bijlage jongeren - Ontwikkelingsperspectief 2030 | Appingedam

Commentaren

Transcriptie

bijlage jongeren - Ontwikkelingsperspectief 2030 | Appingedam
bijlage | Participatie jongeren
College van B&W Appingedam | College van B&W Delfzijl
Toekomstvisie jongeren
Gemeente Delfzijl en Appingedam
FLOFLOOR jongerencommunicatie | april - mei 2009
Inhoudsopgave
1
Inleiding
3
Aanleiding
Vraagstelling
FLOOR jongerencommunicatie
3
3
3
Aanpak
4
Werving
MSN-jams
Doelgroep en respons
4
4
4
3
Conclusies
5
4
Aanbevelingen
7
5
Samenvatting MSN-jams
8
Jongeren uit gemeente Delfzijl over ...
8
Jongeren uit gemeente Appingedam over ...
9
2
Jongeren over de termen wijk, woonplaats, gemeente
11
Jongeren over samenwerking tussen de gemeentes Delfzijl en
Appingedam
11
Bijlage
12
Fragment MSN-gesprek
12
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
2
1
Inleiding
Aanleiding
Hoe zien Appingedam en Delfzijl eruit in 2030? Dat is de vraag die de gemeentebesturen van
Appingedam en Delfzijl de komende maanden willen beantwoorden in een gezamenlijk
visiedocument: het Ontwikkelingsperspectief 2030. Ze denken erover hun krachten te bundelen
en meer samen te werken. In dit traject willen ze ook de mening van jongeren meenemen.
Senza Communicatie, die met de gemeentes samenwerkt, heeft FLOOR jongerencommunicatie
gevraagd met jongeren uit gemeentes Delfzijl en Appingedam in gesprek te gaan. Ze willen
weten wat jongeren momenteel van hun gemeente vinden; zijn ze tevreden met de faciliteiten en
waar hebben ze behoefte aan? Daarnaast wil Senza ook weten of jongeren meer samenwerking
tussen beide gemeentes zien zitten.
Vraagstelling
Voor jongeren is ‘toekomst’ een abstract begrip. Ze leven in het hier en nu en voor hen is het
nog moeilijk in te vullen hoe de toekomst eruit zal zien. Veel factoren kunnen dit nog veranderen.
Daarom heeft FLOOR de jongeren gevraagd naar wat jongeren nú van hun leefomgeving
vinden. Hebben jongeren het naar hun zin in gemeente Delfzijl en Appingedam, waar hebben ze
behoefte aan? Door de leefomgeving voor jongeren aantrekkelijk te houden en / of te maken,
zijn jongeren eerder geneigd te blijven of in een later stadium naar hun gemeente terug te
keren.
Om de verschillende facetten van het dagelijks leven van een jongere in de gemeente te
belichten, zijn er vier hoofdthema’s gekozen in het leven van een jongere, namelijk: onderwijs,
uitgaan, sport en vrije tijd. Deze thema’s samen vormen bij elkaar een zo volledig mogelijk beeld
van wat jongeren dagelijks bezighoudt en beweegt. Per thema zal de jongeren worden
gevraagd wat ze waarderen aan faciliteiten binnen hun gemeente op het gebied van het thema,
maar ook wat beter kan of waar ze behoefte aan hebben.
FLOOR jongerencommunicatie
FLOOR jongerencommunicatie zorgt al 16 jaar dat bedrijven, scholen en overheden jongeren
bereiken. FLOOR is ervan overtuigd dat u jongeren moet betrekken bij uw plannen en beleid
voor deze doelgroep. Door FLOOR’s internationale jongeren-denknetwerk staan wij continu in
contact met jongeren en beschikken we over de kennis om hen op de juiste manier te bereiken.
Onze jongeren geven hun inzicht, ideeën, creativiteit en input over producten, diensten en
imago’s van onze klanten. FLOOR is de link tussen de belevingswereld van jongeren en die van
haar opdrachtgevers.
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
3
2
Aanpak
Werving
Om jongeren te werven voor de MSN-gesprekken met FLOOR, hebben twee jonge FLOORmedewerksters op het Ommelander College in Appingedam en het Fivel College in Delfzijl
jongeren bezocht. Gehuld in een FLOOR t-shirt en bepakt met een inschrijflijst, wervingskaart en
een verzameling pennen hebben de dames jongens en meisjes op het schoolplein
aangesproken. Zo’n 90 jongeren hebben zich ingeschreven.
Na de werving hebben de jongeren die zich hebben opgegeven, en de jongeren die reeds bij
FLOOR ingeschreven stonden, een e-mail ontvangen met daarin een uitnodiging voor en
informatie over de MSN-jams over gemeentes Delfzijl en Appingedam.
MSN-jam
Vervolgens hebben er MSN-gesprekken met jongeren uit de deze beide gemeentes
plaatsgevonden. Verschillende jongens en meisje zijn aangesproken over de onderwerpen. De
getrainde gespreksleider weet door verschillende interviewtechnieken de onderste steen boven
te halen. De jongeren waren erg open en vertelden graag over hun eigen leefomgeving. Ze
kwamen ook vaak zelf met suggesties en ideeën ter verbetering.
De gesprekken zijn opgeslagen en daar heeft FLOOR een samenvatting van gemaakt. De
informatie uit de gesprekken is te lezen in een overzichtelijke samenvatting in Hoofdstuk 4.
Respons
Aan de MSN-sessies hebben in totaal 32 jongeren meegedaan.
Daarvan komen er 15 uit gemeente Delfzijl en 17 uit gemeente Appingedam.
Dit zijn 12 jongens en 20 meisjes.
De leeftijden variëren van 13 t/m 18 jaar
(4x 13 jaar, 4x 14 jaar, 5x 15 jaar, 10x 16 jaar, 6x 17 jaar en 3x 18 jaar).
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
4
3
Conclusies
Jongeren uit gemeente Delfzijl
Aanbod onderwijs naar wens
Jongeren uit Delfzijl vinden dat er genoeg aanbod is wat betreft basis en middelbaar onderwijs.
Voor vervolgopleidingen gaan de sommige jongeren naar Groningen of verder. Een aantal
jongeren wil in Appingedam op het Noorderpoort zijn / haar vervolgopleiding gaan doen.
Uitgaan in Delfzijl is saai
De Delfzijlse jongeren gaan meestal uit in Delfzijl, in de 2night, maar dit wordt saai. Ze hebben
behoefte aan meer afwisseling.
Voldoende sport in Delfzijl, te weinig informatie
Het sportaanbod in de gemeente is prima volgens de jongeren. Wel hebben ze behoefte aan
informatie over het sportaanbod. Ze weten niet wat ze allemaal kunnen doen. Daarnaast vinden
de jongeren de sporttijden voor jongeren niet ideaal, dus dit zou ook beter kunnen.
Eigen hangplek zonder overlast te bezorgen
Jongeren maken weinig gebruik van overige faciliteiten die de gemeente Delfzijl aanbiedt op het
gebied van vrije tijd. Sommige jongeren brengen hun tijd bij vrienden door. Andere jongeren
hangen, maar zij zijn niet tevreden over de “hangfaciliteiten”. Bewoners hebben overlast van hen
en de jongeren vinden het vervelend dat ze overlast bezorgen. Ze zouden wel een eigen
hangplek willen, waar ze geen overlast bezorgen.
Verder zijn de jongeren niet tevreden met het winkelaanbod, ze vinden het geen winkels voor
jongeren. En het IVAK-gebouw is volgens hen niet aantrekkelijk.
Jongeren uit gemeente Appingedam
Tevreden over onderwijsaanbod
De jongeren uit gemeente Appingedam zijn over het algemeen tevreden met het
onderwijsaanbod in gemeente Appingedam. Sommige jongeren doen hun vervolgopleiding in
Appingedam, anderen gaan naar Groningen of een andere plaats.
Kroegen in Appingedam zijn voor ouderen
De jonge Appingedammers gaan vaak stappen in Delfzijl, naar de 2night. Maar ze hebben
behoefte aan meer afwisseling. Sommige jongeren vinden de kroegjes in Appingedam leuk,
maar de meeste vinden deze meer op ouderen gericht. Ze vinden het erg jammer dat de
Temptation weg is en zouden graag weer een discotheek willen.
Sporten in Delfzijl
Sporten doen de jongeren zowel in Delfzijl als in Appingedam. Ze vinden het jammer dat het
zwembad weg is en hopen dat het nieuwe zwembad snel af is.
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
5
Behoefte aan hangplek
De jongeren uit Appingedam hebben op het gebied van vrije tijd behoefte aan een hangplek,
waar ze weinig eisen aan stellen. Verder vinden ze de winkels in Appingedam niet leuk, omdat
deze volgens hen niet op de jeugd zijn gericht.
Jongeren over de termen wijk, woonplaats, gemeente
Jongeren hebben weinig met hun wijk, maken weinig gebruik van faciliteiten die vanuit hun wijk
worden aangeboden. Van de gemeente hebben jongeren een heel abstract beeld. Jongeren
maken gebruik van faciliteiten in een bepaalde woonplaats, maar spreken dan niet over de
faciliteiten van die gemeente.
Jongeren over samenwerking gemeente Delfzijl en Appingedam
Jongeren zien eigenlijk alleen maar voordelen in meer samenwerking tussen gemeente Delfzijl
en Appingedam. Op deze manier kunnen ze grotere faciliteiten en projecten realiseren. Samen
staan de gemeentes sterk.
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
6
4
Aanbevelingen
Samenwerking: gezamenlijke faciliteiten
Jongeren zien vooral mogelijkheden bij een samenwerking tussen de gemeentes Delfzijl en
Appingedam. Samen staan ze sterk. Momenteel zijn er in beide gemeentes faciliteiten, die in
hun aanbod overlappen. Creëer liever een grotere faciliteit met meer mogelijkheden, dan twee
kleinere faciliteiten met minder mogelijkheden. De jongeren vinden: hoe meer mogelijkheden,
hoe beter. De jongeren maken momenteel ook gebruik van faciliteiten in woonplaatsen in de
omgeving, dus als die grote faciliteit niet in hun eigen woonplaats komt, vinden ze dat geen
probleem.
Gevoel met gemeente creëren door inspraak
Jongeren hebben weinig met hun gemeente. Ze lijken zich niet te realiseren wat de gemeente
voor hen doet en waarom. Ze denken vooral in ‘woonplaatsen’. Laat jongeren zien en horen dat
er iets voor hén gebeurt; benoem wat de gemeente allemaal voor hen doet. Er komt een nieuwe
zwembad en deze is er ook voor hen. Overweeg de wensen en ideeën van jongeren in de
plannen en communiceer naar de jongeren dat hun wensen en ideeën daadwerkelijk worden
overwogen. En laat de jongeren weten wat de uiteindelijke beslissing is geweest. Hierdoor
zullen de jongeren ‘hun’ zwembad uiteindelijk meer waarderen.
Nieuwe hangplek of discotheek
Laat jongeren een rol spelen in de ontwikkeling van gezamenlijke faciliteiten van beide
gemeentes. Zo kunnen jongeren uit beide gemeentes hun wensen kenbaar maken en wordt het
een faciliteit voor en door alle jongeren. De jongeren geven bijvoorbeeld aan behoefte te hebben
aan een nieuwe hangplek. Laat jongeren uit beide gemeentes zelf de nieuwe hangplek
ontwerpen, door middel van een prijsvraag. De bedenker van leukste idee wint een geldbedrag,
dat hij / zij mag besteden aan de hangplek.
Informatie op één plek
Om jongeren te voorzien van informatie over plannen en ontwikkelingen van de gemeente, maar
ook over bijvoorbeeld het sportaanbod of activiteiten voor jongeren, is een centraal
informatiekanaal voor jongeren onmisbaar. De informatie komt op een plek bij elkaar en wordt
via het gekozen medium bij de jongeren gebracht.
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
7
5
Resultaten MSN-jams
Jongeren uit gemeente Delfzijl over…
Onderwijs
De meeste jongeren uit gemeente Delfzijl gaan naar school in Delfzijl, naar het Fivelcollege. De
jongeren vinden dat er in de gemeente Delfzijl voldoende aanbod van onderwijs is. Er zijn veel
basisscholen en het Fivelcollege biedt een brede keus aan vakken. Quote: “Er zijn laatst
allemaal nieuwe vakken bijgekomen op het Fivel, zoals M&O”. Er zijn verschillende soorten
opleidingsniveaus en scholen dicht bij elkaar in de beurt. Je hebt veel mogelijkheden wat betreft
basis- en middelbaar onderwijs.
Sommige jongeren uit Delfzijl gaan hun vervolgopleiding in de gemeente Appingedam doen; ze
gaan naar het Noorderpoort. Quote: “Op het Noorderpoort zijn hogere niveaus ingesteld, dus
hoef je niet meer naar de stad”. Maar veel jongeren willen de gemeente verlaten om hun
opleiding elders te volgen. Er worden in Delfzijl geen hbo- en wo-opleidingen aanboden; de
jongeren die daar behoefte aan hebben gaan naar Groningen of elders in het land. Ze vinden
het wel logisch dat deze opleidingen niet in hun omgeving worden aangeboden. Quote: “Niet zo
gek, de gemeentes zijn te klein om zulke opleidingen te starten”.
Uitgaan
Als jongeren uit gemeente Delfzijl uitgaan, gaan meestal naar de 2night in Delfzijl. Maar de
jongeren zijn er niet heel tevreden mee. Het is de enige discotheek en dat wordt saai. Quote: “Er
komen alleen mensen als er bekende artiesten komen”. Pluspunten van de 2night vinden de
jongeren dat het dichtbij is en dat het er veilig uitgaan is. Quote: “Ze hebben strenge controles
op het gebied van alcohol, ze hebben zo’n blaastest”. Ook surveilleert er vaak politie tijdens
uitgaansavonden.
Delfzijl heeft daarnaast nog wel een aantal kroegjes, maar deze vinden de meeste jongeren niet
zo leuk. Quote: “Je gaat als jongere niet naar die kroegen”.
De meeste jongeren hebben behoefte aan meer afwisseling op het gebied van uitgaan. Het
wordt voor de jongeren steeds aantrekkelijker om in andere plaats te gaan stappen. Ze gaan
daar op zoek naar nieuwe mensen en een nieuwe, andere sfeer tijdens het uitgaan. De jongeren
bezoeken de Soos in Siddeburen, de Flirt of gaan uit in Groningen. De jongeren zouden in
Delfzijl ook wel een soos als in Siddeburen willen, of een grote discotheek.
Wat betreft overige evenementen, vinden de jongeren Delfsail erg leuk. Quote: “Het trekt veel
jongeren aan en is erg gezellig”.
Sport
De jongeren zijn erg te spreken over het sportaanbod in de gemeente Delfzijl. Quote: “Bijna alles
is wel mogelijk in Delfzijl, je hebt veel verschillende sporten en Wellness Plaza”. Veel jongeren
sporten in Delfzijl, sommige gebruiken ook de faciliteiten van andere woonplaatsen / gemeenten.
De jongeren hebben niet zozeer behoefte aan extra sportaanbod, maar wel aan
informatievoorziening eromheen. Quote: “Delfzijl heeft goede sportfaciliteiten maar er is niet veel
over bekend wat voor sporten er allemaal zijn. Niemand weet wat je precies kan doen”.
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
8
Daarnaast vinden ze de sporttijden voor jongeren niet altijd ideaal. Vaak staan jongeren
ingedeeld onder etenstijd of te kort na schooltijd. Goede sporttijden voor jongeren zijn rond
zeven uur / half acht ’s avonds. Quote: “De tijden moeten niet te laat zijn, want dan kunnen
jongeren van buiten Delfzijl zelf nog terug”.
Over de Olympiahal zegt een jongere: “De Olympiahal is op zich goed, alleen het stinkt er vaak
en tegenstanders kunnen het gebouw vaak lastig vinden”.
Vrije tijd
In hun overige vrije tijd (naast sporten en uitgaan) maakt een groep jongeren weinig gebruik van
de faciliteiten die de gemeente Delfzijl biedt. Quote: “Ik heb die faciliteiten niet echt nodig, want
spreek meestal gewoon af met vrienden om te gamen of een filmpje te kijken”.
Wel zijn er jongeren die buiten op straat hangen, maar jongeren zijn niet tevreden over de
hangplekken. Vaak komen (boze) mensen of de politie aan de jongeren vragen of ze weg willen
gaan. Een locatie waar dat gebeurd is, is bijvoorbeeld het Vennenplein. Quote: “Ze maken foto’s
en sturen deze naar de politie”. Ze vermoeden dat de overlast te maken heeft met het praten of
lachen van de jongeren of van het geluid van de skateboarden.
Deze jongeren zouden graag een plek willen waar ze kunnen hangen, zonder dat mensen
overlast van ze hebben. Quote: “Gewoon een zaaltje bouwen waar jongeren zich kunnen
verzamelen, een soort Soos”.
Andere jongeren winkelen in hun vrije tijd, maar vinden het centrum van Delfzijl te klein. Ze
vinden daar niet de winkels die ze zouden willen. Quote: “De winkels in Delfzijl trekken geen
jeugd”. Ze winkelen liever in Groningen.
In Delfzijl staat het IVAK-gebouw; daar is veel te doen qua hobby’s. Quote: “Maar daar gaan
jongeren niet zo snel naar toe”. De jongeren zijn wel erg blij met de muziekschool en de
manege.
Jongeren uit gemeente Appingedam over…
Onderwijs
In Appingedam gaan de jongeren naar het Ommelandercollege. De jongeren waarderen het dat
de school dichtbij is, ze daardoor weinig reistijd hebben en ze dan genoeg tijd over hebben voor
huiswerk of hobby’s. Sommige jongeren zijn niet tevreden over de school. Quote: “Het blijkt dat
het Ommelandercollege een van de slechtste scholen is voor het VWO”. Een andere klacht is
dat niet alles op de school even goed geregeld is. Volgens de jongeren waren er wat
communicatieproblemen tussen de leraren en waren zaken rondom stages daardoor niet
helemaal goed geregeld. Verder gebruikt de school Teletop (het digitale blackboard van de
school), maar dit mist zijn uitwerking doordat niet alle leerlaren dit systeem gebruiken.
Een aantal jongeren uit de gemeente Appingedam vinden het wel jammer dat er geen
gymnasium is, dat je daarvoor speciaal naar Groningen moet.
Sommige jongeren doen hun vervolgopleiding buiten de gemeente Appingedam, omdat de
opleiding naar hun keuze hier niet wordt aangeboden. Quote: “Ik vind het juist leuk om een
opleiding met mensen uit het hele land te doen, ik wil wel wat nieuws”. Andere jongeren willen
liever niet zo ver reizen en blijven liever in de buurt.
Uitgaan
De jongeren uit Appingedam gaan meestal naar de 2night in Delfzijl. Appingedam heeft de
jongeren qua uitgaan niet veel te bieden. Quote: “Er zijn misschien 2 café's die nog wel een
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
9
beetje leuk zijn maar meer is er niet, om echt te kunnen gaan stappen moet je naar Groningen”.
Ze vinden dat Appingedam qua uitgaan meer gericht is op oudere mensen dan op jongeren. De
jongeren uit Appingedam vinden de 2night ook een saai, net als de jongeren in Delfzijl, maar ze
vinden het desondanks fijn dat ze toch iets in de buurt hebben.
De jongeren vinden het erg jammer dat de Temptation (discotheek) weg is. Quote: “Temptation!!
Moet terug, heeel app´dam heeft het erover dat dat echt zoooo zonde was”. De nieuwe soos
vinden de jongeren geen goed alternatief, omdat het publiek dat deze soos trekt, hen niet
aanspreekt. Quote: “daar komen dan weer veel van die mensen waar ik niet mee of wil gaan..
van die beetje te stoere mensen, waarbij we ons niet echt prettig voelen.. want dan kijken ze
echt zo van ; ghaa weg ofzoo ?”
Ook de jongeren uit de gemeente Appingedam zouden wel een discotheek willen, zoals de
Temptation. Ze denken meteen aan themavonden organiseren speciaal voor jongeren van 13 tot
25 jaar, “maar niet dat er ook mensen van 40 komen ofzo”.
De Pinksternacht vinden de jongeren een erg leuk evenement. Ook jongeren uit gemeente
Delfzijl komen hier op af.
Sport
De jongeren uit Appingedam sporten zowel in Appingedam als in Delfzijl. In Delfzijl zijn volgens
de jongeren wel meer sportfaciliteiten dan in Appingedam. Quote: “In Delfzijl zit genoeg, en in
Appingedam hebben we het voetbalveld en de manege.. en een gymzaal waar je op turnen
kan”.
De jongeren zouden best meer sporten in Appingedam willen, bijvoorbeeld basketbal
(damesteam), dansen, zeilen, roeien. Ook in Appingedam zou het sportaanbod beter onder de
aandacht gebracht kunnen worden, vinden de jongeren.
Wat betreft zwemmen moeten de jongeren sinds kort uitwijken naar Delfzijl, omdat het zwembad
in Appingedam is gesloten. Het zwembad is een issue bij de jongeren. Er is een nieuw zwembad
in aanbouw, bij Wellness Plaza, maar het oude is al gesloten. Het duurt nog wel een tijdje
voordat het nieuwe af is, en dat vinden ze jammer. Een jongere heeft vernomen dat het een
nogal ‘kaal’ zwembad wordt zonder glijbanen en duikplanken. Volgens haar kan je er alleen
maar baantjes trekken en dat zou ze heel erg jammer vinden.
Vrije tijd
Voor de meeste hobby’s hebben de jongeren de gemeente niet nodig, want dit zijn activiteiten
die ze vooral thuis doen, zoals films kijken, lezen, muziek luisteren. Verder is op straat hangen
met vrienden een geliefde bezigheid en daarom zouden de jongeren graag meer hangplekken in
Appingedam zien. Quote: “Op sommige plekken zouden wel wat meer bankjes of dingetjes
mogen komen.. dat het een beetje hangplekken worden .. (ook met prullenbakken.. anders komt
er gezeik over rommel)”. Meer vinden de jongeren uit Appingedam niet nodig: “De gemeentes
denken altijd te moeilijk.. want ik vind zoiets al genoeg”.
Ook zijn de jongeren in Appingedam niet tevreden over het aanbod in winkels. Quote: “Je kan
hier niet winkelen tenzij je 50 jaar of ouder bent”.
Jongeren hebben behoefte aan de mogelijkheid om te zeilen, surfen, (buik)dansen en hiphop.
De toneelgroep in Appingedam wordt wel erg gewaardeerd.
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
10
Jongeren over de termen wijk, woonplaats, gemeente
Jongeren hebben weinig met hun wijk. De term “ wijk” leeft voor jongeren niet echt.
Ze voelen zich er niet echt mee verbonden. Ze maken vaak geen gebruik van activiteiten die
vanuit de wijk georganiseerd worden. Faciliteiten waarvan jongeren wel gebruik maken, hoeven
niet op wijkniveau aangeboden te worden. Ze vinden het prima om gebruik te maken van
faciliteiten in heel de woonplaats. Veel jongeren maken zelfs gebruiken van de faciliteiten in de
woonplaatsen verderop.
Het begrip ‘gemeente’ is voor jongeren abstract. Ze hebben geen duidelijk beeld van wat de
gemeente voor hen doet. Ze zien bijvoorbeeld dat er huizen voor ouderen gebouwd worden of
een nieuw zwembad, maar hebben geen zicht op de keuzes en beslissingen die eraan vooraf
gingen. Jongeren maken gebruik van faciliteiten in een bepaalde woonplaats, maar spreken dan
niet over de faciliteiten van die gemeente.
Jongeren over samenwerking tussen de gemeentes Delfzijl en Appingedam
De jongeren zijn het er over eens dat het goed is als de gemeentes Delfzijl en Appingedam meer
zouden gaan samenwerken. Quote: “Met meer geld en meer mensen kun je grotere dingen
organiseren”. Ze vinden het een goede idee als de gemeentes hun krachten bundelen en het
aanbod van faciliteiten op elkaar opstemmen.
De jongeren hopen dat de gemeentes door middel van samenwerking grotere faciliteiten kunnen
realiseren. Quote: “Dan moeten ze een paar grote faciliteiten maken, in plaats van heel veel
kleintjes”. Ze hopen dat deze faciliteiten, naast eigen jongeren, ook meer mensen van buiten de
gemeentes zal aantrekken. De jongeren hopen vooral op een grote, nieuwe discotheek.
Dat de gemeentes wat betreft de locatie van faciliteiten zullen kiezen tussen de stadskernen
Delfzijl en Appingedam, vinden de jongeren geen probleem. De jongeren maken nu ook gebruik
van faciliteiten van de andere gemeente. Daarnaast liggen de kernen niet ver van elkaar, en
zouden ze het niet erg vinden als een bepaalde faciliteit in de andere stadskern terechtkomt. De
stadskernen zijn voor veel jongeren goed bereikbaar.
Wel hopen dat jongeren dat de samenwerking positief uitpakt voor jongeren. Quote: “Al het geld
gaat momenteel naar bejaardenwoningen en het nieuwe zwembad, ik had liever een nieuwe
discotheek gezien”.
Kortom: de jongeren zien alleen maar voordelen in samenwerking tussen beide gemeentes.
Quote: “Samen sta je sterk”
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
11
Bijlage
Fragment MSN-gesprek
Een fragment uit een van de MSN-gesprekken met de jongeren uit Delfzijl en Appingedam.
Gespreksdeelnemers: FLOOR (interviewer, gespreksleider), Marina, Mandy, Milena.
16 april 2009
FLOOR zegt:
en wat doen jullie verder in je vrije tijd?
Milena
#
|| zegt:
jaa rondhangen buiten
Praktijk examen agter de rug Marìna Houdt van Míchael
Ik kan niet
zonder jou zegt:
idd buiten zijn
Mandy zegt:
met vrienden ergens buiten hangen
Praktijk examen agter de rug Marìna Houdt van Míchael
Ik kan niet
zonder jou zegt:
jah
FLOOR zegt:
en wat doen jullie tijdens het rondhangen dan precies?
Milena
#
|| zegt:
en daar zouden ze wat verandering in mogen brengen want er zijn haast geen plekken waar we
kunnen rondhangen en als we ergens staan dan komen er van die boze mensen aan met
willen jullie daar weggaan enzo
Praktijk examen agter de rug Marìna Houdt van Míchael
Ik kan niet
zonder jou zegt:
verschillend
Mandy zegt:
jaa precies helemaal mee eens !
want je kunt nergens zitten of er komt politie of er zijn boze mensen
FLOOR zegt:
ok! das vervelend.. waar hangen jullie dan? en waarom worden die mensen
boos?
Mandy zegt:
ligt er aan of in delfzijl of in appingedam
Milena
#
|| zegt:
nou in het centrum ,
Mandy zegt:
dan heb je heel vaak last van politie of van die mensen bij het vennenplein
die in dat flatje wonen
Milena
#
|| zegt:
ja indd
Praktijk examen agter de rug Marìna Houdt van Míchael
Ik kan niet
zonder jou zegt:
idd
FLOOR zegt:
en wat zeggen die mensen dan bijvoorbeeld? of wat zegt de politie?
Mandy zegt:
daarom ga ik daar al niet meer heen
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
12
-
Milena
#
|| zegt:
ja nou maken ze zelfs foto's vanuit die flatjes , en sturen ze op naar de politie
Milena
#
|| zegt:
jaa willen jullie mischien daar even weg gaan , of sommige die gaan zelfs staan schelden , ja
omdat ze overlast hebben van de jongeren
FLOOR zegt:
Wat is het probleem dan?
Mandy zegt:
denk met het praten of lachen, skatboard kan ik wel begrijpen maar of je
daar nou even zit
FLOOR zegt:
ok! dus jullie plekken om te chillen voldoen niet helemaal aan jullie
wensen... wat zouden jullie willen?
Mandy zegt:
gewoon een paar plekken waar je rustig kan zitten zonder dat mensen om ons
heen geen overlast kunnen hebben
Toekomstvisie jongeren – Gemeente Delfzijl en Appingedam / april - mei 2009
13
APPINGEDAM
Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam
P Postbus 15
9900 AA Appingedam
T (059) 669 11 00
F (059) 669 11 01
DELFZIJL
J. van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl
P Postbus 20000
9930 PA Delfzijl
T (059) 663 99 11
F (059) 663 07 12
www.perspectief2030 . n l

Vergelijkbare documenten

geslaagd - DVHN.nl

geslaagd - DVHN.nl Voor vervolgopleidingen gaan de sommige jongeren naar Groningen of verder. Een aantal jongeren wil in Appingedam op het Noorderpoort zijn / haar vervolgopleiding gaan doen. Uitgaan in Delfzijl is s...

Nadere informatie