Használati útmutató SIEMENS HV110510

Commentaren

Transcriptie

Használati útmutató SIEMENS HV110510
Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SIEMENS HV110510.
Megtalálja a választ minden kérdésre az SIEMENS HV110510 a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági
tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.
Használati utasítás SIEMENS HV110510
Kezelési útmutató SIEMENS HV110510
Használati útmutató SIEMENS HV110510
Felhasználói kézikönyv SIEMENS HV110510
Kezelési utasítás SIEMENS HV110510
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
Kézikönyv absztrakt:
..........
. . . Przed zabudow¹ . .
.....
..........
..........
. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa . . . .
.....
Przyczyny szkód . . . . . . . . . .
..........
.....
. . . . Pañstwa nowa kuchenka .
..........
. . . . . . . . Pulpit obs³ugi . .
.....
.....
..........
. . . . . . . . . Programator funkcji .
.....
.....
..........
. . . . . Regulator temperatury . . . . .
.....
.....
. . . . . . . . Zegar funkcyjny . .
..........
.....
.....
. . . . . . . Rodzaje grzania . . .
..........
.....
.....
. . . . . . Piekarnik i wyposa¿enie . . . .
..........
.....
. . . Wentylator . .
..........
..........
.....
.....
. . Rozgrzewanie piekarnika . . . . . . . .
..........
. . . Pierwsze czyszczenie wyposa¿enia . .
.....
. . . . . Sposób nastawiania . . . . .
..........
.....
.....
Urz¹dzenie z zewn¹trz . . . . . . . . . .
..........
. . . . Piekarnik .
.....
..........
..........
.....
. . . . Oczyszczanie wieszaków .
..........
..........
Uszczelka . . . . .
.....
..........
..........
. . . . Wyposa¿enie .
.....
..........
..........
.....
Wymiana lampki w piekarniku . . . . .
..........
. . @@. . . . . . . .
. . . . 12 Nastawianie piekarnika .
.....
..........
. . . . 13 Pielêgnacja i oczyszczanie . . . . . .
.....
.....
. . 14 Usterka, co robiæ? . . . . . . . .
..........
.....
. . 17 Serwis . . .
..........
..........
.....
.....
. . . . 18 Opakowanie i stare urz¹dzenie . . . . . .
. . . . . . . 19 3 Spis treci Tabele i wskazówki . . .
.....
.....
..........
. 20 Ciasta i wypieki . . . . . . . . .
.....
.....
..........
. Wskazówki nt. pieczenia . . . . . . . .
.....
.....
. . . . Miêso, drób, ryby . . . . . .
..........
.....
.....
. . Wskazówki nt. pieczenia i grillowania . . . . . . .
. . . . Suflety, zapiekanki, tosty . . . . . .
.....
.....
. . . . . Gotowe potrawy mro¿one . . . . .
..........
.....
Wekowanie . . . . .
..........
..........
.....
. . . Wskazówki dotycz¹ce oszczêdnoci energii . .
. . . Co mo¿na zrobiæ . . . . . . .
..........
.....
.....
. @@. . . . . . 33 Potrawy kontrolne . . .
..........
.....
.....
. . @@Tylko wtedy bêdziecie Pañstwo bezpiecznie i prawid³owo korzystaæ z kuchenki. Niniejsza instrukcja u¿ytkowania dotyczy piekarników i kuchenek.
Kuchenki po³¹czone s¹ z p³yt¹ bez w³asnego sterowania. Do obs³ugi p³yt z w³asnym sterowaniem do p³yty bez w³asnego sterowania do³¹czona jest osobna
instrukcja eksploatacji. Instrukcjê obs³ugi i dane monta¿owe nale¿y zachowaæ. Je¿eli urz¹dzenie zostanie sprzedane lub przekazane innej osobie, to nale¿y
równie¿ przekazaæ instrukcjê obs³ugi i dane monta¿owe. Przed zabudow¹ Szkody powsta³e w czasie transportu Pod³¹czanie do sieci elektrycznej Po
rozpakowaniu nale¿y sprawdziæ urz¹dzenie. Je¿eli w czasie transportu dosz³o do powstania szkód nie wolno pod³¹czaæ urz¹dzenia.
Kuchenkê mo¿e pod³¹czaæ tylko koncesjonowany specjalista. Przy szkodach powsta³ych w wyniku nieprawid³owego pod³¹czenia kuchenki wygasa wa¿noæ
gwarancji. Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ, czy istniej¹ce przewody elektryczne s¹ odpowiednio uziemione i spe³niaj¹ wszystkie
obowi¹zuj¹ce na danym terenie przepisy bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie musi zostaæ zainstalowane i pod³¹czone przez posiadaj¹cego odpowiednie wykszta³cenie
elektryka. Jeli urz¹dzenie to nie jest prawid³owo zainstalowane lub u¿ywane bez uziemienia, zachodzi niebezpieczeñstwo ciê¿kiego wypadku (obra¿enia lub
miertelne pora¿enie elektryczne), nawet jeli mo¿e to nast¹piæ w rzadkich przypadkach. Producent w ¿adnym wypadku nie udziela gwarancji ani nie przyjmuje
5 odpowiedzialnoci za szkody, które mog¹ powstaæ na skutek jakiejkolwiek nieprawid³owo przeprowadzonej instalacji elektrycznej lub przez nieprawid³owe
u¿ytkowanie urz¹dzenia. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Gor¹cy piekarnik Urz¹dzenie to przeznaczone jest tylko do u¿ytku w prywatnym gospodarstwie
domowym. Kuchenkê wolno u¿ywaæ wy³¹cznie do przygotowywania potraw. Ostro¿nie otworzyæ klapê piekarnika. Mo¿e wydostaæ siê gor¹ca para.
Nie nale¿y nigdy dotykaæ gor¹cych cianek wewnêtrznych i elementów grzewczych piekarnika. Zagro¿enie poparzeniem! Dlatego nale¿y dbaæ o to, ¿eby w
trakcie u¿ytkowania nie by³o w pobli¿u dzieci. Nie nale¿y nigdy przechowywaæ piekarniku przedmiotów ³atwopalnych. Zagro¿enie po¿arem! Uwa¿aæ, ¿eby
gor¹c¹ klap¹ piekarnika nie przykleszczyæ przewodów pod³¹czeniowych urz¹dzeñ elektrycznych. Izolacja przewodu mog³aby siê stopiæ.
Zagro¿enie zwarciem elektrycznym! d Naprawy d Próby nieprawid³owego naprawiania mog¹ byæ niebezpieczne. Zagro¿enie pora¿eniem pr¹dem
elektrycznym! Naprawa mo¿e dokonywaæ tylko przeszkolony przez producenta technik z autoryzowanego punktu serwisowego. Je¿eli urz¹dzenie siê zepsu³o,
to nale¿y wy³¹czyæ bezpiecznik kuchenki w skrzynce bezpieczników. Wezwaæ technika z punktu serwisowego. 6 Przyczyny szkód Blacha do pieczenia lub folia
aluminiowa na dnie piekarnika Na dno piekarnika nie nale¿y wsuwaæ blachy do pieczenia.
Nie nale¿y go równie¿ wyk³adaæ foli¹ aluminiow¹. Mog³oby dojæ do nadmiernego gromadzenia siê ciep³a. Zmieni to czasy wypieku lub pieczenia i mo¿e dojæ
do uszkodzenia emalii. Nie wolno nigdy wylewaæ wody do gor¹cego piekarnika.Grozi to uszkodzeniem emalii. Przy pieczeniu soczystych ciast owocowych nie
nak³adaæ zbyt du¿o ciasta na blachê. Sok owocowy skapuj¹cy z blachy pozostawia plamy, których nie da siê póniej usun¹æ. Piekarnik powinien stygn¹æ
zawsze zamkniêty. Uwa¿aæ, ¿eby niczego nie przykleszczyæ klap¹ piekarnika. Nawet je¿eli otworzy siê wózek piekarnika tylko troszeczkê, to z czasem
mog³yby zostaæ uszkodzone przody s¹siaduj¹cych mebli.
Je¿eli uszczelka piekarnika jest mocno zabrudzona, to wózek piekarnika nie bêdzie siê przy pracy dobrze domyka³. Przody s¹siaduj¹cych mebli mog¹ zostaæ
uszkodzone. Nale¿y dbaæ o to, ¿eby uszczelka by³a zawsze czysta. Nie wolno stawaæ i siadaæ na otwartym wózku piekarnika. Woda w piekarniku Sok
owocowy Stygniêcie z otwartym wózkiem piekarnika Mocno zabrudzona uszczelka piekarnika Wózek piekarnika jako krzese³ko 7 Pañstwa nowa kuchenka
Teraz macie Pañstwo okazjê zapoznaæ siê z Waszym nowym urz¹dzeniem.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
Objaniamy tu Pañstwu pulpit obs³ugi w³ócznikami i wskanikami. Przedstawimy te¿ informacje na temat mo¿liwych rodzajów grzania i do³¹czonego
wyposa¿enia. Pulpit obs³ugi Niewielkie odchylenia w zale¿noci od typu urz¹dzenia. Programator funkcji Zegar funkcyjny Regulator temperatury Programator
funkcji Programatorem funkcji nastawia siê rodzaj grzania piekarnika. Pozycje t s V x Grzanie górne i dolne Grzanie dolne Grillowanie p³askich kawa³ków,
ma³a powierzchnia Grillowanie p³askich kawa³ków, du¿a powierzchnia Przy nastawieniu programatora funkcji zaczyna siê siê wieciæ lampka w piekarniku.
8 Regulator temperatury Regulatorem temperatury nastawia siê temperaturê lub stopnie grillowania. Temperatura 50 270 Grill x S SS SSS Grill s³aby Grill
redni Grill mocny Zakres temperatury w ºC Stopieñ 1 2 3 Lampka wskanika nad regulatorem temperatury wieci siê, gdy piekarnik grzeje. W przerwach w
grzaniu ganie. Stopnie grzania grilla Przy grillowaniu p³askich kawa³ków, ma³a V lub du¿a powierzchnia x nale¿y programatorem funkcji nastawiæ stopieñ
mocy grzania grilla. Zegar funkcyjny Na zegarze funkcyjnym mo¿na nastawiæ czas do 60 minut.
S Min a 60 Pozycja wy³. Sygna³ po up³ywie nastawionego czasu Skala czasowa w minutach Min. 60 50 40 30 Ustawianie 10 20 Przekrêciæ zegar steruj¹cy
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ustawiaj¹c go na wybrany czas. 9 W punkcie 60 minut zegar ma wbudowan¹ funkcjê zatrzymania. W³¹cznika nie
nale¿y przekrêcaæ poza ustawienie 60-minutowe.
Po up³ywie czasu rozlega siê sygna³. Rodzaje grzania Piekarnik wyposa¿ony jest w ró¿ne rodzaje grzania. To umo¿liwia wybranie optymalnego sposobu
przygotowania dla ka¿dej potrawy. Grzanie górne i dolne Ciep³o równomiernie z góry i zdo³u dochodzi do ciasta lub pieczeni. Przy jego u¿yciu najlepiej
piek¹ siê ciasta ucierane w formach i suflety. Grzanie górne i dolne dobrze nadaje siê równie¿ do pieczenia chudych kawa³ków wo³owiny, cielêciny i
dziczyzny. Grzanie dolne Przy grzaniu dolnym potrawy mo¿na dopiekaæ i przyrumieniaæ od do³u. Ten rodzaj grzania nadaje siê równie¿ wietnie do
wekowania. Grillowanie p³askich kawa³ków, ma³a powierzchnia W³¹cza siê przy tym tylko rodkowa czêæ grza³ki grilla. Ten rodzaj grzania przeznaczony jest
do ma³ych iloci.
W taki sposób oszczêdza siê energiê. Produkty u³o¿yæ na rodkowej czêci rusztu. 10 Grillowanie p³askich kawa³ków, du¿a powierzchnia Ca³a powierzchnia
pod grza³k¹ grilla nagrzewa siê. Mo¿na grillowaæ jednoczenie steki, kie³baski, ryby lub tosty. Piekarnik i wyposa¿enie Wyposa¿enie mo¿na wsuwaæ do
komory piekarnika na 5 poziomach. Wyposa¿enie mo¿na wyci¹gaæ na dwie trzecie d³ugoci, bez obawy, ¿e siê przechyli. Dziêki temu ³atwiej wyjmowaæ
potrawy z piekarnika. Wyposa¿enie Wyposa¿enie mo¿na nabyæ w punkcie serwisowym lub specjalistycznych placówkach handlowych. Ruszt do naczyñ, form
do pieczenia, pieczeni, kawa³ków grillowanych i potraw mro¿onych. Emaliowana forma do pieczenia dla wilgotnych, soczystych ciast, drobnych wypieków,
potraw mro¿onych i du¿ych pieczeni.
Mo¿na jej u¿ywaæ równie¿ jako naczynie zbieraj¹ce ciekaj¹cy t³uszcz, gdy grillujemy bezporednio na ruszcie. Emaliowana forma do pieczenia wsun¹æ do
piekarnika do oporu, zagiêty przód blachy musi znajdowaæ siê od strony klapy piekarnika. 11 Wenuj¹c poprzednie czynnoci w odwrotnej kolejnoci.
Czyszczenie powierzchni emaliowanch w piekarniku Do czyszczenia u¿yæ gor¹cego roztworu ³ugowego lub wody z octem. Do usuniêcia du¿ych zabrudzeñ
najlepiej u¿yæ rodka do czyszczenia piekarnika.
Ten rodek wolno u¿ywaæ tylko w zimnym piekarniku. Poza tym: Emalia wypalana jest w bardzo wysokich temperaturach. Mog¹ przy tym powstaæ niewielkie
przebarwienia. Jest to normalne zjawisko i nie ma wp³ywu na funkcjonowanie. Takich przefarbowañ nie nale¿y próbowaæ czyciæ twardymi g¹bkami
szoruj¹cymi lub innymi ostrymi przedmiotami.
Brzegów cienkich blach nie da siê ca³kowicie pokryæ emali¹. Dlatego mog¹ byæ szorstkie. Zagwarantowana jest ochrona przed korozj¹. Oczyszczanie os³ony
szklanej lampki piekarnika Os³onê najlepiej umyæ przy u¿yciu p³ynu do mycia naczyñ. 15 Oczyszczanie wieszaków Wieszaki mo¿na do czyszczenia
wyjmowaæ. Wyjmowanie wieszaków: 1. Wieszaki nale¿y z przodu podnieæ do góry 2. i wyj¹æ, 3. nastêpnie wyci¹gn¹æ do przodu 4. i wyj¹æ z urz¹dzenia
Wieszaki najlepiej oczyszczaæ g¹bk¹ i rodkiem do mycia naczyñ lub szczotk¹.
Zawieszanie wieszaków: wsun¹æ wieszaki do urz¹dzenia, trochê docisn¹æ do ty³u i z przodu zawiesiæ. Wieszaki pasuj¹ z lewej i prawej strony. Wg³êbienie (a)
musi byæ zawsze od do³u. Uszczelka Uszczelkê piekarnika oczyszczaæ rodkiem do mycia naczyñ. Nigdy nie u¿ywaæ ostrych lub szoruj¹cych rodków
czyszcz¹cych. Wyposa¿enie Zaraz po u¿yciu wyposa¿enie nale¿y zamoczyæ w wodzie ze rodkiem do mycia naczyñ. Wtedy resztki jedzenia ³atwo usun¹æ
szczotk¹ do mycia naczyñ lub g¹bk¹. 16 Usterka, co robiæ? Przyczynami wyst¹pienia usterek s¹ czêsto drobiazgi. Przed telefonem do punktu serwisowego
nale¿y zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi wskazówkami: Usterka Urz¹dzenie nie funkcjonuje. Mo¿liwa przyczyna Bezpiecznik jest uszkodzony.
Przerwa w dop³ywie energii elektrycznej. Wskazówka/pomoc Sprawdziæ w skrzynce bezpieczników, czy bezpiecznik kuchenki nie jest uszkodzony. Sprawdziæ,
czy dzia³a lampka w piekarniku. Naprawy mog¹ dokonywaæ wy³¹cznie przeszkoleni technicy punktu serwisowego.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
W wyniku nieprawid³owo przeprowadzonych prac naprawczych mog¹ powstaæ powa¿ne zagro¿enia.
Wymiana lampki w piekarniku Zepsuta lampka w piekarniku musi zostaæ wymieniona. Odporne na temperaturê lampki zapasowe mo¿na nabyæ w punkcie
serwisowym lub w specjalistycznych placówkach handlowych. U¿ywaæ tylko takich lampek (¿arówek). Zmieniamy w nastêpuj¹cy sposób 1. Wy³¹czyæ
bezpiecznik kuchenki w skrzynce bezpieczników.
2. W zimnym piekarniku na wszelki wypadek roz³o¿yæ ciereczkê. 3. Krêc¹c w lewo wykrêciæ szklan¹ os³onê. 4. Na miejsce starej za³o¿yæ lampkê (¿arówkê)
tego samego typu. 5. Ponownie przykrêciæ os³onê ¿arówki. 6. Wyj¹æ z piekarnika ciereczkê i ponownie w³¹czyæ bezpiecznik.
17 Wymiana szklanej os³ony Je¿eli uszkodzona zosta³a szklana os³ona lampki piekarnika, to nale¿y dokonaæ jej wymiany. Szklane os³ony mo¿na nabyæ w
punkcie serwisowym. Nale¿y podaæ numery E i FD Waszej kuchenki. Serwis W razie koniecznoci naprawy Waszego urz¹dzenia nale¿y zwróciæ siê do naszego
punktu serwisowego. Adres i numer telefonu placówki w Pañstwa okolicy znajdziecie Pañstwo w ksi¹¿ce telefonicznej. Równie¿ centra serwisowe podadz¹
Pañstwu adresy najbli¿szych punktów serwisowych. E Numer i FD Numer Przy wzywaniu naszego punktu serwisowego nale¿y podaæ numer E i numer FD
urz¹dzenia. Tabliczka znamionowa znajduje siê na ciance po prawej stronie, od klapy piekarnika. Aby w razie usterki nie musieæ d³ugo szukaæ, najlepiej od
razu wpisaæ tu dane Waszego urz¹dzenia. nr E Serwis % FD 18 Opakowanie i stare urz¹dzenie Pañstwa nowe urz¹dzenie by³o w czasie transportu do Pañstwa
chronione opakowaniem.
Wszystkie u¿yte materia³y nie szkodz¹ rodowsku naturalnemu i mo¿na je ponownie wykorzystaæ. Opakowanie nale¿y usun¹æ w sposób przyjazny dla
rodowiska. Stare urz¹dzenia nie s¹ bezwartociowym odpadem. Poprzez ich przyjazne dla rodowiska naturalnego usuwanie mo¿na odzyskaæ cenne surowce.
Przed usuniêciem (wydaniem lub z³omowaniem) nale¿y urz¹dzenie na tyle zdemontowaæ, ¿eby nie nadawa³o siê do u¿ytku lub nakleiæ naklejkê "Uwaga
z³om"! Informacje na temat aktualnych mo¿liwoci pozbycia siê starego urz¹dzenia mo¿na uzyskaæ w specjalistycznych placówkach handlowych lub w
administracji komunalnej.
19 Tabele i wskazówki Znajdziecie tu Pañstwo wiele potraw i optymalne dla nich nastawienia. Dowiecie siê, jaki rodzaj ogrzewania i jaka temperatura
najlepiej pasuj¹ do danej potrawy, jakiego u¿yæ wyposa¿enia i na jakim poziomie nale¿y j¹ wsun¹æ. Znajdziecie tu wiele wskazówek na temat naczyñ i
sposobów przygotowania oraz ma³y poradnik, co robiæ, gdy nam co nie wysz³o. Ciasta i wypieki Formy do pieczenia Najlepiej nadaj¹ siê do pieczenia ciemne
formy z metalu. Formê nale¿y stawiaæ zawsze na ruszcie.
Tabele Dane w tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia potrawy do zimnego piekarnika. W ten sposób oszczêdza siê energiê. Je¿eli wczeniej rozgrzeje siê
piekarnik, to czas pieczenia skraca siê o 5 do 10 minut. W tabelach znajdziecie Pañstwo optymalny rodzaj grzania dla ró¿norakich ciast i wypieków.
Temperatura i czas trwania/przebiegu zale¿¹ od iloci i sk³adu ciasta. Dlatego w tabeli podane s¹ zakresy. Dlatego najlepiej spróbowaæ piec przy ni¿szej
temperaturze. Przy ni¿szej temperaturze ciasto br¹zowieje bardziej równomiernie. Je¿eli to konieczne, to nastêpnym razem nale¿y je wsuwaæ wy¿ej.
Dodatkowe informacje znajdziecie Pañstwo we wskazówkach nt.
pieczenia, znajduj¹cych siê przy tabelach. 20 Ciasto w formach Forma na ruszcie Wyso Rodzaj koæ/ ogrze poziom wania 2 2 1 2 2 1 2 1 t t t t t t t t Tempera
tura w ºC 170 190 150 170 170 190 150 170 160 180 170 190 160 180 180 200 Czas wypieku, w minutach 50 60 60 70 25 35 20 30 30 40 70 90 50 60 50 60
Ciasto ucierane, proste Ciasto ucierane, delikatne (np. babka piaskowa) Spód z ciasta kruchego z brzegiem Spód tortu z ciasta ucieranego Tort biszkoptowy
Tort owocowy lub twaro¿kowy, ciasto kruche* Ciasto owocowe, delikatne, z ciasta ucieranego Ciasta pikantne* (np. Quich/ciasto cebulowe * Forma do
babki/ forma prostok¹tna Forma do babki/ forma prostok¹tna Forma sprê¿ynowa Foremka na spód ciasta z owocami Forma sprê¿ynowa Ciemna forma do
babki Forma sprê¿ynowa/ forma do babki Forma sprê¿ynowa Ciasto pozostawiæ na ok. 20 minut w piekarniku do sch³odzenia. Wyso Rodzaj koæ/ ogrze
poziom wania Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do pieczenia
Emaliowana forma do pieczenia 2 t Temperatura Czas wypieku, w ºC w minutach 160 180 20 30 Ciasto na blasze Ciasto ucierane lub dro¿d¿owe z suchym
ob³o¿eniem Ciasto ucierane lub dro¿d¿owe z soczystym ob³o¿eniem (owoce) Rolada biszkoptowa (wczeniej rozgrzaæ piekarnik) Ciasto dro¿d¿owe z
zawartoci¹ 500 g m¹ki Pod³u¿ne placki dro¿d¿owe z bakaliami z zawartoci¹ 500 g m¹ki 3 t 170 190 40 50 3 t 170 190 15 20 2 3 t t 170 190 160 180 30 40 60
70 21 Ciasto na blasze Wyso Rodzaj koæ/ ogrze poziom wania Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do
pieczenia 3 t Temperatura Czas wypieku, w ºC w minutach 150 170 90 100 Pod³u¿ne placki dro¿d¿owe z bakaliami z zawartoci¹ 1 kg m¹ki Strudel, na s³odko
Pizza 2 2 t t 180 200 220 240 55 65 25 35 Chleb i bu³ki Wyso koæ/ poziom Emaliowana forma do pieczenia 2 Rodzaj ogrze wania t Tempera tura w ºC 270
200 Czas trwania/ przebiegu, w minutach 8 35 45 Chleb dro¿d¿owy z zawartoci¹ 1,2 kg m¹ki*, (wczeniej rozgrzaæ piekarnik) Do chleba zaczynowego z
zawartoci¹ 1,2 kg m¹ki*, (wczeniej rozgrzaæ piekarnik) Bu³ki (np.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
bu³ki ¿ytnie) * Emaliowana forma do pieczenia 2 t 270 200 8 40 50 Emaliowana forma do pieczenia 3 t 200 220 20 30 Nigdy nie dopuciæ do wylania wody
do gor¹cego piekarnika. 22 Wypieki drobne Ciastka Bezy Ptysie Makaroniki Ciasto francuskie Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do
pieczenia Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do pieczenia Emaliowana forma do pieczenia Wysokoæ/ Rodzaj poziom ogrzewania 3 3 2 3 3 t
t t t t Temperatura Czas wypieku, w ºC w minutach 150 170 70 90 200 220 100 120 200 220 10 20 100 120 30 40 30 40 20 30 Wskazówki nt. pieczenia
Zamierzacie Pañstwo piec wed³ug w³asnego przepisu. Jak sprawdziæ, czy ciasto ucierane jest ju¿ wypieczone.
Nastawiaæ wed³gu danych dotycz¹cych podobnych wypieków w tabeli nt. pieczenia. Oko³o 10 minut przed podanym w przepisie czasem pieczenia nale¿y
nak³uæ drewnianym patyczkiem w najwy¿szym punkcie ciasta. Je¿eli ciasto nie przykleja siê do patyczka, to znaczy ¿e jest gotowe. Nastêpnym razem dodaæ
mniej p³ynu lub nastawiæ w piekarniku temperaturê o 10 stopni.
Nale¿y przestrzegaæ podanych w przepisie czasów ucierania. Brzegów formy nie nale¿y smarowaæ t³uszczem. Po pieczeniu nale¿y ostro¿nie oddzieliæ ciasto
no¿em od formy. Nastêpnym razem nale¿y wsun¹æ ni¿ej, nastawiæ ni¿sz¹ temperaturê i piec ciasto trochê d³u¿ej. Wyka³aczk¹ nak³uæ w gotowym ciecie
niewielkie otwory.
Po tym skropiæ sokiem owocowym lub alkoholem. Nastêpnym razem nastawiæ temperaturê o 10 stopni ni¿sz¹ i skróciæ czas pieczenia. Ciasto siê zapada.
Ciasto podnios³o siê na rodku a brzegi s¹ ni¿sze. Ciasto jest od góry zbyt ciemne. Ciasto jest zbyt suche. 23 Chleb lub ciasto (np. sernik) dobrze wygl¹da, ale w
rodku jest zakalcowaty (w wielu miejscach przesi¹kniêty). Nastêpnym razem dodaæ mniej p³ynu i piec trochê d³u¿ej przy ni¿szej temperaturze. Ciasta z
soczystym ob³o¿eniem: najpierw nale¿y podpiec spód.
Posypaæ go migda³ami lub bu³k¹ tart¹ i roz³o¿yæ ob³o¿enie. Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ i czasów pieczenia podanych w przepisach. Gdy zmniejszy siê
temperaturê, wtedy ciasteczka bêd¹ bardziej równomiernie wypieczone. Wystaj¹cy poza blachê papier do pieczenia mo¿e mieæ negatywny wp³yw na
cyrkulacjê powietrza. Papier do pieczenia nale¿y docinaæ dok³adnie do wielkoci blachy. Przy pieczeniu mo¿e powstawaæ para wodna. Ulatnia ona siê
poprzez uchwyt klapy. Para wodna osadza siê na p³ycie bez w³asnego sterowania lub na przednich ciankach s¹siaduj¹cych mebli i skrapla siê jako woda
skondensowana. To ca³kowicie normalne zjawisko fizyczne. Ciasteczka s¹ nierównomiernie przyrumienione Przy pieczeniu soczystych ciast powstaje woda
skondensowana Miêso, drób, ryby Naczynia Mo¿na u¿ywaæ wszystkich naczyñ wytrzyma³ych na wysok¹ temperaturê.
Do pieczenia du¿ych pieczeni nadaje siê równie¿ emaliowana forma do pieczenia. Naczynia nale¿y zawsze stawiaæ na rodku rusztu. Gor¹ce szklane naczynia
nale¿y po wyjêciu z piekarnika odstawiaæ zawsze na roz³o¿onej, suchej ciereczce. Szklane naczynie postawione na mokrym lub zimnym pod³o¿u mo¿e
pêkn¹æ. Wskazówki dotycz¹ce pieczenia miêsa Wynik zale¿ny jest od rodzaju i jakoci miêsa.
Do chudego miêsa nale¿y dodaæ 2 - 3 ³y¿ki p³ynu, a do pieczeni duszonej 8 do 10 ³y¿ek, w zale¿noci od jego wielkoci. Kawa³ki miêsa, maj¹ce wagê wiêksz¹
nale¿y po up³ywie po³owy czasu pieczenia obróciæ. Po pieczeniu gotow¹ pieczeñ pozostawiæ jeszcze na 10 minut w wy³¹czonym, zamkniêtym piekarniku. Sos
w³asny mo¿e siê wtedy lepiej roz³o¿yæ. 24 Wskazówki dotycz¹ce pieczenia na ruszcie Podczas pieczenia na ruszcie nale¿y zamkn¹æ piekarnik.
Nale¿y przygotowaæ w miarê mo¿liwoci kawa³ki jednakowej gruboci. Powinny mieæ gruboæ minimum 2 do 3 cm, bo wtedy bêd¹ przyrumieniaæ siê
równomiernie i pozostan¹ soczyste. Steki nale¿y soliæ dopiero po grillowaniu. Produkty przeznaczone do pieczenia po³o¿yæ bezporednio na ruszcie.
Pojedyñczy kawa³ek bêdzie najlepiej upieczony, jeli po³o¿y siê go na rodku rusztu. Na poziom 1 wsun¹æ dodatkowo emaliowana forma do pieczenia. Sos
sp³ywaj¹cy z pieczeni zbiera siê na blasze i piekarnik pozostanie czysty. Grillowane kawa³ki powinn siê obróciæ po up³ywie dwóch trzecich czasu
nastawionego wed³ug tabeli. Grza³ka grilla w³¹cza siê i wy³¹cza. To ca³kowicie normalne zjawisko.
Jak czêsto, zale¿y od nastawionego stopnia grillowania. Miêso Tabela jest wa¿na dla przypadku, je¿eli potrawê wsuwamy do zimnego piekarnika. Czasy
trwania podane w tabeli to wartoci przybli¿one. Zale¿¹ one od jakoci i rodzaju miêsa. Waga Naczynia Wyso Rodzaj koæ/ ogrze poziom wania t t t t t t t x x
Temperatura Czas trwania/ ºC, grill przebiegu, w minutach 200 220 190 210 180 200 210 230 200 220 190 210 220 240 3 3 80 100 120 70 80 90 40 20 15
Miêso Pieczeñ wo³owa duszona (np. ¿eberka) Polêdwica wo³owa 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 2 zamkniêty 2 2 otwarty otwarty Ruszt*** Ruszt*** 2
2 2 2 5 5 Rostbef, ró¿owy* Steki, dobrze wypieczone Steki, ró¿owe 25 Miêso Waga Naczynia Wyso Rodzaj Temperatura Czas trwania/ koæ/ ogrze ºC, grill
przebiegu, poziom wania w minutach 2 2 2 t t t t t t t t x t t t 210 230 200 220 190 210 230 250 220 240 210 230 210 230 200 220 3 190 210 170 190 180 200
110 130 150 130 160 180 70 70 15 100 120 120 Wieprzowina bez s³oniny (np. karkówka) Wieprzowina ze s³onin¹** (np. ³opatka, golonka) Schab wêdzony z
koci¹ Rzymska pieczeñ Kie³baski Pieczeñ cielêca Udziec jagniêcy bez koci * 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 750 g ok.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
750 g 1 kg 2 kg 1,5kg otwarty 2 zamkniêty 2 2 zamkniêty 2 otwarty Ruszt*** otwarty otwarty 2 4 2 2 2 Rostbef nale¿y obróciæ po up³ywie po³owy czasu
pieczenia. Po upieczeniu zawin¹æ miêso w foliê aluminiow¹ i pozostawiæ na 10 minut w piekarniku.
** Przy wieprzowinie ponacinaæ warstwê s³oninê i je¿eli przy pieczeniu nale¿y j¹ odwracaæ, to najpierw w³o¿yæ do naczynia s³onin¹ do do³u. ***
Emaliowana forma do pieczenia wsun¹æ na poziom 1. Drób Dane w tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia potrawy do zimnego piekarnika. Waga podana
w tabeli dotyczy gotowego do pieczenia drobiu bez nadzienia. Je¿eli pieczemy bezporednio na ruszcie, to emaliowana forma do pieczenia nale¿y wsun¹æ na
wysokoæ 1.
Przed pieczeniem kaczki lub gêsi nak³uæ skórê pod skrzyd³ami, wtedy t³uszcz mo¿e ³atwiej sp³ywaæ. 26 Drób bêdzie szczególnie dobrze przyrumieniony i
chrupi¹cy, je¿eli krótko przed koñcem pieczenia posmaruje siê go mas³em, wod¹ solon¹ lub sokiem pomarañczowym. Drób Waga Naczynia Wyso koæ/ poziom
2 2 2 2 2 2 2 Rodzaj ogrze wania t t t t t t t Temperatura Czas trwania/ w ºC przebiegu, w minutach 220 240 220 240 220 240 210 230 200 220 210 230 210
230 50 60 30 40 60 80 90 100 100 120 80 100 100 120 Po³ówki kurczaka, 1 do 4 sztuk Kurczak w kawa³kach Kurczak, w ca³oci, 1 do 4 sztuk Kaczka Gê
M³oda indyczka 2 udka z indyka Ryba ka¿da 400 g ka¿da 250 g ka¿dy 1 kg 1,7 kg 3 kg 3 kg ka¿da 800 g Ruszt Ruszt Ruszt Ruszt Ruszt Ruszt Ruszt Dane w
tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia potrawy do zimnego piekarnika. Waga Naczynia Wyso koæ/ poziom 3 2 2 4 Rodzaj ogrze wania x t t x Temperatura
Czas trwania/ ºC, grill przebiegu, w minutach 2 190 210 180 200 3 20 25 45 50 50 60 20 25 Ryba Ryba, grillowana Ryba, pieczona Ryba w plastrach np.
kotlety * ka¿da 300 g 1 kg 1,5 kg ka¿da 300 g Ruszt * Ruszt * Emaliowana forma do pieczenia wsun¹æ na poziom 1.
27 Wskazówki nt. pieczenia i grillowania W tabeli brak danych dla pieczeni o takiej wadze. Tak mo¿na sprawdziæ, czy pieczeñ jest ju¿ gotowa. Proszê
wybraæ nastêpn¹ wagê mniejsz¹ od podanej i przed³u¿yæ czas. Proszê zastosowaæ termometr do pieczenia miêsa (do nabycia w sklepach specjalistycznych),
albo wykonaæ próbê ³y¿k¹. Pieczeñ nacisn¹æ ³y¿k¹, je¿eli jest twardajest ju¿ gotowa, a je¿eli siê uginapotrzebuje jeszcze trochê czasu. Proszê sprawdziæ
poziom wsuwania i temperaturê. Nastêpnym razem proszê wybraæ mniejsze naczynie do piecze nia i dodaæ wiêcej p³ynu. Nastêpnym razem proszê wybraæ
wiêksze naczynie do pieczenia i dodaæ mniej p³ynu. Przewa¿aj¹ca czêæ pary wydostaje siê przez otwór wylotowy pary.
Para mo¿e osadzaæ siê na ch³odniejszej frontowej czêci pulpitu obs³ugi urz¹dzenia lub stoj¹cych obok mebli i sp³ywaæ po nich po skropleniu. Jest to
uwarunkowane fizycznie. Pieczeñ jest zbyt ciemna, a jej powierzchnia miejscami spalona. Pieczeñ wygl¹da dobrze, ale sos jest przypalony. Pieczeñ wygl¹da
dobrze, ale sos jest zbyt jasny i wodnisty. Przy podlewaniu pieczeni wod¹ powstaje para wodna. 28 Suflety, zapiekanki, tosty Potrawa Dane w tabeli odnosz¹
siê do przypadku wsuniêcia potrawy do zimnego piekarnika. Wyso koæ/ poziom 2 Rodzaj ogrze wania t Temperatura Czas ºC, Grill trwania/ przebiegu minut
180 200 40 50 Naczynia S³odkie suflety (np. suflet z twaro¿kiem i owocami) Suflety ze sk³adników gotowanych (suflet z makaronem) Forma do zapiekania
Forma do sufletów, emaliowana forma do pieczenia 3 3 2 2 5 4 t t t t x x 210 230 210 230 160 180 160 180 3 3 30 40 20 30 50 60 50 60 45 58 Suflety pikantne
z surowych Forma do sufletów lub sk³adników* emaliowana forma do (np. zapiekanka kartoflana) pieczenia Przypiekanie tostów Zapiekanie tostu * Ruszt
Ruszt ** Suflet nie mo¿e byæ grubszy ni¿ 2 cm.
** Emaliowana forma do pieczenia zawsze wsuwaæ na poziom 1. 29 Gotowe potrawy mro¿one Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ podanych na opakowaniu przez
producenta. Dane w tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia potrawy do zimnego piekarnika. Potrawa Wyso koæ/ poziom Emaliowana forma do 3
pieczenia Emaliowana forma do 3 pieczenia Ruszt Ruszt 2 3 Rodzaj ogrze wania t t t t Temperatura w ºC 200 220 210 230 200 220 200 220 Czas trwania/
przebiegu, w minutach 30 40 25 30 15 20 20 25 Ciasto z nadzieniem owocowym * Frytki* Pizza* Pizza bagietka* * Nale¿y wy³o¿yæ papierem do pieczenia.
Nale¿y sprawdziæ czy papier do pieczenia nadaje siê do u¿ytku w takich temperaturach.
W czasie pieczenia mro¿onek mo¿e dojæ do odkszta³ceñ emaliowana forma do pieczenia. Przyczyn¹ s¹ du¿e ró¿nice temperatur na blasze. Deformacja jest
jednak krótkotrwa³a i znika w czasie pieczenia. Wskazówka Wekowanie Przygotowanie S³oiki i gumki musz¹ byæ czyste i w dobrym stanie. Najlepiej u¿ywaæ
s³oików tej samej wielkoci.
Dane w tabeli dotycz¹ okr¹g³ych s³oików o pojemnoci jednego litra. Uwaga! Nie nale¿y u¿ywaæ wiêkszych lub wy¿szych s³oików. Nakrywki mog³yby popêkaæ.
Wekowaæ wolno tylko owoce i jarzyny w idealnym stanie. Wczeniej nale¿y je dok³adnie oczyciæ i umyæ. 30 Prze³o¿yæ owoce lub jarzyny do s³oików.
Ewentualnie jeszcze raz przetrzeæ ciereczk¹ brzegi s³oików. One musz¹ byæ czyste. Na ka¿dy s³oik za³o¿yæ mokr¹ gumkê i nakrywkê. Zamkn¹æ s³oiki
klamrami.
Nie powinno siê wstawiaæ do piekarnika wiêcej ni¿ szeæ s³oików. Czas podane w tabelach to waroci orientacyjne. Wp³yw matemperatura pomieszczenia,
iloæ s³oików, iloæ i ciep³o zawartoæ. Przed wy³¹czeniem lub prze³¹czeniem nale¿y siê jeszcze raz upewniæ, czy woda w s³oikach rzeczywicie siê perli.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
Sposób nastawiania 1. Emaliowana forma do pieczenia wsun¹æ na poziom 2. S³oiki tak poustawiaæ na blasze, ¿eby nie mia³y ze sob¹ stycznoci. gor¹cej wody
(ok. 80 ºC). 2.
Do emaliowana forma do pieczenia nalaæ ½ litra 3. Zamkn¹æ klapê piekarnika. 4. Nastawiæ programator funkcji na s. 5.
Nastawiæ regulator temperatury na 170 do 180 ºC. Wekowanie owoców Gdy tylko woda ws³oikach zaczyna siê perliæ, tzn. w krótkich odstêpach podnosz¹ siê
z dna pêcherzyki po oko³o 40 - 50 minutach - nale¿y wy³¹czyæ regulator temperatury. Programator funkcji pozostaje wy³¹czony. Po up³ywie 25 do 35 minut
mo¿na wyl¹æ s³oiki z piekarnika.
Przy d³u¿szym studzeniu w piekarniku mog³oby dojæ do powstania zarazków i zawekowane owoce bêd¹ mia³y lepsz¹ kwaskowatoæ. Wy³¹czyæ programator
funkcji. Owoce w s³oikach jednolitrowych Jab³ka, porzeczki, truskawki Winie, morele, brzoskwinie, agrest Mus jab³kowy, gruszki, liwki od momentu perlenia
siê wody wy³¹czyæ wy³¹czyæ wy³¹czyæ Grzanie pozosta³ym ciep³em po wy³¹czeniu ok. 25 minut ok. 30 minut ok. 35 minut 31 Wekowanie jarzyn Jak tylko w
s³oikach zaczn¹ podnosiæ siê pêcherzyki przestawiæ temperaturê na oko³o 120 do 140 ºC stopni. W tabeli oidano, kiedy nale¿y wy³¹czyæ regulator
temperatury. Pozostawiæ jarzyny na oko³o 30 35 minut w piekarniku. Tak d³ugo programator pozostaje wy³¹czony. od momentu perlenia siê wody 120 140 ºC
ok.
35 minut ok. 45 minut ok. 60 minut ok. 70 minut Grzanie pozosta³ym ciep³em po wy³¹czeniu ok. 35 minut ok. 30 minut ok. 30 minut ok. 30 minut ok. 30 minut
Jarzyny w zimnym ukropie w s³oikach jednolitrowych Ogórki Czerwone buraczki Brukselka Fasola, kalarepa, czerwona kapusta Groch wyj¹æ s³oiki S³oików
nie nale¿y stawiaæ na zimnym lub mokrym pod³o¿u. Mog³yby popêkaæ.
Wskazówki dotycz¹ce oszczêdnoci energii Piekarnik nale¿y wczeniej rozgrzewaæ tylko wtedy, gdy jest to zalecane w przepisie potrawy lub w tabeli instrukcji
obs³ugi. Najlepiej stosowaæ ciemne, lakierowane na czarno lub emaliowane formy do pieczenia. One przyjmuj¹ ciep³o szczeglnie dobrze. Wiêksz¹ iloæ ciast
najlepiej piec jedno po drugim. Piekarnik jest jeszcze rozgrzany.
Dziêki temu skraca siê czas wypieku drugiego ciasta. Dwie formy prostok¹tne mo¿na równie¿ wsun¹æ obok siebie. Przy d³u¿szych czasach pieczenia mo¿na
wy³¹czyæ piekarnik 10 minut przed koñcem pieczenia i do dalszego grzania i pieczenia wykorzystaæ ciep³o resztkowe. 32 Akrylamid w produktach
spo¿ywczych Szkodliwoæ akrylamidu w produktach spo¿ywczych jest obecnie dyskutowana w krêgach specjalistów. Te informacje przygotowalimy dla
Pañstwa na podstawie aktualnych wyników prac naukowo-badawczych.
Jak powstaje akrylamid? Akrylamid nie powstaje w produktach zbo¿owych w wyniku zanieczyszczeñ zewnêtrznych. Powstaje bezporednio w trakcie
przygotowywania potraw maj¹cych w swoim sk³adzie wêglowodany i bia³ko. Odpowied na pytanie, dlaczego tak siê dzieje?, nie jest dok³adnie znana. Ale
okazuje siê, ¿e na zawartoæ akrylamidu du¿y wp³yw ma wysokich temperatur niewielkiej zawartoci wody w produktach spo¿ywczych mocnego
przyrumieniania produktów. Jakich potraw to dotyczy? Akrylamid powstaje przede wszystkim w przygotowywanych przy wysokiej temperaturze produktów
zbo¿owych i ziemniaczanych, jak. np. chipsy ziemniaczane, frytki, tosty, bu³ki, chleb, delikatne wypieki z ciasta kruchego (keksy, pierniki, s³odkie pieczywa z
przypraw¹ korzenn¹). Co mo¿na zrobiæ Przy sma¿eniu, pieczeniu i grillowaniu mo¿na zapobiegaæ powstawaniu wysokiego poziomu akrylamidu. Nastêpuj¹ce
zalecenia zosta³y na ten temat opublikowane przez aid1 i BMVEL2: Nale¿y gotowaæ/piec mo¿liwie krótko. "Oz³acaæ zamiast zwêglaæ" przyrumieniaæ
produkt na z³oty kolor.
Im wiêkszy i grubszy przygotowywany produkt, tym niej powstaje akrylamidu. Informacje ogólne 33 Pieczenie Przy grzaniu górnym i dolnym nastawiaæ maks.
na 200 ºC. Placuszki: Przy grzaniu górnym i dolnym nastawiaæ maks. na 190 ºC. Dodane jajko lub ¿ó³tko obni¿a powstawanie akrylamidu. Frytki frytkowane
w piekarniku roz³o¿yæ równomiernie i mo¿liwie w jednej warstwie na blasze. Co najmniej 400 gramów na blasze zapobiega szybkiemu wysychaniu. 1 aid
Broszura informacyjna "Acrylamid" wydana przez aid i BMVEL, Stan 12/02, Internet: http://www.aid.
de. 2 Informacja prasowa 365 BMVEL z dn. 4.12.2002, Internet: http://www.
verbraucherministerium.de. 34 Potrawy kontrolne Zgodnie z normami DIN 44547 i EN 60350 Pieczenie Dane w tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia
potrawy do zimnego piekarnika. Wyposa¿enie i wskazówki Blacha emaliowana Blacha emaliowana Wyso koæ/ poziom 3 3 Rodzaj ogrze wania t t
Temperatura w ºC 150 170 160 180 Czas trwania/ przebiegu w minutach 20 30 20 30 Potrawa Ciastka wyciskane Ma³e ciasteczka 20 sztuk na blasze
(wczeniej rozgrzaæ piekarnik) Biszkopt na wodzie Ciasto dro¿d¿owe na blasze Przykryty jab³ecznik Forma sprê¿ynowa Blacha emaliowana Emaliowana
forma do pieczenia + 2 formy sprê¿ynowe z bia³ej blachy Ø 20 cm* 2 3 1 t t t 160 180 170 190 200 220 30 40 40 50 70 80 * Ciasto postawiæ na emaliowana
forma do pieczenia po przek¹tnej. Dane w tabeli odnosz¹ siê do przypadku wsuniêcia potrawy do zimnego piekarnika.
Wyposa¿enie Wysokoæ/ poziom 5 4 Rodzaj ogrze wania x x Stopieñ grzejny grilla 3 3 Czas trwania/ przebiegu minut 12 25 30 Grillowanie Potrawa
Przypiekanie tostów (10 min. rozgrzewaæ piekarnik) Hamburger z wo³owiny 12 sztuk* * Po up³ywie 2/ 3 Ruszt Ruszt czasu odwróciæ. Emaliowana forma do
pieczenia zawsze wsuwaæ na poziom 1. 35 Inhoudsopgave Hierop moet u letten . . . . . . .
..........
.....
. . 38 Voor het inbouwen . . .
..........
..........
. . . . Veiligheidsvoorschriften .
.....
..........
. . . . . . . Oorzaken van schade .
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
..
.....
.....
..........
. Het bedieningspaneel . . . . . . . . .
.....
.....
. . . . . Functiekeuzeknop . . . . .
..........
.....
.....
. . Temperatuur keuzeknop . . . . . . . .
..........
. . . Wekker . .
.....
..........
..........
.....
.....
Verwarmingsmethoden . . . . . . . . . .
..........
. . . Oven en toebehoren . .
.....
..........
. . . . . . . . . Koelventilator .
.....
.....
..........
..........
. De oven opwarmen . . . .
.....
..........
. . . . . . . Toebehoren voorreinigen . . .
.....
.....
. . . . . . . . . Zo stelt u in .
..........
.....
.....
..........
. . Buitenzijde apparaat . . . . . . . .
.....
.....
. . . . . . . . Oven . .
..........
.....
.....
..........
. . . . . . . Frames reinigen . . .
.....
.....
..........
. . . . . . Afdichting . . . .
.....
.....
..........
..........
Toebehoren . . . . .
.....
..........
..........
. . . Ovenlamp vervangen . .
.....
..........
. . . . . . . . 38 39 40 41 41 42 42 43 44 45 45 45 46 47 47 49 49 49 50 Uw nieuwe fornuis . .
.....
.....
..........
. . . . 41 Voor het eerste gebruik . . . . . .
.....
.....
. . . . . 45 De oven instellen . . . . .
..........
.....
.....
. . 46 Onderhoud en reiniging . . . . . . . .
..........
. . . 47 Wat te doen bij storingen? . .
.....
..........
. . 50 Klantenservice . . . . . . . .
.....
.....
..........
. 51 De verpakking en uw oude apparaat . . . . . . . . .
. 52 36 Inhoudsopgave Tabellen en tips . . . .
.....
..........
. . . . . . . . . 52 Taart, cake en gebak .
.....
.....
..........
. . . . Tips voor het bakken . . . . . .
.....
.....
. . . . . . . . . Vlees, gevogelte, vis .
..........
.....
.....
. . . . . Tips voor het braden en grillen . . . . .
..........
. . Soufflé's, gegratineerde gerechten, toast . . .
.....
Kant en klare diepvriesproducten . . . . . . . . . .
. . . . Inmaken . . . . . .
.....
.....
..........
..........
Tips voor het sparen van energie . . . . .
.....
. . . . . Wat kunt u doen? . . . . .
..........
.....
.....
. . . 52 55 56 59 60 61 61 63 64 Acrylamide in levensmiddelen . . . . . . .
. . . . . . . . . 64 Testgerechten .
.....
.....
..........
. . . . . . . . . 66 37 Hierop moet u letten Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Alleen dan kunt u het fornuis op een veilige en en juiste manier gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor ovens en fornuizen. Fornuizen zijn
gecombineerd met een kookplaat. Bij de kookplaat is een aparte gebruiksaanwijzing gevoegd voor de bediening van de kookzones. Bewaar de
gebruiksaanwijzing en de montage instructies zorgvuldig.
Geeft u het apparaat door aan anderen, doe de handleidingen er dan bij. Voor het inbouwen Transportschade Elektrische aansluiting Controleer het
apparaat na het uitpakken. Bij tranportschade mag u het apparaat niet aansluiten. Alleen een daartoe bevoegde vakman mag het fornuis aansluiten. Bij
schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.
38 Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, dient ervoor te worden gezorgd dat de bestaande elektrische leidingen op de juiste wijze geaard
zijn en voldoen aan alle voorgeschreven, lokaal geldende veiligheidsvoorschriften. Het apparaat dient te worden geïnstalleerd en aangesloten door een
elektrotechnicus die is opgeleid zoals voorge schreven. Wordt dit apparaat niet volgens voorschrift geïn stalleerd of zonder randaarde gebruikt, dan bestaat
het risico van zware ongevallen (letsel of een dodelijke elektrische schok), ook al komt dit slechts uiterst zelden voor. De fabrikant aanvaardt geen enkele
garantieverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op basis van welke ondeskundig uitgevoerde elektrische installatie of welk
ondeskundig gebruik van het apparaat dan ook kan ontstaan. Veiligheids voorschriften Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Gebruik
het fornuis uitsluitend voor het bereiden van gerechten. Hete oven d De ovendeur voorzichtig openen. Er kan hete stoom vrijkomen. Nooit de binnenkant van
de oven en de verwarmingselementen aanraken. Verbrandingsgevaar! Houd kinderen uit de buurt.
Nooit brandbare voorwerpen in de oven bewaren. Brandgevaar! Nooit aansluitkabels van elektrische apparaten door de hete ovendeur laten inklemmen. De
isolatie van de kabel kan smelten. Gevaar voor kortsluiting! 39 Reparaties d Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Risico van elektrische schokken!
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Wanneer het apparaat defect is, de zekering van
het fornuis in de meterkast uitschakelen. Neem contact op met de klantenservice. Oorzaken van schade Bakplaat of aluminiumfolie op de bodem van de oven
Schuif geen bakplaat op de bodem van de oven. Bedek hem niet met aluminiumfolie. Er onstaat dan een opeenhoping van warmte.
De bak en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd. Giet nooit water in de hete oven. Er kan anders schade aan het email ontstaan.
Bedek bij zeer vochtig vruchtengebak de bakplaat niet te overvloedig. Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die u niet meer kunt
verwijderen.
Laat de oven alleen in gesloten toestand afkoelen. Laat niets tussen de ovendeur klemmen. Ook wanneer u de ovendeur slechts op een kier opent, kunnen de
aangrenzende voorzijden van meubels op den duur worden beschadigd. Is de ovendichting sterk vervuild, dan sluit de ovendeur tijdens het gebruik niet meer
goed. De aangrenzende voorzijden van meubels kunnen worden beschadigd.
Houd de ovendichting schoon. Ga nooit op de open ovendeur zitten of staan. Water in de oven Vruchtensap Afkoelen met open ovendeur Sterk vervuilde
ovendichting Ovendeur als zitting 40 Uw nieuwe fornuis Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen. We leggen u de werking van het bedieningspaneel met de
schakelaars en indicaties uit. U krijgt informatie over de verwarmingsmethoden en de bijgevoegde toebehoren. Het bedieningspaneel Er zijn kleine
verschillen mogelijk, afhankelijk van het type. Functiekeuzeknop Wekker Temperatuur keuzeknop Functiekeuzeknop Met de functiekeuzeknop stelt u de
verwarmingsmethode voor de oven in. Standen t s V x Boven en onderwarmte Onderwarmte Vlakgrillen, klein Vlakgrillen, groot 41 Wanneer u de
functiekeuzeknop instelt, gaat de lamp in de oven aan. Temperatuur keuzeknop Met de temperatuurkeuzeknop stelt u de temperatuur of de grillstand in.
Temperatuur 50 270 Grill x S SS SSS grill zwak grill gemiddeld grill sterk temperatuurbereik in ºC Stand 1 2 3 Het indicatielampje boven de
temperatuurkeuzeknop brandt wanneer de oven in gebruik is.
In de verwamingspauzes gaat het uit. Grillstanden Bij het vlakgrillen, klein V of groot x stelt u met de temperatuurkeuzeknop een grillstand in. Wekker Met de
kookwekker op het fornuis kunt een tijd tot 60 minuten instellen. S Min. a 60 Uit stand Signaal na het verstrijken van de ingestelde tijd Tijd in minuten Min. 60
50 40 30 Instellen 10 20 Draai de schakelklok met de klok mee en stel de gewenste tijd in. 42 De klok heeft een ingebouwde stop bij 60 minuten. De knop niet
verder draaien dan de instelling van 60 minuten. Na afloop van de tijd klinkt een signaal. Verwarmings methoden Er staan u voor de oven verschillende
verwarmings methoden ter beschikking.
Op die manier kunt u voor elk gerecht de optimale bereidingssoort kiezen.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
Boven en onderwarmte Hierbij verspreidt de warmte zich van onder en boven gelijkmatig over het gebak of het vlees. Cakes in vormen en soufflés lukken met
u hiermee het best. Ook voor magere braadstukken van rund, kalf en wild is boven en onderwarmte zeer geschikt. Onderwarmte Met onderwarmte kunt u
gerechten van onderaf nabakken of bruinen.
Ook voor het inmaken is deze verwarmingsmethode het meest geschikt. Vlakgrillen, klein Hierbij wordt alleen het middelste deel van het grillelement
ingeschakeld. Deze verwarmingsmethode is geschikt voor kleine hoeveelheden. Zo spaart u energie. Plaats de grillstukken in het midden van het rooster.
43 Vlakgrillen, groot Het gehele vlak onder het grillelement wordt heet. U kunt meerdere steaks, worstjes, vis of toast grillen. Oven en toebehoren De
toebehoren kunnen op 5 verschillende hoogtes in de oven geschoven worden. U kunt de toebehoren voor twee derde naar buiten trekken, zonder dat ze
omkiepen. Zo kunnen de gerechten gemakkelijk uit de oven worden gehaald. Toebehoren Toebehoren kunt u kopen bij de klantenservice of in speciaalzaken.
Rooster voor servies, taart en cakevormen, braadstukken, grillstukken en diepvriesgerechten. Geëmailleerde bakvorm voor vochtig gebak, taarten,
diepvriesgerechten en grote braadstukken. Deze kan ook worden gebruikt om het vet op te vangen, als u direct op het rooster grilt. Schuif de geëmailleerde
bakvorm met de schuine kant naar de ovendeur in de oven.
44 Koelventilator De oven beschikt over een koelventilator. Deze wordt zonodig in en uitgeschakeld. De warme lucht ontsnapt via de deur. Voor het eerste
gebruik In dit hoofdstuk vindt u alles wat u moet doen voordat u voor het eerst gaat koken. Laat de oven opwarmen en maak de toebehoren schoon. Lees de
veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk Waarop u dient te letten". De oven opwarmen Hiervoor gaat u als volgt te werk Om de geur van het nieuwe te
verwijderen, warmt u de lege, gesloten oven op. 1. Functiekeuzeknop op t zetten. 2.
Met de temperatuurkeuzeknop 240 ºC instellen. Na 60 minuten schakelt u de functiekeuzeknop uit. Toebehoren voorreinigen Reinig de toebehoren voor
gebruik grondig met zeepsop en een afwasdoek. 45 De oven instellen Met de functiekeuzeknop en de temperatuur keuzeknop stelt u de oven heel eenvoudig in.
In het hoofdstuk Tabellen en tips vindt u voor vele gerechten de passende verwarmingsmethode en temperatuur.
Zo stelt u in Voorbeeld: boven en onderwarmte t, 190 ºC 1. Met de functiekeuzeknop de verwarmings methode instellen. 2. Met de temperatuurkeuzeknop de
temperatuur of de grillstand instellen. Als het gerecht klaar is Instelling wijzigen Zet u de functiekeuzeknop uit.
U kunt de temperatuur of de grillstand op elk gewenst moment veranderen. 46 Onderhoud en reiniging Gebruik nooit een hogedrukreiniger of een
stoomstraalapparaat! Buitenzijde apparaat Maak het apparaat met water en wat afwasmiddel schoon. Droog het met een zachte doek na. Scherpe of
schurende middelen zijn niet geschikt. Als zo'n middel op de voorzijde terechtkomt, verwijder het dan direct met water. Geringe kleurverschillen op de
voorzijde van het apparaat zijn het gevolg van het gebruik van verschillende materialen zoals glas, kunststof en metaal. Apparaten met RVS front Verwijder
kalk , vet , zetmeel en eiwitvlekken altijd onmiddellijk. Onder zulke vlekken kan gemakkelijk corrosie ontstaan. Gebruik verzorgingsmiddelen voor
roestvrijstaal. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant.
Probeer het middel eerst op een kleine plaats uit alvorens het op het gehele oppervlak te gebruiken. Oven Gebruik geen harde schuursponsjes of
afwassponsjes. Ovenreinigingsproducten mag u alleen op de emailvlakken van de oven gebruiken. Om het reinigen gemakkelijker te maken kunt u de
ovenlamp inschakelen en de ovendeur uit de hengsels halen. Ovenlamp inschakelen De ovendeur uithangen Zet de functiekeuzeknop op t. U kunt de ovendeur
heel eenvoudig uithangen. 47 1. De ovendeur helemaal openen. 2. De beide blokkeerhendels naar links en rechts overhalen.
3. De ovendeur schuin zetten. Met beide handen links en rechtsonder vastpakken. Nog wat verder sluiten en uitnemen. De ovendeur na de reiniging in
omgekeerde volgorde weer inbouwen.
De emailvlakken in de oven reinigen Gebruik warm zeepsop of water met azijn. Is de bodem sterk vervuild, dan kunt het beste ovenreiniger gebruiken.
Gebruik de ovenreiniger uitsluitend in een onverwarmde oven. Overigens: Het email wordt ingebrand op zeer hoge tempera turen. Hierdoor kunnen er kleine
kleurverschillen ontstaan.
Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de werking. Behandel dergelijke verkleuringen niet met harde schuursponsjes of met schurende
reinigingsmiddelen. De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd. Ze kunnen daarom ruw zijn. De bescherming tegen
corrosie is echter gegarandeerd. De glazen afscherming van de ovenlamp reinigen De glazen afscherming kunt u het best reinigen met een afwasmiddel. 48
Frames reinigen U kunt de frames voor het reinigen verwijderen. De frames uit de hengsels halen: 1. 2. 3.
4. Het frame vooraan omhoog tillen en uit de hengsels lichten, hierna het frame naar voren trekken en verwijderen Reinig de frames met afwasmiddel en
spons, of met een borstel. Inhangen van de frames: het frame aan de achterkant insteken, iets naar achteren drukken en aan de voorzijde inhangen. De frames
passen rechts en links. De welving (a) dient zich altijd aan de onderkant te bevinden. Afdichting De afdichting van de oven maakt u schoon met een
afwasmiddel. Gebruik nooit scherpe of schurende schoonmaakmiddelen. Toebehoren Week de toebehoren direct na gebruik in water met afwasmiddel.
Etensresten kunnen dan eenvoudig worden verwijderd met een borstel of een spons. 49 Wat te doen bij storingen? Storingen worden vaak veroorzaakt door
een kleinig heid.
Neem alstublieft de volgende aanwijzingen in acht voor u de klantentenservice belt: Storing Het apparaat werkt niet. Mogelijke oorzaak Zekering defect.
Stroomuitval Aanwijzing/oplossing Kijk in de meterkast of de fornuis zekering in orde is. Controleer of de keukenverlichting werkt. Reparaties mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice.
Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor u veroorzaken. Ovenlamp vervangen Als de ovenlamp is uitgevallen, moet deze worden
vervangen. Temperatuurbestendige reservelampen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice en de vakhandel. Gebruik uitsluitend originele lampen. Hiervoor
gaat u als volgt te werk 1.
De zekering van het fornuis in de meterkast uitschakelen. 2. Een theedoek in de onverwarmde oven leggen, om schade te voorkomen. naar links te draaien. 3.
De glazen afscherming eruit schroeven door hem 4. De ovenlamp vervangen door hetzelfde type lamp. 5. De glazen afscherming er weer inschroeven. 6.
De theedoek verwijderen en de zekering weer inschakelen.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
50 Glazen afscherming vervangen Als de glazen afscherming van de oven beschadigd is, dient hij te worden vervangen. U kunt een glazen afscherming
verkrijgen via de klantenservice. Vermeld a.u.b. het E nummer en het FD nummer van uw apparaat. Klantenservice U kunt het apparaat laten repareren door
onze klantenservice. Het adres en telefoonnummer van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u in het telefoonboek. Ook de aangegeven servicecentra kunnen
u helpen aan een service adres bij u in de buurt.
E nummer en FD nummer Geef wanneer u contact opneemt met de klantenservice altijd het productnummer (E nr.) en het fabricagenummer (FD nr.) van het
apparaat op. Het typeplaatje met de nummers vindt u rechts, aan de zijkant van de ovendeur. Om in het geval van een storing niet te lang te hoeven zoeken,
kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat invullen.
E nr. Klantenservice % FD 51 De verpakking en uw oude apparaat Tijdens het transport werd uw nieuwe apparaat beschermd door de verpakking. Alle
gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het milieu en kunnen worden hergebruikt. Wij verzoeken u dan ook de verpakking op een milieuvriendelijke
manier op te ruimen. Oude apparaten zijn geen waardeloze afval.
Door ze op een milieuvriendelijke manier op te ruimen kunnen waardevolle grondstoffen worden herwonnen. Maak het apparaat voordat u het wegdoet
onbruikbaar of plak er een sticker op met de tekst Attentie, afval!" Wilt u weten hoe u het apparaat op de juiste manier kunt afvoeren, vraag dit dan na bij uw
vakhandelaar of gemeente. Tabellen en tips Hier vindt u een keur aan gerechten en de daarbij behorende optimale instellingen. U kunt nalezen welke
verwamingsmethode en temperatuur het meest geschikt is voor uw gerecht, welke toebehoren erbij te gebruiken zijn en op welke hoogte het dient te worden
ingeschoven. U krijgt talrijke tips over het servies en de bereiding en voor het geval er onverhoopt wat mis zou gaan. Taart, cake en gebak Bakvormen Het
meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen. Plaats de vorm altijd op het rooster. 52 Tabellen De tabel geldt voor producten die in de onverwarmde oven
worden geplaatst. Zo spaart u energie. Als u voorverwarmt, verkort dan de opgegeven baktijden met 5 tot 10 minuten.
In de tabellen vindt u voor verschillende taarten, cakes en gebak de optimale verwarmingsmethode. De temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de
hoeveelheid en de aard van het deeg. In de tabellen zijn bereiken aangegeven. Probeer eerst de laagste waarde. Een lage temperatuur zorgt ervoor dat het
gerecht gelijkmatiger bruin wordt. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in. Bijkomende informatie vindt u onder Tips voor het bakken" na de
tabellen. Taarten en cakes in vormen Vorm op het rooster Tulband /krans / rechthoekige bakvorm Tulband /krans / rechthoekige bakvorm Springvorm Vorm
voor vruchtenbodem Springvorm Donkere springvorm Springvorm/ tulbandvorm Springvorm Hoogte Verwar mings methode t Tempera tuur ºC 170 190
Tijdsduur, minuten 50 60 Cake, eenvoudig 2 Fijne cake (ook zandtaart) 2 t 150 170 60 70 Bodem van zandtaartdeeg met rand Taartbodem van roerdeeg
Biscuittaart Vruchten of kwarktaart, zandtaartdeeg* Fijne vruchtentaart, van roerdeeg Pikante taart* (bijv. quiche /uientaart) * 1 2 2 1 2 1 t t t t t t 170 190
150 170 160 180 170 190 160 180 180 200 25 35 20 30 30 40 70 90 50 60 50 60 Taart ca. 20 minuten in de oven laten afkoelen.
53 Gebak op de plaat Hoogte Verwar mings methode t t t t t t t t Temperatuur ºC 160 180 170 190 170 190 170 190 160 180 150 170 180 200 220 240
Tijdsduur, minuten 20 30 40 50 15 20 30 40 60 70 90 100 55 65 25 35 Roer of gistdeeg met droge vulling of bovenkant Roer of gistdeeg met vochtige vulling
of bovenkant (vruchten) Biscuitrol (voorverwarmen) Gevlochten gebak met 500 g bloem Kerststol met 500 g bloem Kerststol met 1 kg bloem Strudel, zoet
Pizza Geëmailleerde 2 bakvorm Geëmailleerde 3 bakvorm Geëmailleerde 3 bakvorm Geëmailleerde 2 bakvorm Geëmailleerde 3 bakvorm Geëmailleerde 3
bakvorm Geëmailleerde 2 bakvorm Geëmailleerde 2 bakvorm Hoogte Brood en broodjes Verwar mings methode t t t Tempera tuur ºC 270 200 270 200 200
220 Tijdsduur, minuten 8 35 45 8 40 50 20 30 Brood met 1,2 kg bloem*, (voorverwarmen) Zuurdeegbrood met 1,2 kg bloem*, (voorverwarmen) Broodjes
(bijv. @@Zo stelt u vast of de cake goed doorbakken is. De cake zakt in. Raadpleeg de baktabellen voor gelijksoortig gebak. Prik ca.
@@Als er geen deeg aan het stokje blijft kleven, is hij klaar. @@Houd rekening met de omroertijden in het recept. Vet de rand van de springvorm niet in. Na
het bakken maakt u de cake voorzichtig los met een mes. @@Prik met een tandenstoker kleine gaatjes in de gare cake.
Daarna giet u er vruchtensap of alcoholische drank over. @@@@Bij taarten met een vochtige vulling: bak eerst de bodem voor. @@@@De cake wordt te
donker aan de bovenkant. De cake is te droog. Het brood of de taart (bijv. @@Bakpapier dat uitsteekt kan de luchtcirculatie beïnvloeden. @@Tijdens het
bakken kan er waterdamp ontstaan. Dit ontsnapt via de handgreep van de deur. @@@@@@Zet het servies altijd midden op het rooster. Heet serviesgoed
van glas kunt u het beste op een droge keukendoek.
Is de ondergrond nat of koud, dan kan het glas knappen. @@@@Stukken vlees dienen halverwege de bereidingstijd te worden gekeerd. @@Het vocht kan
zich dan beter verdelen. Aanwijzingen voor het grillen Gril altijd in een gesloten oven. Gebruik zoveel mogelijk gelijke stukken om te grillen. Ze moeten
minstens 2 tot 3 cm dik zijn. Zo worden ze gelijkmatig bruin en blijven ze lekker mals. @@@@Schuif ook de geëmailleerde bakvorm op hoogte 1 in de oven.
Het vleessap wordt opgevangen en de oven blijft schoner. Keer het te grillen vlees na tweederde van de opgegeven tijd.
Het grillelement wordt steeds weer in en uitgeschakeld. Dit is normaal. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de ingestelde grillstand. @@De tijden in de
tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit en de toestand van het vlees.
@@@@halsstuk) Varkensvlees met zwoerd** (bijv. @@750 g Rooster*** 57 Vlees Gewicht Kook en bakgerei open open Hoogte Verwar mings methode t t t
Tempera tuur ºC, grill 190 210 170 190 180 200 Tijdsduur, minuten 100 120 120 Kalfsvlees *Lamsbout zonder been * 1 kg 2 kg 1,5 kg 2 2 2 Keer rosbief
halverwege de bereidingstijd om. Wikkel het na de bereiding in aluminiumfolie en laat het 10 minuten in de oven nagaren. ** Snijd het zwoerd van het
varkensvlees in. Als het vlees moet worden omgekeerd, leg het dan eerst met het zwoerd naar beneden in de schaal.
*** Geëmailleerde bakvorm op hoogte 1 in de oven schuiven. Gevogelte De tabel geldt voor producten die in de onverwarmde oven worden geplaatst. De
gewichtsgegevens in de tabel hebben betrekking op ongevuld gevogelte dat klaar is om gebraden te worden.
Az Ön kézikönyve
SIEMENS HV110510
http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564914
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)