VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Upholstery and

Commentaren

Transcriptie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Upholstery and

										                  

Vergelijkbare documenten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Trim Wizard

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Trim Wizard Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productiden...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Leather Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Leather Cleaner 10.4. Te vermijden omstandigheden Vermijd overmatige hitte gedurende langere tijd. Bevriezing vermijden. 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden materialen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Leder Multi

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Leder Multi Gezondheidsgevaren Elicitation (Skin Sens.) Milieugevaren Niet geclassificeerd.

Nadere informatie

(Aerosol) Blast bubble gum - SDS10865 - NLD

(Aerosol) Blast bubble gum - SDS10865 - NLD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productiden...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad styccobond f84 resin

veiligheidsinformatieblad styccobond f84 resin container/verpakking met de beschadigde zijde boven. Lekkage of ongecontroleerde lozing op waterlopen moet onmiddellijk worden gemeld aan het Milieu-agentschap of andere betrokken autoriteiten. Beh...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad aqueous degreaser

veiligheidsinformatieblad aqueous degreaser Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC) Acute tox. 4 - H302 Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 Acute tox. 4 - H312 Acute tox. 4 - H332 Huidirrit. 2 - H315 Oogirrit. 2 - H319 De volledige tekst voor alle R-zinnen...

Nadere informatie

(Aerosol) Silver Seal Upholstery Protector - SDS10317

(Aerosol) Silver Seal Upholstery Protector - SDS10317 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productiden...

Nadere informatie

monopropyleenglycol (mpg- antivries)

monopropyleenglycol (mpg- antivries) Indeling (67/548/EEC) of (1999/45/EC) Acute tox. 4 - H302 Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 Acute tox. 4 - H312 Acute tox. 4 - H332 Huidirrit. 2 - H315 Oogirrit. 2 - H319 De volledige tekst voor alle R-zinnen...

Nadere informatie