1 t/m 41

Commentaren

Transcriptie

1 t/m 41
1968-2008
-2-
-1-
Inhoud
Van de rector ~ V oorwoord
De Jaarboekcommissi e 2008
Europa in ~ v 6 in Italië en Hongari je
Oefening baart kunst
Sch ool m et geschi edeni s ~40 jaar Ulenh ofcollege
Hans van der Meer
Mediath eek
Met dank aan... ICT, roostermaakster,
directiesecretaresse en administratie
Debatclub
Ode aan mijn l eerlingen
Europa in ~ Lon don Baby !
Mens sana in corpore san o
Getekende ‘docen ten ’ I
Lessenmarath on v oor Oegan da
Crea Bea
‘Raed je Plaetje’
Europa in ~ Bl oedpap en buikdansen
Europa in ~ N oord, Zui d en daar tussenin
Bi ol ogi e in de prakti jk
Du bbel geslaagd
Polygonen & pauzes
Run-Bike-Rain
Muzi ekav on d I
Met dank aan... de conci ërges
Teamli jders
Het brugklasgebouw
Het h oofdgebouw ~ Wat wi j h ebben m eegemaakt
De n ieu wbou w ~ Wat wi j ni et meer meemaken
Om brelli ~ Regen in Rom e
© 2008 Jaarboekcommissie Ulenhofcollege - Doetinchem.
Bruggen , batteri jen en bl oemen .
Sch oolfeest
Restleerlingen I
5 december ~ Zwemm en !
Adi eu Madam e l e Professeur
Getekende docenten II
Kerstviering
In h et nieu ws 2007-2008
Laatste gymles
Restleerlingen II
Dat i s h et l ev en …
Lov e is in th e air
Europa in ~ Terugkomweek v 6
(On )v ergeteli jke docenten
Ul enh ofton eel
V oor de goede orde
Muzi ekav on d II
V6a bowlt m et dhr Franssens
Kun ji j de laatste sch ool dag aan
Kl eine kin deren worden groot
Ein dexam engala. De aankomst
Ein dexam engala. Het feest
De examen zaal
Getekende docenten III
Mi jn di pl oma-uitreiking
Van harte gefeliciteerd!
Alle examenl eerlingen 2008
Mentoren en sch oollei ding
Klassenin deling
Het laatste woord
4
5
6
8
10
12
14
16
17
18
20
22
23
24
27
28
30
32
34
35
36
38
40
41
42
44
46
50
52
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudig d, opgesla gen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt in enig e vorm of op enig e wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige
andere manie r, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbenden.
School in beeld - Ulenhofcolle ge-jaarboek is gedrukt bij
drukkerij H.J. Siebelin k te Doetinchem.
Jaarboekcommissie Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
[email protected]
-2-
-3-
54
56
57
58
60
61
62
64
68
71
72
74
76
78
80
84
86
87
88
90
91
118
126
130
131
132
145
158
160
162
Van de rector
Voorwoord
Beste exam inandi,
Want dat zijn jullie als ik dit schrijf: degenen die een exam en afleggen. Ik hoop van harte dat ik jullie,
ov er een paar weken, allemaal m ag feliciteren m et je diplom a! Je zit nu te bladeren in een boek v ol
herinneringen. Weet je het n og, je eerste sch ooldag op het Ulenhofcollege? Ik zie jullie nog v oor m e,
eind augustus 2004, 2003, 2002, in de kantine aan de Mackay laan. Met 25 0 brugklassers pa sten jullie er
precies in: zittend op de banken, de tafels of helem aal v ooraan op de grond. Geen enkele leerling, alleen één
leraar, die durfde te zeggen dat hij had gedr oom d van de eer ste dag op je nieuwe school.
Misschien zet je dit boek straks in de ka st, en haal je het er ov er 20 jaar weer uit. Dan m ijm er je: wat
gebeurde er ook al weer, 20 jaar geleden? Terwijl jullie aan het Centraal Exam en beginnen, m aakt de
wereld zich druk ov er natuurram pen in China en Birm a, m et honderdduizenden slachtoffers. We zijn
v erontwaardigd om dat de Birm ese regering geen buitenlandse hulpv erleners wil t oelaten. Nederland is
geconfronteerd m et het feit dat Nederlandse soldaten om gekom en zijn bij de wederopbouw v an Afghanistan.
De olieprijzen blijv en maar stijgen, dus ook de prijzen van brandst of. We zijn er m et z’n allen van ov ertuigd
dat we nu echt het energiev erbruik m oeten terugdringen en gebruik m oet en m aken van andere
energiebronnen. De eerste hy bride auto’s rijden al.. We experim enteren m et aardwarmte, zonnepanelen,
windenergie. Misschien v inden we dat ov er 20 jaar wel heel gewoon. Ik ben benieuwd h oe jullie op deze
vragen terugkijken, ov er 20 jaar.
De jaarboekcommissie 2008
Eva Barnhoorn Roeland van Beek
Iris Derks
Nienke Ebbers
Simone Heideman
Trudy Hendricksen Elysa Overdijk
Bart Roem Mathijs Ruesink
Robin Stortelder Robin Swijtink
Jens van Trooyen
Dhr. Dibbets Dhr. Hage
Dhr. Hubbers Dhr. Van Kernebeek
Dhr. Moed Dhr. Nagengast
In Nederland wordt de maatschappij steeds zakelijker en harder. Er is in de hele m aatschappij een v erlangen
naar m eer wellev endheid, respect, hanteren v an norm en en waarden. De ict t oepa ssingen in het dagelijk s
lev en, ook op sch ool, worden heel gewoon. Je had allem aal je eigen e-mailaccount, je rooster bek eek je ’s
m orgens thuis op internet. Dat had ook z’n nadelen: je kon nooit m eer zeggen dat je je boeken niet bij je had
vanwege een r oost erwijziging. Ongestraft t e laat k om en of spijbelen was er niet m eer bij: alle leraren hadden
een per soonlijke digitale a ssistent waarm ee ze onm iddellijk je afwezigheid m eldden.
Dankzij jullie in zet heeft het Leerlingparlem ent regelm atig v an zich laten horen: in de kantine wordt nu
gezond v oedsel v erkocht; m et de opbrengst v an de r ozenactie zijn picknicktafels geplaatst op het
schoolplein; leerlingen hebben hun inbreng gehad in de v ormgev ing van het nieuwe brugklasgebouw.
Vraag aan je jongere broertjes en zusjes of ze er tev reden ov er zijn!
Hoewel jullie er niet m eer v an pr ofiteren: in jullie sch ooltijd is de sch ool gestart m et twee klassen tweetalig
on derwijs. De helft v an de lessen w ordt in het Engels gegev en. Zal, ov er 20 jaar, iedereen les krijgen in het
Engels? Of nog steeds een kleine groep? Ik ben benieuwd! Natuurlijk, je hebt op school v eel kennis
opgedaan. Je hebt een week in een buitenlands gezin gelogeerd. Je bent in het buitenland naar school
geweest. Wat zal je je ov er 20 jaar herinneren? Meer dan alleen de kennis. De één herinnert zich z’n
klasgen oten, de ander de hebbelijkheden v an bepaalde leraren, de derde alle leuke dingen in en buiten
de lessen, de v olgende heeft herinneringen aan de situaties die lastig v oor hem of haar waren. Je gaat v erder
in een nieuwe om gev ing, m et nieuwe m ensen, nieuwe av onturen en uitdagingen.
Ik wens je daarin v eel plezier en succes,
Rect or
-4-
-5-
Europa v6inin Italië en Hongarije
In maart 2007 vertrok het huidige 6 vwo op
uitwisseling naar Palerm o, Napels en Nyíregyháza
(Hongarije). Aan de foto’s te zien werd er de hele
week gefeest, op het strand gelegen en waterpijp
gerookt. Toch werd er ook nog wel een beetje
cultuur opgesnoven en werd er heel af en toe hard
aan de verschillende projecten gewerkt.
-6-
-7 -
Oefening baart kunst
O: In h et trappengat en boven .
Kl eurrijke spinn enwebben. Het
gaat hi er om een u pside down
opdracht waarin h et materiaal
h et ui tgangspunt v oor een
werkstu k is, Uitgebreid
on derzoek gaat er aan v ooraf.
Is h et hittebestendig? Wat
gebeurt er al s je h et v erbran dt?
Daarna gaat h et on derzoek
v erder. Kun je h et materiaal
kn open ? Spannen ? Er m ee
brei en? Dan v olgt de
v ormgeving waarin
als h et goed is
on derzoek en
v erwerking weer
sam enkom en .
Het borstbeel d van
ds. Van Di jk in l okaal 47
O: Bi j de trap: een en orm
schilderi j, gemaakt door
l eerlingen van de vi erde
klassen . Een foto van intern et
wordt in stu kken gekni pt aan
l eerlingen gegev en . Iedere
l eerling schildert zi jn stuk en geeft
er een eigen in terpretati e aan .
V erv olgens wordt h et geheel weer aan
el kaar gev oegd tot h et en orm e kunstwerk
dat de eerste verdi eping m et de tweede
v erbin dt, zeer creati ef allemaal .
Ze hangen in de aula, in de gangen, in het trapgat
en onder de lichtkoepel op de derde verdieping.
Kleurrijke spinnenwebconstructies van touw en
som s ook van leer, kleine kunststukje van klei in
de vitrines op de begane grond, schilderijen in de
aula, een borstbeeld in lokaal 47.
HetUlenhofcollege staat bol van de kunst.
Wie een wandeling door school maakt doet de
wonderlijkste ontdekkingen. Vaak is het examenwerk van leerlingen dat maar tijdelijk kan
worden geëxposeerd, maar zo m ooi dat het
eigenlijk altijd m oeten blijven hangen. Maar dat
kan lang niet altijd. Al was het maar omdat kunst
som s alarmerend is. Zoals die keer toen de
uitgedroogde plakbandjes in het weekend de
tekeningen loslieten en het alarm activeerden.
Op weg naar bov en. Een paalwerkstuk. Of zoals on twerper en bev o-docen t
Joep de Graaf h et n oem t How to tie a stick 2007 . In woede gemaakt nadat
l eerlingen een sl echt werkstuk wil den sli jten onder de pakken de ti tel WC.
-8-
-9-
School met geschiedenis
40 jaar Ulenhofcollege
D
aar waar hordes leerlingen in tussenuur
en pauze hun Cola, Pringles, frikandelbroodjes en andere ‘vrijetijdsv oedsel’
halen: de Aldi en C1000, daar stond in een ver
verleden (1925) een boerderij met de naam
Ulenhof. Die boerderij - van de familie Wenting
- m oest in 1968 al weer afgebroken worden om dat de gem eente Doetinchem de grond nodig
had voor de nieuwe wijk Overstegen.
Nu de PCSG één hoofdgebouw had, met een
brugklasgebouw aan de Mackaylaan, was er ook
dringend behoefte aan een nieuwe, beter in het
gehoor liggende naam. De keuze v oor Ulenhofcollege was snel gemaakt. De naam gaf blijk van
voeling met het verleden én, het voortbestaan
van het PCSG-uiltje was verzekerd... v oorlopig.
Het schoolplein wordt sindsdien opgesierd met
een door Bert Philips en Claske Vogt ontworpen
8½ meter hoge ‘obelisk’. Het naamloze kunstwerk - dat in de loop der jaren vele, niet altijd
ev en flatteuze bijnamen heeft gekregen - werd
de blikvanger van de nieuwe school. De annalen
melden verder dat de opening werd “om lijst met
een week van aktiviteiten en feestelijkheden”.
De PCSG kende bij de stichting van de school
meerdere (nood-) locaties, verspreid door de
stad. Voor een school geen gunstige situatie. Er
werd daarom ingezet op één nieuw gebouw.
Het duurde echter ruim elf jaar voordat het
schoolbestuur, de gemeente, het m inisterie, de
architecten en de aannemers het met elkaar
eens konden worden over hoe de nieuwe school
eruit m oest kom en te zien.
Het ‘Lees- en kijkboek’ dat ter gelegenheid
van de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw werd uitgebracht, spreekt van talloze
begrotingen, aangepaste begrotingen, bijgestelde begrotingen, procedures, prognoses, vergaderingen en onderhandelingen. Er leek geen einde
aan te kom en.
Toch kon op 16 novem ber 1979 de eerste paal
worden geslagen van het nieuwe schoolgebouw
aan de Bizetlaan. Het duurde echter nog twee
jaar voordat het gebouw op dinsdag 27 oktober
1981 officieel geopend werd.
De Ulenh of anno 1925
Ook de c onc iërges waren erg tev reden m et hun nieuwe reproafdeling m et ‘uitgebreide en bijna professionele apparatuur’.
In 1996 fuseerde het Ulenhofcollege in Doetinchem met de vmbo-school ’t Beeckland in
Vorden. Om dat beide locaties zo ver uiteen
liggen, functioneren beide scholen min of meer
zelfstandig.
In datzelfde jaar fuseerden drie Doetinchem se
scholen - de Pedagogische Academie ‘Groen van
Prinsteren’, de MULO-school aan de
Mackaylaan en de MULO-school aan de Ds. van
Dijkweg — tot één Protestants-Christelijke Scholengem eenschap (PCSG).
Veertig jaar nadat de eerste
protestants-christelijke scholengem eenschap in Doetinchem het licht zag en zevenentwintig jaar na de officiële
opening van het Ulenhofcollege, blikt het jaarboek terug
op het laatste schooljaar van
de groep leerlingen die zo’n
vier tot zes jaar daarv oor als
brugpieper de school
binnenstapten.
2008, een voor velen uniek
jaar, dat op zal gaan in de
rijke historie van onze school.
16-11-1979: oud
-weth ouder
Jurriëns s laat
de eers te paal
Tekenleraar G.J.M. te Lintelo ontwierp
voor de nieuwe school het ‘logo m et de
uil’, gevormd door de letters P-C-S-G.
Hoewel de oude uil in het jaar 2000
werd vervangen door een even zo wijze,
maar gestileerder exemplaar, duikt het
PCSG-uiltje anno nu toch nog af en toe op.
Meestal als logo bov en een oud vel proefwerkpapier, som s nog op een - door een oudere broer of
zus doorgegeven - gymshirt of op
een verdwaalde koffiem ok in de
hand van een docent die geen afscheid wil of kan nemen.
Het gloednieuwe Ulenh ofc ollege in
1981. Op de ach tergrond is het oude
noodgebouw (Bizetlaan 53) te zien.
- 10 -
- 11 -
Hans van der Meer
1953 - 2007
Opm erking op
het rapport v an
Chantal Lus ink
Er m oeten onontgonnen m ogelijkheden zijn,
onder de sneeuw,
onder het pijndoen;
alpenweiden in witste bloei staand,
niet m et mens besmet,
hersenwakken in onszelf.
laten wij daarom
met de sneeuw een begin
maken.
Beeldje van dhr. Van der Meer gemaakt
door oud-leerling Lena Karssenberg
laten wij
door het oog
van de sneeuw gaan.
Jacques Hamelink
Op 6 augustus 2007 overleed Hans van der Meer, inspirerend docent Nederlands en Latijn.
Zijn m entorklas V5 c
- 12 -
- 13 -
Mediatheek
Geh oord in de m ediatheek: “m evrouw Klein, weet
u v an wie dat ene boek is, ov er die m an en vrouw
die sam en op reis gingen, of zoiet s? Het is v oor
m ijn leeslijst Engels en ik heb m orgen m ondeling.”
En ook : “weet u nog een m ooi boek v oor op m ijn
lijst Nederlands... ik bedoel eigenlijk: weet u nog
een dun boekje of zou ik genoeg hebben aan een
uittreksel, denkt u?”
Mw. Klein en dhr. Verbaas zijn de m ediathecaris
en -caresse van het Ulenhofcollege. Zij struinen
de boekhandels af, innen de boetes en zetten de
stem pels. Ze weten het boek waarnaar jij al een uur
op zoek was, in no-t im e te v inden. Verder houden
ze natuurlijk ook streng toezicht op allerlei
v orm en van in de sam enlev ing v olledig
geaccepteerd, maar in de m ediatheek streng
v erboden gedrag. In de m ediatheek regeren
mw. Klein en dhr. Verbaas m et ijzeren v uist.
- 14 -
- 15 -
Met dank aan...
Debatclub
Ze zijn de stille, m aar drijv ende kracht achter het
dynam ische bedrijf dat Ulenhofcollege heet. Ze zijn de
vriendelijke stem aan de telefoon, het cijfer op je
rapport, het altijd functionerende internet, je correcte
aanm elding als brugpieper (alweer járen geleden),
de steun en t oev erlaat van de directie, de daisy speler op
je exam en, je actuele rooster op de website, het back -up
sy steem v oor a -digitale leraren én, ook niet onbelangrijk,
ze zijn de juiste naam en cijfers op je diplom a!
Zonder de dam es en heren v an de ict,
de directiesecretaresse, de roosterm aakster
en de adm inistratie, staat het Ulenhofcollege stil.
Dhr. Böhmer, mw. Van Koningsveld en dhr. Klaassen (1 ),
mw. Busser (2), mw. Hendricksen (3), mw. Vreeman (4),
mw. Gerrits (5 ), mw. Hutink (6), mw. Brus (7 ),
1
mw. Groot Wassink (8) en mw. Sueters (9).
3
2
6
5
4
8
7
9
- 16 -
- 17 -
Ode aan mijn leerlingen
Zie ze lopen met hun petjes
De haartjes strak in de gel
Ze lijken heel stoer en gevaarlijk
Maar aardig zijn ze zeker wel
De dames zijn lief en hebben stijl
Alles tot in de puntjes voor elkaar
Sommige zijn knapper dan ikzelf
Maar dat is eigenlijk niet zo raar
Je kunt m et ze lachen en van ze genieten
De Engelse les was altijd een feest
Ik v oel al tranen, zal ze vreselijk missen
Ik ben blij dat ik hun juf ben geweest
Greetz the Hakster
- 18 -
- 19 -
Europa in
London Baby!
In 2 007 maakten de tl leerlingen
Londen onveilig. Gelukkig hielp
Chris Veldboom (r) bij het in goede
banen leiden de werkweek,
daarmee aantonend: die pet past
ons allemaal. Mw. Hakvoort (r)
dem onstreert de ‘kraanv ogel’
alv orens de bus in de was te zetten:
wax on wax off. (Dui deli jk v oor
i edereen van bov en de dertig!)
- 20 -
- 21 -
Mens sana in corpore sano
Getekende ‘docenten’ I
(Een gezonde gees t in een gezond lichaam)
Vanaf dit jaar is er op het Ulenhofcollege gezond eten te koop.
Ov eral in school hangen daarom posters ter introductie van een gezonde school.
De broodjes kroket zijn vervangen door tosti’s en er is nu ook vers fruit te koop.
Voor ongezond voedsel m oet je nu dus echt naar de C1000.
- 22 -
B: dhr. Van Amerongen
O: dhr. Dibbets.
- 23 -
Lessenmarathon voor Oeganda
In samenwerking met Going Global van
stichting Edukans werd er dit jaar geen bazaar
maar een lessenmarathon georganiseerd.
Bov enbouwleerlingen volgden een nacht lang
lessen en workshops, die allemaal ov er
Oeganda gingen. Er werden Afrikaanse tassen
gemaakt, bananencakes gebakken, quizzen
gespeeld en film s gekeken ov er de Aidsproblematiek in Afrika. Het was een hele
gezellige, verm oeiende en leerzame av ond.
Het ingezamelde geld, dat werd opgehaald
door sponsoring van de leerlingen, ging naar
Oeganda. In totaal is werd er m eer dan 15.000
euro opgehaald! Ook ging er een leerling van
het Ulenhofcollege naar Oeganda om daar mee
te helpen met projecten. Die uitverkorene was
Roelof Lovink (H5).
- 24 -
- 25 -
Crea Bea
Op onze school zitten heel veel creatieve leerlingen,
daarvan zijn de resultaten te zien door de hele school.
Dankzij CKV-dagen en het vak handvaardigheid kunnen
wij genieten van deze mooie kunstwerken.
- 26 -
- 27 -
‘Raed je Plaetje’
Vroeger… ja, vroeger was alles bet er. Toen
best ond er nog écht goede muziek, k ostte een
fles priklim onade een gulden en m ocht je n og
gewoon m et paard en wagen naar school.
Dat vroeger werkelijk alles beter en m ooier
was, is ook duidelijk te zien op deze fot o’s.
Zijn het geen plaatjes?
De knappe jongelingen op deze pagina’s zijn - in
alfabetische v olg orde - de dam es: De Bruin,
De Bundel, Van Eldik, Hakvoort, Hogen Esch,
Lamers, Meij, Niemeijer, Peters, Schol, Smeets,
De Valk en Wargerink en de heren: Dibbets,
Dijkstra, Gijsbers, Keizer, Kremer, Lubbers,
Nagengas t, Ribbers, Saalm ink, Salem ink en
Swijtink.
Wie is wie? Doe m ee aan het
Oud-Hollandsche ‘Raed je Plaetje’.
- 28 -
- 29 -
Europa in
Bloedpap en buikdansen
De hav o-leerlingen maakten sam en m et m w. De Bundel en dhr. Hubbers in
Ry azan kennis m et de ty pische Russische gastvrijheid. Zo werd m enig leerling
bij het ontbijt v errast m et een bordje koude bloedpap en een stuk wor st waar
de HEMA nog een puntje aan kan zuigen. In Mosk ou ontdekten zij dat de
ou de communistische cultuur door sommige Russen n og hoog in het v aandel
wordt geh ouden. Ruben Klaassen had het geluk dat hij de oud-leider van de
USSR, Lenin tegen het lijf liep (hij is niet dood, hij leeft !). Er werd geschaatst,
gebuikdanst, geflirt en gezoend, gelachen en gehuild (alleen bij het afscheid).
Al m et al: een ervaring om nooit te v ergeten.
- 30 -
- 31 -
EuropaNoord,
in Zuid en daar tussenin
Havo-leerlingen in Molde (Noorwegen),
Bilbao (Spanje) en Arras (Frankrijk).
- 32 -
- 33 -
Biologie in de praktijk
Dubbel geslaagd
Het fruitvliegjespracticum met biologie. Vliegjes verdov en,
uitschudden, tellen en later op de vensterbank weer laten
bijkom en: de leerlingen van 6 vwo waren er maar druk mee.
En in decem ber gingen alle leerlingen uit 6 vwo en 5 havo, die
biologie hadden, naar het natuurpark Buurserzand in
Ov erijssel. Hier kregen ze een rondleiding
door de heidevelden waar
nog heel zeldzam e
jeneverbessen stonden,
interessant!
Ook dit jaar is het bij een aantal
families dubbel feest.
Deze broers en zussen deden
nam elijk samen examen.
Roman en Simon Meutstege
Sharon en Yanick Hollander
Fieke en Merijn de Ruijter
Marco en Wendy Schreurs
Paul en Michelle Hieltjes
Wouter en Laura Bruggink
Anouk en Sjoerd Raterink
- 34 -
- 35 -
Polygonen & pauzes
met stroopwafels en broodjes kroket
Op 23 novem ber 2007 was er weer zo’n regenachtige vrijdag waarop we ons acht uur lang m ochten vermaken met wiskunde. Gelukkig waren er de nodige voedselv oorzieningen getroffen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
De leerlingen met wiskunde A hielden zich bezig m et het effectief indelen van een werkdag: veel korte
pauzes of een paar lange? Hoe blijven werknem ers het productiefst?
De B-dag ging over polygonen, kapen, zijden, diagonalen, zelfdoorsnijdingen en triangulaties.
Sommigen zagen om vier uur door de hoeken het bos niet meer, maar bijna iedereen werd beloond met
een m ooi cijfer 9 en een broodje kroket).
L: Niek Jaspers
O: Feike Politiek, Robin Swijtink en
Roelof Lovink
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
8.
9.
11.
12.
B: Anneke Waanders en Marjolein Driessen
R: Derk Stortelder en Simon Meutstege
13.
13.
12.
- 36 -
Gijs Thus
Maaike Baan en Rik
Ebbers
Martijn Backus
Christie Langeveld en
Merijn de Ruijter
Çagla Bakirhan
Ande Bosman
Emiel Klijnsma, Jasper
Horstman en Sjoerd
Raterink
Louelle Groot Roessink
en Tamara Wassink
Martijn Maatman en
Giel Stam
Arjen Lubbers
Nick te Roller en Johan
Manschot
Linda Roekevisch,
Frank Hofs en Brechtje
Hoegen
- 37 -
Run-Bike-Rain
Ook onder de paraplu niet dr oog: Sjoerd Raterink,
Jasper Hors tman, Peter Esker, Mathijs ten Brinke
en Chris Jongsma
Dhr. Van Klompenburg wijst de weg
Op 3 oktober 2007
m ocht V6 de Run-BikeRun organiseren. En al
wordt er daarbij al sinds
jaren niet m eer gezw omm en, dit keer was
iedereen t och g oed nat.
De regen v iel v an net na
de start totdat iedereen
gefinisht was, niet s en
niemand bleef
gespaard.
Mathijs Rues ink m et de frisdrank
Mark Geurtsen finisht als eer ste in de categorie prestatie
En weer wint het Ulenhof de Run-Bike-Run, m et
Roelof Lovink als eerst e in de wedstrijdcateg orie
Marjolein Driessen en Inge Lenselink
Guido van Capelleveen gehuld in regenpak
Thom Ewes en Jurgen Hebbink zorgen v oor water en energie
- 38 -
- 39 -

Vergelijkbare documenten

blz. 1 t/m 50

blz. 1 t/m 50 schoolplein; leerlingen hebben hun inbreng gehad in de v ormgev ing van het nieuwe brugklasgebouw. Vraag aan je jongere broertjes en zusjes of ze er tev reden ov er zijn! Hoewel jullie er niet m ee...

Nadere informatie