Klik hier om te downloaden - Protestantse Gemeente Echteld

Commentaren

Transcriptie

Klik hier om te downloaden - Protestantse Gemeente Echteld
De Hoeksteen
Informatiebulletin van de
Protestantse
Gemeente
Echteld
Kerst 2014
Voorwoord
L.S.
Op dit moment heeft u het kerstnummer 2014 van De Hoeksteen in handen: het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Echteld.
In dit nummer treft u weer allerlei belangrijke informatie aan, handelend
over activiteiten van de kerk in uw eigen dorp. Uiteraard is er ook ruim
aandacht voor het feest van het jaar: het Kerstfeest!
Wilt u nog meer weten over ‘onze kerk’: bezoek dan eens de vernieuwde
website www.kerkechteld.nl.
De redactie van De Hoeksteen, de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Echteld wensen u en de uwen
Gods onmisbare zegen toe tijdens de feestdagen en in het komend jaar.
Namens allen,
Gert Schimmel,
Scriba
Protestantse Gemeente Echteld
Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
0344 – 644806 / 06 – 29048280
[email protected]
www.kerkechteld.nl
Niet meer dan een voederbak…
Met verschillende groepen uit de gemeente heb ik de afgelopen jaren een
Kerstquiz gedaan. Deze quiz bestaat uit vragen over wat er nu precies in de
Bijbel staat over de geboorte van Jezus.
En weet u wat nu zo bijzonder is? Werkelijk niemand kan die quizvragen
goed beantwoorden. Wanneer je over de geboorte van Jezus leest in Lucas
2 en Matteüs 2, blijkt het een zeer sober verteld gebeuren te zijn. Lees
Lucas 2 er maar eens op na en vergelijk het met het ‘plaatje’ dat u erbij
heeft met de stal, de os en de ezel. Dit ‘plaatje’, zoals het in kinderbijbels
verteld wordt, heeft zijn oorsprong in een oude monnik:
Franciscus van Assisi
(† 1226).
Franciscus was zijn leven
lang gefascineerd door het
feit dat in de kraamkamer
van onze Heer niet meer dan
een kribbe (voederbak) aanwezig was.
We lezen in Lucas 2 : 7 - Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat
er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
En in Lucas 2 : 16 – De herders gingen meteen op weg, en troffen Maria
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Bedenk wel, dat dit betekent, dat Jezus zelfs zomaar in het open veld geboren zou kunnen zijn, ergens in een weiland waar niet meer was te vinden
dan een achtergelaten voederbak.
Wat heeft Franciscus gedaan?
In 1224 heeft hij een Kerstviering georganiseerd, die wij tot op de dag van
vandaag béter kennen dat het échte verhaal uit de Bijbel.
Deze Kerstviering vond plaats in het Italiaanse stadje Greccio [in Rieti, op
de grens van Umbria, zusterstadje van - jawel - Bethlehem]. De burchtheer
van dit stadje was Giovanni Velita, een goede vriend van Franciscus.
Ongeveer twee weken voor Kerstmis in het jaar 1224 liet Franciscus
burchtheer Velita, zoals hij wel vaker deed, bij zich komen en zei (en ik
neem hier voor de sfeer het prachtige ouderwetse taalgebruik over):
“Ik wil dit jaar in Greccio Kerstmis vieren. Ga jij voor mij uit en doe
precies wat ik je nu zeg. Ik wil namelijk de geboorte van het kind van
Bethlehem zo gestalte geven, dat wij met onze eigen ogen kunnen zien in
welke pijnlijke en behoeftige omstandigheden hij ter wereld gekomen is, ik
wil zien hoe hij daar lag in een kribbe op stro, tussen een os en een ezel.”
Ze hadden fakkels en kaarsen bij zich om de nacht te verlichten,
waarin een stralende ster met zijn licht alle levensdagen verlicht. In de grot
stond een kribbe met stro; ook had Giovanni gezorgd voor een echte os en
een ezel. Alles was duidelijk met liefde en zorg klaargemaakt voor het
feest. Hier werd de eenvoud geëerd en de nederigheid geprezen op zo’n
manier dat Greccio wel nieuw-Bethlehem leek. De nacht was helder als de
dag, het was een verrukking voor mens en dier. De mannen en vrouwen
van Greccio werden vervuld van een ongekende vreugde bij het zien van de
nieuwe manier, waarop het mysterie van de menswording van de Heer nu
gevierd werd. Het bos weergalmde van de stemmen en de rotsen kaatsten
het geluid terug. De broeders zongen dat het een lieve lust was en brachten zo aan de Heer de verschuldigde lof. De priester droeg de mis op boven
de kribbe en alle aanwezigen ervoeren een ongekende goddelijke vertroosting.
Toen ging Franciscus voor de kribbe staan en zong met heldere
stem het heilig evangelie van de Kerstnacht. En zijn stem was krachtig en
zoet tegelijk, terwijl hij iedereen uitnodigde om te komen en het allerhoogste goed te aanschouwen. Keer op keer verwees hij naar de geboorte van
de Koning in het stadje Bethlehem en elke keer als hij naar de Heer verwees, noemde hij hem liefkozend ‘il Bambino di Betlemme’. Zo vol ontroering klonk zijn stem dan dat het soms wel leek alsof de schapen al blatend
instemden met zijn woorden. Sommigen zeggen zelfs dat de os en de ezel
vol instemming knikten...
Deze Kerstviering was in 1224 een revolutionaire en bijzonder gewaagde
actie van Franciscus.
Jezus uitbeelden als een ‘arme Koning’, een echt kindje dat weent, dat ligt
op stro tussen een dampende os en een balkende ezel, nee: dat had nog
nooit iemand gedurfd. Hij werd dan ook ontboden te Rome om verantwoording af te leggen van wat hij nou weer had gedaan. De toenmalige
paus was echter een verstandig man en zag in dat hij Franciscus beter te
vriend kon houden en gaf hem toestemming om overal waar hij kwam met
Kerst een levende Kerststal te ensceneren teneinde zijn prediking te
illustreren.
Het is duidelijk dat deze manier van prediking mensen méér raakt dan het
sobere verhaal uit de Bijbel. Wij genieten, bijna 800 jaar later, nog steeds
van het plaatje van de stal met het kribbetje, de os en de ezel.
Maar het is goed om ons te realiseren dat de kern niet om het romantische
plaatje gaat, maar om het ‘sobere’ feit dat onze Heer naar ons toe kwam
om ons te laten zien hoezeer onze God van ons houdt. Laten we dát vieren
tijdens dit Kerstfeest!
Uit de pastorie
Tja, waar zullen we in
dit nummer van De
Hoeksteen eens over
vertellen onder dit
kopje “Uit de pastorie”?
Weet u, eigenlijk is
dat best lastig. Het
gaat allemaal zijn gangetje en dat is niet zo
interessant. Hoewel…
toch is het ergens ook
wel heel bijzonder dat
alles zijn gangetje gaat.
Want beseffen we wel hoe kostbaar het is:
- wanneer het goed gaat met je gezondheid,
- dat je werk hebt,
- dat we in Echteld (en omgeving) in vrede kunnen leven,
- dat we een dak boven ons hoofd hebben,
- dat we in principe geen honger hoeven te lijden,
- dat we mensen om ons heen hebben die bereid zijn om ons te helpen
wanneer het nodig is
- en zo kan ik nog wel even doorgaan, gelukkig.
Ja, wanneer je zo mag leven, dan ben je gelukkig. Over ‘geluk’ is heel veel
te zeggen. Een spreuk die mij erg aanspreekt, is: Geluk is het tussenstation
tussen te weinig en te veel.
Dus – wanneer u zich ongelukkig voelt, vraag u dan eens af, wat er voor u
te weinig of te veel is.
Maar vooral: wat is het een dankbaar iets om te beseffen dat we iedere
dag geluk mogen ervaren, omdát ons leven zijn gangetje gaat! God-dank!
Hartelijke groet
ds. Wya de Kam-Diepeveen
Onze jeugd
4U2 en de Pioniers
In het seizoen 2014 – 2015 hebben we bij 4U2 (12 –
16 jaar) en de Pioniers (16 jaar en ouder) als thema
de Bijbel.
We werken net als vorig jaar met het beknopte uittreksel dat onze dominee Wya de Kam - Diepeveen
heeft gemaakt van de Bijbel.
Het is eigenlijk een soort placemat waarop alle boeken van het Oude- en Nieuwe Testament vermeld staan. Ook staat aangegeven waar het boek over gaat en wat voor soort
boek het is.
Met 4U2 bespreken we enkele boeken uit de Bijbel
aan de hand van de bijbelse verhalen van de zandtovenaar. Bovendien zal onze dominee dit seizoen de
jongeren weer catechese geven over het Heilig
Avondmaal.
De Pioniers werken vanaf het uittreksel en gaan zo samen de Bijbel door,
boek voor boek besprekend.
We hopen dat we dit jaar net als vorig jaar met elkaar een leerzaam en gezellig seizoen met mogen hebben.
Wilt u, wil jij meer weten? Kijk dan eens op onze website:
www.kerkechteld.nl.
4U2 en de Pioniers wensen u gezegende
feestdagen en een gezond 2015 toe.
Kinderkerk/Kindernevendienst De Goede Herder
Rondom het Kerstproject
Met het Sinterklaasfeest nog in het directe vooruitzicht, zijn wij als leiding
van De Goede Herder al druk bezig om het adventsproject en de kerstviering voor de Kindernevendienst en de Kinderkerk voor te bereiden. Ieder
jaar is het weer een spannend vraagstuk wat we voor project willen doen.
Dit jaar willen we veel aandacht besteden aan de aloude bekende verhalen
van het Kerstfeest. In tegenstelling tot andere jaren wordt het verhaal van
de geboorte van Jezus ook in de adventsperiode verteld. We hebben hiervoor gekozen omdat dan ook het verhaal van de drie wijzen goed aan de
orde kan komen. Een verhaal dat naar ons idee helemaal bij het Kerstfeest
hoort maar dat we eigenlijk nooit bij de Kindernevendienst en Kinderkerk
vertellen omdat dat zich na de geboorte afspeelt.
Omdat we echt de bekende verhalen vertellen hebben we het project de
titel: Een ouderwetse blik op Kerst meegegeven.
Tijdens de adventsperiode werken de kinderen aan een verwerking die
zich iedere week uitbreidt en die ze aan het eind van de periode mee naar
huis krijgen.
Tijdens de viering op Eerste Kerstdag beelden de kinderen de verhalen, die
ze in de adventsperiode hebben gehoord, in de kerk uit. We hopen dat u in
groten getale zult komen om dit met de kinderen mee te vieren.
Wij kijken uit naar een leuke en leerzame adventsperiode en hopen dat de
kinderen dit ook zo ervaren.
Zoals u misschien in de nieuwsbrieven van De Goede Herder heeft gelezen,
is de leiding gelukkig versterkt met een nieuw lid. Gelukkig zeggen we,
want we zaten en zitten nog steeds krap. Wij als leiding zijn erg blij met
deze versterking. Sandra stelt zichzelf hieronder voor.
Wij wensen u een goede, gezellige, gezonde en gezegende adventsperiode
en Kerstfeest toe.
Vriendelijke groeten,
Leiding Kinderkerk/Kindernevendienst De Goede Herder.
Even voorstellen:
Mijn naam is Sandra Dul - van Zetten. Het kan
zijn dat u mij de komende periode tegenkomt als
u uw kind naar de Kinderkerk brengt. Ik kom
daar het team versterken.
Veel mensen zullen mij misschien al wel kennen,
maar toch zal ik kort wat over mezelf vertellen.
Ik ben geboren in 1981 en opgegroeid in Echteld.
Hier woon ik nog steeds en met veel plezier
samen met mijn man Roy en onze kinderen Roan (4) en Sophie (1). Naast
het gezinsleven werk ik 2 dagen in de week op een basisschool in Culemborg. Ik ben daar de juf van 27 kleuters.
In mijn vrije tijd sport ik. Ik volleybal bij de plaatselijke volleybalvereniging,
maar ik wandel of skeeler ook graag. Daarnaast vind ik het ook heerlijk om
thuis te zijn en wat leuks te doen met mijn gezin.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan met de kinderen van de kinderkerk. Ik kijk er naar uit om verhalen voor te lezen, liedjes te zingen, te knutselen, gesprekjes te voeren met de kinderen, maar vooral plezier te
hebben met elkaar!
Wellicht tot ziens op zondagochtend!
Vriendelijke groet,
Sandra
Benjaminclub
Eke zondag staat er iemand van de Benjaminclub voor u klaar om op uw
baby/kind te passen, zodat u naar de kerk kunt gaan.
De afgelopen jaren heeft Thea Hanselaar ervoor zorg gedragen dat er leiding was en dat er een lekkernij met wat te drinken klaar stond voor de
kinderen.
Helaas heeft zij aangegeven dat zij per 1 januari hiermee stopt.
Wij willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet en de perfecte organisatie.
Gelukkig hebben wij Line Woldringh bereid gevonden om dit van haar over
te nemen.
De leiding van de Benjaminclub wenst u
hele fijne feestdagen en een goed 2015 toe
LAATSTE NIEUWS:
Jeugdwerker
Tot onze vreugde kunnen we u meedelen, dat per 1 januari a.s. Marije BosGroen jeugdwerker in de Protestantse Gemeente Echteld wordt. Marije is
25 jaar, is gehuwd en woont in Veenendaal. Ze is orthopedagoge, werkt
ook een dag in de week als zodanig. Ze wil daarnaast graag met jongeren
werken vanuit het geloof, daarom heeft ze naar Echteld gesolliciteerd. Zij
zal 12 uur per week in onze gemeente werken. In januari zal zij in een kerkdienst aan u voorgesteld worden en in een volgend nummer van De Hoeksteen vertellen we u meer over het belangrijke werk dat ze in onze kerk
gaat doen.
“Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574” gepresenteerd
Tijdens een stralende zondagmiddag op de Wijenburg op 26 oktober jl.
zijn de eerste exemplaren van dit boek uitgereikt aan Jeanine Perryck van
Geldersch Landschap en Kasteelen, Fred van Kan directeur van het Gelders
Archief en Lotje barones Van Verschuer. Deze gebeurtenis is de mijlpaal geworden, die we graag wilden. Afgevaardigden van verschillende wetenschappelijke instellingen waren onder de indruk van de entourage rond de
Wijenburg. Hier schreef Otto over de rondtrekkende Spanjaarden, de paarden die werden geroofd en de pest die heerste. Het boek van Otto was tijdens deze bijeenkomst op de Wijenburg voor het eerst te koop. De 115
aanwezige gasten waren zeer enthousiast over de prachtige uitvoering van
dit boek en een groot aantal besloot tot aankoop. Door de bijzondere
vormgeving kregen ze het gevoel het oorspronkelijke dagboek van Otto
van Wijhe uit 1574 in handen te hebben.
Dankzij bijdragen van verschillende organisaties en fondsen wordt “Het
dagboek van Otto van Wijhe uit 1574” tegen een betaalbare prijs aangeboden. Het boek kost € 20,= (exclusief verzendkosten).
“Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574” is te bestellen via:
http://www.vriendenvandewijenburg.nl/Over-de-vrienden/Onze-boeken
Kerstconcert Kerkkoor “Looft den Heer”
Na vele maanden voorbereiden kunnen wij met trots melden dat ons
Kerstproject een groot succes is tot nu toe en dan moet de uitvoering nog
plaatsvinden.
Voor degene die dit leest en denkt: waar gaat dit over ?...
Nou, we zijn voor
de zomervakantie
al begonnen met
een vooraankondiging voor ons project.
In het nieuwe liedboek staan heel
veel mooie kerstliederen en deze Kerst
gaan we deze liederen ten gehore
brengen.
Zangliefhebbers uit eigen dorp en uit de omgeving hebben we via media
uitgenodigd om deel te nemen en samen met de koorleden te zingen met
Kerst. Maar liefst 17 mensen komen ons koor versterken.
En stiekem hopen we dat er van deze tijdelijke leden wat mensen voor langere tijd lid worden natuurlijk.
Op ZATERDAG 20 DECEMBER a.s. is ons concert in onze eigen Echteldse
kerk. Voor een extra aanvulling en begeleiding komt accordeonvereniging
Philharmonica uit Lienden prachtige muziek ten gehore brengen.
Het wordt een prachtig programma waar ook voor de bezoeker ruim gelegenheid is voor samenzang.
De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.
Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden voor een goed doel. Het
doel dit jaar is een bijdrage voor de nieuw aan te schaffen pianova (een
soort elektrische piano) in de kerk.
Van harte nodigen wij u uit voor een kopje koffie of thee na afloop van het
concert.
Als een soort proefconcert treden we eerst op in Ziekenhuis Rivierenland
in Tiel. Op ZONDAGMIDDAG 14 DECEMBER van 15.45 tot 16.45 uur staan
we opgesteld in de buurt van de receptie in de centrale hal.
Iedereen is van harte welkom! Er wordt een collecte gehouden voor de
lampjesactie voor zieke kinderen in Ziekenhuis Rivierenland.
Zoals ieder jaar zullen wij ook onze medewerking verlenen aan de Kerstnachtdienst in de eigen kerk op 24 DECEMBER om 22.00 uur, dit is zonder
de accordeonvereniging maar wel samen met de projectleden die dan toch
al wel zo`n beetje “eigen” voelen.
Kortom, we hebben een druk programma maar het is fantastisch om dit te
kunnen en mogen doen in ons kleine dorp.
We willen iedereen die ons koor een warm hart toedraagt uitnodigen om
te komen luisteren en om mee te zingen.
Namens ons hele koor wensen wij een ieder hele goede Kerstdagen toe.
Met een vriendelijke groet,
Het bestuur.
(Volgt u ons al op facebook?)
Al enige tijd zitten ze daar in de kerk, links achterin.
Hoog tijd om eens even na te gaan wie dat dan wel zijn.
De Hoeksteen ging op bezoek bij Marry en Errie Plantagie en zij schreven: Ons is gevraagd of wij ons in De
Hoeksteen willen voorstellen en natuurlijk doen wij dat
met plezier!
Marry is 68 jaar, geboren in Dodewaard en haar meisjesnaam is
Roodbeen.
Ik, Errie, ben 70 jaar en geboren
in Ede.
Wij hebben 1 zoon Jan Willem,
die in Duitsland woont en 3
kleinkinderen : Zoë, Jule en Joakym.
Op 14 december a.s. hopen wij 48 jaar getrouwd te zijn. We hebben in diverse plaatsen gewoond, de laatste plaats voordat wij naar Tiel verhuisden
was Barneveld. In Tiel wonen wij inmiddels alweer zo’n 5 jaar.
Wij hebben veel vrijwilligerswerk gedaan, waaronder het opzetten van de
Vakantie Bijbelschool in Dodewaard. Later waren we actief bij Het Zoeklicht in Doorn, o.a. het organiseren van de zogenaamde Toogdagen.
Het Zoeklicht is opgericht door de bekende evangelist Johannes de Heer
die tevens bekend is door zijn liederenbundel. Ook was er een Bijbelschool
maar nu is het meer een conferentieoord.
Verder wandelen en fietsen wij graag.
We hopen ons ook dienstbaar te kunnen maken binnen de gemeente van
Echteld en zijn dankbaar dat wij in zo’n “warme” gemeente terecht zijn gekomen.
Bij tijd en wijle zult u ons missen omdat wij regelmatig oppassen op onze
kleinkinderen in Frankfurt.
Onze wens en hoop is dat wij nog lang in Echteld mogen kerken.
Marry & Errie
Helpende handen
In Echteld is al een aantal jaren “Helpende Handen” actief: een groep vrijwilligers
die graag helpt wanneer u hulp nodig heeft. Vaak zijn buren, vrienden of familieleden redders in nood. Maar wat als u die niet heeft?
Dan is er gelukkig “Helpende handen”.
Daar kunt u terecht voor alles waarbij u even geholpen moet worden. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, bij bezoeken aan huis, bij autovervoer, bij het
invullen van die lastige formulieren, bij het verrichten van kleine reparaties, ….
Kortom bij alles waar u even hulp bij nodig hebt.
Helpende handen is een hulporganisatie vanuit de Protestantse Gemeente Echteld, bestemd voor iedereen die in Echteld woont en hulp nodig heeft!!!
Helpende Handen nodig? Bel Cora van Beest: tel. 0344-602149
Willen uw handen ook graag helpen? Bel dan ook naar Cora van Beest!!!
Kerstviering 60+
Op zaterdag 20 december a.s. hopen we als 60 plussers onze kerstviering
te houden. Van harte willen we u uitnodigen voor deze middag, zoals altijd
in ons dorpshuis “de Hoge Hof”.
Wat jonger nog dan 60+? Dan ook van harte welkom!
De middag begint om 14.30 uur.
Door samen te lezen en de bekende kerstliederen te zingen willen we de
geboorte van onze Heer Jezus gedenken. Ook is er een mooi kerstverhaal.
Het wordt vast een mooie sfeervolle middag.
Komt u ook? Zo nodig halen en brengen we u, bel dan even naar:
Hennie van Eck tel. 612934;
Marjolein van Harten tel. 622350;
Corrie van Dieden tel. 617974;
Marc van Dieden tel. 606079.
Van het College van Kerkrentmeesters
TUINMAN
In het paasnummer van 2012 van De
Hoeksteen plaatsten we nog een gesprek met onze tuinman Piet. Piet doet
met veel plezier zijn werk op het kerkhof maar het begint zo langzamerhand
echt te veel en te zwaar te worden. Piet
heeft helaas te kennen gegeven dat hij
aan het einde van het jaar echt wil stoppen met het onderhouden van het kerkhof. Natuurlijk betreuren wij zijn
besluit maar we geven toe dat we het wel begrijpen en respecteren.
En dan voelt u het al aankomen: we zoeken een vervanger voor Piet. Een
manusje van alles, die graag buiten is en die, bij voorkeur, in de buurt
woont. Piet houdt het kerkhof onkruidvrij, ruimt het blad op, harkt het
grint, doet knip-en snoeiwerk en alle voorkomende werkzaamheden. Wilt
u weten wat het inhoudt dan kunt u contact opnemen met Jan Schuiling,
Ooisestraat 12 tel. 642342.
UITGELOTE OBLIGATIES 2014
In april 1998 zijn er obligaties aan toonder uitgegeven om geld bijeen te
brengen voor de restauratie van de fresco’s. Destijds werd er fl. 50,= betaald voor een obligatie. Nu, bij terugbetaling, wordt een bedrag van
€ 23,= uitgekeerd. Notaris Bethe te Eck en Wiel heeft de trekking verricht
van de uitgelote eindcijfers. Voor 2014 is het eindcijfer 7 (zeven) uitgeloot.
Alle obligaties met dit eindcijfer worden dit jaar afgelost / betaalbaar gesteld.
Bezitters van deze obligaties kunnen hun originele stukken met vermelding
van banknummer ter uitbetaling inleveren bij Joke Brouwer-Baars, Achterstraat 4 op werkdagen tussen 18.30 en 19.30 uur of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken (tel. nr. 0344-642582).
Wanneer u het bedrag wilt schenken vragen wij u dit kenbaar te maken,
zodat het als zodanig geregistreerd en verwerkt kan worden.
EINDEJAARSCOLLECTE 2014
“Vieren en verbinden”
Jezus heeft gezegd: “Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben ik
zelf in hun midden.” Iedere zondag mogen we daar deelgenoot van zijn.
Tijdens de kerkdiensten vieren we dat Jezus in ons midden is. Dat Hij ons
verbindt.
Maar Hij is niet alleen op zondag onder ons. We ontmoeten Hem - en elkaar - ook op andere dagen van de week. Zo mochten we het afgelopen
jaar bij talloze activiteiten en bijeenkomsten met elkaar zingen en muziek
maken, meeleven, van gedachten wisselen of juist samen stil zijn.
Als kerkenraad kijken we hoopvol vooruit naar een nieuw jaar, waarin we
ons als gemeente opnieuw laten inspireren door het Evangelie! Wij staan
voor de uitdaging om zowel de jongsten als de oudsten in en buiten onze
gemeente te blijven trekken. Dat doen we door passende activiteiten voor
verschillende leeftijdsgroepen, met gesprekskringen, en met diaconale en
missionaire activiteiten. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld
nodig. Daarom vragen we aan het eind van het jaar een extra gift zodat we
dit werk het komend jaar kunnen voortzetten.
Tijdens de muziekavonden hebben we ervaren dat ook muziek verbindt;
en hoe? Jong en oud doen enthousiast mee. De bestemming van de eindejaarscollecte is daarom de aanschaf van een pianova (soort elektrische
piano).
Bent u geen gemeentelid en wilt u toch bijdragen, kunt u een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer bij de RegioBank
rek nr. NL86 RBRB 0687 7730 08.
KERKBALANS 2014 en 2015
Begin december is de balans opgemaakt van de
Actie Kerkbalans 2014. Het stemt tevreden en hoopvol dat een groot deel van het toegezegde bedrag
inmiddels daadwerkelijk is binnengekomen. Mocht u
uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt of wilt u
een extra bijdrage geven dan kan dat onder vermelding van Kerkbalans 2014 vanzelfsprekend nog.
In januari 2015 wordt de Actie Kerkbalans 2015 gehouden. Onder het
nieuwe motto “Mijn kerk....., mijn kerk in balans” worden doopleden en
lidmaten aangeschreven met de vraag hoeveel zij in 2015 bij willen dragen
aan “de kerk” in Echteld.
Mijn kerk inspireert. Mijn kerk deelt. Mijn kerk verbindt. Mijn kerk ..... enz,
enz. We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die
helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld
nodig.
Wat betekent de kerk voor u? Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als
er wat te vieren valt. Waar de leden geïnspireerd worden om voor anderen
het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een
onmisbare pijler van de samenleving.
Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen op elkaar bij belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag.
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente.
De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze
gemeente. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting,
predikantsplaats en kosten jongerenwerker, pastorale projecten, (bijzondere) diensten, organist enz. En het gaat om al die kosten die gemaakt
moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.
Met uw bijdrage aan Kerkbalans geeft u niet alleen voor uzelf, maar ook
voor degenen naast u in de kerkbank, voor het kind bij de oppas of de kinderkerk, voor de twijfelende buurman in de straat en voor mensen die
hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Vraag eens na waar het geld precies aan besteed wordt. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u
mee aan de gemeenschap. U geeft om door te geven. U houdt uw kerk in
balans!
Wij vragen u om na te denken over wat het u waard is om de kerk in balans te houden. Geef met uw hart én met uw verstand!
BERICHT VAN DE HANDWERKDAMES
Wat een gezellige drukte was het in het
dorpshuis op vrijdag 23 oktober. Heel tevreden kijken we terug op de verkoopmiddag. De opbrengst van de bazaar,
inclusief de opbrengst van de verkochte
artikelen in de loop van het jaar, bedraagt
€ 1.580.
Van de opbrengst worden giften overgemaakt aan St. Welzijn Ouderen,
Vrienden van Elim, Vrienden van Vrijthof en aan de palliatieve afdeling van
Ziekenhuis Rivierenland.
In de grote verloting zaten een aantal prijzen welke geschonken waren
door de plaatselijke middenstand en de mensen van de vrijdagmiddagmarkt. Geweldig; allemaal dank daarvoor. Via mevr. Van den Berg-van Beusichem is er “sponsorgeld” ontvangen; ook de gevers hiervan heel hartelijk
dank. Van het sponsorgeld zijn materialen gekocht.
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er in de consistoriekamer samengekomen en gehandwerkt van half 3 tot 4 uur. Heeft u zin om mee te
handwerken of wilt u eens komen kijken, dan bent u vanzelfsprekend van
harte welkom!
BERICHT VOOR DE HANDWERKDAMES
Tot zover het nieuws van 2014. Maar daaraan is een hele lange tijd vooraf
gegaan. Een hele tijd van ruim 40 jaar.....!. HVD-dames bespeurden bij bezoekjes dat er behoefte was aan een bezigheid voor dames die hun tijd zinvol wilden invullen. In 1973 kwamen daarom voor het eerst dames bij
elkaar om te handwerken en werd het idee geboren deze handwerken op
verkoopmiddagen te verkopen. De allereerste verkoopmiddag werd gehouden in de school in 1974. Dat komt erop neer dat er al ruim 40 jaar
geld bijeen is gebracht. Een heel groot deel daarvan is besteed aan projecten voor onze kerk. Voor een totaalbedrag van inmiddels € 57.647 is er
heel veel mogelijk gemaakt. Dat gaat over bekleding, stoelen, gordijnen,
geluidsinstallaties, schilderwerk, doopvont, kroonluchters, badkamer pastorie, keuken pastorie enz. enz. Onlangs betaalden de dames nog het buitenschilderwerk aan de consistorie, het toegangshek en het baarhuisje!
De dames werden op de handwerkmiddag op 4 november verrast door
een delegatie van de kerkenraad met bloemen, appeltaart en advocaat
met slagroom. Naast alle giften voor de kerk is er ook nog voor een totaalbedrag van € 11.872 besteed aan diverse goede doelen. Dorpshuis De
Hoge Hof heeft regelmatig een gift gehad en altijd nog ontvangen jaarlijks
een aantal goede doelen een gift.
Mevr. Van den Berg-van der Wal overleed afgelopen zomer. Wij hadden zo
gehoopt dat ze deze mijlpaal nog had kunnen meemaken. Mevr. Van den
Berg was echt vanaf het allereerste begin bij de handwerkclub. Tot op hoge
leeftijd is zij actief gebleven en heeft ze nog onderzetters gehaakt.
Er zijn spreekwoorden genoeg die van toepassing zijn op dit onmisbare
stukje kerkenwerk: de handen uit de mouwen steken, de handen ineen
slaan, handen in de schoot dat geeft geen brood, een paardentand en een
vrouwenhand staan nooit stil! Het is geweldig wat een paar dames in de
loop der jaren bij elkaar hebben gehandwerkt. We wensen hen nog heel
veel productieve jaren toe!
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters
NIEUWS VAN DE ZWO-COMMISSIE
Opbrengst verkopingen
Tijdens de afgelopen periode hebben we geld ingezameld voor het project
‘Geen kinderarbeid in de textielindustrie’ van Kinderen in de Knel. In een
stand op de jaarlijkse bazaar van de handwerkclub hebben we plantjes,
kaarten en Fair Trade chocolade verkocht. Na de dienst op dankdag hebben wij Fair Trade artikelen verkocht. De netto-opbrengst van deze verkopingen was € 167,50.
In de industriestad Tirupur in Zuid-India werken één miljoen mensen direct
of indirect voor de textielindustrie. Kinderarbeid is hier verboden, maar
komt toch veel voor. Kinderen werken vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De organisatie Save probeert de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de textielsector te verbeteren en kinderarbeid tegen te gaan. De
organisatie heeft een groot netwerk van vrijwilligers. Zij sporen werkende
kinderen en straatkinderen op. De kinderen worden begeleid naar school
en krijgen, als dit nodig is, tijdelijk onderdak. Kerk in Actie draagt bij aan
onderwijs en opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen.
Met de verkoping op dankdag is een dubbel doel gediend. Naast de opbrengst voor het project hebben we ook de producenten van de Fair Trade
artikelen gesteund. Fair Trade betekent ‘eerlijke handel’. Veel handelaren
kopen in tegen een scherpe prijs, zonder om te zien naar de leefomstandigheden van de producenten. Via eerlijke handel met handelspartners in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika wil Fair Trade een positieve bijdrage leveren
aan de bestrijding van armoede. Met de handelspartners wordt een duurzame handelsrelatie opgebouwd. De producenten ontvangen een eerlijke
prijs voor hun producten. De producten zijn te koop in de wereldwinkel en
in veel supermarkten en wij bevelen deze producten graag bij u aan!
Actie Schoenmaatjes
Dit jaar zijn 54 gevulde en versierde schoenendozen via onze kerk en de
Prins Willem Alexander School ingezameld. De dozen zijn door de familie
Schimmel naar het inzamelpunt in Gorinchem gebracht. Op de foto ziet u
de dozen, klaar voor transport. Naast de dozen is via machtigingen € 240,ingezameld en € 25,- aan giften ontvangen voor de verzendkosten. De
dozen worden onder andere uitgedeeld aan kinderen in Ghana, Irak en
Kenia. Op 2 november jl. heeft Karlijne Brouwer, medewerkster bij Edukans, ons verteld hoe belangrijk zo’n doos is voor de kinderen die er één
ontvangen. Voor ons is het zo gewoon om een eigen pen en een schrift te
hebben als je naar school gaat, hoe anders is dit voor kinderen in armoede. De kinderen die een schoenendoos via Schoenmaatjes ontvangen
kunnen in elk geval leren schrijven met een eigen pen en op eigen papier.
Zij ontvangen de doos als een bijzonder gebaar van vriendschap in de wetenschap dat iemand ver weg aan hen heeft gedacht.
Afscheid
Annalette Leeuw heeft besloten om te stoppen met het ZWO-werk. Annalette, hartelijk bedankt voor je inzet voor het ZWO-werk!
Hartelijke groet,
ZWO-commissie
Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar
Vakantie in het F.D. Roosevelthuis.
Het F.D. Roosevelthuis
maakt deel uit van de
Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil
er vanuit de christelijke visie aan bijdragen dat mensen zich
niet buitengesloten
voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van
de Protestantse Kerk vakantiemogelijkheden
aan voor mensen voor wie het door ziekte,
beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is
om op vakantie te gaan.
Ook vanuit de Protestantse Gemeente Echteld gaan mensen naar Doorn voor een heerlijke week vakantie. De Hoeksteen ging even
langs bij de Familie Van den Berg (beter bekend als Stiena en Kees).
En daar waren de enthousiaste verhalen niet
van de lucht.
… er even lekker een weekje uit
… geweldige verzorging voor allebei
… lekker eten en drinken
… iedere keer weer leuke dingen om te doen
… gezellig naar het Speelgoedmuseum in Terschuur geweest
… we werden door mensen van de kerk gebracht en gehaald
… gefietst op een duofiets, dat kon zelfs met mijn handicap …
… zelfs het brood werd voor ons gesmeerd
… we hadden een persoonlijke verzorger …
Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan gerust eens contact op met een van
onze diakenen!
“Hartslag Nu. OPROEP! “
Tijdens de fotopuzzeltocht op de Startzondag werd de foto die hierboven is
afgedrukt, vertoond. Toen er bij verteld werd wat dat ‘voor een ding’ was,
bleek dat verschillende mensen van het bestaan niet wisten. Het is een
AED (Automatische Externe Defibrillator). In noodgevallen krijgen mensen
met een AED – Hulpverlener certificaat in ons dorp een oproep via hun
mobiele telefoon. Deze mensen weten wat zij bij zo’n oproep moeten
doen: zo snel mogelijk de AED ophalen en vervolgens ter plaatse hulp verlenen.
Iedereen kan in gevallen waar reanimatie moet worden toegepast gebruik
maken van de AED. Deze is dag en nacht bereikbaar op Voorstraat 13.
De AED – die beschikbaar is gesteld door het Ned. Rode Kruis afd. NederBetuwe – hangt daar aan de zijkant van de schuur in een kastje.
Na gebruik moet de AED worden teruggebracht, zodat deze gecontroleerd
kan worden. Indien nodig worden de batterijen en de contacten vervangen. Daarna wordt de AED weer teruggeplaatst.
Wilt u meer weten over cursussen, kijk dan eens op
www.reanimatiepartner.nl
www.rodekruis.nl/dit-doen-we/Eerste-hulp
www.ehbo.nl/cursuskiezer
Adressenlijst Protestantse Gemeente Echteld
Predikant
Mw. Ds. J.W. de Kam-Diepeveen
Ooisestraat 2
4054 MN Echteld
0344-641352
[email protected].nl
I.J. van Harten
(secretaris)
Buitenlust 108
4003 VE Tiel
0344-622350
[email protected]
Kerkenraad/ouderlingen
G.H. Schimmel
(scriba, ouderling-kerkrentmeester)
Kerkeland 18
4054 NV Echteld
0344-644806/06-29048280
[email protected]
Mw. C.G. van Dieden-Gerritse
(penningmeester & contactpersoon ZWO)
Burg. H. Houtkoperlaan 7
4051 EW Ochten
0344-617974
[email protected]
Mw. M. Schimmel-Plomp
(preekvoorziening & ledenadministratie)
Kerkeland 18
4054 NV Echteld
0344-644806/06-52331473
[email protected]
Mw. H.M.P. Budding-van Wijk
(tweede voorzitter & jeugdouderling)
Achterstraat 36
4054 MT Echteld
0344-644343
[email protected]
H. van Blitterswijk
(ouderling-kerkrentmeester)
Dahliastraat 3
4054 NC Echteld
0344-642231
[email protected]
Mw. W. Vermeulen
(seniorenouderling)
Kerkeland 22
4054 NV Echteld
0344-644089
[email protected]
M.E. van den Berg (ouderling)
Achterstraat 20
4054 MT Echteld
0344-642473
[email protected]
Kerkenraad/diaconie
M. van Hal (voorzitter)
Achterstraat 12
4054 MT Echteld
0344-641789
[email protected]
College van Kerkrentmeesters
H. Tap (voorzitter)
Achterstraat 8
4054 MT Echteld
0344-641803
[email protected]
Mw. J.J. Brouwer-Baars
(secretaresse & ledenadministratie)
Achterstraat 4
4054 MT Echteld
0344-642582
G. J. Weiman
(financiële administratie)
Batouwse Singel 139
4033 KS Lienden
0344-605267/06-25592101
[email protected]
G.M. Oppelaar
Broekdijksestraat 2
4054 NJ Echteld
0344-644284
[email protected]
J. Schuiling
(contactpersoon kerkhof)
Ooisestraat 12
4054 MN Echteld
0344-642342
[email protected]
G.H. Schimmel
(ouderling-kerkrentmeester)
zie hiervoor
H. van Blitterswijk
(ouderling-kerkrentmeester)
zie hiervoor
Taakdragers rouwdiensten
Mw. J.J. Brouwer-Baars
zie hiervoor
60+Commissie
Mw. C.G. van Dieden-Gerritse
zie hiervoor
Mw. T. Weiman-van den Berg
Saneringsweg 1
4054 JK Echteld
0344-641407
Jeugdwerk
Mw. H.M.P. Budding-van Wijk
(jeugdouderling)
zie hiervoor
Herv. Vrouwendienst (HVD)
Mw. C.G. van Dieden-Gerritse
zie hiervoor
Oppasdienst De Benjaminclub
Line Woldringh
Voorstraat 15
4054 MV Echteld
0344-642418
[email protected]
Organist
W.L. van de Hoef
Zuiderkruis 8
3902 XA Veenendaal
0318-301073
[email protected]
De Zondagsbrief
Mw. Ds. J.W. de Kam-Diepeveen
zie hiervoor
G.H. Schimmel
zie hiervoor
De Hoeksteen
J.J. van Ommeren sr
Ooisestraat 18
4054 MN Echteld
0344-642381
[email protected]
G.H. Schimmel
zie hiervoor
Nieuw-ingekomenen & verjaardagsfonds
Mw. H. van Arkel-Rensen
Brenksestraat 14
4054 NE Echteld
0344-642401
Kerkkoor “Looft den Heer”
H. van Blitterswijk
Dahliastraat 3
4054 NC Echteld
0344-642231
[email protected]
Kinderkerk/Kindernevendienst
“De Goede Herder”
Mw. M Schimmel-Plomp
(voorzitter)
zie hiervoor
Mw. J. Schuiling-van Doorn
Ooisestraat 12
4054 MN Echteld
0344-642342
ZWO
Mw. W. Oppelaar-Weiman
Molensteeg 11
4053 HG IJzendoorn
0344-643271
[email protected]
De Kerk Roept
Mw. N.H. Kuppen-Weiman
Kerkeland 36
4054 NV Echteld
0344-643958
Verhuur kerkgebouw
Mw. Sterrenburg - Ruisch
Dahliastraat 11
4054 NC Echteld
0344-643617
Kerkdiensten in de komende periode
Alle diensten beginnen om 10 uur, tenzij anders vermeld.
Zondag 21 december
Woensdag 24 december
Donderdag 25 december
Zondag 28 december
Woensdag 31 december
Zondag 4 januari
Zondag 11 januari
Zondag 18 januari
Zondag 25 januari
Zondag 1 februari
Zondag 8 februari
Zondag 15 februari
Zondag 22 februari
Zondag 1 maart
Zondag 8 maart
Woensdag 11 maart
Zondag 15 maart
Zondag 22 maart
Zondag 29 maart
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Zaterdag 4 april
Zondag 5 april
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Vierde Adventszondag
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Kerstnachtdienst
22.00 uur
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Kerstviering
Ds. W. Bakkes uit Driebergen
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Oudjaarsdienst
19.30 uur
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Na de dienst is er koffiedrinken
Ds. E.J.A. van der Kaaij uit Nijkerk
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Ds. Simon de Kam
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Viering Heilig Avondmaal
Na de dienst is er koffiedrinken
Ds. H.J.P. de Pater uit Buurmalsen
Ds. H. Overdijk uit Ommeren
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Witte Donderdag
19.30 uur
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Goede Vrijdag
19.30 uur
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Stille Zaterdag
19.30 uur
Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Paasfeest
De Protestantse
Gemeente echtelD
wenst alle lezers van
De hoeksteen
GezeGenDe
kerstDaGen en een
voorsPoeDiG
2015