Voorbeeldcurricula bij de herziene kwalificatiedossiers

Commentaren

Transcriptie

Voorbeeldcurricula bij de herziene kwalificatiedossiers
Voorbeeldcurricula
bij de herziene
kwalificatiedossiers
van, voor én door het onderwijs
Colofon
Redactie
Projectgroep implementatietoets en voorbeeldcurricula Btg ESB&I:
Yvon van der Steenhoven (MBO raad)
Bert Ubels (Stichting Praktijkleren)
Ellen Versantvoort (Stichting Praktijkleren)
Geerte Binnema (ECABO)
Kirsten Wittenberg (ECABO)
Met speciale dank aan Ria Nienhuis-Snel van ECABO voor
de visualisatie van de voorbeeldcurricula
Tekst bijsluiter:
Jos van Asperen Tekst en Concept (www.jostekst.nl)
Vormgeving:
De Bladenkamer | grafisch ontwerpers, Zwolle
November 2014
Inhoudsopgave
Voorwoord 3
Bijsluiter bij de voorbeeldcurricula: Een toelichting op het ontstaan en gebruik van de voorbeeldcurricula
4
Voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen 10
Voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen 14
Voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening 18
Voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen 22
Voorbeeldcurriculum Commercie 26
Voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen 32
Voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer 36
Voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen 40
Voorbeeldcurricula orde en veiligheid 43
Bijlage 1: Lijst van onderwijsinstellingen en bedrijven die hebben deelgenomen aan de curriculumsessies en
lijst van procesbegeleiders curriculuminstrument en secretariële ondersteuning
44
3
4
Voorwoord
In 2011 besloot de minister van Onderwijs dat het middelbaar beroepsonderwijs een nieuwe koers in moest slaan.
Het bijbehorende actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ houdt mbo-colleges tot de dag van vandaag bezig. De
afgelopen 3 jaar werd als uitvloeisel van dit actieplan een nieuwe kwalificatiestructuur ontwikkeld. Het aantal
kwalificaties werd drastisch teruggebracht en de dossiers werden dunner. Scholen dienen hun opleidingen
uiterlijk per september 2016 op deze nieuwe leest te schoeien. Vanaf september 2015 mogen scholen al
experimenteren met de nieuwe kwalificatiedossiers.
In aanloop naar september 2016 hebben vertegenwoordigers van scholen en leerbedrijven uit het hele land
de afgelopen anderhalf jaar voorbeeldcurricula ontwikkeld voor de meeste nieuwe dossiers uit de domeinen
economisch-administratieve beroepen, sociaal-juridische dienstverlening, orde en veiligheid & ICT (ESB&I).
In totaal zijn er 38 curriculumsessies gehouden op 34 verschillende roc’s, waaraan 568 deelnemers uit onderwijs
én regionaal bedrijfsleven hebben deelgenomen (420 docenten, 148 praktijkopleiders). Een fantastische opkomst
die getuigt van grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van het onderwijs. De driehoek Bedrijfstakgroep ESB&I
(MBO Raad), ECABO en Stichting Praktijkleren begeleidde dit proces, dat tevens als implementatietoets/
gebruikerstest van de nieuwe dossiers diende. Naast voorbeeldcurricula en een oordeel over de dossiers leverde
dit proces mooie dialogen en begrip op tussen docenten en praktijkopleiders van leerbedrijven over de inrichting
van het opleidingsprogramma. Een resultaat waar we met zijn allen trots op kunnen zijn!
Inmiddels beginnen veel scholen met het ontwikkelen van nieuw onderwijs of zij bereiden zich anderszins al voor
op de nieuwe kwalificatiestructuur. Bijgaand boekje kunt u gebruiken bij het inrichten van uw eigen onderwijs
volgens de nieuwe kwalificatiestructuur. Het biedt u inzicht in de voorbeeldcurricula, de wijze waarop die tot
stand kwamen en hoe u ze optimaal kunt benutten. Mocht u meer willen weten over de voorbeeldcurricula dan
kunt u terecht op de websites van de drie samenwerkingspartners (www.mboraad.nl/esbi , www.ecabo.nl,
www.stichtingpraktijkleren.nl). Daar vindt u de uitgebreide toelichtingen bij de voorbeelden. Op de site van
Stichting Praktijkleren leest u te zijner tijd ook op welke manier hun leer- en examenproducten gebruikt kunnen
worden in de curricula.
Tenslotte willen wij op deze plaats nog eens alle vertegenwoordigers van scholen en leerbedrijven bedanken die
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de voorbeeldcurricula. Wij wensen u de komende jaren veel succes
bij het implementeren van de nieuwe kwalificatiestructuur.
De stuurgroep project implementatietoets en voorbeeldcurricula btg ESB&I:
Gerrit Vreugdenhil (voorzitter btg ESB&I)
Wim Streumer (directeur kenniscentrum ECABO)
Peer van Summeren (voorzitter Stichting Praktijkleren)
5
Bijsluiter bij de voorbeeldcurricula
U gaat aan de slag met de voorbeeldcurricula die de Bedrijfstakgroep ESB&I in samenwerking met ECABO en Stichting
Praktijkleren aanbiedt. De bijsluiter is bedoeld om u optimaal voordeel uit de voorbeeldcurricula te laten halen.
Wat kunt u in deze bijsluiter lezen?
•
•
•
•
•
•
Waarom een voorbeeldcurriculum?
Waar komt het voorbeeldcurriculum vandaan?
Hoe ziet het voorbeeldcurriculum eruit?
Hoe kunt u het voorbeeldcurriculum optimaal benutten?
Wat zijn de cruciale beslismomenten?
Daar waar relevant verwijzen we naar een praktisch boekje van twee ECABO-adviseurs1).
Waarom een voorbeeldcurriculum?
In 2012 startte de ESB&I met een project Implementatietoets dat verschillende doelen verenigde:
1. De implementatie van het onderwijskundig kader van de btg
2. Ondersteuning bij het voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen als uitvloeisel van het Actieplan Focus op
vakmanschap
3. Bijdragen aan de landelijke implementatietoets van herziene kwalificatiedossiers
Onderwijskundig kader ESB&I
In 2010 kwam de btg ESB&I een onderwijskundig kader voor haar opleidingen overeen. In dit kader formuleerden
de opleidingen 18 gezamenlijke richtlijnen voor goed onderwijs en een goede onderwijsorganisatie.
Als handreiking bij de toepassing van deze richtlijnen bevat het onderwijskundig kader ook de zogenaamde
opleidingscyclus. Dit is een beschrijving van het hele proces vanaf de analyse van het beroepsbeeld (KD) via
de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en examinering tot de evaluatie en verbetering daarvan.
Focus op vakmanschap
In dezelfde periode initieerde de overheid het actieplan Focus op Vakmanschap. Twee belangrijke onderdelen
daarvan vormen (1) de aangescherpte ureneisen voor zowel onderwijs als bpv en (2) de inkorting van niveau-4opleidingen naar drie jaar. Deze en andere aspecten uit Focus op Vakmanschap zijn inmiddels als wetswijziging
ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van
de bekostiging van het beroepsonderwijs vastgelegd.
Landelijke implementatietoets
In 2011 startte de herziening van de kwalificatiestructuur, onderdeel van het actieplan Focus op Vakmanschap.
In dat kader organiseerden de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad in 2012 en 2013 zogenaamde implementatietoetsen. Die toetsen moesten de praktische bruikbaarheid van de herziene kwalificatiedossiers voor onderwijs
en examinering aantonen. De btg ESB&I besloot deze toets te incorporeren in een project waarin zowel de
implementatie van het onderwijskundig kader als de ureneisen uit FoV aan de orde waren. Kern van dat project was
de totstandkoming van zogenaamde voorbeeldcurricula op basis van de herziene dossiers. In het project werkte de
btg ESB&I nauw samen met ECABO en Stichting Praktijkleren.
Waar komt het voorbeeldcurriculum vandaan?
Bij de totstandkoming van voorbeeldcurricula waren scholen en bpv-bedrijven intensief betrokken. De
samenwerkingspartners ESB&I, ECABO en Stichting Praktijkleren waren actief in de begeleiding van schoolteams
en werkgroepen. Onderstaande figuur toont hoe een voorbeeldcurriculum tot stand kwam.
Curriculuminstrument
voorbereiden (analyse
KD)
>
Schoolsessies (KD
verkennen en globaal
curriculum plannen)
Werkgroepsessie
(dilemma’s oplossen en
keuzes onderbouwen)
Klankbordsessies
(docentendagen en
kenniskringen)
6
1)
>
Voorbeeldcurriculum
afronden en publiceren
plannen)
Geerte Binnema en Kirsten Wittenberg: Ontwerpen van een praktijkgericht curriculum - Handreiking voor curriculumbouwers. Amersfoort (ECABO) 2010.
Voorbereiding schoolsessies
Het proces begon met een analyse van het (herziene) kwalificatiedossier door ECABO-adviseurs. Die analyse
resulteerde in een globale weergave van het KD op kaartjes, de curriculumonderdelen. Wilt u meer weten over
deze taak- en inhoudsanalyse? Lees dan Binnema en Wittenberg (2010), §2.3 en §2.4. De kaartjes vormden
samen met een aantal “spelregels”, een speelveld en de begeleiding, het curriculuminstrument. Het instrument
bevat kaartjes met curriculumonderdelen voor
• Bpv (stages)
• Werkprocessen (praktijk van het beroep)
• Examenonderdelen (praktijk- en theorie-examens)
• Ondersteunende kennis en vaardigheden (waaronder Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan &
burgerschap).
Curriculuminstrument toepassen: schoolsessies
Het curriculuminstrument is feitelijk een serious game voor ontwikkelteams van docenten en praktijkopleiders.
Het werd tijdens de zogenaamde schoolsessies door verschillende schoolteams gebruikt om een heel curriculum
van twee of drie jaar te plannen. Daarbij hield men rekening met de richtlijnen van het onderwijskundig kader en
de (uren)eisen van Focus op Vakmanschap. Bij elke schoolsessie waren praktijkopleiders van bpv-bedrijven uit de
betreffende regio aanwezig. Op die manier maakten de teams niet alleen “spelenderwijs” kennis met het herziene
KD, maar keken docenten en praktijkopleiders ook intensief bij elkaar in de keuken en leerden zo beter elkaars
mogelijkheden en voorkeuren kennen. De schoolsessies werden steeds begeleid door adviseurs van ECABO.
Werkgroepsessie
De schoolsessies leverden behalve een globaal curriculum natuurlijk ook allerlei vragen en dilemma’s op die
verder uitgezocht moesten worden. Dat was de taak van de zogenaamde werkgroepen. Die bestonden uit
vertegenwoordigers vanuit de verschillende schoolsessies; docenten uit verschillende regio’s dus. Zij bogen
zich over de vragen en dilemma’s vanuit de schoolsessies. Doel was: één samenhangend voorbeeldcurriculum
te ontwerpen. De uitkomsten van de werkgroepsessie werden door de samenwerkingspartners verwerkt tot
een voorbeeldcurriculum. In een toelichting werden ook de overwegingen opgenomen die de schoolteams en
werkgroepen tot bepaalde keuzes brachten.
Wilt u meer weten over de opzet van een globaal curriculum? Lees dan Binnema en Wittenberg (2010), §2.6.
Klankbordsessies en publicatie
Voordat de voorbeeldcurricula voor alle scholen toegankelijk werden, hebben we ze eerst voorgelegd aan
docenten tijdens docentendagen en kenniskringen. De centrale vraag was daar steeds: is het voorbeeldcurriculum
duidelijk en uitvoerbaar? Het antwoord daarop was vaak positief. Er waren soms ook kritische vragen over de
gemaakte keuzes van collega’s. Dat was goed, want de voorbeeldcurricula zijn niet voorschrijvend, maar juist
bedoeld om de dialoog over het ontwerpen van opleidingen te stimuleren en afgewogen keuzes te maken.
Na deze klankbordsessies zijn de documenten voor de voorbeeldcurricula definitief vormgegeven en in dit boekje
gepubliceerd.
Wat is het voorbeeldcurriculum en hoe ziet het eruit?
Een voorbeeldcurriculum is een globaal opleidingsplan met een uitgebreide toelichting. In dit plan is het
onderwijs en de examinering voor de profielen in grote lijnen voor alle opleidingsjaren uitgewerkt, en wel op
de verschillende niveaus binnen een dossier. De toelichting gaat vooral in op de ontwerpkeuzes.
Het is een “praatstuk” voor schoolteams en hun bpv-bedrijven. Zij kunnen het gebruiken als start van de
aanpassing van hun eigen opleidingsprogramma (zie ook de paragraaf Hoe kunt u het voorbeeldcurriculum
optimaal benutten?).
Het voorbeeldcurriculum bestaat concreet uit een grafische voorstelling van het opleidingsplan van een
kwalificatiedossier met per kwartaal:
• Bpv-perioden
• Binnenschools onderwijs per werkproces
• Ondersteunende kennis en vaardigheden
• Examenonderdelen (kwalificerende toetsen: praktijkexamens en kennisexamens)
7
De grafische voorstelling gaat vergezeld van een beknopte toelichting met de belangrijkste ontwerpkeuzes.
Een uitgebreide toelichting, inclusief een globale verantwoording van de uren is beschikbaar op de website van
de drie samenwerkingspartners.
Dossierbrede startperiode
Bij de planning van elk curriculum is ook gekeken naar een eventueel dossierbrede startperiode per KD.
Een periode dus waarin de studenten van verschillende profielen binnen een dossier gezamenlijk onderwijs
genieten. Meestal gaat het om onderwijs in die werkprocessen, kennis en vaardigheden die alle profielen
gemeenschappelijk hebben en die als het ware de basis van de beschreven beroepen vormen. De meeste
voorbeeldcurricula kennen zo’n dossierbrede startperiode. Het voordeel daarvan is onder meer dat studenten
in deze periode kennis kunnen maken met de verschillende profielen en niveaus van het dossier. Daarbij is wel
belangrijk dat studenten ook echt aan opdrachten kunnen werken in die verschillende beroepscontexten. Na deze
periode kan een overwogen keuze voor het profiel gemaakt worden.
Hoe kunt u het voorbeeldcurriculum optimaal benutten?
De voorbeeldcurricula zijn gemaakt op een manier die past in het onderwijskundig kader dat de btg ESB&I
sinds 2010 heeft afgesproken. Bovendien is rekening gehouden met de nieuwe wettelijke eisen (FoV). Het
voorbeeldcurriculum vormt daarmee een prima uitgangspunt voor de zorgvuldige (verdere) ontwikkeling van
uw opleiding.
Het voorbeeldcurriculum als startpunt van de ontwikkelactiviteiten
Het voorbeeldcurriculum is een globaal opleidingsplan dat u kunt gebruiken als startpunt voor de dialoog
binnen uw team. In die dialoog maakt het team aan de hand van het voorbeeld kennis met de inhoud van het
kwalificatiedossier. Bovendien maakt het team kennis met de ontwerpkeuzes en de ontwerpprincipes die aan het
voorbeeld ten grondslag liggen. Die kennis kan het team vervolgens weer inzetten om het voorbeeldcurriculum
aan te passen aan de eigen voorkeuren en uitgangspunten. Vervolgens kan het globale opleidingsplan meer in
detail uitgewerkt gaan worden.
Hoe past het voorbeeldcurriculum in een ontwikkeltraject?
Het onderwijskundig kader van de btg ESB&I formuleert richtlijnen voor goed onderwijs. In het betreffende
document staat als handreiking ook een opleidingscyclus uitgewerkt. Deze cyclus omvat het hele onderwijsproces
vanaf de analyse van het KD, via de ontwikkeling van het curriculum naar de uitvoering en evaluatie van het
feitelijke onderwijs en examinering.
1
5
4
Analyse kerntaken en
werkprocessen (KD)
Voo
rbe
eld
Evaluatie en verbetering
cur
Constructie
ricu examenplan
lum
Uitvoering onderwijs en
examinering
2
Constructie
onderwijsplan
Uitwerking binnenschools
onderwijs en examinering
Uitwerking buitenschools
onderwijs en examinering
3
Bovenstaand plaatje laat zien hoe het voorbeeldcurriculum in de opleidingscyclus past. De grijze ovaal bestrijkt
niet de hele eerste twee stappen uit die cyclus. Dat laat zien dat er nog wat werk te verrichten valt voordat u naar
de derde stap kunt.
Maar hoe kunt u als team het voorbeeld dan gebruiken? Het voorbeeldcurriculum is een goed doordacht
curriculumontwerp op hoofdlijnen dat schoolteams helpt om hun eigen ontwerpproces te versnellen. Het gaat
erom dat u aan de hand van dit concrete voorbeeld met elkaar gaat nadenken over hoe uw curriculum er uit moet
gaan zien, rekening houdend met uw voorkeuren, uw (organisatorische) mogelijkheden en beperkingen (en niet
te vergeten: die van uw bpv-bedrijven!) én met de eisen van Fov en de nieuwe KD’s.
8
Misschien is uw eerste reactie op het voorbeeld: “Daar klopt geen zier van. Wij doen dat hier heel anders!” Dat
is een goede eerste stap, zolang die maar gevolgd wordt door een serieuze bestudering van de keuzes die door
collega’s van andere scholen zijn gemaakt. In de toelichting bij het voorbeeldcurriculum kunt u precies nalezen
wat hen ertoe heeft gebracht het curriculum juist zo in te richten. Door het voorbeeldcurriculum serieus te nemen
als een set weloverwogen inhoudelijke en onderwijskundige ontwerpkeuzes, zal uw schoolteam niet alleen
“spelenderwijs” in het nieuwe KD thuis raken maar bovendien een aantal eerder gemaakte eigen ontwerpkeuzes
scherper in het vizier krijgen en wellicht zelfs willen bijstellen. Die doordachte keuzes - en de gedragenheid ervan
binnen uw team - bepalen de uiteindelijke vorm en kwaliteit van uw curriculum.
Samenvattend: Tips voor nuttig gebruik
1. Betrek uw bpv-bedrijven bij uw ontwikkelactiviteiten. De praktijkopleiders maken immers deel uit van uw
opleidingsteam!
2. Maak het voorbeeldcurriculum startpunt voor besprekingen in het voltallige team. Laat teamleden hun
vragen en kritiek telkens zoveel mogelijk relateren aan het beroepsbeeld (KD) en/of de ontwerpkeuzes
(zie de toelichting bij het voorbeeldcurriculum). Stimuleer discussie, zolang deze het inzicht in het beroep en
de achtergronden van de keuzes vergroot.
3. Streef met het team naar een gemeenschappelijk beroepsbeeld waartoe de opleiding moet leiden.
Een zorgvuldig gedeeld beroepsbeeld geeft het ontwikkelproces en de daaruit voortkomende
opleidingsactiviteiten focus. Naarmate dit beeld expliciet is en breed gedragen wordt door docenten en
bpv-bedrijven, staan de latere ontwerpkeuzes op een steviger fundament en ontstaat er een effectievere
opleiding.
4. Geef het team de ruimte voor alternatieve keuzes en help ze om de gevolgen daarvan voor het curriculum
consequent te doordenken.
5. Wilt u meer weten over de verdere detaillering van een curriculum, lees dan Binnema en Wittenberg (2010),
§3.
Wat zijn de cruciale ontwerpkeuzes?
Ontwerpkeuzes bepalen de vorm èn kwaliteit van een curriculum. Hoe bewuster u daarover beslist en hoe meer
het team (inclusief praktijkopleiders!) die beslissingen deelt en draagt, des te beter de opleiding. Bijgaand
overzicht van ontwerpkeuzes is gedestilleerd uit de toelichtingen bij de verschillende voorbeeldcurricula.
Algemene tip
Stimuleer bij elk antwoord op onderstaande vragen steeds de waarom-vraag: welke argumenten zijn er voor een
bepaalde keuze en in hoeverre wordt de argumentatie gedeeld door andere teamleden? Zo werkt u aan draagvlak.
Waartoe moet de opleiding idealiter leiden?
• Wat is ons gezamenlijke beroepsbeeld?
• Welke kwalificaties kenmerkt een startbekwame afgestudeerde?
Hoe is de globale vorm van ons curriculum?
• Inhoudelijk: werkprocessen (volgorde in beroepspraktijk), complexiteit (van makkelijk naar moeilijk) en/of
de mogelijkheden binnen de bpv-bedrijven als ordenend principe
• Onderwijskundig: concentrisch (met herhaling) of lineair/modulair
• Wel of geen dossierbrede startperiode? Hoe lang? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe beslissen we welke
student in welk profiel/niveau verder gaat?
Hoe plannen we de bpv?
• Lint- of blokstages; wel of geen terugkomdagen op school
• Wel of geen bpv in het eerste jaar?
• Alle stages bij hetzelfde bedrijf of juist niet?
• Wanneer en hoe betrekken we de bpv-bedrijven bij het ontwikkelproces?
Zoeken we geschikte bedrijven bij onze bpv-planning of is die planning een “gedragen compromis” tussen
de “ideale” competentieontwikkeling en de mogelijkheden van de bpv-bedrijven (bijvoorbeeld in een sector
met seizoensgebonden activiteiten)?
9
Wat doen we met de generieke competenties?
• Hoe programmeren we de generieke competenties Taal, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap? (rekening
houden met centrale examens)
• In hoeverre koppelen we het onderwijs in deze generieke competenties aan dat in de beroepscompetenties
(bijvoorbeeld taal bij secretarieel)? Welke onderdelen moeten los van de beroepspraktijk worden
geprogrammeerd?
Hoe houden we rekening met de aard van werkprocessen?
• Welke werkprocessen gelden voor meerdere profielen of zelfs meerdere kwalificatiedossiers? (dossierbreed
of -overschrijdend onderwijs)
• In hoeverre kunnen we dat onderwijs in hetzelfde tempo plannen of vergt elk niveau een eigen tempo?
• Hoe kunnen we de werkprocessen het beste programmeren? Hoe stemmen we de programmering van
binnenschools onderwijs en bpv-perioden optimaal op elkaar af?
• Welke beslismomenten onderscheiden we t.b.v. profielkeuze en welke criteria hanteren we daarbij?
Ondersteunende kennis en vaardigheden
• Welke K&V rekenen we tot het basisniveau en welke tot het gevorderde niveau?
• Welke K&V zijn ondersteunend en voorwaardelijk aan werkprocessen, welke minder direct?
• Welke K&V moeten we blijven herhalen, ook na examinering?
Examinering
Wat examineren we in de bpv? Wat zeker niet?
• Hoe stemmen we de examinering van ondersteunende kennis en vaardigheden optimaal af op de
examinering van werkprocessen?
• Hoe stemmen we de examinering op school optimaal af op de centrale examens (die liggen immers landelijk
vast)?
• Hoe kunnen we de examinering optimaal ondersteunen met formatieve toetsen? Welke onderdelen moeten
geëxamineerd worden? Hoe benutten we de mogelijkheden van ontwikkelingsgericht toetsen?
• Spreiden we de examens zoveel mogelijk over het hele curriculum of examineren we alles aan het eind?
•
Keuzetaken
Kunnen we het onderwijs en de examinering van keuzetaken als blok of lint programmeren? (afhankelijk van
aard en aantal)
• Spreiden we de examens zoveel mogelijk over het hele curriculum (lint) of examineren we alles aan het eind
(blok)?
•
Urenverdeling (Focus op Vakmanschap)
Voldoet onze planning van binnenschools onderwijs en bpv-perioden aan de ureneisen van Focus op
Vakmanschap?
•
Leer- en examenproducten
Welke producten van Stichting Praktijkleren kunnen we waar inzetten?
• Welke producten van onze bestaande opleiding(en) kunnen we waar inzetten?
•
10
11
Junior assistentaccountant
Bedrijfsadministrateur
Financieel administratief
medewerker
12









2
+ B1 K2 W2
+ B1 K2 W3
3
+
B1
K2
W4
+
B1
K2
W4
Kennisexamen
rekenvaardigh.
financieel
BPV 1
BPV 1
4
BPV 2
Kennisexamen
rekenvaardigheid
financieel
BPV 2
1
2
+ B1 K3 W1
+ B1 K3 W2
Kennisexamen
spreadsheet
Praktijkex.
B1 K1 + K2
BPV
Werkprocessen gezamenlijke periode
Werkprocessen Financieel administratief medewerker
Werkprocessen Bedrijfsadministrateur en Junior assistent-accountant gezamenlijk
Werkprocessen Bedrijfsadministrateur
Werkprocessen Junior assistent-accountant
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens (Proeve van bekwaamheid of examenproject)
Beslismomenten niveau 3/4 (voorlopig en definitief)
– Elementaire kennis BA
– Elementaire kennis BE
– Spreadsheet financieel
– Rekenvaardigheid financieel
– Nederlands
– Engels
– Rekenen
– Loopbaan en burgerschap
Incl. start K/V:
Keuzedeel: taal
B1 K1 W1
B1 K1 W2
B1 K1 W3
B1 K1 W4
B1 K2 W1
1
Jaar 1
P2 K1 W1
P2 K1 W2
P2 K1 W3
Kennisexamen
elem. BA
2
+ keuzedeel:
verdieping/
verbreding
Kennisexamen
elem. BA
Kennisexamen
elem. BE
Kennis BE
Kennis BA
Fiscale kennis
Praktijkexamen
B1 K3
P3 K1 W1
P3 K1 W2
P3 K1 W3
P3 K1 W4
Verplichte
centrale
examens
Kennisexamen
Kennis BA
Kennisexamen
Kennis BE
Verplichte
centrale
examens
Kennisexamen
Kennis BA
Kennisexamen
Kennis BE
Praktijkexamen
B1 K3
1
+ keuzedeel:
verdieping/
verbreding
Kennisexamen
elem. BE
4
Verplichte
centrale
examens
Kennisexamen
spreadsheet
3
+ B1 K3 W1
+ B1 K3 W2
Jaar 2
Profielen: Financieel administratief medewerker / Bedrijfsadministrateur / Junior assistent-accountant
Voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen
BPV 3
3
Instellingsexamens
Ne + En
BPV 3
Instellingsexamens
Ne + En
BPV 3
Instellingsexamens
Ne + En
Jaar 3
Praktijkexamen
P3 K1
Praktijkexamen
P2 K1
Praktijkex.
B1 K1 + K2
4
Keuzedeel
Kennisexamen
Fiscale
kennis
Keuzedeel
Kennisexamen
Fiscale
kennis
Keuzedeel
13
Rekenvaardigheid
•
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
hij niveau 4 aankan via BPV 1 en 2, terugkomdagen op school en via kennisexamen
– Oktober jaar 2: definitieve beslismoment voor niveau 3 of 4.
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
– Mei jaar 1: eerste beslismoment voor niveau 3 of 4. Bij twijfel naar 4: bewijzen dat
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
Dossierbreed opleiden: tot mei jaar 1 of oktober jaar 2.
•
aspecten bij.
daar voor het profiel Junior assistent-accountant een aantal specifieke accountancy-
Kennis BE, kennis BA en Fiscale kennis starten in periode 4 van jaar 2. Vanaf jaar 3 komen
Praktijkleren.
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
•
Opleidingsmodel: concentrisch (werkprocessen uitbouwen tot einde opleiding).
•
Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
 Kennis en vaardigheden
Bpv 3: basiskerntaken 1, 2 en 3 en profielkerntaak (900 uur minus bpv 2).
•
 Planning werkprocessen
Bpv 2: bij hetzelfde bedrijf, basiskerntaken 1 en 2 (16-20 weken).
•
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
Bpv 1: Oriënteren en inwerken (4-8 weken).
leervragen van de student (liefst in overleg met praktijkopleider bepaald).
•
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
Lintstages van 3 à 4 dagen/week, op terugkomdagen is er aandacht voor individuele
•
– Algemene houdingsaspecten (samenwerken, initiatief durven nemen, lerende houding).
•
Profielkerntaak bij voorkeur in leerbedrijf, anders d.m.v. examenproject.
•
Basiskerntaak 3 bij voorkeur in leerbedrijf, anders d.m.v. examenproject.
•
voor de volgende onderwerpen:
– Zakelijk communiceren (klantcontacten, telefoneren, e-mail intern en extern).
Basiskerntaken 1 en 2 in het leerbedrijf (m.u.v. B1 K2 W3, advies: vaardigheidsexamen).
•
Op verzoek van bedrijven wordt extra aandacht gevraagd in de voorbereiding op de stage
•
 Examinering kerntaken
 Voorbereiding op bpv
gevallen op het moment van examinering.
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting Financieel administratieve beroepen
Overzicht van het kwalificatiedossier
Financieel administratieve beroepen
Naam profiel
Mbo-niveau
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
3
Nee
Vakopleiding
P2
4
Nee
Middenkaderopleiding
P3
4
Nee
Middenkaderopleiding
Financieel administratief medewerker
Bedrijfsadministrateur
Junior assistent-accountant
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
B1 K1
Controleert en bewerkt dagboeken
B1 K2
Verricht activiteiten voor het debiteuren- en
crediteurenbeheer
B1 K3
Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties
14
B1 K1 W1
Controleert en bewerkt het inkoopboek
B1 K1 W2
Controleert en bewerkt het verkoopboek
B1 K1 W3
Controleert en bewerkt het bankboek
B1 K1 W4
Controleert en bewerkt het kasboek
B1 K2 W1
Voert stamgegevens in en bewerkt deze
B1 K2 W2
Stelt facturen op en controleert deze
B1 K2 W3
Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor
de invordering
B1 K2 W4
Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor
de fiattering van inkoopfacturen
B1 K3 W1
Beheert en controleert een urenregistratie
B1 K3 W2
Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve
gegevens
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 Financieel administratief medewerker
Geen extra kerntaken en werkprocessen
P2 Bedrijfsadministrateur
P2 K1
Verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en de belastingaangifte
P2 K1 W1
Verricht boekingen in het memoriaal
P2 K1 W2
Bereidt de periodeafsluiting voor
P2 K1 W3
Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting
P3 K1 W1
Richt het dossier in van een nieuwe klant
P3 K1 W2
Controleert en/of verricht memoriaalboekingen
P3 K1 W3
Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de
samenstellingsopdrachten
P3 K1 W4
Treft voorbereidingen voor de aangiften omzetbelasting
P3 Junior assistent-accountant
P3 K1
Verricht werkzaamheden t.b.v. samenstellingsopdrachten en belastingaangiften
15
Managementassistent /
Directiesecretaresse
Secretaresse
16







2
+ B1 K1 W5
+ B1 K2 W3
3
BPV 1
BPV 1
4
+ B1 K2 W5
BPV 2
+ B1 K2 W5
BPV 2
1
2
P2 K1 W1
P2 K1 W2
P2 K1 W3
+ B1 K2 W2
+ B1 K2 W6
+ B1 K2 W2
+ B1 K2 W6
BPV
Werkprocessen gezamenlijke periode
Werkprocessen Secretaresse
Werkprocessen Managementassistent/directiesecretaresse
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens (Proeve van bekwaamheid of examenproject)
Beslismoment niveau 3/4 (voorlopig en definitief)
– Plannen en
organiseren
– Communicatieve
vaardigheden
– E-skills
– Repro- en
communicatie middelen
– Nederlands voor
beroep
– Engels voor beroep
– Rekenen voor
beroep
– Loopbaan en
burgerschap
Kennis en
vaardigheden:
Keuzedeel
B1 K1 W1
B1 K1 W2
B1 K1 W3
B1 K1 W4
B1 K2 W1
B1 K2 W4
1
Jaar 1
Profielen: Secretaresse, Managementassistent/directiesecretaresse
Voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen
P2 K2 W3
P2 K2 W4
Jaar 2
3
P2 K2 W1
P2 K2 W2
4
Instellingsexamens
Ne + En
Instellingsexamens
Ne + En
1
Verplichte centrale
examens
Ne, En, Re
Keuzedeel
Praktijkexamen
B1 K2
Verplichte centrale
examens
Ne, Re
2
Jaar 3
3
BPV 3
Praktijkexamen
P2 K1 K2
Praktijkexamen
B1 K1
Keuzedeel
Praktijkexamen
B1 K1
B1 K2
BPV 3
4
17
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
•
•
Bpv 1: werkervaring opdoen.
Bpv 2: basiswerkprocessen leerjaar 1, maar op complexer/zelfstandiger niveau, kan bij
hetzelfde bedrijf als bpv 1 (+/- 300 uur).
•
•
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
i.v.m. praktijkexaminering in deze periode.
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
•
Opleidingsmodel: concentrisch (werkprocessen herhalen en uitbouwen tot einde opleiding)
Let op!: basis niveau 3 ≠ basis niveau 4 > kleine verschillen in beheersingsvoorschrift
Dossierbrede opleidingsperiode: tot mei jaar 1 of november jaar 2.
Bpv 1 en 2 kunnen gebruikt worden om te kijken in hoeverre de student de capaciteit heeft
voor niveau 4.
•
•
Praktijkleren.
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
 Kennis en vaardigheden
Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Bpv 3: werkprocessen op eindniveau (+/- 600 uur), advies: flexibel rooster schooldag
accommodaties en facturen & declaraties.
 Planning werkprocessen
•
Profieltaken niveau 4 op school, aan het einde van leerjaar 3.
•
Lintstages: 4 dagen/week + 1 schooldag voor Nederlands, Engels, rekenen en reflectie.
•
Basistaken 1 en 2 idealiter in laatste bpv, eventueel m.u.v. relatienetwerk, reizen &
 Examinering kerntaken
 Bpv
gevallen op het moment van examinering.
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting Secretariële beroepen
Overzicht van het kwalificatiedossier
Secretariële beroepen
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
3
Nee
Vakopleiding
P2
4
Nee
Middenkaderopleiding
Secretaresse
Managementassistent/directiesecretaresse
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
B1 K1
Voert taken rondom informatiemanagement uit
B1 K2
Voert taken rondom planning en organisatie uit
18
B1 K1 W1
Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling
B1 K1 W2
Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatieuitwisseling
B1 K1 W3
Onderhoudt het relatienetwerk
B1 K1 W4
Voert administratieve taken uit
B1 K1 W5
Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief
B1 K2 W1
Beheert de agenda
B1 K2 W2
Organiseert bijeenkomsten
B1 K2 W3
Maakt verslag en handelt vergaderzaken af
B1 K2 W4
Ontvangt bezoekers
B1 K2 W5
Regelt reizen en accommodaties
B1 K2 W6
Handelt facturen en declaraties af
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 Secretaresse
Geen extra kerntaken en werkprocessen
P2 Managementassistent/directiesecretaresse
P2 K1
Assisteert bij het verzorgen van de corporate
informatie
P2 K2
Voert financieel administratieve taken uit
P2 K1 W1
Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of
pr-materiaal
P2 K1 W2
Redigeert aangeleverde teksten
P2 K1 W3
Geeft voorlichting over de organisatie door aan derden
P2 K2 W1
Beheert kleine budgetten en handelt financiële zaken af
P2 K2 W2
Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt
leveringscondities op
P2 K2 W3
Houdt een projectadministratie bij en controleert deze
P2 K2 W4
Houdt een urenadministratie bij
19
Adviseur
Schadeverzekeringen
Adviseur
Bancaire Diensten
20







2
+ B1 K1 W2
+ B1 K2 W1
Wft Basis
(kennis)
+ Keuzedeel
3
1
BPV 2
2
BPV 2
Kennis Schadeverzekeringen particulier
+ advisering Schadeverzekeringen
particulier
+ B1 K2 W2
+ B1 K2 W3
+ B1 K2 W4
Wft Basis + B1 K2 W5
(praktijk)
BPV 1
4
BPV
Werkprocessen gezamenlijke periode
Werkprocessen Adviseur Bancaire Diensten
Werkprocessen Adviseur Schadeverzekeringen
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens
Beslismoment profielkeuze
Kennis en vaardigheden:
– Kennis van Financiële markten
– Kennis van Betalen & Sparen
– Nederlands
– Engels
– Rekenen
– Loopbaan en burgerschap
B1 K1 W1
1
Jaar 1
Profielen: Adviseur Bancaire Diensten / Adviseur Schadeverzekeringen
Voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening
Jaar 2
Wft Schadeverz.
particulier
(kennis)
3
Wft Schadeverzekeringen
particulier (praktijk)
+ P2 K1 W1
+ P2 K1 W2
Wft Schadeverzekeringen
particulier (praktijk)
+ P1 K1 W1
+ P1 K1 W2
4
Verplichte
centrale ex.
Ne, En, Re
Verplichte
centrale ex.
Ne, En, Re
Kennis Schadeverzekeringen zakelijk +
advisering
+ P2 K1 W3
+ P2 K1 W4
+ P2 K1 W5
Kennis Consumptief krediet
+ advisering
+ P1 K1 W3
+ P1 K1 W4
1
2
3
Keuzedeel
Keuzedeel
Wft Schadeverzekeringen
zakelijk (praktijk)
BPV 3
Instellingsexamens
Ne + En
Wft Schadeverzekeringen
zakelijk (kennis)
4
Wft consumptief
krediet (praktijk)
BPV 3
Instellingsexamens
Ne + En
Wft consumptief
krediet (kennis)
Jaar 3
21
deelnemer moet kennen en kunnen. Het Wft Basis examen bestaat uit brede kennis van
alle onderdelen financiële dienstverlening. Praktisch gezien gaat het om het informeren van
Bpv 1 = 5 dagen/week gedurende 8 weken = 320 uur.
Bpv 2 = 3 dagen/week, eventueel bij hetzelfde bedrijf, focus op school op Basiskerntaak 2
(schade).
•
•
Opleidingsmodel: concentrisch (werkprocessen uitbouwen en herhalen tot einde opleiding).
Dossierbreed opleiden: tot einde leerjaar 2.
Planning conform volgorde KD (basis > profiel).
Start keuzedeel afhankelijk van inhoud (extra taal vanaf begin; specialisatie vanaf jaar 2 of 3).
Let op eventuele contextverschillen profielen in gezamenlijke opleidingsperiode.
•
•
•
•
•
 Planning werkprocessen
Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
Wft-Schadeverzekeringen Zakelijk.
De profielkerntaak van de Adviseur Schadeverzekeringen wordt geëxamineerd via
•
Praktijkleren.
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
 Kennis en vaardigheden
•
•
De profielkerntaak van de Adviseur Bancaire diensten wordt geëxamineerd via
•
plek te laten stagelopen.
Wft-Consumptief krediet.
Basiskerntaak 2 wordt geëxamineerd via Wft-Schadeverzekeringen Particulier.
Suggestie toekomst: continue bezetting leerwerkplek door 2e en 3e jaars beide op dezelfde
•
klanten en het beheren van de relatie (basiskerntaak 1).
•
Bpv 3 = 3 dagen/week, gedurende 20 weken = 480 uur.
•
Het Wft Basis examen of Wft-Basis vormt daarbij de zogenaamde ‘bodem’ van wat een
Kerntaken worden geëxamineerd via de Wft examens.
•
Blok- en lintstages. Leren op school en op stage afstemmen: bijv. m.b.v. simulaties op school.
•
•
 Examinering kerntaken
 Bpv
gevallen op het moment van examinering.
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting Financiële dienstverlening
Overzicht van het kwalificatiedossier
Financiële dienstverlening
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
4
Ja
Middenkaderopleiding
P2
4
Ja
Middenkaderopleiding
P3
4
Ja
Middenkaderopleiding
P4
4
Ja
Middenkaderopleiding
Adviseur Bancaire Diensten
Adviseur Schadeverzekeringen
Adviseur Inkomensverzekeringen
Adviseur Vermogen
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
22
B1 K1
Begeleidt klanten in de financiële
dienstverlening
B1 K1 W1
Informeert, verwijst en gaat de financiële relatie aan met
de klant
B1 K1 W2
Beheert de relatie en verleent service met betrekking tot
financiële diensten
B1 K2
Adviseert schadeverzekeringen aan
particuliere klanten
B1 K2 W1
Inventariseert de gegevens van de klant ten behoeve van
een advies over schadeverzekeringen particulier
B1 K2 W2
Stelt een risicoanalyse op ten behoeve van
schadeverzekeringen particulier
B1 K2 W3
Adviseert (en eventueel bemiddelt) een passende oplossing,
zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot
schadeverzekeringen particulier
B1 K2 W4
Beheert en houdt het advies actueel met betrekking tot
schadeverzekeringen particulier (nazorg)
B1 K2 W5
Begeleidt bij de schadebehandeling/claim met betrekking tot
schadeverzekeringen particulier
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 Adviseur Bancaire Diensten
P1 K1
Adviseert consumptief krediet
P1 K1 W1
Inventariseert de gegevens van de klant met betrekking tot
consumptief krediet
P1 K1 W2
Analyseert de gegevens en kredietbehoefte van de klant
P1 K1 W3
Adviseert een passende oplossing met betrekking tot
consumptief krediet
P1 K1 W4
Beheert en houdt het advies actueel met betrekking tot
consumptief krediet (nazorg)
P2 K1 W1
Inventariseert de gegevens van de klant ten behoeve van
een advies over schadeverzekeringen zakelijk
P2 K1 W2
Stelt een risicoanalyse op ten behoeve van
schadeverzekeringen zakelijk
P2 K1 W3
Adviseert (en eventueel bemiddelt) een passende oplossing,
zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot
schadeverzekeringen zakelijk
P2 K1 W4
Beheert en houdt het advies met betrekking tot
schadeverzekeringen zakelijk actueel (nazorg)
P2 K1 W5
Begeleidt bij schadebehandeling/claim met betrekking tot
schadeverzekeringen zakelijk
P3 K1 W1
Inventariseert de gegevens van de klant ten behoeve van
een advies over inkomensverzekeringen
P3 K1 W2
Stelt een risicoanalyse op ten behoeve van
inkomensverzekeringen
P3 K1 W3
Adviseert (en eventueel bemiddelt) een passende oplossing,
zowel financieel als organisatorisch, met betrekking tot
inkomensverzekeringen
P3 K1 W4
Beheert en houdt het advies met betrekking tot
schadeverzekeringen zakelijk actueel (nazorg)
P3 K1 W5
Begeleidt bij schadebehandeling/claim van
inkomensverzekeringen
P4 K1 W1
Inventariseert de gegevens van de klant met betrekking tot
vermogensadvies
P4 K1 W2
Stelt de risicoanalyse op ten behoeve van het
vermogensadvies
P4 K1 W3
Adviseert een passende oplossing, zowel financieel als
organisatorisch, met betrekking tot vermogen
P4 K1 W4
Beheert en houdt het vermogensadvies actueel (nazorg)
P2 Adviseur Schadeverzekeringen
P2 K1
Adviseert schadeverzekeringen aan zakelijke
klanten
P3 Adviseur Inkomensverzekeringen
P3 K1
Adviseert over inkomensverzekeringen
P4 Adviseur Vermogen
P4 K1
Adviseren over vermogen
23
Medewerker Human Resource
management (HRM)
Juridisch-administratief
dienstverlener
24







Kennisexamen
Basis:
– Privaatrecht
+
– Privaatrecht
– Bestuursrecht
– Personen- en
familierecht
2
Kennisexamen
Basis:
– Personen- en
familierecht
– Arbeidsrecht
3
Kennisexamen
Basis:
– Soc. Zekerheid en
sociale kaart
– Bestuursrecht
+ Burgerlijk
procesrecht (JAD)
4
2
BPV 1
3
Kennisexamen
Kennis:
– Arbeidsrecht (HRM)
– Arbeid, inkomen
en registratie
+ Instellingsexamen
Engels
+ Salarisadministratie
– Personeelswerk
HRM
+ P2 K1 W1
+ P2 K1 W3
Instellingsexamen
Engels
+ P1 K1 W1
Jaar 2
Kennisex.:
– Basis belasting recht
– Kennis Straf- en
strafprocesrecht
(JAD)
BPV 1
+ Organisatiekunde
1
BPV
Werkprocessen Juridisch-administratieve beroepen gezamenlijk
Werkprocessen Juridisch-administratief dienstverlener
Werkprocessen Medewerker human resource management (HRM)
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek ) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens (Proeve van bekwaamheid of examenproject)
Beslismoment profielkeuze
Kennisex.
Basis:
– Recht
– Inleiding recht
– Arbeidsrecht
– Sociale zekerheid
en sociale kaart
– Nederlands
– Engels
– Rekenen
– Loopbaan en
burgerschap
Kennis en
vaardigheden:
+ Keuzedeel extra mvt
B1 K1 W1, B1 K1 W2
B1 K2 W1, B1 K2 W2
(+ JAD P1 K1 W2 voor context)
1
Jaar 1
Profielen: Juridisch-administratief dienstverlener / Medewerker Human Resource management (HRM)
Voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen
1
Kennisexamen
Kennis:
– Arbeidsmarkt,
re-integratie,
scholing
+ Keuzedeel
(verbreding/
verdieping)
Instellingsexamen
Nederlands
Kennisexamen
Kennis:
– Belastingrecht
context HRM
+ P2 K1 W2
Kennisex. Kennis:
– Bestuurs(proces) recht
– Burgerlijk proces recht
Kennisex. Kennis:
– Personen-, familie- Instellingsexamen
Nederlands
en erfrecht
+ Keuzedeel
(verbreding/
verdieping)
4
Verplichte centrale
examens Ne, En, Re
Kennisexamen:
– Personeelswerk
Verplichte centrale
examens Ne, En, Re
Kennisex. Kennis:
– Privaatrecht
(vermogensrecht)
– Goederenrecht
2
Jaar 3
Praktijkexamen
B1 K2
Praktijkexamen
B1 K2
3
BPV 2
BPV 2
Keuzedeel
Praktijkex.
B1 K1
P2 K1
Keuzedeel
Praktijkex.
B1 K1
P1 K1
4
25
Summatieve tentamens worden op school afgenomen.
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
•
•
examinering tentamens strafrecht, strafprocesrecht en belastingrecht, onderwijs in
werkprocessen en theorie-onderdelen lopen door.
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
Praktijkleren.
Dossierbreed opleiden: tot en met halverwege jaar 2.
Aandachtspunt: let bij aanbieden van onderwijs op contextverschillen tussen profielen en
op arbeidslogische samenhang van werkprocessen uit basis en profiel. Bijvoorbeeld bij
JAD: Typeren en interpreteren gegevens (B1 K2 W2) is inhoudelijk verbonden met Opstellen
juridische, financiële en fiscale documenten (P1 K1 W2).
•
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
•
Opleidingsmodel: concentrisch (werkprocessen uitbouwen tot einde opleiding).
•
Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
 Kennis en vaardigheden
Continue bezetting van een leerwerkplek (conform wens bedrijven).
 Planning werkprocessen
Bpv in jaar 3: periode 3 en 4 (20 weken (i.c.m. examens).
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
leerjaar 2 (voordeel: iets eerdere kennismaking praktijk)
•
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
Bpv in jaar 2: periode 1 en 2 (20 weken). Alternatief: 4 periode leerjaar 1 + 1 periode.
•
•
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Geen Bpv in jaar 1.
•
Indien dit niet mogelijk is binnenschools (d.m.v. examenprojecten).
•
Op terugkomdagen aandacht voor belangrijke activiteiten zoals theorie organisatiekunde,
e
Zoveel als mogelijk in de leerbedrijven d.m.v. Proeven van Bekwaamheid.
•
Lintstages: 4 dagen/week.
•
e
 Examinering kerntaken
 Voorbereiding op Bpv
gevallen op het moment van examinering.
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting Juridisch-administratieve beroepen
Overzicht van het kwalificatiedossier
Juridisch-administratieve beroepen
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
4
Nee
Middenkaderopleiding
P2
4
Nee
Middenkaderopleiding
Juridisch-administratief dienstverlener
Medewerker human resource management
(HRM)
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
26
B1 K1
Verzorgt klantcontact bij juridischadministratieve dienstverlening
B1 K1 W1
Verstrekt (juridische) informatie en advies
B1 K1 W2
Verwijst indien nodig intern en/of extern door
B1 K2
Verricht (juridische) dossierwerkzaamheden
B1 K2 W1
Beheert het (digitale) dossier
B1 K2 W2
Typeert en interpreteert gegevens t.b.v. vervolgprocedures
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 Juridisch-administratief dienstverlener
P1 K1
Behandelt (financieel) juridische aanvragen en
opdrachten
P1 K1 W1
Verzamelt en registreert gegevens t.b.v. vervolgprocedures
P1 K1 W2
Stelt standaarddocumenten op c.q. vult ze in
P2 Medewerker human resource management (HRM)
P2 K1
Verricht de personeels-administratie en
ondersteunt bij diverse HRM processen
P2 K1 W1
Verricht juridisch-administratieve ondersteuning bij HRM
processen
P2 K1 W2
Genereert in opdracht managementinformatie
P2 K1 W3
Verricht (administratieve) ondersteuning t.b.v. de
salarisadministratie
27
(Junior) accountmanager
Commercieel medewerker
28
2







+ B1 K2 W2
+ B1 K3 W3
+ B1 K3 W4
3
BPV 1
4
BPV 2
1
2
Specialistische
kennis Commercie
+ Keuzedeel CE
Ondernemerschap
+ B1 K2 W1
+ B1 K3 W2
3
Specialistische
vaardigheden:
– Verkoop en
account management
– Gegevens verzameling en
onderzoek
– ICT en media
+ P4 K1 W1
+ B1 K2 W4
+ B1 K2 W4
Jaar 2
+ Keuzedeel CE
Ondernemerschap
+ B1 K2 W1
+ B1 K2 W3
+ B1 K3 W2
BPV
Werkprocessen gezamenlijke periode
Werkprocessen Commercieel medewerker
Werkprocessen (Junior) accountmanager
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens (Proeve van bekwaamheid of examenproject)
Beslismoment niveau 3/4
+ Basisvaardigheden
verkoop
– Extra mvt (JAM)
– Commercie
– Gegevensverzameling en onderzoek
– ICT en media
– Nederlands
– Engels
– Rekenen
– Loopbaan en burgerschap
Kennis en vaardigheden:
Keuzedeel:
Extra mvt (CM)
B1 K1 W1
B1 K2 W5
1
Jaar 1
Profielen: Commercieel medewerker / (Junior) accountmanager
Voorbeeldcurriculum Commercie
Praktijkexamen
B1 K1
+ P4 K1 W2
+ B1 K1 W2
+ B1 K2 W3
Praktijkexamen
B1 K1
+ B1 K1 W2
4
Instellingsexamens
Ne, En
Praktijkexamen
B1 K3
+ P4 K1 W3
+ P4 K1 W5
+ B1 K3 W1
Keuzedeel:
voorbereiding
hbo
Praktijkex.
B1 K2
B1 K2 W3
P4 K1
Verplichte
centrale ex.
Ne, En, Re
BPV 3
Verplichte
centrale ex.
Ne, En
Instellingsexamens
Ne, En
BPV 3
3
Praktijkex.
B1 K2
+ P4 K1 W4
2
Praktijkexamen
B1 K3
+ B1 K3 W1
1
Jaar 3
Keuzedeel
Keuzedeel
4
29
Volgorde curriculum ≠ volgorde kwalificatiedossier.
In kwartaal 2 van jaar 2 ontstaan verschillen in planning tussen de profielen
(M.n. verkoopgesprek B1 K2 W3).
•
•
Profielwerkprocessen (Junior) accountmanager vanaf kwartaal 3 van jaar 2.
Praktijkleren.
Starten met de makkelijker werkprocessen B1 K1 W1 en B1 K2 W5.
•
•
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
Gezamenlijke start beide profielen, maar let op beheersingsverschillen!
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
•
Opleidingsmodel: concentrisch (werkprocessen herhalen en uitbouwen tot einde opleiding)
•
Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
•
Bpv 3: overige basiswerkprocessen, profiel en evt. keuzedeel.
•
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
 Kennis en vaardigheden
Bpv 1 en 2: kennismaken en basiswerkprocessen (verschillende bedrijven).
•
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
 Planning werkprocessen
Bpv 3 i.c.m. examendagen op school.
•
•
12 weken x 5 dagen x 8 uur = 480 uur (Teveel uren BPV 1 bij CM en JAM? > 480 + 700 uur
•
op school = 1180 uur in jaar 1).
•
Blokstages (efficiënt, concentratie op theorie of praktijk).
•
Examinering kerntaken op school.
 Examinering kerntaken
 Bpv
gevallen op het moment van examinering.
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting Commercie
Overzicht van het kwalificatiedossier
Commercie
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
3
Nee
Vakopleiding
P2
3
Nee
Vakopleiding
P3
4
Nee
Middenkaderopleiding
P4
4
Nee
Middenkaderopleiding
P5
4
Nee
Middenkaderopleiding
P6
4
Nee
Middenkaderopleiding
Commercieel medewerker
Contactcenter medewerker
Intercedent
(Junior) accountmanager
Assistent-manager internationale handel
Vestigingsmanager groothandel
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
B1 K1
Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor
commercieel beleid
B1 K1 W1
Verzamelt klant-, product- en marktinformatie
B1 K1 W2
Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of
marktbewerking
B1 K2
Voert het verkooptraject uit
B1 K2 W1
Bereidt het verkooptraject voor
B1 K2 W2
Acquireert klanten en/of opdrachten
B1 K2 W3
Voert verkoopgesprekken
B1 K2 W4
Doet een aanbod met prijsberekening
B1 K2 W5
Verzorgt het (interne) ordertraject
B1 K3 W1
Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
B1 K3 W2
Behandelt klachten
B1 K3 W3
Voert promotieactiviteiten uit
B1 K3 W4
Voert webcare werkzaamheden uit
B1 K3
Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
30
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 Commercieel medewerker
Geen extra kerntaken en werkprocessen
P2 Contactcenter medewerker
Geen extra kerntaken en werkprocessen
P3 Intercedent
P3 K1
Werft, matcht en begeleidt kandidaten
P3 K1 W1
Werft kandidaten
P3 K1 W2
Matcht kandidaten en vacatures
P3 K1 W3
Begeleidt kandidaten naar werk
P3 K1 W4
Verstrekt informatie en advies aan flexkrachten en
opdrachtgevers
P3 K1 W5
Verricht administratieve werkzaamheden die voortkomen uit
de arbeidsbemiddeling
P4 K1 W1
Voert accountanalyses uit
P4 K1 W2
Stelt accountplannen op
P4 K1 W3
Coördineert de uitvoering van accountplannen en stelt deze
bij
P4 K1 W4
Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor
P4 K1 W5
Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit
P4 (Junior) accountmanager
P4 K1
Voert het accountmanagement uit
P5 Assistent-manager internationale handel
P5 K1
Organiseert en voert import- en
exportactiviteiten uit
P5 K2
Stelt een export-/ marketingplan op
P5 K1 W1
Ondersteunt bij het aanbestedingstraject voor
importleveranciers
P5 K1 W2
Stelt import- en exportdocumenten op en beheert ze
P5 K1 W3
Begeleidt import- en exportorders en coördineert de
verzending/het transport
P5 K1 W4
Draagt bij aan het optimaliseren van import- en
exportprocessen
P5 K2 W1
Brengt exportmarkten in kaart
P5 K2 W2
Maakt een exportplan per regio/per land
P5 K2 W3
Assisteert bij de selectie van tussenpersonen
31
P6 Vestigingsmanager groothandel
P6 K1
Geeft het vestigingsbeleid vorm o.b.v. een
vestigingsplan
P6 K2
Runt de vestiging
32
P6 K1 W1
Stelt een bedrijfs-/vestigingsplan op
P6 K1 W2
Maakt een omzet-/ en kostenplan en bewaakt deze
P6 K1 W3
Profileert de vestiging op lokaal niveau
P6 K1 W4
Koopt in voor de vestiging (producten en/of diensten)
P6 K2 W1
Voert vestigingsbeleid uit
P6 K2 W2
Beheert de goederenstroom
P6 K2 W3
Plant en verdeelt de werkzaamheden
P6 K2 W4
Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
P6 K2 W5
Adviseert over de personeelsbehoefte
33
Medewerker evenementenorganisatie
Medewerker marketing en
communicatie
34







+ Basisvaardigheden
onderhoud website
+ B1 K2 W2
+ B1 K2 W7
2
+ B1 K1 W4
3
BPV 1
4
BPV 2
1
2
Specialistische
vaardigheden ICT
en media
Keuzedeel
+ P2 K1 W1
+ P2 K1 W2
+ B1 K1 W2
+ B1 K1 W3
+ B1 K2 W4
+ B1 K2 W5
Specialistische
vaardigheden ICT
en media
+ P1 K1 W3
+ P1 K1 W4
+ B1 K1 W2
+ B1 K1 W3
+ B1 K2 W4
+ B1 K2 W5
BPV
Werkprocessen gezamenlijke periode
Werkprocessen Medewerker marketing en communicatie
Werkprocessen Medewerker evenementenorganisatie
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens (Proeve van bekwaamheid of examenproject)
Beslismoment profielkeuze
– Extra mvt
– Nederlands
– Engels
– Rekenen
– Loopbaan en
burgerschap
Kennis en
vaardigheden:
B1 K1 W1
B1 K2 W1
B1 K2 W6
1
Jaar 1
Profielen: Medewerker marketing en communicatie / Medewerker evenementenorganisatie
Voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen
3
Specialistische
kennis:
– Marketing en
communicatie
– Evenementen organisatie
Spec. vaardigheden:
– Concept ontwikkeling
evenementen organisatie
+ B1 K2 W3
+ P2 K1 W6
+ P2 K1 W7
Specialistische
kennis:
– Marketing en
communicatie
Spec. Vaardigheden:
– Concept ontwikkeling
mediaproducties
– Gegevens verzameling en
onderzoek
+ P1 K1 W1
Jaar 2
Praktijkexamen
B1 K1
+P2 K1 W3
+P2 K1 W4
+P2 K1 W5
+P2 K1 W8
Praktijkexamen
B1 K1
Keuzedeel
+ B1 K2 W3
4
Instellingsexamens
Ne + En
Praktijkexamen P1 K1
Instellingsexamens
Ne + En
+ P1 K1 W2
1
BPV 3
2
3
Verplichte centrale
examens Ne, En, Re
4
Praktijkex. B1 K2
Praktijkex. P1 K2
Keuzedeel
Praktijkex. B1 K2
Praktijkex. P2 K1
Keuzedeel
BPV 3
Verplichte centrale
examens Ne, En, Re
+ P1 K2 W1
+ P1 K2 W2
Jaar 3
35
Bpv 3 i.c.m. examendagen op school.
Bpv 1 en 2: kennismaken en basiswerkprocessen (verschillende bedrijven)
Bpv 3: overige basiswerkprocessen, profiel en evt. keuze.
•
•
•
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
Gezamenlijke start beide profielen, maar let op beheersingsverschillen!
Starten met werkprocessen waarin student snel iets kan betekenen:
•Zoeken
•
•
Verschillen tussen profielen vanaf kwartaal 2 van jaar 2 (profielwerkprocessen).
Start keuzedelen: taal vanaf begin, verdieping/doorstroom in jaar 2.
•
•
communicatievraagstukken in kaart brengen.
van informatie, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal, marketing- en
•
Opleidingsmodel: concentrisch (werkprocessen uitbouwen tot einde opleiding).
•
Praktijkleren.
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
 Kennis en vaardigheden
Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
 Planning werkprocessen
•
•
Blokstages (efficiënt, concentratie op theorie of praktijk).
•
Examinering kerntaken op school.
 Examinering kerntaken
 Bpv
gevallen op het moment van examinering.
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting Marketing, communicatie en evenementen
Overzicht van het kwalificatiedossier
Marketing, communicatie en evenementen
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
4
Nee
Middenkaderopleiding
P2
4
Nee
Middenkaderopleiding
Medewerker marketing en communicatie
Medewerker evenementenorganisatie
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
B1 K1
Assisteert bij het opstellen van operationele
plannen ter uitwerking van het marketing- en
communicatiebeleid
B1 K2
Verzorgt on- en offline marketing- en
communicatieactiviteiten
36
B1 K1 W1
Zoekt informatie op voor een operationeel plan en
analyseert deze
B1 K1 W2
Doet voorstellen voor een operationeel plan
B1 K1 W3
Werkt een operationeel plan uit
B1 K1 W4
Becommentarieert en actualiseert een operationeel plan
B1 K2 W1
Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
B1 K2 W2
Bedenkt oplossingen voor marketing- en
communicatievraagstukken
B1 K2 W3
Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en
communicatievraagstukken
B1 K2 W4
Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en
communicatievraagstukken
B1 K2 W5
Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en
communicatievraagstukken
B1 K2 W6
Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en
pr-materiaal
B1 K2 W7
Verzorgt de informatie op internet en intranet en
onderhoudt de website
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 Medewerker marketing en communicatie
P1 K1
Assisteert bij het onderzoeken van de markt
P1 K2
Assisteert bij het verzorgen van de corporate
informatie
P1 K1 W1
Volgt ontwikkelingen op de markt
P1 K1 W2
Analyseert de gesignaleerde ontwikkeling en verwerkt deze
tot managementinformatie
P1 K1 W3
Zet marktonderzoeken op
P1 K1 W4
Voert marktonderzoeken uit
P1 K2 W1
Redigeert aangeleverde teksten
P1 K2 W2
Geeft voorlichting over de organisatie aan derden
P2 K1 W1
Overlegt met opdrachtgever
P2 K1 W2
Maakt een plan van aanpak voor een evenement en licht dit
toe
P2 K1 W3
Regelt en coördineert het vervoer van materialen en personen
P2 K1 W4
Regelt en coördineert de inrichting van ruimtes en de
installatie van materialen
P2 K1 W5
Regelt en coördineert de dagelijkse voorzieningen
P2 K1 W6
Voert ondersteunende werkzaamheden uit op het gebied van
personeelszaken
P2 K1 W7
Coördineert de veiligheid van locaties
P2 K1 W8
Coördineert en bewaakt de voortgang tijdens het evenement
en evalueert het evenement
P2 Medewerker evenementenorganisatie
P2 K1
Organiseert evenementen
37
Netwerk- en mediabeheerder
ICT-beheerder
38







Documenteren
Brede kennis
methodieken/tools
voor inrichten
servicedesk
2
+
P1
K2
W3
+
P1
K1
W1
Toepassen
kennis open
en closed
source software en open
standaarden
3
4
BPV 1
1
BPV
Werkprocessen ICT-beheerder en Netwerk- en mediabeheerder gezamenlijk
Werkprocessen ICT-beheerder
Werkprocessen Netwerk- en mediabeheerder
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens
Beslismoment profielkeuze
Loopbaan en
burgerschap
B1 K3 W1
B1 K3 W2
B1 K3 W3
B1 K3 W4
1
Jaar 1
Profielen: ICT-beheerder / Netwerk- en mediabeheerder
Voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer
Ne, En, Re
Communiceren met
betrokkenen
Helicopterview ICT
+
B1 K1 W1
B1 K1 W2
B1 K1 W3
B1 K1 W4
+
B1 K2 W1
B1 K2 W2
B1 K2 W3
2
3
+ Keuzedeel
+ Keuzedeel
+
P1 K2 W1
P1 K2 W2
Jaar 2
+
P1
K1
W2
Technische kennis
netwerken etc.
Specialistische
kennis beveiligen
netwerken
Examinering
Keuzedeel
Examinering
Keuzedeel
4
Instellingsexamens
Ne + En
Examinering Profiel
kerntaak 1 en 2
Instellingsexamens
Ne + En
1
BPV 2
BPV 2
Verplichte centrale
examens
Ne + En + Re
Verplichte centrale
examens
Ne + En + Re
2
Jaar 3
3
Examinering
Basiskerntaak
1, 2 en 3
Examinering
Basiskerntaak
1, 2 en 3
4
39
e
Bpv 1: voor beide profielen gelijk, voornamelijk werkzaamheden bij helpdesk en servicedesk.
Bpv 2: gericht op werkzaamheden om het eindniveau te bereiken voor het gekozen profiel.
•
•
•
•
•
•
Praktijkleren.
aangeboden (P1 K1 W2 incidentmeldingen en P1 K2 W3 gebruikersprocedures).
Beslismoment profielkeuze: na de 1e stage, halverwege jaar 2.
dus ook voor de Netwerk- en mediabeheerder.
Hetzelfde geldt voor P1 K1 W2 (acceptatietest) De beginselen van deze werkprocessen gelden
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
wat accentverschillen).
Een aantal profielwerkprocessen voor de ICT-beheerder wordt aan beide profielen
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
•
Gestart wordt met basiskerntaak 3, omdat deze werkprocessen in de 1 BPV goed uitvoerbaar
e
Zie voor meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
eindstage geëxamineerd.
Profielkerntaken worden voor de eindstage geëxamineerd, basiskerntaken worden na de
transparantie en vergelijkbaarheid tussen studenten van het proces van examinering.
Examinering van de kerntaken vindt op school plaats m.b.v. examenprojecten, vanwege de
 Kennis en vaardigheden
•
•
•
 Examinering kerntaken
zijn. Bovendien is bij deze kerntaak voor beide profielen de inhoud vrijwel gelijk (afgezien van
kerntaken herhaald en uitgebreid.
Concentrisch opleidingsmodel. Gedurende de gehele opleiding worden (onderdelen van)
 Planning werkprocessen
Bpv 2 3e jaar: 20 weken van 36 uur start in november en loopt tot april.
vakantiewerk doen. Vakantiewerk telt NIET als bpv.
Bpv 1e en 2e jaar mag bij hetzelfde bedrijf. Voordeel voor de leerling: hij kan daar vaak ook
Bpv 1 1 jaar: 10 weken van 36 uur start in mei. 2 jaar: 10 weken van 36 uur start in augustus.
e
•
•
 Bpv
gevallen op het moment van examinering
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting ICT- en mediabeheer
Overzicht van het kwalificatiedossier
ICT- en mediabeheer
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
4
Nee
Middenkaderopleiding
P2
4
Nee
Middenkaderopleiding
ICT-beheerder
Netwerk- en mediabeheerder
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
B1 K1
Ontwikkelen van (onderdelen van)
informatiesystemen
B1 K2
Implementeren van (onderdelen van)
informatiesystemen
B1 K3
Beheren van (onderdelen van)
informatiesystemen
40
B1 K1 W1
Stelt de vraag en/of informatie-/mediabehoefte van de
opdrachtgever vast
B1 K1 W2
Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel
ontwerp
B1 K1 W3
Maakt een technisch ontwerp
B1 K1 W4
Realiseert een testomgeving
B1 K2 W1
Levert een bijdrage aan het implementatieplan
B1 K2 W2
Implementeert (een deel van) het informatiesysteem
B1 K2 W3
Evalueert de implementatie
B1 K3 W1
Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem
B1 K3 W2
Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het
informatiesysteem
B1 K3 W3
Stelt procedures op t.b.v. het informatiesysteem en bewaakt
deze
B1 K3 W4
Beveiligt het informatiesysteem
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 ICT-beheerder
P1 K1
Ondersteunen van systeemgebruikers
P1 K2
Organiseren van een (bestaande) servicedesk
P1 K1 W1
Behandelt en handelt incidentmeldingen af
P1 K1 W2
Biedt ondersteuning bij de acceptatietest
P1 K2 W1
Onderhoudt een servicedesk
P1 K2 W2
Beheert een servicedesk
P1 K2 W3
Stelt gebruikersinstructies op
P2 Netwerk- en mediabeheerder
Geen extra kerntaken en werkprocessen
41
Medewerker (financiële)
administratie
Medewerker secretariaat en
receptie
42







+
B1 K3 W1
B1 K3 W2
2
+
B1 K1 W2
B1 K3 W3
3
BPV 1
BPV 1
4
P2 K1 W1
P2 K1 W2
Keuzedeel
Gebruik geautomatiseerd systeem
voor financiële
administratie
Kennis en toepassen
van boekhoudkundige begrippen
Rol financiële
administratie
Keuzedeel
P1 K1 W1
P1 K1 W2
Rol secretariaat
en receptie in
organisatie
1
2
BPV
Werkprocessen Medewerker secretariaat en receptie en Medewerker (financiële) administratie gezamenlijk
Werkprocessen Medewerker secretariaat en receptie
Werkprocessen Medewerker (financiële) administratie
Kennis en vaardigheden (beroepsspecifiek en generiek) (Let op: dit is slechts een selectie)
Examenmomenten: kennisexamens en praktijkexamens (Proeve van bekwaamheid of examenproject)
Beslismoment profielkeuze
– E-skills
– Gebruik eenvoudig
(digitaal) archi veringssysteem
– Omgaan met
vertrouwelijke/
privacygevoelige
informatie
– Nederlands
– Rekenen
– Engels
– Loopbaan en
burgerschap
Start K/V:
Keuzedeel: Duits
B1 K1 W1, B1 K1 W3,
B1 K1 W4
B1 K2 W1, B1 K2 W2,
B1 K2 W3
1
Jaar 1
Profielen: Medewerker secretariaat en receptie / Medewerker (financiële) administratie
Voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen
Verpl.
centrale
ex.
Ne
+
Re
BPV 2
Verpl.
centrale
ex.
Ne
+
Re
BPV 2
Jaar 2
3
Instellingsexamens
Ne + En
Keuzedeel
Instellingsexamens
Ne + En
Keuzedeel
Praktijkex.
P2 K1
Praktijkex.
B1 K1, K2
en K3
Praktijkex.
P1 K1
Praktijkex.
B1 K1, K2
en K3
4
43
bekend op het moment van ontwikkeling van het curriculuminstrument. Raadpleeg
voor gedetailleerde informatie het kwalificatiedossier en de verrijkingen van Stichting
Praktijkleren.
•
Opleidingsmodel: concentrisch (werkprocessen uitbouwen en herhalen tot einde opleiding).
Planning werkprocessen voor beide profielen gelijk.
Start profielperiode 1e periode jaar 2 (meer tijd voor maken keuze profiel).
Voorkeur voor 2 keuzedelen van 240 sbu’s: Duits (vanaf periode 1), digitale vaardigheden,
ondernemerschap, orders verzamelen, doorstroom financiële administratie niveau 2
(vanaf periode 5).
•
•
•
•
waren van bepaalde kwalificatiedossiers de kennis en vaardigheden slechts globaal
gekozen om het spelen van het curriculuminstrument uitvoerbaar te houden. Daarnaast
In het schema zijn de meest essentiële kennis en vaardigheden genoemd. Hiervoor is
 Kennis en vaardigheden
 Planning werkprocessen
meer informatie de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Zie voor
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Het instellingsexamen Engels
gesprekken voeren. Het verplichte centraal examen rekenen bevat alle onderdelen, te weten
luisteren. Het instellingsexamen Nederlands bestaat uit de onderdelen schrijven, spreken en
Het verplichte centraal examen voor Nederlands bestaat uit de onderdelen lezen en
•
Nieuwe stageplek bij bpv 2: verbreding.
gebruiken voor les en voorbereiding op school.
•
Alles wordt integraal getoetst in een examenproject op school.
Bpv 2 = profielkerntaak, start in november en loopt door tot eind mei. Periode aug/sep/okt
betrouwbaarder vindt.
•
Bpv 1 = basiskerntaken.
De examinering van de basis- en profielkerntaken vindt plaats op school, omdat men dat
benutten.
•
•
•
2 à 3 dagen per week.
verbinden binnen- en buitenschools leren en bedrijven hebben werkzaamheden voor
Examinering wordt zo laat mogelijk ingepland om de maximale onderwijstijd te kunnen
•
•
Lintstages, 2 à 3 dagen/week: combinatie theorie en praktijk is motiverend voor leerling en
 Examinering kerntaken
 Bpv
gevallen op het moment van examinering.
Let op: curriculumonderdelen starten op het aangegeven moment en eindigen in de meeste
btg ESB&I, Stichting Praktijkleren en ECABO.
De uitgebreide toelichting bij dit voorbeeldcurriculum vindt u op de websites van de MBO Raad/
Beknopte toelichting Ondersteunende administratieve beroepen
Overzicht van het kwalificatiedossier
Ondersteunende administratieve beroepen
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
Typering van
de kwalificatie
P1
2
Nee
Basisberoepsopleiding
P2
2
Nee
Basisberoepsopleiding
Medewerker secretariaat en receptie
Medewerker (financiële) administratie
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen:
B1 K1
Voert ondersteunende receptie- en
secretariaatswerkzaamheden uit
B1 K2
Voert ondersteunende administratieve
werkzaamheden uit
B1 K3
Voert ondersteunende logistieke en facilitaire
werkzaamheden uit
B1 K1 W1
Verzorgt de inkomende en uitgaande post
B1 K1 W2
Beheert een agenda
B1 K1 W3
Bedient de communicatiemiddelen en handelt
telefoongesprekken af
B1 K1 W4
Ontvangt bezoekers
B1 K2 W1
Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd
systeem
B1 K2 W2
Controleert ingevoerde administratieve gegevens
B1 K2 W3
Archiveert administratieve gegevens
B1 K3 W1
Houdt voorraden bij
B1 K3 W2
Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of
koerier
B1 K3 W3
Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en
faciliteiten m.b.t. apparatuur en catering
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1 Medewerker secretariaat en receptie
P1 K1
Zakelijke correspondentie
P1 K1 W1
Verzamelt en verwerkt gegevens tot zakelijke (concept)
teksten
P1 K1 W2
Controleert zakelijke teksten en verzendt e-mails/
correspondentie
P2 K1 W1
Sorteert, controleert en codeert eenvoudige boekingsstukken
P2 K1 W2
Voert financiële gegevens in in een geautomatiseerd systeem
en controleert deze
P2 Medewerker (financiële) administratie
P2 K1
Inleiding financiële administratie
44
Voorbeeldcurricula orde en veiligheid
Met de kwalificatiedossiers Veiligheid en vakmanschap, Particuliere beveiliging en Publieke veiligheid zijn in
2013 op meerdere roc’s en met een groot aantal vertegenwoordigers van leerbedrijven succesvolle schoolsessies
georganiseerd en curricula ontworpen. Ook nam een deel van de roc’s daarna deel aan de werkgroepbijeenkomst
om tot een landelijk voorbeeldcurriculum te komen. Echter, door diverse ontwikkelingen in de opleidingen sinds
2013, zijn de ontwikkelde voorbeelden onvoldoende representatief om op dit moment als landelijk voorbeeld te
kunnen dienen. Daarom zijn deze voorbeelden niet in dit boekje opgenomen. Zie ook de toelichting per dossier
hierna.
Veiligheid en vakmanschap
•
Het kwalificatiedossier Veiligheid en vakmanschap bestaat uit de volgende profielen:
o Aankomend medewerker grondoptreden (niveau 2)
•
o Aankomende medewerker maritiem (niveau 2)
o Aankomend onderofficier grondoptreden (niveau 3)
o Aankomend onderofficier maritiem (niveau 3)
Het in 2013 ontworpen voorbeeldprogramma vindt u op de websites van de drie partijen. Beschouwt u deze
uitwerking als een voorbeeld. In samenwerking tussen roc’s en Defensie is inmiddels een herzien curriculumprogramma ontworpen, inclusief koppeling van de leer- en examenproducten van Stichting Praktijkleren.
U vindt dit programma ook op de betreffende websites.
Keuzedeel Veiligheid en vakmanschap en dossier Mechatronica
•
•
•
In 2014 is tevens een project van start gegaan waarin een voorbeeldcurriculum is ontwikkeld voor het
civiele kwalificatiedossier Mechatronica in combinatie met het keuzedeel Veiligheid en vakmanschap.
Dit keuzedeel is een afgeleide van het kwalificatiedossier Veiligheid en vakmanschap. Zowel Defensie, de
roc’s als de kenniscentra ECABO en Kenteq waren daarbij intensief betrokken. Zij keken bijvoorbeeld naar
overlap en verwantschap tussen de profielen van het dossier Mechatronica en het keuzedeel Veiligheid en
vakmanschap, waarna zij een optimaal op elkaar afgestemd en in elkaar vervlochten programma voor beide
delen ontwierpen.
Zowel het proces van samen ontwerpen als het voorbeeldprogramma zelf, leveren alle partijen veel op.
De intentie is om vanaf januari 2015 eenzelfde traject in te zetten voor de andere civiele dossiers waar het
keuzedeel Veiligheid en vakmanschap aan is gekoppeld.
De partijen zijn voornemens al deze voorbeeldcurricula in de eerste helft van 2015 te publiceren.
Particuliere beveiliging en Publieke veiligheid
•
•
•
•
Het kwalificatiedossier Particuliere beveiliging bestaat uit de profielen:
o Beveiliger (niveau 2)
o Coördinator beveiliging (niveau 3)
Het kwalificatiedossier Publieke veiligheid bestaat uit de profielen:
o Medewerker toezicht en veiligheid (niveau 2)
o Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3)
Voor Publieke veiligheid is o.a. een voorbeeld ontworpen in combinatie met het keuzedeel Vesporo.
Inmiddels wordt ook hiervoor gewerkt aan een nieuw voorbeeldcurriculum.
De in 2013 ontworpen voorbeelden voor Particuliere beveiliging en Publieke veiligheid moet u daarom
nadrukkelijk beschouwen als een voorbeeld. U vindt deze op de websites van de drie partijen.
45
Bijlage 1
Lijst van onderwijsinstellingen en bedrijven die hebben deelgenomen aan de curriculumsessies en
lijst van procesbegeleiders curriculuminstrument en secretariële ondersteuning.
Kwalificatiedossiers Commercieel
–
–
Commercie
Marketing, communicatie en evenementen
Onderwijsinstellingen:
•
Regio College
•
ROC Horizon College
•
ROC Nova College
•
ROC RIVOR
•
ROC West Brabant (Florijn College)
•
Summa College
•
Zadkine
Bedrijven:
•
Adecco, Haarlem
•
Car Lock Systems, Sleeuwijk
•
Finacon, Capelle aan den IJssel
•
Kasteel Keukenhof, Lisse
•
Kindzorg/Freekids, Zaandam
•
Kings of clubs, Nieuw Vennep
•
Landers consultancy, Rotterdam
•
Mirols, Wijk aan Zee
•
Olympia Uitzendbureau, Eindhoven
•
PMC, Rotterdam
•
Reclanet Holding B.V., Breda
•
StartMeUp BV, Rotterdam
•
Thordar, Haarlem
•
Tympro Hearing Protection BV, Breda
•
Variphone Nederland B.V., Purmerend
Kwalificatiedossier Financieel administratieve beroepen
Onderwijsinstellingen:
•
Albeda College
•
Landstede Groep
•
Regio College
•
ROC RIVOR
•
ROC Tilburg
Bedrijven:
46
•
Admi & Advi Administratiekantoor, Zaandam
•
Administratiekantoor Van Mierlo, Zaandam
•
Administratiekantoor Schrieken en Gouvernante, Zaandam
•
AT&C accountants, Tiel
•
Banner Pharmacaps, Tilburg
•
Baylan Administratiekantoor, Zaandam
•
B&F International, Barendrecht
•
Boomgaart & Van Schaik, Tiel
•
Fujifilm Manufacturing Europe B.V., Tilburg
•
Gemeente Zaandam
•
Montroos Administratie & Advieskantoor, Zaandam
•
Van Mossel Leasing, Tilburg
•
Mövenpick Hotel, Amsterdam
•
Telegraaf Media Groep, Amsterdam
•
Teurlings BV, Oisterwijk
•
Universiteit van Amsterdam
Kwalificatiedossier Financiële dienstverlening
Onderwijsinstellingen:
•
Albeda College
•
Alfa-college
•
Aventus
•
Deltion College
•
ROC Friese Poort
•
ROC De Leijgraaf
•
ROC van Twente
•
Summa College
•
Zadkine
Bedrijven:
•
ABN AMRO MeesPierson, Apeldoorn
•
ABN AMRO Brielle/Oostvoorne
•
Allianz, Rotterdam
•
Geld & Advies Rotterdam
•
Hypotheekvisie, Hoogeveen
•
ING, Eindhoven
•
ING Hoogeveen
•
ING Bank, Spijkenisse
•
Meeùs, ‘s Gravenzande
•
Van Moll Financiële Diensten, Aarle-Rixtel
•
Nationale Nederlanden, Rotterdam
•
Olympia Uitzendbureau, Eindhoven
•
Rabobank Delft
•
Rabobank Rotterdam
•
Schipperheijn & Partners, Eindhoven
•
Unigarant, Hoogeveen
•
Wolter Advies, Escharen
Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer
Onderwijsinstellingen:
•
Albeda College
•
Arcus Collega
•
Da Vinci College
•
Friesland College
•
Hoornbeeck College
•
Koning Willem I College
•
Leeuwenborgh Opleidingen
•
MBO Utrecht
•
Noorderpoort
•
Regio College
•
Rijn IJssel
•
ROC ID College
•
ROC Kop van Noord-Holland
47
•
ROC Leiden
•
ROC Nijmegen
•
ROC RIVOR
•
ROC Tilburg
•
ROC van Amsterdam
•
Scalda
•
Summa College
•
Zadkine
Bedrijven:
•
Acknowledge Benelux B.V., Waalre
•
Arcus College Dienst I&A, Heerlen
•
AZL N.V., Heerlen
•
Brisk ICT, Groningen
•
CBS, Heerlen
•
Daltec automatisering, Groningen
•
IT Support Group (Noord-Brabant)
•
Maastricht University, Maastricht
•
Ormer ICT, Schiedam
•
Routz (Noord-Brabant)
•
Service Planet Rotterdam B.V., Rotterdam
•
T.I.N.C. Computers, Heerlen
Kwalificatiedossier Juridisch administratieve beroepen
Onderwijsinstellingen:
•
ROC Friese Poort
•
ROC Horizon College
•
ROC Mondriaan
•
ROC Nova College
•
ROC Tilburg
•
ROC van Amsterdam
Bedrijven:
•
Achmea, Leeuwarden
•
Belastingdienst, Tilburg
•
DAS Den Bosch
•
FraZe, Tilburg
•
Gemeente Haarlem
•
Gemeente Heerhugowaard
•
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard
•
Openbaar Ministerie, Haarlem
•
Parmentier & Oass Advocaten, Haarlem
•
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
•
VÓÓR Welzijn, Den Haag
•
WOZ Op Maat, Leeuwarden
Kwalificatiedossier Ondersteunende administratieve beroepen
Onderwijsinstellingen:
48
•
Albeda College
•
Alfa-college
•
Aventus
•
Da Vinci College
•
Drenthe College
•
Koning Willem I College
•
ROC De Leijgraaf
•
ROC Midden Nederland
•
ROC Mondriaan
Bedrijven:
•
Beeld en geluid, Hilversum
•
DJI, ESF Bureau Noord, Groningen e.o.
•
INNOVAM, Nieuwegein
•
ASR Verzekeringen, Utrecht
•
NS Reizigers, Utrecht
•
ODMedia BV, Utrecht
Kwalificatiedossier Secretariële beroepen
Onderwijsinstellingen:
•
ROC Nova College
•
ROC Friese Poort
•
ROC van Twente
Bedrijven:
•
Accolade woningbouw, Heerenveen
•
Fluor, Haarlem
•
Gemeente Urk
•
Ten Hag Makelaars Enschede BV, Enschede
•
Iber Lengua, Haarlem
•
Van Lienden B.V., Maarssen
•
Mediant GGZ, Enschede
•
Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag
•
Soliede opleidingen, Beverwijk
•
Techxx BV, Hoofddorp
•
Thoon BV, Hengelo
Sector Orde en veiligheid
Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging
Onderwijsinstellingen:
•
Albeda College
•
Graafschap College
•
Noorderpoort
•
ROC Friese Poort
•
ROC De Leijgraaf
•
ROC Mondriaan
•
Zadkine
Bedrijven:
•
Alert Security BV, Sliedrecht
•
Alsandair BD, Zevenaar
•
Fair Bewaking BV/regio Gelderland, Doetinchem
•
HB Bewaking, Badhoevedorp
•
MAAT beveiliging B.V., Rotterdam
•
NoordWest Services & Security BV, Den Helder
•
Provincie Zuid-Holland/Beveiliging, Den Haag
•
RECO Security, Groningen
49
•
Schoolbeveiligingsdienst ROC de Leijgraaf
•
Schoolbeveiligingsdienst ROC Mondriaan
•
Sportstad Heerenveen (beveiliging), Heerenveen
Kwalificatiedossier Publieke veiligheid
Onderwijsinstellingen:
•
Albeda College
•
Graafschap College
•
ROC Mondriaan
•
Zadkine
Bedrijven:
•
Gemeente Westland / Toezicht openbare ruimte, Naaldwijk
•
Politie Haaglanden, Den Haag
Kwalificatiedossier Veiligheid en vakmanschap
Onderwijsinstellingen:
•
Noorderpoort
•
ROC Friese Poort
•
ROC Mondriaan
•
Zadkine
Vertegenwoordigers Ministerie van Defensie:
•
Hoofd Directie Personeel (HDP)
•
Directie Personeel & Organisatie (DP&O), sectie Instroom
•
Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
•
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)
•
Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)
Met dank aan de procesbegeleiders van ECABO:
Joyce van Berlo, Marion Bodenstaff, Hans Brinkman, Mariet van der Burgt, Paul Dorsemagen, Desiree Frissen,
Angelina de Groot, Ton in ‘t Hout, Henk Jeths, Harald de Jong, Marijke Kanters , Deborah van der Meere,
Henriette Stolwijk, Suzanne Tijssen, Helen Tumminaro, Monique van de Ven, Ellen Versantvoort
Met dank voor de secretariële ondersteuning van:
Yvonne Hoogvliet (MBO Raad)
Miriam Vos (ECABO)
50

Vergelijkbare documenten

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Stimuleer bij elk antwoord op onderstaande vragen steeds de waarom-vraag: welke argumenten zijn er voor een bepaalde keuze en in hoeverre wordt de argumentatie gedeeld door andere teamleden? Zo wer...

Nadere informatie

Compact kwalificatiedossier MITT Fashion management

Compact kwalificatiedossier MITT Fashion management én regionaal bedrijfsleven hebben deelgenomen (420 docenten, 148 praktijkopleiders). Een fantastische opkomst die getuigt van grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van het onderwijs. De driehoek ...

Nadere informatie