planning en begrotingscyclus ZLM
Ontwikkelingen toekomst ziekenhuizen
CCR Care
Bijeenkomst Sturende kracht van de cliënt georganiseerd door CCR Cure en Care
Voortgang implementatie voedingscontract Zorgpalet
Programmabrief langdurige zorg
Convenant kwaliteitsimpuls langdurige zorg
Consequenties ziekenhuisfusie voor Leveste Care en Zorgpalet
Extramurale zorg
CCR Cure en CCR Care
Ambtelijke secretariële en beleidsmatige ondersteuning cliëntenraden ZLM
Splitsen overleg CCR Care en CCR Cure met RvB
Strategie ZLM
Vacatiegelden cliëntenraden
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
31
Overleg RvT/RvB
Uitvoering P&C-cyclus
Stijging overheadkosten
Algemene zaken
Toekomst ZLM
Tabel 18: Bespreekpunten RvB met CCR Cure en CCR Care
3.3.2Ondernemingsraad
ZLM
Structuur medezeggenschap medewerkers
Binnen ZLM waren in 2011 de volgende ondernemingsraden actief:
• Een centrale ondernemingsraad ZLM (COR)
• Vijf lokale ondernemingsraden:
• Ondernemingsraad Scheper Ziekenhuis;
• Ondernemingsraad Ziekenhuis Bethesda;
• Ondernemingsraad Leveste Care;
• Ondernemingsraad Zorgpalet;
• Ondernemingsraad Ondersteunende Diensten.
De centrale ondernemingsraad ZLM bestaat uit gekozen leden uit de ondernemingsraden van het Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis
Bethesda, Leveste Care, Zorgpalet en Ondersteunende Diensten. De COR is de overlegpartner van de Raad van Bestuur ZLM. De
ondernemingsraden Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda, Leveste Care en Zorgpalet zijn overlegpartner van de directeuren
van de gelijknamige werkmaatschappijen. De ondernemingsraad Ondersteunende Diensten, die is geïnstalleerd in mei 2011, is
overlegpartner van de Raad van Bestuur.
Op 16 mei 2011 hebben er algemene OR-verkiezingen plaatsgevonden. In de ondernemingsraad Ziekenhuis Bethesda zijn 11 van
de 13 zetels bezet, in de ondernemingsraad van het Scheper Ziekenhuis 13 van de 15 zetels, in de ondernemingsraad van Leveste
Care zijn alle 15 zetels bezet en in de ondernemingsraad Zorgpalet zijn 10 van de 11 zetels bezet. Voor de ondernemingsraad
Ondersteunende Diensten zijn verkiezingen gehouden omdat er 14 kandidaten voor 13 zetels waren. De overgebleven kandidaat is
op de reservelijst geplaatst.
Gedurende het jaar 2011 vertrok een aantal OR-leden voortijdig. Omdat er ontwikkelingen binnen ZLM gaande zijn, die ook
weerslag zullen hebben op de medezeggenschap, hebben de ondernemingsraden besloten vooralsnog geen tussentijdse
verkiezingen ter opvulling van de zetels uit te schrijven. Daar waar noodzakelijk zijn zetels opgevuld met plaatsvervangende ORleden.
Voor de bezetting van de COR in 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 69).
Overleg met en adviezen aan Raad van Bestuur
De COR heeft in 2011 dertien maal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur, de secretaris Raad van Bestuur en de manager PO&O
in een centrale overlegvergadering. Daarnaast heeft de COR in 2011 een maal gesproken met de Raad van Toezicht.
De COR is in het afgelopen jaar intensief bezig geweest met de fusie van het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda per 1
januari 2012. Voorts heeft de COR diverse instemmingaanvragen behandeld, met name rondom de arbodienstverlening en de
aanschaf van een nieuw personeelsinformatiesysteem. De belangrijkste onderwerpen die de COR en de OR-‘s in 2011 hebben
behandeld, zijn opgenomen in het separate jaarverslag van de ondernemingsraden ZLM.
3.3.3 Medische staf
ZLM Cure: Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda
Sinds de oprichting van ZLM is er een samenwerkingsverband tussen beide medische staven van het Scheper Ziekenhuis
en Ziekenhuis Bethesda: de Interstafraad. De Interstafraad heeft als doel om (medisch) strategische beleidszaken en
locatieoverstijgende ontwikkelingen voor te bereiden en op elkaar af te stemmen en beleidsvoorstellen te initiëren.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
32
Samenstelling Interstafraad
De Interstafraad bestaat uit de twee stafvoorzitters en de twee vicevoorzitters van beide medische staven. Voor de samenstelling
van de Interstafraad in 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 70).
Overlegstructuren
Onderstaande tabel beschrijft de bestuurlijke overlegvormen van de Interstafraad van ZLM.
Overleg
Deelnemers
Doel
Frequentie
Overleg Interstafraad met
Stafbestuur, Raad van Bestuur,
Elkaar informeren over actuele
Een keer per jaar
Raad van Bestuur en Raad van
Raad van Toezicht
zaken, beslissen waarover
Toezicht
de staf advies dient te geven
en waarover de staf nader
geïnformeerd moet worden,
toekomstgerichte plannen
bespreken
Overleg Raad van Bestuur met
Raad van Bestuur, Interstafraad
Interstafraad
Afstemmen en voorbereiden
Maandelijks
van alle (medisch)
strategische beleidszaken
en locatieoverstijgende
ontwikkelingen die betrekking
hebben op beide ziekenhuizen
en de zorggroep in zijn
algemeenheid
Interstafraad
Voorzitters en vicevoorzitter
Afstemmen en voorbereiden
stafbesturen Ziekenhuis
van alle (medisch)
Enkele malen per jaar
Bethesda en Scheper Ziekenhuis, strategische beleidszaken
beleidsadviseur medische staf
en locatieoverstijgende
ontwikkelingen die betrekking
hebben op beide ziekenhuizen
Tabel 19: Overlegvormen Interstafraad ZLM
Activiteiten
Om de samenwerking tussen beide medische staven te bevorderen, zijn in 2011 zowel informele activiteiten als vergaderingen
georganiseerd met als primaire doelstelling het afstemmen van (strategisch) beleid en locatieoverstijgende initiatieven. In 2011
werd een informele bijeenkomst georganiseerd voor de stafleden uit Emmen en Hoogeveen met als doel om over en weer goede
contacten te onderhouden. Zeker met het oog op de te verwachten volumeafspraken zal op diverse gebieden samenwerking
besproken moeten worden, om op die manier gezamenlijk een breed palet van diagnostiek/behandeling te kunnen blijven bieden.
In 2011 werd ook duidelijk dat het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda per 1-1-2012 juridisch zullen worden samengevoegd
tot één ziekenhuis: het Scheper-Bethesda Ziekenhuis. In dat kader werden twee gezamenlijke bijeenkomsten met de stafleden
Hoogeveen/Emmen en de Raad van Bestuur georganiseerd met als doel het uitwisselen van standpunten over samenwerking tussen
de beide locaties.
Publicaties
Voor een overzicht van de publicaties van de medische staf van ZLM wordt verwezen naar bijlage H Wetenschappelijke publicaties
door medische staf, medewerkers en studenten ZLM.
Scheper Ziekenhuis
Samenstelling stafbestuur op 31-12-2011
Voor de samenstelling van het stafbestuur van het Scheper Ziekenhuis op 31-12-2011 wordt verwezen naar bijlage A
Namenoverzicht ZLM (tabel 71).
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
33
Samenstelling medische staf
Voor een volledig overzicht van de leden van de medische staf van het Scheper Ziekenhuis per 31-12-2011 wordt verwezen naar
bijlage D Ledenlijst Medische Staf Scheper Ziekenhuis.
Overlegstructuren
Binnen de vereniging medische staf zijn diverse bestuurlijke overlegvormen aanwezig. Naast deze overlegvormen zijn er diverse
organisatorische commissies, stuurgroepen, kernteams en klankbordgroepen. Ook kent de staf stafcommissies die volledig worden
ingevuld door stafleden. Tenslotte zijn er diverse ziekenhuiscommissies waarin naast stafleden ook andere ziekenhuismedewerkers
zitting hebben.
Onderstaande tabel beschrijft de bestuurlijke overlegvormen van het stafbestuur van het Scheper Ziekenhuis.
Overleg
Deelnemers
Doel
Frequentie
Overleg stafbestuur
Leden stafbestuur
Bespreken actuele zaken,
Een keer per twee
voorbereiden van onderwerpen
weken
voor de kernstafvergadering
Overleg stafbestuur met leden
Lid/leden stafbestuur,
medische staf
desbetreffend(e) lid/leden
van of op uitnodiging
medische staf
van het stafbestuur
Informeel overleg stafbestuur
Afvaardiging stafbestuur,
Informatief/ondersteunend
Informele afstemming van
Zo nodig en op verzoek
Een keer per twee
met directeur
directeur Scheper Ziekenhuis
actuele zaken
weken
Kernstafvergadering
Leden stafbestuur, vanuit elke
Toetsend en besluitvormend
Een keer per twee
vakgroep/maatschap een
weken
vertegenwoordiger, overige
belangstellende stafleden,
directeur Scheper Ziekenhuis
Huishoudelijke stafvergadering
Stafbestuur, alle stafleden
Informerend
Drie keer per jaar
Overleg stafbestuur met
Stafbestuur, managementteam
Afstemming en besluitvormend
Een keer per twee
management team
weken
Overleg Stafbestuur met
Voorzitter stafbestuur,
ondernemingsraad
voorzitter en vicevoorzitter
Informerend en afstemmend
Minstens twee keer per
jaar, zo nodig vaker
Ondernemingsraad
Overleg Stafbestuur
Voorzitter Stafbestuur en
–Cliëntenraad
voorzitter Cliëntenraad
Informerend
Minstens eens per jaar,
Overleg met huisartsen
Stafbestuur en bestuur Zuid
Samenwerken en vinden van
Oost Drentse Huisartsen
afstemming
zo nodig vaker
Zes keer per jaar
Coöperatie (ZODHC)
Tabel 20: Overlegvormen stafbestuur Scheper Ziekenhuis
Kwaliteit
• Het in 2010 door de medische staf van het Scheper Ziekenhuis vastgestelde kwaliteitsbeleid is in 2011 deels uitgewerkt. De
algemene doelstelling is het in gemeenschappelijkheid zorgdragen voor medisch specialistische zorg van een hoog niveau, die
veilig is en van goede kwaliteit, en in goede onderlinge verhoudingen. In het bijzonder richt het beleid zich op het monitoren
en borgen van gemaakte afspraken en het creëren van een aanspreekcultuur. Specifieke doelen zijn gesteld ten aanzien van
relationele kwaliteit en professionele kwaliteit.
• Het Individueel Functioneren van de Medisch Specialist (IFMS) maakt onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de medische staf.
In het IFMS-traject wordt op individuele basis gewerkt aan persoonlijke ontwikkelingsplannen ondersteund door feedback vanuit
directe collega’s en of samenwerkingspartners. In 2011 is opnieuw een groep medisch specialisten getraind tot gespreksleider,
waardoor het aantal gespreksleiders eind 2011 op 20 stond. In dit jaar hebben 17 medisch specialisten ontwikkelingsgesprekken
gevoerd met andere medische specialisten volgens het IFMS-systeem. In totaal hebben nu 27 specialisten het IFMS-traject
doorlopen. Omdat er nu meer gespreksleiders actief zijn, zal dit aantal in 2012 fors worden vergroot.
• In het kader van de verdere professionalisering van de Vereniging Medische Staf is in 2011 een beleidsmatig jaarplan opgesteld
en heeft het stafbestuur scholing ondergaan.
• Ziekenhuisbreed hebben de stafvoorzitter en de beleidsadviseur medische staf zitting in de Stuurgroep Kwaliteit.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
34
• In 2011 heeft de medische staf de ‘Richtlijn nieuwe interventies’ ingevoerd. Deze richtlijn behelst de introductie van nieuwe
medische of chirurgische procedures binnen de organisatie en de aspecten die daarbij ter overweging genomen moeten worden.
Doelstelling van de richtlijn is het zoveel mogelijk voorkómen dat nieuw ingevoerde technieken en procedures ongewenste
gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de patiënt hebben.
Onderwijs
Als Teaching Hospital nam het Scheper Ziekenhuis deel aan diverse geneeskundige en andere postacademische opleidingen. De
coördinatie daarvan ligt bij Bureau Medische Opleidingen. Het betreft:
• Coassistentschappen van het 5e masterjaar geneeskunde voor circa 40 studenten per jaar;
• Semiarts- en wetenschappelijke stages van het 6e masterjaar voor circa 10 studenten per jaar;
• Vervolgopleiding Heelkunde, 7 AIOS (in 2010 gehervisiteerd, met erkenning tot 2012);
• Vervolgopleiding Interne Geneeskunde, 6 AIOS;
• Vervolgopleiding Ouderengeneeskunde, met stages in de interne geneeskunde en geriatrie voor circa 2 artsen;
• Vervolgopleiding Arts Geestelijk Gehandicapten, met 1 stageplaats in de afdeling Revalidatie;
• Opleiding Klinisch Psycholoog, 1 plaats.
Externe contacten
De samenwerking tussen de medische staf en de huisartsen in de regio, vertegenwoordigd door de Zuid Oost Drentse Huisartsen
Coöperatie (ZODHC), is in 2010 geïntensiveerd. Beide partijen hebben elk een visie opgesteld op wederzijdse samenwerking. In
2012 zal er een daarop gebaseerde gezamenlijke visie op de onderlinge samenwerking verschijnen.
Ziekenhuis Bethesda
Samenstelling stafbestuur
Voor de samenstelling van het stafbestuur van Ziekenhuis Bethesda in 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM
(tabel 72).
Samenstelling medische staf
Voor een volledig overzicht van de leden van de medische staf van Ziekenhuis Bethesda in 2011 wordt verwezen naar bijlage E
Ledenlijst Medische Staf Ziekenhuis Bethesda.
Overlegstructuren
Binnen de medische staf van Ziekenhuis Bethesda zijn er diverse organisatorische overlegvormen aanwezig. Hiernaast participeren
medisch specialisten van Ziekenhuis Bethesda in de overlegstructuren van de Interstafraad (zie hierboven).
Onderstaande tabel beschrijft de overlegstructuren van het stafbestuur van Ziekenhuis Bethesda.
Overleg
Deelnemers
Doel
Frequentie
Overleg stafbestuur
Leden stafbestuur
Bespreken van actuele zaken,
Wekelijks
voorbereiden plenaire en
kernstafvergaderingen
Overleg stafbestuur met leden
Lid/leden stafbestuur en
Informatief/ondersteunend/
Zo frequent als nodig,
medische staf
desbetreffend(e) lid/leden
verhelderend
op verzoek van een
medische staf
medisch specialist of
op uitnodiging van het
stafbestuur
Overleg stafbestuur met directie
Leden stafbestuur en directeur
Elkaar informeren over actuele
Ziekenhuis Bethesda
zaken, beslissen waarover
Eenmaal per maand
de staf advies dient te geven
en waarover de staf nader
geïnformeerd moet worden,
toekomstgerichte plannen
worden besproken
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
35
Overleg stafvoorzitter met
Stafvoorzitter en directeur
Elkaar op de hoogte houden van
Structureel wekelijks,
(locatie)directeur
Ziekenhuis Bethesda
actuele zaken
ad hoc zoals in het geval
van een calamiteit
Kernstafvergadering
Leden stafbestuur, vanuit elke
Staf geïnformeerd houden
vakgroep/maatschap een
over actuele zaken zodat
vertegenwoordiger, overige
gezamenlijke besluiten genomen
belangstellende stafleden,
kunnen worden
Maandelijks
directeur Ziekenhuis Bethesda
Plenaire stafvergadering
Leden stafbestuur, stafleden,
Vaststellen van financieel
Minimaal eenmaal
directeur Ziekenhuis Bethesda
jaarverslag, contributie
per jaar en verder
en statutenwijziging,
zo vaak als nodig in
besluitvorming omtrent
kader besluitvorming
professionele aangelegenheden,
belangrijke zaken
thema-agendapunt waarbij
bij meerderheid van stemmen
(her-) overweging kan
worden voorgelegd aan
de kernstafvergadering,
opiniërende agendapunten
vanuit stafbestuur
Managementteam- vergadering
Overleg met huisartsen
Directeur Ziekenhuis Bethesda,
Gericht op actueel en
management, stafvoorzitter
toekomstgericht beleid
Afvaardiging stafbestuur,
Eerste en tweede lijn op de
directeur Ziekenhuis Bethesda,
hoogte houden
Twee keer per maand
Tweemaal per jaar
afvaardiging vanuit eerste lijn
Tabel 21: Overlegvormen stafbestuur Ziekenhuis Bethesda
Kwaliteit
• In 2011 heeft de medische staf van Ziekenhuis Bethesda in het kader van de eerder verkregen NIAZ- accreditatie, punten
opgepakt ter verbetering en behoud van de NIAZ accreditatie.
• Veel medische protocollen zijn in 2011 digitaal inzichtelijk geworden. Personele ondersteuning om tot een vastgesteld format van
protocollen te komen, werd vanuit het ziekenhuis gegeven.
• In 2011 hebben wederom diversie kwaliteitsvisitaties van vakgroepen plaatsgevonden.
• Het systeem ter beoordelen van het functioneren van de medisch specialist (IFMS) is in 2011 van start gegaan en verder uitgerold.
Onderwijs
Met enthousiasme investeren specialisten van diverse vakgroepen tijd in het opleiden van coassistenten. De coassistenten komen
vanuit de Isala Klinieken in Zwolle (een deel van) hun coassistenschappen in Ziekenhuis Bethesda lopen. Gezien de fusie met het
Scheper Ziekenhuis worden de mogelijkheden bekeken om gezamenlijk een meer complete stage op locatie aan te kunnen bieden.
Ook andere beroepsgroepen in de zorg (nurse practitioners, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundigen) kunnen (een
deel van) hun opleiding volgen en/of stage lopen in Ziekenhuis Bethesda.
Externe contacten
In 2011 zijn de contacten tussen de eerste en tweede lijn onder andere onderhouden tijdens de Agora bijeenkomsten. Ervaring leert
dat dit gecombineerd informeel/educatief samenzijn voor laagdrempeliger contact over en weer zorgt, wat de patiëntenzorg ten
goede komt. In 2012 zijn de volgende compagnonsdagen gepland.
Leveste Care
Op 31 december 2011 werkten er bij Leveste Care vier artsen, allen specialisten ouderengeneeskunde. Twee hiervan zijn naast
het reguliere werk ook opleider voor de beroepsopleiding specialist ouderengeneeskunde en een van de artsen is, naast de
werkzaamheden als specialist ouderengeneeskunde, eerste specialist ouderengeneeskunde. Deze arts is ook de voorzitter van de
vakgroep, is BOPZ-arts en heeft zitting in het MT.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
36
In 2011 is uitvoering gegeven aan het gelijktijdig opleiden van twee specialisten ouderengeneeskunde binnen Leveste Care. Er is een
leerwerkplek voor psychogeriatrie en somatiek. Daarnaast is de samenwerking met de RUG voor stageplaatsen voor coassistenten
en AIOS huisartsengeneeskunde voortgezet.
Ter ondersteuning van de medische staf is er in 2011 binnen Leveste Care een doktersassistente aangenomen. Ook is er een
basisarts ingezet voor ondersteuning.
Samenstelling medische staf
Voor een volledig overzicht van de leden van de medische staf van Leveste Care in 2011 wordt verwezen naar bijlage F Ledenlijst
Medische Staf Leveste Care.
Zorgpalet
Op 31 december 2011 werkten er bij Zorgpalet vier artsen: een specialist ouderengeneeskunde/BOPZ-arts, twee specialisten
ouderengeneeskunde en een specialist ouderengeneeskunde in opleiding. Daarnaast is er nog een specialist ouderengeneeskunde
werkzaam binnen Zorgpalet met een nulurencontract. Medio 2011 is de artsenvakgroep uitgebreid met een physician assistant.
Inmiddels is er een tweede physician assistant aangenomen, die medio februari 2012 van start zal gaan. De physician assistant
werkt onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde. Aan de physician assistant worden door de specialisten
ouderengeneeskunde taken gedelegeerd, die de physician assistant zelfstandig, onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert.
Taken specialist ouderengeneeskunde:
• Regie voeren in het multidisciplinair behandelteam. De specialist ouderengeneeskunde onderzoekt, diagnosticeert, behandelt
en begeleidt patiënten met een complexe, samengestelde zorgvraag met als doel het behoud of herstel van het menselijk
functioneren. Het zijn vaak patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De specialist ouderengeneeskunde gebruikt
hierbij een integrale, probleem-georiënteerde methode van diagnostiek en interventies. Hij kijkt niet alleen puur medisch naar
de patiënt, maar houdt nadrukkelijk ook rekening met zijn persoonlijkheid, voorgeschiedenis, comorbiditeit en met zijn sociale en
materiële omstandigheden.
• Overleg plegen met patiënten en familie om de kwaliteit van leven te optimaliseren en de gevolgen van aandoeningen zo sterk
mogelijk te verminderen. De specialist ouderengeneeskunde begeleidt patiënten naar een nieuw evenwicht in het leven of, als
genezing niet meer mogelijk is, naar een levenseinde.
• Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de wet BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) op de
psychogeriatrische afdelingen.
• Uitvoeren opleidingstaken, zoals de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, de opleiding tot huisarts en de basisopleiding
geneeskunde en het geven van klinische lessen voor verpleegkundigen en verzorgenden.
• Advies geven in het kader van extra-, trans- en semimurale zorgprojecten en overleggen met collega’s zoals huisartsen en andere
medisch specialisten.
• Leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de organisatie.
Samenstelling medische staf
Voor een volledig overzicht van de leden van de medische staf van Zorgpalet in 2011 wordt verwezen naar bijlage G Ledenlijst
Medische Staf Zorgpalet.
3.3.4 Verpleegkundige adviesraad
Scheper Ziekenhuis
Binnen het Scheper Ziekenhuis functioneert geen verpleegkundige adviesraad. Verpleegkundigen worden via de lijn betrokken
bij relevante onderwerpen via het maandelijks kliniekoverleg, polikliniekoverleg en zorgoverleg en het afdelingswerkoverleg.
Verder nemen zij zitting in werkgroepen en commissies. Ook vindt er minstens zes keer per jaar een intervisiebijeenkomst plaats
tussen de kwaliteit & innovatie verpleegkundigen, die met diverse interne partijen overleg voeren over onderwerpen die de
verpleegkundigen/verpleging betreffen.
Ziekenhuis Bethesda
Binnen Ziekenhuis Bethesda functioneert geen verpleegkundige adviesraad. Verpleegkundigen worden via de lijn betrokken bij
relevante onderwerpen via de kwartaalbijeenkomst, het zorgeenheidberaad en het afdelingswerkoverleg. Verder nemen zij zitting in
werkgroepen en commissies.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
37
Leveste Care
Binnen Leveste Care functioneert geen verpleegkundige adviesraad. De verpleegkundigen worden via de lijn betrokken bij relevante
onderwerpen via regulier werkoverleg, bewonersbespreking, multidisciplinair overleg (MDO) of beleids-MDO. Verder nemen zij
zitting in werkgroepen en commissies.
Zorgpalet
Zorgpalet beschikt niet over een verpleegkundige adviesraad. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het aannemen van
verpleegkundigen met een speciaal aandachtsgebied vanuit de normen verantwoorde zorg, die ingezet zullen worden om op de
werkvloer de kwaliteit van zorg te verhogen op de desbetreffende onderdelen.
3.3.5 Medisch Ethische Commissie
ZLM
In 2011 heeft in opdracht van de Raad van Bestuur een inventarisatie plaatsgevonden, waarbij het volgende in beeld is gebracht:
• Stand van zaken (medisch) ethisch beleid binnen de werkmaatschappijen van ZLM Cure en Care;
• Stand van zaken (medisch) ethische commissies binnen ZLM Cure en Care;
• In hoeverre er draagvlak is voor het hanteren van een ZLM breed (medisch) ethisch beleid en het oprichten van een ZLM brede
(medisch) ethische commissie;
• De wenselijkheid van een ZLM breed (medisch) ethisch beleid en een ZLM brede (medisch) ethische commissie.
Doelstelling van deze inventarisatie was het beschikbaar krijgen van voldoende informatie op grond waarvan er tot een constructie
gekomen kan worden waarmee er door ZLM (pro)actief, met voldoende aandacht en op een zorgvuldige wijze met (medisch)
ethische zaken wordt omgegaan. In 2012 zal hier verdere invulling aan worden gegeven.
Scheper Ziekenhuis
In het Scheper Ziekenhuis functioneert een Medisch Ethische Commissie (MEC). Deze commissie heeft tot taak:
• Inventariseren, structureren en verhelderen van medisch ethische problemen;
• Waar nodig gezamenlijk overleg bewerkstelligen over ethische vraagstukken en/of ethische toelaatbaarheid;
• Toerusten van medewerkers ten aanzien van ethische problemen;
• Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan directie.
De commissie komt eenmaal per maand bijeen en voert diverse activiteiten uit, zoals:
• Het opstellen van protocollen en folders (onder andere over wilsverklaringen, euthanasie, NTBR, palliatieve sedatie);
• Het organiseren van een jaarlijkse studieavond voor artsen en verpleegkundigen;
• Het zes maal per jaar verzorgen van onderwijs aan co-assistenten;
• Een maandelijkse column in het personeelsblad;
• Deelname aan de Prudentiacommissie van het UMC Radboud.
Voor de samenstelling van de MEC in 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 73).
Ziekenhuis Bethesda
In Ziekenhuis Bethesda is een Medisch Ethische Commissie (MEC) ingesteld. De commissie heeft tot taak advies te geven ten
aanzien van medisch ethische vraagstukken binnen de organisatie. Het ontwikkelen, implementeren en borgen van beleid voor de
medisch ethische kaders is ook een van de verbeterpunten uit de NIAZ-accreditatie. In 2011 zijn in dit kader de medisch ethische
beleidskaders voor Ziekenhuis Bethesda in concept opgesteld. In verband met de fusie tussen beide ziekenhuizen, wordt dit
beleidskader in 2012 afgestemd met het Scheper Ziekenhuis. Ook zal er naar verwachting een gezamenlijke medisch ethische
commissie worden gaan geformeerd.
Voor de samenstelling van de MEC in 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 74).
Leveste Care
Binnen Leveste Care staat de kwaliteit van leven van de individuele cliënt centraal. De medewerkers hebben hierbij respect voor
de eigen identiteit en levensinvulling van de cliënt en bieden professionele ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling,
levenskeuzen en zingeving. Ter ondersteuning van de zorgverleners bij ethische vraagstukken heeft Leveste Care een Commissie
Kwaliteitsborging die hierin een signalerende en beleidsadviserende rol heeft.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
38
Zorgpalet
Het kwaliteitsbeleid van Zorgpalet rust op het leveren van verantwoorde zorg en daarmee feitelijk op ethiek. Ter ondersteuning
van al haar (individuele) medewerkers in de omgang met ethische problemen, beschikt Zorgpalet over een ethische commissie. De
commissie heeft een algemeen bezinnende taak, is een expertisecentrum op het gebied van ethiek, en heeft ook een signalerende,
beleidsadviserende en consultatieve taak. Door diverse personeelswisselingen heeft de geplande uitrol van het moreel beraad
in 2011 niet geheel plaatsgevonden. De systematiek van het moreel beraad houdt in dat er tien personen van een afdeling
bijeenkomen om onder begeleiding van een geschoolde medewerker volgens een vaste methodiek een actuele ethische casus uit
de dagelijkse praktijk te bespreken. Het komende jaar zullen opnieuw diverse medewerkers worden geschoold in het begeleiden
van moreel beraad, waarna dit verder zal worden geïmplementeerd. Uiteindelijk zal dit beraad structureel onderdeel uitmaken van
de interne overlegstructuur.
Voor de samenstelling van de MEC in 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 75).
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
39
4
beleid,
inspanningen
en prestaties
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
40
4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid
ZLM
Samenwerking binnen de fusieorganisatie ZLM
Zorg om en zorg voor de kwaliteit, continuïteit en bereikbaarheid van zorg voor de inwoners van zuidoost en midden Drenthe is wat
de vier zorgorganisaties Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda, Leveste Care en Zorgpalet samenbindt en drijft binnen ZLM. De
vier instellingen zijn actief in Zuidoost- en midden- Drenthe en het aangrenzende deel van Overijssel.
Het verzorgingsgebied van ZLM heeft een aantal bijzonder kenmerken:
• De bevolkingsomvang in de steden groeit en neemt in de buitengebieden af;
• Voor de regio Hoogeveen wordt stagnatie in de bevolkingsgroei voorspeld;
• In de regio Emmen wordt een afname verwacht;
• Er wonen relatief weinig jongeren en er is sprake van een wegtrekkende beroepsbevolking;
• Het aandeel ouderen neemt verder toe (de regio vergrijst);
• Het gemiddeld inkomen ligt onder het landelijke gemiddelde;
• Er wonen relatief veel inwoners met een lage sociaal economische status;
• Het aantal inwoners met gezondheidsproblemen die samenhangen met ouderdom of een minder gezonde levensstijl neemt
gestaag toe;
• Voor een groot aantal chronische aandoeningen ligt de incidentie en prevalentie (ver) boven het landelijk gemiddelde.
In dit gebied is dan ook sprake van een bovengemiddelde zorgbehoefte van grote groepen patiënten die frequent of acuut een
ziekenhuis moeten bezoeken. Groepen waarvoor een grotere reisafstand een vrijwel onoverkoombaar bezwaar vormt. Het is
bovendien een regio waar nog veel gezondheidswinst valt te behalen, onder andere door gerichte aandacht voor gezondheid in
relatie tot levensstijl. Gezondheidswinst die uiteindelijk ook tot lagere maatschappelijke (zorg)kosten leidt.
De bestuurlijke samenvoeging is primair gericht op het zeker stellen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van kwalitatief
hoogwaardige zorg voor de inwoners in dit gebied die in hoge mate afhankelijk zijn van het regionale aanbod, waarvan de
werkmaatschappijen van ZLM een substantieel deel voor hun rekening nemen. Jaarlijks vindt een meting plaats die de vordering van
de fusiedoelen monitort. In 2009 is een nulmeting uitgevoerd, in 2010 heeft de tweede meting plaatsgevonden en in 2011 de derde
meting. De resultaten hiervan zullen in 2012 worden opgeleverd.
Missie
De missie van ZLM luidt als volgt:
De inwoners in Zuidoost- en midden-Drenthe hebben recht op en baat bij een directe beschikbaarheid en goede bereikbaarheid
van zorg. Zorg die naadloos aansluit op de meest voorkomende zorgbehoeftes en specifieke regiokenmerken.
In deze missie staat de patiënt centraal. Een patiënt die in hoge mate afhankelijk is van het regionale zorgaanbod. Het gaat in de
visie van ZLM om het garanderen van een breed en dekkend zorgpakket, van algemene ziekenhuiszorg tot aan ouderenzorg. ZLM
ziet het als haar taak om te zorgen dat de zorg niet alleen onder handbereik is, maar ook beantwoordt aan de verwachtingen van de
inwoners en een kwaliteit biedt die in alle opzichten uitstekend is.
Visie
De visie van ZLM is:
Het zorgaanbod zodanig vorm te geven dat het een dekkend pakket oplevert dat naadloos aansluit op de specifieke zorgbehoefte
van de inwoners in haar verzorgingsgebied. Een zorgpakket dat zich qua kwaliteit uitstekend kan meten met dat van de andere
zorgaanbieders in Nederland.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
41
Ten aanzien van de visie geldt dat:
• Het garanderen van een dekkend pakket aan behandel- en opvangfaciliteiten zal moeten gebeuren in samenwerking met
huisartsen, zorgverzekeraars en andere zorginstellingen binnen en buiten het eigen verzorgingsgebied. In voorkomende gevallen
zal ook samenspraak met provincie en gemeentebesturen vereist zijn;
• ZLM op onderdelen ook regio-overstijgende zorg biedt. Dit regio-overstijgende aanbod heeft vooral ten doel om de op de eigen
regio gerichte functies zeker te stellen en waar mogelijk te versterken. De regio-overstijgende zorg kan zich uitstrekken tot geheel
Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland;
• Een goede regionale beschikbaarheid van zorg ook tegenwicht moet bieden aan ontwikkelingen waarbij nieuwe marktpartijen de
krenten uit de pap eten en de reguliere instellingen de ‘dure’ 24-uurs zorg moeten zien te waarborgen;
• Preventieactiviteiten integraal onderdeel gaan uitmaken van het zorgaanbod.
Kwaliteit als strategie
Kwaliteit is leidend in de strategie van ZLM. Alleen instellingen die aantoonbare kwaliteit leveren, zijn in de toekomst nog
interessant voor patiënten en alle andere stakeholders. Aantoonbare kwaliteit bepaalt ook of je als instelling de erkenning krijgt om
bepaalde behandelingen te mogen uitvoeren en/of bepaalde typen zorg te mogen (blijven) aanbieden. Zorgvolumes zijn daarbij
toenemend van belang. Het hebben van erkenningen is ook van belang voor de werving en het behoud van medisch specialisten
en andere medewerkers. ZLM gaat werken met een set van (uitkomstgerichte) kwaliteitscriteria waaraan de eigen organisaties
getoetst gaat worden. ZLM kiest als basis voor de kwaliteitscriteria de criteria die door de wetenschappelijke verenigingen worden
ontwikkeld. Waar deze criteria ontbreken zal een eigen invulling worden gegeven. ZLM wil zich nadrukkelijk in de zorgmarkt
onderscheiden als kwaliteitsinstelling en zich ook als zodanig profileren.
Zie voor meer informatie over de wijze waarop ZLM met kwaliteit en veiligheid omgaat paragraaf 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid.
Kernwaarden
ZLM kent de volgende kernwaarden:
• De medewerkers en medisch specialisten die werkzaam zijn bij ZLM leggen er eer in om de inwoners van het verzorgingsgebied
van ZLM een breed pakket aan zorg te bieden van uitstekende kwaliteit, zodanig dat deze inwoners of de zorgverzekeraars geen
enkele aanleiding hebben deze zorg van elders te betrekken.
• De medewerkers van ZLM staan bekend als vriendelijk en gastvrij. Zij voelen zich sterk verbonden met de eigen organisatie en/of
locatie. Geloof in eigen kunnen en trots zijn op de kwaliteit die je levert, zijn binnen ZLM belangrijke drijvende krachten.
• Bij ZLM werken betekent met elkaar een aantal kernwaarden delen op het vlak van bejegening, communicatie en
intermenselijkheid: respect voor privacy, comfort willen bieden, patiëntvriendelijkheid, tijd en aandacht en de patiënt en de cliënt
als klant. Allemaal medewerkers die bereid zijn te investeren in de relatie met de klanten en vanuit het klantperspectief willen
denken en handelen. Ook is er de bereidheid om elkaar aan te spreken op kwaliteit en veiligheid.
Deze houding wordt weerspiegeld in de manier waarop de inwoners van Drenthe naar de medewerkers van ZLM kijken. Hoe beter
de kwaliteit die door ZLM met zijn medewerkers wordt geleverd, hoe groter de waardering van de omgeving voor het werk dat
geleverd wordt. ZLM streeft er naar een zorgorganisatie te zijn waar de omgeving trots op kan zijn.
Meerjarendoelstellingen
ZLM stelt zich voor de missie en ambitie als volgt vorm te geven:
Doelstelling
Toelichting
Ziekenhuizen
Eén ziekenhuis-organisatie
De sterk veranderende zorgsector was twee jaar geleden aanleiding voor Ziekenhuis Bethesda en
het Scheper Ziekenhuis om bestuurlijk te fuseren. Beide ziekenhuizen bleven binnen de zorggroep
naast elkaar zelfstandig functioneren. De externe ontwikkelingen komen echter sneller op ons
af en zijn ingrijpender dan we twee jaar geleden voor mogelijk hielden en hebben geleid tot het
juridisch en financieel samenvoegen van beide ziekenhuizen per 1 januari 2012. Zie paragraaf 4.2
Algemeen beleid verslagjaar voor meer informatie.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
42
Directe bereikbaarheid en
De verwachting is dat patiënten uit de regio zich op beide ziekenhuislocaties kunnen blijven
toegankelijkheid
vervoegen met de meest voorkomende medische problematiek. Naar verwachting blijven
beide locaties (in meer of minder mate) geëquipeerd om de eerste opvang en diagnostiek te
verrichten en zo nodig spoedeisende hulp te bieden. Huisartsen verwijzen digitaal. De patiënt
kan digitaal afspreken, heeft geen wachttijd en er zijn geen drempels ten aanzien van de toegang.
Indien mogelijk wordt het principe van ‘one stop shopping’ toegepast. Dat betekent dat consult,
diagnostiek en behandeling in één vloeiende procesgang plaatsvinden (binnen het bestek van een
dag of een werkweek).
Concentratie complexe zorg
Als het om electieve complexe zorg en complexe acute zorg gaat, waarvoor alleen door
concentratie voldaan kan worden aan kwaliteits- en volumevereisten, gaat ZLM actief beleid
voeren. Beide ziekenhuislocaties gaan op die gebieden functies combineren. De betrokken
specialisten en ondersteuners van beide locaties gaan in teamverband samenwerken, hanteren
één stel protocollen, voeren één dossier en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de patiënten.
Poliklinische opvang en voor- en nazorg vindt op iedere locatie plaats. Voor het uitvoeren
van de complexe ingrepen zelf en/of de meer complexe diagnostiek, wordt een taakverdeling
afgesproken. Deze activiteiten worden waar nuttig of noodzakelijk geconcentreerd op een van
beide locaties. De scenarioanalyse en daarop volgende discussie zal uitwijzen hoe spreiding en
concentratie van zorgfuncties van beide ziekenhuizen precies zal worden ingevuld.
Onderbrengen van bepaalde
Om herkenbaar naar buiten te treden, zullen bepaalde vormen van zorg worden ondergebracht
zorgvormen in centra
in centra. Centra die in hun naamgeving en opzet met name voor de patiënt en verwijzers
herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Voor de beeldvorming: gedacht kan worden aan een
oncologisch centrum, een centrum voor vrouw-moeder-kind, een centrum voor acute opvang,
een centrum voor voeding en levensstijl, een centrum voor het bewegingsapparaat, een
centrum voor horen-zien-ruiken-voelen, een pijncentrum, een centrum voor ouderenzorg, een
revalidatiecentrum, een dagchirurgisch centrum, et cetera. Het zwaartepunt van elk centrum ligt
dan telkens bij de locatie die daarvoor het meest geëigende profiel heeft. Ook dit onderwerp zal
onderdeel uitmaken van de scenarioanalyse.
Regionale samenwerking
Voor bepaalde ingrepen is het volume van beide ziekenhuislocaties samen toch nog onvoldoende
om daarop een kwalitatief goed aanbod te kunnen organiseren. Daarom zal met minstens nog
één algemeen ziekenhuis een strategische samenwerking aangegaan worden. Samenwerking met
het Refaja Ziekenhuis wordt in dit kader onderzocht.
Doorverwijzingen
In voorkomende gevallen is doorverwijzing naar een (nog) meer gespecialiseerd centrum elders
in het (buiten-)land uit kwaliteitsoverwegingen onontkoombaar. Ook dan streeft ZLM er naar de
patiënten initieel zelf de eerste zorg te bieden en zodra dat mogelijk is ook de verdere begeleiding
en nazorg. De eerst aangewezen verwijzingscentra voor ZLM zijn in volgorde het UMCG en de
Isala Klinieken.
Samenwerking UMCG
Zie paragraaf 4.2 Algemeen beleid verslagjaar.
Samenwerking in de keten
Chronische zorg is in hoge mate ketenzorg, waarbij het ziekenhuis de diagnostiek en de medisch
specialistische interventies verzorgt; de ketenpartners nemen de verzorging en begeleiding voor
hun rekening. Met de eigen care werkmaatschappijen zullen de mogelijkheden hiertoe verder
verkend en uitgewerkt worden. Ook zal de eerste lijn nadrukkelijk betrokken worden in het
optimaliseren van de keten.
Marktwerking
Onverlet dat het overheidsbeleid daarin niet eenduidig is, neemt ZLM marktwerking als
uitgangspunt voor zijn strategisch handelen. Dat houdt onder meer in dat:
• Een expliciete groeistrategie wordt gevolgd;
• Volop de concurrentie wordt aangegaan op prijs en kwaliteit;
• Prijsverschillen nadrukkelijk worden benut als kansen;
• De grenzen van het ‘systeem’ worden opgezocht;
• Onbenutte capaciteit van de ziekenhuizen worden gebruikt voor nieuwe producten en
doelgroepen;
• 24 uurs beschikbaarheid van hoogwaardige expertise worden gegarandeerd;
• Gezocht zal worden naar nieuwe markten (ook buiten de regio en buiten Nederland).
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
43
Semi-professionals
De activiteiten van de ziekenhuizen bestaan in de kern uit kortdurende specialistische
interventies. Dat is waar de ziekenhuizen en in het bijzonder de medisch specialisten goed
in zijn. Het bepalen van de interventie is een zaak van de medische professie. De uitvoering
daarvan en de verzorging en begeleiding van de patiënten is in toenemende mate een zaak voor
gespecialiseerde verpleegkundigen en anderen. De inzet van deze ‘nieuwe professionals’ zal
toenemen. Het beleid zal gericht zijn op verdere versterking en uitbreiding van deze groep.
Samenwerking huisartsen
Met de huisartsen in de regio zullen afspraken worden gemaakt met betrekking tot de
diagnostiekfase, de nazorg en begeleiding zodanig dat de patiënten alleen voor het noodzakelijke
interventiedeel naar het ziekenhuis toe hoeven te komen. Huisartsen krijgen daarnaast de
gelegenheid om gebruik te maken van de faciliteiten van het ziekenhuis voor het doen van de
eigen interventies. Een gedachte is om huisartsen in vakgroepsverband te laten aansluiten op
de overlegstructuur van het ziekenhuis om van daaruit mede vorm en inhoud te geven aan het
ziekenhuisbeleid. Transmurale coördinatoren zijn aangesteld op beide ziekenhuislocaties.
Zorgplein
Voor de acute huisartsenzorg ligt integratie met de spoedopvang in de rede. Het is de vraag of dit
ook niet zou moeten gelden tijdens kantooruren. De huisartsenpost zou voor de niet-acute zorg
meer de functie kunnen krijgen van (fysiek en virtueel) transferpunt tussen huisartsenpraktijken
en maatschappen (uitbouw van de zorgpleingedachte).
Preventie
Preventie lijkt politiek nu minder in de spotlight te staan. Het is echter onmiskenbaar dat
levensstijl van invloed is op gezondheid en ziekte. Dat wordt met name zichtbaar in economisch
zwakkere regio’s en bevolkingsgroepen. ZLM heeft vooralsnog geen preventietaak. De kenmerken
van de regio zijn echter aanleiding genoeg voor een gesprek met verzekeraars en politiek over de
regionale invulling van de preventietaak.
Verpleging en verzorging
Inventarisatie van de
Per dorp, stad(deel) of subregio zal de toekomstige behoefte aan woonzorgvoorzieningen voor
regiobehoefte
ouderen in kaart worden gebracht. Deze inventarisatie omvat zowel de aard als omvang van de
zorgvraag en de daarvoor benodigde voorzieningen. Deze behoefte kan afgezet worden tegen
het huidige aanbod. Op grond daarvan worden scenario’s ontwikkeld die behulpzaam zijn bij
het maken van beleidsmatige keuzes. Dat betreft onder andere beslissingen ten aanzien van
uitbreidingen en verbouw en nieuwbouw. De scenario-ontwikkeling zal in nauwe samenspraak
moeten plaatsvinden met cliëntpartijen, zorgkantoor, woningbouwcorporaties en lokale en
regionale overheden.
Differentiëren in het
De idee is dat er meer ingespeeld kan worden op de wensen van bewoners door een sterkere
zorgaanbod
differentiatie in het aanbod. In het bijzonder wordt gedacht aan een doelgroep specifieke
vormgeving van het aanbod. Dat kan resulteren in specifieke opvangmogelijkheden voor
bepaalde leeftijdsgroepen of voor patiënten met specifieke aandoeningen. Individueel maatwerk
behoort dan sneller tot de mogelijkheden. Dat vereist een verkenning tussen Zorgpalet en
Leveste Care met betrekking tot het creëren van regionale woonzorgfuncties.
Zeggenschap woonfunctie
Zorg en wonen zijn nauw met elkaar verweven. Onverlet de uitsplitsing van de zorgtarieven
in een deel woonfunctie en een deel zorgfunctie blijft een integrale benadering van het
huisvestingsvraagstuk geboden. Het past daarbij niet om de woonfunctie en het daarvoor
beschikbare geld zonder meer in handen te geven van vastgoedpartijen. ZLM wil optimale
zeggenschap behouden over de gebouwen waarin de zorgfunctie een centrale plek inneemt.
In die gevallen waarin slechts zorg wordt aangeboden aanvullend op de woonfunctie zal de
primaire zeggenschap over de woonfunctie berusten bij de bewoners en/of de verhuurders.
ZLM streeft in het kader van levensbestendig wonen naar een strategische alliantie met een
woningbouwcorporatie.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
44
Managen van verwachtingen
Het zwaartepunt in de intramurale care verschuift naar steeds zwaardere zorg. Daar staat
tegenover dat de financiële speelruimte voor care-instellingen in de loop der jaren eerder
beperkter is geworden. Dat roept een lastig te hanteren vraagstuk op. Hoge verwachtingen en
beperkte middelen sporen nu eenmaal slecht met elkaar. Dit vraagt om zorgvuldig ‘managen
van de verwachtingen’. In samenspraak met cliënten en hun vertegenwoordigers zal een aanbod
ontwikkeld moeten worden dat goed aansluit op wat algemeen gesproken ‘normaal’ wordt
geacht; daarnaast laat het voldoende speelruimte voor individuele variëteit. De reguliere, op het
individu toegesneden zorg, zal uit de zorgtarieven gefinancierd worden. Wat extra is en met name
het individuele welzijn raakt, zal in belangrijke mate uit eigen bijdragen moeten worden bekostigd
of vorm gegeven worden met behulp van vrijwilligers.
Aansluiten werkpraktijken
Op het gebied van de gespecialiseerde verpleging en begeleiding liggen de activiteiten van
Cure en Care
ziekenhuis en care dicht bij elkaar. Dat geldt onder meer voor de oncologische zorg, de
geriatrische zorg, de zorg voor chronisch zieken en de palliatieve zorg. Op die terreinen kan
ketenzorg concreet inhoud en betekenis krijgen en kunnen Cure en Care elkaar nadrukkelijk
versterken. Te beginnen met het delen en uitwisselen van kennis en het op elkaar laten aansluiten
van werkpraktijken. Niet alle zorg en begeleiding zal onder het dak van een zorginstelling
plaats vinden, maar toenemend extramuraal. Zorg dicht bij de patiënt in zijn directe woon- of
thuisomgeving.
Tabel 22: Meerjarendoelstellingen ZLM
Kritische succesfactoren ziekenhuiszorg
De kritische succesfactoren voor het behalen van de meerjarendoelstellingen door ZLM worden hieronder weergegeven.
Kritische succesfactoren
Ziekenhuizen
Zorginnovatie
Samenwerking met andere zorgpartners in de regio
Financiering van de zorg
Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel
ICT
Over de grenzen van de eigen instelling heen kijken
Kwaliteit
Verpleging en verzorging
Snelheid waarmee op vraag naar kleinschalige woonvoorzieningen kan worden ingespeeld
Denken vanuit het klantenperspectief
Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel
ICT
Tabel 23: Kritische succesfactoren ZLM
Scheper Ziekenhuis
Het Scheper Ziekenhuis heeft de ambitie om niet alleen goede ziekenhuiszorg in de volle breedte te leveren, maar ook om te
groeien en streeft hierbij naar een nog meer gedifferentieerd zorgaanbod. Het Scheper Ziekenhuis wil staan voor:
• Tweedelijns ziekenhuiszorg die afgestemd is op de vraag van de patiënt én afgestemd op de vraag van de huisarts teneinde het
voorkeursziekenhuis van de patiënten en huisartsen in de regio te zijn;
• Faciliteiten en deskundigheid om de patiënt zo lang mogelijk verantwoord in het ziekenhuis te behandelen alvorens door te
verwijzen naar voorzieningen in de derde lijn teneinde de patiënt zo min mogelijk te laten reizen;
• De patiënt zorg aanbieden die doelmatig is ingericht waardoor zo min mogelijk reis- en wachttijd van de patiënt wordt gevraagd;
• Een zorgaanbod dat als vanzelfsprekend veilig en van goede kwaliteit is;
• Zorg in een vertrouwde en aangename sfeer.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
45
In onderstaande tabel worden de meerjarendoelstellingen van het Scheper Ziekenhuis weergegeven.
Onderwerp
Doelstelling
Besturende
• De Planning & Control en PDCA-(verbeter)cyclus is per 1 januari 2012 aangepast. De periodieke
processen
DOT
managementinformatie en managementrapportage zullen hiermee in lijn gebracht worden.
• Binnen het programma DOT Registratie en tariefstelling wordt in samenwerking met de projectgroep
DOT in het eerste kwartaal van 2012 een DOT-team ingezet voor de verdere implementatie in het
primaire bedrijfsproces per specialisme, optimalisatie van de verrichtingenregistratie en opleiding van
managers en DBC-consulenten (teach the teacher). Hierbij is de desbetreffende RVE-/sectormanager in
the lead.
• Ook zijn nieuwe interne controle technieken en acties uitgezet om de juistheid en volledigheid van de
DOT-registratie te waarborgen.
• Er is een nieuwe productierapportage opgesteld voor 2012 die in het eerste kwartaal 2012 in gebruik
zal worden genomen.
Patiëntenlogistiek
• In het eerste kwartaal 2012 wordt gestart met sturen op het opnameproces van patiënten. Hierdoor zal
het mogelijk zijn wederom beddencapaciteit vrij te maken. Bedrijfsvoerenden en afdelingsmanagement
zijn inmiddels geschoold en de scholing voor arts-assistenten wordt gepland. Voor verder draagvlak
vinden er gesprekken plaats met de management participanten.
• Rondom het preoperatieve proces wordt gedacht aan het concentreren van functies waardoor betere
afstemming kan plaatsvinden en er minder fouten worden gemaakt.
Geriatrie
• De zorgvraag op het gebied van de geriatrie neemt toe en zal de komende jaren alleen maar groter
worden. Daarentegen is de arbeidsmarkt voor deze discipline uiterst krap. Daarom zal de vakgroep een
beleidsplan opstellen waarin de visie en organisatie voor ‘de zorg voor ouderen’ voor de komende jaren
staat beschreven. Het beleidsplan moet voor de zomer 2012 klaar zijn. Ondertussen blijft de zoektocht
naar een vijfde collega doorgaan.
Interventie
• De interventiecardiologie zal in 2012 en verder met de ICD’s en PTCA’s nader worden uitgebouwd.
cardiologie
Tabel 24: Meerjarenbeleid Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
In 2009 is het strategisch beleid van Ziekenhuis Bethesda voor de periode 2009-2011 vastgesteld. Bij het opstellen van dit beleid
is destijds al zo veel als mogelijk ingespeeld op de motieven voor en de gevolgen van de plannen voor de fusie van Ziekenhuis
Bethesda met de overige werkmaatschappijen van ZLM. Centraal in het beleid staat het proactief omgaan met de vele externe
ontwikkelingen die er momenteel in de (ziekenhuis)zorg gaande zijn.
De missie van Ziekenhuis Bethesda luidt als volgt: ‘Iedereen in Nederland heeft recht op medisch specialistische zorg. Het is onze
missie deze zorg te bieden.’
Ziekenhuis Bethesda staat voor:
• Uitstekende, snelle, toegankelijke medisch specialistische zorg;
• Ondernemende, kwalitatief gedreven medisch specialisten;
• Behorende bij de top van algemene Nederlandse ziekenhuizen;
• Ondersteuning door ‘state of the art’ IT-systemen;
• Veel aandacht voor communicatie met patiënt en huisarts/behandelend arts;
• Gastvrije huisvesting;
• Concurrerende prijs;
• Financieel winstgevend.
In 2011 heeft het strategisch beleid 2009-2011 van Ziekenhuis Bethesda, samen met de meerjaren doelstellingen voor de
ziekenhuizen van ZLM, nog als leidraad gefunctioneerd. Vanaf 2012 zijn de kaders van ZLM leidend en zal vanwege de fusie tussen
beide ziekenhuizen een gezamenlijk meerjarenbeleid tot stand worden gebracht.
In onderstaande tabel worden de doelstellingen van Ziekenhuis Bethesda weergegeven zoals deze zijn opgenomen in het strategisch
beleid 2009-2011.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
46
Onderwerp
Doelstelling 2009-2011
Zorgaanbod
• Nadere bepaling van ons zorgaanbod aan de hand van een indeling in de categorieën basiszorg,
speerpunten en zorg in de vorm van een portalfunctie;
• Vormen van diverse ZBC’s waarbinnen zorg uit het B-segment en/of bovenregionale centrumfuncties
worden ondergebracht.
Kwaliteit
Kwaliteit wordt een integraal onderdeel van onze organisatie. Te realiseren doelstellingen hierbij zijn:
• Behalen van de NIAZ-accreditatie;
• In kengetallen zichtbaar maken van onze kwaliteit;
• Invoeren procesgericht werken;
• Organisatiebrede hantering van het INK-model;
• Ontwikkelen van een aanpak ten aanzien van non-kwaliteit;
• Afspraken over kwaliteitsnormen vormen een belangrijk onderdeel van het managen van de
organisatie;
• Periodiek uitvoeren en opvolgen van audits, benchmarks en tevredenheidsonderszoeken.
Communicatie
Verhogen van communicatie-inspanningen.
RVE’s
• Introduceren van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) die worden geleid door een manager
zorggroep samen met een medisch manager in de vorm van integraal duaal management.
(Financiële) middelen
• Optimale benutting van de middelen;
• Afleggen van verantwoording middels het jaardocument maatschappelijke verantwoording;
• Proactief omgaan met de gevolgen van de marktwerking;
• Uitbreiding van de huisvesting en de bijbehorende voorzieningen met flexibiliteit als uitgangpunt;
• Verdere gebruikmaking van de mogelijkheden die automatisering biedt;
• Verbetering van de financiële en kwaliteitsrapportages.
Personeel
Verder uitbouwen van het ‘goed werkgeverschap’ door:
• Binden en boeien van medewerkers;
• Streven naar gezonde en duurzaam inzetbare medewerkers;
• Investeren in de ontwikkeling van medewerkers;
• Hanteren van een verzuim- en re-integratiebeleid;
• Onderzoeken en daar waar mogelijk invoeren van het belonen van medewerkers bij het behalen van
doelstellingen.
Afstemming Raad van
Bestuur en stafbestuur
• Nauwere afstemming tussen Raad van Bestuur en medisch stafbestuur over strategische
beleidskeuzen.
Medisch specialist
• Centrale positie van de medisch specialist als een transparante, patiëntgerichte en kwalitatieve
Ziekenhuiscommissies
• Positionering ziekenhuiscommissies onder directie.
Samenwerking
• Samenwerking zoeken met andere instellingen om zo kosten te verlagen.
Maatschappij
• Zorg dragen voor het zo min mogelijk belasten van de omgeving en het zo veel mogelijk beheersen
zorgondernemer.
van de veiligheid van de omgeving;
• Communicatie richting de omgeving over wat de organisatie te bieden heeft professionaliseren en
uitbreiden.
Tabel 25: Meerjarenbeleid Ziekenhuis Bethesda
Leveste Care
Leveste Care wil een topspeler zijn in Drenthe op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen en chronisch
zieken. Dat wil zeggen dat Leveste Care structureel wil excelleren op een aantal specifieke beleidsterreinen. Leveste Care wil een
netwerkspeler zijn met een aanbod dat varieert van thuiszorg tot en met intramuraal complexe zorg. De kerntaak van Leveste Care
is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening, waarbij de individuele vraag van de cliënt, ingegeven door de
eigen situatie en zorgproblemen, centraal staat. Leveste Care spreekt mét de cliënt en niet over cliënt. Het zijn dan ook niet ‘onze’
cliënten, maar cliënten die onze zorg- en dienstverlening graag willen afnemen. In dialoog met de cliënt wordt nagegaan hoe
invulling kan worden gegeven aan de vraag van de cliënt. De vraag van de cliënt wordt daarbij ingevuld, tenzij deze niet past binnen
ethische, medische, juridische of bedrijfseconomische kaders.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
47
Onderwerp
Doelstelling
Anticiperend zorgaanbod
• Start transitie verzorgingshuisplaatsen naar verpleeghuisplaatsen.
• Door middel van zorginfrastructuur het langer zelfstandig blijven wonen faciliteren.
‘Cliënt echt centraal’
Invoering normen verantwoorde zorg inclusief Care brede training en een drietal projecten:
• Zorgproces, optimaliseren taken en functies;
• Implementatie zorgleefplan;
• Pilot Elektronisch Zorgleefplan (EZLP).
Naar gemiddelde bandbreedte ZZP
• Verhogen inzet formatie primair zorgproces.
Medewerkers opleiden
• Verhogen aantal BBL 3 plaatsen.
• Inzet op scholing niveau 4 medewerkers.
Samenwerken binnen ZLM
• Start samenwerkingsprojecten met Zorgpalet.
Leiderschap/organisatiestructuur
• Doorontwikkeling vanuit ‘verbindend verantwoordelijk: door de integrale
verantwoordelijkheid voor wonen, zorg, behandeling en welzijn van de unitmanagers, zijn
de resultaten positief en de besluitvormingsprocessen efficiënt en effectief.
Monitoren vastgoedfinanciering
• Inzet op maatregelen met betrekking tot invoering NHC.
Samenwerking met GGZ Drenthe
• Voortzetten samenwerking voor toenemende PG zorgvraag op alle locaties.
Samenwerking met huisartsen
• De samenwerking met de huisartsen wordt verbeterd, het overleg wordt intensiever en
de samenwerking wordt vastgelegd in een plan van aanpak.
Inkoop Zorgkantoor
Het zorgkantoor heeft aangegeven samen met zorgorganisaties een aantal doelstellingen
voor 2012 na te streven:
• Cliënten ontvangen kwalitatief goede zorg;
• Cliënten worden snel in zorg genomen;
• Cliënten ontvangen passende zorg, passend bij hun indicatie, op de door hen gewenste en
meest geschikte plaats;
• Cliënten kunnen beschikken over een samenhangend en afgestemd zorgaanbod;
• Cliënten hebben voldoende keuzemogelijkheden;
• Cliënten kunnen rekenen op continuïteit van zorg(aanbod);
• Cliënten worden betrokken bij de besluitvorming van zorgorganisaties.
Tabel 26: Meerjarenbeleid Leveste Care
Zorgpalet
Zorgpalet heeft haar missie en visie beschreven in het ‘Herontwerp’, een reorganisatiedocument dat in 2008 is ontwikkeld. Het
motto ‘Uw wens is onze zorg’ is hierin leidend; dus het aansluiten bij de wensen van de cliënt of bewoner. In 2011 is ‘Samen’ als
nieuwe kernwaarde benoemd. Samen staat voor:
• Samen is… Betrokkenheid (De cliënt/bewoner ervaart onze betrokkenheid);
• Samen is… Elkaar verstaan (De cliënt/bewoner vindt bij ons begrip);
• Samen is… Elkaar vertrouwen (De cliënt/bewoner vertrouwt ons);
• Samen is… Plezier (De cliënt/bewoner ervaart bij ons plezier).
Op basis van deze kernwaarde wordt de bestaande visie van Zorgpalet in 2012 herijkt.
De missie is: ‘Zorgpalet levert met professionele en gemotiveerde medewerkers in Hoogeveen en omstreken aan (merendeels
oudere) geïndiceerde cliënten, in goed onderling overleg, ondersteuning aan het leven op alle zorg- en leefgebieden. Hierdoor
kunnen cliënten het leven leiden zoals zij dat onder de omstandigheden wensen, ondanks eventuele (tijdelijke of onomkeerbare)
beperkingen’.
De visie komt tot uitdrukking in een aantal subonderdelen: wonen en welzijn, zorg, werken en welzijn, kwaliteit, informatie en
communicatie en structuur en samenwerking.
Onderwerp
Meerjarenbeleid
Wonen en welzijn
Het aanbieden van een woonomgeving die aansluit bij de wensen van de cliënt in sfeer, privacy,
dagbesteding, zelfstandigheid en veiligheid staat centraal.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
48
Zorg
Het multidisciplinair werken staat centraal. In het zorgleefplan komen alle afspraken met de
diverse zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders en behandelaars als een geheel bij elkaar,
afhankelijk van de behoefte en de indicatie van de cliënt.
Werken en welzijn
Dit onderdeel gaat over medewerkers. Zij zijn het kapitaal van de organisatie. Opleiding en training
om medewerkers te ontwikkelen staat centraal.
Kwaliteit
Kwaliteit van de inhoud van de zorg en de bejegening van cliënten staat hierin centraal.
Communicatie en informatie Hier gaat het erom dat cliënten goed geïnformeerd zijn en blijven over de mogelijkheden binnen
Zorgpalet.
Structuur en samenwerking
Dit onderdeel is al werkende weg aangepast. Oorspronkelijk was een divisiestructuur bedacht. Om
nog dichter te kunnen aansluiten bij de cliëntwens, is de divisiestructuur los gelaten en wordt nu
de indeling in eenheden aangehouden. Integrale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid
zo laag mogelijk in de organisatie, zijn daarbij de sleutelwoorden. De planning, control en
verantwoordings-cyclus is strak georganiseerd en biedt ondersteuning aan het realiseren van de
strategie.
Tabel 27: Meerjarenbeleid Zorgpalet
4.2Algemeen beleid verslagjaar
ZLM
In het jaar 2011 heeft de Raad van Bestuur van ZLM zich voornamelijk bezig gehouden met:
• Actualiseren en aanscherpen van het ZLM (concept) strategisch beleidsplan (Visiedocument);
• Afronden van de benoeming van de managers ondersteunende diensten;
• Besluitvorming en implementatie herinrichtingsplannen voor de ondersteunende diensten;
• Nader structureren van de verschillende overleg- en rapportagevormen;
• Intensiveren dan wel starten van diverse vormen van samenwerking tussen de verschillende onderdelen van ZLM;
• Fusie ziekenhuizen ZLM en samenwerking andere ziekenhuizen (zie hieronder).
Er is in 2011 veel tijd en aandacht uitgegaan naar een herbezinning op de geplande invulling en verdieping van de samenwerking
tussen beide ziekenhuizen van ZLM. De externe ontwikkelingen zijn sneller gekomen en zijn ingrijpender dan twee jaar geleden voor
mogelijk werd gehouden, waardoor een strategie met twee zelfstandige ziekenhuizen niet langer toekomstbestendig bleek te zijn.
De omvang en productievolumes van beide ziekenhuizen zijn op termijn onvoldoende om te voldoen aan toenemende kwaliteits- en
volume-eisen. De gezamenlijke omvang van beide ziekenhuizen is wel voldoende om in de nabije toekomst de meeste zorgfuncties
voor de regio te kunnen behouden. Door concentratie en verdeling van zorgfuncties over beide ziekenhuizen zijn er nog meer
voordelen te behalen: behoud van kennis en ervaring, behoud van werkgelegenheid, verdere groei van kwaliteit en een duurzame
verbetering van het bedrijfsresultaat.
De eerste bestuurlijke stap is om beide ziekenhuizen juridisch en financieel samen te voegen per 1 januari 2012 tot het ScheperBethesda Ziekenhuis, waarna gekeken zal worden naar een nieuwe organisatiestructuur, het portfolio en een herverdeling van
zorgfuncties tussen beide ziekenhuislocaties. Een extern adviesbureau zal een scenarioanalyse uitvoeren om te kijken hoe spreiding
en concentratie van zorg van beide ziekenhuizen mogelijk is. Zodra de scenario’s bekend zijn, gaat de discussiefase van start.
De medische staven en de beide ziekenhuisorganisaties participeren in de bespreking van de scenario’s. Ook worden externe
partijen en stakeholders geconsulteerd, zoals zorgverzekeraars, collega-instellingen, verwijzers, gemeenteraden en het College van
Gedeputeerde Staten en de Colleges van B&W.
Samenwerking op ZLM niveau tussen beide ziekenhuizen heeft in 2011 op de volgende wijze al invulling gekregen:
• Eind 2011 is besloten om in verband met de fusie tussen beide ziekenhuizen met ingang van 2012 een directieberaad in te stellen.
Dit is een tweewekelijks overleg tussen de Raad van Bestuur, de directeuren van beide ziekenhuizen en de Interstafraad;
• De maatschappen chirurgie van beide ziekenhuizen hebben in 2011 de intentie uitgesproken om te gaan fuseren tot één
maatschap;
• In 2011 is het besluit genomen om een oncologisch centrum op te richten en zijn de voorbereiding hier toe gestart. Dit is een
samenwerkingsverband tussen beide ziekenhuizen gericht op het uniformeren en concentreren van de oncologische zorg.
Verder zijn er verkennende gesprekken gevoerd met omliggende ziekenhuizen over mogelijkheden tot samenwerking. Dit heeft erin
geresulteerd dat in het najaar van 2011 een samenwerkingsovereenkomst met het UMCG is afgesloten en er een intentieverklaring voor fusie is getekend met het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
49
Doel van de samenwerkingsovereenkomst met het UMCG is het versterken en uitbreiden van de al bestaande samenwerking
om zo een volwaardig en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod voor patiënten in Zuid-Drenthe beschikbaar te houden. Het UMCG
richt zich nadrukkelijk op de top in medisch kunnen en handelen. Voor de specialistische basiszorg en ter ondersteuning van de
kerntaken onderzoek, onderwijs en opleiding werkt het UMCG steeds meer samen met zorgaanbieders in de regio. De strategische
samenwerking tussen UMCG en ZLM richt zich met name op het goed kunnen doorverwijzen van patiënten, kwaliteitsimpulsen in
de vorm van de uitwisseling van specifieke kennis en ervaringsgegevens, scholing en opleiding en de instroom van getalenteerd
personeel. Ook wordt er naar gestreefd bepaalde patiëntengroepen niet in het UMCG te behandelen, maar in een van de
ziekenhuislocaties van ZLM met inzet van deskundigheid van het UMCG. Door deze samenwerking met het UMCG verwacht ZLM
meer ziekenhuisfuncties in de regio Hoogeveen en Emmen beschikbaar te houden en samen met het UMCG een completer aanbod
te kunnen bieden. Het versterkt bovendien de positie van ZLM in de regio.
Tussen de ziekenhuizen van ZLM en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal waren er reeds concrete samenwerkingsverbanden op
het gebied van de kaakchirurgie, cardiologie en de intensive care. Sinds het najaar van 2011 spreken ZLM en het Refaja Ziekenhuis
in Stadskanaal over de mogelijkheid tot nadere samenwerking en is een intentieverklaring hiertoe getekend. Dit met het oog op
het kunnen voldoen aan de oplopende kwaliteits- en volume-eisen die zowel zorgverzekeraars als medische beroepsverenigingen
stellen. Voor bepaalde ingrepen is het volume van beide ziekenhuizen van ZLM samen nog onvoldoende om daarop een kwalitatief
goed aanbod te kunnen organiseren. Ook het Refaja Ziekenhuis is in dit kader op zoek naar een kansrijke samenwerkingspartner.
Verder hebben de onderhandelingen met de zorgverzekeraars in het kader van de productieafspraken over 2011 voor de
ziekenhuizen veel tijd gekost in 2011. Pas in november 2011 was overeenstemming met alle zorgverzekeraars een feit.
Scheper Ziekenhuis
In onderstaande tabel wordt per onderwerp weergegeven welke zaken er in 2011 gerealiseerd zijn binnen het Scheper Ziekenhuis.
Onderwerp
Realisatie 2011
DOT
• In 2011 is het ziekenhuis gereed gemaakt voor de invoering van DOT per 1 januari 2012. Er hebben
voorlichtings- en instructiebijeenkomsten plaatsgevonden om medisch specialisten en medewerkers voor
te bereiden op de invoering van deze nieuwe financieringssystematiek. Daarnaast zijn de gevolgen voor de
organisatie (ICT, P&C, medewerkers, specialisten, AO/IC en managementinformatie) in kaart gebracht, zijn
acties uitgezet en is eerder ingezet beleid in dit verband geëvalueerd.
RVE-experiment
• In het kader van de organisatieontwikkeling is in 2011 het tweede RvE-experiment (Resultaat
Verantwoordelijke Eenheid) van start gegaan bij de Interne Geneeskunde en Maag-, darm- en leverziekten.
Het jaarplan van de maatschap is door het duaal RVE-management geïntegreerd met het A3-jaarplan
van het ziekenhuis tot het A3-jaarplan voor de RVE, waarmee de samenwerking tussen het medische- en
het managementdomein wordt geconcretiseerd. Voor het RVE-experiment Gynaecologie is een positief
evaluatieverslag opgesteld en vastgesteld door de maatschap.
Patiëntenlogistiek
• In het derde kwartaal van 2011 is in samenwerking met Ziekenhuis Bethesda het traject rondom
optimalisatie patiëntenlogistiek van start gegaan middels een zorglogistieke werkgroep. Deze bestaat
uit medewerkers uit beide ziekenhuizen. Deze werkgroep heeft als doel om op basis van drie items
(variabiliteit, capaciteit en doorstroom) processen gericht aan te sturen en te (her)ontwerpen. Dit project
zal in 2012 doorlopen.
Reductie ligduur
• De ziekenhuisbrede reductie van de ligduur heeft in 2011 gezorgd voor het sluiten van 20 bedden, waarna
via natuurlijk verloop en verminderde inzet van flexibel personeel de personele kosten verlaagd konden
worden.
Certificering
dialysecentrum
ICD’s en PCI’s
• Het dialysecentrum van het Scheper Ziekenhuis heeft in 2011 de hernieuwde HKZ-certificering voorbereid,
die vervolgens in januari 2012 door HKZ is afgegeven.
• In 2011 kwam de bevestiging van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) dat het Scheper
Ziekenhuis voor zowel de ICD’s als PCI’s geplaatst is op de witte lijst. Daarmee bevestigt de NVVC dat de
zorg op deze twee terreinen voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging.
Bouw
• De bouw van de nieuwe behandelpoli voor de snijdende specialismen en polikliniek chirurgie/orthopedie
is in 2011 voltooid.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
50
Medewerkers
• Naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het voorjaar is gehouden, zijn
per afdeling verbeterplannen opgesteld die worden uitgevoerd door de afdelingsmanagers. Verder
worden de medewerkers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de fusie. De
medewerkersbijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden in dit verband zeer gewaardeerd.
Kwaliteit
• In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor de ziekenhuis brede NIAZ-audit die naar verwachting in
september 2012 zal plaatsvinden.
• In de AD Top 100 van beste ziekenhuizen behaalde het Scheper Ziekenhuis in 2011 de 36e plaats.
• Het Scheper Ziekenhuis krijgt drie van de vier te behalen sterren in het onderzoek van Elsevier.
• Het Scheper Ziekenhuis verwierf in 2011 zes Topzorg-predicaten van Menzis.
• In 2011 heeft patiënttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek
plaatsgevonden (zie paragraaf 4.6.1 Kwaliteit van zorg en 4.7.2 Kwaliteit van werk voor meer informatie
hierover).
• In 2011 heeft een prospectieve risicoanalyse plaatsgevonden voor medische apparatuur, bouwkundige
situatie IC en SEH, instellen infuuspompen en bewakingssysteem kinderafdeling.
Tabel 28: Realisatie beleid 2011 Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
In onderstaande tabel wordt per onderwerp weergegeven welke zaken er in 2011 gerealiseerd zijn binnen Ziekenhuis Bethesda.
Onderwerp
Realisatie 2011
Adherentie
• In 2011 is een onderzoek gedaan naar het verwijsgedrag van huisartsen uit de provincie
Drenthe en de kop van Overijssel naar Ziekenhuis Bethesda. Op basis van de uitkomsten
wordt een plan gemaakt dat moet leiden tot groei van het aantal patiënten.
Zorgaanbod
• Het zorgaanbod is in 2011 uitgebreid met specifieke poliklinieken voor IC nazorg,
neonatologie nazorg en OSAS (slaapapneu).
Uitkristallisering digitaal verwijzen
door huisartsen
• Het project rondom het digitaal verwijzen door huisartsen is in 2011 uitgebreid
geëvalueerd met patiënten, poli medewerkers, huisartsen en medisch specialisten.
Gebleken is dat het grootste deel van de stakeholders tevreden tot zeer tevreden is
over het digitaal verwijzen. Na de digitale verwijzing neemt de polikliniek van het
betreffende medisch specialisme het initiatief tot het maken van een afspraak. Ruim
75% van de afspraken wordt geaccepteerd, in de andere gevallen wordt een alternatief
overeengekomen ruim binnen de wachttijd voor de polikliniek. Ook werd gevraagd naar
de tevredenheid van de herinneringsservice (zeer tevreden).
Start avondspreekuren
• Op basis van een behoeftepeiling is er in 2011 een langdurige proef gedaan met
avondopenstelling. Het gaat hierbij om de specialismen orthopedie en KNO en de
ondersteunende afdelingen radiologie en Klinisch Chemisch Laboratorium (ook voor
eerstelijnsverwijzingen). Na diverse tussenevaluaties is de proef verlengd tot en met het
eerste kwartaal van 2012 waarna de eindevaluatie zal plaatsvinden. Het avondspreekuur
orthopedie is inmiddels gestopt door te weinig belangstelling. Dit in tegenstelling tot het
avondspreekuur KNO. De benuttingsgraad van dit avondspreekuur bedraagt ruim 80%.
De ondersteunende afdelingen zijn geopend met wisselend succes.
Verdere reductie ligduur
• Door goede stroomlijning van de processen, de samenwerking met Zorgpalet en de
inzet van het transmurale transferpunt heeft Ziekenhuis Bethesda in 2011 wederom
een verdere reductie van de ligduur bereikt. Inmiddels is de gemiddelde verpleegduur
gedaald naar 4,5 dag. Bij electieve behandelingen met meerdaagse opname wordt reeds
in de preoperatieve fase gekeken naar het nazorgtraject. Bij spoedopname komt, op
initiatief van de coördinerend verpleegkundige, de transferverpleegkundige in consult
om op basis van de typering ‘indicatief ontslag/voorlopig ontslag/definitief ontslag’ te
zorgen voor een ongestoorde uitstroom naar huis of de juiste nazorginstantie.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
51
Herindeling van de zorg
• Om steeds optimaal kwaliteit en kwantiteit, efficiëntie en effectiviteit af te stemmen
is, na maandenlange voorbereiding, in april 2011 de beddenherindeling uitgevoerd.
Onder de titel ‘De Herindeling; de sleutel voor kwaliteit, groei en ontwikkeling’ is een
re-shuffeling van het beddenhuis gerealiseerd. Dit is gepaard gegaan met de nodige
veranderingen van verpleegafdelingen en zorgteams. Grote waardering gaat uit naar
leidinggevenden en medewerkers voor hun geduld en flexibiliteit. In de loop van het
jaar 2011 bleek de klinische productie van een aantal specialismen tegen te vallen in
combinatie met een lagere gemiddelde verpleegduur. De noodzaak was aanwezig de
beschikbare bedcapaciteit mee te flexibiliseren. Bijsturen bleek moeilijk waardoor
decentrale leegstand ontstond met een disbalans in verpleegkundige inzet. In de loop
van het vierde kwartaal bleek doorkantelen naar een beddenhuis met geringere omvang
noodzakelijk. In 2012 zal dit worden gerealiseerd.
Kwaliteit
• In 2011 is uitvoering gegeven aan het NIAZ-actieplan. In dit plan zijn de te nemen acties
opgenomen met betrekking tot de in de accreditatie geconstateerde verbeterpunten.
Ook zijn in 2011 voorbereidingen getroffen voor de toets op het actieplan die begin
2012 zal plaatsvinden.
• In de AD Top 100 van beste ziekenhuizen behaalde Ziekenhuis Bethesda in 2011 de 78e
plaats.
• Ziekenhuis Bethesda krijgt drie van de vier te behalen sterren in het onderzoek van
Elsevier.
• Ziekenhuis Bethesda verwierf in 2011 zes Topzorg-predicaten van Menzis. Eerder waren
de andere vier predikaten al behaald. Ziekenhuis Bethesda is daarmee een van de
drie Nederlandse ziekenhuizen die alle tien de Topzorg-predicaten van Menzis heeft
ontvangen.
• In 2011 heeft een patiënttevredenheidsonderzoek en een
medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden (zie paragraaf 4.6.1 Kwaliteit van
zorg en 4.7.2 Kwaliteit van werk voor meer informatie hierover).
• In 2011 heeft een prospectieve risicoanalyse plaatsgevonden voor de bariatrie.
Communicatie
• In 2011 zijn diverse patiënteninformatiebrochures en andere in- en externe
communicatiemiddelen geactualiseerd.
(Financiële) middelen
• In 2011 is gestart met de implementatie van het digitale poli dossier.
• Het plan om een nieuw poligebouw te realiseren voor Ziekenhuis Bethesda is on-hold
gezet in afwachting van de uitkomsten van de scenario-analyse die wordt uitgevoerd in
het kader van de herverdeling van de zorg tussen de locaties van het Scheper-Bethesda
Ziekenhuis. Kleinere verbouwingen om lokaal de huisvesting te verbeteren hebben wel
doorgang gevonden. Zo zijn in 2011 diverse poliklinieken verbouwd dan wel opgeknapt.
Personeel
• Voor de realisatie van het personeelsbeleid wordt verwezen naar paragraaf 4.7.1
Personeelsbeleid en 4.7.2 Kwaliteit van werk.
Maatschappij
• Zie paragraaf 4.11.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en paragraaf
4.11.2 Maatschappelijke betrokkenheid en 4.11.3 Milieu.
Tabel 29: Realisatie beleid 2011 Ziekenhuis Bethesda
Leveste Care
De onderstaande tabel geeft per onderwerp weer welke zaken er in 2011 door Leveste Care gerealiseerd zijn.
Onderwerp
Realisatie 2011
Meerjaren-huisvestingsplan
• In 2011 is begonnen met formulering van een Masterplan Huisvesting 2011-2021. In 2012 wordt
dit afgerond.
Meerjarenbeleidsplan
• Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 is ontwikkeld in 2011 en zal worden vastgesteld in 2012.
Hierin worden de toekomst voor Leveste Care en de strategische keuzes op het gebied van
wonen, welzijn, zorg en behandeling weergegeven.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
52
Organisatiestructuur
• In 2011 is de organisatiestructuur onder de naam ‘Verbindend verantwoordelijk’ succesvol
doorontwikkeld.
• In 2011 is het project ‘Zichtbare Zorg’ geïntroduceerd. Uitgangspunt van dit project is
door verantwoorde zorg de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Dit project is
onderverdeeld in drie deeltrajecten, te weten; toegankelijkheid te vergroten, primaire
werkprocessen te verbeteren en het inbedden van verantwoorde zorg om de kwaliteit van leven
voor de cliënt te verbeteren en of te verhogen.
Normen verantwoorde zorg
• Een van de belangrijke onderwerpen voor 2011 was de start van het project ‘Zichtbare
Zorg’ waarbij middels het Elektronisch Zorgleefplan de start voor de implementatie van het
zorgleefplan is ingezet.
Functioneren binnen ZLM-
• Een belangrijk onderwerp in 2011 was voor Leveste Care het als werkmaatschappij binnen ZLM-
verband
verband gaan functioneren. In dit kader neemt Leveste Care deel aan diverse overlegvormen en
worden rondom bepaalde onderwerpen zaken op elkaar afgestemd.
Kwaliteit
• In 2011 hebben alle zorglocaties van Leveste Care de tussentijdse audit van het Bronzen
Keurmerk voor de zorg voor zowel intramuraal als extramuraal behaald. Voor de toekomst wil
Leveste Care zich gaan richten op het door Perspekt ontwikkelde Prezo-kwaliteitssysteem en
zich laten certificeren volgens het Prezo-VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde Zorg en
Verantwoord Ondernemerschap.
Tabel 30: Realisatie beleid 2011 Leveste Care
Zorgpalet
In onderstaand overzicht wordt per onderwerp weergegeven op welke wijze de uitvoering van de missie en visie van Zorgpalet in
2011 zijn beslag gekregen heeft.
Onderwerp
Realisatie 2011
Wonen en Welzijn
• In 2011 is veel geïnvesteerd in het gebouw van Weidesteyn in sfeer en veiligheid. Dit
zijn de eenheden; herstelzorg, PG1, PG2 en Somatiek. Nieuwe vloerbekleding, nieuwe
wandbekleding, nieuw meubilair en een nieuw VOS-systeem zijn het resultaat. Verder
zijn de voorbereiding voor de bouw van gebouw Bilderdijk getroffen. Deze zorglocatie kan
gerealiseerd worden in 2014.
Zorg
• In 2011 is het Zorgleefplanproces verfijnd, waardoor de cliënt nog meer centraal is komen te
staan in het hele proces. Dit krijgt nader uitwerking in 2012.
Werken en welzijn
• In 2011 is, naast het reguliere opleidingsprogramma, de opleidingsdag ‘zorg met beleving’
georganiseerd waarin ontwikkeling is gestimuleerd voor betere zorg voor en bejegening naar
de cliënt. Naar aanleiding hiervan zijn vervolgtrainingen georganiseerd die in 2012 worden
gevolgd door alle medewerkers.
Kwaliteit
• In 2011 is het Bronzen Keurmerk gehaald en is gestart met de voorbereidingen voor het
behalen van het Prezo-keurmerk in 2012.
Communicatie en Informatie
• In 2011 is de informatiemap voor cliënten verbeterd en is door een aantal eenheden
begonnen met nieuwsbrieven per doelgroep.
Structuur en samenwerking
• In 2011 is een vervolgslag gemaakt met integrale verantwoordelijkheid van de manager voor
zorg, financiën, personele zaken, kwaliteit en huisvesting.
Tabel 31: Realisatie beleid 2011 Zorgpalet
4.3 Algemeen risicobeleid en fraudebeleid
ZLM
Risicomanagement
ZLM streeft naar een verdere borging van het integrale risicomanagement in 2012. In 2011 zijn hiervoor de eerste stappen gezet.
Nadrukkelijk is in het fusie- en begrotingstraject stilgestaan bij risico’s (en kansen) die voortkomen uit de externe ontwikkelingen en
de interne veranderingen. Belangrijke speerpunten voor 2012 zijn:
• Risicomanagement verder borgen in de P&C-cyclus;
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
53
• Management en medewerkers actief betrekken bij uitvoering van risico-inventarisaties en -analyses.
• Risicoparagrafen in tussentijdse cijfers.
Het algemeen risicomanagement geschiedt op niveau van de Raad van Bestuur, de directies en het management. Op basis van de
uitkomsten van risico-inventarisaties neemt de Raad van Bestuur, voor zover dat nodig is, maatregelen om risico’s af te dekken en
te beheersen. De Raad van Bestuur rapporteert de Raad van Toezicht over de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de
organisatie en de financiering van de organisatie en over de maatregelen die in dit kader worden genomen. Risicomanagement
komt verder aan de orde in de periodieke werkoverleggen tussen directie en management, management en hoofden en directie en
management met de medisch specialisten.
In onderstaande tabel worden de voornaamste risico’s en onzekerheden benoemd waarmee ZLM wordt geconfronteerd (waarbij in
sommige gevallen ook sprake is van kansen).
Risico
Beheersing
Financieel
Veranderingen in financiering medisch specialistische
De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het vroegtijdig
zorg: invoering DOT, bestuurlijk hoofdlijnenakkoord,
signaleren van ontwikkelingen op dit gebied en het doen van
macrobeheersinstument, TNF alfaremmers, liquiditeit,
voorstellen om hier op in te spelen.
beheersmodel medisch specialisten, etc.
Risico dat investeringen worden gepleegd die suboptimaal
De voor 2012 begrote investeringen alsmede de nog niet
blijken gelet op fusie tussen beide ziekenhuizen
uitgevoerde investeringen uit 2011 en voorgaande jaren
worden pas uitgevoerd na expliciete toestemming van de RvB.
Invoering normatieve huisvestings-component en discrepantie
De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het vroegtijdig
tussen dekking van kapitaalslasten vanuit zorgzwaartepakketten signaleren van ontwikkelingen op dit gebied en het doen van
en werkelijke kapitaalslasten
voorstellen om hier op in te spelen.
Niet financieel
De volumenormen die zorgverzekeraars toepassen voor een
Samen met KPMG Plexus wordt een traject van
toenemend aantal behandelingen
scenarioplanning doorlopen. Hierin wordt aandacht besteed
aan het (toekomstige) zorgportfolio van de zorggroep.
Belangrijke factor in het toetsingskader van de scenarioplanning
is de ontwikkeling van de volumenormen.
De informatievoorziening sluit niet (tijdig) aan op de
Met de implementatie van een nieuw
(gewijzigde) informatiebehoeften vanuit de zorggroep
personeelsinformatiesysteem is een eerste stap gezet. Naar
verwachting volgen in 2012 het financiële pakket en het
datawarehouse.
Concurrentie/marktwerking
De afdeling Marketing, Communicatie en Verkoop geeft aan
dit onderwerp specifieke invulling middels analyses en hieruit
voorvloeiende acties.
Krapte op de arbeidsmarkt: aanbod en kwaliteit van personeel
De afdeling P&O heeft hierin een signalerende rol en komt met
voorstellen om hier op in te spelen.
Veranderende wet- en regelgeving
De juridisch adviseur ZLM screent de ontwikkelingen op het
gebied van de wet- en regelgeving, opdat ZLM hier tijdig en
adequaat op in kan spelen.
Tabel 32: Risicomanagement ZLM
Fraudebeleid
Over het fraudebeleid binnen ZLM kan het volgende worden opgemerkt. Er is geen algemeen fraudebeleid op ZLM-niveau
aanwezig, maar de werkmaatschappijen hebben zelf in dit kader afspraken vastgelegd. Zo heeft Ziekenhuis Bethesda gedragsregels
vastgesteld, waarin fraudebeleid opgenomen is. Het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care hebben in de arbeidsovereenkomsten
zaken opgenomen over internetgebruik en accepteren van geld/giften. Verder zijn in het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis
Bethesda in het kader van het CBRN-project (zie paragraaf 4.4 Calamiteitenbeleid) diverse maatregelen geïmplementeerd op het
gebied van onder andere beveiligingsbeleid en integriteitsbeleid. Verder zijn ZLM-breed maatregelen genomen in het kader van
informatiebeveiliging. Ook geldt binnen ZLM de zogenaamde klokkenluidersregeling, waarmee onder meer fraude gemeld kan
worden (zie paragraaf 3.1.1 Normen voor goed bestuur). In 2011 is binnen ZLM geen fraude geconstateerd.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
54
4.4 Calamiteitenbeleid
ZLM
Calamiteitenplannen en- procedures
Binnen ZLM zijn er diverse calamiteitenplannen die beschrijven op welke wijze er gehandeld moet worden bij het ontstaan van een
calamiteit:
• Ziekenhuis rampenopvang plan (ZIROP): Hiermee zijn de ziekenhuizen voorbereid op het samen met andere
hulpverleningsorganisatie bieden van hulp aan en opvang van slachtoffers bij grootschalige ongevallen en rampen die ontstaan
buiten het ziekenhuis (zie verder paragraaf 4.11.5 Rampen en crises).
• Bedrijfsnoodplan: Het bedrijfsnoodplan van elke werkmaatschappij beschrijft de organisatie van bedrijfshulpverlening (BHV)
en de wijze waarop deze wordt ingezet bij calamiteiten binnen de werkmaatschappij. Calamiteiten waarop in dit kader wordt
gedoeld zijn: brand, ontruiming, ongevallen/letsel (brandwonden door chemicaliën, fracturen door struikelen en uitglijden,
snijwonden, beknelling, onwelwording van bezoekers of medewerkers) en bedreigingen (bommelding, dreigbrief, verdacht
voorwerp, externe bedreiging). Het doel van het bedrijfsnoodplan en de BHV-organisatie is de omvang en de gevolgen van een
dergelijke calamiteit zoveel mogelijk te beperken.
• Bedrijfscontinuïteitsplan pandemie: Dit beschrijft hoe er binnen iedere werkmaatschappij gehandeld moeten worden bij een
uitbrekende volksziekte zoals griep, cholera, diarree, pest, difterie of sars met als doel het ten tijde van een pandemie de
gezondheidszorg in acute en levensbedreigende situaties te kunnen continueren.
• Calamiteitenprocedures: Er zijn diverse systemen en procedures voor het melden van en opvolging geven aan calamiteiten in de
patiëntenzorg (zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid), calamiteiten met medewerkers (zie paragraaf 4.7.2 Kwaliteit van werk) en milieu
incidenten (zie paragraaf 4.11.3 Milieu).
• Crisismanagement klinische crisis: Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een ZLM-breed crisismanagementplan
klinische crisis. Het crisismanagementplan klinische crisis is van toepassing op zeer ernstige gebeurtenissen in de patiëntenzorg
zoals geleverd door de werkmaatschappijen van ZLM. Het verschil tussen een reguliere calamiteit in de patiëntenzorg en een
klinische crisis, is met name dat er bij een klinische crisis over het algemeen meer dan bij een reguliere calamiteit sprake is
van: een zeer ernstige gebeurtenis in de patiëntenzorg en/of de calamiteit vaak meer dan een patiënt betreft en/of er sprake is
van getraumatiseerde zorgmedewerkers en/of er een grote kans is dat een en ander in de media verschijnt en/of er een grote
kans is op imagoschade en/of er veel betrokkenen en overige partijen zijn die op een tijdige en juiste manier tegemoet moeten
worden getreden (communicatie). Hierdoor is er bij een klinische crisis centrale regie nodig vanuit de Raad van Bestuur, terwijl
reguliere calamiteiten over het algemeen binnen de werkmaatschappij worden afgehandeld volgens de daarvoor geldende
interne procedures. Of er sprake is van een reguliere calamiteit dan wel een klinische crisis kan ten tijde van het optreden van de
gebeurtenis al duidelijk zijn, dan wel in een later stadium duidelijk worden. Op het moment dat vermoed wordt dat er sprake is
van een klinische crisis, dient direct de Raad van Bestuur op de hoogte te worden gesteld, waarna de Raad van Bestuur besluit tot
het inwerkingstellen van crisismanagementplan klinische crisis. Hoofddoelstelling van het crisismanagementplan klinische crisis
is het snel en adequaat reageren op ernstige gebeurtenissen rondom de patiëntenzorg, met als subdoelstellingen het op een
juiste wijze afhandelen van de calamiteit, alle betrokkenen en overige partijen op een tijdige en juiste manier tegemoet treden
(communicatie), imagoschade zo veel mogelijk voorkomen, het vertrouwen terugwinnen, het gebeurde grondig analyseren en het
formuleren en doorvoeren van verbetermaatregelen.
CBRN-project
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft enkele jaren geleden aan onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen
eenmalig geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen voor het verkrijgen van een hogere beveiligingsgraad op het gebied
van CBRN-veiligheid (chemische, biologische, radiologische en nucleaire veiligheid). Zowel het Scheper Ziekenhuis als Ziekenhuis
Bethesda zijn in 2009 gestart met het CBRN-project. Op basis van een systematische proces-, dreigings- en risicoanalyse is een plan
voor het ontwerp en de implementatie van een samenhangend palet aan beveiligingsmaatregelen gedefinieerd, waarna gestart is
met de uitvoering van dit plan. Onderdelen van het plan zijn: beschrijving van beleid, de organisatie en de verantwoordelijkheden
van de CBRN-beveiliging, het treffen van aanvullende maatregelen op het gebied van de organisatie, fysieke beveiliging, informatie
en kennis, processen, administratie en respons. Ook is vastgesteld hoe de uitvoering en effectiviteit van de CBRN-maatregelen op
een adequate wijze gemonitord kunnen worden. Ziekenhuis Bethesda heeft het project in 2011 afgerond, op twee ICT-projecten
na. Deze worden in het eerste kwartaal van 2012 geïmplementeerd. Het Scheper Ziekenhuis is ver gevorderd met de aanpassing
en beveiliging van alle processen en de implementatie, borging en afronding van het project zullen in het eerste halfjaar van 2012
plaatsvinden.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
55
4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid
ZLM
Kwaliteit als strategie
Zoals al in paragraaf 4.1 Meerjarenbeleid verwoord is, is kwaliteit leidend in de strategie van ZLM. Alleen instellingen die
aantoonbare kwaliteit leveren, zijn in de toekomst nog interessant voor patiënten en alle andere stakeholders. Aantoonbare
kwaliteit bepaalt ook of je als instelling de erkenning krijgt om bepaalde behandelingen te mogen uitvoeren en/of bepaalde typen
zorg te mogen (blijven) aanbieden. Zorgvolumes zijn daarbij toenemend van belang. Voor veel behandelingen zal een ondergrens
gesteld gaan worden. Een ondergrens die gebaseerd is op een al dan niet (wetenschappelijk) gestaafde relatie tussen volume
en kwaliteit. Het hebben van erkenningen is ook van belang voor de werving en het behoud van medisch specialisten en andere
medewerkers. Het kunnen werken in een kwaliteitsinstelling bepaalt mede hoe aantrekkelijk de instelling is. Zonder aantrekkelijk en
uitdagend werk verliezen de Drentse zorginstellingen de landelijke concurrentieslag om hoog opgeleide medische professionals.
De ontwikkelingen in het benaderen van kwaliteit zijn landelijk nog zeer divers en weinig eenduidig. Om niet alleen afhankelijk
te zijn van de landelijke ontwikkelgang, gaat ZLM werken met een set van (uitkomstgerichte) kwaliteitscriteria waaraan de
eigen organisaties getoetst gaat worden. Dit voor alle aspecten die van invloed zijn op de beleving van kwaliteit en het oordeel
over kwaliteit van patiënten, verwijzers en verzekeraars. ZLM kiest als basis voor de kwaliteitscriteria de criteria die door de
wetenschappelijke verenigingen worden ontwikkeld. Waar deze criteria ontbreken zal een eigen invulling worden gegeven.
Uitgangspunt is dat de kwaliteitscriteria van ZLM acceptatie genieten van alle bij de zorg betrokken partijen. Dit vergt een nauwe
samenspraak met patiënten, verwijzers, verzekeraars en andere partijen.
ZLM wil zich nadrukkelijk in de zorgmarkt onderscheiden als kwaliteitsinstelling en zich ook als zodanig profileren. De organisatie
van de zorg van de vier werkmaatschappijen zal daarop worden toegespitst. In de communicatie is kwaliteit leidend. Door
vergelijking met andere instellingen kan kwaliteit aantoonbaar worden gemaakt. Als ZLM zich vervolgens daadwerkelijk in positieve
zin onderscheidt, zal dat door de eigen medewerkers en via communicatieve uitingen worden uitgedragen.
ZLM hanteert de volgende uitgangspunten voor haar kwaliteitsbeleid:
• We leveren zorg van bovengemiddelde kwaliteit;
• We doen alleen dingen waarin we aantoonbaar goed zijn en die kwaliteit ook kunnen garanderen;
• Kwaliteit is niet alleen uitmuntende medisch technische en verzorgende kwaliteit, maar bovenal kwaliteit in de ogen van de klant;
• We stellen ons toetsbaar op en leggen verantwoording af over onze kwaliteit;
• We werken veilig.
Kwaliteit wordt afgemeten aan het resultaat of de outcome. (On)veiligheid wordt afgemeten aan de risico’s die er zijn bij het
doorlopen van het zorgproces. Een proces is meer of minder veilig. Een en ander is afhankelijk van hoe het proces is gestructureerd,
hoe de verschillende actoren zich in het proces gedragen en welke technische hulpmiddelen worden gebruikt. Veiligheidsbeleid
is synoniem met risicobeheersing. Risicobeheersing houdt in dat de foutkans in elke stap van het proces zo veel mogelijk wordt
ingeperkt en controle- en correctiemechanismen zijn ingebouwd om eventuele fouten tijdig op te vangen. Het gaat daarbij om
vermijdbare fouten en risico’s in het zorgproces zelf.
ZLM voldoet op veel fronten nog niet aan deze uitgangspunten. Het hieronder geformuleerde beleid geeft de weg aan om de doelen
te bereiken. Om vast te stellen wat excellente kwaliteit is in de ogen van de klant, zal een dialoog met de klant gevoerd moeten
worden (onder klant wordt ook verstaan verwijzer, zorgverzekeraar en de directe omgeving van patiënt en cliënt). Voor veiligheid
is het met name zaak om de beschreven barrières te slechten. Deze barrières zijn diep in de cultuur en de structuur van onze
instellingen verankerde opvattingen en gewoontes. Dergelijke barrières overwinnen is daarom geen sinecure. In totaal zullen zeven
belangrijke hobbels genomen moeten worden:
• Definiëren van de wenselijke zorg;
• Toetsen van het resultaat;
• Grenzen stellen aan prestaties;
• Van individuele prestatie naar teamprestatie;
• Standaardiseren van zorgprocessen;
• Zorgen voor balans in de veiligheidsmaatregelen;
• Tegengaan van overregulering.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
56
De eerste twee elementen richten zich op de kwaliteit van de dienstverlening. De overige vijf aspecten gaan over de veiligheid, in
het bijzonder de veilige inrichting (structuur) en het veilig functioneren van de zorgverlening (proces).
Kwaliteitssysteem en accreditaties
De Kwaliteitswet Zorginstellingen legt aan alle zorginstellingen de verplichting op om via kwaliteitssystemen de kwaliteit van
de zorgverlening systematisch te bewaken, te beheersen en zo nodig te verbeteren. Alleen dan kan gesproken worden van een
organisatie die gericht is op het verlenen van verantwoorde zorg.
Zowel de ziekenhuizen als de instellingen voor verpleging en verzorging hebben een kwaliteitssysteem. De fase waarin dit
systeem zich bevindt en de gehanteerde kwaliteitsnormen zijn echter verschillend. Voor de ziekenhuizen geldt de Kwaliteitsnorm
Ziekenhuizen van het NIAZ (Nederlandse Instituut voor Accrediterende Ziekenhuizen). Ziekenhuis Bethesda heeft in 2010 de
ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie behaald. Het Scheper Ziekenhuis is zich aan het voorbereiden op het behalen van deze
accreditatie in 2012. Binnen de verpleeg- en verzorgingsorganisaties geldt het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarin de
normen voor verantwoorde zorg zijn opgenomen. Daarnaast beschikken zowel Leveste Care als Zorgpalet voor alle zorglocaties
over het Bronzen Keurmerk in de zorg. Voor de toekomst willen zowel Leveste Care als Zorgpalet zich gaan richten op het door
Perspekt ontwikkelde Prezo-kwaliteitssysteem en willen ze zich laten certificeren volgens het Prezo-VV&T keurmerkschema voor
Verantwoorde Zorg en Verantwoord Ondernemerschap. Zorgpalet hoopt dit keurmerk te behalen in 2012 en Leveste Care in 2013.
Dit keurmerk sluit aan bij het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.
In onderstaande tabel worden alle accreditaties, certificaten en keurmerken per 31-12-2011 per werkmaatschappij weergegeven.
Naam behaalde
Reikwijdte (afdeling of
certificaat, label of
soort zorg)
Datum van uitreiking
Datum van expiratie
Naam toetsende
geldigheid
instantie
Oktober 2009
Oktober 2013
CCKL
2009
2014
CCKL
accreditatie
Scheper Ziekenhuis
CCKL-accreditatiebewijs
Klinisch chemisch
(2e heraccreditatie)
laboratorium
CCKL-accreditatiebewijs
Laboratorium voor
(1e heraccreditatie)
Infectieziekten
HKZ keurmerk
Dialyseafdeling
10-09-2003
01-01-2012
HKZ
Kwaliteitskeurmerk
Oktober 2011
2013 (vanaf dan
De stichting Kind en
nieuwe beoordelings-
Ziekenhuis
Dialysecentra
Smiley
Kindergeneeskunde
systematiek)
Vaatkeurmerk
Behandelingen van
2009, verlengd oktober
aandoeningen in de
2011
September 2013
De Hart &
Vaatgroep, een
slagaders van benen,
patiëntenorganisatie
bekken, buik, aorta en
hals.
WHO/UNICEF certificaat Kraamafdeling
Zorg voor Borstvoeding
01-01-2011
01-01-2014
en de kinder- en
Stichting Zorg voor
Borstvoeding
jongerenafdeling
Scheper Ziekenhuis
Roze lintje Borstkanker
Borstkankerzorg
Juli 2010
Jaarlijkse update
TopZorg Menzis
Borstkanker
01-01-2011
30-06-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Meniscus
01-01-2011
30-06-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Spataderen
01-01-2011
30-06-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Staar
01-01-2011
30-06-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Liesbreuk
01-01-2011
30-06-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Slaapapneu
01-01-2011
30-06-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Rughernia
15-10-2009
31-12-2011
Menzis
Vereniging Nederland
Borstkanker Vereniging
Nederland (BVN)
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
57
TopZorg Menzis
Keel- en
15-10-2009
31-12-2011
Menzis
neusamandelen
TopZorg Menzis
Totale heupprothese
15-10-2009
31-12-2011
Menzis
TopZorg Menzis
Totale knieprothese
15-10-2009
31-12-2011
Menzis
Ziekenhuis Bethesda
01-10-2010
01-10-2014
NIAZ
December 2009
December 2013
CCKL
2009
2013
CCKL
2009
2011
De Hart &
Ziekenhuis Bethesda
NIAZ-accreditatiebewijs
(ziekenhuisbreed)
CCKL-accreditatiebewijs
Klinisch chemisch
(2e heraccreditatie)
laboratorium
CCKL-accreditatiebewijs
Laboratorium voor
(1e heraccreditatie)
Infectieziekten
Vaatkeurmerk
Behandelingen van
aandoeningen in de
Vaatgroep, een
slagaders van benen,
patiëntenorganisatie
bekken, buik, aorta en
hals.
WHO/UNICEF certificaat Kraamafdeling
Zorg voor Borstvoeding
en de kinder- en
(2e erkenning)
jongerenafdeling
Juli 2011
Juli 2014
Stichting Zorg voor
Borstvoeding
Ziekenhuis Bethesda
Smiley
Kwaliteitskeurmerk
September 2011
Kindergeneeskunde
2013 (vanaf dan
De stichting Kind en
nieuwe beoordelings-
Ziekenhuis
systematiek)
Roze lintje Borstkanker
Borstkankerzorg
26-08-2011
Jaarlijkse update
Vereniging Nederland
Borstkanker Vereniging
Nederland (BVN)
TopZorg Menzis
Borstkanker
10-01-2011
01-07-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Meniscus
10-01-2011
01-07-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Spataderen
10-01-2011
01-07-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Staar
10-01-2011
01-07-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Liesbreuk
10-01-2011
01-07-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Slaapapneu
10-01-2011
01-07-2013
Menzis
TopZorg Menzis
Rughernia
01-01-2012
31-12-2014
Menzis
TopZorg Menzis
Keel- en
01-01-2012
31-12-2014
Menzis
neusamandelen
TopZorg Menzis
Totale heupprothese
01-01-2012
31-12-2014
Menzis
TopZorg Menzis (eind
Totale knieprothese
05-11-2009
31-12-2011
Menzis
Achmea VVER
• Liesbreuk
01-01-2011
31-12-2011
Achmea
(vrijstelling van het
• Galblaasoperatie
verplicht eigen risico)
• Rughernia
Gastvrijheidszorg met
Kwaliteit van hun
08-06-2010
10-06-2011
LOC Zeggenschap
sterren 2011 (3 sterren)
gastvrijheid, ambiance,
in zorg, Koksgilde
eten en drinken
Nederland, B+B
2011 nog geen nieuw
traject gestart)
Vakmedianet
Leveste Care
Bronzen Keurmerk in
Leveste Care
de zorg
intramuraal en
25-05-2010
25-05-2013
Stichting Perspekt
extramuraal
(organisatiebreed)
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
58
Zorgpalet
Bronzen Keurmerk in
Zorgpalet intramuraal
06-07-2011
06-07-2014
de zorg
en extramuraal
(Tonckenshuys: 04-08-
(Tonckenshuys: 04-08-
(organisatiebreed)
2010)
2013)
Stichting Perspekt
Tabel 33: Accreditaties, certificaten en keurmerken ZLM
Ranglijsten
In het onderstaande worden de nationale ranglijsten weergegeven waarin de ziekenhuizen van ZLM in 2011 zijn opgenomen en de
resultaten die hierin zijn behaald.
Naam Ranglijst
Te behalen resultaat (min/max)
Behaalde positie
AD ziekenhuis Top 100
1 - 100
36
Elsevier-enquête
0-4 bolletjes
3 bolletjes (= bovengemiddeld)
Dr. Yep-gids
1e plaats in de provincie
Geen 1e plaats 2011
Consumentenbond: Staar
Koplopers, middenmoot, achterblijvers
Geen vermelding
Consumentenbond: Hernia
Toppers, voorlopers, achterblijvers
Achterblijver
Consumentenbond: Diabetes
Koplopers, middenmoot, achterblijvers
Middenmoter
AD ziekenhuis Top 100
1 - 100
78
Elsevier-enquête
0-4 bolletjes
3 bolletjes (= bovengemiddeld)
Dr. Yep-gids
1e plaats in de provincie
1e plaats 2011
Consumentenbond: Staar
Koplopers, middenmoot, achterblijvers
Middenmoter
Consumentenbond: Hernia
Toppers, voorlopers, achterblijvers
Voorloper
Consumentenbond: Diabetes
Koplopers, middenmoot, achterblijvers
Koploper
Scheper Ziekenhuis
(eindoordeel)
Ziekenhuis Bethesda
(eindoordeel)
Tabel 34: Ranglijsten Ziekenhuis Bethesda en Scheper Ziekenhuis
Onderstaand de resultaten die de locaties van Leveste Care en Zorgpalet hebben behaald in het Elsevier onderzoek Care, dat
gepubliceerd is op 3 december 2011. Toelichting bij de scores:
++ ruim boven gemiddeld
+
boven gemiddeld
+/- gemiddeld
-
beneden gemiddeld
-/- ruim beneden gemiddeld
Locatie
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van
Kwaliteit van
Kwaliteit van zorg
zorgorganisatie
zorgverleners
en veiligheid
+
+
-
Totaalscore
Leveste Care
De Schutse
+/-
+/-
De Horst
+/-
+/-
+/-
+
+/-
Holdert
+/-
+
+
+/-
+/-
Holtingerhof
+/-
+
+
+
+/-
Valkenhof
+/-
+/-
+/-
+
+/-
Zuidermarke
+
+
+
+
+
De Paasbergen
+
+
++
+/-
+
Het Ellertsveld
+
++
+
+
+
Veltman
+/-
+/-
+
-
+/-
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
59
Zorgpalet
Weidesteyn
+/-
+/-
+/-
+
+/-
Olden Kinholt
+/-
+
+/-
+
+/-
Tonckenshuys
+/-
+/-
+
+/-
+/-
Tabel 35: Ranglijst Elsevier Leveste Care en Zorgpalet
Scheper Ziekenhuis
Begin 2011 is binnen het Scheper Ziekenhuis een blauwdruk van het integraal kwaliteitsmanagement vastgesteld waarbij de
basis ligt in het INK-model. Dit model geeft structuur aan de diverse activiteiten die het ziekenhuis onderneemt om continu te
verbeteren, het zogenaamde kwaliteitsdenken. Hierbij zijn veiligheidsmanagement en risicomanagement geïntegreerd in het
kwaliteitsmanagementsysteem van het Scheper Ziekenhuis volgens de NIAZ-norm. De directeur is eindverantwoordelijk voor het
kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement. Deze verantwoordelijkheid wordt vormgegeven in de stuurgroep kwaliteit & veiligheid
waarvan de directeur voorzitter is. Bureau kwaliteit ondersteunt de directeur bij het vormgeven van zijn verantwoordelijkheid. Door
het uitvoeren van interne en externe audits, veiligheidsrondes, tevredenheidsonderzoeken, klachten, melden van (bijna) incidenten
en het verzamelen en bespreken van prestatie-indicatoren wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitssysteem doeltreffend
functioneert. In de herziene Planning & Control-cyclus is vastgesteld dat per kwartaal integraal verantwoording wordt afgelegd over
middelen, personeel én kwaliteitsgegevens.
Voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem is een ziekenhuisbreed project gestart, waarbij elk onderdeel van de
organisatie wordt doorgelicht. Om te toetsen of de doelstelling van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem daadwerkelijk is
behaald, staat in september 2012 een NIAZ-audit gepland.
Onderdeel van de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem is het herinrichten van het documentbeheersysteem (DKS).
Elke afdeling krijgt een eigen DKS-portaal. Dit is een startpagina waarop alle relevante documenten voor de desbetreffende afdeling
zijn weergegeven. Dit portaal kan ook gezien worden als het kwaliteitshandboek van de afdeling. In 2011 zijn alle documenten
geïnventariseerd en gecheckt op status, wat een voorwaarde was om de nieuwe portalen te ‘vullen’. In het eerste half jaar van 2012
zullen alle afdelingen voorzien zijn van hun eigen portaal.
Ziekenhuis Bethesda
Binnen Ziekenhuis Bethesda wordt het INK managementmodel gehanteerd als besturingsmodel. Er is geen sprake van een separaat
kwaliteitsbeleid, maar kwaliteitsbeleid maakt integraal onderdeel uit van het (meerjaren)beleid van het ziekenhuis. Beleidsnotities,
(zorg)processen, richtlijnen, procedures, protocollen en werkinstructies worden binnen Ziekenhuis Bethesda gestandaardiseerd
vastgelegd middels het digitale documentbeheersysteem (DKS-e) en de Procesmanager. Ook verantwoordelijkheden aangaande de
inhoud en het beheer van de betreffende documenten zijn hierin vastgelegd.
Het kwaliteitsbeleid binnen Ziekenhuis Bethesda heeft de laatste jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. In eerste
instantie was het met name gericht op het inzichtelijk maken van de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, standaardisatie
en borging van de werkprocessen en het zichtbaar en toetsbaar maken dat deze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
De laatste jaren is het kwaliteitsbeleid in toenemende mate gericht op het voldoen aan eisen van de klant en de noodzaak van
continue verbetering. Het efficiënt en doelmatig inrichten van processen is hierbij een absolute voorwaarde. Daarnaast speelt
risicomanagement een steeds belangrijkere rol. Doelstelling hierbij is het tijdig nemen van maatregelen om de risico’s tot een
minimum te beperken. Verder komt de nadruk steeds meer te liggen op het consistent inzichtelijk en toetsbaar maken van de
resultaten met behulp van onder andere prestatie-indicatoren, tevredenheidsonderzoeken en externe toetsingen.
Het kwaliteitsmanagementsysteem biedt ondersteuning bij het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen die zijn verwoord in de jaaren beleidsplannen van het ziekenhuis. De Demingcyclus (Plan-Do-Check-Act) vormt de basis van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Bij het implementeren en ontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem biedt de ‘NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstellingen’,
gebaseerd op het INK model, het referentiekader. De norm neemt alle relevante en kritieke aspecten van een organisatie mee.
In deze norm zijn ook het aspect patiëntveiligheid (zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid) op basis van de NTA 8009 en het aspect
Informatiebeveiliging, volgens NEN 7510 en 7511, geïntegreerd. In 2010 heeft het NIAZ Ziekenhuis Bethesda de accreditatiestatus
toegekend; dit wil zeggen dat Ziekenhuis Bethesda blijk heeft gegeven van een verbetercultuur; het kwaliteitssysteem in voldoende
mate heeft geborgd en alle redelijke waarborgen zijn gerealiseerd voor de veiligheid van patiënt, medewerker en omgeving.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
60
Afgesproken is dat de ondersteunende diensten van ZLM, die onder ander diensten leveren aan Ziekenhuis Bethesda, voor de
diensten die zij leveren moeten voldoen aan de voor de desbetreffende organisatie geldende kwaliteitsnormen. Ook participeren
de ondersteunende diensten in onderdelen van de desbetreffende kwaliteitssystemen, zoals de interne audit cyclus en het
veiligheidsmanagementsysteem.
Leveste Care
Leveste Care hanteert een kwaliteitssysteem gebaseerd op het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarin de normen voor
verantwoorde zorg binnen de Care zijn opgenomen. Dit kwaliteitskader maakt integraal onderdeel uit van de beleids- en
verantwoordingscyclus. In 2011 hebben alle zorglocaties van Leveste Care de tussentijdse audit van het Bronzen Keurmerk voor de
zorg voor zowel intramuraal als extramuraal behaald.
Binnen Leveste Care functioneert een multidisciplinaire werkgroep kwaliteitsborging, waaraan door alle sectoren en
ondersteunende diensten wordt deelgenomen. De scope van deze werkgroep is samenhang brengen in de kwaliteitsontwikkeling
en het beheer en onderhoud van de ontwikkelde protocollen en procedures. Daarnaast bewaakt deze commissie de samenhang
tussen activiteiten en ontwikkelingen binnen Leveste Care. In het tweede halfjaar van 2011 is het functioneren van deze commissie
geëvalueerd. Een belangrijke constatering was, dat de systematiek van verantwoording en kwaliteit uit te veel losse onderdelen
bestaat (onder ander managementcontracten, jaarplannen, kwartaalrapportages). Het voorstel is gedaan om te komen tot een
dashboard voor het in kaart brengen van alle informatie die nodig is om op te sturen. Ook is geconcludeerd dat de rol van de
commissie kwaliteitsborging ten aanzien van het sturen op kwaliteit (inhoud en proces), neergelegd kan worden bij de Dienst
Kwaliteit en Veiligheid van Leveste Care. De bevindingen uit de evaluatie zullen in 2012 nader worden uitgewerkt.
Zorgpalet
Zorgpalet hanteert een kwaliteitssysteem gebaseerd op het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarin de normen voor
verantwoorde zorg binnen de Care zijn opgenomen. Zorgpalet wil laten zien dat kwaliteit hoog in het vaandel staat en beschikt
voor alle locaties over het Bronzen Keurmerk. Dit betekent dat Zorgpalet zorg levert die effectief, veilig en op tijd is en afgestemd
is op de behoefte van de cliënt. Voor de nabije toekomst richt Zorgpalet zich op het certificaat dat is verbonden aan het PREZOkeurmerkschema. PREZO legt de focus op de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker en legt een directe verbinding met de
indicatoren uit het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarbij niet alleen prestaties vanuit de cliënt, maar ook prestaties vanuit
verantwoord ondernemerschap richtinggevend zijn. Zorgpalet streeft dan ook naar een samenhangend, systematisch en cyclisch
verlopend proces, waarin aandacht is voor een integrale benadering van kwaliteit. Hiermee wordt bedoeld dat niet alleen
verbetering van de zorgverlening het doel is, maar ook de wijze waarop het management en de ondersteuning is georganiseerd.
4.6 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
4.6.1 Kwaliteit van zorg
Scheper Ziekenhuis
Onder paragraaf 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid is beschreven hoe het Scheper Ziekenhuis het kwaliteitssysteem inricht en
ontwikkelt. In deze paragraaf wordt beschreven hoe door middel van het uitvoeren van externe en interne audits, visitaties,
tevredenheidsonderzoeken, klachten, melden van (bijna)incidenten en indicatoren wordt beoordeeld in hoeverre het
kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert. De resultaten van deze beoordelingen worden ingezet om, daar waar nodig, de
kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook wordt ingegaan op het implementeren van zorgpaden ter verbetering van de kwaliteit van
zorg.
Externe en interne audits
Externe audits worden thematisch uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of vinden op eigen verzoek plaats
door hierin gespecialiseerde bureaus:
• Eind 2010 heeft er een nulmeting plaatsgevonden ter voorbereiding op het besluit het ziekenhuis te laten accrediteren door het
NIAZ. Vanaf mei 2011 is een project opgestart om alle afdeling door te lichten aan de hand van het normenkader van het NIAZ.
Dit traject wordt voortgezet in 2012 om in september 2012 de NIAZ-audit te kunnen laten uitvoeren.
• In 2011 heeft het Scheper Ziekenhuis op eigen verzoek een externe audit laten uitvoeren voor de implementatie van Top 2-3 op
de OK en verpleegafdelingen.
• In 2011 is door de IGZ thematisch getoetst op de OK (Top 1-2-3), IC en de SEH. Het Scheper Ziekenhuis heeft naar aanleiding van
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
61
de TOP (Toezicht Operatief Proces) onderzoeken van de IGZ de Medische Metrolijn ontwikkeld. Dit zijn opeenvolgende checklists
voor alle betrokkenen in het preoperatief, perioperatief en postoperatief proces. In 2009 is reeds gestart met de ontwikkeling en
de implementatie hiervan. Dit was met name gericht op het deel van de checklist dat zich afspeelt op de OK. Naar aanleiding van
het onderzoek op de IC, had de IGZ opmerkingen over de infectiepreventie (sommige bedden stonden zeer dicht bij elkaar) en de
medicatietoediening. In de nasleep van de Klebsiella-problematiek op de IC zijn rigoureuze (bouwkundige) maatregelen getroffen,
waarbij twee bedden zijn weggehaald van de IC-zaal en ook op andere manieren de hygiëne bevorderd is (onder meer door vaste
bedschotten). Ook zijn in dit kader de medium care bedden verplaatst. Er worden nu plannen gemaakt om voor de komende 5 tot
7 jaar extra IC bedden onder de best mogelijke omstandigheden te realiseren. In het kader van het onderzoek op de SEH, heeft de
IGZ aangegeven dat de ruimte verouderd en te klein is voor het aantal en type patiënt dat hier behandeld wordt. Inmiddels zijn
de poliklinische OK’s en de recovery (gelegen aan de SEH) vrijgekomen en wordt deze vrijgekomen ruimte gebruikt om de door de
IGZ gesignaleerde problemen aan te pakken.
• Eind 2010 heeft op verzoek van de IGZ een externe audit Informatiebeveiliging volgens de NEN 7510 norm plaatsgevonden. Naar
aanleiding hiervan is een plan opgesteld om de borging van informatiebeveiliging in de organisatie verder te verbeteren. Eind
2011 is middels een opnieuw uitgevoerde audit aangetoond dat het door IGZ geëiste minimale niveau van informatiebeveiliging
bereikt is. Daarmee is een goede basis gecreëerd voor het verder bouwen aan een betrouwbare en veilige informatievoorziening.
Verder heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in oktober 2011 het rapport “Vernieuwing op drift; Onderzoek naar aanleiding
van berichtgeving in april 2009 over calamiteiten bij maagverkleiningsoperaties in het Scheper Ziekenhuis Emmen” opgeleverd.
Naar aanleiding van het interne onderzoek dat in dit kader al eerder was uitgevoerd, was in 2010 al gestart met het uitvoeren
van diverse verbetermaatregelen, die in 2011 zijn afgerond. Het rapport van de Onderzoeksraad heeft geen aanleiding gegeven
voor aanvullende verbeterpunten. Inmiddels vindt bariatrische chirurgie niet meer plaats in het Scheper Ziekenhuis. Mede naar
aanleiding van bovenstaande is in 2011 binnen het Scheper Ziekenhuis een protocol opgesteld voor het opstarten van nieuwe
medische behandelingen of technieken, waarmee een commissie vooraf op gestructureerde wijze multidisciplinair beoordeelt wat
de risico´s zijn van de invoering van een nieuwe medische behandeling of techniek en nagaat of aan de gewenste voorwaarden voor
een kwalitatieve en veilige introductie wordt voldaan.
Om vast te kunnen stellen of en zo ja in welke mate het kwaliteitsmanagementsysteem op afdelingsniveau functioneert, wordt
op elke afdeling minstens één keer per vier jaar een interne audit uitgevoerd. Het referentiekader voor deze interne audits is de
NIAZ kwaliteitsnorm 2.1 en de NTA 8009. In 2011 is hiertoe een procedure en planning opgesteld en zijn 24 auditoren opgeleid
(20 medewerkers en 4 medisch specialisten). De afdelingen die deel hebben genomen aan de interne audits moeten binnen twee
weken verbeterplannen maken voor de geconstateerde afwijkingen. Na een half jaar wordt de voortgang getoetst. In 2011 hebben
de volgende audits plaatsgevonden:
• Aanname en opleidingsbeleid;
• Coloncarcinoom;
• Complicatieregistratie;
• Informed consent;
• Medische dossiervoering;
• Vervolgaudit OK Top 2-3;
• Afdelingsaudit revalidatie.
Onderstaand de belangrijkste verbeterpunten naar aanleiding van de interne audits in 2011:
• Audit colon carcinoom: vastleggen van de werkwijzen/taken/verantwoordelijkheden en duidelijkere communicatie hierover,
meer aandacht voor het thema ERAS (Enhances Recovery After Surgery), ontwikkelen prestatie-indicatoren voor het traject
coloncarcinoom, actualiseren en vastleggen procedures rondom coloncarcinoom en vastleggen zorgpad coloncarcinoom.
• Audit medische dossiervoering: meer onder de aandacht brengen van de richtlijn Medische dossiervoering en taken/
verantwoordelijkheden/bevoegdheden over de processen vastleggen (polikliniek urologie).
• Vervolgaudit OK Top 2-3: cultuuromslag naar aanleiding van de implementatie van de medische metrolijn en verankering van de
werkwijzen.
• Afdelingsaudit revalidatie: procedures actualiseren en autoriseren, richtlijnen opstellen voor intake nieuwe patiënten en voor
vervolgbehandelingen maatschappelijk werk en psychologie.
Visitaties
Maatschappen en vakgroepen worden regelmatig vakinhoudelijk getoetst door visitaties, uitgevoerd door de wetenschappelijke
beroepsverenigingen. De visitatierapporten worden ter beschikking gesteld aan de directie, sectormanager/RVE-manager
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
62
en het stafbestuur, die samen de rapporten bespreken met de maatschappen en vakgroepen. In deze bespreking worden de
aanbevelingen doorgenomen en waar nodig verbeterpunten afgesproken. De sectormanager/RVE-manager volgt de voortgang van
de verbeterpunten.
Patiënttevredenheidsonderzoek
Op alle poliklinieken wordt eenmaal per jaar door middel van een vragenlijst de patiënttevredenheid onderzocht. De doelstelling
is dat alle zorgafdelingen op welomschreven aspecten van hun zorg- en dienstverlening minimaal het rapportcijfer 8 scoren
in het patiënttevredenheidsonderzoek. Indien de patiënt lager dan een 8 scoort, wordt gevraagd om een toelichting. Op de
verpleegafdelingen wordt periodiek een enquête uitgezet. Op het moment dat er 30 enquêtes zijn geretourneerd, worden
de gegevens verwerkt en de resultaten teruggekoppeld. Op de poliklinieken is in 2011 gemiddeld een 8 of hoger gescoord.
Kritiekpunten op de poli’s zijn met name gerelateerd aan wachttijden en informatie over alternatieven van een voorgestelde
behandeling In 2011 hebben alle standaard verpleegafdelingen zonder uitzondering een 8 of hoger gescoord. Zeer positief staan
de patiënten in het algemeen ten opzichte van de bejegening en verpleegkundige zorg. Ook het respecteren van privacy scoort
bovengemiddeld goed. Zaken waar patiënten beneden de 8 op scoren zijn de schoonmaak en hotelfaciliteiten.
Klachten
Voor informatie over klachten wordt verwezen naar de paragraaf 4.6.2. Klachten.
Melden van (bijna) incidenten
Voor informatie over het melden van (bijna) incidenten wordt verwezen naar paragraaf 4.6.3. Veiligheid.
Indicatoren
Binnen het Scheper Ziekenhuis worden kwaliteitsindicatoren gebruikt voor interne sturing en externe verantwoording. Ook dit
jaar zijn de verplichte prestatie-indicatoren aangeleverd aan de IGZ en Zichtbare Zorg. Hiernaast heeft het Scheper Ziekenhuis
ook zoveel mogelijk de niet verplichte indicatoren aangeleverd aan ZiZo en Zorgverzekeraars Nederland. De eigen uitkomsten zijn
gespiegeld aan de landelijke gegevens en hebben gediend als input voor interne evaluatie. Voor vrijgave van de indicatoren neemt
de Stuurgroep Kwaliteit alle indicatoren door en zet daar waar nodig verbeteracties uit. Ter monitoring van de indicatoren is in het
ziekenhuisbrede kwartaaloverzicht een basisset indicatoren opgenomen. Verder vindt er jaarlijks een bespreking plaats van alle
indicatoren. Onder leiding van de Stuurgroep Kwaliteit worden in het bijzonder de landelijke rapporten over de indicatoren HSMR
en Lange Ligduur geanalyseerd. Opmerkelijke gegevens worden aan de betreffende maatschappen en vakgroepen voorgelegd en
besproken om te komen tot een verklaring. Dit past ook in het veiligheidsmanagementsysteem waarbij aandacht is voor indicatoren
die informatie kunnen bevatten over mogelijke onveilige zorg.
Zorgpaden
Een ander onderwerp binnen kwaliteitszorg is het opzetten en verbeteren van zorgpaden. Doel van een zorgpad is dat
welomschreven voorspelbare zorgprocessen optimaal worden ingericht en leiden tot:
• Acceptabele toegangstijden, doorstroomtijden, ligduur, poliklinische (herhaal)consulten;
• Werken volgens medisch inhoudelijke richtlijnen (professionele normen);
• Meer tevredenheid bij patiënten;
• Meer (patiënt)veiligheid;
• Optimaliseren dossiervoering;
• Acceptabele kostprijzen per DBC (zorgprofielen);
• Aanzetten tot een efficiënter gebruik van faciliteiten en middelen.
In 2011 is samenwerking gezocht met Ziekenhuis Bethesda om alle oncologische zorgpaden met elkaar te vergelijken en te komen
tot gemeenschappelijk zorgpaden. Dit is opgestart in het kader van de inrichting van een gezamenlijk Oncologisch Centrum van
de ziekenhuizen Emmen en Hoogeveen. De zorgpaden long-, mamma-, prostaat- en coloncarcinoom zijn vergeleken en zullen op
korte termijn voor beide ziekenhuizen identiek zijn beschreven. Ter borging van de zorgpaden zijn per zorgpad prestatie-indicatoren
geformuleerd die gemonitord zullen worden.
Ziekenhuis Bethesda
Onder paragraaf 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid is beschreven hoe Ziekenhuis Bethesda het kwaliteitssysteem inricht en ontwikkelt.
In deze paragraaf wordt beschreven hoe door middel van het uitvoeren van externe en interne audits, veiligheidsrondes,
visitaties, tevredenheidsonderzoeken, klachten, melden van (bijna)incidenten en indicatoren wordt beoordeeld in hoeverre het
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
63
kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert. De resultaten van deze beoordelingen worden ingezet om, daar waar nodig, de
kwaliteit van zorg te verbeteren.
Externe en interne audits
Het uitvoeren van audits is een krachtig instrument om kwaliteitsbeleid te toetsen en op basis van de resultaten verbeteringen door
te voeren en het geeft het kwaliteitsdenken (verbetercyclus) op de geauditeerde afdelingen een extra impuls.
Externe audits worden thematisch uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of vinden plaats op eigen verzoek
door hierin gespecialiseerde bureaus:
• Het kwaliteitsmanagementsysteem van Ziekenhuis Bethesda is in 2010 door het NIAZ getoetst (zie 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid),
op basis waarvan het NIAZ heeft besloten Ziekenhuis Bethesda de accreditatiestatus te verlenen. Naast positieve punten heeft
het NIAZ Ziekenhuis Bethesda ook punten ter verbetering meegegeven, zoals het verder ontwikkelen en implementeren van het
beleid aangaande informatiebeveiliging, het centraal beheren van de medisch protocollen, het ontwikkelen van een procedure
voor de controle van de actualiteit van de BIG-registraties en het vrijhouden van vluchtroutes op de OK. Hiertoe is in januari 2011
een actieplan opgesteld. Begin 2012 komt het NIAZ de voortgang van het actieplan toetsen.
• Ziekenhuis Bethesda wil ter ondersteuning van de implementatie van TOP 1, 2 en 3, de Medische Metrolijn gaan invoeren. De
metrolijn bestaat uit opeenvolgende checklists voor alle betrokkenen in het preoperatief, perioperatief en postoperatief proces.
Ter voorbereiding op deze implementatie, is in november 2011 een Quick Scan uitgevoerd. De verbeterpunten die hieruit voort
zijn gekomen, zijn belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van de Metrolijn.
Jaarlijks wordt, op basis van de vierjaarlijkse planning en de interne en externe ontwikkelingen, een jaarplanning opgesteld voor het
uitvoeren van interne audits met als referentie de NIAZ-norm. Interne audits worden uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide
medewerkers. Jaarlijks worden in samenspraak met het managementteam thema’s benoemd, die expliciet aandacht krijgen tijdens
alle audits. In 2011 waren dit de thema’s Hygiëne en infectiepreventie, Communicatie en Informatiebeveiliging. In 2011 zijn de
volgende audits uitgevoerd:
• Proces Inkoop;
• Afdeling Wasserij en Linnenkamer;
• Afdeling Hygiëne en infectiepreventie;
• Afdeling huishoudelijk onderhoud;
• Medewerkersbeleid;
• Opnamebureau;
• Milieumanagementsysteem;
• Geneesmiddelendistributieproces;
• Afdeling medische psychologie (psychologie en maatschappelijk werk);
• Zorgeenheid Vrouw en Kind (Kind en Jongeren inclusief neonatologie).
De bevindingen van de audits worden vastgelegd in verslagen en de verbeterpunten worden opgenomen in actieplannen en/of
jaarplannen. Onderstaand een weergave van de belangrijkste algemene bevindingen/conclusies naar aanleiding van de interne
audits in 2011:
• Voor negen van de tien uitgevoerde audits was het de tweede audit. Ten opzichte van de eerste audit blijkt dat bij alle afdelingen
het kwaliteitssysteem en het kwaliteitsdenken zich goed heeft ontwikkeld. Bevond men zich bij de eerste audit overwegend nog
in de plan/do fase, bij de tweede audit bevinden de meeste afdelingen zich in de check/act fase(borgingsfase). Borging blijft een
punt van aandacht;
• Medewerkers zijn zich bewust dat kwaliteit en veiligheid niet iets is dat van achter een bureau bedacht kan worden, maar dat dit
integraal onderdeel moet uitmaken van het dagelijkse doen en denken;
• Taken en verantwoordelijkheden van functionarissen zijn duidelijk voor betrokkenen;
• Revisie van documenten vindt nog niet altijd binnen de afgesproken termijn van twee jaar plaats;
• Het vinden van documenten op Eskion wordt door medewerkers nog vaak als lastig ervaren, dit geldt met name op afdelingen
waar nog weinig gebruik wordt gemaakt van startpagina’s;
• Afdelingoverstijgende protocollen en procedures zijn bij medewerkers niet altijd bekend;
• In actieplannen worden doelen meer SMART geformuleerd. De toetsing op de voortgang is nog onvoldoende gestructureerd;
• Jaargesprekken worden niet altijd volgens planning uitgevoerd;
• Niet voor alle functies binnen ons ziekenhuis zijn (actuele) functiebeschrijvingen aanwezig;
• Hoofden hebben nog onvoldoende inzichtelijk welke scholingen/trainingen door medewerkers gevolgd moeten worden en/of zijn
gevolgd;
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
64
• Op gebied van Informatieveiligheid en Hygiëne en Infectiepreventie zijn behoorlijke slagen gemaakt;
• De interne communicatie op afdelingsniveau verloopt over het algemeen gestructureerd via werkoverleg en/of nieuwsbrieven;
• Patiëntgerelateerde communicatie heeft tijdens de audits onvoldoende aandacht gehad en zal nadrukkelijker aan de orde moeten
komen in 2012.
Veiligheidsrondes
Zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid.
Visitaties
Maatschappen en vakgroepen worden regelmatig vakinhoudelijk getoetst middels visitaties, uitgevoerd door de eigen
beroepsgroepen. De visitatierapporten worden ter beschikking gesteld aan de directie en het stafbestuur, die samen de rapporten
bespreken met de maatschappen/vakgroepen. De maatschap/vakgroep bespreekt de voor de zorgeenheid van belang zijnde
verbeterpunten met de zorggroepmanager. De zorggroepmanager volgt de voortgang van de verbeteracties.
Huisartsentevredenheidonderzoek
In 2008 is een huisartsentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben de huisartsen besloten een enquête
onder de medisch specialisten te houden. Deze enquête is in samenwerking met de Transmuraal Coördinator in 2010 voorbereid en
is in 2011 gehouden onder de leden van de medische staf van Ziekenhuis Bethesda met als doel de samenwerking tussen huisartsen
en medisch specialisten te optimaliseren. Helaas was de respons laag (26,6%). Hierdoor zijn de gegevens niet uitgebreid globaal
geanalyseerd. De belangrijkste bevindingen waren:
• In zijn algemeenheid zijn de specialisten tevreden over de huisartsen;
• Specialisten zijn geïnteresseerd in feedback over hun eigen werkwijze en willen zowel meer inzicht krijgen in de werkwijze van de
huisarts als inzicht geven in hun eigen werkwijze;
• Transmurale activiteiten zoals de Agora-bijeenkomsten en de Compagnonscursus worden met name bezocht om betrokkenheid
en samenwerking te verbeteren;
• De inhoud van de elektronische verwijsbrief scoort minder goed (lange brieven, slechte lay-out). Aan dit punt zal in 2012
aandacht worden besteed.
De resultaten zijn besproken in een bijeenkomst voor huisartsen en specialisten. Afgesproken is het onderzoek in de toekomst uit te
voeren in een andere vorm, die minder inspanning vraagt van de specialist.
Het volgende traditionele huisartsentevredenheidsonderzoek wordt in 2012 gehouden.
Patiënttevredenheidsonderzoek
Ziekenhuis Bethesda voert één keer per twee jaar schriftelijk een patiënttevredenheidsonderzoek uit bij klinische en poliklinische
patiënten. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2010. Hieruit blijkt dat patiënten, net als voorgaande jaren, tevreden tot zeer
tevreden zijn over Ziekenhuis Bethesda. Met name de persoonlijke aandacht, deskundigheid en duidelijkheid van medewerkers en
specialisten op de poliklinieken worden door patiënten erg gewaardeerd. Daarnaast zijn patiënten positief over de behandeling
op de polikliniek, zoals de snelheid waarmee men op de poli terecht kan, de snelheid van de uitslagen, het kunnen meebeslissen,
de privacy en de informatie over de behandeling. Ook over de bejegening in het ziekenhuis zijn patiënten over het algemeen zeer
tevreden.
In 2011 is, in opdracht van de directie, door de stuurgroep Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) onderzoek gedaan naar andere
vormen en methodieken voor het onderzoeken van patiëntenervaringen. Dit heeft geresulteerd in een advies, waarin is opgenomen
op welke wijze patiëntenervaringen meer structureel ingezet kunnen worden bij het verbeteren, veranderen of vernieuwen van
processen. Dit voorstel is positief door het MT ontvangen en er wordt bekeken in hoeverre hiervoor menskracht en middelen
beschikbaar gesteld kunnen worden in 2012.
Klachten
Voor informatie over de klachten wordt verwezen naar paragraaf 4.6.2 Klachten.
Melden van (bijna) incidenten
Voor informatie over het melden van (bijna) incidenten wordt verwezen naar paragraaf 4.6.3 Veiligheid.
Indicatoren
Binnen Ziekenhuis Bethesda worden prestatie-indicatoren gebruikt voor zowel interne als externe sturing. In dit kader wordt
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
65
deelgenomen aan de programma’s van de IGZ en Zichtbare Zorg en worden er indicatoren opgeleverd voor de zorgverzekeraars.
De IGZ prestatie-indicatoren zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘Basisset Prestatie indicatoren’. De IGZ gebruikt de uitkomsten
van deze indicatoren voor het gefaseerd toezicht houden op instellingen. Het programma Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZiZo)
ondersteunt ziekenhuizen om op een gestandaardiseerde manier inzicht te geven in hun zorgproces en de resultaten en werkt aan
eenduidige sets van kwaliteitsindicatoren. In 2011 heeft Ziekenhuis Bethesda, naast de verplichte resultaten ook zoveel mogelijk
de van toepassing zijnde niet-verplichte indicatoren aangeleverd aan ZiZo en Zorgverzekeraars Nederland. Voor zowel de IGZ- als
de ZiZo-indicatoren heeft Ziekenhuis Bethesda vastgelegd wie verantwoordelijk is voor registratie, rapportage, interpretatie en wie,
indien nodig, actie moet ondernemen naar aanleiding van de resultaten. De uitkomsten van de indicatoren zijn besproken met
de specialisten en hoofden. In die gesprekken worden de resultaten vergeleken met voorgaande jaren en de benchmarkgegevens
van andere Nederlandse ziekenhuizen. Daar waar nodig zijn afspraken gemaakt om verbeteringen door te voeren. Over het
algemeen scoort Ziekenhuis Bethesda bovengemiddeld. Op onderdelen waar minder goed wordt gescoord, heeft dit vooral te
maken met criteria over volumina. Daar waar Ziekenhuis Bethesda hier niet aan kan voldoen, worden samenwerkingsafspraken
gemaakt met het Scheper Ziekenhuis en/of andere ziekenhuizen, zodat wel aan de eisen voldaan kan worden. Daarnaast is er
sprake van registratieproblemen. Dit wil zeggen dat zaken wel goed uitgevoerd worden, maar dit moeilijk aantoonbaar gemaakt
kan worden, doordat een en ander niet digitaal wordt vastgelegd. Voor het aanleveren van de juiste gegevens moet hierdoor veel
handwerk worden verricht en soms leidt dit er toe dat de gegevens niet (volledig) aan te leveren zijn. Algemeen kan geconcludeerd
worden dat de noodzaak voor het opleveren van prestatie-indicatoren een bewustwording op gang heeft doen komen binnen het
ziekenhuis, die een positieve uitwerking heeft op het gevoerde kwaliteitsbeleid.
Leveste Care
Het doel van Leveste Care is om middels verantwoorde zorg de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren; de juiste zorg dient
te worden geboden op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Herkenbaarheid, professionaliteit, nabijheid en zichtbaarheid zijn
daarbij de sleutelwoorden.
Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg
In februari 2011 is wederom een zorginhoudelijke meting gedaan in het kader van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. In de
zomer van 2011 zijn landelijke organisaties tot de conclusie gekomen dat de VVT-indicatorenset, zoals die voorlag, niet voldeed
voor de doelen die de verschillende partijen daarmee wilden bereiken. De metingen geven een indicatie over de kwaliteit van zorg,
maar vallen er niet mee samen, en geven niet zozeer richting voor verbeteringen. Goede zorg is veel meer dan met deze indicatoren
wordt vastgesteld. Daarom ook dat ActiZ samen met haar leden op zoek is naar manieren van informatie verzamelen die meer recht
doen aan de zorg die binnen de relatie tussen cliënt en professional wordt geleverd en die ook aanknopingspunten bieden om zorg
te verbeteren.
In mei 2011 zijn de metingen verricht voor de CQ-index (de cliëntenraadpleging). Hierbij wordt een groot aantal cliënten bevraagd
over circa 50 aspecten. Leveste Care scoort over het algemeen goed tot zeer goed. Dit is significant beter dan andere organisaties in
de regio en het landelijke gemiddelde.
Onderstaand wordt per domein/thema van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg weergegeven wat er in 2011 is gerealiseerd.
Kwaliteit van Leven
• Woon- en leefsituatie: Het bestaande beleid is gecontinueerd. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat veranderingen in goed
overleg met cliënten tot stand komen. Naast zorginhoudelijke activiteiten krijgen ook de aspecten wonen en welzijn een
vanzelfsprekende plek. Het belang van contact en ontmoeting wordt benadrukt.
• Veiligheid wonen en verblijf: In het kader van de bedrijfshulpverlening vonden dit jaar diverse calamiteitenoefeningen plaats. Dit
jaar stond dit in het teken van de verticale verplaatsing middels evac chairs.
• Reanimatiebeleid: Voor de verzorgingshuizen binnen Leveste Care geldt een ‘ja, tenzij’-beleid.
• Mantelzorgbeleid: Hoewel mantelzorgers een belangrijke rol vervullen binnen het geheel van zorgverlening aan cliënten en daar
ook op individueel niveau afspraken over worden gemaakt die vastgelegd worden in het cliëntendossier, ontbrak het tot nu toe
aan een geformaliseerd beleid. Dit beleid is inmiddels vastgesteld en verder uitgerold in 2011.
• Mentaal welbevinden: Het beleid van de afgelopen jaren is gecontinueerd.
Kwaliteit van de zorgverleners
Zorgverleners richten zich op het behouden of bereiken van het optimale niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven
voor de cliënten. Daarbij vinden we het belangrijk dat ze cliëntgericht en deskundig werken en dat cliënten betrouwbaar worden
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
66
ondersteund en op een goede manier worden bejegend. Zorgverleners signaleren tekorten en niet-passende zorg en zoeken daarbij
naar oplossingen. Er is een continue deskundigheidsbevordering door middel van interne en externe scholing, klinische lessen en
bijeenkomsten. Het beleid rondom de gedragscode voor medewerkers en de essenties van bejegening is geëvalueerd en heeft in
2011 een vervolg gekregen met onder andere scholing over feedback en belevingsgerichte zorg.
Kwaliteit van de zorgorganisatie
• Leveringsvoorwaarden: De nieuwe Algemene Voorwaarden voor zorg met bijbehorende overeenkomst zijn per 1 januari 2011
geïmplementeerd. Opgenomen is onder andere wat de rechten en plichten van de cliënt zijn en welke zorg en aanvullende
producten en diensten met de cliënt worden afgesproken. Met de komst van de Algemene Voorwaarden voor zorg zijn bestaande
beleidsafspraken en bijbehorende procedures aangepast, herschreven of indien nodig opnieuw ontwikkeld.
• Zorg- en leef (behandel)plan: Alle cliënten van alle zorglocaties beschikken over een actueel zorgplan. Deze zorgplannen worden
minimaal twee keer per jaar geëvalueerd met zowel de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger als in multidisciplinair verband. De
controle daarop maakt vast onderdeel uit van de afdeling AO/IC. Het digitaal cliëntendossier is op het gebied van het bijwerken
van het dossier niet erg gebruiksvriendelijk en ondersteunt de kwaliteit van leven van de cliënt hiermee onvoldoende. In 2011 is
een project gestart om het bestaande zorgplan te vervangen door een Zorgleefplan dat ingericht is op de vier levensdomeinen
van kwaliteit van leven. In 2012 wordt dit nieuw ingericht cliëntendossier uitgetest in drie vestigingen van Leveste Care.
• Inspraak: De cliënt wordt uitgenodigd vragen, problemen en klachten te uiten. Naast het bestaan van een formele
klachtencommissie heeft Leveste Care een klachtenfunctionaris waar klachten ter bemiddeling worden aangeboden en
geregistreerd worden. Regelmatig vinden er bewoners-/familieavonden plaats en is er structureel overleg met de cliëntenraad.
Vrijwel iedere locatie heeft een cliëntenpanel waarin permanent de (kwaliteit van) voeding wordt besproken. Aan de hand
daarvan worden verbeteringen doorgevoerd.
• Informatievoorziening: Informatie aan cliënten is een belangrijk item in de zorg- en dienstverlening binnen Leveste Care.
In begrijpelijke taal krijgt de cliënt voor en gedurende de zorgverlening mondelinge en schriftelijke informatie. De cliënten
ontvangen voorafgaande aan het starten van de zorgverlening een vast setje met voorlichtingsbrochures. Door middel van
informatiebulletins worden cliënten geïnformeerd over activiteiten.
• Voldoende en bekwaam personeel: Alle locaties voldoen aan de normen voor voldoende bekwaam personeel. Waar nodig hebben
bijscholingen plaatsgevonden zoals op het gebied van het transferbeleid. Gefaseerd zullen alle medewerkers deelnemen aan
trainingen over belevingsgerichte zorg.
• Ketenzorg: Geparticipeerd wordt in het Landelijk Dementieprogramma Drenthe.
Zorginhoudelijke Kwaliteit en veiligheid
• Valpreventie: In 2009 is een werkgroep geformeerd met als opdracht de coördinatie van het thema valpreventie op alle locaties
van Leveste Care intramuraal en extramuraal. Daartoe zijn een beleidsnotitie en plan van aanpak opgesteld. De landelijke richtlijn
‘Blijf Staan’ wordt daarbij gevolgd. Veel is reeds opgepakt, één locatie heeft de volledige richtlijn reeds geïmplementeerd en
geborgd. Het project heeft een doorlooptijd tot en met 2012.
• Voorbehouden en risicovolle handelingen: De evaluatie van de bevoegdheidsregeling van de voorbehouden en andere risicovolle
handelingen heeft in 2011 plaatsgevonden. De daaraan gekoppelde uitvoeringsregeling voor voorbehouden en risicovolle
handelingen is geëvalueerd en aangepast. De bijbehorende handelingsprotocollen zijn deels ontwikkeld en reeds bestaande
protocollen zijn geëvalueerd en aangepast.
• Vrijheidsbeperkende maatregelen: De werkwijze en procedure over vrijheidsbeperkende maatregelen zijn in 2010 geëvalueerd.
Op grond van deze evaluatie is in 2011 een nieuwe vragenlijst in het elektronisch cliëntendossier in gebruik genomen. Hiermee
wordt de besluitvorming en de verantwoording over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en de voorafgaande
werkwijze met betrekking tot preventie en alternatieven concreter gemaakt en duidelijker zichtbaar. Het is ook een middel om
nog bewuster om te gaan met het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen en het zo veel mogelijk terugdringen hiervan.
Ter introductie van deze aangepaste werkwijze zijn op alle locaties informatiebijeenkomsten georganiseerd.
• Risicosignalering: In 2011 is het registreren, signaleren en opvolgen van risico’s van zorgproblemen structureel ingebed.
Zorgpalet
In 2011 heeft Zorgpalet, in aanvulling op de verplichte CQ-meting (cliëntenraadpleging waarbij een groot aantal cliënten werd
bevraagd over circa 50 aspecten), zelf de CQI herhaald voor alle eenheden. Voor de somatiek en de psychogeriatrie van Weidesteyn
is de CQI in april gemeten door studenten en in de december zijn de herstelzorg, Tonckenshuys en Olden Kinholt door KIWA
Prismant getoetst. Alle eenheden, op de somatiek na, hebben in 2011 beter gescoord dan in 2010. Bij somatiek waren op het
moment van meten veel wisselingen van personeel, waardoor er onrust was. Dit is inmiddels opgelost. In 2012 is Zorgpalet weer toe
aan de officiële CQI-meting. De resultaten van de eigen meting hebben geleid tot verbeterplannen op eenheidsniveau:
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
67
• Bij de somatiek van Weidesteyn is de communicatie rond het zorgleefplan verbeterd. Er is tijdens de zorgleefplanbespreking met
de cliënt beter uitgelegd wat het doel van het zorgleefplan is en de cliënt wordt meer gestimuleerd dit gesprek ook te voeren.
Verder is om de informatie te verbeteren, gestart met huiskamergesprekken. Dit is naar volle tevredenheid. Ook is de informatie
verbeterd die de afdeling zorgbemiddeling aan bewoners verstrekt en is de cliëntenraad gevraagd wat er verder nog aan wensen
leefde op dit gebied. Naar aanleiding hiervan zijn de informatiefolders aangepast. Hiernaast wordt getracht om door middel van
de inzet van vrijwilligers het punt ‘autonomie’ te verbeteren. Ook worden vrijwilligers meer ingezet om aandacht te geven aan
bewoners, iets waar de zorgverleners niet altijd maximaal aan toe komen. Verder is er voortdurend aandacht geweest voor het
verbeteren van de maaltijden. Een structureel goede oplossing met de leverancier is nog niet gevonden, waardoor dit een punt
van aandacht blijft. Er worden hiertoe onder meer proeverijen georganiseerd.
• De psychogeriatrieafdelingen Weidesteyn zijn gestart met huiskamergesprekken met familie om het onderdeel inspraak en
overleg te verbeteren. Verder is er een project begonnen om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zo veel mogelijk te
minimaliseren. Ook is de woonomgeving sterk verbeterd qua sfeer door nieuw meubilair, nieuwe wandbekleding en aandacht
voor binnenhuisarchitectuur.
• De herstelzorg, Tonckenshuys en Olden Kinholt hebben hun cijfers in december ontvangen en zullen in 2012 verbeterplannen
opstellen. Op bijna alle punten is door deze eenheden hoger gescoord dan de spiegelgroep. Aandachtspunt voor alle eenheden
is ‘autonomie’. Doordat cliënten ieder jaar meer beperkingen krijgen, neemt het gevoel van autonomie af. Herstelzorg heeft
voor het eerst aan het revalidatieonderzoek meegedaan. Een vergelijking met vorig jaar of met de spiegelgroep is hierdoor nog
niet mogelijk. Overal scoort herstelzorg tussen de drie en de vier (vier is het maximum). Alleen het onderwerp ‘informatie over
het revalidatiecentrum’ heeft een score van drie en is een aandachtspunt. Voor de psychogeriatrie van Tonckenshuys en Olden
Kinholt is ook het punt ‘vrijheidsbeperking’ een aandachtspunt. Voor het verzorgingshuisdeel van Tonckenshuys geldt dat het
zorgleefplan nog beter kan. Dit geldt ook voor Olden Kinholt. Voor de thuiszorg van Olden Kinholt is inspraak een verbeterpunt.
In november heeft de zorginhoudelijke meting (ZZI) plaatsgevonden in het kader van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De
ZZI-score laat op alle onderdelen een score op of boven het gemiddelde van Nederland zien, met uitzondering van risicosignalering.
Aan verbetering op dit punt wordt gewerkt. Verder heeft Zorgpalet voorbereidingen getroffen om in 2012 alle zorginhoudelijke
indicatoren niet jaarlijks, maar driemaandelijks inzichtelijk te hebben.
4.6.2 Klachten
ZLM
In deze paragraaf wordt per werkmaatschappij ingegaan op alle zaken rondom klachten van patiënten/cliënten:
• Klachtenregeling;
• Geregistreerde klachten door ombuds-/klachtenfunctionaris;
• Klachtencommissie;
• Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten.
In algemene zin kan opgemerkt worden dat het aantal ingediende klachten per werkmaatschappij niet per definitie iets zegt over de
kwaliteit van de geleverde zorg. Ook de laagdrempeligheid waarmee klachten kunnen worden ingediend, de definitie van een klacht
en de wijze van registeren van klachten is van invloed op het aantal feitelijk geregistreerde klachten. Zo is bij Ziekenhuis Bethesda de
sterke stijging van het aantal klachten in 2011 ten opzicht van 2010 hoofdzakelijk veroorzaakt door de introductie van een andere
wijze van klachtenregistratie. Ook is de omvang van een werkmaatschappij en het soort werkmaatschappij (Cure/Care) van invloed
op het aantal klachten.
Scheper Ziekenhuis
Klachtenregeling
Binnen het Scheper Ziekenhuis verzorgt de ombudsfunctionaris de eerste opvang van klachten van patiënten en/of hun familie. De
opvang door de ombudsfunctionaris is laagdrempelig: patiënten of hun familie kunnen zowel persoonlijk, telefonisch als schriftelijk
een klacht indienen. De ombudsfunctionaris informeert, adviseert en ondersteunt een klager bij de afhandeling van zijn klacht
en bemiddelt tussen klager en aangeklaagde. De ombudsfunctionaris is neutraal en objectief. Zij doet géén uitspraak over de
gegrondheid van een klacht. Het verdient altijd de voorkeur dat onvrede in eerste instantie in de lijn wordt besproken en opgelost.
Wanneer dit niet leidt tot tevredenheid of wanneer men hulp nodig heeft kan men zich tot de ombudsfunctionaris wenden.
Desgewenst kan er ook een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Klachten worden door het Scheper Ziekenhuis
gebruikt om de zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
68
Geregistreerde klachten door ombudsfunctionaris
In onderstaande tabel is het aantal geregistreerde klachten door de ombudsfunctionaris weergegeven gedurende de afgelopen vijf
jaren.
Jaar
Aantal klachten
2011
2010
2009
2008
2007
296
292
287
195
187
Tabel 36: Aantal geregistreerde klachten ombudsfunctionaris Scheper Ziekenhuis
Het totaal aantal klachten is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen, van 292 klachten in 2010 naar 296 klachten in 2011. Dit is een
stijging van 1.4%. Echter een aantal belangrijke productieparameters tonen over 2011 een nog grotere groei aan van de geleverde
zorg ten opzichte van 2010.
In het overzicht hieronder zijn de klachten ingedeeld naar beroepsgroep waar tegen geklaagd is.
Tegen wie werd er geklaagd?
Medisch specialisten
Aantal
Percentage
2011
2010
2009
2011
2010
2009
153
125
138
52%
43%
48%
Polimedewerkers
23
27
31
8%
9%
11%
Verpleegkundigen
50
61
62
17%
21%
22%
Paramedische beroepen
23
30
19
8%
10%
7%
Facilitaire sector
15
24
12
5%
8%
4%
Overig
32
25
25
11%
9%
9%
Totaal
296
292
287
100%
100%
100%
Tabel 37: Tegen wie werd klacht ingediend Scheper Ziekenhuis
In onderstaande tabel wordt het aantal klachten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd.
Onderwerp waarover is geklaagd Aantal
Percentage
2011
2010
2009
2011
2010
2009
Informatieverstrekking
31
32
33
10%
11%
12%
Medisch technisch handelen
70
60
77
24%
21%
27%
Relationele sfeer
84
71
81
28%
24%
28%
Organisatie
76
93
74
26%
32%
26%
Voorzieningen
16
26
11
5%
9%
4%
Financiën
19
10
11
6%
3%
4%
296
292
287
100%
100%
100%
Totaal
Tabel 38: Onderwerpen waarover is geklaagd Scheper Ziekenhuis
Klachtencommissie
In 2011 hebben drie klagers in totaal minimaal zes klachten ingediend bij de klachtencommissie (dit aantal kan nog wijzigen
vanwege nog lopende procedures), waarvan er in 2011 vijf klachten door de klachtencommissie in behandeling zijn genomen
en waarbij één klacht is ingetrokken. Op dit moment zijn nog niet alle procedures afgerond; minstens drie klachten zijn nog in
behandeling. Het oordeel van de klachtencommissie over de twee afgeronde klachten was dat beide klachten ongegrond zijn. De
klachtencommissie heeft naar aanleiding van de behandelde klachten één aanbeveling uitgebracht aan de directie. Ten opzichte van
2010 is dit een aanzienlijke daling van het aantal klagers en klachten (in 2010 waren er tien klagers en 27 klachten).
Hiernaast waren er in 2011 veertien klagers die zich in eerste instantie met hun klacht gewend hebben tot de klachtencommissie.
Echter na voorlichting over de klachtopvang door de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, hebben zij ervoor gekozen om
hun klacht niet bij de klachtencommissie in te dienen, maar een bemiddelingstraject via de ombudsfunctionaris te doorlopen.
Voor de samenstelling van de klachtencommissie wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 76).
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
69
Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten
Naar aanleiding van de klachten die zijn ingediend bij de ombudsfunctionaris zijn diverse verbeteracties in gang gezet, hieronder
een aantal voorbeelden:
• Beter bekend maken van reeds bestaande afspraken omtrent inzagerecht dossier;
• Aanpassen nieuwsbrief verpleegafdeling;
• Binnen het primaire proces worden geen uitspraken meer gedaan over de kosten van behandelingen op een polikliniek;
• Alle medewerkers nogmaals kenbaar maken dat men vertrouwelijk en zorgvuldig dient om te gaan met medische gegevens;
• Patiënten informeren wanneer het mogelijk is dat een operatie door een andere arts uitgevoerd wordt dan de ‘eigen’ arts;
• Patiënten bij lange wachttijden (wachtlijst) informeren over de mogelijkheid tot het doen van een spoedaanvraag via de huisarts.
Ziekenhuis Bethesda
Klachtenregeling
Ziekenhuis Bethesda hanteert een klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe met klachten van patiënten wordt omgegaan.
Deze regeling is gebaseerd op de landelijke Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (2004). Uitgangspunt daarbij is een laagdrempelige
en professionele klachtenopvang, - bemiddeling en/of – behandeling. Belangrijkste doelen van de klachtenregeling zijn het zo goed
mogelijk tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van zijn onvrede, alsmede bijdragen aan kwaliteitsverbetering van
de zorg.
Een klacht kan op verschillende manieren bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ingediend: schriftelijk, telefonisch, per
mail, via de website van het ziekenhuis of via de folder ‘Dit wil ik nog even kwijt’ die patiënten standaard na opname meekrijgen.
De klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij een klacht en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Ook met vragen, opmerkingen
of voor advies kan men een beroep doen op de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt zich neutraal en objectief
op en geeft geen oordeel over de gegrondheid van een klacht. Klachtenfunctionarissen in de regio hebben zich verenigd in een
platform, gericht op deskundigheidsbevordering en gegevensuitwisseling. Dit platform maakt onderdeel uit van de landelijke
beroepsvereniging VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg).
Geregistreerde klachten door klachtenfunctionaris
Registratie en rapportage van klachten en claims vindt plaats via het integrale registratiesysteem van Infoland (I-task), waarin ook de
VMS-meldingen geregistreerd worden (zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid). In onderstaand overzicht is het aantal geregistreerde klachten
door de klachtenfunctionaris weergegeven gedurende de afgelopen vijf jaren.
Jaar
Aantal klachten
2011
2010
2009
2008
2007
373
202
186
174
166
Tabel 39: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Ziekenhuis Bethesda
De groei van het aantal klachten gedurende de afgelopen vijf jaar heeft te maken met het feit dat er in algemene zin meer aandacht
is gekomen voor de rechten van de patiënt, het ziekenhuis de patiënten meer motiveert hun grieven kenbaar te maken en dat
patiënten/familie steeds kritischer en mondiger worden. De aanzienlijke stijging van het aantal klachten in 2011 ten opzichte van
de voorgaande jaren wordt met name veroorzaakt doordat er sinds 2011 een andere manier van het registreren van meldingen/
signalen plaatsvindt.
Binnen de klachtenregistratie van Ziekenhuis Bethesda wordt niet op eenduidige wijze vastgelegd tegen welke beroepsgroep
geklaagd is, waardoor deze gegevens niet opgeleverd kunnen worden.
In onderstaande tabel wordt het aantal klachtaspecten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd (deze aantallen zijn
hoger dan het aantal klachten, omdat er per klacht meerdere klachtaspecten kunnen zijn).
Onderwerp waarover is geklaagd Medisch technisch handelen
Verpleegkundige zorg
Relatie/bejegening
Aantal
Percentage
2011
2010
2009
2011
2010
2009
79
57
37
10%
19%
22%
82
45
23
10%
15%
14%
294
52
27
37%
17%
16%
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
70
Informatie/communicatie
130
80
37
17%
26%
22%
Organisatie/afstemming/planning
102
48
33
13%
16%
19%
Medicatie
25
7
4
3%
2%
2%
Voorzieningen
34
6
8
4%
2%
5%
Hotelfunctie
25
3
1
3%
1%
1%
Administratie/financiën
15
4
0
2%
1%
0%
786
302
170
100%
100%
100%
Totaal
Tabel 40: Onderwerpen waarover is geklaagd Ziekenhuis Bethesda
Klachtencommissie
In situaties waarbij bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat oplevert of waarbij de klager een
uitspraak wenst over de gegrondheid van de klacht, kan die worden voorgelegd aan de klachtencommissie. In de klachtencommissie
van Ziekenhuis Bethesda hebben zitting: twee externe leden (een jurist/advocaat als voorzitter, een huisarts, een vertegenwoordiger
van patiënten), drie interne leden (een medisch specialist, een paramedicus en een hoofd zorgeenheid) en een jurist als (extern)
ambtelijk secretaris. Om te waarborgen dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon op wiens
gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft, is er voor elk intern lid een plaatsvervanger benoemd. Voor de samenstelling van
de klachtencommissie in 2011 wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 77).
In 2011 hebben vijf klagers klachten ingediend bij de klachtencommissie. Deze klachten zijn allemaal door de klachtencommissie
in behandeling genomen. Slechts een van deze klachten is in 2011 afgehandeld. Deze klacht richtte zich tegen twee behandelaren.
Tegen een van hen is de klacht gegrond verklaard, tegen de andere ongegrond. De andere vier klachten waren aan het eind van
het jaar nog in behandeling bij de commissie. Van drie van deze klachten was het tijdstip van indienen (in de laatste twee maanden
van het jaar) hiervan de reden. De klachtencommissie heeft naar aanleiding van de behandelde klachten geen aanbevelingen
uitgebracht aan de directie. De reden om geen advies uit te brengen naar aanleiding van de gegronde klacht was dat de procedure
die tot de klacht had geleid inmiddels was aangepast en herhaling niet te verwachten was.
Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten
Naar aanleiding van de klachten die zijn ingediend bij de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie zijn op de desbetreffende
afdelingen diverse verbeteractiviteiten in gang gezet. Hieronder een aantal voorbeelden:
• Borging van privacy bij intake- en familiegesprekken;
• Speciale zorg voor de oudere patiënt (werkgroep);
• Adequater informeren van het thuisfront na OK;
• Extra aandacht voor het aantal bezoekers rond het bed, zeker rond tijdstip van de maaltijd (werkgroep);
• Verbeteren van afspraken omtrent het aantal pogingen van infuus en dergelijke inbrengen;
• Verbeteren van afspraken rond het antistollingsbeleid voor OK conform protocol;
• Actualiseren afspraken rond het hoofdbehandelaarschap;
• Bevorderen goede communicatie rond overdracht patiënt;
• Meer aandacht en zorg voor patiënt alleen op kamer of op ‘andere’ afdeling;
• Zachtere verlichting op kraamafdeling in verband met het ’s nachts borstvoeding geven;
• Inzichtelijker maken van de informatie over klachten op de website van het ziekenhuis;
• Beter op elkaar afstemmen planning OK en opname/oproeptijd;
• Updaten en opnieuw onder de aandacht brengen van diverse protocollen (bijvoorbeeld gemengd verplegen, bewaartermijn
dossier, kwijtraken eigendommen, beschadiging tanden door intubatie);
• Aanbrengen technische aanpassingen in wachtkamer revalidatie.
Leveste Care
Klachtenregeling
Voor alle locaties van Leveste Care geldt dat de Klachtenregeling Zuidoost-Drenthe geborgd is. In maart 2011 is de actuele versie
geïmplementeerd. Nieuw in de regeling is dat een klager in beroep kan gaan bij de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en
Thuiszorg. Er is een duidelijke procedure en er wordt in de praktijk naar gewerkt. Cliënten worden gestimuleerd om zich te uiten en
medewerkers worden gestimuleerd om adequaat te reageren op signalen van wensen, behoeften, verwachtingen die niet stroken,
onvrede of een klacht. Klachten kunnen op drie manieren worden afgehandeld: door de leidinggevenden/medewerker, door de
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
71
klachtenfunctionaris en/of door de klachtencommissie. In de tussentijdse audit voor het Bronzen Keurmerk in 2011 is gebleken dat
alle locaties voldoen aan de voorwaardelijke criteria die betrekking hebben op het onderwerp ‘Klachten Cliënten’.
Geregistreerde klachten door klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is binnen de organisatie het aanspreekpunt over de klachtenregeling en ze draagt zorg voor het vlot en naar
tevredenheid bemiddelen dan wel afhandelen van de klachten die bij haar binnenkomen.
Onderstaand het aantal geregistreerde klachten in het kader van opvang en bemiddeling van klachten door de klachtenfunctionaris
van Leveste Care in de periode 2007-2011.
Jaar
Aantal klachten
2011
2010
2009
2008
2007
8
17
12
10
16
Tabel 41: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Leveste Care
In de tabel hieronder zijn de klachten ingedeeld naar beroepsgroep waar tegen geklaagd is.
Tegen wie werd er geklaagd? Aantal
Percentage
2011
2010
2009
2011
2010
2009
Verpleging en verzorging
1
2
4
13%
12%
33%
(verpleeghuis)arts
0
0
0
0%
0%
0%
Medewerkers EAD
0
1
0
0%
6%
0%
Medewerkers facilitaire dienst
1
1
0
13%
6%
0%
Medewerker dienst behandeling
0
1
0
0%
6%
0%
Meerdere diensten betrokken
6
12
8
74%
71%
67%
Overig
0
0
0
0%
0%
0%
Totaal
8
17
12
100%
100%
100%
Tabel 42: Tegen wie werd klacht ingediend Leveste Care
In onderstaande tabel wordt het aantal klachten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd.
Onderwerp waarover is geklaagd Aantal
Percentage
2011
2010
2009
2011
2010
2009
Behandeling/verpleging/verzorging
0
2
4
0%
12%
33%
Medicijnen
0
0
0
0%
0%
0%
Bereikbaarheid/beschikbaar
0
3
1
0%
18%
8%
Coördinatie van zorg
0
1
1
0%
6%
8%
Informatie zorg/behandeling
0
0
0
0%
0%
0%
Diagnose/onderzoek
0
0
0
0%
0%
0%
Opname, overplaatsing, ontslag
0
0
0
0%
0%
0%
Bejegening
1
1
1
13%
6%
8%
Faciliteiten/omstandigheden
0
0
2
0%
0%
17%
Rekening
0
1
0
0%
6%
0%
Algehele onvrede
7
7
2
87%
41%
17%
Vergoeding behandeling/verzorging
0
1
1
0%
6%
8%
Aanbod/werkwijze
0
0
0
0%
0%
0%
Privacy
0
1
0
0%
6%
0%
Totaal
8
17
12
100%
100%
100%
Tabel 43: Onderwerpen waarover is geklaagd Leveste Care
Er zijn in 2011 acht klachten bij de klachtenfunctionaris ingediend. De klachten komen uit Holdert, Paasbergen, de Horst,
Holtingerhof en Zuidermarke. Er is één klacht waarvan de afhandeling doorloopt in 2012. In Holdert is een grote teruggang te
zien in het aantal klachten, van zeven in 2010 naar één in 2012. Mogelijk is er sprake van een nieuwe stabiliteit na de hectiek van
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
72
nieuwbouw en alle veranderingen die daarbij kwamen kijken. Ook in de Horst en Zuidermarke zijn minder klachten. Na jaren zonder
klachten zijn vanuit Holtingerhof (een) en Paasbergen (twee) klachten ingediend. Bij zo’n gering aantal klachten is het niet zinvol
hier conclusies aan te verbinden. Er is wel een tendens merkbaar op de locaties dat de klager zelf het initiatief neemt om samen
met betrokken medewerker of manager de klacht op te lossen. Dit gebeurt soms door tussenkomst van de klachtenfunctionaris
(veertien keer) met vragen over de klachtenprocedure, voor advies hoe de klacht aan te pakken of om zijn verhaal te doen.
De inspanning die geleverd wordt door medewerkers om deze laagdrempeligheid positief te beïnvloeden, werkt. Het resultaat
hiervan is zichtbaar in de hogere scores van het cliëntervaringonderzoek (CQ) in 2011, vergeleken met de uitkomsten van 2009,
waar het gaat om de items die een relatie hebben met de klachtenregeling. Een andere factor die mee kan spelen is dat er in 2011
gestart is met het op alle locaties (per unit) registreren en oplossen van ongenoegens, de zogenaamde informele klachten die de
klachtenfunctionaris niet bereiken. De op deze wijze gemelde ongenoegens hebben met name te maken met de wasvoorziening
en de maaltijden. Uit het feit dat cliënten/familie vaak aan medewerkers vragen om een klacht te registreren, in plaats van zelf
een formulier in de bus te doen, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er sprake is van laagdrempeligheid. De registratie van
deze ongenoegens maakt voor de betrokken unitmanager inzichtelijk of er sprake is van een incident of een structureel knelpunt,
waardoor ook het inzetten van eventuele verbetermaatregelen wort vergemakkelijkt.
Klachtencommissie
Wanneer een klager een beoordeling over de gegrondheid van de klacht wenst, kan hij naar de onafhankelijke klachtencommissie.
De leden van deze commissie werken niet bij Leveste Care, waarmee de onafhankelijkheid gewaarborgd is. De klachtencommissie
heeft ook een specifieke taak bij het toepassen van artikel 41 van de Wet BOPZ. In 2011 is er geen klacht ingediend bij de
klachtencommissie. Voor de samenstelling van de klachtencommissie wordt verwezen naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel
78).
Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten
Naar aanleiding van de ingediende klachten zijn geen structurele knelpunten en algemene verbeteractiviteiten te destilleren. Wat
opvalt is dat bij de analyse van de klachten sprake is van een algehele onvrede (zeven van de acht klachten). De klacht begint bij
het ene onderwerp, maar gaat vervolgens over in een volgende. Bij doorvragen geeft de klager aan dat hij zich niet altijd begrepen
voelt, er vindt niet altijd een terugkoppeling van afspraken plaats, of de klager heeft de indruk dat zijn klacht niet serieus genomen
wordt. De aanbevelingen zijn gericht op het doorgaan op de ingeslagen weg. Cliënten moeten ervaren dat het de moeite waard
is om aan te geven wat de wensen, behoeften en verwachtingen zijn. Een goede zorgrelatie tussen de cliënt en de medewerker
is hierbij van groot belang. Om dit te bevorderen is het advies om medewerkers nog meer dan nu al gebeurt te stimuleren om te
werken volgens het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.
Zorgpalet
Klachtenregeling
Zorgpalet beschikt over een klachtenregeling. (Toekomstige) cliënten worden voor opname over deze regeling en de mogelijkheden
voor het indienen van een klacht geïnformeerd. In de klachtenfolder wordt aangegeven bij wie men terecht kan met eventuele
klachten en cliënten worden ook uitgenodigd hun ideeën en op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Uitgangspunt is dat de
klacht wordt opgelost daar waar deze zich voordoet. Indien gewenst kan een klachtenfunctionaris bemiddelen en/of adviseren.
Mochten de geboden mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, dan is er de mogelijkheid voor cliënten zich te wenden tot de
klachtencommissie.
Geregistreerde klachten door klachtenfunctionaris
Onderstaand het aantal geregistreerde klachten door de klachtenfunctionaris in de afgelopen vijf jaren.
Jaar
Aantal klachten
2011
2010
2009
2008
2007
14
17
15
9
5
Tabel 44: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Zorgpalet
Uitgesplitst naar de diverse locaties en eenheden van Zorgpalet hebben de volgende klachten zich voorgedaan die door de
organisatie zelf naar tevredenheid van de klagers zijn opgelost:
• In Weidesteyn hebben zich tien klachten voorgedaan: Deze zijn alle naar tevredenheid afgehandeld. Bij drie hiervan was de
klachtenfunctionaris betrokken bij de afhandeling van de klacht. De klachten gingen voornamelijk over zorginhoudelijke zaken,
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
73
maar in een aantal gevallen was ook sprake van gebrekkige communicatie naar bewoners en/of cliënten. Een van de klachten ging
over (het gebrek aan) hygiëne. De informatievoorziening naar cliënten toe is in 2011 verbeterd en in 2012 zal het foldermateriaal
worden geactualiseerd. Hygiëne is ook onderwerp geweest van de interne audit en alle hygiëneprotocollen worden op dit
moment aangescherpt.
• In het Tonckenshuys hebben zich twee klachten voorgedaan: De klachtenfunctionaris is bij de afhandeling van een van deze
klachten betrokken geweest. Eén klacht ging over de opvolging op een sensor en een klacht betrof de kwaliteit van zorg en de
communicatie. Beide klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. In 2012 zal worden bekeken of gebruik gaat worden gemaakt
van betere sensoren.
• Olden Kinholt heeft twee klachten ontvangen: Een klacht had te maken met waterschade in een appartement. De geleden
schade is, naar tevredenheid van de cliënt, vergoed. De andere klacht is uiteindelijk door de klachtencommissie afgehandeld (zie
hieronder).
• Extramurale zorg van alle drie locaties: hier hebben zich geen klachten voorgedaan.
In de tabel hieronder zijn de klachten ingedeeld naar beroepsgroep waar tegen geklaagd is (deze aantallen zijn hoger dan het aantal
klachten, omdat een klacht over meerdere functionarissen kan gaan).
Tegen wie werd er geklaagd? Aantal
2011
2010
2009
2011
Medisch specialisten
Verpleegkundigen
Percentage
2010
2009
2
0
0
13%
0%
0%
12
2
1
75%
22%
7%
1
1
2
6%
11%
13%
Facilitaire sector
Overig
1
6
12
6%
67%
80%
Totaal
16
9
15
100%
100%
100%
Tabel 45: Tegen wie werd klacht ingediend Zorgpalet
In onderstaande tabel wordt het aantal klachten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd (deze aantallen zijn hoger dan
het aantal klachten, omdat er per klacht meerdere klachtaspecten kunnen zijn).
Onderwerp waarover is geklaagd Medisch technisch handelen en
Aantal
Percentage
2011
2010
2009
2011
2010
2009
6
2
4
32%
22%
27%
10
2
2
50%
22%
13%
2
5
6
12%
56%
40%
relationele sfeer
Organisatie en voorzieningen
Informatieverstrekking en financiën
Overig
1
0
3
6%
0%
20%
Totaal
19
9
15
100%
100%
100%
Tabel 46: Onderwerpen waarover is geklaagd Zorgpalet
Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit een jurist, een specialist ouderengeneeskunde en een onafhankelijk voorzitter. In deze
samenstelling kan de commissie ook BOPZ-klachten behandelen. Voor de samenstelling van de klachtencommissie wordt verwezen
naar bijlage A Namenoverzicht ZLM (tabel 79). In 2011 is één klacht bij de klachtencommissie ingediend. De klacht betrof de
kwaliteit van zorg die in Olden Kinholt was geleverd. De klacht is gegrond verklaard en heeft geleid tot een aanscherping van het
decubitusprotocol, waarin ook de afspraken met de huisarts zijn geborgd.
Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten
In algemene zin worden klachten, zoals hierboven beschreven, gebruikt om verbetering in de zorg of anderszins aan te brengen. In
het voorgaande is beschreven tot welke verbeteringen de genoemde klachten hebben geleid. Resultaten van verbeteringen worden
achteraf zoveel mogelijk weer naar de klager teruggekoppeld.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
74
4.6.3 Veiligheid
ZLM
Kwaliteit en veiligheid vormen binnen ZLM een geheel. Het beleid van ZLM op dit gebied is te lezen in paragraaf 4.5 Algemeen
kwaliteitsbeleid.
Scheper Ziekenhuis
Hieronder wordt met betrekking tot veiligheid binnen het Scheper Ziekenhuis nader ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Veiligheidsmanagementsysteem (VMS);
• MediRisk;
• HSMR-cijfers.
Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Binnen het Scheper Ziekenhuis hebben kwaliteit en veiligheid een hoge prioriteit. Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren
(stuurinformatie) en het gebruik van procedures om veiligheid continu te meten en te verbeteren, passen naadloos in de
basisfilosofie van het ziekenhuis: ‘wij bieden veilige zorg van meetbare kwaliteit’. Het veiligheidsmanagementsysteem (en het
risicomanagementsysteem) maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem van het Scheper Ziekenhuis. In dit
kader is ten aanzien van veiligheid de focus gelegd op:
• Veilig Incident Melden (VIM);
• Centrale VIM-commissie;
• Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI);
• Veiligheidsrondes;
• Veiligheids(cultuur);
• Sire;
• Informatiebeveiliging;
• Tien landelijke veiligheidsthema’s;
• MediRisk;
• HSMR-cijfers.
Veilig Incident Melden (VIM)
In 2011 zijn ook de laatste afdelingen gestart met veilig incident melden (vimmen): de afdeling automatisering, de afdeling
patiëntenvervoer en de afdeling services. De nadruk heeft gelegen (en ligt nog steeds) in het bevorderen van het gebruik van de
verbetermodule, waardoor verbeteracties ziekenhuisbreed gemonitord kunnen worden. Om de communicatie met de VIM-teams te
optimaliseren, worden nieuwsbrieven ingezet en kunnen VIM-teams ondersteuning op maat aanvragen via de adviseur veiligheid.
De status van de VIM-teams en hun acties hebben ook nadrukkelijk op de agenda gestaan van de begeleidingsgesprekken. Verder
heeft de arbo-coördinator in 2011 een koppeling gekregen met de incidentmeldingen over medewerkers.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meldingen van (bijna) incidenten in 2010/2011 binnen de zorg, gerubriceerd naar de
aard van het incident.
Aard van de gebeurtenis in een periode
2011
2010
Medicatie/infusie
32%
23%
Vallen
8%
12%
Apparatuur/materialen
9%
6%
Identificatie
3%
6%
Bloedproducten
0%
2%
Onderzoek
1%
10%
13%
13%
Werkwijze/beleid/protocollen/ richtlijnen
9%
11%
Verpleging/verzorging
4%
5%
Behandeling
6%
7%
Communicatie/registratie
Overig
15%
4%
Totaal
100%
100%
Tabel 47: Aard VMS-meldingen Scheper Ziekenhuis
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
75
Centrale VIM-commissie
In 2011 zijn alle afdelingen overgegaan op het Veilig Incident Melden en kreeg de FONA commissie een andere invulling en een
nieuwe naam: de centrale VIM-commissie. De taken van de centrale VIM-commissie zijn:
• Het signaleren van trends en patronen in de incidentmeldingen ziekenhuisbreed, dus op centraal niveau;
• Monitoren van de inhoud en het niveau van de verbeteracties zoals die door de decentrale VIM-teams worden uitgezet;
• Ondersteunen van de decentrale VIM-teams;
• Adviseren van de directeur over afdeling overstijgende verbeteracties en de kwaliteit van de decentrale VIM-teams.
De leden van de centrale VIM-commissie hebben allemaal een aantal incidentroutes als aandachtsveld. Bijzonderheden binnen
deze aandachtsvelden staan centraal binnen de periodieke overleggen van de centrale VIM-commissie. Bijzondere aandacht heeft
de behandelsnelheid van incidenten. Bekend is namelijk dat een snelle(re) actie op gedane meldingen het melden van nieuwe
incidenten stimuleert. Het uiteindelijke doel is het ontvangen van meer meldingen, maar van een minder hoog risico.
Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI)
Voor het prospectief inventariseren van risico’s gebruikt het Scheper Ziekenhuis de HFMEA-Light methodiek, ook wel Safer (Scenario
Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico’s) genoemd. Dit is een verkorte, efficiëntere manier van HFMEA (Health Failure Mode en
Effect Analysis). Doel is om mogelijke afwijkingen in processen te inventariseren, te prioriteren op risico’s en verbetermaatregelen
te formuleren. Het Scheper Ziekenhuis past deze methodiek bijvoorbeeld toe bij de aanschaf/vervanging van apparatuur, risicovolle
processen met veel incidentmeldingen en verbetermogelijkheden en kritische processen. De uitvoering van een PRI vindt altijd
plaats door een multidisciplinair team. In 2011 zijn verschillende mensen opgeleid om PRI’s te begeleiden en uit te voeren. In 2011
zijn de volgende PRI’s uitgevoerd: aanschaf medische apparatuur, bouwkundige situatie IC en SEH, instellen infuuspompen en
bewakingssysteem kinderafdeling.
Verder is in 2011 de richtlijn Introductie nieuwe interventies vastgesteld. Het doel hiervan is te voorzien in algemene richtlijnen voor
de introductie van nieuwe medische of chirurgische procedures in het Scheper Ziekenhuis en de aspecten die daarbij ter overweging
genomen zouden moeten worden. Het gebruik van zo’n formele procedure voor de introductie van nieuwe medische/chirurgische
procedures draagt bij aan het verbeteren van de zorg, terwijl tegelijkertijd de belangen van patiënten, artsen en organisaties
worden beschermd. De commissie nieuwe medische en chirurgische Interventies (CNMCIT) reguleert en bewaakt de introductie van
de richtlijn binnen het Scheper Ziekenhuis.
Veiligheidsrondes
Binnen het Scheper Ziekenhuis worden veiligheidsrondes uitgevoerd door de directie. Doel van de veiligheidsrondes is inzicht
krijgen in hoe patiëntveiligheid op de afdeling leeft en werkt, door het op gang brengen van een gesprek tussen management/
leidinggevenden en medewerkers op een afdeling. Een veiligheidsronde wordt uitgevoerd door de directeur, een sectormanager
zorg en een lid van het stafbestuur. Een niveau 5 verpleegkundige kwaliteit & innovatie ondersteunt tijdens de veiligheidsronde. In
2011 zijn de volgende acht veiligheidsrondes uitgevoerd: apotheek, voeding, polikliniek oogheelkunde, verpleegafdeling neurologie,
gynaecologie, polikliniek orthopedie, polikliniek chirurgie en polikliniek neurologie. Op basis van de bevindingen tijdens de
veiligheidsrondes bepaalt de betreffende afdelingsmanager welke verbeterpunten worden opgepakt. Hiernaast zijn in 2011 in het
kader van de uitrol van het kwaliteitsmanagementsysteem op een de volgende poliklinieken safety checks uitgevoerd die dienen
als nulmeting op afdelingsniveau: longgeneeskunde, kindergeneeskunde, reumatologie, oogheelkunde, interne geneeskunde,
endoscopie (behandelpoli), cytostatica (behandelpoli), revalidatie volwassenen, dermatologie, geriatrie, KNO, neurologie, plastische
chirurgie, urologie, anesthesie, gynaecologie en kaakchirurgie.
(Veiligheids)cultuur
Doelstelling is de veiligheidscultuur om te buigen van reactief (in actie komen als het (bijna) incident heeft plaatsgevonden) naar
proactief (incidenten zoveel mogelijk voorkomen door alert te zijn op onveilige situaties). In dit kader zijn in 2011 de volgende
activiteiten ontwikkeld:
• Er is expliciet aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van veiligheidsonderwerpen. In 2011 is een standaardagenda
vastgesteld voor alle werkoverleggen, waarop veiligheid een vast agendapunt is;
• Het thema veiligheidscultuur wordt standaard besproken bij de introductie van nieuwe medewerkers.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
76
Sire
In 2010 zijn de procedures rondom het melden van incidenten en calamiteiten en het doen van Sire-onderzoeken herzien. In
het Scheper Ziekenhuis zijn inmiddels negen medewerkers tot Sire-onderzoeker opgeleid. Eens per kwartaal vindt structureel
overleg tussen het Bureau kwaliteit en de Sire-onderzoekers plaats met als doel ervaringen uit te wisselen, deskundigheid te
bevorderen en te komen tot werkafspraken. In 2011 zijn zeven Sire-onderzoeken uitgevoerd. Conclusies en aanbevelingen van
de Sire-onderzoeken worden in een eindrapportage aan de directie overhandigd. Monitoring van de verbeteracties worden door
de Stuurgroep Kwaliteit in opdracht van de directeur uitgevoerd. Voorbeelden van verbeteracties zijn: het aanscherpen van het
protocol vrijheidsbeperkende maatregelen inclusief het opstellen van de hierbij geldende juridische kaders en het opnemen van een
verplicht veld rondom de vermelding van allergie in het elektronisch medisch dossier (dit veld bleek niet altijd ingevuld te zijn).
Informatiebeveiliging
De zorgprocessen en ondersteunende processen in het Scheper Ziekenhuis zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de
informatievoorziening. Uitval, verminking of onbevoegde kennisname van gegevens kan grote gevolgen hebben. Een ongestoorde
voortgang van de werkzaamheden, waarbij informatie tijdig, correct en volledig op de juiste plek komt, is van essentieel belang
voor de veiligheid van de patiënt en daarnaast bij het vervullen van taken en behalen van doelstellingen. Dit alles vergt een
goede beveiliging van gegevens waarbij beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid centrale begrippen zijn. In 2011 is op
basis van de resultaten uit de eind 2010 op verzoek van de IGZ uitgevoerde externe audit een plan opgesteld om de borging
van informatiebeveiliging in de organisatie verder te verbeteren. Met de komst van een coördinator informatiebeveiliging is
gestructureerd invulling gegeven aan de in het plan benoemde activiteiten. Er zijn concrete verbeteringen gerealiseerd op het
gebied van autorisatie- en toegangsbeheer en continuïteit van de ICT-voorzieningen. Ook is een start gemaakt met de integratie van
informatiebeveiliging in de prospectieve risicoanalyse en veilig incidenten melden. Eind 2011 is middels een opnieuw uitgevoerde
audit aangetoond dat met de uitgevoerde activiteiten het door IGZ geëiste minimale niveau van informatiebeveiliging bereikt is.
Daarmee is een goede basis gecreëerd voor het verder bouwen aan een betrouwbare en veilige informatievoorziening.
Tien landelijke veiligheidsthema’s
Het Scheper Ziekenhuis voert verbeteringen door in het kader van de tien landelijke thema’s:
• Voorkomen van wondinfecties na een operatie (POWI);
• Voorkomen van lijnsepsis & Behandeling van ernstige sepsis;
• Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt;
• Medicatieverificatie bij opname en ontslag;
• Kwetsbare ouderen;
• Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen;
• Vroege herkenning en behandeling van pijn;
• High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia;
• Voorkomen van verwisseling van patiënten en bij patiënten;
• Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen.
Voor ieder thema is een proceseigenaar aangewezen. De stand van zaken ten aanzien van de interventies is in kaart gebracht.
Indien noodzakelijk is een projectgroep opgericht om de interventies te implementeren. Eens per kwartaal rapporteren de
proceseigenaren de voortgang aan het kernteam VMS. Bij onvoldoende voortgang bepaalt dit kernteam welke acties uitgezet
worden om het project vlot te trekken. In 2011 stond het borgen van de reeds gemaakt afspraken rondom de thema’s centraal.
De resultaten van de thema’s worden hiertoe periodiek cijfermatig weergegeven en acties worden geformuleerd daar waar de
resultaten nog niet naar tevredenheid zijn. Deze focus wordt voortgezet in 2012.
MediRisk
Het Scheper Ziekenhuis heeft het risico van aansprakelijkheid ondergebracht bij de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor
Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A. In het kader van lidmaatschap participeert onze instelling in een gezamenlijk
schadepreventieprogramma, waarvan risico-inventarisaties een vast terugkerend onderdeel uitmaken. MediRisk heeft
vangnetcriteria opgesteld, waaraan kritische afdelingen, zoals de SEH en OK, moeten voldoen. Op grond van verificatiebezoeken
is door riskmanagers van MediRisk vastgesteld dat het Scheper Ziekenhuis aan deze criteria voldoet. Controle op de borging vindt
plaats door interne audits, die standaard in de jaarplanning zijn opgenomen.
HSMR-cijfers
Het Scheper Ziekenhuis laat jaarlijks de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) berekenen. Tevens worden jaarlijks de SMR’s
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
77
(Standardized Mortality Ratio’s) uitgesplitst naar diagnosegroepen opgevraagd. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van de gegevens,
die het ziekenhuis heeft vastgelegd in de Landelijke Medische Registratie (LMR). Eind 2011 hebben de NVZ en NFU voor het
eerst de HSMR per ziekenhuis gepubliceerd. Dit betreft de HSMR over 2010. Hierbij is opgemerkt dat er nog te grote verschillen
bestaan in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd. Dit maakt
dat deze gegevens nog niet geschikt zijn als keuze-informatie voor patiënten, maar alleen gebruikt kunnen worden als indicator
voor de ziekenhuizen zelf. Jaarlijks bespreekt het Scheper Ziekenhuis de eigen HSMR. Het HSMR-cijfer van het Scheper Ziekenhuis
over 2010 bedroeg 115, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 103-127. Omdat deze cijfers reden gaven voor analyse, is
per specialisme op patiëntniveau onderzoek gedaan. Aanleidingen voor verdenking op vermijdbare schade was er niet. Wel is
gebleken dat nevendiagnosen niet altijd correct worden geregistreerd, hetgeen directe impact heeft op de SMR’s. In 2012 zullen de
nevendiagnosen expliciet in de ontslagbrief vermeld gaan worden, waardoor ook een correcte codering wordt bevorderd. Verder zal
in 2012 een groep medisch specialisten en verpleegkundigen geschoold gaan worden in het uitvoeren van dossieronderzoek naar
vermijdbare schade.
Ziekenhuis Bethesda
Hieronder wordt met betrekking tot veiligheid nader ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Veiligheidsmanagementsysteem (VMS);
• Tien landelijke veiligheidsthema’s;
• Veiligheidsrondes;
• Informatiebeveiliging;
• MediRisk;
• HSMR-cijfers.
Veiligheidmanagementsysteem (VMS)
Het ontwikkelen en borgen van een VMS is voor ziekenhuizen verplicht. Volgens de landelijke richtlijn moet een VMS de volgende
onderdelen bevatten, waarop hieronder nader wordt ingegaan:
• Veiligheidsbeleid;
• Veiligheidscultuur;
• Veilig Incidenten Melden (VIM);
• Prospectieve risicoanalyse;
• Patiëntenparticipatie.
Veiligheidsbeleid
Ziekenhuis Bethesda wil veiligheid voor patiënten, medewerkers, bezoekers en omgeving creëren, waarbij de onvermijdbare risico´s,
waaraan men blootstaat, gerechtvaardigd en acceptabel zijn en waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Om deze doelstelling
te behalen is het VMS opgezet. De wijze waarop het VMS wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en geborgd, is vastgelegd in de
beleidsnotities ‘Algemeen veiligheidsbeleid Ziekenhuis Bethesda’ en ‘Beleid patiëntveiligheid Ziekenhuis Bethesda’. De Kerngroep
VMS is ingesteld om de voortgang te bewaken. In de algemene Beleid- en begrotingscyclus van het ziekenhuis zijn het beleid en
doelstellingen van het veiligheidsmanagementsysteem geïntegreerd.
Veiligheidscultuur
Doelstelling met betrekking tot de veiligheidscultuur is deze om te buigen van reactief (in actie komen als het (bijna) incident heeft
plaatsgevonden) naar proactief (incidenten zoveel mogelijk voorkomen door alert te zijn op onveilige situaties). In dit kader zijn de
volgende activiteiten ontwikkeld:
• Tijdens alle trainingen over het VMS wordt expliciet aandacht besteed aan het onderwerp cultuur;
• Er worden veiligheidsrondes uitgevoerd door de directie;
• Halfjaarlijks vindt de uitreiking plaats van de ‘Stimuleringsprijs patiëntveiligheid’;
• Het thema cultuur heeft speciaal aandacht gehad tijdens een bijeenkomst met hoofden en teamleiders in het voorjaar van 2011
en tijdens de week van de patiëntveiligheid in het najaar van 2011.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
78
Veilig incidenten melden
(Bijna) incidenten worden decentraal (op afdelingsniveau) gemeld en geanalyseerd. Ter ondersteuning hiervan wordt gebruik
gemaakt van een digitaal VMS registratiesysteem (iVIM). De Patiëntveiligheidscommissie (PVC) is een door de directie ingestelde
onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie heeft tot doelstelling de bewaking en bevordering van de patiëntveiligheid en de
kwaliteit van de individuele patiëntenzorg, naar aanleiding van meldingen van (bijna) incidenten in de patiëntenzorg. Calamiteiten
vormen hierop een uitzondering. Calamiteiten worden in opdracht van de directie door de calamiteitencommissie behandeld.
De oorzaken van incidenten worden geclassificeerd volgens het Eindhovense Classificatiemodel. Dat wil zeggen dat indeling
plaatsvindt in de categorieën Technisch, Organisatorisch, Menselijk, Patiëntgerelateerd en Overig. In 2011 is gebleken dat de
meeste oorzaken ingedeeld kunnen worden in de categorie Menselijk. Het niet goed naleven van protocollen en afspraken ligt hier
met name aan ten grondslag. In 2011 is tijdens scholingsdagen en de week van patiëntveiligheid, hierop volop aandacht besteed.
Gedeeltelijk moet de oorzaak worden gezocht in de grote hoeveelheid protocollen en afspraken, waardoor het naleven en het
toezicht hierop bijna onmogelijk wordt. Daarnaast speelt ook de component (voorbeeld)gedrag zeker een rol. Aan deze thema’s zal
in 2012 aandacht besteed worden. Ziekenhuisbreed is het aantal meldingen van (bijna) incidenten in 2011 met 16% afgenomen ten
opzichte van 2010. De grootste daling is met een afname van 25% te zien binnen de zorg. Binnen het MOB is het aantal meldingen
met 8% afgenomen en binnen de overige diensten met 7%. Een afname van het aantal incidenten wil niet per definitie zeggen dat
de zorg is verbeterd, er kan ook sprake zijn van meldingsmoeheid en/of dat er minder (bijna) incidenten worden gemeld. Dit zal in
2012 nader onderzocht moeten worden. Het onder de aandacht brengen en houden van het belang van het melden van incidenten
blijft dan ook erg belangrijk.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meldingen van (bijna) incidenten in 2010/2011 gerubriceerd naar de aard van het
incident.
Aard van de gebeurtenis in een periode
2011
2010
Medicatie-incident
16%
17%
Prikaccident
0%
0%
Valincident
5%
5%
Bloedtransfusie-incident
1%
1%
Identificatiefout en/of verwisseling
6%
5%
Onderzoekincident
Communicatiestoornis
Agressie-incident
Gedrag (vanaf 01-07-2011)
6%
5%
11%
11%
0%
0%
2%
Nvt
29%
29%
Informatie/gegevens/privacy (vanaf april 2011)
1%
nvt
Materiaal/instrumentariumincident
7%
7%
(Medische) apparatuur/techniek (vanaf 01-07-2011)
0%
nvt
Huisvesting- en techniekincident
3%
3%
Anders
16%
17%
Totaal
100%
100%
Administratie en/of planningsfout
Tabel 48: Aard VMS-meldingen Ziekenhuis Bethesda
Toelichting opvallende verschuivingen ten opzichte van 2010:
• In 2011 is in het kader van de implementatie van de NEN 7510 (Informatiebeveiliging), de categorie ‘Informatie/gegevens/
privacy’ toegevoegd. Daarnaast zijn op basis van een evaluatie van de bestaande categorieën, de categorieën ‘Gedrag’, ‘Medische
apparatuur’ en ‘Agressie’ halverwege 2011 toegevoegd. Hopelijk geeft dit een completer beeld en zal hierdoor met name de
categorie ‘Anders’ in 2012 afnemen.
• Het aantal administratieve en/of planningsfouten is in 2011 met 5% afgenomen t.o.v. 2010. Toch vertegenwoordigt deze
categorie in 2011 nog bijna een kwart van het aantal gemelde (bijna) incidenten. In 2011 is hiernaar onderzoek gedaan. Bij
het nader differentiëren van de basisoorzaken blijken deze te divers om hier een grote lijn in te herkennen. Wel is duidelijk dat
verdergaande digitalisering van de administratieve processen verbetering kan brengen.
• Het aantal gemelde incidenten rondom medicatie incidenten, is in 2011 procentueel afgenomen. In 2011 is vanuit verschillende
invalshoeken veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Naast de CBO richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’ die per 01-01-
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
79
2011 van kracht is, hebben ook de implementatie van landelijke VMS-thema’s ‘Medicatieverificatie bij opname en ontslag’ en
‘High Risk Medicatie’ tot doelstelling het verminderen van medicatie-incidenten.
• Het percentage onderzoek- en identificatie-incidenten is toegenomen. Dit heeft met name te maken met het feit dat er afdelingen
binnen het MOB, die voorheen hun incidenten alleen in eigen systemen melden, in 2011 ook in het ziekenhuissysteem melden.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste identificatiefouten ontstaan door verwisseling van monstermateriaal. Gelukkig hebben deze
(bijna) incidenten niet geleid tot echte fouten (de fouten zijn eerder al ontdekt binnen de reguliere controles). Het onderwerp
identificatie en/of verwisselingsincidenten heeft volop aandacht gehad in 2011. Zo is het identificatieprotocol aangescherpt en is
aan dit onderwerp aandacht besteed tijdens de week van de patiëntveiligheid.
Prospectieve risicoanalyse
Zorgprocessen worden veiliger indien prospectief (vooraf)risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld door
deskundigen. Bij het (schematisch) vastleggen van (zorg)processen, zijn/worden afspraken gemaakt op welke wijze risicovolle (zorg)
processen beheerst kunnen worden. Voor risicovolle momenten binnen de zorgprocessen (bijvoorbeeld overdrachtsmomenten)
worden hulpmiddelen als checklists of andere registratiemiddelen ontwikkeld en in gebruik genomen om de veiligheid van
de patiënt te verhogen. Daarnaast heeft Ziekenhuis Bethesda besloten om bij sterk veranderde of nieuwe processen een
gestandaardiseerde prospectieve risicoanalyse uit te voeren. Voor nieuwe medische of chirurgische procedures en de aspecten,
die daarbij ter overweging genomen zouden moeten worden, zal vanaf 2012 een richtlijn over nieuwe interventies worden
geïmplementeerd conform de richtlijn van het Scheper Ziekenhuis.
Patiëntenparticipatie
In 2012 zal binnen het Scheper-Bethesda Ziekenhuis gezamenlijk bekeken gaan worden op welke wijze patiënten actiever betrokken
kunnen worden in het veiliger maken van de zorg. Gedacht wordt aan het nadrukkelijker motiveren van patiënten om zaken te
benoemen die naar hun mening niet goed lopen. Dit kan via voorlichtingsmateriaal of het uitnodigen van patiënten voor een
bespreking over de wijze waarop zij de zorg binnen het ziekenhuis hebben ervaren. Een voorbeeld hiervan is het houden van
spiegelgesprekken. De cliëntenraad zal actief betrokken worden bij het ontwikkelen van dit beleid.
Tien landelijke veiligheidsthema’s
Het onderzoek van NIVEL/EMGO naar incidenten in de Nederlandse ziekenhuizen heeft uitgewezen dat er op een aantal
veiligheidsthema’s flinke winst kan worden geboekt. Het doel is om de onbedoelde en vermijdbare schade aan patiënten met 50%
te reduceren in vijf jaar. Tien thema’s zijn door expertteams uitgewerkt tot specifieke doelstellingen. Per thema wordt een bundel
van interventies (best practices) ingevoerd in elk ziekenhuis. Tegelijkertijd wordt het effect hiervan per thema landelijk gemeten. In
Ziekenhuis Bethesda zijn over elk thema afspraken gemaakt voor de implementatie. De stand van zaken wordt gemonitord door de
kerngroep VMS.
In onderstaande grafiek is de voortgang van de tien thema’s inzichtelijk gemaakt.
5
4
3
2
1
Kwetsbare ouderen
High Risk Medicae
Pijn
ACS
Verwisseling
Medicaeverificae
Sepsis
POWI
Vitaal bedreigde
31-12-2011
Nierinsufficiene
0
01-01-2011
1= nog niet actief; 2= pilot; 3= implementatie deels; 4 = geïmplementeerd; 5 =toetsbaar
Tabel 49: Voortgang tien landelijke thema’s Ziekenhuis Bethesda
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
80
Veiligheidsrondes
In 2011 heeft de directie samen met verschillende functionarissen op elf zorgafdelingen aan de hand van een checklist
veiligheidsrondes gelopen. Bij vier rondes was ook een lid van de cliëntenraad aanwezig. De resultaten hiervan staan in
onderstaande tabel.
Onderwerp
Goed
Grotendeels
Deels
Niet goed
Nvt/niet
(100 %)
(50 - 100 %)
(0 - 50 %)
0%
Beoordeeld
1. Algemene indruk afdeling
82%
18%
0%
0%
0%
2. Omgeving
61%
23%
0%
2%
15%
3. Procedures/Protocollen
70%
6%
3%
0%
21%
4. VMS
61%
11%
0%
2%
26%
5. Medicatie/materialen
48%
8%
5%
2%
37%
6. Medische apparatuur
66%
20%
7%
0%
7%
7. Identificatie
36%
3%
0%
0%
61%
8. Milieu
73%
5%
0%
0%
22%
9. Informatiebeveiliging
45%
16%
3%
2%
34%
10. Hygiëne
50%
11%
0%
3%
36%
11. Voorbehouden en risicovolle handelingen
55%
3%
0%
9%
33%
Beoordeling patiëntveiligheid:
56 %
13 %
2%
2%
27 %
Tabel 50: Resultaten veiligheidsrondes Ziekenhuis Bethesda
Informatiebeveiliging
In 2011 moesten alle ziekenhuizen voldoen aan het door IGZ geëiste minimale niveau van informatiebeveiliging. Om dit te toetsen
is in 2011 in opdracht van de IGZ binnen Ziekenhuis Bethesda een externe audit Informatiebeveiliging volgens de NEN 7510
uitgevoerd door Ernst & Young. Hieruit is gebleken dat Ziekenhuis Bethesda voldoet aan de gestelde criteria. Het auditrapport biedt
een goede basis om het Informatiebeveiligingsbeleid binnen Ziekenhuis Bethesda verder te ontwikkelen en te borgen. In 2011 is
voor ZLM een coördinator informatiebeveiliging aangetrokken.
MediRisk
Ziekenhuis Bethesda heeft het risico van aansprakelijkheid ondergebracht bij de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor
Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A. In het kader van lidmaatschap participeert onze instelling in een gezamenlijk
schadepreventieprogramma, waarvan risico-inventarisaties een vast terugkerend onderdeel uitmaken. MediRisk heeft
vangnetcriteria opgesteld, waaraan kritische afdelingen, zoals de SEH en OK, moeten voldoen. Op grond van verificatiebezoeken is
door riskmanagers van MediRisk vastgesteld dat Ziekenhuis Bethesda aan deze criteria voldoet. Controle op de borging vindt plaats
door interne audits.
HSMR-cijfers
Ziekenhuis Bethesda laat jaarlijks de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) berekenen. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van
de gegevens, die het ziekenhuis heeft vastgelegd in de Landelijke Medische Registratie (LMR). De NVZ en NFU hebben eind 2011
voor het eerst de HSMR per ziekenhuis gepubliceerd. Dit is de HSMR over 2010. Hierbij is opgemerkt dat er nog te grote verschillen
bestaan in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd. Dit maakt dat
deze gegevens nog niet geschikt zijn als keuze-informatie voor patiënten, maar alleen gebruikt kunnen worden als indicator voor de
ziekenhuizen zelf.
De HSMR-cijfers over 2011 worden pas in het najaar van 2012 opgeleverd. Het HSMR-cijfer voor 2010 voor Ziekenhuis Bethesda
is 100. Dit betekent dat de HSMR niet significant afwijkt van het landelijke gemiddelde. De aangeleverde gegevens worden
onder ander gecontroleerd op LMR-deelname, datakwaliteit en casemix. Hieruit is gebleken dat de door Ziekenhuis Bethesda
aangeleverde gegevens over 2010 betrouwbaar zijn. Het in dit kader registreren van nevendiagnoses door Ziekenhuis Bethesda is
net voldoende. Ook uit intern onderzoek is gebleken dat dit kan worden verbeterd. In 2012 zal onderzocht worden of digitalisering
hierin ondersteuning kan bieden.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
81
Leveste Care
De cliënt van Leveste Care mag rekenen op zorginhoudelijke veiligheid. Dit is een geïntegreerd onderdeel van het Kwaliteitskader
Verantwoorde Zorg. In 2011 is in dit kader aan een aantal onderwerpen specifiek aandacht besteed. In het onderstaande komen de
volgende items met betrekking tot het thema veiligheid binnen Leveste Care aan de orde:
• Voorbehouden handelingen en andere risicovolle handelingen;
• Veiligheid hulpmiddelen;
• Minimale vrijheidsbeperking;
• Zorginhoudelijke veiligheid;
• Infectiepreventie;
• Calamiteiten;
• Incidenten.
Voorbehouden handelingen en andere risicovolle handelingen
In 2011 is de evaluatie van de bevoegdheidsregeling wet BIG afgerond. Een aantal veranderingen is aangebracht, de procedure
is aangescherpt en opnieuw onder de aandacht van de medewerkers gebracht. De belangrijkste veranderingen zijn dat
verpleegkundigen en verzorgenden eens per jaar worden getoetst (dit was eens per twee jaar). In de procedure staat expliciet dat
de unitmanager verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het toetsen. Verder is er duidelijker onderscheid aangebracht tussen
voorbehouden handelingen en andere risicovolle handelingen. Structurele scholing van verpleegtechnische vaardigheden staat
op de agenda van het management en wordt opgenomen in het (centrale) scholingsplan. Opnieuw is er in de organisatie breed
gekeken naar en gesproken over wie welke handeling uit mag voeren en het minimale opleidingsniveau dat Leveste Care hanteert
voor het uitvoeren van bepaalde handelingen. Met de komst van een nieuw personeelsinformatiesysteem is de verwachting dat het
registreren van de bekwaamheid verbeterd zal worden. Ten slotte zijn alle protocollen van de voorbehouden- en andere risicovolle
handelingen geëvalueerd.
Veiligheid hulpmiddelen
Een regeling voor het structureel onderhouden van hulpmiddelen is binnen Leveste Care geborgd en wordt regelmatig getoetst.
Medewerkers en vrijwilligers krijgen regelmatig instructie hoe met de middelen om te gaan. Op elke locatie zijn ergocoaches
werkzaam die er niet alleen op letten dat medewerkers verstandig omgaan met hun gezondheid waar het gaat om houding/
bewegingsapparaat (Arbo), maar ook dat cliënten met veilige en onderhouden hulpmiddelen worden geholpen. Binnen Leveste
Care is in het kader van kwaliteitsverbetering besloten om te gaan werken met één type professionele glucosemeter. In 2012 zal het
beheer en de controle van al deze glucosemeters verder uitgewerkt worden.
Minimale vrijheidsbeperking
Alle inspanningen zijn er op gericht om vrijheidsbeperking van cliënten tot het minimum te beperken en zoveel mogelijk terug te
dringen. Hier is in 2011 opnieuw veel aandacht aan besteed door het implementeren van de VBM-vragenlijst ter ondersteuning bij
de besluitvorming, verantwoording en evaluatie in het elektronisch cliëntendossier. Het toepassen van een voor de cliënt zo min
mogelijk beperkende maatregel is nog beter inzichtelijk gemaakt en vanuit het elektronisch cliëntendossier rapporten gegenereerd
worden voor verschillende vormen van inzicht en toezicht.
Zorginhoudelijke veiligheid
In het kader van preventiebeleid op zorginhoudelijke veiligheidsaspecten, wordt er bij de start van de zorg en het bespreken van
het zorgleefplan (minimaal twee keer per jaar en vaker wanneer er aanleiding voor is), nadrukkelijk gekeken naar verschillende
gezondheidsrisico’s zoals huidletsel, ondervoeding, overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie.
Per locatie vindt melding en registratie plaats van incidenten en gevaarlijke situaties. In 2011 is gestart met scholing in valpreventie.
Infectiepreventie
Er wordt met betrekking tot infectiepreventie samengewerkt met de dienst Infectiepreventie van het Scheper Ziekenhuis. Dit
gebeurt op het gebied van het actueel houden van procedures over onder andere legionellapreventie en behandeling en beleid bij
bijvoorbeeld een uitbraak van het Norovirus.
Calamiteiten
De veiligheid voor cliënten en medewerkers zoals beschreven in de calamiteitenplannen is geborgd. In 2011 is de aandacht voor
het melden van incidenten bij de IGZ en het doen van intern onderzoek naar aanleiding van een incident aangescherpt en onder
de aandacht van medewerkers gebracht en is gestart met het opstellen van procedures hiervoor. Er wordt naar gestreefd om de
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
82
werkwijze in de werkmaatschappijen van ZLM op dit punt zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Binnen Leveste Care zijn dit jaar
twee SIRE-onderzoeken gedaan en een derde loopt nog.
Incidenten
De wijze van melden en opvolgen van (bijna) incidenten binnen Leveste Care is geëvalueerd, waarna eind 2011 is besloten om over
te gaan naar het systeem van ‘Het Nieuwe Melden’ volgens het TRIAS-model. De nadruk ligt in dit model op veiligheidsbewustzijn
en risicoreductie. In 2012 zal het beleid voor ‘Het Nieuwe Melden’ een vervolg krijgen. Tevens zal worden beoordeeld of het huidige
meldingsregistratiesysteem voldoende ondersteuning kan bieden bij de nieuwe manier van melden.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meldingen van (bijna) incidenten in 2010/2011, gerubriceerd naar de aard van het
incident.
Aard van de gebeurtenis in een periode
2011
2010
Vallen
45%
49%
Medicatie
49%
46%
Agressief gedrag
2%
2%
Stoten, knellen, botsen
0%
0%
Vermissing cliënt
0%
0%
Voeding
0%
0%
Verbranden
0%
0%
Inname gevaarlijke stoffen
0%
0%
Anders
4%
3%
100%
100%
Totaal
Tabel 51: Aard meldingen Leveste Care
Procentueel gezien is de aard van de incidenten in 2011 niet anders dan in 2010. In 2011 is het percentage valincidenten licht
gedaald mede als gevolg van het in 2011 gestarte project ‘Blijf Staan’ en de scholing over valpreventie. De verwachting is dat deze
daling zich in 2012 verder zal voortzetten. Het percentage medicatiefouten is iets verhoogd. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door
het beter en meer melden van de incidenten. Daarnaast is in 2011 in een van de locaties een proef gestart met medicijndistributie
via één apotheek, zowel voor de verpleeghuis- als voor de verzorgingshuiscliënten. Het voordeel hiervan is eenduidige processen
binnen één locatie, wat naar verwachting minder medicatiefouten oplevert.
Zorgpalet
In het onderstaande komen de volgende items met betrekking tot het thema veiligheid binnen Zorgpalet aan de orde:
• Legionellapreventie;
• HACCP-veiligheidssysteem;
• Infectiepreventie;
• Alarmering;
• Tilliften;
• Brandalarmering;
• Niet-rokenbeleid;
• Informatiebeveiliging;
• Incidenten;
• Calamiteiten.
Legionellapreventie
Zorgpalet beschikt voor alle locaties over een beheersplan dat aan alle wettelijke eisen voldoet. In 2011 werd gestructureerd
en geprotocolleerd uitvoering gegeven aan de temperatuurcontroles volgens aangewezen tappunten en zijn de watermonsters
periodiek aangeboden voor laboratoriumcontroles door het Waterlaboratorium Noord. Een legionellabesmetting van het type nonpneumophila heeft in 2011 in het Tonckenshuys speciale aandacht gevraagd. Ook al betreft het een voor mensen niet-gevaarlijke
legionellavariant, uitbanning hiervan is toch wenselijk. Na het nemen van diverse andere maatregelen, is uiteindelijk gekozen voor
een automatisch spoelsysteem met koper-/zilverionisatie. Dit heeft geleid tot een nagenoeg legionellavrij resultaat. In drie ruimten
is nog een kleine kans op overschrijding van de norm. Overeenkomstig de wettelijke regeling is de besmetting gemeld bij de VROMInspectie en zijn zij ook geïnformeerd over de vervolgstappen.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
83
HACCP-veiligheidssysteem
Ten aanzien van het HACCP-veiligheidssysteem zijn geen bijzonderheden te melden. Binnen de nieuwe maaltijdconcepten die
Zorgpalet wil implementeren, neemt dit onderdeel een expliciete, belangrijke plaats in.
Infectiepreventie
Zorgpalet beschikt over een Infectiecommissie. De infectiecommissie besteedde in 2011 aandacht aan de volgende onderwerpen:
• Opstellen reglement infectiecommissie;
• Opstellen beleidsplan en jaarwerkplan;
• Opzetten vergaderschema voor de infectiecommissie;
• Uitvoeren vaccinatie griep bij medewerkers;
• Opstellen prioriteitenlijst herzien protocollen infectiepreventie;
• Herzien MRSA-protocollen;
• Opstellen en uitvoeren infectiepreventie audit;
• Onderzoek haalbaarheid deelname landelijke infectieregistratie;
• Her-/bijscholing aandachtsvelders infectiepreventie en overige medewerkers;
• Het beleid rondom multiresistente bacteriën.
Alarmering
In 2011 is gestart met het nieuwe verpleegoproepsysteem ter vervanging van het analoge systeem. In oktober heeft zich een
aantal problemen voorgedaan met dit nieuwe systeem, waardoor korte tijd de alarmopvolging niet adequaat was. Oplossing van
dit probleem heeft de hoogste prioriteit gekregen. Dit heeft geresulteerd in een goed functionerend systeem voor alarmering
en alarmopvolging dat beschikbaar is voor de bewonerskamers, appartementen en gezamenlijke ruimten, waarbij bewoners
en medewerkers (nood)oproepen kunnen doen via het patiëntenoproepsysteem. Met behulp van dit systeem kunnen naast de
gebruikelijke oproepen ook hulpmiddelen worden aangesloten ter vergroting van de individuele bewonersveiligheid. Het is ook
mogelijk met iedere bewonerskamer een spreek-/luisterverbinding te maken. Op BOPZ-afdelingen wordt gebruikgemaakt van
bewegingsmelders op basis van infraroodtechniek. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met een domoticaleverancier om te kijken
naar modernere technieken om de veiligheid van cliënten nog beter te kunnen waarborgen.
Tilliften
Iedere tillift wordt jaarlijks door een extern bedrijf (leverancier) op basis van een meerjarig onderhoudscontract geïnspecteerd
en gekeurd. Op de sticker waarvan elke lift is voorzien, is te zien wanneer de keuring heeft plaatsgevonden. Daarnaast verzorgt
de eigen Technische Dienst tussentijds onderhoud. Zowel keuring als onderhoud wordt geregistreerd in ‘Ultimo’, het digitale
registratiesysteem van het facilitair bedrijf. Leidinggevenden kunnen via dit systeem keuringsrapporten en onderhoudsverslagen
terugvinden. Hiermee is het werken met goedgekeurde tilliften gewaarborgd. Elke afdeling waar zorg wordt verleend, beschikt over
een aandachtsvelder fysieke belasting. Een van de taken van deze aandachtsvelders is nieuwe medewerkers uitleg geven over veilig
werken in relatie tot fysieke belasting. De aandachtsvelders zelf worden vier keer per jaar geschoold, zodat zij over adequate kennis
en vaardigheden beschikken. Voordat een medewerker zelfstandig de tillift mag bedienen, worden kennis en vaardigheid getoetst.
Brandalarmering
Er bestaat een aantoonbaar adequaat systeem van brandalarmering. In 2007 is in Weidesteyn de laatste hand gelegd aan de
vervanging van rookdetectoren en aanpassing van de brandmeldinstallatie. In 2008 is de certificering van de installatie afgerond.
Op basis hiervan is inmiddels de nieuwe gebruiksvergunning door de gemeente verstrekt. Olden Kinholt beschikt over een
gebruiksvergunning en een goed systeem. Tonckenshuys heeft in 2009 haar nieuwe gebouwen volledig in gebruik genomen.
Voorafgaand aan de ingebruikname hiervan zijn in samenwerking met de brandweer uitgebreide brandproeven uitgevoerd en is de
brandmeldinstallatie uitvoerig getest en goedgekeurd. De gebruiksvergunning is door gemeente De Wolden verstrekt. Periodieke
trainingen zorgen voor een adequate paraatheid en geoefendheid van de BHV.
Niet-rokenbeleid
De tabakswet wordt op alle locaties volledig nageleefd. Op iedere locatie is een ruimte aangewezen als rookruimte. In de
woonzorgcentra kunnen bewoners in hun eigen appartement roken. Daarbuiten wordt actief beleid gevoerd om roken tegen te
gaan. Er hebben zich in 2011 geen incidenten voorgedaan.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
84
Informatiebeveiliging
De norm NEN 7510 gaat over informatiebeveiliging binnen de zorgsector; het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om cliënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Inmiddels is er op ZLMniveau een coördinator informatiebeveiliging aangesteld, die in 2012 voorbereidingen zal treffen om de norm binnen Zorgpalet te
implementeren.
Incidenten
Voor het melden, registreren en volgbaar afhandelen van incidenten maakt Zorgpalet gebruik van i-Task. Het systeem biedt ook
mogelijkheden voor het genereren van rapportages. De MIC-commissie komt maandelijks bijeen voor de analyse van meldingen en
doet op basis daarvan verslag aan het MT en doet voorstellen voor verbeteringen.
In 2011 is er sprake van een stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2010. De volgende verklaringen zijn hiervoor
aanwezig:
• Verhoging algemene meldingsbereidheid: sinds juli 2010 wordt er gemeld via iTask, naar aanleiding hiervan is de werkwijze van
de MIC-commissie aangepast (waaronder terugrapportage via het MT), waardoor de meldingsbereidheid in algemene zin is
verhoogd.
• Aanzienlijk meer meldingen van vallen en vermissing: de stijging van het aantal meldingen wordt met name veroorzaakt door
een stijging van de incidenten in de categorieën vallen en vermissing. Door de MIC-commissie is de afgelopen periode veel
aandacht besteed aan het (goed) melden van deze categorieën incidenten. Hiertoe zijn onder andere de omschrijvingen van deze
categorieën in het meldformulier aangepast.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meldingen van (bijna) incidenten in 2010/2011, gerubriceerd naar de aard van het
incident.
Aard van de gebeurtenis in een periode
2011
2010
Vallen
51%
51%
Medicatie
29%
29%
Agressief gedrag
2%
2%
Vermissing bewoner
6%
6%
Stoten, knellen, botsen
1%
1%
Verbranden
0%
0%
Inname gevaarlijke stoffen
0%
0%
Anders
11%
11%
Totaal
100
100
Tabel 52: Aard VMS-meldingen Zorgpalet
Calamiteiten
Sinds de aanscherping van de richtlijn ‘Melden valcalamiteiten door de Inspectie’, is het aantal gemelde calamiteiten toegenomen.
In 2011 hebben zich elf calamiteiten voorgedaan. In alle gevallen betrof het een valincident. Vijf van deze calamiteiten deden zich
voor in Weidesteyn, drie in Olden Kinholt en drie in Tonckenshuys. Alle incidenten zijn op de voorgeschreven wijze gemeld bij de
Inspectie. De genomen maatregelen werden alle afdoende bevonden.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
85
4.7 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers
4.7.1 Personeelsbeleid
ZLM
Personele kerngegevens
Voor de personele kerngegevens van ZLM wordt verwezen naar paragraaf 2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en
opbrengsten (tabel 14).
Activiteiten in het kader van de verdergaande samenwerking binnen ZLM
Het jaar stond in het teken van de fusie tussen Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe. In 2011 heeft het maken van
dienstverleningsovereenkomsten tussen de Ondersteunende Diensten en de werkmaatschappijen tijd en aandacht gevraagd.
Verder is veel tijd besteed aan de inrichting van de Ondersteunende Diensten. Ten aanzien van het personeelsbeleid is de in 2010
opgestelde harmonisatieagenda grotendeels afgewerkt, mede geïnspireerd door de voorbereidingen op de NIAZ-(her)accreditatie
van de beide ziekenhuizen.
Op het gebied van personeelsbeleid is in 2011 aan twee belangrijke projecten gewerkt:
• Het integreren van het personeelsbeheer voor geheel ZLM: het fysiek integreren van de beide subafdelingen PSA, het
harmoniseren van werkprocessen en het aanschaffen en inrichten van een nieuw personeels- en salarissysteem. Dit systeem is op
1 januari 2012 in werking getreden en is de basis voor verdere optimalisatie van processen (minder kosten, meer kwaliteit) in de
komende jaren.
• Het vormgeven van de eerste fase van gezondheidsmanagement voor geheel ZLM: het uniform vormgeven en inrichten van
het verzuimbeheer en de verzuimreductieprocessen. In dit kader is een nieuwe arbodienst voor geheel ZLM gecontracteerd.
De verzuimreductieprocessen zijn zodanig voorbereid dat de verantwoordelijkheid meer en meer bij de medewerkers zelf komt
te liggen. De ondersteuning van arbeidsdeskundige en bedrijfsarts zijn grotendeels gedigitaliseerd, met als gevolg snellere
interventiemogelijkheden en lagere kosten.
Verder is in 2011 het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers binnen de verschillende werkmaatschappijen van ZLM
aangepast. Dit in verband met de nieuwe situatie die door de oprichting van ZLM is ontstaan.
Ziekteverzuim en re-integratie
Na jaren van dalende verzuimcijfers hebben we in 2010 voor alle werkmaatschappijen te maken gehad met een licht stijgende
trend. Begin 2011 is deze stijging gestabiliseerd. De stijging komt vooral voort uit een stijging van het langdurig verzuim. Op het
gebied van ziekteverzuim en re-integratie zijn alle werkmaatschappijen actief. Voor Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet is een
interventie gedaan: een andere bedrijfsarts en een (tijdelijke) ophoging van het urencontract. Op basis van analyses wordt de
ondersteuning van het management in de verzuimbegeleiding verfijnd en bijgesteld. Verder heeft 2011 in het teken gestaan van de
aanbesteding van de arbodienstverlening voor 2012 en verder. De werkmaatschappijen zijn hier nadrukkelijk bij betrokken geweest.
Per 1 januari 2012 heeft dat geresulteerd in een innovatief meerjarencontract met Tredin Arbodienst.
De doelstellingen per werkmaatschappij met betrekking tot het ziekteverzuimpercentage zijn gemonitord in de betreffende MT’s.
Voor de resultaten wordt verwezen naar paragraaf 2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten (tabel 14).
Opleidingen
In 2010 is gekozen voor de aanschaf van een leermanagementsysteem (LMS) voor ZLM. Dit systeem is de basis voor de introductie
van blended learning binnen ZLM en het biedt de mogelijkheid om opleidingstrajecten voor groepen van medewerkers uit te
zetten, te volgen en te documenteren. De inhoud zal de eerste jaren vooral bestaan uit zaken die van strategisch belang zijn
voor de organisatie en/of zaken die voor grote groepen medewerkers relevant zijn, denk aan voorbehouden handelingen van
verpleegkundigen, BHV, ALS/BLS en dergelijke. Het systeem is in 2011 in pilotvorm operationeel, met name in de ziekenhuizen,
en de pilot is positief verlopen. In een stuurgroep met deskundigen en de klant zijn afspraken gemaakt over het uitrollen van het
systeem over heel ZLM in 2012. Het systeem geeft uiteindelijk elke medewerker toegang tot een digitale leeromgeving en zijn eigen
digitale Portfolio. Voor leidinggevenden wordt het eenvoudiger om inzicht te hebben in de stand van zaken rondom het leren van de
medewerkers en rapportages worden eenvoudiger beschikbaar.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
86
In 2011 zijn opnieuw voor alle werkmaatschappijen diverse opleidingen en stages verzorgd in het kader van MBO, HBO, WO en
interne opleidingen:
• Ziekenhuis Bethesda 211 leerlingen;
• Scheper Ziekenhuis 210 leerlingen;
• Zorgpalet 255 leerlingen;
• Leveste Care 215 leerlingen.
Harmonisatie van beleid
Op verschillende beleidsterreinen van PO&O (onderlinge uitleen, loopbaanbeleid, re-integratie, juridische zaken) zijn verschillen
in (de toepassing van) beleid geharmoniseerd, zodanig dat het voor medewerkers op deze terreinen niet belangrijk is waar zij
werkzaam zijn binnen ZLM.
Intern uitzendbureau
Binnen het Scheper Ziekenhuis en voor Leveste Care is al jaren het intern uitzendbureau actief. Met de fusie en de noodzaak om
flexibel en efficiënt om te kunnen gaan met de zorgvraag worden nu ook de mogelijkheden voor Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet
onderzocht. Het doel hiervan is het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening met betrekking tot de inzet van flexibele
arbeidskrachten. Ook wil de organisatie zijn aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt voor dit type medewerker vergroten.
Gedragscode
Binnen enkele werkmaatschappijen wordt gewerkt met een gedragscode voor medewerkers of met kernwaarden. De vorming van
ZLM en de nieuwe visie en strategie brengen met zich mee dat dit herijkt zal worden in de komende jaren.
Continuïteit van de personeelsvoorziening, verloop en vacatures
Voor een aantal gespecialiseerde functies in de ziekenhuizen (bijvoorbeeld OK-assistent, anesthesie-assistent) is, in samenwerking
met de regio, sinds 2009 de opleidingscapaciteit vergroot door meer opleidingsplaatsen open te stellen. Dit beleid werkt goed. Alle
participerende ziekenhuizen realiseren in hoge mate de doelstellingen. Het overzicht van functies waarop dit beleid betrekking zou
moeten hebben, is uitgebreid naar de definitie van het Fonds Ziekenhuis Opleidingen.
Voor het vervullen van vacatures binnen ZLM wordt ook gebruikgemaakt van de wervingsmogelijkheden via internet, met
verwijzingen naar de eigen website/jobsite. In 2011 zijn stappen gezet naar een verdere professionalisering en harmonisatie van
content en ‘look and feel’ van het bijbehorende instrumentarium. Begin 2012 wordt een volledig nieuwe applicatie in gebruik
genomen.
Eind 2011 is een selectieve vacaturestop ingesteld met het oog op de te verwachten begrotingsperikelen in de ziekenhuizen binnen
ZLM. Contracten voor bepaalde tijd worden kritisch bekeken op de vraag of zij verlengd moeten worden of omgezet moeten worden
naar een contract voor onbepaalde tijd.
Voor kwantitatieve informatie over het verloop van het personeel binnen ZLM wordt verwezen naar paragraaf 2.3.2 Patiënten,
capaciteit, productie, personeel en opbrengsten (tabel 14).
4.7.2 Kwaliteit van werk
ZLM vindt het belangrijk dat medewerkers in staat zijn goede kwaliteit van werk te leveren. Op de volgende items wordt nader
ingegaan:
• Veiligheid van medewerkers;
• Functioneren en beoordelen;
• E-learning;
• Waardering door medewerkers.
Veiligheid van medewerkers
In alle werkmaatschappijen is periodiek aandacht voor de voorwaarden om kwaliteit te kunnen leveren en wordt specifiek aandacht
besteed aan het beheersen van risico’s die medewerkers kunnen lopen tijdens het werk. Volgens een periodiek schema worden
RI&E’s uitgevoerd. De uitkomsten worden besproken en omgezet in acties en opgenomen in de jaarplannen (plan, do, check, act).
Indien er zich incidenten voordoen met medewerkers, dienen deze gemeld te worden volgens de hiervoor bestemde procedures.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
87
Functioneren en beoordelen
Binnen ZLM functioneert geen formeel beoordelingssysteem in de zin van de CAO. Het beleid van ZLM is dat alle leidinggevenden
systematisch, door middel van jaargesprekken, aandacht besteden aan het functioneren van medewerkers. Individuele
competenties/kwaliteiten en motivatie komen aan de orde in het gesprek. De informatie uit deze jaargesprekken wordt niet op
geaggregeerd niveau gerapporteerd; het jaargesprek leidt tot afspraken tussen leidinggevende en medewerker. Uit het medewerker
tevredenheidonderzoek komen wel meer gegevens die als stuurinformatie kunnen worden benut. De conclusie in 2011 was echter
dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn in de aanpak, de vragen en de uitkomsten van de verschillende medewerkers
tevredenheidsonderzoeken in de werkmaatschappijen. In 2013 wordt binnen ZLM een nieuwe ronde van medewerkers
tevredenheidsonderzoeken georganiseerd met centrale kaders, eenduidige systematiek en vergelijkingspunten (zie ook Waardering
door medewerkers hieronder).
Voor het beoordelen van het functioneren van de medisch specialisten wordt binnen het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis
Bethesda gewerkt met het IFMS. Over de volledige breedte van de medische staf in beide huizen wordt hier inmiddels actief in
geparticipeerd.
E-learning
Verder is e-learning/blended-learning geïntroduceerd eind 2010. De evaluatie eind 2011 was positief en volgens een
implementatieplan zal het instrument voor meer doelgroepen en onderwerpen gebruikt gaan worden. Waar mogelijk en nodig
wordt versnelde inzet gerealiseerd, ook vanuit de bijdrage die het instrument levert aan de (kwaliteits)doelstellingen van ZLM.
Waardering door medewerkers
In de periode 2010-2011 is in alle werkmaatschappijen een periodiek medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd.
Voor Leveste Care geldt dat de uitvoering eind 2010 heeft plaatsgevonden. In de andere werkmaatschappijen is het onderzoek in
2011 uitgevoerd. Alleen in de ondersteunende diensten van ZLM is (bewust) geen onderzoek uitgevoerd in verband met de lopende
herinrichting. De belangrijkste doelstelling voor alle werkmaatschappijen bij een MTO is het krijgen van een beeld van de algehele
tevredenheid van medewerkers over diverse aspecten van het werk. Op grond van dat beeld wordt terugkoppeling georganiseerd
op het niveau van de organisatorische eenheid en worden verbeterpunten besproken en uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn
anoniem, schriftelijk en via een derde partij afgenomen en teruggekoppeld. De terugrapportage is door het betreffende bureau aan
de directeur/het MT gebeurd, waarna de rest van de organisatie op de gebruikelijke manier geïnformeerd is.
Op de inhoudelijke thema’s van het MTO is geen goede onderlinge vergelijking te maken, daarvoor verschilt de definitie van
begrippen te veel, zijn de vragen net anders geformuleerd en is de onderzoeksaanpak verschillend. In alle onderzoeken is echter
aandacht voor de werkprocessen en de werkinhoud, evenals voor het leidinggeven en/of leiderschap. Uiteindelijk is werk en
functioneren het hart van alle onderzoeken. En aangezien in alle werkmaatschappijen de ‘eigen’ leidinggevende een belangrijke
rol krijgt in de communicatie/terugkoppeling en de vervolgacties, zijn deze twee samen wellicht de meest cruciale items. De
oplevering van de rapportage is gedaan aan de opdrachtgever (directeur werkmaatschappij), ook op totaalniveau en op het niveau
van een organisatorische eenheid of afdeling. De algemene uitkomsten zijn besproken in de managementteams op inhoud en
vervolgstappen. Per werkmaatschappij zijn, zoals gezegd, de verschillende vervolgstappen bepaald, uitgewerkt en gedeeltelijk al
uitgevoerd.
4.8 Zorgbeleid
ZLM
In onderstaand overzicht worden per werkmaatschappij de belangrijkste ontwikkelingen binnen de zorg in 2011 in het kort
beschreven. Nadere informatie over deze onderwerpen is opgenomen in de paragrafen 4.1 Meerjarenbeleid, 4.2 Algemeen beleid
verslagjaar, 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid en 4.6 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten.
Realisatie zorg 2011
Scheper Ziekenhuis
Start implementatie Medische Metrolijn ter ondersteuning van het peri-operatieve traject
Uitbouw revalidatie
Reductie gemiddelde ligduur van 5,7 eind 2010 naar 5,3 dagen eind 2011
Uitbouw PCI (dotteren van de kransslagaderen), waaronder PCI bij acuut myocard infarct en voorbereiding voor ICD implantaties
Implementatie ICD’s
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
88
Voortzetting implementatie kwaliteitssysteem (inclusief VMS), leidend tot een NIAZ accreditatie
Ziekenhuis Bethesda
Uitkristallisering digitaal verwijzen door huisartsen
Verdere reductie ligduur door goede stroomlijning processen en samenwerking Zorgpalet
Versterken binding met patiënten, onder andere door start avondspreekuren
Herindeling van de zorg om te komen tot RVE-structuur en nieuwe indeling van de kliniek
Leveste Care
Verder terugdringen van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen
Start veranderende inrichting van het elektronisch cliëntendossier naar een systematiek die kwaliteit van leven meer ondersteunt
(zorgleefplan) met daarin aandacht voor het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s
Verbetering van het zorgproces, waarbij de positie van verantwoordelijke verzorgende meer wordt geprofileerd en gelegitimeerd
De verdere implementatie van registratie van ongenoegens en informele klachten
Scholing valpreventie volgens de methodiek Blijf Staan, voor het verder terugdringen van valincidenten
Pilot familienet: een communicatiemiddel voor en door familie van dementerende bewoners is uitgetest en geëvalueerd, de
bevindingen komen in 2012
Pilot Zilvergrijs: voorbereidingen getroffen voor het verrichten van de pilot in twee vestigingen van Leveste Care om ‘sociaal
ongewenst gedrag’ in de woonzorgcentra te presenteren en te bespreken middels theatervorm
Actualisatie bevoegdheidsregeling in het kader van de Wet BIG.
Zorgpalet
Er zijn speciale kamers ingericht voor cliënten die palliatieve zorg behoeven
Zorgpad collum care is bij de herstelafdeling ingevoerd
Met uitzondering van herstelzorg is bij alle eenheden indien gewenst een eenpersoonskamer beschikbaar
Locatie Weidesteyn is volledig heringericht en van vloer- en wandbekleding voorzien met als doel het leefklimaat te
veraangenamen
Een cultuurtraject is ingezet om de cliënt meer centraal te zetten
Het zorgleefplan volgens de vier domeinen is volledig geïmplementeerd
Implementatie elektronisch voorschrijfsysteem en baxtermethodiek (apart zakje medicatie per innamemoment)
Tabel 53: Realisatie zorg ZLM
4.9 ICT-beleid
ZLM
Afdeling ICT
In 2011 is een begin gemaakt met het samenvoegen van de ICT-afdeling van het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care in Emmen en
de ICT-afdeling van Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet in Hoogeveen. De afdeling ICT bestaat momenteel uit 41 fte verdeeld over
twee subafdelingen. De afdeling die de ICT-omgeving in Hoogeveen beheert, bestaat uit 9 fte en de afdeling die de ICT-omgeving
in Emmen beheert uit 32 fte. Binnen deze subafdelingen zijn de volgende aandachtsgebieden: servicedesk, systeembeheer,
netwerkbeheer, applicatiebeheer en projecten. De afdeling ICT wordt aangestuurd door de manager ICT de rapporteert aan de RvB.
Beide subafdelingen worden aangestuurd door een hoofd ICT. Deze hoofden rapporteren aan het hoofd ICT.
Het traject om beide afdelingen samen te voegen tot één ICT-afdeling zal naar verwachting in april 2013 worden afgerond. Een
belangrijk gegeven daarbij is dat beide afdelingen en de door hen gerealiseerde ICT-omgevingen sterk verschillen. Dit komt tot
uiting in de systeemkeuzes op ICT-gebied, maar ook in de applicaties die voor met name de Cure worden beheerd. Dit geldt vooral
voor het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en het elektronisch patiëntendossier (EPD) in beide omgevingen en diverse andere
pakketten voor de ondersteuning van de zorgprocessen en de hieraan gerelateerde administratieve processen, zoals registratie
en facturatie van de geleverde zorg. Deze verschillen zullen tot ver na de datum van het samenvoegen van de organisatorische
ICT-eenheden tot één afdeling ICT van invloed zijn op het werk van de afdeling ICT. Het volgende is hierover afgesproken: wat in
beide omgevingen beheerd wordt, zal nog een aantal jaren verschillen, maar de manier waarop het beheer ingericht en uitgevoerd
wordt, zal worden geharmoniseerd. Hiernaast zal voor nieuwe ontwikkelingen steevast gekozen worden voor een uniforme aanpak
voor beide omgevingen. Hierbij speelt het in 2011 ingezette fusieproces tussen het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda een
richtinggevende rol. Concrete voorbeelden zijn het realiseren van een uniform mailsysteem voor heel ZLM en het realiseren van één
radiologie RIS/PACS-systeem, waar beide ziekenhuizen mee kunnen werken.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
89
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden afdeling ICT
De afdeling ICT is een dienstverlenende organisatie die eindgebruikers /klanten helpt bij een verantwoord gebruik van
geautomatiseerde informatiesystemen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van het Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda,
Leveste Care en Zorgpalet. De afdeling ICT voert in dit kader de volgende werkzaamheden uit:
• Opstellen (concept) informatiebeleid;
• Inrichten informatie-infrastructuur;
• Adviseren en plannen;
• Selecteren en implementeren van nieuwe geautomatiseerde informatiesystemen;
• Beheren en onderhouden van de geautomatiseerde informatiesystemen;
• Bieden van ondersteuning aan gebruikers van geautomatiseerde informatiesystemen;
• Bewaken van de gebruikmaking van geautomatiseerde informatiesystemen.
Bijdrage ICT aan strategische doelstellingen
De wijze waarop ICT kan bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen krijgt sinds 2011 nadrukkelijk aandacht.
Vanaf 2011 vindt hiertoe onder meer bij alle plannen en projecten op ICT-gebied een beoordeling plaats, waarbij er bij elke (locatie
specifieke) vraag bekeken wordt of een generieke ZLM-oplossing mogelijk en/of wenselijk is. Een voorbeeld hiervan is dat de
noodzakelijke beëindiging van het Teamware mailsysteem in het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care heeft geleid tot de invoering
van één mailplatform voor heel ZLM. Dit is een technisch en organisatorisch complex project en een duidelijk voorbeeld hoe ICTvoorzieningen op basis van strategische afwegingen een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van ZLM.
ICT-projectmanagement
In 2011 is een start gemaakt met een uniforme projectaanpak voor ICT-projecten binnen ZLM. Doel hiervan is het duidelijker
vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer en het beter zicht te krijgen op de
doorlooptijden en de kosten van ICT-projecten.
ICT-begroting
In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot één ICT-begroting, waarbij de kosten per werkmaatschappij kunnen
worden verbijzonderd. Het is een eerste aanzet om kostendifferentiatie te realiseren op product- en dienstniveau van de afdeling
ICT. In 2012 zal dit in samenwerking met de afdeling financiën nader worden uitgewerkt voor de begroting van 2013.
ICT-situatie en -beleid
Om een positiebepaling mogelijk te maken van beide ICT-omgevingen op het gebied van ICT-volwassenheid en de daarmee gepaard
gaande kosten, is geparticipeerd in een landelijk benchmarkonderzoek waarin elf ziekenhuizen hebben deelgenomen. Voor de careorganisaties waren geen benchmarkmogelijkheden beschikbaar. Uit de benchmark is gebleken dat de ICT-volwassenheid van beide
ziekenhuizen zich op een voor Nederland gemiddelde niveau bevindt en dat het kostenniveau zich significant onder het gemiddelde
bevindt. Nader onderzoek zal aangeven welke aanvullende wensen en verwachtingen er op ICT-gebied spelen bij de ziekenhuizen,
waarbij de bestaande projectenkalender als uitgangspunt dient.
Landelijke en regionale gegevensuitwisseling
Voor gegevensuitwisseling tussen organisaties is ZLM daar waar noodzakelijk aangesloten op de desbetreffende regionale/landelijke
infrastructuur. Aansluiting op het landelijk schakelpunt is nog niet aan de orde geweest, onder andere door de onduidelijkheden
die er rond deze infrastructuur zijn. Regionaal kennen beide ziekenhuizen een lange historie van gegevensuitwisseling tussen
zorgaanbieders. Er wordt onder meer breed gebruik gemaakt van edifact berichtgeving, waarbij berichtuitwisseling is geïntegreerd
in het EPD. Deze vorm van uitwisseling wordt in Hoogeveen ook gebruikt bij het digitaal verwijzen van patiënten door huisartsen.
Dit is uniek binnen Nederland. Daarnaast kent het EPD in Hoogeveen de mogelijkheid tot inzage door huisartsen. Verder is er, onder
andere samen met het UMCG en de Isalaklinieken, een ZLM-breed project gestart om aan te sluiten op de landelijke standaard
manier van informatie-uitwisseling via IHE/XDS. ZLM wil zich aansluiten bij de Stichting Gerrit, een regionaal initiatief, dat de IHE/
XDS ontwikkeling in Noord Nederland gaat bundelen.
Informatiebeveiliging
In 2011 hebben er binnen de cure van ZLM externe audits informatiebeveiliging plaatsgevonden in het kader van de NEN 7510norm. ICT maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit, maar de audits informatiebeveiliging gaan veel verder dan alleen de ICTvoorzieningen. De audits hebben aangegeven dat ZLM op ICT-gebied het door IGZ geëiste minimale niveau van informatiebeveiliging
heeft bereikt. In paragraaf 4.6.1 Kwaliteit van zorg en paragraaf 4.6.3 Veiligheid wordt nader ingegaan op deze audits.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
90
Kwaliteit van ICT en gegevensverwerking
Om de kwaliteit van ICT en gegevensverwerking te bewaken zijn er diverse maatregelen geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan
zijn logging, het registreren en afhandelen van ICT-incidenten en een projectmatige werkwijze voor het invoeren van wijzigingen en
implementeren van nieuwe systemen.
Realisatie ICT ZLM
In 2011 zijn onder meer de volgende ICT-zaken gerealiseerd op ZLM-niveau:
• Personeelsinformatiesysteem en DOT: in het najaar van 2011 en in het eerste kwartaal van 2012 is ondersteuning geleverd aan de
ZLM-projecten rondom de implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem (AFAS) en de implementatie van DOT.
• Mailplatform: in 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor het implementeren van één mailplatform voor heel ZLM.
Implementatie zal in 2012 plaatsvinden.
• Telefonie: de verantwoordelijkheid over de telefonie en de daaraan gerelateerde technische voorzieningen van het Scheper
Ziekenhuis en Leveste Care wordt in 2012 overgedragen van de afdeling Facilitair Bedrijf aan de afdeling ICT. De technische
ontwikkelingen op het gebied van de telefonie zijn zodanig dat dit beter aansluit bij de expertise van een ICT-afdeling. Voor
Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet viel de telefonie al onder de verantwoordelijkheid van de afdeling ICT.
• Oriëntatie ZIS/EPD-combinatie: in 2011 is op beperkte schaal gestart met de oriëntatie op een ZIS/EPD-combinatie, die
binnen beide ziekenhuizen moet leiden tot een efficiënte en kosteneffectieve oplossing van registratie van het zorgproces en
administratieve verwerking. Dit onderwerp zal in 2012 hoog op de prioriteitenlijst staan.
Realisatie ICT Scheper Ziekenhuis en Leveste Care
De van het ‘Masterplan ICT Scheper Ziekenhuis en Leveste Care 2010-2015’ afgeleide top 10 met ICT- topprioriteiten, ziet er als volgt
uit:
1. Netwerkvernieuwing (inclusief kliniek draadloos en afdoende capaciteit op de care-locaties);
2. Invoering Server based Computing voor Cure en Care;
3. Upgrade/vervanging Hardware Xcare, voor performance verbetering;
4. PACS II ( ZORG-PACS); toekomst vaste centrale voorziening opslag klinische informatie;
5. Migratie Office naar hogere versie;
6. Migratie Teamware naar Outlook;
7. Afronden implementatie EPD op basis van Norma poliklinisch;
8. RIS/PACS migratie;
9. Datacenter/serverruimte harmonisatie;
10. EPD toekomstvisie en marktoriëntatie.
In 2011 zijn de projecten 1 en 9 afgerond en is de voorbereiding en deels de voorinvesteringen in de projecten 2, 3, 5, 6, 7 en 8 ter
hand genomen. Realisatie van de projecten 3, 5 en 6 zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2012. Voor de overige projecten zijn
technische voorbereidingen getroffen. Verder is in de tweede helft van 2011 het besturingssysteem van alle werkplekken van het
Scheper Ziekenhuis en Leveste Care opgewaardeerd. Dit was een voorwaarde om andere projecten te kunnen starten.
Realisatie ICT Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet
In het projectenoverzicht ICT voor 2011 worden de volgende aandachtsgebieden en projecten genoemd:
1. Aanschaf en implementatie van PDMS-systeem voor acute zorg en anesthesie, mogelijk samen met het Scheper Ziekenhuis;
2. Verdere Invoer Polidossier;
3. Tijdelijke oplossing SEH;
4. Geautomatiseerde invoer medicatie;
5. Vervanging en uitbreiding werkplekken;
6. NEN 7510 informatiebeveiliging;
7. Invoer PACS II, ondersteuning van presentatiebeelden in EPD;
8. Vernieuwing Grouper voor DOT;
9. Verdere uitbreiding datawarehouse;
10.Vervanging personeelsinformatie en salarissysteem;
11.Vervanging centrale printers.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
91
Van deze projecten zijn de projecten 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 in 2011 gerealiseerd. Daarnaast zijn in 2011 de volgende projecten
gestart en gedeeltelijk afgerond:
1.Koppeling personeelsinformatiesysteem aan active directory;
2.Pilot snel inloggen (CBRN);
3.Implementatie Verpleegoproepsysteem in Zorgpalet;
4.Uitbreiding van het aantal bedrijf kritische systemen op de ‘hoge beschikbaarheids ICT-omgeving’;
5.Up to date brengen van technische documentatie van serverpark en netwerken;
6.Inrichten en realisatie van monitoring helpdesk vragenverkeer.
Planning 2012
Naast de reguliere werkzaamheden staan voor 2012 de volgende grote projecten op de planning:
• Invoering van een uniforme projectaanpak voor ICT-projecten binnen ZLM;
• De verder integratie van de werkzaamheden van beide ICT-omgevingen, zowel op technisch gebied als op het gebied van
gedeelde expertise en capaciteit;
• Afronding van de overgang naar exchange en mail op basis van Outlook 2007 voor de gehele organisatie;
• Selecteren en implementeren van het PACS-systeem voor beide ziekenhuizen;
• Invoering van het EPD voor de klinische afdelingen van het Scheper Ziekenhuis;
• Oriëntatie op de keuze voor één EPD voor beide ziekenhuizen;
• Invoering van het EVS (elektronisch voorschrijfsysteem) in beide ziekenhuizen.
4.10
Beleid gebouwen en overige infrastructuur
ZLM
ZLM is voortdurend bezig om de gebouwen aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen die zich in de gezondheidzorg voordoen.
Door het permanente streven naar een verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening én een uitbreiding van activiteiten
dienden zich in 2011 weer vele huisvestingswensen aan. Ook waren er voor de continuïteit en veiligheid in de bedrijfsvoering
aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk. Alle projecten worden vooraf afgezet tegen een aantal criteria waarvan
continuïteit, kwaliteit en (brand)veiligheid de belangrijkste zijn. In het onderstaande wordt nader ingegaan op brandveiligheid en de
belangrijkste projecten uit 2011 op het gebied van huisvesting.
Brandveiligheid
Het controleren en onderhouden van de brandveiligheidsvoorzieningen in het Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda en
Zorgpalet valt onder de verantwoordelijkheid van het facilitair bedrijf van ZLM. Leveste Care voert deze taken in eigen beheer uit.
Activiteiten die in het kader van de brandveiligheid binnen alle gebouwen van ZLM worden uitgevoerd zijn:
• Reguliere controles op brandveiligheid door brandweer en gemeente, waarna op grond van de aanbevelingen de noodzakelijke
(technische) aanpassingen worden gerealiseerd;
• Reguliere controles en onderhoud van de installaties voor de brandveiligheid (onder andere brandmeldcentrale, brandmelders en
brandblussers) door externe gecertificeerde organisaties;
• Het trainen van medewerkers in het kader van de bedrijfshulpverlening;
• Het uitvoeren van controlerondes (zijn alle vluchtwegen vrij, zijn er geen obstakels).
Ziekenhuis Bethesda, Zorgpalet en Leveste Care beschikken voor alle eigen panden over een gebruikersvergunning. Voor het
Scheper Ziekenhuis is de verlening van de nieuwe gebruikersvergunning in een afrondende fase Er dient nog één knelpunt te
worden opgelost. De vergunning verstrekking kan dan medio 2012 zijn afgerond.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
92
Belangrijkste projecten op het gebied van huisvesting in 2011
In onderstaande tabel worden de belangrijkste projecten op het gebied van huisvesting in 2011 per werkmaatschappij
weergegeven.
Scheper Ziekenhuis
• Start nieuwbouw de Springplank, waarin onder andere de afdeling kinderrevalidatie wordt
ondergebracht.
• Opstellen nieuw Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP).
• Bouw poli chirurgie/orthopedie (gereed februari 2012).
• Afronding verbouw radiologie en plaatsing tweede CT-scan.
• Aanpassing hoofdverdeelinrichting.
• Bouw tweede HC-kamer.
• Renovatie en bouwkundige en installatietechnische aanpassingen in kader van toegangsbeveiliging (CBRN)
en bedrijfscontinuïteit.
Ziekenhuis
• Modernisering, renovatie en uitbreiding van diverse poliklinieken.
Bethesda
• Actualisatie Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP).
• Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen in kader van toegangsbeveiliging (CBRN) en
bedrijfscontinuïteit, waaronder vervangen van het medische gassen leidingnetwerk.
Leveste Care
• Nieuwbouw multifunctionele ruimte De Horst is uitgebreid met een familiekamer en een opbaarruimte,
waardoor een volwaardig condoleance bezoek kan worden georganiseerd of een gehele uitvaart.
• Ontwikkeling plannen verpleeghuisplaatsen in de locaties De Schutse, Het Ellertsveld en Selkersgoorn,
Zuidermarke en Valkenhof.
• Ontwikkeling centrale voorzieningen locatie De Paasbergen.
• Ontwikkeling uitbreiding zorginfrastructuur en algemene voorzieningen locatie Selkersgoorn.
• Upgrading brandmeld- en ontruimingsinstallaties en vervangen DECT-oproepsystemen in diverse locaties.
• Plannen voor de nieuwbouw Veltman zijn gevat in een programma van eisen en er is een kadernota
opgesteld voor een planologische inpassing.
• Start onderzoek functionaliteit Het Ellertsveld.
Zorgpalet
• Voltooiing renovatie psychogeriatrische afdelingen Weidesteyn: ombouw van meerpersoonskamers naar
éénpersoonskamers en uitbreiding huiskamers van vier naar zeven (hierdoor is groepsgrootte van 15-16
bewoners teruggebracht tot maximaal negen en is de oorspronkelijke capaciteit van 64 plaatsen verlaagd
tot 56).
• Renovatie hoogbouw Weidesteyn: op de etages zijn twee afdelingen ingericht voor bewoners met een
verblijfsindicatie (eenheid Wonen), de twee bovenste verdiepingen zijn aangepast voor Herstelzorg,
realisatie van oefenruimten op de etages om behandeling te kunnen integreren met verpleging en
verzorging, alle huiskamers voorzien van nieuwe keukens en eigen kooktoestellen, plaatsing twee hoog-/
laagkeukens bij de Herstelzorg voor therapeutisch gebruik.
• Renovatie De Luwte: deze tijdelijke voorziening biedt plaats aan bewoners die in aanmerking komen
voor nog te realiseren nieuwbouw of zijn opgenomen voor screening en observatie voorafgaand aan
definitieve plaatsing. In De Luwte is ook extra capaciteit gerealiseerd voor de Herstelzorg voor cliënten
die wachten op definitieve plaatsing elders of wachten op terugkeer naar huis na aanpassing van de eigen
woning.
• Vervanging verpleegoproepsysteem gelijktijdig met de verschillende bouwprojecten. Het nieuwe
oproepsysteem werkt op basis van het wifi en biedt mogelijkheden voor onderlinge communicatie met
de IP-dect telefoontoestellen. Het VOS biedt daarnaast mogelijkheden voor het maken van een spreek-/
luisterverbinding met iedere bewonerskamer en akoestische bewaking.
• Verdere ontwikkeling nieuwbouwplan Bilderdijk in het centrum van Hoogeveen. Dit project wordt
gerealiseerd met woningcorporatie Domesta. De realisatieovereenkomst zal begin 2012 worden getekend.
Naar verwachting zal het complex in 2015 in gebruik worden genomen. De bouw biedt een definitieve
oplossing voor een aantal tijdelijke voorzieningen op het terrein van Ziekenhuis Bethesda en Weidesteyn.
• Haalbaarheidsonderzoek voor woonzorgcentrum Olden Kinholt naar een verlengde gebruiksduur.
Tabel 54: Bouwactiviteiten ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
93
4.11 Samenleving
ZLM
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop ZLM functioneert binnen de samenleving. Het betreft de facetten maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid, milieu, acute zorg en rampen en crises.
4.11.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
ZLM
In de zorgsector vragen zowel patiënten en cliënten, overheidsinstanties, zorgverzekeraars en belangengroeperingen steeds meer
informatie van zorginstellingen om op basis daarvan te kunnen kiezen, controleren of invloed uit te oefenen. Hierbij vindt er geleidelijk aan een verschuiving plaats van interne verantwoording over de kwaliteit van zorg naar externe maatschappelijke verantwoording over alle aspecten van de onderneming oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO). Deze trend is binnen
het bedrijfsleven al eerder op gang gekomen.
De termen maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan beide voor het zoeken van een organisatie naar het
evenwicht tussen de financieel economische resultaten, de sociale belangen en het milieu. Doelstelling is alle drie de aspecten te
optimaliseren, zonder de balans er tussen te verliezen. Doorgaans blijkt dat deze belangen niet contrasteren, maar elkaar juist kunnen versterken. Het gaat erom niet alleen rekening te houden met het hier en nu, maar ook met toekomstige generaties, waarbij
ondernemingen er alles aan moeten doen om in de hele keten waar zij deel van uitmaken maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk te maken en te bevorderen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu en legt hierover verantwoording af. Continuïteit, het betrekken
van stakeholders en kwaliteit zijn bij uitstek onderwerpen waar een maatschappelijk verantwoorde onderneming zich op onderscheidt.
Binnen ZLM wordt er aandacht besteed aan de diverse facetten van duurzaamheid. Aspecten over duurzaamheid zijn integraal
opgenomen in de verschillende beleids- en jaarplannen van de organisatie en in de managementrapportages. Onderstaand wordt
aangegeven op welke wijze er binnen ZLM aandacht wordt besteed aan duurzaamheid met betrekking tot de elementen bedrijfsvoering, milieu en mensen (patiënten/cliënten en medewerkers).
Duurzame bedrijfsvoering
Langetermijnvisie/integrale planvorming
• De lange termijn visie van ZLM is beschreven in het Visiedocument van ZLM. Voor het ScheperBethesda Ziekenhuis wordt deze visie momenteel nader uitgewerkt in een scenario-analyse die de
titel draagt ‘Toekomstbestendig ziekenhuis 2020’. Belangrijke elementen hierin zijn het bepalen
van het portfolio en het concentreren en spreiden van de verschillende zorgvormen over de
locaties. Gevolgen die hierin worden meegenomen, zijn onder andere gevolgen voor patiënten,
patiëntenstromen, marktaandelen, te behalen omzetten, het personeel, werkgelegenheid, behoud
van kennis en knowhow, benodigde investeringen, eventuele desinvesteringen, winstgevendheid
en overige relevante bedrijfsmatige en maatschappelijke aspecten. Alle stakeholders worden
betrokken bij deze analyse (interne stakeholders en extern onder meer de huisartsen, verloskundigen, collega instellingen, gemeenten, banken en zorgverzekeraars).
Gezonde financiële situ-
• Zie paragraaf 4.12 Financieel beleid.
atie
Geoptimaliseerd productieproces
• Binnen de Cure, de Care en de ondersteunende diensten wordt nadrukkelijk gewerkt aan het
optimaliseren van de bedrijfsprocessen. In dit kader wordt binnen de Cure onder andere gewerkt
aan de patiëntenlogistiek, het tegengaan van no shows, het verkorten van de ligduur, optimaliseren van de uitstroom middels de transmuraal coördinator, een portfolio-analyse en concentratie en
spreiding van de zorg over beide locaties. Ook binnen de Care wordt nadrukkelijk gekeken naar het
portfolio en vindt een verschuiving plaats van verzorging naar de zwaardere verpleging.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
94
Een betrouwbare interne
en externe partner zijn
(open en eerlijke manier
van handelen en commu-
• ZLM en de onderliggende werkmaatschappijen passen de Zorgbrede Governance Code onverkort
toe in hun streven naar goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over het
beleid en activiteiten.
• De klokkenluidersregeling geeft de wijze aan waarop ZLM omgaat met te goeder trouw gedane
niceren, geen corruptie,
meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden bin-
transparantie)
nen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan.
• De werkmaatschappijen nemen zoveel mogelijk deel aan regionale en landelijke benchmarkonderzoeken.
• Stakeholders, zowel intern als extern, worden nadrukkelijk betrokken bij het uitvoeren van de
werkzaamheden en het opstellen van toekomstplannen. Diverse structurele communicatievormen
zijn hiertoe aanwezig.
Stakeholdersdialoog
• ZLM treedt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en het opstellen van toekomstplannen
nadrukkelijk in overleg met haar stakeholders. Intern zijn hiervoor de ondernemingsraden, cliëntenraden en medische stafbesturen de sparing partners. Extern wordt veelvuldig gecommuniceerd
met de huisartsen, andere verwijzers, collega instellingen, gemeenten, banken en zorgverzekeraars. Middels tweewekelijkse artikelen in de lokale kranten wordt de bevolking op de hoogte
gehouden van relevante ontwikkelingen. Verder nemen de care instellingen samen met andere
zorginstellingen uit de regio deel aan diverse netwerken rondom bepaalde zorgvormen en hebben
zij structureel overleg met gemeenten en woningbouwcorporaties.
Maatschappelijke betrok-
• Zie paragraaf 4.11.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
kenheid
Milieu (groene efficiëntie)
Milieuzorgsysteem
• Zie paragraaf 4.11.3 Milieu.
Duurzaam bouwen
• Voor de bouw van eigen panden zal de voorwaarde voor duurzaam bouwen (ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu) onderdeel van de opdracht aan
architect en technisch adviseur worden. Deze voorwaarden worden in 2012 vastgesteld.
Energiezuinig bouwen
• Bij nieuwbouwplannen wordt gestreefd naar energie neutrale bouw en installaties.
• Bij renovaties zullen energiebesparingsmogelijkheden op basis van hun terugverdientermijnen
medebepalend zijn voor de technische aanpassingen. Dit geldt voor alle aspecten van energieverbruik.
Duurzaam inkopen
• Het accent in de milieuzorg ligt bij verpakkingen en recycling-disposables. Bij Inkoop worden over
verpakkingen reeds afspraken gemaakt en wordt bij de afvalverwerker hergebruik getoetst. Dit
wordt vastgelegd in het milieuhandboek.
• ZLM is in 2011 toegetreden tot de Inkoop Alliantie Ziekenhuizen, waarin meerdere ziekenhuizen
samenwerken met als doel reduceren van de inkoopkosten en professionaliseren van de inkoopfunctie.
Leefbare omgeving
• Om een leefbare woon- en verblijfomgeving gericht op gezondheid en welbevinden voor patiënten
en bewoners (care) te realiseren, wordt per locatie aandacht besteed aan de inrichting en het binnenklimaat. In de directe omgeving wordt zorg besteed aan de groenvoorzieningen.
Energiebesparing
• Aan de Werkgroep Energie is opdracht verstrekt het energieverbruik te monitoren per locatie en
met gerichte voorstellen te komen voor besparing. Daarnaast wordt deelgenomen aan de voorbereiding van alternatieve energieprojecten, zoals het warmtenet in Emmen.
Hergebruik
• Hergebruik van materiaal is vastgelegd in het milieuhandboek.
Afvalmanagement
• Sinds enkele jaren wordt op de locatie van Ziekenhuis Bethesda en de hoofdlocatie van Zorgpalet
volgens een vaste werkwijze afval ingezameld, geregistreerd en afgevoerd. Ook worden controles
uitgevoerd op een juiste afvalscheiding. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een reductie van
afval en kosten voor afvalverwijdering.
Waterzuivering
• Het afvalwater van de beide ziekenhuizen wordt periodiek overeenkomstig de milieuvergunning bemonsterd en geanalyseerd. De kwaliteit van het afvalwater voldoet aan de normen uit de
vergunning. De waterschappen Velt en Vecht (Emmen) en Reest en Wieden (Hoogeveen) voeren
hierop het toezicht uit.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
95
Duurzaam investeren in mensen: medewerkers
Duurzame inzetbaarheid
• Er worden periodieke RI&E’s gehouden.
personeel
• Er is onderzoek naar het versterken van de verantwoordelijkheid van medewerkers.
• Binnen ZLM is gesubsidieerd sporten voor medewerkers mogelijk.
Flexibel werken
• Via jaaruren-/roostersystematiek, flexibele contractvormen en het intern uitzendbureau zijn er
veel mogelijkheden voor medewerkers om flexibel te werken.
Mobiliteitsbeleid
• Er zijn loopbaanadviseurs beschikbaar en onderlinge uitruil tussen de werkmaatschappijen wordt
gefaciliteerd.
Arbeidstevredenheid
• Er worden periodiek medewerker tevredenheidsonderzoeken gehouden op grond waarvan op
teamniveau verbeterplannen worden gemaakt en uitgevoerd.
Aandacht voor kwetsbare
groepen
• Op individueel niveau wordt waar nodig naar maatwerk gekeken. Verder is er binnen Zorgpalet
een beleid rondom het aannemen van mensen met een arbeidshandicap om zo ook deze groep
mensen een kans op de arbeidsmarkt te bieden.
Duurzaam investeren in mensen: patiënten/cliënten
Aandacht voor de mens
• Binnen het Scheper Ziekenhuis wordt onderzocht hoe meer aandacht gegeven kan worden aan de
achter de medische kwaal
patiënt met multipele-pathologie door middel van het introduceren van een co-patiënt. Overwo-
(de menselijke maat)
gen wordt een pilot te starten.
• Binnen Ziekenhuis Bethesda wordt naast de behandeling van de aandoening, ook gekeken in
hoeverre het mogelijk is verder ondersteuning te bieden. Voorbeelden hiervan zijn de lastmeter
bij oncologische patiënten, groepsbegeleiding van mantelzorgers en dementerende patiënten en
revalidatieprogramma’s voor oncologische patiënten.
• Zorgpalet besteed veel aandacht aan de intake, waardoor een goed beeld ontstaat van hoe de cliënt in het leven staat of stond voor er sprake was van een beperking. Speciaal is er aandacht voor
het levensverhaal, waar bij diverse cliënten gebruik van wordt gemaakt.
Welzijn van patiënten
• Leveste Care haalt zoveel mogelijk de maatschappij binnen de muren van de organisatie, zodat de
cliënt zich toch zoveel mogelijk een volwaardig lid kan voelen. Dit stimuleert het welzijn.
• Zorgpalet stimuleert het welzijn van cliënten door aandacht te hebben voor de verblijfsplek. Als
deze aangenaam en sfeervol oogt, stimuleert dit het welzijn. Ook is er aandacht voor welness,
zoals aromatherapie, massage en schoonheidsbehandelingen. Er loopt een experiment bij herstelzorg om cliënten te leren omgaan met hun beperkingen. Dit vanuit de verwachting, dat als ze leren
omgaan met hun beperking, dit hun welzijn vergroot.
Open en eerlijke commu-
• Het Scheper Ziekenhuis heeft een handleiding opgesteld voor de zorgprofessionals over wat ver-
nicatie met patiënten en
staan wordt onder open en eerlijke communicatie met de patiënt en familie (binnen de wettelijke
familie
kaders).
• Leveste care experimenteert met familienet om de communicatie met familie te verbeteren.
• Zorgpalet heeft huiskamergesprekken met cliënten en bij de psychogeriatrie met familie. Er wordt
veel inzet gepleegd om het Zorgleefplan samen met de cliënt te kunnen bespreken.
Ondersteunen van zelfma- • Het Scheper Ziekenhuis reikt aan patiënten een folder uit over veilige zorg en gaat hierin nadruknagement
kelijk in op de rol die de patiënt zelf hierin kan spelen.
• Zorgpalet doet mee met het project ‘Grip en Glans’ waarbij ouderen leren voor zichzelf op te
komen en regie te nemen.
Duurzame voeding
• Binnen de Care moeten hierover met de voedingsleverancier nog afspraken worden gemaakt.
Aandacht voor kwetsbare
• Binnen het Veiligheidsmanagementsysteem vindt in beide ziekenhuizen het project Kwetsbare
groepen
ouderen plaats. In 2011 heeft de pilot op de geriatrie in het Scheper Ziekenhuis plaatsgehad en
eind 2011 is de start gemaakt met de uitrol voor het gehele ziekenhuis. In dit project is preventief
aandacht voor alle 70-plussers door het afnemen van een screeningsbundel op de onderdelen delier, ondervoeding, fysieke beperking en vallen. Vervolgens worden gericht interventies uitgevoerd
op de gesignaleerde risico’s uit de screening.
• Zorgpalet heeft veel ouderen met multiproblematiek in zorg. Op dit moment wordt met video
interactie begeleiding gekeken hoe we als verzorging nog specifieker op deze ouderen kunnen
aansluiten.
Tabel 55: Activiteiten maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
96
4.11.2 Maatschappelijke betrokkenheid
ZLM
In deze paragraaf wordt per werkmaatschappij weergegeven welke activiteiten er binnen ZLM worden uitgevoerd in het kader van
maatschappelijke betrokkenheid.
Werkmaatschappij
Activiteiten
Scheper Ziekenhuis
• Het Scheper Ziekenhuis biedt diverse stageplaatsen voor opleidingen aan. Voor artsen is er de mogelijkheid tot het lopen van coschappen en er zijn diverse arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen het
ziekenhuis.
Ziekenhuis Bethesda • Als leerbedrijf levert Ziekenhuis Bethesda een bijdrage aan de scholing en vorming van toekomstige
betreders van de arbeidsmarkt. Er worden niet alleen stageplaatsen voor opleidingen aangeboden, maar
ook wordt aan middelbare scholieren die in de laatste twee jaar van hun school zitten de mogelijkheid
geboden om breed kennis maken met de diverse facetten van het ziekenhuis.
• Samen met de gemeente Hoogeveen, de eerstelijns verloskundigen en de vakgroep gynaecologie is het
initiatief gestart voor een pre-conceptie spreekuur.
• Het Sportloket van de gemeente Hoogeveen heeft een eigen spreekuur binnen Ziekenhuis Bethesda.
Dit spreekuur is bedoeld om patiënten, verwezen door medisch specialisten, een advies te geven voor
sportbeoefening.
Leveste Care
• Als leerbedrijf levert Leveste Care een bijdrage aan de scholing en vorming van toekomstige betreders
van de arbeidsmarkt. Leveste Care is een vast onderdeel van de medische opleiding in Noord-Nederland
door een samenwerking met de Rijksuniversiteit in Groningen en Gerion. Leveste Care heeft een doorlopende erkenning als opleidingsinstituut voor het specialisme ouderengeneeskunde en voor huisarts
geneeskunde.
• Leveste Care heeft structureel twee opleidingsplaatsen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Voor diverse paramedische beroepen is Leveste Care een stageplaats.
• Leveste Care heeft een eigen BBL 3 en BBL 4 opleidingstraject.
• Participatie in diverse netwerken, zoals het netwerk dementie, het netwerk ouderenzorg, het netwerk
palliatieve zorg en het Parkinson-netwerk.
• In de gemeente Borger-Odoorn wordt met instemming van de NMa gewerkt aan gereguleerde marktwerking binnen de zorgaanbieders. Hiermee wordt gestreefd naar meer efficiency en een breder
zorgaanbod in de gemeente.
Zorgpalet
• Zorgpalet investeert veel in de contacten met de maatschappij daar waar dit door cliënten wenselijk
wordt gevonden. Veel wordt er georganiseerd om de cliënt, indien er de behoefte is, als een volwaardig
lid mee te laten draaien in de maatschappij. Er worden contacten onderhouden met reguliere clubs en
verenigingen en waar mogelijk worden deze in huis gehaald. Daarnaast wordt er veel met vrijwilligers
ondernomen. Activiteiten in de omgeving waar Zorgpalet aan meedoet zijn onder andere open dagen,
burendagen en NL Doet.
• Zorgpalet doet niet aan sponsoring. Het AWBZ-geld dat Zorgpalet ontvangt, is niet bedoeld voor andere
doeleinden dan het verzorgen, verplegen en behandelen van cliënten.
• Zorgpalet levert graag een maatschappelijke bijdrage om mensen met een arbeidshandicap een kans te
bieden en heeft hiertoe een advies in dit kader van de afdeling PO&O overgenomen. Hierdoor is de weg
vrijgemaakt om deze groep mensen aan te nemen.
Tabel 56: Activiteiten maatschappelijke betrokkenheid ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
97
4.11.3 Milieu
ZLM
Systeem, taken en verantwoordelijkheden
Binnen ZLM is onder het Facilitair Bedrijf een centrale milieuorganisatie voorzien. In de kaderbrief ZLM 2011 is de opdracht geformuleerd om de milieuzorg in 2011 ZLM-breed vorm te geven onder het Facilitair Bedrijf. Hierbij wordt een aantal zaken centraal
georganiseerd en ontstaan daarnaast decentrale onderdelen binnen de milieuzorg. Dit is in 2011 deels gerealiseerd.
Er is gestart met het afstemmen van de ontwikkelingen op het gebied van het milieubeleid van de onderdelen waaruit ZLM is
ontstaan. In 2010 is vastgesteld dat er aanzienlijke verschillen in ontwikkeling bestaan tussen het milieubeleid van de onderdelen
waaruit ZLM is ontstaan. De vastgestelde plannen bij Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet voor de inrichting van de milieuorganisatie
zijn inmiddels nagenoeg geïmplementeerd. Het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care zullen in 2012 aansluiten bij de al bestaande
inrichting van de milieuorganisatie van Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet. Om de inhaalslag en een geleidelijke aansluiting te realiseren, is een ontwikkelvoorstel voor het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care gemaakt dat is gebaseerd op de uitgewerkte plannen
van Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet.
Binnen de milieuorganisatie is de milieucommissie het beleidsadviserende en coördinerende orgaan. Voor de onderdelen die
gericht zijn op afvalstromen en energiebeheer worden centrale werkgroepen ingesteld. Daartoe worden de opdrachten van de
werkgroepen voor deze onderdelen van Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet aangepast en uitgebreid. Voor lokale aspecten van de
milieuzorg worden per locatie of cluster werkgroepen ingericht, die voor hun discipline of locatie(s) uitvoering geven aan milieuzorg.
De activiteiten in het kader van het milieubeleid zijn in 2011 nog grotendeels gescheiden van elkaar uitgevoerd. Daarom bestaat
onderstaand verslag uit twee delen. De voorbereiding op het organisatiebreed invoeren van de milieuzorg is grotendeels beschreven bij Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet.
Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet
Systeem, taken en verantwoordelijkheden
Begin 2010 is het organisatiemodel milieuzorg vastgesteld door Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet. Hiermee is de basis gelegd voor
de ontwikkeling en uitrol van de milieuorganisatie. De opzet van de milieuorganisatie en de doelstellingen zijn in 2010 voorgelegd
aan de centrale ondernemingsraad. Na een positief advies van de centrale ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur deze opzet
en doelstellingen overgenomen in de Kaderbrief ZLM 2011 voor een ZLM-brede uitrol. De bestaande milieuorganisatie van Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet is in 2011 voorbereid op de aansluiting van het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care. In de Milieucommissie en de Werkgroep Logistiek & Reststoffen is plaatsgemaakt voor vertegenwoordigers vanuit Emmen. Leveste Care heeft reeds
een aantal overleggen bijgewoond. De Werkgroep Energie treft voorbereidingen om de taken ZLM-breed te kunnen uitvoeren en
begin 2012 wordt bepaald welke deelname vanuit het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care noodzakelijk is.
In 2011 zijn de werkgroepen operationeel geworden die milieugerelateerde werkzaamheden uitvoeren. In de milieuorganisatie van
Zorgpalet heeft een samenvoeging plaatsgevonden van de milieuwerkgroepen van de zorgcentra. Deze ontwikkeling loopt al vooruit
op de aansluiting van Leveste Care, die een soortgelijke clustering zal toepassen. De samenwerking en demarcatielijnen tussen de
milieuorganisatie, vergunningenbeheer en de registratie gevaarlijke stoffen zijn verder uitgebouwd. Daarmee ontstaat voor alle aandachtgebieden samenhang. De taakomschrijvingen voor de milieucommissie en de werkgroepen, die in de 0-meting zijn gedefinieerd, zijn verder ontwikkeld om aansluiting en synergie te realiseren voor ZLM. In de taakomschrijving is duidelijk aangegeven welk
werkterrein moet worden bestreken en op welke wijze de interne organisatie daarin participeert. Hierin nemen ook derden deel die
binnen Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet hun werkzaamheden uitvoeren, zoals het Klinisch Chemisch Laboratorium, het Laboratorium voor Infectieziekten en de Ziekenhuisapotheek. De milieucommissie richt zich op beleidsadvisering en het coördineren van de
werkgroepen.
Een belangrijk instrument voor een milieuorganisatie is een milieuhandboek. In 2011 is het handboek door de werkgroepen geactualiseerd en nader uitgewerkt. Afstemming met de externe afvalverwijderaar vindt jaarlijks plaats. Daarbij worden de wettelijke
coderingen voor reststoffen gecontroleerd en aangepast en worden de procedures getoetst voor de behandeling van de verschillende afvalstromen. Daartoe zijn inmiddels protocollen ontwikkeld. Het handboek bevat een overzicht van middelen en materialen
voor opslag, transport, hergebruik en protocollen. Het concept heeft in 2011 een volledige controle gehad en zal in 2012 definitief
worden vastgesteld. Het milieuhandboek zal voor ZLM worden gepubliceerd in DKS/Eskion en voor alle onderdelen toegankelijk
worden gemaakt.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
98
Interne beheersing en externe controle
Bij de milieuzorg is een adequaat meldinstrument voor (bijna-)incidenten en de daarbij behorende follow-up van belang. Voor het
melden van milieu-incidenten wordt geen zelfstandig systeem ontwikkeld, maar wordt aansluiting gezocht bij het VMS. Daarmee
wordt een gevestigde structuur uitgebreid met een meldprocedure voor milieurisico’s en zal de afhandeling en registratie langs
vaste kanalen verlopen. Bij een melding van een (bijna-)incident wordt altijd de adviseur gevaarlijke stoffen (ADR) ingeschakeld. De
effectuering van het definitieve meldsysteem zal in 2012 ZLM-breed worden geïmplementeerd. In het kalenderjaar 2011 hebben
zich geen milieu-incidenten voorgedaan. Om de vorderingen van de milieuorganisatie te monitoren, wordt het ‘Register Verbeteracties’ bijgehouden. Hierin wordt de PDCA- systematiek toegepast. Het register is onderverdeeld in beleid, milieucommissie en
werkgroepen en wordt periodiek geactualiseerd.
Voor het derde jaar op rij is in 2011 op onderdelen een benchmark ziekenhuizen uitgevoerd. De vergelijking van 2008, 2009 en 2010
levert nog geen duidelijke trends op, hoewel de gescoorde onderdelen een lichte daling van de milieubelasting per eenheid product
laat zien bij een hogere productie. Daaruit is een voorzichtige eerste conclusie te trekken, dat de milieubelasting niet evenredig is
toegenomen met de productieomvang.
Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet hebben in de Milieubeleidsverklaring vastgelegd niet te streven naar certificering van de milieuorganisatie volgens het instrument van ISO 14001, maar de wettelijke eisen te volgen. In september 2011 heeft een interne audit
plaatsgevonden voor de milieuorganisatie van Ziekenhuis Bethesda. Deze audit is gebaseerd op de NIAZ-systematiek. Voor het
onderdeel milieu vermeldt de NIAZ nagenoeg niets. Om die reden hebben de auditoren zich toch gebaseerd op de veel ruimere ISO
14001. Eind 2011 is het auditrapport definitief vastgesteld. De milieucoördinator stelt op basis van de audit een Plan van Aanpak op
om de verbeterpunten in 2012 structureel te kunnen aanpakken. Mede gelet op de korte periode tussen de start van de milieuorganisatie en het moment van de audit is het eindoordeel positief.
Voor Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet zijn geactualiseerde en goedgekeurde milieuvergunningen aanwezig.
In 2011 heeft de Milieudienst van de gemeente Hoogeveen tijdens haar controlebezoek kennisgenomen van de ontwikkelingen
op het gebied van de milieuzorg. De controle had betrekking op de stookinstallaties, de koeltorens van Ziekenhuis Bethesda en
Weidesteyn en de preventieplannen rondom legionella. De rapportage naar aanleiding van het inspectiebezoek van de gemeente
waardeert de heldere structuur en het duidelijke aanspreekpunt voor Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet. De onderliggende verslaglegging en keuringsrapporten zijn begin 2012 aan de Milieudienst beschikbaar gesteld.
Scheper Ziekenhuis en Leveste Care
Systeem, taken en verantwoordelijkheden
Binnen het Scheper Ziekenhuis wordt al geruime tijd aandacht geschonken aan de zorg voor het milieu. Dit heeft geresulteerd in
verschillende milieumaatregelen, zoals het aanvragen van de milieuvergunning en de lozingsvergunning voor het ziekenhuis en de
invoering van het afvalscheidingsysteem. In 2010 is een revisievergunning aangevraagd bij de gemeente Emmen en het waterschap
Velt en Vecht. De procedure van revisievergunningen heeft in 2011 nog tot een aantal veranderingen geleid, waarbij regelmatig
contact met de overheid heeft plaatsgevonden. Door wijziging in de regelgeving konden de milieuvergunning en lozingsvergunning
worden samengevoegd. De gecombineerde aanvraag is door de gemeente Emmen in 2011 in behandeling genomen, waarna in
februari 2012 de vergunning is afgegeven. Daarmee beschikt het Scheper Ziekenhuis over geactualiseerde vergunningen. Besluitvorming door het Scheper Ziekenhuis over de plannen voor aansluiting bij de milieuorganisatie van Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet
wordt begin 2012 verwacht. Hierna wordt een 0-meting uitgevoerd en zullen de centrale organen van de milieuorganisatie worden
aangevuld met deelnemers van het Scheper Ziekenhuis. De opbouw van de decentrale werkgroepen kan na de uitkomsten van de
0-meting worden uitgevoerd.
Leveste Care heeft zich in de tweede helft van 2011 uitgebreid laten informeren over de milieuzorg, zoals die in Ziekenhuis Bethesda
en Zorgpalet is geïmplementeerd. Leveste Care heeft op basis van de bestaande structuur haar eigen Plan van Aanpak opgesteld
en ingediend bij het managementteam van Leveste Care. In december 2011 heeft het managementteam zich uitgesproken over
de plannen en besloten tot aansluiting bij de milieuorganisatie van het Facilitair Bedrijf. De uitvoering zal in 2012 tot stand worden
gebracht. De uitwerking en ondersteuning zullen contractueel worden vastgelegd in een nog af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. Met name de ondersteuning door de milieucoördinator en de aansluiting bij de Milieucommissie en de centrale werkgroepen zullen de basis vormen voor de milieuzorg in Leveste Care. De decentrale activiteiten op het gebied van milieu worden per
cluster van vestigingen ingericht.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
99
4.11.4Acute zorg
ZLM
Alle ziekenhuizen nemen in hun eigen regio deel aan de regionale overleggen acute zorgketen (ROAZ) ter afstemming van de acute
zorg.
Scheper Ziekenhuis
In ROAZ-verband wordt door het Scheper Ziekenhuis actief bijgedragen aan een optimale regionale organisatie van de acute zorg.
In het kader van de toenemende eisen die gesteld worden op het gebied van de acute geneeskunde heeft een extern adviesbureau
een inventariserend onderzoek uitgevoerd. Op grond hiervan is, mede gegeven de regio en het palet aan mogelijkheden binnen het
Scheper Ziekenhuis, gekozen voor een brede lijn acute geneeskunde (met name traumatologie, cardiologie, vasculaire geneeskunde,
neurologie en verloskunde).
Het overleg met de huisartsenpost en met de huisartsen over verdere samenwerking op het gebied van acute geneeskunde is geïntensiveerd. Bezien wordt of inzet van nurse practitioners zowel op de spoedpost als op de SEH de werkdruk voor de huisartsenpost
kan reduceren.
Ziekenhuis Bethesda
Ziekenhuis Bethesda neemt deel aan de regionale overleggen acute zorgketen (ROAZ) die vanuit het UMCG, dat voor onze regio als
traumacentrum fungeert, worden georganiseerd. In 2011 is het ROAZ Drenthe vier keer bij elkaar geweest. In september heeft de
afronding plaatsgevonden van het in beeld brengen van de acute zorgketens. Verder is gesproken over de bereikbaarheidsanalyse
van de SEH’s. Ten slotte is er een visie vastgesteld over het doel en het functioneren van het ROAZ.
Voor opleiding en ontwikkeling van de SEH wordt samengewerkt met het traumacentrum van de Isala Klinieken Zwolle. In 2011 hebben de SEH-verpleegkundigen een opleiding doorlopen over het opvangen van kinderen op de SEH. Verder is in 2011 begonnen met
het implementeren van het triagesysteem. Hiermee wordt voldaan aan eisen van de inspectie.
Verder is de SEH van Ziekenhuis Bethesda in 2011 gevisiteerd door het traumacentrum van de Isala Klinieken Zwolle, met als resultaat een positieve beoordeling.
4.11.5 Rampen en crises
ZLM
Elk ziekenhuis is op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht te beschikken over een actueel Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP), zodat het ziekenhuis voorbereid is als er grootschalige ongevallen en rampen plaatsvinden. Samen met andere
hulpverleningsinstanties, zoals de GGD en de Ambulancezorg, kan een ziekenhuis worden ingeschakeld voor het bieden van hulp
aan en opvang van slachtoffers bij rampen, die ontstaan buiten het ziekenhuis. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst de
ziekenhuizen op het aanwezig zijn van een actueel ZiROP en het voldoen aan het landelijk referentiekader.
Scheper Ziekenhuis
Het Scheper Ziekenhuis kent een ZiROP dat in 2010 is goedgekeurd volgens de landelijke leidraad ZiROP 2009. Onderdeel van het
ZiROP is het OTO (Opleiden – Trainen - Oefenen) meerjarenplan, waarin de visie en de strategie ten aanzien van het opleiden,
trainen en oefenen van het ZiROP is vastgelegd. Op basis hiervan wordt telkens een jaarplan gemaakt, waarin concreet staat omschreven welke OTO-activiteiten jaarlijks worden uitgevoerd. De resultaten van het opleiden, trainen en oefenen worden vervolgens
verwerkt in het ZiROP. Het ZiROP wordt dus systematisch geoefend, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In 2011 zijn in dit kader
de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Een oefening in samenwerking met de GHOR;
• Een workshop voor SEH-medewerkers (awarenesstraining);
• Een opleiding tot crisiscoördinator voor twee medewerkers;
• Een cursus crisiscommunicatie voor drie medewerkers;
• Een opleiding voor ETS-instructeur voor meerdere medewerkers (ETS staat voor een systeem om de organisatie van geneeskundige hulpverleningsdiensten in de beheersfase op operationeel technische niveau te simuleren in geval van een grootschalig
incident);
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
100
• Een interne ETS-training waaraan 12 personen hebben deelgenomen.
Hiernaast vond in 2011 regelmatig afstemming plaats met de ketenpartners.
Ziekenhuis Bethesda
In 2011 is het ZiROP van Ziekenhuis Bethesda wederom getoetst aan het landelijk referentiekader ZiROP. Daarnaast zijn binnen de
organisatie gesignaleerde verbeterpunten en aanpassingen in de organisatiestructuur in het plan opgenomen. Een en ander is tot
stand gekomen in samenwerking met en toetsing door het bureau Code Rood (expertisecentrum op het gebied van crisispreparatie
in de zorg van de Isala Klinieken te Zwolle). De herziene versie van het ZiROP is in mei 2011 door de directie goedgekeurd en vastgesteld.
Met betrekking tot het ZiROP is er in 2011 overleg en afstemming geweest met een aantal ketenpartners, te weten GHOR Drenthe, bureau Code Rood, UMCG Ambulancezorg en de Gemeente Hoogeveen. Verder zijn er in 2010 bijeenkomsten georganiseerd
om invulling te geven aan de rol van de huisartsen bij een oproep in het kader van het ZiROP. Hierbij waren aanwezig een vertegenwoordiger van de huisartsen, een lid van de CHD (Centrale Huisartsen Dienst), het hoofd SEH, de transmuraal coördinator en
de stafmedewerker facilitair bedrijf van Ziekenhuis Bethesda. In 2011 heeft dit geresulteerd in een document dat de werkwijze
beschrijft van de Huisartsenpost (HAP) tijdens een ramp. Het betreft de zorg en behandeling van T3 slachtoffers tijdens een ramp op
momenten dat de behandelcapaciteit van de SEH tekort dreigt te schieten. Dit document is in januari 2012 ter goedkeuring aan de
directie aangeboden.
Een onderdeel van het ZiROP is het OTO-traject (Opleiden-Trainen-Oefenen). In samenwerking met Code Rood is het voor 2011
vastgestelde opleidingsplan uitgevoerd. De volgende onderdelen zijn geoefend:
• Belboomoefening. Dit gebeurt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het personeel in een rampensituatie in relatie tot de Medische Behandel Capaciteit.
• Introductiecursus ZIROP. Alle nieuwe medewerkers van de SEH hebben gebruikgemaakt van de door Code Rood aangeboden
introductiecursus over het ZiROP.
• Functioneren operationeel team Zorg.
De bevindingen van de gehouden oefeningen worden als input gebruikt voor de geplande vervolgoefening in de vorm van een table
top oefening. Dit is een oefening, waarbij Triage, SEH, IC, OK, operationeel Team zorg en het crisisbeleidsteam geactiveerd worden.
Deze stond gepland voor eind 2011. Door ziekte bij het bureau Code Rood is de oefening verplaats naar januari 2012.
4.12 Financieel beleid
ZLM
Resultaat 2011
Het geconsolideerde resultaat 2011 van ZLM bedraagt € 7,8 miljoen (2010: € 6,7 miljoen) en is als volgt opgebouwd:
(onderstaande bedragen x € 1.000)
2011
2010
Scheper Ziekenhuis
€ 1.818
€ 1.173
Ziekenhuis Bethesda
€ -925
€ 707
Leveste Care
€ 5.618
€ 3.625
Zorgpalet
€ 510
€ 222
Vastgoed Leveste
€ 766
€ 1.018
Trenta
€ 16
€ -5
Zorggroep Leveste Middenveld (enkv.)
€ 23
€0
€ 7.826
€ 6.740
Resultaat zorggroep
Tabel 57: Geconsolideerd resultaat 2011 ZLM
Het begrote resultaat over 2011 bedroeg € 6,2 mln. Aan de begrote resultaten 2011 liggen meerjaren prognoses ten grondslag die
het op korte en (middel)lange termijn mogelijk maken grootschalige investeringen te plegen, zodat de kwaliteit van de zorginfrastructuur en daarmee ook de kwaliteit van zorg op peil blijft.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
101
Solvabiliteit
ZLM werkt toe naar een solvabiliteitsratio van 20,0% voor elke individuele werkmaatschappij, de solvabiliteit van de totale zorggroep ligt ultimo 2011 op 22,5%. ZLM onderkent de noodzaak van het krijgen en houden van een dergelijke vermogenspositie,
omdat de risico’s in de cure en care de komende jaren toenemen. Ontwikkelingen als de uitwerking van het Bestuurlijk Hoofdlijnen
Akkoord (cure), de overgang van DBC naar DOT (cure), de invoering van prestatiebekostiging (cure), de invoering van het beheersmodel voor medisch specialisten en ontwikkelingen rondom het kapitaalslastendossier (care en cure) zullen de onzekerheden voor
zorgaanbieders verder laten toenemen en maken financiële instellingen meer terughoudend bij het verstrekken van langlopend
vermogen en werkkapitaalfinanciering. De verdere versterking van de vermogenspositie van ZLM mag niet ten koste gaan van de
kwaliteit van de zorg en van de zorginfrastructuur.
Herpositionering curatieve zorg ZLM
In de begroting 2011 van de cure werkmaatschappijen is de additionele macrokorting 2011 (€ 2,9 mln.) buiten beschouwing gelaten. Het is in 2011 uitermate lastig gebleken deze korting binnen de cure ‘op te vangen’ door doelmatiger te werken. De juridische
fusie van de beide ziekenhuizen op 1 januari 2012 en de uitkomsten van de KPMG scenarioplanning moeten in 2012 resulteren in
een strategie voor de zorggroep die:
• De positie van ZLM als grootste Drentse zorgaanbieder verder verstevigt;
• Een solide toekomstige basis neerzet voor de cure divisie van de zorggroep voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van zorgfuncties;
• Meer mogelijkheden biedt voor kostenbesparingen door concentratie en spreiding.
Informatievoorziening
Na de bestuurlijke fusie van de zorggroepen Leveste en Middenveld Drenthe in 2010, stond het jaar 2011 in het teken van integratie
en harmonisatie van systemen en werkprocessen. Voor de sturing en beheersing blijft het cruciaal dat er sprake is van een zorggroepbrede, eenduidige en betrouwbare informatievoorziening. In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt:
• Invoering holdingrapportage (financieel, productie, personeel);
• Invoering nieuw personeelsinformatiesysteem;
• Voorbereidingen gestart voor invoering van één financiële en inkoop/logistiek pakket.
Invoering DOT
Vooruitlopende op de invoering van DOT op 1 januari 2012 zijn in 2012 binnen de ziekenhuizen voorbereidingen getroffen op deze
invoering. Beide ziekenhuizen hebben zich op de implementatie van DOT voorbereid middels projectgroepen, waarin zowel de zorg,
de afdelingen ICT en Financiën zijn vertegenwoordigd. Voorbereidingen zijn getroffen op de volgende deelgebieden:
• Processen;
• Managementinformatie en interne controle;
• ICT;
• Financiën;
• Communicatie en training.
In 2012 vindt de verdere uitrol van DOT binnen de cure plaats. Hierbij wordt ZLM ondersteund door een extern bureau. Met name
rondom ICT ondervinden beide locaties momenteel veel hinder van het niet volledig DOT-proof zijn van de software, waardoor
achterstanden in de registratie zijn ontstaan.
Materiele controles en aanleveren gegevens aan zorgkantoor
Beide ziekenhuizen zijn in 2011 wederom geconfronteerd met materiële controles. Een deel van de materiele controles is afgewikkeld via detailcontroles, een deel via het uitvoeren van statistische steekproeven. De uitkomsten hebben geleid tot creditering van
DBC’s, waarbij in een significant aantal gevallen sprake was van het opnieuw in rekening brengen van een wel correcte DBC. Middels
interne controles is ook voor 2011 weer vastgesteld dat de care werkmaatschappijen gegevens tijdig bij het zorgkantoor aanleveren.
Relatie met zorgverzekeraars/zorgkantoor
ZLM onderhoudt goed contact met zowel de zorgverzekeraars als het zorgkantoor. Een van de doelen van ZLM voor de komende
jaren is te komen tot partnerships waarbij beide partijen, binnen de geldende kaders, gezamenlijk optrekken om het aanbod en de
vraag naar zorg in het verzorgingsgebied en het buitengebied in lijn zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hiertoe is binnen de
afdeling Marketing, Communicatie & Verkoop in 2012 een accountmanager zorgverzekeraars aangetrokken.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
102
AO/IC regeling
De accountant heeft geconstateerd dat alle werkmaatschappijen voldoen aan de AO/IC regeling.
Overleg met de externe accountant
In de vergadering van 29 maart 2012 is de managementletter 2011 door de huisaccountant Ernst & Young besproken met de auditcommissie, nadat deze eerst met afdeling Financiën en de Raad van Bestuur van ZLM is besproken. Het accountantsverslag bij het
jaardocument is door de accountant besproken met de Raad van Bestuur en de auditcommissie. Daarnaast heeft de accountant het
verslag toegelicht aan de Raad van Toezicht van ZLM in haar vergadering op 24 mei 2012.
Scheper Ziekenhuis
In 2011 is door het Scheper Ziekenhuis een positief resultaat geboekt van € 1,8 miljoen. De incidentele baten bedragen € 0,7 miljoen en de incidentele lasten bedragen € 5,5 miljoen, waarmee het genormaliseerde resultaat uitkomt op € 6,6 miljoen.
Belangrijk om te constateren is, dat de genormaliseerde bedrijfsvoering voldoende basis geeft voor het bereiken van de intern
geformuleerde doelstellingen met betrekking tot de gewenste vermogenspositie. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de
bekende en verwachte toekomstige investeringen die nodig zijn binnen het Scheper Ziekenhuis. Evenals in 2010 heeft het Scheper
Ziekenhuis in 2011 een aantal voorzieningen moeten treffen die een eenmalige negatieve weerslag hebben op het resultaat.
Het solvabiliteitspercentage is ultimo 2011 toegenomen tot 16,38%.
Ratio
2011
2010
Resultaatratio
1,36
0,91
Liquiditeit *)
86,14
83,77
Solvabiliteit **)
16,38
15,49
*) Totaal vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden (inclusief te verrekenen financieringsresultaten)
**) Totaal eigen vermogen gedeeld door som der bedrijfsopbrengsten (excl. budget verrekeningen voorgaande jaren)
Tabel 58: Financiële prestaties 2010/2011 Scheper Ziekenhuis
Ziekenhuis Bethesda
In 2011 is door Ziekenhuis Bethesda een negatief resultaat geboekt van € 0,9 miljoen. De incidentele baten bedragen € 1,5 miljoen
en de incidentele lasten bedragen € 2,0 miljoen, waarmee het genormaliseerde resultaat uitkomt op € 0,4 miljoen (negatief).
Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de solvabiliteitsratio is afgenomen met 5,4% tot 31,57%. Ondanks het negatieve resultaat
van 2011 is Ziekenhuis Bethesda met haar solvabiliteit nog steeds één van de meest solvabele ziekenhuizen van Nederland. Van
belang is het resultaat van 2011 om te buigen, zodat de gunstige solvabiliteit in 2012 gehandhaafd blijft.
Ratio
2011
2010
Resultaatratio
-/- 1.22
0,97
Liquiditeit *)
123,70
152,61
31,57
33,37
Solvabiliteit **)
*) Totaal vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden (inclusief te verrekenen financieringsresultaten)
**) Totaal eigen vermogen gedeeld door som der bedrijfsopbrengsten (excl. budget verrekeningen voorgaande jaren)
Tabel 59: Financiële prestaties 2010/2011 Ziekenhuis Bethesda
Leveste Care
In 2011 is door Leveste Care een positief resultaat geboekt van € 5,6 miljoen. De incidentele baten bedragen € 3,1 miljoen en de
incidentele lasten bedragen € 0,5 miljoen, waarmee het genormaliseerde resultaat uitkomt op € 3,0 miljoen.
Het genormaliseerde resultaat bevestigt dat de in 2010 ingezette resultaatverbetering in 2011 is gecontinueerd. De incidentele
baten zijn veroorzaakt door de vrijval van de reorganisatievoorziening, de voorziening voor het opvangen van een productierisico
en de vrijval van de begrote vermogensversterking. De financiële risico’s nemen toe als gevolg van onder andere het vervallen van
de contracteerplicht, het vervallen van de nacalculatie van de kapitaalslasten, de overheveling van zorg van de AWBZ naar WMO en
ZVW en het instellen van productieplafonds. Een verdere groei van het eigen vermogen moet in de pas lopen met de toename van
de financiële risico’s. Groeien naar een solvabiliteitspercentage van circa 30% ligt derhalve in de lijn der verwachtingen.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
103
Uit het onderstaand overzicht blijkt dat er in 2011 ten opzichte van 2010 een sterke verbetering van de solvabiliteit heeft plaatsgevonden.
Ratio
2011
2010
Resultaatratio
8,66
5,51
Liquiditeit *)
6,00
5,29
24,04
16,08
Solvabiliteit **)
*) Totaal vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden (inclusief te verrekenen financieringsresultaten)
**) Totaal eigen vermogen gedeeld door som der bedrijfsopbrengsten (excl. budget verrekeningen voorgaande jaren)
Tabel 60: Financiële prestaties 2010/2011 Leveste Care
Zorgpalet
In 2011 is door Zorgpalet een positief resultaat geboekt van € 0,5 miljoen. De incidentele baten bedragen € 0,2 miljoen en de incidentele lasten bedragen € 1,2 miljoen, waarmee het genormaliseerde resultaat uitkomt op € 1,5 miljoen.
In 2011 is, na reorganisatie en renovatie in 2010, de personele inzet en de vergoede productie op basis van de ZZP-financiering met
elkaar in balans gekomen. Door incidentele lasten, waaronder een voorziening voor de implementatie van het project Meals on
Wheels ad € 0,7 miljoen en een voorziening voor de aanloopkosten voor realisatie van het plan Bilderdijk ad € 0,4 miljoen, is het
eigen vermogen minder snel toegenomen dan verwacht. Tevens is de toename van het budget met 7,5%, mede door uitbreiding
van productie, hoger dan verwacht. Hierdoor heeft het solvabiliteitspercentage zich in 2011 nog niet kunnen ontwikkelen naar de
(oude) doelstelling van minimaal 20%. Door de toename van financiële risico’s en onzekerheden, is het voor Zorgpalet, net als bij
Leveste Care, van belang dat het solvabiliteitspercentage verder toeneemt naar minimaal 30%. De verwachting is dat het solvabiliteitspercentage in 2012 met 2% gaat toenemen.
Zoals uit onderstaande kengetallen blijkt voldoet de solvabiliteitsratio van Zorgpalet nog niet aan de doelstelling 2011 van minimaal
20%.
Ratio
2011
2010
Resultaatratio
1,68
0,79
Liquiditeit *)
60,54
68,05
Solvabiliteit **)
17,82
17,37
*) Totaal vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden (inclusief te verrekenen financieringsresultaten)
**) Totaal eigen vermogen gedeeld door som der bedrijfsopbrengsten (excl. budget verrekeningen voorgaande jaren)
Tabel 61: Financiële prestaties 2010/2011 Zorgpalet
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
104
4.13 Toekomst paragraaf
ZLM
Actuele externe ontwikkelingen
In onderstaand overzicht worden de voor ZLM relevante actuele landelijke ontwikkelingen weergegeven.
Zorg algemeen
• Groeiende zorgvraag;
• Nieuw zorgaanbod door technologische ontwikkeling;
• Aantoonbare kwaliteit steeds belangrijker;
• Kritische patiënt/cliënt;
• Personeelskrapte;
• Financiële middelen steeds beperkter;
• Toenemende marktwerking;
• Schaalvergroting;
• Afstand wordt relatief;
• Inhoudelijke, financiële en bestuurlijke verandering van de zorg;
• Taakherschikking door wijziging van de Wet BIG;
• Toenemende invoering van ICT-toepassingen binnen de directe zorgverlening;
• Voorstel Wet cliëntenrechten zorg versterkt de positie van de cliënt.
Cure
• Verschuiven van zorg van tweede naar eerste lijn of nieuw ontstane tussenvormen (anderhalvelijnszorg);
• Concentratie van ziekenhuiszorg;
• Toenemende risico’s door selectieve contractering door zorgverzekeraars;
• Implementatie van volume- en kwaliteitsnormen voor hoog complexe (top) zorg die relatief weinig voorkomt
in 2011 en handhaving hiervan door de IGZ vanaf 2012;
• Implementatie van volume- en kwaliteitsnormen voor hoog complexe (top) zorg die relatief weinig voorkomt
in 2012 en handhaving hiervan door de IGZ vanaf 2013;
• Informatie over de bevoegdheden van de individuele zorgverlener en eventuele maatregelen door de IGZ of
tuchtrechter openbaar;
• Ziekenhuisbudgetten (FB budget) en de huidige zorgproducten (DBC’s) vervangen door een verbeterde omschrijving van zorgproducten (DOT);
• Het deel van de zorg waarvoor vrije prijzen gelden wordt maximaal uitgebreid;
• Een duurzaam macro-instrument wordt geïntroduceerd om de uitgaven in de zorg zich beheerst te laten
ontwikkelen;
• Duidelijk rol zorgverzekeraars met betrekking tot een beheerste groeiontwikkeling van de uitgaven in de zorg.
Care
• Toenemende zorgzwaarte;
• Behoefte aan kleinschalige woon-/zorgvormen;
• Wettelijke verankering van de pgb’s;
• Vernieuwingsprogramma langdurige zorg;
• Visie over cliëntondersteuning;
• Wijzigen van de regelgeving opdat de inzet van vrijwilligers niet onnodig wordt belemmerd.
Tabel 62: Actuele externe ontwikkelingen
Inhoudelijk kader 2012
Het inhoudelijke kader 2012 voor de zorggroep vloeit rechtstreeks voort uit de bij de fusie geformuleerde overwegingen en doelen,
het strategische Visiedocument en de actuele ontwikkelingen. De samenwerking binnen de zorggroep moet helpen voorkomen dat
het huidige zorgaanbod van beide ziekenhuizen en beide care werkmaatschappijen ‘verschraalt’ doordat niet meer aan kwaliteitsof volumevereisten kan worden voldaan. In aanvulling hierop geldt dat de zorggroep de ambitie heeft om niet alleen goede basiszorg in de volle breedte te leveren, maar ook om te groeien en een nog gedifferentieerder zorgaanbod te bieden. Het realiseren van
deze ambitie vraagt om extra inspanningen van alle werkmaatschappijen en investeringen in vernieuwing en uitbreiding.
Voor het jaar 2012 heeft ZLM de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• Proactieve speler: ZLM legt het accent bij continuïteit en bereikbaarheid van zorg voor de bevolking in het eigen verzorgingsgebied. De zorgbehoefte neemt in de regio nog steeds toe. De uitdaging voor de zorggroep ligt er in om met de zich ontwikkelende
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
105
zorgvraag mee te ontwikkelen en daarop proactief in te spelen. De regionale positie van de zorggroep brengt met zich mee dat in
veel gevallen zelf de regie in handen genomen zal moeten worden.
• Beschikbaarheid algemene ziekenhuiszorg: Algemene ziekenhuiszorg in de regio zal breed beschikbaar moeten blijven voor jong
en oud. In voortdurende dialoog zullen we met elkaar de mogelijkheden moeten verkennen om van daaruit te kunnen inspelen
op de steeds strengere eisen ten aanzien van volume en kwaliteit.
• Uitbreiding behandelaanbod ziekenhuizen: Het streven is om het ziekenhuisaanbod uit te breiden. In het bijzonder met die behandelingen waarvoor inwoners uit de regio nu nog geregeld naar Groningen of Zwolle moeten.
• Groeiende zorgvraag ouderenzorg: In de ouderenzorg zal de focus de komende jaren ook liggen op het kunnen blijven aansluiten
op de groeiende en veranderende zorgvraag. Het intramurale en extramurale aanbod zal vloeiend in elkaar over moeten gaan en
elkaar moeten aanvullen en versterken. De zorggroep beschikt over een brede kennis- en ervaringsbasis en alle mogelijkheden
om een goed en flexibel intra- en extramuraal zorgaanbod op het gebied van de ouderenzorg neer te kunnen zetten.
Doelstellingen 2012
Onderstaand overzicht bevat de doelstellingen van ZLM voor 2012.
Thema
Doelstelling
Samenwerking
• De eerder geformuleerde doelstellingen over samenwerking tussen beide ziekenhuizen van ZLM zijn in-
ziekenhuizen
middels achterhaald door de fusie tot één ziekenhuisorganisatie per 1 januari 2012. In het eerste kwartaal
van 2012 vindt een scenarioanalyse plaats, waarmee verschillende opties tot spreiding (concentratie en
deconcentratie) van het behandelaanbod nader worden bezien en ingegaan wordt op de gevolgen hiervan. Op grond van de scenarioanalyse zullen doelstellingen voor het Scheper-Bethesda Ziekenhuis volgen.
Ook zal er een nieuwe structuur voor de ziekenhuisorganisatie ontwikkeld worden. Gebleken is dat na de
bestuurlijke fusie in 2010, de Raad van Bestuur op een grotere afstand van de werkvloer en de medische
staven is komen te staan. Bij het opstellen van de nieuwe organisatiestructuur voor het Scheper-Bethesda
Ziekenhuis zal hier rekening mee worden gehouden.
Zorgaanbod Cure
• Het zorgaanbod moet qua prijs en kwaliteit minstens even goed zijn als dat van (concurrerende) zorgaanbieders. Het voornemen is om binnen twee jaar na fusiedatum te werken met een systeem dat prijs- en
kwaliteitsverhouding ten opzichte van de concurrentie permanent monitort.
• Door concentratie van zorgaanbod ervoor zorgen dat zorgverzekeraars bereid zijn tot het afsluiten van
langetermijncontracten en eventuele partnerships.
• Een groeipercentage van 2,5%, waarbij extra groei te realiseren is door verbreding en verdieping van het
zorgaanbod (onder andere door subspecialisatie en zorginnovatie).
• Door verbreding en verdieping van het zorgaanbod (subspecialisatie) moet jaarlijks het aantal doorverwijzingen naar ziekenhuizen buiten beide regio’s dalen. Per jaar worden daarvoor per ziekenhuis SMART
geformuleerde resultaten afgesproken.
• Door innovatie en verbreding de komende drie jaren het zorgaanbod jaarlijks extra laten groeien (bovenop
autonome groei van de regionale zorgbehoefte).
Zorgaanbod Care
• Benoemen doelstellingen voor de komende drie jaar en op basis daarvan de keuzes voor 2012 bepalen.
• Nader bekijken portfolio’s en maken van keuzes hierin aan hand van de doelstellingen van de care-instellingen en het beleid van ZLM.
• Eerste half jaar van 2012 opleveren van rapport over onderzoek of er doelgroepen zijn die te klein zijn
voor beide organisaties apart, maar waarbij bundeling interessant zou kunnen zijn.
• Opstellen van plannen om de capaciteit te vergroten, opdat het intramurale aanbod kan groeien.
Personeel en orga-
• Het actualiseren van de HR visie naar aanleiding van het ZLM Visiedocument.
nisatie
• Ontwikkelen van hulpmiddelen om aan strategische personeelsplanning te kunnen werken.
• Het bespreken van kwaliteiten en competenties is een integraal onderdeel van het jaargesprek waardoor
er structureel aandacht is voor organisatie brede doelstellingen als kwaliteit en veiligheid.
• Inventarisatie naar wat ZLM nodig heeft om vacatures te kunnen blijven vervullen, welke mensen daar bij
passen en welke middelen hiervoor nodig zijn.
• De medewerkerstevredenheid die als goed wordt beoordeeld, moet gelijk blijven dan wel verbeteren.
Financiën
• Solvabiliteit van de werkmaatschappijen moet in de periode 2012-2015 doorgroeien naar een afgesproken
percentage, zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de (zorg)infrastructuur.
• Opstellen managementcontracten met directies van de werkmaatschappijen en managers van de ondersteunende diensten.
• Invoering DOT.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
106
Kwaliteit en veilig-
• Behalen NIAZ-accreditatie door het Scheper Ziekenhuis.
heid
• Gezamenlijk oppakken binnen Cure van NIAZ-normen en verbeterpunten die op ZLM-niveau liggen.
• Eerste stappen zetten binnen de Care richting het Prezo-keurmerk (dit moet eind 2013 behaald zijn).
• Opstellen plan van aanpak opdat er eind 2014 een kwaliteitsmanagementsysteem functioneert voor de
ondersteunende diensten ZLM dat voldoet aan de kwaliteitseisen van alle werkmaatschappijen.
• Onderzoeken binnen de Cure en de Care welk beleid, procedures en protocollen over de kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen op elkaar afgestemd kunnen worden/samen ontwikkeld kunnen worden.
• Opzetten systeem binnen Cure en Care waarmee van alle zorgverleners op elk moment bekend is welke
opleidingen en competenties ze hebben.
• Sollicitatieprocedures ZLM rondom BIG-geregistreerde zorgverleners zodanig ingericht dat de beoogde
kandidaat tijdens de sollicitatieprocedure systematisch wordt gescreend op de benodigde competenties.
• Per vakgroep/maatschap/organisatieonderdeel opstellen van een met de klant gedeelde opvatting over de
wenselijke kwaliteit van zorg.
• Beschrijven van drie nieuwe zorgpaden binnen de Cure, waarbij de risicovolle processen en/of de zorgprocessen die van belang zijn voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars prioriteit hebben.
• Optimaliseren en synchroniseren van alle rapportages over kwaliteit en veiligheid binnen ZLM.
• Elke werkmaatschappij schrijft plan waarmee bereikt wordt dat in 2013 op alle verplichte indicatoren
boven de landelijke norm wordt gescoord en voert dit uit.
• Elke werkmaatschappij doet in overleg met de cliëntenraad een voorstel voor het opzetten van een systeem, waarmee de resultaten van de zorgverlening vanuit het patiëntenperspectief structureel gemonitord kunnen worden.
• In overleg met de huisartsen opstellen van plan van aanpak om de relatie van ZLM met de huisartsen te
verbeteren.
• Tweejaarlijkse CQ-meting en jaarlijkse ZI-meting binnen de Care.
• Opstellen plan van aanpak over de wijze waarop ZLM zich gaat profileren als kwaliteitsinstelling en geven
van uitvoering hieraan.
ICT
• Opstellen inventarisatie, planning en plan van aanpak over een elektronisch voorschijfsysteem en zorgdossier binnen de Care.
• Implementeren ict-basisinfrastructuur bij Leveste Care en Scheper Ziekenhuis.
• Realiseren lateralisatie op het terrein van PDMS en Pacs binnen de Cure.
• Keuze maken voor nieuw EPD voor de Cure, zodat dit uiterlijk in 2014 geïmplementeerd is.
Inkoop
• Bewerkstelligen dat er nog enkel centraal ingekocht kan worden.
• Standaardisatie van inkoop over de verschillende locaties van ZLM.
Bouw
• (Ver-) (nieuw-) bouwinitiatieven uitvoeren volgens goedgekeurde bouw- en verbouwplannen zoals opgenomen in de begroting. Andere initiatieven zullen apart aangevraagd moeten worden en voorzien zijn van
een sluitende business case.
Ondersteunende
• Taakstelling van 3% voor de ondersteunende afdelingen.
afdelingen algemeen
Tabel 63: Doelstellingen 2012 ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
107
Verwachtingen 2012 m.b.t. financiering, financiële resultaten, investeringen, personeel
De verwachtingen voor ZLM met betrekking tot financiering, de financiële resultaten, investeringen en personeel in 2012 zijn als
volgt.
Verwachtingen 2012
Financiering Cure
• Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat, ten behoeve van de vaststelling van het schaduwbudget, de rekenstaten van de ziekenhuizen mogen worden samengevoegd. In de begroting is
hiermee geen rekening gehouden.
Realisatie overgang
naar DOT (mensen,
middelen) Cure
• De invoering van DOT heeft geleid tot registratie-achterstanden op beide cure locaties. Het kost tijd
en geld deze achterstanden in te halen.
• De invoering van DOT heeft geleid tot moeizaam lopende onderhandelingen, omdat het Bestuurlijk
Hoofdlijnen Akkoord door zorgverzekeraars verschillend wordt uitgelegd.
• Het uitblijven van productieafspraken heeft consequenties voor de liquiditeitspositie van de zorggroep. Bevoorschotting van onderhanden werk is nodig indien facturatie in het tweede kwartaal van
2012 uitblijft.
• In eerste termijn worden productieafspraken met de verzekeraars gemaakt over zogenaamde productieplafonds (de maximale schadelast die ZLM bij de zorgverzekeraars in rekening mag brengen over
2012). Deze afspraken vragen intern een andere wijze van rapporteren.
Invoering Beheersmodel medisch specialisten
Cure
• Op beide cure locaties is een stafmaatschap gevormd. Beide stafmaatschappen hebben intensief
contact met elkaar.
• Binnen beide stafmaatschappen zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het honorariumomzetplafond.
• Tussen de RvB en de stafmaatschappen is overleg over de harmonisatie van de doorbelasting van
(praktijk)kosten op beide locaties.
• Beide stafmaatschappen hebben extra honorariumplafond ontvangen uit het mutatiekader.
Financiering Care
• Voor 2012 gaat het Zorgkantoor de zorg vergoeden tot het niveau van de contracteerruimte. Het
Zorgkantoor gaat gedurende het jaar deze ontwikkeling monitoren, de productieplafonds per
zorgaanbieder bijstellen en medio september 2012 definitief vaststellen. De verwachting is dat de
productie evenals in 2011 volledig vergoed gaat worden, behoudens eventueel nog te verwachten
politieke maatregelen.
Gevolgen voorgenomen
• De begeleiding gaat in 2013 over naar de WMO. Voor 2013 betreft dit alleen de nieuwe cliënten. In
maatregelen langdurige
2014 volgen ook de bestaande cliënten. Met de gemeenten moeten afspraken gemaakt worden over
zorg in AWBZ Care
de voortgang van de bestaande projecten. De gemeenten ontvangen minder middelen. Een versobering van zorgverlening is hierdoor te verwachten. Tevens zet het Zorgkantoor in op het contracteren
van de zwaardere ZZP’s. De instellingen moeten hier haar personele infrastructuur op aanpassen.
Investeringen Cure
• De kapitaalslasten van de meerjareninvesteringsprogramma’s zijn doorgerekend en afgezet tegen de
in de tarieven te ontvangen dekkingsbijdragen.
• De uitkomsten van de KPMG-scenarioplanning zijn bepalend voor de uitvoering van bestaande investeringsprogramma’s op beide cure locaties.
• Het uitblijven van facturatie kan betekenen dat investeringen met vertraging moeten worden gepleegd.
Investeringen Care
• De huidige en toekomstige kapitaalslasten, huur en instandhouding van de gebouwen waarin de zorg
wordt geleverd, zijn afgezet tegen de normatieve kapitaalslastenvergoedingen. De uitkomst is, dat er
rekening houdende met vervangingsinvesteringen en genormeerde instandhoudingsinvesteringen,
geen sprake is van een boekwaardeproblematiek.
• Er wordt gewerkt aan een ‘definitief’ strategisch vastgoedplan per stichting. Onderlegger bij dit vastgoedplan is onder meer een Lange Termijn Huisvestings Plan per locatie.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
108
Portfoliomanagement
Care
• Binnen Zorgpalet zal de vraag naar zorg in het kader van psychogeriatrie en gedragscomplexiteit
toenemen. Zorgpalet speelt hierop in door haar medewerkers hiervoor op te leiden. Verder worden
de gebouwen er zoveel mogelijk op aangepast en wordt er eigen ruimte voor cliënten gecreëerd, wat
de kans vermindert dat cliënten op elkaar reageren.
• Leveste Care zal te maken krijgen met cliënten met een steeds grotere fysieke beperking. In verband
hiermee wordt de verzorgingshuiszorg steeds meer omgezet in verpleeghuiszorg. Hierop wordt
geanticipeerd door de huidige appartementen(complexen) zoveel mogelijk geschikt te maken voor
verpleeghuiszorg.
Financiële resultaten
• Uitgangspunt is realisatie van de begroting 2012.
ZLM
• In de begroting 2012 is rekening gehouden met te maken fusiekosten in 2012.
• Eventuele incidentele baten worden ingezet voor verdere versterking van de vermogenspositie van
de zorggroep.
• De ondersteunende afdelingen moeten door samenvoeging een initiële besparing opleveren van 13%
van het kostenniveau 2010.
Personeel ZLM
• De noodzakelijke focus op kwaliteit en veiligheid zal doorwerken in het beleid dat door PO&O ontwikkeld gaat worden.
• 2012 staat voor Zorgpalet en Leveste Care onder andere in het teken van de extra beschikbare stimuleringsmiddelen. Meer zorg leveren waar dat gewenst is en er personele inzet beschikbaar is.
• In de ziekenhuizen zal de organisatorische integratie en het verleggen van patiëntenstromen gepaard
gaan met verhoging van de efficiency en/of de productiviteit. We zullen over de locaties heen ‘slimmer’ moeten werken.
• Voor de ondersteunende diensten Financiën, PO&O, Facilitair Bedrijf geldt dat (met minder middelen) veel inzet gevraagd wordt door de werkmaatschappijen. De dienstverlening aan de werkmaatschappijen loopt via dienstverleningsovereenkomsten.
• In 2012 zal opnieuw over mogelijkheden tot kostenbesparing gesproken worden.
Tabel 64: Verwachtingen 2012 ZLM
Scheper Ziekenhuis
In 2012 zal de nadere invulling van de fusie tussen het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda centraal staan.
Het financiële kader 2012 wordt sterk beïnvloed door onzekerheden over het overheidsingrijpen in de zorguitgaven. Het lijkt
onontkoombaar dat de komende jaren fors op de kosten van de zorg zal worden bezuinigd. Het weerstandsvermogen (het eigen
vermogen gedeeld door de opbrengsten) van het Scheper Ziekenhuis ligt met +/- 15% net boven het gemiddelde van de sector. Voor
de gewenste verbetering van de financiële positie van het Scheper Ziekenhuis wordt jaarlijks een bedrag aan het eigen vermogen
toegevoegd tot het gewenste percentage weerstandsvermogen is bereikt. Om te komen tot de verbetering van de financiële positie
is een structurele extra ombuiging van € 1 miljoen noodzakelijk. Dit moet met name bereikt worden door kostenreductie; de groeimogelijkheden voor 2012 zijn minimaal.
Kwaliteit van zorg is van doorslaggevende betekenis. Uiteraard voor de patiënt, maar ook voor zorgverzekeraars wordt dit in toenemende mate het belangrijkste criterium om zorg van ziekenhuizen af te willen nemen. Kwaliteit krijgt daarnaast een belangrijke
impuls doordat diverse specialistische wetenschappelijke verenigingen voor omschreven behandelingen normen hebben opgesteld.
Het Scheper Ziekenhuis zal zich de komende jaren blijven inzetten om het integraal kwaliteitssysteem verder uit te bouwen.
Het experiment met resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) is verder uitgebreid met de interne geneeskunde. Middels deze
experimenten wordt gezocht naar passende en creatieve inrichtingswijze van RVE’s, zodat een meer optimale en vooral integrale
aansturing van de patiëntenzorg mogelijk wordt.
Ziekenhuis Bethesda
Het jaar 2012 zal voor Ziekenhuis Bethesda vooral in het teken staan van de fusie met het Scheper Ziekenhuis.
In financiële zin zal 2012 een moeilijk jaar worden, er moet stevig gesneden worden in de kosten en het rendement van de activiteiten moet worden verbeterd. Daarnaast hebben we op het administratieve en financiële vlak te maken met de invoering van DOT
per 1 januari 2012.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
109
Op het gebied van kwaliteit zullen de uitkomsten van de toets op het actieplan NIAZ en de implementatie van de VMS-thema’s leidend zijn. Patiëntgerichtheid blijft hoog in ons vaandel staan. In 2012 willen we in dit kader ook verder inhoud gaan geven aan het
aspect patiëntparticipatie.
Leveste Care
De zorgsector verandert ingrijpend en in een hoog tempo. Vooral de marktwerking brengt structurele wijzigingen teweeg. Dit
vraagt in toenemende mate om proactief handelen. Leveste Care streeft naar een onderscheidend profiel op het gebied van wonen,
welzijn, zorg en behandeling. Er zijn vier gebieden waarop Leveste Care zich wil onderscheiden: de zorg, financiën, huisvesting en
medewerkers.
Zorg
• Aanpassing Caress dossier aan het zorgleefplan;
• Integreren van de veiligheidsrisico’s in het zorgleefplan;
• Integratie met lokale omgeving, het palet van wonen met en zonder behandeling en extramurale zorg vanuit elke intramurale
locatie aanbieden.
Financiën cq bedrijfsvoering
• Doorbelasten van kosten naar unitniveau;
• Sturen op de levering van de gemiddelde aantal uren zorg;
• Voldoen aan de kaders voor de inzet van de intensiveringmiddelen voor 2012-2015 door unitmanagers;
• Samenwerking met het transferbureau van het SZE voor de doorstroming en het verkorten van de ligduur;
• Rendement en solvabiliteit in 2015 minimaal 20% boven de adviesgrenzen van Actiz. Het eigen vermogen moet dan minimaal
18% worden van het totale vermogen (solvabiliteit), gekoppeld aan een rendement van minimaal 3% op de productieomzet (rentabiliteit);
• Fors investeren in het aantal medewerkers primair proces en hun opleidingsniveau;
• Verminderen van de overhead en investeren in het primaire proces.
Huisvesting
• Verder integreren in wijken en dorpen. De huisvesting zal hier in een aantal situaties op aangepast worden;
• Cliënten willen zo lang mogelijk in hun eigen lokale omgeving blijven wonen, het liefst extramuraal maar ook intramuraal in de
omgeving die op dat moment hun woonomgeving is;
• Spreiding van locaties zo breed en lokaal mogelijk binnen de drie kerngemeenten.
Medewerkers
• Kernwaarden zijn betrokkenheid, passie, respect, vakmanschap en creativiteit;
• Door toenemende zwaarte van de zorgvraag en het kunnen realiseren van de gewenste doelen, is het noodzakelijk dat groepen
medewerkers worden geschoold naar een hoger opleidingsniveau;
• Het streven van Leveste Care is er op gericht om medewerkers aan de organisatie te binden;
• De vraag van cliënten staat. Houding en gedrag van medewerkers spelen hierin een onderscheidende rol;
• De medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om alle werkzaamheden adequaat uit te voeren.
Zorgpalet
Zorgpalet wil binnen drie jaar behoren bij de top 20 van de diverse scorelijsten die in de zorg worden gehanteerd. Daarvoor moet
nog veel gebeuren:
• Ten eerste is het realiseren van topkwaliteit daarvoor noodzakelijk. Belangrijk voor het leveren van topkwaliteit is het goed outilleren van de medewerkers. Scholing staat ook de komende jaren centraal, waar mogelijk on-the-job. Dit met name op attitude,
zorginhoudelijke kwaliteit (de normen verantwoorde zorg) en scholing in een andere of hogere functie ter ontwikkeling van
vaardigheden. Daarnaast worden medewerkers ook continu bijgeschoold in de voor hun vakgebied noodzakelijke kwaliteiten.
Medewerkers die zich verder willen ontwikkelen, krijgen volop de ruimte. Zorgpalet is een lerende organisatie.
• Wat kwaliteit betreft, is het behalen en vervolgens behouden van het Prezo-certificaat een middel. Veel aandacht zal worden
gegeven aan het continu verbeteren. Zorgpalet gaat een groeiende verbetercultuur kennen.
• Zorgpalet meet steeds meer haar prestaties. Tenminste jaarlijks de tevredenheid van cliënten en de tevredenheid van de medewerkers. De ZZI wordt driemaandelijks gemeten en tussentijds vinden andere metingen plaats, waaronder de kwaliteit van het
zorgleefplan en de beoordeling van stakeholders. Alle hoofden eenheid hebben resultaatgebieden die ze moeten behalen op
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
110
grond van het managementcontract, waarbij de resultaten uit de diverse onderzoeken leidend zijn. Ook alle medewerkers hebben
soortgelijke prestatiegebieden.
• Ook de kwaliteit en uitstraling van de gebouwen wordt nog meer verbeterd, vanuit de visie dat iemand zich prettiger gaat voelen
als de plek aangenaam is. Locatie Weidesteyn is reeds aangepast, behalve de benedenverdieping, die in 2012 verbeterd zal
worden. Voor Olden Kinholt bestaan nieuwbouwplannen en de nieuwbouw van Bilderdijk staat gepland voor 2013. Tonckenshuys
heeft al de juiste uitstraling. Ook zal er gezocht worden naar meer nieuwbouwlocaties die aansluiten op de cliëntwens, en dus
divers qua aanbod.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
111
5
jaarrekening
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
112
inhoudsopgave
5.1
Jaarrekening 2011
5.1.1
Geconsolideerde balans per 31 december 2011
114
5.1.2
Geconsolideerde resultatenrekening over 2011
115
5.1.3
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011
116
5.1.4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
117
5.1.5
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011
121
5.1.6
Mutatieoverzicht materiële vaste activa (financiële vaste activa)
132
5.1.7
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten
136
5.1.8
Overzicht langlopende schulden per ultimo 2011
137
5.1.9
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011
139
5.1.10
Enkelvoudige balans per 31 december 2011
147
5.1.11
Enkelvoudige resultatenrekening over 2011
148
5.1.12
Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2011
149
5.1.13
Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2011
151
5.2
Overige gegevens
5.2.1
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
153
5.2.2
Statutaire regeling resultaatbestemming
153
5.2.3
Resultaatbestemming
153
5.2.4
Gebeurtenissen na balansdatum
153
5.2.5
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
153
5.2.6
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
154
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
113
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1 Geconsolideerde jaarrekening
5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
5.1.1
Geconsolideerde balans per 31 december 2011
(na resultaatbestemming)
(na
resultaatbestemming)
ref.
ACTIVA
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
552
203.769
3.014
542
205.222
5.754
207.335
211.518
4.505
1.183
43.842
0
43.600
3.857
5.616
63.320
0
16.238
93.130
89.031
300.465
300.549
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
307
63.269
6.349
307
56.411
5.383
69.926
62.102
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
1
2
3
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
4
5
6
7
8
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
9
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
10
17.387
13.268
Langlopende schulden
11
111.542
125.414
7
12
47.265
54.346
38.335
61.430
101.611
99.765
300.465
300.549
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
121
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
114
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011
5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011
ref.
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw‐zorg, exclusief subsidies)
Omzet B‐segment
13
220.467
215.010
14
63.167
59.018
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
15
6.484
7.573
Overige bedrijfsopbrengsten
16
20.178
19.057
310.294
300.658
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
17
180.627
173.268
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
18
22.041
23.264
Overige bedrijfskosten
19
95.096
95.380
297.763
291.912
12.531
8.746
‐4.705
‐2.006
7.826
7 826
6.740
6 740
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
5.527
0
0
‐229
1.512
0
50
966
2.922
659
292
1.150
560
‐56
0
1.213
7.826
6.739
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
20
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaarbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Bestemmingsreserve inventarissen
Bestemmingsreserve kwaliteitsprojecten
Bestemmingsreserve ICT‐fonds
Reserve röntgenbuizen
Bestemmingsreserve EZLP
Niet‐collectief gefinancierd vrij vermogen
122
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
115
5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
x € 1.000
2011
x € 1.000
x € 1.000
2010
x € 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
‐ afschrijvingen
‐ mutaties financiële activa
‐ mutaties voorzieningen
12.531
22.041
4.209
4.118
0
8.745
21.325
‐646
2.757
0
30.368
Veranderingen in vlottende middelen:
‐ voorraden
‐ onderhanden werk DBC's
‐ vorderingen
‐ overheveling lening van financiële activa
‐ vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort resp. ‐overschot
‐ kortlopende schulden, excl. schulden
aan kredietinstellingen
‐647
4.433
19.478
45
792
‐15.622
8.930
4.763
‐5.704
‐1.436
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Resultaat deelneming
23.436
26.489
‐11.457
69.388
20.725
479
‐5.297
112
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
3.924
‐5.931
‐4.705
‐2.006
64.683
18.718
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
‐ investeringen materiële vaste activa
‐ investeringen immateriële vaste activa
‐ investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
‐ mutatie leningen u/g
‐ overige investeringen in financiële vaste activa
‐18.903
‐140
‐81
‐6.641
0
0
0
0
0
‐63
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
‐19.124
‐6.704
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
‐ nieuw opgenomen leningen
aflossing langlopende schulden
14.207
‐30.934
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
35.530
‐13.923
‐16.727
21.607
Mutatie geldmiddelen
28.832
33.621
mutatie liquide middelen
mutatie schulden aan kredietinstellingen
Mutatie geldmiddelen
27.362
1.469
28.832
Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is gebruik gemaakt van de indirecte methode
123
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
116
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5.1.4.1 Algemeen
Bedrijfsgegevens
De stichting Zorggroep Leveste Middenveld is houdsterstichting van de vier werkmaatschappijen Ziekenhuis Bethesda,
Scheper Ziekenhuis, Stichting Zorgpalet, Leveste Care, alsmede de onder het kopje “consolidatie” genoemde stichtingen en
vennootschappen. De vestigingsplaats is Hoogeveen, Dr. G.H. Amshoffweg 1.
Groepsverhoudingen
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld fungeert als holdingstichting van de zorggroep.
De in deze paragraaf opgenomen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn zowel van toepassing op de
geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening van stichting Zorggroep Leveste Middenveld.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft
de volgende stichtingen en vennootschappen:
• Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen;
• Stichting Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen;
• Bethesda Holding B.V. te Hoogeveen;
• Bethesda Diabetes Research Centrum B.V. te Hoogeveen;
• Stichting Zorgpalet te Hoogeveen;
• Stichting Scheper Ziekenhuis te Emmen;
• Stichting Leveste Care te Emmen;
• Stichting Leveste Vastgoed te Emmen;
• Stichting Trenta te Emmen;
• Stichting Cliëntengelden Leveste, locatie Veltmaten;
• Suydhold BV te Emmen;
• Scheper Apotheek BV te Emmen;
• Suydpart BV te Emmen;
• Kop van Zuid BV te Emmen;
• Omale Vastgoed Drenthe BV te Emmen;
• Hotel Kop van Zuid BV te Emmen;
• Brasserie Kop van Zuid BV te Emmen.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlingen verhoudingen
en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
117
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting
op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting
Zorggroep Leveste Middenveld aan te merken als verbonden partij. Activa en passiva alsmede baten en lasten van verbonden
rechtspersonen worden naar evenredigheid van het kapitaalbelang respectievelijk aandeel in het resultaat opgenomen.
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de
balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast
actief. Voor de percentages wordt verwezen naar de bijlage 5.1.6.
In lijn met hetgeen is opgenomen in de Handleiding Zorginstellingen is door beide ziekenhuizen voor het vastgoed een analyse
uitgevoerd aan de hand van interne en externe indicatoren en is een globale bedrijfswaarde berekening uitgevoerd, teneinde
vast te stellen of er sprake is van een impairmentrisico. De bedrijfswaarde berekening is sterk afhankelijk van veronderstellingen
over toekomstige spreiding en concentratie van zorg, ontwikkeling van zorgvolumes en toekomstige financiering en bekostiging.
Er is landelijk sprake van aanzienlijke onzekerheden van de toekomstige opbrengsten. Ook ontbreekt een uniform kader van
ervaringsnormen voor een bedrijfswaarde berekening van de zorgsector. Rekening houdend met deze onzekerheden is de globale
bedrijfswaarde berekening uitgevoerd. Op grond van deze analyse en de uitgevoerde berekening is vastgesteld dat op dit moment
geen substantiële waardevermindering van de vaste activa in haar geheel is te veronderstellen.
Op basis van de door de Nza op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels 2012 hebben Zorgpalet en Leveste Care een berekening
gemaakt van de verwachte kasstromen voor de komende jaren, rekening houdend met de overgangsregeling zoals deze in
genoemde beleidsregels is opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd per locatie/per resultaat verantwoordelijke eenheid/voor
de organisatie als geheel. Op basis van de berekening is geconcludeerd dat er geen aanleiding is tot een afwaardering van de vaste
activa in de Care.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn
deze in mindering gebracht op de investeringen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig
te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens
de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de
waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
118
een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de
resultatenrekening.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorziening wordt bepaald
volgens de statische methode.
Onderhanden werk DBC’s
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds
bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is
bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC’s die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk
worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid (statische methode).
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kasgelden, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder ‘schulden aan kredietinstellingen’ onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
Herwaarderingsreserve (indien waardering tegen actuele waarde plaatsvindt)
De instelling heeft op grond van de doorlichting van haar vastgoedportefeuille vastgesteld, dat geen sprake is van bijzondere
waardeverminderingen.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans
opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Ingevolge RJ271 is het vanaf 2005 verplicht een voorziening te hebben voor toekomstige jubileumuitkeringen die ingevolgde de CA,
rekening houdend met blijf- en sterftekansen, per balansdatum verschuldigd is.
De voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO-verplichting in het kader van de
overgangsregeling 45+. Het Persoonlijk Levensfase Budget kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. Deze voorziening
is opgebouwd op basis van het saldo van verkregen rechten minus bestede uren gewaardeerd tegen het ultimo boekjaar geldende
uurtarief inclusief een opslag voor werkgeverslasten.
De voorziening WA eigen rekening is voor de medische aansprakelijkheid van de ziekenhuizen. De premie en het eigen risicoo
zijn afhankelijk van het feitelijke schadeverloop. De afhandeling van schades is vaak een kwestie van jaren. De hoogte van de
voorziening is bepaald op basis van gemelde schades.
De reorganisatievoorziening is bestemd ter dekking van de kosten voor boventallige formatie als gevolg van de implementatie
herontwerp Stichting Zorgpalet.
De onderhoudsvoorziening wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d.,
gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
119
De uitgestelde personeelsbeloningen zijn wettelijk voorzien voor de kosten die voortvloeien uit de toekomstige
jubileumverplichtingen aan medewerkers.
De voorziening energie is ter dekking van lasten die voortkomen uit een naheffing van de belastingdienst inzake energiebelasting.
De voorziening verlieslatende contracten is gevormd voor de verwachte kosten die voortkomen uit de overgangsperiode die
samenhangt met de bestuurswissel binnen Stichting de Keuken en het nieuw afgesloten leveringscontract voor maaltijden en
voedingscomponenten, alsmede voor de contante waarde van verwachte leegstand/huurderving in door Leveste gehuurde ruimtes.
De voorziening ATW is bestemd ter dekking van kosten die mogelijk kunnen voortkomen uit een geschil rondom ATW/
pauzeregeling.
Schulden
De schulden zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Zorggroep Leveste Middenveld.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg
en Welzijn Stichting Zorggroep Leveste Middenveld betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald
en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van
ultimo februari 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten
minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Zorggroep Leveste
Middenveld heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft daarom alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
5.1.4.4 Grondslagen van segmentering
Segmentering
In de jaarrekening wordt, overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen, een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de
segmenten Cure en Care.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling
van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de onderlinge verhouding in de verwachte
kosten.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
120
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1.
Immateriële vaste activa
De specificatie van de immateriële vaste activa is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
552
542
552
542
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
542
742
140
‐131
0
0
0
‐122
0
‐78
552
542
2011
x € 1 000
x € 1.000
2010
x € 1 000
x € 1.000
1.259
0
708
552
1.119
0
578
542
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa
Herrubricering
137.752
23.599
35.254
5.334
0
1.828
132.721
24.171
34.734
2.115
0
0
Totaal materiële vaste activa
203.769
205.222
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
205.222
219.988
Kosten van concessies, vergunningen, rechten van intellectuele eigendom en goodwill
Totaal immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
Af: niet mee geconsolideerd in 2010
Boekwaarde per 31 december
Sinds 2010 is de waarde van de immateriële vaste activa van Hotel Kop van Zuid niet mee geconsolideerd.
Toelichting:
Op de immateriële vaste activa wordt afgeschreven volgens de lineaire methode, in 5 jaar tijd (=20% per jaar)
met uitzondering van de goodwill, die in 10 jaar tijd wordt afgeschreven (=10% per jaar).
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
2.
Materiële vaste activa
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: herrubricering vanuit F.V.A.
Herziene boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
127
1.167
0
206.389
219.988
18.965
0
21.521
0
0
41.064
0
21.407
0
0
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
121
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
1.259
0
708
552
1.119
0
578
542
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa
Herrubricering
137.752
23.599
35.254
5.334
0
1.828
142.377
25.510
34.739
2.596
0
0
Totaal materiële vaste activa
203.769
205.222
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
205.222
219.988
1.167
0
206.389
219.988
18.965
0
21.521
0
0
62
41.064
0
21.407
0
0
34.423
203.769
205.222
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
5.1.5 Toelichting
op de geconsolideerde balans
2.
Materiële vaste activa
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: herrubricering vanuit F.V.A.
Herziene boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
127
Boekwaarde per 31 december
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Sinds 2010 is de waarde van de materiële vaste activa van Kop van Zuid B.V., Hotel Kop van Zuid, Brasserie Kop van Zuid, Omale B.V. en Omale Vastgoed Drenthe B.V. niet mee geconsolideerd.
De herrubricering betreft een verschuiving van Financiële Vaste Activa naar Materiële Vaste Activa en is daar onder de "IVA‐regeling 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
2011" gebracht.
ACTIVA
Indien niet anders wordt vermeld worden de MVA lineair afgeschreven. Op lopende projecten wordt niet
afgeschreven. Het moment van gereedmelden is bepalend voor het moment van afschrijven.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi‐vergunningplichtige vaste activa, de WTZi‐meldingsplichtige vaste activa, de WMG‐gefinancierde vaste activa en de DHAZ‐gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.
3.
Financiële vaste activa
De specificatie van de financiële vaste activa is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Deelnemingen
Leningen u/g
Overige vorderingen
Langlopende leningen en overige effecten
Oudbouw
Af: voorziening leningen
Aanloopkosten
Aanloopverliezen
Af: voorziening afboeking aanloopverliezen
1.953
0
730
0
0
0
330
169
‐168
1.190
2.100
541
0
1.567
0
351
169
‐164
Totaal financiële vaste activa
3.014
5.754
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
5.754
5.045
661
474
368
6
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: mutatie resultaat ledenrekeningen Medirisk en Medifire
Bij: resultaat uit deelnemingen
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
122
afgeschreven. Het moment van gereedmelden is bepalend voor het moment van afschrijven.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen
projecten.
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
3.
Financiële vaste activa
De specificatie van de financiële vaste activa is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Deelnemingen
Leningen u/g
Overige vorderingen
Langlopende leningen en overige effecten
Oudbouw
Af: voorziening leningen
Aanloopkosten
Aanloopverliezen
Af: voorziening afboeking aanloopverliezen
1.953
0
730
0
0
0
330
169
‐168
1.190
2.100
541
0
1.567
0
351
169
‐164
Totaal financiële vaste activa
3.014
5.754
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
5.754
5.045
661
474
81
‐2.100
‐21
‐4
‐305
0
‐76
‐1.450
368
6
116
0
‐89
‐4
‐1.995
0
0
2.308
3.014
5.754
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: mutatie resultaat ledenrekeningen Medirisk en Medifire
Bij: resultaat uit deelnemingen
Bij: verstrekte leningen
Af: ontvangen leningen
Af: afschrijving aanloopkosten
Af: afschrijving aanloopverliezen Af: afschrijving oudbouw
Af: voorzieningen
Af: waardeverminderingen
Aanpassing rubricering Boekwaarde per 31 december
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm
Zeggenschapsbelangen:
Ziekenhuis Bethesda
Scheper Ziekenhuis
Stichting Zorgpalet
Leveste Care
Stichting Vastgoed
Stichting Trenta
Kernactiviteit
Verschaft kapitaal
x € 1.000
Kapitaalbelang (in %)
Algem. ziekenhuis
Algem. ziekenhuis
V&V instelling
V&V instelling
Beheerstichting
ZBC
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Eigen vermogen
x € 1.000
23.435
23.505
5.455
13.201
2.996
18
Resultaat
x € 1.000
‐925 1.818
510
5.618
766
16
129
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
123
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
4.
Voorraden
De specificatie van de voorraden is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Voorraden
4.505
3.857
Totaal voorraden
4.505
3.857
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
14.990
5.580
‐19.386
0
16.266
8.737
‐19.387
0
1.183
5.616
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt € 7.265,‐ en wordt bepaald volgens
de statische methode.
5.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
De specificatie van het onderhanden werk uit hoofde van DBC's is als volgt:
Onderhanden werk DBC's A‐segment
Onderhanden werk DBC's B‐segment
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk
Totaal onderhanden werk uit hoofde van DBC's
De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven:
De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven:
Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis Achmea
UVIT
CZ groep
Multizorg
Overige
6.
Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst
13.377
3.868
453
316
2.556
20.570
Af: verwerkte verliezen
0
0
0
0
0
0
Af: ontvangen voorschotten
17.477
950
739
220
0
19.386
Saldo per 2011
‐4.100 2.918
‐286 96
2.556
1.183
Vorderingen en overlopende activa
De specificatie van de vorderingen en overlopende activa is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Vorderingen op debiteuren
Af: voorziening dubieuze debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
38.324
‐2.065
7.583
53.020
‐1.699
11.998
Totaal vorderingen en overlopende activa
43.842
63.320
131
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
124
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.5
Toelichting op
balans
5.1.5 TOELICHTING
OPde
DEgeconsolideerde
GECONSOLIDEERDE
BALANS
ACTIVA / PASSIVA
7.
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2008
x € 1.000
2009
x € 1.000
2010
x € 1.000
119
‐16.697
‐20.890
0
‐25
2
1.168
1.608
7.002
94
‐15.527
c
c
c
b
a
c
c
b
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a=interne berekening
b=overeenstemming met zorgverzekeraars
c=definitieve vaststelling Nza
Ziekenhuis Bethesda
Stichting Zorgpalet
Scheper Ziekenhuis
Leveste Care
2011
x € 1.000
totaal
x € 1.000
‐37.469
‐18.684
‐18.684
1.610
8.145
‐12.280
‐18.684
‐46.399
a a a a a
a
a
a
De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt:
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
218.854
1.610
220.464
214.100
909
215.009
Overige opbrengsten
Afrekening overfinanciering
Afrekening lumpsum
122.150
95.805
‐1.875
6.729
‐412
0
15.141
0
0
115.954
96.403
‐293
7.050
‐170
0
15.868
0
1
Totaal financieringsverschil
‐18.684
‐20.890
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Budget voorgaande jaren
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
Opbrengsten DBC A‐segment, inclusief toeslagen
Ontvangen voorschotten Stichting Zorgpalet en Leveste Care
Mutatie onderhanden werk DBC A‐segment
Opbrengsten honoraria voor specialisten in loondienst
Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst
Lumpsum
t/m 2005
x € 1.000
2006
x € 1.000
2007
x € 1.000
totaal
x € 1.000
0
0
‐866
‐866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐866
‐866
c c c Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
132
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
125
Overige opbrengsten
Afrekening overfinanciering
Afrekening lumpsum
Totaal financieringsverschil
5.1.5 Toelichting
op de geconsolideerde balans
Lumpsum
0
15.868
0
1
‐18.684
‐20.890
t/m 2005
x € 1.000
2006
x € 1.000
2007
x € 1.000
totaal
x € 1.000
0
0
‐866
‐866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐866
‐866
c c c Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
0
15.141
0
0
132
a=interne berekening
b=overeenstemming met zorgverzekeraars
c=definitieve vaststelling Nza
Recapitulatie
Financieringstekort/‐overschot
Lumpsum
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
‐46.399 ‐866 ‐37.469 ‐866 ‐47.265 ‐38.335 Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
126
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
5.1.5
Toelichting op
balans
5.1.5 TOELICHTING
OPde
DEgeconsolideerde
GECONSOLIDEERDE
BALANS
ACTIVA
ACTIVA
8.
8.
Liquide middelen
Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:
31‐12‐2011
31‐12‐2011
x € 1.000
x € 1.000
32.152
32.152
11.382
11.382
66
66
43.600
43.600
Rekening Couranten
Rekening Couranten
Deposito's
Deposito's
Kasgelden
Kasgelden
Totaal liquide middelen
Totaal liquide middelen
31‐12‐2010
31‐12‐2010
x € 1.000
x € 1.000
6.118
6.118
10.078
10.078
42
42
16.238
16.238
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
De totale kredietfaciliteit bij de ABN Amro bedraagt per 31 december 2011:
De totale kredietfaciliteit bij de ABN Amro bedraagt per 31 december 2011:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
‐ hoofdelijke aansprakelijkheid
‐ hoofdelijke aansprakelijkheid
‐ een pari passu verklaring
‐ een pari passu verklaring
‐ positieve/negatieve hypotheekverklaring
‐ positieve/negatieve hypotheekverklaring
De totale kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt per 31 december 2011:
De totale kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt per 31 december 2011:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
‐ een pari passu verklaring
‐ een pari passu verklaring
De totale kredietfaciliteit bij de Fortis bedraagt per 31 december 2011:
De totale kredietfaciliteit bij de Fortis bedraagt per 31 december 2011:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
h fd lijk
k lijkh id
‐ hoofdelijke aansprakelijkheid
h fd lijk
k lijkh id
‐ hoofdelijke aansprakelijkheid
‐ een pari passu verklaring
‐ een pari passu verklaring
‐ positieve/negatieve hypotheekverklaring
‐ positieve/negatieve hypotheekverklaring
De totale kredietfaciliteit t.b.v. investeringen bij de Fortis bedraagt per 31 december 2011:
De totale kredietfaciliteit t.b.v. investeringen bij de Fortis bedraagt per 31 december 2011:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld:
‐ hoofdelijke aansprakelijkheid
‐ hoofdelijke aansprakelijkheid
‐ positieve/negatieve hypotheekverklaring
‐ positieve/negatieve hypotheekverklaring
‐ een pari passu verklaring
‐ een pari passu verklaring
€ 18.500.000
€ 18.500.000
€ 10.000.000
€ 10.000.000
€ 6.500.000
€ 6.500.000
€ 12.000.000
€ 12.000.000
134
134
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
127
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
9.
Eigen vermogen
De specificatie van het eigen vermogen is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet‐collectief gefinancierd vrij vermogen
307
63.269
6.349
307
56.411
5.383
Totaal eigen vermogen
69.926
62.102
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
resultaat‐
bestemming
x € 1.000
overige
mutaties
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
Kapitaal
307
0
0
307
Totaal
307
0
0
307
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
resultaat‐
bestemming
x € 1.000
overige
mutaties
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
db
k
Reserve aanvaardbare kosten:
Ziekenhuizen en V&V
33.567
5.527
10.517
49.611
Bestemmingsreserves:
Egalisatierekening afschrijvingen
Reserve organisatieontwikkelingen
Reserve infrastructuur
Reserve onderhoud
Reserve röntgenbuizen
Reserve marktontwikkeling
Reserve kwaliteitsprojecten
Reserve TCCH
Reserve ICT‐fonds
Reserve EZLP
10.517
704
8.706
550
141
430
1.150
86
560
0
0
0
0
0
0
0
‐229
0
1.512
50
‐10.517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704
8.706
550
141
430
921
86
2.072
50
Totaal
56.411
6.860
0
63.271
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
resultaat‐
bestemming
x € 1.000
overige
mutaties
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
5.152
0
231
966
0
0
0
0
0
6.118
0
231
Totaal
5.383
966
0
6.349
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Niet‐collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
135
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
128
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
5.1.5
Toelichting op de geconsolideerde balans
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
PASSIVA
Toelichting per bestemmingsreserve:
Toelichting per bestemmingsreserve:
Reserve organisatieontwikkelingen:
Reserve organisatieontwikkelingen:
Reserve afschrijving inventarissen / Reserve afschrijving inventarissen / infrastructuur:
infrastructuur:
Reserve onderhoud:
Reserve onderhoud:
Reserve röntgenbuizen:
Reserve röntgenbuizen:
Reserve marktontwikkeling:
Reserve marktontwikkeling:
Reserve kwaliteitsprojecten:
Reserve kwaliteitsprojecten:
Reserve TCCH:
Reserve TCCH:
Reserve ICT‐fonds:
Reserve ICT‐fonds:
Reserve EZLP:
Reserve EZLP:
reserve gevormd om eventuele kosten, die voortvloeien uit het onderzoek naar de reserve gevormd om eventuele kosten, die voortvloeien uit het onderzoek naar de samenwerking met Emmen en frictiekosten van eventuele toekomstige samenwerking met Emmen en frictiekosten van eventuele toekomstige organisatiewijzigingen, te dekken.
organisatiewijzigingen, te dekken.
reserves gevormd ter dekking van te verwachten extra afschrijvingslasten door reeds reserves gevormd ter dekking van te verwachten extra afschrijvingslasten door reeds gepleegde en toekomstige investeringen.
gepleegde en toekomstige investeringen.
reserve gevormd ter dekking van de onderhoudskosten, die de reguliere exploitatie te reserve gevormd ter dekking van de onderhoudskosten, die de reguliere exploitatie te boven gaan.
boven gaan.
dit betreft een reserve ter dekking van de lasten, voortvloeiende uit het vervangen dit betreft een reserve ter dekking van de lasten, voortvloeiende uit het vervangen van röntgenbuizen.
van röntgenbuizen.
deze reserve wordt aangewend ter dekking van kosten van activiteiten, die deze reserve wordt aangewend ter dekking van kosten van activiteiten, die nadrukkelijk voortkomen uit de toenemende marktwerking in de sector.
nadrukkelijk voortkomen uit de toenemende marktwerking in de sector.
deze reserve wordt aangewend voor een viertal projecten, te weten: Kop van Zuid, deze reserve wordt aangewend voor een viertal projecten, te weten: Kop van Zuid, NIAZ accreditatie, veiligheidsrondes en EPD.
NIAZ accreditatie, veiligheidsrondes en EPD.
nagekomen bijdragen ten behoeve van toekomstige tekortfinanciering nagekomen bijdragen ten behoeve van toekomstige tekortfinanciering stichting TCCH.
stichting TCCH.
de vorming van het ICT fonds hangt samen met verwachte toekomstige ICT‐
de vorming van het ICT fonds hangt samen met verwachte toekomstige ICT‐
investeringen, teneinde de applicaties en ICT‐infrastructuur van de investeringen, teneinde de applicaties en ICT‐infrastructuur van de werkmaatschappijen van de zorggroep ZLM te harmoniseren.
werkmaatschappijen van de zorggroep ZLM te harmoniseren.
dit betreft een reserve voor de invoering van een Electronisch Zorg Leef Plan.
dit betreft een reserve voor de invoering van een Electronisch Zorg Leef Plan.
10. Voorzieningen
10. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reorganisatie
Reorganisatie
WA eigen rekening
WA eigen rekening
WA
eigen rekening
WA eigen rekening
Onderhoud
Onderhoud
Uitgestelde personeelsbeloningen
Uitgestelde personeelsbeloningen
Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
Energie
Energie
Verlieslatende contracten
Verlieslatende contracten
ATW
ATW
Overige
Overige
Totaal voorzieningen
Totaal voorzieningen
saldo per
saldo per
1‐1‐2011
1‐1‐2011
x € 1.000
x € 1.000
1.008
1.008
264
264
5.183
5.183
1.526
1.526
2.284
2.284
118
118
2.686
2.686
200
2000
0
13.268
13.268
dotatie
dotatie
onttrekking
onttrekking
x € 1.000
x € 1.000
400
4000
0
700
700
218
218
1.933
1.9330
0
2.806
2.8060
0
550
550
6.607
6.607
x € 1.000
x € 1.000
895
895
19
19
794
7940
0
89
89
30
30
662
6620
00
0
2.489
2.489
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
saldo per
saldo per
31‐12‐2011
31‐12‐2011
x € 1.000
x € 1.000
512
512
245
245
5.088
5.088
1.745
1.745
4.128
4.128
88
88
4.830
4.830
200
200
550
550
17.387
17.387
31‐12‐2011
31‐12‐2011
x € 1.000
x € 1.000
5.692
5.692
11.695
11.695
11.095
11.095
Toelichting per voorziening:
Toelichting per voorziening:
Reorganisatie:
deze voorziening is bestemd ter dekking van de kosten voor boventallige formatie als gevolg van de Reorganisatie:
deze voorziening is bestemd ter dekking van de kosten voor boventallige formatie als gevolg van de implementatie herontwerp Stichting Zorgpalet.
implementatie herontwerp Stichting Zorgpalet.
WA eigen rekening:
WA eigen rekening:
voor de medische aansprakelijkheid is ziekenhuis Bethesda verzekerd bij Centramed. Hierbij geldt, dat de voor de medische aansprakelijkheid is ziekenhuis Bethesda verzekerd bij Centramed. Hierbij geldt, dat de premie en het eigen risico afhankelijk zijn van het feitelijke schadeverloop. De afhandeling van schades is premie en het eigen risico afhankelijk zijn van het feitelijke schadeverloop. De afhandeling van schades is vaak een kwestie van jaren. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van gemelde schades.
vaak een kwestie van jaren. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van gemelde schades.
Onderhoud:
dit betreft een voorziening voor verwachte kosten voortvloeiende uit onderhoud aan gebouwen en Onderhoud:
dit betreft een voorziening voor verwachte kosten voortvloeiende uit onderhoud aan gebouwen en installaties, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
installaties, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
Uitgestelde personeels‐
dit betreft een wettelijk voorgeschreven voorziening voor de kosten die voortvloeien uit de toekomstige Uitgestelde personeels‐
dit betreft een wettelijk voorgeschreven voorziening voor de kosten die voortvloeien uit de toekomstige beloningen:
jubileumverplichtingen aan medewerkers.
beloningen:
jubileumverplichtingen aan medewerkers.
Persoonlijk Levensfase
dit betreft een voorziening ter dekking van lasten voortvloeiende uit opgebouwde PLB‐rechten door Persoonlijk Levensfase
dit betreft een voorziening ter dekking van lasten voortvloeiende uit opgebouwde PLB‐rechten door Budget (PLB):
werknemers. De categorie medewerkers die vallen onder de algemene overgangsregeling zijn in de Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Budget (PLB):
werknemers. De categorie medewerkers die vallen onder de algemene overgangsregeling zijn in de 136
voorziening niet meegenomen. 136
Energie:
deze voorziening is ter dekking van lasten die voortkomen uit een mogelijke naheffing van de belastingdienst inzake energiebelasting.
Verlieslatende contracten: deze voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die voortkomen uit de overgangs‐periode die samenhangt met de bestuurswissel binnen Stichting de Keuken en het nieuw afgesloten leveringscontract voor maaltijden en voedingscomponenten, alsmede voor de contante waarde van verwachte leegstand / huurderving in door Leveste gehuurde ruimtes.
ATW:
deze voorziening is bestemd ter dekking van kosten die mogelijk kunnen voortkomen uit een geschil Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
rondom ATW/pauzeregeling.
129
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
voorziening niet meegenomen.
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde
balans
Energie:
deze voorziening is ter dekking van lasten die voortkomen uit een mogelijke naheffing van de belastingdienst inzake energiebelasting.
Verlieslatende contracten: deze voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die voortkomen uit de overgangs‐periode die samenhangt met de bestuurswissel binnen Stichting de Keuken en het nieuw afgesloten Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
leveringscontract voor maaltijden en voedingscomponenten, alsmede voor de contante waarde van verwachte leegstand / huurderving in door Leveste gehuurde ruimtes.
ATW:
deze voorziening is bestemd ter dekking van kosten die mogelijk kunnen voortkomen uit een geschil rondom ATW/pauzeregeling.
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
11. Langlopende schulden
De specificatie van de langlopende schulden is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Schulden aan kredietinstellingen
111.542
125.414
Totaal langlopende schulden
111.542
125.414
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
138.605
117.376
14.207
‐30.934
0
35.530
‐13.923
‐378
121.878
138.605
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
‐10.338
‐13.191
Stand langlopende schulden per 31 december
111.541
125.414
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Af: correctie consolidatie Kop van Zuid
Stand per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:
31‐12‐2011
x € 1 000
x € 1.000
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar), balanspost
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
10.338
111.541
57.294
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlagen; het overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
12. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden ter zake pensioenen
Nog te betalen salarissen, vakantiegeld en vakantiedagen
Overige schulden en overlopende passiva
655
11.547
10.337
7.471
3.120
8.496
12.721
2.124
12.811
13.191
8.158
2.432
7.821
14.893
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
54.346
61.430
137
138
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
130
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven:
Het verloop is als volgt weer te geven:
Het verloop is als volgt weer te geven:
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet‐bestede investeringsruimte
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Af: investeringen verslagjaar
Bij: indexering niet‐bestede investeringsruimte
Bij: indexering niet‐bestede investeringsruimte
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Bij: indexering niet‐bestede investeringsruimte
Beschikbare investeringsruimte per 31 december
Af: investeringen verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar
Beschikbare investeringsruimte per 31 december
Beschikbare investeringsruimte per 31 december
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
Beschikbare investeringsruimte per 31 december
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
2011
2011
16.322
x € 1.000
x € 1.000
2011
287
x € 1.000
16.322
16.322
5.068
16.322
0
287
287
2010
2010
7.320
x € 1.000
x € 1.000
2010
193
x € 1.000
7.320
7.320
8.809
7.320
0
193
193
5.068
5.068
287
21.677
0
0
5.068
0
21.677
21.677
21.677
8.809
8.809
193
16.322
0
0
8.809
0
16.322
16.322
16.322
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
Met de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in Noord‐Oost Nederland (SAZINON), bestaat een samenwerkingsverband. Eventuele Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
liquidatietekorten van deze stichting dienen door de deelnemende ziekenhuizen (in totaal 3) gezamenlijk te worden gedragen.
Met de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in Noord‐Oost Nederland (SAZINON), bestaat een samenwerkingsverband. Eventuele Met de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in Noord‐Oost Nederland (SAZINON), bestaat een samenwerkingsverband. Eventuele De obligo verplichting aan het Waarborgfonds bedraagt 3% van de restwaarde van de langlopende geldleningen, die door het liquidatietekorten van deze stichting dienen door de deelnemende ziekenhuizen (in totaal 3) gezamenlijk te worden gedragen.
liquidatietekorten van deze stichting dienen door de deelnemende ziekenhuizen (in totaal 3) gezamenlijk te worden gedragen.
Met de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in Noord‐Oost Nederland (SAZINON), bestaat een samenwerkingsverband. Eventuele Waarborgfonds zijn geborgd. liquidatietekorten van deze stichting dienen door de deelnemende ziekenhuizen (in totaal 3) gezamenlijk te worden gedragen.
De obligo verplichting bedraagt per balansdatum € 3.383.943,‐
De obligo verplichting aan het Waarborgfonds bedraagt 3% van de restwaarde van de langlopende geldleningen, die door het De obligo verplichting aan het Waarborgfonds bedraagt 3% van de restwaarde van de langlopende geldleningen, die door het Waarborgfonds zijn geborgd. Waarborgfonds zijn geborgd. De obligo verplichting aan het Waarborgfonds bedraagt 3% van de restwaarde van de langlopende geldleningen, die door het Voor het Tonckenshuys bestaan huurverplichtingen op basis van de lineaire methode.
De obligo verplichting bedraagt per balansdatum € 3.383.943,‐
De obligo verplichting bedraagt per balansdatum € 3.383.943,‐
Waarborgfonds zijn geborgd. Het betreft de periode van 1 januari 2011 tot en met 28 februari 2028: € 12.777.177.
De obligo verplichting bedraagt per balansdatum € 3.383.943,‐
Voor het Tonckenshuys bestaan huurverplichtingen op basis van de lineaire methode.
Voor het Tonckenshuys bestaan huurverplichtingen op basis van de lineaire methode.
Het betreft de periode van 1 januari 2011 tot en met 28 februari 2028: € 12.777.177.
Het betreft de periode van 1 januari 2011 tot en met 28 februari 2028: € 12.777.177.
Voor het Tonckenshuys bestaan huurverplichtingen op basis van de lineaire methode.
In 2010 heeft Zorggroep Leveste Middenveld een meerjarige leveringsovereenkomst voor de maaltijden en overige Het betreft de periode van 1 januari 2011 tot en met 28 februari 2028: € 12.777.177.
voedingscomponenten afgesloten met Distrivers. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft Distrivers exclusiviteit met betrekking tot de levering van maaltijden en overige voedingscomponenten aan Zorggroep Leveste Middenveld.
In 2010 heeft Zorggroep Leveste Middenveld een meerjarige leveringsovereenkomst voor de maaltijden en overige In 2010 heeft Zorggroep Leveste Middenveld een meerjarige leveringsovereenkomst voor de maaltijden en overige voedingscomponenten afgesloten met Distrivers. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft Distrivers exclusiviteit met voedingscomponenten afgesloten met Distrivers. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft Distrivers exclusiviteit met In 2010 heeft Zorggroep Leveste Middenveld een meerjarige leveringsovereenkomst voor de maaltijden en overige betrekking tot de levering van maaltijden en overige voedingscomponenten aan Zorggroep Leveste Middenveld.
Stichting Leveste heeft een huurverplichting jegens de woningstichting Domesta met een huursom van €2,7 miljoen per jaar. Het betreft betrekking tot de levering van maaltijden en overige voedingscomponenten aan Zorggroep Leveste Middenveld.
voedingscomponenten afgesloten met Distrivers. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft Distrivers exclusiviteit met een verplichting voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 10 jaar. Voorts heeft Leveste een huurverplichting bij Woonservice betrekking tot de levering van maaltijden en overige voedingscomponenten aan Zorggroep Leveste Middenveld.
en Lefier voor resp. € 83.000 en € 53.000. Daarnaast bestaat de verplichting tot betaling van een erfpachtcanon ad € 272.268 aan de Stichting Leveste heeft een huurverplichting jegens de woningstichting Domesta met een huursom van €2,7 miljoen per jaar. Het betreft Stichting Leveste heeft een huurverplichting jegens de woningstichting Domesta met een huursom van €2,7 miljoen per jaar. Het betreft Stichting Vastgoed Leveste. Het Scheperziekenhuis heeft sinds 2008 een huurverplichting jegens S2 Beheer voor de huur van het gebouw een verplichting voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 10 jaar. Voorts heeft Leveste een huurverplichting bij Woonservice een verplichting voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 10 jaar. Voorts heeft Leveste een huurverplichting bij Woonservice Stichting Leveste heeft een huurverplichting jegens de woningstichting Domesta met een huursom van €2,7 miljoen per jaar. Het betreft Kop van Zuid en een parkeergarage tegenover het ziekenhuis. De huursom bedraagt € 1,3 miljoen per jaar voor een periode van minimaal en Lefier voor resp. € 83.000 en € 53.000. Daarnaast bestaat de verplichting tot betaling van een erfpachtcanon ad € 272.268 aan de en Lefier voor resp. € 83.000 en € 53.000. Daarnaast bestaat de verplichting tot betaling van een erfpachtcanon ad € 272.268 aan de een verplichting voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 10 jaar. Voorts heeft Leveste een huurverplichting bij Woonservice 10 jaar.
Stichting Vastgoed Leveste. Het Scheperziekenhuis heeft sinds 2008 een huurverplichting jegens S2 Beheer voor de huur van het gebouw Stichting Vastgoed Leveste. Het Scheperziekenhuis heeft sinds 2008 een huurverplichting jegens S2 Beheer voor de huur van het gebouw en Lefier voor resp. € 83.000 en € 53.000. Daarnaast bestaat de verplichting tot betaling van een erfpachtcanon ad € 272.268 aan de Kop van Zuid en een parkeergarage tegenover het ziekenhuis. De huursom bedraagt € 1,3 miljoen per jaar voor een periode van minimaal Kop van Zuid en een parkeergarage tegenover het ziekenhuis. De huursom bedraagt € 1,3 miljoen per jaar voor een periode van minimaal Stichting Vastgoed Leveste. Het Scheperziekenhuis heeft sinds 2008 een huurverplichting jegens S2 Beheer voor de huur van het gebouw Hotel Kop van Zuid BV (50% dochter Suydhold BV)
10 jaar.
10 jaar.
Kop van Zuid en een parkeergarage tegenover het ziekenhuis. De huursom bedraagt € 1,3 miljoen per jaar voor een periode van minimaal 10 jaar.
Hotel Kop van Zuid BV (50% dochter Suydhold BV)
Hotel Kop van Zuid BV (50% dochter Suydhold BV)
Ten behoeve van de financiering door ING heeft Suydhold BV (100% deelneming van Stichting Leveste) een Hotel Kop van Zuid BV (50% dochter Suydhold BV)
kapitaalinstandhoudingsverklaring c.a. afgegeven, tezamen met een derde partij (Darfo B.V.) voor een minimumsolvabiliteit van 30%. In 2009 is het eigen vermogen van Hotel Kop van Zuid negatief € 1.218.000. Het bestuur van ZLM is in gesprek met Darfo B.V. over een Ten behoeve van de financiering door ING heeft Suydhold BV (100% deelneming van Stichting Leveste) een Ten behoeve van de financiering door ING heeft Suydhold BV (100% deelneming van Stichting Leveste) een structurele oplossing voor het negatieve eigen vermogen en de negatieve resultaten in Hotel Kop van Zuid.
kapitaalinstandhoudingsverklaring c.a. afgegeven, tezamen met een derde partij (Darfo B.V.) voor een minimumsolvabiliteit van 30%. In kapitaalinstandhoudingsverklaring c.a. afgegeven, tezamen met een derde partij (Darfo B.V.) voor een minimumsolvabiliteit van 30%. In Ten behoeve van de financiering door ING heeft Suydhold BV (100% deelneming van Stichting Leveste) een 2009 is het eigen vermogen van Hotel Kop van Zuid negatief € 1.218.000. Het bestuur van ZLM is in gesprek met Darfo B.V. over een 2009 is het eigen vermogen van Hotel Kop van Zuid negatief € 1.218.000. Het bestuur van ZLM is in gesprek met Darfo B.V. over een kapitaalinstandhoudingsverklaring c.a. afgegeven, tezamen met een derde partij (Darfo B.V.) voor een minimumsolvabiliteit van 30%. In structurele oplossing voor het negatieve eigen vermogen en de negatieve resultaten in Hotel Kop van Zuid.
structurele oplossing voor het negatieve eigen vermogen en de negatieve resultaten in Hotel Kop van Zuid.
2009 is het eigen vermogen van Hotel Kop van Zuid negatief € 1.218.000. Het bestuur van ZLM is in gesprek met Darfo B.V. over een structurele oplossing voor het negatieve eigen vermogen en de negatieve resultaten in Hotel Kop van Zuid.
139
139
139
139
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
131
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
132
Afschrijvingspercentage
0%
1.828
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Boekwaarde per 31 december 2011
0
0
0
0
‐ desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
6.601
0
4.773
0
0
0
‐ terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
Stand per 31 december 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
1.828
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
‐ investeringen
‐ herwaarderingen
‐ afschrijvingen
‐ extra afschrijvingen NZa‐goedgekeurd
0
0
0
6.601
4.773
0%
4.934
4.934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.934
4.654
0
0
280
0
x € 1.000
x € 1.000
Stand per 1 januari 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
‐ herrubricering aanschafwaarde
‐ herrubricering cum.afschrijvingen
Grond
NZa‐IVA
5.1.6.1 WTZi-vergunningsplichtige vaste activa
5.1.6.1 WTZi‐vergunningsplichtige vaste activa
5%
914
3.395
0
2.481
‐160
0
0
0
0
0
0
0
3
0
163
0
1.074
3.381
0
2.313
11
5
Terrein‐
voorz.
x € 1.000
5%
74.549
115.992
0
41.443
‐2.867
6.100
0
6.100
0
0
0
0
0
0
2.722
145
77.417
122.813
0
45.230
‐721
‐554
x € 1.000
Gebouwen
33,33%
0
2.493
0
2.493
‐938
0
0
0
0
0
0
0
617
0
1.555
0
938
1.875
0
938
0
0
Semi perm.
gebouwen
x € 1.000
5%
16.077
27.318
0
11.241
1.814
633
0
633
0
1.696
0
1.696
3.091
0
1.277
0
14.262
26.044
0
12.149
511
144
Ver‐
bouwingen
x € 1.000
5%
en 10%
22.382
52.912
0
30.530
‐341
0
0
0
0
16
0
16
2.131
0
2.473
0
22.724
50.599
0
27.945
198
129
x € 1.000
Installaties
0%
146
146
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
143
0
0
0
3
3
0
0
0
0
Onderhanden
Projecten
x € 1.000
5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa op grond van art. 5a regeling verslaggeving wtzi
120.830
213.791
0
92.961
‐2.349
6.733
0
6.733
0
1.712
0
1.712
5.986
0
8.190
145
123.180
209.370
0
88.574
6.880
4.497
Subtotaal
vergunning
x € 1.000
203.768
373.954
0
170.186
0
‐2.619
14.199
0
14.137
62
3.452
0
3.452
18.965
0
21.376
145
206.386
368.612
0
163.392
4.028
2.861
x € 1.000
Totaal
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
133
0
0
0
0
0
‐1.774
35.486
0
13.236
22.250
‐ desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2011
5%
0
0
0
‐ terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
0
0
1.774
0
24.024
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
‐ investeringen
‐ herwaarderingen
‐ afschrijvingen
‐ extra afschrijvingen NZa‐goedgekeurd
35.486
0
11.462
0
0
Stand per 1 januari 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
‐ herrubricering aanschafwaarde
‐ herrubricering cum.afschrijvingen
Trekkings‐
rechten
x € 1.000
5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
5.1.6.2 WTZi‐meldingsplichtige vaste activa
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onderhanden
projecten
x € 1.000
22.250
35.486
0
13.236
‐1.774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.774
0
24.024
35.486
0
11.462
0
0
x € 1.000
Subtotaal
10%
10.607
23.286
0
12.679
‐912
15
0
0
0
0
0
0
0
1.073
0
1.970
0
11.519
22.228
0
10.709
0
0
Instand‐
houding
x € 1.000
0%
2.222
2.222
0
0
107
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
2.115
2.115
0
0
0
0
Onderhanden
projecten
x € 1.000
12.830
25.509
0
12.679
‐804
15
0
0
15
0
0
0
1.181
0
1.970
0
13.634
24.343
0
10.709
0
0
x € 1.000
Subtotaal
35.080
60.995
0
25.915
‐2.578
15
0
0
15
0
0
0
1.181
0
3.744
0
37.658
59.829
0
22.171
0
0
Subtotaal
melding
x € 1.000
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
134
71.417
0
40.701
30.716
5%
en 10%
Boekwaarde per 31 december 2011
Afschrijvingspercentage
‐249
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
3.218
0
3.217
1
567
0
567
‐ terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
‐ desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
6.785
0
7.033
0
30.965
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
‐ investeringen
‐ herwaarderingen
‐ afschrijvingen
‐ extra afschrijvingen NZa‐goedgekeurd
68.185
0
37.273
232
179
Stand per 1 januari 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
‐ herrubricering aanschafwaarde
‐ herrubricering cum.afschrijvingen
x € 1.000
Inventaris
5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
5.1.6.3 WMG‐gefinancierde vaste activa
20%
18
40
0
23
‐37
60
0
30
30
10
0
10
7
0
14
0
55
104
0
50
0
0
Vervoer‐
middelen
x € 1.000
20%
4.521
10.952
0
6.431
808
3.855
0
3.839
16
1.163
0
1.163
2.518
0
1.694
0
3.714
13.453
0
9.739
0
0
Automati‐
sering
x € 1.000
138
35.255
82.409
0
47.154
522
7.134
0
7.087
47
1.740
0
1.740
9.309
0
8.741
0
34.734
81.742
0
47.061
232
179
Subtotaal
WMG
x € 1.000
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
135
‐104
1.665
0
456
1.209
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2011
5%
0
0
0
0
‐ desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Afschrijvingspercentage
0
0
0
‐ terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
0
0
104
1.313
Boekwaarde per 1 januari 2011
Mutaties in het boekjaar
‐ investeringen
‐ herwaarderingen
‐ afschrijvingen
‐ extra afschrijvingen NZa‐goedgekeurd
1.956
0
357
‐291
‐5
Stand per 1 januari 2011
‐ aanschafwaarde
‐ cumulatieve herwaarderingen
‐ cumulatieve afschrijvingen
‐ herrubricering aanschafwaarde
‐ herrubricering cum.afschrijvingen
Grond
en terreinen
x € 1.000
5.1.6.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa
5.1.6.4 Niet WTZi/WMG‐gefinancierde vaste activa
2%
7.212
10.615
0
3.403
‐510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510
7.722
20%
1.217
1.513
0
296
‐88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
1.305
1.751
0
336
‐238
‐129
x € 1.000
x € 1.000
12.938
0
4.396
‐2.323
‐1.503
Installaties
Gebouwen
10%
‐1
0
0
1
0
317
0
317
0
0
0
0
0
0
0
‐1
549
0
496
‐232
‐178
x € 1.000
Inventaris
0%
2.966
2.966
0
0
2.489
0
0
0
0
0
0
0
2.489
0
0
477
477
0
0
0
0
Onderhanden
projecten
x € 1.000
12.602
16.759
0
4.156
1.787
317
0
317
0
0
0
0
2.489
0
702
0
10.815
17.671
0
5.586
‐3.084
‐1.815
Subtotaal
niet WTZi
x € 1.000
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
136
Briefnummer
Nummer
Datum
Omschrijving
vergunningsplichtig
meldingsplichting
niet WZV/WTG
vergunningsplichtig
meldingsplichting
niet WZV/WTG
Projectgegevens
Datum
Omschrijving
WTZi‐
type
WTZi‐
type
Totaal
Totaal
meldingsplichting
niet WZV/WTG
vergunningsplichtig
meldingsplichting
niet WZV/WTG
5.1.7.2 Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten (geconsolideerd)
WTZi‐
Nummer Briefnummer
Datum Omschrijving
type
Projectgegevens
WTZi‐
Nummer Briefnummer
Datum Omschrijving
type
vergunningsplichtig
WTZi 3.504
x € 1.000 0
0
3.504
0
3.504
0
Activapost
140
140
3.504
WTZi
x € 1.000
Activapost
6.244
2.489
3.028
727
6.244
2.489
477
1.718
399
2.595
477
2.595
2011 3.028
x € 1.000727
WMG
x € 1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
x € 1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.336
WMG
Overige
Investeringen
x € 1.000
x € 1.000
Investeringen
3.504
0
3.114
390
3.504
0
gereed3.114
x € 1.000390
Goedkeuringen
3.504
3.114
Jaar van ople‐vering
0
Jaar van 0 ople‐vering
0
0
0
0
0
0
0
Rentekosten 0
x € 1.000 0
0
0
0
0
0
Afschrijving WTZi Rentekosten
Toekomstige lasten
x € 1.000
x € 1.000
Toekomstige lasten
0
Totaal 3.504 Afschrijving WTZi
3.504
x € 1.000 0
x € 1.000 0
0
0
3.504
3.504
0
0
3.504
3.114
0
0
Totaal
x € 1.000
1.632
Nominaal bedrag Aangepaste Goedkeuringen
WTZi
Indexering WTZi
goedkeuring
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Nominaal bedrag Aangepaste WTZi 1.632 Indexering WTZi0 goedkeuring
onderhanden
1.632
x € 1.000737
x € 1.000 0
x € 1.000 0
x € 1.000
2.966
0
0
1.632
1.632
0
737
0
0
5.336
1.632
0
2.966
0
0
t/m 2011
2011Investeringen
gereed
onderhanden
x € 1.000
x € 1.000t/m 2011 x € 1.000
Investeringen
t/m 2010
1.718
x € 1.000399
t/m 2010
x € 1.000
5.1.7.2 Specificatie in het boekjaarProjectgegevens
gereedgekomen projecten (geconsolideerd)
5.1.7.2 Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten (geconsolideerd)
Totaal
Totaal
Briefnummer
Nummer
Projectgegevens
5.1.7.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd)
5.1.7 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN EN GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD)
5.1.7.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd)
5.1.7.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd)
5.1.7
ultimo
boekjaar
onderhanden
projecten
en gereedgekomen
projecten
(geconsolideerd)
5.1.7Specificatie
SPECIFICATIE
ULTIMO
BOEKJAAR
ONDERHANDEN
PROJECTEN
EN GEREEDGEKOMEN
PROJECTEN
(GECONSOLIDEERD)
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
137
01‐jan‐00
14‐okt‐05
30‐dec‐05
30‐dec‐05
01‐mrt‐06
01‐jul‐06
01‐jan‐01
01‐jan‐01
01‐mrt‐10
01‐mrt‐11
15‐jun‐11
01‐jul‐11
01‐aug‐05
01‐aug‐05
01‐jan‐06
15‐jun‐06
01‐apr‐06
01 j l 07
01‐jul‐07
01‐sep‐09
01‐mrt‐10
01‐apr‐11
01‐dec‐65
15‐nov‐01
03‐jul‐00
03‐jul‐00
03‐jul‐00
24‐jul‐03
30‐mrt‐01
03‐dec‐04
11‐feb‐10
29‐jul‐08
09‐jul‐05
01‐jun‐95
30‐jun‐95
30‐jun‐95
08‐nov‐96
01‐mrt‐04
21‐dec‐07
Fortis
Fortis
Fortis
Fortis
Fortis
F i
Fortis
Rabobank
ABN Amro
BNG
Aegon
BNG
BNG
BNG
ING
BNG
BNG
BNG
BNG
BNG
Fortis Bank
Gem. Emmen
B.N.G.
B.N.G.
B.N.G.
Rabobank
BNG 4,73%
Datum
ABN Amro
Fortis
Fortis
Fortis
ABN Amro
Fortis
ABN Amro
ABN Amro
ABN Amro
BNG40106450
BNG40106634
BNG40106633
Leninggever
3.857
817
3.131
590
4.650
20.000
4.084
3.000
9.881
5.270
6.587
8.750
5.445
12.770
13.500
4.000
6.364
1.028
490
1.475
500
2.276
1 000
1.000
2.050
3.300
1.504
3.630
3.131
5.000
4.500
12.750
4.016
908
5.445
18.700
8.500
1.497
2.655
x € 1.000
Hoofdsom
27 jr.
20 jr.
40 jr.
50 jr.
30 jr.
26 jr.
50 jr.
20 jr.
20 jr.
20 jr.
20 jr.
25 jr.
10 jr.
13 jr.
10 jr.
20 jr.
22 jr.
21 jr.
6 jr.
13 jr.
5 jr.
15 jr.
10 j
10 jr.
5 jr.
10 jr.
10 jr.
20 jr.
23 jr.
20 jr.
40 jr.
15 jr.
15 jr.
10 jr.
20 jr.
10 jr.
10 jr.
8 jr.
10 jr.
7,685%
2,99%
3,67%
5,40%
4,08%
4,73%
4,75%
5,05%
4,34%
3,28%
4,34%
3,16%
4,94%
4,475%
3,156%
5,17%
3,33%
3,20%
2,70%
3,43%
3,79%
3,61%
3 55%
3,55%
2,79%
3,54%
3,54%
4,06%
2,85%
3,48%
3,51%
3,66%
3,95%
4,39%
4,39%
3,54%
3,42%
3,34%
3,53%
%
2.627
290
2.520
548
3.604
20.000
938
1.650
5.160
2.752
3.440
6.213
136
9.122
12.488
3.600
4.810
902
82
908
100
1.543
650
1.640
3.053
0
1.588
2.450
3.750
3.938
8.713
2.791
45
2.791
17.298
0
0
0
x € 1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.500
1.497
2.655
x € 1.000
141
141
55
101
5
155
0
171
150
311
166
207
350
136
561
1.350
200
296
0
82
0
100
1.543
75
410
330
116
1.588
2.450
250
113
8.713
2.791
45
272
1.870
638
91
68
x € 1.000
2.486
235
2.419
543
3.449
20.000
767
1.500
4.849
2.586
3.233
5.863
0
8.560
11.138
3.400
4.514
902
0
908
0
0
575
1.230
2.723
1.389
0
0
3.500
3.825
0
0
0
2.518
15.428
7.863
1.407
2.587
x € 1.000
0
0
14
34
0
0
0
10
9
10
8
10
Resterende looptijd in jaren eind 2011
1.600
0
1.915
511
2.674
15.000
0
750
0
0
0
4.113
0
0
4.388
2.400
3.034
11
4
24
37
23
22
5
11
6
6
6
17
0
6
9
17
16
720
15
0
0
340
8
0
0
0
0
75
6
0
3
1.073
9
617 10
0
0
2.250
3.263
0
0
0
1.157
6.078
3.613
499
1.225
x € 1.000
Restschuld 31 Restschuld over Totale Soort Werkelijke Restschuld 31 Nieuwe leningen Aflossing in 2011
december 2011
5 jaar
loop‐tijd lening
december 2010
in 2011
rente
5.1.8 Overzicht langlopende schulden per ultimo 2011
5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER ULTIMO 2011
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
annuïtair
annuïtair
lineair
annuïtair
lineair
lineair
annuïtair
lineair
overig
overig
overig
lineair
lineair
overig
lineair
lineair
lineair
annuïtair
lineair
lineair
lineair
lineair
li
lineair
i
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
Aflossings‐
wijze
152
56
101
6
155
0
179
150
311
166
207
350
0
561
1.350
200
296
34
0
113
0
0
100
410
330
147
0
0
250
113
0
0
0
272
1.870
850
182
272
x € 1.000
Aflossing 2012
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
Gestelde zekerheden
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
138
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
16‐okt‐72
16‐okt‐72
28‐dec‐73
28‐dec‐73
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
11‐mrt‐05
Rabo lening 3170.946.643
Rabo lening 3170.946.643
Rabo lening 3170.946.544
Rabo lening 3170.946.544
Rabobank 3170.946.587
Rabobank 3170.946.587
Rabobank 3170.946.625
Rabobank 3170.946.625
St.BPF Metaalnijverheid
St.BPF Metaalnijverheid
St.BPF vd Bouwnijverheid
St.BPF vd Bouwnijverheid
16 leningen met huurders
16 leningen met huurders
31 leningen met huurders
31 leningen met huurders
2.460
2.460
100
100
110
110
330
330
454
454
908
908
840
840
1.569
1.569
1.571
1.571
813
813
2.028
2.028
x € 1.000
x € 1.000
Hoofdsom
Hoofdsom
10 jr.
10 jr.
1 jr.
1 jr.
30 jr.
30 jr.
25 jr.
25 jr.
20 jr.
20 jr.
10 jr.
10 jr.
40 jr.
40 jr.
40 jr.
40 jr.
9 jr.
9 jr.
9 jr.
9 jr.
20 jr.
20 jr.
5 jr.
5 jr.
5 jr.
5 jr.
Totale Totale loop‐tijd
loop‐tijd
3,50%
3,50%
4,211%
4,211%
4,211%
4,211%
4,211%
4,211%
5,686%
5,686%
7,25%
7,25%
7,00%
7,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
3,81%
3,81%
4,00%
4,00%
4,835%
4,835%
138.605
138.605
21
21
290
2900
00
0
2.415
2.415
77
77
78
78
140
140
63
63
231
231
27
27
1.077
1.077
314
314
461
461
1.274
1.274
14.207
14.207
0
00
0
42
429
9
0
00
00
00
00
00
00
00
0
0
00
00
0
30.934
30.934
21
21
290
2900
00
0
2.415
2.415
77
77
78
78
140
140
30
30
52
52
27
27
1.077
1.077
79
79
461
461
287
287
121.878
121.878
0
00
0
42
429
9
0
00
00
00
0
33
33
179
1790
00
0
236
2360
0
987
987
142
142
57.294
57.294
0
00
00
00
0
0
00
00
00
00
00
00
00
0
0
00
00
0
0
00
00
00
0
0
00
00
00
01
13
30
00
0
3
30
01
1
Resterende Restschuld 31 Restschuld over Soort Werkelijke Restschuld 31 Nieuwe leningen Resterende Aflossing in 2011 Restschuld 31 Restschuld over looptijd in jaren Restschuld 31 Nieuwe leningen Soort Werkelijke 5 jaar
december 2010
in 2011
lening
rente
Aflossing in 2011 december 2011
looptijd in jaren eind 2011
december 2011
5 jaar
december 2010
in 2011
lening
rente
eind 2011
%
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
%
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
x € 1.000
Voor de met een 1) aangeduide leningen is een negatieve hypotheekverklaring met hypotheekbelofte alsmede het pandrecht op inventarissen en vorderingen afgegeven
Voor de met een 1) aangeduide leningen is een negatieve hypotheekverklaring met hypotheekbelofte alsmede het pandrecht op inventarissen en vorderingen afgegeven
Voor de met een 2) aangeduide leningen zijn zekerheden gesteld in de vorm van rijksgarantie
Voor de met een 2) aangeduide leningen zijn zekerheden gesteld in de vorm van rijksgarantie
De met een 3) aangeduide leningen zijn geborgd bij het Waarborgfonds Zorg (WfZ)
De met een 3) aangeduide leningen zijn geborgd bij het Waarborgfonds Zorg (WfZ)
Toelichting gestelde zekerheden
Toelichting gestelde zekerheden
Totaal
Totaal
Scheperapotheek / Achmea
Scheperapotheek / Achmea
Suydhold
Suydhold
Omale Drenthe Vastgoed Omale Drenthe Vastgoed Kop van Zuid BV
Kop van Zuid BV
30‐jun‐94
30‐jun‐94
03‐apr‐06
03‐apr‐06
02‐jul‐07
02‐jul‐07
Datum
Datum
RVS Levensverzakering
RVS Levensverzakering
ABN‐AMRO
ABN‐AMRO
Ned. Waterschapsbank NV
Ned. Waterschapsbank NV
Leninggever
Leninggever
5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER ULTIMO 2011
5.1.8
Overzicht langlopende
5.1.8 OVERZICHT
LANGLOPENDE schulden
SCHULDEN per
PER ultimo
ULTIMO 2011
2011
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
afloss.vrij
afloss.vrij
afloss.vrij
afloss.vrij
afloss.vrij
afloss.vrij
afloss.vrij
afloss.vrij
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
annuïtair
annuïtair
annuïtair
annuïtair
lineair
lineair
afloss.vrij
afloss.vrij
lineair
lineair
schema
schema
overig
overig
Aflossings‐
Aflossings‐
wijze
wijze
10.338
10.338
0
00
00
0
0
00
00
00
0
33
33
56
560
00
0
79
790
0
987
987
1
11
11
11
12
22
21
11
1
3
3
2
2
Aflossing Gestelde Aflossing Gestelde 2012
zekerheden
2012
zekerheden
x € 1.000
x € 1.000
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.9 TOELICHTING
OPde
DEgeconsolideerde
GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING
5.1.9
Toelichting op
resultatenrekening
5.1.9.1
resultatenrekening
5.1.9.1 Gesegmenteerde
Gesegmenteerde resultatenrekening
overover
20112011
SEGMENT 1 Cure incl. Leveste Middenveld
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
126.146
124.688
63.167
59.018
5.912
7.126
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
DBC opbrengsten B‐segment
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige bedrijfsopbrengsten
15.953
15.767
211.178
206.599
119.708
114.592
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
15.297
15.826
Overige bedrijfskosten
72.623
73.379
207.628
203.797
3.549
2.802
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
‐2.618
‐929
931
1.873
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
‐180
911
200
418
1.455
0
931
1.872
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
143
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
139
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2011
5.1.9
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
SEGMENT 2 Care
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
94.320
90.322
572
447
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
Overige bedrijfsopbrengsten
4.225
3.290
99.117
94.059
60.918
58.676
6.743
7.438
22.473
22.001
90.135
88.115
8.982
5.944
Financiële baten en lasten
‐2.087
‐1.077
RESULTAAT BOEKJAAR
6.895
4.867
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
5.707
422
766
3.487
1.380
0
6.895
4.867
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
931
6.895
1.873
4.867
7.826
6.740
7.826
6.739
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
5.1.9.2
Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten
5.1.9.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen
SEGMENT 1 Cure incl. Leveste Middenveld
SEGMENT 2 Care
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening
144
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
140
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.9
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
13. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
x € 1.000
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
voorgaand jaar
2011
x € 1.000
x € 1.000
214.100
Productieafspraken :
‐ Productieafspraken, indexeringen en nieuwe bekostiging
‐ Overheidsbijdrage in de arbeidskosten ontwikkeling
‐ Groei normatieve kapitaalslasten
‐ Prijsindexatie materiële kosten
‐ Erkenninge medisch specialisten
6.274
1.341
1.332
1.040
Totaal productie afspraken
202.833
10.438
1.130
63
175‐
1.000
9.988
Overloop schoning
‐ loonkosten
‐ materiële kosten
‐ normatieve kapitaalslasten
‐
‐
‐
12.456
638‐
246‐
112‐
‐
Uitbreiding erkenning en toelating:
‐ loonkosten
‐ materiële kosten
227
97
‐
997‐
440‐
141‐
621
324
Beleidsmaatregelen overheid:
‐ Herallocaties
‐ Zorgvernieuwing
‐ Korting ivm overschrijding 2009
‐ Korting Fonds Ziekenhuis Opleiding
‐ Mutatie berekening schoning B‐segement
‐ Prestatiecontract
‐ Dure geneesmiddelen
‐ kortingsmaatregel 2008 en eerder
‐ kortingsmaatregel 2009
‐ kortingsmaatregel 2010
‐ kortingsmaatregel 2011
‐ dure geneesmiddelen
‐ inhaal index ‐ generieke budgetkortingen zorgkantoor
2010
x € 1.000
40
218‐
101‐
1.829‐
900‐
36
1.250‐
206‐
4‐
0‐
1‐
2.251‐
115‐
664‐
191‐
170
331‐
112‐
18
7‐
220‐
140‐
6.659‐
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
‐ rente
‐ afschrijvingen
‐ huur
‐ overige
473
2.573‐
110
434
1.655‐
55‐
920
68
494
1.556‐
Overige mutaties
‐hardheidsclausule vervoer
‐lokaal overleg
‐Samenwerkingsverbanden
‐Overige mutaties
2
1.427
9
181‐
184
2.473
168
2.659
4‐
Sub‐totaal wettelijk budget boekjaar
218.855
214.100
Correcties voorgaande jaren
1.611
909
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
220.467
215.010
145
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
141
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
14. DBC opbrengsten B‐segment
De specificatie van de DBC opbrengsten B‐segment is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
DBC B‐segment ziekenhuisdeel
DBC B‐segment specialisten in loondienst
Mutatie onderhanden projecten DBC B‐segment
60.593
2.696
‐122
56.001
3.060
‐43
Totaal DBC opbrengsten B‐segment
63.167
59.018
De verantwoorde opbrengsten zijn inclusief 12,5% kapitaalslasten en inclusief de mutatie onderhanden werk per 31 december. 15. Niet‐gebudgetteerde zorgprestaties
De specificatie van de niet‐gebudgetteerde zorgprestaties is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Zorgprestaties tussen instellingen
Zorgprestaties derde compartiment
Overige zorgprestaties
Eigen bijdragen cliënten
5.536
219
548
180
5.914
108
1.322
229
Totaal niet‐gebudgetteerde zorgprestaties
6.484
7.573
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Overige dienstverlening
Overige subsidies
Overige opbrengsten, inclusief baten voorgaande jaren
5.523
3.006
11.649
2.813
401
15.843
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
20.178
19.057
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
138.634
16.482
130.682
17.113
16. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie van de overige bedrijfsopbrengsten is als volgt:
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
17. Personeelskosten
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
146
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
142
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTENToelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
5.1.9
17. Personeelskosten
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Lonen en salarissen
Pensioenpremie
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
Sociale lasten
Andere personeelskosten
Pensioenpremie
Subtotaal
Andere personeelskosten
Personeel niet in loondienst
Subtotaal
Totaal personeelskosten
Personeel niet in loondienst
138.634
11.599
16.482
8.112
11.599
174.827
8.112
5.799
174.827
180.627
5.799
130.682
10.716
17.113
7.462
10.716
165.973
7.462
7.295
165.973
173.268
7.295
180.627
173.268
Cure
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Care
Cure
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full‐time eenheden
Care
1.695,40
1.170,50
1.695,40
2.865,90
1.170,50
1.823,90
1.251,97
1.823,90
3.075,87
1.251,97
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full‐time eenheden
2.865,90
3.075,87
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
31‐12‐2011
x € 1.000
73
10.280
359
73
31‐12‐2010
x € 1.000
122
10.581
2.021
122
10.280
359
85
9.275
1.968
85
10.581
2.021
0
8.666
1.875
0
9.275
1.968
8.666
1.875
22.041
23.264
22.041
2011
x € 1.000
23.264
146
Totaal personeelskosten
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
18. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
18. De specificatie van de afschrijvingen is als volgt:
Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
De specificatie van de afschrijvingen is als volgt:
Nacalculeerbare afschrijvingen:
‐ immateriële vaste activa
‐ materiële vaste activa
Nacalculeerbare afschrijvingen:
‐ financiële vaste activa
‐ immateriële vaste activa
‐ materiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
‐ financiële vaste activa
‐ immateriële vaste activa
‐ materiële vaste activa
Overige afschrijvingen:
‐ overige afschrijving
‐ immateriële vaste activa
‐ materiële vaste activa
‐ overige afschrijving
Dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhouding
Totaal afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
Dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhouding
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening met verloopoverzichten
Totaal afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
materiële en financiële vaste activa:
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening met verloopoverzichten
materiële en financiële vaste activa:
5.1.6.1 WTZi‐vergunningsplichtige vaste activa
5.1.6.2 WTZi‐meldingsplichtige vaste activa
5.1.6.3 WMG‐gefinancierde vaste activa
5.1.6.1 WTZi‐vergunningsplichtige vaste activa
5.1.6.4 Niet WTZi/WMG‐gefinancierde vaste activa
5.1.6.2 WTZi‐meldingsplichtige vaste activa
2011
8.335
x € 1.000
3.744
8.741
8.335
702
3.744
5.1.6.3 WMG‐gefinancierde vaste activa
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten
5.1.6.4 Niet WTZi/WMG‐gefinancierde vaste activa
8.741
21.521
702
Totaal afschrijvingen volgens resultatenrekening
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten
Verschil tussen verloopoverzichten en resultatenrekening
Totaal afschrijvingen volgens resultatenrekening
Het verschil in afschrijvingen wordt veroorzaakt door:
Verschil tussen verloopoverzichten en resultatenrekening
22.041
21.521
519
22.041
519
Immateriële vaste activa
Het verschil in afschrijvingen wordt veroorzaakt door:
Financiële vaste activa
158
359
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa
158
518
359
518
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
143
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.9
Toelichting op
resultatenrekening
5.1.9 TOELICHTING
OPde
DEgeconsolideerde
GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Overige bedrijfskosten
De specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt‐ en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
13.540
19.413
45.363
8.140
7.119
1.521
13.250
15.883
47.358
9.608
7.008
2.272
Totaal overige bedrijfskosten
95.096
95.380
2011
x € 1.000
Toelichting op de post onderhoud en energiekosten:
‐ onderhoud
‐ energie gas
‐ energie stroom
‐ energie transport en overig
3.841
2.331
1.752
216
Totaal onderhoud en energiekosten
8.140
20 Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
20.
De specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Rentebaten
Rentelasten
Resultaat deelnemingen
479
‐5.297
112
3.924
‐5.931
0
Totaal financiële baten en lasten
‐4.705
‐2.006
148
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
144
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
1
2
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Naam
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?
Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?
Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
Welke salarisregeling is toegepast?
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Bruto‐inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars‐uitkeringsalaris en andere vaste toelagen
a. Waarvan verkoop verlofuren
b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren
Bruto‐onkostenvergoeding
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
Ontslagvergoeding
B
Bonussen
Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
Cataloguswaarde auto van de zaak
Eigen bijdrage auto van de zaak
C.H. Donkervoort
M.J. Rutgers
1‐8‐2008
1‐1‐2007
ja
ja
ja
12
1
2
100%
€ 227.088
nee
0
1
2
100%
€ 218.792
€ 7.881
€ 5.897
€ 22.903
€ 5.880
€ 7.276
€ 22.900
€
€ ‐
€ 263.769
€ 45.410
€
€ ‐
€ 254.848
€ 59.168
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam
H.B. Eenhoorn
Th.P. Uijttewaal
T.J. Boersma
B. Vastenburg
A.M.W. Wilpstra‐Stroeven
K. Reenders
A. de Widt‐Nieuwenhuizen
M. Blacquière
M.C.J. van Os
Functie
voorzitter
lid t/m 1 juli 2011
lid t/m 1 juli 2011
lid
lid
lid
lid
lid per 8 september 2011
lid per 1 november 2011
Bezoldiging
€ 13.500
€ 5.625
€ 5.625
€ 11.250
€ 11.250
€ 11.250
€ 11.250
€ 3.500
€ 1.875 *
* De bezoldiging is rechtstreeks aan de werkgever van de betrokkene betaald.
149
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
145
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.9
Toelichting op
resultatenrekening
5.1.9 TOELICHTING
OPde
DEgeconsolideerde
GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING
LASTEN
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum)
Belastbaar loon (in €)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Totaal beloning in kader van de Wopt
7 Beloning 2010
Bestuurder
1‐aug‐08
Bestuurder
1‐jan‐07
234.969
224.672
28.800
30.176
263.769
254.848
283.392
241.644
De beloning van de bestuurders is gebaseerd op en conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren.
Honoraria accountant De honoraria van de accountant zijn als volgt:
1
2
3
4
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Fiscale advisering
Niet‐controlediensten
Totaal honoraria accountant
31‐12‐2011
x € 1.000
130
10
0
0
31‐12‐2010
x € 1.000
176
56
0
63
140
295
Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met niet‐zakelijke grondslag.
150
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
146
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)
5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)
ref.
31-12-2011
x € 1.000
31-12-2010
x € 1.000
1
25
0
25
0
3.223
1.166
2.925
1.261
4.389
4.186
4.414
4.186
31-12-2011
x € 1.000
31-12-2010
x € 1.000
0
23
0
0
23
0
1.053
538
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
2
3
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
4
Kapitaal
Collectief gebonden vermogen
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
5
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
6
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
3.338
3.648
3.338
3.648
4.414
4.186
151
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
147
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2011
5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011
ref.
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
28.319
10.400
28.319
10.400
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Overige bedrijfsopbrengsten
7
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
8
26.047
10.400
Afschrijvingen op materiële vaste activa
9
1
0
10
2.251
0
28.299
10.400
20
0
3
0
23
0
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
23
0
23
0
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
11
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Wettelijke reserve deelnemingen
152
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
148
5.1.12 Toelichting op de enkelvoudige balans
5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
25
0
Totaal financiële vaste activa 25
0
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari 2011
0
0
26
1
0
0
25
0
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
3.044
179
2.887
38
Totaal vorderingen en overlopende activa
3.223
2.925
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
2. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie van de vorderingen en overlopende activa is als volgt:
3. Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:
Rekening Courant
1.166
1.261
Totaal liquide middelen
1.166
1.261
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Kapitaal
Collectief gebonden vermogen
0
23
0
0
Totaal eigen vermogen
23
0
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
4. Eigen vermogen
De specificatie van het eigen vermogen is als volgt:
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
resultaat‐
bestemming
x € 1.000
overige
mutaties
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
Kapitaal 0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
resultaat‐
bestemming
x € 1.000
overige
mutaties
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
0
23
0
23
Collectief gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Collectief gebonden vermogen
153
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
149
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.12 Toelichting op de enkelvoudige balans
5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
4. Eigen vermogen
De specificatie van het eigen vermogen is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Kapitaal
Collectief gebonden vermogen
0
23
0
0
Totaal eigen vermogen
23
0
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
resultaat‐
bestemming
x € 1.000
overige
mutaties
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
Kapitaal 0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
resultaat‐
bestemming
x € 1.000
overige
mutaties
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
Collectief gebonden vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Collectief gebonden vermogen
0
23
0
23
Totaal 0
23
0
23
eigen
vermogen
x € 1.000
resultaat
23
23
Ziekenhuis Bethesda
Scheper Ziekenhuis
Stichting Zorgpalet
Leveste Care
Stichting Vastgoed
Stichting Trenta
23.435
21.805
5.418
16.201
2.996
18
‐925
1.818
510
5.618
766
16
Totaal 69.926
7.826
Specificatie aansluiting geconsolideerd‐enkelvoudig vermogen en resultaat
De specificatie is als volgt:
Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat
x € 1.000
5. Voorzieningen
saldo per
1‐1‐2011
x € 1.000
dotatie
onttrekking
x € 1.000
x € 1.000
saldo per
31‐12‐2011
x € 1.000
Uitgestelde personeelsbeloningen
Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
Voorziening verlieslatende contracten
235
303
0
36
196
283
0
0
0
271
499
283
Totaal voorzieningen
538
515
0
1.053
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Toelichting per voorziening:
Uitgestelde personeels‐
beloningen:
Persoonlijk Levensfase
Budget (PLB):
31‐12‐2011
x € 1.000
0
263
790
dit betreft een wettelijk voorgeschreven voorziening voor de kosten die voortvloeien uit de toekomstige jubileumverplichtingen aan medewerkers.
dit betreft een voorziening ter dekking van lasten voortvloeiende uit opgebouwde PLB‐rechten door werknemers. De categorie medewerkers die vallen onder de algemene overgangsregeling zijn in de voorziening niet meegenomen.
voorziening niet meegenomen.
154
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
150
5.1.12 Toelichting op de enkelvoudige balans
5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
6. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen, vakantiegeld en vakantiedagen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden en overlopende passiva
0
477
1.092
226
891
0
651
0
‐11
1.026
133
357
0
2.142
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
3.338
3.648
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
Overige dienstverlening
Doorberekende kosten
0
28.319
0
10.400
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
28.319
10.400
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.13
Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
7. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie van de overige bedrijfsopbrengsten is als volgt:
Toelichting:
Het betreft hier de doorberekende kosten vanuit de holding aan de werkmaatschappijen.
155
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
151
Stichting Zorggroep Leveste Middenveld
5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening
5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
8. Personeelskosten
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
19.458
2.636
1.558
950
24.602
8.567
1.127
648
58
10.400
1.445
0
26.047
10.400
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
551,7
474,9
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full‐time eenheden
551,7
474,9
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
De toename ten opzichte van 2010 kan verklaard worden door de overgang van de afdelingen ICT en Inkoop vanuit werkmaatschappijen naar ZLM.
9. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie van de afschrijvingen is als volgt:
31‐12‐2011
x € 1.000
31‐12‐2010
x € 1.000
Nacalculeerbare afschrijvingen:
‐ immateriële vaste activa
‐ materiële vaste activa
‐ financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
Overige afschrijvingen:
‐ immateriële vaste activa
‐ materiële vaste activa
0
1
0
0
Totaal afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa
1
0
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval
128
1.637
4
43
439
0
0
0
0
0
Totaal overige bedrijfskosten
2.251
0
2011
x € 1.000
2010
x € 1.000
Rentebaten
Rentelasten
3
0
0
0
Totaal financiële baten en lasten
3
0
10. Overige bedrijfskosten
De specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt:
11. Financiële baten en lasten
De specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:
157
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
152
5.2 Overige gegevens
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van
24 mei 2012.
De Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van
24 mei 2012.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is géén bepaling opgenomen over de resultaatbestemming.
5.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld zoals weergegeven in de resultatenrekening.
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die noodzakelijkerwijs dienen te worden gemeld in deze jaarrekening
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
M.J. Rutgers
C.H. Donkervoort
Voorzitter Raad van Bestuur
Vice-voorzitter Raad van Bestuur
H.B. Eenhoorn
M. Blacquière
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
M.C.J. van Os
K. Reenders
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
B. Vastenburg
A.M.W. Wilpstra-Stroeven
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
A. de Widt-Nieuwenhuizen
Lid Raad van Toezicht
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
153
5.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
154
bijlagen
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
155
Bijlage A: Namenoverzicht ZLM
Onderstaand een namenoverzicht van ZLM per 31-12-2011. Het namenoverzicht bevat de namen van de directeuren en managers
van ZLM en geeft de samenstelling weer van de centrale cliëntenraden, de centrale ondernemingsraad, de Interstafraad, de stafbesturen, de medisch ethische commissies en de klachtencommissies binnen ZLM.
Directeuren werkmaatschappijen ZLM
• Dhr. dr. M.P.H.M. Andriessen (directeur Scheper Ziekenhuis);
• Dhr. D.J.J. van Berckel (directeur Ziekenhuis Bethesda);
• Dhr. drs. J.H.M. Poortier, MBA (directeur Leveste Care);
• Mevr. dr. B. Kramer (directeur Zorgpalet).
Tabel 65: Directeuren werkmaatschappijen ZLM
Managers ondersteunende diensten ZLM
• Dhr. J. Mennes, RA MPC CPC (manager afdeling Financiën);
• Dhr. A.J. Siblesz, MCM (manager afdeling PO&O);
• Mevr. T. Schaap (manager afdeling Inkoop);
• Dhr. drs. J.M. Peters (manager afdeling ICT);
• Dhr. R.R. Mendel, MSc (manager Facilitair Bedrijf);
• Mevr. drs. S.F. Huizinga (manager afdeling Marketing, Communicatie & Verkoop);
• Mevr. drs. E.E. Moesker (secretaris Raad van Bestuur).
Tabel 66: Managers ondersteunende diensten ZLM
Samenstelling Centrale Cliëntenraad Cure
• Dhr. P. Taffijn (namens Scheper Ziekenhuis, lid);
• Dhr. ing. J.H. Olivier (namens Scheper Ziekenhuis, lid);
• Dhr. drs. K. Veenstra (namens Ziekenhuis Bethesda, voorzitter);
• Dhr. drs. J. Massier (namens Ziekenhuis Bethesda, lid).
Tabel 67: Samenstelling Centrale Cliëntenraad Cure
Samenstelling Centrale Cliëntenraad Care
• Dhr. drs. J.C. Franssen (namens Leveste Care, voorzitter);
• Dhr. R. Stijnman (namens Leveste Care, lid);
• Dhr. dr. G. van der Wal (namens Zorgpalet, lid);
• Mevr. A. ten Kate (namens Zorgpalet, lid).
Tabel 68: Samenstelling Centrale Cliëntenraad Care
Samenstelling Centrale Ondernemingsraad ZLM
•
De heer B. Berkenbosch (namens Leveste Care, lid commissie Financiën);
•
De heer E. Emmens (namens Zorgpalet, vicevoorzitter);
•
Mevr. R. Frericks (namens Scheper Ziekenhuis, voorzitter);
•
Mevr. M. Hogenberg (namens Leveste Care, lid commissie Markt, Primair en Ondersteunend Proces);
•
Mevr. Z. Huising (namens Scheper Ziekenhuis, lid commissie Financiën);
•
Mevr. G. Kiers (namens ondersteunende diensten, lid commissie Personeel & Sociaal Beleid);
•
Mevr. D. Nobels (namens Zorgpalet, lid commissie Personeel & Sociaal Beleid);
•
Mevr. M. Rijkeboer (namens ondersteunende diensten, lid commissie Organisatie, Management & Communicatie);
•
Mevr. A. Vos (namens Ziekenhuis Bethesda, lid commissie Markt, Primair en Ondersteunend Proces);
•
Mevr. M. de Vries (namens Ziekenhuis Bethesda, lid commissie Organisatie, Management & Communicatie).
Tabel 69: Samenstelling Centrale Ondernemingsraad ZLM
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
156
Samenstelling Interstafraad Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda
• Dhr. L.F.M. van den Merkhof (cardioloog Scheper Ziekenhuis, voorzitter);
• Dhr. dr. H.H. de Boer (orthopeed Ziekenhuis Bethesda, vicevoorzitter);
• Dhr. H.M. Schaap (chirurg Scheper Ziekenhuis, lid);
• Dhr. W.W.H. Roeloffzen (internist Ziekenhuis Bethesda, lid).
Tabel 70: Samenstelling Interstafraad Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda
Samenstelling stafbestuur Scheper Ziekenhuis
• Dhr. L.F.M. van den Merkhof (cardioloog, voorzitter);
• Dhr. H.M. Schaap (chirurg, vicevoorzitter);
• Mevr. A. Colijn (kinderarts, penningmeester);
• Mevr. J. Mulder (internist nefroloog, lid);
• Dhr. A.M. Henke (gynaecoloog, lid);
• Dhr. S.J. Zwarts (anesthesioloog, lid);
• Dhr. P.C.W. van der Mark (beleidsadviseur, secretaris).
Tabel 71: Samenstelling stafbestuur Scheper Ziekenhuis
Samenstelling stafbestuur Ziekenhuis Bethesda
• Dhr. dr. H.H. de Boer (orthopeed, voorzitter);
• Dhr. W.W.H. Roeloffzen (internist, vicevoorzitter);
• Mevr. G.M. van Goor (gynaecoloog, secretaris);
• Dhr. R.W.F.R. van den Broek (chirurg, penningmeester).
Tabel 72: Samenstelling stafbestuur Ziekenhuis Bethesda
Samenstelling Medisch Ethische Commissie Scheper Ziekenhuis
• Dhr. ds. W. de Groot (geestelijk verzorger, voorzitter);
• Mevr. G. Herder-Imminga (verpleegkundige zuid 3, lid);
• Mevr. Z.S. Huising-Oldengarm (secretaresse KCL, secretaris);
• Dhr. R. Kaplan (cardioloog Röpcke Zweers Ziekenhuis, lid);
• Dhr. J. Krans (jurist, extern lid);
• Dhr. drs. H. van Leusen (neuroloog, lid);
• Dhr. drs. M.J. de Ruiter (longarts, lid);
• Dhr. R.R. Smit Duijzentkunst (arts, extern lid);
• Mevr. drs. D.F.L. van Weelderen (geriater, lid);
• Dhr. drs. W. van de Veen (ziekenhuisapotheker, lid);
• Vacature.
Tabel 73: Samenstelling Medisch Ethische Commissie Scheper Ziekenhuis
Samenstelling Medisch Ethische Commissie Ziekenhuis Bethesda
• Dhr. R.W.F.R van der Broek (chirurg, voorzitter);
• Mevr. G. van Goor (gynaecoloog, lid);
• Dhr. J.L.M.I. Horsch (longarts, lid);
• Dhr. M.P. Passier (anesthesioloog-intensivist, lid);
• Mevr. A. Hudepohl (huisarts, extern lid);
• Mevr. A. Kampman (teamleider IC, lid);
• Mevr. N. Kats-van der Haar (kwaliteitscoördinator, lid);
• Mevr. mr. M.H. Wichgers-van Vlerken (jurist, lid).
Tabel 74: Samenstelling Medisch Ethische Commissie Ziekenhuis Bethesda
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
157
Samenstelling Medisch Ethische Commissie Zorgpalet
• Mevr. H. Bakker (eerstverantwoordelijke PG, lid);
• Mevr. drs. A. van Beijeren (geestelijk verzorger, lid);
• Mevr. M. van der Bijl (psycholoog, lid);
• Mevr. drs. G. Kruidhof (specialist ouderengeneeskunde, voorzitter);
• Dhr. E. Nijman (hoofd eenheid Tonckenshuys, lid);
• Mevr. A. de Wolff (doktersassistente, ondersteuner);
• Mevr. M. Zwijnenburg-van der Meer (eerstverantwoordelijke dagbehandeling PG, lid);
• Vacature eerstverantwoordelijke eenheid herstelzorg;
• Vacature eerstverantwoordelijke woonzorgcentrum Olden Kinholt;
• Vacature eenheid somatiek Weidesteyn.
Tabel 75: Samenstelling Medisch Ethische Commissie Zorgpalet
Samenstelling klachtencommissie Scheper Ziekenhuis
• Dhr. A.F.W.M. Baas (afdelingsmanager functiecentrum, lid);
• Dhr. mr. R.P. van Boven (jurist, extern voorzitter);
• Dhr. H. Harders (afdelingsmanager röntgenafdeling, lid);
• Dhr. mr. J. Krans (jurist, waarnemend extern voorzitter);
• Dhr. J. Lubberink (extern lid op voordracht van Zorgbelang Drenthe);
• Dhr. J. dr. Schweter (plastisch chirurg, lid);
• Mevr. D. Veldhoen (afdelingsmanager, lid);
• Mevr. C. Vos (kinderarts, vervangend lid);
• Dhr. L.C. de Vries (gynaecoloog, lid);
• Mevr. M.C. Smallegange (oefentherapeut cesar, ambtelijk secretaris);
• Mevr. J. K.H. Middel-Hingstman (medewerker medische administratie, waarnemend ambtelijk secretaris).
Tabel 76: Samenstelling Klachtencommissie Scheper Ziekenhuis
Samenstelling klachtencommissie Ziekenhuis Bethesda
• Dhr. mr. P. van Boven (jurist, voorzitter);
• Vacature (namens de patiëntenverenigingen, lid);
• Dhr. drs. J. Horsch (longarts, namens de medische staf, lid);
• Dhr. H. Weisink, ((oud)huisarts, lid);
• Mevr. M. Kemink (diëtiste, namens de paramedische staf, lid);
• Dhr. P. van der Laan (hoofd zorgeenheid, namens de organisatie, lid).
Tabel 77: Samenstelling Klachtencommissie Ziekenhuis Bethesda
Samenstelling klachtencommissie Leveste Care (dit betreft klachtencommissie Zuid-oost-Drenthe
waarbij Leveste Care is aangesloten)
• Dhr. H.A.A. Lange (voorzitter);
• Dhr. Mr. J.H. Kral (lid);
• Dhr. P. Middendorp (lid);
• Dhr. J. Anbergen (lid).
Tabel 78: Samenstelling Klachtencommissie Leveste Care
Samenstelling klachtencommissie Zorgpalet
• Dhr. W. Urlings (voorzitter);
• Dhr. Mr. A. Grollé (jurist, lid);
• Dhr. M. Buiskool (specialist ouderengeneeskunde, lid).
Tabel 79: Samenstelling Klachtencommissie Zorgpalet
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
158
Bijlage B: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur
Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
Dhr. dr. M.J. Rutgers
Voorzitter
Voortkomend uit lidmaatschap Raad van Bestuur:
• Bestuurder Bethesda Holding bv
• Voorzitter Stichting Vastgoed Leveste
• Voorzitter Stichting beheer cliëntengelden Leveste locatie Veltman
• Voorzitter Stichting Trenta
• Voorzitter Suydhold bv
Overige nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht MAASTRO clinic
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cancer Foundation
• Voorzitter Vereniging Veilige Curatieve Zorg
• Lid BestuurAdviesCommissie Kwaliteit NVZ
• Voorzitter Stichting Epilepsia
• Voorzitter Stichting SONG
• DGA Dr. M.J. Rutgers bv
• Directeur Anmath bv
Dhr. drs. C.H. Donkervoort
Vice-voorzitter
Voortkomend uit lidmaatschap Raad van Bestuur:
• Bestuurslid Stichting Sazinon
• Bestuurder Bethesda Holding bv
• Bestuurder Stichting Vastgoed Leveste
• Bestuurder Stichting beheer cliëntengelden Leveste locatie Veltman
• Bestuurder Stichting Trenta, Bestuurder Suydhold bv
Overige nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Zorgplein Noord
Tabel 80: Samenstelling en nevenfuncties RvB 31-12-2011
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
159
Bijlage C: Samenstelling en overige gegevens Raad van Toezicht
Naam
Aandachtsgebied
Functies binnen RvT
Dhr. drs. H.B. Eenhoorn
Algemeen bestuurlijke kennis en kennis
• Voorzitter RvT
(14-09-1946)
van zorg
• Voorzitter remuneratiecommissie
Dhr. T.J. Boersma1
Algemeen bestuurlijke kennis en financiën
• Vicevoorzitter RvT
(23-09-1944)
en control
• Voorzitter auditcommissie
(afwisselend met de heer Uijttewaal)
Dhr. T.P. Uijttewaal
Algemeen bestuurlijke kennis en financiën
• Vicevoorzitter RvT
(23-02-1943)
en control
• Voorzitter auditcommissie
1
Lid RvT tot 01-07-2011
(afwisselend met de heer Boersma)
Dhr. ir. M. Blacquière
Algemeen bestuurlijke kennis en financiën
• Lid Raad van Toezicht
(28-01-1967)
en control
• Lid auditcommissie
Mevr. drs. M.C.J. van Os3
Algemeen bestuurlijke kennis en financiën
• Lid Raad van Toezicht
(05-12-1956)
en control
• Lid auditcommissie
2
Lid RvT sinds 08-09-2011
Lid RvT sinds 01-11-2011
Dhr. dr. K. Reenders (25-12-1940)
Algemeen bestuurlijke kennis en kennis
• Lid Raad van Toezicht
van zorg
• Voorzitter commissie Kwaliteit &
Veiligheid
• Lid remuneratiecommissie
Dhr. B. Vastenburg
Algemeen bestuurlijke kennis en kennis van • Lid Raad van Toezicht
(02-06-1954)
zorg (vanuit m.n. cliëntenperspectief)
Mevr. drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen
Algemeen bestuurlijke kennis en kennis van • Lid Raad van Toezicht
(28-09-1948)
zorg
• Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
Mevr. A.M.W. Wilpstra-Stroeven
Algemeen bestuurlijke kennis, en kennis
• Lid Raad van Toezicht
(07-10-1951)
van human resources en organisatieontwik- • Voorzitter auditcommissie
keling
• Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
• Lid remuneratiecommissie
Tabel 81: Samenstelling RvT in 2011
1
De heren Boersma en Uijttewaal zijn per 1 juli 2011 statutair afgetreden als lid RvT
2
Lid RvT sinds 8 september 2011
3
Lid RvT sinds 1 november 2011
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
160
Naam
(Voormalige) hoofdfunctie
Dhr. drs. H.B. Eenhoorn • Waarnemend burgemeester gemeente Alphen
aan den Rijn
Nevenfuncties
• Landelijk voorzitter Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie
• Zelfstandig ondernemer
• Vicepresident Europese Liberale Partij
• Adviseur in het Openbaar Bestuur
• Lid adviescollege Ingenieursbureau Boorsma
• Voorzitter Stichting tot bevordering van de
Ruimtelijke Wetenschappen Groningen
• Voorzitter Stichting Kleur Buiten
Dhr. T.J. Boersma
• Voormalig partner van rechtsvoorganger PWC
• Nu directeur Teebee Beheer BV
• Lid DB Waterschap Reest en Wieden &
Lococensus
• Enkele commissariaten en andere
bestuursfuncties (niet in de zorg)
Dhr. T.P. Uijttewaal
• Voormalig algemeen directeur Honeywell Int.
• N.v.t.
Dhr. ir. M. Blacquière
• Chief Financial Officer GasTerra BV
• Lid commissie fondsbeheer De Energiezaak
Mevr. drs. M.C.J. van
• Vicevoorzitter College van Bestuur Hanzehoge-
• Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Gasunie
Os
school Groningen
• Voorzitter Bestuur Stichting CUBE050
• Lid bestuur Zestor
• Lid Bestuur SCX Eemshaven
Dhr. dr. K. Reenders
• Voormalig huisarts
• Voormalig universitair hoofddocent UMCG
• Eindredacteur leerboek opleiding tot arts Het
Geneeskundig Proces
• Mentor kaderopleiding Diabetes
• Docent masteropleiding nurse practitioner en
physician assistant Hanzehogeschool Groningen
Dhr. B. Vastenburg
• Directeur school voor voortgezet speciaal onderwijs
• Bestuurslid Samenwerkingsverband VO NO
Overijsel
• Bestuurslid Arbeidstrainingscentrum Hardenberg
Mevr. drs. A. de Widt-
• Voormalig lid gemeenteraad Hoogeveen
Nieuwenhuizen
• Voormalig lid Provinciale Staten Drenthe
• Bestuurslid Coöperatieve Servicevereniging
Olympusflat U.A. Rotterdam
• Rijksbestuurslid Regionaal Historisch Centrum
Drents Archief
• Trainer Haya van Someren Stichting
• Lid VVD Partijraad
• Lid RvT Koninklijke Vereniging van leden der
Nederlandse Ridderorden
Mevr. A.M.W. Wilpstra-
• Directeur/eigenaar Talent Performance
Stroeven
• Lid vaste referendumcommissie gemeente
Groningen
• Districtsvoorzitter NCD Nederlands Centrum
voor directeuren en commissarissen NoordoostNederland
• Bestuurslid Cultuurproject Geluk
Tabel 82: Hoofd- en nevenfuncties RvT 31-12-2011
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
161
Naam
Regulier RvT
Centrale
Commissie-
Extra RvT
vergaderingen
Ondernemingsraad
Centrale
Interstaf-
Cliëntenraad
raad
Dhr. drs. H.B. Eenhoorn
7
2
4
1
1
1
Dhr. T.J. Boersma
3
-
4
-
-
-
Dhr. T.P. Uijttewaal
3
-
4
-
-
-
Dhr. ir. M. Blacquière
4
2
4
1
1
1
Mevr. drs. M.C.J. van Os
1
1
1
-
-
-
Dhr. dr. K. Reenders
7
2
3
1
1
1
Dhr. B. Vastenburg
7
2
3
1
1
1
Mevr. drs. A. de Widt-Nieu-
7
2
2
1
1
1
7
2
7
1
1
1
wenhuizen
Mevr. A.M.W. WilpstraStroeven
Tabel 83: Bijgewoonde vergaderingen RvT 2011
Jaar van aftreden na huidige
Naam
Jaar eerste benoeming
Dhr. drs. H.B. Eenhoorn
2010
2014
Dhr. ir. M. Blacquière
2011
2015
Mevr. drs. M.C.J. van Os
2011
2015
Dhr. dr. K. Reenders
2002
2012
benoemingsperiode
(als lid RvT Zorggroep Middenveld Drenthe)
Dhr. B. Vastenburg
2005
2012
(als lid RvT Leveste)
Mevr. drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen
2004
2013
(als lid RvT Zorggroep Middenveld Drenthe)
Mevr. A.M.W. Wilpstra-Stroeven
2006
2013
(als lid RvT Leveste)
Tabel 84: Rooster van aftreden RvT
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
162
Bijlage D: Ledenlijst medische staf Scheper Ziekenhuis
Op 31 december 2011 bestaat de medische staf van het Scheper Ziekenhuis uit 117 gewone en buitengewone leden en heeft de
onderstaande samenstelling:
dhr. G.H. van Deest anesthesioloog
dhr. A.J. Molema
anesthesioloog
dhr. E.P. Quant
anesthesioloog
dhr. M. Tijink
anesthesioloog
dhr. J. Wijbenga
anesthesioloog
dhr. S.J. Zwarts
anesthesioloog
mevr. L. Van Aart
ziekenhuisapotheker
dhr. W. van der Boon
ziekenhuisapotheker
dhr. M. van Staveren
ziekenhuisapotheker
dhr. W. v.d. Veen
ziekenhuisapotheker
dhr. dr. R.L. Anthonio
cardioloog
dhr. J.G. Engbers
cardioloog
dhr. dr. G.A.J. Jessurun
cardioloog
dhr. L.F.M. van den Merkhof
cardioloog
dhr. M.J. Nagelsmit
cardioloog
dhr. dr. A. Schramm
cardioloog
dhr. M.W.J. Vet
cardioloog
dhr. J. Westenburg
cardioloog
mevr. M.S. v.d. Aardweg
chirurg
dhr. dr. M. van den Berg
chirurg
dhr. M. Dam
chirurg
dhr. R.J. Hissink chirurg
dhr. H.M. Schaap
chirurg
mevr. R. Schasfoort
chirurg
dhr. L.S. v.d. Zouwen
chirurg
dhr. M.L. Castellanos Nuijts dermatoloog
mevr. M. Dammer
geriater
mevr. N.H. Dral
geriater
mevr. A.J.Th.M. Scheepmaker
geriater
mevr. F. van Weelderen
geriater
mevr. C. Asmussen gynaecoloog
dhr. J.M. Burggraaff
gynaecoloog
mevr. R. Elberink gynaecoloog
dhr. dr. A. Henke
gynaecoloog
dhr. T. Kluck
gynaecoloog
mevr. M.J. Pelinck
gynaecoloog
mevr. S. Tuinhof
fertiliteitsarts
dhr. L.C. de Vries
gynaecoloog
mevr. M. Persoons
arts microbioloog
mevr. E. Roelofsen
arts microbioloog
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
163
dhr. M. Al Aswad
MDL-arts
dhr. J. Fritsch
MDL-arts
dhr. O. Weinhardt
MDL-arts
mevr. J. Fokkema
intensivist
dhr. L.D. de Haan
internist-hematoloog, -oncoloog
dhr. W.P. Haanstra
internist-nefroloog
dhr. W. v.d. Hoek
internist/intensivist
dhr. L.S. Hofstra
internist/intensivist
dhr. dr. F.G.H. van der Kley
internist-nefroloog
mevr. W.E. Kooistra
intensivist
mevr. J. Mulder
internist-nefroloog
dhr. R.R.H. Nap
internist-nefroloog
mevr. S. Netters
internist-oncoloog
mevr. T. van Noord
intensivist
mevr. E.E.M. Weernink
internist-oncoloog
dhr. R.S.M.E. Wouters
internist-endocrinoloog
dhr. J. Fens
kaakchirurg
dhr. T. Putters
kaakchirurg
dhr. J. Schortinghuis
kaakchirurg
mevr. A. Colijn
kinderarts
mevr. J.J. Dronkert
kinderarts
mevr. G. Nolles
kinderarts
mevr. A.L.T. van Overbeek
kinderarts
dhr. W.J. v.d. Toom
kinderarts
mevr. C. Vos
kinderarts
dhr. R.H.J. Bruijns
klinisch chemicus
dhr. J.G.J. Pouwels
arts klinisch chemie
mevr. M. Verhoeff
kno-arts
dhr. S.S. Zahedi
kno-arts
dhr. dr. J.J.W. Liesker
longarts
dhr. D.G. Remmert
longarts
dhr. M.J. de Ruiter
longarts
dhr. dr. S.R. Rutgers
longarts
mevr. W. Meerstra
klinisch psycholoog
mevr. E.J. Middelkamp
klinisch psycholoog
dhr. J. Kloek
klinisch psycholoog
mevr. M. Wijnandts
gezondheidszorg- & klinisch psycholoog
dhr. M.D. van Huizen
neuroloog
dhr. B.J.A.M. Jansen
neuroloog
dhr. H.J. van Leusen
neuroloog
dhr. J.U.R. Niewold
neuroloog
mevr. M.E. Pouwels
neuroloog
dhr. E.V. van Zuilen
neuroloog
dhr. R.J. Smedema neurochirurg
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
164
dhr. J. de Boer
nucleaire geneeskunde
dhr. H. Stevens
nucleaire geneeskunde
dhr. P. Hardus
oogarts
dhr. L.P.M. Degen
orthopedisch chirurg
dhr. G.J. Bulthuis
orthopedisch chirurg
dhr. P.E.J. Kamstra
orthopedisch chirurg
dhr. A. van Ruiten
orthopedisch chirurg
dhr. T.C. Smulders
orthopedisch chirurg
mevr. C.P.M. Heeres
arts palliatieve zorg
dhr. A. Karrenbeld
patholoog
mevr. H. Kuiper
patholoog
dhr. R.J.M. ter Braak
plastisch chirurg
dhr. M.F. Meek
plastisch chirurg
dhr. dr. J. Schweter
plastisch chirurg
mevr. D. Wynia
psychiater GGZ
dhr. A. Glazenborg
psycholoog GGZ
mevr. J.C.M. de Rond
psycholoog GGZ
dhr. H.R. Bakker
radioloog
dhr. J. v.d. Burgh
radioloog
dhr. E.H. de Groot
radioloog
dhr. P.G.A. Hooijboer
radioloog
dhr. G. Rijpkema
radioloog
mevr. A.H.D. van der Leest
radiotherapeut
dhr. P.C.Th. van Aanholt
revalidatiearts
mevr. J.G. Broeks
revalidatiearts
dhr. A. ten Hoff
revalidatiearts
mevr. K. Lesuis
revalidatiearts
dhr. P. Fretter
reumatoloog
dhr. R. Westra
reumatoloog
dhr. J.W. Prakken
tandarts
dhr. M. Westerhof
uroloog
dhr. R. Hassankhan
uroloog
dhr. B.C. Knipscheer
uroloog
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
165
Bijlage E: Ledenlijst medische staf Ziekenhuis Bethesda
Op 31 december 2011 bestaat de medische staf van Ziekenhuis Bethesda uit 96 gewone en buitengewone leden en heeft de onderstaande samenstelling:
dhr. T.S. Dabrowski
anesthesioloog
dhr. J.W. Kroon
anesthesioloog
dhr. dr. C. Lemke
anesthesioloog/intensivist
dhr. M.C. Merhai
anesthesioloog
dhr. D.B.N. Post
anesthesioloog
mevr. C.H.W. van Zundert
anesthesioloog
dhr. M.P. Passier
anesthesioloog/intensivist
mevr. dr. W.M. Böttger apotheker
dhr. dr. P.C. Lerk apotheker
dhr. dr. J.G. Maring apotheker
dhr. P. Nystad
apotheker
dhr. R.F. van Es
cardioloog
dhr. E.H. Hoekstra
cardioloog
dhr. dr. S.H.K. The
cardioloog
dhr. dr. R.J.M. de Vries
cardioloog
mevr. M.J. van der Wielen
cardioloog
dhr. R.W.F.R. van den Broek
chirurg
dhr. R.J.M. van Haasen
chirurg
dhr. B.I. Oranen
chirurg
dhr. F.W.H. Kloppenburg
chirurg
dhr. W.A. Riemersma
dermatoloog
dhr. G.T. Spijker
dermatoloog
mevr. A. Scheepmaker geriater
mevr. G.M. van Goor
gynaecoloog
mevr. M.J.C.P. Hanssen
gynaecoloog
mevr. M.T. Miedema
gynaecoloog
dhr. R.M. Staal
gynaecoloog
mevr. E. Tuinman
gynaecoloog
mevr. J.G. Haasjes
internist-oncoloog
dhr. dr. F. C. Huvers
internist
dhr. dr. A. Kooy
internist
dhr. M. Out
internist
dhr. W. W. H. Roeloffzen
internist-hematoloog
dhr. W.M.C. Top
internist/intensivist
dhr. B. Delsing
kinderarts
mevr. C. van Ingen
kinderarts
mevr. K. Klucovska
kinderarts
mevr. N. Muis
kinderarts
dhr. A.J. Stege
kinderarts
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
166
mevr. P. Engbers klinisch chemicus
dhr. G.E. Hoogervorst
kno-arts
mevr. A.C. Hulshoff
kno-arts
dhr. G.A. Lugtenborg
kno-arts
mevr. F.M. Harding
longarts
dhr. J.L.M.I. Horsch
longarts
dhr. G.P.J. de Leede
longarts
mevr. M.Z. Wu
longarts
dhr. R. Lieverse
mdl-arts
dhr. dr. J.C. Thijs
mdl-arts
mevr. L. Wormmeester
mdl-arts
mevr. E. Roelofsen
arts microbioloog
dhr. dr. J.F.P. Schellekens
arts microbioloog
dhr. dr. M.H. Coppes neurochirurg
dhr. dr. J.M.A. Kuijlen neurochirurg
dhr. dr. M. Wagemakers
neurochirurg
mevr. C. de Langen
neuroloog
dhr. P.G. Oomes
neuroloog
dhr. J.P. Schipper
neuroloog
dhr. dr. J. de Boer nucleair geneeskundige
mevr. A.H. Engelage
nucleair geneeskundige
dhr. dr. P.L. Jager
nucleair geneeskundige
dhr. dr. S. Knollema
nucleair geneeskundige
dhr. A.H.J. Oostdijk
nucleair geneeskundige
dhr. dr. H. Stevens nucleair geneeskundige
mevr. Th.E. Baart-Heringa
oogarts
dhr. dr. H.H. de Boer
orthopedisch chirurg
mevr. M. Dijkstra
chef de clinique orthopedie
dhr. J.W.H. Gabriëls
orthopedisch chirurg
dhr. W.L. Idema
orthopedisch chirurg
dhr. O.G. van der Laan
orthopedisch chirurg
mevr. dr. C. Atayar
patholoog
dhr. G.T.N. Burger patholoog
dhr. B.J.A. Denarie
patholoog
dhr. W.A. van Houten patholoog
mevr. C. Weggemans patholoog
dhr. J. Lagendijk patholoog
dhr. R.L. Molenaar
plastisch chirurg
dhr. G.J. Sonneveld
plastisch chirurg
dhr. dr. T. Ehling
psychiater
mevr. A. Koppert
gezondheidszorgpsycholoog
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
167
mevr. E.J. Rustige
klinisch psycholoog
dhr. W. van Veenendaal
klinisch psycholoog
dhr. J.C.M. Govaert radioloog
dhr. A.W. Olthof
radioloog dhr. dr. ir. D.E. Ottens
radioloog
dhr. T.J.W. Sleyster
radioloog
dhr. M.P.G. Vonck
radioloog
dr. T. Zijlstra
reumatoloog
mevr. E. Maring
algemeen arts revalidatie
mevr. J.T.G. Smallenbroek
revalidatiearts
dhr. J. van Loenen
revalidatiearts
mevr. J. Rogge
spoedarts
dhr. P.E. Kleingeld
uroloog
dhr. R.J.H. Schaafsma uroloog
mevr. G. Kruidhof verpleeghuisarts
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
168
Bijlage F: Ledenlijst medische staf Leveste Care
Op 31 december 2011 bestaat de medische staf van Leveste Care uit vier leden en heeft de onderstaande samenstelling:
dhr. R.C. van Bekkum
specialist ouderengeneeskunde en opleider
dhr. T. Jansen
specialist ouderengeneeskunde
dhr. J.W. Smit
eerste specialist ouderengeneeskunde, opleider en BOPZ-arts
mevr. E.A. Wendt
specialist ouderengeneeskunde
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
169
Bijlage G: Ledenlijst medische staf Zorgpalet
Op 31 december 2011 bestaat de medische staf van Zorgpalet uit zes leden en heeft de onderstaande samenstelling:
dhr. W.G. Berendsen physician assistant dhr. F.P.J. Capellen
specialist ouderengeneeskunde
mevr. C.J. Janssen-Puscas
specialist ouderengeneeskunde in opleiding
dhr. E.J. Kooij
specialist ouderengeneeskunde en BOPZ-arts
mevr. G. Kruidhof
specialist ouderengeneeskunde
mevr. L. Olthof-Benjamins
specialist ouderengeneeskunde (0-uren)
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
170
Bijlage H: Wetenschappelijke publicaties ZLM
Onderstaand het overzicht van de wetenschappelijke publicaties uit 2011 waarbij een of meerdere leden van de medische staf,
medewerkers en/of studenten van ZLM bij zijn betrokken. Dit overzicht is beperkt tot wetenschappelijk onderzoek, case reports en
bijdragen aan boeken. Bijdragen aan medisch onderwijs zijn niet vermeld. Met betrekking tot het onderzoek van AIOS, ANIOS en
coassistenten, wordt het vermeld wanneer het onderzoek elders is verricht. In deze lijst ontbreken mogelijk nog enkele publicaties,
doordat zij niet zijn doorgegeven.
ZLM
Raad van Bestuur, directie, management
•
M. Rutgers, H. Kerkkamp, A. Wolff; The Medical Metro Line: a user friendly process; Poster op het 23ste Nat. forum on quality
improvement in health care, Orlando, USA, dec. 2011.
Scheper Ziekenhuis
Apotheek
•
M.C. van Staveren; Farmacokinetiek van uracil na orale toediening bij colorectaal carcinoom; onderzoek in uitvoering.
•
W. vd Veen; Prospective and retrospective risk-analysis of the process of computerised physician order entry and electronical
medication administration registration; promotieonderzoek in uitvoering, in samenwerking met het UMCG.
•
W. vd Veen; De associatie tussen risicoanalyse en succes van implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) in
ziekenhuizen; een interim-analyse; voordracht op het PRISMA-congres, mei 2011, en publicatie in Pharmaceutisch Weekblad
2011.
Cardiologie
•
J. Westenburg (lokaal coördinator); evaluatie ezetimibe/simvastatine-tabletten versus simvastatine-monotherapie (IMPROVEIT); multicentre trial; sponsor Schering-Plough; in uitvoering.
•
M. Nagelsmit (lokaal coördinator); Innovative ICT-guided disease management in heart failure (TRIUMPH); multicentre trial
o.l.v. Erasmus M.C.; in uitvoering.
•
G. Jessurun (lokaal coördinator); Durable polymer based stent challenge of Promus element versus resolute integrity (Twente-2); multi centre trial; in uitvoering.
•
G. Jessurun (lokaal coördinator); Postmarket study to assess the Stentys self-expanding coronary stent in acute myocardial
infarction in real life (APPOSITION III); in uitvoering.
•
J. Engbers (lokaal coördinator); Optimal sensing in atrial tachyarrhythmia’s (OSAT); multicentre trial; in uitvoering.
Chirurgie inclusief vooropleidingen
•
N.A. Bakker (AIOS neurochirurgie, vooropleiding chirurgie), L. Mallinckrodt (ANIOS), R.J. Hissink; Analyse van EVAR versus open
uitschakeling van een electief aneurysma aortae abdominalis; onderzoek in uitvoering.
•
A.S.A. vd Werff, M. vd Berg, P. Kamstra; Stenoserende tendinitis van de flexor hallucis longus; een case report; public. Ned Tijdschr. v. Orthopedie 2011; 18.
•
F. v. Bruggen, F. vd Kleij, M. vd Berg; Diagnose in beeld: een vrouw met een buik vol gas; geaccepteerd NTvG.
•
J.W. Brakel (verpleegkundig specialist), M. vd Berg; Aortascan versus echo buik in het vervolgen van aneurysma aortae abdominalis preoperatief; onderzoek in voorbereiding.
•
L. Bergwerff (ANIOS), H.M. Schaap; Preoperatieve diagnostiek bij appendicitis acuta; echo versus lichamelijk onderzoek; onderzoek in uitvoering.
•
E.F. Dierselhuis (AIOS orthopedie, vooropleiding chirurgie); Treatment strategies of low grade central chondrosarcoma; promotieonderzoek UMCG in uitvoering.
•
E.F. Dierselhuis, P.G.M. Maathuis; Conservative treatment of a pathological fracture in a 3-year-old boy with primary hyperoxaluria type I; onderzoek UMCG; epub before print, J. of Paediatric Orthopaedics B 2011.
•
E.F. Dierselhuis e.a.; Cochrane review: Intralesional treatment versus resection for central chondrosarcoma grade I; gesubmit.
•
E.F. Dierselhuis e.a.; Radiofrequency ablation of low grade chondrosarcomas (onderzoek UMCG); Voordracht 24th Ann. Meeting EMSOS, Gent, België 2011; Voordracht 16th General Meeting ISOLS, Beijing, China; publicatie in bewerking.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
171
•
N.J. Harlaar (AIOS chirurgie); Intra-operatieve fluorescentie-beeldvorming bij maligniteit; promotieonderzoek UMCG in uitvoering (beoogde promotie eind 2012).
•
G.M. v. Dam e.a., N.J. Harlaar e.a.; Intraoperative imaging in ovarian cancer by single bolus folate receptor; public. in Nature
Medicine 2012; 17(10):1315-9.
•
N.J. Harlaar, R.J. Hissink, C.J.A.M. Zeebregts, coassistent; Voorspellende waarde van duplex-onderzoek bij niet-stenoserende
carotis-plaques; onderzoek in voorbereiding.
•
R.G. Pleijhuis, e.a., N.J. Harlaar; Near infrared fluorescence imaging in breast conserving surgery; publicatie in Eur.J.Surg.Oncol.
2011; 37(1): 32-9.
•
L.M.A. Crane, e.a., N.J. Harlaar ; Intraoperative multispectral fluorescence imaging for the detection of the sentinel lymph node
in cervical cancer; publicatie in Mol. Imaging Biol. 2011;13(5):1034-9.
•
G. Themelis, e.a., N.J. Harlaar; Enhancing surgical vision using real time multispectral fluorescence imaging; publicatie in Ann.
Surg. Oncol. 2011; 18(12) :3506-13.
•
D. Razansky, N.J. Harlaar e.a. ; Multispectral optoacustic tomography of matrix metalloproteinase activity in vulnarable human
carotid plaques ; publicatie in Mol.Imaging Biol.2011 Jul 1.
•
R.G. Pleijhuis, G.C. Langhout, N.J. Harlaar, e.a.; Segmentation based comparitive analysis of planar optical signs in bio luminescent human breast cancer mouse model; submitted.
•
J.L. Hillebrands, B.M. Wallis de Vries, N.J. Harlaar; Molecular imaging of the distribution of MMP-9 in human atherosclerotic
carotid plaques using near infrared fluorescence imaging; publicatie in voorbereiding.
•
N.J. Harlaar e.a.; Real time near infrared fluorescence intra-operative imaging in ovarian cancer by using an integrin targeted
agent; publicatie in voorbereiding.
•
N.J. Harlaar e.a.; Intraoperative imaging and image-guided therapy, chapter 15; boek bijdrage.
•
N. Koenrades (AIOS orthop., vooropl. chir.), E.M. Meerman (AIOS plastische chirurgie, vooropleiding chirurgie), R.J. Hissink,
M. vd Berg; Follow up van endoveneuse laser-therapie (3000 patiënten); onderzoek in uitvoering.
•
N.J. Harlaar, M. vd Berg; lokale coördinatie van participatie in multicentre PRIMA-trial betr. sluiten van de buik met of zonder
mat ter preventie van littekenbreuken; centrale coördinatie Erasmus MC.
•
R. Hissink (lokaal coördinator); Het Clarivein-systeem bij de behandeling van insufficiëntie van de V. saphena magna (Clarivein-2
pilot); multicentre trial o.l.v. UMC Radboud; in uitvoering.
•
E.S. van Loo (AIOS chir); Chirurgie bij M. Crohn; promotieonderzoek UMCG in uitvoering (beoogde promotie eind 2015).
•
E.S. van Loo, R.J. Hissink, M. Al Aswad, M.W.J. Vet, W.E. Kooistra; Pneumopericardium secondary to perforation following ERCP
with sphincterotomy; publicatie in voorbereiding.
•
E.S. van Loo (AIOS chir) e.a.; Prevention of postoperative recurrence of Crohn’s disease – A systematic review and meta-analysis;
publicatie submitted.
•
E.S. van Loo (AIOS chir.) e.a.; recurrence of disease after surgery for inflammatory bowel disease in a peripheral vs academic
hospital; publicatie in voorbereiding.
•
L. Mallinckrodt (ANIOS) e.a.; Evaluation of outcome of cochlear implantantion and analysis of predictive factors in early deafened adults; Onderzoek UMCG; Voordracht 219e Vergadering KNO-Vereniging te Groningen; pubicatie submitted.
•
L. Mallinckrodt; Tinnitus bij prelinguaal doven; studie UMCG; publicatie in voorbereiding.
•
L. Mallinckrodt; Vergelijking van drie vragenlijsten m.b.t. het functioneren van cochleair implantaten bij vroeg-dove dragers;
studie UMCG; publicatie in voorbereiding.
•
E. Meerman (AIOS plastische chirurgie, vooropleiding chirurgie); Nieuwe hechttechnieken bij flexorpeesletsels; promotieonderzoek UMCG in uitvoering (beoogde promotie 2014).
•
E. Meerman e.a.; Barbed sutures for flexor tendon repair; publicatie submitted.
•
H.S. Hofker, E. Meerman; Validation study of abdominal muscle torque measurements; publicatie in voorbereiding.
•
H. Nugteren; Peniele en scrotale afwijkingen; promotieonderzoek UMCG in uitvoering (beoogde promotie 2012).
•
H. Nugteren; Chronic genital lymphoedema: perineal skin flap plus graft reconstruction after excision; publicatie gesubmit.
•
H.M. Nugteren e.a.; The association between Peyronie’s and Dupuytren’s disease; publicatie in Int. J. Impotence Research
2011;23:142-45.
•
S. Poelma (ANIOS), R.J. Hissink, M. vd Berg; coassistent; Voorspellende waarde van preoperatieve duplex voor de resultaten van
dialyse-shunts; onderzoek in voorbereiding.
•
M.B. Jalink, H.M. Schaap, F.G.H. vd Kleij; An unusual case of chronic diarrhoea; publicatie submitted.
•
R. Schasfoort, B. v. Vugt (AIOS chir); lokale coördinatie van multicentre C-SEAL-trial naar het voorkomen van lekkage bij lange
naden; centrale coördinatie UMCG.
•
L.W. Schieven (AIOS urologie, vooropleiding chirurgie), N.A. Bakker, R.M.G. Bruins (phys.ass.), M. vd Berg, R.J. Hissink; Compression stockings after endovenous laser ablation of the great saphenous vein; publicatie submitted.
•
S. Volker (ANIOS), R. Schasfoort, H.M. Schaap; Incontinentieklachten bij lage naden; onderzoek in voorbereiding.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
172
Gynaecologie/Verloskunde/Fertiliteit
•
J. Burggraaff (lokaal coördinator); Disproportionate intrauterine growth intervention trial at term (DIGITAT); multicentre trial
onder leiding van LUMC, in uitvoering.
•
J. Burggraaff (lokaal coördinator); Well being of obstetric patients on minimal blood transfusions (WOMB); multicentre trial
onder leiding van Erasmus MC, in uitvoering.
•
J. Burggraaff (lokaal coördinator); Costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and obese subfertile couples
(LIFE style); multicentre trial onder leiding van UMCG, in uitvoering.
•
J. Burggraaff (lokaal coördinator); Pessaries in multiple pregnancy as a prevention of preterm birth (PROTWIN); multicentre
trial; in uitvoering.
•
J. Burggraaff (lokaal coördinator); Screening women with a singleton pregnancy for a cohort cervical lenth (Triple-P screening);
multicentre trial onder leiding van AMC; in uitvoering.
•
C. L’Bee, I. Vrieze, T. Kluck e.a.; Parental factors affecting the weight of the placenta and the offspring; public. in J. Perinatal
Med. 2011 39(1):27-34.
•
M. Pelinck (lokaal coördinator); Progesterone in couples with unexplained recurrent miscarriage (Promise); multicentre trial
onder leiding van AMC, in uitvoering.
•
S.A.H.T. Tuinhof-Schwering (lokaal coördinator); Treatment alternatives for sunfertile women with class II anovulation not conceiving after six ovulatory cycles with clomiphene citrate (M-OVIN); multicentre trial; in uitvoering.
Immunologie
•
H.R. Bouma (coass. M2; MD-PhD-traject); Hypothermie, metabole suppressie, opwarmingsschade en het immuunsysteem, in
relatie tot winterslaap bij dieren; promotieonderzoek UMCG in uitvoering; 4 internationale publicaties; 5 bijdragen aan boeken;
2 internationale en 2 Nederlandse symposium-presentaties.
Intensive care
•
A.A. Royakkers, J.C. Korevaar, J.D. van Suijlen, L.S. Hofstra e.a.; Serum and urine cystatin C are poor biomarkers for acute kidney
injury and renal replacement therapy; publicatie in J. Intensive Care Medicine 2011; 37(3):493-501.
•
E.S. van Loo, R.J. Hissink, M. Al Aswad, M.W.J. Vet, W.E. Kooistra; Pneumopericardium secondary to perforation following ERCP
with sphincterotomy; publicatie in voorbereiding.
•
M.E. Sleeswijk, T. van Noord, J.G. Zijlstra; New Onset Atrial Fibrillation in Critically Ill Patients; Hoofdstuk in boek: Atrial Fibrillation - Basic Research and Clinical Applications, edited by Jong-Il Choi. 2011.
Interne geneeskunde
•
Berends (coassistent), J. v. Doesem (coassistent), F. vd Kleij; Evaluatie van de ropeladder- versus de buttonhole-techniek bij
hemodialyse; M3-wetenschapsstage afdeling hemodialyse Scheper Ziekenhuis, in uitvoering.
•
Berends (coassistent), J. v. Doesem (coass.), F. vd Kleij, J. Mulder; Diarree en Cellcept; case report vanuit Scheper Ziekenhuis, in
bewerking.
•
J. Boddeus (coassistent) in samenwerking met F. vd Kleij, R. Nap; De accuraatheid van de beoordeling van het urinesediment;
M3-wetenschapsstage binnen Scheper Ziekenhuis, in uitvoering.
•
F. v. Bruggen, F. vd Kleij, M. vd Berg; Diagnose in beeld: een vrouw met een buik vol gas; publicatie geaccepteerd NTvG.
•
J. Dasselaar (coass.), F. vd Kleij, R. Nap; Review lithium en nierinsufficiëntie; Onderzoek M3 wetenschapsstage binnen Scheper
Ziekenhuis, in voorbereiding.
•
M.B. Jalink, H.M. Schaap, F.G.H. vd Kleij; An unusual case of chronic diarrhoea; publicatie submitted.
•
L.D. de Haan: Gebruik van D-dimeerbepalingen en toepassing van protocol; onderzoek in voorbereiding.
•
L.D. de Haan (lokaal coördinator); Evaluation of two regimens of chemotherapy plus trastuzumab in breast cancer (BACH);
multinat. studie; sponsor Shering Plough; in uitvoering.
•
F. vd Kleij en coassistent; Pijnbeleving/VAS-score bij PCI shunt; onderzoek in voorbereiding.
•
F. vd Kleij, W. Haanstra en coassistent; Bloeding AV-malformatie Wegener; onderzoek in voorbereiding.
•
R. Nap; Bijdrage van X thorax op afdeling; onderzoek in voorbereiding.
•
S. de Hosson, F.J.S. Netters, A. de Graeff, S. Verhagen; Probleem-georiënteerd denken in de palliatieve zorg; boek uitgever De
Tijdstroom 2011.
•
F.J.S. Netters; Invloed van media op medici; voordracht op Symposium Medische Ethiek Martini Ziekenhuis 2011.
•
W. Noordzij (AIOS), E. Weernink, G.W. van Imhoff, P.M. Kluin, L.D. de Haan; Benigne histiocytose: ziekte van Rosai-Dorfman;
publicatie in NTvG 2011; 155 (27).
•
H. Nijdam (coassistent wetenschappelijke stage M3) in samenwerking met F. vd Kleij en R. Nap; BCM-onderzoek DKN; onderzoek in uitvoering.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
173
•
F. Eskens, C.N. Oldenhuis (AIOS) e.a.; A phase Ib, open label, dose-escalation study of tivozanib and FOLFOX6 in patients with
advanced gastrointestinal tumors; poster Gastrointest. Cancers Symposium San Francisco 2011; abstract J. Clin. Oncol. 29: 2011,
suppl.4, abstr. 549.
•
D. Mahalingam, C.N. Oldenhuis (AIOS) e.a.; Targeting trail; Towards the clinic – Current drug targets 2011 Jul 21.
•
C.N. Oldenhuis e.a.; Serial 111- In-mapatumumab SPECT scan in cancer patients treated with mapatumumab, gemcitabine and
cisplatin; publicatie submitted 2011.
•
C.N. Oldenhuis e.a.; Single nucleotide plymorfism A683C in TRAIL receptor 1 and disease outcome after mapatumumab; publicatie submitted 2011.
•
E.E.M. Weernink (lokaal coordinator); Anastrozole therapy after Tamoxifen in breast cancer (DATA); multicentre trial; sponsor
Astra Zeneca; in uitvoering.
Kindergeneeskunde
•
A. Colijn (lokaal coördinator); Optimale behandelingsduur van prednisolon-gevoelig nefrotisch syndroom bij kinderen; multicentre trial o.l.v. Erasmus MC; sponsor Nierstichting; in uitvoering.
Mondheelkunde & Kaakchirurgie
•
J. Schortinghuis, T.F. Putters, G.M. Raghoebar; Safe harvesting of outer table parietal bone grafts using an oscillating saw and a
bone scraper; publicatie J. of Oral an Maxillofacial Surgery (in press).
•
J. Schortinghuis e.a.; Vergelijking van kaakopbouw met schedel-bot resp. crista-bot; studie in voorbereiding i.s.m. UMCG en
Refaja ZH Stadskanaal.
Orthopedie
•
L. Degen; Volumetric wear measurements in total knee arthroplasty by cross linked PE vs standard PE insert; onderzoek in
uitvoering.
•
A.S.A. vd Werff, M. vd Berg, P. Kamstra; Stenoserende tendinitis van de flexor hallucis longus; een case report; publicatie in Ned
Tijdschr. v. Orthopedie 2011;18.
•
P. Kamstra; E-Poly and Regenerex cementless acetabular components ; sponsor Biomet; in uitvoering.
Revalidatiegeneeskunde
•
A.F. ten Hoff, E.C.T. Baars, C.H. Emmelot ; Influence of environmental factors on prosthetic use of transtibial and through knee
amputees; a cross-sectional study; posterpresentatie op V.R.A. Jaarcongres 2011.
Ziekenhuis Bethesda
Anesthesiologie
•
V. Svircevic, D. van Dijk, A.P. Nierich, M.P. Passier, C.J. Kalkman, G.J. van der Heijden, L. Bax; Meta-analysis of thoracic epidural
anesthesia versus general anesthesia for cardiac surgery, publicatie Anesthesiology, 2011 February; 114(2):271-82.
Bethesda Diabetes (Research) Centrum
•
A.T. Faber-Wildeboer, A. Kooy, F.C. Huvers, W. van Veenendaal, H. van Os-Medendorp, B.G.M. Sol; Screening for Depression
and Diabetes-related Emotional Distress in Patients with type 2 Diabetes; Poster en Presentatie op FEND congres, Lissabon,
september 2011.
•
A.T. Faber-Wildeboer, H. van Os-Medendorp, A. Kooy, B.G.M. Sol; Depression and Distress in Patients with Type 2 Diabetes:
Prevalence and Risk factors ; april 2012 (submitted for publication).
Dermatologie
•
M.L. van der Vusse, G.T. Spijker, J.E. Degener; Infecties van de huid, fascie en spieren. Hoofdstuk in leerboek Microbiologie en
infectieziekten, 3e druk, 2011; blz 137-156 I.M. Hoepelman, A.C.M. Kroes, R.W. Sauerwein, Verbrugh (red).
•
G.T. Spijker; Ingezonden reactie op artikel Ongelijke zorg bij melanoom Medisch Contact 2011 (46, 18 nov 2011): 2850 -2851.
Gynaecologie
•
E.S. Vollaard, A.P. van Beek, F.A. Verburg, A. Roos, J.A. Land; Gonadotropin-releasing hormone agonist treatment in postmenopausal women with hyperandrogenism of ovarian origin, publicatie J Clin Endocrinol Metab. 2011 May;96(5):1197-201.
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
174
Neurologie
•
J.P. Schipper; Immunomodulerende therapie bij multiple sclerose: Is een grammetje gratis geduld niet beter dan een kilo dure
naalden? Publicatie Nederlands tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie, juni 2011.
Leveste Care
Geen publicaties
Zorgpalet
Geen publicaties
COLOFON:
Samengesteld door: Bureau Raad van Bestuur Zorggroep Leveste Middenveld i.s.m. Marketing, Communicatie & Verkoop
Opmaak en druk: !pet drukkers en vormgevers, Hoogeveen
Fotografie: Sander Drooglever (Xandro Media)
Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2011
175