Jaarrekening 2009 - Gemeente Appingedam

Commentaren

Transcriptie

Jaarrekening 2009 - Gemeente Appingedam
Pagina
2
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
3
JAARREKENING 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
4
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
5
Inhoudsopgave Jaarrekening 2009
Pagina
grijs
7
Inleiding
wit
Programmarekening 2009 en toelichting
Overzicht programma's en resultaatbestemming
12-13
Analyse verschil tussen gewijzigde begroting en jaarrekening
15
Conversietabel (programma's/ producten)
25
Door de gemeenteraad nog te autoriseren begrotingsoverschrijdingen, ontstaan na 1 oktober 2009,
voorzover groter dan 25.000 euro per deelprogramma
33
Balans per 31 december 2009 met toelichting
grijs
Balans
37
Grondslagen van de financiële verslaglegging
40
Toelichting op de balans
43
Specificatie activa volgens balans
57
Overzicht instelling en mutaties 2009 van
reserves en voorzieningen
69
Accountantsverklaring
wit
95
Afdruk van de accountantsverklaring
Besluit tot vaststelling
Afdruk van het raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening
en het jaarverslag in de vergadering van 17 juni 2010
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
wit
99
Pagina
6
Inhoudsopgave Jaarrekening 2009
Pagina
Bijlagen bij de jaarrekening
grijs
Verdelingsmatrix
105
Overzicht producten per functie
115
Overzicht reserves en voorzieningen
127
Overzicht van de opgenomen langlopende geldleningen
133
Berekening Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
139
Overzicht verbonden partijen
143
Overzicht per bouwgrondcomplex
163
SISA-overzichten
Ov erzichten Single Information Single Audit 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
wit
183
Pagina
7
Inleiding
Jaarrekening 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
8
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
9
Inleiding
Als uitwerking van de Wet dualisering gemeentebestuur is het Besluit Begroten
en Verantwoorden (BBV) verschenen. Hierin is een nieuwe begrotingsopzet
vastgelegd. Beoogd wordt de raad beter te ondersteunen in zijn kaderstellende
en controlerende taak. In dit verband moeten ook de verordeningen op grond van
de artikelen 212, 213 en 213a worden genoemd. De nieuwe regels geven de lijnen
aan waarbinnen de raad de kaders stelt en controleert en het college van
burgemeester en wethouders bestuurt, uitvoert en rapporteert.
De raad heeft de programma’s vastgesteld. De programma’s zijn opgesplitst in
deelprogramma’s. Bij elk van de deelprogramma’s wordt weergegeven wat er in de
begroting 2009 vermeld stond wat we wilden bereiken. In de rekening 2009 wordt
hierop vervolgens antwoord gegeven. Hiertoe wordt bij elke indicator het
bereikte resultaat weergegeven.
Onderdeel van de verantwoording vormen de paragrafen: risicoparagraaf en
treasury, lokale heffingen, weerstandsvermogen, kapitaalgoederen,
bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en WMO.
In afwijking van de presentatie van de begroting 2009 zijn het jaarverslag en
de jaarrekening over 2009 ieder in een afzonderlijk boek samengevat. Naast de
financiële verantwoording in totalen van de uitvoering van de door de raad
vastgestelde programma’s en de balans met toelichting zijn de accountantsverklaring en het raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening en het
jaarverslag en de bijlagen in dit boek opgenomen.
De vertaling van product naar programma’s is in het onderdeel Programmarekening
opgenomen. Aangegeven is welke producten tot welk (deel)programma behoren.
Onder de bijlagen is een overzicht van verbonden partijen opgenomen. Verbonden
partijen zijn zelfstandige rechtspersonen waarin de gemeente een financieel
belang én een bestuurlijk belang heeft. In de paragraaf verbonden partijen van
dit jaarverslag is een samenvattende lijst opgenomen. Kernvraag is welke
bijdrage de verbonden partij levert aan het realiseren van de doelstelling van
een programma.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
10
De jaarstukken 2009
Volgens de BBV moeten de jaarstukken bestaan uit een jaarverslag
(programmaverantwoording en de paragrafen) en een jaarrekening
(programmarekening inclusief toelichting en een balans inclusief toelichting).
Omdat de twee onderdelen afzonderlijk moeten worden aangeleverd aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingevolge de regels
voor Single Information Single Audit (SISA; vereenvoudiging
accountantsonderzoeken) zijn het jaarverslag en de jaarrekening mede om de
verbetering van de leesbaarheid in afzonderlijke boekwerken opgenomen.
Programmarekening 2009
De programmarekening is deels geïntegreerd in de programmaverantwoording (het
andere boekwerk).
Op de eerste pagina van elk programma wordt een overzicht gegeven van de lasten
en baten afzonderlijk van het betreffende programma met cijfers van zowel de
primitieve begroting, de begroting na wijziging en de realisatie.
Tevens worden daar op deelprogrammaniveau de saldi van lasten en baten en de
financiële afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting weergegeven.
In dit boekwerk is een financieel overzicht van de totaalcijfers per programma
en de resultaatbestemming per programma opgenomen alsmede een overzicht van de
door de raad te autoriseren begrotingsoverschrijdingen voorzover groter dan
€ 25.000 per deelprogramma.
Balans
Naast bovengenoemde onderdelen bevat de programmarekening 2009 een balans met
een toelichting daarop. Eveneens komen de grondslagen van de financiële
verslaglegging bij dit onderdeel aan de orde.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
11
Programmarekening 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
12
Programmarekening over het jaar 2009
X 1.000 euro
primitieve begroting
progr.nr.
omschrijving programma:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
lasten
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische Zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
subtotaal programma's
begroting NA wijziging
baten
2.509
725
3.520
138
1.880
2.696
15.547
3.310
1.701
saldo
216
45
35
lasten
baten
saldo
145
225
10.349
2.734
346
2.294
680
3.484
138
1.735
2.471
5.198
576
1.355
2.638
719
4.113
151
1.942
3.102
16.706
3.547
3.550
533
53
373
0
365
451
11.518
2.973
1.900
2.105
666
3.740
151
1.577
2.651
5.188
574
1.650
32.026
14.095
17.931
36.468
18.166
18.302
27
5
333
349
67
6
822
14.584
2.207
170
-796
-14.579
333
349
-2.141
-165
976
5
-129
349
73
-77
12.041
14.355
0
0
2.302
146
-11.065
-14.350
-129
349
-2.229
-223
787
17.783
-16.999
1.197
28.844
-27.647
30
0
0
0
32.843
31.878
962
37.665
47.010
-9.345
54
204
-150
86
103
-17
85
557
-472
135
387
-252
57
79
176
18
257
181
0
-20
-18
-257
-124
79
419
82
209
228
534
10.355
226
18
62
447
762
757
193
64
147
-219
-228
9.598
431
1.393
-962
12.048
2.762
9.286
33.274
33.271
0
49.713
49.772
-59
deelprogr. omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Deelprogramma 9.1
Deelprogramma 9.2
Deelprogramma 9.3
Deelprogramma 9.4
Deelprogramma 9.5
Deelprogramma 9.6
Beleggingen en deelnemingen
Algemene uitkering gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen
Waardering Onroerende Zaken
Onroerende Zaakbelastingen
Algemene baten en lasten
subtotaal algemene dekkingsmiddelen
9.3
onvoorziene uitgaven
30
resultaat VOOR bestemming
progr.
toevoeging en/of onttrekking aan reserves: (9.7)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programma 0 Algemeen bestuur
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 3 Economische Zaken
Programma 4 Onderwijs
Programma 5 Cultuur en recreatie
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen (WOZ)
subtotaal mutaties in reserves
resultaat NA bestemming
156
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
13
Programmarekening over het jaar 2009
X 1.000 euro
realisatie in het verslagjaar
progr.nr.
omschrijving programma:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
0
1
2
3
4
5
6
7
8
lasten
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische Zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
subtotaal programma's
baten
verschillen ten opzichte van
de begroting na wijziging
lasten
baten
saldo
saldo
2.944
765
3.452
94
2.081
3.167
16.767
3.335
2.794
600
74
275
0
397
471
11.787
2.942
1.004
2.344
691
3.177
94
1.684
2.696
4.980
393
1.790
-306
-46
661
57
-139
-65
-61
212
756
-67
-21
98
0
-32
-20
-269
31
896
-239
-25
563
57
-107
-45
208
181
-140
35.399
17.550
17.849
1.069
616
453
983
5
72
285
81
178
12.072
14.390
17
0
2.344
715
-11.089
-14.385
55
285
-2.263
-537
-7
0
-201
64
-8
-255
-31
-35
-17
0
-42
-569
24
35
-184
64
34
314
1.604
29.538
-27.934
-407
-694
287
deelprogr. omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Deelprogramma 9.1
Deelprogramma 9.2
Deelprogramma 9.3
Deelprogramma 9.4
Deelprogramma 9.5
Deelprogramma 9.6
Beleggingen en deelnemingen
Algemene uitkering gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen
Waardering Onroerende Zaken
Onroerende Zaakbelastingen
Algemene baten en lasten
subtotaal algemene dekkingsmiddelen
9.3
onvoorziene uitgaven
resultaat VOOR bestemming
progr.
0
0
0
0
0
0
37.003
47.088
-10.085
662
-78
740
86
133
-47
-30
0
87
0
-5
0
-135
197
205
135
30
0
-94
0
7
2
135
-392
-227
-133
toevoeging en/of onttrekking aan reserves: (9.7)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programma 0 Algemeen bestuur
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 3 Economische Zaken
Programma 4 Onderwijs
Programma 5 Cultuur en recreatie
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen (WOZ)
142
300
-158
417
80
209
423
556
10.353
231
18
197
250
557
622
186
62
12
173
-1
9.731
0
0
-7
0
2
2
0
-195
-22
2
subtotaal mutaties in reserves
12.266
2.308
9.958
-218
454
-672
resultaat NA bestemming
49.269
49.396
-127
444
376
68
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
14
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
15
Analyse van het verschil
tussen de
gewijzigde begroting
en de jaarrekening
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
16
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
Deelprogramma's jaar 2009
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Begroot
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning college B&W
Persoonsadmin. en Burgerlijke Stand
Bestuurlijke samenwerking
Bestuursonderst. Raad / rekenkamer
Deelprogramma 1.1 Brandweerorgan./crisismanagement
Deelprogramma 1.2 Openbare orde en veiligheid
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
2.1 Wegen, straten, pleinen en verkeer
2.2 Kunstwerken
2.3 Verkeersmaatregelen te land
2.4 Parkeren
2.5 Gemeentelijke waterwegen
Deelprogramma 3.1 Economische aangelegenheden
Deelprogramma 3.2 Destructie
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
5.1 Openbare bibliotheek
5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk
5.3 Sport
5.4 Kunst en cultuur
5.5 Monumentenzorg en musea
5.6 Natuurbescherming
5.7 Openbaar groen
5.8 VVV, toerisme en vaarrecreatie
5.9 Speelplaatsen
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
7.1 Volksgezondheid
7.2 Afvalstoffenverwijdering
7.3 Riolering
7.4 Milieubeheer
7.5 Lijkbezorging
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Volkshuisvesting
8.3 Stedelijke vernieuwing
8.4 Bouwtoezicht
8.5 Woonschepenhaven
8.6 Grondexploitatie
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
Deelprogramma
9.1 Beleggingen en deelnemingen
9.2 Algemene uitkering gemeentefonds
9.3 Algemene dekkingsmiddelen
9.4 Waardering Onroerende Zaken
9.5 Belastingen
9.6 Algemene baten en lasten
9.7 Begrotingssaldo en mutaties reserves
Totaal programma's
17
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Leerplicht / schoolbegeleiding
Leerlingenvervoer
Volwasseneneducatie
Werk en bijstand
Maatschappelijke begeleiding
Zorg voor nieuwkomers en oudkomers
Huishoudelijke verzorging
Sociaal-cultureel werk
Kinderopvang
Voorzieningen gehandicapten
Werkelijk
Afwijking
563.408,00
819.689,00
439.528,00
61.748,00
221.027,00
546.413,74
930.025,27
486.030,24
158.598,46
222.860,66
16.994,26
-110.336,27
-46.502,24
-96.850,46
-1.833,66
553.470
112.613
560.810
129.958
-7.340
-17.345
2.526.136,00
527.516,00
296.356,00
88.587,00
301.641,00
2.249.368,72
492.028,00
121.352,73
76.922,21
237.665,35
276.767,28
35.488,00
175.003,27
11.664,79
63.975,65
147.337
4.119
92.105
2.419
55.232
1.700
6.660,00
1.234.343,00
195.473,00
138.670,00
1.650,00
33.293,05
1.334.706,03
139.491,82
138.030,82
38.511,00
-26.633,05
-100.363,03
55.981,18
639,18
-36.861,00
266.537,00
109.668,00
775.846,00
124.251,00
223.279,00
13.825,00
876.430,00
218.908,00
42.546,00
268.957,00
114.331,08
797.218,79
148.316,21
207.024,62
35.227,15
871.992,54
201.097,23
51.472,81
-2.420,00
-4.663,08
-21.372,79
-24.065,21
16.254,38
-21.402,15
4.437,46
17.810,77
-8.926,81
1.819.437,00
263.917,00
128.865,00
1.398.010,00
419.584,00
179.420,00
978.490,00
1.813.564,98
234.256,58
95.932,30
1.338.026,40
437.965,93
119.081,39
941.377,59
5.872,02
29.660,42
32.932,70
59.983,60
-18.381,93
60.338,61
37.112,41
249.768,00
-6.719,00
-120.970,00
282.228,00
169.878,00
338.831,67
-268.090,66
-192.669,08
339.386,09
175.786,76
-89.063,67
261.371,66
71.699,08
-57.158,09
-5.908,76
363.050,00
24.378,00
169.992,00
456.880,00
181,00
635.950,00
507.196,22
6.253,52
123.585,30
396.327,38
1.162,40
755.655,38
-144.146,22
18.124,48
46.406,70
60.552,62
-981,40
-119.705,38
-11.065.020,00
-14.350.031,00
-128.916,00
349.395,00
-2.228.933,00
-223.801,00
9.284.235,00
-11.089.458,08
-14.384.691,67
55.395,69
285.141,30
-2.263.830,89
-536.996,98
9.957.887,84
24.438,08
34.660,67
-184.311,69
64.253,70
34.897,89
313.195,98
-673.652,84
-59.471,00
-126.696,17
67.225,17
voordelig
voordelig
voordelig
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
18
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
19
Analyse van het cijfermatig verschil tussen de gewijzigde begroting en de
jaarrekening 2009
Het merendeel van de exploitatiebudgetten voor 2009 is voor het laatst
bijgesteld aan de hand van de beleidsrapportage per 1 oktober 2009,
behandeld in de raadsvergadering van 17 december 2009.
Er was een voordelig resultaat begroot van € 59.471; het werkelijk
resultaat volgens de jaarrekening is uitgekomen op € 126.696 voordelig.
Waar het uiteindelijk resultaat per deelprogramma over 2009 meer dan
€ 5.000 afwijkt van de prognose per 1 oktober 2009 wordt dit hierna
globaal toegelicht.
Algemeen personeelskosten/Overhead
Hieronder is per deelprogramma aangegeven welke afwijkingen er zijn ten
opzichte van de laatste begrotingswijziging. Als het bedrag niet of
voor een gedeelte wordt toegelicht is de afwijking die overblijft het
verschil in toegerekende uren, vrij vertaald de bestede
personeelskosten en overhead.
Op de personeel- en overheadkosten is per saldo een positief verschil
gerealiseerd. Ondermeer doordat doorbelaste uren hoger zijn dan eerder
geraamd. Dit resulteert in een overdekking. De voor- en nadelen op
kostenplaatsen komen tot uitdrukking in programma 9.
Deelprogramma 0.1 Bestuursorganen
Het voordeel van € 17.000 bestaat voor € 11.000 uit een lagere loonsom
voor het college. De eerste twee maanden van het jaar werden de
loonkosten van de burgemeester nog gedeeld met de gemeente Ten Boer.
Daarnaast lagere bijdragen voor de FPU en nabestaandenpensioen € 3.000.
De overige afwijkingen bestaan uit een veelheid van kleinere mee- en
tegenvallers.
Deelprogramma 0.2 Bestuursondersteuning college van B & W
Het forse nadeel van € 110.000 ten opzichte van de begroting is
veroorzaakt door hogere lasten voor ELO GRUNN’ van € 17.000 en
schadevergoedingen en representatiekosten samen € 11.000. Het overige
verschil heeft betrekking op doorberekende uren.
Deelprogramma 0.3 Persoonsadministratie en burgerlijke stand
Ten opzichte van de begroting is een nadeel van € 46.000 gerealiseerd.
Hiervan heeft € 9.000,- betrekking op de huisvestingskosten en €
6.000,- voordeel op de leges. Voor het overige verschil wordt verwezen
naar de algemene toelichting.
Deelprogramma 0.4 Bestuurlijke samenwerking
De belangrijkste oorzaak van het nadeel van € 97.000 op dit
deelprogramma is de intensieve voorbereiding van aanstaande en
mogelijke samenwerkings-verbanden in DEAL verband waardoor zowel ons
aandeel in de externe kosten als de inzet van eigen mensuren hoger was
dan begroot (nadeel € 97.000).
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
20
Deelprogramma 1.1 Brandweerorganisatie en crisismanagement
Op dit deelprogramma is een nadeel van € 7.000 gerealiseerd.
Als gevolg van vertrek van enkele vrijwilligers waaronder een
bevelvoerder, is een andere vrijwilliger opgeleid tot bevelvoerder
extra kosten € 5.000.
Ook zijn de onderhoudskosten voor materieel hoger dan begroot echter
dit wordt gecompenseerd door lagere kosten voor vernieuwing van
materiaal. Hieronder ook een incidenteel voordeel van € 8.000 wegens
inruil tankautospuit.
Deelprogramma 2.1 Wegen, straten, pleinen en verkeer
Ten opzichte van de begroting is een voordeel van € 277.000
gerealiseerd.
Per saldo is € 220.000 minder besteed aan de herinrichting van
Opwierde, de rest wordt in de loop van 2010 besteed. Daarnaast zijn er
per saldo niet bestede kosten op uitbesteed werk van € 12.000. Het
resterend verschil wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten voor
openbare verlichting van € 9.000, lagere kosten renovatie steigers en
bruggen € 25.000, inspectieplan kunstwerken € 9.000,
vervangingsinvesteringen openbare verlichting € 17.000 en het nog niet
uitvoeren van de herinrichting van de Pastorielaan € 20.000. Tegenover
de genoemde voordelen staan nadelen op gerealiseerde uren.
Deelprogramma 2.3 Verkeersmaatregelen te land
Ten opzichte van de begroting is een voordeel gerealiseerd van
€ 175.000. Voornamelijk veroorzaakt door het minder uitgeven aan
materiaal en uitbesteed werk € 45.000 en het overige verschil door een
andere besteding in uren (zie deelprogramma 2.1).
Deelprogramma 2.4 Parkeren
Ten opzichte van de begroting is een voordeel gerealiseerd van €
12.000. Dit wordt veroorzaakt door capaciteitsproblemen met de
ingehuurde parkeerwachten. De inhuurkosten zijn hierdoor € 8.000 lager.
Daarnaast zijn er meer leges ontvangen samen € 2.500, het overige
verschil wordt veroorzaakt door geen uitgaven aan materiaal.
Deelprogramma 2.5 Gemeentelijke waterwegen
In dit deelprogramma is een voordeel van € 64.000 gerealiseerd, waarvan
€ 44.000,- door minder uit te geven op de walbeschoeiingen bij
Ekenstein en Damsterdiep. Dit mede wegens de strenge winter. De overige
€ 20.000 wordt veroorzaakt door een niet-begrote bijdrage vanuit het
Waterschap voor het baggerplan.
Deelprogramma 4.1 Onderwijs
Het nadeel ten opzichte van de begroting is € 26.600. Als gevolg van
energieafrekeningen van Essent inzake de Olingertil over 2009 is er een
tekort op de begroting van € 14.500. Daarnaast is het tekort
verantwoord ten opzichte van de vergoeding welke het openbaar onderwijs
ontvangt, dit leidt tot een tekort van € 19.600. Hier tegenover staat
een aantal kleinere voordelen samen € 7.500.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
21
Deelprogramma 4.2 Onderwijshuisvesting
Bij de uitvoering van dit deelprogramma is een nadeel van € 100.000
ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een hogere gemeentelijke bijdrage
in de Brede School van € 8.500 en hogere onderhoudskosten van € 13.000.
De in deelprogramma 4.1 genoemde tekorten leidden tot een verschuldigde
overschrijdingsvergoeding aan zowel de Stichting Openbaar Onderwijs
Marenland als aan de Vereniging Noordkwartier van totaal € 31.000.
Deelprogramma 5.3 Sport
Het nadeel van € 21.000 ten opzichte van de begroting wordt o.a.
veroorzaakt door hogere lasten voor het zwembad Dubbelslag van
€ 14.000. Deze kosten leiden echter binnen het totale project EelwerdDubbelslag niet tot een overschrijding, echter op dit specifieke
deelprogramma wel. Daarnaast zijn de uitgaven voor alarmopvolging met
€ 5.000 overschreden. Het verschil van € 3.000 wordt veroorzaakt door
lagere kosten voor waterverbruik € 5.000 en lagere administratiekosten
van € 4.000. Een aantal kleinere afwijkingen inclusief de toegerekende
uren bepalen de rest van het verschil.
Deelprogramma 6.1 Werk en Bijstand
Het voordeel ten opzicht van de gewijzigde begroting is € 6.000.
Deze verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door iets lagere
kosten voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen en incidentele
uitkering samen goed voor € 8.000. Hier staan verschillende kleine
nadelen en voordelen tegenover.
Daarnaast is in de beleidsrapportage per 1 april 2009 aangegeven dat er
verwacht werd dat de kosten voor schuldhulpverlening zouden stijgen met
€ 50.000, in de beleidsrapportage van 1 oktober is € 25.900 extra
opgevoerd welke werd gedekt door een even zo hoge rijksbijdrage aan de
batenkant. Deze laatste post werd toegekend wegens de verwacht extra
toeloop. Deze post is met € 30.000 onderschreden. Hier staat tegenover
dat er een groter beroep is gedaan op het participatiefonds voor
€ 30.000 dit heeft echter tot gevolg dat de uitgaven bij deelprogramma
6.6 kinderopvang lager uitvallen.
Deelprogramma 6.3 Zorg voor nieuwkomers en oudkomers
Ten opzichte van de gewijzigde begroting is een voordeel van € 33.000
gerealiseerd. Een opgenomen kostenpost uit 2008 € 8.500 is vrijgevallen. Er is een niet geraamde rijksbijdrage ontvangen voor de
plaatsing van een extra gezin van € 3.400. Eind 2008/begin 2009 heeft
de COA gebouw de Wierde 42 ingericht als tijdelijke noodvoorziening
(TNV). Hiervoor krijgt de gemeente een bijdrage per maand per
asielzoeker. De bate van € 8.800 was niet opgenomen in de begroting.
Daarnaast heeft de afrekening van de ‘oude’ wet (voor 2006) in 2009
plaatsgevonden, dit leidt tot een extra lastenpost van € 24.600.
Deelprogramma 6.4 Huishoudelijke verzorging
Op dit deelprogramma is in vergelijking met de gewijzigde begroting een
voordeel van € 60.000 gerealiseerd. Er is medio 2009 een proef gestart
om advies- indicaties zelf op te pakken. Dit resulteert in een voordeel
van € 17.000. Daarnaast is er een toename in aanvragen voor
huishoudelijke hulp. Dit leidt tot een voordeel op de eigen bijdrage
van € 23.000. Het overige verschil betreft een aantal kleinere mee- en
tegenvallers.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
22
Deelprogramma 6.5 Sociaal-cultureel werk
Het nadeel van € 18.000 bestaat voor € 10.500 uit het niet meer in 2009
uitvoeren van het onderzoek functietoekenning gereformeerde kerk. In
2010 zal dit bij de eerste beleidsrapportage worden aangegeven. Het
overige verschil is ontstaan doordat minder mensuren zijn besteed aan
buurtwerk.
Deelprogramma 6.6 Kinderopvang
Op dit deelprogramma is in vergelijking met de gewijzigde begroting een
voordeel van € 60.000 gerealiseerd. Er is € 50.000 minder besteed aan
kinderopvang voor doelgroepen enerzijds door het vrijvallen van een
opgenomen verplichting van € 8.800 van 2008. Anderzijds doordat de
kosten voor de kinderopvang uit WBB-werkdeel worden betaald afhankelijk
van de doelgroep. Daarnaast is en 2009 een bedrag van € 4.500
terugontvangen. Het overige verschil heeft voornamelijk betrekking op
toegerekende uren.
Deelprogramma 6.7 Voorziening gehandicapten
Het voordeel ten opzichte van de begroting ad € 37.000 bestaat in
hoofdlijnen uit lagere kosten voor vervoer door intrekking van een
aantal niet gebruikte vervoerspassen van € 15.500. En minder beroep op
de aanschaf van elektrische rolstoelen € 11.000 en scootmobielen van
€ 23.500. Deze meevallers worden gecompenseerd door hogere
onderhoudskosten voor rolstoelen van € 13.000.
Deelprogramma 7.1 Volksgezondheid
Op dit deelprogramma is ten opzichte van de begroting een nadeel van
€ 89.000 gerealiseerd. De ontvangen rijksbijdrage op basis van de
tijdelijke regeling Centra voor Jeugd en Gezin is niet verantwoord in
2009 evenals in 2008 omdat het CJG nog niet tot stand is gebracht. De
kosten zijn echter ook niet gemaakt, per saldo geeft dit een positief
resultaat van € 20.000. Het lokaal gezondheidsbeleid is met € 4.000
overschreden door het project Weerbaarheid. Aan de totstandkoming van
het Elektronisch Kind Dossier is ruim € 3.000 meer besteed dan was
geraamd. Het overige verschil betreft uren.
Deelprogramma 7.2 Afvalstoffenverwijdering
Het voordeel van € 261.000 op dit deelprogramma bestaat in hoofdlijnen
uit lagere bijdrage aan de SANOG (voordeel € 74.000), niet uitgegeven
bijdragen voor de sanering van de Langerijp van € 173.000. Hogere
lasten van € 11.000 voornamelijk wegens de ondergrondse containers van
De Rank. De overige posten vielen per saldo € 25.000 voordeliger uit
dan begroot.
Deelprogramma 7.3 Riolering
Op dit deelprogramma is ten opzichte van de begroting een voordeel van
€ 71.000 gerealiseerd. De onderhoudskosten vallen voor € 52.000 mee.
Daarnaast zijn de uitgaven van het gemeentelijk rioleringsplan in 2009
ruim onder budget gebleven, voordeel € 19.000.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
23
Deelprogramma 8.1 Ruimtelijke ordening
Bij de beleidsrapportage per 1 oktober 2009 is € 50.000 van het budget
doorgeschoven naar het jaar 2010. Achteraf is gebleken dat een groter
deel van het meerjarenprogramma herziening en digitalisering
bestemmingsplannen is uitgevoerd dan was ingeschat. Nadelig resultaat
€ 28.000.
Deelprogramma 8.2 Volkshuisvesting
Van het voordelig verschil van € 18.000 is € 12.500 veroorzaakt door
het niet besteden van de stelpost wonen, welzijn en zorg.
Deelprogramma 8.3 Stedelijke vernieuwing
Op dit deelprogramma is ten opzichte van de begroting een voordeel van
€ 46.000 gerealiseerd. De kosten van herstructurering van de wijk
Opwierde vielen per saldo € 13.000 lager uit dan begroot.
Deelprogramma 8.4 Bouwtoezicht
Het totale voordeel is € 60.000. De leges voor bouwvergunningen vallen
€ 15.000 lager uit, wegens het terugvallen van aanvragen in verband met
de economische crisis.
Deelprogramma 8.6 Grondexploitatie
Ten opzichte van de begroting is op dit deelprogramma een extra nadeel
van € 120.000 verantwoord. Dit bestaat voor € 77.500 uit een negatief
resultaat op de exploitatie Overdiep en voor € 33.000 op de exploitatie
Westersingel. Van het resultaat van de exploitatie Overdiep wordt
voorgesteld bij resultaatbestemming deze uit de reserve wijk- en
centrumvernieuwing te bestemmen ten bate van de algemene reserve. De
overige afwijkingen betreffen een aantal kleinere posten.
Deelprogramma 9.1 Beleggingen en deelnemingen
Op dit deelprogramma is ten opzichte van de begroting een voordeel
ontstaan van € 24.000. In de beleidsrapportage van oktober is gemeld
dat de overtollige liquide middelen tijdelijk zijn belegd bij BNG
Capitalmanagement (BCM). Het dividend wordt bijgeschreven op de waarde
van de participaties, dit was nog niet geraamd.
Deelprogramma 9.2 Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De uitkering uit het gemeentefonds is bijna € 35.000 (0,2 %) hoger
uitgevallen, o.a. door een afrekening uit het uitkeringsjaar 2007 van
€ 17.000 en vaststelling middels de novembercirculaire 2009 van
aantallen uitkeringsgerechtigde, lokale- en regionale klanten,
woonruimten en omgevingsadressen dichtheid samen € 18.000 meer.
Deelprogramma 9.3 Algemene Dekkingsmiddelen
Het nadeel van de algemene dekkingsmiddelen van € 184.000 wordt
veroorzaakt door de stelpost voor prijsontwikkeling van € 140.000
besparing welke in de begroting was opgenomen. Deze is binnen de
verschillende deelprogramma’s gedeeltelijk gerealiseerd. dit is echter
moeilijk aan te geven. Daarnaast heeft er een dotatie plaatsgevonden in
de voorziening dubieuze debiteuren in verband met de mogelijke
oninbaarheid van de regulier debiteuren (zie toelichting balans).
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
24
Deelprogramma 9.4 Waardering onroerende zaken
De kosten van waardering van onroerende zaken zijn per saldo € 64.000
lager uitgekomen dan was begroot. Op de totale kosten WOZ exclusief
uren is € 22.000 minder uitgegeven dan begroot. De effecten van het
modelmatig waarderen van de woningen en een groot gedeelte van de nietwoningen heeft een positief effect op de externe kosten. Verder worden
de werkprocessen steeds verder geperfectioneerd.
Deelprogramma 9.5 Onroerende zaakbelastingen
Op dit deelprogramma is ten opzichte van de begroting een voordeel
gerealiseerd van € 35.000. De opbrengst van gebruikers van nietwoningen is
€ 9.000 hoger en de opbrengst van eigenaren van nietwoningen € 36.000 hoger. Hiervoor genoemde voordelen hebben voor de
helft betrekking op oudere jaren. De kosten van heffing en invordering
vielen € 8.000 nadeliger uit.
Deelprogramma 9.6 Algemene baten en lasten
Het saldo op de exploitatie via kostenplaatsen is in 2008 € 313.000
meer voordelig uitgekomen dan was begroot.
De kosten van interne ondersteuning zijn aanzienlijk hoger uitgekomen
(€ 264.000) dan was geraamd, door een tekort van ongeveer € 100.000 op
de uitgaven aan ICT. Voor de helft door hogere bijdragen aan het
gemeenschappelijk centrum en anderzijds door onderhoudskosten aan
applicaties en het lokaal netwerk vanwege het PDA-project en het
doorbelastingsproject. Daarnaast is bij een nagenoeg gelijk gebleven
omslagbasis een tekort ontstaan op mensuren van € 164.000 door meer
uren dan geraamd op de binnendienst.
De kosten van groenonderhoud in de gemeente worden tegen een normtarief
doorbelast aan de groenobjecten; hierop is een overschot van € 44.000
gerealiseerd. Op de kostenplaats rente en afschrijving is in 2009 is
een klein voordeel behaald door niet verschuldigde rente van € 35.000.
Een combinatie met meevallende lasten en een gunstige urenomzet heeft
per saldo geresulteerd in een overschot van het verschil op de
kostenplaats voor personeelskosten.
Deelprogramma 9.7 Mutaties in reserves
In dit deelprogramma vormt zich het spiegelbeeld van alle overige deelprogramma’s; meer of minder bestedingen in overige deelprogramma’s
leiden in veel gevallen tot minder of meer toevoegingen aan reserves.
Doordat in 2009 de gewone exploitatiekosten gunstiger zijn uitgevallen
of projecten zijn vertraagd is € 235.000 meer toegevoegd aan reserves
en € 456.000 minder hieruit terugontvangen. De belangrijkste invloed
werd uitgeoefend door reservering van overschotten op de
afvalstoffenheffing en rioolheffing (extra dotaties € 197.000 resp.
€ 84.000) en minder bestedingen ten laste van het fonds wijk- en
centrumvernieuwing (€ 224.000)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
25
Conversietabel programma’s
naar producten
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
26
Pagina
Programma's - Producten
x € 1.000
Programma 0 Algemeen bestuur
Product Gemeenteraad en raadscommissies
Product Burgemeester en wethouders
Product Rechtsbescherming
Product Rechtsbescherming
Product Representatie
Product Bestuursondersteuning
Product Medezeggenschap O.R. + G.O.
Product Aansprakelijkheid
Product Algemene promotie en voorlichting
Product Verkiezingen
Product Bevolkingsadministratie en Burgerlijke Stand
Product Rijbewijzen, reisdocumenten en identiteitskaarten
Product Bevolkingsadministratie en Burgerlijke Stand
Product Rijbewijzen, reisdocumenten en identiteitskaarten
Product Bestuurlijke samenwerking
Product Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
Totaal programma 1 Algemeen bestuur
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
132
428
39
52
337
102
27
367
33
333
256
183
221
2.509
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Product Brandweer
Product Regionale brandweer en rampenbestrijding
Product Integraal veiligheidsbeleid
product Politie
Product Openbare veiligheid
Product Vergunning / beleid bijzondere wetten
Product Vergunning / beleid Alg.Plaats.Verordening
Totaal programma 1 Openbare orde en veiligheid
246
289
21
55
30
34
49
725
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Product Reconstructie en aanpak van wegen
Product Onderhoud verhardingen en beheer wegen
Product Openbare verlichting
Product Gladheidsbestrijding
Product Straatvegen en afvalbakken
Product Bermen, sloten en duikers
Product Bruggen, remmingwerken en steigers
Product Wegmarkeringen en wegmeubilair
Product Verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen
Product Parkeren
Product Gemeentelijke waterwegen
Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
893
629
220
102
177
156
645
107
192
32
366
3.520
Programma 3 Economische zaken
Product Bevordering ontwikkeling bedrijfsleven
Product Inzameling kadavers
Totaal programma 3 Economische zaken
134
4
138
16
32
168
216
11
3
26
0
2
3
45
5
6
4
20
35
-
LASTEN
132
428
39
52
321
102
27
367
33
302
88
183
221
2.294
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
127
397
8
31
52
354
112
27
298
27
329
350
2362389
221
2.638
235
289
18
29
30
32
46
680
23
150
32
328
533
127
397
8
31
52
331
112
27
298
27
329
200
239462
221
2.105
133
410
6
28
63
431
111
29
319
60
317
391
2468541
223
2.971
240
314
21
55
30
9
49
719
11
8
3
26
0
2
3
53
229
306
18
29
30
7
46
666
246
334
21
50
29
5
79
765
893
624
220
102
177
156
645
107
186
29
346
3.484
1.629
601
215
102
177
145
528
89
214
92
148
3.939
324
19
6
4
20
373
1.304
582
215
102
177
145
528
89
207
89
128
3.566
1.240
586
203
140
166
147
492
40
90
83
86
3.272
134
4
138
147
4
151
147
4
151
91
2
94
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
-
Rekening 2008
BATEN
SALDO
LASTEN
-
32
23
159
31
383
627
18
20
2
30
133
379
6
28
63
408
111
29
319
60
317
232
2499159
223
2.344
1
2
74
228
314
19
20
29
4
76
691
209
23
9
6
28
275
1.031
563
203
140
166
147
492
40
82
77
58
2.998
-
11-
92
2
95
Pagina
27
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
28
Pagina
Programma's - Producten
x € 1.000
Begroting 2009 (primitief)
LASTEN
BATEN
Programma 4 Onderwijs
Product Openbare basisscholen (St.openbaar onderwijs Marenland)
Product Gymzaal Oling
Product Gymzaal Abel Eppensstraat 18
Product Gymzaal Mr.A.T.Voslaan (Burg.Klauckelaan 38)
Product Gem. lokaal huisvestingsbeleid openbaar basisonderwijs
Product Bijzondere basisscholen
product Gymzaal Dijkhuizenweg
Product Gemeentelijk lokaal huisvestingsbeleid bijzonder basisonderwijs
Product Scholen voor speciaal basisonderwijs
Product Gymzaal Pastorielaan 2
Product Gemeentelijk lokaal huisvestingsbeleid speciaal onderwijs
Product Gem. lokaal huisvestingsbeleid openb. VMBO / HAVO / VWO
Product Noorderpoortcollege
Product Leerplicht
Product Schoolbegeleiding / onderwijsachterstanden
Product Leerlingenvervoer
Product Stelpost onderwijshuisvesting
Product Volwasseneneducatie
Totaal programma 4 Onderwijs
38
2
56
64
274
15
53
186
5
44
96
263
115
234
139
294
2
1.880
Programma 5 Cultuur en recreatie
Product Openbare bibliotheek
Product Instituut voor alle kunstvormen I.V.A.K.
product Ontwikkelingssamenwerking
Product Sportbeleid en sportsubsidies
Product Sportcentrum Eelwerd
Product Binnensportaccommodaties
Product Buitensportaccommodaties
Product Buitensportaccommodaties
product Kunst en cultuur
Product Restauratie en onderhoud monumenten
Product Beheer van monumenten in gemeente-eigendom
product Oudheidkunde en musea
Product Uitvoering bomenverordening
Product Landschapsbescherming en natuur- en milieueducatie
Product Onderhoud plantsoenen
Product Aanleg en vervanging van openbaar groen
Product Park Ekenstein
Product Toerisme en V.V.V.
product Vaarrecreatie
Product Plaatselijke evenementen
Product Olingerhoogte (Hooge Horne)
Product Overige ongebouwde eigendommen
Product Nationale feest- en gedenkdagen
product Kunst en cultuur
Product Speelplaatsen
Totaal programma 5 Cultuur en recreatie
267
123
1
121
491
87
154
52
25
15
96
12
2
828
74
47
78
65
47
12
42
15
43
2.696
SALDO
14
8
9
20
9
86
1
145
14
49
120
0
1
3
1
1
20
5
11
1
0
225
Begroting 2009 (na wijziging)
LASTEN
BATEN
38
2
42
57
274
15
44
166
5
36
96
263
115
148
139
294
2
1.735
18
2
49
53
367
1646
177
5
41
262
299
98
245
139
158
1.942
267
109
1
72
371
87
154
52
25
15
96
11
2
825
73
46
78
45
43
1
41
15
43
2.471
267
123
1
134
587
87
2
152
125
19
57
209
12
2
828
81
51
81
251
50
54
42
15
3
43
3.276
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Rekening 2008
LASTEN
BATEN
SALDO
14
8
9
9
22
147
1
157
365
14
65
120
0
4
62
1
3
9
73
5
95
1
0
450
18
2
34
46
367
1637
177
5
33
262
277
98
98
139
2
1.577
31
2
49
67
421
15
51
188
3
39
284
314
0
64
213
138
0
200
2.081
267
109
1
69
467
87
1
152
121
19
57
147
11
2
825
73
2281
251
46
4141
15
3
43
2.825
269
122
2
149
598
101
1
156
145
14
51
206
33
2
828
109
53
46
256
58
54
14
24
3
51
3.346
SALDO
13
8
21
16
9
8
22
138
0
162
397
8
2
66
141
0
2
62
0
9
9
72
4
95
0
0
471
31
2
36
59
400
142
188
3
31
284
292
0
64
76
138
0
39
1.684
269
113
1
82
457
101
1
156
145
12
51
144
33
2
818
99
1946
256
54
4114
24
3
51
2.875
29
Pagina
Programma's - Producten
x € 1.000
Begroting 2009 (primitief)
LASTEN
BATEN
Programma 6 Sociale voorzieningen
en maatschappelijke dienstverlening
Product Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
Product Wet Werk en Bijstand - Werkdeel
Product Wet Sociale Werkvoorziening
Product Trajectbegeleiding ex-werknemers De Eendracht
Product Inkomensvoorzieningen vanuit het rijk
Product Gemeentelijk minimabeleid
Product Minderheden
Product Ouderenbeleid
product Maatschappelijke hulpverlening
Product Inburgering nieuwkomers en oudkomers
Product Opvang asielzoekers K.C.O.'s en Z.Z.A.-plaatsingen
Product Tijdelijke opvang asielzoekers
Product Huishoudelijke verzorging
product Sociaal cultureel werk
Product Buurtwerk
Product Kinderopvang
Product Peuterspeelzalen
Product coördinatie en uitvoering Wet Voorzieningen Gehandicapten
Totaal programma 6 Soc.voorz.en maatsch. Dienstverlening
Programma volksgezondheid en milieu
Product Gezondheids- en verslavingszorg
Product Gezondheids- en verslavingszorg
Project Gezondheids- en verslavingszorg
Product Vuilinzameling en vuilafvoer
Product Voormalige stortplaats Langerijp
Product Reconstructie en planmatige aanpak riolen
Product Onderhoud en beheer riolen incl. pompen en gemalen
Product Bestrijding en voorkoming milieuverontreiniging
Product Bodemsanering
Product Plaagdierbestrijding
Product Gesloten begraafplaatsen
Product Begraafplaats Rusthof
Product Begraafplaats Stilleweer
Totaal programma 7 Volksgezondheid en milieu
SALDO
79
5.725
5.243
199
670
36
33
177
176
3
9
1.746
382
11
78
128
851
15.547
62
4.760
5.081
168
49
59
0
125
17
10
18
10.349
437
1.327
1
743
309
224
31
12
13
107
107
3.310
194
1.532
946
12
50
2.734
Begroting 2009 (na wijziging)
LASTEN
BATEN
17
965
162
31
621
36
33
177
117
3
9
1.621
382
11
61
118
833
5.198
244
2051
743
637224
31
12
13
95
56
576
79
6.291
5.669
199
760
39
37
195
261
3
9
1.543
408
11
78
128
996
16.705
211
220
12
1.384
176
674
332
265
28
12
13
107
113
3.547
Rekening 2008
LASTEN
BATEN
SALDO
62
5.366
5.507
168
75
6
144
0
145
17
10
18
11.518
194
1.567
181
946
28
612
50
2.973
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
17
925
162
31
685
39
31
195
117
3
9
1.398
408
11
61
118
978
5.188
211
27
12
183176
493
614237
33
12
13
95
63
574
186
6.317
5.659
0
302
743
35
19
187
213
5
11
1.507
431
7
31
119
943
16.716
325
151
14
1.318
3
652
282
283
72
6
13
106
111
3.335
SALDO
158
5.369
5.507
0
260
101
6
124
0
9
169
21
9
1
11.735
10
141
1.589
181
945
28
612
42
2.942
28
949
152
0
43
642
35
12
187
89
5
2
1.338
431
7
10
110
941
4.980
315
10
14
2713
471
663256
78
6
13
94
70
393
30
Pagina
Programma's - Producten
x € 1.000
Begroting 2009 (primitief)
LASTEN
BATEN
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Product Structuur- en bestemmingsplannen
Product Woningbouwcorporaties
Product Verbetering-aanp. particuliere (huur)woningen
Product Gebouwen niet bestemd voor de openbare dienst
Product Stedelijke vernieuwing
Product Bouw- en woningtoezicht
Product Woonschepenhaven
Product Verbeteren woonkwaliteit
Product Bouw- en woningtoezicht
Product Landerijen
Product Niet in exploitatie genomen (bouw)grondcomplexen
Product Bouwgrondexploitatie bestemmingsplannen Oling
Product Bouwgrondexploitatie bestemmingsplannen Opwierde
Product Bouwgrondexploitatie bestemmingsplannen Stadscentrum
Product Bouwgrondexploitatie industrie- en bedrijfsterreinen
Totaal programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Programma 9 Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Product Beleggingen en deelnemingen
Product Beleggingen en deelnemingen
Product Beleggingen en deelnemingen
Product Algemene uitkering gemeentefonds
Product Algemene dekkingsmiddelen
Product Waardering Onroerende Zaken
Product Onroerende Zaakbelastingen gebruikers
Product Onroerende Zaakbelastingen eigenaren
Product Kosten van heffing Onroerende Zaakbelastingen
Product Kosten van heffing Reclamebelasting
Product Saldi van kostenplaatsen
product Mutaties reserves (lasten)
product Mutaties reserves (baten)
Product Begrotingssaldo
Totaal programma 9 Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Eindtotaal
307
39
3
2
385
647
11
16
15
8
610
327
2
1.701
SALDO
1
3
315
10
1
6
610
68
2
346
Begroting 2009 (na wijziging)
LASTEN
BATEN
307
38
2
385
332
0
16
14
2
258
1.355
371
23
3
2
415
606
11
16
15
8
173
346
1.469
92
3.550
79614.579363
349
2.141165431
1.39317.930-
971
6
5
129349
73
7712.048
59
13.306
49.774
27
5
363
349
67
6
431
1.248
822
14.584
2.207
170
1.393
19.178
33.274
33.274
-
0
Rekening 2008
LASTEN
BATEN
SALDO
8
1
3
SALDO
363
22
2
170
591
0
16
15014
2
16361
275
1.650
515
4
3
375
517
12
27
010
9
129
356
1.162
36
3.155
11.549
493
14.355
302
1.964
36
147
2.764
31.609
10.57848714.350129349
3021.96437
22412.048
2.76459
18.304-
0973
9
5
72
285
0067
13
178
12.266
0127
13.996
71
11.508
493
14.390
17
311
1.998
36
715
2.308
31.846
49.774
-
49.732
49.732
245
15
10
150
1
6
189
151.194
92
1.900
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
8
1
251
12
11
135
3
6
145
4760
36
1.365
507
3
3
124
505
1
27
1357
2
16360
402
1.790
7110.53448414.38555
285
3111.99831
13
53712.266
2.308127
17.8500
Pagina
31
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
32
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
Nog
door
33
de
gemeenteraad
te autoriseren
begrotingsoverschrijdingen
in het jaar 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
34
Nog door de Raad te autoriseren begrotingsoverschrijdingen in het jaar
2009
De reguliere exploitatiebudgetten voor het jaar 2009 zijn voor het laatst
bijgesteld aan de hand van de beleidsrapportage naar de situatie en de prognose
per 1 oktober 2009.
Het is bijna niet te vermijden dat zich in de periode oktober tot en met
december omstandigheden voordoen die het college van burgemeester en wethouders
noodzaken tot uitvoering van activiteiten waarvoor op dat moment geen budget
van de gemeenteraad meer kan worden gevraagd. Daarnaast ligt van een veelheid
aan onderwerpen in het oorspronkelijke besluit van de gemeenteraad besloten dat
afwijkingen van de beschikbaar gestelde budgetten moeten worden verrekend met
daartoe aangewezen reserves van de gemeente. Formeel leidt dit tot
begrotingsonrechtmatigheid van al dan niet beperkte omvang.
Om deze reden is hieronder een overzicht opgenomen van de overschrijdingen van
budgetten voor externe lasten, voor zover per saldo per deelprogramma een
afwijking is ontstaan van meer dan € 25.000:
Deelprogramma:
4.1
5.3
8.1
9.3
Begrotingsoverschrijding
Nadelig:
Voordelig:
Onderwijs
Sport
Ruimtelijke ordening
Algemene dekkingsmiddelen
€
€
€
€
34.874,52
53.276,22
28.948,72
143.312,45
Deelprogramma 4.1 Onderwijs
De energielasten van de schoolgebouwen A.T.Voslaan en Olingertil waren
aanzienlijk hoger dan de rijksvergoeding. Op grond van afspraken met de
schoolbesturen blijven de meerkosten van € 34.874 ten laste van de gemeente.
Deelprogramma 5.3 Sport
Bij de overgang van zwembadpersoneel van Sportcentrum Eelwerd naar het nieuwe
zwembad Dubbelslag per 31 december is het verschil in arbeidsvoorwaarden
afgekocht. Mede als gevolg hiervan is het budget voor salariskosten
overschreden met € 29.359. De inhuur van derden voor beheer van de sporthal
kostte € 13.273 meer dan voorzien en de voorbereiding van de overgang naar
Dubbelslag vergde € 14.003 meer dan begroot. Het restant van de afwijkingen
bestaat uit een aantal kleinere mee- en tegenvallers.
Deelprogramma 8.1 Ruimtelijke ordening
Bij de beleidsrapportage per 1 oktober 2009 is € 50.000 van het budget
doorgeschoven naar het jaar 2010. Achteraf is gebleken dat een groter deel van
het meerjarenprogramma herziening en digitalisering bestemmingsplannen is
uitgevoerd dan was ingeschat. Nadelig resultaat € 28.948.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
35
Deelprogramma 9.3 Algemene dekkingsmiddelen
Het nadeel van de algemene dekkingsmiddelen van € 143.312 wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door de stelpost voor prijsontwikkeling van € 140.000 besparing
welke in de begroting was opgenomen. Deze is binnen de verschillende
deelprogramma’s gedeeltelijk gerealiseerd. dit is echter moeilijk aan te geven.
Daarnaast heeft er een dotatie plaatsgevonden in de voorziening dubieuze
debiteuren in verband met de mogelijke oninbaarheid van de regulier debiteuren.
Aangezien dit overzicht deel uit maakt van de jaarrekening 2009 worden de
vermelde negatieve begrotingsoverschrijdingen terzake van de deelprogramma’s
Onderwijs-huisvesting, Sport, Ruimtelijke ordening en Algemene dekkingsmiddelen
geacht te zijn geautoriseerd door de gemeenteraad bij ongewijzigde vaststelling
van de jaarrekening en het jaarverslag in de raadsvergadering van 17 juni 2010.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
36
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
37
Balans
met toelichting
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
38
Balans per 31 december 2009
ACTIVA
2009
2008
€
€
Vaste activa
Materiele vaste activa
- economisch nut
- openbare ruimte maatschappelijk nut
17.804.644
7.518.225
17.341.548
7.691.257
464.888
6.023.683
2.136.267
1.156.017
204.201
39.774
110.666
671.358
204.201
144.258
116.564
35.458.364
26.202.367
Voorraden
- in exploitatie genomen bouwgronden
- niet in expl. genomen bouwgronden
- grond- en hulpstoffen
2.376.692
331.577
35.736
1.547.181
289.397
59.793
Uitzettingen < 1 jaar
- vorderingen op openbare lichamen
- overige vorderingen
- voorziening voor dubieuze debiteuren (negatief)
1.337.080
5.802.191
123.393-
627.111
6.457.996
147.836-
Financiele vaste activa
- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
- overige uitzettingen
- leningen aan woningstichtingen
- lening aan deelneming
- kapitaalverstrekking aan deelneming
- leningen aan overige verbonden partijen
- overige langlopende leningen
- bijdragen activa eigendom van derden
Totaal vaste activa
33.181
Vlottende activa
Liquide middelen
- saldi kas, bank en giro
7.637
88.333
247.320
110.648
Totaal vlottende activa
10.014.840
9.032.623
TOTAAL GENERAAL
45.473.204
35.234.990
Overlopende activa
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
39
Balans per 31 december 2009
PASSIVA
2008
2009
Vaste Passiva
Eigen Vermogen
- algemene reserve
- bestemmingsreserves tarieven
- overige bestemmingsreserves
- resultaat na bestemming
Voorzieningen
Vaste schulden > 1 jaar
onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken
- binnenlandse verzekeringsmaatschapijen
door derden belegde gelden
waarborgsommen
Totaal vaste passiva
€
€
12.652.272
1.258.149
4.718.080
126.696
2.576.753
1.085.535
4.503.717
504.608
2.308.624
1.211.587
15.380.732
17.323.445
994.065
5.242
961.177
4.905
37.443.860
28.171.728
Vlottende schulden < 1 jaar
- kasgeldleningen
- bank- en giro saldi
- overige schulden
1.172.069
5.024.200
1.000.000
117.063
4.193.925
Overlopende passiva
1.833.075
1.752.277
Totaal vlottende passiva
8.029.344
7.063.265
45.473.204
35.234.990
Vlottende passiva
TOTAAL GENERAAL
Verstrekte garanties voor rente en aflossing
van geldleningen, aangegaan door derden
3.547.714
* zie toelichting ten aanzien van gewaarborgde leningen woningcorporaties
Verplichtingen uit hoofde van leasecontracten
1.592
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
1.159.694
3.980
Pagina
40
GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
Inleiding
Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is
bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.
De jaarrekening 2009 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording 2004.
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd t.o.v. vorige jaren.
Alle bedragen zijn in euro's vermeld.
Waarderingsgrondslagen.
Vaste activa
Algemeen.
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs of aanschafprijs verminderd met afschrijvingen,
eventuele bijdragen in de kosten van investeringen met een maatschappelijk nut en eventuele beschikkingen over
reserves terzake van investeringen met een maatschappelijk nut. De afschrijvings-termijn is gebaseerd
op de verwachte economische levensduur en het nuttigheidscriterium.
Van de immateriele vaste activa worden kosten verband houdend met het sluiten van geldleningen over een
periode van maximaal 10 jaar dan wel over de kortere periode van de nieuw afgesloten geldlening lineair afgeschreven.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling t.b.v. een investering worden in maximaal 5 jaar lineair afgeschreven ingeval
- de gemeente het voornemen heeft het actief te gebruiken of verkopen.
- de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vast staat
- het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren
- de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
De waardering van de deelnemingen vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
De effecten worden gewaardeerd tegen nominale waarde(obligaties) en koerswaarde (aandelen)
De bouwgronden en onderhanden werken ( in exploitatie genomen bouwgronden) zijn gewaardeerd
tegen historische vervaardigingprijs verminderd met opbrengsten grondverkopen en overige bijdragen en
vermeerderd dan wel verminderd met de rente over de boekwaarde per 1 januari 2009.
Immateriele vaste activa
Onder Immateriële vaste activa worden begrepen die vaste activa die niet stoffelijk van aard zijn, niet onder
de financiële activa worden begrepen en niet kunnen worden aangemerkt als ongedekte tekorten.
Immateriële vaste activa kunnen worden onderscheiden naar:
- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio en
- kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Materiele vaste activa
Onder de materiële vaste activa zijn opgenomen de investeringen in:
- Gronden en terreinen
- Woonruimten
- Bedrijfsgebouwen
- Grond- Weg en waterbouwkundige werken
- Vervoermiddelen
- Machines, Apparaten en Installaties
- Overige materiële vaste activa
Onder de investeringen in Gronden en terreinen, Grond- weg- en waterbouwkundige werken en Bijdragen in activa
van derden bevinden zich naast activa met een economisch nut tevens activa met een maatschappelijk nut.
De overige onderdelen van de Materiële vaste activa betreffen alleen activa met een economisch nut.
Afschrijving vindt in principe lineair plaats met uitzondering van de overige bedrijfsmiddelen,
die worden annuitair afgeschreven.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
41
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en overige verbonden partijen,
verstrekte langlopende geldleningen aan woningbouwcorporaties, verbonden partijen en personeel en
activa in eigendom van derden.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Tevens zijn onder deze post de niet in exploitatie genomen
bouwgronden en onderhanden werk inzake grondexploitaties opgenomen. De laatste zijn gewaardeerd tegen
vervaardigingsprijs, vermeerderd of verminderd met de rente over de waarde per 1 januari 2009.
Vlottende activa
Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen.
Deze activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bij raadsbesluit van 15 juni 2006 is een voorziening voor dubieuze debiteurenvorderingen uit de boekjaren t/m 2005
gevormd, gefinancierd uit de algemene reserve waarop terzake van debiteurenvorderingen ontstaan in de boekjaren
2006 en 2007 en 2009 aanvullende dotaties zijn gedaan ten laste van de exploitatie.
Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de toelichting in het balansonderdeel II. Vorderingen onder
Dubieuze Debiteuren.
Eigen vermogen
Reserves
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene (vrij besteedbare) reserves, bestemmingsreserves die dienen om
ongewenste schommelingen in tarieven op te vangen en overige bestemmingsreserves.
Een nadere uiteenzetting over de reserves is opgenomen in de toelichting op de betreffende balansposten en in de
bijlage reserves en voorzieningen, die in dit boek is opgenomen (zowel in totalen als met toelichting op de mutaties).
Reserves worden gevormd conform terzake genomen besluiten.Ook onttrekkingen geschieden conform daartoe
genomen besluiten.Onttrekkingen ten behoeve van investeringen worden direkt in mindering gebracht op de desbetreffende
aanschaffings- of vervaardigingskosten voorzover het investeringen met een maatschappelijk nut betreft.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd om fluctuaties in de exploitatiekosten en risico's op te kunnen vangen.
Een tweetal voorzieningen (personele lasten) is gewaardeerd tegen contante waarde,
hier wordt jaarlijks rente aan toegevoegd.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
42
Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.
Vlottende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De verplichtingen betreffen de
binnen een jaar vervallende schulden.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De verplichtingen voortvloeiende uit het waarborgen van geldleningen zijn op de balans vermeld.
Grondslagen voor de resultaatbepaling.
In de resultatenrekening worden de baten en lasten van de beleidsproducten vermeld.
De baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.
De baten en lasten worden tegen nominale waarde toegerekend aan de perioden waarop deze betrekking
hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn, terwijl winsten eerst
worden verantwoord nadat deze zijn gerealiseerd.
De afschrijvingen worden conform door de raad vastgestelde afschrijvingstermijnen berekend.
Op investeringen die in de loop van het jaar in gebruik worden genomen wordt niet afgeschreven.
De rentelasten worden ten laste van de rekening van baten en lasten verantwoord, behoudens de
rente over bouwgronden. Deze worden bijgeschreven op de boekwaarde van de gronden.
De rentelasten worden berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari.
Bestemmingsreserves met prijscompensatie worden (nog) niet gehanteerd.
Bij bestemmingsreserves met bespaarde rente is een percentage van 5,0 % gehanteerd.
Kostenplaatsen
De verdeling van de apparaatskosten via de kostenverdeelstaat worden op basis van de bij de begroting
vastgestelde tarieven en verdeelsleutels toegerekend aan de overige kostenplaatsen en producten.
Er vindt wekelijks urenverantwoording plaats door alle medewerkers .
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
43
TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIEF
A.
VASTE ACTIVA
Ultimo
31-12-2009
II.
Ultimo
31-12-2008
Materiële vaste activa
25.322.869
25.032.805
Recapitulatie vaste activa met een economisch nut
Gronden en terreinen
Gebouwen
Grond-,weg- en waterkundige werken
Overige duurzame middelen
Totaal
864.171
9.640.446
5.264.422
2.035.606
17.804.644
839.199
9.293.087
5.075.555
2.133.707
17.341.548
Het verloop van de boekwaarden is als volgt:
Gronden en Terreinen met een economisch nut
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen 2009
Verminderingen 2009
Afschrijvingen 2009
Boekwaarde per 31 december 2009
796.231
78.234
717.997
254.983
-198.647
774.333
1.997
772.336
De investeringsmutaties 2009 betreffen :
Aanschaf van gronden bij de kanaalweg en de ruiling van
gronden Westersingel en het sportcentrum
Gronden en Terreinen,uitgegeven in erfpacht
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen 2009
Afschrijvingen 2009
354.754
233.552
121.202
0
121.202
29.368
Boekwaarde per 31 december 2009
91.834
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen 2009
Verminderingen 2009
15.468.026
6.174.939
9.293.087
786.167
0
10.079.254
438.808
Gebouwen
Afschrijvingen 2009
Boekwaarde per 31 december 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
9.640.446
Pagina
44
De investering 2009 bestaat uit :
Uitbreiding Olingertil t.b.v. Jan Ligthartschool
Uitbreiding Olingertil t.b.v. De Citer
Jachthavenkantoor
246.467
369.700
170.000
786.167
Grond- Weg en Waterbouwkundige werken met een economisch nut
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen 2009
Verminderingen 2009
Afschrijvingen 2009
7.127.282
2.051.727
5.075.555
531.540
0
5.607.095
342.673
Boekwaarde per 31 december 2009
5.264.422
De belangrijkste investeringen in 2009 zijn:
Riolering Scharreweersterweg
Riolering G.v.Saksenlaan, ged. Scharreweg-Gerrit Raapstraat
Aanleg riool Ippiusstraat
Maatregelen Wet verontreiniging oppervlaktewater
diverse kleinere rioolprojecten
67.607
385.972
69.080
6.277
2.604
531.540
Als gevolg van BTW-compensatie wordt terugontvangen
100.092
Overige duurzame bedrijfsmiddelen
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen 2009
Afschrijvingen 2009
5.636.256
3.502.548
2.133.708
354.958
2.488.666
453.060
Boekwaarde per 31 december 2009
2.035.606
Ultimo
31-12-2009
De samenstelling van de balanspost is:
Vervoermidddelen
Machines,apparaten en installaties
Overige materiele activa
Totaal
De belangrijkste investeringen in 2009 zijn:
vervanging tankautospuit brandweer
vervanging VW caddy buitendienst
vervanging telefooncentrale
Inrichting Regionaal expertise centrum Noord-Nederland
Servers
Diverse kleine investeringen
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
638.705
730.272
666.629
2.035.606
80.683
23.631
16.039
53.172
159.500
21.933
354.958
Ultimo
31-12-2008
600.078
791.440
742.190
2.133.708
Pagina
45
Recapitulatie vaste activa met een maatschappelijk nut
Gronden en terreinen
Grond-,weg- en waterkundige werken
Totaal
138.286
7.379.939
153.689
7.537.568
7.518.225
7.691.257
Het verloop van de boekwaarden in 2009 is als volgt:
Gronden en Terreinen met een maatschappelijk nut
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen 2009
Afschrijvingen 2009
421.726
268.037
153.689
0
153.689
15.403
Boekwaarde per 31 december 2009
138.286
Grond- Weg en Waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen 2009
Verminderingen 2009
11.068.021
3.530.453
7.537.568
349.174
0
7.886.742
506.803
Afschrijvingen 2009
Boekwaarde per 31 december 2009
7.379.939
De belangrijkste investeringen in 2009 zijn:
Reconstructie Dijkstraat-Oost
Vervanging Steiger en Walbeschoeiing Ekenstein
Vervanging openbare verlichting
Doorsteek De Rank naar Gerrit Raapstraat
Reconstructie Ippiusstraat
Diverse kleinere investeringen
115.530
32.530
74.087
79.450
37.264
10.313
349.174
Investeringsverplichtingen materiële vaste activa per ultimo 2009:
Aan het einde van 2009 rusten op de gemeente een aantal verplichtingen tot afname en betaling van
werkzaamheden en/of duurzame goederen waarvoor reeds in 2009 opdracht is verstrekt aan leveranciers en
waarvan de levering dan wel uitvoering c.q. afronding van de werkzaamheden plaats vindt in 2009.
dan wel uitvoering c.q. afronding van de werkzaamheden plaats vindt in 2009.
Van lopende verplichtingen met een waarde groter dan € 10.000 is hieronder een overzicht opgenomen:
Onderwerp:
verplichting (afgerond):
Walbeschoeiing Eekenstein
Herinrichting Ippiusstraat
Herstructurering Opwierden
Sanering de TIP
15.000
163.000
469.000
2.348.000
Totaal investeringsverplichtingen
2.995.000
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
46
Ultimo
31-12-2009
III.
Ultimo
31-12-2008
Financiële vaste activa
10.135.495
1.169.562
De samenstelling van de balanspost is als volgt:
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
Kapitaalverstrekking deelnemingen
Leningen aan deelneming
Leningen woningstichtingen
Leningen aan overige verbonden partijen
Bijdrage activa in eigendom van derden
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen
Totaal
464.888
1.156.017
2.136.267
0
204.201
110.666
39.774
6.023.683
10.135.495
671.358
0
33.181
204.201
116.564
144.258
0
1.169.562
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerdering / vermindering / afschrijving 2009
671.358
206.470
464.888
0
Boekwaarde per 31 december 2009
464.888
Het betreft hier de volgende kapitaalverstrekkingen :
Deelname in het maatschappelijk kapitaal van de C.V. Fivelpoort
Aandelen Essent / Enexis
Aandelen Waterbedrijf Groningen
Aandelen Bank voor Nederlandse Gemeenten
Aandelen Zwembad Appingedam-Delfzijl
152.510
0
3.000
59.378
250.000
464.888
Kapitaalverstrekking deelnemingen
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerdering / vermindering / afschrijving 2009
0
0
0
1.156.017
Boekwaarde per 31 december 2009
1.156.017
Het betreft hier de volgende kapitaalverstrekkingen :
Deelneming CBL Vennootschap B.V.
Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.
Deelneming Enexis Holding N.V.
Deelneming Essent Milieu Holding N.V.
Deelneming Publiek Belang Electriciteitsproductie
Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.
Deelneming Vordering op Enexis B.V.
Vordering op Verkoop Vennootschap B.V.
24
24
128.011
24.776
53.682
24
24
949.452
1.156.017
Afwikkeling verkoop Essent
In 2009 is de overname door het Duitse enegriebedrijf RWE afgewikkeld. De resultaten hiervan zijn verwerkt in
de voorliggende jaarrekening. Daarnaast zijn de diverse aandeelhouders van het voormalige Essent
aandeelhouder van Netwerkbedrijf Enexis geworden. Het netwerkbeheer blijft hiermee in publieke handen.
De vordering op de Verkoop Vennootschap is bedoeld ter dekking van mogelijke risico's op escrow
en CBL-constructies. Op de balans is een voorziening getroffen voor een zelfde bedrag.
De afwikkeling leidt tot een deelneming in Essent Milieu en Publiek belang Electriciteitsproductie welke in
de toekomst mogelijk worden verkocht. Een precieze opbrengst en afwikkeling in de tijd is niet bekend op
dit moment.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
47
Leningen aan deelneming
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgelost
Boekwaarde per 1 januari 2009
Aflossing ontvangen in 2009
Vermeerdering / vermindering / afschrijving 2009
Boekwaarde per 31 december 2009
0
0
0
2.136.267
2.136.267
Het betreft de volgende lening aan :
- Vordering op Vordering op Enexis B.V.
Uitgesplitst naar looptijd:
Tranche A, looptijd 3 jaar, rente percentage 3,27%
Tranche B, looptijd 5 jaar, rente percentage 4,10%
Tranche C, looptijd 7 jaar, rente percentage 4,65%
Tranche D, looptijd 10 jaar, rente percentage 7,20%
2.136.267
534.067
593.407
593.407
415.385
Afwikkeling verkoop Essent
In 2009 is de overname door het Duitse enegriebedrijf RWE afgewikkeld. De resultaten hiervan zijn verwerkt in
de voorliggende jaarrekening. De hierboven genoemde lening betreft een lening van (voormalig) Moederbedrijf
Essent aan het Netwerkbedrijf ENEXIS welke is verleend om de overname door ENEXIS van het netwerk van
Essent te financieren. Bij de overname is de lening overgenomen door de verschillende aandeelhouders van ENEXIS.
Er wordt naar gestreefd in de toekomst betreffende leningen te herfinancieren op de kapitaalmarkt.
Bovenstaande bedrag is het deel wat door de gemeente Appingedam wordt gedragen.
Leningen aan woningbouwcorporaties
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgelost
Boekwaarde per 1 januari 2009
Aflossing ontvangen in 2009
Boekwaarde per 31 december 2009
351.014
317.833
33.181
33.181
0
Het betrof tot en met 2008 een lening aan de plaatselijk actieve woningbouwcorporatie Woongroep Marenland
Leningen aan overige verbonden partijen
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgelost
Boekwaarde per 1 januari 2009
Aflossing op leningen
204.201
0
204.201
0
Boekwaarde per 31 december 2009
204.201
Het betreft hier de volgende lening :
- Achtergestelde lening aan Enexis (overgegaan bij afsplitsing van Essent)
204.201
Overige Langlopende Geldleningen
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgelost
Boekwaarde per 1 januari 2009
Aanvullend verstrekte lening
Aflossing ontvangen in 2009
1.896.379
1.752.121
144.258
3.022
147.280
107.506
Boekwaarde per 31 december 2009
39.774
Het betreft hier :
- Hypothecaire leningen aan ambtenaren
- Leningen fietsenplan voor ambtenaren
37.348
2.426
39.774
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
48
Overige uitzettingen > 1 jaar
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgelost
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerdering / vermindering / afschrijving 2009
Aflossing ontvangen in 2009
0
0
0
6.023.683
6.023.683
0
Boekwaarde per 31 december 2009
6.023.683
Het betreft :
- Particpaties Absoluuut Rendement BNG Tranche B
- Particpaties Absoluuut Rendement BNG Tranche C
3.014.462
3.009.221
6.023.683
Afwikkeling verkoop Essent
Een deel van het ontvangen bedrag bij verkoop van Essent aan RWE is door de gemeente uitgezet
via de Bank Nederlandse Gemeenten in participaties welke vallen onder de FIDO-wetgeving en zijn
toegestaan. De participaties zijn voornamelijk obligaties van overheden en aanverwante instellingen.
Bijdragen activa in eigendom van derden (investeringen met een economisch nut)
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Vermeerderingen
Afgeschreven in 2009
149.412
46.915
102.497
9.800
112.297
10.253
Boekwaarde per 31 december 2009
102.044
Het betreft hier investeringsbijdragen (mede) ten behoeve van derden :
- bijdrage ICT-glasvezelring Eemsdeltatracé
- bijdrage bouwkosten kleedgelegenheden Voetbalvereniging De Pelikanen
64.594
37.450
102.044
Bijdragen activa in eigendom van derden (investeringen met een maatschappelijk nut)
Aanschafwaarde per 1 januari 2009
waarvan reeds afgeschreven
Boekwaarde per 1 januari 2009
Afgeschreven in 2009
87.355
73.288
14.067
5.445
Boekwaarde per 31 december 2009
8.622
Deze bijdragen kunnen als volgt worden onderverdeeld :
- Eenmalig subsidie Hippisch Centrum
- Investeringssubsidie accommodatie Voetbalvereniging Appingedam
4.765
3.857
8.622
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
B.
49
VLOTTENDE ACTIVA
I
Ultimo
31-12-2009
Voorraden
De balanspost heeft betrekking op de volgende posten:
1 Bouwgronden, niet in exploitatie
2 Bouwgronden in exploitatie
3 Voorraad hulp- en grondstoffen
Boekwaarde per saldo
Ultimo
31-12-2008
2.744.005
1.896.372
331.577
2.376.692
35.736
289.397
1.547.182
59.793
2.744.005
1.896.372
1 De post bouwgronden, niet in exploitatie heeft betrekking op de volgende complexen:
Ultimo
31-12-2009
Ultimo
- industieterrein Woldweg
- bouwgrond Oling
- Zwet/Farmsumerweg
0
251.070
80.507
31-12-2008
44.713
244.684
0
Totaal
331.577
289.397
Per 31 december 2009 bedraagt de oppervlakte van deze gronden 225.640 m2
en de gemiddelde boekwaarde per m2 € 1,47.
2 De boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden betreft de volgende complexen:
Ultimo
- Olingermeeden fase 3
- Olingermeeden fase 4
- Project Bieremastraat
- De Tip fases I en II
- De Tip fase III
- Fokko Ukenalaan
- Westersingel
- Overdiep
- Eendracht-locatie
subtotaal bouwgrondcomplexen
- Gemeentelijke bijdrage infrastructuur De Tip
Ultimo
31-12-2009
-168.433
-1.334.867
0
1.318.782
369.778
117.648
402.060
-33.389
1.595.815
2.267.394
109.298
31-12-2008
-137.569
-1.494.730
0
1.325.903
368.654
121.786
570.062
-742.050
1.406.990
1.419.046
128.136
2.376.692
1.547.182
Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2009
vermeerderingen
Verminderingen
Boekwaarde per 31december 2009
Boekwaarde bouwgrondcomplexen per 31 december 2009
Raming nog te maken kosten -/- bijdragen derden en algemene middelen
Raming nog te realiseren opbrengsten
Geraamd batig eindresultaat
Voor de grondexploitaties met een nadelig eindresultaat kan een beroep worden gedaan
op de reserve bouwgrondexploitatie die per ultimo 2009 een omvang heeft van € 434.884
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de grondexploitatie in het onderdeel
Algemeen van het jaarverslag en naar de bouwrekeningen, opgenomen in het onderdeel Bijlagen.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
1.419.046
3.153.984
-2.305.636
2.267.394
2.267.394
13.910.790
-17.572.502
1.394.318
Pagina
50
3 De voorraad grond- en hulpstoffen bestaat per 31 december 2009 uit de volgende componenten:
- voorraad automatiseringsapparatuur gemeente
12.513
- voorraad hardware en accessoires GEMCC
23.223
35.736
Ultimo
31-12-2009
II
Vorderingen
Ultimo
31-12-2008
7.139.271
7.085.108
Debiteuren Openbare lichamen
Debiteuren algemeen
Debiteuren gemeentelijke heffingen
1.337.080
3.719.713
499.955
627.112
3.299.901
735.021
Nog te ontvangen bedragen t/m 2009
1.534.582
2.156.234
Geconsolideerde debiteurenvorderingen:
- Sportcentrum Eelwerd
- Gemeenschappelijk Computercentrum
47.941
74.457
192.383
Totaal vorderingen
7.139.271
7.085.108
De vorderingen kunnen als volgt worden weergegeven.
Diverse debiteuren
Gedetailleerde specificaties van de vorderingen, alsmede van de afwikkeling daarvan, zijn aanwezig op de
financiële administratie.
De per ultimo 2009 nog openstaande vorderingen op het BTW-compensatiefonds tot een bedrag van € 2.231.451
vormen een onderdeel van de post Debiteuren algemeen.
Dubieuze debiteuren:
Bij raadsbesluit van 15 juni 2006 is een voorziening gevormd van
Ten laste van het resultaat 2006 is gedoteerd terzake van vorderingen 2006
Ten laste van het resultaat 2007 is gedoteerd terzake van vorderingen 2006/7
Ten laste van het resultaat 2009 is gedoteerd terzake van vorderingen 2007/8
Van de dubieuze vorderingen is als oninbaar afgeboekt in 2006
en als oninbaar afgeboekt in 2007
en als oninbaar afgeboekt in 2009
144.500
25.000
111.097
41.000
321.597
47.465
85.296
65.443
198.204
Per 31 december 2009 had de voorziening nog een omvang van
In de periode maart 2009 tot en met juni 2009 zijn de belastingvorderingen opnieuw beoordeeld op inbaarheid.
Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2009 is € 54.462,43
aan belastingvorderingen over de jaren 2006 t.e.m. 2007 oninbaar verklaard. Daarnaast is er 13.000 op
14 januari 2009 oninbaar verklaard over de jaren 2001-2005. Het streven is om voor 1 juli 2010 te
beschikken over inzicht in de inbaarheid van privaatrechtelijke vorderingen uit de jaren 2005 t/m 2009.
Vooralsnog is op basis van de bij ons bekende gegevens voor de reguliere debiteuren een
bedrag opgenomen/ten laste van het resultaat gebracht van € 41.000.
De getroffen voorziening wordt toereikend geacht voor eventueel in 2010 oninbaar gebleken vorderingen.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
123.393
Pagina
51
Ultimo
31-12-2009
III
Liquide middelen
Ultimo
31-12-2008
7.637
88.333
6.250
750
7.000
2.369
2.369
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
IV
Kasrekeningen
Kas Publieksbalie
Voorschotkassen etc.
Banken
Postbank
SNS-Bank
Bank voor Nederlandse Gemeenten
Bank voor Nederlandse Gemeenten inzake Heffen
Bank voor Nederlandse Gemeenten t.b.v. GemCC
637
Totaal banken
637
85.964
7.637
88.333
0
Totaal Liquide middelen
Ultimo
31-12-2009
V
Overlopende activa
607
3.703
80.909
745
0
Ultimo
31-12-2008
247.320
110.649
246.777
543
247.320
110.649
0
110.649
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Vooruitbetaalde bedragen
Diversen
Totaal overlopende activa
Gedetailleerde specificaties zijn aanwezig op de financiële administratie.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
52
PASSIEF
A.
EIGEN VERMOGEN
Ultimo
31-12-2009
1.0
Algemene Reserves
Ultimo
31-12-2008
12.652.272
De algemene reserves betreffen:
Algemene reserve
Gemeentelijk investeringsfonds
Reserve bouwgrondexploitatie
Totaal
Het verloop van de reserves is als volgt:
Stand per 1 januari 2009
Batig saldo 2008
Vermeerderingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december 2009
2.576.752
11.752.349
465.039
434.884
12.652.272
Gemeent.
Algemene
inv.fds
reserve
663.747
663.747
51.187
714.934
249.895
465.039
1.545.621
663.747
367.384
2.576.752
Reserve
bouw
grondexpl.
1.545.621
504.608
2.050.229
10.165.345
12.215.574
463.225
11.752.349
367.384
367.384
72.000
439.384
4.500
434.884
In het onderdeel Algemeen is een nadere toelichting gegeven op de mutaties 2009 en op verwachte
ontwikkeling van de reserves. Tevens is onder de bijlagen van de jaarrekening naast een beknopt overzicht van
reserves en voorzieningen een gespecificeerd overzicht per reserve resp. voorziening opgenomen waarin is
aangegeven wat de aard, de reden van de desbetreffende reserve c.q. voorziening is en welke mutaties daarop
in het jaar 2009 hebben plaatsgevonden.
De vermeerdering van € 10.165.345 heeft betrekking op de verkoop van de aandelen Essent en de verkrijging
van de verschillende deelnemingen en uitstaande leningen van Enexis, Milieu Holding en PBE.
Op het saldo van de Algemene reserve per 31 december 2009 ad € 11.752.000 ligt geen voorbeslag en is
nog € 11.752.000 vrij beschikbaar. Belangrijkste onttrekkingen in 2009 waren de overheveling van
€ 166.000 van het resultaat in verband met het het beheer Eendracht en een deel van de bestemming van
het resultaat over 2008 aan diverse vertraagde projecten die waren gepland in 2008 totaal € 166.500.
Op het saldo van het Gemeentelijk Investeringsfonds per 31 december 2009 ad € 465.000 ligt een voorbeslag voor
diverse projecten tot een bedrag van € 493.000. Belangrijkste onttrekkingen in 2009 en volgende jaren zijn de inzet
van LEADER+ subsidies uit voorgaande jaren en investeringsbijdragen in de verdubbeling van de N 33 en verkeersveiligheidsmaatregelen op de N 360.
De reserve bouwgrondexploitatie heeft een omvang van € 435.000 per 31 december 2009, waarop bij het
afsluiten van de jaarrekening nog nauwelijks voorbeslag is voorzien.
De bestemmingsreserves voor opvang van ongewenste tariefschommelingen zijn in 2009 gestegen met € 190.000
in hoofdzaak als gevolg van meevallende kosten van inzameling en afvoer van afval en eveneens meevallende
kosten van rente en afschrijving door vertraging van investeringen in rioolvernieuwing. Er is een bijdrage ontvangen
inzake afkoppelsubsidie voor riolering waarbij in 2009 nog niet het gehele bedrag is besteed.
Het totaalsaldo van de overige bestemmingsreserves is in 2009 toegenomen met € 214.000. Met name voor huisvesting van het onderwijs, wijk- en centrumontwikkeling en de uitvoering WMO zijn per saldo bedragen opzij gezet.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
53
Ultimo
31-12-2009
2.0
Bestemmingsreserves
Ultimo
31-12-2008
5.976.229
5.589.253
De bestemmingsreserves kunnen worden onderverdeeld in bestemmingsreserves die dienen om ongewenste
schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht:
Vervanging- en buitengewoon onderhoud rioleringen
Reserve inzameling huisvuil
727.556
530.593
567.594
517.941
1.258.149
1.085.535
Fonds bovenwijkse voorzieningen
Reserve huisvesting onderwijs
Gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds
Wijk en centrum vernieuwingsfonds
Fonds voor centrumontwikkeling
Exploitatie De Tip
Baggerfonds
Algemene uitkering / BTW Compensatiefonds
Sportpark
Wachtgeldreserve wethouders
Noodopvang asielzoekers
Lokaal onderwijs achterstandenbeleid
Fonds waterstaatkundige infrastructuur
ELO Appingedam (electronische lagere overheid)
Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Lopende verplichtingen per 31 december
Fonds Kunstuitingen
Gemeentelijk Werkfonds
Olingerhoogte (Hoge Horne)
Overige
250.653
842.720
168.166
1.489.461
100.000
117.003
1.120
247.373
672.129
169.848
1.591.627
140.959
285.275
7.525
96.119
504.891
108.165
334.575
78.200
27.960
44.206
40.651
80.431
111.389
199.285
13.000
80.719
558.795
241.054
212.100
49.250
37.760
44.206
Totaal overige bestemmingsreserves
4.718.080
4.503.718
Totaal reserves i.v.m. tariefschommelingen
en overige bestemmingsreserves :
117.003
96.386
61.794
In het onderdeel Algemeen is een nadere toelichting gegeven op de mutaties 2009 en op verwachte
ontwikkeling van de reserves. Tevens is onder de bijlagen van de jaarrekening naast een beknopt overzicht van
reserves en voorzieningen een gespecificeerd overzicht per reserve resp. voorziening opgenomen waarin is
aangegeven wat de aard, de reden van de desbetreffende reserve c.q. voorziening is en welke mutaties daarop
in het jaar 2009 hebben plaatsgevonden.
Saldo baten en lasten 2009 / 2008
126.696
Het saldo van de rekening van baten en lasten over 2009 is in afwachting van definitieve
besluitvorming hieromtrent, opgenomen in het passief van de balans onder het eigen vermogen.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
504.608
Pagina
54
Ultimo
31-12-2009
B.
Ultimo
31-12-2008
VOORZIENINGEN
I
Voorzieningen
2.308.624
1.211.587
De voorzieningen bestaan uit:
Voorziening wachtgelden
Onderhoudsvoorzieningen div. gebouwen
320.555
134.757
213.685
113.781
Te verwachten overschrijdingsuitkering WPO
Wethouderspensioen
Afkoopsommen onderhoud graven
Voorziening verkoop aandelen Essent
Voorziening Personeel
Voorziening Brede School
Voorziening WWB-werkdeel
Voorziening onderhoud Fivelpoort
Overige
57.050
570.472
56.123
949.499
79.367
94.893
0
26.965
18.943
92.099
540.818
58.704
Totaal
77.356
77.200
37.943
2.308.624
1.211.587
In het onderdeel Algemeen is een nadere toelichting gegeven op de mutaties 2009 en op verwachte ontwikkeling
van de reserves en voorzieningen. Tevens is onder de bijlagen van de jaarrekening naast een beknopt overzicht van
reserves en voorzieningen een gespecificeerd overzicht per reserve resp. voorziening opgenomen waarin is
aangegeven wat de aard, de reden van de desbetreffende reserve c.q. voorziening is en welke mutaties daarop
in het jaar 2009 hebben plaatsgevonden.
De meest in het oog springende mutatie in 2009 betreft de toename van de voorzieningen terzake de verkoop van
de aandelen Essent. Dit betreft de voorziening welke is opgenomen in verband met mogelijke risico's in het
verkochte deel van Essent. De risioc's betreffen de escrow-overeenkomst en cross border leaseconstructies (CBL)
C.
LANGLOPENDE SCHULDEN
I
Ultimo
31-12-2009
Ultimo
31-12-2008
Langlopende schulden
16.380.039
18.289.527
De samenstelling van de langlopende schulden is:
Onderhandse geldleningen van banken
Beleggingen van derden
Waarborgsommen
15.380.732
994.065
5.242
17.323.445
961.177
4.905
Totaal langlopende leningen
16.380.039
18.289.527
Het verloop van de langlopende schulden over 2009 is als volgt:
Schuldrestanten per 1 januari 2009
Opgenomen geldleningen
Toename belegging door derden
Toename waarborgsommen
18.289.527
0
32.888
337
Aflossingen leningen
Schuldrestanten per 31 december 2009
De belegde gelden betreffen € 565.726,89 aan belegde voorzieningen van de gemeenschappelijke regeling
speciaal onderwijs en € 395.450 als tijdelijke geldlening van de Vereniging Noordkwartier ter financiering van
de vervroegde bouw van het deel van de Olingertil dat vanaf medio 2010 in gebruik wordt genomen als
huisvesting van christelijke basisschool De Citer.
De totale rentelast in 2009 bedraagt € 758.958; onder de kortlopende schulden is € 396.954 opgenomen
voor overlopende rente.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
33.225
18.322.752
1.942.713
16.380.039
Pagina
D.
55
VLOTTENDE PASSIVA
I
Ultimo
31-12-2009
Ultimo
31-12-2008
Kortlopende schulden
6.196.269
5.310.988
De balanspost bestaat uit:
Kortlopende schulden
Kasgeldleningen
Rekening-courantsaldi
Kruisposten
Totaal kortlopende schulden
5.024.200
0
1.172.069
0
6.196.269
4.193.925
1.000.000
114.439
2.624
5.310.988
1.999.407
3.021.166
1.959.548
2.033.211
630
2.997
5.024.200
197.093
4.072
4.193.925
0
1.000.000
De kortlopende schulden zijn in de navolgende opstelling weergegeven:
Nog te betalen over alle jaren t/m 2009 (resp. 2008)
Crediteuren (betaalbaar gesteld)
Crediteuren Sportcentrum Eelwerd
Crediteuren Gemeenschappelijk Computercentrum
Terug te betalen waarborgsommen
Totaal kortlopende schulden
Kasgeldleningen
Dit betreft een kasgeldlening, afgesloten met de Bank voor Nederlandse
Gemeenten over de periode 19 december 2008 tot 19 januari 2009 van
Rekening-courantsaldi en kruisposten
Bank voor nederlandse gemeenten
Bank voor Nederlandse Gemeenten Sportcentrum Eelwerd
Bank voor Nederlandse Gemeenten inzake Heffen
Bank voor Nederlandse Gemeenten Gemeenschappelijk Computercentrum
Kruisposten algemeen
Kruisposten Sportcentrum Eelwerd
Totaal
1.124.737
0
22
47.310
0
0
1.172.069
71.836
42.603
2.624
117.063
0
Gedetailleerde specificaties van de schulden op korte termijn, en van de afwikkeling terzake, zijn
aanwezig op de financiële administratie.
II
Overlopende passiva
Ultimo
31-12-2009
Ultimo
31-12-2008
1.833.075
1.752.277
1.831.400
1.675
1.833.075
1.752.277
0
1.752.277
De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Vooruitontvangen bedragen
Diversen
Totaal overlopende passiva
Gedetailleerde specificaties zijn aanwezig op de financiele administratie
Vanaf het boekjaar 2009 dienen ontvangen doeluitkeringen van het rijk voor het deel dat bestemd is voor besteding in
komende jaren te worden verantwoord onder de balanspost Vooruitontvangen bedragen. Tot en met het jaar 2007
vond verantwoording plaats onder de balanspost Voorzieningen.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
56
Ultimo
31-12-2009
III
Gewaarborgde geldleningen
Ultimo
31-12-2008
3.547.714
1.159.694
De gemeente Appingedam heeft zich borg gesteld voor de rente en aflossing van door diverse instellingen
aangegane geldleningen. De risico's uit de achtervangverplichtingen voor garantie van leningen,
aangegaan via het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw of conform de Nationale Hypotheek
Garantie zijn niet opgenomen in dit bedrag. Het risico voor de gemeente is zeer laag; de geldverstrekkers
voorzien de gemeente bovendien niet regelmatig van actuele informatie omtrent hun uitstaande vorderingen.
Van de woningbouwcorporaties zijn de volgende opgaven van restantschulden per 31 december 2009 ontvangen:
Christelijke Woongroep Marenland
Stichting Groninger Huis (voorheen Appingedammer Woningbouw )
Woonzorg Nederland
52.656.352
10.552.672
10.961.294
Terzake van de opgenomen borgstellingen heeft tot en met 2009 geen betaling plaatsgevonden.
Uit hoofde van verleende borgstellingen in het verleden kan de gemeente per ultimo 2009 nog rechtstreeks
aangesproken worden voor de volgende restantschulden :
Noorderpoortcollege
Zwembad Appingedam-Delfzijl Vastgoed B.V.
Voetbalvereniging De Pelikanen, bouw kantine/kleedgebouw
Voetbalvereniging Appingedam, uitbreiding accommodatie
Algemene Stichting Welzijn Appingedam, gebouw Klauckelaan
Waterbedrijf Groningen, aanleg waterleidingen in de provincie
0
2.933.750
58.000 *
105.000 *
291.964
159.000
3.547.714
* Van de voetbalverenigingen is (nog) geen informatie ontvangen
IV
Verplichtingen voortvloeiende uit leasecontracten
Ten behoeve van de onderhoudsgroep algemene dienst wordt een Piaggio Porter Kipper geleased.
Per ultimo 2009 zijn nog 8 maandelijkse leasetermijnen verschuldigd, waarde
1.592
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
57
Specificatie activa
bij balans 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
58
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
59
Pagina
Omschrijving
A/L Afschr.
Aanschafwaarde 1Stat jaren
Desinvestering 1-2009
Vermeerdering
Onderzoek en ontwikkeling A112 EC
Actualiseren riooltekeningen
Bouwkundig onderhoudsbeheersplan 2004 Eelwerd
A
A
Onderzoek en ontwikkeling A112 MN
Groenstructuurplan
Ontwikkelingsvisie groenvoorziening
A
A
Activa eigendom van derden A1333 EC
Bijdrage bouwkosten kleedgelegenh. De Pelikanen
Bijdrage ICT-glasvezelring Eemsdeltatracé
A
A
Activa in eigendom derden A1333 MN
Eenmalig subsidie Hippisch Centrum
Fietspad Eemskanaal zuidzijde, bijdr.Slochteren
Invest.subsidie accomm. Voetbalver.Appingedam
A
A
A
10
Gronden en terreinen A 121 EC
Algemene kosten aanleg begraafplaats Stilleweer
Bijz.basisschool Olingermeeden grondaankoop
Bodemsanering De Wierde
Drainage begraafplaats Rusthof
Gronden Kanaalweg
Gymnastieklokaal Olingermeeden grondaankoop
Ruiling grond Westersingel en sportcentrum
Verspreide percelen
A
A
A
A
A
A
A
A
40
Gronden en terreinen A 121 MN
Groenaanleg renovatie Derk Boeremastraat
Groenplan Oling
Groenvoorziening H. van Iddekingesingel
Uitbreiding/verbetering park Ekenstein 1985
Uitloopgebied Opwierde
Verkoop overhoeken groen
Voetbalspeelveld aan de Reigerstraat
Vermindering
Aanschafwaarde
31-12-2009
Afgeschreven Afschrijving Afgelost t/m Aflossing Afwaardering
t/m 2008
in 2009
2008
in 2009
t/m 2008
Afwaardering Boekwaarde
in 2009
1-1-2009
Boekwaarde
31-12-2009
Rente
Kapitaallasten
0
0
43.196,75
0,00
43.196,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.196,75
0,00
43.196,75
34.121,15
0,00
34.121,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.075,60
0,00
9.075,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
27.750,05
27.750,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.750,05
27.750,05
0,00
27.750,05
27.750,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
15
0
0
79.411,54
70.000,00
149.411,54
0,00
9.800,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
79.411,54
79.800,00
159.211,54
37.581,29
9.333,36
46.914,65
4.380,60
5.872,22
10.252,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.830,25
60.666,64
102.496,89
37.449,65
64.594,42
102.044,07
2.091,48
3.033,36
5.124,84
6.472,08
8.905,58
15.377,66
20
0
0
0
36.077,57
12.705,85
38.571,32
87.354,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.077,57
12.705,85
38.571,32
87.354,74
29.724,52
11.603,85
30.857,28
72.185,65
1.588,23
0,00
3.857,16
5.445,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102,00
0,00
1.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.353,05
0,00
7.714,04
14.067,09
4.764,82
0,00
3.856,88
8.621,70
317,64
0,00
385,68
703,32
1.905,87
0,00
4.242,84
6.148,71
99
0
0
0
0
0
0
0
0
109.663,92
259.469,26
0,00
11.326,35
0,00
43.105,38
372.661,40
4,54
796.230,85
0,00
0,00
0,00
0,00
46.034,55
0,00
208.948,70
0,00
254.983,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.647,00
0,00
198.647,00
109.663,92
259.469,26
0,00
11.326,35
46.034,55
43.105,38
382.963,10
4,54
852.567,10
50.935,08
12.973,44
0,00
9.438,74
0,00
2.155,20
2.731,19
0,00
78.233,65
1.525,32
0,00
0,00
471,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1.997,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.728,84
246.495,82
0,00
1.887,61
0,00
40.950,18
369.930,21
4,54
717.997,20
57.203,52
246.495,82
0,00
1.415,68
46.034,55
40.950,18
380.231,91
4,54
772.336,20
2.936,40
12.324,84
0,00
94,44
0,00
2.047,56
18.496,56
0,24
35.900,04
4.461,72
12.324,84
0,00
566,37
0,00
2.047,56
18.496,56
0,24
37.897,29
A
A
A
A
A
A
A
15
40
15
40
50
99
15
0
0
0
0
0
0
0
12.270,32
42.356,42
59.781,89
84.436,10
180.586,57
0,00
42.294,66
421.725,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.270,32
42.356,42
59.781,89
84.436,10
180.586,57
0,00
42.294,66
421.725,96
10.001,61
31.057,86
19.886,56
49.744,66
125.371,53
0,00
31.974,78
268.037,00
1.106,64
1.027,15
3.985,44
2.168,20
3.842,16
0,00
3.273,36
15.402,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.268,71
11.298,56
39.895,33
34.691,44
55.215,04
0,00
10.319,88
153.688,96
1.162,07
10.271,41
35.909,89
32.523,24
51.372,88
0,00
7.046,52
138.286,01
113,40
564,96
1.994,76
1.734,60
2.760,72
0,00
516,00
7.684,44
1.220,04
1.592,11
5.980,20
3.902,80
6.602,88
0,00
3.789,36
23.087,39
Gronden/terreinen erfpacht A 121 EC
Aankoop erfpachtsrecht c.a. jachthaven
Reconstructie veld 5 Burg. Wellemansportpark
Reconstructie velden 3 en 4 Wellemansportpark
Renovatie hoofdveld V.V. Appingedam
A
A
A
A
15
15
15
0
0
0
0
0,00
85.011,12
193.742,67
76.000,47
354.754,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.011,12
193.742,67
76.000,47
354.754,26
0,00
55.660,49
139.056,32
38.835,88
233.552,69
0,00
6.809,88
17.093,76
5.463,84
29.367,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.350,63
54.686,35
37.164,59
121.201,57
0,00
22.540,75
37.592,59
31.700,75
91.834,09
0,00
1.467,48
3.554,64
1.858,20
6.880,32
0,00
8.277,36
20.648,40
7.322,04
36.247,80
Bedrijfsgebouwen A 123 EC
Aankoop en verkoop voorm. Pinkeltje
Aanpassing De Krabberij i.v.m. aanbouw sporthal
Aanpassing noodstroomvoorziening Stadskantoor
Aanpassing sporthal ivm aanbouw Noorderpoortcoll.
Bouw De Citer, vm. kleuterschool Altijd Zon
Bouw De iemekorf K.O. 1977
Bouw en inrichting De Iemekorf L.O. 1977
Bouw en inrichting De Triangel K.O. 1977
Bouw en inrichting De Triangel L.O. 1977
A
A
A
A
A
A
A
A
A
7
25
44
48
48
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378,45
141.088,89
12.818,76
425.724,29
165.910,07
163.508,43
524.855,13
161.877,37
471.693,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,45
141.088,89
12.818,76
425.724,29
165.910,07
163.508,43
524.855,13
161.877,37
471.693,19
0,00
141.088,89
10.424,23
34.057,93
81.941,57
64.138,95
336.829,46
64.649,05
312.763,07
0,00
0,00
1.096,45
17.028,96
7.633,51
6.210,59
11.751,61
6.076,78
9.933,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,45
0,00
1.298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.096,53
391.666,36
83.968,50
99.369,48
188.025,67
97.228,32
158.930,12
0,00
0,00
0,08
374.637,40
76.334,99
93.158,89
176.274,06
91.151,54
148.996,99
0,00
0,00
54,84
19.583,28
4.198,44
4.968,48
9.401,28
4.861,44
7.946,52
0,00
0,00
1.151,29
36.612,24
11.831,95
11.179,07
21.152,89
10.938,22
17.879,65
5
25
99
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
60
Pagina
Bouw en inrichting gymlokaal A.Eppensstraat
Bouw en inrichting gymlokaal Dijkhuizenweg
Bouw en inrichting gymlokaal Mr. A.T. Voslaan 1977
Bouw gumlokaal MLK-school 1963
Bouw gymlokaal De Delta 1982
Bouw Jan Ligthartschool 1955
Bouw Jan Ligthartschool in Olingermeeden
Bouw Jan Nieuwenhuyzenschool 1956
Bouw kantine sportcentrum Eelwerd 1987
Bouw MLK-school 1963
Bouw noodlokalen voor De Citer
Bouw sporthal Eelwerd 1987
Bouw Stadskantoor Wilhelminaweg 14
Bouw stalling voertuigen Stadswerf
Bouw zoutloods en terreinaanpassing Stadswerf
Bouwkundige uitbreiding MLK-school 1973
Dakbedekking gymlokaal Netweg
Depot voor klein chemisch afval
Energiebesparende maatreg. gymlokaal A.Eppensstr.
Grond De Citer, vm. kleuterschool Altijd Zon
Grond gymlokaal school De Delta 1982
Grond Jan Nieuwenhuyzenschool
Grond school De Delta 1982
Grond uitbreiding MLK-school 1973
Grond voor gymlokaal Abel Eppensstraat
Grond voor gymlokaal MLK-school 1963
Grond voor MLK-school 1963
Herbouw en uitbreiding SBO-school De Wenakker
Ingrijpend onderhoud De Citer 1995
Ingrijpend onderhoud Jan Ligthartschool
Ingrijpend onderhoud Jan Nieuwenhuyzenschool 1997
Integratieverbouwing Jan Ligthartschool 1987
Isolatie De Citer 1983
Jachthavenkantoor
Ommel.College aanpassing gebouw 2007
Ommel.College uitbreiding gebouw 2007
Open leercentrum Ommelander College
Opslagvoorziening Stadswerf
Personen- en rolstoellift in raadhuis
Renovatie kleedkamers Burg. Wellemansportpark
Ruimte buitenschoolse opvang Olingermeeden
Ruimte peuterspeelzaal Olingermeeden (binnen onder
Ruimten logopedie/concierge/adm. MLK school
Scheidingswand sportcentrum 2003
Stadswerf, kantoorruimten opzichters B.O.R.
Stallingsruimte begraafplaats Stilleweer
Techn/ingrijp.onderhoud gymlokaal Dijkhuizenweg
Technisch onderhoud gymlokaal Abel Eppensstraat 19
Toplaag etc. gymlokaal Mr.A.T.Voslaan
Trespa beplating De iemekorf
Trespa beplating De Triangel
Uitbreiding 1 lokaal De Citer 1989
Uitbreiding 1e fase Stadswerf Dijkhuizenweg
Uitbreiding 2006 Olingertil De Citer
Uitbreiding 2006 Olingertil J.Ligthartschool
Uitbreiding 2007 Olingertil De Citer
Uitbreiding Ommelander College 1999
Uitbreiding Ommelander College 2000
Verbetering gymlokaal MLK-school 1990
Verbetering lesgebouw MLK-school 1990
verbouw brandweerkazerne
Verbouw dak stadswerf Dijkhuizenweg
Verbouw De Bron + Altijd Zon tot De Citer 1994
Verbouw Jan Nieuwenhuijzenschool 1988
verbouw stadskantoor
Verbouw Stadskantoor 2006
Verbouw stadswerf Dijkhuizenweg
Vervang.inv. Sportcentrum 10 jaar 1997
Vervang.inv. Sportcentrum 10 jaar 1998
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
23
20
25
43
40
67
40
10
40
25
25
15
15
20
40
25
25
25
15
40
25
15
25
25
40
40
5
20
20
15
15
10
10
31
30
40
40
25
25
10
26
23
7
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169.098,45
129.710,62
291.073,22
57.659,76
260.392,70
124.504,13
1.691.630,41
89.868,42
170.142,22
281.894,52
140.598,35
770.456,37
703.181,67
39.986,36
31.846,66
243.712,03
12.575,83
92.889,95
16.798,06
13.613,41
25.832,80
23.277,65
108.487,05
146.915,86
33.965,45
179,13
2.119,49
885.772,02
120.153,65
7.323,19
182.483,91
21.683,25
29.116,78
0,00
236.799,53
1.200.000,00
113.445,05
12.689,96
107.015,72
10.914,41
140.674,70
345.590,64
16.456,62
84.434,65
19.993,15
0,00
91.089,90
11.696,14
7.272,96
9.764,87
9.764,87
146.010,59
63.504,24
819.922,09
545.591,68
0,00
690.199,71
186.049,91
27.057,82
119.111,03
175.882,29
16.833,28
190.815,52
179.333,67
39.650,04
256.436,06
109.048,93
9.601,92
13.329,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369.700,01
246.466,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.098,45
129.710,62
291.073,22
57.659,76
260.392,70
124.504,13
1.691.630,41
89.868,42
170.142,22
281.894,52
140.598,35
770.456,37
703.181,67
39.986,36
31.846,66
243.712,03
12.575,83
92.889,95
16.798,06
13.613,41
25.832,80
23.277,65
108.487,05
146.915,86
33.965,45
179,13
2.119,49
885.772,02
120.153,65
7.323,19
182.483,91
21.683,25
29.116,78
170.000,00
236.799,53
1.200.000,00
113.445,05
12.689,96
107.015,72
10.914,41
140.674,70
345.590,64
16.456,62
84.434,65
19.993,15
0,00
91.089,90
11.696,14
7.272,96
9.764,87
9.764,87
146.010,59
63.504,24
1.189.622,10
792.058,32
0,00
690.199,71
186.049,91
27.057,82
119.111,03
175.882,29
16.833,28
190.815,52
179.333,67
39.650,04
256.436,06
109.048,93
9.601,92
13.329,79
131.099,95
104.969,32
215.431,63
57.659,76
156.937,15
124.504,13
310.322,84
87.934,99
170.142,22
281.894,52
116.796,51
197.838,24
231.201,26
30.651,42
31.846,66
243.712,03
12.575,92
68.080,19
16.797,85
3.362,91
14.711,56
21.314,02
59.164,60
146.915,86
22.412,00
179,13
2.119,49
182.301,95
58.474,57
7.323,19
75.878,28
21.683,22
29.116,78
0,00
15.774,76
0,00
36.302,40
6.881,92
33.743,80
9.168,03
20.591,04
61.229,80
16.456,62
84.434,65
7.257,72
0,00
40.980,56
7.797,49
7.272,96
9.764,87
9.764,87
83.255,84
59.570,49
5.764,32
2.475,20
0,00
220.864,29
59.536,16
27.057,82
119.111,03
84.497,92
16.344,24
96.412,34
96.584,48
37.349,04
72.537,99
32.320,11
9.601,92
13.329,79
2.714,17
2.249,23
4.727,60
0,00
6.465,97
0,00
46.999,39
138,11
0,00
0,00
11.900,98
14.105,88
24.111,84
1.361,00
0,00
0,00
0,00
7.869,84
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.943,04
5.607,17
0,00
7.614,70
0,00
0,00
0,00
15.786,60
29.812,90
4.537,80
724,00
4.172,29
436,57
3.516,84
8.320,75
0,00
0,00
3.982,80
0,00
4.555,37
779,74
0,00
0,00
0,00
5.704,96
1.800,00
15.082,00
10.730,00
0,00
27.608,04
7.442,00
0,00
0,00
14.083,00
0,00
8.582,12
5.910,64
0,00
35.122,32
3.557,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.717,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.177,24
2.531,00
0,00
0,00
-0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.468,00
0,00
0,00
4.026,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.148,00
488,00
0,00
0,00
2.301,00
0,00
13.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.998,50
24.741,30
75.641,59
0,00
103.455,55
0,00
1.371.589,63
1.933,43
0,00
0,00
23.801,84
572.618,13
383.803,17
6.803,94
0,00
0,00
0,00
24.809,76
0,21
10.250,50
11.121,24
1.963,63
49.322,45
0,00
11.553,45
0,00
0,00
703.470,07
61.679,08
0,00
106.605,63
0,00
0,00
0,00
221.024,77
1.200.000,00
77.142,65
4.340,04
73.271,92
1.746,38
116.056,78
284.360,84
0,00
0,00
12.735,43
0,00
50.109,34
3.898,65
0,00
0,00
0,00
62.754,75
1.802,75
814.157,77
543.116,48
0,00
469.335,42
126.513,75
0,00
0,00
67.236,37
1,04
94.403,18
82.749,19
0,00
183.898,07
63.022,82
0,00
0,00
35.284,33
22.492,07
70.913,99
0,00
96.989,58
0,00
1.324.590,24
1.795,32
0,00
0,00
11.900,86
558.512,25
359.691,33
5.442,94
0,00
0,00
0,00
16.939,92
0,00
10.250,50
11.121,24
1.963,63
49.322,45
0,00
11.553,45
0,00
0,00
680.527,03
56.071,91
0,00
98.990,93
0,00
0,00
170.000,00
205.238,17
1.170.187,10
72.604,85
3.616,04
69.099,63
1.309,81
112.539,94
276.040,09
0,00
0,00
8.752,63
0,00
45.553,97
3.118,91
0,00
0,00
0,00
57.049,79
2,75
1.168.775,78
778.853,12
0,00
441.727,38
119.071,75
0,00
0,00
53.153,37
1,04
85.821,06
76.838,55
0,00
148.775,75
59.465,06
0,00
0,00
1.899,96
1.237,08
3.782,04
0,00
5.172,72
0,00
68.579,52
96,72
0,00
0,00
1.190,04
44.664,24
19.190,16
612,36
0,00
0,00
0,00
1.240,44
0,00
512,52
556,08
98,16
2.466,12
0,00
577,68
0,00
0,00
35.173,56
3.084,00
0,00
5.330,28
0,00
0,00
0,00
11.051,28
60.000,00
3.857,16
216,96
3.663,60
87,36
5.802,84
14.218,08
0,00
0,00
636,72
0,00
2.505,48
194,88
0,00
0,00
0,00
3.137,76
162,24
40.707,84
27.155,88
0,00
23.466,72
6.325,68
0,00
0,00
3.361,80
0,00
4.720,20
4.137,48
0,00
9.194,88
3.151,20
0,00
0,00
4.614,13
3.486,31
8.509,64
0,00
11.638,69
0,00
115.578,91
234,83
0,00
0,00
13.091,02
58.770,12
43.302,00
1.973,36
0,00
0,00
0,00
9.110,28
0,21
512,52
556,08
98,16
2.466,12
0,00
577,68
0,00
0,00
58.116,60
8.691,17
0,00
12.944,98
0,00
0,00
0,00
26.837,88
89.812,90
8.394,96
940,96
7.835,89
523,93
9.319,68
22.538,83
0,00
0,00
4.619,52
0,00
7.060,85
974,62
0,00
0,00
0,00
8.842,72
1.962,24
55.789,84
37.885,88
0,00
51.074,76
13.767,68
0,00
0,00
17.444,80
0,00
13.302,32
10.048,12
0,00
44.317,20
6.708,96
0,00
0,00
61
Pagina
Vervang.inv. Sportcentrum 15 jaar 1996
Vervang.inv. Sportcentrum 15 jaar 1997
Vervang.inv. sportcentrum 15 jaar 1998
Vervang.inv. Sportcentrum 15 jaar 2000
Vervang.inv. Sportcentrum 20 jaar 1996
Vervang.inv. Sportcentrum 20 jaar 1997
Vervang.inv. sportcentrum 20 jaar 1999
Vervang.inv. sportcentrum 20 jaar 2001
Vervang.inv.sportvloer 25 jaar 2001
Vervangen dakbedekking gymlokaal Abel Eppensstraat
Vervangen staander spits stadstoren
Vervanging zinken goten Stadswerf Dijkhuizenweg
Verwarmingsinstallatie gymzaal Dijkhuizenweg
Waterdicht stucwerk kelder Stadskantoor
Zonwering Stadskantoor
Grond-, weg- waterbouwk. A 124 EC
Aanbrengen van IBA's
Aanleg riool Gockingastraat
Aanleg riool Lisstraat
aanleg hwa-riool De Zijlen Solwerderweg
Aanleg riool 1e hofje Rengersstraat
Aanleg riool 3e hofje Graaf Edzardstraat
Aanleg riool 3e hofje Rengersstraat
Aanleg riool 4e hofje Graaf Edzardstraat
Aanleg riool Adamistraat
Aanleg riool Dr. Brinkstraat
Aanleg riool Ippiusstraat
Aanleg riool K.Doormanstraat / D.Boeremastraat
Aanleg riool Pieter Bieremastraat
Aanleg riool Placiusstraat
Aanleg riool Regentesselaan
Aanleg riool Schoolstraat
Aanleg riool Snelgersmastraat
Aanleg riool Solwerderstraat Oost
Aanleg riool Stedeveldln.,Pr.Hendrikstr,J.Brinkstr
Aanleg riool Woldweg
Aanleg rioolgemaal 1e Industrieweg
Aanleg van bergbezinkbassin
Aansluiting riolering percelen bebouwde kom
Afkoppelen riool Sporthal en Passepartout
Afkoppelen riool Stadskantoor
Boordvoorzieningen Nieuwe Diep
Gecompenseerde BTW rioolinvesteringen 2003
Gecompenseerde BTW rioolinvesteringen 2004
Gecompenseerde BTW rioolinvesteringen 2005
Gecompenseerde BTW rioolinvesteringen 2006
Gecompenseerde BTW rioolinvesteringen 2007
Gecompenseerde BTW rioolinvesteringen 2008
HIPPOS-terrein
HWA-riool Doede van Amsweerlaan
Kortsluiten riolering
Kortsluiten riolering fase 2
Maatregelen Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
Persleiding Ekenstein
Reconstructie riolering Opwierde 1998
Riolering v.Saksenln. ged.Scharrew.-K.ter Laanstr
Riolering 2e hofje Rengersstraat
Riolering Beuken-, Kastanje- en Plataanlaan
Riolering Dijkstraat
Riolering Doede van Amsweerlaan
Riolering G.v.Saksenlaan, ged.Kl.Bosstr.-G.Raapstr
Riolering G.v.Saksenln. ged.Scharrew.-G.Raapstr
Riolering Graaf Edzardstraat / 2e hofje G.v.S.laan
Riolering Harm Kuperstraat
Riolering Hooft van Iddekingesingel c.a.
riolering Jukwerd
Riolering Klaas Bosstraat
Riolering Koninginnelaan en Statenlaan
Riolering Marsum/Langerijp
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
25
25
15
30
20
25
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
620,23
5.250,95
793,64
17.180,53
29.029,85
30.180,22
160.689,55
14.307,48
113.466,33
16.582,72
13.650,21
3.857,13
15.490,65
21.803,47
32.342,88
15.468.025,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.166,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620,23
5.250,95
793,64
17.180,53
29.029,85
30.180,22
160.689,55
14.307,48
113.466,33
16.582,72
13.650,21
3.857,13
15.490,65
21.803,47
32.342,88
16.254.192,18
620,23
5.250,95
793,64
17.180,53
29.029,85
30.180,22
160.689,55
14.307,48
17.281,92
12.783,09
11.327,92
2.588,53
8.505,80
6.946,51
14.817,65
6.017.585,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.112,20
633,26
777,88
110,00
634,97
762,60
1.988,40
438.807,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,00
0,00
2.708,00
3.994,00
157.352,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.184,41
3.799,63
2.322,29
989,60
6.984,85
12.148,96
13.531,23
9.293.087,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.072,21
3.166,37
1.544,41
879,60
6.349,88
11.386,36
11.542,83
9.640.446,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.771,04
189,96
116,04
89,04
349,20
607,44
676,56
482.033,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.883,24
823,22
893,92
199,04
984,17
1.370,04
2.664,96
920.841,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249.499,64
0,00
0,00
77.089,45
93.386,97
95.302,61
102.481,59
91.447,59
1.444,11
64.260,00
1.800,00
250.976,37
1.300,00
0,00
192.117,58
411.533,17
0,00
158.573,55
181.932,93
507.767,90
85.776,87
463.210,91
33.367,37
65.909,29
0,00
77.933,66
-18.210,91
-136.660,33
-115.331,61
-178.126,23
-206.827,18
-155.900,55
0,00
27.442,45
426.553,40
421.452,47
27.435,48
16.254,19
254.116,92
151.880,05
108.984,31
72.604,83
32.311,17
57.581,00
137.088,07
31.468,00
118.227,84
106.638,35
322.184,11
231.008,96
106.638,35
71.664,96
118.236,65
916,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.996,20
0,00
1.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.469,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459.306,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.416,58
0,00
0,00
77.089,45
93.386,97
95.302,61
102.481,59
91.447,59
1.444,11
64.260,00
83.796,20
250.976,37
2.950,00
0,00
192.117,58
411.533,17
0,00
158.573,55
181.932,93
507.767,90
85.776,87
463.377,11
33.367,37
65.909,29
0,00
77.933,66
-18.210,91
-136.660,33
-115.331,61
-178.126,23
-206.827,18
-155.900,55
0,00
27.442,45
426.553,40
421.452,47
34.905,11
16.254,19
254.116,92
151.880,05
108.984,31
72.604,83
32.311,17
57.581,00
137.088,07
490.774,68
118.227,84
106.638,35
322.184,11
231.008,96
106.638,35
71.664,96
118.236,65
87.291,95
0,00
0,00
6.164,91
6.593,07
14.978,24
0,00
10.973,88
0,00
7.741,02
0,00
26.547,50
45,96
0,00
15.374,12
33.670,45
0,00
15.072,47
21.708,04
81.204,96
16.000,02
13.024,15
10.805,97
0,00
0,00
68.801,63
-3.642,00
-21.865,44
-13.839,84
-14.250,00
-8.273,04
0,00
0,00
10.860,00
389.554,92
384.736,05
0,00
6.730,05
66.448,37
13.054,11
4.174,22
17.989,91
29.520,70
6.853,83
10.967,04
2.694,46
3.837,44
34.593,87
95.505,90
66.294,87
34.593,87
22.910,33
35.958,20
21.840,00
0,00
0,00
3.083,52
3.735,48
3.812,04
4.099,32
3.657,96
0,00
2.570,40
0,00
10.039,08
0,00
0,00
7.684,68
16.461,36
0,00
6.342,96
7.277,28
20.310,72
4.000,00
11.583,74
1.334,64
2.636,40
0,00
3.043,95
-728,40
-5.466,36
-4.613,28
-7.125,00
-8.273,04
-6.236,04
0,00
1.379,64
36.998,48
36.715,80
1.256,52
598,32
8.697,00
6.075,24
4.359,36
2.531,04
2.790,47
2.303,28
5.483,52
1.258,68
4.729,08
4.067,16
12.887,40
9.629,26
4.067,16
2.866,56
4.729,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.322,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.207,69
0,00
0,00
70.924,54
86.793,90
80.324,37
102.481,59
80.473,71
1.444,11
56.518,98
1.800,00
224.428,87
1.254,04
0,00
176.743,46
377.862,72
0,00
143.501,08
160.224,89
426.562,94
69.776,85
450.186,76
22.561,40
65.909,29
0,00
9.132,03
-14.568,91
-114.794,89
-101.491,77
-163.876,23
-198.554,14
-155.900,55
0,00
16.582,45
36.998,48
36.716,42
27.435,48
9.524,14
187.668,55
138.825,94
104.810,09
54.614,92
2.790,47
50.727,17
126.121,03
28.773,54
114.390,40
72.044,48
226.678,21
163.392,00
72.044,48
48.754,63
82.278,45
141.284,63
0,00
0,00
67.841,02
83.058,42
76.512,33
98.382,27
76.815,75
1.444,11
53.948,58
83.796,20
214.389,79
2.904,04
0,00
169.058,78
361.401,36
0,00
137.158,12
152.947,61
406.252,22
65.776,85
438.769,22
21.226,76
63.272,89
0,00
6.088,08
-13.840,51
-109.328,53
-96.878,49
-156.751,23
-190.281,10
-149.664,51
0,00
15.202,81
0,00
0,62
33.648,59
8.925,82
178.971,55
132.750,70
100.450,73
52.083,88
0,00
48.423,89
120.637,51
486.821,54
109.661,32
67.977,32
213.790,81
153.762,74
67.977,32
45.888,07
77.548,89
8.110,32
0,00
0,00
3.546,24
4.339,68
4.016,16
5.124,12
4.023,72
72,24
2.826,00
90,00
11.221,44
62,76
0,00
8.837,16
18.893,16
0,00
7.175,04
8.011,20
21.328,20
3.488,88
22.509,36
1.128,12
3.295,44
0,00
456,60
-728,40
-5.739,72
-5.074,56
-8.193,84
-9.927,72
-7.795,08
0,00
829,08
2.959,92
2.937,36
1.371,72
476,16
9.383,40
6.941,28
5.240,52
2.730,72
223,20
2.536,32
6.306,00
1.438,68
5.719,56
3.602,28
11.333,88
8.169,60
3.602,28
2.437,68
4.113,96
29.950,32
0,00
0,00
6.629,76
8.075,16
7.828,20
9.223,44
7.681,68
72,24
5.396,40
90,00
21.260,52
62,76
0,00
16.521,84
35.354,52
0,00
13.518,00
15.288,48
41.638,92
7.488,88
34.093,10
2.462,76
5.931,84
0,00
3.500,55
-1.456,80
-11.206,08
-9.687,84
-15.318,84
-18.200,76
-14.031,12
0,00
2.208,72
39.958,40
39.653,16
2.628,24
1.074,48
18.080,40
13.016,52
9.599,88
5.261,76
3.013,67
4.839,60
11.789,52
2.697,36
10.448,64
7.669,44
24.221,28
17.798,86
7.669,44
5.304,24
8.843,52
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
62
Pagina
Riolering Olingerweg c.a.
Riolering Scharreweersterweg
Riolering Stadsweg
Riolering Tjamsweer 1984
riolering tolweg /opw.weg
Riolering W.vd.Bosstraat en Vrijheidslaan
Riolering Wijkstraat
Riolering/electrificatie woonschepen Fivelkade
Rioolvervanging en renovatie 1991
Rioolvervanging Ripperdastraat
Verleggen overstort Hogewerflaan
verv.rioolgemaal 1e Ind.weg
Voorbereiding IBA-systemen
Gecompenseerde BTW rioolinvesteringen 2009
Grond-, weg- waterbouwk. A 124 MN
30 KM voorzieningen wegen Tjamsweer
Aandeel rotonde Jan Bronsweg / N 360
Aanleg parkeerplaats De Wierde
Afkoopsom onderhoud Groeveweg en Groevebrug
Afwerken bermen Opwierderweg
Besteksvoorbereiding Wold-, Farmsumer- en Bronsweg
Bijdragen in toeristisch-recreatieve voorz. R.A.K.
Doorsteek De Rank naar Gerrit Raapstraat
Drainage trapveld Burg. Meesstraat
Eppens-, Ufkens-, Westendorp- en Patrimoniumstraat
Fietspad Jan Bronsweg - Uitwierdermaar N360
Fietspad langs de Tolweg
Fietspad langs Oosterwijtwerdermaar
Fietspad Opwierderweg--Flikkezijlsterweg
Groot onderhoud Oosterdraaibrug
Groot onderhoud Solwerderbrug (schilderen)
Groot onderhoud Solwerderbrug (W&E gedeelte)
Groot onderhoud Westerdraaibrug
Groot onderhoud Westerkade
herinr.mr.reijndersplein
Herinrichting Trekpad
Herinrichting Wijkstraat en kerkpleinen
Herstel Groevebrug
Herstel mechaniek Oosterdraai
Herstel mechaniek Westerdraai
Herstel van de Garreweersterweg
Herstel walbeschoeiing D.A.M.-terrein
Herstraten Beuken-, Kastanje- en Plataanlaan
Infrastructuur t.b.v. crematorium
Infrastructuuraanpassingen parkeren in centrum
Meerjarenonderhoudsplan bruggen 1998
Meerjarenonderhoudsplan bruggen 1999
Meerjarenonderhoudsplan bruggen, invest.2000
Meerjarenplan openbare verlichting 5e fase
Meerjarenplan openbare verlichting fase 4
Ontsl.omgeving Borglaan
Ontsluiting en parkeerplaats De Delta 1982
Ontsluiting Oling / brug over De Groeve
Parkeerplaats Kattendiep-Oost
Parkeerplaats Opwierderweg
Parkeerplaats Winkelhart Opwierde
Persleiding Ekenstein
Reconstr. D.Boeremastr./K.Doormanstraat
Reconstr. Regentesselaan / Koninginnelaan
Reconstr.A.Eppensstr./Gr.Edzardstr. gedeeltelijk
Reconstr.P.Bieremastraat
Reconstructie Snelgersmastraat
Reconstructie Ippiusstraat
Reconstructie Dijkstraat Oost
Reconstructie diverse wegen Opwierde
Reconstructie Dr. Brinkstraat
Reconstructie Emmastraat
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.477,43
921.440,72
132.039,02
180.152,04
62.370,73
90.756,04
116.778,41
79.644,56
127.058,46
91.594,20
40.964,70
12.000,22
20.179,52
0,00
7.127.282,36
0,00
80.127,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631.632,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.092,40
100.092,40
16.477,43
1.001.567,85
132.039,02
180.152,04
62.370,73
90.756,04
116.778,41
79.644,56
127.058,46
91.594,20
40.964,70
12.000,22
20.179,52
-100.092,40
7.658.822,74
4.074,41
40.554,87
29.632,02
165.792,45
16.006,14
26.496,95
9.405,24
45.724,14
61.177,33
14.601,33
16.648,14
2.036,24
5.525,67
0,00
2.049.081,09
659,04
36.886,19
7.408,00
14.359,59
2.521,76
3.278,64
4.671,12
4.659,00
7.160,52
3.663,72
1.623,24
480,00
807,24
0,00
342.673,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.324,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.646,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.403,02
880.885,85
102.407,00
14.359,59
45.040,13
64.259,09
107.373,17
33.920,42
65.881,13
76.992,87
24.316,56
9.963,98
14.653,85
0,00
5.075.554,72
11.743,98
924.126,79
94.999,00
0,00
42.518,37
60.980,45
102.702,05
29.261,42
58.720,61
73.329,15
22.693,32
9.483,98
13.846,61
-100.092,40
5.264.422,10
620,16
44.044,32
5.120,40
1.292,40
2.252,04
3.213,00
5.368,68
2.611,92
5.929,32
3.849,60
1.215,84
498,24
732,72
0,00
260.198,76
1.279,20
80.930,51
12.528,40
15.651,99
4.773,80
6.491,64
10.039,80
7.270,92
13.089,84
7.513,32
2.839,08
978,24
1.539,96
0,00
602.871,76
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.226,81
0,00
0,00
147.932,35
0,00
41.572,90
90.439,17
0,00
12.500,00
77.508,77
0,00
111.543,96
25.933,22
53.581,27
262.620,57
0,00
0,00
60.000,00
44.825,83
149.732,80
75.706,11
404.984,25
15.107,68
0,00
38.409,48
91.024,20
52.883,55
118.289,04
49.006,17
102.023,12
75.667,85
76.253,50
67.486,59
206.319,04
148.115,63
23.753,39
18.633,58
1.189.875,59
51.825,25
138.966,70
472.500,00
119.934,11
638.072,50
108.189,60
99.439,93
31.474,51
68.670,53
5.569,85
12.953,50
374.464,44
64.944,54
97.789,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.191,25
0,00
37.264,31
115.529,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.226,81
0,00
0,00
147.932,35
0,00
41.572,90
90.439,17
79.450,00
12.500,00
77.508,77
0,00
111.543,96
25.933,22
53.581,27
262.620,57
0,00
0,00
60.000,00
44.825,83
149.732,80
75.706,11
404.984,25
15.107,68
0,00
38.409,48
91.024,20
52.883,55
118.289,04
49.006,17
102.023,12
75.667,85
76.253,50
67.486,59
206.319,04
148.115,63
23.753,39
18.633,58
1.189.875,59
51.825,25
138.966,70
472.500,00
119.934,11
638.072,50
108.189,60
99.439,93
37.665,76
68.670,53
42.834,16
128.483,38
374.464,44
64.944,54
97.789,64
19.419,28
0,00
0,00
43.850,79
0,00
18.114,19
32.780,99
0,00
4.375,14
67.670,71
0,00
32.296,32
7.780,26
24.028,28
39.393,04
0,00
0,00
48.000,00
13.401,20
37.083,82
30.677,92
50.033,89
13.665,67
0,00
24.923,45
64.844,16
48.290,34
40.272,73
38.240,51
39.209,39
46.073,77
41.323,83
34.800,90
39.484,78
31.204,14
10.356,12
9.634,40
169.985,28
16.101,79
13.896,69
10.000,00
40.311,07
91.241,52
10.817,40
23.719,20
7.062,04
3.909,96
0,00
134,76
126.611,45
9.754,56
29.981,52
2.329,00
0,00
0,00
4.826,64
0,00
1.951,32
3.641,23
0,00
1.250,04
2.935,00
0,00
4.410,00
1.296,72
2.286,00
13.131,00
0,00
0,00
12.000,00
1.799,04
6.629,00
3.227,00
20.249,16
431,00
0,00
5.000,00
7.779,00
0,00
5.012,16
3.414,84
4.568,04
4.315,00
4.351,00
4.322,00
5.369,52
3.763,80
1.884,04
290,29
29.746,92
2.045,16
6.948,36
23.625,00
4.495,20
31.903,68
5.409,48
4.971,96
1.607,62
3.433,44
259,44
7.500,00
15.926,88
3.247,20
4.182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
18.593,00
0,00
4.824,00
13.963,00
0,00
0,00
3.969,00
0,00
14.066,00
0,00
6.257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.864,00
22.413,00
9.311,00
0,00
582,00
0,00
0,00
10.521,00
4.591,00
14.959,00
0,00
12.436,00
8.023,00
8.826,00
9.675,00
28.065,00
19.668,00
3.977,00
0,00
17.045,74
6.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
0,00
0,00
47.529,00
0,00
13.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.657,53
0,00
0,00
85.488,56
0,00
18.634,71
43.695,18
0,00
8.124,86
5.869,06
0,00
65.181,64
18.152,96
23.295,99
223.227,53
0,00
0,00
12.000,00
25.560,63
90.235,98
35.717,19
354.950,36
860,01
0,00
13.486,03
15.659,04
2,21
63.057,31
10.765,66
50.377,73
21.571,08
26.103,67
23.010,69
138.769,26
97.243,49
9.420,27
8.999,18
1.002.844,57
29.056,46
125.070,01
462.500,00
79.623,04
546.830,98
97.372,20
75.720,73
24.237,47
64.760,57
5.569,85
12.818,74
200.323,99
55.189,98
54.375,12
2.328,53
0,00
0,00
80.661,92
0,00
16.683,39
40.053,95
79.450,00
6.874,82
2.934,06
0,00
60.771,64
16.856,24
21.009,99
210.096,53
0,00
0,00
0,00
23.761,59
83.606,98
32.490,19
334.701,20
429,01
0,00
8.486,03
7.880,04
2,21
58.045,15
7.350,82
45.809,69
17.256,08
21.752,67
18.688,69
133.399,74
93.479,69
7.536,23
8.708,89
973.097,65
27.011,30
118.121,65
438.875,00
75.127,84
514.927,30
91.962,72
70.748,77
28.821,10
61.327,13
42.574,72
120.848,62
184.397,11
51.942,78
50.193,12
232,92
0,00
0,00
4.274,40
0,00
931,68
2.184,72
0,00
406,20
293,40
0,00
3.259,08
907,68
1.164,84
11.161,32
0,00
0,00
600,00
1.278,00
4.511,76
1.785,84
17.747,52
42,96
0,00
674,28
783,00
0,00
3.152,88
538,32
2.518,92
1.078,56
1.305,24
1.150,56
6.938,52
4.862,16
471,00
450,00
50.142,12
1.452,84
6.253,56
23.124,96
3.981,12
27.341,52
4.868,64
3.786,00
1.211,88
3.237,96
278,52
640,92
10.016,16
2.759,52
2.718,72
2.561,92
0,00
0,00
9.101,04
0,00
2.883,00
5.825,95
0,00
1.656,24
3.228,40
0,00
7.669,08
2.204,40
3.450,84
24.292,32
0,00
0,00
12.600,00
3.077,04
11.140,76
5.012,84
37.996,68
473,96
0,00
5.674,28
8.562,00
0,00
8.165,04
3.953,16
7.086,96
5.393,56
5.656,24
5.472,56
12.308,04
8.625,96
2.355,04
740,29
79.889,04
3.498,00
13.201,92
46.749,96
8.476,32
59.245,20
10.278,12
8.757,96
2.819,50
6.671,40
537,96
8.140,92
25.943,04
6.006,72
6.900,72
25
20
20
20
10
20
99
20
20
20
20
5
10
5
20
20
20
20
30
10
10
10
20
10
20
15
15
15
25
25
10
58
40
20
20
20
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
63
Pagina
Reconstructie Farmsumerweg nabij GAMMA
reconstructie Farmsumerweg-Oost
Reconstructie Graaf Edzardstraat
Reconstructie Harm Kuperstraat
Reconstructie Hooft van Iddekingesingel
Reconstructie Klaas Bosstraat
Reconstructie Klauckelaan 2008
Reconstructie Marsumerweg
Reconstructie Meedensingel
Reconstructie Netweg
Reconstructie Ripperdastraat
Reconstructie Scharreweersterweg
Reconstructie Schoolstraat
Reconstructie Solwerderstraat Oost
Reconstructie Stedeveldlaan-Prins Hendrikstraat
Reconstructie Takenslaan
Reconstructie verharding Adamistraat
Reconstructie verharding Lisstraat
Reconstructie verharding Placiusstraat
Reconstructie Vrijheidsweg
Reconstructie Wieger van den Bosstraat
Reconstructie Woldweg (Schoolstr.-Klauckeln)
restauratie Breedebrug
Rotonde en reconstr. J.Bronsweg/Solwerderweg
Rotonde Fivelpoort
Rotonde themapark Farmsumerweg
Skatebaan bij sportcentrum Eelwerd
Solwerderweg "De Zijlen"
takensln 2e fase/afr.hippos
Verbetering toegangsweg Burg. Wellemansportpark
Verkeersmaatregelen Wijkstraat
Vervangen steiger Ekenstein
Vervangen walbeschoeiing bij Stadswerf
Vervangen walbeschoeiing vijvers Ekenstein
Vervanging Nieuwediepstil
Vervanging openbare verlichting 2004
Vervanging openbare verlichting 2005
Vervanging openbare verlichting 2006
Vervanging openbare verlichting 2007
Vervanging openbare verlichting 2008
Vervanging openbare verlichting 2009
Vervanging openbare verlichting faae 3
Vervanging openbare verlichting fasen 1 en 2
walbeschoeiing de appe
Walbeschoeiing Ekenstein
Vervoermiddelen A125 EC
Aandeel tankautospuit Delfzijl 1999
Aanhangwagen brandweer Appingedam 1998
Aanschaf manschappenwagen Delfzijl (2009)
Aanschaf tankautospuit Delfzijl (2009)
DAF vrachtwagen 531 (2008)
FENDT tractor + voorlader 2003
Holder tractor 624 (2004) inruil
Manschappen-/materiaalwagen Appingedam 1997
Peugeot Partner
Pick-up Toyota Dyna 150 (2001)
Toyota 612 (verv. 2003)
Toyota 622 (verv. 2003)
Toyota Dyna 621
Toyota Dyna 623
Toyota Dyna 631 (vervanging 2008)
Toyota Dyna 633
Vervanging redvoertuig Delfzijl-Appingedam
Vervanging tankautospuit Delfzijl (2007)
Vrachtwagen DAF 65 (2001)
VW Caddy 2009
VW Caddy bestelauto 611
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
20
20
20
5
20
10
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
25
25
10
20
15
7
10
12
7
7
7
7
7
7
7
15
15
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.126,84
814.821,39
165.794,87
159.852,98
526.628,88
82.459,38
24.820,66
107.948,66
27.259,38
23.222,20
153.370,95
275.408,89
222.562,23
165.680,27
164.113,40
37.414,36
0,00
0,00
0,00
64.035,45
132.671,19
371.504,04
36.910,13
212.310,99
61.797,32
160.349,90
50.339,21
31.814,32
30.096,45
19.966,33
63.529,23
0,00
62.086,84
0,00
75.891,97
33.402,06
10.479,21
16.721,27
7.158,73
12.823,43
0,00
114.403,76
324.212,67
40.529,15
6.750,00
11.068.020,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.671,75
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.388,75
0,00
0,00
2.265,87
0,00
0,00
0,00
27.841,00
22.177,00
24.069,15
0,00
0,00
0,00
7.140,95
349.174,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.126,84
814.821,39
165.794,87
159.852,98
526.628,88
82.459,38
24.894,84
107.948,66
27.259,38
23.222,20
153.370,95
277.080,64
222.672,23
165.680,27
164.113,40
37.414,36
0,00
0,00
0,00
64.035,45
132.671,19
371.504,04
36.910,13
212.310,99
61.797,32
160.349,90
50.339,21
31.814,32
30.096,45
19.966,33
63.529,23
25.388,75
62.086,84
0,00
78.157,84
33.402,06
10.479,21
16.721,27
34.999,73
35.000,43
24.069,15
114.403,76
324.212,67
40.529,15
13.890,95
11.417.194,60
11.199,11
323.618,98
8.289,74
69.265,39
133.746,37
35.566,72
0,00
52.090,45
6.053,05
5.483,36
15.930,78
49.501,66
27.363,05
26.521,25
24.133,57
12.225,96
0,00
0,00
0,00
8.000,00
51.962,97
92.583,76
15.441,28
84.991,32
23.291,06
30.299,92
40.245,60
3.233,62
7.615,57
19.966,33
24.524,12
0,00
8.917,11
0,00
7.589,20
6.418,32
1.571,76
1.672,08
357,96
0,00
0,00
37.573,53
83.418,90
24.308,34
5.937,56
2.885.667,01
1.409,88
36.423,48
8.289,72
7.536,12
15.986,00
3.900,48
1.242,59
5.382,48
1.362,96
1.161,12
7.668,60
13.770,48
11.128,08
7.774,08
8.205,72
1.563,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.869,44
18.575,16
1.476,47
9.078,00
3.791,00
5.050,00
10.067,88
1.590,72
1.198,00
0,00
2.836,80
1.250,00
4.300,00
0,00
7.655,37
1.670,16
523,92
836,04
357,96
641,16
0,00
2.946,00
10.131,00
4.051,38
337,56
506.802,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.206,00
98.372,00
0,00
18.630,00
53.500,00
9.643,00
0,00
12.028,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.978,00
0,00
12.937,00
26.277,00
0,00
14.605,00
0,00
0,00
2.024,00
0,00
7.722,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.272,00
42.254,00
0,00
0,00
644.785,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.721,73
392.830,41
157.505,13
71.957,59
339.382,51
37.249,66
24.820,66
43.830,21
21.206,33
17.738,84
137.440,17
225.907,23
195.199,18
139.159,02
139.979,83
20.433,40
0,00
0,00
0,00
56.035,45
64.730,22
278.920,28
8.531,85
101.042,67
38.506,26
115.444,98
10.093,61
28.580,70
20.456,88
0,00
31.283,11
0,00
53.169,73
0,00
68.302,77
26.983,74
8.907,45
15.049,19
6.800,77
12.823,43
0,00
63.558,23
198.539,77
16.220,81
812,44
7.537.567,76
16.311,85
356.406,93
149.215,41
64.421,47
323.396,51
33.349,18
23.652,25
38.447,73
19.843,37
16.577,72
129.771,57
213.808,50
184.181,10
131.384,94
131.774,11
18.870,40
0,00
0,00
0,00
54.035,45
58.860,78
260.345,12
7.055,38
91.964,67
34.715,26
110.394,98
25,73
26.989,98
19.258,88
0,00
28.446,31
24.138,75
48.869,73
0,00
62.913,27
25.313,58
8.383,53
14.213,15
34.283,81
34.359,27
24.069,15
60.612,23
188.408,77
12.169,43
7.615,83
7.379.938,86
886,08
19.641,48
7.875,24
3.597,84
16.969,08
1.862,52
1.241,04
2.191,56
1.060,32
886,92
6.872,04
11.295,36
9.759,96
6.957,96
6.999,00
1.021,68
0,00
0,00
0,00
2.801,76
3.236,52
13.946,04
426,60
5.052,12
1.925,28
5.772,24
504,72
1.429,08
1.022,76
0,00
1.564,20
0,00
2.658,48
0,00
3.415,20
1.349,16
445,32
752,40
340,08
641,16
0,00
3.177,96
9.927,00
811,08
40,68
376.878,12
2.295,96
56.064,96
16.164,96
11.133,96
32.955,08
5.763,00
2.483,63
7.574,04
2.423,28
2.048,04
14.540,64
25.065,84
20.888,04
14.732,04
15.204,72
2.584,68
0,00
0,00
0,00
4.801,76
9.105,96
32.521,20
1.903,07
14.130,12
5.716,28
10.822,24
10.572,60
3.019,80
2.220,76
0,00
4.401,00
1.250,00
6.958,48
0,00
11.070,57
3.019,32
969,24
1.588,44
698,04
1.282,32
0,00
6.123,96
20.058,00
4.862,46
378,24
883.681,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.118,09
2.696,59
0,00
0,00
125.570,00
46.885,00
49.050,00
12.009,17
13.192,60
27.947,46
22.523,55
16.526,00
33.990,61
27.059,90
44.495,76
26.689,90
185.560,73
67.086,42
98.447,30
0,00
23.907,00
887.756,08
0,00
0,00
0,00
80.683,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.631,08
0,00
104.314,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.118,09
2.696,59
0,00
80.683,00
125.570,00
46.885,00
49.050,00
12.009,17
13.192,60
27.947,46
22.523,55
16.526,00
33.990,61
27.059,90
44.495,76
26.689,90
185.560,73
67.086,42
98.447,30
23.631,08
23.907,00
992.070,16
29.165,89
2.440,10
0,00
0,00
0,00
20.597,64
12.772,80
11.088,17
12.994,13
27.947,46
15.294,12
12.540,60
4.015,44
3.323,52
0,00
3.160,44
17.943,96
4.472,40
98.447,30
0,00
2.127,72
278.331,69
3.967,92
0,00
0,00
0,00
14.430,48
4.757,52
3.602,04
0,00
0,00
0,00
3.579,60
2.935,68
4.216,20
3.489,72
5.241,24
3.318,48
9.442,20
4.472,40
0,00
0,00
2.234,04
65.687,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.970,82
256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921,00
198,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.346,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.981,38
0,49
0,00
0,00
125.570,00
26.287,36
36.277,20
0,00
0,00
0,00
7.229,43
3.985,40
29.975,17
23.736,38
44.495,76
23.529,46
167.616,77
62.614,02
0,00
0,00
21.779,28
600.078,10
23.013,46
0,49
0,00
80.683,00
111.139,52
21.529,84
32.675,16
0,00
0,00
0,00
3.649,83
1.049,72
25.758,97
20.246,66
39.254,52
20.210,98
158.174,57
58.141,62
0,00
23.631,08
19.545,24
638.704,66
1.349,04
0,00
0,00
0,00
6.278,52
1.314,36
1.813,92
0,00
0,00
0,00
361,44
199,32
1.498,80
1.186,80
2.224,80
1.176,48
8.380,80
3.130,68
0,00
0,00
1.089,00
30.003,96
5.316,96
0,00
0,00
0,00
20.709,00
6.071,88
5.415,96
0,00
0,00
0,00
3.941,04
3.135,00
5.715,00
4.676,52
7.466,04
4.494,96
17.823,00
7.603,08
0,00
0,00
3.323,04
95.691,48
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
64
Pagina
Machines, apparaten A 126 EC
Aanpassing redgereedschap brandweer
Activa GEMCC apparaten control room
Activa GEMCC apparaten main equipment room
Afdelingshardware 7 jaar (2005)
Afdelingshardware 4 jaar (2005)
Afdelingshardware 4 jaar (2006)
Afdelingshardware 5 jaar (2005)
Afdelingshardware 5 jaar (tem.2004)
Afdelingshardware 6 jaar (tem.2004)
Afdelingshardware 3 jaar (tem.2004)
Afdelingshardware 3 jaar afschrijving (2005)
Aggregaat brandweer 1999
Applicaties
3 jaar (tem.2004)
Applicaties
3 jaar (2005)
Applicaties 5 jaar (2005)
Applicaties 5 jaar afschrijven (2003)
applicaties 3 jaar (jaarschijf 2006)
applicaties 3 jaar (jaarschijf 2007)
applicaties 4 jaar (jaarschijf 2007)
applicaties 7 jaar (jaarschijf 2005)
applicaties 7 jaar (jaarschijf 2006)
BOKI mobiel (2007)
Cirkelmaaier 627 (2002)
Cirkelmaaier SABO 1510
Communicatiemiddelen ihkv C2000
Communicatie-sets helmen brandweer
controleapparatuur ademlucht brandweer
Digitaliseren bevolkingsgegevens
draagbare motorspuit brandweer
Electrische klokpomp tbv. brandweer
Geluidsinstallatie raadhuis
Graafmachine (2007)
Houtversnippermachine
Inbouw speeltrommel carillon + restaur. uurwerk
Isolatie techn.install. sportcentrum
Kantine Eelwerd invest.2003 afschr. 5 jaar
Kantine Eelwerd invest.2004 afschr. 10 jaar
Lokaal netwerk 5 jaar afschrijven (2005)
Meetapparatuur ongevallen gevaarlijke stoffen
Olietank KCA-depot
Persluchtapparatuur brandweer 2000
reddingsschaar t.b.v. brandweer
Rookventilator tbv. brandweer
SABO cirkelmaaier (2008)
Schilderbeurt en verwarmingsinstallatie raadhuis
Sportcentrum invest.2003 afschr.5 jaar
Sportcentrum, investeringen 2005 afschr.10 jaar
Sporthal investeringen 2006 afschr. 10 jaar
telefooncentrale 2002
Tractor Kubota F 3060
Veegmachine (2007)
Verlichting Zwemzaal sportcentrum Eelwerd 1998
Vernieuwing telefooncentrale 2009
Vervang.inv. schrobmachine 50 % zwembad 10 jaar
Vervang.inv. sportcentrum 10 jaar 1999
Vervang.inv. sportcentrum 10 jaar 2003
Vervang.inv. Sportcentrum 20 jaar 1998
Vervang.inv. Sportcentrum 20 jaar 2000
Vervang.inv. sportcentrum 20 jaar 2002
Vervang.inv. sporthal 15 jaar 2002
Vervang.inv. zwembad 15 jaar 2002
Vervang.inv.schrobmachine 50 % 10 jaar 2001
Vervang.inv.Sportcentrum 10 jaar 1998
Vervanging Crash Recoverysysteem
Vervanging persluchtapparaten brandweer 2004
Vervanging redgereedschap brandweer 2006
Vervanging sporttoestellen gymz.A.Eppensstr. 2005
Vervanging sporttoestellen gymz.Dijkh.weg 2005
Vervanging sporttoestellen gymz.Pastorielaan 2005
Vervanging sporttoestellen gymz.Voslaan 2005
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
12
7
4
4
5
6
10
5
3
3
4
7
7
10
7
7
9
7
10
10
10
15
10
8
8
13
5
10
10
10
10
7
15
10
10
8
5
10
15
10
5
5
12
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.915,76
11.644,88
610.697,85
1.488,78
16.377,09
312,65
21.496,90
21.225,60
11.632,08
4.583,53
8.338,39
3.073,32
13.052,40
4.470,39
35.016,81
20.041,10
8.557,55
0,00
4.222,55
50.513,65
1.603,60
66.000,00
44.078,13
55.361,19
16.303,22
0,00
10.828,51
31.830,45
16.816,60
881,55
13.992,46
22.112,00
24.047,50
12.221,03
6.778,85
3.719,00
1.835,00
3.033,19
2.047,72
8.210,00
9.253,54
3.456,50
2.285,27
0,00
19.894,92
27.126,98
1.661,71
0,00
101.360,00
24.957,91
130.350,00
9.184,61
9.316,35
7.629,28
17.156,94
1.355,96
10.427,04
2.685,30
86.910,56
59.478,92
163.288,56
7.629,29
4.751,98
0,00
9.618,75
12.192,00
3.852,85
8.820,89
0,00
5.860,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.038,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.380,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.915,76
11.644,88
610.697,85
1.488,78
16.377,09
312,65
21.496,90
21.225,60
11.632,08
4.583,53
8.338,39
3.073,32
13.052,40
4.470,39
35.016,81
20.041,10
8.557,55
0,00
4.222,55
50.513,65
1.603,60
66.000,00
44.078,13
55.361,19
16.303,22
0,00
10.828,51
31.830,45
16.816,60
881,55
13.992,46
22.112,00
24.047,50
12.221,03
6.778,85
3.719,00
1.835,00
3.033,19
2.047,72
8.210,00
9.253,54
3.456,50
2.285,27
0,00
19.894,92
27.126,98
1.661,71
0,00
101.360,00
24.957,91
130.350,00
9.184,61
25.354,91
7.629,28
17.156,94
1.355,96
10.427,04
2.685,30
86.910,56
59.478,92
163.288,56
7.629,29
4.751,98
5.380,84
9.618,75
12.192,00
3.852,85
8.820,89
0,00
5.860,76
4.210,08
11.644,88
610.697,85
576,48
11.978,52
147,36
12.264,48
21.225,60
7.715,77
4.583,53
7.914,00
2.412,62
13.052,40
4.470,39
17.885,53
20.041,10
5.564,77
0,00
979,68
15.968,09
403,70
4.770,00
44.078,13
55.361,19
16.303,22
0,00
157,52
25.200,00
6.272,52
320,54
13.992,46
2.500,44
17.669,04
8.269,09
6.778,85
3.719,00
1.835,00
1.730,40
1.840,72
4.115,52
6.236,16
1.608,12
1.043,86
0,00
17.285,44
27.126,98
1.661,71
0,00
87.881,03
24.957,91
11.658,48
9.184,61
1.863,24
3.835,86
17.156,94
1.355,96
10.427,04
2.685,30
86.910,56
15.353,15
163.288,56
3.835,86
4.751,98
0,00
7.694,88
2.032,08
1.155,96
2.646,36
0,00
1.758,24
628,56
0,00
0,00
211,68
4.398,57
79,20
4.503,60
0,00
1.909,56
0,00
0,00
323,52
0,00
0,00
8.356,80
0,00
2.992,78
0,00
1.028,64
8.015,04
217,08
5.008,44
0,00
0,00
0,00
0,00
6.136,68
6.300,00
1.355,04
55,08
0,00
2.625,36
3.481,08
790,38
0,00
0,00
0,00
635,40
0,00
821,04
928,08
333,36
180,00
0,00
1.306,35
0,00
0,00
0,00
10.136,04
0,00
12.241,44
0,00
1.863,27
677,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.001,76
0,00
677,28
0,00
0,00
1.923,72
1.016,04
385,32
882,12
0,00
586,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
694,00
0,00
2.306,00
122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,00
0,00
1.117,00
275,00
307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.342,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.708,68
0,00
0,00
912,30
4.398,57
165,29
9.232,42
0,00
3.916,31
0,00
424,39
327,70
0,00
0,00
17.131,28
0,00
2.992,78
0,00
3.242,87
34.545,56
1.199,90
61.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.976,99
6.630,45
8.238,08
439,01
0,00
19.611,56
6.378,46
3.951,94
0,00
0,00
0,00
1.302,79
0,00
4.094,48
1.900,38
1.573,38
934,41
0,00
2.609,48
0,00
0,00
0,00
10.136,04
0,00
118.691,52
0,00
7.453,11
3.793,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.125,77
0,00
3.793,43
0,00
0,00
1.923,87
10.159,92
2.696,89
6.174,53
0,00
4.102,52
2.080,12
0,00
0,00
700,62
0,00
86,09
4.728,82
0,00
2.006,75
0,00
424,39
4,18
0,00
0,00
8.774,48
0,00
0,00
0,00
2.214,23
26.530,52
982,82
56.221,56
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,31
330,45
6.883,04
383,93
0,00
16.986,20
2.897,38
3.161,56
0,00
0,00
0,00
667,39
0,00
3.273,44
972,30
1.240,02
754,41
0,00
1.303,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.450,08
0,00
21.628,40
3.116,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.124,01
0,00
3.116,15
0,00
5.380,84
0,15
9.143,88
2.311,57
5.292,41
0,00
3.516,44
135,48
0,00
0,00
45,60
219,96
8,28
461,64
0,00
195,84
0,00
0,00
16,44
0,00
0,00
856,56
0,00
149,64
0,00
162,12
1.727,28
60,00
3.061,56
0,00
0,00
0,00
0,00
498,84
331,56
411,96
21,96
0,00
980,52
318,96
197,64
0,00
0,00
0,00
65,16
0,00
204,72
94,92
78,72
56,04
0,00
130,44
0,00
0,00
0,00
506,76
0,00
5.934,60
0,00
372,60
227,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.206,32
0,00
227,64
0,00
0,00
96,24
507,96
134,88
308,76
0,00
205,08
764,04
0,00
0,00
257,28
4.618,53
87,48
4.965,24
0,00
2.105,40
0,00
0,00
339,96
0,00
0,00
9.213,36
0,00
3.142,42
0,00
1.190,76
9.742,32
277,08
8.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.635,52
6.631,56
1.767,00
77,04
0,00
3.605,88
3.800,04
988,02
0,00
0,00
0,00
700,56
0,00
1.025,76
1.023,00
412,08
236,04
0,00
1.436,79
0,00
0,00
0,00
10.642,80
0,00
18.176,04
0,00
2.235,87
904,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.208,08
0,00
904,92
0,00
0,00
2.019,96
1.524,00
520,20
1.190,88
0,00
791,16
65
Pagina
Verwarmingsketel Jan Ligthartschool 1991
Verwarmingsketel Jan Nieuwenhuyzenschool
Videonotulering NotuRecord
Vingerbalkmaaimachine 2000
Votex klepelmaaier 2006
Vulstation voor perslucht brandweer
Warmtebeeldcamera brandweer 2003
wasmachine gelaatsmaskers brandweer
Zelfrijdende kleine cirkelmaaier 2006
Zoutstrooiers en sneeuwploegen 2003
Zwembad investeringen 2006 afschr. 10 jaar
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
33
10
5
15
7
10
5
10
Machines, apparaten GemCC A 126 EC
storage attached network 3 jaar (schijf 2008)
backbone + SAN 3 jaar (schijf 2007)
backbone 4 jaar (schijf 2007)
backbone 4 jaar (schijf 2008)
backbone 5 jaar (schijf 2007)
citrix server farm NT 4 jaar (schijf 2007)
citrix server farm NT 4 jaar (schijf 2008)
computerruimtes 3 jaar (schijf 2006)
control room + backbone + SAN 4 jaar (schijf 2006)
exchange server 4 jaar (schijf 2008)
HP-9000 / HPUX config. 4 jaar (schijf 2007)
Oracle server 4 jaar (schijf 2008)
overige servers 5 jaar (schijf 2009)
SAP-platform 4 jaar (schijf 2005)
SAP-platform 5 jaar (schijf 2005)
stroomvoorziening 5 jaar (schijf 2006)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
4
4
4
5
4
4
3
4
4
4
4
Overige materiele activa A 129 EC
1e inrichting uitbreiding Ommelander College 852m2
2e set bluskleding brandweer
Activa GEMCC overig materieel main equipment room
Activa GEMCC overig materieel Personeel
Beheerssyst.infotheek met digitale kaartkoppeling
berging gymzaal past.laan
Containers vrachtwagen (2008)
Duobakken t.b.v. gescheiden huisvuilinzameling
eerste inrichting O.L.P. De Citer groep 7 t/m 10
eerste inrichting O.L.P. De Iemekorf ivm fusie
Eerste inrichting RENN4
Enscenerings- en oefenmateriaal brandweer
Grijze mini-containers t.b.v. huisvuilinzameling
Hefkussens brandweer (2001)
Hydraulische Kipwagen t.b.v. plantsoenen
inrichten werkplekken vastgoedbalie
Inrichting Stadskantoor
Kunststof persluchtcylinders 1997
Leer- en hulpmiddelen V.S.O. 1990
Meubilair aanpassing V.S.O. 1990
Meubilair De Citer 1986
Meubilair gymlokaal De Delta 1992
Meubilair Jan Ligthartschool 1999
Meubilair MLK-school 1987
Onderwijskundige aanpassingen De Delta
Ontwikkeling intranet
Overige kosten gescheiden huisvuilinzameling
Sporthal/zwembad invest.2004 afschr.10 jaar
Uitbreiding archiefstellingen
Valbeveiliging brandweer 2000
verv. 17 uitgaansuniformen brandweer
Verv. klimrekken gymzaal Dijkhuizenweg
verv.invest.kantine Eelwerd 2002, afschr.10 jaar
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
20
7
4
5
5
5
20
10
4
25
20
12
10
10
8
15
14
15
15
19
35
20
35
25
5
20
15
10
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.372,65
7.718,85
0,00
10.777,28
5.000,00
15.655,42
13.277,00
4.022,99
12.000,00
66.493,00
4.000,00
2.080.185,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.419,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.372,65
7.718,85
0,00
10.777,28
5.000,00
15.655,42
13.277,00
4.022,99
12.000,00
66.493,00
4.000,00
2.101.604,74
4.322,25
5.551,87
0,00
8.181,96
1.999,92
7.172,63
10.682,04
1.370,60
4.800,00
29.246,68
4.000,00
1.581.374,69
0,00
154,79
0,00
1.266,00
999,96
962,52
2.467,32
298,80
7.200,00
6.740,64
0,00
117.101,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.933,00
0,00
529,00
0,00
0,00
0,00
12.213,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.166,98
0,00
2.595,32
3.000,08
6.549,79
2.594,96
2.123,39
7.200,00
37.246,32
0,00
486.597,32
0,00
2.012,19
0,00
1.329,32
2.000,12
5.587,27
127,64
1.824,59
0,00
30.505,68
0,00
390.915,02
0,00
108,36
0,00
129,72
150,00
327,48
129,72
106,20
360,00
1.862,28
0,00
24.394,08
0,00
263,15
0,00
1.395,72
1.149,96
1.290,00
2.597,04
405,00
7.560,00
8.602,92
0,00
141.495,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000,00
43.581,80
13.713,00
8.680,30
20.267,01
83.767,60
44.684,54
39.438,60
97.759,29
6.502,95
9.018,86
12.482,38
0,00
21.355,00
5.942,94
3.915,00
439.109,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
159.500,48
0,00
0,00
0,00
160.050,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
43.581,80
13.713,00
8.680,30
20.267,01
83.767,60
44.684,54
39.438,60
97.759,29
6.502,95
9.018,86
13.032,38
159.500,48
21.355,00
5.942,94
3.915,00
599.159,75
0,00
13.824,58
3.181,56
0,00
3.667,80
19.435,08
0,00
25.646,04
46.496,64
0,00
2.092,44
0,00
0,00
16.192,68
2.277,48
1.452,60
134.266,90
8.881,80
23.902,32
3.340,68
2.013,96
3.851,28
20.406,84
10.006,68
13.792,56
25.006,20
1.508,76
2.197,08
2.896,08
0,00
5.162,28
1.788,00
781,08
125.535,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
29.757,22
10.531,44
8.680,30
16.599,21
64.332,52
44.684,54
13.792,56
51.262,65
6.502,95
6.926,42
12.482,38
0,00
5.162,32
3.665,46
2.462,40
304.842,37
19.118,20
5.854,90
7.190,76
6.666,34
12.747,93
43.925,68
34.677,86
0,00
26.256,45
4.994,19
4.729,34
10.136,30
159.500,48
0,04
1.877,46
1.681,32
339.357,25
1.400,04
1.487,88
526,56
434,04
829,92
3.216,60
2.234,28
689,64
2.563,08
325,20
346,32
624,12
0,00
258,12
183,24
123,12
15.242,16
10.281,84
25.390,20
3.867,24
2.448,00
4.681,20
23.623,44
12.240,96
14.482,20
27.569,28
1.833,96
2.543,40
3.520,20
0,00
5.420,40
1.971,24
904,20
140.777,76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.914,00
11.690,04
266.179,74
34.334,14
149.692,10
54.442,49
15.500,00
440.501,90
15.996,68
12.913,26
0,00
4.013,81
144.402,25
3.140,09
5.407,71
4.576,78
203.525,55
5.424,09
7.416,25
7.108,35
6.954,05
13.321,63
5.095,62
33.671,74
167.946,61
4.953,00
33.613,22
6.627,00
12.478,96
2.294,45
5.612,23
0,00
11.662,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.914,00
11.690,04
266.179,74
34.334,14
149.692,10
54.442,49
15.500,00
440.501,90
15.996,68
12.913,26
53.172,00
4.013,81
144.402,25
3.140,09
5.407,71
4.576,78
203.525,55
5.424,09
7.416,25
7.108,35
6.954,05
13.321,63
5.095,62
33.671,74
167.946,61
20.955,00
33.613,22
6.627,00
12.478,96
2.294,45
5.612,23
0,00
11.662,90
0,00
10.302,04
266.179,74
34.334,14
118.551,02
15.715,23
0,00
427.663,79
7.931,75
9.992,21
0,00
2.184,88
31.200,84
1.745,76
5.370,72
4.576,78
150.367,67
4.034,62
4.851,49
4.644,33
6.954,05
11.900,50
2.547,72
23.944,54
20.153,56
990,60
19.811,32
6.627,00
10.202,69
2.022,45
4.373,23
0,00
11.662,90
5.715,55
0,00
0,00
0,00
29.938,44
2.598,70
1.168,08
12.837,84
733,18
486,84
0,00
318,24
11.175,60
306,60
36,99
0,00
16.443,60
428,28
427,50
410,70
0,00
177,63
254,78
748,26
6.717,84
6.002,35
2.028,96
0,00
1.110,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453,45
0,00
420,00
0,00
0,00
19.197,00
515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272,00
1.239,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.914,00
0,00
0,00
0,00
31.141,08
38.727,26
15.500,00
12.838,11
8.064,93
2.921,05
0,00
1.375,48
113.201,41
974,33
36,99
0,00
33.960,88
874,47
2.564,76
2.464,02
0,00
1.421,13
2.547,90
9.727,20
147.793,05
3.962,40
13.801,90
0,00
2.276,27
0,00
0,00
0,00
0,00
113.198,45
0,00
0,00
0,00
1.202,64
36.128,56
14.331,92
0,27
7.331,75
2.434,21
53.172,00
1.057,24
102.025,81
667,73
0,00
0,00
17.517,28
446,19
2.137,26
2.053,32
0,00
1.243,50
2.293,12
8.978,94
141.075,21
13.962,05
11.772,94
0,00
1.166,03
0,00
0,00
0,00
0,00
5.945,76
0,00
0,00
0,00
1.557,00
1.936,32
774,96
641,88
403,20
146,04
0,00
68,76
5.660,04
58,44
1,80
0,00
2.207,40
43,68
128,28
123,24
0,00
71,04
127,44
486,36
7.389,60
198,12
690,12
0,00
113,76
0,00
0,00
0,00
0,00
11.661,31
0,00
0,00
0,00
31.495,44
4.535,02
1.943,04
13.479,72
1.136,38
632,88
0,00
387,00
16.835,64
365,04
38,79
0,00
18.651,00
471,96
555,78
533,94
0,00
248,67
382,22
1.234,62
14.107,44
6.200,47
2.719,08
0,00
1.224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
66
Pagina
Vervang.inv. Kantine Sportcentrum 10 jaar 2000
Vervang.inv. Sportcentrum 10 jaar 2000
Vervang.inv. sportcentrum 15 jaar 1999
Vervang.inv. sportcentrum 15 jaar 2001
Vervang.inv. Sportcentrum 7 jaar 2000
Vervang.inv.kantine Sportcentrum 10 jaar 1997
Vervanging 16 paar laarzen 2003
Vervanging bluskleding brandweer 2004
Vervanging bluskleding brandweer 2008
Vervanging brandweerhlemen 2006
Vervanging gasleiding gymlokaal MLK-school
Vervanging slangen brandweer 2000
Vervanging uitgaansuniformen brandweer 2008
Verzamelcontainers huisvuilinzameling
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5
7
13
10
10
13
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.266,63
2.906,99
17.198,06
2.500,33
4.991,58
827,35
2.214,00
11.181,96
0,00
4.793,00
3.467,34
1.707,02
0,00
97.450,37
1.960.915,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.266,63
2.906,99
17.198,06
2.500,33
4.991,58
827,35
2.214,00
11.181,96
0,00
4.793,00
3.467,34
1.707,02
0,00
97.450,37
2.030.089,27
2.266,63
2.906,99
17.198,06
2.500,33
4.991,58
827,35
2.214,00
6.389,67
0,00
758,86
3.467,34
1.012,54
0,00
57.070,52
1.322.441,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.597,42
0,00
479,28
0,00
171,36
0,00
5.936,64
108.250,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342,68
0,00
0,00
23.827,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.792,29
0,00
4.034,14
0,00
351,80
0,00
40.379,85
614.646,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.194,87
0,00
3.554,86
0,00
180,44
0,00
34.443,21
575.569,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239,64
0,00
201,72
0,00
17,64
0,00
2.019,00
31.251,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.837,06
0,00
681,00
0,00
189,00
0,00
7.955,64
139.502,14
2.995,00
6.703,04
58.326,25
0,00
390,99
43.440,00
28.805,00
2.500,00
88.630,00
2.136,00
34.363,57
268.289,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.995,00
6.703,04
58.326,25
0,00
390,99
43.440,00
28.805,00
2.500,00
88.630,00
2.136,00
34.363,57
268.289,85
1.424,64
5.228,40
45.496,08
0,00
223,28
36.506,54
0,00
1.188,96
22.695,48
1.388,88
26.594,62
140.746,88
766,08
1.474,64
12.830,16
0,00
81,84
6.933,46
0,00
639,48
5.242,08
747,12
7.768,92
36.483,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.570,36
1.474,64
12.830,17
0,00
167,71
6.933,46
28.805,00
1.311,04
65.934,52
747,12
7.768,95
127.542,97
804,28
0,00
0,01
0,00
85,87
0,00
28.805,00
671,56
60.692,44
0,00
0,03
91.059,19
78,48
73,68
641,52
0,00
8,40
346,68
1.440,24
65,52
3.296,76
37,32
388,44
6.377,04
844,56
1.548,32
13.471,68
0,00
90,24
7.280,14
1.440,24
705,00
8.538,84
784,44
8.157,36
42.860,82
317.832,65
317.832,65
Overige materiele activa GemCC A 129 EC
beheerapplicaties 4 jaar (schijf 2006)
beheerapplicaties 5 jaar (schijf 2004)
externe ondersteuning 5 jaar (schijf 2004)
PDA - project (3 jaar)
server software 5 jaar (schijf 2005)
server software 7 jaar (schijf 2003)
softwarelicenties Oracle tbv. deelnemers
uitwijk 4 jaar (schijf 2006)
WAN-verbindingen 15 jaar (schijf 2003)
WAN-verbindingen 3 jaar (schijf 2006)
WAN-verbindingen 5 jaar (schijf 2004)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5
7
99
4
15
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Leningen woningbouwcorp. A 1321 EC
Geldlening aan c.w.s. Marenland
A
13
0
351.013,95
351.013,95
0,00
0,00
0,00
0,00
351.013,95
351.013,95
0,00
0,00
0,00
0,00
33.181,30
33.181,30
0,00
0,00
0,00
0,00
33.181,30
33.181,30
0,00
0,00
1.211,16
1.211,16
1.211,16
1.211,16
Overige langlop.leningen A 1331 EC
Hypothecaire geldleningen ambtenaren
Leningen o.g.v. prive-fietsenplan
Leningen P.C.-prive-projecten
A
A
A
99
99
99
0
0
0
1.816.955,54
79.423,78
183.377,79
2.079.757,11
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.816.955,54
82.445,78
183.377,79
2.082.779,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.650.157,52 102.584,73
0,00
68.246,12
4.921,48
0,00 152.974,52
0,00
0,00 1.871.378,16 107.506,21
26.865,37
6.852,25
30.403,27
64.120,89
0,00
0,00
0,00
0,00
139.932,65
4.325,41
0,00
144.258,06
37.347,92
2.425,93
0,00
39.773,85
5.813,51
216,24
0,00
6.029,75
5.813,51
216,24
0,00
6.029,75
Overige uitzettingen met looptijd >1 jaar
Participaties Absoluut Rendement Tranche B
Participaties Absoluut Rendement Tranche C
A
A
0
0
0,00
0,00
0,00
3.014.461,83
3.009.221,12
6.023.682,95
0,00
0,00
0,00
3.014.461,83
3.009.221,12
6.023.682,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.014.461,83
3.009.221,12
6.023.682,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapit.verstr.verbond. partijen A 1313 EC
Aand Bouwfonds Ned. Gemeenten *B* f.2,50
Aand. Bouwfonds Ned. Gemeenten *A* f.2,50
Aandelen Bank Ned. Gemeenten ad ¿ 2,50
Aandelen Essent
Aandelen Waterbedrijf Groningen
Aandelen Zwembad Appingedam-Delfzijl Vastgoed BV
Deelname maatsch.kap.c.v.Fivelpoort
A
A
A
A
A
A
A
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
59.377,50
206.470,00
3.000,01
250.000,00
152.510,44
671.357,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.470,00
0,00
0,00
0,00
206.470,00
0,00
0,00
59.377,50
0,00
3.000,01
250.000,00
152.510,44
464.887,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.377,50
206.470,00
3.000,01
250.000,00
152.510,44
671.357,95
0,00
0,00
59.377,50
0,00
3.000,01
250.000,00
152.510,44
464.887,95
0,00
0,00
2.968,92
8.258,76
150,00
12.500,04
7.625,52
31.503,24
0,00
0,00
2.968,92
8.258,76
150,00
12.500,04
7.625,52
31.503,24
Kapit.verstr. deelnemingen A 1311 EC
Cumul.pref.aand.Bouwfonds ABN-Amro
Deelneming CBL Vennootschap B.V.
Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.
Deelneming Enexis Holding N.V.
A
A
A
A
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,74
23,74
128.011,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,74
23,74
128.011,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,74
23,74
128.011,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
5
99
99
99
99
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
67
Pagina
Deelneming Essent Milieu Holding N.V.
Deelneming Publiek Belang Electriciteitsproductie
Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.
Deelneming Vordering op Enexis B.V.
Vordering op Verkoop Vennootschap B.V.
A
A
A
A
A
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.776,40
53.682,20
23,74
23,74
949.451,60
1.156.016,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.776,40
53.682,20
23,74
23,74
949.451,60
1.156.016,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.776,40
53.682,20
23,74
23,74
949.451,60
1.156.016,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leningen aan deelnemingen A 1322 EC
Vordering op Vordering op Enexis B.V.
A
0
0,00
0,00
2.136.266,69
2.136.266,69
0,00
0,00
2.136.266,69
2.136.266,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.136.266,69
2.136.266,69
0,00
0,00
0,00
0,00
Lening verbonden partijen A 1323 EC
Achtergestelde lening Enexis B.V.
Breedband internet
A
A
99
0
0
204.201,10
270.872,36
475.073,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.201,10
270.872,36
475.073,46
0,00
270.872,36
270.872,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.201,10
0,00
204.201,10
204.201,10
0,00
204.201,10
8.168,04
0,00
8.168,04
8.168,04
0,00
8.168,04
Grond NIET expl.Oling A 211 EC
Gronden t.b.v. woonwijk Olingermeeden
A
99
0
244.684,36
244.684,36
11.340,84
11.340,84
4.954,71
4.954,71
251.070,49
251.070,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.684,36
244.684,36
251.070,49
251.070,49
11.010,84
11.010,84
11.010,84
11.010,84
Gemeent.bijdr.bouwgrondexploit.A213
Gemeentelijke bijdrage De Tip
A
10
0
194.936,00
194.936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.936,00
194.936,00
66.799,66
66.799,66
18.838,32
18.838,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.136,34
128.136,34
109.298,02
109.298,02
6.406,80
6.406,80
25.245,12
25.245,12
Ondh.werk grond Oling A 213 EC
Bouwgrondexpl. Olingermeeden 2e fase
Bouwgrondexpl. Olingermeeden 3e fase
Olingermeeden 4 e fase
A
A
A
99
99
0
0
0
0,00
-137.568,99
-1.494.729,64
-1.632.298,63
0,00
-30.864,36
243.133,85
212.269,49
0,00
0,00
83.271,41
83.271,41
0,00
-168.433,35
-1.334.867,20
-1.503.300,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-137.568,99
-1.494.729,64
-1.632.298,63
0,00
-168.433,35
-1.334.867,20
-1.503.300,55
0,00
-6.190,56
-67.262,88
-73.453,44
0,00
-6.190,56
-67.262,88
-73.453,44
Ondh.werk grond Opwierde A 213 EC
Bouwgrondexploitatie Fokko Ukenalaan
A
0
121.785,76
121.785,76
15.862,48
15.862,48
20.000,00
20.000,00
117.648,24
117.648,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.785,76
121.785,76
117.648,24
117.648,24
5.480,40
5.480,40
5.480,40
5.480,40
Ondh.werk grond Centrum A 213 EC
Best. plan De Tip fases I en II
Best.plan De Tip fase III
Best.plan Westersingel (voorm.MLK-school)
Bestemmingsplan Overdiep
Bestemmingsplan De Tip
Bouwgrondexpl. Pieter Bieremastraat vanaf 2000
Grondexploitatie Eendracht-locatie
A
A
A
A
A
A
A
0
0
0
0
0
0
0
1.325.903,47
368.653,61
570.062,12
-742.050,72
0,00
0,00
1.406.989,74
2.929.558,22
111.620,01
7.124,66
59.380,34
1.672.733,61
0,00
0,00
407.904,88
2.258.763,50
118.741,37
6.000,00
227.382,90
964.072,17
0,00
0,00
219.079,02
1.535.275,46
1.318.782,11
369.778,27
402.059,56
-33.389,28
0,00
0,00
1.595.815,60
3.653.046,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325.903,47
368.653,61
570.062,12
-742.050,72
0,00
0,00
1.406.989,74
2.929.558,22
1.318.782,11
369.778,27
402.059,56
-33.389,28
0,00
0,00
1.595.815,60
3.653.046,26
59.665,68
16.589,40
25.652,76
-33.392,28
0,00
0,00
63.314,52
131.830,08
59.665,68
16.589,40
25.652,76
-33.392,28
0,00
0,00
63.314,52
131.830,08
Grond NIET expl.Industrie A 211 EC
Bedrijventerrein Farmsumerweg / Zwet
Industrieterrein Woldweg
A
A
0
0
0,00
44.712,79
44.712,79
80.947,59
2.012,04
82.959,63
440,67
46.724,83
47.165,50
80.506,92
0,00
80.506,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.712,79
44.712,79
80.506,92
0,00
80.506,92
0,00
2.012,04
2.012,04
0,00
2.012,04
2.012,04
46.660.589,33
14.286.898,87
2.195.876,48
58.751.611,72
15.507.962,20 1.822.647,67 2.189.210,81 140.687,51
924.469,98
38.166.633,55 1.412.870,51
3.235.518,18
Totalen
99
99
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
0,00 28.038.946,34
Pagina
68
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
69
Overzicht instelling
en mutaties van reserves
en voorzieningen
over 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
70
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
71
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (vrij besteedbare) reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Algemene reserve
Deze reserve wordt in hoofdzaak gevoed uit resultaten van voorgaande
boekjaren en uit resultaatbestemming van boekwinst bij verkoop van activa
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
1.545.621,07
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
504.607,62 resultaat NA bestemming over 2008
10.165.344,77 Resultaat Eeldwerd
Extra dividend Essent
Verkoopresultaat Essent aandelen
12.215.573,46
0,00
463.224,83 Beheer De Eendracht
Rente de Tip fase 1-3
Bestemming deel rekeningsaldo 2008
Act.best.plannen
onttrekking voor dekking afschrijvingen
504.607,62 RB 18-6 nr.16
18.664,86 RB 17-12 nr.24
126.000,00 RB 14-5 nr.14
10.020.679,91 RB 17-12 nr.24
166.308,00
76.255,08
166.500,00
54.161,75
11.752.348,63
naam (vrij besteedbare) reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Gemeentelijk investeringsfonds
Deze reserve is ingesteld bij raadsbealuit van 16-12-1999 nr.12
ten behoeve van het plegen van omvangrijke investeringen
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
663.747,42
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
51.187,36 Rentetoevoeging 5% over saldo 1-1-2009
Overschot bebording
subtotaal
714.934,78
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
0,00
249.894,93 Gem.wegenlegger
Schilderen Stadstoren
Boek de Eendracht
Rotonde J.Bronsweg
Rotonde Jukw. Weg
Tekort Leaderproject
saldo per 31 december 2009
RB 16-4 nr.12
RB 14-5 nr.14
RB 18-6 nr.16
RB 17-12 nr.23
0,00
saldo per 31 december 2009
onttrekking voor dekking afschrijvingen
besluit:
0,00
465.039,85
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
33.187,36 prim.begrot.2009
18.000,00 RB 17-12 nr.23
8.825,00
11.400,00
25.000,00
75.000,00
122.500,00
7.169,93
RB 29-01 nr.4
RB 29-01 nr.4
RB 21-02 nr.15
prim.begrot.2009
RB 14-5 nr.14
RB 17-12 nr.24
Pagina
72
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
73
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (vrij besteedbare) reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Reserve bouwgrondexploitatie
Op deze reserve worden door resultaatbestemming de exploitatieresultaten
bij afsluiting van bouwgrond-complexen afgezonderd resp. onttrokken
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
367.384,44
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
saldo per 31 december 2009
0,00
72.000,00 Verkoopopbrengst camping Ekenstein
72.000,00 RB 22-5 nr.10
439.384,44
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
toelichting op mutaties in het boekjaar:
0,00
4.500,00 Verkoopkosten camping Ekenstein
0,00
434.884,44
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
4.500,00 RB 22-5 nr.10
Pagina
74
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Deze reserve dient werkelijke uitgaven te dekken in het boekjaar erop.
Lopende verplichtingen per 31 december
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
49.250,00
0,00
68.200,00 Project Bouwtoezicht
Overschot scholingsbudget 2009
Bodemkwaliteitskaart
SLOK-bijdrage 2009
Structuurvisie
117.450,00 Stages voortgezet onderwijs
onttrekking voor dekking afschrijvingen
0,00
39.250,00 Restauratie banden akten Burgelijke stand
Personeel regionaal onderwijsbureau
0,00
saldo per 31 december 2009
78.200,00
2.500,00
15.000,00
8.400,00
4.300,00
33.000,00
5.000,00
RB 17-12 nr.24
RB 17-12 nr.24
RB 17-12 nr.24
RB 17-12 nr.24
RB 17-12 nr.24
RB 17-12 nr.24
6.250,00 RB 29-1 nr.4
33.000,00 RB 14-5 nr.14
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Tariefegalisatie afvalstoffenheffing
Deze reserve dient om te grote schommelingen in het tarief voor de afvalstoffenheffing
te voorkomen. Hiertoe wordt jaarlijks het verschil tussen opbrengst en kosten van de
afvalinzameling en -verwerking verrekend.
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
517.941,04
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
120.651,58 Overschot afvalstoff.heffing
subtotaal
638.592,62
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
0,00
108.000,00 Tariefegal.afvalst.heff.
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
0,00
530.592,62
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
bedrag:
besluit:
120.651,58 RB 17-12 nr.24
108.000,00 conform begroting
Pagina
75
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Tariefegalisatie rioleringen
Deze reserve dient om te grote schommelingen in het tarief voor de rioolrechten
te voorkomen. Hiertoe wordt jaarlijks het verschil tussen de opbrengst van
rioolrechten en de kosten minus de verfijningsuitkering verrekend met de reserve.
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
567.593,55
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
301.962,34 Overschot rioolrecht/kosten
Ontvangen bijdrage afkoppelsubsidie waterschap
subtotaal
869.555,89
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
0,00
142.000,00 Toev.bijdr.afkoppel.
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
bedrag:
120.758,34
181.204,00
besluit:
RB 17-12 nr.24
RB 14-5 nr.14
142.000,00 conform begroting
0,00
727.555,89
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Baggerfonds
Ingesteld bij raadsbesluit van 16 juni 2005, nummer 9 omdat op baggerkosten
niet mag worden afgeschreven en deze kosten niet een jaarlijks gelijkblijvende
omvang hebben, zodat egalisatie nodig is
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
96.386,25
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
92.500,00 structurele toevoeging
Baggerbijdrage Waterschap vijvers Ekenstein
subtotaal
188.886,25
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
0,00
187.766,29 Baggerkosten vijvers Ekenstein
Baggerkosten W. vd Bosstr.
Baggerkosten Prinsenrak
Update inventarisatie KRW
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
0,00
1.119,96
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
bedrag:
besluit:
65.000,00 conform prim.begr.
27.500,00
179.596,67
133,58
138,04
7.898,00
conform prim.begr.
RB 21-2 nr.15/2008
RB 21-2 nr.15/2008
conform prim.begr.
Pagina
76
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Omvorming openbaar groen
voor financiering van de latere omvorming van groen.
Opbrengsten uit verkoop van overhoeken groen worden toegevoegd aan deze reserve
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
0,00
0,00
subtotaal
7.500,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
0,00
7.500,00 Groenstructuurplan
0,00
saldo per 31 december 2009
toelichting aard en reden van reserve:
Bij de privatisering van het sportpark is de budgetruimte voor rente en afschrijving
op investeringen vastgelegd. Jaarlijks wordt het niet benutte deel van het budget
toegevoegd. Voor investeringsbijdragen aan de voetbalverenigingen kan een beroep
op de reserve worden gedaan ter beperking van de kapitaallasten.
Reserve sportpark
bedragen:
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
7.500,00 RB 29-01 nr.4
0,00
naam (bestemmings)reserve:
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
besluit:
7.500,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
saldo per 1 januari 2009
bedrag:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
111.388,58
0,00
29.570,00 storting begroting 2009
140.958,58
0,00
0,00
0,00
140.958,58
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
29.570,00 conform prim.
begroting
Pagina
77
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Ingesteld bij raadsbesluit van 21 juni 2007 nr. 14 voor de dekking van de kosten
van het project Electronische Lagere Overheid in de provincie Groningen,
deel € 311.000 en aangevuld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007 nr. 9
met € 100.000. Het totaalbedrag wordt voldoende geacht voor de kosten over de
periode 2007 t/m 2009
Reserve ELO Appingedam
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
0,00
0,00
subtotaal
241.054,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
0,00
132.889,00 netto extra kosten ELO Grunn' over 2008
Kosten Gov.United 2009
0,00
saldo per 31 december 2009
108.165,00
naam (bestemmings)reserve:
Het structurele budget voor investeringssubsidies in sportaccommodaties
is vastgesteld op € 12.000 per jaar.
Op de investeringssubsidie van de VV Appingedam wordt nog afgeschreven omdat
dit is gebouwd op in erfpacht uitgegeven gemeentegrond.
Het verschil tussen € 12.000 en de kapitaallasten wordt gereserveerd in de reserve
sportaccommodaties. Uit deze reserve kunnen bijdragen worden gedekt waarop
niet mag worden afgeschreven.
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
20.293,59
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
7.757,00 verschil tussen budget investeringssubsidies
en de werkelijke kapitaallasten
28.050,59
saldo per 31 december 2009
122.889,00 conform prim.
10.000,00 begroting
toelichting aard en reden van reserve:
Reserve Sportaccommodaties
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
besluit:
241.054,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
bedrag:
0,00
0,00
0,00
28.050,59
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
bedrag:
besluit:
7.757,00 conform prim.
begroting
Pagina
78
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Fonds voor Centrumontwikkeling
In de kadernota 2009 is aangegeven dat incidentele meevallers worden
toegevoegd ten gunste van het Fonds voor Centrumontwikkeling
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
0,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
100.000,00 Incidentele meevaller IZA
subtotaal
100.000,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
100.000,00 RB 14-5, nr.13
0,00
0,00
0,00
saldo per 31 december 2009
100.000,00
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Fonds waterstaatkundige infrastructuur
Ingesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007 nr. 9 uit de vrijval van de reserve
algemene uitkering / BCF
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
558.795,00
0,00
49.650,00 storting begroting 2009
subtotaal
608.445,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
0,00
103.554,06 Diverse onderhoudswerkzaamheden
0,00
saldo per 31 december 2009
504.890,94
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
49.650,00 conform prim.begr.
Pagina
79
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Fonds voor Centrumontwikkeling
In de kadernota 2009 is aangegeven dat incidentele meevallers worden
toegevoegd ten gunste van het Fonds voor Centrumontwikkeling
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
0,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
100.000,00 Incidentele meevaller IZA
subtotaal
100.000,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
100.000,00 RB 14-5, nr.13
0,00
0,00
0,00
saldo per 31 december 2009
100.000,00
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Fonds waterstaatkundige infrastructuur
Ingesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007 nr. 9 uit de vrijval van de reserve
algemene uitkering / BCF
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
558.795,00
0,00
49.650,00 storting begroting 2009
subtotaal
608.445,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
0,00
103.554,06 Diverse onderhoudswerkzaamheden
0,00
saldo per 31 december 2009
504.890,94
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
49.650,00 conform prim.begr.
Pagina
80
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Ingesteld bij raadsbesluit van 15 augustus 2002, nr. 11
Een half procent van de kosten van grote projecten op het gebied van renovatie,
herinrichting enz. wordt toegevoegd, dit ter verfraaiing van de bebouwde omgeving
door uitvoering van het beeldplan.
Fonds Kunstuitingen
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
37.760,00
0,00
9.800,00 Schilderij Eendracht
0,00 Cultuur Wijkstraat
toelichting aard en reden van reserve:
In 2006 is alsnog een bijdrage voor inburgering ontvangen. Dit bedrag hoeft niet
gedeclareerd te worden. Een deel is gebruikt voor dekking extra kosten noodopvang
in 2006. De rest wordt gereserveerd voor noodopvang in latere jaren (zie budgetrapportage per 1-10-2006)
bedragen:
subtotaal
1.800,00 RB 17-2 nr.23
8.000,00 RB 17-2 nr.23
27.960,00
Noodopvang Asielzoekers
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
besluit:
0,00
0,00
naam (bestemmings)reserve:
saldo per 1 januari 2009
bedrag:
37.760,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
toelichting op mutaties in het boekjaar:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
13.000,00
13.000,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
5.475,00 Dekking noodopvang 2009
-
saldo per 31 december 2009
7.525,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
5.475,00 RB 21-2 nr.15
Pagina
81
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Ingesteld bij raadsbesluit van 20 december 2005 voor voor reservering van het
invoeringsbudget WMO, ontvangen via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2008
212.100,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
178.700,00 Overschot WMO budget
subtotaal
390.800,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2008
0,00
56.225,00 Personeelskosten medewerker Cultuur/Sport
Impuls mantelzorg
0,00
bedrag:
besluit:
178.700,00
43.550,00 RB 14-5 nr. 14
12.675,00 conform prim.begr.
334.575,00
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Gemeentelijk Werkfonds
bedragen:
saldo per 1 januari 2008
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
toelichting op mutaties in het boekjaar:
44.206,15
0,00
0,00
44.206,15
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
0,00
0,00
onttrekking voor dekking afschrijvingen
0,00
saldo per 31 december 2008
44.206,15
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
bedrag:
besluit:
Pagina
82
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Minimabeleid
Ingesteld in 2008 voor reservering gelden uit de Algemene Uitkering
voor participatie kinderen (Aboutalebgelden). ISD ontwikkelt beleid
in 2009 en 2010, uitkering is in 2008 en 2009
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2008
28.800,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
30.000,00 Overschot maatregelen 2008
subtotaal
58.800,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
6.420,00 Afrekening minimabeleid 2008
0,00
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2008
bedrag:
besluit:
30.000,00 RB 18-6, nr. 16
6.420,00
0,00
52.380,00
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Reserve Olingerhoogte (Hoge Horne)
Uit overtollige grond wordt een recreatieheuvel gemaakt
Per m2 grond wordt een bedrag van € 10 of € 20 toegerekend voor afwerking
van de toegangsweg
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
0,00
40.651,10 Overschot Olingerhoogte
subtotaal
40.651,10
saldo per 31 december 2009
besluit:
0,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
bedrag:
0,00
0,00
0,00
40.651,10
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
40.651,10 RB 17-12, nr 23
Pagina
83
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Reserve exploitatie De Tip
Ingesteld bij raadsbesluit van 15-5-2003 nummer 12. In deze reserve is het geraamd
gemeentelijk aandeel in de kosten van herontwikkeling van De Tip gestort
(€ 194.936) + een bedrag voor prijsrisico ( € 68.077)
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
117.003,00
0,00
0,00
0,00
117.003,00
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Oorspronkelijk ingesteld bij raadsbesluit van 21 sept. '2000 als spaarpot voor
toekomstige nieuwbouw in Oling; dit doel is verlaten in de kadernota 2004.
De reserve blijft voorlopig in stand tot meer bekend is over de ontwikkelingen
omtrent de brede school
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
besluit:
0,00
0,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
bedrag:
117.003,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
toelichting op mutaties in het boekjaar:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
672.128,86
0,00
399.535,10 Vrijval overschrijdingsregeling
Onderhoud gymzalen 2009
Onderhoud OJB 2009
Bestemming stelposten OHV
Bestemming Stelpost Brede School
Reservering Brede school bestemming res 2008
1.071.663,96
0,00
228.944,25 Huurkosten nev.vest. Prof.Bladergroenschool
Noodvoorziening nev.vest.
Prof.Bladergroenschool
Parkeervoorziening KANS Olingertil
0,00
842.719,71
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
51.000,00
38.000,00
45.000,00
98.983,00
100.052,10
66.500,00
RB 18-06 nr. 16
RB 17-12, nr 23
RB 17-12, nr 23
RB 17-12, nr 23
RB 17-12, nr 23
RB 18-06 nr. 16
36.044,25 RB 26-2 nr.6
RB 26-2/
132.900,00 2-7 nr.6/18
60.000,00 RB 2-7 nr.20
Pagina
84
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Reserve lokaal onderwijsachterstandenbeleid
gevormd bij raadsbesluit van 14-12-2006 nr.7
uit restant rijksbijdrage GOA dat niet behoefde te worden terugbetaald
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
80.719,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
17.400,00 Overschot RMC gelden 2009
Overschot bureau leerlingenzaken 2009
subtotaal
98.119,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
0,00
2.000,00 Natuur buiten de klas 08/09
0,00
bedrag:
besluit:
8.400,00 RB 17-12, nr 23
9.000,00 RB 17-12, nr 23
2.000,00 conform prim.begr.
96.119,00
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Vanuit iedere bouwgrondexploitatie wordt een bedrag per verkochte m2 gereserveerd
voor aanleg van infrastructuur t.b.v. meerdere uitbreidingsplannen
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
247.372,95
0,00
3.280,00 Dotatie Olingermeeden fase 4
250.652,95
0,00
0,00
0,00
250.652,95
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
3.280,00
besluit:
Pagina
85
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Reserve vervanging gymnastiekmateriaal
De reserve wordt jaarlijks uit de exploitatie van de gymzalen gevoed t.b.v. de
vervanging van duurzame gymnastiekmaterialen en toestellen
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
5.200,00
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
0,00
2.600,00 dotatie jaarbedragen 4 gymzalen
subtotaal
7.800,00
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
0,00
7.800,00 Onttrekking gym materiaal Voslaan
Onttrekking gym materiaal Dijk. weg
0,00 Onttrekking gym materiaal Pastorielaan
Onttrekking gym materiaal sporthal
Correctie tekort saldo
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
bedrag:
besluit:
2.600,00 prim.begroting
3.268,53
2.640,62
3.179,40
2.300,22
-3.588,77
0,00
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds
Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van de exploitatie beschikbaargesteld.
Overschotten worden toegevoegd aan deze reserve. De rente- en afschrijvingslasten
van lasten van investeringen kunnen ten laste van dit fonds komen.
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
169.848,35
0,00
8.362,16 conform bestaand beleid
prim.begroting
178.210,51
0,00
10.044,24 Onttrekking sanering Solwerderstraat
0,00
168.166,27
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
10.044,24
Pagina
86
Overzicht reserves over het jaar 2009 conform art. 54 B.B.V.
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Wijk- en centrum-vernieuwingsfonds
Dit fonds wordt gevoed door een bedrag per m2 verkochte bouwgrond.
De reserve zal met name ten behoeve van de herstructurering van Opwierde
worden gebruikt.
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
1.591.626,71
0,00
445.096,36 Tekort v.m. Albert Heijn Opwierde
Bijdrage P. Bieremastraat
ISV-bijdrage 2009 Nettering
ISV-subsidies invest. Opwierde 2009
Dotatie Olingermeeden fase 4
Dotatie Westeringel Tichelplein
Bijdrage Gron. Huis Westersingel
57.015,00
60.000,00
14.000,00
58.241,36
13.120,00
36.408,00
206.312,00
prim. Begroting
RB 18-6 nr.16
20.974,00
126.223,17
30.000,00
360.364,00
9.700,70
prim. Begroting
RB 17-12 nr. 24
RB 14-5 nr.14
RB 17-12 nr. 24
RB 17-12 nr. 24
RB 16-04 nr.12
RB 16-04 nr.12
RB 16-04 nr.12
2.036.723,07
0,00
547.261,87 Onvoorzien uitg. Openbare ruimte Opwierde
herstructurering Opwierde
Inrichting jachthavenkantoor
Aank. F.Ukenalaan (Action/SNS)
Kosten Wijkstraat 2009
0,00
1.489.461,20
naam (bestemmings)reserve:
toelichting aard en reden van reserve:
Wachtgeldreserve wethouders
Jaarlijks wordt via resultaatbestemming een bedrag aan deze reserve toegevoegd.
Bij ontslag met recht op wachtgeld van een wethouder wordt deze reserve
gebruikt voor aanvulling van de wachtgeldvoorziening
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
toevoeging o.g.v. resultaatbestemming
subtotaal
onttrekking resultaat voorgaand boekjaar
onttrekking o.g.v. resultaatbestemming
onttrekking voor dekking afschrijvingen
saldo per 31 december 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
199.285,00
0,00
85.989,80 dotatie conform begroting 2009
Meevaller uitkering wachtgeld
285.274,80
0,00
0,00
0,00
285.274,80
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
54.300,00 prim. Begroting
31.689,80
Pagina
87
Overzicht voorzieningen over het jaar 2009 conform art. 55 B.B.V.
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Afkoopsommen onderhoud graven Rusthof
Het onderhoud van graven kan worden afgekocht voor een periode van 30 jaren;
ieder jaar valt van de gestorte bedragen 1/30e gedeelte vrij t.g.v. de exploitatie
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
54.364,69
toevoegingen
0,00
subtotaal
54.364,69
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
2.383,39 vrijgevallen terzake van 2009
Correctieboeking over 2004-2009
0,00
aanwendingen
saldo per 31 december 2009
2.433,64
-50,25
51.981,30
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Afkoopsommen onderhoud graven Stilleweer
Het onderhoud van graven kan worden afgekocht voor een periode van 30 jaren;
ieder jaar valt van de gestorte bedragen 1/30e gedeelte vrij t.g.v. de exploitatie
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
4.339,37
toevoegingen
0,00
subtotaal
4.339,37
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
197,24 vrijgevallen terzake van 2009
aanwendingen
197,24
0,00
saldo per 31 december 2009
4.142,13
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening onderhoud Fivelpoort
ingesteld bij raadsbesluit van 13 december 2007 nr.15
terzake van de onderhoudskosten van de infrastructuur op bedrijventerrein
De Fivelpoort
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
77.200,00
toevoegingen
-
subtotaal
77.200,00
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
0,00
50.235,00 Onderhoudskosten 2008
saldo per 31 december 2009
26.965,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
50.235,00
besluit:
Pagina
88
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
89
Overzicht voorzieningen over het jaar 2009 conform art. 55 B.B.V.
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening Brede School
Tijdelijk parkeren van subsidieoverschotten op grond van de regeling
dagarrangementen en combinatiefuncties
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
77.356,47
toevoegingen
17.537,00 Ontvangst subsidie Min. O&W
subtotaal
94.893,47
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
bedrag:
besluit:
17.537,00
-
saldo per 31 december 2009
94.893,47
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening afwikkeling transacties verkoop
Essent N.V.
Gevormd bij afwikkeling transacties verkoop Essent N.V.
ter verzekering van eventuele schadeclaims voortvloeiende uit de verkoop van
Essent aan RWE, risico's crossborderlease en claim op de Staat der Nederlanden en
vordering op Publiek belang Elektriciteitsproductie
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
0,00
toevoegingen
949.499,08 Verkoop Vennootschap B.V.
VZ. Vord. CBL Vennootschap (crossborderlease)
VZ. Vord. Staat Vennootschap B.V.
949.499,08
subtotaal
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
949.451,60
23,74
23,74
0,00
0,00
saldo per 31 december 2009
949.499,08
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening overschrijdingsuitkeringen i.h.k.v.
de Wet op het Primair Onderwijs
Het saldo tussen begroting en voorschot t.z.v. de overschrijdingsvergoeding aan
het bijzonder onderwijs wordt toegevoegd aan deze voorziening; de resultaten
van de 5-jaarlijkse afrekening worden ook verrekend.
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
92.098,90
toevoegingen
0,00
subtotaal
92.098,90
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
35.048,81 5 jaarlijkse afrekening 2000-2005
0,00 Vrijval gedeelte voorziening
saldo per 31 december 2009
57.050,09
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
18.947,34
16.101,47 RB 17-12, nr 23
Pagina
90
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
91
Overzicht voorzieningen over het jaar 2009 conform art. 55 B.B.V.
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Onderhoudsfonds sportcentrum Eelwerd
Het verschil tussen het begroot planmatig onderhoud en de werkelijke bestedingen
wordt toegevoegd of onttrokken aan deze voorziening.
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
113.781,18
toevoegingen
0,00
subtotaal
113.781,18
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
0,00
0,00
saldo per 31 december 2009
113.781,18
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening tariefclaim VAM (GFT-residu)
In verband met een geschil tussen de VAM en ESGEVA over de prijs per ton
voor te storten residu van het GFT-afval is terzake van de jaren t/m 2003
een voorziening getroffen voor het nog te betalen bedrag
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
bedrag:
besluit:
18.943,29 In 2010 wordt bepaald wat er met deze
voorziening gebeurd.
toevoegingen
0,00
subtotaal
18.943,29
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
saldo per 31 december 2009
0,00
0,00
18.943,29
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening wethouderspensioenen
Ingesteld bij raadsbesluit van 20-3-2003 nr.14
Jaarlijks worden de opgebouwde tegoeden tegen contante waarde toegevoegd
aan deze voorziening om lopende en toekomstige jaarlasten te dekken.
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
bedrag:
540.818,41
toevoegingen
56.960,92 pensioenpremie wethouders 2009
rentetoevoeging contante waarde
subtotaal
29.920,00
27.040,92
597.779,33
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
saldo per 31 december 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
27.307,32 pensioenuitkeringen 2009
570.472,01
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
27.307,32
besluit:
Pagina
92
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
93
Overzicht voorzieningen over het jaar 2009 conform art. 55 B.B.V.
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening wachtgelden
De voorziening wordt gevoed bij ontstaan van een wachtgeldverplichting en periodiek opnieuw ingeschat.
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
213.685,00
toevoegingen
161.107,24 Medewerker periode 01-01-10 tm 30-06-10
Bovenwettelijke uitkering medewerker
Bijboeking "rente" ivm. contante waarde
subtotaal
374.792,24
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
saldo per 31 december 2009
54.237,47 Uitgaven wachtgelden 2009
bedrag:
besluit:
6.423,00
144.000,00
10.684,24
54.237,47
320.554,77
naam voorziening:
toelichting aard en reden van voorziening:
Voorziening Personeel
bedragen:
toelichting op mutaties in het boekjaar:
saldo per 1 januari 2009
19.000,00
toevoegingen
79.366,64 Overgang personeel Eelwerd naar Dubbelslag
Aanpassingen CAO
Opgenomen verplichting verlof medewerker
subtotaal
98.366,64
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
19.000,00 Verlofsaldo Stef Arends
saldo per 31 december 2009
79.366,64
naam voorziening:
bedrag:
besluit:
34.000,00
40.266,64
5.100,00
19.000,00
toelichting aard en reden van voorziening:
Onderhoudsvoorziening gebouwen
bedragen:
saldo per 1 januari 2009
toelichting op mutaties in het boekjaar:
besluit:
-
toevoegingen
20.976,00 Restant onderhoud stadstoren
subtotaal
20.976,00
vrijgevallen t.g.v. rekening baten en lasten
aanwendingen
saldo per 31 december 2009
bedrag:
-
20.976,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
20.976,00 RB 17-12, nr.24
Pagina
94
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
95
Accountantsverklaring
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
96
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
97
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
98
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
99
Besluit tot vaststelling
van de programmarekening
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 100
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 101
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 102
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 103
Bijlagen bij de
Jaarrekening 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 104
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 105
Verdelingsmatrix
( art.72
lid 1 b 1 B.B.V.)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 106
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Hoofdfunctie 1
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
120
Brandweer en rampenbestrijding
140
Openbare orde en veiligheid
Totaal hoofdfunctie 1
Hoofdfunctie 2
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
210
Wegen, straten en pleinen
211
Verkeersmaatregelen te land
212
Openbaar vervoer
214
Parkeren
215
Baten parkeerbelasting
220
Zeehavens
221
Binnenhavens en waterwegen
223
Veerdiensten
230
Luchtvaart
240
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Totaal hoofdfunctie 2
338
Hoofdfunctie 5
CULTUUR EN RECREATIE
510
Openbaar bibliotheekwerk
511
Vormings- en ontwikkelingswerk
530
Sport
531
Groene sportvelden en terreinen
540
Kunst
541
Oudheidkunde/musea
550
Natuurbescherming
560
Openbaar groen en openluchtrecreatie
580
Overige recreatieve voorzieningen
Totaal hoofdfunctie 5
-5
5.8
6.0
6.1
Kapitaallasten
7
7
57
14
57
6
7
66
48
397
242
30
474
18
76
1
76
1
6
21
6
21
52
52
85
66
80
77
51
128
110
7
775
33
60
23
38
12
208
7
271
5
276
30
2
13
54
54
198
860
12
6.2.1
6.2.2
6.3
130
808
568
1
214
145
1866
550
987
617
67
541
223
2985
123
107
230
602
163
765
914
82
2973
129
83
12
198
36
86
843
32
860
1032
3271
14
51
8
9
82
2
16
51
17
9
2
93
169
19
210
13
154
17
78
24
145
6
16
8
22
150
422
66
189
41
284
26
202
14
315
18
693
145
39
419
417
201
2085
7
42
131
43
269
125
848
156
146
270
35
1442
54
3345
9
3
45
2
11
1
8
15
3
6
26
23
3
259
23
7
103
63
54
36
2
2
93
19
259
7
122
1
36
9
104
3
Totaal functies/
kostenplaatsen/
balansmutaties
5.7
Overige verrekeningen
5.6
Overige verrekeningen van
kostenplaatsen
5.5
Verrekening kostenplaatsen
voor investeringsprojecten
5.4
Reserveringen
5.3
Handelskredieten en
transitorische posten
5.2
Aandelen en overige
deelnemingen
5.1
Langlopende leningen
4.3.2
Financiële derivaten
4.3.1
Kortlopende leningen
4.2.5
Langlopende effecten
m.u.v.aandelen
4.2.4
Chartaalgeld en deposito's
4.2.3
Kortlopende effecten m.u.v.
aandelen
4.2.2
23
148
31
18
11
Hoofdfunctie 3
ECONOMISCHE ZAKEN
310
Handel en ambacht
311
Baten marktgelden
320
Industrie
330
Nutsbedrijven
340
Agrarische productie en ontginning
341
Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Totaal hoofdfunctie 3
Hoofdfunctie 4
ONDERWIJS
420
Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
421
Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
422
Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
423
Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
430
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
431
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting
432
Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
433
Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting
440
Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
441
Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
442
Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
443
Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
480
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
482
Volwasseneneducatie
Totaal hoofdfunctie 4
4.2.1
Overige investeringsbijdragen
en overige kapitaaloverdrachten
4.1.2
Overige inkomensoverdrachten
4.1.1
Investeringsbijdragen en overige
kapitaaloverdrachten aan
overheid (niet-Rijk)
3.4.3
Inkomensoverdrachten aan
overheid (niet-Rijk)
3.4.2
Sociale verstrekkingen in natura
aan personen
Personeel van derden
3.4.1
Subsidies aan
marktproducenten
Afschrijvingen
3.3.3
Vermogensoverdrachten aan
het Rijk
Toegerekende rente
3.3.2
Aankopen niet duurzame
goederen en diensten
Werkelijk betaalde rente
3.3.1
Inkomensoverdrachten aan het
Rijk
Sociale uitkeringen personeel
Functies
Hoofdfunctie 0
ALGEMEEN BESTUUR
001
Bestuursorganen
002
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders
003
Burgerzaken
004
Baten secretarieleges burgerzaken
005
Bestuurlijke samenwerking
006
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
Totaal hoofdfunctie 0
3.1
Betaalde pachten en erfpachten
3.0
Betaalde belastingen
2.3
Aankoop gronden
2.2
Overige aankopen en
uitbestedingen duurzame
goederen
2.1
Energie
1.2
Kosten algemene plannen
1.1
Niet in te delen lasten
Categorieën
0.0
Loonbetalingen en sociale
premies
Verdelingsmatrix gemeente Appingedam (0003): 2009 periode 5, lasten
Sociale uitkeringen in geld
107
Pagina
37
19
16
9
13
9
20
19
18
15
2
17
30
130
114
250
114
5
82
33
47
1
345
15
528
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
5
162
232
262
117
141
3
59
25
607
216
3
35
113
42
34
2
21
3
253
25
8
33
21
2
63
31
16
223
9
10
41
6
32
1000
11
1107
Hoofdfunctie 6
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
610
Bijstandsverlening
611
Werkgelegenheid
612
Inkomensvoorzieningen
613
Overige sociale zekerheidsregelingen
614
Gemeentelijk minimabeleid
620
Maatschappelijke begeleiding en advies
621
Vreemdelingen
622
Huishoudelijke verzorging
630
Sociaal-cultureel werk
641
Tehuizen
650
Kinderdagopvang
651
Dagopvang gehandicapten
652
Voorzieningen gehandicapten
Totaal hoofdfunctie 6
1
224
6
2
49
6
2
16
3
23
323
3
1
1074
162
42
12
Hoofdfunctie 8
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
810
Ruimtelijke ordening
820
Woningexploitatie/woningbouw
821
Stads- en dorpsvernieuwing
822
Overige volkshuisvesting
823
Bouwvergunningen
830
Bouwgrondexploitatie
Totaal hoofdfunctie 8
35
1
1321
20
2
22
Hoofdfunctie 9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
911
Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
913
Overige financiële middelen
914
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar
921
Algemene uitkering gemeentefonds
922
Algemene baten en lasten
930
Uitvoering Wet WOZ
931
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
932
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
933
Baten roerende woon- en bedrijfsruimten
934
Baten baatbelasting
935
Baten forensenbelasting
936
Baten toeristenbelasting
937
Baten hondenbelasting
938
Baten reclamebelasting
939
Baten precariobelasting
940
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
941
Lastenverlichting rijk
960
Saldo van kostenplaatsen
970
Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming
980
Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9
990
Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming
Totaal hoofdfunctie 9
1
1
1
-136
-136
79
79
3008
3008
14
15
6.0
114
44
43
44
404
181
34
383
1
5
96
1238
43
Reserveringen
39
114
793
2127 13454
-1
39
43
120
7
465
82
32
17
149
128
533
943
16712
114
9
152
139
174
205
325
151
14
1320
932
361
230
3333
1
44
515
8
376
555
104
299
77
122
61
1254
3392
4846
4
973
9
4269
182
182
20
6
52
208
87
3321
743
240
229
1507
439
352
4
298
539
14
79
1
19
87
219
44
784
3
-136
3834
8326
302
32
51
599
68
18
659
21
49
188
6.3
163
3
13
16
28
237
6.2.2
25
949
741
6.2.1
190
141
14
3
31
6.1
Totaal functies/
kostenplaatsen/
balansmutaties
5.8
Overige verrekeningen
5.7
Overige verrekeningen van
kostenplaatsen
5.6
Kapitaallasten
5.5
Verrekening kostenplaatsen
voor investeringsprojecten
5.4
Handelskredieten en
transitorische posten
5.3
Aandelen en overige
deelnemingen
5.2
Langlopende leningen
5.1
Financiële derivaten
4.3.2
Kortlopende leningen
4.3.1
3837
8308
302
21
10
32
4.2.5
Langlopende effecten
m.u.v.aandelen
4.2.4
Chartaalgeld en deposito's
4.2.3
Kortlopende effecten m.u.v.
aandelen
4.2.2
-3
Hoofdfunctie 7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
711
Ambulancevervoer
712
Verpleeginrichtingen
714
Openbare gezondheidszorg
715
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)
716
Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)
721
Afvalverwijdering en -verwerking
722
Riolering (gecombineerd)
723
Milieubeheer
724
Lijkbezorging
725
Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing
726
Baten rioolheffing (gecombineerd)
727
Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater
728
Baten rioolheffing grond- en hemelwater
729
Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater
730
Hemelwater
731
Grondwater
732
Baten begraafplaatsrechten
Totaal hoofdfunctie 7
Totaal functies
4.2.1
Overige investeringsbijdragen
en overige kapitaaloverdrachten
4.1.2
Overige inkomensoverdrachten
4.1.1
Investeringsbijdragen en overige
kapitaaloverdrachten aan
overheid (niet-Rijk)
3.4.3
Inkomensoverdrachten aan
overheid (niet-Rijk)
3.4.2
Sociale verstrekkingen in natura
aan personen
Personeel van derden
3.4.1
Subsidies aan
marktproducenten
Afschrijvingen
3.3.3
Vermogensoverdrachten aan
het Rijk
Toegerekende rente
3.3.2
Aankopen niet duurzame
goederen en diensten
Werkelijk betaalde rente
3.3.1
Inkomensoverdrachten aan het
Rijk
Sociale uitkeringen personeel
Functies
3.1
Betaalde pachten en erfpachten
3.0
Betaalde belastingen
2.3
Aankoop gronden
2.2
Overige aankopen en
uitbestedingen duurzame
goederen
2.1
Energie
1.2
Kosten algemene plannen
1.1
Niet in te delen lasten
Categorieën
0.0
Loonbetalingen en sociale
premies
Verdelingsmatrix gemeente Appingedam (0003): 2009 periode 5, lasten
Sociale uitkeringen in geld
108
Pagina
110
126
114
2241 15114
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
386
414
33
12266
127
13394
26
13532
2699
182
73
285
64
81
178
178
454
12266
127
13992
7688
51427
5.6
5.7
5.8
6.0
6.1
6.2.1
188
188
538
538
6.2.2
6.3
Totaal functies/
kostenplaatsen/
balansmutaties
5.5
Overige verrekeningen
5.4
Overige verrekeningen van
kostenplaatsen
5.3
Kapitaallasten
5.2
Verrekening kostenplaatsen
voor investeringsprojecten
Inkomensoverdrachten aan
overheid (niet-Rijk)
5.1
Reserveringen
Sociale verstrekkingen in natura
aan personen
4.3.2
Handelskredieten en
transitorische posten
Subsidies aan
marktproducenten
Sociale uitkeringen in geld
4.3.1
Aandelen en overige
deelnemingen
Vermogensoverdrachten aan
het Rijk
4.2.5
Langlopende leningen
4.2.4
Financiële derivaten
4.2.3
Kortlopende leningen
4.2.2
Langlopende effecten
m.u.v.aandelen
4.2.1
Chartaalgeld en deposito's
4.1.2
Kortlopende effecten m.u.v.
aandelen
4.1.1
Overige investeringsbijdragen
en overige kapitaaloverdrachten
3.4.3
Overige inkomensoverdrachten
3.4.2
Investeringsbijdragen en overige
kapitaaloverdrachten aan
overheid (niet-Rijk)
3.4.1
Aankopen niet duurzame
goederen en diensten
3.3.3
Inkomensoverdrachten aan het
Rijk
3.3.2
Betaalde pachten en erfpachten
3.3.1
Aankoop gronden
3.1
Overige aankopen en
uitbestedingen duurzame
goederen
146
146
3.0
Energie
Toegerekende rente
3891
3891
Functies
2.3
Kosten algemene plannen
2.2
Personeel van derden
2.1
Werkelijk betaalde rente
1.1
Afschrijvingen
1.2
Sociale uitkeringen personeel
Categorieën
Niet in te delen lasten
0.0
Loonbetalingen en sociale
premies
Verdelingsmatrix gemeente Appingedam (0003): 2009 periode 5, lasten
Betaalde belastingen
109
Pagina
Kostenplaatsen
Kostenplaatsen
Kostenplaats kapitaallasten
Overige kostenplaatsen
Totaal Kostenplaatsen
784
489
1823
784
489
1823
1248
1248
97
97
319
319
15
15
3064
3064
18
18
3
3
140
11862
12002
3236
21389
24625
Balansmutaties
Vaste Activa
A111
A112
A121
A122
A123
A124
A125
A126
A129
A1311
A1312
A1313
A1321
A1322
A1323
A1331
A1332
A1333
Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio
Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Materiële vaste activa: Gronden en terreinen
Materiële vaste activa: Woonruimten
Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen
Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Materiële vaste activa: Vervoermiddelen
Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties
Materiële vaste activa: Overig
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties
Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen
Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen
Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen
Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar
Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden
46
113
Totaal Vaste Passiva
786
980
24
262
53
1156
15
86
53
2136
3
3
6024
6024
159
Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden
Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen
Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen
Voorraden: Vooruitbetalingen
Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen
Uitzettingen: Overige vorderingen
Uitzettingen: Overige uitzettingen
Liquide middelen (kas, bank en giro)
Overlopende activa
Eigen vermogen: Algemene reserve
Eigen vermogen: Bestemmingsreserve
Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves
Eigen vermogen: Saldo van rekening
Voorzieningen
Vaste schuld: Obligatieleningen
Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars
Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven
Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren
Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen
Vaste schuld: Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
2
2136
2071
2
139
6024
2139
1156
15
11705
42
42
848
848
-24
-24
1101
1101
102
102
-619
584
-1138
-619
312
-1138
Totaal Vlottende Activa
Vaste Passiva
P111
P112
P113
P114
P12
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P137
P138
26
255
1156
Totaal Vaste Activa
Vlottende Activa
A211
A212
A213
A214
A215
A221
A222
A223
A224
A225
A23
A29
26
209
673
963
24
176
-24
23
-1138
27
50
19
890
713
250
1345
713
250
1345
69
188
1943
23
27
50
19
1943
1943
2377
4439
Vlottende Passiva
P211
Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g
P212
Vlottende schuld: Bank- en girosaldi
P213
Vlottende schuld: Overig
P29
Overlopende passiva
Totaal Vlottende Passiva
Totaal Balansmutaties
Totaal lastencategorieën
23
27
4655
180
784
489
1823
1485
285
-136
159
2047
2
238
5687
99
50
7333
110
194
19
114
2241
* Grijze cellen: combinaties die vrijwel niet voorkomen
* Lege cellen: combinaties die wel kunnen voorkomen, invullen indien van toepassing
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
15136
139
386
553
-1138
33
-1138
6024
6024
4082
4082
1156
1156
584
584
2377
16097
15
3237
197
890
19690
890
16456
92508
Pagina
110
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
1
6.0
Reserveringen
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
32
32
24
4
190
382
32
632
23
4
190
413
191
8
8
Hoofdfunctie 2
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
210
Wegen, straten en pleinen
211
Verkeersmaatregelen te land
212
Openbaar vervoer
214
Parkeren
215
Baten parkeerbelasting
220
Zeehavens
221
Binnenhavens en waterwegen
223
Veerdiensten
230
Luchtvaart
240
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Totaal hoofdfunctie 2
27
13
3
16
413
20
30
50
41
33
74
34
9
14
184
232
9
28
28
6
6
40
Hoofdfunctie 3
ECONOMISCHE ZAKEN
310
Handel en ambacht
311
Baten marktgelden
320
Industrie
330
Nutsbedrijven
340
Agrarische productie en ontginning
341
Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Totaal hoofdfunctie 3
37
14
184
-1
Hoofdfunctie 4
ONDERWIJS
420
Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
421
Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
422
Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
423
Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
430
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
431
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting
432
Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
433
Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting
440
Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
441
Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
442
Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
443
Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
480
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
482
Volwasseneneducatie
Totaal hoofdfunctie 4
-1
-1
4
21
22
25
18
9
16
8
8
38
4
138
162
318
122
8
5
48
22
22
22
138
162
398
122
81
102
81
117
16
2
18
14
2
6
275
-1
21
6
Totaal functies/
kostenplaatsen/
balansmutaties
5.8
Overige verrekeningen
5.7
Overige verrekeningen van
kostenplaatsen
5.6
Kapitaallasten
5.5
Verrekening kostenplaatsen
voor investeringsprojecten
5.4
Handelskredieten en
transitorische posten
5.3
Aandelen en overige
deelnemingen
5.2
Langlopende leningen
5.1
Financiële derivaten
4.3.2
Kortlopende leningen
Overige inkomensoverdrachten
van overheid (niet-Rijk)
4.3.1
Langlopende effecten
m.u.v.aandelen
Baten met betrekking tot
vergoeding en verhaal sociale
uitkeringen
4.2.3
Chartaalgeld en deposito's
4.2.2
Kortlopende effecten m.u.v.
aandelen
4.2.1
Overige investeringsbijdragen
en overige kapitaaloverdrachten
4.1.2
Overige inkomensoverdrachten
4.1.1
Investeringsbijdragen en overige
kapitaaloverdrachten van
overheid (niet-Rijk)
4.0.3
Vermogensoverdracht van het
Rijk
4.0.2
-31
-31
Hoofdfunctie 1
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
120
Brandweer en rampenbestrijding
140
Openbare orde en veiligheid
Totaal hoofdfunctie 1
Hoofdfunctie 5
CULTUUR EN RECREATIE
510
Openbaar bibliotheekwerk
511
Vormings- en ontwikkelingswerk
530
Sport
531
Groene sportvelden en terreinen
540
Kunst
541
Oudheidkunde/musea
550
Natuurbescherming
560
Openbaar groen en openluchtrecreatie
580
Overige recreatieve voorzieningen
Totaal hoofdfunctie 5
4.0.1
Vermogensheffing
3.4
Inkomensoverdracht van het
Rijk
3.3.2
Belasting op inkomen van
gezinnen
Huren
3.3.1
Overige goederen en diensten
Afschrijvingen
3.2.2
Overige verkopen van
duurzame goederen
3.2.1
Pachten
3.0
Opbrengst van grondverkopen
2.3
Vergoeding voor personeel
2.2
Toegerekende rente
Functies
Hoofdfunctie 0
ALGEMEEN BESTUUR
001
Bestuursorganen
002
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders
003
Burgerzaken
004
Baten secretarieleges burgerzaken
005
Bestuurlijke samenwerking
006
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
Totaal hoofdfunctie 0
2.1
Niet in te delen baten
Categorieën
0.0
Werkelijk ontvangen rente en
winstuitkeringen
Verdelingsmatrix gemeente Appingedam (0003): 2009 periode 5, baten
Belastingen op producenten
111
Pagina
62
10
207
64
189
48
18
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
2
62
14
470
3180
7643
235
30
180
25
26
75
6.0
Handelskredieten en
transitorische posten
Reserveringen
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
3210
7823
260
101
6
133
169
132
156
26
13
5
26
1
11216
1
157
315
31
1
20
2
11735
10
10
141
141
40
1
-6
27
67
182
22
3
1523
944
181
28
3
1523
51
1609
56
888
56
888
169
27
10
181
51
2943
3
8
1
6
11
6
6
1
Hoofdfunctie 9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
911
Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
913
Overige financiële middelen
914
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar
921
Algemene uitkering gemeentefonds
922
Algemene baten en lasten
930
Uitvoering Wet WOZ
931
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
932
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
933
Baten roerende woon- en bedrijfsruimten
934
Baten baatbelasting
935
Baten forensenbelasting
936
Baten toeristenbelasting
937
Baten hondenbelasting
938
Baten reclamebelasting
939
Baten precariobelasting
940
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
941
Lastenverlichting rijk
960
Saldo van kostenplaatsen
970
Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming
980
Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9
990
Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming
Totaal hoofdfunctie 9
680
489
Totaal functies
681
489
71
605
4
9
20
1320
1320
1
1
12
135
21
176
119
125
218
218
206
39
206
53
92
891
891
10903
14390
17
311
1998
311
1998
36
36
715
715
31847
2308
192
20
1401
9
8
1
251
23
135
2638
3056
10974
605
493
14390
17
489
-25
Totaal functies/
kostenplaatsen/
balansmutaties
5.8
Overige verrekeningen
5.7
Overige verrekeningen van
kostenplaatsen
5.6
Kapitaallasten
5.5
Verrekening kostenplaatsen
voor investeringsprojecten
5.4
Aandelen en overige
deelnemingen
5.3
Langlopende leningen
5.2
Financiële derivaten
5.1
Kortlopende leningen
4.3.2
Langlopende effecten
m.u.v.aandelen
4.3.1
Chartaalgeld en deposito's
4.2.3
Kortlopende effecten m.u.v.
aandelen
4.2.2
Overige investeringsbijdragen
en overige kapitaaloverdrachten
4.2.1
Overige inkomensoverdrachten
4.1.2
Investeringsbijdragen en overige
kapitaaloverdrachten van
overheid (niet-Rijk)
Belasting op inkomen van
gezinnen
4.1.1
6
1
Hoofdfunctie 7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
711
Ambulancevervoer
712
Verpleeginrichtingen
714
Openbare gezondheidszorg
715
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)
716
Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)
721
Afvalverwijdering en -verwerking
722
Riolering (gecombineerd)
723
Milieubeheer
724
Lijkbezorging
725
Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing
726
Baten rioolheffing (gecombineerd)
727
Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater
728
Baten rioolheffing grond- en hemelwater
729
Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater
730
Hemelwater
731
Grondwater
732
Baten begraafplaatsrechten
Totaal hoofdfunctie 7
Hoofdfunctie 8
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
810
Ruimtelijke ordening
820
Woningexploitatie/woningbouw
821
Stads- en dorpsvernieuwing
822
Overige volkshuisvesting
823
Bouwvergunningen
830
Bouwgrondexploitatie
Totaal hoofdfunctie 8
4.0.3
Overige inkomensoverdrachten
van overheid (niet-Rijk)
4.0.2
Baten met betrekking tot
vergoeding en verhaal sociale
uitkeringen
4.0.1
Vermogensoverdracht van het
Rijk
3.4
Vermogensheffing
3.3.2
Belastingen op producenten
Huren
3.3.1
Overige goederen en diensten
Afschrijvingen
Hoofdfunctie 6
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
610
Bijstandsverlening
611
Werkgelegenheid
612
Inkomensvoorzieningen
613
Overige sociale zekerheidsregelingen
614
Gemeentelijk minimabeleid
620
Maatschappelijke begeleiding en advies
621
Vreemdelingen
622
Huishoudelijke verzorging
630
Sociaal-cultureel werk
641
Tehuizen
650
Kinderdagopvang
651
Dagopvang gehandicapten
652
Voorzieningen gehandicapten
Totaal hoofdfunctie 6
3.2.2
Overige verkopen van
duurzame goederen
3.2.1
Pachten
3.0
Opbrengst van grondverkopen
2.3
Vergoeding voor personeel
2.2
Toegerekende rente
Functies
2.1
Niet in te delen baten
Categorieën
0.0
Werkelijk ontvangen rente en
winstuitkeringen
Verdelingsmatrix gemeente Appingedam (0003): 2009 periode 5, baten
Inkomensoverdracht van het
Rijk
112
Pagina
53
2309
2206
2365
14390
888
26168
157
985
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
54
475
206
2308
10903
2308
715
10903
2359
1005
891
51429
5.7
5.8
6.0
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
Totaal functies/
kostenplaatsen/
balansmutaties
5.6
Overige verrekeningen
5.5
Overige verrekeningen van
kostenplaatsen
5.4
Kapitaallasten
Overige investeringsbijdragen
en overige kapitaaloverdrachten
5.3
Verrekening kostenplaatsen
voor investeringsprojecten
Overige inkomensoverdrachten
Investeringsbijdragen en overige
kapitaaloverdrachten van
overheid (niet-Rijk)
5.2
Reserveringen
Overige inkomensoverdrachten
van overheid (niet-Rijk)
5.1
Handelskredieten en
transitorische posten
4.3.2
Aandelen en overige
deelnemingen
4.3.1
Langlopende leningen
4.2.3
Financiële derivaten
4.2.2
Kortlopende leningen
4.2.1
Langlopende effecten
m.u.v.aandelen
4.1.2
Chartaalgeld en deposito's
4.1.1
Kortlopende effecten m.u.v.
aandelen
4.0.3
Baten met betrekking tot
vergoeding en verhaal sociale
uitkeringen
4.0.2
Vermogensoverdracht van het
Rijk
4.0.1
Vermogensheffing
3.4
Inkomensoverdracht van het
Rijk
3.3.2
Belasting op inkomen van
gezinnen
Huren
3.3.1
Belastingen op producenten
Afschrijvingen
3.2.2
Overige verkopen van
duurzame goederen
3.2.1
Pachten
3.0
Opbrengst van grondverkopen
2.3
Vergoeding voor personeel
2.2
Toegerekende rente
Functies
2.1
Niet in te delen baten
Categorieën
0.0
Werkelijk ontvangen rente en
winstuitkeringen
Verdelingsmatrix gemeente Appingedam (0003): 2009 periode 5, baten
Overige goederen en diensten
113
Pagina
Kostenplaatsen
Kostenplaatsen
Kostenplaats kapitaallasten
Overige kostenplaatsen
3236
26
26
Totaal Kostenplaatsen
1772
1772
192
192
265
265
45
45
184
184
19
19
3236
3236
21388
24624
197 18688
197 18688
Balansmutaties
Vaste Activa
A111
A112
A121
A122
A123
A124
A125
A126
A129
A1311
A1312
A1313
A1321
A1322
A1323
A1331
A1332
A1333
Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio
Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Materiële vaste activa: Gronden en terreinen
Materiële vaste activa: Woonruimten
Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen
Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Materiële vaste activa: Vervoermiddelen
Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties
Materiële vaste activa: Overig
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties
Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen
Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen
Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen
Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar
Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden
47
439
949
66
243
145
100
16
1805
Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden
Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen
Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen
Voorraden: Vooruitbetalingen
Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen
Uitzettingen: Overige vorderingen
Uitzettingen: Overige uitzettingen
Liquide middelen (kas, bank en giro)
Overlopende activa
199
100
206
33
108
108
141
16
2451
206
19
-195
19
-195
Eigen vermogen: Algemene reserve
Eigen vermogen: Bestemmingsreserve
Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves
Eigen vermogen: Saldo van rekening
Voorzieningen
Vaste schuld: Obligatieleningen
Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars
Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven
Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren
Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen
Vaste schuld: Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
-195
-24
-24
-24
-200
10284
423
1559
127
1285
10284
423
1559
127
1285
13678
13711
33
Totaal Vaste Passiva
33
33
Vlottende Passiva
P211
Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g
P212
Vlottende schuld: Bank- en girosaldi
P213
Vlottende schuld: Overig
P29
Overlopende passiva
-1000
Totaal Vlottende Passiva
-1000
1377
119
1496
-1000
Totaal Balansmutaties
Totaal batencategorieën
33
19
Totaal Vlottende Activa
Vaste Passiva
P111
P112
P113
P114
P12
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P137
P138
246
206
Totaal Vaste Activa
Vlottende Activa
A211
A212
A213
A214
A215
A221
A222
A223
A224
A225
A23
A29
199
439
849
66
243
145
1824
681
489
1824
199
-25
192
20
1600
100
35
4078
2365
888
26168
349
1250
* Grijze cellen: combinaties die vrijwel niet voorkomen
* Lege cellen: combinaties die wel kunnen voorkomen, invullen indien van toepassing
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
99
659
206
-1000
174
206
1301 13654
-1000
174 11109
1301 16032
1377
119
496
16458
3236
197 19693
891
92511
Pagina 114
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 115
Verdelingsinformatie
baten en lasten per functie
onderverdeeld in producten
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 116
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
117
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
Bestuursorganen
Product Gemeenteraad en raadscommissies
Product Burgemeester en wethouders
Product Rechtsbescherming
Product Rechtsbescherming
Totaal functie 001 Bestuursorganen
132
428
39
599
-
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders
Product Representatie
Product Bestuursondersteuning
Product Medezeggenschap O.R. + G.O.
Product Aansprakelijkheid
Product Algemene promotie en voorlichting
Totaal functie 002 Bestuursondersteuning college van B en W
Burgerzaken
Product Verkiezingen
Product Bevolkingsadministratie en Burgerlijke Stand
Product Rijbewijzen, reisdocumenten en identiteitskaarten
Totaal functie 003 Burgerzaken
Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
Product Bevolkingsadministratie en Burgerlijke Stand
Product Rijbewijzen, reisdocumenten en identiteitskaarten
Totaal functie 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
LASTEN
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
127
397
8
31
563
-
0
132
428
39
599
52
337
102
27
367
884
16
16
52
321
102
27
367
868
52
354
112
27
298
843
-
33
333
256
623
0
33
333
256
623
27
329
350
707
-
32
168
200
32168-200
2362-85
0
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
127
397
8
31
563
133
410
6
28
578
23
52
331
112
27
298
820
63
431
111
29
319
953
150
150
27
329
200
556
60
317
391
768
32
32
2394-117
2468-92
0
23
-
32
32
-
SALDO
133
379
6
28
546
23
63
408
111
29
319
930
159
159
60
317
232
609
31
31
2499-123
23
-
Bestuurlijke samenwerking
Product Bestuurlijke samenwerking
Product Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
Totaal functie 005 Bestuurlijke samenwerking
183
221
403
0
183
221
403
389
221
610
328
328
62
221
283
541
223
764
383
383
159
223
381
Brandweer en rampenbestrijding
Product Brandweer
Product Regionale brandweer en rampenbestrijding
Product Integraal veiligheidsbeleid
Totaal functie 120 Brandweer en rampenbestrijding
246
289
21
556
11
3
14
235
289
18
542
240
314
21
575
11
8
3
22
229
306
18
553
246
334
21
602
18
20
2
41
228
314
19
561
Openbare orde en veiligheid
product Politie
Product Openbare veiligheid
Product Vergunning / beleid bijzondere wetten
Product Vergunning / beleid Alg.Plaats.Verordening
Totaal functie 140 Openbare orde en veiligheid
55
30
34
49
169
26
0
2
3
31
29
30
32
46
138
55
30
9
49
144
26
0
2
3
31
29
30
7
46
113
50
29
5
79
163
30
20
29
4
76
130
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
1
2
33
118
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
Wegen, straten en pleinen
Product Reconstructie en aanpak van wegen
Product Onderhoud verhardingen en beheer wegen
Product Openbare verlichting
Product Gladheidsbestrijding
Product Straatvegen en afvalbakken
Product Bermen, sloten en duikers
Product Bruggen, remmingwerken en steigers
Totaal functie 210 Wegen, straten en pleinen
893
629
220
102
177
156
645
2.822
Verkeersmaatregelen te land
Product Wegmarkeringen en wegmeubilair
Product Verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen
Totaal functie 211 Verkeersmaatregelen te land
107
192
300
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
5
893
624
220
102
177
156
645
2.817
1.629
601
215
102
177
145
528
3.397
6
6
107
186
293
89
214
303
32
32
4
4
29
29
Binnenhavens en waterwegen
Product Gemeentelijke waterwegen
Totaal functie 221 Binnenhavens en waterwegen
366
366
20
20
Handel en ambacht
Product Bevordering ontwikkeling bedrijfsleven
Totaal functie 310 handel en ambacht
134
134
-
4
4
-
Parkeren
Product Parkeren
Totaal functie 214 Parkeren
Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Product Inzameling kadavers
Totaal functie 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Openbaar onderwijs exclusief huisvesting
Product Openbare basisscholen (St.openbaar onderwijs Marenland)
Product Gymzaal Oling
Product Gymzaal Abel Eppensstraat 18
Product Gymzaal Mr.A.T.Voslaan (Burg.Klauckelaan 38)
Totaal functie 420 Openbaar basisonderwijs exclusief huisvesting
38
2
56
64
160
-
LASTEN
1.304
582
215
102
177
145
528
3.054
1.240
586
203
140
166
147
492
2.974
6
6
89
207
296
40
90
130
92
92
4
4
89
89
346
346
148
148
20
20
134
134
147
147
-
0
4
4
4
4
-
0
14
8
22
38
2
42
57
138
18
2
49
53
121
-
274
274
367
367
-
0
15
44
59
1646
30
-
9
9
5
-
-
Openbaar basisonderwijs huisvesting
Product Gem. lokaal huisvestingsbeleid openbaar basisonderwijs
Totaal functie 421 Openbaar basisonderwijs exclusief huisvesting
274
274
-
Bijzonder basisonderwijs exclusief huisvesting
Product Bijzondere basisscholen
product Gymzaal Dijkhuizenweg
Totaal functie 422 Bijzonder basisonderwijs exclusief huisvesting
15
53
68
-
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
324
19
343
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
-
SALDO
209
23
232
-
1.031
563
203
140
166
147
492
2.742
9
9
40
82
121
83
83
6
6
77
77
128
128
86
86
28
28
58
58
0
147
147
91
91
1-1
92
92
4
4
2
2
-
0
0
2
2
31
2
49
67
149
-
14
8
22
18
2
34
46
100
13
8
21
31
2
36
59
129
0
367
367
421
421
21
21
400
400
9
9
1637
21
15
51
66
16
9
25
142
41
119
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
Bijzonder basisonderwijs huisvesting
Product Gemeentelijk lokaal huisvestingsbeleid bijzonder basisonderwijs
Totaal functie 423 Bijzonder basisonderwijs huisvesting
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
186
186
20
20
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs excl. huisvesting
Product Scholen voor speciaal basisonderwijs
Product Gymzaal Pastorielaan 2
Totaal functie 430 Openbaar speciaal onderwijs exclusief huisvesting
5
44
49
-
Openbaar speciaal onderwijs huisvesting
Product Gemeentelijk lokaal huisvestingsbeleid speciaal onderwijs
Totaal functie 431 Openbaar speciaal onderwijs huisvesting
96
96
-
263
263
-
-
-
Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting
Product Gem. lokaal huisvestingsbeleid openb. VMBO / HAVO / VWO
Totaal functie 441 Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting
Bijzonder voortgezet onderwijs exclusief huisvesting
Product Noorderpoortcollege
Totaal functie 442 Bijzonder voortgezet onderwijs excl. huisvesting
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
Product Leerplicht
Product Schoolbegeleiding / onderwijsachterstanden
Product Leerlingenvervoer
Product Stelpost onderwijshuisvesting
Totaal functie 480 Gemeenschappelijke baten en lasten v/h onderwijs
LASTEN
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
166
166
177
177
-
5
36
41
5
41
46
-
9
9
96
96
262
262
-
0
0
263
263
299
299
-
-
177
177
188
188
-
0
5
33
38
3
39
42
-
9
9
262
262
284
284
-
0
22
22
277
277
314
314
-
-
SALDO
0
188
188
8
8
3
31
34
0
284
284
22
22
292
292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
234
139
294
782
86
1
87
115
148
139
294
695
98
245
139
482
147
1
148
98
98
139
334
64
213
138
0
416
138
0
138
64
76
138
0
278
0
2
2
158
158
157
157
2
2
200
200
162
162
39
39
-
267
267
269
269
-
Volwasseneneducatie
Product Volwasseneneducatie
Totaal functie 482 Volwasseneneducatie
2
2
-
Openbare bibliotheek
Product Openbare bibliotheek
Totaal functie 510 Openbare bibliotheek
267
267
0
267
267
267
267
Vormings- en ontwikkelingswerk
Product Instituut voor alle kunstvormen I.V.A.K.
product Ontwikkelingssamenwerking
Totaal functie 511 Vormings- en ontwikkelingswerk
123
1
124
14
14
109
1
110
123
1
124
14
109
1
110
Sport
Product Sportbeleid en sportsubsidies
Product Sportcentrum Eelwerd
Product Binnensportaccommodaties
Product Buitensportaccommodaties
Totaal functie 530 Sport
121
491
87
154
852
49
120
0
169
72
371
87
154
683
134
587
87
2
809
65
120
0
185
-
-
-
152
152
-
Groene sportvelden en -terreinen
Product Buitensportaccommodaties
Totaal functie 531 Groene sportvelden en-terreinen
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
0
0
0
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
0
14
0
-
0
269
269
122
2
124
8
2
10
113
1
114
69
467
87
1
624
149
598
101
1
848
66
141
0
207
82
457
101
1
641
152
152
156
156
-
156
156
0
120
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
Kunst
product Kunst en cultuur
product Kunst en cultuur
Totaal functie 540 Kunst
52
52
-
Oudheidkunde en musea
Product Restauratie en onderhoud monumenten
Product Beheer van monumenten in gemeente-eigendom
product Oudheidkunde en musea
Totaal functie 541 Oudheidkunde en musea
25
15
96
136
-
Natuurbescherming
Product Uitvoering bomenverordening
Product Landschapsbescherming en natuur- en milieueducatie
Totaal functie 550 Natuurbescherming
12
2
14
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Product Onderhoud plantsoenen
Product Aanleg en vervanging van openbaar groen
Product Park Ekenstein
Product Toerisme en V.V.V.
product Vaarrecreatie
Product Plaatselijke evenementen
Product Olingerhoogte (Hooge Horne)
Product Overige ongebouwde eigendommen
Product Nationale feest- en gedenkdagen
Totaal functie 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
LASTEN
52
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
0
52
125
3
128
0
25
15
96
136
19
57
209
285
11
2
14
12
2
14
828
81
51
81
251
50
54
42
15
1.454
185
825
73
2281
251
46
4141
15
1.269
-
1
1
SALDO
4
121
3
124
145
3
148
62
62
19
57
147
223
14
51
206
271
11
2
14
33
2
36
828
109
53
46
256
58
54
14
24
1.442
190
818
99
1946
256
54
4114
24
1.253
-
-
1
1
0
2
62
64
0
0
12
51
144
207
33
2
35
20
5
11
1
41
Overige recreatieve voorzieningen
Product Speelplaatsen
Totaal functie 580 Speelplaatsen
43
43
0
0
43
43
43
43
0
0
43
43
51
51
0
0
51
51
Bijstandsverlening
Product Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
Totaal functie 610 Bijstandsverlening
79
79
62
62
17
17
79
79
62
62
17
17
186
186
158
158
28
28
5.725
5.243
10.968
4.760
5.081
9.842
965
162
1.126
6.291
5.669
11.960
5.366
5.507
10.874
925
162
1.086
6.317
5.659
0
11.976
5.369
5.507
0
10.876
949
152
0
1.101
Inkomensvoorziening
Product Inkomensvoorzieningen vanuit het rijk
Totaal functie 612 Inkomensvoorzieningen
199
199
168
168
31
31
199
199
168
168
31
31
302
302
260
260
43
43
Gemeentelijk minimabeleid
Product Gemeentelijk minimabeleid
Totaal functie 614 Gemeentelijk minimabeleid
670
670
49
49
621
621
760
760
75
75
685
685
743
743
101
101
642
642
5
95
1
9
9
72
145
3
148
825
73
46
78
45
43
1
41
15
1.167
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
3
9
73
-
828
74
47
78
65
47
12
42
15
1.208
Werkgelegenheid
Product Wet Werk en Bijstand - Werkdeel
Product Wet Sociale Werkvoorziening
Product Trajectbegeleiding ex-werknemers De Eendracht
Totaal functie 611 Werkgelegenheid
3
1
1
4
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
4
95
0
121
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
Maatschappelijke begeleiding en advies
Product Minderheden
Product Ouderenbeleid
product Maatschappelijke hulpverlening
Totaal functie 620 Maatschappelijke bgeleiding en advies
36
33
177
246
-
Vreemdelingen
Product Inburgering nieuwkomers en oudkomers
Product Opvang asielzoekers K.C.O.'s en Z.Z.A.-plaatsingen
Product Tijdelijke opvang asielzoekers
Totaal functie 621 Vreemdelingen
Kosten van huishoudelijke verzorging
Product Huishoudelijke verzorging
Totaal functie 622 Kosten van huishoudelijke verzorging
LASTEN
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
0
36
33
177
246
39
37
195
270
176
3
9
188
59
0
60
117
3
9
129
1.746
1.746
125
125
-
6
39
31
195
264
35
19
187
241
261
3
9
273
144
0
144
117
3
9
129
1.621
1.621
1.543
1.543
145
145
6
213
5
11
229
124
0
9
133
89
5
2
96
1.398
1.398
1.507
1.507
169
169
1.338
1.338
0
382
11
394
408
11
420
0
408
11
420
431
7
438
-
382
11
394
Kinderopvang
Product Kinderopvang
Product Peuterspeelzalen
Totaal functie
78
128
206
17
10
27
61
118
179
78
128
206
17
10
27
61
118
179
Voorzieningen gehandicapten
Product coördinatie en uitvoering Wet Voorzieningen Gehandicapten
Totaal functie 652 Voorzieningen gehandicapten
851
851
18
18
833
833
996
996
18
18
Openbare gezondheidszorg
Product Gezondheids- en verslavingszorg
Totaal functie 714 Openbare gezondheidszorg
437
437
194
194
244
244
211
211
-
Jeugdgezondheidszorg uniform deel
Product Gezondheids- en verslavingszorg
Totaal functie 715 Jeugdgezondheidszorg uniform deel
-
-
0
220
220
Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel
Product Gezondheids- en verslavingszorg
Totaal functie 716 Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel
-
0
0
12
12
0
1.327
1
1.328
1.384
176
1.561
Afvalverwijdering en -verwerking
Product Vuilinzameling en vuilafvoer
Product Voormalige stortplaats Langerijp
Totaal functie 721 Afvalverwijdering en -verwerking
-
0
0
1.327
1
1.328
-
-
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
SALDO
35
12
187
234
6
Sociaal cultureel werk
product Sociaal cultureel werk
Product Buurtwerk
Totaal functie 630 Sociaal cultureel werk
0
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
-
6
-
0
431
7
438
31
119
150
21
9
31
10
110
119
978
978
943
943
1
1
941
941
0
211
211
325
325
10
10
315
315
194
194
27
27
151
151
141
141
10
10
-
12
12
14
14
-
14
14
1.332
176
1.508
1.318
3
1.321
0
52
52
-
0
66
66
1.251
3
1.255
122
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
Riolering (gecombineerd)
Product Reconstructie en planmatige aanpak riolen
Product Onderhoud en beheer riolen incl. pompen en gemalen
Totaal functie 722 Riolering (gecombineerd)
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
743
309
1.052
-
Milieubeheer
Product Bestrijding en voorkoming milieuverontreiniging
Product Bodemsanering
Product Plaagdierbestrijding
Totaal functie 723 Milieubeheer
224
31
12
267
-
Lijkbezorging
Product Gesloten begraafplaatsen
Product Begraafplaats Rusthof
Product Begraafplaats Stilleweer
Totaal functie 724 Lijkbezorging
13
107
107
226
-
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Product vuilinzameling en vuilafvoer
Totaal functie 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
-
Baten rioolheffing (gecombineerd)
Product onderhoud en beheer riolen incl. pompen en gemalen
Totaal functie 726 Baten rioolheffing (gecombineerd)
-
Baten begrafenisrechten
Product Begraafplaats Rusthof
Product Begraafplaats Stilleweer
Totaal functie 732 Begrafenisrechten
-
Ruimtelijke ordening
Product Structuur- en bestemmingsplannen
Totaal functie 810 Ruimtelijke ordening
Woningexploitatie en woningbouw
Product Woningbouwcorporaties
Product Verbetering-aanp. particuliere (huur)woningen
Product Gebouwen niet bestemd voor de openbare dienst
Totaal functie 820 Woningexploitatie en woningbouw
LASTEN
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
0
743
309
1.052
674
332
1.006
0
224
31
12
267
265
28
12
304
2
0
3
13
104
106
223
13
107
113
232
1.532
1.532
1.532-1.532
-
0
946
946
946-946
-
0
1050-60
-
0
10
50
60
307
307
39
3
2
44
Stedelijke vernieuwing
Product Stedelijke vernieuwing
Totaal functie 821 Stedelijke vernieuwing
385
385
Overige volkshuisvesting
Product Bouw- en woningtoezicht
Product Woonschepenhaven
Product Verbeteren woonkwaliteit
Totaal functie 822 Overige volkshuisvesting
647
11
16
673
0
1
3
181
181
493
332
825
652
282
933
28
622
237
33
12
282
283
72
6
361
2
0
3
13
104
113
230
13
106
111
230
1.515
1.515
1.515-1.515
-
0
946
946
946-946
-
0
1050-60
-
0
10
50
60
307
307
371
371
8
8
363
363
38
1
3
4
22
2
24
-
-
4
2
40
23
3
2
28
0
385
385
415
415
245
245
170
170
10
10
647
0
16
663
606
11
16
632
15
10
591
0
16
607
-
-
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
-
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
-
25
SALDO
181
181
471
282
752
28
622
256
78
6
339
0
13
106
111
230
0
1.523
1.523
1.523-1.523
0
945
945
945-945
0
12
42
54
1242-54
515
515
8
8
507
507
-
-
4
3
7
1
-
3
-
1
3
6
375
375
251
251
124
124
517
12
27
555
12
11
505
1
27
533
23
123
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
Bouwvergunningen
Product Bouw- en woningtoezicht
Totaal functie 823 Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie
Product Landerijen
Product Niet in exploitatie genomen (bouw)grondcomplexen
Product Bouwgrondexploitatie bestemmingsplannen Oling
Product Bouwgrondexploitatie bestemmingsplannen Opwierde
Product Bouwgrondexploitatie bestemmingsplannen Stadscentrum
Product Bouwgrondexploitatie industrie- en bedrijfsterreinen
Totaal functie 830 Bouwgrondexploitatie
Geldleningen
Product Beleggingen en deelnemingen
Totaal functie 911 Geldleningen
Beleggingen
Product Beleggingen en deelnemingen
Totaal functie 913 Beleggingen
Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar
Product Beleggingen en deelnemingen
Totaal functie 914 Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
-
LASTEN
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
SALDO
315
315
315-315
-
0
0
150
150
150-150
00
135
135
135-135
15
8
610
327
2
291
1
6
610
68
2
17
14
2
258
274
15
8
173
346
1.469
92
2.103
1
6
189
151.194
92
1.468
14
2
16361
275
636
10
9
129
356
1.162
36
1.702
3
6
145
4760
36
946
7
2
16360
402
756
-
-
0
0
0
0
0
0
00
71
71
71-71
27
27
822
822
796-796
971
971
11.549
11.549
10.578-10.578
973
973
11.508
11.508
10.534-10.534
-
-
-
0
0
0
6
6
493
493
487-487
9
9
493
493
484-484
Algemene uitkeringen
Product Algemene uitkering gemeentefonds
Totaal functie 921 Algemene uitkeringen
5
5
14.584
14.584
14.579-14.579
5
5
14.355
14.355
14.350-14.350
5
5
14.390
14.390
14.385-14.385
Algemene baten en lasten
Product Algemene dekkingsmiddelen
Totaal functie 922 Algemene baten en lasten
363
363
-
363
363
129-129
-
0
0
129-129
72
72
17
17
55
55
Uitvoering Wet W.O.Z.
Product Waardering Onroerende Zaken
Totaal functie 930 Uitvoering Wet W.O.Z.
349
349
-
349
349
349
349
-
0
0
349
349
285
285
0
285
285
67
67
2.207
2.207
2.141-2.141
0
302
302
302-302
00
311
311
311-311
-
-
0
1.964
1.964
1.964-1.964
00
1.998
1.998
1.998-1.998
37
37
67
13
81
-
Baten onroerende zaakbelasting gebruikers
Product Onroerende Zaakbelastingen gebruikers
Totaal functie 931 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers
-
-
Baten onroerende zaakbelasting eigenaren
Product Onroerende Zaakbelastingen eigenaren
Totaal functie 932 Baten onroerende zaakbelasting eigenaren
-
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Product Kosten van heffing Onroerende Zaakbelastingen
Product Kosten van heffing Reclamebelasting
Totaal functie 940 Lasten heffing en invordering gem. Belastingen
-
0
0
0
0
0
73
0
36
-
73
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
36
-
36
36
31
13
45
124
Pagina
Functies IV3 - Producten
x € 1.000
LASTEN
Begroting 2009 (primitief)
BATEN
SALDO
Saldo van de kostenplaatsen
Product Saldi van kostenplaatsen
Totaal functie 960 Saldo van de kostenplaatsen
Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9
product Mutaties reserves (lasten)
product Mutaties reserves (baten)
Totaal functie 980 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9
Saldo van de rekening van baten en lasten NA bestemming
Product Begrotingssaldo
Totaal functie 990 Saldo v/d rekening van baten en lasten NA bestemming
Eindtotaal
LASTEN
Begroting 2009 (na wijziging)
BATEN
SALDO
Rekening 2008
BATEN
LASTEN
SALDO
6
6
170
170
165-165
77-77
147
147
224-224
178
178
715
715
537-537
431
431
1.393
1.393
431
1.393-962
12.048
12.048
2.764
2.764
12.048
2.7649.284
12.266
012.266
2.308
2.308
12.266
2.3089.958
-
-
59
59
127
127
0
33.274
0
33.274
0
0-
59
59
49.774
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
0
49.774
0-
49.732
0
49.732
127
127
0
Pagina 125
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 126
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 127
Overzicht van de
reserves en
voorzieningen
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 128
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
129
Pagina
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2009
Saldo Rente 2009 Toevoeging
1 jan. 2009
T.b.v. de
resultaat
exploitatie
voorgaand
Nummer Naam van de reserve
boekjaar
A. Vrij besteedbare reserves
7910 00 Algemene reserve
1.545.621,07
77.281,05
504.607,62
Toevoeging
op grond van
resultaatbestemming
Onttrekking
Onttrekking
Onttrekking
resultaat op grond van voor dekking
voorgaand
resultaatvan
boekjaar bestemming afschrijvingen
Saldo
31 dec. 2009
10.165.344,77
463.224,83
11.752.348,63
7910 04
Gemeentelijk investeringsfonds
663.747,42
33.187,37
51.187,36
249.894,93
465.039,85
7910 76
Bouwgrondexploitatie
367.384,44
18.369,22
72.000,00
4.500,00
434.884,44
10.288.532,13
717.619,76
12.652.272,92
Sub-totaal A. 2.576.752,93 128.837,64
B. Bestemmingsreserves
7910 05 Lopende verplichtingen per 31 december
504.607,62
49.250,00
2.462,50
68.200,00
39.250,00
78.200,00
7910 06
Tariefegalisatie afvalstoffenheffing
517.941,04
25.897,05
120.651,58
108.000,00
530.592,62
7910 07
Tariefegalisatie rioleringen
567.593,55
28.379,68
301.962,34
142.000,00
727.555,89
7910 08
Baggerfonds
96.386,25
4.819,31
92.500,00
187.766,29
1.119,96
7910 09
Omvorming openbaar groen
7.500,00
375,00
0,00
7.500,00
0,00
7910 12
Sportpark
111.388,58
5.569,43
29.570,00
0,00
140.958,58
7910 13
ELO Appingedam
241.054,00
12.052,70
0,00
132.889,00
108.165,00
7910 14
Sportaccommodaties
20.293,59
1.014,68
7.757,00
0,00
28.050,59
7910 15
Fonds voor Centrumontwikkeling
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
7910 16
Fonds Waterstaatkundige infrastructuur
558.795,00
27.939,75
49.650,00
103.554,06
504.890,94
7910 20
Fonds kunstuitingen
37.760,00
1.888,00
0,00
9.800,00
27.960,00
7910 23
Noodopvang asielzoekers
13.000,00
650,00
0,00
5.475,00
7.525,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
130
Pagina
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2009
Saldo Rente 2009 Toevoeging
1 jan. 2009
T.b.v. de
resultaat
exploitatie
voorgaand
Nummer Naam van de reserve
boekjaar
7910 27
Uitvoering Wet Maatsch. Ondersteuning
7910 31
Toevoeging
op grond van
resultaatbestemming
Onttrekking
Onttrekking Onttrekking
resultaat op grond van voor dekking
voorgaand
resultaatvan
boekjaar bestemming afschrijvingen
Saldo
31 dec. 2009
212.100,00
10.605,00
178.700,00
56.225,00
334.575,00
Gemeentelijk Werkfonds
44.206,15
2.210,31
0,00
0,00
44.206,15
7910 32
Minimabeleid
28.800,00
1.440,00
30.000,00
6.420,00
52.380,00
7910 42
Olingerhoogte (Hoge Horne)
0,00
0,00
40.651,10
0,00
40.651,10
7910 53
Reserve exploitatie De Tip
117.003,00
5.850,15
0,00
0,00
117.003,00
7910 70
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs
672.128,86
33.606,44
399.535,10
228.944,25
842.719,71
80.719,10
4.035,96
17.400,00
2.000,00
96.119,10
247.372,95
12.368,65
3.280,00
0,00
250.652,95
5.200,00
260,00
2.600,00
7.800,00
0,00
169.848,35
8.492,42
8.362,16
10.044,24
168.166,27
1.591.626,71
79.581,34
445.096,36
547.261,87
1.489.461,20
199.285,00
9.964,25
85.989,80
0,00
285.274,80
Sub-totaal B. 5.589.252,13 279.462,62
1.981.905,44
1.594.929,71
5.976.227,86
vervolg B. Bestemmingsreserves
7910 72
Lokaal onderwijs achterstanden beleid
7910 77
Bovenwijkse voorzieningen
7910 86
Reserve vervanging gymnastiekmateriaal
7910 90
Gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds
7910 91
Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing
7910 92
Wachtgeldreserve wethouders
C. Voorzieningen
7910 02
Afkoopsommen onderhoud graven Rusthof
7910 03
Afkoopsommen onderhoud graven Stilleweer
54.364,69
2.718,23
0,00
2.383,39
51.981,30
4.339,37
216,97
0,00
197,24
4.142,13
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
131
Pagina
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2009
Saldo Rente 2009 Toevoeging
1 jan. 2009
T.b.v. de
resultaat
exploitatie
voorgaand
Nummer Naam van de reserve
boekjaar
Toevoeging
op grond van
resultaatbestemming
Onttrekking
Onttrekking
Onttrekking
resultaat op grond van voor dekking
voorgaand
resultaatvan
boekjaar bestemming afschrijvingen
Saldo
31 dec. 2009
7910 55
Voorziening onderhoud Fivelpoort
77.200,00
3.860,00
0,00
50.235,00
26.965,00
7910 71
Voorziening Brede School
77.356,47
3.867,82
17.537,00
0,00
94.893,47
7910 74
Voorziening Verkoop aandelen Essent
0,00
0,00
949.499,08
0,00
949.499,08
7910 84
Voorziening overschrijdingsuitkering WPO
92.098,90
4.604,95
0,00
35.048,81
57.050,09
7910 87
Onderhoudsfonds sportcentrum Eelwerd
113.781,18
5.689,06
0,00
0,00
113.781,18
7910 89
Voorziening tariefclaim VAM (GFT-residu)
18.943,29
947,16
0,00
0,00
18.943,29
7910 94
Voorziening wethouderspensioenen
540.818,41
27.040,92
56.960,92
27.307,32
570.472,01
7910 95
Voorziening wachtgelden
213.685,00
10.684,25
161.107,24
54.237,47
320.554,77
7910 97
Voorziening personeel
19.000,00
950,00
79.366,64
19.000,00
79.366,64
7910 99
Voorziening Onderhoud gebouwen
0,00
0,00
20.976,00
0,00
20.976,00
Sub-totaal C. 1.211.587,31
60.579,36
1.285.446,88
188.409,23
2.308.624,96
13.555.884,45
0,00 2.500.958,70
TOTAAL VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 9.377.592,37 468.879,62
504.607,62
Een specificatie per reserve en voorziening als bedoeld in artikele 54 en artikel 55 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
is opgenomen in een afzonderlijk overzicht reserves en voorzieningen in een afwijkende layout.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
0,00
20.937.125,74
Pagina 132
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 133
Overzicht van de
opgenomen langlopende
geldleningen
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 134
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
135
Pagina
Geldgever
Leningnummer
Datum
opname
lening
Oorspronkelijk
bedrag
Aflossingstermijn
Rente
percentage
Schuldrestant
Jaarlijkse
aflossing
Rente
1-1-2009
Schuldrestant
31-12-2009
Rekeningnummer
RUBRIEK A:
GELDLENINGEN
Bank Ned. Gemeenten 83.557
02-10-1995 €
1.361.341 15 jr.
7,070
€
181.512,08
€
90.756,04
€
11.237,56
€
90.756,04
Bank Ned. Gemeenten 85.359
02-09-1996 €
907.560 14 jr.
6,530
€
129.651,50
€
64.825,74
€
7.066,76
€
64.825,76
Bank Ned. Gemeenten 86.654
01-07-1997
1.361.340,65 20 jr.
6,140
€
811.525,69
€
70.212,62
€
47.660,37
€
741.313,07 (Annuïteit)
Bank Ned. Gemeenten 93.195
17-08-2001
1.000.000 10 jr.
4,910
€
300.000,00
€
100.000,00
€
12.900,52
€
200.000,00
Bank Ned. Gemeenten 93.196
30-11-2001
1.000.000 10 jr.
4,960
€
300.000,00
€
100.000,00
€
14.458,74
€
200.000,00
Bank Ned. Gemeenten 94247
01-03-2002
1.000.000 15 jr.
5,020
€
599.999,98
€
66.666,67
€
27.314,30
€
533.333,31
Bank Ned. Gemeenten 95.141
03-03-2003
2.000.000 10 jr.
4,875
1.000.000,00 €
200.000,00
€
40.656,16
€
800.000,00
Bank Ned. Gemeenten 95.829
10-01-2003
1.000.000 10 jr.
4,540
500.000,00 €
100.000,00
€
18.271,95
€
400.000,00
Bank Ned. Gemeenten 95977
29-11-2002
1.000.000 20 jr.
4,865
€
50.000,00
€
33.835,07
€
650.000,00
Bank Ned. Gemeenten 98.428
16-02-2004
1.000.000 10 jr.
4,250
600.000,00 €
100.000,00
€
21.797,26
€
500.000,00
Bank Ned. Gemeenten 98.536
01-11-1996 €
453.780 15 jr.
5,840
€
30.251,71
€
5.890,88
€
60.504,31
Bank Ned. Gemeenten 98.673
19-01-2004
1.500.000 10 jr.
3,980
900.000,00 €
150.000,00
€
30.160,76
€
750.000,00
Bank Ned. Gemeenten 99.240
01-09-2004
1.000.000 10 jr.
4,210
600.000,00 €
100.000,00
€
23.852,82
€
500.000,00
Bank Ned. Gemeenten 99.442
15-12-2004
1.000.000 10 jr.
4,040
600.000,00 €
100.000,00
€
24.062,90
€
500.000,00
€
€
700.000,00
90.756,02
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
136
Pagina
Geldgever
Leningnummer
Datum
opname
lening
Oorspronkelijk
bedrag
Aflossingstermijn
Rente
percentage
Schuldrestant
Jaarlijkse
aflossing
Rente
1-1-2009
Schuldrestant
31-12-2009
Bank Ned. Gemeenten 100.004
30-10-2005
1.500.000 10 jr.
3,610
1.050.000,00 €
150.000,00
€
36.985,19
€
900.000,00
Bank Ned. Gemeenten 102.110
29-09-2006
1.500.000 10 jr.
3,960
1.200.000,00 €
150.000,00
€
45.990,24
€
1.050.000,00
Bank Ned. Gemeenten 102.577
12-03-2007
2.500.000 25 jr.
4,400
2.400.000,00 €
100.000,00
€ 102.043,83
€
2.300.000,00
Bank Ned. Gemeenten 102.732
21-05-2007
2.000.000 25 jr.
4,590
1.920.000,00 €
80.000,00
€
85.864,44
€
1.840.000,00
Bank Ned. Gemeenten 103.203
14-12-2007
1.500.000 25 jr.
4,710
1.440.000,00 €
60.000,00
€
67.684,63
€
1.380.000,00
Bank Ned. Gemeenten 103.369
24-1-2008
2.000.000 25 jr.
4,590
2.000.000,00 €
80.000,00
€
88.359,39
€
1.920.000,00
Reserves van de
Instelling voor het
Speciaal onderwijs
Vereniging Noordkwartier financiering
aandeel Olingertil
Totaal banken en geldsch. instellingen
4,307
€
17.323.445,27
rente wordt
3,920
€
565.726,89
5,000
€
395.450,00
Totaal overige instellingen
5,000
€
961.176,89
TOTAAL RUBRIEK A. - geldleningen
4,150
€
18.284.622,16
belegd
rente wordt toegerekend
opname 11/13 december
€ 395.450,00
€ 1.942.712,78
€
€
€ 746.093,77
20.159,19- €
20.159,19- €
€ 1.922.553,59
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
12.728,60
12.728,60
€ 758.822,37
Rekeningnummer
€ 15.380.732,49
5900 104 210
€
598.614,68
5900 104 210
€
395.450,00
5900 104 220
€
994.064,68
€ 16.374.797,17
137
Pagina
Geldgever
Leningnummer
Datum
opname
lening
Oorspronkelijk
bedrag
Aflossingstermijn
Rente
percentage
Schuldrestant
Jaarlijkse
aflossing
Rente
Schuldrestant
31-12-2009
1-1-2009
Rekeningnummer
RUBRIEK B:
WAARBORGSOMMEN
Garantiefonds speeltuin
Stammenhof
Garantiefonds
vaargroep Ekenstein
opgenomen
in 2009
€
137,16
Garantiefonds
opgenomen
F.C.C. De Fivelcrossers
in 2009
€
200,00
5,000
€
1.361,34
5,000
€
2.743,25
€
800
TOTAAL RUBRIEK B. - waarborgsommen
2,797
€
4.904,59
TOTAAL GENERAAL
4,150
€
18.289.526,75
€
€
-
€ 1.922.553,59
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
€
137,16
137,16
€ 758.959,53
€
1.361,34
€
2.880,41
€
1.000,00
€
5.241,75
€ 16.380.038,92
5900 204 210
Pagina 138
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 139
Berekening
Algemene Uitkering
uit het Gemeentefonds
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 140
Gemeente:
Appingedam
Opgave:
Novembercirculaire 2009
Circulaire:
Novembercirculaire 2009 (2009-681172 d.d. 25 november 2009)
Jaar:
2009
Uitkeringsfactor:
Constante prijzen
Uitgezette maatstaven:
Datum afgerond:
18-2-2010
Eigen toelichting:
Datum rapport:
Totale uitkering:
14.333.603,81
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf
1a Waarde woningen eigenaren
1b Waarde niet-woningen gebruikers
1c Waarde niet-woningen eigenaren
Subtotaal
Berekende Aantallen
6.704.000,00
1.456.000,00
1.456.000,00
Gewicht / %
-0,0884
-0,0962
-0,1194
Uitkering
-592.633,60
-140.067,20
-173.846,40
-906.547,20
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf
1e OZB waarde niet-woningen (in miljoenen)
2 Inwoners
3a Eén-ouder-huishoudens
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar
7 Lage inkomens
7a Lage inkomens (drempel)
8 Bijstandsontvangers
10a WWB schaalnadeel
10b WWB schaalvoordeel
11 Uitkeringsontvangers
12 Minderheden
13 Klantenpotentieel lokaal
14 Klantenpotentieel regionaal
15b Extra groei leerlingen VO
15c Extra groei jongeren
15d Leerlingen (V)SO
15e Leerlingen VO
16 Oppervlakte land
17 Oppervlakte land * percentage slechte grond totaal
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente
19 Oppervlakte binnenwater
20 Oppervlakte buitenwater
21 Oppervlakte bebouwing
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
24 Woonruimten
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen
26 Woonruimten * percentage slechte grond totaal
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930
30 Historische woningen in bewoonde kernen
31a ISV (a) stadsvernieuwing
31b ISV (b) herstructurering
32 Omgevingsadressendichtheid
33 Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond totaal
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor
36 Meerkernigheid
36a Kernen met 500 of meer adressen
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied
38 Bedrijfsvestigingen
39 Vast bedrag
Subtotaal
Berekende Aantallen
145,6
12.114,00
353
2.598,00
2.407,00
829
2.120,00
1.526,20
242
0,40878378
118,55
1.226,00
400
13.190,00
8.720,00
21,4
-302,94
858,4
2.381,00
1.357,17
3.142,92
81
-72
Gewicht
312
129,64
143,23
221,04
81,54
27,02
87,3
360,4
1.524,14
112.334,29
3.710,83
106,09
302,06
51,26
15,29
221,81
169,94
315,82
433,32
32,36
-2,13
26,85
37,5
22,95
490,49
Bedrag in basis
45.427,20
1.570.458,96
50.560,19
574.261,92
196.266,78
22.399,58
185.076,00
550.042,48
368.841,88
45.920,44
439.936,94
130.066,34
120.824,00
676.119,40
133.328,80
4.746,73
-95.674,51
371.961,89
77.049,16
-2.890,77
84.387,40
3.037,50
-35.315,28
79,91
3.265,56
260.950,90
14,52
5.938,00
7.778,78
3.384,66
9
1.268,00
1.268,00
0,00076277
0,00116176
5.522,34
1.623,01
172,64
26,63
24,47
3.191,36
30,84
87,7
17.689.503,78
11.070.086,93
62,78
23.566,11
1.025.136,32
207.148,91
82.822,63
28.722,24
39.105,12
111.203,60
13.493,06
12.860,75
346.692,51
3.147,73
1.015,08
10.827,02
1
1
1,32
420
1
0,38
6,81
3,47
8.947,68
28.180,76
14.717,01
117,28
250.100,68
1.196,14
6.912,69
37.569,77
8.947,68
28.180,76
19.426,45
49.257,60
250.100,68
8.332.106,52
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor
Subtotaal (B x C (=uf))
1,576
13.131.399,88
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 141
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf
51 Rioleringen
52 Monumenten
53 Aanvullende uitkering
53a Overgangsmaatregel ISV (VHROSV)
61 Suppletieregeling OZB
70 Suppletieregeling wijziging verdeelstelsel 1-1-2008
Subtotaal
Berekende Aantallen
118.430,29
---5.100,86
213.063,00
-177.557,00
Uitkering
118.430,29
---5.100,86
213.063,00
-177.557,00
148.835,43
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)
63 Amendement De Pater (IU)
69 Bibliotheken (IU)
90 Uitvoeringskosten inburgering (IU)
92 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (DU)
Subtotaal
Berekende Aantallen
1.867.967,00
20.000,00
13.918,00
41.230,70
16.800,00
Uitkering
1.867.967,00
20.000,00
13.918,00
41.230,70
16.800,00
1.959.915,70
Opgave
25
Uitkering
--
Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker
98 Behoedzaamheidsreserve
Gemeenteposten:
Beeindiging uitname BCF gelden
Subtotaal
---
Totaal uitkering 2009:
14.333.603,81
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 142
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 143
Overzicht verbonden partijen
bij de jaarrekening 2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 144
Naam: 1. Gemeenschappelijke regeling voor de Eems Dollard Regio
Vestigingsplaats
Leer (Duitsland)
Doelstelling verbonden partij
Het bevorderen, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking
van haar deelnemers op allerlei gebied.
Reden participatie
Herstellen, verbeteren en uitbouwen van de verbindingen tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland.
Activiteiten, prestaties
Stimulering van nieuwe activiteiten
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga en J. v/d Lei
Budgetbewaker
W. Havinga
Programma
0. Algemeen bestuur
Product
005.5
grootboekrekening: 6.005.528
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€
€
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
382.745
349.123
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 2.024.306
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 1.833.770
€
€ 1.975
Financiële resultaten
2008: negatief resultaat € 33.622
Risico’s, weerstandpositie
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 145
Naam: 2. Gemeenschappelijke regeling hulpverlening en gezondheidszorg Groningen
Vestigingsplaats
Groningen
Doelstelling verbonden partij
M.b.v. intergemeenschappelijke samenwerking en door doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering
geven aan:
De repressieve en preventieve brandbestrijding, met behoud van de zelfstandigheid van de
brandweerkorpsen van de deelnemende gemeenten.
De hulpverlening bij ongevallen en rampen.
De bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking.
De afstemming in de ambulancehulpverlening en de communicatie tussen degenen die de
ambulancezorg verrichten.
Reden participatie
Het is een wettelijke verplichting om brandweerregio’s te vormen. I.v.m. afstemming en schaalgrootte is
gekozen voor samenvoeging van de werkzaamheden op het gebied van rampen en gezondheidszorg.
Activiteiten, prestaties
Openbare gezondheidszorg (waaronder jeugdgezondheidszorg), infectieziektenbestrijding,
rampenbestrijding (geneeskundig, crisismanagement), brandweer, alarmcentrale en logopedie.
Bestuursvertegenwoordiging
R. Pot
Budgetbewaker
C. Hoeben/ R. Dirksen
Programma
7. Volksgezondheid en verslavingszorg
Product
714.5
grootboekrekening: 6.714.510
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€ 5.019.000
€ 4.896.000
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 1.539.000
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 2.506.000
Financieel belang.
De totale bijdrage van de 25 gemeenten wordt in het tweede gedeelte van het
overzicht weergegeven en bedraagt voor 2009 15,1 miljoen euro
Bijdrage Appingedam
gemeenschappelijke taken
commandovoering brandweer
gemeentelijke rampenbestrijding
Logopedie
bron: Beleidsbegroting H&OG 2008 en 2009
2008
231.906
14.049
10.758
19.998
276.711
per
inw.
19,02
1,15
0,88
1,64
22,70
2009
242.677
14.702
11.258
20.926
289.563
per inw.
20,00
1,21
0,93
1,72
23,86
Totale bijdrage 25
gemeenten H&OG
2008
10.918
661
507
287
14.381
2009
11.488
696
533
358
15.084
Financiële resultaten
Het financieel resultaat 2008 is € 258.000. De bestemming van dit resultaat staat in detail vermeld in de
Jaarrekening 2008.
Risico’s, weerstandpositie
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 146
In de Beleidsbegroting 2009 is de weerstandspositie van de H&OG van voorzieningen geprognotiseerd
op € 1.298.000, terwijl voor risico’s een bedrag van € 518.000 wordt aangegeven,
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Het uitgangspunt van de H&OG is een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief.
Kanttekening hierbij is de ontwikkeling van de Veiligheidsregio en de daarbij behorende financiering.
Naam: 3. Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Noord-Nederland
Vestigingsplaats
Groningen
Doelstelling verbonden partij
Het verkrijgen van eenheid in het bestuursdienstonderwijs in Noord-Nederland.
Reden participatie
Het behouden van het bestuursdienstonderwijs en verder ontwikkelen naar de eisen van de praktijk.
Activiteiten, prestaties
Vangnetvoorziening voor doorlopende werkgeversverplichtingen in verband met privatisering.
Bestuursvertegenwoordiging
Vertegenwoordiging namens gemeenten
Budgetbewaker
W. Havinga
Programma
0. Algemeen bestuur
Product
005.5
grootboekrekening: 6.005.542
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008 € 929.171
Eigen vermogen 31-12-2008 € 375.771
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 138.408
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 124.957
2008
2008
€ 28.400
€ 177,68
2009 € 196,59
Financiële resultaten
2008: € - 835,00
Risico’s, weerstandpositie
Voorziening wachtgeld en FPU-regeling
01-01-2008 € 228.594
31-12-2008 € 216.244
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 147
Naam: 4. Gemeenschappelijke regeling SANOG
Vestigingsplaats
Delfzijl
Doelstelling verbonden partij
Doelmatige en vanuit het oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van verwijdering van
afvalstoffen binnen het samenwerkingsgebied overeenkomstig het bij of krachtens de Afvalstoffenwet
bepaalde.
Reden participatie
Verplichting tot samenwerking vervat in het gemeenschappelijk afvalstoffenplan.
Activiteiten, prestaties
-bevorderen beperking aanbod afvalstoffen, door scheiding aan de bron en op het overslagstation
-geven van voorlichting
-zorgen voor afvoer ingezamelde afvalstoffen naar verwerkingsinrichting
-het bieden van inlevermogelijkheden voor probleemstoffen (Chemocar)
-beheren overslagstation/brengstation
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga en J. Draijer
Budgetbewaker
J. Hoekstra
Programma
7. Volksgezondheid en milieu
Product
Product: 721.6 grootboekrekening: 6.721.360
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2007 €
Eigen vermogen 31-12-2007 €
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
- aandeel Delfzijl
- aandeel Noord Groningen
72.706
74.482
Vreemd vermogen 01-01-2007 € 2.792.783
Vreemd vermogen 31-12-2007 €
rekening
2007
2.649.149
702.648
1.942.176
4.325
rekening
2008
begroting
2009
2.562.268
715.437
1.842.888
3.943
2.849.769
781.392
2.063.647
4.730
*(1
27,4%
72,4%
0,2%
Financiële resultaten
Nadelig saldo rekening 2007: € 2.650.488
Risico’s, weerstandpositie
Ingaande 2009 is er een nieuw contract afgesloten met Vuilverwerking Noord-Groningen. In dit contract
is geen minimum contracthoeveelheid opgenomen. Het risico van niet geleverde tonnen is dan ook niet
meer aanwezig. Voor dit risico is vanaf 1999 een voorziening gevormd, waarde € 18.943,29
Begrote verhoging in 2009 voor Appingedam bedraagt 27% van € 270.000 = € 74.032,59.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 148
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Naam: 5. Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank
Vestigingsplaats
Appingedam
Doelstelling verbonden partij
Voorzien in de behoefte aan volkskrediet en het voorkomen van woeker en maatschappelijk minder
gewenste vormen van volkskrediet. Het bieden van hulp bij het herstellen van het geldelijk evenwicht in
het budget van hen die in financiële moeilijkheden verkeren.
Reden participatie
Vanuit de aandacht voor mensen die op en rond een minimum inkomen in betalingsmoeilijkheden
geraken door toenemende lasten, zonder direct uitzicht op verbetering.
Activiteiten, prestaties
verstrekken van geldleningen in de zin van de W et op het consumentenkrediet;
voorlichtende, sanerende en schuldbemiddelende in de sfeer van budgetbegeleiding en
budgetbeheer;
het sparen van de kredietnemers te bevorderen;
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga
Budgetbewaker
R. Dirksen
Programma
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Product
614.5
grootboekrekening: 6.614.541
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€
€
75.000
129.125
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 4.994.879
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 4.800.353
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
€ 2.725.960
€
262.227 (inclusief negatief resultaat van € 42.012)
Financiële resultaten
2008: negatief resultaat
€
462.785
Het negatieve resultaat is verrekend met de deelnemende gemeenten.
Risico’s, weerstandpositie
In het geval van een tekort wordt deze conform de gemeenschappelijke regeling verdeeld (zie
financiële resultaten).
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 149
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
De begrote bijdrage voor 2009 bedraagt € 241.960. De halfjaarcijfers 2009 laten een negatief resultaat
zien van € 187.646.
Naam: 6. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Fivelingo
Vestigingsplaats
Appingedam
Doelstelling verbonden partij
Uitvoering van de W et Sociale W erkvoorziening
Het exploiteren en instandhouden ven een of meer werkverbanden inzake de voorziening in aangepaste
werkgelegenheid, welk zoveel mogelijk gericht is op het behoud, het herstel of de bevordering van de
arbeidsgeschiktheid ten behoeve van personen, die tot het verrichten van handarbeid in staat zijn, doch
voor wie, in belangrijke mate tengevolge bij hen gelegen factoren, gelegenheid om normale
werkomstandigheden werk te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is.
Reden participatie
De W SW regelt de voor de gemeente te creëren mogelijkheid om arbeid te verrichten onder aangepaste
omstandigheden.
Gekozen is voor de uitvoering van de W SW een rechtspersoon aan te wijzen. Samen met de
gemeenten Delfzijl, Loppersum en Ten Boer is de uitvoering via een gemeenschappelijke regeling aan
het bestuur van het openbaar lichaam opgedragen. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk.
Activiteiten, prestaties
De W SW is er op gericht om aan mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperkingen hebben, werk onder andere omstandigheden aan te bieden. Periodiek wordt de mate van
arbeidshandicap van de werknemer beoordeeld.
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga en H.J.Dijkstra
Budgetbewaker
R. Dirksen
Programma
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Product
611.6
grootboekrekening: 6.611.622
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
€
€
2.622.000
3.026.000
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 13.287.000
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 12.645.000
€ 335.342
€ 133.368
Financiële resultaten
2008: € 404.000
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 150
Risico’s, weerstandpositie
Algemene reserve bedraagt € 3,026 miljoen volgens de jaarrekening 2008, inclusief het nog te
bestemmen resultaat boekjaar 2008 van € 404.000. Het streven is het percentage weerstand ten
opzichte van de lasten 15% te laten zijn (Beleidsplan 2005-2009). In 2008 is dit 12,3%.
Verhoudingen binnen werkvoorziening in aantallen personen:
Appingedam
200
Ten Boer
20
Delfzijl
230
Overige
11
Loppersum
62
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Het aantal arbeidsplaatsen bedraagt in de begroting 2009 535, waarvan 227 uit de gemeente
Appingedam. Dit komt neer op een gemiddelde bijdrage per W SW ’er van € 641,19.
Naam: 7. Gemeenschappelijke regeling IVAK
Vestigingsplaats
Delfzijl
Doelstelling verbonden partij
De bevordering van de kunstzinnige vorming en kunstbeoefening door amateurs in de deelnemende
gemeenten.
Reden participatie
Schaalgrootte gemeente en de kwetsbaarheid van de voorziening.
Activiteiten, prestaties
51,5 Klokuren voor muzikale vorming, muziek, dans, schoolcultuur, beeldende vorming en dergelijke.
Bestuursvertegenwoordiging
P. Manning en J. Wolthof; plaatsvervangend A. Usmany-Dallinga en G.A. Bolt-Tuil
Budgetbewaker
R. Dirksen
Programma
5. Cultuur en recreatie
Product
511.3
grootboekrekening: 6.511.311
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€
€
34.927
78.258
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
Financiële resultaten
resultaat 2008
Bestemming van het resultaat:
- reservering reparatie piano's
- reservering wachtgelden
- reservering Ziektegelden
- reservering voor nieuwe projecten
- toevoeging algemene reserve
Vreemd vermogen 01-01-2008 €
Vreemd vermogen 31-12-2008 €
€
€
878.127
116.347
€
€
€
€
€
€
43.972
6.0008.72012.00015.0002.252-
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
304.696
453.363
Pagina 151
Risico’s, weerstandpositie
Tekorten dienen te worden aangevuld door deelnemende gemeenten Appingedam, Delfzijl en
Loppersum. Onderbestedingen worden gerestitueerd. In 2008 is een bedrag van
€ 2.252,-- opgenomen voor het vormen van een weerstandsvermogen.
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
De bekostigingssystematiek en beheersvorm zullen mede nav bezuinigingen van de gemeente Delfzijl
opnieuw ter discussie staan.
Naam: 8. Gemeenschappelijke regeling Regioraad Noord-Groningen
Vestigingsplaats
Doelstelling verbonden partij
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van:
1. het algemeen bestuur
2. de openbare orde, veiligheid en hulpverlening
3. het verkeer, vervoer en waterstaat
4. de economische ontwikkeling
5. het onderwijs en de cultuur
van de deelnemende gemeenten op het gebied
6. de sport, recreatie en het toerisme
7. de maatschappelijke zorg, de volksgezondheid, het welzijn en de emancipatie
8. de ruimtelijke ordening en de
volkshuisvesting
9. het milieu
Reden participatie
De Regioraad Noord-Groningen is een basisstructuur voor samenwerking in de regio Noord-Groningen.
Activiteiten, prestaties
Activiteiten op het gebied van kinderopvang, uitvoering milieutaken (vergunning, handhaving),
jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, collectief vraagafhankelijk vervoer, WVG, toerisme en recreatie,
onderwijs en sociale zaken volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Bestuursvertegenwoordiging
P. Manning en plaatsvervangend A. Usmany-Dallinga
Budgetbewaker
W. Havinga
Programma
0. Algemeen bestuur
Product
005.5
grootboekrekening: 6.005.512
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€ 1.226.131
€ 1.107.459
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 1.933.543
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 1.680.793
Financieel belang
bedragen in euro's
2007
2008
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
2009
Pagina 152
Deelname
39454
39120
38941
Totale bijdrage
39454
39120
38941
Financiële resultaten
Risico’s, weerstandpositie
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
De Regioraad zal uiterlijk 1 januari 2010 worden opgeheven.
Naam: 9. Gemeenschappelijke regeling Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs
Vestigingsplaats
Appingedam
Doelstelling verbonden partij
De instandhouding van een of meer samenwerkingsscholen (openbaar- en protestants christelijk
onderwijs) ten behoeve van het geven van speciaal basis-, praktijk- en leerwegondersteunend
onderwijs met inachtneming van het bepaalde in deze regeling en in wettelijke voorschriften.
Reden participatie
Gelijk aan doelstelling.
Activiteiten, prestaties
Dagelijks bestuur van de instelling.
Bestuursvertegenwoordiging
P. Manning.
Budgetbewaker
G. Mulder
Programma
4. Onderwijs
Product
430.3
grootboekrekening: 6.430.312
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
€ 472.577
€ 504.061
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 390.653
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 331.035
€
€ 0
Financiële resultaten
2008: € 31.489
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 153
Risico’s, weerstandpositie
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
N.v.t.
Naam: 10. Gemeenschappelijke regeling subsidiëring van het schooladvies- begeleidingswerk
Vestigingsplaats
Doelstelling verbonden partij
Met ingang van 1 augustus 2006 is de gemeenschappelijke regeling opgeheven. Het gedeelte van het
vrijkomende budget wordt ingezet voor “lokaal onderwijs- en jeugdbeleid” conform de begroting.
Reden participatie
Activiteiten, prestaties
Leveren van onderwijsbegeleiding aan scholen.
Bestuursvertegenwoordiging
Budgetbewaker
S. Sinanovic
Programma
4. Onderwijs
Product
480.4
grootboekrekening: 6.480.411
Vermogenssituatie
Financieel belang
Financiële resultaten
Risico’s, weerstandpositie
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 154
Naam: 11. Gemeenschappelijke regeling Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren
Nederland (IZA) (in afwikkeling)
Fusie IZA.
De Gemeenschappelijke regeling Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren is gefuseerd met drie
andere verzekeringspartijen in de Coöperatie UVIT UA. De andere partijen zijn: Univé, Trias en VGZ.
Doelstelling verbonden partij
De Gemeenschappelijke regeling Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren heeft ten doel te
voorzien in een collectieve ziektekostenverzekering voor (gemeente)ambtenaren. De komst van de
Zorgverzekeringswet met ingang van 1 januari 2006 heeft er toe geleid dat het bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling heeft gekozen voor een fusie. De afwikkeling van de gemeenschappelijke
regeling is nog niet voltooid. In 2009 is een liquidatie-uitkering aan de gemeente Appingedam gedaan
van € 146.897,--. Er volgt nog een slotuitkering.
Activiteiten, prestaties
Bestuursvertegenwoordiging
Budgetbewaker
R.J. Kok
Programma
0. Algemeen bestuur
Product
Vermogenssituatie
Financieel belang
Financiële resultaten
Risisico’s, weerstandpositie
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
De afwikkeling van de liquidatie is nog niet voltooid. De termijn waarop de regeling definitief wordt
ontbonden is nog niet bekend.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 155
Naam: 12. Deelneming in het aandelenkapitaal van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats
Den Haag
Doelstelling verbonden partij
De uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden
Reden participatie
De BNG is in 1914 op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgericht.
De aandelen zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor 50% in handen van gemeenten en
provincies. De gemeente is vanuit historisch perspectief aandeelhouder. De aandelen zijn niet vrij
verhandelbaar (€ 2,50 per aandeel). Vervreemding kan uitsluitend plaatsvinden aan andere gemeenten
of provincies. De aandelen renderen uitstekend. Voorzover dit het geval blijft zien wij geen redenen de
aandelen af te stoten. Hoewel er sinds de oprichting van de BNG ook andere banken dienstbaar aan de
overheden zijn geworden, vinden wij het belangrijk dat de gemeenten via een “eigen” bank tegen
concurrerende tarieven en op de overheid toegesneden voorwaarden toegang tot de geld- en kapitaalmarkt verkrijgen en behouden.
Activiteiten, prestaties
De BNG heeft een breed, op de lagere overheden en andere maatschappelijke instellingen
toegesneden, dienstenpakket. Te noemen zijn kredietverlening, beleggingen, betalingsverkeer,
elektronisch bankieren, advisering, projectfinanciering en publiekprivate samenwerking.
Het aanhouden van een bankrekening bij de BNG is verplicht omdat het geldverkeer van alle
gemeenten met de rijksoverheid uitsluitend plaats vindt via een rekening bij de BNG.
Het dividendpercentage over 2007 was 70% en voor 2008 57%, resp. € 1,75 en € 1,42 per aandeel van
€ 2,50.
Bestuursvertegenwoordiging
Raad van bestuur onder toezicht van een raad van commissarissen
Budgetbewaker
A. Schuur
Programma
9. Financieringen en algemene dekkingsmiddelen
Product
913.4
grootboekrekening:
6.913.498
Vermogenssituatie
Bron : Ja a rrek en in g 200 8
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€
€
2.053.000
1.979.000
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 90.549.000
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 99.386.000
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
Geen
De gemeente bezit 23.751 van de 55.690.720 aandelen.
Financiële resultaten
2008: Dividend € 33.726,42 (€ 1,42 per aandeel)
Risico’s, weerstandpositie
Het risico is beperkt tot de waarde van de deelneming in het aandelenkapitaal.
De BNG heeft een “AAA” rating, het hoogst haalbare internationaal erkende waarderingsniveau.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 156
Naam: 13. Essent
Vestigingsplaats
Arnhem
Doelstelling verbonden partij
Te voorzien in de behoefte aan energie, water en andere goederen en diensten op het gebied van
energie en milieu, alsmede het verrichten van andere activiteiten, zoals het leveren van
informatiediensten, in de sector van de openbare nutsvoorzieningen en daaraan verwante sectoren.
Reden participatie
De gemeente is vanuit historisch perspectief aandeelhouder. Het aandelenbezit vloeit voort uit
voormalige gemeentelijke activiteiten op het gebied van electriciteitsopwekking en distributie. In 2009 is
Essent verkocht aan RWE. Hierdoor zijn de aandelen uitbetaald aan de aandeelhouders. Voor
Appingedam komt dit neer op 0,11681% van alle aandelen.
De verkoop levert een vordering op RW E van € 7.687.353,53 voor de aandelen en
€ 203.420, -- voor dividend.
Daarnaast is een deel omgezet in:
Deelneming Enexis BV
- € 2.136.266,09
Deelneming Verkoop Vennootschap BV
- € 949.451,60
Deelneming Essent Milieu Holding NV
- €
24.776,40
Deelneming Publiek Belang Electriciteitsproductie BV - €
53.682,20
Activiteiten, prestaties
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder.
Er is een Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders Essent binnen Noord Nederland (VEGANN)
Budgetbewaker
A. Schuur
Programma
9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Product
913.4
grootboekrekening: 6.913.498
Vermogenssituatie
Bron Jaarrekening 2008 (x 1000)
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€ 5.175,0
€ 5.252,6
Vreemd vermogen 01-01-2008
Vreemd vermogen 31-12-2008
Financieel belang
Financiële resultaten
Voorgesteld dividend 2008: € 2,96 per aandeel. ((€ 525.829,20)
De rentevergoeding op de verstrekte achtergestelde lening bedraagt 9% (€ 18.378)
Risico’s, weerstandpositie
Het risico is beperkt tot de een achtergestelde lening van € 204.201.
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
€ 8.611,8
€ 7.738,0
Pagina 157
Naam: 14. N.V. Waterbedrijf Groningen
Vestigingsplaats
Groningen
Doelstelling verbonden partij
Produceren en distribueren van (drink)water voor woningen en bedrijven.
Reden participatie
De gemeente is vanuit historisch perspectief aandeelhouder. W aterbedrijven voorzien volgens de
laatste beleidsregels van de rijksoverheid in een primaire levensbehoefte en komen als zodanig niet in
aanmerking voor privatisering.
Activiteiten, prestaties
Aan alle bedrijven en inwoners van Appingedam wordt tegen betaling drinkwater verstrekt.
Het bedrijf houdt, tegen betaling van een vast recht per stuk, brandkranen in stand en levert indien
nodig water voor brandblussing en hulpverlening.
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga
Budgetbewaker
A. Schuur
Programma
9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Product
913.4
grootboekrekening: 6.913.498
Vermogenssituatie
Bron : Ja a rrek en in g 200 8 (x 1 00 0)
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
€ 40.055
€ 45.120
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 61.420
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 77.050
n.v.t.
De gemeente bezit 6 aandelen.
Financiële resultaten
2008: winst € 5.064.000.
De bedrijfswinsten wordt aan het eigen vermogen toegevoegd en is niet in de eindbalans verwerkt.
Hierdoor wordt het Eigen Vermogen € 50.184.000.
Risico’s, weerstandpositie
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van 6 aandelen à € 500 per stuk
De gemeente staat samen met andere gemeenten en de provincie Groningen garant voor “oude”
geldleningen. De provincie staat 100% garant. De gemeenten garanderen ten opzichte van de provincie
90% naar rato van het aantal gelegde kilometers hoofdleiding in elke gemeente.
Per 31-12-2004 bedraagt het risico voor Appingedam € 23.363.000 * 90% * 76/4.415 = € 362.000.
In 2004 is op de geldleningen € 2.686.000 afgelost, daarna € 2.596.000 per jaar.
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
In 2008 hebben de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s besloten deel te nemen in
RioNoord B.V. Dit is in lijn met het ‘nieuwe waterketendenken’ uit het landelijke Bestuursakkoord
Waterketen 2007. Dit akkoord roept op tot samenwerking via een bottum-up benadering door de
ketenpartners in de regio. Volksgezondheid, leveringszekerheid en milieukwaliteit vormen daarbij de
basis, van waaruit verbeteringen gezocht worden in doelmatigheid en transparantie.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 158
Naam: 15. C.V. Fivelpoort
Vestigingsplaats
Delfzijl.
Doelstelling verbonden partij
Realiseren en beheren van een bedrijvenpark ten zuiden van het Eemskanaal. Het terrein dat
momenteel wordt ontwikkeld ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Appingedam.
Reden participatie
Bevordering van de werkgelegenheid is onderdeel van de doelstelling van programma 6, economische
ontwikkeling.
Het realiseren van het bedrijvenpark Fivelpoort is vanwege de omvang, het regionale belang, de
afstemming van de voorraad bedrijfsterreinen, de benodigde specialistische kennis en spreiding van de
risico’s, alleen mogelijk door samenwerking met de buurgemeente Delfzijl en Groningen Seaports.
Activiteiten, prestaties
Vanuit het regionale belang, uit fiscale overwegingen en ter beperking van de risico’s voor de
deelnemers is een C.V./B.V.-model gekozen. Fivelpoort Beheer B.V., die wordt bemensd door
medewerkers van Groningen Seaports, is belast met de aanleg en het beheer van een hoogwaardig
ecologisch verantwoord bedrijvenpark ten zuiden van het Eemskanaal.
Oppervlakte van het bedrijvenpark: bruto 45 hectare, waarvan 10 hectare wordt benut voor invulling van
de ecologische component. Netto uitgeefbaar bedrijventerrein 26 hectare in kavels van 2.000 tot 26.000
2
m .
Bestuursvertegenwoordiging
R. Pot
Budgetbewaker
S. Arends
Programma
3. Economische zaken
Product
310.2
grootboekrekening: 6.310.280
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 30-06-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€
€
Vreemd vermogen 12-11-2008
€ 12.756.188
453.780
453.780
Bron: Cashflow ov erzicht
Financieel belang
- totale bijdrage deelnemers
- aandeel Appingedam
n.v.t.
De gemeente is voor een derde deel (€ 151.260)
aandeelhouder in het totale maatschappelijk kapitaal van de
Commanditaire Vennootschap ad € 453.780
Financiële resultaten
Nog niet bekend
Risico’s, weerstandpositie
Het risico is in principe beperkt tot de waarde van de deelneming in de C.V..
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
De ontwikkelingen zijn online te raadplegen op www.fivelpoort.com en www.eemsdelta.nl
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 159
Naam: 16. Coöperatie Bedrijvenpark Fivelpoort U.A. (CBF)
Vestigingsplaats
Appingedam.
Doelstelling verbonden partij
Beheren van een bedrijvenpark ten zuiden van het Eemskanaal. Het terrein dat momenteel
wordt ontwikkeld ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Appingedam.
Reden participatie
Teneinde de duurzaamheid alsmede een modern beheer te kunnen creëren is besloten om de
huidige constructie CV/BV-model aan te passen.
Activiteiten, prestaties
De CBF regelt met de kopers een vorm van servicebijdrage waarin samengebracht zijn een
deel contributie, een deel retributie en een deel onderhoudsbijdrage.
Tevens uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan. Dit plan wordt gefaseerd ingevoerd. Een
en ander is afhankelijk van de uitgifte van terreinen.
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga
Budgetbewaker
S. Arends
Programma
3. Economische zaken
Product
310.2
grootboekrekening: 6.310.280
Vermogenssituatie
Nog niet bekend.
Financieel belang
Financiële resultaten
Nog niet bekend
Risico’s, weerstandpositie
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
De ontwikkelingen zijn online te raadplegen op www.fivelpoort.com en www.eemsdelta.nl
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 160
Naam: 17. ISD Noordoost
Vestigingsplaats
Delfzijl.
Doelstelling verbonden partij
De ISD staat voor het mede bijdragen aan en het behouden en versterken van sociale infrastructuur
van de deelnemende gemeenten. Daartoe heeft de ISD de opdracht de burgers, die dat niet zelfstandig
kunnen, te ondersteunen bij het vinden van werk, het bieden van een inkomen, het vinden van
activiteiten die bijdragen aan het – in algemene zin – deelnemen aan de samenleving.
Reden participatie
Door schaalvergroting het efficiënter uitvoeren van het reïntegratie- en bijstandsbeleid.
Daarnaast is door de raad van Appingedam de volgende zienswijze opgesteld;
Dat het Algemeen bestuur van de ISD alle wettelijke middelen die het heeft volledig moet kunnen
inzetten om:
1. Instroom in de uitkering tegen te gaan
2. Reïntegratie in de uitkering tegen te gaan
3. Dat daar waar blijkt dat de eerste twee doelen niet gehaald kunnen worden, participatie van
uitkeringsgerechtigden in het maatschappelijk leven zoveel mogelijk dient te worden
bevorderd.
Activiteiten, prestaties
Activiteiten op het gebied van werk, minimabeleid, inkomen en uitvoering.
Bestuursvertegenwoordiging
A. Usmany-Dallinga en H.P. Brandtsma
Budgetbewaker
R. Dirksen
Programma
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Product
diversen
Vermogenssituatie
Eigen vermogen 01-01-2008
Eigen vermogen 31-12-2008
€
€
2.068.558
2.857.953
Vreemd vermogen 01-01-2008 € 3.079.540
Vreemd vermogen 31-12-2008 € 2.764.856
Financieel belang
Financiële resultaten
Rekening 2008:
€ 626.583
Risico’s, weerstandpositie
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 161
Naam: 18. Zwembad Appingedam-Delfzijl Vastgoed B.V.
Vestigingsplaats
Delfzijl.
Doelstelling verbonden partij
De realisatie en het beheer (waaronder verhuur) van een zwembadcomplex voor de gemeenten
Appingedam en Delfzijl en het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren
van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Reden participatie
Verwachting dat het gezamenlijk met de gemeente Delfzijl exploiteren van een zwembad een duidelijke
kwaliteitsverbetering mogelijk maakt en daarnaast exploitatievoordelen biedt.
Activiteiten, prestaties
Activiteiten op het gebied van sport, recreatie en zwemonderwijs.
Bestuursvertegenwoordiging
P. Manning (namens aandeelhouder Appingedam) en Th. van der Veen (namens aandeelhouder
Delfzijl)
Budgetbewaker
G.G.J. de Korte
Programma
5. Cultuur en recreatie
Product
530.6 Binnensportaccommodaties
Vermogenssituatie
Balans per 31-12-2008
Activa:
Materiële vaste activa
Vlottende activa
€ 1.335.183
€
458.378
Passiva:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Vlottende passiva
€ 1.193.561
Financieel belang
- aandeel Appingedam
Financiële resultaten
Rekening 2008:
€
€
€
€
€
500.000
967.500
326.061
1.193.561
500 aandelen ad € 500 = € 250.000
0,00 De daadwerkelijke exploitatie start per 1 januari 2010
De rentekosten tijdens de bouw worden tot en met
31 december 2009 geactiveerd.
Risico’s, weerstandpositie
Per 31-12-2008 geen informatie bekend
Overig (ontwikkelingen en wijzigingen)
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 162
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 163
Overzichten
bouwgrondexploitatie
per complex
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 164
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 165
OVERZICHT BOUWGRONDEXPLOITATIES
Overzicht verloop boekwaarde in het jaar 2009:
Boekwaarde per1 januari2009
Bij:kosten
Af:verkopen
1.419.045,35
3.153.543,18
-1.487.382,48
3.085.206,05
-817.811,94
Bijdragen algem ene dienst
Boekwaarde per31 decem ber2009
2.267.394,11
Overzicht boekwaarde per complex.
31-12-2009
-O lingerm eeden fase 3
-ProjectBierem astraat
-O lingerm eeden fase 4
-D e Tip Fase I/II
-D e Tip Fase III
-Fokko U kenalaan
-W estersingel
-O verdiep
-Eendrachtterrein
Totaal
31-12-2008
-168.433,35
0,00
-1.334.867,20
1.318.782,11
369.778,27
117.648,24
402.059,77
-33.389,28
1.595.815,55
-137.568,99
0,00
-1.494.729,64
1.325.903,47
368.653,61
121.785,76
570.062,12
-742.050,72
1.406.989,74
2.267.394,11
1.419.045,35
inclusiefdotaties bovenw ijkse voorzieningen en w ijk-en centrum vernieuwing.
Verwacht eindresultaat op basis exploitatie-opzetten.
Boekwaarde ultimo 2009
2.267.394,11
G eplande uitgaven
Verw achte opbrengsten
Bijdragen derden en algem ene m iddelen
Verw achteindresultaat
28.655.089,58
-17.572.502,06
-14.744.299,77
-1.394.318,14
Verwacht resultaat per complex.
-O lingerm eeden fase 3
-O lingerm eeden fase 4
-C om plex "D e Tip" fase I/II
-C om plex "D e Tip" fase III
-ProjectBierem astraat
-Fokko U kenalaan
-W estersingel
-O verdiep
-Eendracht
Totaalvoordelig saldo
193.010,32
1.121.449,54
5.074,00
45.761,00
0,00
0,00
249,11
0,00
28.774,17
1.394.318,14
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
166
Pagina
|
COMPLEX BIEREMASTRAAT (5352)
O M SC H R IJVIN G
2 0 0 9
G ER AAM D
IN D J
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
U ITG AVEN
IN D J
interne doorb.
kostenplaats 5352
SALD O
1 JAN U AR I
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
A.G .V.
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G IN TO TAAL
C ALC U LATIE
VER SC H .
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
investeringen:
G R O N D VER W ER VIN G
G R O N D W ER KEN EN SLO O P
687,14
6.587,97
687,14
6.587,97
0,00
0,00
687,14
6.587,97
0,00
0,00
0,00
0,00
-687,14
-6.587,97
0,00
0,00
VER H AR D IN G
R IO LER IN G
G R O EN VO O R ZIEN IN G
VER LIC H TIN G /BR AN D KR .
W O O N R IJPM AKEN
VO O R BER ./TO EZIC H T
KU N STW ER KEN
D O R PSU ITLEG
BIJKO M EN D E W ER KEN
BIJD R AG E VER H U ISKO STEN
O VER IG E
VER KO O PKO STEN
0,00
0,00
2.093,61
0,00
0,00
5.379,95
0,00
0,00
0,00
22.689,01
355,85
3.291,23
0,00
0,00
2.093,61
0,00
0,00
5.379,95
0,00
0,00
0,00
22.689,01
355,85
3.291,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.093,61
0,00
0,00
5.379,95
0,00
0,00
0,00
22.689,01
355,85
3.291,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.093,61
0,00
0,00
-5.379,95
0,00
0,00
0,00
-22.689,01
-355,85
-3.291,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.320,08
0,00
0,00
0,00
13.320,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.320,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.320,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.404,84
54.404,84
0,00
54.404,84
0,00
0,00
-54.404,84
0,00
0,00
54.404,84
0,00
0,00
0,00
54.404,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.404,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
overige verm eerderingen:
R EN TE
BTW
EXPLO ITATIESALD O
TO TAAL A
185,00
0,00
0,00
185,00
0,00
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
G R O N D VER KO O P
O VER IG E
EXPLO ITATIESALD O
TO TAAL BIJD R AG EN
0,00
0,00
0,00
54.404,84
54.404,84
0,00
0,00
0,00
54.404,84
0,00
0,00
TO TAAL SALD O (B)
185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.404,84
0,00
-54.404,84
-54.404,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G R O N D U ITG IFTE :
W O N IN G W ETBO U W
PR EM IEBO U W
VR IJE SEC TO R BO U W
O PEN B./BIJZ.BEB.
IN D U STR IE,W IN KELS
TO TAAL O PBR EN G STEN
TO TAAL SALD O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54.404,84
0,00
54.404,84
54.404,84
0,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
167
Pagina
BESTEMMINGSPLAN OLINGERMEEDEN,
O M SC H R IJVIN G
investeringen:
G R O N D VER W ER VIN G
G R O N D W ER KEN /BO U W R IJP M AKEN
VER H AR D IN G /R IO /KW /G R W
R IO LER IN G
W O O N R IJPM AKEN
G R O EN VO O R ZIEN IN G
VER LIC H TIN G /BR AN D KR .
O VER IG E N U TSVO O R ZIEN IN G EN
KU N STW ER KEN
BR U G G ETJE M EED EN SIN G EL
R O TO N D E M EED EN SIN G EL
H ER STEL M EED EN SIN G EL
VER KEER SM AATR EG ELEN O LIN G ER TIL
STO R TKO STEN G R O N D
BEG ELEID IN G EN TO EZIC H T
PLAN VO O R BER EID IN G
VER KO O PKO STEN /PR O M O TIE
KO STEN TBV.LATER E FASES
O VER IG E U ITG AVEN (ob)
VER ZEKER IN G SKO STEN /BELASTIN G EN
overige verm eerderingen:
R EN TEKO STEN
D O TATIE H ER STR U C TU R ER IN G
SO N D ER IN G SKO STEN
O PBR EN G ST SO N D ER IN G SK
D O TATIE BO VEN W VO O R Z
D IVER SEN
TO TAAL A
3e fase (5332)
G ER AAM D IN
IN D J
2 0 0 9
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
0,00
U ITG AVEN
IN D J
intern doorb.
KPL. 5332
SALD O
1 JAN U AR I
0,00
30.000,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.191,00
-6.190,56
159.009,00
35.326,20
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
EXPLO ITATIESALD O
-6.190,56
60.000,00
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G TO TAAL
C ALC U LATIE
VER SC H .
295.955,49
295.955,49
295.955,49
0,00
423.713,32
423.713,32
423.713,32
423.713,32
0,00
568.200,95
265.656,01
32.777,66
568.200,95
265.656,01
32.777,66
568.200,95
265.656,01
32.777,66
598.200,95
290.856,01
32.777,66
0,00
0,00
0,00
123.279,98
123.279,98
0,00
1.033,60
39.000,00
35.326,20
0,00
144.716,73
59.364,71
36.263,65
123.280,00
50.000,00
1.034,00
39.000,00
120.000,00
0,00
144.716,73
59.364,71
36.263,65
123.279,98
0,00
1.033,60
39.000,00
35.326,20
0,00
144.716,73
59.364,71
36.263,65
147.216,73
59.364,71
36.263,65
0,00
0,00
0,00
310,00
4.934,59
310,00
4.934,59
310,00
4.934,59
310,00
4.934,59
0,00
0,00
-122.592,22
231.000,00
-65,23
-128.782,78
231.000,00
-65,23
-128.782,78
231.000,00
-65,23
-135.433,78
231.000,00
-65,00
0,00
70.661,51
70.661,51
70.661,51
70.661,51
0,00
0,00
2.174.210,75
2.203.346,39
0,00
2.203.346,39
2.389.069,84
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
1.033,60
39.000,00
0,00
35.326,20
A.G .V.
295.955,49
50.000,00
0,00
60.000,00
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
25.200,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
84.673,80
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
84.673,80
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.651,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.651,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
185.723,03
185.723,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TO TAAL BIJD R AG EN
0,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
TO TAAL SALD O (B)
159.009,00
-24.673,80
-6.190,56
2.174.210,75
2.143.346,39
0,00
2.143.346,39
2.329.069,84
0,00
185.723,03
185.723,03
220.000,00
493.406,58
781.187,00
754.820,00
0,00
-7.626,55
69.992,71
2.311.779,74
0,00
220.000,00
493.406,58
781.187,00
754.820,00
0,00
-7.626,55
69.992,71
2.311.779,74
220.000,00
493.406,58
781.187,00
754.820,00
210.300,00
-7.626,55
69.992,71
2.522.079,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.300,00
0,00
0,00
210.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.300,00
0,00
0,00
210.300,00
168.433,35
0,00
168.433,35
193.009,90
0,00
24.576,97
24.576,97
G R O N D U ITG IFTE :
BIJD R AG E U IT EXPLO ITATIE FASE 2
SC H O O LLO C ATIE
VR IJE SEC TO R
VR IJE SEC TO R
LO C ATIE B
O VER IG E
KAN TO O R LO C ATIE
TO TAAL O PBR EN G STEN
TO TAAL SALD O
210.300,00
0,00
0,00
220.000,00
493.406,58
781.187,00
754.820,00
0,00
-7.626,55
69.992,71
2.311.779,74
51.291,00
24.673,80
6.190,56
137.568,99
0,00
210.300,00
0,00
Totaaluitte geven grond
U itgegeven in 1998
U itgegeven in 2001
U itgegeven in 2002
U itgegeven in 2003
U itgegeven in 2004
Totaaluitgegeven
O ppervlakte nog beschikbaar
0,00
0,00
0,00
0,00
26.215 m 2
750
13.292
6004
1856
m2
m2
m2
m2
21.902
4.313 m 2
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
168
Pagina
BESTEMMINGSPLAN OLINGERMEEDEN,
O M SC H R IJVIN G
investeringen:
G R O N D VER W ER VIN G ,deelplan 1
G R O N D VER W ER VIN G ,deelplan 2
G R AVEN W ATER PAR TIJ EN O PH O G EN ,deelplan 1
G R AVEN W ATER PAR TIJ EN O PH O G EN ,deelplan 2
VER H AR D IN G /R IO /KW /G R W ,deelplan 1
VER H AR D IN G /R IO /KW /G R W ,deelplan 2
R IO LER IN G
AAN LEG W ALBESC H O EIIN G ,deelplan 1
AAN LEG W ALBESC H O EIIN G ,deelplan 2
W O O N R IJPM AKEN ,deelplan 1
W O O N R IJPM AKEN ,deelplan 2
BR U G /G R O EN /FIETSPAD
R ESER VER IN G BR U G ,deelplan 3
G R O EN VO O R ZIEN IN G ,deelplan 1
G R O EN VO O R ZIEN IN G ,deelplan 2
O VER IG E N U TSVO O R ZIEN IN G EN ,deelplan 1
O VER IG E N U TSVO O R ZIEN IN G EN ,deelplan 2
KU N STW ER KEN
STO R TKO STEN G R O N D
BEG ELEID IN G EN TO EZIC H T,deelplan 1
BEG ELEID IN G EN TO EZIC H T,deelplan 2
PLAN VO O R BER EID IN G ,deelplan 1
PLAN VO O R BER EID IN G ,deelplan 2
VER KO O PKO STEN ,deelplan 1
VER KO O PKO STEN ,deelplan 2
KO STEN TBV.LATER E FASES
O VER IG E U ITG AVEN (ob)
4e fase (5334)
G ER AAM D IN
IN D J
2 0 0 9
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
U ITG AVEN
IN D J
intern doorb.
12.700,00
148.000,00
143.000,00
721,00
133.018,89
24.214,25
0,00
55.000,00
6.126,02
102.642,43
22.600,00
5.066,83
0,00
12.100,00
15.000,00
0,00
19.535,00
0,00
3.000,00
0,00
2.420,00
0,00
B.N R
KPL. 5334
SALD O
1 JAN U AR I
285.000,00
330.000,00
76.000,00
27.554,57
206.273,42
257.076,88
0,00
356.505,02
112.226,89
76.716,11
21.299,08
67.049,61
0,00
47.462,58
4.688,85
27.930,40
43.029,83
0,00
0,00
124.066,41
61.191,37
65.585,64
0,00
87.831,00
42.684,73
0,00
12.862,07
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
285.000,00
330.000,00
76.000,00
27.554,57
206.273,42
257.076,88
0,00
356.505,02
112.226,89
77.437,11
154.317,97
91.263,86
0,00
53.588,60
107.331,28
27.930,40
48.096,66
0,00
0,00
124.066,41
80.726,37
65.585,64
0,00
90.251,00
42.684,73
0,00
13.114,
38
0,
0,00
00
0,00
-146.282,02
-5.827,50
183.270,00
0,00
683.845,00
0,00
3.342.036,67
A.G .V.
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G TO TAAL
0,00
C ALC U LATIE
VER SC H .
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
285.000,00
330.000,00
76.000,00
27.554,57
206.273,42
257.076,88
0,00
356.505,02
112.226,89
77.437,11
154.317,97
91.263,86
0,00
53.588,60
107.331,28
27.930,40
48.096,66
0,00
0,00
124.066,41
80.726,37
65.585,64
0,00
90.251,00
42.684,73
0,00
13.114,38
285.000,00
330.000,00
76.000,00
27.554,57
206.273,42
257.076,88
0,00
356.505,02
112.226,89
77.437,11
171.817,97
210.050,00
60.000,00
53.588,60
162.731,28
27.930,40
54.896,66
0,00
0,00
124.066,41
85.726,37
65.585,64
0,00
90.251,00
42.684,73
0,00
13.114,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
118.786,14
60.000,00
0,00
55.400,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
118.786,14
60.000,00
0,00
55.400,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146.282,02
-5.827,50
183.270,00
-206.351,00
-5.827,00
183.270,00
0,00
0,00
0,00
-60.068,98
0,50
0,00
-60.068,98
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
683.845,00
0,00
3.342.036,67
683.845,00
10.000,00
3.555.454,33
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
213.417,66
0,00
10.000,00
213.417,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
252,31
-67.263,00
0,00
3.280,00
-302,50
3.280,00
13.120,00
0,00
361.537,00
288.139,23
-45.307,88
670.725,00
0,00
3.099.205,32
0,00
0,00
TO TAAL BIJD R AG EN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TO TAAL SALD O (B)
361.537,00
288.139,23
-45.307,88
3.099.205,32
3.342.036,67
0,00
3.342.036,67
3.555.454,33
0,00
213.417,66
213.417,66
77.378,00
0,00
77.378,00
85.279,83
0,00
-2.310,92
82.968,91
0,00
1.431.874,82
578.375,00
1.915.398,12
663.665,00
4.622,02
4.593.934,96
1.431.874,82
578.375,00
2.000.677,95
663.665,00
2.311,10
4.676.903,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.431.874,82
578.375,00
2.000.677,95
663.665,00
2.311,10
4.676.903,87
1.431.874,82
578.375,00
2.000.677,95
663.665,00
2.311,10
4.676.903,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-284.159,00
-205.170,32
45.307,88
1.494.729,64
1.334.867,20
0,00
1.334.867,20
1.121.449,54
0,00
-213.417,66
-213.417,66
overige verm eerderingen:
R EN TEKO STEN
SO N D ER IN G SKO STEN
STAD SU ITLEG (BO VEN W IJKSE
VO O R ZIEN IN G EN )
D O TATIE W IJK-/C EN TR U M VER N IEU W IN G
O N VO O R ZIEN
TO TAAL A
-67.262,88
13.120,00
-79.019,14
-5.525,00
179.990,00
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
EXPLO ITATIESALD O
G R O N D U ITG IFTE :
VRIJE SECTOR, deelplan 1 aan water
VR IJE SEC TO R ,deelplan 1
VR IJE SEC TO R ,deelplan 2
VR IJE SEC TO R ,deelplan 2 aan w ater
O PTIES
TO TAAL SALD O
Totaaluitte geven grond
U itgegeven in 2004/2005
U itgegeven in 2006
U itgegeven in 2007
U itgegeven in 2008
U itgegeven in 2009
O ppervlakte nog beschikbaar
0,00
36.649 m 2
19.699
13.011
2.627
656
656
m2
m2
m2
m2
m2
0 m2
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
169
Pagina
COMPLEX "DE TIP"
FASE
O M SC H R IJVIN G
investeringen:
G R O N D VER W ER VIN G
SLO O PW ER KEN
SC H AD ELO O STELLIN G EN
SAN ER IN G SKO STEN
G R O N D W ER KEN
VER H AR D IN G /R IO /KW /G R W
R IO LER IN G
W O O N R IJPM AKEN
G R O EN VO O R ZIEN IN G
VER LIC H TIN G /BR AN D KR .
W ATER
O VER IG E N U TSVO O R ZIEN IN G EN
KU N STW ER KEN
STO R TKO STEN G R O N D
BEG ELEID IN G EN TO EZIC H T
PLAN VO O R BER EID IN G (ALG EM EEN )
PLANVOORBEREIDING SANERING
PAN VO O R BER EID IN G
PLAN STR U C TU R ELE ELEM EN TEN
VER KO O PKO STEN
KO STEN TBV.LATER E FASES
O VER IG E U ITG AVEN (ob/acc.kosten)
AAN LEG W ALBESC H O EIIN G
O N D ER H O U D TER R EIN EN
R EN TEKO STEN
D O TATIE BO VEN W IJKSE
VO O R ZIEN IN G EN (IN C L D EPO T)
FO N D S W IJK-EN C EN TR U M
VER N IEW IN G
D IVER SEN
O N VO O R ZIEN
VER ZEKER IN G EN
TO TAAL A
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
EXPLO ITATIESALD O
BIJD R AG EN VAN D ER D EN
BIJD R AG EN PR O V SAN ER IN G
TO TAAL BIJD R AG EN
TO TAAL SALD O (B)
I/ II
(5354)
G ER AAM D IN
IN D J
2 0 0 9
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
U ITG AVEN
IN D J
intern doorb.
KPL. 5354
SALD O
1 JAN U AR I
1.027.173,01
1.242,83
477.518,84
4.975,00
0,00
3.757,00
1.383,00
520,39
76,94
3.190,00
51.900,00
10.000,00
6.757,63
93.349,42
6.810,00
0,00
653.531,28
216.187,04
101.921,74
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
1.027.173,01
1.242,83
0,00
477.518,84
4.975,00
0,00
3.757,00
0,00
0,00
1.383,00
0,00
0,00
597,33
0,00
3.190,00
660.288,91
316.346,46
101.921,74
0,00
10.287,63
1.200,00
59.667,00
677,50
4.425,78
90.680,73
155,56
0,00
315,07
101.620,01
122.767,00
10.000,00
10.287,63
0,00
5.103,28
90.680,73
155,56
TO TAAL O PBR EN G STEN
Totaaluitte geven grond
U itgegeven in
U itgegeven in
O ppervlakte nog beschikbaar
0,00
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G
TO TAAL
357.953,00
838.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.190,00
660.288,91
316.346,46
101.921,74
0,00
0,00
50.844,00
0,00
0,00
-5.971,01
43.187,17
0,00
3.147.408,16
200.050,00
372.288,00
242.803,00
0,00
30.048,00
-1.383,00
317.525,00
118.583,00
-597,33
0,00
354.763,00
178.095,09
-316.346,46
-101.921,74
50.844,00
0,00
3.154.102,00
0,00
0,00
10.287,63
0,00
5.103,28
90.680,73
155,56
0,00
0,00
3.143.814,37
0,00
-5.103,28
-50.455,73
2.687.769,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.948,47
2.595.264,85
2.263,54
2.706.884,86
0,00
0,00
0,00
2.263,54
2.706.884,86
479.399,96
479.399,96
0,00
0,00
0,00
NO G
BESC H IKBAAR
1.021.202,00
44.430,00
0,00
3.624.927,00
205.025,00
372.288,00
246.560,00
0,00
30.048,00
0,00
0,00
C ALC U LATIE
VER SC H .
1.027.173,01
1.242,83
0,00
477.518,84
4.975,00
0,00
3.757,00
0,00
0,00
1.383,00
0,00
0,00
597,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317.525,00
118.583,00
0,00
40.225,00
2.687.925,00
13.313.620,00
N O G TE BESTED EN /O N TV.
-5.971,01
43.187,17
0,00
3.147.408,16
200.050,00
372.288,00
242.803,00
0,00
30.048,00
-1.383,00
317.525,00
118.583,00
-597,33
0,00
354.763,00
178.095,09
-316.346,46
-101.921,74
50.844,00
0,00
0,00
3.143.814,37
0,00
-5.103,28
-50.455,73
2.687.769,44
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
183.599,00
-2.263,54
10.606.735,14
20.000,00
183.599,00
-2.263,54
10.606.735,14
3.212.646,04
0,00
1.300.344,00
2.109.401,21
6.622.391,25
20.000,00
183.599,00
479.399,96
3.692.046,00
1.300.344,00
3.018.104,00
8.010.494,00
0,00
3.212.646,04
0,00
1.300.344,00
2.109.401,21
6.622.391,25
0,00
3.984.343,89
3.984.343,89
0,00
0,00
0,00
121.110,00
5.187.090,00
0,00
0,00
121.110,00
5.187.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.741,37
118.741,37
789.961,42
1.269.361,38
908.702,79
1.388.102,75
0,00
0,00
908.702,79
1.388.102,75
122.767,00
101.620,01
-108.741,37
1.325.903,47
1.318.782,11
0,00
1.318.782,11
5.303.126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.110,00
5.187.090,00
G R O N D U ITG IFTE :
SO C IALE SEC TO R
VR IJE SEC TO R
VR IJE SEC TO R
KAN TO R EN
TO TAAL SALD O
A.G .V.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.308.200,00
0,00
5.308.200,00
5.308.200,00
-122.767,00
-101.620,01
108.741,37
-1.325.903,47
-1.318.782,11
0,00
-1.318.782,11
5.074,00
0,00
1.323.856,11
1.323.856,11
27.189 m 2
m2
m2
D e Tip I
D e Tip II
17.237 m 2
9.952 m 2
D e exploitatieopzetvan m ei2007 is verw erktin deze staat"P".
27.189 m 2
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
170
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
171
Pagina
COMPLEX
"DE TIP"
FASE
III
O M SC H R IJVIN G
investeringen:
G R O N D VER W ER VIN G
SLO O PW ER KEN
SC H AD ELO O STELLIN G EN
SAN ER IN G SKO STEN
G R O N D W ER KEN
VER H AR D IN G
R IO LER IN G
W O O N R IJPM AKEN
G R O EN VO O R ZIEN IN G
W ATER
VER LIC H TIN G /BR AN D KR .
O VER IG E N U TSVO O R ZIEN IN G EN
KU N STW ER KEN
STO R TKO STEN G R O N D
BEG ELEID IN G EN TO EZIC H T
PLAN VO O R BER EID IN G (ALG EM EEN )
EXPLO ITATIE G EBO U W EN
PLAN STR U C TU R ELE ELEM EN TEN
PLAN VO O R BER EID IN G
VER KO O PKO STEN
KO STEN TBV.LATER E FASES
VER ZEKER IN G EN /BELASTIN G EN
O VER IG E G O ED ER EN EN D IEN STEN
AAN LEG W ALBESC H O EIIN G
O N D ER H O U D TER R EIN EN
O VER IG E U ITG AVEN (IN C L.BTW /AC C .KO STEN )
R EN TEKO STEN
D O TATIE BO VEN W IJKSE
VO O R ZIEN IN G EN
D O TATIE FO N D S-W IJK EN
C EN TR U M VER N IEU W IN G
D IVER SEN
O N VO O R ZIEN
VER ZEKER IN G EN
TO TAAL A
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
EXPLO ITATIESALD O
SAN ER IN G G EM .FO N D S /VO O R ZIEN IN G EN
SU BSID IES
H U U R O PBR EN G ST
TO TAAL BIJD R AG EN
TO TAAL SALD O (B)
G R O N D U ITG IFTE :
SO C IALE SEC TO R
VR IJE SEC TO R
TO TAAL O PBR EN G STEN
TO TAAL SALD O
Totaaluitte geven grond
U itgegeven in
U itgegeven in
O ppervlakte nog beschikbaar
(5356)
2 0 0 9
G ER AAM D IN
IN D J
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
U ITG AVEN
IN D J
intern doorb.
0,00
0,00
882.306,70
8.229,58
30.500,00
7.000,00
0,00
0,00
142.717,38
33.127,48
180.422,45
0,00
0,00
142.932,25
38.688,41
0,00
0,00
0,00
-4.921,67
-4.921,67
0,00
0,00
3.619,22
-538,28
0,00
644,13
191,25
124.666,80
27,45
0,00
0,00
180.422,45
214,87
5.560,93
0,00
600,00
3.619,22
-538,28
0,00
500,00
16.589,00
0,00
1.348,86
7.124,66
55.189,00
0,00
A.G .V.
0,00
382,50
0,00
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
882.306,70
8.229,58
0,00
0,00
4.096,67
0,00
382,50
0,00
0,00
4.096,67
0,00
B.N R
KPL. 5356
SALD O
1 JAN U AR I
644,13
191,25
124.666,80
27,45
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G TO TAAL
0,00
0,00
0,00
C ALC U LATIE
VER SC H .
882.306,70
8.229,58
0,00
0,00
4.096,67
0,00
382,50
871.037,00
29.370,00
0,00
124.041,00
11.475,00
88.674,00
56.160,00
0,00
0,00
4.650,00
8.970,00
0,00
180.422,45
16.700,00
0,00
0,00
142.932,25
38.688,41
0,00
-4.921,67
0,00
0,00
3.619,22
-538,28
0,00
644,13
191,25
124.666,80
27,45
80.746,00
167.748,00
0,00
7.258,00
111.900,00
88.741,00
344.374,00
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
0,00
0,00
-11.269,70
21.140,42
-11.269,70
21.140,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.041,00
7.378,33
88.674,00
55.777,50
0,00
4.650,00
8.970,00
124.041,00
7.378,33
88.674,00
55.777,50
16.700,00
-180.422,45
16.700,00
-180.422,45
80.746,00
24.815,75
-38.688,41
7.258,00
4.921,67
0,00
0,00
-3.619,22
538,28
0,00
-644,13
111.708,75
-35.925,80
344.346,55
80.746,00
24.815,75
-38.688,41
7.258,00
4.921,67
0,00
0,00
-3.619,22
538,28
0,00
-644,13
111.708,75
-35.925,80
344.346,55
4.650,00
8.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
26.710,00
0,00
0,00
1.047,36
1.376.019,02
2.396,22
1.383.143,68
0,00
0,00
2.396,22
1.383.143,68
2.053.554,00
0,00
15.000,00
26.710,00
-2.396,22
670.410,32
15.000,00
26.710,00
-2.396,22
670.410,32
256.873,33
256.873,33
0,00
261.890,00
469.570,08
25.032,00
1.013.365,41
0,00
0,00
256.873,33
0,00
261.890,00
469.570,08
25.032,00
1.013.365,41
474.626,00
911.940,00
10.539,00
1.397.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-256.873,33
0,00
212.736,00
442.369,92
-14.493,00
383.739,59
-256.873,33
0,00
212.736,00
442.369,92
-14.493,00
383.739,59
369.778,27
0,00
369.778,27
656.449,00
0,00
286.670,73
286.670,73
0,00
0,00
121.110,00
581.100,00
0,00
121.110,00
581.100,00
121.110,00
581.100,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
261.890,00
469.570,08
19.032,00
1.007.365,41
48.189,00
1.124,66
0,00
368.653,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.210,00
0,00
702.210,00
702.210,00
-48.189,00
-1.124,66
0,00
-368.653,61
-369.778,27
0,00
-369.778,27
45.761,00
0,00
415.539,27
415.539,27
4.975 m 2
D e exploitatieopzetvan m ei2007 is verw erktin deze staat"P".
m2
m2
4.975 m 2
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina
172
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
173
Pagina
COMPLEX
FOKKO UKENALAAN (5370)
O M SC H R IJVIN G
G R O N D VER W ER VIN G
AAN KO O PKO STEN G R O N D EN
KO O PSO M M EN PAN D EN
AAN KO O PKO STEN PAN D EN
G R O N D W ER KEN
VO O R BER ./TO EZIC H T
EXPLO ITATIE G EBO U W EN
VER KO O PKO STEN
R EN TE
O VER IG E U ITG AVEN
EXPLO ITATIESALD O
(verzekeringen)
2 0 0 9
G ER AAM D IN
D IEN STJAAR
496.450,00
275,00
275,00
5.480,00
VER AN TW O O R D
IN D IEN STJAAR
496.450,00
2.032,34
209,74
8.140,00
5.480,40
KPL. 5370
SALD O
1 JAN .2009
111.016,00
1.704,90
0,00
6.158,70
0,00
0,00
0,00
2.700,00
206,16
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
A.G .V.
111.016,00
1.704,90
496.450,00
8.191,04
0,00
0,00
209,74
10.840,00
5.686,56
0,00
0,00
0,00
TO TAAL A
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
EXPLO ITATIEBATEN (VER H U U R )
W IJK-EN C EN TR U M VER N IEU W IN G SFO N D S
O VER IG E
EXPLO ITATIESALD O
502.480,00
512.312,48
20.000,00
20.000,00
360.364,00
121.785,76
634.098,24
0,00
0,00
20.000,00
360.364,00
0,00
0,00
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G
TO TAAL
C ALC U LATIE
VER SC H .
111.016,00
1.704,90
496.450,00
8.191,04
0,00
0,00
209,74
10.840,00
5.686,56
0,00
0,00
0,00
0,00
269.983,00
1.704,90
2.468.206,76
19.191,04
0,00
959,74
35.840,00
21.574,56
0,00
0,00
0,00
634.098,24
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.967,00
0,00
1.971.756,76
11.000,00
0,00
0,00
750,00
25.000,00
15.888,00
0,00
0,00
0,00
158.967,00
0,00
1.971.756,76
11.000,00
0,00
0,00
750,00
25.000,00
15.888,00
0,00
0,00
0,00
2.817.460,00
0,00
2.183.361,76
2.183.361,76
0,00
20.000,00
360.364,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.026.158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.665.794,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.665.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TO TAAL BIJD R AG EN
20.000,00
380.364,00
0,00
380.364,00
0,00
380.364,00
2.076.158,00
0,00
1.695.794,00
1.695.794,00
TO TAAL SALD O (B)
482.480,00
131.948,48
121.785,76
253.734,24
0,00
253.734,24
741.302,00
0,00
487.567,76
487.567,76
136.000,00
136.086,00
136.086,00
0,00
0,00
741.302,00
0,00
0,00
0,00
605.216,00
0,00
0,00
605.216,00
0,00
0,00
G R O N D U ITG IFTE :
O PBR EN G ST G R O N D VER KO PEN
O VER BO EKIN G N AAR
IN BO U W EXPL.G EN O M EN
TO TAAL O PBR EN G STEN
TO TAAL SALD O
0,00
136.086,00
0,00
0,00
136.000,00
136.086,00
0,00
136.086,00
0,00
136.086,00
741.302,00
0,00
605.216,00
605.216,00
-346.480,00
4.137,52
-121.785,76
-117.648,24
0,00
-117.648,24
0,00
0,00
117.648,24
117.648,24
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
174
Pagina
BESTEMMINGSPLAN
WESTERSINGEL (5359)
O M SC H R IJVIN G
2 0 0 9
G ER AAM D IN
IN D J
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
U ITG AVEN
IN D J
intern doorb.
B.N R
KPL. 5334
SALD O
1 JAN U AR I
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
A.G .V.
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G TO TAAL
C ALC U LATIE
VER SC H .
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
investeringen:
PLAN VO O R BER EID IN G SKO STEN
G R O N D VER W ER VIN G
BO D EM O N D ER ZO EKEN
BO D EM SAN ER IN G
SLO O PKO STEN
VER ZKER IN G EN BELASTIN G EN
BO U W -EN W O O N R IJPM AKEN
BEG ELEID IN G EN TO EZIC H T
VER KO O P EN PR O M O TIE
VER KO O PKO STEN
overige verm eerderingen:
R EN TEKO STEN
SO N D ER IN G SKO STEN
STAD SU ITLEG (BO VEN W IJKSE
VO O R ZIEN IN G EN )
D O TATIE W IJK-/C EN TR U M VER N IEU W IN G
O N VO O R ZIEN
TO TAAL A
5.250,00
0,00
3.800,00
10.000,00
0,00
0,00
72.030,00
8.644,00
5.000,00
6.056,00
5.924,80
0,00
3.765,00
0,00
2.095,79
26.851,96
5.390,00
8.196,65
362.444,79
10.587,69
0,00
10.890,00
1.055,00
25.653,00
66.190,46
0,00
184.815,77
32.171,00
1.700,00
3.944,00
0,00
632,76
72.815,00
36.408,00
209.248,00
81.490,55
10.890,00
670.683,12
627,50
33.000,00
0,00
100.621,00
0,00
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
O VER IG E (SO N D ER IN G SKO STEN )
EXPLO ITATIESALD O
14.121,45
362.444,79
14.352,69
0,00
66.190,46
2.095,79
211.667,73
37.561,00
12.590,00
4.999,00
0,00
0,00
632,76
0,00
0,00
0,00
36.408,00
0,00
763.063,67
0,00
0,00
0,00
133.621,00
627,50
0,00
0,00
14.121,45
362.444,79
14.352,69
0,00
66.190,46
2.095,79
211.667,73
37.561,00
12.590,00
4.999,00
0,00
0,00
632,76
0,00
0,00
0,00
36.408,00
0,00
763.063,67
14.121,45
362.445,00
14.352,69
10.000,00
66.190,00
4.664,00
310.147,00
48.059,00
46.465,00
4.999,00
145.632,00
0,00
1.054.519,14
133.621,00
627,50
133.621,00
627,50
27.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.568,21
98.479,27
10.498,00
33.875,00
0,00
0,00
0,00
26.811,24
0,00
0,00
0,00
109.224,00
0,00
291.455,72
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.568,21
98.479,27
10.498,00
33.875,00
0,00
0,00
0,00
26.811,24
0,00
0,00
0,00
109.224,00
0,00
291.455,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TO TAAL BIJD R AG EN
0,00
627,50
33.000,00
100.621,00
134.248,50
0,00
134.248,50
134.248,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TO TAAL SALD O (B)
209.248,00
80.863,05
-22.110,00
570.062,12
628.815,17
0,00
628.815,17
920.270,64
0,00
291.455,72
291.455,72
0,00
G R O N D U ITG IFTE :
VRIJE SECTOR,
O PTIES
TO TAAL SALD O
455.085,00
226.755,40
455.085,00
226.755,40
0,00
0,00
226.755,40
0,00
226.755,40
0,00
0,00
0,00
226.755,40
0,00
226.755,40
920.520,00
0,00
920.520,00
0,00
0,00
0,00
693.764,60
0,00
693.764,60
693.764,60
0,00
693.764,60
245.837,00
145.892,35
22.110,00
-570.062,12
-402.059,77
0,00
-402.059,77
249,36
0,00
402.308,88
402.308,88
Totaaluitte geven grond
U itgegeven in 2008
U itgegeven in 2009
6.802 m 2
0 m2
1.663 m 2
O ppervlakte nog beschikbaar
5.139 m 2
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
175
Pagina
OVERDIEP (5358)
O M SC H R IJVIN G
2 0 0 9
G ER AAM D IN
IN D J
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
U ITG AVEN
IN D J
intern doorb.
SALD O
1 JAN U AR I
B.N R
KPL. 5334
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G TO TAAL
C ALC U LATIE
VER SC H .
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
investeringen:
G R O N D VER W ER VIN G W O N IN G
IN R IC H TIN G JAC H TH AVEN
IN R IC H TIN G O PEN BAR E R U IM TE
294.328,00
1.799.842,00
294.328,28
1.455.905,33
TO TAAL A
2.094.170,00
1.750.233,61
BIJD R AG E FO N D S W IJK-EN C EN TR U M VER N IEU W IN G
OPBRENGST VERKOOP WONING
O PBR EN G ST VER KO O P
0,00
77.500,00
0,00
964.072,17
1.041.572,17
-2.094.170,00
-708.661,44
304.652,42
249.971,72
126.267,93
0,00
680.892,07
304.652,42
544.300,00
1.582.173,26
0,00
2.431.125,68
304.652,42
544.300,00
1.582.173,26
0,00
2.431.125,68
304.652,42
544.300,00
2.213.372,00
3.062.324,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631.198,74
0,00
631.198,74
0,00
0,00
631.198,74
0,00
631.198,74
0,00
0,00
304.652,42
1.118.290,37
1.422.942,79
77.500,00
304.652,42
2.082.362,54
2.464.514,96
77.500,00
304.652,42
2.082.362,54
2.464.514,96
77.500,00
304.652,42
2.680.172,00
3.062.324,42
0,00
0,00
0,00
0,00
597.809,46
597.809,46
0,00
597.809,46
597.809,46
0,00
742.050,72
33.389,28
33.389,28
0,00
0,00
-33.389,28
-33.389,28
\
TO TAAL SALD O
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
176
Pagina
EENDRACHT LOCATIE (5359)
O M SC H R IJVIN G
2 0 0 9
G ER AAM D IN
IN D J
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
U ITG AVEN
IN D J
intern doorb.
SALD O
1 JAN U AR I
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
IN G EC ALC U LEER D
IN U ITVO ER IN G TO TAAL
C ALC U LATIE
VER SC H .
NO G
BESC H IKBAAR
N O G TE BESTED EN /O N TV.
investeringen:
PLAN VO O R BER EID IN G SKO STEN
G R O N D VER W ER VIN G /AAN KO O P O PSTALLEN
O N D ER ZO EKEN
BO D EM SAN ER IN G /SLO O PKO STEN
BO U W -EN W O O N R IJPM AKEN
BEG ELEID IN G EN TO EZIC H T
VER KO O P EN PR O M O TIE
VER KO O PKO STEN
overige verm eerderingen:
R EN TEKO STEN
SO N D ER IN G SKO STEN
STAD SU ITLEG (BO VEN W IJKSE
VO O R ZIEN IN G EN )
D O TATIE W IJK-/C EN TR U M VER N IEU W IN G
O N VO O R ZIEN /KO STEN STIJG IN G
TO TAAL A
119.871,07
1.506.989,74
227.119,02
60.914,79
0,00
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
BIJD R AG E VAN AN D ER E LO C ATIES
SAN ER IN G SBIJD R AG E PR O VIN C IE
BIJD R AG E IN SLO O PKO STEN
EXPLO ITATIE TER R EIN
EXPLO ITATIESALD O
346.990,09
60.914,79
1.506.989,74
119.871,07
1.506.989,74
227.119,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.914,79
0,00
0,00
0,00
1.914.894,62
0,00
218.129,07
100.000,00
950,00
218.129,07
100.000,00
950,00
0,00
TO TAAL BIJD R AG EN
0,00
219.079,07
0,00
100.000,00
319.079,07
TO TAAL SALD O (B)
0,00
127.911,02
60.914,79
1.406.989,74
1.595.815,55
0,00
119.871,07
1.506.989,74
227.119,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.914,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.914.894,62
1.149.971,07
1.506.989,74
436.994,02
7.021.152,00
3.971.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.044.308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656.597,00
15.787.681,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.030.100,00
0,00
209.875,00
7.021.152,00
3.971.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
983.393,21
0,00
0,00
0,00
0,00
656.597,00
13.872.787,21
1.030.100,00
0,00
209.875,00
7.021.152,00
3.971.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
983.393,21
0,00
0,00
0,00
0,00
656.597,00
13.872.787,21
0,00
0,00
218.129,07
100.000,00
950,00
0,00
0,00
319.079,07
1.260.504,00
5.000.000,00
100.000,00
950,00
0,00
0,00
6.361.454,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.504,00
4.781.870,93
0,00
0,00
0,00
0,00
6.042.374,93
0,00
1.260.504,00
4.781.870,93
0,00
0,00
0,00
0,00
6.042.374,93
1.595.815,55
9.426.227,83
0,00
7.830.412,28
7.830.412,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.216.446,00
150.000,00
200.000,00
888.556,00
0,00
9.455.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.216.446,00
150.000,00
200.000,00
888.556,00
0,00
9.455.002,00
8.216.446,00
150.000,00
200.000,00
888.556,00
0,00
9.455.002,00
-1.595.815,55
28.774,17
0,00
1.624.589,72
1.624.589,72
G R O N D U ITG IFTE :
0,00
VERKOOP KAVELS
HUUR OPSTALLEN
VERKOOP ONROEREND GOED
OPBRENGSTENSTIJGING
TO TAAL SALD O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-127.911,02
-60.914,79
-1.406.989,74
-1.595.815,55
0,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 177
OVERZICHT BOUWGRONDEN, NOG NIET IN EXPLOITATIE.
Overzicht verloop boekwaarde in het jaar 2009
OVERIGE
COMPLEXEN
Boekw aarde per1 januari2009
Verm eerderingen
Verm inderingen
289.397,15
89.345,76
-47.165,50
Boekw aarde per31 decem ber2009
331.577,41
Overzicht boekwaarde per complex.
-industieterrein W oldw eg
-bouw grond O ling
-Farm sum erw eg/Zw et
31-12-2009
0,00
251.070,49
80.506,92
31-12-2008
44.712,79
244.684,36
0,00
331.577,41
289.397,15
Totaal
Oppervlakte aanwezige bouwgrond (aantallen m2)
Industrieterrein W oldw eg
31.371
O ling ruw e bouw grond
boekw aarde perm 2
212.500
1,18 euro
Toelichting op de hierna opgenom en bouw rekeningen:
Industrieterrein Woldweg.
In 2001 is een plan opgesteld voordiverse afrondende w erkzaam heden.
D itplan hield in dathetlaatste gedeelte van de eerste industriew eg
is gereconstrueerd,berm en m etbom en langs de N ijverheidsw eg zijn
aangelegd en een aantalrioleringsw erkzaam heden en de straatverlichting
zijn afgerond.Tevens is ruim 1,6 ha.aangekochtin 2003.
In 2009 is besloten om de bouw grondexploitatie afte sluiten.
Bouwgrond Oling
Van de aanw ezige gronden is t/m 2003 6,7 ha.ingebrachtin hetcom plex
O lingerm eeden fase 3.Toten m et2009 is 8,2 ha.uitgenom en vooreen
bedrag van euro 615.000 euro ten behoeve van fase 4.
D e boekw aarde van de gronden bedraagtca.1,15 euro perm 2.
Vanaf2003 vindtgeen rentesubsidie m eerplaats.O verigens w ordtverw ezen naarde
toelichting bijde bouw rekeningen.
Farm sum erw eg/Zw et
In 2009 is er door de gemeente een perceel grond aangekocht aan de Farmsumerweg/Zwet.
In eerste instantie als m ogelijke locatie voornieuw e huisvesting voorbrandw eerrayon
noord (BR N ).H iernaastis erook de m ogelijkheid om hetperceelte reserveren voor
uitbreiding van hetbedrijventerrein hetZw et.
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 178
COMPLEX INDUSTRIETERREIN WOLDWEG
O M SC H R IJVIN G
G R O N D VER W ER VIN G
G R O N D W ER KEN +R IO LER IN G
VER H AR D IN G
R EN TE /EXPLO ITATIEKO STEN
G R O EN VO O R ZIEN IN G
VER LIC H TIN G /BR AN D KR .
VO O R BER ./TO EZIC H T
BEG ELEID IN G /TO EZIC H T
VER KO O P EN PR O M O TIE
KU N STW ER KEN
VER ZEKER IN G EN
BIJD R .EC O N .BELEID SPLAN
D O R PSU ITLEG
EXPLO ITATIESALD O
BIJD R .R EVITALISER IN G
KPL 5360
G ER AAM D IN
VER AN TW O O R D
SALD O
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
IN D IEN STJAAR
1 jan.2009
D IEN STJAAR
2.012,00
400,00
TO TAAL A
2.012,04
-
120.464,67
93.825,44
12.575,589.211,40
2.884,36
28.834,19
31.485,36
17.041,66
14.747,86
90.756,04
120.464,67
93.825,44
10.563,549.211,40
2.884,36
28.834,19
31.485,36
17.041,66
14.747,86
90.756,04
2.412,00
2.012,04
396.675,40
398.687,44
690,00
690,28
1.444,28
2.134,56
TO TAAL BIJD R AG EN
690,00
690,28
1.444,28
2.134,56
TO TAAL SALD O (B)
1.722,00
1.321,76
395.231,12
396.552,88
46.034,55
350.518,33
-
350.518,33
46.034,55
46.034,55
350.518,33
396.552,88
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
R IJK
O VER IG E /PAC H T
EXPLO ITATIESALD O
G R O N D U ITG IFTE :
W O N IN G W ETBO U W
PR EM IEBO U W
VR IJE SEC TO R BO U W
O PEN B./BIJZ.BEB.
IN D U STR IE,W IN KELS
O VER IG E (AFSLU ITEN G R O N D EXPL.)
TO TAAL O PBR EN G STEN
TO TAAL SALD O
1.722,00-
44.712,79
Boekw aarde perultim o jaar:
Aangekochtaantalm 2 in 2008
Verkopen verantw oord in 2008
N og uitte geven grond ca.
44.712,79
m2
m2
31.371 m 2
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
-
Pagina 179
COMPLEX RUWE BOUWGROND OLING (5320)
O M SC H R IJVIN G
G ER AAM D IN
D IEN STJAAR
G R O N D VER W ER VIN G
G R O N D W ER KEN
VER H AR D IN G
R IO LER IN G
G R O EN VO O R ZIEN IN G
VER LIC H TIN G /BR AN D KR .
VO O R BER ./TO EZIC H T (U R EN )
VER PAC H TIN G
KU N STW ER KEN
R EN TE
EXPLO ITATIESALD O
VER AN TW O O R D
IN D IEN STJAAR
SALD O
1 JAN .2009
841.112,41
24.731,19
330,00
TO TAAL A
BIJD R AG EN :
ALG EM EN E D IEN ST
R IJK
O VER IG E /PAC H T
KPL 5320
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
54.329,62
119.338,65
0,00
181.789,16
752.555,00
-20.220,85
841.112,41
24.731,19
0,00
0,00
0,00
54.329,62
119.338,65
330,00
181.789,16
763.565,84
-20.220,85
11.011,00
11.010,84
11.011,00
11.340,84
1.953.635,18
1.964.976,02
4.954,71
424.317,29
1.888,18
46.482,76
424.317,29
1.888,18
51.437,47
964,26
964,26
4.955,00
EXPLO ITATIESALD O
TO TAAL BIJD R AG EN
4.955,00
4.954,71
473.652,49
478.607,20
TO TAAL SALD O (B)
6.056,00
6.386,13
1.479.982,69
1.486.368,82
0,00
815.744,94
815.744,94
411.310,47
8.242,92
411.310,47
8.242,92
1.235.298,33
1.235.298,33
244.684,36
251.070,49
AAN KO PEN
1-1-2010
212500
G R O N D U ITG IFTE :
VER KO PEN
O VER BO EKIN G N AAR
IN BO U W EXPL.G EN O M EN
SPEEL-/TR APVELD
TO TAAL O PBR EN G STEN
TO TAAL SALD O
0,00
0,00
-6.056,00
-6.386,13
Boekw aarde perultim o boekjaar:
D e rente w ordtop de boekw aarde bijgeschreven.
O PPER VLAKTE
IN M 2
1-1-2009
212500
VER KO PEN
Boekw aarde pervierkante m eter per31 decem ber2009
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
1,18
Pagina 180
ZWET/FARMSUMERWEG (5361)
O M SC H R IJVIN G
2 0 0 9
G ER AAM D IN
IN D J
U ITG AVEN
IN D J
externe kst.
SALD O
1 JAN U AR I
TO TAAL T/M
D IEN STJAAR
investeringen:
PLAN VO O R BER EID IN G
G R O N D VER W ER VIN G
BO U W R IJPM AKEN
R EN TE
BELASTIN G EN
TO TAAL A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
80.947,59
0,00
80.947,59
0,00
0,00
0,00
0,00
80.947,59
0,00
440,67
0,00
440,67
0,00
0,00
0,00
440,67
0,00
440,67
-90.000,00
-80.506,92
0,00
80.506,92
90.000,00
PACHT
G R O N D VER KO PEN
TO TAAL SALD O
80.947,59
0,00
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 181
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 182
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 183
Single Information
Single Audit (Sisa)
Verantwoordingsinformatie
Specifieke uitkeringen
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 184
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 185
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 186
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 187
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 188
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009
Pagina 189
Jaarrekening gemeente Appingedam 2009

Vergelijkbare documenten

Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2010 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen (WOZ) subtotaal mutaties in reserves

Nadere informatie

1606 Jaarstukken 2015 gemeente Appingedam

1606 Jaarstukken 2015 gemeente Appingedam Door de gemeenteraad nog te autoriseren begrotingsoverschrijdingen, ontstaan na 1 oktober 2009, voorzover groter dan 25.000 euro per deelprogramma

Nadere informatie