Neuraaltherapeutische behandeling bij primaire

Commentaren

Transcriptie

Neuraaltherapeutische behandeling bij primaire
A.L. Jans
[email protected]
>
Neuraaltherapeutische behandeling
bij primaire- en secundaire infertiliteit
Neuraaltherapie kan helpen bij zwangerschapsproblemen door stoorvelden in het
lichaam te behandelen
A.L. Jans
Inleiding
Bij de medische basisopleiding wordt geleerd dat
en/of mentaal), kan de beide ouders de mogelijk-
bij kinderloosheid zowel bij de vrouw als bij de man
heid worden geboden om via de infertiliteitpolikli-
eerst de primaire zaken worden nagevraagd en na-
niek de vrouw alsnog zwanger te laten worden (IVF).
gekeken, zoals de menstruatiecyclus en ovulatie
De praktijk leert echter dat deze periode met name
periode van de vrouw, en het aantal en de beweeg-
psychisch erg veel vraagt van beide ouders, die
lijkheid van de zaadcellen van de man, en natuur-
voortdurend in spanning zitten of de behandeling/
lijk de samenleving.
ingreep ‘aanslaat’, alsmede de wetenschap dat
Daarnaast moeten eventuele onderliggende fysieke
deze pogingen gelimiteerd zijn en niet eindeloos
aandoeningen van de diverse organen en structu-
blijven voortduren. Een heel andere optie voor deze
ren worden uitgesloten (anomalieën, tumoren, etce-
ouderparen is om direct of later kiezen voor een
tera). Ook de psychische kant van betrokkenen
adoptiekind – of kinderloos te blijven. Beiden val-
moet onder de loep worden genomen. Er is een ver-
len buiten het kader van dit onderwerp. In het vol-
schil bij vrouwen die nog nooit eigen kinderen heb-
gende wordt een andere optie bekeken: het gebruik
ben gehad – dat wil zeggen dat de vrouw ook nooit
van de neuraaltherapie bij infertiliteit. Via deze me-
zwanger is geweest – en vrouwen die al een (of
thode kunnen zogenaamde ‘stoorvelden’ worden
meerdere) eigen kind(eren) hebben. Op grond van
opgezocht en behandeld waardoor de weg voor na-
de bevindingen wordt een onderscheid gemaakt
tuurlijke conceptie weer mogelijk wordt.
211
tussen primaire en secundaire infertiliteit. Primaire
gerschap plaatsvindt; terwijl er wel seksuele sa-
Theorie van de Gynaecologische
stoornissen in de Neuraaltherapie
menleving is. Secundaire infertiliteit is de term voor
De neuraaltherapie beschouwt stoorvelden, als mo-
uitblijven van zwangerschap nadat er wel al eens
gelijke bron/oorzaak van klach-
een kind is geboren. Gemengde infertiliteit betreft
ten/ziekten/problemen in een lichaam. Deze stoor-
gevallen zoals een zwangerschap die niet is volein-
velden zijn gebieden waar de interne samenhang
digd in een voldragen en geboren kind.
en communicatie verstoord is in het basis bioregu-
Wanneer er geen aannemelijke onderliggende oor-
latie systeem (BBRS; zie Linnemans, Schamhart,
zaak voor de kinderloosheid te vinden is (fysiek
van Wijk, 1985; Lamers, 1985). De werkwijze van de
infertiliteit betreft die gevallen waarin geen zwan-
TIG jaargang 19 | nr. 4 | 2003
>
A.L. Jans
Neuraaltherapie bij infertiliteit
neuraaltherapie is erop gericht om die stoorvelden
het gebied van mogelijke verstoringen van de hor-
te behandelen en op te lossen, waardoor het na-
moonhuishouding moet worden gelet op alle aan-
tuurlijke functioneren van het lichaam kan worden
doeningen die hierbij mogelijk relevant zijn: diabe-
hersteld. Bij problematiek rond primaire- en secun-
tes mellitus, bijnieraandoeningen, schildklier afwij-
daire infertiliteit zijn er zowel algemene als indivi-
kingen, etcetera.
duele aandachtspunten c.q. mogelijke stoorvelden
In het bekkengebied wordt dan nog specifiek gelet
waar op gelet moet worden.
op de organen zoals blaas en rectum, met aandacht
In eerste instantie worden problemen rond de men-
voor aandoeningen waaronder chronische ontste-
struatie en/of ovulatie (hormonale stoornissen) in
kingen, prolaps, obstructies, operaties, vaataan-
de ruimste zin des woords onder de loep genomen.
doeningen (hemorroïden).
Daarnaast wordt gelet op algemene stoorvelden in
het lichaam, en meer specifiek mogelijke individu-
Behandeling van infertiliteit
ele stoorvelden, met name in het bekkengebied.
Twee van de bovengenoemde aspecten zijn voor de
Bij de algemene punten, wordt gekeken naar stoor-
behandelaar van de infertiliteitproblematiek het
velden door littekens (adhesies). Dit kunnen litte-
meest belangrijk:
kens zijn door chirurgische ingrepen of door trau-
1 het reproductieve systeem: de hormonale proble-
ma; maar dit kunnen ook verklevingen zijn na een
matiek (in de breedste zin des woords – d.w.z.:
ontsteking. Hier wordt gelet op littekens na buik-
zowel organisch- als hormoonsystemisch; dus:
operaties (o.a. blindedarm) en worden ontstekingen nagevraagd: chronische ontstekingen in maag/
darmgebied (o.a. colitis ulcerosa), chronische ob-
212
uterus, ovariae, adnexen, hypofyse, thyreoid etc.)
2 persoonlijke stoorvelden: littekens, chronische
ontstekingen, gebits-situatie, etc.
structieve maag/darmstoornissen (b.v. spastische
Wanneer de behandeling wordt gestart is het stre-
colon), SOA’S (geslachtsziekten zoals de bekende
ven om niet teveel stoorvelden tegelijk te behande-
Chlamydia infecties), en kwaadaardige processen.
len, maar om een gerichte keuze te maken. Op
Voor de zwangerschapsproblematiek wordt speci-
grond van het individu, en de neuraaltherapeuti-
fiek gevraagd naar (een) eerdere bevalling(en) en of
sche vakkennis en ervaring van de therapeut, zijn
abortus provocatus – met name niet lege-artis uit-
prioriteiten te bepalen: het ontstoren van één ge-
gevoerd is. Daarnaast valt te denken aan erfelijk of
bied kan ook helpen om ook in andere gebieden de
aangeboren afwijkingen (b.v. navelbreuken, DESS
functionaliteit te herstellen. Dit leidt tot een afwe-
moeders) en medicijngebruik.
gen van een volgorde in de behandeling van de
Verkrachtingstraumatologieën (mentaal en fysiek)
anamnestisch vernomen en anatomisch gevonden
kunnen een bepalende rol spelen, en moeten niet
stoorveldlocaties. Bij de infertiliteitproblematiek
worden vergeten.
zijn dit bijvoorbeeld littekens na appendectomie of
Met individuele stoorvelden, wordt gedoeld op de
tonsillectomie, of een focus van chronische klach-
anamnese (medische voorgeschiedenis), waar an-
ten van keelinfecties (die dan worden ontstoord
dere verstoringen geïnventariseerd moeten worden
door middel van behandeling van de ring van Wal-
die een invloed op de infertiliteitproblematiek kun-
deyer, alsmede het palatum met een effect op de
nen hebben. Dit zijn alle fysieke en/of mentale aan-
hypofyse zoals dit in de neuraaltherapie bekend is).
doeningen die de normale balans kunnen beïnvloe-
Hierdoor wordt het beleid van de behandelingen
den/verstoren; met name de hormonale balans.
bepaald, waarin telkens een combinatie van de
Corpora aliena, prothesen, maar ook gebitsklachten
blokkades c.q. stoorvelden van het fertiliteits-
(wortelextracties, apexresectie etc. en recidiverende
systeem en de individuele problematieken worden
ontstekingen) spelen hierbij mogelijk een rol. Op
behandeld. De behandeling wordt beëindigd wan-
TIG jaargang 19 | nr. 4 | 2003
>
A.L. Jans
Neuraaltherapie bij infertiliteit
neer de vrouw zwanger is óf de patiënte – in over-
3+S 4 doen dit voor de Uterus. Door hun rol in de
leg – besluit de behandeling niet voort te zetten.
centrale hormonale regulatie kunnen ingrepen op
Afhankelijk van het aantal stoorvelden zal na een
deze punten effect hebben op het hele lichaam (via
aantal behandelingen een stabilisatie plaatsvinden,
de terugkoppeling naar de hypothalamus en hypo-
waarna men de behandelingen qua frequentie kan
fyse). Bij het behandelen van stoorvelden in deze
beperken tot de periode rond de ovulaties en de
gebieden moet hiermee rekening worden gehou-
menstruatietijd. (Afhankelijk van de patiënte wordt
den. Stoorvelden in deze gebieden zullen in het be-
ook het aantal locaties voor behandeling van stoor-
handelingsplan worden opgenomen vanwege hun
velden van bijvoorbeeld infectie verminderd.) Het
mogelijke rol in de infertiliteitsklachten.
schema in Tabel 1 is voorbeeld van een leidraad
Het is bekend dat fertiliteitsproblemen 4 mogelijke
voor behandeling van zulke infertiliteitproblemen:
oorzaken hebben: 1) een ontregeling van de voort-
Bij de in Tabel 1 beschreven voorbeeldcasus wordt
plantingsprocessen van de vrouw, 2) idem voor de
vanaf het 8e consult de behandeling vervolgd met
man, 3) incompatibiliteiten tussen beiden, 4) of an-
herhaling van nr. 7 en 8, waarbij eventueel locaties
dere oorzaken (zoals omgevingsfactoren).
van behandeling wisselen, corresponderend met de
Het spreekt dus vanzelf dat een infertiliteit van de
plaats van bepalende infecties dus ring van Wal-
man op een analoge manier kan worden behandeld
deyer, Th 11, 12; S 3,4; plexus uterovaginalis; N pu-
als hierboven is beschreven voor de vrouw. Ook in
dendus; Frankenhäuser; gynaecologische ruimte et-
dit geval wordt eerst een uitgebreide anamnese ge-
cetera. De keuze van de locatie(s) en volgorde voor
daan (in aanwezigheid van hun vrouw), gevolgd
behandeling is het onderwerp van een opleiding in
door lichamelijk onderzoek rekening houdend met
de neuraal- en regulatietherapie en wordt hier niet
beschikbare informatie van specialistisch onder-
verder besproken.
zoek. Indien bij de man een tekort aan spermacel-
De in de tabel aangegeven waarschuwing, Cave, be-
len, een slechte kwaliteit/beweeglijkheid van de
treft de combinatie van locale en systemische effec-
spermacellen, of een ander probleem is vastge-
ten op deze specifieke locaties: Th 11+ Th 12 grijpt
steld, dan zal dit eerst vanuit een reguliere behan-
in op de innervatie van het Ovarium en de Tuba; S
deling worden opgepakt (operatief, medicamen-
Tabel 1
213
Voorbeeld behandelingsschema bij infertiliteitklachten
consult
1
week
behandeling
1
1
ring Waldeyer, gynaecologische ruimte
2
2
schildklier + gynaecologische ruimte
3
3
navel, litteken appendix, gyn. ruimte
4
4
de rug thv, Th11, Th12, + gyn. ruimte
5
6 [na 2 wkn]
N. pudendus, gynaecologische ruimte
6
8 [na 2 wkn]
Plexus uterovaginalis
7
rond ovulatie
Th11, Th12; S 3+4; Frankenhäuser, ring van Waldeyer1
8
rond menses
idem
Cave: Th 11+ Th 12 beïnvloeden Ovarium, Tuba en hormoonregulatie; S 3+S 4 hebben effect op de Uterus.
TIG jaargang 19 | nr. 4 | 2003
>
A.L. Jans
Neuraaltherapie bij infertiliteit
teus). Indien er geen (bijzondere) afwijkingen wor-
Praktijkvoorbeelden
den geconstateerd, dan kan middels de neuraalthe-
1 primaire infertiliteit
rapie de mogelijke stoorvelden worden opgespoord
vrouw, 28 jaar (administratief medewerkster)
en behandeld zoals hierboven al werd beschreven.
anamnese:
Ook hier wordt gelet op littekens van operaties en
-
5 jaar kinderloos
traumata, recidiverende ontstekingen, eventuele
-
cyclus: regelmatig
pijngebieden. Ook hier is gerichte aandacht voor de
-
ovulatie: geen bijzonderheden
neuro-regulatiepunten voor de mannelijke ge-
-
ziekenhuis: onderzoekingen: man en vrouw,
geen bijzonderheden
slachtsorganen en hun hormonale functies. Ook
-
hier wordt gelet op de hormonale regelcircuits waar
reden van komst: ze wilden geen
IVF-behandeling
deze deel van vormen: hypofyse, schildklier, bijnier,
mannelijke gonaden. Voor behandelingen van aan-
medische voorgeschiedenis: blanco
doeningen die het gevolg zijn van verstoring van de
lichamelijke onderzoekingen:
geen bijzonderheden
basis bio-regulatie door stuurvelden, is dit een
meer voor de hand liggende aanpak dan medicatie.
ven voor de vrouw: aanvankelijk een wekelijkse be-
behandeling was gericht op het herstel van de
fysiologische hormonale regulatie
De behandeling is weer analoog aan wat is beschre
Neuraal Therapie infiltratie:
-
handelingsfrequentie van de bovenvermelde pun-
-
per maand. Om praktische, psychologische en fy-
maandelijks: (ovulatie) navel
+ gynaecologische ruimte
siologische redenen wordt de man gewoonlijk op
dezelfde dagen behandeld als de vrouw. Dit helpt
tonsillen + gynaecologische ruimte,
1 behandeling per week
ten, vervolgd door een frequentie van 1 á 2 maal
resultaat: zwanger na ongeveer 1 jaar, met geboorte van een gezonde dochter
in het bieden van een optimaal ritme, en een afgestemd psychologisch klimaat, voor de seksuele
samenleving en eventuele conceptie.
2 primaire infertiliteit
De neuraaltherapie kan bij de man ook vaak hulp
vrouw, 40 jaar (operatiekamer-assistente)
bieden indien er een verstoring is van de regulatie
anamnese:
-
van de prostaat of testae. Dan wordt bij hen ‘de gy-
214
sinds jaren ongewenst kinderloos, van alles
geprobeerd in het reguliere circuit
naecologische ruimte’ geprikt.
Hierna volgen een aantal voorbeelden uit de prak-
-
sperma man: geen bijzonderheden
tijk, van cliënten die werden behandeld met deze
-
klacht: nog steeds vermoeid na M. Pfeiffer
methode, en het resultaat dat dit bood. De casuïstiek betreft verschillende typen van infertiliteit: pri-
medische voorgeschiedenis:
-
Laparoscopie (ivm Endometriosis), Curettage
mair, secundair, en gemengd. Ze tonen dat er – behalve deze infertiliteitproblematiek – meestal ook
andere medische zaken meespelen, of gespeeld
hebben. Een voorbeeld is een jarenlange migraine
(die vaak hormonaal bepaald is), of de verstoring
van de bio-regulatie door operaties zoals tonsillectomie. De voorgeschiedenis (uit de anamnese)
samen met de specifieke klachten bepalen welke
locaties er gekozen kunnen worden in de behandeling.
TIG jaargang 19 | nr. 4 | 2003
Injectie inspeculum in vagina
A.L. Jans
-
-
M. Willebrand
-
menstruatie lang en heftig (19 dagen)
recidiverende kaakonsteking
behandeling was gericht op herstel van de fertili-
lichamelijke onderzoekingen:
teitsregulatie; met het besef dat migraine teken
geen bijzonderheden
kan zijn van een verstoorde hormoonregulatie
behandeling was gericht op het herstel na M.
Pfeiffer, met meebehandelen van het fertiliteits-
Neuraal Therapie infiltratie:
-
regulatiesysteem
-
tonsillen + gynaecologische ruimte,
wekelijks 5 maal
aansluitend: maandelijks (ovulatie) (4 maal)
resultaat: zwanger en geen hoofdpijnen meer;
gevolgd door de geboorte van een dochter
-
menstruatie: 5 dagen nu en minder pijnlijk
-
aansluitend: eenmaal per 14 dagen (3 maal);
4 secundaire infertiliteit
eenmaal per 21 dagen (5 maal); ook infiltratie
vrouw, 32 jaar (verpleegster)
schildklier maandelijks (ovulatie)
anamnese:
-
-
ongeveer 2 jaar behandeld
resultaat betreffende de infertiliteitsklacht: geen;
sinds 3 jaar tevergeefs geprobeerd zwanger
te worden, lange wachttijd voor IVF
patiënte overweegt wederom gynaecologische
-
cyclus: onregelmatig
consultatie in het ziekenhuis
-
ovulatie: geen bijzonderheden
-
sperma man: geen bijzonderheden
-
redenen van komst: wens 2e kind
3 primaire/secundaire infertiliteit
vrouw, 33 jaar (verpleegster)
anamnese:
behandeling was gericht op herstel van de bioregulatie van fertiliteit
-
extra-uteriene graviditeit (ca 3 jaar tevoren)
-
daarom resectie Ovum Tuba, rechts
-
cyclus: regelmatig
-
ovulatie: geen bijzonderheden
-
sperma man: geen bijzonderheden
maandelijks (ovulatie); door haar vakantie 2x
-
redenen van komst: 1) kinderwens
niet behandeld; hierna nog eenmaal
-
navel + gynaecologische ruimte
-
aansluitend: eenmaal per 14 dagen en verder
215
(ovulatie)
medische voorgeschiedenis:
-
Neuraal Therapie infiltratie:
+ doornenkrans (wekelijk ca. 4 maal)
en 2) migraine
tonsillen + gynaecologische ruimte
+ doornenkrans (wekelijk ca. 5 – 6 maal)
Neuraal Therapie infiltratie:
-
recidiv. keelontstekingen (Tonsillectomie)
lichamelijke onderzoekingen:
geen bijzonderheden
en pijnlijk (Endemetriosis)
-
>
Neuraaltherapie bij infertiliteit
resultaat: zwanger
migraine (4 jaar) waarvoor medicatie
Lumbale inspuiting
Sacrale injectie
Litteken ontstoring
TIG jaargang 19 | nr. 4 | 2003
>
A.L. Jans
Neuraaltherapie bij infertiliteit
Conclusies
en ervaring geven bij de anamnese in principe al
Bij infertiliteitproblemen kan men naast de beken-
voldoende aanwijzing of deze behandeling relevant
de reguliere weg kiezen uit diverse behandelmoge-
kan zijn/is. Gangbaar geneeskundig onderzoek
lijkheden in de complementaire zorg. De neuraal
biedt de indicatoren voor de keuze van de plaatsen
therapie biedt hierbij een aanpak die zich baseert
voor behandeling, vanuit bloed-, urine-, en/of ont-
op het basis bioregulatie systeem (BBRS) van ons
lastings-onderzoek, Röntgen-foto’s, CT-scan, echo-
lichaam. Daarin worden alle organen (in casu de ge-
scopie etcetera. Dit sluit bepaalde ziek-
slachtsorganen) beschouwd als deel van het hele
ten/oorzaken uit en geeft mogelijke stoorvelden
regelsysteem. Daardoor worden alle organen en
aan. De ervaring van de patiënt zelf is de beste
systemen van het lichaam beschouwd, niet alleen
maat om te zien of de diagnose (onderkenning van
in het heden maar ook in het verleden. Oud trauma,
een stoorveld) goed is gesteld; en of de behande-
fysiek of psychisch, kan de systeemregulatie heb-
ling (het reguleren van het regulatiesysteem) vol-
ben verstoord, waardoor hun samenhang is ontre-
doende effect heeft. Een proefbehandeling van neu-
geld, en ook de orgaanfuncties deels verloren kun-
raaltherapie, een vegatest of andere testmethoden
nen zijn gegaan. In de neuraaltherapie spreekt men
dienen om de keuze voor neuraaltherapie verder te
dan van stoorvelden: die verstoren het lichaam in
indiceren. Via dezelfde methode als werden ge-
het geheel, maar kunnen daarbij ook tot heel ge-
bruikt voor de diagnostiek, zijn ook de resultaten
richte problemen leiden. Door die samenhangen te
van de behandelingen te zien; vooral in de beleving
onderkennen, zijn mogelijke stoorvelden op te spo-
van de patiënt.
ren en te behandelen, vanuit een holistisch perspectief. Ook ingeval van infertiliteitproblematiek is
Literatuur
het zo vaak mogelijk om én het primaire probleem
symptoom (de klacht, in casu inferiliteit) te behan-
216
Dosch, M. (1988), Bildatlas zum Technik der
Neuraltherapie mit Lokalanästhetika, Haug,
en menstruatieklachten afnamen na neuraalthera-
Heidelberg
peutische behandeling(en).
De keuze voor neuraaltherapie is gestoeld op be-
Huneke, F. (1989) Das Sekunden-Phänomen in
der Neuraltherapie, Haug, Heidelberg
(hoofd)klacht. Voorbeelden in deze tekst lieten zien
hoe hoofdpijnklachten van migraine, vermoeidheid,
Lamers, H. (1988) Neuraaltherapie en het basis
bioregulatie systeem, Ankh-Hermes, Deventer
ventie merken de patiënten een algehele verbetering van vele of alle functies, en niet alleen van hun
Lamers, H. (1985) Inzichten in de basis bioregulatie vanuit de neuraaltherapie, TIG 6, pp. 266-273
lans gebracht. Door het herstel van het evenwicht in
BBRS als gevolg van neuraaltherapeutische inter-
Dosch, P., Barop, H., Hahn-Godeffroy, J.D. (2002)
Neuraltherapie nach Huneke, Haug, Heidelberg
delen. Het lichaam van de patiënt(e) wordt daarbij
zo integraal mogelijk bekeken, behandeld en in ba-
Dosch, P. (1995) Lehrbuch der Neuraltherapie
nach Huneke, 14 Auflage, Haug, Heidelberg
(ontregeling van de basisregulatie) en het focale
Linnemans, W.A.M., Schamhart, D.H.J., Van Wijk,
grip van het basis bio-regulatie systeem. De neu-
R. (1985), Gezondheid, het basis bioregulatie-
raaltherapeutische (basis)leer, alsmede de kennis
systeem en de natuurgeneeswijzen, TIG 6, pp.
258-265
TIG jaargang 19 | nr. 4 | 2003
A.L. Jans
<
Neuraaltherapie bij infertiliteit
Samenvatting
Neuraaltherapeutische behandeling bij primaireen secundaire infertiliteit
Middels infiltraties met Procaine (1%) in/bij hormo-
tionele blokkaden van bijvoorbeeld littekenweefsel
nale organen/locaties, alsmede infiltraties in stoor-
of trauma op te lossen, of de functionaliteit of hor-
velden kunnen verstoringen in het Basis Bio-Regu-
moonuitscheiding van organen te beïnvloeden.
latie Systeem verholpen worden. Hierdoor worden
Intraveneuze injecties kunnen worden gebruikt voor
blokkaden voor het lichaam opgeheven en kan de
systemisch effect. Dit artikel beschrijft de toepas-
mogelijkheid voor zwangerschap worden hersteld.
sing van deze techniek bij primaire en secundaire
Locale injecties kunnen worden gebruikt om func-
infertiliteit.
Summary
Neural Therapy in the treatment of primary and
secondary infertility
Infertility problems can be treated effectively by
scars and trauma; for affecting hormone regulations
neural therapy. Local infiltrations with Procain (1%)
such as by the hypophysis and ovaries. Intravenous
can adjust the neural circuits of organ regulation,
injections can be used for systemic response. This
and their hormone production, to affect local and
paper describes the use of neural therapy in resol-
systemic bodily functioning. Local injections are
ving infertility in men and women.
used for resolving functional blocks caused by i.a.
Key words
Neural Therapy
infertility
regulation therapy
disturbed area
local anaesthetic
Auteur
A.L. Jans is arts voor Pluriforme Geneeswijzen (neu-
217
raaltherapie, acupunctuur, fytotherapie, orthomoleculaire- en manuele geneeswijzen, niet toxische tumortherapie, lasertherapie en bioresonantie therapie, Bowen-techniek) en Pijnbestrijding. Zij is voorzitter van de NVNR, MBOG en AAG, Regio ambassadeur voor het KNMG, en vice president ECPM
adres
Johan de Wittstraat 2
2902 HG Capelle a/d IJssel
e [email protected]
TIG jaargang 19 | nr. 4 | 2003