Minstens zeven zware incidenten met diplomaten in vier

Commentaren

Transcriptie

Minstens zeven zware incidenten met diplomaten in vier
DINSDAG 28 JANUARI 2014 | NUMMER 5
3 Weinig mis met Interventiewet
Hoewel de Interventiewet voor de
financiële sector voldoet, moet die
wet wel worden aangepast aan de
nieuwe Europese richtlijn voor probleembanken, blijkt uit evaluaties.
WWW.SCONLINE.NL
5 Lege kantoren blijven probleem
‘Dé leegstand van kantoren bestaat
niet,’ zegt Hans de Jonge, oud-voorzitter van de Kantorentop van overheden en marktpartijen. Hij pleit
onder meer voor regionaal beleid.
REDACTIE @ SCONLINE.NL
7 Mkb lijdt onder Reach
De EU-stoffenverordening Reach
ontpopt zich als een enorme kostenpost voor de kleinere chemiebedrijven. Ondernemers vrezen voor
een koude sanering van hun sector.
VOLG @ SCREDACTIE OP TWITTER
Minstens zeven zware incidenten
met diplomaten in vier jaar
Buitenlandse diplomaten en
hun familieleden werden de
afgelopen vier jaar verdacht
van zeker zeven ernstige
wetsovertredingen. In deze
gevallen is gevraagd om, onder het Verdrag van Wenen, de
immuniteit op te heffen of de
persoon uit Nederland terug
te roepen. Dat is in de meeste
gevallen ook gebeurd.
INTE RNATIONA AL
(
Dit blijkt uit informatie die deze
krant heeft ontvangen na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken (BZ) zette desgevraagd alle meldingen over wangedrag in diplomatieke kringen in
Nederland op een rij. Het gaat in vier
jaar om 287 meldingen, voornamelijk over bijna 2000 verkeersboetes.
Ernstige zaken betreffen onder meer
mishandeling, straatroof, geweldpleging en rijden onder invloed.
‘Het is een lijstje met nogal wat
uitzonderlijkheden,’ reageert SPKamerlid Van Bommel. Het totale
aantal meldingen vindt hij evenwel
meevallen. CDA-Kamerlid Omtzigt
vindt de lijst van overtredingen aan
de lange kant, ondanks het aantal
van 20.000 geprivilegieerden in Den
Haag, onder wie diplomaten, medewerkers van internationale organisaties en hun familieleden.
De CDA’er vindt dat minister Timmermans van BZ er sterker op moet
aandringen dat boetes worden
betaald. ‘Dat gebeurt niet in de
notes verbales die standaard worden
verstuurd na een melding.’
De Kamerleden tonen zich tevreden
over de afhandeling van ernstige
incidenten. De enige weigering tot
medewerking hierbij kwam van
Suriname, dat niet de immuniteit
wilde opheffen van een diplomatenzoon die zich schuldig zou hebben
gemaakt aan een serie delicten.
Olivier Ribbelink, verbonden aan het
TMC Asser Instituut voor interna-
tionaal recht, tekent aan dat een
veroordeling na opheffing van de immuniteit nog niet hetzelfde betekent
als tenuitvoerlegging van een straf.
‘Daarvoor is een tweede opheffing
van de immuniteit noodzakelijk.’
Ribbelink verwondert zich niet over
het aantal meldingen of de ernstige
aard van sommige zaken. ‘Diplomaten zijn ook maar mensen, hoe gek
het ook klinkt. En het zijn ook de
kinderen die strafbare feiten plegen,
zoals in deze lijst bij sommige ernstige incidenten te zien is.’ Wat hem
vooral opvalt, zijn de recidivisten
onder kleine diplomatieke vertegenwoordigingen. ‘Zo hebben Libië,
Koeweit en Iran nogal wat verkeersboetes openstaan.’ Ribbelink wijst
erop dat ook het ontbieden van de
ambassadeur, wat in zes gevallen
is gebeurd, een diplomatiek zwaar
instrument is. (RS)
Zie ook pagina 7.
Bundeling van toezicht op nucleaire veiligheid
SOCIALE ZE KE RHE ID
(
Dat staat in de Quotumwet die
staatssecretaris Klijnsma van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft
gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Wanneer werkgevers
als het quotum eenmaal is opgelegd,
nog steeds onvoldoende arbeidsplaatsen openstellen, krijgen ze een boete
SC_P001_SC-28-01-2014 1
(
Wet algemeen
pensioenfonds in
consultatie
Pensioenfondsen uit verschillende
sectoren moeten met elkaar kunnen
fuseren tot een algemeen pensioenfonds. Staatssecretaris Klijnsma van
Sociale Zaken heeft een wetsvoorstel
daartoe gepubliceerd op de website
internetconsultatie.nl.
Door het samengaan van meerdere
pensioenfondsen kunnen schaalvoordelen worden behaald, stelt
Klijnsma. Een algemeen pensioenfonds voert nog wel verschillende,
financieel van elkaar gescheiden
regelingen uit. Maar doordat het bestuur gebundeld wordt, kunnen de
uitvoeringskosten verlaagd worden.
Veel kleinere fondsen heffen zichzelf
op om aansluiting te vinden bij een
groter fonds, onder meer omdat de
pensioenwereld vanwege strengere wet- en regelgeving complexer
wordt. Het aantal pensioenfondsen
neemt in rap tempo af. In het derde
kwartaal van 2013 telde toezichthouder De Nederlandsche Bank nog
388 fondsen, maar DNB verwacht
dat het er volgend jaar nog zo’n
driehonderd zullen zijn.
Volgens het voorstel kunnen ook
derde partijen, zoals pensioenverzekeraars een algemeen pensioenfonds
oprichten. (RvdD)
Lees meer over pensioenwetgeving
op pagina 3.
Nederland krijgt één onafhankelijke organisatie voor nucleaire veiligheid: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
Tot nu toe zijn de expertise en het toezicht op dit terrein verspreid over meerdere ministeries en uitvoerende diensten. De ANVS gaat zich
bezighouden met wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en voorlichting en wordt medeverantwoordelijk voor de voorbereiding
op incidenten waarbij straling zou kunnen vrijkomen. Op de foto: controlepanelen in de kerncentrale in Borssele. Foto: Corbis/HH
Quotum pas na overleg sociale partners
Wanneer werkgevers in 2015
er niet in slagen om vijfduizend banen extra vrij te
maken voor arbeidsgehandicapten, kunnen ze een wettelijk quotum opgelegd krijgen.
Maar pas na overleg met gemeenten en sociale partners.
WE RK E N INKOME N
opgelegd van 5000 euro per arbeidsplaats per jaar.
Of het quotum daadwerkelijk wordt
geactiveerd is onderwerp van gesprek
tussen Klijnsma, gemeenten – die
de Participatiewet uitvoeren – en de
sociale partners.
In de jaren tachtig en negentig van
de vorige eeuw bood de wet ook al
de mogelijkheid een quotum op te
leggen wanneer werkgevers te weinig arbeidsongeschikten in dienst
namen. Onder druk van werkgevers
gebeurde dat nooit, hoewel het aantal banen voor arbeidsgehandicapten
lager bleef dan gewenst. Ook nu zien
werkgevers niets in een quotum,
herhaalde werkgeversvoorman Wientjes onlangs in de Kamer. ‘Quotering
werkt nooit,’ zei hij.
De Quotumwet geldt als stok achter
de deur. In het sociaal akkoord
spraken bonden en werkgevers af dat
het bedrijfsleven tot 2026 honderdduizend extra banen beschikbaar zal
maken voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Bij de overheid gaat het om
nog eens 25.000 banen. Het betreft
werknemers die vanaf 2015 vallen
onder de Participatiewet of nu al
in de sociale werkvoorziening of de
Wajong zitten.
Blijft de instroom achter bij de jaarlijkse streefcijfers, dan laat Klijnsma
het quotum in werking treden. Voor
de private en publieke sector gelden
afzonderlijke regelingen, zodat de
markt geen quotum opgelegd kan
krijgen wanneer alleen de overheid
achterblijft. Het quotum kan jaarlijks worden opgelegd als blijkt dat
de instroom van het aantal arbeids-
gehandicapten dat jaar achterwege
blijft. Dit jaar wordt daarom een
nulmeting uitgevoerd over vorig jaar.
Volgens het ingroeimodel moeten er
eind dit jaar 7500 banen beschikbaar
zijn voor arbeidsgehandicapten uit
de doelgroep van de Participatiewet;
5000 bij het bedrijfsleven, 2500 bij de
overheid. Dat aantal moet het jaar
erop verdubbeld zijn. Dit jaar geldt
echter als een aanloopjaar, waardoor
de instroom in 2014 niet wordt
meegenomen bij het bepalen of het
quotum er komt.
Hoe groot het quotum precies is,
wordt vastgelegd in lagere regelgeving. De hoogte is onder meer
afhankelijk van het aantal banen dat
in dat jaar opengesteld zou moeten
zijn en het aantal verloonde uren dat
al wel gerealiseerd is. (RvdD)
Aangenomen
wetsvoorstellen
T WE E DE K A ME R
(
▪ 33617 Goedkeuring van op 4 mei
2012 te Genève tot stand gekomen
wijzigingen van Protocol van 1999
inzake vermindering verzuring,
eutrofiëring en ozon op leefniveau
▪ 33711 Wijziging Wet publieke
gezondheid
▪ 33726 Wet afschaffing algemene
tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten (inclusief amendement 20)
E E R S TE K A ME R
(
▪ 33365 Invoering beperkte veredelingsvrijstelling in Rijksoctrooiwet
1995
▪ 33676 Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van
Lugano
▪ 33735 Uitvoeringswet EFRO
Vanaf pagina 8 vindt u een compleet
overzicht van Nederlandse wet- en
regelgeving (14 t/m 22 januari)
24-1-2014 17:13:58
2 DINSDAG 28 JANUARI 2014
VRAGEN OVER
Huurcommissie
De regels voor de werkwijze van de
huurcommissie worden eenvoudiger. De Tweede Kamer debatteert
dinsdag over een wetsvoorstel van
minister Blok voor Wonen om de
procedures voor het slechten van
huurgeschillen aan te passen.
Waarom wijzigt Blok de wet?
De huidige regelgeving is te gedetailleerd, meent de bewindsman.
Dat leidt volgens hem tot ‘conflicten over betrekkelijk geringe bedragen’. ‘De huidige regelgeving en de
daarbij aansluitende geschilbeslechting lijken in een aantal
gevallen de verhoudingen tussen
huurders en verhuurders eerder op
scherp te stellen dan te verbeteren,’
schrijft Blok in een toelichting.
Wat wordt er eenvoudiger?
In het wetsvoorstel wijzigt Blok
onder meer de regels over de leges
die voor het voeren van een procedure bij de huurcommissie verschuldigd zijn aan de Staat. Nu nog
wordt daarin onderscheid gemaakt
tussen natuurlijke personen – die
25 euro betalen – en rechtspersonen, die een rekening van 450 euro
moeten betalen. Alleen de partij die
in het ongelijk wordt gesteld, moet
betalen. De commissie gaat ervan
uit dat de huurder altijd een natuurlijk persoon is. Maar het vaststellen van de rechtspositie van de
verhuurder levert voor de commissie problemen op, omdat het onderscheid niet altijd even helder is.
Met de wetswijziging wordt daarom geregeld dat de verhuurder altijd 450 euro betaalt als deze in het
ongelijk wordt gesteld.
En verder?
Voorts worden de regels over onder
meer de beoordeling van de servicekosten door de huurcommissie
vereenvoudigd. Die zijn nu nog
‘zeer tijdrovend’, aldus Blok. Ook de
regels voor de beoordeling van onderhoudsgebreken worden eenvoudiger, net als de die voor de rappelprocedure. (RvdD)
DEZE WEEK
NUMMER 5
‘Nieuwe stikstofwet is te bureaucratisch’
De uitstoot van stikstof moet
omlaag, omdat de concentraties in natuurgebieden die onder de Natura 2000-wetgeving
vallen, te hoog is. De coalitie
is net als het CDA voor een
wetswijziging die dat moet
realiseren, maar de rest van de
oppositie vindt de plannen te
bureaucratisch.
NATUUR E N MILIEU
(
Om de stikstofuitstoot te verlagen, zette het ministerie van
Economische Zaken de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op.
Staatssecretaris Dijksma verdedigt
woensdagmiddag het bijbehorende
wetsvoorstel, waarmee de stikstofbepalingen uit de Natuurbeschermingswet 1998 worden gewijzigd.
De Europese Natura 2000-wetgeving is bedoeld om biodiversiteit en
natuur te beschermen. In Nederland zijn daarom 166 zogeheten
Natura 2000-gebieden aangewezen.
Maar de doelstelling om de natuur
in die gebieden in stand te houden,
ondervindt hinder van te hoge stikstofconcentraties. In 133 gebieden
zijn die nog te hoog, stelt Economische Zaken op een speciale website over het programma. Hogere
concentraties leiden tot een tekort
aan zuurstof in de lucht.
Die hoge concentraties zijn niet
alleen slecht voor de natuur, maar
ook voor de economie, meent het
kabinet. Bedrijven die economische
activiteiten willen ontplooien in de
buurt van zo’n Natura 2000-gebied,
moeten daarvoor een vergunning
aanvragen op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Wanneer
de stikstofconcentraties te hoog
zijn, wordt een vergunning door de
provincie geweigerd.
Het programma om de stikstofuitstoot te verlagen, zodat er nieuwe
ruimte ontstaat voor economische
activiteiten, loopt al sinds 2009. Het
wetsvoorstel is vooral bedoeld om
helderheid te brengen in de regels.
Maar de oppositie in de Tweede
Kamer is kritisch over de uitwerking van het plan. Tijdens een
Volgens GroenLinks-Kamerlid Klaver is de wet Programmatische Aanpak Stikstof, waarmee de stikstofbepalingen uit de Natuurbeschermingswet van 1998 worden gewijzigd, ‘een van de beste voorbeelden van het wegbureaucratiseren van problemen’. Foto: Sijmen Hendriks/HH
eerste plenair debat over de wet,
plaatsten D66 en GroenLinks grote
vraagtekens bij de bureaucratie die
met de wet gepaard gaat. GroenLinks-Kamerlid Klaver noemde de
wet ‘een van de beste voorbeelden
van het wegbureaucratiseren van
problemen’. Zijn collega Van Veldhoven van D66 vreest dat door het
wetsvoorstel ‘middel en doel door
elkaar heen gaan lopen’. SP’er Smaling: ‘Wordt hier mist of helderheid
gecreëerd?’
De zorgen richten zich onder meer
op de manier waarop berekend
wordt of een vergunning verleend
mag worden. De invoering van een
speciale rekentool moet de vergun-
ningaanvraag vereenvoudigen.
Maar volgens Smaling en Klaver is
het de vraag of het systeem klaar
is. Smaling zei te vrezen voor
kinderziektes. ‘Het model zal ook
steeds beter worden,’ zei hij, ‘maar
toch is het de vraag of het op dit
moment al goed genoeg is om daar
een wet op te baseren.’ (RvdD)
Ook op de agenda: topinkomens en gas
De Tweede Kamer debatteert donderdag over de Aanpassingswet WNT
van minister Plasterk. De Wet normering topinkomens (WNT) regelt
dat topambtenaren en bestuurders
bij semipublieke instellingen maximaal 130 procent van een ministerssalaris mogen verdienen. Met de
aanpassingswet worden algemeen
nut beogende instellingen (anbi’s)
buiten de reikwijdte van de wet geplaatst en enkele technische aspecten
gewijzigd. Plasterk werkt nog aan
een wetsvoorstel om de salarisgrens
te verlagen naar 100 procent van het
ministerssalaris. (zie pagina 4)
Zelfstandig Kamerlid Louis Bontes
verdedigt deze week zijn initiatiefwet om de maximale termijn voor
het betalen van partneralimentatie
te verkorten van twaalf naar vijf
jaar. Op een meerderheid rekent de
voormalig PVV’er niet, omdat regeringspartijen VVD en PvdA met D66
werken aan eigen plannen. Daarna
is er nog een debat over het wetsvoorstel Programmatische Aanpak
Stikstof (zie boven).
Dinsdag is er nog een debat over
vereenvoudigingsplannen voor
de huurcommissies (zie links).
Donderdag is er een debat over een
wetsvoorstel om de kwaliteit van
het vak Fries in het onderwijs in de
teerde van milieu te maken kreeg met
de protesten van Meent van der Sluis
en zijn kompanen. Zij waarschuwden
bevolking en politiek voor verzakking
van de bodem door gaswinning.
Breukvlakken. Aardschokken. Bevingen. De deskundigen van het Rijk en
de NAM ontkenden in alle toonaarden
en maakten de onheilsprofeten belachelijk. Prietpraat, klinkklare nonsens!,
zeiden ze. En wij geloofden hen.
onze economie; we gaan wettelijk regelen, dat het gebied er niet onder
lijdt; we financieren in Groningen het
aardbevingsbestendig bouwen en de
bedrijvigheid; we verstevigen gebouwen en monumenten; en we stoppen
jaarlijks een deel van de winst in een
flinke pot, voor als het later fout gaat.
Dat dacht ik, toen de Groningers met
stevige acties de Haagse aandacht
moesten afdwingen. Omdat politici
liever niet hoorden dat dijken gevaar
lopen en huizen onverkoopbaar zijn.
En dat zelfs de rijksdienst ernstiger
aardbevingen verwacht.
Vorige week kwam minister Kamp beloven om drie jaar lang minder gas te
winnen en vijf jaar lang een paar honderd miljoen op tafel te leggen. We
zullen eens kijken waar de effecten
van die daarvoor benodigde bezuini-
provincie Friesland te versterken.
In commissieverband debatteert de
Kamer onder meer over geldboetes,
telecommunicatie, verkeersveiligheid en het betaalverkeer. Ook is er
een rondetafelgesprek over medicijnresten in water. De commissie voor
Economische Zaken, die afgelopen
maandag de provincie Groningen
bezocht, houdt op woensdag een rondetafelgesprek over de gaswinning
in het gebied.
De Eerste Kamer houdt het deze
week plenair bij stemmingen.
De agenda is onder voorbehoud van
wijzigingen.
COLUMN
Ik bin een Grunneger!
H
et was heel spannend allemaal, in die tijd. Wij waren
zeer jonge meisjes, toen de
grote gasbuis in een diep spoor
dwars door de Drentse landerijen
werd gelegd, in een kaarsrechte lijn
tussen Groningen en de Randstad.
Spannend, vanwege de stoere kerels
die de reusachtige stukken pijpleiding aan elkaar kwamen lassen. Buitenlanders. Ruige jonge mannen,
met bruinverbrande bovenlijven. De
meeste lassers waren Fransen. Maar
er waren ook lange Amerikanen en
Canadezen. Onze bijna volwassen
buurmeisjes capituleerden onvoorwaardelijk voor deze nieuwe geallieerden. En wij pubers volgden jaloers hun escapades en waren
verliefd zoals alleen pubers verliefd
kunnen zijn. Op de stoere lassers, op
SC_P002_SC-28-01-2014 2
James Dean. En op president Kennedy,
die fier op een bordes stond en uitriep:
‘Ich bin ein Berliner!’
Daarna werd het weer saai. De grond
boven de buis werd gladgeschoven. Er
groeide weer rogge op en suikerbieten.
Moeder ging over op aardgas. Vaders
moeizame gesleep met flessen butagas en wintervoorraden antraciet was
voorbij. Jopie Pieterolie met zijn kar vol
petroleumvaten en Jannes Boer van de
kolenhandel gingen failliet en konden
gaan genieten van de Algemene Bijstandswet, die in 1963 was ingevoerd.
Onder de poten van de koeien stroomde het Groningse en Drentse gas naar
de Randstad. En het naoorlogse Nederland bloeide er door op.
Ik dacht pas weer terug aan de buis
onder het maaiveld, toen ik decennia
geleden, als statenlid en later gedepu-
Afgelopen weken moest ik aan Van der
Sluis denken. En aan al het gas dat
door de buis is weggevloeid. Aan de
miljardenwinsten die achtereenvolgende kabinetten hebben geïncasseerd. En hoe anders het geweest zou
zijn, als regeringen toen eerlijk hadden
gezegd: we weten dat het risicovol is,
maar we hebben dat gas nodig voor
gingen het pijnlijkst zullen neerslaan.
Eerst komen de gemeenteraadsverkiezingen. Ik verwacht veel Kamerleden op het bordes. Fier zullen ze roepen: ‘Ik bin een Grunneger!’
Mijn advies: vooral niet verliefd op
worden!
Marga Kool
Dijkgraaf van waterschap Reest en
Wieden
24-1-2014 17:14:34
NIEUWS
NUMMER 5
DINSDAG 28 JANUARI 2014
Interventiewet komt goed uit evaluaties
De Interventiewet moet
worden aangepast aan nieuwe
Europese regels, maar met
dit wettelijk kader is verder
weinig mis. Bij het bankentoezicht van De Nederlandsche
Bank (DNB) zijn ingrijpendere
veranderingen nodig.
FINANCIË N
(
Dat concludeert de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal,
die vorige week haar bevindingen
presenteerde. Dat de Interventiewet grotendeels voldoet, stelt ook
minister Dijsselbloem van Financiën
in een gelijktijdig naar de Tweede
Kamer gestuurde evaluatie van de
wet, die hij zelf uitvoerde.
De nationalisatie van bankverzekeraar SNS Reaal vorig jaar was de
eerste en enige keer tot dusver dat
de Interventiewet uit 2012 werd gebruikt. Hierbij werd meteen gebruik
gemaakt van de meeste vergaande
bevoegdheid: onteigening van effecten en vermogensbestanddelen van
de instelling. Dit heeft volgens de
zelfevaluatie ‘de stabiliteit van het financiële stelsel kunnen waarborgen’.
Het ingrijpen wordt ook goedgekeurd door de evaluatiecommissie
van Rein Jan Hoekstra (voormalig
lid van de Raad van State) en Jean
Frijns (voormalig voorzitter van de
toetsingscommissie code-Tabaksblat),
die de nationalisatie onderzochten.
‘Alles afwegende komt de evaluatiecommissie tot de conclusie dat de
keuze voor nationalisatie goed te
verdedigen is. Er was gevaar voor de
financiële stabiliteit en bruikbare
alternatieven waren niet haalbaar
gebleken,’ staat in dit rapport.
Uit beide rapporten blijkt wel dat
aanpassing van de wet aan een
nieuwe Europese richtlijn voor
probleembanken (Bank Recovery and
Resolution Directive, BRRD) nodig is.
Hierin wordt het principe van bail-in
verankerd, wat betekent dat eerst
de kapitaalverschaffers van de bank
moeten bloeden, voordat andere
noodfondsen in aanmerking komen
of de belastingbetaler moet betalen.
In het geval van SNS Reaal zijn weliswaar ook de aandeelhouders en obligatiehouders aangeslagen, maar dan
via de route van de onteigening. Deze
rechtsgrond heeft aanleiding gegeven
tot talrijke juridische procedures. De
minister was verplicht gedupeerden
een schadeloosstelling aan te bieden,
en heeft dat ook gedaan: een bedrag
van 0 euro. Hij redeneerde dat de
aandelen niets waard zouden zijn als
de Staat niet had ingegrepen.
De uiteindelijke schadeloosstelling
wordt bepaald door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in
Amsterdam, die nog uitspraak moet
doen. De Staat wil dat binnen die procedure de Hoge Raad zich uitlaat over
de vraag hoe bepaalde onderdelen van
de wet moeten worden uitgelegd.
Teugels strakker
Afgezien van de toepassing van de
Interventiewet kraakt het evaluatierapport harde noten over de rol van
Financiën en DNB. De autoriteiten
hadden de teugels al direct na de
eerste hulpactie, in 2008, strakker
moeten aanhalen. ‘Na de verlening
van de staatssteun is nagelaten
nadere eisen te stellen aan een duur-
zaam voortbestaan van SNS Reaal,
dat als een “in de kern gezonde” financiële instelling werd beschouwd.
Het ministerie voer daarbij op het
oordeel van De Nederlandsche Bank.’
De Commissie bepleit in dit licht
onder meer een ‘herijking van de
governance’ bij DNB. ‘Herstel de
verantwoordelijkheidsstructuur
in de directie waarbij de president
eindverantwoordelijk is en extern
aanspreekpunt is voor het macro- en
het microprudentiële toezicht.’ Ook
zou de raad van commissarissen van
de toezichthouder lopende toezichtsdossiers moeten kunnen inzien ‘voor
zover het gaat om zaken waarbij de
stabiliteit van het financiële systeem
in het geding is.’ (RS)
Rechters tevreden over wetsvoorstel om rechtspraak te vereenvoudigen
Een rechter in Almelo in de weer met een iPad tijdens een proef om de rechtspraak te digitaliseren. De Raad voor de Rechtspraak is ‘verheugd
over de kwaliteit’ van het wetsvoorstel waarmee minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de procedures in het civiel en bestuursrecht
wil vereenvoudigen. Daarbij speelt digitalisering van het proces een belangrijke rol. Volgens voorzitter Bakker van de raad wordt de rechtspraak ‘minder Kafka’. Foto: Vincent Jannink/ANP
Raad van State ziet onevenwichtigheden in pensioenwet
De Raad van State ziet ‘enige
structurele onevenwichtigheden’ in het nieuwe wetsvoorstel waarmee het kabinet de
belastingvrije pensioenopbouw wil verlagen. Dat blijkt
uit het advies van de raad.
WE RK E N INKOME N
(
Zo wijst de Raad van State erop dat
door de doorsneepremie, die ervoor
zorgt dat elke pensioendeelnemer
in hetzelfde fonds dezelfde premie
betaalt, jongeren te veel premie
betalen in relatie tot hun opbouw,
terwijl ouderen juist te weinig
premie betalen. Dat zorgt niet
voor problemen zolang de meeste
deelnemers hun hele leven pensioen
opbouwen en de verhouding tussen
werkenden en gepensioneerden
ongeveer gelijk blijft.
‘Aan geen van deze voorwaarden
wordt voldaan,’ signaleert de raad in
het advies. Zo werken werknemers
veel minder vaak hun hele leven bij
één werkgever. In december kwam
het Centraal Planbureau al tot een
soortgelijke conclusie.
In een schriftelijke reactie wijst
staatssecretaris Weekers van Financiën op de premiewaarborgen die
SC_P003_SC-28-01-2014 3
in het nieuwe wetsvoorstel zijn ingebouwd. Het gaat onder meer om
de invoering van de ‘generatie-evenwicht-toets’. Aan de hand van die
toets controleert toezichthouder De
Nederlandsche Bank of de premie op
de juist manier tot stand gekomen
is. Weekers wijst erop dat pensioenfondsbesturen de belangen van alle
deelnemers op een evenwichtige
wijze moeten behartigen.
Eerste Kamer
De wetswijziging werd vorige week
ingediend. Ze kwam tot stand nadat
de coalitie met oppositiepartijen
D66, ChristenUnie en SGP eind
december een akkoord sloot over
de pensioenopbouw. In een eerder
wetsvoorstel zou de maximale opbouw verlaagd worden van 2,15 procent nu naar 1,75 procent. Nu mag
1,875 procent belastingvrij voor het
pensioen worden gespaard.
Weekers besloot het wetsvoorstel,
dat in oktober vorig jaar door de
Eerste Kamer werd afgewezen, te
wijzigen. Om dat te doen, heeft
hij met zijn collega Klijnsma van
Sociale Zaken een novelle gemaakt,
die eerst aangenomen moet worden
door de Tweede Kamer.
Het opstellen van de novelle heeft
overigens de tijd opgeslokt die
Klijnsma had ingeruimd om het
wetsvoorstel over het financieel
toetsingskader (ftk) af te maken en
naar de Kamer te zenden. Dat loopt
daardoor opnieuw vertraging op.
Het was de bedoeling dat het voorstel eind deze maand ingediend zou
worden, maar Klijnsma voorziet dat
nu voor medio maart.
Parameters
Daarnaast wacht Klijnsma een
advies af van een commissie die
onderzoek doet naar de rekenregels
voor rendementsparameters. De
uitwerking van het ftk is mede
afhankelijk van de uitkomsten van
het advies, dat begin maart wordt
verwacht. In het advies is onder
meer aandacht voor de wijze waarop
fondsen hun verwachte rendementen mogen berekenen.
Het is er Klijnsma ondanks de nieuwe vertraging alles aan gelegen dat
het wetsvoorstel op 1 januari 2015
ingaat. Ze vraagt de Kamer daarom
de nieuwe regels voor het zomerreces te behandelen. Dan moet ook de
wetgeving over de pensioenopbouw
in werking treden. (RvdD)
Klijnsma: systeem waardeoverdracht vereenvoudigen
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het systeem van de waardeoverdracht van pensioenen te vereenvoudigen. De uitkomsten gaat ze gebruiken om de wet te wijzigen.
Werknemers die van baan en daarmee van pensioenfonds wisselen, hebben de
wettelijke mogelijkheid om hun individueel opgebouwde pensioen mee te nemen naar het nieuwe fonds. Die mogelijkheid was ingevoerd om te voorkomen
dat bij werknemers met een eindloonregeling een pensioenbreuk zou ontstaan.
Maar omdat de meeste regelingen inmiddels uitgaan van het een middelloonregeling, doet het probleem zich nog maar amper voor. Daar staat tegenover
dat de waardeoverdracht voor werkgevers problemen kan veroorzaken wanneer
fondsen de hoogte van het opgebouwde pensioen op een andere wijze berekenen. Werkgevers kunnen in dat geval een rekening krijgen.
Klijnsma zegt te hechten aan de mogelijkheid om pensioen over de dragen. Ze
denkt er onder meer aan om niet de toekomstige pensioenaanspraak over te
dragen, maar alleen de huidige waarde van de pensioenvoorziening.
S TA AT S- E N BE S TUUR SRECHT
3
(
CU wil kaderwet
voor goedkeuring
van EU-regels
Er moet een kaderwet komen waarin duidelijk omschreven staat hoe
de nationale procedures verlopen bij
het goedkeuren van Europese regelgeving. Dat bepleit de ChristenUnie.
Tweede Kamerlid Segers diende
afgelopen dinsdag een motie in
waarin het kabinet wordt opgeroepen een dergelijke kaderwet op te
stellen. Hij deed dat tijdens een debat over het burgerinitiatief waarin
verzocht wordt om een referendum
bij elke verschuiving van macht
van de lidstaten naar de Europese
Unie. De verplichtingen van het kabinet en de bevoegdheden van het
nationale parlement bij Europese
besluitvorming liggen te verspreid
in diverse regelingen en afspraken,
schrijft Segers in de motie.
Volgens het ChristenUnie-Kamerlid
is het nu ‘onduidelijk hoe de procedure loopt na het indienen van
een richtlijn of na een EU-top’. ‘Wie
geeft wanneer toestemming, met
welk mandaat gaan de ministers
op pad? Op allerlei verschillende
plekken is er nu regulering. Dan zou
een kaderwet, waarin de stappen
en bevoegdheden zijn beschreven,
kunnen helpen. Pak al die verschillende afspraken bij elkaar en maak
er in ieder geval een inzichtelijk
proces van.’
De kans is aanzienlijk dat de Tweede
Kamer Segers’ motie dinsdag
afwijst. Minister Timmermans van
Buitenlandse Zaken stelde dat het
kabinet ‘geen behoefte’ heeft aan
een kaderwet. ‘Wij zijn van oordeel
dat de huidige wettelijke regels niet
tekortschieten bij de goedkeuring
van Europese regels,’ zei hij. Doorgaans volgen de coalitiepartijen het
oordeel van het kabinet. Ook in de
oppositie lijken partijen weinig enthousiast over het voorstel. (RvdD)
WE RK E N INKOME N
(
Kamer heeft veel
vragen over de
Participatiewet
De Tweede Kamer heeft nog veel
vragen over de Participatiewet. Dat
blijkt uit het schriftelijk verslag
over het wetsvoorstel, dat vorige
week donderdag openbaar werd.
De Kamer vraagt onder meer om
helderheid over het aantal banen
dat voor de doelgroep opengesteld
moet worden en de samenhang met
de recent ter consultatie gepubliceerde Quotumwet.
Ook over de instrumenten die
gemeenten kunnen gebruiken om
de Participatiewet uit te kunnen
voeren, zijn er nog veel vragen, net
als over de mate van beleidsvrijheid
die gemeenten krijgen en de wijze
waarop de wettelijk verplichte samenwerking tussen gemeenten en
sociale partners tot stand komt.
Ook wil de Tweede Kamer meer duidelijkheid over de vormgeving van
de loonkostensubsidie en de wijze
waarop de loonwaarde van arbeidsgehandicapten wordt vormgegeven
en over hoe de voorziening voor beschut werk, voor arbeidsgehandicapten die geen regulier werk kunnen
doen, vorm krijgt. (RvdD)
24-1-2014 17:13:38
4 DINSDAG 28 JANUARI 2014
RECHT E N RECHT SPR A AK
KORT
(
Nieuw college
voor toezicht
op advocatuur
Voor het toezicht op de advocatuur
heeft staatssecretaris Teeven van
Veiligheid en Justitie een nieuw voorstel gedaan. Kern van het plan is de
vorming van een college van toezicht
dat een nieuw intern orgaan van de
Nederlandse Orde van Advocaten
(NOvA) wordt.
Dat blijkt uit wijzigingen van het
wetsvoorstel tot herziening van
het toezicht op de advocatuur die
Teeven naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd.
Het voorstel maakt de weg vrij voor
een evenwichtig en modern stelsel van toezicht dat ‘onafhankelijk,
transparant, uniform en effectief’ is,
aldus Teeven. De aanpassingen van
het voorstel zijn na goed overleg met
de NOvA tot stand gekomen. Eerder
verschilden de orde en de staatssecretaris van mening over de manier
waarop het toezicht vorm moest krijgen en over de rol van de overheid.
Het beoogde college van toezicht
zal uit drie leden bestaan, van wie
de landelijke deken van de orde
voorzitter wordt. De twee andere
leden mogen geen advocaat, rechter
of ambtenaar zijn en zij moeten de
onafhankelijkheid van het college
waarborgen. De landelijke deken
vormt de verbindende schakel tussen
de lokale dekens, die het toezicht uitvoeren, en het college, dat straks de
eisen bepaalt waaraan het toezicht
moet voldoen. (WdJ)
ZORG E N G EZONDHE ID
(
‘Onduidelijkheid
in Wmo kan voor
regeldruk zorgen’
Onduidelijkheid in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
kan veel extra regeldruk veroorzaken. Die vrees spreekt het Adviescollege toetsing regeldruk Actal uit in
een advies over de wet die onlangs
bij de Tweede Kamer is ingediend.
In het wetsvoorstel staat dat gemeenten vanaf volgend jaar gaan
bekijken wat de zorgvraag is van
mensen die niet meer zelfredzaam
zijn en wat de naaste omgeving
kan doen bij het verlenen van hulp.
Volgens Actal maakt de wet echter
niet duidelijk of het ‘sociale netwerk’ actief aan dit onderzoek moet
meewerken en welke rol de omgeving in de praktijk gaat spelen bij
het toekennen van ondersteuning.
De wet zou op dit punt verhelderd
moeten worden, aldus de regeldrukwaakhond.
‘Onduidelijkheid leidt onvermijdelijk tot spanningen en irritaties
in de gesprekken met burgers en
hun naaste omgeving. De ervaren
regeldruk neemt hierdoor toe. Dat
kan het bereiken van het doel van
de wet in gevaar brengen,’ aldus collegevoorzitter Jan ten Hoopen.
Ook bestaat volgens Actal het risico
dat, nu gemeenten de verantwoordelijkheid voor ondersteuning en
begeleiding gaan overnemen, zij
burgers opnieuw gaan keuren. ‘Gemeenten moeten altijd een uiterste
inspanning doen om te voorkomen
dat mensen een onnodige medische
keuring of beoordeling moeten ondergaan,’ aldus Ten Hoopen. (WdJ)
RECHT E N RECHT SPR A AK
(
Rechtspositie
ambtenaren pas
na jaren anders
Nadat zowel de Tweede en als de
Eerste Kamer heeft ingestemd met
de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren duurt het nog zo’n
2,5 jaar voordat de wet in werking
kan treden. Eerst moet nog tal van
lagere regelgeving worden gewijzigd. Dat zei minister Plasterk van
Binnenlandse Zaken donderdagmiddag in de Tweede Kamer.
Het parlement lijkt met een ruime
meerderheid te zullen instemmen
met de initiatiefwet van CDA en
D66 om een groot deel van de ambtenaren dezelfde rechtspositie te
geven als werknemers in de private
sector. De VVD en de PVV kondigden aan voor de wet te stemmen,
en de PvdA koerst daar eveneens op
NUMMER 5
aan. De vijf partijen hebben in de
Eerste Kamer een grote meerderheid.
Met de wet wordt geregeld dat ambtenaren straks onder het ontslagregime van de nieuwe Wet werk en
zekerheid komen te vallen.
Als de wet door beide Kamers aanvaard wordt, begint een omvangrijk
wetgevingsproces, liet Plasterk
weten. Veel ambtenarenrecht is
gestoeld op algemene maatregelen
van bestuur en ministeriële regelingen. Die moeten allemaal aangepast
worden. Ook moet voor de uitzonderingsgevallen, die onder het huidige
regime blijven vallen, nieuwe wetgeving worden opgesteld, omdat de
initiatiefwet de bestaande Ambtenarenwet vervangt. Overigens willen
de initiatiefnemers bonden en
overheidswerkgevers de tijd gunnen
om nieuwe cao’s af te sluiten.
De eenmalige kosten van de operatie
bedragen volgens schatting tussen
de 53 en 186 miljoen euro. Dat
geld wordt later terugverdiend, zei
Plasterk, omdat het nieuwe ontslagstelsel voor de overheid goedkoper
is. Hij verwacht een structurele
opbrengst van jaarlijks tussen de 7
en 22 miljoen euro. (RvdD)
ECONOMIE
(
Netbeheer krijgt
ruimte buiten
wettelijke taak
Het concurrentieverbod voor
publieke netbeheerders wordt
versoepeld. Zij krijgen meer ruimte
om activiteiten te ontplooien die nu
buiten hun wettelijke taak vallen.
Dat blijkt uit de wetgevingsagenda
STROOM, die in conceptvorm is gepubliceerd op internetconsultatie.nl.
De huidige regels om te voorkomen
dat er oneigenlijke concurrentie
plaatsvindt met commerciële bedrijven worden ‘als knellend ervaren’
door de netbeheerders en hun iets
vrijere holdingmaatschappijen, de
netwerkbedrijven. ‘Netbeheerders
willen in het licht van de transitie
[naar een duurzame energievoorziening, red.] meer taken uitvoeren
dan die hun wettelijk toegestaan
zijn, ook zaken die eventueel door
marktpartijen zouden kunnen
worden uitgevoerd,’ vermeldt het
document.
Woordvoerder Martijn Boelhouwer
van Netbeheer Nederland zegt dat
de regels bijvoorbeeld knellen bij
producten verwant aan slimme meters, oplaadpunten voor elektrische
auto’s en voorzieningen om stroom
uit zonnepanelen op een zonnige
dag op te slaan. ‘Volgens de huidige
wet mag een netbeheerder alleen
kabels en leidingen aanleggen. Dat
is veel duurder dan slim met het
bestaande net omgaan. Daarom
worden kleinschalige pilots ook al
gedoogd. Daarvoor zouden we graag
structureel de ruimte krijgen.’
Het ministerie van Economische
Zaken, verantwoordelijk voor de
nieuwe regelgeving, denkt aan een
algemene maatregel van bestuur
waarmee tijdelijk nieuwe taken
aan netbeheerders kunnen worden
toegekend. ‘Daarna wordt bezien
of zo’n taak in de toekomst bij de
netbeheerder moet worden gelegd
of bij marktpartijen.’ Uitgangspunten hierbij zijn onder meer dat de
tarieven gereguleerd zijn en dat er
geen wettelijk monopolie wordt
toegekend, zodat ook marktpartijen
de taak kunnen oppakken.
Het wetgevingsprogramma
STROOM is erop gericht de overgang naar duurzame energie zoveel
mogelijk te ondersteunen. In dit
kader worden de Elektriciteitswet
en de Gaswet samengevoegd. ‘Het
project zal naar verwachting een
aanzienlijke vermindering van
regeldruk mogelijk maken,’ denkt
het ministerie. (RS)
WE RK E N INKOME N
(
Forse kritiek op
normering
topinkomens
Vakbond MHP en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten hebben
kritiek op de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Dit blijkt uit
hun reactie op het wetsvoorstel dat
tot half januari in consultatie was.
MHP, de vakcentrale voor professionals, heeft moeite met het omlaag
brengen van het maximumsalaris
naar dat van een minister, zoals in
de wet wordt geregeld. Ook vindt
de vakbond het ongewenst dat
de reikwijdte van de wet wordt
uitgebreid. Dit aparte wetsvoorstel
moet nog worden uitgewerkt door
minister Plasterk (BZK). Volgens
bestuurslid Nic van Holstein van
MHP wordt met de voorgestelde
maatregelen ‘met een kanon op een
mug geschoten’.
Om alle functionarissen in de
(semi)publieke sector te normeren
is volgens Van Holstein ‘buiten
proportie’. Hij pleit dan ook voor
een heroverweging van de wetsvoorstellen. Los van deze kritiek vindt de
MHP dat de overheid zich überhaupt niet moet bemoeien met het
loongebouw, aangezien dat een taak
van de sociale partners is. Er wordt
volgens de vakcentrale inbreuk
gemaakt op het fundamentele recht
op collectief onderhandelen en de
vrijheid van vakvereniging.
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) staat achter het
verlagen van de norm van 130 naar
100 procent van het ministerssalaris, maar is kritisch op het in het
wetsvoorstel opgenomen verbod op
variabele beloningen. Dit ‘belemmert gemeenten bij het voeren van
modern personeelsbeleid’, aldus
Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG. ‘Het is wenselijk
en gebruikelijk om de beloning van
medewerkers deels te koppelen aan
individuele prestaties of situaties.
Een generiek verbod op variabele
beloningen zet gemeenten ten aanzien van goed werkgeverschap op
achterstand.’
Naast MHP en VNG reageerde een
aantal regionale netbeheerders op
het wetsvoorstel. Vertegenwoordigers van Alliander en Enexis
vinden het ‘niet wenselijk’ dat de
norm voor het maximumsalaris
wordt aangescherpt. ‘Een wettelijke
verlaging van topsalarissen heeft
een neerwaartse druk op het loongebouw van de netwerkbedrijven.’
Ook vinden zij het vreemd dat de
landelijke netbeheerders Tennet en
Gasunie niet onder de WNT vallen.
Minister Plasterk hoopt het aangepaste wetsvoorstel binnenkort naar
de Tweede Kamer te sturen, aldus
een woordvoerder. Op 1 januari
2015 zou de wet in werking moeten
treden. (CC)
FISCAAL
Belastingvoordeel kleine bedrijven: geen goed idee
H
et leuke aan verkiezingen is dat er weer
eens wat ideeën naar buiten komen. En
ook al gaat het dan om de gemeenteraad en het Europees Parlement, de politici op
het Binnenhof doen er alles aan om hun mannen en vrouwen in het land te ondersteunen,
zoals dat heet. Zo pleitte het CDA plotseling
voor een fors lagere winstbelasting voor het
midden- en kleinbedrijf.
Ter duiding: voor de christendemocraten zijn de
lokale verkiezingen van groot belang. De vorige
editie, in 2010, draaide uit op een fikse nederlaag. Desondanks bleef het CDA de grootste landelijke partij op lokaal niveau. Verlies van die
positie zou een nieuwe, gevoelige tik zijn. Bestendiging of versterking kan daarentegen
nieuw zelfvertrouwen geven.
Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk
dat CDA-leider Van Haersma Buma midden januari al met een promotieplan voor het mkb
kwam. Onderdeel hiervan: halveer de winstbe-
SC_P004_SC-28-01-2014 4
lasting voor bedrijven met minder dan vijftig
werknemers, van 20 naar 10 procent.
Het verhaal dat de CDA-leider bij de presentatie
van zijn plannen vertelde, stond niet alleen bol
van de liefde voor het mkb. Het klonk vooral ook
als een afrekening met grote ondernemingen,
waar dit CDA zich duidelijk minder mee wenst te
identificeren.
‘Kijk naar het sportveld en zie wie er op sponsorborden staan,’ aldus de partijvoorman. ‘Wie
maken de lokale intocht van Sinterklaas, de festiviteiten met Koningsdag en de sporttoernooien mogelijk: de lokale ondernemers. En wie
haken het eerst af als het gaat om samen de
schouders eronder te zetten: de grote winkelketens, voor wie een winkel geen ziel heeft, alleen
maar een winst- en verliesrekening.’
Ik vind dit eerlijk gezegd wat goedkoop, alsof
grote bedrijven geen voetbalclubs sponsoren en
alsof tv-uitzendingen rond grote evenementen
zonder de reclamegelden van het grootbedrijf
zouden kunnen bestaan – maar goed.
Het gaat me vooral om hoe Van Haersma Buma
doorredeneert. ‘Als het gaat om grote internationale bedrijven is het in Nederland goed geregeld: belastingvoordelen, expatregelingen, een
rode loper. Maar de kleine ondernemer heeft dat
allemaal niet. Zo kan het kleine café niet concurreren met Starbucks, legt de buurtsuper het
af tegen Albert Heijn en gaat het kleine bouwbedrijf failliet.’
Hier haalt het CDA volgens mij wat dingen door
elkaar. Ten eerste: ja, er worden in Nederland
belastingvoordelen genoten door internationale
bedrijven via brievenbusmaatschappijen. Dat is
genoegzaam bekend. Maar is dit nu echt wat
het mkb dwarszit? Zoals de naam al zegt, zijn de
belastingontwijkers veelal maatschappijen die
hier alleen een brievenbus hebben, zonder echte
substantie.
Starbucks is weliswaar een grote belastingontwijker mét fysieke aanwezigheid in Nederland,
maar is de CDA-leider wel eens in zo’n winkel
geweest? De keten staat bekend om zijn notoir
dure koffie in verhouding tot het café om de
hoek. Dus hoezo niet kunnen concurreren? Vergeet ook niet dat specifiek voor het mkb allerlei
(belasting)voordelen gelden. En zeg nu eerlijk, het
zijn toch de klanten die het gemak van Albert
Heijn verkiezen boven de buurtsuper? En heeft
het faillissement van bouwbedrijven niet vooral
te maken met de crisis op de vastgoedmarkt?
Het probleem, ben ik bang, zit hem niet alleen
in de onderbouwing. Van Haersma Buma wil 600
miljoen euro voor de lastenverlichting uittrekken, maar die rekening zal ook weer ergens betaald moeten worden. Daardoor zullen de problemen elders toenemen. Daarnaast gaat er van
het voorstel een vervelende prikkel uit om niet
meer dan vijftig werknemers in dienst te hebben – dus om geen nieuwe mensen aan te nemen of zelfs mensen te ontslaan. Daar gaat je
mkb-banenmotor.
Richard Sandee
24-1-2014 17:12:46
INTERVIEW
NUMMER 5
DINSDAG 28 JANUARI 2014
5
De Jonge: ‘Dé leegstand van kantoren bestaat niet’
Iedereen is het erover eens dat
er iets moet gebeuren aan de
grote hoeveelheid leegstaande
kantoren. De betrokken partijen spraken in 2012 af om de
leegstand aan te pakken door
hergebruik, transformatie en
sloop. Maar het schiet nog
niet echt op, zegt voormalig
voorzitter van het overleg
Hans de Jonge.
BOUWE N E N WONE N
(
In Nederland stonden in 2012 meer
kantoren leeg dan ooit. Ruim 7
miljoen vierkante meter werd niet
gebruikt, oftewel bijna 16 procent
van het totaal. De urgentie om iets
te doen was groot. Rijk, gemeenten,
provincies, banken, projectontwikkelaars, beleggers en gebruikers
maakten afspraken met elkaar in het
Convenant aanpak leegstand kantoren. Deze zogeheten Kantorentop
opereerde destijds onder voorzitterschap van Hans de Jonge. Het
actieprogramma dat de partijenin
juni 2012 ondertekenden, omvatte
vier punten. Een daarvan was het
instellen van een compensatiefonds
dat moest dienen als katalysator
voor het onttrekken van leegstaande
kantoorruimte aan de markt door
transformatie of sloop. Het fonds is
er echter nooit gekomen.
U bracht de partijen bij elkaar die
het convenant hebben ondertekend.
Sindsdien schiet het met de aanpak
van de leegstand niet op, of wel?
‘Het schiet inderdaad niet erg op. De
bouw van kantoren is uit de hand
gelopen, omdat er geen rem op het
systeem zat. De gemeenten hadden
een belang bij de uitgifte van grond
omdat ze er geld aan verdienden. De
banken stelden veel geld beschikbaar
tegen lage kosten. De vastgoedsector
vond het prima, want meer kantoren
betekende dat er meer te kiezen viel.
Iedereen had belang bij meer bouwen. Maar de vraag daalde scherp als
gevolg van de economische crisis en
de doorbraak van flexibele werkplekconcepten. De toenmalige minister
van VROM nam het initiatief voor
de Kantorentop, maar het in november 2012 aangetreden kabinet-Rutte
II vond dat de kantorenleegstand
een probleem van de markt is en dat
daar geen functie voor de overheid
ligt. Ik heb getracht duidelijk te maken dat grote structurele leegstand
ook maatschappelijke effecten heeft.
Het tast de dekkingsgraad van onze
pensioenen aan, want er is stevig
in vastgoed belegd, en langdurige
leegstand kan gemakkelijk tot verval
in steden leiden. Door vragen uit de
Tweede Kamer kwam het probleem
alsnog op de agenda.
‘Uiteindelijk is het convenant getekend. Het meest controversiële onderdeel was het compensatiefonds.
We spraken af dat het overschot
aan kantoren versneld uit de markt
moet worden gehaald door eigenaren een compensatie te betalen. Dat
zou via een elektronisch veilingsysteem gaan gebeuren. Het fonds
waaruit de compensatie zou worden
betaald, moest worden gevuld via
een heffing aan kantooreigenaren.
Het Rijk had wettelijk moeten
toestaan dat lokale overheden die
heffing konden opleggen, zodat
iedereen meedeed. Maar het kabinet
wilde geen lastenverzwaring en geen
nieuwe regelgeving dus het fonds is
er nooit gekomen. Dat was een grote
teleurstelling.’
Loopbaan
Hans de Jonge (1951) is sinds 1991
hoogleraar vastgoed aan de faculteit bouwkunde van de Technische
Universiteit Delft. Sinds 1997 is hij
directievoorzitter van Brink Groep,
een groep ondernemingen die actief is op het terrein van management, advies en automatisering
voor de bouw- en vastgoedmarkt in
Nederland. De Jonge was voorzitter
van de Kantorentop, waaruit het
Convenant aanpak leegstand kantoren is voortgekomen. Hij studeerde bouwkunde in Delft.
U adviseert diverse gemeenten over
de aanpak van de leegstand. Hoe
staat het er nu voor?
‘Je ziet heel grote verschillen tussen
regio’s. Dé leegstand bestaat niet. In
Heerlen is het probleem echt anders
dan in Amsterdam, dus je moet regionaal beleid maken. Het zal moeten
komen van de samenwerking tussen
provincies, gemeenten en marktpartijen. Er is nu ophef over de provincie
Utrecht, die een rem zet op de ontwikkeling van nieuwe kantoren. In feite
weigert de provincie goedkeuring op
de gemeentelijke bestemmingsplannen. In de regio Haaglanden proberen
wethouders een lijn te trekken op een
aantal dossiers, zoals woningbouw,
kantoren en bedrijventerreinen. Het is
koorddansen over de Grand Canyon.’
Veel gemeenten willen transformeren. Lost dat de problemen op?
‘Slechts zo’n 20 procent van de voorraad kan worden getransformeerd.
Dat heeft onder andere te maken
met het feit dat veel locaties ongeschikt zijn voor andere functies. Er
zijn in Nederland veel monofunctionele stadsdelen met alleen maar
kantoren of alleen maar woningen. We hanteerden de verkeerde
stedenbouwkundige opvattingen in
de tijd dat er enorm veel gebouwd
is. Daarom is er nu een mismatch
tussen vraag en aanbod.’
U pleit ook voor sloop van panden.
‘De kwaliteit is in sommige gevallen
zo abominabel dat er aan de onderkant moet worden opgeruimd. Je
hebt er niks aan om een lijk in een
stad te laten staan. Er zijn krimpgebieden in het noorden en oosten
van het land waar echt geen eer aan
te behalen is. Dat geldt ook voor de
grote steden waar in de jaren zestig
en zeventig veel is gebouwd en waar
nu het mes in moet.’
Intussen wordt in Rotterdam noest
doorgebouwd. Wat vindt u daarvan?
‘Rotterdam heeft als een van de
eerste gemeenten laten weten het
kantorenconvenant niet te zullen
uitvoeren. De stad heeft ervoor
gekozen om de omgeving rond het
centraal station te ontwikkelen,
omdat er is geïnvesteerd in de bouw
van een hogesnelheidsstation. Voor
de crisis lag er een plan om 800.000
vierkante meter kantoorruimte te
bouwen. Ik heb toen gezegd dat dat
niet realistisch is. Het bijgestelde
getal van 200.000 vierkante meter
is nog steeds veel als je bedenkt dat
er een heleboel kantoorruimte in
Rotterdam leeg staat [bijna 500.000
vierkante meter, red]. De leegstand
pakt de stad aan met een groot
transformatieprogramma. In anderhalf jaar heeft 100.000 vierkante
meter een andere bestemming
gekregen. Rotterdam geeft op heel
eigen wijze vorm aan de bestrijding
van de leegstand.’
Ana Karadarevic
Hans de Jonge, voormalig voorzitter van het overleg over de leegstand van kantoren: ‘We hanteerden de verkeerde stedenbouwkundige
opvattingen in de tijd dat er enorm veel gebouwd is. Daarom is er nu een mismatch tussen vraag en aanbod.’ Foto: Janneke Koorevaar
Aanpak bepaalt succes van mediation in fiscale zaken
Mediation in fiscale zaken
zou hét instrument moeten
worden om geschillen met belastingplichtigen op te lossen.
Maar het middel is weinig
populair. Diana van Hout
onderzocht of en hoe fiscale
mediation zinvol kan zijn.
FINANCIË N
(
Het begon zo mooi. Als in 2003 pilots met mediation worden afgesloten, zijn de resultaten veelbelovend.
Geschillen met belastingplichten
worden gemiddeld in 66 dagen opgelost en driekwart van de bemiddelingszaken wordt als geslaagd beschouwd. In 2005 wordt mediation
in fiscale zaken bij de rechterlijke
macht en de Belastingdienst in gebruik genomen als een alternatief
instrument voor geschilbeslechting.
Tien jaar later is het beeld gekanteld, constateert onderzoeker
SC_P005_SC-28-01-2014 5
Diana van Hout. ‘Mediation is in
belastingzaken niet van de grond
gekomen. Zowel belastingplichtigen
als de Belastingdienst tonen weinig
interesse in het instrument.’ In 2009
worden er bij de rechterlijke macht
nog 512 belastingconflicten doorverwezen naar een mediator, in 2012
zijn dat er nog maar 45. Ook de
slagingspercentages zakken in.
Van Hout is niet verbaasd. Nu ze
achteraf de ronkende cijfers van het
eerste uur analyseert, ziet ze dat die
een wat beperkt beeld geven. ‘Het
hoge succespercentage was bijvoorbeeld meestal ingegeven door de
mediators. Mediators zeiden dat
hun activiteiten succesvol waren
afgerond, waardoor hoge succespercentages werden gerapporteerd.
Maar voelden partijen dat ook zo?
Veel overeenkomsten gesloten na
bemiddeling kwamen uit op hetzelfde bedrag van de aanslag. Achteraf gezien had procederen soms
tot betere resultaten kunnen leiden
voor de belastingplichtigen.’
UIT DE WETENSCHAP
Diana van Hout (1971) studeerde fiscaal recht aan Tilburg University.
Momenteel is zij docent formeel
belastingrecht en methodologie van
het belastingrecht aan dezelfde universiteit en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. In december 2013 promoveerde zij in Tilburg op Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht.
Mits mediation in belastingzaken
goed wordt aangepakt, kan het wel
degelijk succesvol zijn, is Van Houts
overtuiging. ‘Allereerst is nog helemaal niet duidelijk wat de precieze
oorzaak van veel fiscale geschillen
is. Verder zal mediation niet voor
alle geschillen een geschikt instrument zijn. Een mediator neemt
partijen niet in bescherming. Als
een belastingplichtige kiest voor
mediation, moet hij dus goed weten
wat zijn rechten en plichten zijn,
zodat hij een weloverwogen besluit
kan nemen. Dan kan mediation
werken.’
De wetsvoorstellen van VVD-Kamerlid Van der Steur (Wet bevordering
mediation in het bestuursrecht,
Wet bevordering mediation in het
burgerlijk recht en de Wet register-
mediator) zullen echter contraproductief werken, vreest Van Hout.
‘Mediation is ooit ingevoerd als
reactie op de overvloed aan wet- en
regelgeving. Met mediation werd
beoogd oplossingen voor geschillen te vinden zónder allerlei regels
en bureaucratie. Met dit omvangrijke wetsvoorstel wordt mediation
onderwerp van allerlei wet- en
regelgeving. Van der Steurs voorstellen leiden tot nieuwe juridische
problemen en voegen voor het
belastingrecht niet veel toe. Helaas
zullen de voorstellen, gezien de
Kamermeerderheid, wel worden
aangenomen.’
Veel beter is het om bijvoorbeeld belastingambtenaren te equiperen met
mediationvaardigheden, denkt Van
Hout. ‘Laat ze hiervoor een cursus
volgen. Dan krijgen ze een andere
kijk op de rechtvaardigheidsbeleving van mensen. Bij veel conflicten
draait het daar meestal om.’
Michel Knapen
24-1-2014 17:11:43
6 DINSDAG 28 JANUARI 2014
COMMENTAAR
Digibieb
Vorige week opende minister Bussemaker van OCW de digibieb. Via bibliotheek.nl zijn ruim vijfduizend elektronische boeken te leen. Daags ervoor had
ze de nieuwe bibliotheekwet naar de
Tweede Kamer gestuurd. Deze Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
is nodig volgens Bussemaker omdat de
oude wet nog uitging van een bibliotheek waar je alleen fysieke boeken kon
lenen, terwijl je in de meeste biebs tegenwoordig voor veel meer terecht
kunt. Koffie drinken, studeren, kranten
lezen of zelfs een debat volgen.
De nieuwe wet regelt onder meer dat
de bibliotheek een plek moet zijn waar
mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen en educatie op te doen en waar je
kunt kennismaken met literatuur,
kunst en cultuur. Tot groot verdriet van
de Vereniging Openbare Bibliotheken
en vele anderen is in de wet geen verplichting opgenomen voor gemeenten
om een vestiging van de bibliotheek in
stand te houden. Dit betekent dat gemeenten, in deze tijden van forse bezuinigingen, de keus kunnen maken:
de bieb dicht of het zwembad sluiten.
Cijfers van het CBS ondersteunen de
stelling dat bibliotheken (net als boekhandels) last hebben van de digitalisering. In 2005 waren er nog ruim 132
miljoen uitleningen per jaar, terwijl dit
cijfer zeven jaar later nog maar op 92
miljoen ligt (2012). Het is dan ook goed
dat de bieb met haar tijd meegaat en
een digitaal filiaal heeft geopend. Dat
elke gemeente verplicht een fysieke
bibliotheek zou moeten hebben, is onzin. Voor veel activiteiten kun je nu al
heel goed elders terecht, het café bijvoorbeeld, de universiteit of het theater.
Cindy Castricum
Hoofdredacteur SC
Volg mij op Twitter via @CindyCastricum
OPINIE
NUMMER 5
Groengas verdient een eerlijke kans
Groengas is de schoonste
brandstof, maar de overheid belemmert met haar
fiscale wetgeving de verkoop
van auto’s die daarop rijden.
Wie zakelijk een elektrisch
of semi-elektrisch (hybride)
voertuig aanschaft, wordt
namelijk ten onrechte beter
beloond, betoogt Hans Vervoorn, directeur public relations van Fiat in Nederland.
NATUUR E N MILIEU
(
De overheid heeft een beslissende
vinger in de pap als het gaat om het
sturen van autoverkopen op basis
van type aandrijving. Door niet de
gehele CO2-keten te bekijken – van
productie tot uitlaat – negeert zij
groengas als de schoonste brandstof. Tot op de dag van vandaag is
er sprake van een beleid dat ervoor
zorgt dat groengas geen eerlijke
kans krijgt. Dat vormt een probleem
voor aanbieders van groengasauto’s.
Voor wie niet precies weet wat
groengas is: het is de opgewaardeerde vorm van biogas met een
vergelijkbare samenstelling als aardgas. Groengas wordt gewonnen uit
bijvoorbeeld slib, mest en gft-afval.
Momenteel telt Nederland meer dan
130 vulstations. De autoverkoop op
groengas wordt belemmerd door
fiscale wetgeving doordat de overheid zich, qua subsidies, onevenredig concentreert op het belonen van
semi-elektrische (hybride) auto’s.
Bijtelling
Zo’n 40 procent van de jaarlijkse
autoverkopen is zakelijk, en dan
is bijtelling allesbepalend, zo is
gebleken. Helaas kijkt de overheid
alleen naar de CO2-uitstoot van
tank-to-wheel (emissies die worden
uitgestoten tijdens het gebruik
van de brandstof). Op deze wijze
komen groengasauto’s uit op 14
of 20 procent, terwijl hybrides
kunnen rekenen op 7 procent. De
werkelijke CO2-uitstoot van hybride
auto’s is echter veel hoger, omdat
De overheid ontneemt de consument de mogelijkheid te profiteren van de voordelen die groengas met zich meebrengt. Niet alleen op ecologisch gebied, maar ook in financieel opzicht, zegt Hans Vervoorn, directeur public relations van Fiat in Nederland. Foto: Luuk van der Lee/HH
stroom voor het grootste deel wordt
opgewekt in kolencentrales. Uit
onderzoek is verder gebleken dat
deze auto’s 80 procent meer brandstof verbruiken dan wordt beloofd.
Verder hebben bezitters van een
hybride auto recht op een ‘hybride
aftrek’ van 125 kilo op het gewicht
van de auto. Hiermee krijgen zij dus
feitelijk een korting op de wegenbelasting. Al met al wordt er een
ongelijk speelveld gecreëerd, waarbij
het potentieel van groengas zich
niet kan ontwikkelen.
Veel beter is het om te beoordelen
op basis van well-to-wheel. Hierbij worden ook de CO2-emissies
meegenomen die vrijkomen tijdens
de winning, raffinage en transport
van de brandstoffen. Als je de hele
keten bekijkt, dan komt groengas
als schoonste brandstof uit de bus.
De overheid kiest er helaas voor
om niet uit te gaan van de hele
CO2-keten. Hierdoor is het voor veel
mensen niet interessant genoeg om
voor groengas te kiezen, aangezien
je in financieel opzicht niet gelijkwaardig wordt beloond.
Zo ontneemt het Rijk de consument eigenlijk de mogelijkheid
te profiteren van de voordelen die
groengas met zich meebrengt. Niet
alleen op ecologisch gebied, maar
ook in financieel opzicht. In vergelijking tot benzine of diesel, biedt
groengas een behoorlijk prijsvoordeel. De prijs per kg schommelt
rond de euro, zodoende dalen de
brandstofkosten aanzienlijk. Waar
de overheid ook onvoldoende rekening mee houdt, is werkgelegenheid. In tegenstelling tot elektrisch
vervoer zorgt de lokale productie
van groengas in Nederland voor
extra banen, goed voor mogelijk
1500 banen, aldus het onderzoeksbureau Ecorys. Voor wat betreft de
luchtkwaliteit scoort groengas in
vergelijking tot diesel gunstig als
het gaat om de uitstoot van NOx
en fijnstof.
Oproep
Fiat Group heeft een voortrekkersrol
op het gebied van CNG (Compressed
Natural Gas, oftewel aardgas onder
druk). In vijftien jaar tijd zijn er
bijna 600.000 personen- en bedrijfswagens verkocht met een af-fabriekCNG-installatie. De auto’s die op
aardgas lopen, zijn aantrekkelijk
voor de portemonnee en het oog,
want enkele attractieve modellen
zijn tegenwoordig ook als versie
op groengas te verkrijgen. Bovendien bieden wij meerdere typen
bestelauto’s aan die op groengas
lopen. Kortom, aan het aanbod van
groengasauto’s ligt het niet. Nu de
overheid nog.
Hans Vervoorn
Directeur public relations Fiat Group
Automobiles Netherlands BV
Ook een opiniebijdrage leveren?
Heeft u een interessante mening
over in aantocht zijnde wet- en
regelgeving of vindt u dat regels
hoognodig aan verandering of vervanging toe zijn? Neem dan contact op via [email protected]
STAAT EN RECHT
Toekomstperspectief
H
et begin van een nieuw jaar confronteert ons met de beperkingen van de
tijd. Hebben we in het voorbije jaar voldoende tijd gehad om onze doelstellingen te realiseren, zullen we de tijd in het nieuwe jaar goed
weten te gebruiken? Ik wil daarom een paar woorden wijden aan de betekenis van de tijd voor
staat en recht. Juridische redeneringen suggereren een stolling van de tijd: wie is verantwoordelijk voor wat er op een bepaald moment gebeurde, welke vergoeding, straf of maatregel herstelt
het evenwicht?
In werkelijkheid gaat het bij juridische beslissingen altijd om de toekomst: welke mogelijkheden
hebben partijen voor voortzetting van hun contractuele relatie? Als die moet worden beëindigd,
hoe gaan ze uit elkaar? Welke sanctie moet een
crimineel ondergaan om een maatschappelijke
herkansing te krijgen? In de politiek lijkt de aandacht voor plannen en voor visies op de toekomst
soms te worden weggedrukt door het continu ‘ter
verantwoording roepen’ voor misstanden en mis-
SC_P006_SC-28-01-2014 6
sers, maar uit het feit dat men daarover liefst een
spoeddebat vraagt, blijkt in elk geval de pretentie
dat men uit fouten zo snel mogelijk lering wil
trekken voor de toekomst.
Vorig jaar verscheen van de hand van Hartmut
Rosa het boek Social acceleration. A new theory of
modernity. Rosa beschrijft verschillende dimensies van een hoger tempo in de moderne samenleving: de technologische versnelling in transport,
communicatie en productie; de versnelling van
maatschappelijke veranderingen in cultuur,
maatschappelijke instituties en persoonlijke relaties; en het verhoogde tempo van leven. Politieke
spanningsvelden hebben vaak te maken met
deze dimensies van versnelling. Nog niet zo lang
geleden was het na verloop van tijd codificeren
van reeds ingetreden veranderingen het ideaalbeeld van wetgeving, maar in de laatste decennia
van de vorige eeuw verschoof het zwaartepunt
naar wetten die veranderingen in gang zetten.
Niet iedereen wordt van die snelle veranderingen
gelukkiger. Wie de middelen of de vaardigheden
mist om aan deze dynamiek deel te nemen, verlangt naar behoud. In de stormen van dit voor
hen onoverzienbare veranderingsproces klampen
sommigen zich vast aan een cultureel of religieus
gefixeerde identiteit, die verdedigd moet worden
tegen onaangepaste of ongelovige belagers.
Politieke en religieuze persoonlijkheden die nieuwe horizonten verkennen en in staat zijn aan veranderingsprocessen leiding te geven, zijn schaars.
Paus Joannes XXIII kon dat, Nelson Mandela deed
dat en in onze tijd doet president Obama indrukwekkende pogingen, terwijl paus Franciscus voor
een niet minder grote uitdaging staat.
Staat en recht ondergaan deze spanningen evenzeer. Wanneer de politiek probeert met rigoureuze maatregelen een onverwachte situatie – de
financiële crisis bijvoorbeeld – de baas te worden,
lijken rechters die overgangsrecht afdwingen
soms een stoorzender. Voor verdedigers van juridische waarborgen is omgekeerd een eigenmach-
tig type politiek, dat van toetsing aan verdragen
af wil, juist een indringer. Dit zijn echter twee
kanten van hetzelfde probleem. Het kost moeite
om in de politieke besluitvorming over wetten
zoveel dynamiek te houden dat veranderingsprocessen in goede banen worden geleid. Maar als
daarbij geen rekening wordt gehouden met de
menselijke behoefte aan enige stabiliteit van leven en werken, zullen mensen zich ontrecht voelen. Wie kijkt naar de jurisprudentie, ziet dat
steeds vaker toekomstperspectieven van mensen
de inzet zijn van procedures bij het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens: vreemdelingen,
kinderen, slachtoffers van geweld zoeken daar
een opening. De taak van politiek en recht is het
mensen genoeg vastigheid te garanderen om
een veranderlijke toekomst aan te kunnen.
Ernst Hirsch Ballin
Hoogleraar aan Tilburg University en de
Universiteit van Amsterdam
24-1-2014 17:10:07
ACHTERGROND
NUMMER 5
DINSDAG 28 JANUARI 2014
7
Strafvervolging is uitzondering in diplomatenkringen
Straatroof met bedreiging,
openlijke geweldpleging,
vandalisme, winkeldiefstal,
identiteitsfraude: het gebeurt
allemaal in diplomatieke
kringen in Nederland. De
beschermende mantel van de
immuniteit wordt alleen in
ernstige gevallen weggehaald.
Dat blijkt uit informatie die
deze krant heeft ontvangen
na een verzoek op basis van
de Wet openbaarheid van
bestuur(W ob).
S TA AT S- E N BE S TUUR SRECHT
(
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) geeft naar aanleiding van
het verzoek inzicht in de meldingen
over wetsovertredingen door zogenoemde geprivilegieerden. Dit zijn
de medewerkers en hun familieleden van ambassades, consulaten en
internationale organisaties. Hiervan
zijn er zo’n 20.000 in Den Haag.
Zij genieten gehele of gedeeltelijke
immuniteit, waardoor ze in veel
gevallen hun straf ontlopen.
Doorgaans reageert het ministerie
na een melding met een kort briefje
– een ‘note verbale’ – aan de betreffende organisatie. Wat hiermee verder gebeurt, is niet duidelijk. ‘Het is
gebruikelijk dat er binnen internationale organisaties of ambassades
opvolging plaatsvindt op meldingen
door BZ, maar BZ heeft geen inzicht
in het soort maatregel en het resultaat ervan,’ schrijft het ministerie in
een toelichting op het overzicht.
In het overzicht, dat teruggaat tot en
met 2010, komt een aantal ernstige
misdrijven of verdenkingen daarvan
voor. In zeven gevallen heeft het
ministerie om de opheffing van de
immuniteit van de persoon in kwestie gevraagd of verzocht de geprivilegieerde te laten terugroepen. Op
één geval na is dit ook daadwerkelijk
gelukt. Het zwaarste diplomatieke
wapen – verklaring tot ‘persona non
grata’ of ongewenst persoon – is geen
enkele keer ingezet.
Immuniteit vrijwaart
meeste daders
van straf
Van een zoon van een Bosnische diplomaat is de immuniteit opgeheven
zodat hij kon worden vervolgd voor
mishandeling. Een Colombiaan is teruggeroepen op basis van vermeende
banden met drugshandel. Een diplomaat van een niet nader genoemde
ambassade is eveneens teruggeroepen door de zendende staat vanwege
een zaak in de ‘huiselijke sfeer’.
Dit laatste geval betreft niet de Russische diplomaat Dmitiri Borodin,
over wie eind vorig jaar veel ophef
was. Hij zou zijn kinderen hebben
Wob-verzoek
SC diende een Wob-verzoek in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om
opheldering te krijgen over het aantal incidenten met geprivilegieerden en de
aard daarvan (zie grafiek). Het overzicht is integraal op onze website (www.
sconline.nl) gepubliceerd. Bij de meldingen wordt steeds de nationaliteit vermeld, behalve ‘in die gevallen waarin er herken- of herleidbaarheid zou zijn
naar individuele personen of daar waar de interstatelijke betrekkingen onder
druk zouden kunnen komen’. Buitenlandse Zaken is zo’n twee maanden bezig
geweest om alle incidenten op een rij te zetten. Een centrale registratie hiervan ontbrak tot nu toe. Vanwege het vele werk zag het ministerie geen kans
om gegevens ouder dan 2010 boven water te halen, hoewel het Wob-verzoek
betrekking had op alle meldingen die teruggaan tot 2000.
Diplomaten over de schreef
Aantal meldingen over geprivilegieerden in Nederland januari 2010 – november 2013
Verkeer
244
13
Kleine criminaliteit
Vandalisme
6
Huiselijke sfeer
8
4
Belediging
2
Particulier bedienden
10
Overig
0
20
40
60
200
250
Totaal aantal meldingen: 287
Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken
mishandeld en werd daarvoor opgepakt door de politie, wat leidde tot
een diplomatieke rel met Rusland.
Inmiddels is Borodin teruggeroepen,
maar niet op het nadrukkelijke
verzoek van Nederland.
De schokkendste gedragingen, voor
zover na te gaan uit het ter beschikking gestelde overzicht, zijn van
een Surinaamse geprivilegieerde
in Nederland. Hierbij gaat het om
straatroof met bedreiging, diefstal
met geweld, en afpersing. Navraag
bij het ministerie leert dat het
gaat om een diplomatenzoon die
strafvervolging in Nederland heeft
ontlopen. Verzoeken tot opheffing
van de immuniteit zijn in dit geval
niet ingewilligd. De vader (en daarmee de zoon) is wel teruggeroepen
door Suriname.
Alcohol
Naast geweldplegers worden ook
drankrijders regelmatig aangepakt
door het ministerie. Een geprivilegieerde van het Joegoslavië-tribunaal
kreeg, na opheffing van de immuniteit, een rijontzegging aan zijn
of haar broek. Een ander, verbonden aan de Organisatie voor het
verbod op chemische wapens, werd
teruggeroepen na een incident met
Vooral verkeersincidenten
Boetes
1788*
28
Alcohol
Overige delicten
0
14
50
100
1500
2000
*er is 202 keer melding gedaan van meer dan 1788 niet betaalde verkeersboetes
(per melding zijn meerdere boetes doorgegeven, variërend van 1 tot 214); omdat niet
bij elke melding het aantal boetes is aangegeven, ligt het totaal aantal onbetaalde
verkeersboetes hoger dan 1788
Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken
alcohol in het verkeer.
Geprivilegieerden ontlopen in het
gros van de gevallen de strafvervolging die je normaliter zou mogen
verwachten. Kleine criminaliteit
zoals winkeldiefstal blijft zo ongestraft. Hetzelfde geldt voor incidenten als vandalisme, belediging en
huiselijk geweld.
Uit beeld
In 17 van de 287 meldingen kan het
ministerie niet nagaan wat ermee
is gebeurd. Dit betekent dat, voor
zover er al iets is gebeurd, er geen
aantekening van is gemaakt in een
dossier. Ook incidenten met alcohol
in het verkeer verdwijnen opvallend
vaak op deze manier van de radar
(zes keer).
In zes gevallen werd gegrepen
naar een alternatief diplomatiek
instrument: het ontbieden van de
ambassadeur. BZ zegt niet precies te
kunnen nagaan hoe vaak de overtreder zelf of diens meerdere op het
ministerie is ontboden, maar stelt
‘dat in de meeste gevallen de tweede
man (en niet de ambassadeur) op
het departement werd ontboden’.
Richard Sandee
Midden- en kleinbedrijf lijdt onder regels van Reach
De Europese stoffenverordering Reach ontpopt zich als
een enorme kostenpost voor
de kleinere chemiebedrijven.
Een koude sanering van de
sector ligt op de loer, vrezen
de ondernemers.
NATUUR E N MILIEU
(
‘Ronduit rampzalig,’ beschrijft Wim
van Loon de impact van Reach.
Van Loon leidt Gentrochema, een
groothandel in chemicaliën. Reach
schrijft voor dat het bedrijf alle
producten die het verhandelt, moet
registreren bij het Europees Chemicaliënagentschap (Echa) in Finland.
De registratie moet voorzien zijn
van uitputtende informatie over
de gevolgen van elke stof op milieu
en gezondheid. Grote bedrijven die
jaarlijks meer dan 1000 ton van een
bepaalde chemische stof verhandelen, hebben dit al moeten doen.
Sinds vorig jaar zijn ook de kleinere bedrijven aan de beurt vanaf
jaarlijks 100 ton. In 2018 geldt de
registratieplicht vanaf 1 ton.
SC_P007_SC-28-01-2014 7
‘Een eerste calculatie leert dat we nu
al 140.000 euro aan kosten hebben.
Vanaf 2018 loopt dat op tot een half
miljoen euro. Dat wil zeggen: als we
al onze producten laten registreren.
Maar ik kan nu al zeggen dat een
aantal producten uit ons assortiment
gaat, want dit kan ons bedrijf niet opbrengen.’ Gentrochema mag gegevens
van andere bedrijven gebruiken, die
al onderzoek hebben gedaan, ‘maar
die vragen daar waanzinnig hoge
bedragen voor’, zegt Van Loon. Niet in
de laatste plaats, aldus de chemieondernemer, omdat ze zo gemakkelijk
de concurrentie kunnen lossen. Bij
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu zegt Van Loon geen gehoor
te vinden. ‘Voormalige VROM-amb-
tenaren hebben indertijd een grote
vinger in de pap gehad bij het tot
stand komen van Reach. Het is hun
kindje. Dus dat gaan ze niet afstaan.
Informeel geven ze echter toe dat ze
de uitwerking hebben onderschat.’
Directeur Ad Koopman van branchegenoot Rodachem stelt dat zijn
bedrijf in 2018 grote klappen te
verwerken krijgt. Voor de producten
die hij dan moet registreren, noemt
Koopman een kostenplaatje van
70.000 euro per stof. ‘Zelf registreren
is voor ons niet op te brengen. Je
moet je wel aansluiten bij de consortia van bedrijven al registreren.
Het probleem is dat je van tevoren
niet weet hoe dat loopt. Voor een
bepaalde stof bleken opeens veel
Informatieplicht voor chemische stoffen
De Europese verordening Reach (een acroniem dat staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) moet burgers en milieu beschermen tegen de blootstelling aan chemische stoffen. De ruim 4300 pagina’s
tellende complexe verordening uit 2007 geldt voor alle bedrijven die chemische stoffen of preparaten (mengsels van stoffen) produceren, in de EU importeren, distribueren of professioneel gebruiken. Elk bedrijf dient dossiers op
te stellen met informatie over deze stoffen, waaronder toxicologische testen.
minder bedrijven mee te doen. In
plaats van 70.000 euro moesten we
toen 200.000 euro ophoesten. Ook
eist Echa vaak aanvullende gegevens, wat weer extra kosten oplevert. Je weet niet waar het eindigt.’
Hij pleit voor een vast bedrag voor
het registreren van stoffen, zodat
bedrijven weten waar ze aan toe
zijn. Anders zal Reach leiden tot een
koude sanering van de branche.
Actie
VNO-NCW voorzag al bij de komst
van Reach dat de EU-verordening de
chemieketen op zijn kop zou zetten.
‘Dat komt nu uit,’ zegt Willem-Henk
Streekstra van de ondernemersorganisatie. Aan het verwijt dat er voor
onderzoeksgegevens aanzienlijke
geldbedragen worden gevraagd,
wil de beleidsadviseur zijn vingers
echter niet branden. ‘Daarvoor sta ik
er te ver vanaf.’ Dat de Nederlandse
overheid zich niets van de problemen
aantrekt, ontkent hij. ‘Men weet dat
er iets moet gebeuren. Nederland
loopt hierin voorop.’ VNO-NCW heeft
staatssecretaris Mansveld van IenM
om actie gemaand.
Samen met de branche wordt nu
naar oplossingen gezocht om de lasten van Reach voor het mkb te verminderen. Aan de regels zelf wordt
zeker niet getornd. ‘De speelruimte
is beperkt,’ zegt de woordvoerder
van IenM. ‘Nederland heeft geen
beleidsvrijheid om van de eisen van
Reach af te wijken. Bij de totstandkoming van Reach was vanaf het
begin duidelijk dat de eisen die aan
bedrijven gesteld worden, zouden
leiden tot een bepaalde vorm van
marktordening. Informatie over de
veiligheids- en gezondheidsrisico’s
van stoffen bijeenbrengen kost nu
eenmaal geld. We hebben bedrijven daar in een vroeg stadium op
gewezen.’
Volgens Streekstra van VNO-NVW
moet de kostenstructuur transparanter worden. ‘Wat niet wil zeggen
dat het goedkoper wordt voor
bedrijven.’ Een vast bedrag voor
onderzoekskosten acht hij haalbaar,
mits de grote chemiebedrijven meewerken. ‘Deze discussie ligt nadrukkelijk op het bord van de sector zelf.’
Pieter van den Brand
24-1-2014 17:08:50
8 DINSDAG 28 JANUARI 2014
WET- EN REGELGEVING
W&R INHOUDSOPGAVE
SC biedt een overzicht van Nederlandse wet- en regelgeving en van relevante Europese publicaties.
De bronnen hiervoor zijn: Kamerstukken, Kamervragen met antwoord, Staatsblad, Staatscourant,
Tractatenblad en Publicatieblad van de Europese Unie.
Bouwen en wonen 8
Criminaliteit en openbare orde 8
Cultuur 8
Economie 8
Financiën 9
Internationaal 10
Landbouw, veeteelt en visserij 11
Media en informatie 11
BOUWE N E N WONE N
Natuur en milieu 11
Onderwijs en wetenschap 12
Recht en rechtspraak 12
Ruimte, infrastructuur en verkeer 13
Sociale zekerheid 14
Staats- en bestuursrecht 14
Werk en inkomen 15
Zorg en gezondheid 15
(
▪ Kamerstuk 25847, nr. 124, TK Evaluatie Wet
voorzieningen gehandicapten; Verslag algemeen
overleg van 14 november 2013, over Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding
▪ Kamerstuk 30597, nr. 407, TK Toekomst AWBZ;
Brief staatssecretaris over ADL-assistentie-concept
van het ‘FOKUS-wonen’
▪ Kamerstuk 32127, nr. AI, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met verzoek om uitstel beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging
Besluit omgevingsrecht en diverse andere amvb’s
i.v.m. permanent maken Crisis- en herstelwet
▪ Kamerstuk 32127, nr. AJ, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met aanvullende informatie voortgang beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging Besluit omgevingsrecht en diverse
andere amvb’s i.v.m. permanent maken Crisis- en
herstelwet
▪ Kamerstuk 33118, nr. 11, TK Omgevingsrecht; Brief
minister bij aanbieding interviewbundel ‘15 X Nu al
Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving’
▪ Kamerstuk 33750 IX, nr. 13, TK Vaststelling
begroting Financiën 2014; Brief staatssecretaris
over verhoging percentages ter vaststelling
eigenwoningforfait
▪ Staatscourant 2014, 848 Bekendmaking vaststelling ten hoogste toelaatbare waarde geluidsbelasting vanwege spoorwegen ‘traject 351’; gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist
▪ Staatscourant 2014, 930 Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning; Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, inrichting De Tibben (Dongeradeel, Ee)
▪ Staatscourant 2014, 1214 Kennisgeving beschikking verlenen omgevingsvergunning. Reguliere
voorbereidingsprocedure; Kamp Nieuw Milligen
(33A01)
▪ Staatscourant 2014, 1244 Aanwijzing Liftinstituut B.V. als instelling voor verrichten keuringen
hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer i.h.k.v. Warenwetbesluit machines
▪ Staatscourant 2014, 1248 Aanwijzing Liftinstituut B.V. als instelling voor verrichten EG-typeonderzoek i.h.k.v. Warenwetbesluit liften
▪ Staatscourant 2014, 1253 Aanwijzing Liftinstituut B.V. als instelling voor verrichten EG-typeonderzoek i.h.k.v. Warenwetbesluit machines
▪ Staatscourant 2014, 1347 Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning; A+G Van
den Bosch B.V. te Bleiswijk
▪ Staatscourant 2014, 1408 Kennisgeving aanvraag
omgevingsvergunning; HV Nassau Ouwerkerkkamp te Brunssum
▪ Staatscourant 2014, 1409 Kennisgeving verlening omgevingsvergunning; Vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide
▪ Staatscourant 2014, 1524 Kennisgeving aanvraag
omgevingsvergunning; Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn
▪ Staatscourant 2014, 1525 Kennisgeving aanvraag
vergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Groot Heidekamp (40B18)
▪ Staatscourant 2014, 1526 Kennisgeving aanvraag
vergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Vliegbasis Eindhoven (51D05)
▪ Staatscourant 2014, 1527 Kennisgeving verlen-
SC_P008_SC-28-01-2014 8
ging proceduretermijn van de aanvraag omgevingsvergunning; Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne te Oirschot
▪ Staatscourant 2014, 1538 Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning; Ammerlaan Real Estate B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1575 Bekendmaking vaststelling ten hoogste toelaatbare waarde geluidsbelasting vanwege de weg ‘N278’; woningen in de
gemeente Eijsden-Margraten
▪ Staatscourant 2014, 1897 Kennisgeving besluit
verlening omgevingsvergunning; inrichting JFC HQ
Brunssum, te Brunssum
CRIMINALITE IT E N OPE NBARE ORDE
(
▪ Kamerstuk 17050, nr. 450, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met toegezegd actieplan kabinet voor rijksbrede
aanpak fraude
▪ Kamerstuk 24493, nr. 56, TK Voornemen tot
verlenging verdragen; Brief staatssecretaris over
terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België
▪ Kamerstuk 24587, nr. 571, TK Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris met beleidsreactie op
WODC-onderzoeksrapport ‘Gevangen in de EBI’
▪ Kamerstuk 24587, nr. 572, TK Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris met gebundelde beleidsreactie op IVenJ-rapporten over sanctietoepassing die in de periode januari 2013 t/m
november 2013 zijn gepubliceerd
▪ Kamerstuk 25764, nr. 73, TK Reisdocumenten;
Brief minister over wijziging tarieven in Besluit
paspoortgelden
▪ Kamerstuk 26643, nr. 302, TK Informatie- en
communicatietechnologie; Brief minister over recente incidenten met fraude van DigiD en noodzakelijke maatregelen om deze delicten structureel
en op korte termijn te voorkomen en te bestrijden
▪ Kamerstuk 29279, nr. 185, TK Rechtsstaat en
Rechtsorde; Brief minister met nadere informatie
over aanpak recidive, pakkans, strafhoogte en
ontneming georganiseerde misdaad
▪ Kamerstuk 29517, nr. 77 en 78, TK Veiligheidsregio’s; Moties
▪ Kamerstuk 29628, nr. 430, TK Politie; Brief
minister over de stand van zaken van het onderzoek dat door het OM wordt verricht naar mogelijke integriteitsschending bij de aanbesteding van
politievoertuigen
▪ Kamerstuk 30327, nr. H, EK Wet politiegegevens;
Brief minister ter aanbieding rapport ‘Glazen
Privacy; Knelpuntenonderzoek Wet Politiegegevens (Wpg)’
▪ Kamerstuk 30821, nr. 20, TK Nationale Veiligheid;
Motie
▪ Kamerstuk 30977, nr. 77, TK AIVD; Lijst van vragen
en antwoorden over reactie op berichten in de
media dat Nederland in het verleden doelwit is
geweest van de Amerikaanse NSA
▪ Kamerstuk 32678, nr. 26, TK Defensie Materieel
Organisatie (DMO); Brief minister met haar reactie
op het ANP-artikel ‘Militair vast voor diefstal 3000
goederen uit kazerne’
▪ Kamerstuk 32706, nr. 58, TK Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij; Brief minister over uitstel
beantwoording vragen over stand van zaken Vessel
Protection Detachements (VPD’s) (32706, nr. 57)
▪ Kamerstuk 33440, nr. 13, TK Wijziging Paspoortwet i.v.m. onder meer status Nederlandse identi-
NUMMER 5
teitskaart; Brief staatssecretaris over o.a. uitkomst
van gesprekken met diverse organisaties die van
doen hebben met internationale kinderontvoering
▪ Kamerstuk 33667, nr. D, EK EU voorstel: richtlijn
betreffende de strafrechtelijke bescherming van de
euro en andere munten tegen valsemunterij;
Verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel
▪ Kamerstuk 33709, nr. F, EK EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie
COM (2013) 534; Verslag schriftelijk overleg inzake
een heroverwogen voorstel Europese Commissie
voor een Europees Openbaar Ministerie
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 102, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie
2014; Brief staatssecretaris over het verlof van
Volkert van der G.
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 97, TK Vaststelling begroting Veiligheid en Justitie 2014; Brief minister ter
aanbieding landelijk beeld incidenten die tijdens
jaarwisseling 2013-2014 hebben plaatsgevonden
▪ Kamerstuk 33815, nr. 5, TK Goedkeuring veiligheidsverdrag Nederland - Verenigde Staten (Trb.
2012, 227 en 2013, 149); Verslag
▪ Kamerstuk 33842, nr. 1, TK Evaluatie Wet politiegegevens; Brief minister bij aanbieding rapport
‘Glazen Privacy; Knelpuntenonderzoek Wet
Politiegegevens (Wpg)’, de evaluatie van de Wet
politiegegevens
▪ Kamerstuk 33844, nr. 1–4, TK Wijziging o.a.
Penitentiaire beginselenwet, Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden en Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; Koninklijke
boodschap; Voorstel van wet; Memorie van
toelichting; Advies en nader rapport
▪ Kamervragen nr. 884, TK Vragen Marcouch
(PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie
over het stilliggen van een succesvol werklozenproject bij de politie te Assen. (Ingezonden 26
september 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 898, TK Vragen Helder (PVV) aan
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over
het bericht dat een man 1000 xtc-pillen naar
detentiecentrum Zeist heeft meegenomen zonder
dat het personeel dat in de gaten had. (Ingezonden
26 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 902, TK Vragen Van Raak (SP)
aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over wachtgeld voor een
ex-gedeputeerde van Noord-Holland. (Ingezonden
19 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 904, TK Vragen Van der Steur
(VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie over het smokkelen van mobiele telefoons
en cocaïne door een gevangenismedewerker in De
Schie in Rotterdam. (Ingezonden 5 november 2013);
Antwoord
▪ Kamervragen nr. 909, TK Vragen Voortman
(GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek
naar activiteiten van inlichtingen- en veiligheidsdiensten tegen Roel van Duijn. (Ingezonden 19
december 2013); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 10 Wijziging Paspoortwet i.v.m.
onder meer status Nederlandse identiteitskaart
▪ Staatsblad 2014, 11 Vaststelling tijdstip inwerkingtreding enkele onderdelen wijziging Paspoortwet i.v.m. onder meer status Nederlandse identiteitskaart
▪ Staatsblad 2014, 20 Wijziging Activiteitenbesluit
milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele
andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel
van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk
ondergeschikte aard)
▪ Staatscourant 2014, 1108 Vaststelling Algemeen
mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
▪ Staatscourant 2014, 1164 Wijziging Regeling
tegemoetkoming rechtskundige hulp politie
▪ Staatscourant 2014, 690 Bekendmaking besluit
voorafgaand onderzoek, Curriculum Vitae Zeker BV
(CV-OK)
CULTUUR
(
▪ Kamerstuk 28760, nr. 36, TK Meerjarenplan
Alfabetisering 2003-2006; Brief minister over stand
van zaken betreffende toekomst volwasseneneducatie
▪ Kamerstuk 29362, nr. 226, TK Modernisering
overheid; Brief minister bij aanbieding rapport
‘Duurzaam duurt het langst’, met beleidsreactie
▪ Kamerstuk 29936, nr. 37, TK Wet beëdigde tolken
en vertalers; Brief staatssecretaris over Europese
aanbesteding voor bemiddeling vertaaldiensten
voor onderdeel gesubsidieerde rechtsbijstand
▪ Kamerstuk 31482, nr. 89, TK Cultuursubsidies
2009-2012; Brief minister over uitstel van toezending van de financiële rapportage van de verbouwing van het Rijksmuseum te Amsterdam
▪ Kamerstuk 32011, nr. 28, TK Tabaksbeleid; Brief
staatssecretaris over handhavings- en nalevingscijfers m.b.t. rookverbod in horeca, aantal bedrijfsbezoeken en aantal opgelegde maatregelen
(najaarsmeting 2013)
▪ Kamerstuk 32620, nr. 107, TK Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport; Brief minister over de voortgang van de
fusie van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ)
en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
▪ Kamerstuk 32820, nr. 99, TK Nieuwe visie cultuurbeleid; Verslag algemeen overleg van 6 november 2013, o.a. over Nederlandse filmindustrie
▪ Kamerstuk 33750 VIII, nr. 83, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Brief minister
met reactie op NRC-artikel m.b.t. Islamitische
Universiteit Rotterdam
▪ Kamerstuk 33808, nr. 2, TK Oprichting stichting
SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige Topografie);
Brief minister over uitstel van de beantwoording
van vragen inzake het voornemen tot het oprichten van de stichting SVB-BGT
▪ Kamerstuk 33839, nr. 1–4, TK Wet basisregistratie
ondergrond; Koninklijke boodschap; Voorstel van
wet; Memorie van toelichting; Advies en nader rapport
▪ Staatsblad 2014, 15 Wijziging twee amvb’s onder
Drank- en Horecawet en een amvb onder Tabakswet
▪ Staatscourant 2014, 570 Besluit beperking
openbaarheid archief Gerechtshof, secretariaat
commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven en
Commissie van Toezicht bij het Jeugdhuis van
Bewaring ‘De Sprang’ ’s-Gravenhage
▪ Staatscourant 2014, 1042 Vaststelling selectielijst voor de provinciale organen vanaf 2014
▪ Staatscourant 2014, 1050 Vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan
vanaf 2014
▪ Staatscourant 2014, 1287 Aanwijzing beschermd
dorpsgezicht; Staverden; gemeenten Nunspeet en
Ermelo
ECONOMIE
(
▪ Kamerstuk 17050, nr. 450, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met toegezegde actieplan kabinet voor rijksbrede
aanpak fraude
▪ Kamerstuk 17050, nr. 451 t/m 458, TK Misbruik
belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Moties
▪ Kamerstuk 17050, nr. 459, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met reactie op verzoek lid Omtzigt over aantal
alleenstaanden dat toeslag ontvangt
▪ Kamerstuk 17050, nr. 460, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief staatssecretaris over mogelijkheden tot terugvordering
kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget in het buitenland
▪ Kamerstuk 21501-07, nr. 1115, TK Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag algemeen
overleg van 7 november 2013, over Begrotingsraad/
Eurogroep/Ecofin Raad
▪ Kamerstuk 23645, nr. 558, TK Openbaar vervoer;
Brief staatssecretaris over wetgevingstraject
OV-chipkaart en herpositionering van Trans Link
Systems (TLS)
▪ Kamerstuk 28982, nr. 136, TK Liberalisering
energiemarkten; Brief minister over opdrachtverlening t.b.v. planMER schaliegas
▪ Kamerstuk 30536, nr. 129, TK Regels inzake
volledige liberalisering postmarkt en de garantie
van universele postdienstverlening (Postwet 20..);
Verslag schriftelijk overleg over ontwerpregeling
tot wijziging Postregeling 2009
▪ Kamerstuk 31089, nr. B, EK Urgentieprogramma
24-1-2014 17:05:32
WET- EN REGELGEVING
NUMMER 5
Randstad; Verslag schriftelijk overleg inzake Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer
▪ Kamerstuk 31521, nr. 74, TK Taxibeleid; Brief
staatssecretaris over de aanpak van het weigeren
door taxichauffeurs van blindengeleidehonden,
van snorders, en van de tarieven van taxivervoer
▪ Kamerstuk 32043, nr. 194, TK Toekomst pensioenstelsel; Verslag algemeen overleg van 6 november 2013, over pensioenonderwerpen, zoals financieel toetsingskader pensioenen: overgangsjaar 2014
▪ Kamerstuk 32043, nr. 195, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretarissen over voortgang
enkele trajecten m.b.t. pensioen zelfstandigen
▪ Kamerstuk 32043, nr. 196, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over de verdere
planning van het wetsvoorstel financieel toetsingskader (ftk)
▪ Kamerstuk 32043, nr. 198, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over risico’s van
uitbesteding door pensioenfondsen
▪ Kamerstuk 32127, nr. AI, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met verzoek om uitstel beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging
Besluit omgevingsrecht en diverse andere amvb’s
i.v.m. permanent maken Crisis- en herstelwet
▪ Kamerstuk 32127, nr. AJ, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met aanvullende informatie voortgang beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging Besluit omgevingsrecht en diverse
andere amvb’s i.v.m. permanent maken Crisis- en
herstelwet
▪ Kamerstuk 32637, nr. 101, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister over uitstel van toezending verkenning naar wenselijkheid om alle toegepaste
onderzoeksinstituten onder eenzelfde wettelijk
kader te brengen
▪ Kamerstuk 32637, nr. 102, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister ter aanbieding uitkomsten evaluatie
betreffende aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven
(VKB) 2013, inclusief beleidsreactie
▪ Kamerstuk 32637, nr. 103, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister over o.a. de achterstand in betalingen door overheden en ter aanbieding meest
recente evaluatierapport BMKB
▪ Kamerstuk 32637, nr. 104, TK Bedrijfslevenbeleid;
Verslag algemeen overleg van 19 november 2013
over o.a. Spelregels voor privaat-publieke samenwerking (28753, nr. 30)
▪ Kamerstuk 32637, nr. 105, TK Bedrijfslevenbeleid;
Verslag algemeen overleg gehouden op 20 november 2013, over kredietverlening binnen EU
▪ Kamerstuk 32637, nr. 106, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister over maatregelen voor Aldel
▪ Kamerstuk 33520, nr. D, EK Implementatiewet
richtlijn consumentenrechten; Nader voorlopig
verslag
▪ Kamerstuk 33625, nr. 69, TK Hulp, handel en
investeringen; Verslag algemeen overleg van 13
november 2013 over onder meer Nederlandse inzet
voor kinderrechten
▪ Kamerstuk 33667, nr. D, EK EU-voorstel: richtlijn
betreffende de strafrechtelijke bescherming van de
euro en andere munten tegen valsemunterij;
Verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel
▪ Kamerstuk 33715, nr. 7, TK Aanpassingswet WNT;
Tweede nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33715, nr. 8, TK Aanpassingswet WNT;
Derde nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33735, nr. A, EK Uitvoeringswet EFRO;
Eindverslag
▪ Kamerstuk 33803, nr. 6, TK Manipulatie van de
interbancaire rentetarieven LIBOR en EURIBOR;
Verslag algemeen overleg 13 november 2013 over
Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie Libor en Euribor Merenregio (33803, nr. 1)
▪ Kamerstuk 33843, nr. A, EK EU-voorstel: Richtlijn
wijziging Richtlijn 2011/96/EU, gemeenschappelijke fiscale regeling moedermaatschappijen en
dochterondernemingen uit verschillende lidstaten
COM (2013) 814; Verslag schriftelijk overleg inzake
vragen n.a.v. Richtlijnvoorstel tot wijziging moeder-dochterrichtlijn (COM(2013)814)
▪ Kamerstuk CI, nr. H, EK Werkbezoek Caribisch
deel Koninkrijk januari 2013; Verslag schriftelijk
overleg over de gevolgen van de (fluctuerende)
wisselkoers tussen de euro en de dollar voor
maatregelen in Caribisch Nederland, onder meer
ten aanzien van kosten voor de gezondheidszorg
▪ Kamervragen nr. 883, TK Vragen Van Weyenberg
en Sjoerdsma (beiden D66) aan de ministers van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het artikel «Asscher ziet wel iets
in boud plan Cameron». (Ingezonden 6 december
2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 890, TK Vragen Nijboer (PvdA)
aan de minister van Financiën over de uniforme
veiligheidsregels voor online bankieren. (Ingezonden 10 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 891, TK Vragen Nijboer (PvdA)
aan de minister van Financiën over de financiële
fragmentatie van het bankenlandschap in Europa.
(Ingezonden 3 december 2013); Antwoord
▪ Staatscourant 2014, 548 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over januari 2013
▪ Staatscourant 2014, 549 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over februari 2013
▪ Staatscourant 2014, 551 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over maart 2013
▪ Staatscourant 2014, 552 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over april 2013
▪ Staatscourant 2014, 554 Oprichtingen en
statutenwijzigingen aktes Bonaire over mei 2013
▪ Staatscourant 2014, 555 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over juni 2013
▪ Staatscourant 2014, 556 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over juli 2013
▪ Staatscourant 2014, 557 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over augustus 2013
▪ Staatscourant 2014, 559 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over september 2013
▪ Staatscourant 2014, 560 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over oktober 2013
▪ Staatscourant 2014, 561 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over november 2013
▪ Staatscourant 2014, 562 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over december 2013
▪ Staatscourant 2014, 641 Ontbindingen door
Kamer van Koophandel; 14 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 702 Wijziging 2014-I van de
Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA’s Wft
▪ Staatscourant 2014, 765 Mededeling besluit ACM
op melding voorgenomen concentratie; Stichting
Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen - SNS Property Finance BV
DINSDAG 28 JANUARI 2014
▪ Staatscourant 2014, 855 Besluit ACM op melding
voorgenomen concentratie (mededeling); GEM Conclusion
▪ Staatscourant 2014, 862 Overdracht rechten en
verplichtingen; van Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. aan N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
▪ Staatscourant 2014, 863 Besluit ACM op melding
voorgenomen concentratie (mededeling); CanalDigitaal en Euronet Communications B.V.
▪ Staatscourant 2014, 937 Nieuwe normen NEN, 16
januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 949 Verordening op de
klachtbehandeling
▪ Staatscourant 2014, 1010 Mededeling o.g.v.
artikel 65, tweede lid, Mededingingswet; oplegging
boetes in de markt voor leesmappen
▪ Staatscourant 2014, 1108 Vaststelling Algemeen
mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
▪ Staatscourant 2014, 1115 Melding voorgenomen
concentratie; Sligro Food Group Nederland B.V. Rooswinkel Horeca Groothandel B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1215 Besluit vaststelling
regio’s
▪ Staatscourant 2014, 1239 Ontbindingen door
Kamer van Koophandel; 20 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 1275 Overdracht rechten en
verplichtingen schadeverzekering; van DAS
Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. aan N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
▪ Staatscourant 2014, 1282 Overdracht rechten en
verplichtingen levensverzekering; Brand New Day
Levensverzekeringen N.V. - Leidsche Verzekering
Maatschappij N.V.
▪ Staatscourant 2014, 1289 Vernieuwd erkenningsreglement leerbedrijven
▪ Staatscourant 2014, 1437 Bekendmaking implementatie richtlijn 2013/24/EU van Raad van
13-5-2013 tot aanpassing aantal richtlijnen op
gebied vennootschapsrecht, i.v.m. toetreding
Republiek Kroatië (Pb 2013, L 158)
▪ Staatscourant 2014, 1703 Melding voorgenomen
concentratie; AutoBinck Holding N.V., Vriesendijk
B.V., Martinistad B.V. en Autobedrijf Dijker B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1753 Overdracht rechten en
verplichtingen; van A/S Det Kjobenhavnske
Reassurance Compagni, te Hørsholm (Denemarken) aan Marlon Insurance Company Limited, te
Guildford, Surrey (Verenigd Koninkrijk)
FINANCIË N
(
▪ Kamerstuk 17050, nr. 450, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met toegezegd actieplan kabinet voor rijksbrede
aanpak fraude
▪ Kamerstuk 17050, nr. 451 t/m 458, TK Misbruik
belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Moties
▪ Kamerstuk 17050, nr. 459, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met reactie op verzoek lid Omtzigt over aantal
9
alleenstaanden dat toeslag ontvangt
▪ Kamerstuk 17050, nr. 460, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief staatssecretaris over mogelijkheden tot terugvordering
kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget in het buitenland
▪ Kamerstuk 21501-07, nr. 1115, TK Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag algemeen
overleg van 7 november 2013, over Begrotingsraad/
Eurogroep/Ecofin Raad
▪ Kamerstuk 25087, nr. G, EK Internationaal fiscaal
(verdrags)beleid; Motie
▪ Kamerstuk 31066, nr. 188, TK Belastingdienst;
Verslag algemeen overleg van 20 november 2013
over o.a. de 12de halfjaarsrapportage Belastingdienst (31066, nr. 176)
▪ Kamerstuk 33615, nr. 7, TK Goedkeuring Belastingverdrag Nederland - Duitsland (Trb. 2012, 123);
Nader verslag
▪ Kamerstuk 33750 A, nr. 61, TK Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2014; Brief minister bij
‘De Nederlandse vaarwegen beter benut; De tussenresultaten van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)’
▪ Kamerstuk 33750 IV, nr. 22, TK Vaststelling
begroting Koninkrijksrelaties 2014; Brief minister
ter aanbieding derde voortgangsrapportage
rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
▪ Kamerstuk 33750 IV, nr. 23, TK Vaststelling
begroting Koninkrijksrelaties 2014; Brief ministerpresident n.a.v. verzoek te reageren op verloop en
uitkomsten debat op 16 december 2013 in Staten
van Curaçao inzake positie gevolmachtigde
minister Curaçao in Nederland
▪ Kamerstuk 33750 IV, nr. 24, TK Vaststelling
begroting Koninkrijksrelaties 2014; Brief minister
bij aanbieding rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013
▪ Kamerstuk 33750 IV, nr. J, EK Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties 2014; Brief minister ter
aanbieding derde voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
▪ Kamerstuk 33750 V, nr. 52, TK Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2014; Brief minister over
bezoek koninklijk paar en leden kabinet aan
Russische Federatie van 4 t/m 9 november 2013
▪ Kamerstuk 33750 V, nr. 53, TK Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2014; Verslag algemeen
overleg van 20 november 2013, over bijeenkomsten
van de OVSE-Raad
▪ Kamerstuk 33750 V, nr. 54, TK Vaststelling
begroting Buitenlandse Zaken 2014; Brief minister
ter aanbieding verslag bezoek aan Cuba, 5-7
januari 2014
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 100, TK Vaststelling
begroting Veiligheid en Justitie 2014; Brief minister
bij rapport “Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb”
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 101, TK Vaststelling
begroting Veiligheid en Justitie 2014; Verslag
wetgevingsoverleg van 4 november 2013 over het
Begrotingsonderdeel politie 2014
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 102, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie
2014; Brief staatssecretaris over het verlof van
Weet jij precies wat de laatste stand
van zaken is van voor jou relevante
wet- en regelgeving?
Ja, via SC Online heb ik 24/7 toegang tot de meest actuele
informatie. Zo weet ik zeker én snel welke wijzigingen
gevolgen hebben voor mijn manier van werken.
De
•
•
•
•
voordelen van SC Online:
Nieuws,achtergronden,opinie,wetsvoorstellenenofficiëlepublicatiesbijelkaaropéénplek
publicaties bij elkaar op één plek
Actueledossiersovero.a.Economie,Werk,Financiën,Bestuur,RuimteenRegeldruk
Bestuur, Ruimte en Regeldruk
Duidingvandegevolgenvanveranderendewet-enregelgevingdooreendeskundigeredactie
Dekkend,gestructureerd,actueelenuitstekenddoorzoekbaar
Neem nu een SC Online- of SC Totaalabonnement
Daarmeeheeftu24uurperdagtoegangtotalleartikelen,dossiers,wetsvoorstellenenofficiële
publicaties.Zobeschiktualtijdoverdemeestactueleinformatie.
U kunt SC Totaal ook eerst uitproberen met een proefabonnement.
Voorslechts€20,-heeftu2maandentoegangtotalleinhoudopdewebsite,ontvangtuwekelijks
deSCKrantenkuntudekrantdigitaallezenviadeapp(iPad/iPhone).
www.sconline.nl/abonneren
SC_P009_SC-28-01-2014 9
24-1-2014 17:05:33
10 DINSDAG 28 JANUARI 2014
Volkert van der G.
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 97, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie
2014; Brief minister ter aanbieding landelijk beeld
van de incidenten die tijdens de jaarwisseling
2013-2014 hebben plaatsgevonden
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 98, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie
2014; Verslag algemeen overleg van 14 november
2013 over o.a. eindrapport Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk
▪ Kamerstuk 33750 VI, nr. 99, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie
2014; Brief staatssecretaris over ontwikkelingen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
▪ Kamerstuk 33750 VII, nr. 44, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties 2014; Brief minister over
samenstelling en werkwijze Commissie van
toezicht financiën politieke partijen
▪ Kamerstuk 33750 VIII, nr. 81, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap 2014; Brief minister over uitvoering
van de moties bij begroting OCW 2014
▪ Kamerstuk 33750 VIII, nr. 82, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap 2014; Brief staatssecretaris ter aanbieding eindverslag 2013 van jury Excellente Scholen
▪ Kamerstuk 33750 VIII, nr. 83, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap 2014; Brief minister met reactie op
NRC-artikel m.b.t. Islamitische Universiteit Rotterdam
▪ Kamerstuk 33750 VIII, nr. 84, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap 2014; Brief staatssecretaris met
reactie op Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting
po en vo (Oberon-rapportage)
▪ Kamerstuk 33750 IX, nr. 13, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Financiën 2014; Brief
staatssecretaris over verhoging van de percentages ter vaststelling van het eigenwoningforfait
▪ Kamerstuk 33750 X, nr. 38, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Defensie 2014; Brief
minister met reactie op onderzoek Nationale
ombudsman inzake klacht benoeming burgerambtenaar bij defensie
▪ Kamerstuk 33750 XV, nr. 58 en 59, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014; Moties
▪ Kamerstuk 33750, nr. R, EK Miljoenennota 2014
(Nota over de toestand van ’s Rijks financiën); Brief
minister ter aanbieding antwoord CPB over gevoelens CPB omtrent het arbeidsaanbod en de structurele werkgelegenheid
▪ Kamerstuk 33752, nr. 78, TK Belastingplan 2014;
Verslag wetgevingsoverleg van 4 november 2013
over het Belastingplan 2014 c.a.
▪ Kamerstuk 33805 A, nr. A, EK Wijziging begroting
Infrastructuurfonds 2013 (i.v.m. Najaarsnota);
Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 B, nr. A, EK Wijziging begroting
gemeentefonds 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 C, nr. A, EK Wijziging begroting
provinciefonds 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 F, nr. A, EK Wijziging begroting
Diergezondheidsfonds 2013 (i.v.m. Najaarsnota);
Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 H, nr. A, EK Wijziging begroting
BES-fonds 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 J, nr. A, EK Wijziging begroting
Deltafonds 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 I, nr. A, EK Wijziging begroting
Koning 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 IIA, nr. A, EK Wijziging begroting Staten-Generaal 2013 (i.v.m. Najaarsnota);
Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 IIB, nr. A, EK Wijziging begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2013
(i.v.m. Najaarsnota) ; Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 III, nr. A, EK Wijziging begroting
AZ c.a. 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 IV, nr. A, EK Wijziging begroting
Koninkrijksrelaties 2013 (i.v.m. Najaarsnota);
Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 V, nr. A, EK Wijziging begroting
BZ en BHOS 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 VI, nr. A, EK Wijziging begroting
VenJ 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 VII, nr. A, EK Wijziging begro-
SC_P010_SC-28-01-2014 10
WET- EN REGELGEVING
ting BZK en W&R 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 VIII, nr. A, EK Wijziging begroting OCW 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 IX, nr. A, EK Wijziging begroting
Financiën en Nationale Schuld 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 X, nr. A, EK Wijziging begroting
Defensie 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 XII, nr. A, EK Wijziging begroting IenM 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 XIII, nr. B, EK Wijziging begroting EZ 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33805 XVI, nr. A, EK Wijziging begroting VWS 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Eindverslag
▪ Kamerstuk 33843, nr. A, EK EU-voorstel: Richtlijn
wijziging Richtlijn 2011/96/EU, gemeenschappelijke fiscale regeling moedermaatschappijen en
dochterondernemingen uit verschillende lidstaten
COM (2013) 814; Verslag schriftelijk overleg inzake
vragen n.a.v. Richtlijnvoorstel tot wijziging moeder-dochterrichtlijn (COM(2013)814)
▪ Kamerstuk 33847, nr. 1–4, TK Wijziging Wet
verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend
inkomen en Belastingplan 2014; Koninklijke
boodschap; Voorstel van wet; Memorie van
toelichting; Advies en nader rapport
▪ Kamerstuk 33847, nr. 5, TK Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Belastingplan 2014; Brief staatssecretaris
met verzoek om een spoedige behandeling van het
wetsvoorstel
▪ Kamerstuk CI, nr. H, EK Werkbezoek Caribisch
deel Koninkrijk januari 2013; Verslag schriftelijk
overleg over de gevolgen van de (fluctuerende)
wisselkoers tussen de euro en de dollar voor
maatregelen in Caribisch Nederland, onder meer
ten aanzien van kosten voor de gezondheidszorg
▪ Kamervragen nr. 888, TK Vragen Knops en
Omtzigt (beiden CDA) en Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor
Wonen en Rijksdienst over bijstellingsregeling
directe belasting. (Ingezonden 2 januari 2014);
Antwoord
▪ Kamervragen nr. 889, TK Vragen Omtzigt (CDA)
aan de staatssecretaris van Financiën over de
bijstellingsregeling directe belastingen. (Ingezonden 6 januari 2014); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 12 Vaststelling begroting
Defensie (X) 2014
▪ Staatsblad 2014, 16 Vaststelling begroting OCW
(VIII) 2014
▪ Staatsblad 2014, 17 Vaststelling begroting IenM
(XII) 2014
▪ Staatsblad 2014, 18 Vaststelling begroting
Infrastructuurfonds 2014
▪ Staatsblad 2014, 19 Vaststelling begroting
Deltafonds 2014
▪ Staatsblad 2014, 23 Vaststelling begroting
Koning (I) 2014
▪ Staatsblad 2014, 24 Vaststelling begroting AZ
(IIIA), Kabinet van de Koning (IIIB) en Commissie
van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (IIIC) 2014
▪ Staatscourant 2014, 804 Overzicht modeltoelatingen voor speelautomaten afgegeven door de
Kansspelautoriteit in de periode 1 juli 2013 t/m 31
december 2013
▪ Staatscourant 2014, 816 Tarieven Edelmetaal
Waarborg Nederland b.v. vanaf 1 februari 2014
▪ Staatscourant 2014, 857 ZBO-begroting van DNB
voor het begrotingsjaar 2014
▪ Staatscourant 2014, 1595 Wijziging Regeling
diplomatieke en internationale vrijstellingen
gemeentelijke belastingen 1997
INTE RNATIONA AL
(
▪ Kamerstuk 21501-02, nr. 1317, TK Raad Algemene
Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief minister
met geannoteerde agenda Raad Buitenlandse
Zaken van 20 januari 2014
▪ Kamerstuk 21501-02, nr. 1318, TK Raad Algemene
Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag
algemeen overleg gehouden op 14 november 2013,
over agenda en verslag Raad Buitenlandse Zaken
▪ Kamerstuk 21501-02, nr. 1319, TK Raad Algemene
Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag
algemeen overleg van 14 november 2013, over o.a.
verslag Raad Algemene Zaken van 22 oktober 2013
▪ Kamerstuk 21501-02, nr. 1320, TK Raad Algemene
Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie
▪ Kamerstuk 21501-07, nr. 1115, TK Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag algemeen
overleg van 7 november 2013, over Begrotingsraad/
Eurogroep/Ecofin Raad
▪ Kamerstuk 21501-08, nr. 495, TK Milieuraad; Brief
staatssecretaris verslag Milieuraad van 13 december 2013
▪ Kamerstuk 21501-20, nr. 835, TK Europese Raad;
Brief minister met verslag Europese Raad van 19 en
20 december 2013
▪ Kamerstuk 21501-20, nr. 836, TK Europese Raad;
Brief minister over het Europabeleid van de nieuwe
Duitse regering, in reactie op verzoek vaste commissie voor Europese Zaken
▪ Kamerstuk 21501-28, nr. 107, TK Defensieraad;
Verslag algemeen overleg van 12 november 2013
over o.a. over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met EU-Ministers van Defensie op 18
november 2013
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 455, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
met stappenplan voor implementatie Energie
Efficiëntie Richtlijn (EER; richtlijn 2012/27/EU)
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 456, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
over de uitkomsten van de triloog betreffende het
pakket technische controles voertuigen
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 457, TK Raad voor Vervoer,
Telecommunicatie en Energie; Brief minister met
verslag Transportraad van 5 december 2013
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1764, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief staatssecretaris overzicht
verloop Europese besluitvormingsprocessen
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1765, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief minister over uitstel van
toezending van de BNC Fiche Aanbeveling Kwaliteitskader Stages
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1766, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Verslag algemeen overleg van 13
november 2013 over onder meer hervorming
structuur Eurojust
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1767, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief staatssecretaris over uitstel
BNC-fiche inzake invoering aanlandplicht
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1768, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief minister over uitstel toezending BNC-fiches
▪ Kamerstuk 22831, nr. 95, TK De Hoorn van Afrika;
Brief minister over recente ontwikkelingen in
Zuid-Sudan
▪ Kamerstuk 23432, nr. 358, TK De situatie in het
Midden-Oosten; Brief minister over het samenwerkingsforum met Israël d.d. 8-9 december 2013
▪ Kamerstuk 24493, nr. 56, TK Voornemen tot
verlenging verdragen; Brief staatssecretaris over
terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België
▪ Kamerstuk 27830, nr. 121, TK Materieelprojecten;
Brief minister over de verkoop van 100 overtollige
Leopard 2A6-tanks
▪ Kamerstuk 27830, nr. 122, TK Materieelprojecten;
Brief minister over verkoop van Leopard 2A6-tanks
aan Finland
▪ Kamerstuk 28676, nr. 194, TK NAVO; Verslag
algemeen overleg van 20 november 2013 over
onder meer NAVO-Raad van 3 en 4 december 2013
▪ Kamerstuk 29407, nr. 184 en 185, TK Vrij verkeer
werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Moties
▪ Kamerstuk 29521, nr. 224, TK Nederlandse
deelname aan vredesmissies; Brief minister over
aansprakelijkheid Staat tijdens inzet in VN-operaties in Mali en elders
▪ Kamerstuk 30821, nr. 20, TK Nationale Veiligheid;
Motie
▪ Kamerstuk 30952, nr. 134, TK Ter kennisname
voorgelegde verdragen; Brief minister over wijzigingen bijlage bij Aanhangsel C (RID) bij het
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) (Trb. 2013, 240)
▪ Kamerstuk 31460, nr. 39, TK Project SPEER; Brief
Algemene Rekenkamer over programma SPEER van
het Ministerie van Defensie
▪ Kamerstuk 31793, nr. 84 t/m 89, TK Internationale
klimaatafspraken; Moties
NUMMER 5
▪ Kamerstuk 32317, nr. 205, TK JBZ-Raad; Brief
minister en staatssecretaris bij aanbieding geannoteerde agenda informele bijeenkomst Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 23 en 24
januari 2014 in Athene
▪ Kamerstuk 32317, nr. 206, TK JBZ-Raad; Brief
minister met mededeling heroverweging Europees
Openbaar Ministerie (COM) (2013) 851)
▪ Kamerstuk 32317, nr. DI, EK JBZ-Raad; Brief
minister en staatssecretaris over geannoteerde
agenda informele bijeenkomst Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken van 23 en 24 januari 2014
▪ Kamerstuk 32317, nr. DJ, EK JBZ-Raad; Verslag
schriftelijk overleg over brief minister en staatssecretaris van VenJ van 18 november 2013 en
aanbiedingsbrief staatssecretaris van 22 november
2013 met algemene uitgangspunten acht lidstaten
▪ Kamerstuk 32623, nr. 123, TK Actuele situatie in
Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Brief ministers over geïntegreerde aanpak crisissituatie in
Syrië en regio
▪ Kamerstuk 32623, nr. 124, TK Actuele situatie in
Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Brief minister
over extra bijdrage van 6 miljoen euro als humanitaire hulp voor slachtoffers van de Syrische crisis
▪ Kamerstuk 32623, nr. B, EK Actuele situatie in
Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Verslag
mondeling overleg van 5 november 2013
▪ Kamerstuk 32678, nr. 26, TK Defensie Materieel
Organisatie (DMO); Brief minister met haar reactie
op het ANP-artikel ´Militair vast voor diefstal 3000
goederen uit kazerne’
▪ Kamerstuk 32706, nr. 58, TK Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij; Brief minister over uitstel
beantwoording vragen over stand van zaken Vessel
Protection Detachements (VPD’s) (32706, nr. 57)
▪ Kamerstuk 32735, nr. F, EK Mensenrechten in het
buitenlands beleid; Verslag schriftelijk overleg over
toezegging betreffende rol Nederlandse regering
bij afluisteren
▪ Kamerstuk 33130, nr. C/4, EK/TK Voorstel voor een
Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid; Verslag van
de interparlementaire conferentie voor Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB) van EU, te Vilnius (Litouwen),
op 5 en 6 september 2013
▪ Kamerstuk 33625, nr. 69, TK Hulp, handel en
investeringen; Verslag algemeen overleg van 13
november 2013 over onder meer Nederlandse inzet
voor kinderrechten
▪ Kamerstuk 33657, nr. B, EK EU-verslag over het
EU-burgerschap 2013: EU-burgers: uw rechten, uw
toekomst; Brief vicevoorzitter Europese Commissie met reactie op advies Eerste Kamer over het
EU-verslag
▪ Kamerstuk 33709, nr. F, EK EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie
COM (2013) 534; Verslag schriftelijk overleg inzake
een heroverwogen voorstel Europese Commissie
voor een Europees Openbaar Ministerie
▪ Kamerstuk 33735, nr. A, EK Uitvoeringswet EFRO;
Eindverslag
▪ Kamerstuk 33750 V, nr. 53, TK Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014;
Verslag algemeen overleg van 20 november 2013,
over bijeenkomsten OVSE-Raad
▪ Kamerstuk 33783, nr. 5, TK Nucleaire ontwapening
en non-proliferatie; Brief ministers met reactie op
motie-Van Dijk (33763, nr. 14), ingediend n.a.v.
overleg over nota ‘In het belang van Nederland’
▪ Kamerstuk 33815, nr. 5, TK Goedkeuring veiligheidsverdrag Nederland - Verenigde Staten (Trb.
2012, 227 en 2013, 149); Verslag
▪ Kamerstuk 33848, nr. 1, TK Burgerinitiatief ‘Geen
EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum’;
Brief over voorstel voor het behandelen van het
burgerinitiatief
▪ Kamerstuk 33848, nr. 2 t/m 12, TK Burgerinitiatief
‘Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum’; Moties
▪ Kamerstuk CI, nr. H, EK Werkbezoek Caribisch
deel Koninkrijk januari 2013; Verslag schriftelijk
overleg over gevolgen (fluctuerende) wisselkoers
tussen euro en dollar voor maatregelen in Caribisch Nederland, onder meer t.a.v. kosten voor
gezondheidszorg
▪ Kamervragen nr. 883, TK Vragen Van Weyenberg
en Sjoerdsma (beiden D66) aan de ministers van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het artikel «Asscher ziet wel iets
in boud plan Cameron». (Ingezonden 6 december
2013); Antwoord
24-1-2014 17:05:34
WET- EN REGELGEVING
NUMMER 5
▪ Kamervragen nr. 894, TK Vragen Siderius en De
Wit (beiden SP) aan de staatssecretarissen van
Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het bericht dat incassobureaus zich nog steeds niet aan de regels houden.
(Ingezonden 21 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 896, TK Vragen Jasper van Dijk
en Van Gerven (beiden SP) aan de ministers van
Defensie en van Infrastructuur en Milieu over
Munitiestortplaats Oosterschelde. (Ingezonden 24
oktober 2013); Antwoord
▪ Staatscourant 2014, 761 Instelling bijzonder
luchtverkeersgebied EHR 8 t.b.v. Zr.Ms. de Zeven
Provinciën
▪ Staatscourant 2014, 1151 Benoeming en herbenoeming enkele leden Adviesraad internationale
vraagstukken
▪ Staatscourant 2014, 1523 Instelling BVG’s Marne
A en B t.b.v. Purple Windmill 2014 (week 4)
▪ Staatscourant 2014, 1748 Kennisgeving beschikkingen, revisievergunning o.g.v. Wet milieubeheer
en vergunning Wvo; Climax Molybdenum B.V, voor
inrichting aan Theemsweg te Rotterdam-Botlek
L ANDBOUW, VE ETE E LT E N VISSE RIJ
(
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1767, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief staatssecretaris over uitstel
BNC-fiche inzake invoering aanlandplicht
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1768, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief minister over uitstel toezending BNC-fiches
▪ Kamerstuk 29684, nr. 110, TK Waddenzeebeleid;
Brief staatssecretaris over 12e Trilaterale Regeringsconferentie betreffende de bescherming van de
Waddenzee, 5 februari 2014 te Tønder, Denemarken
▪ Kamerstuk 32372, nr. 98, TK Wijziging Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Brief
staatssecretaris over publicatie inzake relatie
bestrijdingsmiddelen en immuunsysteem bijen
▪ Kamerstuk 32627, nr. 15, TK Glastuinbouw;
Verslag algemeen overleg gehouden op 28 november 2013, over de tuinbouwsecor
▪ Kamerstuk 33037, nr. A, EK Mestbeleid; Brief
staatssecretaris ter aanbieding rapport ‘Ex ante
evaluatie mestbeleid 2013’ van PBL en WUR plus de
kabinetsreactie op het rapport
▪ Kamerstuk 33365, nr. B, EK Wijziging artikel 53b
Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. invoering beperkte
veredelingsvrijstelling; Eindverslag
▪ Kamerstuk 33576, nr. 10, TK Natuurbeleid; Brief
staatssecretaris met overzicht van internationale
natuurrapportages (internationale afspraken/
verplichtingen)
▪ Staatscourant 2014, 131 Besluit mandaat en
machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen
▪ Staatscourant 2014, 535 Registratie diergeneesmiddelen, oktober 2013
▪ Staatscourant 2014, 703 Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 15 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 991 Registratie diergeneesmiddelen, november 2013
▪ Staatscourant 2014, 1168 Tarievenbesluit Ctgb
2014
▪ Staatscourant 2014, 1438 Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 20 januari 2014
ME DIA E N INFOR M ATIE
(
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 455, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
met stappenplan voor implementatie Energie
Efficiëntie Richtlijn (EER; richtlijn 2012/27/EU)
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 456, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
over uitkomsten triloog betreffende pakket
technische controles voertuigen
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 457, TK Raad voor Vervoer,
Telecommunicatie en Energie; Brief minister met
verslag Transportraad van 5 december 2013
▪ Kamerstuk 26643, nr. 302, TK Informatie- en
communicatietechnologie; Brief minister over
SC_P011_SC-28-01-2014 11
recente incidenten met fraude van DigiD en de
noodzakelijke maatregelen om deze delicten
structureel en op korte termijn te voorkomen en te
bestrijden
▪ Kamerstuk 26643, nr. 303, TK Informatie- en
communicatietechnologie; Verslag algemeen overleg van 7 november 2013 over Digitale overheid
2017 en BasisRegistratie Personen
▪ Kamerstuk 30536, nr. 129, TK Regels inzake
volledige liberalisering postmarkt en de garantie
van universele postdienstverlening (Postwet 20..);
Verslag schriftelijk overleg over ontwerpregeling
tot wijziging Postregeling 2009
▪ Kamerstuk 31288, nr. 362, TK Hoger Onderwijs-,
Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief minister
met overzicht van de recente ontwikkelingen in
het open en online hoger onderwijs, en de noodzakelijke stappen om het geschetste toekomstperspectief te helpen realiseren
▪ Kamerstuk 31460, nr. 39, TK Project SPEER; Brief
Algemene Rekenkamer over programma SPEER van
het Ministerie van Defensie
▪ Kamerstuk 33846, nr. 1–4, TK Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen; Koninklijke
boodschap; Voorstel van wet; Memorie van
toelichting; Advies en nader rapport
▪ Staatscourant 2014, 546 Subsidie voor Motivaction en Transcity
▪ Staatscourant 2014, 775 Mededeling inzake
aanvraag DSM Delft B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder gastransportnet
▪ Staatscourant 2014, 776 Mededeling inzake
aanvraag DSM Delft B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 840 Mededeling wijziging
vergunning DVB-T (Digitenne B.V.)
▪ Staatscourant 2014, 1113 Ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
▪ Staatscourant 2014, 1159 Terinzagelegging
ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder gastransportnet; O-I Manufacturing
Netherlands B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1160 Mededeling inzake
aanvraag van O-I Manufacturing Netherlands B.V.
voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1161 Mededeling inzake
aanvraag van DSM Resins B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1162 Terinzagelegging ontwerpbesluit voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder gastransportnet; DSM Resins B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1163 Terinzagelegging ontwerpbesluit voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder gastransportnet; Akzo Nobel
Industrial Chemicals B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1166 Mededeling Wijziging
vergunning Stichting Nederlandse Publieke
Omroep (DVB-T)
▪ Staatscourant 2014, 1238 Terinzagelegging
ontwerpbesluit op aanvraag van Railinfratrust B.V.
voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1242 Terinzagelegging
ontwerpbesluit voor ontheffing verplichting
aanwijzen netbeheerder gastransportnet; Wavin
Diensten B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1243 Terinzagelegging
ontwerpbesluit op aanvraag van Wavin Diensten
B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1269 Terinzagelegging
ontwerpbesluit voor ontheffing verplichting
aanwijzen netbeheerder gastransportnet; Air
Products Nederland B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1270 Terinzagelegging
ontwerpbesluit op aanvraag van Media Park
Enterprise B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1369 Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder gastransportnet; Facilities Wetering B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1439 Mededeling honorering
aanvraag voor ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder gastransportnet; DSM Delft B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1440 Mededeling verlenen
ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder
elektriciteitsnet; D.S.M. Delft B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1442 Mededeling verlenen
ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder
elektriciteitsnet; Vishay BCcomponents B.V.
NATUUR E N MILIEU
DINSDAG 28 JANUARI 2014
(
▪ Kamerstuk 21501-08, nr. 495, TK Milieuraad; Brief
staatssecretaris met het verslag van de Milieuraad
van 13 december 2013
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 455, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
met stappenplan voor implementatie Energie
Efficiëntie Richtlijn (EER; richtlijn 2012/27/EU)
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 456, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
over de uitkomsten van de triloog betreffende het
pakket technische controles voertuigen
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 457, TK Raad voor Vervoer,
Telecommunicatie en Energie; Brief minister met
verslag Transportraad van 5 december 2013
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1768, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief minister over uitstel toezending BNC-fiches
▪ Kamerstuk 26991, nr. 392, TK Voedselveiligheid;
Brief staatssecretaris over o.m. bericht dat VION
gefraudeerd zou hebben met biologisch vlees
▪ Kamerstuk 28982, nr. 136, TK Liberalisering
energiemarkten; Brief minister over opdrachtverlening t.b.v. planMER schaliegas
▪ Kamerstuk 29383, nr. K, EK Meerjarenprogramma
herijking van de VROM-regelgeving; Brief staatssecretaris ter aanbieding ‘Evaluatie Activiteitenbesluit 2008-2012’
▪ Kamerstuk 29477, nr. 266, TK Geneesmiddelenbeleid; Brief minister over beïnvloeding van leden
van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) door farmaceutische bedrijven
▪ Kamerstuk 29477, nr. 267, TK Geneesmiddelenbeleid; Brief minister met reactie op de brief van het
Transgender Netwerk Nederland (TNN) over de
beschikbaarheid van hormoonmedicatie bij
geslachtsaanpassende behandeling
▪ Kamerstuk 29684, nr. 110, TK Waddenzeebeleid;
Brief staatssecretaris over 12e Trilaterale Regeringsconferentie betreffende de bescherming van de
Waddenzee, 5 februari 2014 te Tønder, Denemarken
▪ Kamerstuk 30175, nr. 193, TK Besluit luchtkwaliteit 2005; Brief staatssecretaris met reactie op de
motie van het lid Dik-Faber
▪ Kamerstuk 30175, nr. D, EK Besluit luchtkwaliteit
2005; Brief staatssecretaris ter aanbieding kabinetsbesluit ‘Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
▪ Kamerstuk 30175, nr. E, EK Besluit luchtkwaliteit
2005; Brief staatssecretaris bij aanbieding vierde
voortgangsrapportage inzake Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL)
▪ Kamerstuk 30862, nr. 95, TK Goedkeuring Verdrag
Nederland - Vlaanderen over uitvoering van de
ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb.
2005, 310); Brief staatssecretaris met definitieve
ecotopenkaarten Natura 2000-gebied Westerschelde Saeftinghe en de natuurdoelen Hedwigepolder
▪ Kamerstuk 31532, nr. 121, TK Voedingsbeleid; Brief
staatssecretaris over bepaling voedselverliezen in
huishoudelijk afval in Nederland
▪ Kamerstuk 31710, nr. 30, TK Deltaprogramma;
Brief minister over opvolger Nationaal Waterplan
▪ Kamerstuk 31793, nr. 84 t/m 89, TK Internationale
klimaatafspraken; Moties
▪ Kamerstuk 32011, nr. 28, TK Tabaksbeleid; Brief
staatssecretaris over de handhavings- en nalevingscijfers m.b.t. het rookverbod in de horeca, het
aantal bedrijfsbezoeken en het aantal opgelegde
maatregelen (najaarsmeting 2013)
▪ Kamerstuk 32127, nr. AI, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met verzoek om uitstel beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging
Besluit omgevingsrecht en diverse andere amvb’s
i.v.m. permanent maken Crisis- en herstelwet
▪ Kamerstuk 32127, nr. AJ, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met aanvullende informatie voortgang beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging Besluit omgevingsrecht en diverse
andere amvb’s i.v.m. permanent maken Crisis- en
herstelwet
▪ Kamerstuk 32645, nr. 57, TK Kernenergie; Brief
minister over besluitvorming omtrent Autoriteit
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
▪ Kamerstuk 32646, nr. 41, TK Maximumsnelheden
11
hoofdwegennet; Brief minister met nadere reactie
op motie-Van Veldhoven inzake check geluid en
lucht op ringwegen, onder meer over uitvoering
volgens correcte interpretatie
▪ Kamerstuk 33118, nr. 11, TK Omgevingsrecht; Brief
minister bij aanbieding interviewbundel ‘15 X Nu al
Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving’
▪ Kamerstuk 33520, nr. D, EK Implementatiewet
richtlijn consumentenrechten; Nader voorlopig
verslag
▪ Kamerstuk 33529, nr. 28, TK Gaswinning Groningen-veld; Brief minister over o.a. maatregelen
kabinet om de gaswinning in Groningen op een
verantwoorde manier te laten plaatsvinden
▪ Kamerstuk 33576, nr. 10, TK Natuurbeleid; Brief
staatssecretaris met overzicht van internationale
natuurrapportages (internationale afspraken/
verplichtingen)
▪ Kamerstuk 33617, nr. 5, TK Wijzigingen Protocol
1999 inzake vermindering verzuring, eutrofiëring
en ozon op leefniveau; Göteborg, 4 mei 2012;
Blanco verslag
▪ Kamerstuk 33839, nr. 1–4, TK Wet basisregistratie
ondergrond; Koninklijke boodschap; Voorstel van
wet; Memorie van toelichting; Advies en nader rapport
▪ Kamervragen nr. 887, TK Vragen Van Laar en
Groot (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën
over de uitzending «Caribisch Nederland, Drie jaar
later, Bonaire». (Ingezonden 8 november 2013);
Antwoord
▪ Kamervragen nr. 890, TK Vragen Nijboer (PvdA)
aan de minister van Financiën over de uniforme
veiligheidsregels voor online bankieren. (Ingezonden 10 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 895, TK Vragen Jacobi, Eijsink en
Albert de Vries (allen PvdA) aan de minister van
Defensie en de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over de
rapportage «Munitiestortplaats Oosterschelde is
‘tikkende tijdbom’». (Ingezonden 28 oktober 2013);
Antwoord
▪ Kamervragen nr. 896, TK Vragen Jasper van Dijk
en Van Gerven (beiden SP) aan de ministers van
Defensie en van Infrastructuur en Milieu over
Munitiestortplaats Oosterschelde. (Ingezonden 24
oktober 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 903, TK Vragen Jan Vos (PvdA)
aan de minister van Economische Zaken over het
ROAD CCS demonstratie project. (Ingezonden 23
december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 907, TK Vragen Van Veldhoven
(D66) aan de staatssecretaris van Economische
Zaken over de (illegale) aanleg van bedrijventerrein
Baanstee Noord in het leefgebied van beschermde
diersoorten als de steenuil en de kerkuil. (Ingezonden 12 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 911, TK Vragen De Boer (VVD)
aan de minister van Infrastructuur en Milieu over
het artikel «Juridische spaghetti rond de Baltic
Ace». (Ingezonden 16 december 2013); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 21 Wijziging Waterwet en
enkele andere wetten (aanvulling en verbetering;
vereenvoudiging verontreinigingsheffing; opheffing Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)
▪ Staatscourant 2014, 8 Kennisgeving melding
ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw blok L5; GDF SUEZ E&P Nederland B.V. te Den
Helder
▪ Staatscourant 2014, 269 Kennisgeving melding
ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw blok F15a; Total E&P Nederland B.V. te Den
Haag
▪ Staatscourant 2014, 480 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning; Tulip Oil Holding B.V. te Den
Haag, voor de inrichting Hemrik (gemeente
Opsterland)
▪ Staatscourant 2014, 500 Bekendmaking definitief besluit op vergunningaanvraag o.g.v. Wet
bescherming Antarctica; Waterproof Expeditions
▪ Staatscourant 2014, 501 Bekendmaking definitief besluit op vergunningaanvraag o.g.v. Wet
bescherming Antarctica; A. Hesseling
▪ Staatscourant 2014, 565 Bekendmaking Besluit
stralingsbescherming; Stork Thermeq B.V. te
Hengelo (O)
▪ Staatscourant 2014, 566 Kennisgeving besluit ter
uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol Amsterdam - Almere; cluster SAA A1/A6 106
▪ Staatscourant 2014, 669 Bekendmaking besluit
24-1-2014 17:05:35
12 DINSDAG 28 JANUARI 2014
op aanvraag wijziging watervergunning; Oiltanking Amsterdam BV
▪ Staatscourant 2014, 670 Bekendmaking besluiten ter uitvoering Tracébesluit Omlegging ZuidWillemsvaart - Maas-Den Dungen; clusters ZWV072 en ZWV-073, twee besluiten van het
Waterschap Aa en Maas
▪ Staatscourant 2014, 775 Mededeling inzake
aanvraag van DSM Delft B.V. voor ontheffing
verplichting aanwijzen netbeheerder voor gastransportnet
▪ Staatscourant 2014, 776 Mededeling inzake
aanvraag van DSM Delft B.V. voor ontheffing
verplichting aanwijzen netbeheerder voor elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 778 Kennisgeving Mijnbouwwet; ontwerpbesluit winningsplan Ganzebos
in Hengelo en Enschede
▪ Staatscourant 2014, 780 Kennisgeving besluit op
aanvraag vergunning o.g.v. Ontgrondingenwet;
aanvraag van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, aanleggen afvoerwatergang naar
het Markermeer
▪ Staatscourant 2014, 816 Tarieven Edelmetaal
Waarborg Nederland b.v. vanaf 1 februari 2014
▪ Staatscourant 2014, 818 Besluit veiligheidszone
mijnbouwinstallatie in blok L9; Nederlandse
Aardolie Maatschappij B.V.
▪ Staatscourant 2014, 848 Bekendmaking vaststelling ten hoogste toelaatbare waarde geluidsbelasting vanwege spoorwegen ‘traject 351’; gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist
▪ Staatscourant 2014, 850 Bekendmaking besluit
verlening watervergunning; NuStar Terminals B.V.
te Amsterdam
▪ Staatscourant 2014, 851 Kennisgeving besluiten
uitvoering Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding
Coentunnel; cluster CTT 58
▪ Staatscourant 2014, 852 Ontwerpbesluit verlenen watervergunning Tracébesluit A4 Delft - Schiedam; A4all, voor werkzaamheden ter hoogte van
het A4-tracé tussen steden Schiedam en Vlaardingen in de Poldervaartpolder en de polder Vlaardingen en Holierhoek
▪ Staatscourant 2014, 853 Kennisgeving besluit op
aanvraag vergunning o.g.v. Ontgrondingenwet;
Zand & Schelpenwinning Waddenzee B.V. te
Harlingen
▪ Staatscourant 2014, 980 Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning o.g.v. Waterwet; Stichting
Dienst Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen
▪ Staatscourant 2014, 1036 Kennisgeving Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning t.b.v.
Tracébesluit verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek;
realisatie geluidsscherm, gemeente Aa en Hunze
▪ Staatscourant 2014, 1113 Ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
▪ Staatscourant 2014, 1150 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning; Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, voor de inrichting Faan
▪ Staatscourant 2014, 1155 Wijziging Besluit
mandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst
Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012
▪ Staatscourant 2014, 1159 Terinzagelegging
ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder gastransportnet; O-I Manufacturing
Netherlands B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1160 Mededeling inzake
aanvraag van O-I Manufacturing Netherlands B.V.
voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1161 Mededeling inzake
aanvraag van DSM Resins B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1162 Terinzagelegging
ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder gastransportnet; DSM Resins B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1163 Terinzagelegging
ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder gastransportnet; Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1212 Kennisgeving aanvraag
vergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Uitgebreide voorbereidingsprocedure; Vliegbasis Gilze-Rijen (50E03)
▪ Staatscourant 2014, 1213 Kennisgeving beschikking verlenen omgevingsvergunning. Reguliere
voorbereidingsprocedure; Gen.maj. de Ruyter van
Steveninckkazerne (51B12)
SC_P012_SC-28-01-2014 12
WET- EN REGELGEVING
▪ Staatscourant 2014, 1216 Kennisgeving aanvraag
omgevingsvergunning; Luitenant-generaal P.W.
Best Kazerne te Vredepeel
▪ Staatscourant 2014, 1235 Kennisgeving terinzagelegging wijziging Netcode Elektriciteit: Codewijzigingsvoorstel aardingsvoorzieningen voor
aansluitingen groter dan 3 x 80A
▪ Staatscourant 2014, 1238 Terinzagelegging
ontwerpbesluit op aanvraag van Railinfratrust B.V.
voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1242 Terinzagelegging
ontwerpbesluit voor ontheffing verplichting
aanwijzen netbeheerder gastransportnet; Wavin
Diensten B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1243 Terinzagelegging
ontwerpbesluit op aanvraag van Wavin Diensten
B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1244 Aanwijzing Liftinstituut B.V. als instelling voor verrichten keuringen
hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer i.h.k.v. Warenwetbesluit machines
▪ Staatscourant 2014, 1248 Aanwijzing Liftinstituut B.V. als instelling voor verrichten EG-typeonderzoek i.h.k.v. Warenwetbesluit liften
▪ Staatscourant 2014, 1253 Aanwijzing Liftinstituut B.V. als instelling voor verrichten EG-typeonderzoek i.h.k.v. Warenwetbesluit machines
▪ Staatscourant 2014, 1259 Aanwijzing als keuringsinstelling voor drukapparatuur; Lloyd’s
Register Nederland B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1269 Terinzagelegging
ontwerpbesluit voor ontheffing verplichting
aanwijzen netbeheerder gastransportnet; Air
Products Nederland B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1270 Terinzagelegging
ontwerpbesluit op aanvraag van Media Park
Enterprise B.V. voor ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet
▪ Staatscourant 2014, 1271 Kennisgeving melding
ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw blok P11b; Dana Petroleum Netherlands B.V.
te Den Haag
▪ Staatscourant 2014, 1281 Vergunningen Kernenergiewet; 21 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 1288 Mutatie PV-register;
Petroineos Trading Limited
▪ Staatscourant 2014, 1312 Kennisgeving standaard
CO2-emissiefactor aardgas voor emissiehandel
2014
▪ Staatscourant 2014, 1350 Bekendmaking vaststelling hoogst toelaatbare geluidsbelasting;
Hengelo (O)
▪ Staatscourant 2014, 1369 Terinzagelegging
ontwerpbesluit ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder gastransportnet; Facilities Wetering
B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1417 Bekendmaking besluit
vergunning o.g.v. Waterwet; R. Breijer Beheer B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1418 Bekendmaking besluit
vergunning o.g.v. Waterwet; Falck Nutec BV
▪ Staatscourant 2014, 1419 Bekendmaking besluit
vergunning o.g.v. Waterwet; L.J. Boer Vastgoed B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1431 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag watervergunning; Afvalzorg
Deponie B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1439 Mededeling honorering
van aanvraag ontheffing verplichting aanwijzen
netbeheerder gastransportnet; DSM Delft B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1440 Mededeling verlenen
ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder
elektriciteitsnet; D.S.M. Delft B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1442 Mededeling verlenen
ontheffing verplichting aanwijzen netbeheerder
elektriciteitsnet; Vishay BCcomponents B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1443 Bekendmaking besluit
omgevingsvergunning inrichting Zoutfabriek en
Salinco te Enschede en Hengelo; Akzo Nobel
Industrial Chemicals B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1525 Kennisgeving aanvraag
vergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Groot Heidekamp (40B18)
▪ Staatscourant 2014, 1526 Kennisgeving aanvraag
vergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Vliegbasis Eindhoven (51D05)
▪ Staatscourant 2014, 1575 Bekendmaking vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van
de geluidsbelasting vanwege de weg ‘N278’;
woningen in de gemeente Eijsden-Margraten
▪ Staatscourant 2014, 1576 Bekendmaking ont-
NUMMER 5
werpbesluit watervergunning en voornemen
vaststelling Gebiedsspecifiek Beleid Zandwinplas
Oosterhoutse Waarden, Rivier de Waal
▪ Staatscourant 2014, 1578 Kennisgeving besluit
vergunning Waterwet; Stichting Het Geldersch
Landschap, voor een natuurvriendelijke oever van
een deel van de Hoenwaard, in gemeente Hattem
▪ Staatscourant 2014, 1587 Kennisgeving vernieuwing beleidsregels van de Stichting Raad voor
Accreditatie
▪ Staatscourant 2014, 1589 Kennisgeving melding
ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw blok P11b; Dana Petroleum Netherlands B.V.
te Den Haag
▪ Staatscourant 2014, 1590 Kennisgeving besluit
verlenen omgevingsvergunning t.b.v. Tracébesluit
verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek; realisatie
fietsbrug over het Oosterdiep te Wildervank
(gemeente Veendam)
▪ Staatscourant 2014, 1692 Mededeling tot inschrijving, verlenging van inschrijving en doorhaling registratie van stralingsartsen in het register
▪ Staatscourant 2014, 1748 Kennisgeving beschikkingen, revisievergunning o.g.v. Wet milieubeheer
en vergunning Wvo; Climax Molybdenum B.V, voor
inrichting aan Theemsweg te Rotterdam-Botlek
▪ Staatscourant 2014, 1761 Openbare kennisgeving
Deltabeslissingen in het Nationaal Waterplan;
Voornemen tot wijziging Nationaal Waterplan voor
vastlegging deltabeslissingen, inclusief opstellen
Milieueffectrapport
Publicatieblad van de Europese Unie L 13
blz. 1-73 Richtlijn 2013/59/Euratom van de
Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de
basis- normen voor de bescherming tegen de
gevaren verbonden aan de blootstelling aan
ioniserende straling, en houdende intrekking van
de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/
Euratom
ONDE RWIJS E N WETE NSCHAP
(
▪ Kamerstuk 22112, nr. 1765, TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de
Europese Unie; Brief minister over uitstel van
toezending van de BNC Fiche Aanbeveling Kwaliteitskader Stages
▪ Kamerstuk 26695, nr. 92, TK Voortijdig schoolverlaten; Brief minister over voorlopige schooluitvalcijfers over schooljaar 2012/2013
▪ Kamerstuk 26695, nr. 93, TK Voortijdig schoolverlaten; Brief minister over verlenging van de kwalificatieplicht
▪ Kamerstuk 28760, nr. 36, TK Meerjarenplan
Alfabetisering 2003-2006; Brief minister over de
stand van zaken betreffende de toekomst van de
volwasseneneducatie
▪ Kamerstuk 30486, nr. 8, TK Evaluatie Embryowet;
Brief minister bij aanbieding herstelde versie
Adviesrapport Cybriden
▪ Kamerstuk 30486, nr. C, EK Evaluatie Embryowet;
Brief minister bij aanbieding herstelde versie
Adviesrapport Cybriden
▪ Kamerstuk 31288, nr. 362, TK Hoger Onderwijs-,
Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief minister
met overzicht van de recente ontwikkelingen in
het open en online hoger onderwijs, en de noodzakelijke stappen om het geschetste toekomstperspectief te helpen realiseren
▪ Kamerstuk 31289, nr. 182, TK Voortgezet Onderwijs; Brief staatssecretaris over de geleerde lessen
uit de kwestie rond de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun
▪ Kamerstuk 32550, nr. 44, TK Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren; Amendement
▪ Kamerstuk 32637, nr. 101, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister over uitstel van toezending van de
verkenning naar wenselijkheid om alle toegepaste
onderzoeksinstituten onder eenzelfde wettelijk
kader te brengen
▪ Kamerstuk 32637, nr. 102, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister ter aanbieding uitkomsten evaluatie
betreffende aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven
(VKB) 2013, inclusief beleidsreactie
▪ Kamerstuk 32637, nr. 103, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister over o.a. de achterstand in betalingen door overheden en ter aanbieding meest
recente evaluatierapport van de BMKB
▪ Kamerstuk 32637, nr. 104, TK Bedrijfslevenbeleid;
Verslag algemeen overleg van 19 november 2013
over o.a. Spelregels voor privaat-publieke samenwerking (28753, nr. 30)
▪ Kamerstuk 32637, nr. 105, TK Bedrijfslevenbeleid;
Verslag algemeen overleg 20 november 2013, over
kredietverlening binnen EU
▪ Kamerstuk 32637, nr. 106, TK Bedrijfslevenbeleid;
Brief minister over maatregelen voor Aldel
▪ Kamerstuk 33157, nr. J, EK Wijziging onderwijswetten i.v.m. centrale eindtoets en leerling- en
onderwijsvolgsysteem primair onderwijs; Brief
staatssecretaris inzake aanbieding ontwerp-Toetsbesluit PO, vanwege voorhangprocedure
▪ Kamerstuk 33365, nr. B, EK Wijziging artikel 53b
Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. invoering beperkte
veredelingsvrijstelling; Eindverslag
▪ Kamerstuk 33750 VIII, nr. 82, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Brief staatssecretaris ter aanbieding eindverslag 2013 van de
jury Excellente Scholen
▪ Kamerstuk 33750 VIII, nr. 83, TK Vaststelling
begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Brief minister
met reactie op NRC-artikel m.b.t. Islamitische
Universiteit Rotterdam
▪ Kamerstuk 33840, nr. 1–4, TK Wijziging Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek i.v.m. aantal redactionele verbeteringen en
technische wijzigingen alsmede tot wijziging Wet
inkomstenbelasting 2001 i.v.m. enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW); Koninklijke boodschap; Voorstel
van wet; Memorie van toelichting; Nader rapport
▪ Kamervragen nr. 899, TK Vragen Jadnanansing
(PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap over het falend onderwijstoezicht op Ibn Ghaldoun. (Ingezonden 9 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 901, TK Vragen Beertema (PVV)
aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een leerling mogelijk is
doodgepest op de Horeca Vakschool Rotterdam.
(Ingezonden 25 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 906, TK Vragen Van Meenen
(D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over het bericht «Salaris bestuurder
mbo wordt afhankelijk van aantal studenten».
(Ingezonden 3 december 2013); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 13 Wijziging onder meer Wet op
het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra
en Wet College voor examens i.v.m. centrale
eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem
primair onderwijs
▪ Staatscourant 2014, 812 Wijziging Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017
▪ Staatscourant 2014, 1289 Vernieuwd erkenningsreglement leerbedrijven
▪ Staatscourant 2014, 1405 Herbenoeming lid Raad
van Toezicht TNO
▪ Staatscourant 2014, 1410 Regeling intrekking
OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
▪ Staatscourant 2014, 1435 Wijziging Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/
varend bestaan
RECHT E N RECHT SPR A AK
(
▪ Kamerstuk 17050, nr. 450, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met toegezegd actieplan kabinet voor rijksbrede
aanpak fraude
▪ Kamerstuk 29279, nr. 185, TK Rechtsstaat en
Rechtsorde; Brief minister met nadere informatie
over de aanpak van recidive, pakkans, strafhoogte
en ontneming georganiseerde misdaad
▪ Kamerstuk 29936, nr. 37, TK Wet beëdigde tolken
en vertalers; Brief staatssecretaris over de Europese aanbesteding voor de bemiddeling van
vertaaldiensten voor het onderdeel gesubsidieerde
rechtsbijstand
▪ Kamerstuk 30072, nr. 31, TK Internationale
kinderontvoering; Brief staatssecretaris met
reactie op het initiatiefvoorstel van wet m.b.t.
rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering
▪ Kamerstuk 30327, nr. H, EK Wet politiegegevens;
Brief minister ter aanbieding rapport ‘Glazen
24-1-2014 17:05:36
WET- EN REGELGEVING
NUMMER 5
Privacy; Knelpuntenonderzoek Wet Politiegegevens (Wpg)’
▪ Kamerstuk 31753, nr. 69, TK Rechtsbijstand;
Verslag algemeen overleg van 14 november 2013,
over stelsel gefinancierde rechtsbijstand
▪ Kamerstuk 32044, nr. G, EK Wet herziening ten
nadele; Verslag schriftelijk overleg n.a.v. ontwerpwijziging Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en
Besluit identiteitsvaststelling verdachten en
veroordeelden i.v.m. Wet herziening ten nadele
▪ Kamerstuk 33308, nr. 8, TK Wet auteurscontractenrecht; Amendement
▪ Kamerstuk 33365, nr. B, EK Wijziging artikel 53b
Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. invoering beperkte
veredelingsvrijstelling; Eindverslag
▪ Kamerstuk 33667, nr. D, EK EU voorstel: richtlijn
betreffende de strafrechtelijke bescherming van de
euro en andere munten tegen valsemunterij;
Verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel
▪ Kamerstuk 33676, nr. B, EK Uitvoeringswet
EU-executieverordening en Verdrag van Lugano;
Eindverslag
▪ Kamerstuk 33709, nr. F, EK EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie
COM (2013) 534; Verslag schriftelijk overleg inzake
een heroverwogen voorstel Europese Commissie
voor een Europees Openbaar Ministerie
▪ Kamerstuk 33800, nr. 5, TK Wijziging Auteurswet
i.v.m. afschaffing bescherming geschriften zonder
oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel
maker; Verslag
▪ Kamerstuk 33842, nr. 1, TK Evaluatie Wet politiegegevens; Brief minister bij aanbieding rapport
‘Glazen Privacy; Knelpuntenonderzoek Wet
Politiegegevens (Wpg)’ , de evaluatie van de Wet
politiegegevens
▪ Kamervragen nr. 893, TK Vragen Kuzu en Recourt
(beiden PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over malafide incassobureaus. (Ingezonden 6 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 894, TK Vragen Siderius en De
Wit (beiden SP) aan de staatssecretarissen van
Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het bericht dat incassobureaus zich nog steeds niet aan de regels houden.
(Ingezonden 21 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 901, TK Vragen Beertema (PVV)
aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een leerling mogelijk is
doodgepest op de Horeca Vakschool Rotterdam.
(Ingezonden 25 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 908, TK Vragen Helder (PVV) aan
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over
bericht dat een verkrachter met tbs weer de straat
op mag. (Ingezonden 9 december 2013); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 20 Wijziging Activiteitenbesluit
milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele
andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel
van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk
ondergeschikte aard)
▪ Staatscourant 2014, 548 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over januari 2013
▪ Staatscourant 2014, 549 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over februari 2013
▪ Staatscourant 2014, 551 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over maart 2013
▪ Staatscourant 2014, 552 Oprichtingen en statu-
tenwijzigingen aktes Bonaire over april 2013
▪ Staatscourant 2014, 554 Oprichtingen en
statutenwijzigingen aktes Bonaire over mei 2013
▪ Staatscourant 2014, 555 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over juni 2013
▪ Staatscourant 2014, 556 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over juli 2013
▪ Staatscourant 2014, 557 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over augustus 2013
▪ Staatscourant 2014, 559 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over september 2013
▪ Staatscourant 2014, 560 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over oktober 2013
▪ Staatscourant 2014, 561 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over november 2013
▪ Staatscourant 2014, 562 Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over december 2013
▪ Staatscourant 2014, 570 Besluit beperking
openbaarheid archief Gerechtshof, secretariaat
commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven en
Commissie van Toezicht bij het Jeugdhuis van
Bewaring ‘De Sprang’ ’s-Gravenhage
▪ Staatscourant 2014, 573 Wijziging Instellingsbesluit Visitatiecommissie gerechten
▪ Staatscourant 2014, 641 Ontbindingen door
Kamer van Koophandel; 14 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 692 Vervanging verminkte
huwelijksakte gemeente Voerendaal
▪ Staatscourant 2014, 827 Inwerkingtreding
Procesreglement Strafkamer Hoge Raad 2013
▪ Staatscourant 2014, 841 Regeling rekening-courant griffierechten 2014
▪ Staatscourant 2014, 862 Overdracht rechten en
verplichtingen; van Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. aan N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
▪ Staatscourant 2014, 1010 Mededeling o.g.v.
artikel 65, tweede lid, Mededingingswet; oplegging
boetes in de markt voor leesmappen
▪ Staatscourant 2014, 1164 Wijziging Regeling
tegemoetkoming rechtskundige hulp politie
▪ Staatscourant 2014, 1215 Besluit vaststelling
regio’s
▪ Staatscourant 2014, 1239 Ontbindingen door
Kamer van Koophandel; 20 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 1275 Overdracht rechten en
verplichtingen schadeverzekering; van DAS
Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. aan N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
▪ Staatscourant 2014, 1282 Overdracht rechten en
verplichtingen levensverzekering; Brand New Day
Levensverzekeringen N.V. - Leidsche Verzekering
Maatschappij N.V.
▪ Staatscourant 2014, 1382 Vervanging verminkte
registers incl. latere vermeldingen gemeente
Voerendaal
▪ Staatscourant 2014, 1384 Vervanging verminkte
registers incl. latere vermeldingen voormalige
gemeente Klimmen
▪ Staatscourant 2014, 1385 Vervanging vermiste
geboorteakte gemeente Amsterdam
▪ Staatscourant 2014, 1753 Overdracht rechten en
verplichtingen; van A/S Det Kjobenhavnske
Reassurance Compagni, te Hørsholm (Denemarken) aan Marlon Insurance Company Limited, te
Guildford, Surrey (Verenigd Koninkrijk)
RUIMTE , INFR A S TRUC TUUR E N VE RKE E R
DINSDAG 28 JANUARI 2014
(
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 455, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
met stappenplan voor implementatie Energie
Efficiëntie Richtlijn (EER; richtlijn 2012/27/EU)
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 456, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister
over de uitkomsten van de triloog betreffende het
pakket technische controles voertuigen
▪ Kamerstuk 21501-33, nr. 457, TK Raad voor Vervoer,
Telecommunicatie en Energie; Brief minister met
verslag Transportraad van 5 december 2013
▪ Kamerstuk 22589, nr. 319, TK Betuweroute; Brief
staatssecretaris met voortgangsbrief Betuweroute
en derde spoor Duitsland
▪ Kamerstuk 23645, nr. 558, TK Openbaar vervoer;
Brief staatssecretaris over wetgevingstraject
OV-chipkaart en herpositionering van Trans Link
Systems (TLS)
▪ Kamerstuk 25847, nr. 124, TK Evaluatie Wet
voorzieningen gehandicapten; Verslag algemeen
overleg van 14 november 2013, over Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding
▪ Kamerstuk 27581, nr. 48, TK Grondbeleid; Brief
minister over het aantal gemeenten dat in 2014
onder preventief toezicht
▪ Kamerstuk 27625, nr. 314, TK Waterbeleid; Brief
minister ter aanbieding ‘Water in Zicht 2012’, het
verslag van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2012
▪ Kamerstuk 29398, nr. 392, TK Maatregelen verkeersveiligheid; Brief minister over rol die Rijk kan
spelen bij overlast veroorzaakt door scooters
▪ Kamerstuk 29665, nr. 193, TK Evaluatie Schipholbeleid; Brief staatssecretaris met schriftelijke
beantwoording van de vragen van de Kamer uit de
eerste termijn van het AO over Schiphol en Lelystad van 18 december 2013
▪ Kamerstuk 29665, nr. 194, TK Evaluatie Schipholbeleid; Brief staatssecretaris met reactie op het
onderzoek van Helios naar het gebruik van de
Buitenveldertbaan van Schiphol
▪ Kamerstuk 29684, nr. 110, TK Waddenzeebeleid;
Brief staatssecretaris over 12e Trilaterale Regeringsconferentie betreffende de bescherming van de
Waddenzee, 5 februari 2014 te Tønder, Denemarken
▪ Kamerstuk 29893, nr. 162, TK Veiligheid railvervoer; Verslag schriftelijk overleg over brief staatssecretaris van 19 november 2013 inzake monitoringssysteem bij treinbeveiliging (29893, nr. 159)
▪ Kamerstuk 29984, nr. 444, TK Spoor: vervoer- en
beheerplan; Brief staatssecretaris over Vervoerplan
2014 van NS en Beheerplan 2014 van ProRail
▪ Kamerstuk 29984, nr. 445, TK Spoor: vervoer- en
beheerplan; Brief staatssecretaris over uitstel van
beantwoording van vragen uit het verslag schriftelijk overleg betreffende strategie NS inzake commerciële activiteiten op en rond stations
▪ Kamerstuk 29984, nr. 446, TK Spoor: vervoer- en
beheerplan; Brief staatssecretaris over operationele uitwerking door NS en ProRail en stakeholderproces Lange Termijn Spooragenda (LTSA)
13
▪ Kamerstuk 30862, nr. 95, TK Goedkeuring Verdrag
Nederland - Vlaanderen over uitvoering ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005,
310); Brief staatssecretaris met definitieve ecotopenkaarten Natura 2000-gebied Westerschelde
Saeftinghe en de natuurdoelen Hedwigepolder
▪ Kamerstuk 31521, nr. 74, TK Taxibeleid; Brief
staatssecretaris over de aanpak van het weigeren
door taxichauffeurs van blindengeleidehonden,
van snorders, en van de tarieven van taxivervoer
▪ Kamerstuk 31710, nr. 30, TK Deltaprogramma;
Brief minister over opvolger Nationaal Waterplan
▪ Kamerstuk 31936, nr. 168, TK Luchtvaartbeleid;
Brief staatssecretaris over onder meer de compensatieregeling bij vertraging
▪ Kamerstuk 32127, nr. AI, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met verzoek om uitstel beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging
Besluit omgevingsrecht en diverse andere amvb’s
i.v.m. permanent maken Crisis- en herstelwet
▪ Kamerstuk 32127, nr. AJ, EK Crisis- en herstelwet;
Brief minister met aanvullende informatie voortgang beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit wijziging Besluit omgevingsrecht en diverse
andere amvb’s i.v.m. permanent maken Crisis- en
herstelwet
▪ Kamerstuk 32646, nr. 41, TK Maximumsnelheden
hoofdwegennet; Brief minister met nadere reactie
op de motie van het lid Van Veldhoven inzake
check geluid en lucht op ringwegen, onder meer
over uitvoering volgens correcte interpretatie
▪ Kamerstuk 32706, nr. 58, TK Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij; Brief minister over uitstel
beantwoording vragen over stand van zaken Vessel
Protection Detachements (VPD’s) (32706, nr. 57)
▪ Kamerstuk 33118, nr. 11, TK Omgevingsrecht; Brief
minister bij aanbieding interviewbundel ‘15 X Nu al
Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving’
▪ Kamerstuk 33678, nr. 5, TK Parlementair onderzoek Fyra; Brief Algemene Rekenkamer over het
onderzoek naar de Hogesnelheidslijn-Zuid
▪ Kamerstuk 33719, nr. B, EK Wet aanpassing
waterschapsverkiezingen; Eindverslag
▪ Kamerstuk 33733, nr. A, EK Wijziging o.a. Wet
personenvervoer 2000 i.v.m. Verordening (EU) nr.
181/2011; Gewijzigd voorstel van wet
▪ Kamerstuk 33750 A, nr. 61, TK Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; Brief
minister bij ‘De Nederlandse vaarwegen beter
benut; De tussenresultaten van het programma
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)’
▪ Kamerstuk 33808, nr. 2, TK Oprichting stichting
SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige Topografie);
Brief minister over uitstel van de beantwoording
van vragen inzake het voornemen tot het oprichten van de stichting SVB-BGT
▪ Kamerstuk 33839, nr. 1–4, TK Wet basisregistratie
ondergrond; Koninklijke boodschap; Voorstel van
wet; Memorie van toelichting; Advies en nader rapport
▪ Kamervragen nr. 878, TK Vragen Agema (PVV) aan
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over de boete voor mensen die gebruikmaken van Valysvervoer. (Ingezonden 17 december
2013); Antwoord
(Advertentie)
Zonder nieuwsmedia
hadden we zo veel geweten over afluisterschandalen
De nieuwsmedia. Je hoofdsponsor
D i t i s e e n b o o d s c h a p v a n N D P N i e u w s m e d i a , d e b r a n c h e o r g a n i s a t i e v o o r n i e u w s b e d r i j ve n w a a r b i j o o k S C i s a a n g e s l o t e n .
SC_P013_SC-28-01-2014 13
24-1-2014 17:05:37
14 DINSDAG 28 JANUARI 2014
▪ Kamervragen nr. 879, TK Vragen Leijten (SP) aan
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over het besluit van Transvision om bij
een vervoersreservering voor het bovenregionale
Valysvervoer voor dezelfde dag 3 euro boete op te
leggen. (Ingezonden 17 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 886, TK Vragen De Graaf en
Klever (beiden PVV) aan de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu en de minister van
Economische Zaken over het bericht «Miljoenensubsidie voor taxi’s die amper reden». (Ingezonden
6 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 907, TK Vragen Van Veldhoven
(D66) aan de staatssecretaris van Economische
Zaken over de (illegale) aanleg van bedrijventerrein
Baanstee Noord in het leefgebied van beschermde
diersoorten als de steenuil en de kerkuil. (Ingezonden 12 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 911, TK Vragen De Boer (VVD)
aan de minister van Infrastructuur en Milieu over
het artikel «Juridische spaghetti rond de Baltic
Ace». (Ingezonden 16 december 2013); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 20 Wijziging Activiteitenbesluit
milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele
andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel
van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk
ondergeschikte aard)
▪ Staatsblad 2014, 21 Wijziging Waterwet en
enkele andere wetten (aanvulling en verbetering;
vereenvoudiging verontreinigingsheffing; opheffing Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)
▪ Staatscourant 2014, 42 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor onder meer de
activiteit aanleg in- en uitritten te Werkendam;
ontpoldering Noordwaard
▪ Staatscourant 2014, 500 Bekendmaking definitief besluit op vergunningaanvraag o.g.v. Wet
bescherming Antarctica; Waterproof Expeditions
▪ Staatscourant 2014, 501 Bekendmaking definitief besluit op vergunningaanvraag o.g.v. Wet
bescherming Antarctica; A. Hesseling
▪ Staatscourant 2014, 515 Besluit tot aanwijzing
onroerende zaken ter onteigening ten algemenen
nutte in de gemeente Maastricht; onteigeningsplan Noorderbrug
▪ Staatscourant 2014, 566 Kennisgeving besluit ter
uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol
- Amsterdam - Almere; cluster SAA A1/A6 106
▪ Staatscourant 2014, 670 Bekendmaking besluiten ter uitvoering Tracébesluit Omlegging ZuidWillemsvaart - Maas-Den Dungen; clusters ZWV072 en ZWV-073, twee besluiten van het
Waterschap Aa en Maas
▪ Staatscourant 2014, 681 Bekendmaking Besluit
verlening omgevingsvergunning voor kappen van
bomen te Werkendam; Ontpoldering Noordwaard
▪ Staatscourant 2014, 761 Instelling bijzonder
luchtverkeersgebied EHR 8 t.b.v. Zr.Ms. de Zeven
Provinciën
▪ Staatscourant 2014, 779 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter uitvoering van
Tracébesluit Rijksweg 31 Leeuwarden; fietstunnel
Overijsselselaan
▪ Staatscourant 2014, 781 Ontwerpbesluit onteigening in de gemeente Baarle-Nassau; uitvoering bestemmingsplan Omlegging provinciale weg Baarle
▪ Staatscourant 2014, 851 Kennisgeving besluiten
uitvoering Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding
Coentunnel; cluster CTT 58
▪ Staatscourant 2014, 852 Ontwerpbesluit verlenen watervergunning Tracébesluit A4 Delft - Schiedam; A4all, voor werkzaamheden ter hoogte van
het A4-tracé tussen steden Schiedam en Vlaardingen in de Poldervaartpolder en de polder Vlaardingen en Holierhoek
▪ Staatscourant 2014, 934 Kennisgeving Aanleg 3e
kolk Prinses Beatrixsluis
▪ Staatscourant 2014, 980 Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning o.g.v. Waterwet; Stichting Dienst
Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen
▪ Staatscourant 2014, 1031 Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering Tracébesluit A15 MaasvlakteVaanplein; vellen van houtopstand, Rotterdam
▪ Staatscourant 2014, 1036 Kennisgeving Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning t.b.v.
Tracébesluit verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek;
realisatie geluidsscherm, gemeente Aa en Hunze
▪ Staatscourant 2014, 1240 Besluit mandaat
ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS
Verkeer- en watermanagement
▪ Staatscourant 2014, 1300 Mandaatbesluit BSBm
Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen
SC_P014_SC-28-01-2014 14
WET- EN REGELGEVING
november 2013
▪ Staatscourant 2014, 1350 Bekendmaking vaststelling hoogst toelaatbare geluidsbelasting;
Hengelo (O)
▪ Staatscourant 2014, 1376 Verklaring veilig
gebruik luchtruim; luchthaven Budel te Budel
▪ Staatscourant 2014, 1523 Instelling BVG’s Marne
A en B t.b.v. Purple Windmill 2014 (week 4)
▪ Staatscourant 2014, 1535 Wijziging Regeling
algemene regels ruimtelijke ordening (aanpassing
reserveringsgebied A28 i.v.m. aanleg Uithoflijn)
▪ Staatscourant 2014, 1576 Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning en voornemen
vaststelling Gebiedsspecifiek Beleid Zandwinplas
Oosterhoutse Waarden, Rivier de Waal
▪ Staatscourant 2014, 1590 Kennisgeving besluit
verlenen omgevingsvergunning t.b.v. Tracébesluit
verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek; realisatie
fietsbrug over het Oosterdiep te Wildervank
(gemeente Veendam)
▪ Staatscourant 2014, 1686 Instelling oefengebied
De Peel t.b.v. basishelikoptertraining DGLC (week 4)
▪ Staatscourant 2014, 1709 Bekendmaking Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp, cluster 9,3,
ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet
(FF/75C/2013/0273).
▪ Staatscourant 2014, 1761 Openbare kennisgeving
Deltabeslissingen in het Nationaal Waterplan;
Voornemen tot wijziging Nationaal Waterplan voor
vastlegging deltabeslissingen, inclusief opstellen
milieueffectrapport
SOCIALE ZE KE RHE ID
(
▪ Kamerstuk 17050, nr. 450, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met toegezegd actieplan kabinet voor rijksbrede
aanpak fraude
▪ Kamerstuk 17050, nr. 451 t/m 458, TK Misbruik
belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Moties
▪ Kamerstuk 17050, nr. 459, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister
met reactie op verzoek lid Omtzigt over aantal
alleenstaanden dat toeslag ontvangt
▪ Kamerstuk 17050, nr. 460, TK Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief staatssecretaris over de mogelijkheden tot terugvordering van de kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en
kindgebonden budget in het buitenland
▪ Kamerstuk 32043, nr. 194, TK Toekomst pensioenstelsel; Verslag algemeen overleg van 6 november 2013, over pensioenonderwerpen, zoals het
financieel toetsingskader pensioenen: overgangsjaar 2014
▪ Kamerstuk 32043, nr. 195, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretarissen over voortgang
enkele trajecten m.b.t. pensioen zelfstandigen
▪ Kamerstuk 32043, nr. 196, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over verdere planning
van wetsvoorstel financieel toetsingskader (ftk)
▪ Kamerstuk 32043, nr. 198, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over risico’s van
uitbesteding door pensioenfondsen
▪ Kamerstuk 33182, nr. 54, TK Wet versterking
bestuur pensioenfondsen; Brief staatssecretaris
over medezeggenschap inzake pensioenregelingen
▪ Kamerstuk 33182, nr. I, EK Wet versterking bestuur pensioenfondsen; Brief staatssecretaris over
medezeggenschap inzake pensioenregelingen
▪ Kamerstuk 33801, nr. 21, TK Wet maatregelen Wet
werk en bijstand en enkele andere wetten; Amendement
▪ Kamerstuk 33847, nr. 1–4, TK Wijziging Wet
verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend
inkomen en Belastingplan 2014; Koninklijke
boodschap; Voorstel van wet; Memorie van
toelichting; Advies en nader rapport
▪ Kamerstuk 33847, nr. 5, TK Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen en maximering pensioengevend inkomen
en Belastingplan 2014; Brief staatssecretaris met
verzoek om spoedige behandeling wetsvoorstel
▪ Staatscourant 2014, 1404 Besluit werkgebieden
UWV 2014
▪ Staatscourant 2014, 1967 Verzoek tot wijziging
verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorziening
S TA AT S- E N BE S TUUR SRECHT
NUMMER 5
(
▪ Kamerstuk 19637, nr. 1768, TK Vreemdelingenbeleid; Brief staatssecretaris over gesprekken met IND
en iMMO inzake beoordeling asielaanvragen
▪ Kamerstuk 25764, nr. 73, TK Reisdocumenten; Brief
minister over wijziging tarieven in Besluit paspoortgelden
▪ Kamerstuk 26643, nr. 302, TK Informatie- en
communicatietechnologie; Brief minister over
recente incidenten met fraude van DigiD en de
noodzakelijke maatregelen om deze delicten
structureel en op de korte termijn te voorkomen en
te bestrijden
▪ Kamerstuk 29279, nr. 185, TK Rechtsstaat en
Rechtsorde; Brief minister met nadere informatie
over de aanpak van recidive, pakkans, strafhoogte
en ontneming georganiseerde misdaad
▪ Kamerstuk 29362, nr. 226, TK Modernisering
overheid; Brief minister bij aanbieding rapport
‘Duurzaam duurt het langst’, met beleidsreactie ter
zake
▪ Kamerstuk 29383, nr. K, EK Meerjarenprogramma
herijking VROM-regelgeving; Brief staatssecretaris
ter aanbieding ‘Evaluatie Activiteitenbesluit 20082012’
▪ Kamerstuk 29517, nr. 77 en 78, TK Veiligheidsregio’s; Moties
▪ Kamerstuk 29936, nr. 37, TK Wet beëdigde tolken
en vertalers; Brief staatssecretaris over de Europese
aanbesteding voor de bemiddeling van vertaaldiensten voor het onderdeel gesubsidieerde rechtsbijstand
▪ Kamerstuk 30174, nr. G, EK Initiatief wetsvoorstel
met verklaring over overwegen voorstel verandering
in Grondwet, strekkende tot opneming bepalingen
inzake het correctief referendum; Nadere memorie
van antwoord
▪ Kamerstuk 30174, nr. H, EK Initiatief wetsvoorstel
met verklaring over overwegen voorstel verandering
in Grondwet, strekkende tot opneming bepalingen
inzake het correctief referendum; Eindverslag
▪ Kamerstuk 30327, nr. H, EK Wet politiegegevens;
Brief minister ter aanbieding rapport ‘Glazen
Privacy; Knelpuntenonderzoek Wet Politiegegevens
(Wpg)’
▪ Kamerstuk 30950, nr. 64 t/m 66, TK Rassendiscriminatie; Moties
▪ Kamerstuk 30950, nr. 67, TK Rassendiscriminatie;
Brief minister over de resultaten van de gesprekken
die hebben plaatsgevonden over het thema ‘antisemitisme en jongeren’
▪ Kamerstuk 31490, nr. 140, TK Vernieuwing Rijksdienst; Verslag algemeen overleg van 14 november
2013, over Masterplan Rijkshuisvesting en Hervormingsagenda Rijksdienst
▪ Kamerstuk 31731, nr. E, EK Integraal wetgevingsbeleid; Verslag schriftelijk overleg inzake de brief van
de minister van VenJ van 4 december 2013 inzake de
Regelgevingsmonitor
▪ Kamerstuk 32317, nr. 205, TK JBZ-Raad; Brief
minister en staatssecretaris bij aanbieding geannoteerde agenda informele bijeenkomst Raad Justitie
en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 23 en 24 januari
2014 in Athene
▪ Kamerstuk 32317, nr. 206, TK JBZ-Raad; Brief
minister met mededeling heroverweging Europees
Openbaar Ministerie (COM) (2013) 851)
▪ Kamerstuk 32317, nr. DI, EK JBZ-Raad; Brief minister
en staatssecretaris over de geannoteerde agenda
van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie
en Binnenlandse Zaken van 23 en 24 januari 2014
▪ Kamerstuk 32317, nr. DJ, EK JBZ-Raad; Verslag
schriftelijk overleg over brief minister en staatssecretaris van VenJ van 18 november 2013 en aanbiedingsbrief staatssecretaris van 22 november 2013
met algemene uitgangspunten acht lidstaten
▪ Kamerstuk 32550, nr. 44, TK Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren; Amendement
▪ Kamerstuk 32550, nr. 45 en 46, TK Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; Tweede nader
gewijzigde amendementen
▪ Kamerstuk 32735, nr. F, EK Mensenrechten in het
buitenlands beleid; Verslag schriftelijk overleg over
toezegging betreffende rol Nederlandse regering bij
afluisteren
▪ Kamerstuk 32752, nr. K, EK Wet financiering
politieke partijen; Brief minister inzake benoeming
leden Commissie van toezicht financiën politieke
partijen, taken commissie en openbaarmaking
adviezen van de commissie
▪ Kamerstuk 33268, nr. K, EK Wijziging Kieswet, o.m.
om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in
het buitenland om hun stem uit te brengen; Verslag
schriftelijk overleg over het kiesrecht en de verkiezingen voor de eilandsraden op de BES
▪ Kamerstuk 33293, nr. H, EK Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. herschikken gronden voor
asielverlening; Brief staatssecretaris inzake toezegging debat d.d. 12 november 2013 inzake pilot-zaak
gezinshereniging
▪ Kamerstuk 33659, nr. 9, TK Wijziging o.m. Wet
gemeenschappelijke regelingen i.v.m. afschaffing
plusregio’s; Tweede nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33691, nr. 8, TK Wijziging Gemeentewet, Provinciewet, Wet openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba en Waterschapswet (institutionele bepalingen); Nota n.a.v. verslag
▪ Kamerstuk 33691, nr. 9, TK Wijziging Gemeentewet, Provinciewet, Wet openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba en Waterschapswet (institutionele bepalingen); Nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33715, nr. 7, TK Aanpassingswet WNT;
Tweede nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33715, nr. 8, TK Aanpassingswet WNT;
Derde nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33719, nr. B, EK Wet aanpassing
waterschapsverkiezingen; Eindverslag
▪ Kamerstuk 33750 IV, nr. 23, TK Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties 2014; Brief minister-president n.a.v. verzoek te reageren op verloop en
uitkomsten debat op 16 december 2013 in Staten van
Curaçao inzake positie gevolmachtigde minister
Curaçao in Nederland
▪ Kamerstuk 33750 IV, nr. J, EK Vaststelling begroting
Koninkrijksrelaties 2014; Brief minister ter aanbieding derde voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba
▪ Kamerstuk 33750 VII, nr. 44, TK Vaststelling
begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014; Brief minister over samenstelling en
werkwijze van de Commissie van toezicht financiën
politieke partijen
▪ Kamerstuk 33786, nr. 4, TK Herindeling gemeenten
’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss; Verslag
▪ Kamerstuk 33787, nr. 4, TK Samenvoeging gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en
Ubbergen; Verslag
▪ Kamerstuk 33789, nr. 4, TK Samenvoeging gemeenten Bernisse en Spijkenisse; Verslag
▪ Kamerstuk 33790, nr. 4, TK Samenvoeging gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer;
Verslag
▪ Kamerstuk 33801, nr. 21, TK Wet maatregelen Wet
werk en bijstand en enkele andere wetten; Amendement
▪ Kamerstuk 33842, nr. 1, TK Evaluatie Wet politiegegevens; Brief minister bij aanbieding rapport ‘Glazen
Privacy; Knelpuntenonderzoek Wet Politiegegevens
(Wpg)’ , evaluatie Wet politiegegevens
▪ Kamerstuk 33845, nr. A/1, EK/TK Interparlementair
Koninkrijksoverleg; Afsprakenlijst interparlementair
Koninkrijksoverleg; 6-10 januari 2014
▪ Kamerstuk 33848, nr. 1, TK Burgerinitiatief ‘Geen
EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum’;
Brief over voorstel voor het behandelen van het
burgerinitiatief
▪ Kamerstuk 33848, nr. 2 t/m 12, TK Burgerinitiatief
‘Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum’; Moties
▪ Kamerstuk CI, nr. H, EK Werkbezoek Caribisch deel
Koninkrijk januari 2013; Verslag schriftelijk overleg
over de gevolgen van de (fluctuerende) wisselkoers
tussen de euro en de dollar voor maatregelen in
Caribisch Nederland, onder meer ten aanzien van
kosten voor de gezondheidszorg
▪ Kamervragen nr. 887, TK Vragen Van Laar en Groot
(beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische
Zaken en de staatssecretaris van Financiën over de
uitzending «Caribisch Nederland, Drie jaar later,
Bonaire». (Ingezonden 8 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 902, TK Vragen Van Raak (SP) aan
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wachtgeld voor een ex-gedeputeerde
van Noord-Holland. (Ingezonden 19 december 2013);
Antwoord
▪ Kamervragen nr. 909, TK Vragen Voortman
(GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek
naar activiteiten van inlichtingen- en veiligheids-
24-1-2014 17:05:39
WET- EN REGELGEVING
NUMMER 5
diensten tegen Roel van Duijn. (Ingezonden 19
december 2013); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 14 Aanpassing aantal wetten op
terrein van Ministerie van Economische Zaken i.v.m.
naamswijziging ministerie en herstel enige wetstechnische gebreken en leemten
▪ Staatsblad 2014, 22 Inwerkingtreding artikel VI,
onderdeel B, Aanpassingswet zbo’s IenM aan de
Kaderwet zbo’s
▪ Staatscourant 2014, 131 Besluit mandaat en
machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen
▪ Staatscourant 2014, 558 Wijziging bijlagen Dienst
Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007
▪ Staatscourant 2014, 690 Bekendmaking besluit
voorafgaand onderzoek, Curriculum Vitae Zeker BV
(CV-OK)
▪ Staatscourant 2014, 817 Wijziging Organisatie- en
mandaatbesluit OCW 2008 i.v.m. organisatorische
wijzigingen
▪ Staatscourant 2014, 826 Besluit BZK-toezicht en
handhaving WNT
▪ Staatscourant 2014, 865 Benoeming drs. E. Irrgang
tot lid Commissie van toezicht financiën politieke
partijen
▪ Staatscourant 2014, 866 Benoeming drs. E.W.
Anker tot lid Commissie van toezicht financiën
politieke partijen
▪ Staatscourant 2014, 867 Benoeming mr. drs. J.W.E.
Spies tot voorzitter Commissie van toezicht financiën politieke partijen
▪ Staatscourant 2014, 868 Bezoldigingsbesluit
Commissie van toezicht financiën politieke partijen
▪ Staatscourant 2014, 870 Besluit tot het houden
van een experiment met een centrale opzet van de
stemopneming bij de verkiezing van de leden van
de gemeenteraden in 2014
▪ Staatscourant 2014, 916 Mededeling verlening
ontheffing op beperking vestiging medische
beroepsbeoefenaren BES
▪ Staatscourant 2014, 949 Verordening op de
klachtbehandeling
▪ Staatscourant 2014, 1042 Vaststelling selectielijst
voor de provinciale organen vanaf 2014
▪ Staatscourant 2014, 1050 Vaststelling selectielijst
Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf
2014
▪ Staatscourant 2014, 1108 Vaststelling Algemeen
mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
▪ Staatscourant 2014, 1151 Benoeming en herbenoeming enkele leden Adviesraad internationale
vraagstukken
▪ Staatscourant 2014, 1155 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst
Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012
▪ Staatscourant 2014, 1172 Mandaatregeling Justid
2013
▪ Staatscourant 2014, 1173 Mandaatregeling Strategie en Middelen Justid 2013
▪ Staatscourant 2014, 1174 Mandaatregeling
Strategie en Middelen Justid 2013
▪ Staatscourant 2014, 1175 Mandaatregeling
Technologie Justid 2013
▪ Staatscourant 2014, 1178 P.J.M.J. Moors benoemd
tot lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
▪ Staatscourant 2014, 1277 Verlenen van mandaat,
volmacht en machtiging aan het Agentschap SZW
ter uitvoering van het Europees Integratiefonds en
het Asiel en Migratiefonds
▪ Staatscourant 2014, 1300 Mandaatbesluit BSBm
Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen
november 2013
▪ Staatscourant 2014, 1380 Wijziging Mandaatregeling Dienst Justis 2013 i.v.m. uitbreiding managementteam met directeur Ontwikkeling
▪ Staatscourant 2014, 1389 Organisatie-, mandaaten volmachtbesluit afdeling BSB-P&I 2013
▪ Staatscourant 2014, 1449 Wijziging Circulaire
Toelating en Uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
▪ Staatscourant 2014, 2155 Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2013/30)
WE RK E N INKOME N
(
▪ Kamerstuk 26642, nr. 125, TK Europees Sociaal
Fonds (ESF); Verslag algemeen overleg gehouden op
13 november 2013, over ESF
▪ Kamerstuk 29407, nr. 184 en 185, TK Vrij verkeer
werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Moties
▪ Kamerstuk 29544, nr. 501, TK Arbeidsmarktbeleid;
Brief minister met reactie op UWV-onderzoek ´Na
de WW aan het werk. Rapportage over 2012’
▪ Kamerstuk 30169, nr. 34, TK Mantelzorg; Verslag
algemeen overleg van 7 november 2013, over
Mantelzorg/Vrijwilligerswerk
▪ Kamerstuk 32550, nr. 44, TK Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren; Amendement
▪ Kamerstuk 32550, nr. 45 en 46, TK Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; Tweede nader
gewijzigde amendementen
▪ Kamerstuk 33161, nr. 109, TK Invoeringswet Wet
werken naar vermogen; Brief staatssecretaris ter
aanbieding geconsolideerde Participatiewet (stand
van zaken 6 januari 2014)
▪ Kamerstuk 33161, nr. 110, TK Invoeringswet Wet
werken naar vermogen; Brief staatssecretaris over
de relatie tussen de Participatiewet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
▪ Kamerstuk 33161, nr. 111, TK Invoeringswet Wet
werken naar vermogen; Brief staatssecretaris ter
aanbieding concept van de vijfde nota van wijziging op de Invoeringswet Participatiewet
▪ Kamerstuk 33168, nr. 12 t/m 14, TK Wijziging onder
meer Wet toelating zorginstellingen (voorwaarden
winstuitkering aanbieders medisch-specialistische
COLOFON
(
Losse nummers op iPhone/iPad
SC Krant verschijnt wekelijks op de
iPhone/iPad. Download daarvoor
de app in de Apple Store (zoek op
Sdu Uitgevers). Abonnees op
SC Online en SC Totaal hebben
met hun bestaande inlogcodes
gratis toegang tot deze edities.
Voor abonnees op SC Krant en
niet-abonnees is de eerste editie
gratis te lezen op de iPhone/iPad
(daarna € 3,99 per krant).
SC is bestemd voor iedereen die
beroepshalve de wetten en regels
wil volgen waarmee zijn/haar
organisatie te maken heeft.
SC bestaat uit een wekelijkse krant,
een dagelijks geactualiseerde
website (www.sconline.nl) en
een nieuwsbrief (SC Mail).
Daarmee houdt SC de lezer volledig
geïnformeerd over nationale en
Europese wet- en regelgeving.
SC is ook te vinden op
LinkedIn (zoekterm SConline)
en Twitter (@SCredactie).
Columnisten:
Peter Bootsma, Marcel van Dam,
Ernst Hirsch Ballin, Jan ten Hoopen,
Marga Kool, Winnie Sorgdrager,
Arjan Vliegenthart, Jouke de Vries,
Wytze van der Woude
Redactieadres
Postbus 20025, 2500 EA Den Haag
Tel. 070-378 96 39
E-mail [email protected]
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 116,
2595 AL Den Haag
Uitgever: Roel Langelaar
Sdu Klantenservice
Tel. 070-378 98 80;
meer informatie: www.sdu.nl/service
Advertenties:
Asha Narain, salesmanager,
tel. 070-378 95 11, [email protected]
Copyright © SC is een uitgave van
Sdu Uitgevers bv, Den Haag 2014
Hoofdredactie: Cindy Castricum
Eindredactie: Wouter de Jong
Redactie: Rutger van den Dikkenberg,
Richard Sandee, Hans Schogt
Redactiesecretariaat:
Carla van der Meulen
Medewerkers:
Frank van Alphen,
Pieter van den Brand,
Ana Karadarevic, Michel Knapen,
Peter Louwerse, Bert Platzer,
Cyriel van Rossum,
Maurits van den Toorn,
Fenneken Veldkamp,
Michèle de Waard
SC_P015_SC-28-01-2014 15
Vormgeving:
Richard van Zijll de Jong
Opmaak:
Imago Mediabuilders bv, Amersfoort
Druk: DeltaHage, Den Haag
Accountmanager: Sanne Brasser,
tel. 06 5132 5582, [email protected]
Abonnementen
Jaarabonnementen worden als volgt
aangeboden (prijzen excl. btw):
SC Online (volledige toegang
tot www.sconline.nl, incl.
SC Alert attendering) € 375
SC Krant (uitsluitend de
wekelijkse krant) € 155
SC Totaal (combinatie van
SC Online en SC Krant) € 450
SC Totaal proefabonnement
(1 maand) € 20
Vanwege de aard van de uitgave gaat Sdu uit
van een zakelijke overeenkomst die valt
onder het algemene verbintenissenrecht.
Alle auteursrechten en databankrechten ten
aanzien van (de inhoud van) deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv
c.q. de betreffende auteur.
Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering
van uw abonnementsovereenkomst en om
abonnees van informatie te voorzien over
Sdu Uitgevers en andere zorgvuldig
geselecteerde bedrijven.
Informatie over de leveringsvoorwaarden
is te vinden op www.sdu.nl.
ISSN: 1876-6455
zorg); Amendementen
▪ Kamerstuk 33168, nr. 15, TK Wijziging onder meer
Wet toelating zorginstellingen (voorwaarden winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg);
Brief minister met verzoek tot uitstel plenaire
behandeling wetsvoorstel i.v.m. toezending nota
van wijziging
▪ Kamerstuk 33623, nr. 10, TK Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. nader
bepaalde overeenkomsten van opdracht; Brief
minister over uitspraken beroep Wet minimumloon
en minimumvakantiebijslag
▪ Kamerstuk 33715, nr. 7, TK Aanpassingswet WNT;
Tweede nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33715, nr. 8, TK Aanpassingswet WNT;
Derde nota van wijziging
▪ Kamerstuk 33801, nr. 21, TK Wet maatregelen Wet
werk en bijstand en enkele andere wetten; Amendement
▪ Kamervragen nr. 881, TK Vragen De Graaf en
Beertema (beiden PVV) aan de ministers van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Hulp
mentor bij studiekeus allochtone jongere». (Ingezonden 10 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 883, TK Vragen Van Weyenberg
en Sjoerdsma (beiden D66) aan de ministers van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het artikel «Asscher ziet wel iets
in boud plan Cameron». (Ingezonden 6 december
2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 884, TK Vragen Marcouch (PvdA)
aan de minister van Veiligheid en Justitie over het
stilliggen van een succesvol werklozenproject bij de
politie te Assen. (Ingezonden 26 september 2013);
Antwoord
▪ Kamervragen nr. 902, TK Vragen Van Raak (SP)
aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over wachtgeld voor een
ex-gedeputeerde van Noord-Holland. (Ingezonden
19 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 906, TK Vragen Van Meenen
(D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over het bericht «Salaris bestuurder
mbo wordt afhankelijk van aantal studenten».
(Ingezonden 3 december 2013); Antwoord
▪ Staatscourant 2014, 558 Wijziging bijlagen Dienst
Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007
▪ Staatscourant 2014, 565 Bekendmaking Besluit
stralingsbescherming; Stork Thermeq B.V. te
Hengelo (O)
▪ Staatscourant 2014, 812 Wijziging Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017
▪ Staatscourant 2014, 826 Besluit BZK-toezicht en
handhaving WNT
▪ Staatscourant 2014, 1043 Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; Gemaksvoedingindustrie 2014/2015
▪ Staatscourant 2014, 1052 Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; Recreatie,
Sociaal Fonds 2014/2018
▪ Staatscourant 2014, 1108 Vaststelling Algemeen
mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
▪ Staatscourant 2014, 1244 Aanwijzing Liftinstituut B.V. als instelling voor verrichten keuringen
hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer i.h.k.v. Warenwetbesluit machines
▪ Staatscourant 2014, 1248 Aanwijzing Liftinstituut
B.V. als instelling voor verrichten EG-typeonderzoek
i.h.k.v. Warenwetbesluit liften
▪ Staatscourant 2014, 1253 Aanwijzing Liftinstituut
B.V. als instelling voor verrichten EG-typeonderzoek
i.h.k.v. Warenwetbesluit machines
▪ Staatscourant 2014, 1259 Aanwijzing keuringsinstelling voor drukapparatuur; Lloyd’s Register
Nederland B.V.
▪ Staatscourant 2014, 1404 Besluit werkgebieden
UWV 2014
▪ Staatscourant 2014, 1546 Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; Vlakglasbranche Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
2014/2015
▪ Staatscourant 2014, 1692 Mededeling tot inschrijving, verlenging van inschrijving en doorhaling van
de registratie van stralingsartsen in het register
▪ Staatscourant 2014, 1729 Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; Taxivervoer
2014/2015
▪ Staatscourant 2014, 1730 Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; Taxi, Sociaal
Fonds 2014/2015
DINSDAG 28 JANUARI 2014
ZORG E N G EZONDHE ID
15
(
▪ Kamerstuk 19637, nr. 1768, TK Vreemdelingenbeleid; Brief staatssecretaris over gesprekken met IND
en iMMO inzake beoordeling van asielaanvragen
▪ Kamerstuk 25657, nr. 102, TK Persoonsgebonden
Budgetten; Verslag algemeen overleg gehouden op
21 november 2013, over PGB
▪ Kamerstuk 25847, nr. 124, TK Evaluatie Wet
voorzieningen gehandicapten; Verslag algemeen
overleg van 14 november 2013, over Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding
▪ Kamerstuk 29477, nr. 266, TK Geneesmiddelenbeleid; Brief minister over beïnvloeding van leden van
het College ter beoordeling van geneesmiddelen
(CBG) door farmaceutische bedrijven
▪ Kamerstuk 29477, nr. 267, TK Geneesmiddelenbeleid; Brief minister met reactie op de brief van het
Transgender Netwerk Nederland (TNN) over de
beschikbaarheid van hormoonmedicatie bij geslachtsaanpassende behandeling
▪ Kamerstuk 30072, nr. 31, TK Internationale kinderontvoering; Brief staatssecretaris met reactie op
initiatief-wetsvoorstel m.b.t. rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering
▪ Kamerstuk 30169, nr. 34, TK Mantelzorg; Verslag
algemeen overleg van 7 november 2013, over
Mantelzorg/Vrijwilligerswerk
▪ Kamerstuk 30420, nr. 206, TK Emancipatiebeleid;
Brief minister over gesprekken met gemeenten
betreffende inzet educatie- en participatiemiddelen
specifiek gericht op vrouwen met grote afstand tot
arbeidsmarkt
▪ Kamerstuk 30486, nr. 8, TK Evaluatie Embryowet;
Brief minister bij aanbieding herstelde versie
Adviesrapport Cybriden
▪ Kamerstuk 30486, nr. C, EK Evaluatie Embryowet;
Brief minister bij aanbieding herstelde versie
Adviesrapport Cybriden
▪ Kamerstuk 30597, nr. 394, TK Toekomst AWBZ;
Brief staatssecretaris met reactie op bericht dat
15.000 ouderen plots te gezond zijn voor het tehuis
▪ Kamerstuk 30597, nr. 395 t/m 406 en 408 t/m 412,
TK Toekomst AWBZ; Moties
▪ Kamerstuk 30597, nr. 407, TK Toekomst AWBZ;
Brief staatssecretaris over ADL-assistentie-concept
van het ‘FOKUS-wonen’
▪ Kamerstuk 30950, nr. 64 t/m 66, TK Rassendiscriminatie; Moties
▪ Kamerstuk 30950, nr. 67, TK Rassendiscriminatie;
Brief minister over de resultaten van de gesprekken
die hebben plaatsgevonden over het thema ‘antisemitisme en jongeren’
▪ Kamerstuk 31532, nr. 121, TK Voedingsbeleid; Brief
staatssecretaris over bepaling voedselverliezen in
huishoudelijk afval in Nederland
▪ Kamerstuk 31839, nr. 338, TK Jeugdzorg; Brief
staatssecretaris bij aanbieding rapporten Inspectie
Jeugdzorg over het behandeltraject voor jongeren
bij drie instellingen voor jeugdzorgplus
▪ Kamerstuk 31839, nr. 339, TK Jeugdzorg; Brief
staatssecretarissen ter aanbieding jaarwerkprogramma 2014 Inspectie Jeugdzorg
▪ Kamerstuk 32299, nr. 22, TK Ziekenhuiszorg; Brief
staatssecretaris over verzoek om openbaarmaking
twee rapporten aangaande Justitieel Medisch
Centrum in Scheveningen
▪ Kamerstuk 32299, nr. 23 en 24, TK Ziekenhuiszorg;
Moties
▪ Kamerstuk 32620, nr. 107, TK Beleidsdoelstellingen
op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport; Brief minister over de voortgang van de fusie
van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en het
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
▪ Kamerstuk 33168, nr. 12 t/m 14, TK Wijziging onder
meer Wet toelating zorginstellingen (voorwaarden
winstuitkering aanbieders medisch-specialistische
zorg); Amendementen
▪ Kamerstuk 33168, nr. 15, TK Wijziging o.m. Wet
toelating zorginstellingen (voorwaarden winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg);
Brief minister met verzoek tot uitstel plenaire
behandeling wetsvoorstel i.v.m. toezending nota
van wijziging
▪ Kamerstuk 33293, nr. H, EK Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. herschikken gronden voor
asielverlening; Brief staatssecretaris inzake toezegging debat d.d. 12 november 2013 inzake pilot-zaak
gezinshereniging
24-1-2014 17:05:39
16 DINSDAG 28 JANUARI 2014
WET- EN REGELGEVING
▪ Kamerstuk 33365, nr. B, EK Wijziging artikel 53b
Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. invoering beperkte
veredelingsvrijstelling; Eindverslag
▪ Kamerstuk 33841, nr. 1–4, TK Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Koninklijke boodschap;
Voorstel van wet; Memorie van toelichting; Advies
en nader rapport
▪ Kamerstuk CI, nr. H, EK Werkbezoek Caribisch deel
Koninkrijk januari 2013; Verslag schriftelijk overleg
over de gevolgen van de (fluctuerende) wisselkoers
tussen de euro en de dollar voor maatregelen in
Caribisch Nederland, onder meer ten aanzien van
kosten voor de gezondheidszorg
▪ Kamervragen nr. 878, TK Vragen Agema (PVV) aan
de staatssecretaris van VWS over de boete voor
mensen die gebruikmaken van Valysvervoer.
(Ingezonden 17 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 879, TK Vragen Leijten (SP) aan de
staatssecretaris van VWS over besluit Transvision
om bij vervoersreservering voor bovenregiona-le
Valysvervoer voor dezelfde dag 3 euro boete op te
leggen. (Ingezonden 17 december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 881, TK Vragen De Graaf en
Beertema (beiden PVV) aan de ministers van OCW,
van SZW en van BZK over het bericht «Hulp mentor
bij studiekeus allochtone jongere». (Ingezonden 10
december 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 898, TK Vragen Helder (PVV) aan
de staatssecretaris van VenJ over bericht dat man
1000 xtc-pillen naar detentiecentrum Zeist heeft
meegenomen zonder dat personeel dat in de gaten
had. (Ingezonden 26 november 2013); Antwoord
▪ Kamervragen nr. 900, TK Vragen Maij (PvdA) aan
de staatssecretaris van VenJ over veiligheidssituatie
in Somalië en de terugkeer van Somalische asielzoekers naar Somalië. (Ingezonden 18 november 2013);
Antwoord
▪ Kamervragen nr. 905, TK Vragen Rebel (PvdA) aan
de staatssecretaris van VWS over regulering e-sigaretten. (Ingezonden 2 december 2013); Antwoord
▪ Staatsblad 2014, 15 Wijziging twee amvb’s onder
Drank- en Horecawet en amvb onder Tabakswet
▪ Staatscourant 2014, 144 Uitspraak Regionaal
Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle inzake klacht
tegen tandarts
▪ Staatscourant 2014, 574 Vaststelling Tarief- en/of
prestatiebeschrijvingbeschikkingen; oktober t/m
december 2013
▪ Staatscourant 2014, 683 Aanmerking als bopzvoorziening; 15 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 684 Mededeling inzake
vergunningverlening ex artikel 2 Wet op bijzondere
medische verrichtingen; verrichten van klinisch
genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
In werking getreden
CRIMINALITEIT EN OPENBARE ORDE
18 januari en 20 januari 2014 Vaststelling tijdstip inwerkingtreding enkele
onderdelen wijziging Paspoortwet i.v.m.
o.m. status Nederlandse identiteitskaart. Staatsblad 2014, 11
ECONOMIE
1 januari 2014 Wijziging 2014-I van de
Beleidsregel toepassing richtsnoeren
ESA’s Wft. Staatscourant 2014, 702
1 januari 2014 Besluit vaststelling
regio’s. Staatscourant 2014, 1215
ONDERWIJS EN WETENSCHAP
23 januari 2014 Regeling intrekking
OCW-regelingen op het gebied van
onderwijs 2014. Staatscourant 2014, 1410
NUMMER 5
▪ Staatscourant 2014, 784 Beschikkingen Toelatingen Zorginstellingen (WTZi); 15 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 802 Vaststelling beleidsregels
NZa, 15 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 916 Mededeling verlening
ontheffing op beperking vestiging medische
beroepsbeoefenaren BES
▪ Staatscourant 2014, 1277 Verlenen van mandaat,
volmacht en machtiging aan het Agentschap SZW
ter uitvoering van het Europees Integratiefonds en
het Asiel en Migratiefonds
▪ Staatscourant 2014, 1283 Aanmerking als bopzvoorziening; 20 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 1382 Vervanging verminkte
registers incl. latere vermeldingen gemeente
Voerendaal
▪ Staatscourant 2014, 1383 Vaststelling tariefbeschikking NZa; 21 januari 2014
▪ Staatscourant 2014, 1384 Vervanging verminkte
registers incl. latere vermeldingen voormalige
gemeente Klimmen
▪ Staatscourant 2014, 1385 Vervanging vermiste
geboorteakte gemeente Amsterdam
▪ Staatscourant 2014, 142 Uitspraak Regionaal
Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle inzake klacht
tegen tandarts
▪ Staatscourant 2014, 1421 Uitspraak Regionaal
Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle inzake klacht
tegen psychiater
▪ Staatscourant 2014, 1422/1423 Uitspraken Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle inzake
klacht tegen fysiotherapeut
▪ Staatscourant 2014, 1425 Uitspraak Regionaal
Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle inzake klacht
tegen huisarts
▪ Staatscourant 2014, 1426 Uitspraak Regionaal
Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle inzake klacht
tegen chirurg
▪ Staatscourant 2014, 1429 Bekendmaking ontwerpbeschikking op vergunningaanvraag Gemeentemuseum Den Haag te Den Haag voor tentoonstelling van genetisch gemodificeerde organismen in
een gesloten systeem
▪ Staatscourant 2014, 1433 Wijziging Bijlagen 1 en
2 Regeling zorgverzekering i.v.m. maandelijkse
wijziging van aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen
▪ Staatscourant 2014, 1435 Wijziging Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/
varend bestaan
▪ Staatscourant 2014, 1449 Wijziging Circulaire Toelating en Uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
▪ Staatscourant 2014, 2155 Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2013/30)
In werking getreden geeft een overzicht van wetten, besluiten en regelingen die inmiddels
van kracht zijn geworden of waarvan de datum van inwerkingtreding is bekendgemaakt.
RUIMTE, INFRA EN VERKEER
22 januari 2014 Wijziging Regeling
algemene regels ruimtelijke ordening
(aanpassing reserveringsgebied A28
i.v.m. aanleg Uithoflijn).
Staatscourant 2014, 1535
STAATS- EN BESTUURSRECHT
1 januari 2014 Besluit BZK-toezicht en
handhaving WNT. Staatscourant 2014, 826
1 juli 2014 Inwerkingtreding artikel VI,
onderdeel B, Aanpassingswet zbo’s
IenM aan de Kaderwet zbo’s.
Staatsblad 2014, 22
WERK EN INKOMEN
1 januari 2014 Besluit werkgebieden
UWV 2014. Staatscourant 2014, 1404
ZORG EN GEZONDHEID
1 januari 2014 Wijziging Subsidieregeling opvang kinderen van ouders
met trekkend/varend bestaan.
Staatscourant 2014, 1435
18 januari 2014 Wijziging twee amvb’s
onder Drank- en Horecawet en een
amvb onder Tabakswet.
Staatsblad 2014, 15
(Advertentie)
De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste
algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Tweede Kamer voor initiatiefwetgeving.
De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling
bestuursrechtspraak.
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●
Binnen de Raad van State ontstaan, ten behoeve van zowel zijn adviserende als zijn rechtsprekende taak, met enige regelmaat vacatures. Thans is behoefte aan
vervulling van vacatures binnen de Afdeling bestuursrechtspraak voor de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. Met het oog
op de vervulling van deze vacatures is de Raad op zoek naar personen die in aanmerking willen komen voor de functie van
Staatsraad
v/m
In die notitie zijn de kwaliteiten geformuleerd die binnen de Afdeling bestuursrechtspraak aanwezig moeten zijn, alsmede de persoonlijke kwaliteiten waarover
de staatsraden moeten beschikken.
Deeltijdvervulling van het ambt behoort tot de mogelijkheden.
Ingevolge artikel 8, derde lid, van de Wet op de Raad van State worden staatsraden
benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Binnenlandse Bezoldiging vindt plaats volgens wettelijk besluit.
van Veiligheid en
Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Minister
I NFO R MATI E
Justitie. Voor de benoeming doet de Raad een aanbeveling.
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij staatsraad mevrouw mr. P.B.M.J.
B E N O E M I N G SV E R E I ST E N
van der Beek-Gillessen, voorzitter van de horizoncommissie bestuursrechtspraak,
Ingevolge de Wet op de Raad van State moet men Nederlander en in beginsel telefoon 070 - 426 47 06.
meester in de rechten zijn om tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak De Raad van State stelt het op prijs niet alleen te kunnen beschikken over een
te kunnen worden benoemd. Onverenigbaar met het ambt van staatsraad zijn lijst van personen die zelf voor een benoeming in aanmerking willen komen, maar
in ieder geval betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog zou ook geattendeerd willen worden op personen die de aandacht verdienen bij
op een goede vervulling van het ambt, de handhaving van de onpartijdigheid en
het voorbereiden van een aanbeveling voor de benoeming tot staatsraad, lid van
onafhankelijkheid, en het vertrouwen in het ambt.
de Afdeling bestuursrechtspraak.
BENOEMINGSPROCEDURE
Naast rechterlijke deskundigheid worden ook kennis van en ervaring met het
openbaar bestuur van belang geacht. De Raad streeft naar een evenwichtige
man-vrouwverdeling. Hij verwacht dat kandidaten een ruim aantal jaren aan
de Raad verbonden willen en kunnen zijn.
Reacties op de vacatures worden graag binnen twee weken na het verschijnen
van deze publicatie tegemoetgezien. U kunt deze richten aan:
Raad van State
T.a.v. mr. J.P.H. Donner, vice-president
S P E C IF I E K E K WA L I T E I T E N
Postbus 20019
Meer uitgebreide informatie over de Raad van State en over de kwaliteiten die 2500 EA Den Haag
de Raad van belang acht voor de vervulling van de taak van bestuursrechter is
te vinden op www.raadvanstate.nl onder: ' Over de Raad van State' en dan doorOp de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden
klikken naar ' Organisatie' , in het bijzonder ' Samenstelling' , waar wordt verwezen
vertrouwelijk behandeld.
naar de ' Notitie kwaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden bij werving
en selectie van staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst' .
Acquisitie n. a. v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
SC_P016_SC-28-01-2014 16
24-1-2014 17:05:40

Vergelijkbare documenten

1 Aan de directie van Van Dijk Educatie Postbus 23 8260 AA

1 Aan de directie van Van Dijk Educatie Postbus 23 8260 AA De huidige regelgeving is te gedetailleerd, meent de bewindsman. Dat leidt volgens hem tot ‘conflicten over betrekkelijk geringe bedragen’. ‘De huidige regelgeving en de daarbij aansluitende geschi...

Nadere informatie