te lezen in een webpagina of te downloaden

Commentaren

Transcriptie

te lezen in een webpagina of te downloaden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Indien wij voorzien dat wij een door u aanvaarde
VAN HALLMARK CARDS NEDERLAND
aanbieding of offerte geen gestand zullen kunnen
doen, kunnen wij deze nog gedurende vijf dagen na
Artikel 1 – Toepasselijkheid
uw aanvaarding herroepen. U ontvangt daarover dan
uiteraard bericht van ons.
Wij gebruiken deze verkoopvoorwaarden in onze
relaties met de afnemers en de potentiële afnemers
Bij samengestelde prijsopgaven in een aanbieding of
van onze producten.
offerte hebben wij geen verplichting om een gedeelte
tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs te
Deze verkoopvoorwaarden zijn dan ook van
leveren.
toepassing op al onze aanbiedingen aan u, en op de
totstandkoming, de inhoud en uitvoering van de met
Artikel 3 – Prijzen
u gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
Alle prijzen die wij specifiek aan u of in het algemeen
opgeven zijn exclusief Omzetbelasting en eventuele
Indien u reeds eerder zaken met ons heeft gedaan
andere van overheidswege opgelegde heffingen. De
waarbij deze verkoopvoorwaarden toepasselijk
verschuldigde Omzetbelasting wordt gespecificeerd
werden verklaard, wordt u geacht met de
op onze facturen aan u in rekening gebracht.
toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden op al
onze latere aanbiedingen en met ons gesloten
Onze prijzen zijn in beginsel inclusief de
overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
verzendkosten tot aan een door u opgegeven
afleveradres binnen de Benelux. Dit is echter anders
Voor zover u zelf inkoopvoorwaarden of andere
indien de totale prijs voor de in één keer op dat adres
algemene voorwaarden mocht hanteren, gelden die
af te leveren producten minder dan EUR 200,00
niet in uw relatie met ons, tenzij wij de
exclusief Omzetbelasting bedraagt. In dat geval zal de
toepasselijkheid van uw voorwaarden uitdrukkelijk en
door u te betalen prijs worden vermeerderd met de
schriftelijk hebben aanvaard.
verzendkosten, die gespecificeerd op de betreffende
factuur aan u in rekening zullen worden gebracht.
Indien u franchisegever bent en onze contractuele
relatie (mede) ten behoeve van de bij u aangesloten
Artikel 4 - Zekerheid
franchisenemers is of wordt aangegaan, gelden deze
verkoopvoorwaarden ook jegens uw franchisenemers
Indien naar ons redelijk oordeel uw gebleken
als ware wij rechtstreeks met hen een relatie
betalingsgedrag of financiële positie daartoe
aangegaan, en zult u er in uw relatie met de
aanleiding geeft, bent u verplicht om op ons eerste
franchisenemers voor zorgdragen – en staat u er
verzoek voldoende (al dan niet aanvullende)
jegens ons voor in - dat zij de toepasselijkheid
zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen voor
aanvaarden.
de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van
een overeenkomst met ons.
Artikel 2 – Aanbiedingen
Laat u na de verzochte zekerheid te stellen of
Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan
vooruitbetaling te doen, dan zijn wij gerechtigd om
ook, zijn geheel vrijblijvend en kunnen door ons in
hetzij de nakoming van onze verplichting uit deze
ieder geval tot aan de ontvangst van uw aanvaarding
overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst
worden herroepen of aangepast.
met onmiddellijke ingang te ontbinden, een en ander
onverminderd ons recht op schadevergoeding, en
zonder zelf tot enige schadevergoeding aan u
gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang te
gehouden te zijn.
ontbinden,
onverminderd
ons
recht
op
schadevergoeding, en zonder zelf tot enige
Artikel 5 – Facturen en betaling
schadevergoeding aan u gehouden te zijn.
Indien u van mening bent dat een van ons ontvangen
Uw betalingen worden eerst geboekt ten laste van
factuur of factuuroverzicht niet klopt, dient u dat
eventueel verschuldigde nalatigheidsrente, daarna ten
binnen acht dagen na ontvangst ervan schriftelijk en
laste van de eventuele kosten die wij in verband met
gemotiveerd aan ons te melden. Bij gebreke daarvan
uw tekortschieten onder een overeenkomst hebben
zal tussen ons worden uitgegaan van de juistheid van
moeten maken, en pas daarna ten laste van de
onze facturen en factuuroverzichten,
verschuldigde hoofdsom(men).
behoudens
door u te leveren tegenbewijs.
Tenzij wij u dat uitdrukkelijk hebben toegestaan, is
Hetgeen u aan ons verschuldigd bent dient u – tenzij
het u niet toegestaan op een betaling enige korting,
uitdrukkelijk anders is overeengekomen – binnen 30
aftrek of verrekening toe te passen.
dagen na de factuurdatum te hebben voldaan, zulks
door overschrijving op de door ons aangegeven bank-
Hetgeen u uit hoofde van een overeenkomst met ons
of girorekening en in de op de factuur vermelde
aan ons verschuldigd bent, wordt ten volle direct
valuta.
opeisbaar indien
(a) u surséance van betaling wordt verleend, wordt
Indien dat op onze factuur staat vermeld of
toegelaten
schriftelijk is overeengekomen, mag u de vermelde of
schuldsaneringsregeling, of in staat van
overeengekomen betalingskorting op uw betaling in
faillissement wordt verklaard, dan wel een
mindering brengen, mits u er voor zorg draagt dat het
verzoek daartoe wordt ingediend;
alsdan te betalen bedrag binnen acht dagen na de
tot
de
wettelijke
(b) uw onderneming al dan niet gedeeltelijk wordt
factuurdatum op de door ons aangegeven bank- of
beëindigd of overgedragen;
girorekening is bijgeschreven.
(c) conservatoir of executoriaal beslag te uwen laste
wordt gelegd, tenzij u binnen acht dagen na ons
Als u enige factuur geheel of gedeeltelijk niet op tijd
daartoe strekkend verzoek passende zekerheid
betaalt, bent u aan ons een nalatigheidsrente van
heeft gegeven voor al hetgeen u aan ons
1,5% per maand over het niet op tijd betaalde bedrag
verschuldigd bent en zult worden.
verschuldigd. Daarnaast dient u ons alle kosten te
vergoeden, die wij in of buiten rechte maken ter
incasso
van
onze
vordering
op
u.
Artikel 6 - Bestelling
De
buitengerechtelijke kosten in dit verband bedragen
Een schriftelijke of mondelinge bestelling van onze
minimaal 15% van het te incasseren factuurbedrag, en
producten verplicht u tot afname en betaling van de
ten minste EUR 750,00.
bestelde
producten
tegen
de
daarvoor
overeengekomen althans geldende prijzen.
Voorts zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen uit
hoofde van alle met u gesloten overeenkomsten op te
In veel gevallen zal een bestelling van onze producten
schorten voor zolang u niet volledig aan uw
kunnen
betalingsverplichting zult hebben voldaan.
vertegenwoordiger in uw onderneming samen met u
plaatsvinden
doordat
onze
een order scant met de daarvoor bestemde digitale
Indien u ook na aanmaning nog nalaat om binnen de
apparatuur. Ook deze wijze van bestelling verplicht u
u gestelde nadere termijn alsnog het verschuldigde
tot afname en betaling van de aldus bestelde
volledig te voldoen, zijn wij gerechtigd om alle met u
2
producten tegen de daarvoor overeengekomen
Artikel 8 - Gebreken
althans geldende prijzen.
Bij de aflevering van onze producten, althans
Artikel 7 - Aflevering
onverwijld daarna, dient u de producten zorgvuldig
op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te
Indien een bepaalde levertermijn is overeengekomen,
onderzoeken.
verbinden wij ons om deze levertermijn te realiseren
zoveel als redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt. De
Indien u daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient u
enkele overschrijding van de levertermijn brengt ons
deze uiterlijk binnen veertien dagen na de aflevering
echter niet in verzuim.
aan ons te melden. Bij gebreke van een tijdige
melding van gebreken of tekorten vervalt uw
Wij zijn eerst in verzuim ter zake van een
eventuele recht op vermindering van de koopprijs,
levertermijn, indien aflevering (ook) uitblijft nadat u
ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van
ons na afloop van de aanvankelijk opgegeven
schade.
levertermijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld en
ons daarbij een nadere redelijke termijn voor
Ingeval van tijdig gemelde gebreken of tekorten,
aflevering heeft gesteld. Van een recht op ontbinding
alsook ingeval van latere melding van gebreken of
van de overeenkomst zal evenwel pas sprake zijn,
tekorten waarvan u aantoont dat u die redelijkerwijs
indien de vertraging in de aflevering tot gevolg heeft
niet tijdig kon ontdekken, zullen wij er voor zorgen
dat van u in redelijkheid niet gevergd kan worden dat
dat het gebrek of tekort wordt opgeheven, indien het
de overeenkomst in stand blijft. Dat zal bijvoorbeeld
gebrek of tekort aan ons toe te rekenen is. In dat
het geval kunnen zijn indien de vertraging
geval zorgen wij – naar onze keuze – voor
seizoensproducten betreft, en die producten voor u in
aanvullende levering, vervanging, herstel of
redelijkheid niet meer bruikbaar zijn.
terugneming tegen creditering van de door u
verschuldigde prijs.
In geval van overmacht, alsmede indien door een al
dan niet verwijtbaar handelen of nalaten van u of een
Gebreken of tekorten geven u nimmer het recht om
derde vertraging in de aflevering is ontstaan, zal de
eigenmachtig compensatie of verrekening toe te
opgegeven levertermijn ten minste worden verlengd
passen.
met de duur van de vertraging.
Artikel 9 - Retourzendingen
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt
de
aflevering
plaats
op
de
tussen
ons
Als u door ons afgeleverde producten om welke
overeengekomen of naar de aard van de af te leveren
reden dan ook retour zou willen zenden, dient u
producten gebruikelijke wijze.
daarvoor over onze uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming te beschikken.
De afgeleverde producten zijn vanaf het moment dat
wij de producten voor aflevering hebben aangeboden
Zendt u producten zonder onze toestemming toch
voor uw rekening en risico, ook indien u de
retour, dan ontheft u dat niet van uw verplichting tot
producten om welke reden dan ook niet afneemt. In
betaling van de voor die producten door ons in
het laatstbedoelde geval hebben wij het recht om de
rekening gebrachte of te brengen prijs. Ook blijven
kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals
deze producten voor uw risico, onafhankelijk van de
die van opslag en bewaring, aan u in rekening te
vraag waar deze worden opgeslagen.
brengen.
De kosten die wij in verband met een retourzending
maken waarvoor wij geen toestemming hebben
3
gegeven, zoals de kosten van opslag, zullen wij aan u
afgeleverde producten berusten bij ons of bij onze
in rekening brengen.
toeleveranciers. In geen geval behelst een tussen u en
ons gesloten overeenkomst een overdracht van
Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
intellectuele eigendomsrechten, of een verplichting
daartoe.
Wij blijven eigenaar van de aan u afgeleverde
producten, totdat u alle vorderingen heeft voldaan
Het is u daarom uiteraard niet toegestaan onze
betreffende (a) de tegenprestatie voor door ons aan u
producten
krachtens overeenkomst geleverde of te leveren
verveelvoudigen, of om de merknamen die daarop
producten of in verband daarmee verrichte
voorkomen of in verband daarmee wordt gebruikt
werkzaamheden, en (b) uw tekortschieten in de
zelf te gebruiken.
te
kopiëren
of
anderszins
te
nakoming van zodanige overeenkomsten.
Evenmin is het u toegestaan om enige aanduiding
U bent ondanks deze voorbehouden eigendom
betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of
uiteraard wel gerechtigd de aan u afgeleverde
andere rechten van intellectuele eigendom van onze
producten in de normale uitoefening van uw
producten te verwijderen of te wijzigen.
onderneming te verkopen, tot het moment waarop
wij ons uitdrukkelijk op het eigendomsvoorbehoud
Indien een derde u schending van intellectuele
beroepen.
eigendomsrechten verwijt met betrekking tot door
ons aan u geleverde producten, dan zullen wij ons
Wij hebben het recht om eigenmachtig en zonder
inspannen om de strijd met het recht van de derde op
enige aansprakelijkheid jegens u de producten
te heffen, bijvoorbeeld door aflevering van gewijzigde
waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden
producten of licentieverkrijging. Om u te kunnen
terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig
beroepen op deze inspanningsverplichting dient u
plaatsvindt of u anderszins in verzuim bent. U zult bij
ons op straffe van verval onverwijld van schending
zodanige terugneming alle medewerking verlenen.
als hier bedoeld in kennis te stellen en tevens ons de
vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer
Ingeval de eigendom van de afgeleverde producten
of in een te treffen schikking.
op u overgaat als gevolg van het feit dat u alle
vorderingen
heeft
voldaan
waarvoor
het
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit
onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste
In het belang van de continuïteit van onze
van ons, zulks tot zekerheid van de nakoming door u
bedrijfsvoering, en daarmee indirect ook in uw belang
van alle vorderingen die wij – uit welken hoofde dan
als afnemer, beperken wij onze aansprakelijkheid
ook – op u hebben of verkrijgen. Wij zijn te allen
voor schade.
tijde gerechtigd - en voor zover nodig hierbij
onherroepelijk gemachtigd om namens u op te treden
Indien op ons krachtens wet of overeenkomst een
– om de ter vestiging van dit voorbehouden
verplichting tot vergoeding van schade rust, zullen wij
pandrecht benodigde (rechts)handelingen te
die schade uitsluitend vergoeden voor zover onze
verrichten, en u verplicht zich om op ons verzoek
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en in het
daaraan onverwijld uw medewerking te verlenen.
voorliggende geval ook daadwerkelijk tot uitkering
overgaat.
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Voorwaarde hiervoor is wel dat, indien zich een
Alle rechten van intellectuele eigendom met
gebeurtenis voordoet die voor u tot schade leidt of
betrekking tot en in verband met de door ons
redelijkerwijs kan leiden waarvoor wij aansprakelijk
4
zijn te houden, u ons daar binnen twee weken na die
gebeurtenis schriftelijk en gedetailleerd van op de
hoogte stelt. Als u dat nalaat, vervalt uw recht op
Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle
vorderingen tot vergoeding van uw schade vervallen
De relatie tussen u en ons wordt beheerst door
in elk geval door het enkele verloop van twaalf
Nederlands recht, ook indien uw onderneming elders
maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is
dan in Nederland is gevestigd.
veroorzaakt.
Indien u en wij een geschil mochten krijgen dat in
U kunt ons nimmer aansprakelijk houden voor
onderling overleg niet oplosbaar is, is in elk geval de
derving van inkomsten, winstderving, verminderde
naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke
opbrengst, gemiste besparingen, verminderde
rechter binnen het rechtsgebied van de Rechtbank
goodwill, schade als gevolg van aanspraken van uw
Rotterdam bevoegd om van dat geschil kennis te
afnemers, en voor kosten in verband met
nemen. Het staat ons echter vrij om een andere
onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen
volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet
van uw onderneming.
bevoegde burgerlijke rechter aan te zoeken.
U kunt ons evenmin aansprakelijk houden voor
Artikel 16 – Slotbepaling
schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg
zijn van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te
Ook na het eindigen van de relatie tussen u en ons
rekenen, waaronder in elk geval ook zijn begrepen
blijven de bepalingen uit deze verkoopvoorwaarden
storingen in de electriciteitsvoorziening, storingen in
die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van
de verbindingen met het internet en storingen in het
de relatie gelding te behouden van kracht.
telefoonnet.
Indien enige bepaling in deze verkoopvoorwaarden
Het voorgaande geldt ook ten gunste van alle
of in een tussen u en ons gesloten overeenkomst
(rechts)personen waarvan wij ons bij de uitvoering
nietig is of vernietigd wordt, of anderszins niet
van met u gesloten overeenkomsten bedienen.
effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en zullen u en
Artikel 13 - Hoofdelijkheid
wij ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als
binnen de grenzen der wet mogelijk handelen met
Indien uw onderneming uit meer dan één
inachtneming van het doel en de strekking van die
(rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van
bepaling.
het uitvoeren van een overeenkomst met ons, zijn elk
van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden
jegens ons voor de uit die overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 14 - Overdracht
U kunt uw rechten en verplichtingen uit hoofde van
een met ons gesloten overeenkomst alleen met
voorafgaande schriftelijke toestemming van ons
overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door
een derde. Wij kunnen die toestemming onder
voorwaarden verlenen.
5

Vergelijkbare documenten