De valkuilen van goedkoop woonkrediet

Commentaren

Transcriptie

De valkuilen van goedkoop woonkrediet
E10 ECONOMIE
DE STANDAARD
ZATERDAG 21, ZONDAG 22 FEBRUARI 2015
UW GELD & UW LEVEN
KIJK UIT VOOR KOPPELVERKOOP
C
De valkuilen van
goedkoop woonkrediet
Staatsbon
op nieuw
dieptepunt
CENTEN
TELLEN
De coupons van de staats­
bons die op 4 maart zullen
worden uitgegeven, liggen
vast. Aan de staatsbon op
acht jaar hangt een bruto
coupon van 0,30 procent vast.
Dat komt overeen met een
netto rendement van
0,23 procent. De staatsbon op
tien jaar heeft een bruto cou­
pon van 0,60 procent meege­
kregen. Na aftrek van roeren­
de voorheffing blijft daar nog
0,45 procent van over. Dat
zijn nieuwe laagterecords. Of
de uitgifte een succes zal
worden, valt te betwijfelen.
De vorige keren dat het ren­
dement onder de 1 procent
dook, zakten de intekeningen
tot een historisch dieptepunt.
Financiële repressie
©
Dirk Huyghe
Met Batibouw in aantocht is de jacht op
voordelige woonkredieten weer open. Maar wees
gewaarschuwd: het laagste rentetarief levert niet
altijd de beste lening op.
FRIDA DECEUNYNCK
Gaat u bij uw bank aankloppen voor een woon­
krediet, dan krijgt u niet alleen een kredietof­
ferte voorgeschoteld, maar ook een voorstel
voor alle bijbehorende verzekeringen. In haar
rapport over de Belgische economie is de Oeso
erg kritisch over deze vorm van koppelver­
koop, een van de weinige uitzonderingen op
het algemeen verbod op koppelverkoop in ons
land. ‘Voordelig voor de bank, maar schadelijk
voor de klant’, zo luidt het verdict. ‘Het bank­
verzekeringsmodel hindert de prijstranspa­
rantie, brengt hoge kosten met zich mee bij een
bankoverstap en is een belemmering voor de
vrije concurrentie.’ In haar advies aan de Belgi­
sche overheid vraagt de organisatie dan ook
om deze uitzondering te herbekijken via een
herziening van de hypotheekwet. Maar zover is
het nog niet. Waar moet u op letten als u aan
het kredietshoppen gaat?
1.
Goedkope lening, dure
verzekering
Bij het vergelijken van kredietoffertes zult u al
snel merken dat de meeste banken extra kor­
tingen toestaan aan kredietnemers die bereid
zijn om ook een schuldsaldoverzekering ‘van
het huis’ te nemen. Maar die bancaire schuld­
saldoverzekeringen zijn doorgaans peperduur.
Met wat shoppen kunt u via online verzeke­
ringskanalen en onafhankelijke makelaars of­
fertes vinden die een stuk goedkoper zijn.
We namen de proef op de som en vroegen bij
verschillende banken de premies voor schuld­
saldoverzekeringen op voor een krediet van
175.000 euro, afgesloten door twee kredietne­
mers, met een vaste rente en een looptijd van
20 jaar. Er werd gekozen voor een schuldsaldo­
dekking van 75 procent van het kredietbedrag
op het hoofd van beide kredietnemers.
De meeste banken waren niet bereid om hun
premies door te geven. Beobank en Argenta de­
den dat wel. Bij deze banken betaalt u geduren­
de 13 jaar een jaarlijkse premie van respectie­
velijk 368,80 euro en 316 euro. De onafhanke­
lijke krediet­ en verzekeringsmakelaar DefA
Finance bezorgde ons een offerte voor een ‘los­
se’ schuldsaldoverzekering met 13 jaarlijkse
premiebetalingen van 228,94 euro.
‘Voor jonge kredietnemers, zoals in dit voor­
beeld, zal die besparing meestal niet volstaan
om het wegvallen van de kredietkorting te
compenseren’, legt Tim Van Bossche van DefA
Finance uit. ‘Maar kredietnemers die al wat
ouder zijn, hebben er alle belang bij om op
zoek te gaan naar een scherp geprijsd aanbod
voor hun schuldsaldoverzekering. De premie
die ze op die manier uitsparen, kan volstaan
om de meerprijs van het hogere rentetarief vol­
ledig terug te verdienen. En ook bij lange loop­
tijden of in andere specifieke situaties zal de
besparing op de schuldsaldoverzekering soms
opwegen tegen het verlies van de rentekorting.’
2.
Verplichte verzekering biedt niet
altijd de beste waarborgen
‘Een bijkomend nadeel van de verplichte kop­
peling tussen een woonkrediet en de bijbeho­
rende verzekeringen is dat de kredietnemer
gebonden is aan het verzekeringsaanbod van
zijn bank’, zegt Paul Van Kerckhove, onafhan­
kelijk verzekeringsmakelaar aangesloten bij
de Federatie voor Verzekerings­ en Financiële
Tussenpersonen. ‘Maar de standaardpolissen
van de banken bieden niet voor elke consu­
ment de beste dekking. Zo zijn sommige polis­
sen beter afgestemd op luxueus afgewerkte
woningen, terwijl andere maatschappijen dan
weer voordelige polissen aanbieden voor stan­
daardwoningen Als onafhankelijke makelaar
kunnen wij de markt afschuimen om de polis
te zoeken die het best aansluit bij de noden
van de klant. Dat geldt niet alleen voor de
schuldsaldoverzekering, maar ook voor de
andere verzekeringen die de klant verplicht
bij de bank moet afnemen in ruil voor de ren­
tekorting, zoals de brandverzekering en soms
zelfs een familiale verzekering.’
3.
Koppelverkoop belemmert
bankoverstap
Tot slot beteugelt de koppelverkoop bij woon­
kredieten ook de flexibiliteit om van bank te
veranderen. Want om de toegekende korting
te behouden, bent u verplicht gedurende de
volledige looptijd van het krediet uw loon te
laten domiciliëren bij de bank in kwestie en
daar ook uw brand­ en schuldsaldoverzeke­
ring te behouden. Voldoet u niet meer aan
één of meer van deze voorwaarden, dan kan
de toegekende rentekorting geheel of gedeel­
telijk geschrapt worden, waardoor uw
kredietaflossing stijgt.
Dat stelt u in een heel kwetsbare positie naar
uw verzekeraar toe. Wat als uw brandschade
niet netjes wordt afgehandeld? Of als de ver­
zekeraar de voorwaarden van de brandpolis
wijzigt? ‘In principe hebben consumenten
wettelijk de mogelijkheid om hun polis op te
zeggen als de voorwaarden wijzigen of als ze
niet tevreden zijn over een schaderegeling’,
weet Paul Van Kerckhove. ‘Is de verzekering
gekoppeld aan het woonkrediet, dan is dat
echter niet evident. Want als u de polis op­
zegt, stijgt de maandlast voor de lening en is
de consument opnieuw het slachtoffer. Het is
maar de vraag of verzekeraars altijd de beste
schaderegelingen zullen voorstellen als ze
weten dat de klant de polis toch niet kan op­
zeggen.’
Innovating Digital Content
De Standaard/Economie 21/02/2015, bladzijden 10 & 11
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/Economie
Die lage opbrengsten tonen
aan dat we middenin een pe­
riode van ‘financiële repres­
sie’ zitten. Volgens academici
komt die vorm van onder­
drukking overeen met een
sluipende onteigening van de
spaarder door de overheid.
Doordat de Europese Centrale
Bank gedwongen wordt om
maximaal overheidsschulden
te absorberen, worden de
rentevoeten steeds verder
naar beneden gedrukt. Zo
brengt spaargeld amper nog
iets op en kunnen spaarders
met moeite de koopkracht
van hun deposito’s op peil
houden. Gezien de onhoudba­
re schuldenberg die Europa
nog steeds meezeult, zien
economen hier voorlopig nog
niet veel verandering in ko­
men.
De hamvraag luidt hoe u als
spaarder best het hoofd kunt
bieden aan die financiële re­
pressie. Voorlopig kunnen in
ons land sommige internet­
spaarrekeningen nog wat soe­
laas bieden. Bij PSA Bank
kunt u nog tot 2 procent ren­
te opstrijken. De minder goe­
de rating van de instelling
moet u daar wel bijnemen.
Tot een bedrag van 100.000
euro per persoon bent u ech­
ter gedekt door de deposito­
waarborg.
Andere manieren om die fi­
nanciële onderdrukking te lijf
te gaan, houden nog meer ri­
sico in. Traditioneel wordt
vastgoed geroemd als waarde­
vaste belegging bij uitstek. En
via aandelen heeft u de mo­
gelijkheid om mee te profite­
ren van de meerwaarde die
gecreëerd wordt door het be­
drijfsleven. Maar garanties
worden aan vastgoed­ en aan­
delenbeleggers nooit gegeven.
Niet op lange en al zeker niet
op korte termijn. (fdc)

Vergelijkbare documenten