US Dollar Liquidity Portfolio Corporate Class

Commentaren

Transcriptie

US Dollar Liquidity Portfolio Corporate Class
Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen
marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer
inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds
wenst te beleggen.
US Dollar Liquidity Portfolio (Het “Fonds”)
Een compartiment van Short-Term Investments Company (Global Series) plc (het
“Paraplufonds”)
Corporate Class (ISIN: IE0004329607) (de “Aandelencategorie”)
Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited, een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds streeft ernaar dagelijkse inkomsten uit te keren aan de beleggers, met behoud van de waarde van de belegging.
Om dit doel te verwezenlijken, belegt het Fonds in effecten waarvoor het Fonds rente ontvangt (zoals kortlopende leningen, obligaties en
ander schuldpapier), die allemaal afgelost dienen te worden binnen maximaal 397 dagen, en die in Amerikaanse dollar luiden.
Deze schuldeffecten zijn uitgegeven door overheden en banken, bedrijven en andere financiële instellingen met hoge kredietwaardigheid.
De effecten moeten allemaal in de First Tier gesitueerd zijn, de hoogste ratingcategorie voor kortlopende obligaties zoals vastgesteld
door nationaal erkende ratingbureaus.
Het Fonds beschikt over een AAA-rating, de hoogste mogelijke kredietrating. Gelet op voorgaande punten, is het Fonds gecategoriseerd
als Korte-Termijn Geldmarktfonds.
Het Fonds verricht actief onderzoek naar en opvolging van de emittenten om zeker te zijn dat de beleggingen hun hoge kwaliteit
behouden.
De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden dagelijks berekend en uitgekeerd of herbelegd in extra aandelen aan het begin
van de volgende maand, naargelang van uw keuze.
U kunt de aandelen in het Fonds iedere dag kopen en verkopen.
Risico- en opbrengstprofiel
Hoger risico
Lager risico
Doorgaans hogere opbrengst
Doorgaans lagere opbrengst
1
n
n
n
n
n
n
2
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de
vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de
mate waarin het Fondsrendement in het verleden is
gestegen en gedaald.
Zo zal een fonds waarvan het rendement aanzienlijke
stijgingen en dalingen heeft genoteerd, in een hogere
risicocategorie gesitueerd zijn, terwijl een fonds dat minder
aanzienlijke rendementsschommelingen noteerde in een
lagere risicocategorie gesitueerd is.
Hoewel het Fonds zich in de laagste risicocategorie bevindt,
houdt dit nog niet in dat het om een risicoloze belegging
gaat.
Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op
basis van historische gegevens, vormt het niet noodzakelijk
een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel
van het Fonds.
Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 1 omdat zijn
rendement in het verleden slechts in zeer beperkte mate is
gestegen en gedaald.
Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de
toekomst kan veranderen.
Andere risico's
n De waarde van het Fondsvermogen kan zowel stijgen als dalen, en de
inkomsten uit dit vermogen zullen schommelen. De mogelijkheid
bestaat dat u niet uw hele belegging terugkrijgt.
n Renterisico: veranderingen in de rentevoeten kunnen resulteren in
positieve of negatieve kortetermijnschommelingen van de waarde van
het vermogen van het Fonds.
n Kredietrisico: de kredietratings van de individuele activa die het Fonds
houdt, kunnen verzwakken, wat kan leiden tot een daling van de
waarde van die activa.
n Liquiditeitsrisico: het vermogen om de activa die het Fonds doorgaans
in portefeuille heeft te kopen en verkopen, kan in bepaalde
marktomstandigheden aangetast zijn.
n Nadere informatie over de risico’s is te vinden onder
“Beleggingsrisico’s” in het Prospectus van het Paraplufonds, en
“Beleggingsrisico’s” in de Aanvulling van de Aandelencategorie.
Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt voor de betaling van de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de kosten voor de
marketing en distributie ervan. Deze kosten verminderen de potentiële waardestijging van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding
None
Uitstapvergoeding
None
Deze kosten vormen het maximale bedrag dat van uw geld kan
worden afgehouden voor het belegd wordt.
-
Kosten die in de loop van één jaar aan de Aandelencategorie
worden onttrokken
Lopende kosten
0.20%
-
-
-
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de
Aandelencategorie worden onttrokken
Prestatievergoeding
None
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde
gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt. U kunt hierover
informatie inwinnen bij uw financieel adviseur of een distributeur.
Het tarief van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het
op 31 december 2011 afgesloten boekjaar. Dit cijfer kan verschillen
van jaar tot jaar.
Deze lopende kosten omvatten geen portefeuilletransactiekosten,
aangezien het Fonds deze kosten niet heeft.
Nadere informatie over de kosten is te vinden onder “Vergoedingen en
Kosten” in de Aanvulling van de Aandelencategorie en in het
Prospectus van het Paraplufonds.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei
6
4
2
Introductiedatum van het Fonds: 01/11/1995.
Introductiedatum van deze aandelencategorie: 31/12/1998.
Basisvaluta van het Fonds: USD.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend op eenvoudige
basis na verrekening van belastingen en alle fondskosten.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de
toekomst.
0
Share Class
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.7
1.0 1.2
3.1
5.0
5.2 2.7
0.4 0.1
0.1
Praktische informatie
-
-
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Exemplaren van (i) het Prospectus van het Paraplufonds, (ii) de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het Paraplufonds, en (iii) de
Aanvulling van de Aandelencategorie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels, en met betrekking tot de Institutionele Aandelen en
Institutionele Kapitalisatieaandelen ook in het Frans, bij Invesco Global Cash Management (een divisie van Invesco Asset Management
Limited), 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, VK (de “Distributeur”), telefoon +44 207 065 3003 of op onze website:
www.invescoglobalcash.com.
De dagelijkse dividendinformatie betreffende het Fonds is verkrijgbaar bij de Distributeur of bij BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Limited, Guild House, IFSC, Dublin 1, Ierland, de Administrateur.
De Ierse belastingwetgeving kan een impact hebben op uw persoonlijke belastingsituatie.
Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen
verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Paraplufonds is.
Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er een gescheiden aansprakelijkheid is tussen zijn verschillende fondsen. De activa van dit
Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend voor het voldoen van de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds.
Er kunnen vorderingen worden ingesteld in andere rechtsgebieden, waar deze gescheiden aansprakelijkheid niet erkend wordt. Dit kan
een impact hebben op de waarde van uw belegging.
Er zijn nog andere aandelencategorieën beschikbaar voor dit Fonds. Voor nadere details over de aandelencategorieën kunt u terecht op
www.invescoglobalcash.com.
U kunt uw aandelen converteren naar andere fondsen van het Paraplufonds. Er kan een instapvergoeding worden gevraagd. Nadere
gegevens over de conversies zijn te vinden in het Prospectus van het Paraplufonds.
Aan dit Fonds is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset
Management Limited is vergunning verleend in Ierland en zij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële
beleggersinformatie is correct op 13/02/2012.

Vergelijkbare documenten

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is ...

Nadere informatie

Externe rapportage fondsen en pools

Externe rapportage fondsen en pools n De waarde van het Fondsvermogen kan zowel stijgen als dalen, en de inkomsten uit dit vermogen zullen schommelen. De mogelijkheid bestaat dat u niet uw hele belegging terugkrijgt. n Renterisico: v...

Nadere informatie

PDF - ShareCompany

PDF - ShareCompany risicocategorie gesitueerd zijn, terwijl een fonds dat minder aanzienlijke rendementsschommelingen noteerde in een lagere risicocategorie gesitueerd is. Hoewel het Fonds zich in de laagste risicoca...

Nadere informatie

Liontrust European Absolute Alpha Fund (EUR) KIID

Liontrust European Absolute Alpha Fund (EUR) KIID De dagelijkse dividendinformatie betreffende het Fonds is verkrijgbaar bij de Distributeur of bij BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, IFSC, Dublin 1, Ierland, de Administrateur...

Nadere informatie