Opstellen sportnota Gemeente Kapelle

Commentaren

Transcriptie

Opstellen sportnota Gemeente Kapelle
Opstellen sportnota
Gemeente Kapelle
OPDRACHTGEVER:
Gemeente Kapelle
CONTACTPERSOON:
René Komduur
UITVOERINGSPERIODE:
2012
GELEVERDE DIENSTEN:
•
Evaluatie bestaand sportbeleid, beschouwing huidige situatie
en in beeld brengen landelijke, regionale en lokale trends en
ontwikkelingen
•
Analyse sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen
•
Organiseren klankbordgroepen
•
Formuleren missie, doelstelling, speerpunten en acties
•
Opstellen concreet, SMART geformuleerd actieplan
PROJECTOMSCHRIJVING
Na het besluit van de gemeenteraad om te komen tot
een lange termijn sportvisie heeft de Sportraad van de
gemeente Kapelle een projectvoorstel opgesteld voor
de Sportnota Kapelle 2013-2028. Het doel van de
sportnota is het definiëren van de uitgangspunten voor
het sport- en sportstimuleringsbeleid binnen de gemeente Kapelle voor de komende 15 jaar. Daarnaast
wordt op hoofdlijnen een beeld worden geschetst van
de daartoe benodigde activiteiten, voorzieningen en
investeringen.
De gemeente Kapelle heeft Synarchis gevraagd deze
sportnota op te stellen. In klankborden is met sportorganisaties, onderwijsinstellingen en maatschappelijke
organisaties op interactieve wijze gewerkt aan de
totstandkoming van de nota.
Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / F. 0184 616265 / www.synarchis.nl / [email protected]