Italiaanse taal en cultuur

Commentaren

Transcriptie

Italiaanse taal en cultuur
Italiaanse taal en cultuur
Deel I
Inleiding
Deel II
Informatie over de bacheloropleiding
Deel III
Praktische informatie van de opleiding
Deel IV
Aanvullingen
2005
2006
Studiegids
ba chelo r
Jaarrooster Faculteit der Letteren 2005 - 2006
september
35
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
36
38
39
29 5 12
30 6 13
31 7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
s
39
40
41
42
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
52
1
48
49
50
51
52
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9
10
11
12
13
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
23
24
25
26
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
maart
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vet
vet
cursief
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
6
start onderwijsperiode
einde onderwijsperiode
vet
cursief
7
23 30
24 31
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
16
17
18
19
20
17
18
29
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
31
32
33
34
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
48
8
9
20 27
21 28
22
23
24
25
26
21
22
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
augustus
31
vet cursief
cursief
onderwijsvrije week
Kerst-/zomerreces
weekends
- Kerstmis: 25 en 26 december 2005*
- Nieuwjaar: 1 januari 2006
- Goede vrijdag: 14 april 2006
- Pasen: 16 en 17 april 2006
- Koninginnedag: 30 april 2006
- Bevrijdingsdag: 5 mei 2006
- Hemelvaart: 25 mei 2006
- Pinksteren: 4 en 6 juni 2006
Het kerstreces (onderwijsvrije dagen) is van maandag 19 december t/m vrijdag
30 december 2005. Vanwege collectieve sluitingsdagen zullen de Letterenpanden
gesloten zijn van maandag 26 december t/m vrijdag 30 december 2005.
49
mei
introductieweek
feestdagen
47
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
februari
5
juli
Toelichting
1. Officiële feestdagen
Op officiële feestdagen is de faculteit gesloten. In collegejaar
2005/2006 zijn dat de volgende dagen:
*
44
april
juni
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
44
januari
december
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
november
oktober
37
2. Introductie eerstejaars
De introductie voor de eerstejaars vindt plaats in de eerste week van
het collegejaar.
In collegejaar 2005/2006 is dat van 5 t/m 9 september 2005.
In collegejaar 2006/2007 is dat van 4 t/m 8 september 2006.
3. Semesters
Het collegejaar is verdeeld in twee semesters van elk 2 onderwijsperiodes.
Semester I - onderwijsperiode 1: 5 september 2005 t/m 11 november 2005
Semester I - onderwijsperiode 2: 14 november 2005 t/m 3 februari 2006
Semester II - onderwijsperiode 3: 6 februari 2006 t/m 20 april 2006
Semester I - onderwijsperiode 4: 24 april 2006 t/m 7 juli 2006
4. Meer informatie
Bezoek de website van de Faculteit der Letteren www.let.uu.nl
Inhoudsopgave
Deel I
Inleiding ............................................................................................................ 4
Deel II
Informatie over het bachelorprogramma
1. Het Utrechtse onderwijssysteem .............................................................. 6
2. Over de bacheloropleiding ........................................................................ 7
2.1
Bacheloropleiding in het kort ............................................................. 7
2.2
Major ............................................................................................. 7
2.3
Profileringsruimte........................................................................... 12
2.4
Minor ........................................................................................... 13
2.5
Keuzedeel en profileringsruimte: hoe te kiezen? ................................. 13
2.6
Eindwerkstuk................................................................................. 14
2.7
Studiebegeleiding: tutor, portfolio en studieadviseur ........................... 15
2.8
Toekomstperspectieven (masterprogramma’s, arbeidsmarktperspectieven)
................................................................................................... 16
2.9
Stage ........................................................................................... 16
2.10
Naar het buitenland........................................................................ 17
3. Examen ................................................................................................... 18
3.1
Exameneisen ................................................................................. 18
3.2
Interne regelingen.......................................................................... 18
3.3
Aanvraagprocedure examen ............................................................ 19
3.4
Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking ................................................ 20
3.5
Instroomregeling en vrijstellingen..................................................... 20
4. Cursusaanbod en inschrijfprocedure ....................................................... 20
4.1
Inschrijfprocedure .......................................................................... 20
4.2
Shortlist cursussen ......................................................................... 21
4.3
Academische vaardigheden.............................................................. 22
4.4
Cursusbeschrijvingen...................................................................... 25
Deel III Praktische informatie
1. Plaats binnen faculteit en instituut ......................................................... 64
2. Secretariaat, commissies, afdelingen ...................................................... 64
2.1
Secretariaat .................................................................................. 64
2.2
Commissies................................................................................... 65
2.3
Voorzieningen voor studenten .......................................................... 66
3. StudiePunt Letteren ................................................................................ 66
4. Studentenorganisaties en -bladen van de opleiding ................................ 67
5. Relevante instellingen............................................................................. 67
6. Medewerkers .......................................................................................... 69
7. Verwijzingsmodel voor bachelorstudenten ............................................. 74
Deel IV Aanvullingen
1.
ICT-eindtermen...................................................................................... 77
2.
Plagiaat- en frauderegeling.................................................................... 77
3.
Examen .................................................................................................. 77
Deel I
Inleiding
3
Inleiding
Deze studiegids bevat informatie over de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur.
U vindt hierin informatie over de opbouw van de opleiding en over de eisen die aan het examen
worden gesteld. In de gids vind je tevens de beschrijvingen van alle cursussen die door de
opleiding worden aangeboden. Tot slot vind je achter in de gids praktische informatie van de
opleiding.
Het Opleidingsstatuut 2005/2006 van de Faculteit der Letteren is een aanvulling op deze
studiegids. In het statuut staan de algemene universitaire en facultaire regelingen beschreven,
inclusief de rechten en de plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht.
Het Opleidingsstatuut is digitaal beschikbaar via de website van het StudiePunt Letteren:
www.let.uu.nl/studiepunt.
Heb je na het lezen van deze gids nog vragen? Natuurlijk kun je voor nadere informatie altijd
terecht bij het StudiePunt Letteren, bij de studieadviseur of uw tutor. Of kijk op de facultaire
website: www.let.uu.nl.
In 2005 – 2006 wordt de studiegids voor het laatst gedrukt. Vanaf het volgende
studiejaar is alle informatie over de opleidingsprogramma’s van de Faculteit der
Letteren te vinden op de facultaire homepage.
4
Deel II
Informatie over het bachelorprogramma
5
1.
Het Utrechtse onderwijssysteem
De Universiteit Utrecht biedt studenten een onderwijsmodel aan waarbij een student zijn of haar
programma voor een groot deel (binnen zekere grenzen) zelf samenstelt. Een student kan een
kwart van zijn onderwijs in de bachelorfase vrij kiezen: uit cursussen binnen de eigen major, maar
ook uit het overige aanbod binnen de Universiteit Utrecht en uit aanbod van andere instellingen
(zowel nationaal als internationaal).
De Universiteit Utrecht hanteert het uitgangspunt dat zowel docenten als studenten verplichtingen
aangaan bij participatie in een cursus. Docenten verplichten zich tot het verzorgen van activerend
onderwijs, studenten tot het actief deelnemen aan onderwijs en toetsing. Gedurende de
cursusperiode is de toetsing gespreid over verschillende momenten.
U kunt in Utrecht zowel een bachelor- als een masteropleiding volgen. De bacheloropleiding duurt
drie jaar. De lengte van de master hangt af van het type master dat je kiest. De academische
masters duren een jaar, de educatieve en de onderzoeksmasters duren twee jaar.
In Utrecht heeft de bachelorfase drie doelstellingen:
•
academische vorming
•
het verdiepen van een specifieke (disciplinaire) interesse
•
het voorbereiden op een verdere (studie)loopbaan
In de Utrechtse bachelorfase wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van academische
vaardigheden. Je leert op academisch niveau analyseren, argumenteren, rapporteren en
presenteren. Uw ontwikkelingen en prestaties houd je bij in een persoonlijk (elektronisch) dossier:
het portfolio. Zo heb je na afronding van de bachelorfase een goed inzicht in uw verworven
vaardigheden. Aan het eind van de bachelorfase krijgen studenten het bachelordiploma en mogen
zij zich Bachelor of Arts (BA) noemen.
In de masterfase specialiseert een bachelor zich in wetenschapsbeoefening of beroepsuitoefening
op academisch niveau. Voor elk masterprogramma geldt een toelatingsprocedure, maar elke
student met een Utrechts bachelordiploma krijgt de garantie in te kunnen stromen in ten minste
één van de Utrechtse masters. Na afronding van deze vervolgopleiding mag je jezelf Master of Arts
(MA) noemen.
De Faculteit der Letteren biedt meer dan 50 masterprogramma’s aan: www.let.uu.nl/master
6
2.
Over de bacheloropleiding
2.1
Bacheloropleiding in het kort
De bacherlorfase duurt drie jaar (180 ECTS). ECTS staat voor European Credit Transfer System.
Eén ECTS staat gelijk aan 28 uur studeren. Alle cursussen hebben een studielast van 7,5 ECTS,
dat wil zeggen 210 studie-uren.
De bachelorfase valt in twee delen uiteen:
•
Major [zie 2.2]
De major bestaat uit verplichte vakken en keuzevakken. Dit is de hoofdrichting. De
invulling hangt af van de eisen die de opleiding stelt. De major beslaat driekwart van de
bachelorfase: 135 ECTS.
•
Profileringsruimte [zie 2.3]
De profileringsruimte vul je geheel vrij in met cursussen die aansluiten bij je ambities en
talenten. Dat kunnen vakken zijn uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook bij een
andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. De profileringsruime beslaat een vierde
van de bachelorfase: 45 ECTS. Je kunt in de profileringsruimte ook een minor opnemen,
een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied met een omvang van 30
ECTS, maar dat is niet verplicht.
Bij het afronden van de bachelorfase ontvang je de internationaal erkende titel "Bachelor of Arts".
Je kunt daarmee toegang krijgen tot een masterprogramma (duur: 1 of 2 jaar), of op zoek gaan
naar een baan.
2.2
Major
Binnen de driejarige bacheloropleiding neemt de major Italiaanse taal en cultuur al met al twee en
een kwart jaar in beslag (135 ECTS studiepunten). De overige studietijd, de zogenaamde
profileringsruimte die drie kwart jaar omvat (45 ECTS studiepunten), kan de student geheel naar
eigen inzicht besteden. Dit gebeurt deels in het tweede en deels in het derde jaar van de
bacheloropleiding.
De major Italiaanse taal en cultuur is samengesteld uit vier componenten:
1) een verplicht deel; dit omvat cursussen op het gebied van de Italiaanse taal en cultuur die alle
studenten van de major moeten volgen; de totale omvang van het verplichte deel bedraagt 60
ECTS;
2) een keuzedeel; dit omvat een aanbod aan cursussen op het gebied van de Italiaanse taal en
cultuur waaruit de studenten die de major volgen zelf een keuze moeten maken; de totale omvang
van het keuzedeel bedraagt 45 ECTS;
3) verplichte context: hieronder vallen twee cursussen die de academische context van de
Italiaanse taal en cultuur belichten; alle studenten van de major moeten deze cursussen volgen
(totaal 15 ECTS);
4) context naar keuze: dit omvat een aanbod aan cursussen die de context van de Italiaanse taal
en cultuur belichten; de studenten die de major volgen moeten uit dit aanbod zelf een keuze
maken (totaal 15 ECTS).
Hier volgt een opsomming van de cursussen die behoren tot het onderwijsprogramma van de
bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur.
1. Verplichte cursussen:
Taalverwerving Italiaans I
Taalverwerving Italiaans II
Taalverwerving Italiaans III
Taalverwerving Italiaans IV
Taalverwerving Italiaans V
Inleiding Italiaanse taalkunde
Inleiding Italiaanse letterkunde
Eindwerkstuk Bachelor Italiaans
7
2. Keuzecursussen:
Italiano VI: grammatica e scrittura
Italiano VII: traduzione e scrittura
Historische taalkunde
Taalvariatie in het huidige Italiaans
La struttura dell’italiano
Acquisizione della prima lingua e bilinguismo: il caso dell’italiano
Dante en de Divina Commedia
Letteratura e la cultura del Trecento
Cultuur van de Renaissance
Letteratura e cultura del Cinquecento
Ottocento
De twintigste eeuw
Schrijvende kunstenaars
Italië op zijn Italiaans
3. Verplichte contextcursussen
Inleiding algemene taalwetenschap
Inleiding algemene literatuurwetenschap
4. Contextcursussen naar keuze
De student volgt tevens voor een omvang van 15 ECTS contextcursussen naar eigen keuze. Dat
betekent in de meeste gevallen 2 cursussen, omdat bijna alle cursussen een omvang van 7,5 ECTS
hebben. Onderstaande cursussen zijn door de Examencommissie Italiaans goedgekeurd als
academische contextvakken. Tevens kunnen studenten een keuze maken uit het overige
universitaire aanbod en deze ter goedkeuring aan de examencommissie voorleggen.
Achter elke cursus staat het niveau vermeld: (1), (2) of (3). Voor alle cursussen geldt dat ze een
omvang van 7,5 ECTS studiepunten hebben. De beide cursussen ‘Who’s who’ leveren samen 7,5
ECTS op.
Contextcursussen voor studenten Bachelor Italiaanse taal en cultuur
Code
Cursusnaam
opleiding
Niveau
ECTS
Periode
200501054
ITALIE IN EUROPESE CONTEXT (CATEGORIE 1)
ITA
1
7,5
1
200300306
ACADEMIC READING
ENG
1
7,5
1
200500333
COMMUNICEREN IN EEN ACADEMISCH DOMEIN
NED
1
7,5
4
200200120
CULTUREN MIDDEN-OOSTEN 2: ISLAM
ANPT
1
7,5
2, 4
200400300
DE PSYCHOLOGIE VAN TAAL
TLW
1
7,5
2
200500388
INLEIDING SOCIOLINGUISTIEK
TLW
1
7,5
3
200500354
STORY OF ART
KUN
1
7,5
3
200501114
TAAL- EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN VOOR
LINGUISTEN
TLW
1
7,5
2,3,4
200400182
WHO'S WHO IN DE BIJBEL. EEN SNELLE
BIJSPIJKERCURSUS
GES
1
3,5
4
200400183
WHO'S WHO IN DE KLASSIEKE MYTHOLOGIE. EEN
SNELLE BIJSPIJKERCURSUS
GES
1
4
4
200500178
ACADEMIC WRITING 1: ADVANCED ENGLISH FOR
ACADEMIC PURPOSES
ENG
2
7,5
4
200400468
GENDER, ETNICITEIT EN CULTUURKRITIEK;
INLEIDING VROUWENSTUDIES IN DE
CULTUURWETENSCHAPPEN
VRO
2
7,5
1,3
200200391
INLEIDING TAALONDERWIJSKUNDE:
TAKENDESIGN EN CURRICULUMONTWIKKELING
IN HET TAALONDERWIJS
DUI
2
7,5
2,3
200300800
LEIDENDE IDEEËN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
TAALKUNDE
TLW
2
7,5
1
200501123
NARRATOLOGIE: VERHALEN IN CONTEXT
LIT
2
7,5
2
200500423
TALEN IN CONTACT
TLW
2
7,5
1
8
200200141
ALGEMENE VERTAALWETENSCHAP 1
DUI
3
7,5
1
200300391
INTERCULTURELE COMMUNICATIE
NED
3
7,5
3
200500119
KENNIS, LETTEREN EN MAATSCHAPPIJ I; DE
LETTEREN ALS WETENSCHAPPEN
TCS
3
7,5
2,4
200400987
LITERATUUR EN FILOSOFIE
LIT
3
7,5
1
200200266
POSTCOLONIAL THEORY
POR
3
7,5
3
200500420
LICHT OP ITALIË
KUN
3
7,5
1
Studenten kunnen met deze cursussen zelf hun programma van de major Italiaanse taal en
cultuur samenstellen. Daarbij dienen ze wel rekening te houden met een aantal zaken:
- de student dient binnen de bacheloropleiding als geheel (inclusief profileringsruimte) minimaal
zes cursussen op niveau 2 af te ronden (45 studiepunten), en zes cursussen op niveau 3 (45
studiepunten)
- de student dient binnen de major Italiaans (exclusief profileringsruimte) een totaal van 30 ECTS
op niveau 2 (= 4 cursussen) en 30 ECTS op niveau 3 ( d.w.z. het eindwerkstuk en 3 cursussen) af
te ronden
- het aantal ECTS op niveau 2 mag worden verminderd in de mate waarin het minimum op niveau
3 wordt overschreden
- cursussen hebben verschillende niveaus, en om een cursus op een hoger niveau te volgen is het
meestal nodig eerst een aantal cursussen op lager niveau te volgen; zo dient een student die een
cursus op niveau 3 wil volgen minimaal twee cursussen op niveau 2 gevolgd te hebben;
- soms hebben cursussen specifieke ingangseisen, en dient een student eerst bepaalde cursussen
te volgen om die ingangseis te kunnen halen;
- de cursussen worden niet in elk blok aangeboden, maar slechts éénmaal per jaar en in het geval
van de keuzecursussen slechts éénmaal per twee jaar.
Bij het kiezen van cursussen binnen het keuzedeel van de major Italiaanse taal en cultuur dient
een student bovendien rekening te houden met enkele voorwaarden:
1) het eindwerkstuk dient aan te sluiten bij een cursus uit het keuzedeel op niveau 2 of 3
2) een student dient minimaal ofwel Italiano VI, ofwel Italiano VII te volgen (maar mag ook beide
cursussen kiezen)
3) van de overige te kiezen cursussen dient er minimaal één gekozen te worden op het terrein van
de Italiaanse taalkunde, en eveneens minimaal één op het terrein van de Italiaanse letteren en
cultuur.
Hier is een goede studieplanning van belang. De tutoren en de studieadviseur kunnen daarbij
advies geven, en het is verstandig al aan het begin van het eerste jaar een programma te
ontwerpen.
Om studenten wat dit betreft een handreiking te bieden heeft de opleiding Italiaans een standaard
onderwijs-programma samengesteld dat studenten als model kunnen, maar niet hoeven te
gebruiken. Dit programma wordt hieronder eerst in schematische vorm weergegeven, en
vervolgens nader toegelicht. Daarbij wordt aangegeven op welke momenten cursussen gevolgd
kunnen worden; tevens wordt in het schema achter elke cursus tussen haakjes het niveau
vermeld: (1), (2) of (3)*. Voor alle cursussen geldt dat ze een omvang van 7,5 ECTS studiepunten
hebben.
*Karakteristieken van de verschillende niveau's
Niveau 1: inleidend
Vak:
Brede introductie in vakgebied: aanleren taal van het vak,
basisbegrippen, introductie in fundamentele concepten, aanreiken
referentiekader.
Academische vorming:
Instructie in en kleinschalige oefening van academische
vaardigheden, kennismaking met context aspecten van het vak.
Niveau 2: verdiepend
Vak:
Inzoomen op deelgebieden, state of the art m.b.t. kennis/inzichten,
lopende wetenschappelijke debatten, aanleren specifieke methoden
en technieken.
Academische vorming:
Zelfstandig mondeling en schriftelijk presenteren, eigen reflectie op
maatschappelijke/filosofische/ ethische implicaties.
9
Niveau 3: gevorderd
Vak:
Academische vorming:
Integreren/synthetiseren: voorspellen op basis van theorie,
theorievorming op basis van onderzoeksgegevens, eigen bijdrage
aan conceptual framework.
Eigen bijdrage aan vraagstelling, in samenhang evalueren van
wetenschappelijke informatie over hetzelfde onderwerp uit
verschillende bronnen en bovendien vanuit verschillende
wetenschappelijke theorien en perspectieven.
Schematische opbouw van de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur 2005/2006
1e jaar Bachelor Italiaans
Blok 1
Verplicht deel
- Taalverwerving I (1)
(200200175)
Academische context naar keuze
- Italië in Europese context (1)
(200501054)
- overige contextvakken
Blok 2
Verplicht deel
- Taalverwerving II (1)
(200200176)
Academische context verplicht
- Inleiding ATW (1)
(200500407)
Blok 3
Verplicht deel
- Taalverwerving III (1)
(200200177)
Verplicht deel
- Inleiding Italiaanse letterkunde (1)
(200300679)
Academische context verplicht
- Inleiding ALW (1)
(200501141)
Verplicht deel
- Inleiding Italiaanse taalkunde (1)
(200400770)
Blok 4
2e jaar Bachelor Italiaans
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Profileringsruimte/Keuzedeel (progr. b)
- Cultuur van de Renaissance (2)
(200500164)
Keuzedeel (progr. b)
- Taalvariatie (2)
(200300369)
- Dante en de DC (2)
(200500152)
- Italiano VII: traduzione (3)
(200501058)
Profileringsruimte/Keuzedeel (progr. b)
- Italië op zijn Italiaans (2)
(200500140)
Keuzedeel (progr. b)/
profileringsruimte
- Acquisizione e bilinguismo (3)
(200501042)
- Twintigste eeuw (2)
(200300422)
Verplicht deel
- Taalverwerving IV (2)
(200400166)
Keuzedeel (progr b)
- Taalvariatie (2)
(200300369)
- Dante en de DC (2)
(200500152)
- Italiano VII: traduzione (3)
(200501058)
Verplicht deel
- Taalverwerving V (2)
(200501050)
Keuzedeel (progr. b)/
profileringsruimte
- Acquisizione e bilinguismo (3)
(200501042)
- Twintigste eeuw (2)
(200300422)
10
3e jaar Bachelor Italiaans
Blok 1
Profileringsruimte / Academische
context naar keuze
Blok 2
Keuzedeel (progr. b)
- Taalvariatie (2)
(200300369)
- Dante en de DC (2)
(200500152)
- Italiano VII: traduzione (3)
(200501058)
Profileringsruimte/ Academische
context naar keuze
- diverse contextvakken
Blok 3
Blok 4
Keuzedeel (progr. b)
- Cultuur van de Renaissance (2)
(200501038)
Keuzedeel (progr. b)
- Taalvariatie (2)
(200300369)
- Dante en de DC (2)
(200500152)
- Italiano VII: raduzione (3)
(200501058)
Keuzedeel (progr. b)/ Verplicht
- Italie op zijn Italiaans (2)
(200500140)
- BA eindwerkstuk
(200200754)
Verplicht
- BA eindwerkstuk
(200200754)
Keuzedeel (progr. b)/
profileringsruimte
- Acquisizione e bilinguismo (3)
(200501042)
- Twintigste eeuw (2)
(200300422)
Samenvatting schema’s.
Studenten die volgens dit standaardprogramma een major Italiaanse taal en cultuur volgen krijgen
in het eerste jaar van hun bacheloropleiding te maken met een programma dat bijna helemaal
vastligt. Ze volgen drie op elkaar aansluitende cursussen taalverwerving Italiaans. In het eerste
blok kiezen de studenten zelf een contextvak (of eventueel al een eerste profileringscursus); veelal
zal dit de door de opleiding verzorgde contextcursus "Italië in Europese context" zijn. Daarnaast
nemen ze deel aan diverse inleidende cursussen: Italiaanse taalkunde, Italiaanse letterkunde, en
de contextvakken Taalwetenschap en Literatuurwetenschap.
Let op: bij de vrije keuze in blok 1 van het eerste jaar dient de student er rekening mee te houden
dat een cursus op niveau 2 of 3 in dit stadium nog niet kan. Een student die een cursus op niveau
2 wil volgen dient immers daarvoor al minimaal twee cursussen op niveau 1 gevolgd te hebben.
In het tweede jaar van de bacheloropleiding gaat de student veel meer zelf het programma
bepalen. Er zijn nog maar twee cursussen die verplicht zijn, beide op het gebied van de
taalverwerving Italiaans, in blok 1 en blok 3. In alle blokken kiest de student telkens twee
cursussen uit een groter aanbod. Daarnaast krijgt de student helemaal de vrije hand bij het kiezen
van twee cursussen binnen de profileringsruimte. Ook kan de student een keuze-contextcursus
volgen.
Wie dat wil kan overigens ook hierbij zijn of haar keuze laten vallen op cursussen uit het aanbod
van de opleiding Italiaanse taal en cultuur. Maar het is ook mogelijk om cursussen uit andere
vakgebieden binnen en buiten de Faculteit der Letteren te kiezen, en zelfs cursussen uit het
onderwijsaanbod van andere universiteiten, binnen en buiten Nederland.
De keuzevrijheid neemt nog sterker toe in het derde jaar van de bacheloropleiding. Hierin besteedt
de student maar drie of vier van de acht cursussen aan de major Italiaanse taal en cultuur; de
andere helft bestaat uit profileringsruimte die geheel naar eigen inzicht kan worden ingevuld. De
student kan er voor kiezen om deze profileringsruimte over het hele jaar te spreiden, of om dit
studieonderdeel te concentreren in het tweede semester (blok 3 en 4). Beide opties hebben zo hun
voordelen (zie hieronder paragraaf 2.3). Afhankelijk van deze keuze wordt het programma van de
major Italiaans ook ofwel geconcentreerd in het eerste semester, ofwel juist gespreid over het hele
jaar, parallel aan de profileringsruimte. Binnen dit majorprogramma schrijft de student het
verplichte eindwerkstuk (blok 3 en 4) en volgt, als dat nog niet in jaar 1 of 2 is gebeurd, nog een
contextvak naar keuze (blok 1 en 3).
11
2.2.1
Eindtermen taalverwerving major Italiaanse taal en cultuur UU
De eindtermen van het onderwijs in taalverwerving Italiaans zijn ontleend aan het Europees
Referentiekader taalvaardigheden (Common European Framework of Reference: CFER). Het CFER
is een systeem van doelstellingen dat in de afgelopen jaren op Europees niveau is uitgewerkt en
op zes niveaus voor vijf aspecten van taalvaardigheid een samenhangende beschrijving van
taalvaardigheidsdoelen geeft. Bij alle niveaus en alle aspecten gaat het om taalvaardigheid in een
vreemde taal.
Een beschrijving van deze zes niveaus en van deze vijf aspecten is te vinden op pp. 26 en 27 van:
http://culture2.coe.int/portfolio/documents/0521803136txt.pdf
De doelen in termen van het CFER uitgesplitst naar de genoemde aspecten:
Taalverwerving 1e jaar: cursussen TV I, II, III
Vaardigheden
Instroom
na 1e jaar
Luisteren
-
B1
Lezen
-
B2
Gesproken interactie
-
B1
Gesproken productie
-
B1
Schrijven
-
B1
Extra: gedegen kennis van elementaire grammatica van het Italiaans.
Taalverwerving 2e en 3e jaar: cursussen TV IV, V, Italiano VI, VII
Vaardigheden
Instroom
Bachelor
Luisteren
-
C1
Lezen
-
C1
Gesproken interactie
-
B2
Gesproken productie
-
B2
Schrijven
-
B2
Extra: gedegen kennis van alle grammaticale aspecten van het Italiaans; uitdiepen van
een aantal onderwerpen die kenmerkend zijn voor het gesproken Italiaans, waarbij de
relatie tussen grammaticale vormen en typen taalhandelingen aan de orde komen.
2.3
Profileringsruimte
De profileringsruimte kan de student geheel naar eigen inzicht invullen met cursussen uit het
totale Utrechtse cursusaanbod en uit het aanbod van andere instellingen (zowel nationaal als
internationaal), met als doel:
•
cursussen te volgen buiten de major die passen bij ambities en interesses;
•
extra cursussen Italiaans te volgen in aansluiting op de major omdat daar de interesse ligt
van de student;
•
zich voor te bereiden op een specifiek masterprogramma;
•
zich voor te bereiden op een ander vervolg van de (studie)loopbaan.
Voorwaarde bij de keuze is dat er minimaal twee cursussen op niveau 2 worden gevolgd (15
studiepunten). Het is van belang goed na te denken over de invulling van de profileringsruimte, en
dit ruim van tevoren te plannen. Dit heeft te maken met twee dingen: de minor en een mogelijk
studieverblijf in het buitenland.
(zie ook paragraaf 2.10)
12
2.3.1 Cursussen buiten de major Italiaans
De student kan vrije keuzevakken kiezen uit de Universitaire Onderwijscatalogus van de
Universiteit Utrecht. Daarnaast kan er ook uit het cursusaanbod van andere universiteiten en
hogescholen (nationaal of internationaal) gekozen worden. In dit geval is goedkeuring van de
examencommissie vereist: deze beoordeelt of er geen sprake is van overlap met reeds gevolgde
cursussen en of de cursussen van voldoende niveau zijn.
2.3.2 Extra cursussen Italiaans
De student kan ook extra cursussen Italiaans volgen uit het aanbod aan keuzecursussen dat de
opleiding Italiaans verzorgt, om daarmee de al binnen de major verworven deskundigheid verder
uit te breiden en te verdiepen.
2.4 Minor
Als onderdeel van de profileringsruimte kun je ook een minor volgen. Een minor is een (door het
onderwijsinstituut) erkend samenhangend pakket van vier cursussen (30 ECTS) waarvan
tenminste één cursus van 7.5 ECTS op gevorderd niveau (niveau 3) moet worden gevolgd. Soms
is een minor een ingangseis voor een masterprogramma. Minors kunnen specifieke ingangseisen
en een vastgestelde capaciteit hebben.
Dit wordt aangetekend op het bachelordiploma dat een student na drie jaar krijgt uitgereikt. In
principe kan een student die de major Italiaanse taal en cultuur volgt elke minor volgen die zij of
hij zinvol acht, binnen en buiten de Utrechtse Faculteit der Letteren.
Via de facultaire homepage is het actuele minoraanbod bekijken: www.let.uu.nl > onderwijs >
minor.
Bij de keuze van een minor moet een student rekening houden met twee vragen:
- is de minor ook daadwerkelijk te volgen naast de major? Voor studenten Italiaans zal dit weinig
problemen opleveren. De major Italiaans is zodanig vormgegeven dat studenten in hun derde jaar
zowel een minor kunnen volgen die over het hele jaar is gespreid, als een minor die het volledige
tweede semester in beslag neemt. Maar sommige minors zijn zo geprogrammeerd dat je er al in
het tweede studiejaar aan moet beginne. Een goede en tijdige planning is hierbij dus van belang.
- vormt de minor een toelatingseis voor een masteropleiding? Studenten die een bepaalde
masteropleiding willen volgen en op basis van hun bachelordiploma Italiaanse taal en cultuur niet
automatisch worden toegelaten dienen hiermee bij de planning van hun studie rekening te
houden.
Het is niet verplicht om binnen de profileringsruimte een minor te volgen. Studenten kunnen
geheel zelfstandig een eigen programma samenstellen. Daarbij kunnen ze ook cursussen uit het
aanbod Italiaans kiezen die ze nog niet gevolgd hebben. Ook is het mogelijk om de
profileringsruimte te gebruiken voor een studieverblijf in het buitenland. Voor studenten Italiaans
ligt het voor de hand dat ze een bepaalde tijd in Italië gaan studeren. De Universiteit Utrecht heeft
diverse voorzieningen om dit mogelijk te maken. Binnen de bacheloropleiding is het tweede
semester van het derde studiejaar het meest geschikte moment hiervoor. Ook andere momenten
zijn mogelijk, maar hierover is overleg met de studieadviseur en met de examencommissie
gewenst.
2.5
Keuzedeel en profileringsruimte: hoe te kiezen?
Binnen de bacheloropleiding moet de student voor een belangrijk deel zelf het studieprogramma
samenstellen. Deze keuzemogelijkheid bestaat in het bijzonder binnen het keuzedeel van de major
en de profileringsruimte van de bacheloropleiding. Bij het maken van deze keuzes spelen
verschillende overwegingen een rol.
2.5.1
Keuzedeel
In de opleiding Italiaans staat het keuzedeel voornamelijk geprogrammeerd in blok 2 en blok 4
van het tweede en het derde jaar. Op die momenten heeft een student de keus uit een beperkt
aanbod. Zo kan een student die in 2005/2006 het tweede jaar van de bacheloropleiding volgt, in
13
blok 2 uit een aanbod van drie cursussen er twee te kiezen. Bij het maken van die keuze is het
van belang er rekening mee te houden dat de cursussen die binnen dit keuzedeel worden
aangeboden, jaarlijks alterneren. Zo wordt bijvoorbeeld in 2005/2006 de cursus Italiaanse
taalkunde 2: ‘Taalvariatie in het huidige Italiaans’ (alternerende cursus b) aangeboden, en in het
volgende jaar 2006/2007 de cursus "Italiaanse taalkunde 1: ‘Historische taalkunde’ (alternerende
cursus a).
Studenten die een gerichte belangstelling hebben en dus een voorkeur voor bepaalde cursussen
dienen hun studie daarom goed te plannen, vooral het tweede en derde jaar. Om hen dit mogelijk
te maken volgt hier een overzicht van alle cursussen die de opleiding Italiaans zowel in 2005/2006
als in de daarop volgende jaren aanbiedt binnen het keuzedeel van de major. Daarbij wordt steeds
tussen haakjes aangegeven op welk niveau deze cursus wordt aangeboden.
2005/2006 (alternerende cursussen b)
-
Taalvariatie in het huidige Italiaans (niveau 2)
Dante en de Divina Commedia (niveau 2)
Cultuur van de Renaissance (niveau 2)
De twintigste eeuw (niveau 2)
Italië op zijn Italiaans (niveau 2)
Italiano VII: traduzione e scrittura (niveau 3)
Acquisizione della prima lingua e bilinguismo (niveau 3)
2006/2007 (alternerende cursussen a)
-
Historische taalkunde (niveau 2)
Schrijvende kunstenaars (niveau 2)
Letteratura e cultura del Trecento (niveau 3)
Letteratura e cultura del Cinquecento (niveau 3)
Italiano VI: grammatica e scrittura (niveau 3)
La struttura dell’italiano (niveau 3)
Ottocento (niveau 3)
2007/2008 (alternerende cursussen b)
-
Taalvariatie in het huidige Italiaans (niveau 2)
Dante en de Divina Commedia (niveau 2)
Cultuur van de Renaissance (niveau 2)
De twintigste eeuw (niveau 2)
Italië op zijn Italiaans (niveau 2)
Italiano VII: traduzione e scrittura (niveau 3)
Acquisizione della prima lingua e bilinguismo (niveau 3)
2008/2009 (alternerende cursussen a)
2.6
Historische taalkunde (niveau 2)
Schrijvende kunstenaars (niveau 2)
Letteratura e cultura del Trecento (niveau 3)
Letteratura e cultura del Cinquecento (niveau 3)
Italiano VI: grammatica e scrittura (niveau 3)
La struttura dell’italiano (niveau 3)
Ottocento (niveau 3)
Eindwerkstuk
Het eindwerkstuk vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van de
Italiaanse taal en cultuur. De student toont hierbij aan in staat te zijn zelfstandig een aspect van
het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en
maatschappelijke discussie hieromtrent. Tevens maakt de student duidelijk in staat te zijn de
resultaten van haar/zijn bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.
Het werkstuk heeft de vorm van een schriftelijk verslag in het Italiaans. De omvang hiervan
bedraagt minimaal 6.000 en maximaal 8.000 woorden, exclusief noten en bibliografie.
14
Bij de redactie volgt de student de aanwijzingen voor het maken van schriftelijke werkstukken
zoals vervat in de studiehandleiding Attenzione, prego! die de opleiding Italiaans als standaard
hanteert. Deze studiehandleiding is vanaf september 2005 beschikbaar; zie voor informatie
hierover de website van de opleiding Italiaans.
Studenten die hun verslaglegging in een andere vorm dan een schriftelijk werkstuk wensen te
presenteren (bv. een website) hebben toestemming nodig van de examencommissie. Zij dienen
daartoe een beredeneerd voorstel, waarin de beoogde presentatievorm beschreven wordt, aan de
examencommissie ter goedkeuring voor te leggen.
Studenten kunnen beginnen aan het eindwerkstuk indien zij minimaal 2 cursussen op niveau 2
gevolgd hebben en minimaal 1 cursus op niveau 3 uit het keuzeaanbod van de major Italiaans.
Het eindwerkstuk wordt vervaardigd in aansluiting op één van de keuzecursussen uit de major
Italiaans (zowel op niveau 2 als op niveau 3). De docent van de betreffende cursus treedt ook op
als begeleider van het eindwerkstuk. Hiervan kan in overleg met de opleidingscoördinator worden
afgeweken. Het eindwerkstuk kan in elke onderwijsperiode worden vervaardigd en hoeft niet direct
aansluitend op de keuzecursus te worden afgerond.
2.7
Studiebegeleiding: tutor, portfolio en studieadviseur
De studiebegeleiding begint voor alle studenten in de eerste week van het collegejaar, tijdens de
introductie. De student maakt dan kennis met de opleiding, de tutor, de studieadvizeur, de
tutorgroep (studiegenoten die dezelfde begeleider hebben) en het digitale portfolio.
•
Tutor
Vanwege de grote keuzevrijheid is goede begeleiding – zeker in de eerste studiejaren – erg
belangrijk. Iedere student heeft een persoonlijke begeleider, de tutor. De tutor is een docent die
verbonden is aan de bacheloropleiding; hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de student.
Aan de hand van een speciaal studieprogramma wordt de student door de tutor begeleid. De
begeleiding is erop gericht om hem of haar doelbewust na te laten denken over de eigen
studieloopbaan. Ook leert de student om knelpunten op tijd te signaleren en ze vervolgens aan te
pakken.
De tutor stimuleert de student voortdurend om zich te richten op het voldoen aan de doelstellingen
van de bacheloropleiding:
•
academische vorming
•
het verdiepen van een specifieke (disciplinaire) interesse
•
het voorbereiden op een verdere (studie)loopbaan
De tutorbegeleiding is vooral in het eerste jaar intensief en bestaat uit zowel individuele
gesprekken met de tutor als bijeenkomsten met de tutorgroep. De student heeft in het eerste jaar
tenminste drie individuele gesprekken met de tutor: tijdens de introductie, halverwege het
studiejaar en aan het eind van het studiejaar. Het tweede gesprek heeft tot doel de student een
(dringend) studieadvies te geven. Tijdens het laatste gesprek staat de (definitieve) majorkeuze
centraal. In het tweede en het derde jaar gaat de aandacht binnen de studiebegeleiding vooral uit
naar de studievoortgang. Verder komen bijvoorbeeld de keuzes bij de invulling van de
profileringsruimte en/of de voorbereiding op een bepaald masterprogramma aan bod.
•
Portfolio
Het doel van het portfolio is het proces van academische vorming inzichtelijk te maken. Eigen
ontwikkelingen en prestaties dienen om die reden te worden bijgehouden. Ook is het portfolio een
belangrijk begeleidingsinstrument waarin studieplanning wordt vastgelegd en waarin studenten
reflecteren op hun studievoortgang en –prestaties.
Het bijhouden van het portfolio is een vereiste voor het behalen van het bachelorexamen:
http://portfolio.let.uu.nl/
•
Studieadviseur
Naast de tutor kan de student voor advies terecht bij de studieadviseur met vragen over de
studieplanning, exameneisen, gang van zaken rond scriptie en afstuderen. Daarnaast kunnen
studenten zich tot haar wenden met vragen en problemen rond bijvoorbeeld studievertraging,
vrijstellingen of studiefinanciering. Bij specifieke vragen of persoonlijke problemen kan de
15
studieadviseur studenten naar de juiste instantie of persoon doorverwijzen. Zie ook het
verwijzingsmodel achter in deze studiegids.
Studenten die door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging oplopen, wordt ten
zeerste aanbevolen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur.
De studieadviseur voor Italiaans is Bernadette de Zeeuw, ook verbonden aan andere opleidingen
van het Instituut Vreemde Talen.
Meer informatie over het verschil tussen een tutor en een studieadviseur en over de
bereikbaarheid van studieadviseur Bernadette de Zeeuw vind je op de website van de opleiding:
www.let.uu.nl/italiaans.
2.8
Toekomstperspectieven (masterprogramma’s, arbeidsmarktperspectieven)
De bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur heeft ten doel studenten academisch te vormen en
hen kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen op het gebied van de Italiaanse taal en cultuur,
zodat zij na voltooiing van de bacheloropleiding toegang hebben tot een masteropleiding en in
staat zijn tot adequate beroepsuitoefening op het gebied van de Italiaanse taal en cultuur.
De student die een bachelor met een major Italiaans heeft afgerond beschikt over een goede
competentie op het gebied van de Italiaanse taal, en over een redelijke kennis van de Italiaanse
maatschappij en cultuur. Studenten die de bacheloropleiding hebben afgerond kunnen hun studie
voortzetten met een masteropleiding, zowel binnen de Universiteit Utrecht als daarbuiten, aan
andere universiteiten en hogescholen in Nederland en in het buitenland. Binnen de Universiteit
Utrecht hebben zij toegang tot een aantal masteropleidingen, waaronder de masteropleiding
Italiaanse taal en cultuur. Een overzicht van alle opleidingen, alsmede ingangseisen, is te vinden
op de website van de Faculteit der Letteren: www.let.uu.nl.
Daarnaast kunnen bachelors ook besluiten hun studie niet (direct) voort te zetten, en te kiezen
voor een carrière op de arbeidsmarkt. Zij komen in aanmerking voor diverse beroepen waarbij hun
kennis van de Italiaanse taal en cultuur en hun academische vaardigheden relevant zijn. Te
denken valt aan een werkkring in de sectoren van het internationaal bedrijfsleven, het
gespecialiseerd toerisme, het volwassenenonderwijs, de journalistiek, de cultuurindustrie (muziek
en muziektheater, kunsten en film) en de vertaalwereld.
2.9
Stage
Een stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het terrein van hun
studie, verschaft studenten inzicht in hun kennis en vaardigheden en vormt zo een goede
voorbereiding op een baan na de studie. Alle bachelorstudenten hebben de mogelijkheid om een
stage op te nemen in het examenprogramma. Voor studenten Taal- en cultuurstudies is de stage
een verplicht onderdeel binnen de bacheloropleiding.
Gedetailleerde informatie over de stage kan je vinden in de facultaire stageregeling. Deze is te
verkrijgen bij het StudiePunt Letteren (Drift 8). De handleiding staat – samen met het aanbod van
stageplaatsen – ook op internet. De Faculteit der Letteren kent een groot aanbod van
stageplaatsen. Vacante stageplaatsen worden gepubliceerd op internet, de stagezuil in het
StudiePunt Letteren en in het U-blad. Buiten dit aanbod om kan je ook zelf een stageplaats
aandragen.
Kijk voor de stagehandleiding of het huidige aanbod van stageplaatsen op www.let.uu.nl/stage
Facultaire stagecoördinator:
Floris Tijl
Drift 8, kamer 0.04
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6103
e-mail: [email protected]
Spreekuur op afspraak: maandag 11.00 - 12.00 uur
16
Inloopspreekuur: donderdag 11.00 - 12.00 uur
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
2.10
Naar het buitenland
Iedere student heeft de mogelijkheid om een gedeelte van zijn of haar studie in het buitenland te
volgen. Behalve vakken volgen kan je natuurlijk ook naar het buitenland om onderzoek te doen of
stage te lopen. Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er
wordt met veel universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt. Bespreek
uw plannen over uw buitenlandverblijf tijdig met uw tutor in verband met uw studieplanning.
Uitgebreide informatie kan je opvragen bij het facultaire International Office.
Kijk op de website van het International Office: www.let.uu.nl/international
International Office
Coördinator: Marlies Bussemaker
Drift 8, kamer 0.04
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6046
e-mail: [email protected]
Inloopspreekuur: dinsdag 10.00-12.00 uur en donderdag 12.30 – 14.30 uur.
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met
andere landen kan je het best de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Deze brochure is
verkrijgbaar bij het StudiePunt Letteren en het International Office.
2.10.1 Studeren in Italië
Studenten Italiaans kunnen een deel van hun bacheloropleiding in Italië of in een ander land
volgen. De omvang en het doel van het verblijf in het buitenland kunnen variëren. Een student kan
vakken volgen aan een Italiaanse universiteit, maar ook onderzoek doen voor een eindwerkstuk of
een stage lopen. De Universiteit Utrecht biedt studenten diverse mogelijkheden om naar het
buitenland te gaan, en in het bijzonder naar Italië.
Studenten Italiaans kunnen binnen hun profileringsruimte cursussen volgen aan universiteiten en
andere instellingen van hoger onderwijs in Italië. De studiepunten die daarbij behaald worden tellen
mee in het dossier dat in Nederland wordt opgebouwd. De student kan geheel zelfstandig kiezen
welke vakken zij of hij in Italië wil volgen, en aan welke universiteit. Wel dient er een zekere
inhoudelijke samenhang te zijn tussen deze cursussen en de rest van het studieprogramma dat de
student in de bacheloropleiding volgt. Dit is ter beoordeling aan de examencommissie.
Om te weten te komen welke cursussen aan welke universiteiten in Italië gevolgd kunnen worden,
kan een student het best contact opnemen met de coördinator internationalisering van de faculteit.
Deze kan je uitgebreid informeren over de bestaande mogelijkheden. Daarnaast kunnen studenten
ook zelf informatie verzamelen, bijvoorbeeld via de websites van de verschillende Italiaanse
universiteiten. Je kunt deze vinden via de website van de opleiding Italiaans
(www.let.uu.nl/italiaans/). Ook het Italiaans Cultureel Instituut kan daarbij behulpzaam zijn.
Istituto Italiano di Cultura
Keizersgracht 564
1017 EM Amsterdam
Tel.:
020-626 5314 / 626 3987
Fax:
020-638 3596
E-mail: [email protected]
Website: www.italcult.demon.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 10.00-12.00, 14.00-16.00 uur.
Afspraken via bovenstaand telefoonnummer of e-mail adres.
De student dient voor vertrek naar Italië aan de examencommissie voor te leggen welke cursussen
men in Italië wenst te volgen. Daarbij moet een beschrijving van de betreffende cursussen, met
gegevens over de inhoud, de studielast en het niveau, worden overlegd. Op basis hiervan hecht de
17
examencommissie al dan niet goedkeuring aan dit programma, en laat dit schriftelijk aan de student
weten. Alleen wanneer deze goedkeuring is verkregen, kunnen de in Italië behaalde studiepunten als
onderdeel van de profileringsruimte worden meegeteld.
Tijdens het studieverblijf in Italië loopt de student colleges en neemt deel aan de toetsing. Het is van
belang ervoor te zorgen dat de resultaten van deze toetsing (het cijfer) goed worden geregistreerd.
Ook daarbij dienen duidelijk de studielast en het niveau van de cursus te worden vermeld. Dit kan
gebeuren met gestandaardiseerde toetsverklaringen, maar ook met individuele getuigschriften of
brieven van de betreffende docenten. Na terugkeer in Nederland overlegt de student deze
toetsverklaringen aan de secretaris van de examencommissie. Deze controleert de gegevens en
draagt zorg voor de registratie ervan in de onderwijsadministratie.
Studenten Italiaans die cursussen willen volgen aan Italiaanse universiteiten kunnen hiervoor
financiële ondersteuning krijgen. Dit gebeurt meestal in het kader van uitwisselingsprogramma's,
waaronder het Socrates-programma. De Universiteit Utrecht kent talrijke van dergelijke
uitwisselingsprogramma's. Voor studenten Italiaans zijn in het bijzonder relevant de uitwisselingen
met de universiteiten van Bologna, Chieti, Cosenza, Florence, Milaan, Napels, Rome, Pavia, Siena,
Triëst, Venetië en Verona. Informatie hierover wordt gegeven door de coördinator
internationalisering (zie boven).
2.10.2 Zomercursus in Bologna
Jaarlijks kunnen twintig eerstejaars studenten die Italiaans aan de Universiteit Utrecht studeren in
de zomerperiode vier weken lang gratis een cursus Italiaans in Bologna volgen. De universiteit van
Bologna stelt hiervoor beurzen ter beschikking. De cursus Lingua e vita italiana (3 ECTS) begint na
afloop van de onderwijsperiode in juli en duurt vier weken. Voor onderdak in Bologna wordt
gezorgd, tegen een gereduceerd tarief. Studenten krijgen een mensa-kaart en hoeven geen
cursusgeld te betalen. De reiskosten zijn voor eigen rekening. Voor deze beurzen komen in
aanmerking studenten van de opleidingen Italiaans en Taal- en Cultuurstudies die minimaal de
cursussen Taalverwerving Italiaans I en II met goed gevolg hebben afgerond, en die in blok 3 de
cursus Taalverwerving Italiaans III volgen. Studenten kunnen een beurs aanvragen met behulp
van een formulier dat in april op het secretariaat Romaans kan worden afgehaald. De aanvraag
dient uiterlijk 1 mei 2006 te zijn ingediend. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de
facultaire coördinator internationalisering. Ook is er informatie te vinden op de website:
www.let.uu.nl/international
3.
Examen
3.1
Exameneisen
De exameneisen van de opleiding staan geformuleerd in de Onderwijs- en Examenregeling.
De examenregeling van alle opleidingen is te vinden op www.let.uu.nl/studiepunt > Onderwijs- en
examenregelingen (OER).
3.2 Interne regelingen
3.2.1 Herkansingen
In aansluiting op hetgeen bepaald is in de OER geldt de volgende regeling (besluit
Opleidingscommissie Italiaans dd. 30-1-03)
Herkansing eindtoets
Wanneer een student door ziekte niet deel kan nemen aan de eindtoets, beslist de docent of deze
student nog een herkansing kan doen.
In ieder geval moet de student, in geval van ziekte, dit omstreeks 9.00 uur ‘s morgens op de dag
van de eindtoets telefonisch aan het secretariaat Romaans hebben gemeld. Tevens moet hij of zij
zo spoedig mogelijk de betreffende docent hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen.
18
Herkansing deeltoets
Wanneer een student door ziekte niet deel kan nemen aan een deeltoets is er vooralsnog géén
herkansing mogelijk. Wanneer na de eindtoets blijkt dat het eindcijfer door deze gemiste deeltoets
onvoldoende is, kan de docent besluiten tot een herkansing van de betreffende deeltoets.
In ieder geval moet de student, in geval van ziekte, dit omstreeks 9.00 uur ‘s morgens op de dag
van de deeltoets telefonisch aan het secretariaat Romaans hebben gemeld.Tevens moet hij of zij
zo spoedig mogelijk de betreffende docent hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen.
3.2.2 Speciale regeling beoordeling Taalverwervingscursussen eerste jaar
Zie ook de website van de opleiding www.let.uu.nl/italiaans.
TV I: Studenten die tussen de 46 en 55 cursuspunten voor deze cursus hebben behaald mogen de
eindtoets herkansen. De herkansing vindt plaats in de derde week van het volgende blok
TV II: Studenten die een voldoende halen voor TV II krijgen hun eventuele onvoldoende voor TV I
omgezet in een 5,5 (aangezien TV 1,2, en 3 progressief zijn). Studenten die voor TV II tussen de
46 en 55 cursuspunten hebben gehaald mogen TV II herkansen. Herkansing vindt plaats in de
derde week van het volgende blok. N.B. Studenten met een eindcijfer voor TV II lager dan een 4,6
en voor TV I idem dienen het volgend jaar opnieuw te beginnen met de taalverwerving.
TV III: Studenten die een voldoende halen voor TV III krijgen hun eventuele onvoldoende voor TV
II omgezet in een 5,5. Studenten die voor TV III tussen de 46 en 55 cursuspunten hebben gehaald
mogen TV III herkansen. Herkansing vindt plaats in de derde week van het volgende blok. N.B.
Studenten die TV I en TV II met een voldoende hebben afgesloten, maar voor TV III plotseling
lager dan een 4,6 scoren, krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de herkansing van TV III.
Inschrijflijsten voor de herkansingen zullen op het secretariaat van de opleiding klaarliggen na elk
blok.
N.B. Het omzetten van een onvoldoende voor TV I en/of TV II in een voldoende (indien de
volgende TV cursus wel met een voldoende resultaat is afgesloten) moet door de student zelf
worden aangevraagd bij de betreffende docent.
3.3
Aanvraagprocedure examen
De procedure wordt in werking gesteld door een 'opgaveformulier voor het bachelor-examen' met
bijlagen in te vullen. Dit formulier kun je afhalen bij het secretariaat Romaans. Het secretariaat is
dagelijks voor studenten geopend van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur.
a. De aanvraag moet uiterlijk drie weken vóór de eerstvolgende examendatum bij de examencommissie binnen zijn: het ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen (onder andere een kopie
bewijs van inschrijving). Deze papieren dienen bij het secretariaat Romaans ingeleverd te worden.
Zowel in deze gids (zie hieronder) als op de website en het prikbord van de opleiding Italiaans
staat aangekondigd wanneer de diploma-uitreikingen plaatsvinden.
De bul wordt gedateerd op de dag waarop de examencommissie vaststelt dat je aan alle
verplichtingen voor het examen hebt voldaan. Als uitgangspunt geldt dat de examencommissie
steeds zal streven naar een voor de student zo gunstig mogelijke datering; deze kan echter nooit
liggen vóór het moment waarop je aan alle eisen voor het behalen van het diploma hebt voldaan,
dat wil zeggen dat alle vereiste examenonderdelen moeten zijn behaald.
b. Op het ogenblik van aanvragen moeten alle examenonderdelen bewijsbaar voltooid zijn; ten
bewijze dient een dossieroverzicht van je studieresultaten ingeleverd te worden (te printen via
Osiris of aan te vragen bij Studiepunt Letteren).
c. Pas als alle papieren ingeleverd zijn wordt je aanvraag in behandeling genomen door de examencommissie Italiaans. Wanneer blijkt dat je aanvraag kan worden gehonoreerd, word je via een
brief of via het prikbord Italiaans uitgenodigd voor de officiële uitreiking.
Mocht je om een of andere reden niet naar de uitreiking kunnen of willen komen, dan kun je het
diploma ook persoonlijk afhalen. Daarvoor moet je altijd eerst contact opnemen met het secreta-
19
riaat. Als je bij het inleveren van de aanvraag al weet dat je niet op de uitreiking zult komen, is
het handig om dat meteen te melden!
3.4
Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking
Bij afronding van de opleiding verkrijgt de student de academische titel Bachelor of Arts (MA) in
Italiaanse Taal en Cultuur. Het betreft een geformaliseerd examen: door alle onderdelen van het
programma met voldoende resultaat af te ronden behaalt de student het examen.
Aan de uitslag van het examen kan het predikaat ‘met lof’ worden toegekend, indien:
•
De cijfers voor 20 van de 24 onderdelen die tot het examenprogramma behoren gemiddeld
een 8 of hoger zijn;
•
Het cijfer voor het eindwerkstuk een 8,5 of hoger is.
Resultaten die niet met een cijfer zijn gehonoreerd worden niet in de berekening van het judicium
opgenomen. De examencommissie kan, al dan niet op voorstel van een docent, in individuele
gevallen van deze regeling afwijken in het voordeel van de student. Het predikaat ‘met lof’ wordt
op het getuigschrift vermeld.
De uitreikingen van de bachelordiploma’s vinden in het studiejaar 2005-2006 plaats op de
volgende data:
- 8 september 2005, 11.00-13.00 uur, Aula Academiegebouw, Domplein, Utrecht.
Inleverdatum aanvraag 18 augustus 2005
- 9 februari 2006, 15.00-17.00 uur, Sweelinckzaal, Drift 21.
Inleverdatum aanvraag: 20 januari 2006
- 8 juni 2006, 15.00-17.00 uur, Aula Academiegebouw, Domplein, Utrecht.
Inleverdatum aanvraag: 20 mei 2006
3.5
Instroomregeling en vrijstellingen
Studenten die al kennis en vaardigheden hebben op het gebied van de Italiaanse taal en cultuur
kunnen op verschillende punten en momenten instromen in de bacheloropleiding. Afhankelijk van
hun kennis en vaardigheden krijgen zij vrijstellingen. Dit wordt op aanvraag individueel bepaald
door de examencommissie. Studenten die hiervan gebruik willen maken moeten aantonen over
welke kennis en vaardigheden zij beschikken. Dit kan op basis van een dossieroverzicht van
andere instellingen van hoger onderwijs waar cursussen op het gebied van de Italiaanse taal en
cultuur zijn afgerond. Ook kan in incidentele gevallen toetsing plaatsvinden, dit steeds ter
beoordeling van de examencommissie. Inlichtingen hierover worden verstrekt door de
studieadviseur en de secretaris van de examencommissie ([email protected]). Voor het
aanvragen van vrijstellingen dienen studenten een formulier in te vullen en in te leveren bij de
secretaris van de examencommissie. Dit formulier is verkrijgbaar bij het StudiePunt Letteren, Drift
8.
4.
Cursusaanbod en inschrijfprocedure
4.1
Inschrijfprocedure
U dient zich in te schrijven voor de cursussen via Osiris on Line (www.osiris.uu.nl)
Meer informatie over de cursusinschrijving vindt u op www.let.uu.nl/studiepunt.
Inschrijven voor de cursussen is alleen mogelijk tijdens de twee officiële inschrijfperiodes. Tijdens
de wijzigingsdagen kunt u zich uitschrijven voor cursussen en inschrijven voor cursussen waarin
nog plaats is. Houd daar rekening mee. Stel een goede planning op en bespreek die met uw tutor
of studieadviseur.
20
4.2
Shortlist cursussen
MAJOR VERPLICHT
Code
Cursusnaam
Niveau
ECTS
Periode
200200175
TAALVERWERVING ITALIAANS I
1
7,5
14
Pagina
25
200200176
TAALVERWERVING ITALIAANS II
1
7,5
2
27
200200177
TAALVERWERVING ITALIAANS III
1
7,5
3
29
200400166
TAALVERWERVING ITALIAANS IV: GRAMMATICA EN
TEKSTBEGRIP
2
7,5
1
31
200501050
TAALVERWERVING V: SCHRIJVEN, HERSCHRIJVEN
EN
2
7,5
3
33
200300679
INLEIDING ITALIAANSE LETTERKUNDE (CATEGORIE
1)
1
7,5
4
35
200400770
INLEIDING ITALIAANSE TAALKUNDE
1
7,5
4
37
200200754
EINDWERKSTUK BA ITALIAANS
3
7,5
1234
39
Code
Cursusnaam
Niveau
ECTS
Periode
200500140
ITALIAANSE CULTUUR: ITALIE OP Z'N ITALIAANS
2
7,5
3
41
200500152
ITALIAANSE LETTEREN EN CULTUUR VAN DE
MIDDELEEUWEN 1: DANTE EN DE DIVINA
COMMEDIA
2
7,5
2
43
200501038
ITALIAANSE LETTEREN EN CULTUUR VAN DE
RENAISSANCE EN BAROK 1: CULTUUR VAN DE
RENAISSANCE
2
7,5
1
45
200300422
ITALIAANSE LETTEREN EN CULTUUR VANAF 1800,
1: DE TWINTIGSTE EEUW
2
7,5
4
47
200300369
ITALIAANSE TAALKUNDE 2: TAALVARIATIE IN HET
HUIDIGE ITALIAANS
2
7,5
2
49
200501042
ACQUISIZIONE DELLA PRIMA LINGUA E
BILINGUISMO: IL CASO DELL'ITALIANO
3
7,5
4
51
200501058
ITALIANO VII: TRADUZIONE E SCRITTURA
3
7,5
2
53
PRESENTEREN
MAJOR KEUZE
Pagina
ACADEMISCHE CONTEXT VERPLICHT
Code
Cursusnaam
Niveau
ECTS
Periode
200501141
INLEIDING ALGEMENE LITERATUURWETENSCHAP
(VOOR STUDENTEN ITALIAANS)
1
7,5
3
Pagina
55
200500407
INLEIDING ALGEMENE TAALWETENSCHAP VOOR
FRANS EN ITALIAANS
1
7,5
2
57
ACADEMISCHE CONTEXT KEUZE
Code
Cursusnaam
Niveau
ECTS
Periode
Pagina
200501054
ITALIE IN EUROPESE CONTEXT (CATEGORIE 1)
1
7,5
1
59
200300306
ACADEMIC READING
1
7,5
1
200500333
COMMUNICEREN IN EEN ACADEMISCH DOMEIN
1
7,5
4
200200120
CULTUREN MIDDEN-OOSTEN 2: ISLAM
1
7,5
24
200400300
DE PSYCHOLOGIE VAN TAAL
1
7,5
2
200500388
INLEIDING SOCIOLINGUISTIEK
1
7,5
3
200500354
STORY OF ART
1
7,5
3
200501114
TAAL- EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN VOOR
LINGUISTEN
1
7,5
234
200400182
WHO'S WHO IN DE BIJBEL. EEN SNELLE
BIJSPIJKERCURSUS
1
3,5
4
200400183
WHO'S WHO IN DE KLASSIEKE MYTHOLOGIE. EEN
1
4
4
21
SNELLE BIJSPIJKERCURSUS
200500178
ACADEMIC WRITING 1: ADVANCED ENGLISH FOR
ACADEMIC PURPOSES
2
7,5
4
200400468
GENDER, ETNICITEIT EN CULTUURKRITIEK;
INLEIDING VROUWENSTUDIES IN DE
CULTUURWETENSCHAPPEN
2
7,5
13
200200391
INLEIDING TAALONDERWIJSKUNDE: TAKENDESIGN
EN CURRICULUMONTWIKKELING IN HET
TAALONDERWIJS
2
7,5
23
200300800
LEIDENDE IDEEËN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
TAALKUNDE
2
7,5
1
200501123
NARRATOLOGIE: VERHALEN IN CONTEXT
2
7,5
2
200500423
TALEN IN CONTACT
2
7,5
1
200200141
ALGEMENE VERTAALWETENSCHAP 1
3
7,5
1
200300391
INTERCULTURELE COMMUNICATIE
3
7,5
3
200500119
KENNIS, LETTEREN EN MAATSCHAPPIJ I; DE
LETTEREN ALS WETENSCHAPPEN
3
7,5
24
200400987
LITERATUUR EN FILOSOFIE
3
7,5
1
200200266
POSTCOLONIAL THEORY
3
7,5
3
200500420
LICHT OP ITALIË
3
7,5
1
OVERIGE CURSUSSEN ITALIAANS (TEN BEHOEVE VAN PROFILERINGSRUIMTE)
Code
Cursusnaam
Niveau
ECTS
Periode
200400625
LEESOPDRACHT ITALIAANS
2
7,5
1234
63
200400626
ONDERZOEKSOPDRACHT ITALIAANS
3
7,5
1234
64
4.3
Academische vaardigheden
4.3.1
Academische vaardigheden algemeen
Pagina
De faculteit werkt met een lijst van mogelijke academische vaardigheden, die hieronder is
afgedrukt. Niet alle vaardigheden zijn relevant voor studenten Italiaanse taal en cultuur (zoals
AC24). In het overzicht onder 4.3.2 kun je aflezen welke vaardigheden in welke cursus van
Italiaans aan de orde zijn. Je kunt in je portfolio vermelden in welke cursus je aan een bepaalde
vaardigheid hebt gewerkt.
22
4.3.2
Academische vaardigheden binnen de major Italiaans per cursus
Aspect
Omschrijving
AC-DENKWERK
Academisch denken, werken en handelen
AC 1 INTELLECT
Intellectuele vaardigheden
AC 11 ANALYS
Bestuderen en analyseren van informatie
AC 12 SYNTHES
Synthetiseren en structureren van informatie
AC 13 BEOORD
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
AC 2 COMMUN
AC 21 SCHRIJF
Communicatieve vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en
afwerken
AC 22 PRESENT
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
AC 23 DISCUS
Discussieren, debatteren
Gespreksvaardigheden - bv onderhandelen, interviewen, gesprekken met
clienten/patienten/personeel
AC 24 GESPREK
AC 25 SOCCONT
Sociaal-contactuele vaardigheden
AC 26 TAAL
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
AC 27 ICT
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
AC 3 ORGVAARD
Organisatorische vaardigheden
AC 31 SAMENW
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
AC 32 PLANMAT
Planmatig werken
AC 4 VAKSPEC
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
AC 5 OVERIG
Academisch denken, werken en handelen: overig
CONTEXT
Kennis hanteren in een bredere context
CO 1 FIL
Wetenschapsfilosofische context
CO 2 WET
Wetenschappelijke context
CO 3 MAAT
Maatschappelijke / culturele context
CO 4 ETHIEK
Ethisch perspectief
OZ-INSTRUMEN
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
OZ 1 INTEGRAAL
Onderzoeksvaardigheden integraal
OZ 11 ANALYS
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
OZ 12 OPZET
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
OZ 13 VERZAM
Materiaal / data verzamelen / produceren
OZ 14 VERWERK
Materiaal / data analyseren en verwerken
OZ 15 RAPPSCHR
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
OZ 16 RAPPMOND
Rapporteren over onderzoek - mondeling
OZ 2 TECHNIEK
Beheersen van methoden en technieken
OZ 3 VAKSPEC
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek
OZ 4 OVERIG
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - overig
Cursussen
Ni
v.
Academische vaardigheid
Aspect van academische vaardigheid
Verplicht
TV I
TV II
TV III
TV IV
1
1
1
2
TV V
2
Inl. Italiaanse
taalkunde
1
2. communicatieve vaardigheden
2. communicatieve vaardigheden
2. communicatieve vaardigheden
1 academisch denken, werken en handelen
2 communicatieve vaardigheden
1 academisch denken werken en handelen
2 communicatieve vaardigheden
1 academische denken, werken en handelen
2 communicatieve vaardigheden
-
23
AC11ANALYS;
AC23DISCUS
AC11ANALYS;
AC23DISCUS
AC11ANALYS;
AC23DISCUS;
AC21SCHRIJF
AC21SCHRIJF
AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
AC27ICT
Inl. Italiaanse
letterkunde
1
Eindwerkstuk
3
Keuze
Italiano VI
3
Italiano VII
3
Historische
taalkunde
2
Taalvariatie
2
Dante en de
DC
2
Letteratura e
cultura del
Trecento
3
Cultuur vd
Renaissance
2
Letteratura e
cultura del
Cinquecento
3
La struttura
dell’italiano
3
Acquisizione e
bilinguismo
3
20e eeuw
2
Ottocento
3
Schrijvende
kunstenaars
2
Italië op zijn
Italiaans
2
Context
Italië in
Europese
context
1
3 organisatorische vaardigheden
1 academische denken, werken en handelen
2 communicatieve vaardigheden
3 organisatorische vaardigheden
1. academisch denken werken en handelen
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
- AC31SAMENW
- AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
- AC23DISCUS; AC27ICT
1.academisch denken, werken en handelen
2 communicatieve vaardigheden
1.academisch denken, werken en handelen
2 communicatieve vaardigheden
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
5. hanteren van wetensch. instrumentarium
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
3. organisatorische vaardigheden
- AC11ANALYS; AC21SCHRIJF
- AC22PRESENT; AC23DISCUS
- AC11ANALYS; AC21SCHRIJF
- AC22PRESENT; AC23DISCUS
- AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
- AC22PRESENT; AC27ICT
- AC31SAMENW
- OZ3VAKSPEC
- AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
- AC22PRESENT; AC27ICT
- AC31SAMENW
- OZ3VAKSPEC
- AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
-AC22PRESENT; AC27ICT
- AC31SAMENW
- AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
- AC22PRESENT; AC27ICT
- AC31SAMENW
- OZ13VERZAM; OZ14VERWERK
1. academisch denken werken en handelen
2. comunicatieve vaardigheden
4. kennis hanteren in een bredere context
- AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
- AC22PRESENT
- AC31SAMENW
24
- AC32PLANMAT
- OZ1INTEGRAAL; Z12OPZET; OZ13VERZAM;
- OZ14VERWERK; OZ15RAPPSCHR;
OZ3VAKSPEC
- AC22PRESENT
- AC31SAMENW
-
AC22PRESENT; AC27ICT
AC31SAMENW
OZ13VERZAM; OZ14VERWERK
AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
AC22PRESENT; AC27ICT
AC31SAMENW
OZ13VERZAM; OZ14VERWERK
AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
AC22PRESENT; AC27ICT
AC31SAMENW
OZ13VERZAM; OZ14VERWERK
AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
AC22PRESENT
AC31SAMENW
AC11ANALYS; AC12SYNTHES; AC21SCHRIJF
AC22PRESENT
AC31SAMENW
OZ13VERZAM; OZ14VERWERK
AC21SCHRIJF
AC22PRESENT
AC31SAMENW
AC21SCHRIJF
AC22PRESENT
AC31SAMENW
4.4
Cursusbeschrijvingen
TAALVERWERVING ITALIAANS I
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200200175
1, 4
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur, Taal- en cultuurstudies
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
Geen
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
n.v.t.
Bronnen voor zelfstudie:
n.v.t.
Voertaal:
Nederlands en Italiaans
Opmerking:
Voor deze cursus geldt een plaatsingscommissie. Voor meer informatie,
zie www.let.uu.nl/italiaans
Inhoud:
In deze cursus maakt de student zich een elementaire kennis van het Italiaans eigen. Daarbij
komen zowel de grammatica als de lees-, luister- en spreekvaardigheid aan bod. Deze
verschillende componenten van de taalverwerving worden aangeboden met ondersteuning van
een interactief en multimediaal computerleerprogramma, Dentro l'italiano. De student volgt dit
computerleerprogramma onder begeleiding in groepsverband(2 uur practicum per week).
Daarnaast worden er extra uren ingeroosterd, waarin de student zelfstandig extra kan oefenen
met het computerleerprogramma.
De uitspraak van het Italiaans wordt zelfstandig geoefend met behulp van een CD-rom
Daarnaast volgt de student wekelijks een werkcollege (3 uur). Tijdens dit werkcollege wordt de
grammatica van het Italiaans toegelicht en komen de andere vaardigheden aan bod.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus beschikt de student over een elementaire beheersing van het Italiaans,
zowel wat betreft kennis van de grammatica als wat betreft de lees-, luister-, schrijf- en
spreekvaardigheid.
Contactpersoon:
drs. J.T. van Houcke
Docenten:
drs. J.T. van Houcke
dr. M. Pinto
Feedback:
Studenten krijgen voortdurend feedback via het computerleerprogramma
Bereikbaarheid:
[email protected]@let.uu.nl
Werkvormen:
Individueel 1 x per week 2 uur
Talenpracticum 1 x per week 2
uur
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Voorbereiding bijeenkomsten:
De student bereidt per bijeenkomst een aantal oefeningen
voor, zowel binnen het computerleerprogramma als met behulp
van de overige leermiddelen. Tevens maakt de student
wekelijks een aantal leesopdrachten. De student moet vóór elk
werkcollege de stof van het voorafgaande college bestuderen
en verwerken d.m.v. extra oefeningen en met behulp van het
computerprogramma Hologram.
Bijdrage aan groepswerk:
Van de student wordt een actieve deelname aan de
werkgroepen verwacht.
25
Toetsen:
Computeropdracht
(Verrichtingen in het
computerleerpr.; 25 pt.)
Test (25 pt.)
Toets (50 pt.)
Deadlines:
1) Verrichtingen in het computerleerprogramma: week 1-8
2) Tussentijdse schriftelijke tests: nog niet bekend
3) Eindtoets: week 9 of 10
Wat wordt er beoordeeld:
Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis heeft
verworven van de elementaire grammatica van het Italiaans,
en in staat is deze kennis toe te passen; tevens wordt
beoordeeld in welke mate de student zich de praktische
taalvaardigheid in het Italiaans heeft eigen gemaakt.
Aspecten van academische vorming:
Communicatieve vaardigheden
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Thematische woordenschat Italiaans, Intertaal 1e druk 2002.
- Marco Mezzadri, Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra edizioni,
nieuwste uitgave.
- Marco Mezzadri, Chiavi (behorende bij grammatica essenziale)
- Marco Svolacchia, Suoni, accento e intonazione, Bonacci,Roma, 2000
- T.Marin, Primo Ascolto(libro dello studente)Edilingua, 2002(alleen het boek!)
CD-rom
- CD-rom Uitspraakoefeningen CD-rom Hologram grammaticaoefeningen
Literatuur
- Brinker, J.H., Prisma grammatica Italiaans, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, editie 1997 en
later.
Reader
- reader Grammatica TV1
Kosten:
EUR 100,00 (Verplicht Materiaal)
26
TAALVERWERVING ITALIAANS II
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200200176
2
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur, Taal- en cultuurstudies
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
1) elementaire kennis van de Italiaanse grammatica
2) elementaire lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid in het Italiaans
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Taalverwerving Italiaans I, cursuscode 200200175
Bronnen voor zelfstudie:
De eerste 8 leseenheden (cd-rom 1) van het computerleerprogramma Dentro l'italiano, Milaan,
DIDAEL Web Knowledge Company, 2000.
Voertaal:
Nederlands, Italiaans
Opmerking:
Inhoud:
In deze cusus werkt de student aan het ontwikkelen en aanvullen van zijn/haar elementaire
kennis van het Italiaans. Daarbij komen zowel de grammatica als de verschillende vaardigheden
aan bod. Het leerproces wordt ondersteund door een interactief en multimediaal
computerleerprogramma, Dentro l'italiano. De student volgt dit computerleerprogramma onder
begeleiding in groepsverband(2 uur practicum per week). Er worden daarnaast extra uren
ingeroosterd waarin de student zelf verder kan oefenen. Daarnaast volgt de student wekelijks een
werkcollege(3 uur), waarin de grammatica wordt toegelicht en de lees-, luister- en
schrijfvaardigheid worden geoefend.
De spreekvaardigheid wordt apart geoefend (1 uur per week)
De uitspraak wordt geoefend met behulp van een CD-rom.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus beschikt de student over een basale beheersing van het Italiaans, zowel
wat betreft kennis van de grammatica als wat betreft de lees-, luister-, schrijf- en
spreekvaardigheid.
Contactpersoon:
drs. J.T. van Houcke
Docenten:
drs. A. Accorsi
Feedback:
Studenten krijgen voortdurend feedback via het computerleerprogramma.
Bereikbaarheid:
Docenten zijn bereikbaar via email ([email protected];
[email protected]) ); spreekuren kunnen per onderwijsperiode
wisselen; zie hiervoor het mededelingenbord Italiaans op Kromme Nieuwe
Gracht 29.
drs. J.T. van Houcke
Feedback:
Studenten krijgen voortdurend feedback via het computerleerprogramma.
Bereikbaarheid:
Docenten zijn bereikbaar via email ([email protected] );
spreekuren kunnen per onderwijsperiode wisselen; zie hiervoor het
mededelingenbord Italiaans op Kromme Nieuwe Gracht 29.
27
Werkvormen:
Talenpracticum 3 x per week 2
uur
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Toetsen:
Computeropdracht
(Verrichtingen in het
computerleerpr.; 25 pt.)
Test (25 pt.)
Toets (50 pt.)
Deadlines:
1) Verrichtingen in het computerleerprogramma: week 1-8
2) Tussentijdse schriftelijke tests: nog niet bekend
3) Eindtoets: week 9 of 10
Wat wordt er beoordeeld:
Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis heeft
verworven van de basisgrammatica van het Italiaans, en in
staat is deze kennis toe te passen; tevens wordt beoordeeld in
welke mate de student zich de praktische taalvaardigheid in het
Italiaans heeft eigen gemaakt.
Aspecten van academische vorming:
Verrichtingen in het computerleerpr.
Communicatieve vaardigheden
Toets
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen,
schrijven, herschrijven en afwerken
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Thematische woordenschat Italiaans, Intertaal 1e druk 2002
- Marco Mezzadri , Chiavi (behorende bij grammatica essenziale)
- Marco Svolacchia, Suoni, accento e intonazione, Bonacci,Roma,2000
- Marco Mezzadri, Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra ed., nieuwste
uitgave
- T.Marin, Ascolto medio(libro dello studente), Edilingua, 2002.
Literatuur
- Brinker, J.H., Prisma grammatica Italiaans, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, editie 1997 en
later.
Reader
- reader werkcollege Taalverwerving 2
Aanbevolen studiemateriaal:
CD-rom
- CD-rom Uitspraak (wordt op 1e college aangeboden) CD-rom Hologram grammaticaoefeningen
Kosten:
EUR 100,00 (Verplichte Materialen)
28
TAALVERWERVING ITALIAANS III
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200200177
3
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
1) basiskennis van de Italiaanse grammatica
2) basale lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid in het Italiaans
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Taalverwerving Italiaans II, cursuscode 200200176
Bronnen voor zelfstudie:
De eerste 16 leseenheden (cd-rom 1+2) van het computerleerprogramma Dentro l'italiano,
Milano, DIDAEL Web Knowledge Company, 2000.
Voertaal:
Nederlands, Italiaans
Opmerking:
Inhoud:
In deze cursus werkt de student aan het verder ontwikkelen en aanvullen van zijn/haar kennis
van het Italiaans. Dit betreft zowel de grammatica als de lees-, schrijf-, luister-,en
spreekvaardigheid.Het leerproces wordt ondersteund door gebruik van het interactieve en
multimediale computerleerprogramma Dentro l'italiano.De student volgt dit
computerleerprogramma onder begeleiding in groepsverband (2 uur per week practicum). Er
worden extra uren ingeroosterd, waarop de student zelf extra kan oefenen met het
computerprogramma. Daarnaast volgt de student wekelijks een werkcollege (3 uur); hierin wordt
de grammatica toegelicht en worden de lees- en schrijfvaardigheid geoefend.
De luister- en spreekvaardigheid worden apart geoefend (1 uur per week).
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus beschikt de student over een gedegen basiskennis van het Italiaans,
zowel wat betreft kennis van de grammatica als wat betreft de lees-, luister-, schrijf- en
spreekvaardigheid.
Contactpersoon:
drs. A. Accorsi
Docenten:
drs. A. Accorsi
Feedback:
Studenten krijgen voortdurend feedback via het computerleerprogramma.
Bereikbaarheid:
via de e-mail ([email protected])
Werkvormen:
Talenpracticum 3 x per week 2
uur
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Toetsen:
Computeropdracht
(Verrichtingen in het
computerleerpr.; 25 pt.)
Test (25 pt.)
Toets (50 pt.)
Deadlines:
1) Verrichtingen in het computerleerprogramma: week 1-8
2) Tussentijdse schriftelijke tests: nog niet bekend
3) Eindtoets: week 9 of 10
Wat wordt er beoordeeld:
Beoordeeld wordt in hoeverre de student kennis heeft
verworven van de basisgrammatica van het Italiaans, en in
staat is deze kennis toe te passen; tevens wordt beoordeeld in
welke mate de student zich de praktische taalvaardigheid in het
29
Italiaans heeft eigen gemaakt.
Aspecten van academische vorming:
Communicatieve vaardigheden
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Thematische woordenschat Italiaans, Intertaal 1e druk 2002.
- Marco Mezzadri, Grammatoca essenziale della lingua italiana con esercizi, Guerra edizioni,
nieuwste uitgave.
- Marco Mezzadri, Chiavi (behorende bij grammatica essenziale)
- T. Marin, Ascolto avanzato (libro dello studente)
CD-rom
- CD-rom Hologram, grammaticaoefeningen
Literatuur
- Brinker, J.H., Prisma grammatica Italiaans, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, editie 1997 en
later.
Reader
- reader(s) Taalverwerving 3
Kosten:
EUR 90,00 (Verplichte Materialen)
30
TAALVERWERVING ITALIAANS IV: GRAMMATICA EN TEKSTBEGRIP
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400166
1
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
1. ITA-TAALVERWERVING 3 ITALIAANS (199200834) of ITA- TAALVERWERVING 3 ITALIAANS
(200100135) of ITA-TAALVERWERVING III (200200177)
Veronderstelde voorkennis:
basiskennis van het Italiaans
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Taalverwerving Italiaans I t/m III,
Voertaal:
Opmerking:
Italiaans/Nederlands
Inhoud:
Nei corsi di Italiano IV-VI vengono trattati e approfonditi alcuni argomenti complessi della
grammatica italiana. Nello stesso tempo viene data maggiore attenzione alla forma e al contenuto
della lingua. Le competenze accademiche vengono esercitate in attività, in cui gli studenti
imparano ad analizzare, a fare un resoconto e a presentare una relazione sia orale che scritta su
argomenti di diverso tipo e crescente difficoltà, fino alla stesura della tesina finale.
Il corso si articola in due parti. Nella prima, dedicata all'apprendimento della grammatica, viene
trattato il fenomeno della subordinazione (sintassi della frase complessa, uso dei tempi e modi
nelle subordinate, concordanza dei tempi), con particolare attenzione alla terminologia
grammaticale.
Nella seconda vengono offerti ogni settimana temi e problemi d'attualità, che riguardano la realtà
socioculturale dell'Italia. Intorno a queste unità tematiche vengono svolte diverse attività ed
esercizi, che hanno lo scopo di esercitare le abilità linguistiche dello studente (lettura, ascolto,
scrittura, conversazione), soprattutto l'espressione orale e scritta. Particolare attenzione viene
dedicata all'arricchimento del lessico e all'uso delle diverse varietà dell'italiano.
Cursusdoelen:
Lo studente deve possedere una discreta conoscenza delle struttura grammaticali dell'italiano e
della terminologia grammaticale.Lo studente deve essere in grado di selezionare, organizzare e
riassumere informazioni, di formulare un proprio punto di vista e di presentare una relazione sia
orale che scritta su un argomento d'attualità di difficoltà medio-alta.
Contactpersoon:
drs. A. Accorsi
Docenten:
drs. A. Accorsi
dr. R.M. Speelman
Feedback:
feedback wordt tijdens de contacturen gegeven
Bereikbaarheid:
Docenten zijn bereikbaar via e-mail([email protected] /
[email protected])
Werkvormen:
Werkcollege 1 1 x per week 2
uur
Werkcollege 2 2 x per week 2
uur
Voorbereiding bijeenkomsten:
De student bereidt per bijeenkomst een of meerdere
onderwerpen uit de Italiaanse grammatica, c.q. een of meer
thematische eenheden met de daarbij behorende schriftelijke
en mondelinge oefeningen, voor.
31
Bijdrage aan groepswerk:
Van de student wordt een actieve deelname aan de discussie in
de klas verwacht, alsmede een wekelijkse bijdrage in de vorm
van mondelinge en schriftelijke individuele of
groepsopdrachten en referaten
Toetsen:
Eindtoets (30 pt.)
Schriftelijk tentamen (40 pt.)
Toets 1 (10 pt.)
Toets 2 (20 pt.)
Wat wordt er beoordeeld:
Kennis van en inzicht in de grammatica van het
Italiaans.Vaardigheid in het lezen, analyseren, samenvatten
van teksten, van algemene aard, en de vaardigheid daarover te
debatteren en mondeling en schriftelijk te refereren.
Aspecten van academische vorming:
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- M. Dardano/P. Trifone, Grammatica Italiana, Bologna, Zanicchelli, 1997 (3a ed.)
Reader
EUR 50,00
Kosten:
32
TAALVERWERVING V: SCHRIJVEN, HERSCHRIJVEN EN PRESENTEREN
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501050
3
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
1. ITA-TAALVERWERVING 4 ITALIAANS (199200833) of ITA-TAALVERWERVING 4 ITALIAANS
(200100136) of ITA-TAALVERWERVING IV (200300421)
Veronderstelde voorkennis:
basiskennis Italiaanse grammatica; goed tekstbegrip van het Italiaans en het Nederlands
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Taalverwerving I t/m IV
Voertaal:
Nederlands
Opmerking:
Inhoud:
In de cursussen TV Italiaans IV-VI worden enkele moeilijke onderwerpen van de grammatica
herhaald en verdiept. Tegelijk wordt ook de aandacht voor vorm en inhoud van de taal
aangescherpt.
Met opdrachten worden academische vaardigheden geoefend. Studenten leren hun bevindingen
te analyseren, te rapporteren en te presenteren, schriftelijk, mondeling. De bronnen van waaruit
de student werkt en het materiaal dat hij gebruikt worden, naarmate het curriculum vordert,
wetenschappelijker, ter voorbereiding van het bacheloreindwerkstuk, waarin hij zijn standpunt en
analyse neerzet en kan verdedigen.
Component grammatica: In de cursus wordt de student getraind in het gebruik van voorzetsels in
het Italiaans. Dat gebeurt aan de hand van een studiepakket, dat een theorie-en oefengedeelte
omvat. Tevens gaat de cursus in op verschillen tussen voorsetsels in het Italiaans en in het
Nederlands.
Component schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid:Er worden verschillende vaardigheden
geoefend, zoals het schrijven, het begrijpen en herformuleren van wetenschappelijke teksten en
ook het vertalen van teksten. Met vertalen wordt beoogd het niveau van de taalverwerving te
verhogen en de student vertrouwd te maken met de problematiek van het vertalen, met het oog
vooral op de contrastieve problemen tussen het Italiaans en het Nederlands.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student in staat eenvoudige informatieve teksten in het Italiaans en
in het Nederlands te vertalen. De student kan mondeling en schriftelijk wetenschappelijke teksten
presenteren of verslag doen van een eigen onderzoekje.
Contactpersoon:
drs. A. Accorsi
Docenten:
drs. A. Accorsi
Feedback:
tijdens contacturen
Bereikbaarheid:
via e-mail:[email protected]
drs. J.T. van Houcke
Feedback:
tijdens contacturen
Bereikbaarheid:
via e-mail: [email protected]
33
Toetsen:
Eindtoets (40 pt.)
Referaat (30 pt.)
Verslag (30 pt.)
Wat wordt er beoordeeld:
a. De vaardigheid om eenvoudige informatieve teksten van
bescheiden omvang(circa 250 wrdn) uit het Nederlands en het
Italiaans te vertalen en daaruit voortvloeiend inzicht in de
contrastieve problematiek van het vertalen.
b. tekstbegrip van wetenschappelijke teksten en mondeling en
schriftelijk verslag ervan kunnen doen.
Aspecten van academische vorming:
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Verplicht studiemateriaal:
Reader
- 3 readers
Aanbevolen studiemateriaal:
Woordenboek
- Lo Cascio, E., red., Handwoordenboek Italiaans-Nederlands/Nederlands-Italiaans, Utrecht, Van
Dale, 2001 (2 delen)
Kosten:
EUR 10,00 (Verplicht materiaal)
EUR 85,00 (aanbevolen literatuur)
34
INLEIDING ITALIAANSE LETTERKUNDE (CATEGORIE 1)
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200300679
4
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
a) passieve kennis van het Italiaans
b) bekendheid met literaire vorm- en structuuranalyse en met de grondslagen van de
literatuurwetenschap
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
a) Taalverwerving Italiaans I t/m III, cursuscodes 200200175, 200200176 en 200200177
b) Inleiding Literatuurwetenschap
Bronnen voor zelfstudie:
a) Het computerleerprogramma Dentro l'italiano, Milano, DIDAEL Web Knowledge Company,
2000.
b) Reader Inleiding Literatuurwetenschap (code 1606).
Voertaal:
Nederlands & Italiaans
Opmerking:
Inhoud:
In deze cursus wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Italiaanse
letterkunde. Van de vroege Middeleeuwen reizen we door de tijd, via Renaissance, Barok en
Verlichting, naar de Romantiek en naar de moderne en postmoderne literatuur. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van een literatuurgeschiedenis in het Italiaans en van een aantal primaire
teksten: gedichten, korte verhalen en fragmenten uit romans en toneelstukken. Deze teksten
worden bestudeerd en geanalyseerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan vorm- en
structuuraspecten, in aansluiting op hetgeen de student heeft geleerd in de cursus Inleiding
Literatuurwetenschap. Bovendien worden de teksten in verband gebracht zowel met de
historische context als met ontwikkelingen in de kunsten (muziek, schilderkunst en film).
De cursus heeft het karakter van een hoor- en werkcollege, waarbij de stof behandeld wordt
mede aan de hand van de inbreng van de studenten. Daarnaast worden practica aangeboden,
waarin studenten begeleid worden in het voorbereiden van hun inbreng. Per werkcollege wordt
door de deelnemers een opdracht voorbereid, die tijdens het college worden gepresenteerd en
besproken. Verder leest elke student individueel een aantal moderne Italiaanse verhalen en doet
daar schriftelijk verslag van.
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus beschikt de student over een globale kennis van de geschiedenis van de
Italiaanse letterkunde en over een meer specifieke kennis van enkele teksten hieruit. Tevens is
de student in staat informatie op het gebied van de Italiaanse letterkunde te verzamelen en
schriftelijk en mondeling te presenteren.
Contactpersoon:
dr. R.M. Speelman
Docenten:
dr. R.M. Speelman
Feedback:
Feedback wordt tijdens de contacturen gegeven; de beoordeling van het
werkstuk wordt een week na het inleveren schriftelijk gemotiveerd; de
beoordeling van het verslag wordt in week 10 bekend gemaakt en in week
11 toegelicht.
Bereikbaarheid:
via email ([email protected])
35
Werkvormen:
Werkcollege 1 3 x per week 2
uur
Toetsen:
Opdracht(en) (30 pt.)
Schriftelijk tentamen (20 pt.)
Schriftelijk tentamen 1
(Schriftelijk tentamen; 30 pt.)
Verslag (20 pt.)
Deadlines:
Opdracht 1: week 2
Opdracht 2: week 3
Opdracht 3: week4
Opdracht 4: week 6
Opdracht 5: week 7
Opdracht 6: week 9
Verslag: week 9
Aspecten van academische vorming:
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Verplicht studiemateriaal:
Literatuur
- Ferroni, Giulio, Profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola, laatste druk (in
twee delen).
Reader
- Reader: Inleiding Italiaanse letterkunde.
Aanbevolen studiemateriaal:
Literatuur
- Van Dooren, Frans, Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur, Amsterdam,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999.
- Brand, Peter, e.a, The Cambridge History of Italian Literature, Cambridge, Cambridge U.P.,
1996.
Kosten:
EUR 50,00 (Verplicht materiaal)
EUR 77,50 (Aanbevolen materiaal)
36
INLEIDING ITALIAANSE TAALKUNDE
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400770
4
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
a) Elementaire kennis van het Italiaans
b) Bekendheid met elementaire begrippen uit de grammatica en met de grondslagen van de
taalwetenschap.
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
a) Taalverwerving Italiaans I, cursuscode 200200175
b) Inleiding Taalwetenschap, dan wel een cursus Inleiding taalkunde van ee andere vreemde taal
Voertaal:
Nederlands, Italiaans
Inhoud:
Deze cursus stelt de hedendaagse Italiaanse taal als studieobject centraal en wil tevens de
student een voorproefje bieden van een aantal invalshoeken van waaruit men naar taal kan
kijken.
Hier kiezen we voor de volgende invalshoeken:
- taal & maatschappij: het standaard Italiaans en zijn variëteiten
- taal & structuur: de syntactische, morfologische en fonologische eigenschappen van het
Italiaans
- Italiaans leren als T2
--
De cursus heeft het karakter van een werkcollege, waarbij de stof behandeld wordt mede aan de
hand van de inbreng van de studenten. Iedere week introduceert de docent een nieuw
onderwerp. De deelnemers bestuderen de betreffende stof thuis en tijdens de werkcolleges
maken ze daar samenvattingen of schema’s van, die vervolgens voor de hele groep, elektronisch,
beschikbaar gesteld worden. Wetenschappelijke artikelen in het Italiaans worden tijdens het
werkcollege onder begeleiding van de docent doorgenomen.
Iedere week wordt een toets afgenomen en een practicumopdracht uitgereikt. De toetsen dienen
als voortgangscontrole en als oefeningen voor de eindtoets. De practicumopdrachten worden
thuis voorbereid en tijdens het college gepresenteerd (liefst d.m.v. moderne
presentatietechnieken). Deze presentaties vormen het uitgangspunt voor een debat.
De cursus wordt afgesloten met een eindtoets.
Cursusdoelen:
Na afloop van deze cursus beschikt de student over een globale kennis van de belangrijkste
structurele eigenschappen van de Italiaanse taal, van de positie die deze taal(variëteit) in de
Italiaanse maatschappij inneemt en van de problematiek rondom het leren van het Italiaans als
T2. Tevens is de student in staat informatie op het gebied van de Italiaanse taalkunde te
verzamelen, hierover schriftelijk en mondeling te rapporteren en naar aanleiding hiervan een
debat te voeren.Tenslotte beschikt de student over de basiskennis van een aantal taalkundige
disciplines die haar/hem in staat stellen taalkunde cursussen op hoger niveau, binnen en buiten
de opleiding Italiaans, met succes te volgen.
Contactpersoon:
dr. M. Pinto
Docenten:
dr. M. Pinto
Feedback:
Wekelijks, bij inleveren van de opdrachten en bij het bespreken van de
practicaopdrachten.Binnen 10 dagen na eindtoets.
37
Bereikbaarheid:
Via e-mail: [email protected]
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
De student bereidt per bijeenkomst de aangegeven literatuur
voor. Tevens maakt zij/hij de daarbij horende opdrachten en
levert deze in schriftelijke vorm voorafgaand aan de
bijeenkomst in bij de docent (via e-mail of in WebCT).
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
De student neemt actief deel aan het werk in subgroepen die
belast worden met het voorbereiden van practicaopdrachten,
en aan het debat in de werkcolleges. Daarnaast kan de student
gevraagd worden een mondelinge presentatie te verzorgen.
Enige handigheid met presentatietechnieken wordt
verondersteld.
Toetsen:
Actieve deelname (30 pt.)
Opdracht(en) (20 pt.)
Toets (50 pt.)
Aspecten van academische vorming:
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en
evalueren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie
('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- M. Dardano/P. Trifone, Grammatica Italiana, Bologna, Zanicchelli, 1997 (3a ed.)
Kosten:
EUR 30,00
38
EINDWERKSTUK BA ITALIAANS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
3
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200200754
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
Gedegen kennis van de Italiaanse grammatica; gedegen beheersing van het Italiaans; globale
kennis van de Italiaanse taalkunde, letterkunde en cultuur.
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Diverse cursussen op niveau 2 uit het aanbod van de opleiding Italiaans.
Bronnen voor zelfstudie:
Voertaal:
Opmerking:
Italiaans of Nederlands
Binnen de BA Italiaanse taal en cultuur dient het eindwerkstuk in het
Italiaans geschreven te worden.
Inhoud:
De student voert in overleg met een docent van de opleiding een onderzoek uit op het gebied
van de Italiaanse taal en cultuur en doet hiervan schriftelijk in het Italiaans verslag.
De omvang van het onderzoek kan variëren.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student in staat zelfstandig onderzoek te verrichten op een
deelgebied van de Italiaanse taalkunde, letterkunde of cultuur, en hiervan in correct Italiaans en
volgens normen van wetenschappelijkheid schriftelijk verslag te doen.
Contactpersoon:
dr. J.A.M. van der Helm
Docenten:
Individueel
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkvormen:
Individuele begeleiding
Individueel
In overleg met de begeleidende docent levert de student op de
overeengekomen deadline het schriftelijk in het Italiaans
uitgewerkte verslag van een onderzoek in.
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Schriftelijk werkstuk
Deadlines:
Eindwerkstuk
Deadlines worden in overleg tussen de student en de
begeleidende docent vastgesteld.
Wat wordt er beoordeeld:
Eindwerkstuk
Beoordeeld wordt in hoeverre de student in staat is zelfstandig
een wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied
van de Italiaanse taalkunde, letterkunde dan wel cultuurkunde,
en hiervan schriftelijk in het Italiaans verslag te doen.
Aspecten van academische vorming:
Eindwerkstuk
Planmatig werken
Onderzoeksvaardigheden integraal
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data verzamelen / produceren
Materiaal / data analyseren en verwerken
39
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek
Kosten:
Nog onbekend
40
ITALIAANSE CULTUUR: ITALIE OP Z'N ITALIAANS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200500140
3
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
U moet minimaal 30 punten voor categorie 1 hebben behaald
Veronderstelde voorkennis:
Globale kennis van de geschiedenis van Italië sedert 1800
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Italië in Europese context (cursuscode 200400769)
Bronnen voor zelfstudie:
Jaap van Osta, Geschiedenis van het moderne Italië, Den Haag, 1991
Voertaal:
Nederlands
Inhoud:
Italië is een land dat buitenlanders blijft verbazen, ten positieve en ten negatieve. De huidige
Italiaanse samenleving is dan ook in een aantal opzichten fundamenteel "anders". Dat leidt niet
alleen tot bewondering en weerzin, maar ook tot het ontstaan van stereotiepen en van
interculturele misverstanden.
In deze cursus maken studenten kennis met wat Italië in de ogen van buitenlanders onderscheidt,
en zij leren de historische en culturele achtergronden hiervan begrijpen. Daarbij gaat de aandacht
in het bijzonder uit naar een drietal sectoren van de huidige Italiaanse samenleving: de politiek,
de economie en de media. In dit kader komen tevens verschijnselen aan bod als: de rol van de
familie, man-vrouw verhoudingen, georganiseerde criminaliteit, omgangsvormen, sport en
populaire cultuur.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus beschikt de student over een gedegen kennis van een aantal aspecten
van de hedendaagse Italiaanse samenleving die als onderscheidend gelden. Tevens is de student
in staat specifieke aspecten hiervan zelfstandig te bestuderen en hierover zowel mondeling als
schriftelijk te rapporteren. Daarnaast heeft de student inzicht in de wijze waarop beeldvorming
rond Italië tot stand komt en in de interculturele mechanismen waarop deze beeldvorming stoelt.
Contactpersoon:
prof.dr. H.A. Hendrix
Docenten:
prof.dr. H.A. Hendrix
Feedback:
Feedback wordt tijdens de contacturen gegeven; de beoordeling van het
werkstuk wordt een week na het inleveren schriftelijk gemotiveerd; de
beoordeling van het referaat wordt individueel mondeling toegelicht.
Bereikbaarheid:
Via email: [email protected]
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
De student bereidt per bijeenkomst de aangegeven literatuur
voor en werkt de daarbij behorende opdrachten schriftelijk uit.
Daarnaast verzamelt de student informatie met betrekking tot
een onderwerp naar keuze uit de behandelde stof en
rapporteert hierover in een mondeling referaat. Bij het referaat
wordt gebruik gemaakt van diverse presentatietechnieken
(sheets, dia's, powerpoint, etc.).
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
41
De student neemt actief deel aan het werk van de groep,
beoordeelt de inbreng en het referaat van de medestudenten
en neemt deel aan de discussie die naar aanleiding hiervan
gevoerd wordt. De student neemt actief deel aan het werk in
een subgroep die de opdracht krijgt gezamenlijk een schriftelijk
werkstuk te maken over een onderwerp naar keuze uit de
behandelde stof.
Toetsen:
Actieve deelname (10 pt.)
Nota (15 pt.)
Referaat (25 pt.)
Schriftelijk tentamen (50 pt.)
Deadlines:
Conform het rooster van de cursus dat tijdens de eerste
bijeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
Wat wordt er beoordeeld:
Studenten worden beoordeeld op de volgende punten: a)
kennis van een aantal aspecten van de hedendaagse Italiaanse
samenleving die als onderscheidend gelden;b) vaardigheid
specifieke aspecten hiervan zelfstandig te bestuderen en
hierover zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren;c)
inzicht in de wijze waarop beeldvorming rond Italië tot stand
komt en in de interculturele mechanismen waarop deze
beeldvorming stoelt.
Aspecten van academische vorming:
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen,
schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en
evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Verplicht studiemateriaal:
Literatuur
- Paul GINSBORG, Italy and Its Discontents: Family, Civil Society, State, 1980-2001, London,
Penguin, 2001 (ook in Italiaanse versie verkrijgbaar)
- Maarten VEEGER, Een verleidelijk theater. Cultuurwijzer voor het Italiaanse leven, Amsterdam,
Bert Bakker, 2005
Kosten:
EUR 40,00
42
ITALIAANSE LETTEREN EN CULTUUR VAN DE MIDDELEEUWEN 1: DANTE
EN DE DIVINA COMMEDIA
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200500152
2
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
U moet minimaal 15 punten voor categorie 2 hebben behaald
Veronderstelde voorkennis:
1. gedegen basiskennis van het Italiaans
2. globale kennis van de geschiedenis van de Italiaanse letterkunde
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
1. Taalverwerving Italiaans I-III.
2. Inleiding Italiaanse letterkunde
Voertaal:
Italiaans en Nederlands
Opmerking:
Deze cursus alterneert met de cursus Italiaanse letteren en cultuur van de
Middeleeuwen 1: Dante en tijdgenoten, 2002...
Inhoud:
In deze cursus staat de studie van de Divina Commedia centraal. De tekst van Dantes
meesterwerk wordt ingeleid door de structuur van de hierin beschreven denkbeeldige reis door
Hel, Louteringsberg en Paradijs toe te lichten aan de hand van vroege illustraties. Vervolgens
wordt een aantal passages uit de tekst in het Italiaans bestudeerd. Studenten concentreren zich
daarbij op enkele specifieke passages of thema’s, waarover zij een referaat verzorgen en
vervolgens een eindwerkstuk in het Italiaans schrijven.
Deze cursus wordt tweejaarlijks aangeboden: 2005-2006/2007-2008. In de overige jaren wordt
de cursus Italiaanse letteren en cultuur van de Middeleeuwen 2: Letteratura en cultura del
Trecento aangeboden.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student in staat Dantes Divina Commedia in oorspronkelijke vorm
zelfstandig te lezen. Tevens is de student in staat specifieke passages uit de tekst te duiden,
mede in het licht van de wetenschappelijke discussies daaromtrent, en hiervan schriftelijk in het
Italiaans verslag te doen. Tevens is de student in staat specifieke passages uit de tekst te duiden,
mede in het licht van de wetenschappelijke discussies daaromtrent, en hiervan schriftelijk in het
Italiaans verslag te doen.
Contactpersoon:
dr. J.A.M. van der Helm
Docenten:
dr. J.A.M. van der Helm
Feedback:
via digitale leeromgeving
Bereikbaarheid:
[email protected]
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
3 uur
Toetsen:
Opdracht(en) (10 pt.)
Referaat (20 pt.)
Schriftelijk tentamen (40 pt.)
Schriftelijk werkstuk (30 pt.)
Deadlines:
Referaten in week 5, schriftelijk tentamen in week 8
Wat wordt er beoordeeld:
In deze cursus wordt de student op drie punten beoordeeld:
1. de kennis van het werk van Dante en van de Divina
Commedia in het bijzonder
2. de vaardigheid de Divina Commedia in haar oorspronkelijke
43
vorm te lezen en te duiden
3. de vaardigheid informatie, waaronder wetenschappelijke
literatuur, met betrekking tot het werk van Dante te
verzamelen en hiervan schriftelijk en mondeling in het Italiaans
verslag te doen met behulp van diverse presentatietechnieken.
Aspecten van academische vorming:
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen,
schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en
evalueren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie
('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Dante Alighieri, Commedia, Inferno, Purgatorio, Paradiso, a cura di E. Pasquini e A. Quaglio,
Garzanti, 1986 (1a ed.) ISDN 88-11-36337-3
- Ferroni, Giulio, profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola laatste druk (in
twee delen)
Diverse
- WebCT dante en de Divina Commedia
Kosten:
EUR 40,00
EUR 32,00
44
ITALIAANSE LETTEREN EN CULTUUR VAN DE RENAISSANCE EN
BAROK1: CULTUUR VAN DE RENAISSANCE
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501038
1
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
passieve kennis van het Italiaans
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Taalverwerving Italiaans I t/m IV
Voertaal:
Nederlands en Italiaans
Opmerking:
Deze cursus wordt tweejaarlijks aangeboden: de volgende cursusjaren zijn
dus 2005-2006, 2007-2008, enz.
Inhoud:
De Renaissance, een van de grootste bloeiperioden uit de Weserse cultuurgeschiedenis, is rond
1400 in Italië ontstaan en heeft zich vervolgens over de rest van Europa verbreid. De cultuur van
de Renaissance kon tot ontwikkeling komen dankzij een unieke wisselwerking tussen kunsten,
letteren en denken. In deze cursus wordt deze wisselwerking bestudeerd en worden de
verschillende stadia waarin de Renaissancecultuur zich in Italië manifesteerde gevolgd, vanaf de
humanistische werken van Petrarca via de werken van vijftiende-eeuwse auteurs als Bruni,
Alberti, Palmieri, Pico en de dichters rond Lorenzo de’ Medici, tot het begin van de zestiende
eeuw. Italiaanse teksten worden in hun oorspronkelijke vorm gelezen, Latijnse teksten in
vertaling.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student vertrouwd met het lezen van teksten uit de Italiaanse
Renaissance in hun oorspronkelijke vorm. Tevens is hij in staat deze teksten te duiden, te
plaatsen in hun specifieke context en hiervan verslag te doen.
Contactpersoon:
dr. R.M. Speelman
Docenten:
dr. R.M. Speelman
Feedback:
feedback wordt tijdens contacturen gegeven; de beoordeling van het
werkstuk wordt een week na het inleveren mondeling of schriftelijk
gemotiveerd.
Bereikbaarheid:
via e-mail ([email protected])
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkvormen:
De student bereidt per bijeenkomst de aangegeven literatuur
Hoorcollege 1 x per week 2 uur
Werkcollege 2 x per week 3 uur voor en werkt de daarbij behorende opdrachten schriftelijk uit.
Daarnaast verzamelt de student informatie met betrekking tot
een onderwerp naar keuze over de periode waarover de cursus
gaat en rapporteert hierover in een mondeling referaat. Hierbij
wordt gebruik gemaakt vand iverser presentatietechnieken
(sheets, dia's, powerpoint, etc.)
Bijdrage aan groepswerk:
De student neemt actief deel aan het werk van de groep,
beoordeelt de inbreng en het referaat van medestudenten en
neemt deel aan discussie hierover. De student neemt actief
deel aan het werk in een subgroep die de opdracht krijgt
gezamenlijk een schriftelijk werkstuk te maken over een
onderwerp naar keuze uit de stof.
45
Toetsen:
Actieve deelname (10 pt.)
Referaat (25 pt.)
Tentamen (45 pt.)
Schriftelijk werkstuk (20 pt.)
Deadlines:
werkstuk (humanistenportret): week 4
referaat: week 6-8
eindtoets: week 9 of 10
Wat wordt er beoordeeld:
In deze cursus wordt de student op drie punten beoordeeld:
a) de kennis van de cultuur van de Italiaanse Renaissance
b) de vaardigheid teksten uit deze periode in hun
oorspronkelijke vorm te lezen
c) de vaardigheid informatie met betrekking tot de cultuur van
de periode te verzamelen en hiervan schriftelijk en mondeling
verslag te doen met behulp van diverse presentatietechnieken.
Aspecten van academische vorming:
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en
evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Verplicht studiemateriaal:
Internet pagina's
- virtuele collegeplank Cultuur van de Renaissance; gratis te raadplegen via de website van de
opleiding Italiaans
Reader
- reader van teksten; deze overlapt de virtuele collegeplank en geeft in sommige gevallen extra
materiaal. De reader zal op college door de docent worden uitgedeeld tegen betaling van de
kostprijs.
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
- Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola, laatste druk (2
dl.), ca. 32 EURO.
- Frans van Dooren, Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur, Amsterdam, AthenaeumPolak & Van Gennep, 1999, ca. 40 EURO
- Peter Brand (e.a.), The Cambridge History of Italian Literature, Cambridge, Cambridge UP 1996.
Kosten:
Nog onbekend
46
ITALIAANSE LETTEREN EN CULTUUR VANAF 1800, 1: DE TWINTIGSTE
EEUW
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200300422
4
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
a) passieve kennis van het Italiaans;b) globale kennis van de geschiedenis van de Italiaanse
letterkunde.
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
a) Taalverwerving Italiaans I t/m III [200200175, 200200176, 200200177]b) Inleiding Italiaanse
letterkunde [200200180]
Bronnen voor zelfstudie:
a) het computerleerprogramma Dentro l'italiano, DIDAEL Web Knowledge Company, Milaan,
2000b) - Ferroni, Giulio, Profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola, laatste
druk (in twee delen);- Brand, Peter, e.a, The Cambridge History of Italian Literature, Cambridge,
Cambridge U.P., 1996.
Voertaal:
Nederlands en Italiaans
Opmerking:
Inhoud:
In deze cursus wordt de Italiaanse cultuur in de periode vanaf 1920 tot heden bestudeerd. De
nadruk ligt daarbij op de letterkunde in relatie tot andere aspecten van de eigentijdse cultuur:
beeldende kunsten, film, theater, muziek, ideeëngeschiedenis, het politiek-cultureel discours van
het fascisme en het communisme. Centraal staat het werk van een aantal sleutelfiguren: Svevo,
Pirandello, Ungaretti, Montale, Moravia, Vittorini, Gadda, Bassani, Pasolini, Calvino, Eco,
Tabucchi. In de loop van de cursus concentreren studenten zich, deels zelfstandig en deels in het
verband van een subgroep, op een specifieke figuur, een tekst of een thema, verzamelen
hierover informatie en verwerken dit op een kritische wijze in een betoog dat mondeling
(individueel) dan wel schriftelijk (per subgroep) wordt gepresenteerd.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus beschikt de student over een gedegen kennis van de Italiaanse cultuur
vanaf 1920 tot heden. Tevens is de student in staat specifieke aspecten hiervan zelfstandig te
bestuderen en hierover zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren.
Contactpersoon:
dr. M.M. Jansen
Docenten:
dr. M.M. Jansen
Bereikbaarheid:
Via email: [email protected]
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Voorbereiding bijeenkomsten:
De student bereidt per bijeenkomst de aangegeven literatuur
voor en werkt de daarbij behorende opdrachten schriftelijk uit.
Daarnaast verzamelt de student informatie met betrekking tot
een onderwerp naar keuze uit de behandelde stof en
rapporteert hierover in een mondeling referaat. Bij het referaat
wordt gebruik gemaakt van diverse presentatietechnieken
(sheets, dia's, powerpoint, etc.).
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
De student neemt actief deel aan het werk van de groep,
47
beoordeelt de inbreng en het referaat van de medestudenten
en neemt deel aan de discussie die naar aanleiding hiervan
gevoerd wordt. De student neemt actief deel aan het werk in
een subgroep die de opdracht krijgt gezamenlijk een schriftelijk
werkstuk in het Italiaans te maken over een onderwerp naar
keuze uit de behandelde stof.
Toetsen:
Actieve deelname (10 pt.)
Referaat (25 pt.)
Schriftelijk tentamen (50 pt.)
Schriftelijk werkstuk (15 pt.)
Deadlines:
Schriftelijk werkstuk: week 4.
Referaat: week 6-8.
Schriftelijk tentamen: week 9 of 10
Wat wordt er beoordeeld:
In deze cursus wordt de student op drie punten beoordeeld:a)
de kennis van de Italiaanse cultuur vanaf 1920 tot heden, en
van de literatuur in het bijzonder;b) de vaardigheid literaire
teksten uit de Italiaanse 20e eeuw in hun oorspronkelijke vorm
te lezen en te duiden;c) de vaardigheid informatie met
betrekking tot aspecten van de cultuur van Italië in de periode
na 1920 te verzamelen en hiervan schriftelijk en mondeling
verslag te doen met behulp van diverse presentatietechnieken.
Aspecten van academische vorming:
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen,
schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en
evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Ferroni, Giulio, Profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola, laatste druk (in
twee delen);
Internet pagina's
- virtuele leeromgeving Novecento, gratis te raadplegen via de website van de opleiding Italiaans
Kosten:
EUR 32,00
48
ITALIAANSE TAALKUNDE 2: TAALVARIATIE IN HET HUIDIGE
ITALIAANS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200300369
2
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
1. gedegen basiskennis van het Italiaans.
2. bekendheid met elementaire begrippen uit de grammatica en met de grondslagen van de
taalwetenschap
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
1. Italiaanse taalverwerving I-III.
2. Inleiding Italiaanse taalkunde, dan wel een cursus Inleiding taalkunde van een andere vreemde
taal
Voertaal:
Italiaans en Nederlands
Inhoud:
In deze cursus worden sociolinguistische onderwerpen behandeld: de regionale variatie binnen
het standaard Italiaans, de interactie tussen de standaardtaal en dialecten op fonologisch,
morfologisch en syntactisch niveau, het begrip 'italiano popolare' inclusief haar grammaticale
kenmerken en de gevallen van Italiaanse 'pidgins'. Tevens wordt ingegaan op diverse
theoretische analyses op het gebied van de sociolinguistiek.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student in staat de belangrijkste verschillen tussen het huidige
standaard Italiaans en de regionaal dan wel sociaal bepaalde varianten ervan te herkennen en te
benoemen. Tevens beschikt de student over de vaardigheid de meest gangbare analysemethoden
binnen de sociolinguistiek op het modern Italiaans toe te passen.
Contactpersoon:
dr. M. Pinto
Docenten:
Docent nog onbekend
Feedback:
via virtuele leeromgeving
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkvormen:
Hoor/werkcollege
Hoor/werkcollege 2 x per week
De student bereidt per bijeenkomst de aangegeven literatuur
3 uur
voor en werkt de daarbij behorende opdrachten uit. Daarnaast
verzamelt de student informatie met betrekking tot
eenonderwerp naar keuze uit de behandelde stof en
rapporteert hierover zowel in een mondeling referaat als in een
werkstuk in het Italiaans. Bij het referaat wordt gebruik
gemaakt van diverse presentatietechnieken (sheets, dia's,
powerpoint etc.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
De student neemt actief deel aan het werk van de groep,
beoordeelt het referaat van de medestudenten en neemt deel
aan de discussie die naar aanleiding hiervan gevoerd wordt.
Toetsen:
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en) (10 pt.)
In deze cursus wordt de student beoordeeld op: 1. kennis van
de sociolinguistiek van het Italiaans, 2. de vaardigheid
Referaat (20 pt.)
IItaliaanse teksten in hun taalkundige variatie te lezen en te
Schriftelijk tentamen (40 pt.)
duiden, 3. de vaardigheid informatie, waaronder
Schriftelijk werkstuk (30 pt.)
wetenschappelijke literatuur, met betrekking tot de
49
sociolinguistiek van het Italiaans te verzamelen en hiervan
schriftelijk en mondeling in het Italiaans verslag te doen met
behulp van diverse presentatietechnieken
Aspecten van academische vorming:
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen,
schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en
evalueren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie
('computer literacy')
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Santipolo, M., Dalla sociolinguistica alla glottodidattica, Torino, Utet Libreria, 2002
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
- Berruto, G. Sociolinguistica dell'italiano, Firenze, La Nuova Italia Scientifica, 1991
Nog onbekend
Kosten:
50
ACQUISIZIONE DELLA PRIMA LINGUA E BILINGUISMO: IL CASO
DELL'ITALIANO
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
3
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501042
4
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
a) gedegen basiskennis van het Italiaans is nuttig maar niet verplicht
b) gedegen basiskennis van taalstructuur
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
a) Taalverwerving Italiaans I t/m III, cursuscodes 200200175, 200200176 en 200200177
b) Inleiding Italiaanse Taalkunde, dan wel een cursus Inleiding Italiaanse taalkunde van een
andere Romaanse taal; Italiaanse Taalkunde 3, dan wel een andere cursus taaltheoretische
taalkunde uit het facultaire aanbod.
Voertaal:
Italiano
Opmerking:
Deze cursus vervangt cursuscode 200300465.
Inhoud:
Lo studio dello sviluppo del linguaggio nei primissimi anni di vita del bambino ci può aiutare a
scoprire come funziona la facoltà del linguaggio, cioè la capacità innata che abbiamo di imparare
una o più lingue.
In questo corso ci occuperemo di acquisizione della prima lingua e di acquisizione di due lingue
simultaneamente (bilinguismo precoce). In entrambi i casi l’italiano sarà il nostro oggetto di
studio, pur con frequenti riferimenti all’olandese e all’inglese.
Dopo una breve introduzione al quadro teorico generale (grammatica generativa) e alle tematiche
più attuali nello studio del bilinguismo, ci concentreremo su alcuni aspetti particolari della
struttura dell’italiano e li metteremo a confronto con le costruzioni corrispondenti in olandese e in
inglese. Per chiarire i risvolti pratici della ricerca in questo campo verranno offerti alcuni rudimenti
di metodologia.
La seconda parte del corso è dedicata ad una ricerca in cui verranno applicate le nozioni teoriche
e le competenze pratiche acquisite precedentemente.
Cursusdoelen:
Na afloop van da cursus beschikt de student over een gedegen kennis van het vakgebied, in het
bijzonder het Italiaans. Tevens is de student in staat specifieke aspecten hiervan aan de hand van
de relevante wetenschappelijke literatuur te bestuderen en hierover zowel mondeling als
schriftelijk te rapporteren in het Italiaans of het Engels.
Contactpersoon:
dr. M. Pinto
Docenten:
dr. M. Pinto
Feedback:
Week 8 tijdens bespreking referaat. Binnen 10 dagen na inlevering
werkstuk.
Bereikbaarheid:
Via e-mail: [email protected]
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
De student bereidt per bijeenkomst de aangegeven literatuur
voor en werkt de daarbij behorende opdrachten schriftelijk uit.
Daarnaast verzamelt de student data en relevante
wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de
onderwerpen van het practicum. Hij/zij rapporteert daarover
51
zowel mondeling als schriftelijk (in het Italiaans, Engels of
Nederlands).
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
De student neemt actief deel aan de practica, beoordeelt de
inbreng en het referaat van de medestudenten en neemt deel
aan de discussie die naar aanleiding hiervan gevoerd wordt.
Toetsen:
Opdracht(en) (20 pt.)
Paper (40 pt.)
Referaat (40 pt.)
Kosten:
Nog onbekend
52
ITALIANO VII: TRADUZIONE E SCRITTURA
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
3
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501058
2
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
1. ITA-TAALVERWERVING 4 ITALIAANS (199200833) of ITA-TAALVERWERVING 4 ITALIAANS
(200100136) of ITA-TAALVERWERVING IV (200200178) of ITA-ITALIAANS IV (200300421) of
ITA-TAALVERWERVING ITALIAANS IV (200400166).
Veronderstelde voorkennis:
Gedegen kennis van het Italiaans
Voertaal:
Nederlands/Italiaans
Opmerking:
Inhoud:
De cursus Traduzione italiano-olandese/olandese-italiano is een introductie en een intensieve
oefening in het specialistisch vertalen. Vertalen wordt er als een eigen vaardigheid gezien, dat wil
zeggen als een doel op zich en niet als een middel om bepaalde aspecten van de vreemde taal
beter te leren kennen. Vertalen is laveren tussen twee polen: de brontekst en de doelcultuur.
Bij Italiaans-Nederlands wordt overwegend gewerkt met teksten van algemene aard, populairwetenschappelijke en ook literaire teksten. Bij Nederlands-Italiaans wordt vooral gewerkt met
teksten van algemeen informatieve aard. Daarbij wordt aandacht besteed aan diversiteit van
vertaaltechnieken, stijlniveaus, culturele verschillen en oriëntatie op de doelgroep, de omgang
met naslagwerken, de rol van de computer enz.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student in staat informatieve teksten van gemiddelde
moeilijkheidsgraad uit het Nederlands in het Italiaans te vertalen. Tevens beschikt hij of zij over
de vaardigheid Italiaanse teksten met een meer dan gemiddelde moeilijkheidsgraad adequaat in
het Nederlands te vertalen en daarbij rekening te houden met de verschillende doelgroepen
waarvoor deze teksten bestemd zijn.
Contactpersoon:
drs. J.T. van Houcke
Docenten:
drs. A. Accorsi
Feedback:
op collegeper email
Bereikbaarheid:
voor en na college via e-mail na voorafgaande afspraak
drs. J.T. van Houcke
Feedback:
op college per e-mail
Bereikbaarheid:
voor en na college
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Voorbereidende vertaling van teksten en uitvoering overige
opdrachten
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Actieve deelname aan colleges
53
Toetsen:
Eindtoets (Eindtoets 2; 30 pt.)
Toets (Eindtoets 1; 30 pt.)
Toets 1 (20 pt.)
Toets 2 (20 pt.)
Wat wordt er beoordeeld:
Vaardigheid in het vertalen naar en uit het Italiaans, inzicht in
de problematiek van het vertalen op meerdere niveaus van
specialisatie en kennis van en gebruik van hulpmiddelen (zowel
gedrukt als op het internet)
Aspecten van academische vorming:
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Verplicht studiemateriaal:
Reader
Aanbevolen studiemateriaal:
Literatuur
- B. Osimo, cursus vertalen op internet (www.logos.net)Woordenboek: V. Lo Cascio (red.);
Handwoordenboek I/NL en NL/I, Utrecht, Van Dale 2001 (2 dl.); tevens een verklarend
handwoordenboek als de Zingarelli of gelijkwaardig (uitgebreide editie)
EUR 5,00
Kosten:
EUR 85,00
54
INLEIDING ALGEMENE LITERATUURWETENSCHAP (VOOR STUDENTEN
ITALIAANS)
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501141
3
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur, Muziekwetenschap
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
n.v.t.
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
n.v.t.
Voertaal:
Nederlands/Engels
Inhoud:
Deze cursus biedt de studenten een eerste blik in het werkterrein van de literatuurwetenschap.
Dit werkterrein is grensoverschrijdend: internationaal, interdisciplinair en intermediaal.
Internationaal wil zeggen: de literatuurwetenschap richt zich niet op teksten uit één taalgebied,
maar vergelijkt juist teksten uit meerdere taalgebieden. Interdisciplinair wil zeggen dat de
literatuurwetenschap opereert op het grensgebied van filosofie, geschiedschrijving, sociologie,
psychologie en literatuur. Intermediaal wil zeggen dat de literatuurwetenschap de relaties tussen
literatuur en andere media (film, schilderkunst, muziek, digitale media) bestudeert. Kortom:
literatuurwetenschap is de spin in het web van de hedendaagse cultuurstudies.
Tijdens de cursus maken de studenten kennis met al deze aspecten van de literatuurwetenschap.
Hierbij bestuderen zij literaire teksten uit verschillende taalgebieden en leren zij werken met
centrale begrippen uit de literatuurtheorie. De volgende onderwerpen staan per week centraal:
1] Wat en wanneer is 'literatuur'?
2] Teksten, tekenleer en intertekstualiteit
3] Intermedialiteit
4] Verhaalanalyse
5] Lezers en lezersonderzoek
6] Interpretatieleer
7] Literatuurgeschiedenis
8] Discoursanalyse (koloniale en postkoloniale literatuur)
Cursusdoelen:
Het doel van de cursus is dat studenten leren werken met een aantal centrale begrippen uit de
literatuurwetenschap, dat zij in staat zijn deze begrippen toe te passen in de praktijk en dat zij
hun opgedane kennis kunnen terugkoppelen naar de literatuurstudie binnen hun eigen taalgebied.
Contactpersoon:
dr. K. Brillenburg Wurth
Docenten:
Docent(en) van de vakgroep
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkvormen:
-Studenten bestuderen en lezen wekelijks de opgegeven stof
Hoor/werkcollege 2 x per week
uit de syllabus en de roman die bij de cursus wordt gelezen2 uur
Studenten hebben een participatieplicht tijdens de werkcolleges
WebCT 1 x per week 2 uur
Bijdrage aan groepswerk:
-Studenten bereiden vragen en/of discussiepunten voorStudenten bereiden voorbeelden bij een vooraf opgegeven
aantal kernbegrippen voor.
Toetsen:
Deadlines:
Opdracht(en) (10 pt.)
Opdrachten: wekelijks
Paper (20 pt.)
Paper (interpretatie van Wide Sargasso Sea): week 7
Schriftelijk tentamen (70 pt.)
Schriftelijk tentamen: week 9
Wat wordt er beoordeeld:
55
Studenten worden beoordeeld op hun inzicht in de
verschillende aspecten van de literatuurwetenschap, op hun
inzicht in de gegeven theorie, op hun kennis van de
kernbegrippen uit de literatuurwetenschap, en op hun
vermogen deze kennis te operationaliseren (door bij deze
begrippen voorbeelden te bedenken en ze toe te kunnen
passen op gegeven teksten).
Aspecten van academische vorming:
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Jean Rhys, Wide Sargasso Sea (1966)
Syllabus
- Ann Rigney & Kiene Brillenburg Wurth, Het leven van teksten. Een inleiding tot de
literatuurwetenschap (2005)
Kosten:
EUR 60,00 (voor verplicht materiaal)
56
INLEIDING ALGEMENE TAALWETENSCHAP VOOR FRANS EN ITALIAANS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200500407
2
Onderdeel van Programma:
Franse taal en cultuur, Italiaanse taal en cultuur
Toegangseisen:
Geen
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Inhoud:
Iedereen om ons heen spreekt en verstaat op z'n minst één taal. Dat is zo vanzelfsprekend dat
we er nauwelijks aandacht aan schenken. Maar wat is taal eigenlijk? Communicatie? Een
verzameling woorden? Een ritueel? Een hersenfunctie? In de cursus algemene taalwetenschap
maak je kennis met de antwoorden die op deze vragen gegeven kunnen worden. De cursus
begint met een overzicht van de kenmerkende eigenschappen van de menselijke taal, en, in het
bijzonder, zijn meest gebruikte medium, de spraak. Je leert hoe spraak beschreven en
geanalyseerd kan worden, en ook wat de relatie is tussen spraak en schrift. Vervolgens kijken we
naar verschillende vormen van taalvariatie: in de tijd (taalverandering, taaldood en taalgenese),
en in de ruimte (talen, mengtalen, dialecten). De derde component van deze cursus gaat over de
taal als biologisch verankerde cognitieve functie. We werpen een blik op de processen in het
hoofd bij het produceren, begrijpen en leren van taal. In het laatste deel van de cursus maak je
kennis met het instrumentarium waarmee je de structuur van taal kunt blootleggen, en in
bijzonder met de analyse en modellering van taal met behulp van de computer. Naast het
bijwonen van colleges, werk je met enkele medestudenten aan een tweetal opdrachten
(onderzoekjes), die je in de gelegenheid stellen om de opgedane kennis in de praktijk te toetsen.
Cursusdoelen:
Kennen: basale begrippen, inzichten, en methoden van de taalwetenschap. Kunnen: plaatsen van
vraagstukken en discussies m.b.t. taal tegen de achtergrond van taalwetenschappelijke kennis.
Contactpersoon:
dr. F.N.K. Wijnen
Docenten:
prof.dr. M.J. Moortgat
dr. H. Quené
dr. H. van de Velde
dr. F.N.K. Wijnen
Feedback:
1. Leesvragen (per computer): onmiddellijk
2. Groepsopdrachten: binnen een week na inlevering
3. Eindtoets (tentamen): binnen 10 dagen na einde blok
Bereikbaarheid:
Spreekuur op dinsdagen tussen 12:00 en 13:00; verder per email
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 2 uur
Hoorcollege 1 x per week 2 uur
Hoor/werkcollege 1 x per week
2 uur
Toetsen:
Toets per computer (20 pt.)
Opdracht(en) (50 pt.)
Schriftelijk tentamen (30 pt.)
Voorbereiding bijeenkomsten:
Doornemen van de verplichte leesstof; het beantwoorden van
vragen daarover via WebCT ("toets per computer").
Bijdrage aan groepswerk:
Uitwerken en rapporteren van 2 praktische opdrachten door
groepen van max. 5 studenten.
Deadlines:
Vragen over leesstof (toets per computer) uiterlijk 14 dagen na
openstelling;Groepswerk: resp. de vijfde en de achtste
onderwijsweek van het blok.
57
Wat wordt er beoordeeld:
Basiskennis op het gebied van de Algemene Taalwetenschap;
vermogen om die kennis toe te passen in een eenvoudig
empirisch onderzoek.
Aspecten van academische vorming:
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- P. Nieuwenhuijsen "Het Verschijnsel Taal:. Bussum: Coutinho.
Kosten:
EUR 30,00
58
ITALIE IN EUROPESE CONTEXT (CATEGORIE 1)
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
1
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501054
1
Onderdeel van Programma:
Italiaanse taal en cultuur, Muziekwetenschap
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
a) algemene kennis van Italië
b) algemene kennis van de moderne en contemporaine geschiedenis van Europa
Voertaal:
Nederlands
Opmerking:
Deze cursus vervangt cursucode 200400769.
Inhoud:
Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van Italië in Europees verband, met nadruk
op de periode van 1800 tot heden. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: het ontstaan
van de Italiaanse eenheidsstaat, Italië en het liberalisme, het Italiaans fascisme, alsmede thema's
uit de naoorlogse geschiedenis zoals het politieke systeem en het partijwezen, de economische
ontwikkeling en het terrorisme.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus beschikt de student over een globale kennis van de geschiedenis van
Italië sedert 1800 tot heden.Tevens is de student in staat informatie op het gebied van de
Italiaanse geschiedenis en actualiteit te verzamelen, hierover schriftelijk en mondeling te
rapporteren en naar aanleiding hiervan een debat te voeren.
Contactpersoon:
dr. J. van Osta
Docenten:
dr. J. van Osta
Feedback:
Feedback wordt tijdens de contacturen gegeven; de beoordeling van de
essays en de werkstukken wordt een week na het inleveren schriftelijk
gemotiveerd. In week 9 wordt ter voorbereiding op de eindtoets een
proeftoets gegeven.
Bereikbaarheid:
Docenten zijn bereikbaar via email ([email protected]); spreekuren
kunnen per onderwijsperiode wisselen; zie hiervoor het mededelingenbord
Italiaans op Kromme Nieuwe Gracht 29.
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Toetsen:
Eindtoets (40 pt.)
Opdracht(en) (30 pt.)
Toets (30 pt.)
Deadlines:
groepsopdracht: week 4
voortgangstoets: week 6
eindtoets: week 10
Wat wordt er beoordeeld:
t.a.v.groepsopdracht: vaardigheid informatie enz.
Aspecten van academische vorming:
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Verplicht studiemateriaal:
Literatuur
- Van Osta, Jaap, Geschiedenis van het moderne Italië. Tussen liberalisme en fascisme, Den
Haag, Nijgh Universitair, 1991 (tweede druk).
Reader
59
- Reader: Italië in Europese context.
Aanbevolen studiemateriaal:
Literatuur
- Bosworth, R.J.B., Italy and the Wider World, 1860-1960, London, Routledge, 1996.
Kosten:
EUR 35,00 (Verplicht materiaal)
60
LEESOPDRACHT ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
3 - 7,5
2
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400625
1 - 4, 2 - 4, 3 - 4, 4
Onderdeel van Programma:
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
Passieve beheersing van het Italiaans; globale kennis van de Italiaanse taalkunde, letterkunde
dan wel cultuur.
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Diverse cursussen op niveau 1 uit het aanbod van de opleiding Italiaans.
Voertaal:
Italiaans en Nederlands
Opmerking:
Inhoud:
De student verdiept zich in overleg met een docent van de opleiding in een nader te bepalen
hoeveelheid vakliteratuur op het gebied van de Italiaanse taal en cultuur en doet hiervan
mondeling in het Italiaans en Nederlands verslag. De omvang van de bestudeerde literatuur kan
variëren.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student in staat zich zelfstandig te verdiepen in wetenschappelijke
literatuur op het gebied van de Italiaanse taalkunde, letterkunde of cultuur, en hiervan mondeling
verslag te doen.
Contactpersoon:
dr. J.A.M. van der Helm
Docenten:
Docent nog onbekend
Feedback:
Feedback wordt individueel in de vorm van een tutorial gegeven.
Bereikbaarheid:
Docenten zijn bereikbaar via email; spreekuren kunnen per
onderwijsperiode wisselen; zie hiervoor het mededelingenbord Italiaans op
Kromme Nieuwe Gracht 29
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkvormen:
Individueel
Individueel (+0, +1, +2, +3)
In overleg met de begeleidende docent verdiept de student zich
in een nader vast te stellen hoeveelheid vakliteratuur en doet
hierover mondeling tentamen.
Toetsen:
Mondeling tentamen (Mondeling
tentamen; 100 pt.)
Mondeling tentamen (Mondeling
tentamen; 100 pt.)
Nog onbekend
Kosten:
61
ONDERZOEKSOPDRACHT ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Italiaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
3 - 7,5
3
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400626
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Toegangseisen:
Geen
Veronderstelde voorkennis:
Gedegen kennis van de Italiaanse grammatica; gedegen beheersing van het Italiaans; globale
kennis van de Italiaanse taalkunde, letterkunde en cultuur.
Cursussen waarin deze voorkennis kan worden opgedaan:
Diverse cursussen op niveau 2 uit het aanbod van de opleiding Italiaans.
Voertaal:
Italiaans en Nederlands
Inhoud:
De student voert in overleg met een docent van de opleiding een onderzoek uit op het gebied van
de Italiaanse taal en cultuur en doet hiervan schriftelijk in het Italiaans verslag. De omvang van
het onderzoek kan variëren.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus is de student in staat zelfstandig onderzoek te verrichten op een
deelgebied van de Italiaanse taalkunde, letterkunde of cultuur, en hiervan in correct Italiaans en
volgens normen van wetenschappelijkheid schriftelijk verslag te doen.
Contactpersoon:
dr. J.A.M. van der Helm
Docenten:
Docent nog onbekend
Feedback:
Feedback wordt individueel in de vorm van een tutorial gegeven.
Werkvormen:
Individueel
Bereikbaarheid:
Docenten zijn bereikbaar via email; spreekuren kunnen per
onderwijsperiode wisselen; zie hiervoor het mededelingenbord Italiaans op
Kromme Nieuw Gracht 29.
Voorbereiding bijeenkomsten:
Individueel
In overleg met de begeleidende docent levert de student op de
overeengekomen deadline het schriftelijk in het Italiaans
uitgewerkte verslag van een onderzoek in.
Toetsen:
Schriftelijk werkstuk 1
(Schriftelijk werkstuk 1; 100
pt.)
Schriftelijk werkstuk 2
(Schriftelijk werkstuk 2; 100
pt.)
Nog onbekend
Kosten:
62
Deel III
Praktische informatie van de opleiding
63
1.
Plaats binnen faculteit en instituut
De opleiding Italiaanse taal en cultuur vormt een onderdeel van de Faculteit der Letteren en maakt
samen met negen andere opleidingen deel uit van het facultaire onderwijsinstituut Vreemde Talen
(IVT). Naast het IVT kent de faculteit nog vier andere onderwijsinstituten: Nederlands,
Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap, Media en Re/presentatie.
Het IVT omvat de volgende opleidingen:
Literatuurwetenschap
Taalwetenschap (waarbinnen: Algemene taalwetenschap en Fonetiek)
Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen
Duitse taal en cultuur
Engelse taal en cultuur
Keltische talen en culturen
Franse taal en cultuur
Italiaanse taal en cultuur
Spaanse taal en cultuur
Portugese taal en cultuur
Het IVT heeft als overkoepelend onderwijsinstituut de eindverantwoordelijkheid voor de
organisatie van het onderwijs in de bovengenoemde opleidingen. Het stelt zaken vast als de
onderwijsprogramma’s, de middelenverdeling, de verdeling van onderwijstaken en heeft de zorg
voor het totale kwaliteitsplan van het IVT.
Het IVT heeft een bestuur van 4 leden, waaronder één student-lid. De leden van het bestuur zijn
benoemd door de decaan van de faculteit. De voorzitter van het bestuur heeft de functie van
directeur van het onderwijsinstituut.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Prof.dr. A.B.M. Naaijkens, directeur (hoogleraar Duitse taal en cultuur alsmede
Vertaalwetenschap)
Mevrouw dr. D. Nieuwenhuijsen (docent onderzoeker Spaanse taal en cultuur)
Dr. F.P.C. Brandsma (senior docent onderzoeker vergelijkende Literatuurwetenschap)
Mevrouw L. Biro (student-lid)
Het bestuurssecretariaat is in handen van mevrouw G. Többen en is gehuisvest op Trans 10,
kamer 1.14, 3512 JK Utrecht, tel.: (030) 253 6130, e-mail: [email protected]
Verdere ondersteuning wordt geleverd door de coördinator 'Organisatie en ondersteuning Trans'
mevrouw drs. A.M.A. van de Ven en de directieassistent, mevrouw drs. H.P. Spaanenburg.
Voor meer en actuele informatie zie: www.let.uu.nl/ivt.
Iedere opleiding binnen het Onderwijsinstituut Vreemde Talen heeft een eigen coördinator die
belast is met de dagelijkse leiding van die opleiding onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van het onderwijsinstituut. Maandelijks is binnen het IVT een coördinatorenoverleg waarin de
organisatie en de inhoud van het onderwijs wordt besproken. De coördinator voor Italiaanse taal
en cultuur is José van der Helm.
2. Secretariaat, commissies, afdelingen
2.1 Secretariaat
Het secretariaat voor de opleiding Italiaans maakt deel uit van een groter geheel, het secretariaat
Romaans, dat ook werkt voor de opleidingen Spaans, Frans en Portugees. Het secretariaat Romaans
is gevestigd in kamer 1.21 op de eerste verdieping van het pand Kromme Nieuwegracht 29. Hier
bevinden zich tevens de postvakken van de docenten.
Het postadres van opleiding, docenten en secretariaat is:
64
Opleiding Italiaanse taal en cultuur
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht
Tel.:
030-253 6400
Fax:
030-253 6167
E-mail: [email protected]
Het secretariaat is alle dagen geopend voor studenten van 10.30-12.30 uur en van 13.30-15.00
uur. Men kan dan onder andere formulieren verkrijgen voor het aanvragen van diploma's, de
spreekuren van docenten opvragen (deze zijn ook te vinden op het prikbord Italiaans op Kromme
Nieuwegracht 29) en vragen stellen over cursussen die door de opleidingen Frans, Italiaans,
Portugees en Spaans worden verzorgd. Het secretariaat is er alleen voor specifieke vragen over
zaken die betrekking hebben op de opleidingen Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. Voor overige
vragen kun je terecht bij het StudiePunt Letteren (Drift 8).
Het is niet de bedoeling de secretariaatsmedewerkers buiten de spreekuren te storen. Het
secretariaat is dan echter wel open, zodat er berichten achtergelaten kunnen worden in de postvakken van de docenten en andere medewerkers van de opleiding.
2.2 Commissies
Binnen de opleiding Italiaans spelen de coördinator, de opleidingscommissie en de
examencommissie een belangrijke rol. Gezamenlijk dragen zij verantwoordelijkheid voor het
onderwijs binnen de opleiding, en bepalen zij het beleid.
Opleidingscommissie
Het centrale beleidsorgaan binnen de opleiding is de Opleidingscommissie Italiaans, kortweg de
OCI. Hierin zijn docenten en studenten gelijkelijk vertegenwoordigd: vier studenten naast vier
docenten. De OCI is verantwoordelijk voor het onderwijs dat binnen de opleiding wordt
aangeboden. De commissie bepaalt welke cursussen er worden aangeboden, en evalueert het
onderwijs dat gegeven is. Dit is ook het orgaan waar de studenten hun stem laten horen, via hun
vier vertegenwoordigers.
De opleidingscommissie wordt voorgezeten door Manuela Pinto ([email protected])
Informatie over de verdere samenstelling van de OCI is te vinden op het prikbord van Italiaans, en
op de website van de opleiding.
Opleidingscoördinator
De opleidingscoördinator heeft de dagelijkse leiding over het volledige onderwijsprogramma. Zij is
bij uitstek het aanspreekpunt voor docenten en studenten. Coördinator van de opleiding is José
van der Helm ([email protected]).
Examencommissie
De examencommissie ziet toe op een correcte gang van zaken rond toetsen en examens. Deze
commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de "Onderwijs- en examenregeling
Italiaans". Deze OER is in te zien op de website van de faculteit
(http://www2.let.uu.nl/Solis/onderwijs/OER/)
Verder regelt de examencommissie de toetsen, controleert de toetsresultaten en cijferlijsten,
verstrekt studie-adviezen, verleent vrijstellingen, hecht haar goedkeuring aan studieprogramma's
van individuele studenten en reikt de diploma's uit.
De examencommissie Italiaans is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Harald Hendrix
Secretaris:
Jaap van Osta
Leden:
José van der Helm, José van Houcke, Anna Accorsi,
Reinier Speelman
Aanvraagformulieren voor de examens dienen bij het secretariaat Romaans ingeleverd te worden.
Andere zaken die de examencommissie betreffen worden behandeld door Jaap van Osta
([email protected]).
65
2.3. Voorzieningen voor studenten
Toetsresultaten
Toetsresultaten van cursussen Italiaans verschijnen ongeveer drie werkdagen na bekendmaking
van de cijfers door de docent op het secretariaat in Osiris.
Prikborden
Collegeroosters, spreekuren van docenten, mededelingen voor studenten, nadere informatie over
studiemateriaal, aankondigingen van lezingen en andere activiteiten, enzovoort worden opgehangen op het prikbord van de opleiding Italiaans. Telefonisch wordt hierover geen informatie verstrekt; men dient zelf op het prikbord te komen kijken. Ook wijzigingen in roosters, bijvoorbeeld in
verband met ziekte of afwezigheid van docenten, worden bekendgemaakt via dit prikbord.
Het prikbord Italiaans hangt op de gang van de eerste verdieping naast zaal 1.23 in het pand
Kromme Nieuwegracht 29.
Studenten kunnen voor hun mededelingen, zoals aankondigingen van activiteiten van studieverenigingen en het te koop aanbieden van boeken, gebruik maken van een ander prikbord. Dit bevindt zich beneden naast de achteringang van Kromme Nieuwegracht 29. Hierop vind je ook informatie over allerlei culturele activiteiten die voor studenten Italiaans interessant kunnen zijn.
Vraag altijd voordat je hier iets ophangt toestemming en een stempel op het secretariaat Romaans.
Maak er een gewoonte van geregeld op de twee prikborden de laatste nieuwtjes te lezen.
Postvakken, e-mail
Elke student krijgt een post(hang)map op naam in een speciaal daarvoor bestemde ladekast in de
hal bij de kantine. De bedoeling is dat medestudenten, maar ook docenten, de studieadviseur en
medewerkers van de secretariaten door middel van deze mappen met de student in kwestie
kunnen corresponderen. Kijk daarom zo vaak mogelijk in je postmap (minimaal één keer per
week). Als er voor jou geen map is aangemaakt, geef dit dan door aan het secretariaat Romaans
(kamer 1.21).
Medewerkers van de opleiding, de studieadviseur, commissies, studentenorganisaties en dergelijke
hebben postvakken op het secretariaat Romaans, direct naast de deur. Deze zijn ook buiten de
spreekuren van het secretariaat bereikbaar voor studenten.
Iedere student krijgt bij inschrijving een email-account van de Universiteit Utrecht
([voorletters.achternaam] @students.uu.nl ). Zorg dat je regelmatig kijkt of er post is.
Mededelingen van de faculteit en de opleiding Italiaans worden vaak per e-mail aan studenten
gestuurd naar het universitaire adres, nooit naar privé-adressen.
3.
StudiePunt Letteren
Het StudiePunt is het facultaire informatiecentrum voor onderwijszaken. Studenten en mensen die
in de toekomst aan de faculteit willen studeren kunnen hier terecht voor allerlei informatie. Zij
kunnen er terecht met bijvoorbeeld vragen over inschrijvingen, dossieroverzichten of het volgen
van vakken aan een andere faculteit. Maar het is ook mogelijk om een afspraak te laten maken
met bijvoorbeeld de stagecoördinator of een studieadviseur. Aan de balie van het StudiePunt
worden bovendien ook alle readers en werkboeken voor cursussen verkocht.
Het StudiePunt verstuurt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar alle letterenstudenten.
Het van het grootste belang dat studenten kennis nemen van de inhoud van dit bulletin.
Praktisch alle relevante informatie voor Utrechtse Letterenstudenten is via de website van het
StudiePunt te vinden. Ook vind je hier de nieuwsbrief en belangrijke mededelingen. Kijk op
www.let.uu.nl/studiepunt
Adresgegevens
Drift 8
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6285
e-mail: [email protected]
66
Openingstijden
Dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur
Extra avondopenstelling: elke dinsdag en donderdag in de eerste week van de onderwijsperiode
van 17.00-19.00 uur.
4.
Studentenorganisaties en –bladen van de opleiding
Studenten Italiaans kunnen ook buiten de gewone cursussen met het Italiaans en de Italiaanse
cultuur in aanraking komen. Om dit mogelijk te maken worden allerlei activiteiten georganiseerd,
deels door de opleiding zelf en deels door verwante instellingen binnen en buiten Utrecht (zoals de
afdeling Utrecht van Società Dante Alighieri en het Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi te
Amsterdam). Hier volgt een voorlopig overzicht. Voor meer informatie kunnen studenten het best
regelmatig
het
prikbord
en
de
website
van
de
opleiding
Italiaans
bekijken
(www.let.uu.nl/italiaans/); daar wordt de meest actuele stand van zaken gegeven.
Studievereniging TricolOra
Sinds januari 2005 heeft de opleiding Italiaans een eigen studievereniging, die ondanks haar
bescheiden omvang elke maand minstens één activiteit organiseert, van borrels tot filmavonden
en van etentjes tot het bezoeken van een theatervoorstelling of museum. Bovendien krijgen leden
10% korting op Italiaanstalige, en 5% korting op Nederlandstalige boeken bij boekhandel Bonardi
te Amsterdam, de enige Italiaanse boekhandel in Nederland. Voor slechts 10 euro per jaar ben je
lid en ontvang je ook nog eens viermaal per jaar het verenigingsblad ‘Chiacchierone’.
e-mail: [email protected]
internet: www.tricolora.studver.uu.nl
Lezingen
Incidenteel worden er voor studenten Italiaans lezingen gehouden over onderwerpen op het
gebied van de Italiaanse taal en cultuur. Hiervoor worden gastsprekers uitgenodigd. Actuele
informatie over deze lezingen is te vinden op het prikbord en de website van de opleiding.
5.
Relevante instellingen
Letterenbibliotheek
De Utrechtse Letterenbibliotheek is de enige letterenbibliotheek in Nederland met een omvangrijke
open opstelling. Het beleid van de bibliotheek is erop gericht om naast een grote gedrukte
collectie, ook steeds meer bronnen digitaal aan te bieden. De bibliotheek beschikt over een aantal
bijzondere collecties, waaronder kunsthistorische foto- en diatheken, oude en bijzondere drukken,
een orgelarchief en een uitgebreide collectie geluidsdragers, video’s, dvd’s, en games.
In de Letterenbibliotheek zijn bijna vijftig ruime werkplekken ingericht die zijn voorzien van pc’s
met netwerkaansluiting, geschikt voor groepswerk en individueel werk. Daarnaast zijn er ruim
dertig werkplekken bij de uitleen- en informatiebalies ten behoeve van literatuuronderzoek en
catalogusraadpleging. Bij de verschillende collecties zijn studiewerkplaatsen ingericht voor
studenten. Meer informatie op: www.let.uu.nl/bibliotheek
Centrum voor Informatisering en Mediagebruik (CIM)
Het CIM op Kromme Nieuwegracht 80 biedt studenten de mogelijkheid om op computers te
werken (o.a. Word, Powerpoint, internet) in een van de computerleerzalen. Deze zalen worden
tevens als onderwijsruimte gebruikt. Verder wordt algemene ondersteuning geboden bij
studiewerkzaamheden. Technische vragen over het gebruik van het universitaire e-mailadres van
studenten en andere ICT-voorzieningen (portfolio, WebCT etc.) kunnen worden gesteld aan de
helpdesk van het CIM. Op de website van het CIM staan ook uitgebreide instructies voor
studenten. Kijk voor meer informatie op: www.let.uu.nl/cim
67
Wetenschapswinkel Letteren
De Wetenschapswinkel van de Faculteit der Letteren maakt wetenschappelijke kennis toegankelijk
voor maatschappelijke organisaties die zelf niet over mogelijkheden en middelen beschikken om
deze kennis te verwerven. De Wetenschapswinkel Letteren vertaalt vragen van maatschappelijke
organisaties naar concrete onderzoeksvragen en zoekt een student die het onderzoek wil
uitvoeren. Ook wordt een docent aangetrokken voor de vakinhoudelijke ondersteuning.
Wat heeft de Wetenschapswinkel Letteren te bieden?
Een praktijkgericht onderzoek via de Wetenschapswinkel Letteren is voor veel studenten een
aantrekkelijke mogelijkheid om ervaring in het eigen vakgebied op te doen en vakkennis toe te
passen in een bredere wetenschappelijke, maatschappelijke of culturele context. Hij of zij doet
praktische vaardigheden op en legt contacten die later op de arbeidsmarkt goed van pas komen.
Voor het onderzoek krijgt de student natuurlijk ook studiepunten. De wetenschapswinkel biedt
concrete onderzoeksvragen aan die kunnen worden gebruikt als onderwerp voor een individueel
werkstuk, een bachelor-eindwerkstuk, een stage, of de master thesis. Het initiatief kan ook bij de
student liggen: de wetenschapswinkel komt ook graag in contact met een organisatie die door de
student zelf wordt aangedragen.
Tot slot bieden de wetenschapswinkels van de Universiteit Utrecht een gezamenlijke,
universiteitsbrede bachelorcursus aan: De onderzoeker als adviseur. Meer informatie en
inschrijven via OSIRIS online: www.osiris.uu.nl
Actuele onderzoeksprojecten
Openstaande projecten van de Wetenschapswinkel zijn te vinden in de Faculteitsberichten van het
U-blad en worden via posters op het Studiepunt en op verschillende prikborden in
faculteitsgebouwen aangekondigd. Voor het actuele aanbod kun je bovendien altijd terecht op de
website: www.uu.nl/wetenschapswinkels/letteren
Contact
Contactpersonen: mw. drs. H.C. Bijl, mw. drs. J.H. Schipper.
Adres: Wittevrouwenstraat 9, 3512 CS Utrecht
Telefoon: (030) 253 6171
E-mail: [email protected]
Geopend: maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur
Maar niet op woensdagmiddag en donderdagochtend.
Società Dante Alighieri Utrecht
Voor mensen die belangstelling hebben voor Italië, voor het Italiaans en de Italiaanse cultuur
organiseert de vereniging Dante Alighieri jaarlijks een programma met lezingen, muziekavonden,
cursussen, wijnproeverijen, etc. De afdeling Utrecht van de Società Dante Alighieri is
buitengewoon actief, en biedt jaarlijks een aantrekkelijk programma dat ook voor studenten
Italiaans de moeite waard is. De afdeling geeft tevens een Notiziario uit, dat aan alle leden
verzonden wordt. Informatie over het activiteitenprogramma en over het lidmaatschap geeft de
secretaresse van de vereniging:
Marianna Serrée-De Donà
Van Weberstraat 42
3533 EE Utrecht
Tel.: 030-293 9535
Werkgroep Italië Studies - Incontri
Voor studenten en onderzoekers in Nederland en Vlaanderen die zich in hun studie en werk richten
op Italië vormt de Werkgroep Italië Studies bij uitstek het platform. Doel van deze vereniging is
om de Italië Studies, zowel op het gebied van de geschiedenis, de kunstgeschiedenis als de taalen letterkunde, in de Nederlandstalige academische wereld te ondersteunen en te stimuleren. De
Werkgroep Italië Studies organiseert regelmatig symposia, lezingen en excursies die dankzij hun
interdisciplinaire karakter dikwijls nieuwe perspectieven openen. Ook reikt de Werkgroep jaarlijks
prijzen uit op het gebied van de Italië Studies, zowel prijzen voor doctoraalscripties als voor ander
onderzoek.
Leden van de Werkgroep ontvangen tevens het tijdschrift Incontri, waarin onderzoekers en
studenten die zich bezig houden met Italië de resultaten van hun onderzoek publiceren. Studenten
68
kunnen lid worden van de Werkgroep Italië Studies tegen het gereduceerde tarief van Euro 19,50.
Voor nadere informatie over het lidmaatschap en over de activiteiten van de Werkgroep kan men
de website van de vereniging raadplegen: www.italiestudies.nl
Istituto Italiano di Cultura
Te Amsterdam bevindt zich het Cultureel Instituut van Italië, gelegen aan Keizersgracht 564. Het
Istituto di Cultura verzorgt cursussen, organiseert symposia en lezingen, en geeft een nieuwsbrief
uit waarin een overzicht wordt geboden van de belangrijkste activiteiten met betrekking tot de
Italiaanse cultuur die in Nederland worden georganiseerd. Het Istituto di Cultura beschikt over een
bibliotheek en over een videocollectie met registraties van Italiaanse films, documentaires en
televisieprogramma's. Om dit materiaal te lenen dient men lid te zijn van het Istituto; dit kost
Euro 14,- per jaar. Het Istituto di Cultura verstrekt tevens informatie aan studenten Italiaans over
de mogelijkheden om in Italië te studeren. Voor inlichtingen dient men zich te wenden tot het
Istituto of kan men de website raadplegen.
Istituto Italiano di Cultura
Keizersgracht 564
1017 EM Amsterdam
Tel.: 020-6265314 / 6263987
E-mail: [email protected]
Website: www.italcult.demon.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 10.00-12.00, 14.00-16.00 uur.
6.
Medewerkers
Aan de opleiding Italiaans zijn acht docenten verbonden, van wie de meesten in deeltijd werken.
Hieronder stellen ze zich voor. Daarbij wordt aangegeven in welke kamer van het pand Kromme
Nieuwe Gracht ze te bezoeken zijn, wat hun emailadres en telefoonnummer is, en op welk
huisadres ze post ontvangen.
Buiten de colleges om kunnen studenten docenten op verschillende manieren bereiken:
- via e-mail: dit is de meest aangewezen weg om afspraken met docenten te maken; alle docenten
bekijken hun e-mail vrijwel dagelijks (behalve tijdens de onderwijsvrije perioden) en kunnen je
dus op korte termijn antwoord geven;
- tijdens het spreekuur; op het prikbord van de opleiding Italiaans hangt een overzicht van de
spreekuren van de docenten; deze kunnen per blok wisselen;
- via de postvakken; deze bevinden zich in het secretariaat Romaans (kamer 1.21) en zijn de hele
dag bereikbaar voor studenten, ook buiten de spreekuren van het secretariaat;
- telefonisch, op de aangegeven telefoonnummers. Doordat de meeste docenten in deeltijd
werken, zijn ze niet elke dag aanwezig. Probeer hen telefonisch altijd eerst op het werkadres te
bereiken. Is de docent niet aanwezig, probeer dan via het secretariaat erachter te komen wanneer
en waar zij of hij wel te bereiken is. Docenten kunnen thuis telefonisch uitsluitend op werkdagen
tussen 09.00 en 17.00 uur benaderd worden.
- door correspondentie. Deze kan gericht worden aan het werkadres (Kromme Nieuwe Gracht 29,
3512 HD Utrecht). Je kunt een faxbericht naar de docenten sturen via faxnummer 030-253 6167.
Vermeld daarbij op elk blad de naam van de geadresseerde.
Er kunnen géén afspraken gemaakt worden via het secretariaat. Op het secretariaat hangt een
overzicht van de dagen waarop docenten in het buitenland verblijven of op vakantie zijn.
Anna Accorsi
Ik ben Anna Accorsi en ik heb een deeltijdfunctie bij de opleiding Italiaans. Ik
ben Italiaanse en afkomstig uit Bologna, waar ik in de jaren zeventig in de
filosofie ben afgestudeerd. Eenmaal in Nederland verzeild geraakt, besloot ik
Italiaans te gaan studeren in Utrecht waarna ik op de Universiteit ben blijven
hangen. Mijn vakgebied is de taalverwerving, waar ik onderdelen van de
grammatica en schrijfvaardigheid verzorg alsmede technisch vertalen vanuit
het Nederlands naar het Italiaans. Dankzij het onderwijs heb ik nauw contact
met studenten. De vriendelijke informele sfeer die aan de Nederlandse
69
universiteiten hangt, vind ik een verademing bij wat ik vroeger in Italië heb
meegemaakt. Ook al doet de Nederlandse regelingsdrift mij wel eens
terugverlangen naar de vrije improvisatie van de Italianen.
Drs. A. Accorsi
Kamer 1.14
Tel.: 030-253 6365
E-mail: [email protected]
Webpagina: www.let.uu.nl/~Anna.Accorsi/personal/
Tatiana Bruni
Mijn naam is Tatiana Bruni. Sinds 2003 verzorg ik namens de opleiding Italiaans de cursussen
Italiaans bij het University College Utrecht. Dit is het top college van de Universiteit Utrecht, waar
geselecteerde studenten hun Bachelor kunnen behalen. De gemeenschap op UCU is zeer
internationaal (er zijn studenten uit alle continenten) en de voertaal is Engels zowel in de lessen
als op het campus. Voor het leren van een vreemde taal is dit een zeer bijzondere situatie. Daarbij
zijn de doelstellingen en het opzet van de taalcursussen binnen het UCU heel anders dan bij de
talenopleidingen binnen de Faculteit Letteren. Het hoog niveau van zelfstandigheid dat van de
studenten wordt verwacht, vereist een goede organisatie van de cursus door de docent.
Deze aspecten van mijn werk bij het UCU zijn daarom ook erg interessant vanuit een meer
theoretische perspectief. Ik heb namelijk veel belangstelling voor onderzoek naar verwerving en
didactiek van een tweede of een vreemde taal.
Naast mijn werk voor het UCU verzorg ik zonodig colleges binnen de taalverwervingcursussen van
de opleiding Italiaans.
Drs. Tatiana Bruni
kamer 1.12
Tel.: 030-253 6430
e-mail: [email protected]
homepage:
http://exchange.let.uu.nl/exchange/forms/IPM/NOTE/www.let.uu.nl/[email protected]/pers
onal
José van der Helm
Mijn naam is José van der Helm. Ik werk part-time bij de opleiding Italiaans.
Ik verzorg colleges over Dante, de bekendste schrijver van de Italiaanse
Middeleeuwen. Studenten die mijn colleges volgen komen zowel van de
opleiding Italiaans als van de specialisatie Middeleeuwse Studies. Ik vind het
een uitdaging om aan deze verschillende groepen studenten mijn eigen
enthousiasme voor Dante en zijn Divina Commedia over te brengen. Als
onderzoeker gaat mijn belangstelling uit naar historische taalkunde. Mijn
specialismen daarbij zijn leenwoorden: in hoeverre heeft het Italiaans door
de eeuwen heen het Nederlands beïnvloed. Zo heb ik onlangs, samen met
collega's van de opleiding Nederlands, een Italiaans-Nederlands handschrift
van een koopman uit het begin van de zestiende eeuw uitgegeven. Binnen
de opleiding Italiaans ben ik als opleidingscoördinator verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken, en ben ik dus degene tot wie docenten en
studenten zich met vragen kunnen richten.
Dr. J.A.M. van der Helm
kamer 1.14
Tel.: 030-253 6427
E-mail: [email protected]
Webpagina: www.let.uu.nl/~José.vanderHelm/personal/
Harald Hendrix
Mijn naam is Harald Hendrix en ik ben sinds 2001 als hoogleraar verbonden
aan de opleiding Italiaans. Naast Italiaans heb ik ook geschiedenis en
literatuurwetenschap gestudeerd. Daarom is zowel het onderwijs dat ik geef
als het onderzoek dat ik verricht interdisciplinair gericht, ook al blijft de
Italiaanse letterkunde daarin steeds de hoofdrol spelen. De cursussen die ik
verzorg liggen op het terrein van de moderne Italiaanse literatuur en cultuur.
Daarbij vind ik het leuk om te laten zien dat literaire teksten heel goed apart
kunnen worden geanalyseerd, maar dat ze anderzijds ook in een veel
70
bredere context bestudeerd kunnen worden. Dat is een uitnodiging om in de
colleges ook te kijken naar films, naar muziek en naar beeldende kunsten,
en uiteraard naar de historische context. Deze meer cultuurhistorische
invalshoek hanteer ik eveneens in mijn onderzoek. Daarbij richt ik me
behalve op de moderne Italiaanse cultuur ook op die van de zestiende en de
zeventiende eeuw. Behalve als docent en onderzoeker ben ik ook actief als
bestuurder.
Prof.dr. H.A. Hendrix
kamer 1.04
Tel. 030-253 8238
E-mail: [email protected]
Webpagina: www.let.uu.nl/~Harald.Hendrix/personal/
José van Houcke
Mijn naam is José van Houcke en ik heb Italiaanse taal- en letterkunde
gestudeerd in Utrecht. Sinds mijn afstuderen in 1979 werk ik part-time bij de
opleiding Italiaans. Daar houd ik mij voornamelijk bezig met het onderwijs
bij de afdeling Taalverwerving en de Specialisatie Vertalen.
Tijdens mijn colleges taalverwerving probeer ik de studenten niet alleen goed
Italiaans te leren, maar ze ook wegwijs te maken in de Italiaanse
samenleving. Dat doe ik via de leerstof, maar ook vertel ik er graag zelf
over.
Tijdens de colleges vertalen gaat het natuurlijk in de eerste plaats om een
goede interpretatie van de Italiaanse tekst. Maar ik hecht er ook veel belang
aan dat de uiteindelijke vertaling een goed leesbaar Nederlands
stuk oplevert. Het moet bij wijze van spreken zo gepubliceerd kunnen
worden.
Naast het onderwijs ben ik ook sterk betrokken bij de begeleiding van (vooral eerstejaars)
studenten. Ik organiseer in september de Introductie voor nieuwe hoofdvakstudenten en de
Breekdag (evaluatie van de 1e periode voor eerstejaarsstudenten) na blok 1. Tevens ben ik
tutorcoördinator en ook tutor voor een groepje studenten (meestal een stuk of 8).
Drs. J.Th. van Houcke
kamer 1.14
Tel.: 030-253 6427
E-mail: [email protected]
Monica Jansen
Ik ben Monica Jansen en ik heb tijdelijk een part-time functie bij de opleiding
Italiaanse Taal en Cultuur. Ik heb zelf in Utrecht gestudeerd, ben er ook
gepromoveerd op een proefschrift over het postmodernisme-debat in Italië
(Il dibattito sul postmoderno in Italia. In bilico tra dialettica e ambiguità,
Cesati, Firenze, 2002), en heb tot mei 2004 gewerkt aan een postdoc-project
over Italiaanse en Portugese literatuur van na 1970. In dat kader heb ik in
maart 2004 in Utrecht een internationaal congres georganiseerd. Bij de
opleiding verzorg ik voornamelijk cursussen op het gebied van de
hedendaagse Italiaanse letterkunde.
Dr. Monica Jansen
Muntstraat 2A
3512 EV Utrecht
Tel: 030-2536425
E-mail: [email protected]
Web-pagina: www.let.uu.nl/~monica.jansen/personal/
Joke de lange
Ik ben Joke de Lange. Ik heb in Utrecht Italiaans gestudeerd, met een specialisatie in de
taalkunde. Voor mijn afstudeerscriptie heb ik een onderzoeksstage verricht bij een universiteit in
Milaan, en dat onderzoek is de voorloper geworden voor mijn huidige promotie-onderzoek. Nu ben
ik werkzaam als aio bij het Instituut voor Linguïstiek van de Universiteit Utrecht en bij de
opleiding Italiaans geef ik les in taalverwerving.
71
Mijn promotie-onderzoek richt zich onder meer op de taalontwikkeling van kinderen, waarbij ik de
moedertaalverwerving van Nederlandse en, uiteraard, Italiaanse kinderen bestudeer.
Op dit moment vergelijk ik het gebruik en het weglaten van lidwoorden door Nederlandse en
Italiaanse kinderen met het gebruik en het weglaten van lidwoorden zoals je dat aantreft in
Nederlandse en Italiaanse krantenkoppen, om aan te tonen dat je daarin overeenkomstige
patronen vindt.
Tijdens mijn studie Italiaans is mijn enthousiasme over de Italiaanse taal en cultuur alleen maar
gegroeid, en ik hoop in mijn colleges dat enthousiasme over te brengen op mijn studenten.
Drs. J. de Lange
ADD22, kamer 1.04
Tel. 030 253 6717
[email protected]
Davy van Oers
Mijn naam is Davy Van Oers en ik ben sinds 2004 als assistent in opleiding
verbonden aan de opleiding Italiaans. Na mijn studies Romaanse taal-en
letterkunde in Antwerpen heb ik een specialisatiejaar Italiaanse literatuur
gedaan in Padua. Naast mijn taak als voordrachthouder Italiaans aan de
Universiteit Antwerpen en mijn werk in het avondonderwijs Italiaans en voor
de Vlaamse Opera, ben ik meermaals langere perioden in Italië
(Padua/Venetië) geweest. O.a. dankzij deze verblijven heb ik mijn onderzoek
verder kunnen uitbouwen. Dit situeert zich in de achttiende eeuw waar ik de
Venetiaanse romaneske autobiografie bestudeer. Meer bepaald hoop ik te
promoveren met een proefschrift over de Venetiaanse schrijver Carlo Gozzi.
Drs. D.A.C. Van Oers
Kromme Nieuwegracht 66, kamer 1.22
Tel. 030-253 6624
E-mail : [email protected]
Jaap van Osta
Mijn naam is Jaap van Osta en ik heb een deeltijdfunctie bij Italiaans, waar
ik verantwoordelijk ben voor de colleges cultuur. Ook ben ik secretaris van
de examencommissie. De rest van de tijd ben ik als geschiedenisleraar
verbonden aan een middelbare school. Het is een brede
scholengemeenschap en ik draai er op alle niveaus mee, en omdat ik in het
verleden ook aan een avondopleiding voor volwassenen lesgegeven heb, kun
je wel zeggen dat ik het onderwijs in al zijn vormen heb leren kennen. Ik
probeer daar zoveel mogelijk mijn voordeel mee te doen.
Aansluitingsproblemen van eerstejaars studenten kan ik bijvoorbeeld soms
goed aanvoelen (althans zo verbeeld ik mij), omdat ik uit ervaring weet wat
zij op de middelbare school hebben meegemaakt.
Ofschoon het onderwijs een groot deel van mijn werktaak uitmaakt en ik mij af en toe ook een
echte lesboer vind, wil dat niet zeggen dat ik daarnaast geen andere ambities heb. Ik lees graag
en ik schrijf graag en op die manier probeer ik mee te draaien in mijn eigenlijke vakgebied
geschiedenis. Bij wijze van nascholing, maar vooral omdat geschiedenis mijn hobby is.
Dr. A.P.J. van Osta
kamer 1.12
Tel. 030-253 6430
E-mail: [email protected]
Webpagina: www.let.uu.nl/~Jaap.vanOsta/personal/
provinciestad in
vreemde talen (
2002 ben ik als
mijn cursuss
verschill
Manuela Pinto
Ik ben Manuela Pinto en ik ben geboren en opgegroeid in Belluno, een
de Dolomieten. Ik ben gefascineerd door taal, vandaar mijn studies
nog in Italië) en algemene taalwetenschap (in Utrecht). Sinds september
docent taalkunde en onderzoeker aan de opleiding Italiaans verbonden. Met
en wil ik studenten kennis laten maken met dit prachtige vak en met de
en de invalshoeken van waaruit je het kunt bestuderen, zoals taal en
72
maatschappij, het leren van een (tweede) taal en taal als formeel systeem. Natuurlijk ligt de
nadruk op de Italiaanse taal en zijn de cursussen op het taalverwervingsprogramma afgestemd.
Als onderzoeker hou ik me bezig met tweetaligheid (bij kinderen en bij volwassenen) en met
interface fenomenen, dat wil zeggen, met constructies waarbij de structuur, de intonatie en de
interpretatie een interessante samenspel vertonen. De afwisseling tussen onderwijs en onderzoek
vind ik niet alleen heel leuk maar ook leerzaam: in mijn colleges test ik soms nieuwe theoretische
inzichten, omgekeerd neem ik voorbeelden uit de praktijk mee in mijn onderzoek.
Dr. M. Pinto
kamer 1.13
Tel. 030-253 6435
E-mail: [email protected]
Webpagina: www.let.uu.nl/~Manuela.Pinto/personal/
Reinier Speelman
Ik ben Reinier Speelman en doceer Italiaanse letterkunde, met het accent op
de Renaissance, en daarnaast schrijfvaardigheid.
Het begrip 'letterkunde' komt in de Renaissance niet helemaal overeen met
wat wij tegenwoordig daaronder verstaan: ook teksten van beschouwelijke
aard, memoires of biografieën vallen daaronder. De geschreven werken van
beeldende kunstenaars (Ghiberti, Leonardo, Michelangelo e.a.) boeien mij in
hoge mate. Ook ben ik al vele jaren actief als vertaler Italiaans, zowel van
literaire als van technische teksten. Het zwaartepunt van mijn onderzoek
heeft de afgelopen jaren gelegen bij de relaties tussen Venetië en het
Osmaanse rijk. Momenteel bereid ik een boek voor over Joods-Italiaanse
literatuur.
Dr. R.M. Speelman
kamer 1.12
Tel.: 030-253 6430
E-mail: [email protected]
Webpagina: www.let.uu.nl/~Reinier.Speelman/personal/
Inge Werner
Mijn naam is Inge Werner en ik ben als assistent in opleiding verbonden aan
de opleiding Italiaans. In Utrecht heb ik naast Italiaans ook
kunstgeschiedenis gestudeerd. Mijn onderzoek gaat over de relaties tussen
letterkundigen en kunstenaars in het Florence van rond 1550. Daarop hoop
ik over enkele jaren te kunnen promoveren. Daarnaast geef ik ook een
cursus over “Schrijvende kunstenaars” en ben ik actief als redactiesecretaris
van het tijdschrift voor Italië-Studies, Incontri.
Drs. I.M. Werner
Muntstraat 4, kamer 0.04
3512 EV Utrecht
Tel.: 030-253 6186
E-mail: [email protected]
Webpagina: www.let.uu.nl/~Inge.Werner/personal/
73
7.
Verwijzingsmodel voor bachelorstudenten
74
75
Deel IV
Aanvullingen
76
1.
ICT-eindtermen
Tot de eindtermen van de opleiding (zie hoofdstuk 2.1) behoren ook de volgende ICT-eindtermen:
1.
2.
3.
4.
5.
Het beheersen van tekstverwerking, zodanig dat werkstukken, rapporten en scriptie volledig
elektronisch kunnen worden geproduceerd. Naast tekst en opmaak behoort daarbij het kunnen
maken van een duidelijke presentatie van gegevens met tabellen, eenvoudige grafieken en
figuren, literatuurlijst en inhoudsopgave.
Het beheersen van e-mail, zowel het ontvangen en verzenden van berichten met aanhangsels,
het gebruik van aliaslijsten, als het ordenen van berichten in een archief.
Het kunnen zoeken naar informatie op het Internet, het kritisch kunnen beoordelen van de
kwaliteit van het gebodene en het kunnen kopiëren voor eigen gebruik.
Het kunnen maken van eigen webpagina’s met daarin presentatie van werkstukken en
rapporten. Deze werkstukken kunnen zowel een webdocument zijn, als wel aangeboden
worden in een vorm die te downloaden is. Bij het beëindigen van de studie moet de student
over een elektronisch portfolio beschikken.
Het kunnen presenteren van onderzoeksresultaten met behulp van elektronische dataprojectie.
Deze eindtermen zijn verwerkt in twee verplicht te volgen cursussen die het ICT-Centrum
aanbiedt: Basis ICT en Website maken. Zie voor de inhoud en de bijbehorende regeling het
onderdeel ICT-Centrum/Educatie op www.let.uu.nl.
2.
Plagiaat- en frauderegeling
Met ingang van het studiejaar 2005 – 2006 heeft Letteren een nieuwe plagiaat- en frauderegeling.
Deze regeling is opgenomen in de zogenaamde regelen en richtlijnen van de examencommissies.
De informatie is te vinden via www.let.uu.nl/studiepunt.
3.
Examen
Het is verplicht om een electronische versie van het eindwerkstuk in te leveren bij de
Letterenbibliotheek. Informeer bij het secretariaat van de opleiding naar de regeling.
77

Vergelijkbare documenten

Italiaanse taal en cultuur - Faculteit Geesteswetenschappen

Italiaanse taal en cultuur - Faculteit Geesteswetenschappen WHO'S WHO IN DE KLASSIEKE MYTHOLOGIE. EEN SNELLE BIJSPIJKERCURSUS

Nadere informatie