hem - Fagro

Commentaren

Transcriptie

hem - Fagro
improve
PROJECTEN: GGNET EN FAGRO: SAMENWERKING DOOR WISSELWERKING • DE ROL VAN
FINANCIALS IN EEN WETENSCHAPPELIJKE OMGEVING • EERSTE LUSTRUM VOOR DAG VAN DE
LIMBURGSE FINANCIAL • CONTROLLER ALS PARTNER IN CHANGE • FAGRO KENNISEVENTS •
SPIEREN VOOR SPIEREN • BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MAAKT GROEI DOOR •
FAGRO OPENT VESTIGINGEN IN RANDSTAD
www.fagro.nl
Fagro magazine, nummer 1, voorjaar 2015
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij maakt groei door
“STEVIGE POSITIE IN
BRABANTSE ECONOMIE”
Nieuwe gezichten bij Fagro
Jos Paffen
Voorwoord
‘Time flies’ is een veelgehoorde uitspraak om
aan te geven dat de dingen zeer snel voorbij
lijken te gaan. Zo schrijf je een voorwoord
waar je aangeeft dat Fagro is overgenomen
door DPA en twintig jaar bestaat, en zo ben je
alweer een half jaar verder.
In datzelfde voorwoord gaf ik ook aan dat wij
in het voorjaar van 2015 nog een economische
opbloei verwachtten en dat er in de herfst
over een herfstdip en een eventuele triple dip
binnen de EU werd gesproken. Gelukkig werd
dit laatste niet bewaarheid en spreken wij nu
weer over een aantrekkende economische
groei.
Ook wij als Fagro merken dit en hebben
daarnaast ook nog kantoren geopend in
Amsterdam en Rotterdam. Dit in nauwe
samenwerking met de reeds bestaande
kantoren van DPA Finance in Amsterdam en
Colofon
Hoofdredactie: Margit Jacobs
Redactie: Margit Jacobs, Jos Paffen,
Karin Geraedts, Eliza van Rhee, Marc Breugelmans
Concept en realisatie: Arc Nederland
Fotografie: Peter Wijnands Photography,
NFP Photography
Vormgeving: MarksMarks Reklamemakers
Druk: MultiCopy Parkstad
Improve is een periodiek magazine van Fagro
Consultancy B.V.
© Copyright 2014, Fagro Consultancy B.V.
Foto’s en (delen van) teksten mogen uitsluitend
worden overgenomen na schriftelijke toestemming
van de redactie.
Fagro Improve
directeuren in dienst getreden. We stellen hen graag aan u voor. Maak kennis met Rick,
Martijn en Carin.
Rotterdam. Martijn Kösters, de vestigingsdirecteur, stelt zichzelf in deze uitgave van de
Improve voor.
Door al deze ontwikkelingen is het aantal van
onze vaste medewerkers door de grens van de
tweehonderd geschoten en willen wij doorgroeien om een volgende mijlpaal te bereiken.
Over mijlpalen gesproken: in september
hopen wij samen met onze partners, de eerste
lustrumeditie van de Dag van de Limburgse
Financial te organiseren. Het lijkt erop dat deze
editie inderdaad een mijlpaal wordt.
Verder staan er nog vele andere interessante
artikelen in deze Improve en wens ik u allen
veel leesplezier.
Jos Paffen
Algemeen Directeur Fagro,
Professionals in Finance & Control
In deze uitgave:
Redactieadres: E:[email protected]
I:www.fagro.nl
P: Amerikalaan 14, 6199 AE Maastricht - Airport
T: 043 - 358 54 80
2
Bij Fagro zijn de afgelopen tijd een nieuwe businessmanager en twee nieuwe vestigings-
MVO
Prestatieladder
Nieuwe gezichten bij Fagro
3.
GGNet en
Fagro: samenwerking door wisselwerking
4.
De rol van financials in een weten­schappelijke
omgeving
6.
Eerste lustrum voor Dag van de
8. Controller als partner
in change 10. Fagro kennisevents 12.
Spieren voor spieren 13. Brabantse Ontwik­
kelings Maatschappij maakt groei door 14.
Fagro opent vestigingen in Randstad 16.
Limburgse Financial
Rick Meeldijk
Martijn Kösters
Carin Pel
Rick Meeldijk startte het nieuwe jaar met
een nieuwe baan als Business Manager bij
vestiging Eindhoven. In zijn functie begeleidt
hij niet alleen een team van 28 interim professionals, maar is hij ook verantwoordelijk voor
het recruitment van talent en het maken van
de juiste match voor organisaties in zijn werkgebied. Hoewel het een nieuwe werklocatie is
voor Rick, is de functie niet nieuw. Hij werkte
hiervoor bij DPA in dezelfde rol. “De overstap
verliep moeiteloos. Het is mooi om te zien hoe
de twee bedrijven toch dichter bij elkaar blijken te liggen dan gedacht.” Zijn inwerkperiode
bestaat vooral uit het zich eigen maken van de
‘Fagro-manier’. “Bij Fagro zitten we op één lijn
met de klant, zo kunnen we goed meedenken in hun problematiek en opdrachten zien
aankomen.”
Martijn Kösters trad in 2001 bij DPA in dienst
en vervulde daar verschillende commerciële
rollen. In januari maakte Martijn de switch van
directeur DPA Finance naar vestigingsdirecteur
van Fagro Amsterdam | Rotterdam. Hierdoor
vervult hij als het ware een dubbelrol. “Ik wil
me sterk maken voor het behouden van de
operational excellence van DPA Finance en dit
combineren met de werkwijze van Fagro, die
vooral inzet op het aangaan en onderhouden
van relaties.”
Sinds enkele weken heeft onze organisatie
versterking gekregen van Carin Pel. Zij startte
per 1 maart als vestigingsdirecteur in Arnhem
waar zij zich richt op het verder uitbouwen van
de activiteiten in de provincies Gelderland en
Overijssel. “Ik heb me nog nooit zo snel thuis
gevoeld bij een organisatie!”
Voorheen werkte Carin als Business Manager
Interim Finance bij ConQuaestor en Yacht. Ze
heeft altijd bij kennisintensieve organisaties
gewerkt en teams verder uitgebouwd. Bij
Fagro vond ze echter een unieke manier van
werken die uitstekend bij haar past. “De focus
ligt hier niet alleen op het specialisme, maar
ook op de mens achter de professional. Er is
een oprechte interesse in alle competenties
van onze professionals: zowel de vakinhoudelijke vaardigheden als de soft skills. Zo kun je
klantgericht en mensgericht werken, waardoor
je echt verbinding maakt met de ander.”
In de komende periode wil Rick vooral
investeren in de relaties met collega’s en
opdrachtgevers om als gelijkwaardige partner
gezien te worden. Doordat hij de organisatie
al een beetje kent, verwacht hij dat dit snel zal
gaan. “Mijn functie draait om het bouwen en
onderhouden van relaties waarbij vertrouwen
de basis is. Ik merk dat we bij Fagro hele goede
mensen in dienst hebben waar ik alle vertrouwen in heb.”
Na het samengaan van DPA Finance als
onderdeel van Fagro is er een ‘twee merkenstrategie’ ontwikkeld voor West-Nederland ,
waarbij DPA Finance de grote raamcontracten
van DPA blijft bedienen zoals banken en rijksoverheden. Daarnaast zal Martijn mede Fagro
gaan opzetten in de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland voor de
klanten waar geen raamovereenkomst mee is.
“Met kwalitatieve hoogstaande consultants,
rondetafels en interessante workshops willen
we de werkwijzen van DPA en Fagro combineren om snel op de vraag van de klant te
kunnen inspelen. Zo kunnen we ´the perfect
match’ maken en Fagro op de kaart gaan zetten in de Randstad!” Martijn heeft zich vanaf
het eerste moment welkom gevoeld. “Ik kijk
ernaar uit om iedereen bij de verschillende
bijeenkomsten te ontmoeten.”
Ze omschrijft Fagro als ‘een club met veel
potentie waar we met z’n allen heel trots op
mogen zijn’ en hoopt dan ook dat Fagro aan
bekendheid zal blijven winnen, met name
boven de rivieren. “Ik koos voor Fagro omdat
ik wilde werken voor een organisatie met
regionaal toekomstperspectief die me energie
geeft,” licht Carin toe. “Fagro is een organisatie
waar ik in geloof en waaraan ik graag mijn
netwerk wil verbinden.”
Fagro Improve
3
Kwaliteit van zorg én bedrijfsvoering
GGNet en Fagro:
samenwerking door
wisselwerking
Midden in de prachtige natuur, tussen de Veluwe en de Achterhoek, bevindt zich het
hoofdkantoor van GGNet, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die psychische
zorg levert van de Oost-Veluwe tot de Achterhoek en het grensgebied. Zorginstellingen
moeten echter aan steeds meer regels voldoen en om de cliënt de beste zorg te kunnen
garanderen, is een goede bedrijfsvoering essentieel. Daarbij hoort natuurlijk het
voorspellen en beheren van inkomsten en uitgaven. Fagro kwam in beeld om dit proces
soepel te laten verlopen.
“De GGZ kent nu eenmaal niet
dezelfde voorspelbaarheid als een
productiebedrijf.”
Manager Planning & Control, Richard Heij,
wist daarbij precies wat hij wilde: “Je moet
je kunnen verplaatsen in het echte leven en
niet blind achter regeltjes aanlopen,” zegt
hij hierover. Richard startte zijn loopbaan als
verpleegkundige en groeide na zijn opleiding
bedrijfskunde door naar zijn huidige functie.
Inmiddels werkt hij tien jaar binnen de afdeling Finance en Control. Hij weet dus als geen
ander de brug te slaan tussen praktijk en
beleid, iets dat hij ook van de consultant
een uitspraak kon doen over de trends aan
de hand van een maandelijkse voortgang in
realisatie. “Het model dat ik heb ontwikkeld,
geeft de mogelijkheid om - op basis van de
daadwerkelijk maandelijks geproduceerde
uren - een voorspelling te doen in welk type
zorgproduct de DBC zal vallen”, vertelt Sander.
“Ook wordt voorspeld hoeveel DBC’s er nog
geopend zullen worden in de rest van het jaar.
Deze totale productiewaarde kan dan worden
afgezet tegen de inkoopafspraken. Zo kan
verwacht. “De GGZ kent nu eenmaal niet
dezelfde voorspelbaarheid als een productiebedrijf. In onze branche heerst een grote
onzekerheid. Toch willen verzekeraars de
productierealisatie weten. Hiervoor moeten
we een voorspelling doen gebaseerd op
historische gegevens om overproductie of
afboekingen te voorkomen. Er wordt steeds
meer van ons verwacht, daarvoor is een andere
kwaliteit van denken en handelen nodig.”
de organisatie tijdig bijsturen, de patiëntenstromen aanpassen of met de verzekeraars
in gesprek gaan. De verzekeraars kenden dit
product nog niet en vonden het erg interessant. Dankzij dit model hebben we zaken voor
elkaar gekregen die anders niet gelukt zouden
zijn, zoals het verruimen van afspraken of het
toekennen van meer budget.” GGNet staat
bekend als een vooruitstrevende organisatie,
iets waar Sander met zijn model aan bijdroeg.
Het product werd onlangs softwarematig
ontwikkeld en wordt inmiddels volop in de
organisatie gebruikt.
Vooruitstrevend en vernieuwend
Frank Campman (vestigingsdirecteur Fagro), Richard Heij (manager Planning & Control GGNet) en Sander Scholten (consultant)
4
Fagro Improve
Deze kwaliteit vond hij in Sander Scholten,
consultant bij Fagro. Sander vervulde de
functie van controller/projectondersteuner
op de afdeling Planning & Control. Hij werd
daar belast met het voorspellen en monitoren van de zogenaamde DBC’s (Diagnose
Behandel Combinaties). Deze behandelcombinaties leiden uiteindelijk tot een bepaald type
zorgproduct waarvoor een vergoeding wordt
ontvangen op basis van bestede zorguren.
Sander ontwikkelde een model waarmee hij
Samenwerking = wisselwerking
De keuze voor Fagro kwam voort uit een
bestaande relatie met GGNet. Beide partijen
hebben namelijk regelmatig contact om
kennis te delen en te sparren. Zo blijven
beide organisaties op de hoogte van wat er
in de zorgsector maar ook daarbuiten speelt.
“We denken vanuit Fagro continu mee met
GGNet en stellen onszelf steeds de vraag: ‘hoe
kunnen we helpen?’” vertelt Frank Campman,
vestigingsdirecteur van Fagro Arnhem. Deze
goede relatie leidde dan ook tot de opdracht
voor Sander. “De wisselwerking is er gewoon,“
licht Frank toe. “GGNet is een organisatie die
meedenkt in de ontwikkeling van mensen,
dat is ook erg prettig voor onze consultants.“
Richard beaamt dat de samenwerking van
meet af aan soepel verliep: “Fagro levert
kwalitatief goede mensen waarmee je prettig
kunt samenwerken en die breed meedenken.
Soms is er vanuit de organisatie behoefte aan
expertise, maar is er geen ontwikkelcapaciteit
beschikbaar. Fagro is voor ons de juiste keuze
vanwege de prettige, betrouwbare uitstraling
en de oprechte betrokkenheid bij onze organisatie. Daarnaast is het uiteindelijk ook een
gevoelskwestie.” Sander vult aan: “Je moet verder kunnen kijken dan de casus. Als consultant
moet je de samenhang snappen tussen de
omgeving en de organisatie. GGNet staat altijd
open voor deze inbreng van buitenaf, de deur
staat altijd open. Zo kunnen we van elkaar
blijven leren.” Een treffend voorbeeld van deze
wisselwerking en Sander’s betrokkenheid bij
GGNet kwam naar voren tijdens de jaarlijkse
voetbalwedstrijd voor het goede doel ‘Spieren
voor Spieren’. “Sander koos ervoor om in het
team van GGNet mee te spelen, in plaats van
bij Fagro”, vertelt Frank lachend. “Een mooier
voorbeeld van de ultieme samenwerking is er
niet!”
Over GGNet
GGNet is een middelgrote organisatie voor
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met zestig
locaties verspreid over de Veluwe, de Achter­
hoek en het grensgebied. De organisatie
biedt alle soorten psychische hulp, waaronder
preventieve cursussen, basis GGZ en specialistische GGZ. Jaarlijks maken ongeveer 25.000
mensen gebruik van de zorg van GGNet.
De organisatie telt zo’n 2.400 medewerkers
en ruim 400 vrijwilligers.
Fagro Improve
5
De rol van financials in een wetenschappelijke omgeving
“De universiteit bestaat dankzij de
wetenschappers, die moet je op de juiste
manier faciliteren.”
Rob Coenen (Consultant Fagro), Rob Vermeer (Consultant Fagro), Miriam Andringa (Senior Consultant Fagro), Ruud van de Donk (Directeur Financiële en Economische Zaken TU/e)
Werken als financial:
meer dan alleen cijfers
Wie het terrein van TU/e betreedt, loopt bijna letterlijk een andere wereld in. De indrukwekkende architectuur tussen het vele groen doet denken aan een kleine, verborgen stad.
Hoewel een nieuwkomer wellicht moeite heeft zijn weg te vinden tussen de gebouwen,
staan deze via loopbruggen met elkaar in contact om de afstand tussen de verschillende
vakgebieden te verkleinen. Drie consultants van Fagro, Miriam Andringa, Rob Coenen en
Rob Vermeer navigeren al een tijdje tussen hun eigen vakgebied en dat van de hoogleraren van de universiteit, waar ze te maken kregen met veel meer dan alleen cijfers.
6
Fagro Improve
Er werkte al eerder een consultant van Fagro
bij de TU/e. Toen er bij de faculteit Wiskunde
& Informatica behoefte aan een controller
ontstond, was de keuze dan ook snel gemaakt.
“Het was een combinatie van de persoon én
het bureau”, zegt directeur Financiële en
Economische zaken Ruud van de Donk.
“Miriam was voor ons een goede keuze vanwege de ervaring in de publieke omgeving,
het omgaan met overheidsfinanciering en
politieke gevoeligheid.” Hij benadrukt dat de
TU/e op zoek was naar een controller die het
vertrouwen van de hoogleraren kon winnen,
om zo draagkracht te creëren. “Als controller
stuit je soms op onbegrip of weerstand. Dit
moet je zien te overwinnen door mensen
bewust te maken van het probleem. Daarnaast
luister je naar hun problemen en denk je mee
om te komen tot de juiste oplossingen.
De universiteit bestaat tenslotte dankzij de
wetenschappers, die moet je op de juiste
manier faciliteren. Miriam’s brede inzetbaarheid in combinatie met haar persoonlijkheid
gaf voor ons de doorslag.”
Miriam Andringa:
hoofd planning en control
Hoewel Miriam werd aangetrokken als controller voor een periode van drie maanden,
maakte zij in ongeveer twee jaar een flinke
groei door binnen de TU/e. Na haar opdracht
voor de faculteit Wiskunde & Informatica, waar
ze leiding gaf aan een team van projectadministrateurs en zorgde voor een verbetering
van de managementinformatie, nam zij op de
faculteit Electrical Engineering het werk over
van een andere controller die van functie was
veranderd. Toen er bij de centrale afdeling
Planning & Control behoefte bleek aan een
business controller, was Miriam wederom
de aangewezen persoon om deze functie te
vervullen. Vervolgens nam ze ook geleidelijk
de rol van het hoofd planning en control over
toen daar een vacature ontstond. Naast de reguliere taken, zoals de begroting 2015, werkte
ze daar mee aan de doorontwikkeling van de
Dienst Financiële en Economische Zaken. “Je
moet zorgen dat de organisatie goed in elkaar
steekt, dat de juiste tools beschikbaar zijn
en dat mensen op de goede plek zitten”, legt
Miriam uit. “Het ontwikkeltraject is leerzaam,
je moet goed nadenken over hoe je control-
lers positioneert en hoe dat samenwerkt met
anderen in de organisatie. Als financial in de
non-profit is het heel anders werken dan in
het bedrijfsleven. Bij een universiteit tref je
een unieke combinatie aan van maatschappelijk verantwoord investeren in academisch
onderwijs en onderzoek, plus het managen
van meer dan duizend extern gefinancierde
onderzoeksprojecten.”
Het werken met hoogleraren als budgethouder is een nieuwe ervaring voor Miriam. “Het is
heel apart om met zulke intelligente personen
te werken en te merken dat ons vak van finan­
cial voor hen toch lastig is.“ vertelt Miriam.
“Hoewel mijn voorstel wel eens direct van
tafel is geveegd, is het belangrijk om uitleg te
blijven geven en het nut en de kwaliteit van je
werk aan te tonen. Daarnaast wil ik de hoog­
leraren toch zoveel mogelijk ontzorgen, zodat
zij met hun belangrijke werk bezig kunnen
zijn.” Miriam’s situatie is een goed voorbeeld
van de kansen die het werken via Fagro biedt
voor de financial en de organisatie. “Ik heb
in twee jaar tijd, drie keer een nieuwe rol
opgepakt, waarvan twee keer een ‘promotie’.
Het mooie aan Fagro is dat je flexibel inzetbaar
bent en snel beschikbaar bent voor nieuwe
opdrachten. Dat schept kansen omdat je
direct kunt instappen wanneer er een vacature
of vraag ontstaat.”
waardevolle ervaring. De universiteit is heel
erg in verandering en beweging, dat maakt
het leuk.”
Rob Vermeer:
projectadministrateur
De derde consultant van Fagro die actief is
binnen de TU/e is Rob Vermeer. Hij startte als
projectadministrateur bij de faculteit Electrical
Engineering waar door vertrek van een medewerker achterstand in de projectinformatie
was ontstaan. Hij maakte de huidige stand
van zaken inzichtelijk, werkte de achterstand
weg en paste de overzichten aan. Daarnaast
ondersteunde hij de hoogleraren door hen te
voorzien van de benodigde informatie, waardoor hij ook deels een adviesfunctie vervulde.
"Het risico van het niet op orde hebben van je
informatie, is dat je mogelijk subsidiegelden
misloopt. Ik heb een signaalfunctie om dat te
voorkomen.” Rob bevalt het werken via Fagro
prima. “Het is een unieke methode om een
kijkje in de keuken te kunnen nemen bij veel
soorten ondernemingen. Ik heb me nog geen
moment verveeld, het is heel dynamisch.”
Bart Breuer, Business Manager van Fagro vult
aan: “Door de vele verschillende omgevingen
waarin onze consultants werkzaam zijn, is het
leereffect groot. Zo doen ze in korte tijd veel
kennis en ervaring op. Die kennis en kunde
kunnen ze vervolgens overal inzetten.”
Rob Coenen: controller
Naast Miriam startten er nog twee andere
consultants van Fagro bij de TU/e. Zo nam
Rob Coenen als controller bij de faculteit
Werktuigbouwkunde een flinke klus op zich:
de faculteit had namelijk een flink financieel
probleem. “Bij de faculteit was een groot
tekort, iets dat niet direct erkend werd.” Door
advies te geven, te zorgen voor een open discussie en het financieel model onder de loep
te nemen, gaf Rob inzicht in het probleem.
“Door te zorgen voor bewustwording, de
cijfers te laten zien en vast te houden aan mijn
standpunt, heb ik ze weten te overtuigen. Zo
kan het bestuur de juiste beslissingen nemen
en tijdig bijsturen.” Voor Rob was het de eerste
keer in een rol waarbij hij te maken kreeg
met veel weerstand. “Het omgaan met deze
situaties heeft veel van me gevraagd, maar
ik heb er ook veel van geleerd. Het was een
Over TU/e
De Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e) bestaat uit negen faculteiten en
elf diensten. Het is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering
science & technology. Met hoogwaardig
onderzoek draagt de universiteit bij aan
de vooruitgang van de technische wetenschappen en daarmee aan de ontwikkeling van technologische innovaties.
De universiteit bevindt zich midden in
Brainport Eindhoven en telt 3.055 medewerkers (33% internationaal), waarvan
2.044 academische staf. De TU/e is de
afgelopen jaren gegroeid van 7.000 naar
ruim 9.000 studenten.
Fagro Improve
7
Donderdag 24 september 2015
De Stichting Limburgse Financials bestaat uit:
Eerste lustrum
voor Dag van de
Limburgse Financial
Het is inmiddels een begrip onder financieel professionals in het zuiden van het land: de
Dag van de Limburgse Financial. Menig financial maakt elk jaar in september een dag vrij
om op de hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen in het Limburgse financiële
landschap. Organisatoren Johan Verhagen (Rabobank Roermond-Echt), Harold Hassink
(Maastricht University), José Mastenbroek (Zuyd Hogeschool), Ralph Jacobs en Luc
Brouwers (beide Fagro) vertellen over verleden, heden en toekomst.
Op een donderdag in september 2011 was ‘ie
er voor het eerst: de Dag van de Limburgse
Financial. Een dagvullend programma gericht
op de financieel professional in Limburg. Een
initiatief dat min of meer voortkwam uit irritatie, vertelt Luc Brouwers van Fagro, die samen
met Fagro-directeur Jos Paffen en Harold
Hassink van Maastricht University aan de wieg
stond van deze dag. “Als er iets over Limburg
werd verteld of gepubliceerd, had dat vaak
een negatieve tendens. Het was in die tijd dat
een aantal grote organisaties naar de Randstad
toog. Maar als het echt zo dramatisch zou zijn
in Limburg, dan zou Fagro - met als werkgebied Zuidoost-Nederland - niet bestaan. We
wilden een bijdrage leveren aan de vitaliteit
van onze regio, waarin nog meer dan voldoende potentie zit. Daarnaast wilden we iets
bieden in het kader van de permanente educatieplicht. Events werden namelijk vooral in
de Randstad georganiseerd.” José Mastenbroek
van de faculteit Commercieel en Financieel
management van Zuyd Hogeschool vult aan:
“Het is van belang om niet alleen vinger aan
de pols te houden inzake de ontwikkelingen
in het financiële-administratieve werkveld in
de regio. Hierin kunnen wij voorop lopen en
de gewilde professionals van morgen opleiden
om daarmee een bijdrage te leveren aan de
economische vitaliteit van deze regio.”
Geen winstoogmerk
Harold Hassink (Maastricht University), Luc Brouwers (Fagro), Johan Verhagen (Rabobank) en Ralph Jacobs (Fagro). José Mastenbroek (Zuyd Hogeschool) staat niet op de foto
8
Fagro Improve
Al brainstormend kreeg het idee meer vorm.
Vrijwel meteen werden Zuyd Hogeschool
en Rabobank betrokken. Samen richtten zij
de Stichting Limburgse Financials op, een
stichting zonder winstoogmerk. “We waren het
er vrij snel over eens dat we een soort congres
wilden organiseren, gestoeld op drie pijlers”,
vervolgt Luc Brouwers. “We wilden deelnemers
meegeven welke kansen de regio Limburg
biedt op macro-economisch niveau; een
gelegenheid creëren waar organisaties elkaar
konden vertellen waarmee ze bezig zijn; en
tot slot een goede sfeer scheppen om volop
te netwerken.” Johan Verhagen van Rabobank
Roermond-Echt roemt naast het netwerken
vooral het delen van kennis. “Om toekomstbestendig te zijn, moet je niet te krampachtig
doen over kennis; deel ‘m!”
Bijpraten
Vier succesvolle edities later hebben acht
plenaire sprekers de revue gepasseerd, zijn er
32 inhoudelijk sterke masterclasses geweest
en hebben ruim zeshonderd unieke bezoekers
deelgenomen. “Opvallend is dat ongeveer de
helft van de deelnemers jaarlijks terugkeert,
terwijl de andere helft nieuwe aanwas is. De
reden dat mensen niet terugkeren, heeft overigens in de meeste gevallen met tijdgebrek
te maken”, zegt Johan Verhagen. Toch levert
de tijdsinvestering meer op dan een dag
vol kennis en bijpraten met oude en nieuwe
bekenden: permanente educatiepunten. “Met
de Dag van de Limburgse Financial kunnen
deelnemers vier PE-punten verdienen”, legt
Ralph Jacobs van Fagro uit. “Als je bedenkt dat
ze er veertig op jaarbasis nodig hebben, is het
natuurlijk maar een klein aandeel. Mensen
komen dus zelden alleen voor de punten; het
is een mooie bijkomstigheid. Het inhoudelijk
sterke programma is de voornaamste reden
om deel te nemen.”
“Zeker als je bedenkt dat we uit het niets zijn
begonnen, zonder subsidies of sponsoring,
en met onze eigen mensen en middelen dit
congres hebben vormgegeven”, zegt Harold
Hassink van Maastricht University. “We krijgen
positieve feedback van deelnemers. Mensen
die elkaar al twintig jaar niet meer hebben gezien, ontmoeten elkaar weer tijdens deze dag.
Tegelijkertijd biedt de Dag van de Limburgse
Financial organisaties een platform om zichzelf
te presenteren. Ten onrechte wordt vaak geconstateerd dat er te weinig senior financiële
posities zijn in onze regio. Deze dag draagt bij
aan de bewustwording op dit vlak. Iedereen
kent DSM en Océ, maar de regio heeft zoveel
meer te bieden. Wat dat betreft kunnen we
stellen dat we onze doelstelling - een bijdrage
leveren aan het versterken van de positie van
de Limburgse financial - wel degelijk hebben
behaald. Er komen hele interessante problematieken boven tafel. Vraagstukken, die ook in
andere organisaties spelen. Die kennisuitwisseling is van meerwaarde voor beide partijen.”
Naam en faam
Jubileumeditie
Dat programma wordt met zorg samengesteld
vanuit het netwerk van de organiserende
partijen. Johan Verhagen: “Zodra we het thema
hebben bepaald, gaan we in eerste instantie
aan de slag om de centrale sprekers te vinden.
We zetten in op mensen die een bepaalde
naam en faam hebben in de financiële wereld.
Tot nu toe is het ons gelukt dat alle sprekers
onbezoldigd hun presentatie doen. Dat
geeft aan dat zij het initiatief een warm hart
toedragen en onze visie steunen. Het zijn geen
reclamepraatjes, ze gaan echt ergens over.
Bijvoorbeeld een herstructurering of een strategiewijziging.” Vervolgens is het zaak inhoud
te geven aan de masterclasses. Ralph Jacobs:
“In Limburg bevinden zich tal van ondernemende en innovatieve organisaties, die met
interessante ontwikkelingen bezig zijn. Met
een masterclass bieden we hen een podium
om hun kennis voor het voetlicht te brengen.”
Voor de organisatie draait het niet zozeer om
het aantal mensen dat de Dag van de Limburg­
se Financial bezoekt, maar om de kwaliteit en
de inhoud van het congres. Over de inhoud
van de jubileumeditie, die plaatsvindt op donderdag 24 september 2015, wordt nog volop
gebrainstormd. “Wat onveranderd blijft, is
dat er weer een inhoudelijk sterk programma
wordt samengesteld, met wederom klinkende
namen en vooruitstrevende masterclasses.
Voor deze speciale jubileumeditie voegen we
daar een nieuw element aan toe. Wat dat is?
Kom op 24 september naar TheaterHotel de
Oranjerie in Roermond voor de vijfde Dag van
de Limburgse Financial en laat je verrassen.
Geloof ons, je krijgt er geen spijt van!”
Bewustwording
Bijna vijf jaar na de geboorte van de Dag van
de Limburgse Financial, voelt het team zich
trots op het initiatief zoals dat er nu staat.
Reserveer in uw agenda:
donderdag 24 september
Dag van de Limburgse
Financial in Roermond!
Fagro Improve
9
AZL maakt verandertraject door
“Controller als
partner in change”
“Als je bewust waarneemt,
voorkom je vooroordelen.”
Bij AZL is eind 2013 het veranderprogramma
‘Excellence’ ingezet. Een traject dat tot doel
heeft de kwaliteit van dienstverlening continu
nóg verder te verbeteren. Bart Munsters,
informatiemanager en programmamanager
‘Excellence’ vertelt: “Als een van de grootste
pensioenuitvoerders van Nederland verzorgen
we de administratie van ruim zestig pensioenfondsen, met meer dan één miljoen deelnemers. Zij verwachten van ons vanzelfsprekend
correcte gegevens. Om ons werk goed te
doen, is communicatie met werknemers
en werkgever essentieel. Niet alleen om de
kwaliteit te bewaken, maar ook om efficiënt
en klantgericht te werken. Oftewel: excellent.”
Soft skills
Bart Munsters (informatiemanager AZL), Gertjan van Lieshout (consultant) en Rick Gorgels (business manager Fagro)
Een organisatieverandering heeft grote impact op medewerkers. Niet alleen processen en
systemen veranderen, maar ook de manier van werken. Wat wordt er van je verwacht, hoe
ga je dat invullen en met welk resultaat? Het kan leiden tot grote kansen, maar dan moeten
medewerkers zich daarvan wel bewust zijn. In de begeleiding van zo’n verandertraject kan
Fagro uitkomst bieden bij onder meer het coachen van teamleiders om improvementgedrag
te kunnen realiseren. Zoals bij AZL in Heerlen, waar Gertjan van Lieshout dit voortvarend
oppakte.
10
Fagro Improve
Continu verbeteren vraagt iets van de medewerkers. Bart Munsters vervolgt: “Daarvoor
moet er een brug worden geslagen tussen
de harde cijfers en het gedrag van de mens.
We zijn op zoek gegaan naar een middel om
deze verbinding te maken en daarmee de
efficiëntie en klantgerichtheid van de teams te
verbeteren. Voor ons stond al snel vast dat we
dit extern moesten zoeken. Een bijeenkomst
van Fagro, waarvoor we als organisatie waren
uitgenodigd, vormde de eerste kennismaking.
Dat leidde ertoe dat we in een tijdsbestek
van vijf maanden een consultant van Fagro
hebben ingezet om met name de gedragscomponent van het programma ‘Excellence’
te begeleiden.” Aan business manager Rick
Gorgels van Fagro de taak een controller te
vinden, die ook het vermogen heeft om mensen te sturen in een gedragsverandering, en
tegelijkertijd niet bang is bestaande patronen
en gewoontes te doorbreken. “Niet alle controllers hebben die ‘soft skills’ in zich. Maar ik
dacht meteen aan Gertjan”, zegt Rick. “Gertjan
durft uit te dagen, is niet bang zijn zegje te
doen én heeft kennis van zaken.”
Meer rendement
Toen consultant Gertjan van Lieshout zijn
intrede deed bij AZL, inventariseerde hij eerst
de verschijningsvormen van de bestaande
weekstarts. “Binnen de teams werd gebruik
gemaakt van weekstarts als hulpmiddel voor
de visualisatie van het operationeel management. Hierin bleek echter weinig structuur en
uniformiteit. We hebben erop ingezet om de
teams met een achterstand op te trekken naar
een basisniveau.” Naast weekstarts vinden er
bij AZL dagstarts plaats. “Ook daar bleek winst
te halen. Je kunt wel een dashboard inrichten,
maar als de werkwijze niet is ingebed in de
mindset van mensen, blijft het resultaat uit.
We zijn samen op zoek gegaan naar een manier om de dagstarts te standaardiseren zodat
we hier meer rendement uithalen.”
Bewust waarnemen
Een belangrijke component in de dag- en
weekstarts is het gesprek met elkaar aangaan, zonder te oordelen. Met interactieve
workshops heeft Gertjan de teams wegwijs
gemaakt in de nieuwe manier van werken.
“We zijn ingegaan op gesprekstechnieken,
geënt op waarneemtechnieken. Als je bewust
"Je gedrag is het resultaat
van je emotionele status"
waarneemt, voorkom je vooroordelen. Je
baseert je oordeel namelijk op feitelijke waarnemingen. Zo kun je samen vaststellen waar
het proces ruimte laat om fouten te maken.
We zijn immers op zoek naar de oorzaak, niet
naar de veroorzakers.” Om die constructieve
dialoog op gang te brengen, kunnen teams
tijdens de dagstarts gebruik maken van een
moodboard. “Je gedrag is het resultaat van je
emotionele status. Als je daar open over bent,
kan er rekening mee worden gehouden. Dat
leidt ertoe dat je jezelf lekkerder voelt en dus
beter presteert.”
Couleur locale
In totaal hebben zo’n tweehonderd medewerkers die direct betrokken zijn bij de pensioenuitvoering, de workshops bijgewoond. “Die
waren allesbehalve saai”, vertelt Bart Munsters.
“Gertjan heeft het vermogen om mensen te
overrompelen en echt interactie te creëren.
Het was intensief en waardevol. Ik hoor van
diverse mensen terug: ‘Dit hebben we nodig
om de volgende stap te zetten’. Meer structuur
en uniformiteit aanbrengen in onze werkwijze
schept voor mensen duidelijkheid. Tegelijkertijd blijft er de vrijheid voor het aanbrengen
van een ‘couleur locale’ binnen de afzonderlijke teams. Daarbij wordt de eigen inbreng
van medewerkers zeer gewaardeerd.”
Vliegende start
De taak van Gertjan zit erop; het is aan AZL
zelf om de ingezette koers te blijven volgen.
Bart Munsters: “Gertjan heeft gezorgd voor
een vliegende start met de herstructurering
van de dag- en weekstarts; de volgende stap
moeten we als AZL zelf zetten. Onze ambitie is
om nog wendbaarder te zijn en nog sneller en
flexibeler in te spelen op vragen uit de markt.
De wereld staat niet stil, dus wij ook niet. Dat
besef komt steeds meer bij de mensen binnen.
We stimuleren mensen om bij zichzelf na te
gaan: wat kan ik binnen mijn eigen vermogen
doen om zaken te verbeteren?” Rick Gorgels
benadrukt dat een controller anno 2015 veel
méér is dan alleen hoofd boekhouding. “In
dit verandertraject zien we dat Gertjan echt
een rol heeft gespeeld als procesbewaker en
motivator. Oftewel een ‘controller als partner
in change’; tevens de titel van de komende
Rondetafel van Fagro. We zien dat steeds meer
bedrijven hiernaar op zoek zijn. En ook dat
controllers zich deze component steeds meer
eigen maken. Daarmee biedt Fagro een nieuwe
dimensie in financiële dienstverlening.”
Over AZL
AZL is één van de grootste pensioenuitvoerders in Nederland en is onderdeel van de NN
Group. Met een hoofdkantoor in Heerlen en
een kantoor in Utrecht, biedt AZL werkgelegenheid aan ruim vierhonderd deskundige
medewerkers. De pensioenen van meer dan
een miljoen Nederlanders zijn bij AZL ondergebracht. AZL voert niet alleen de pensioenadministratie, maar biedt ook bestuursadvies,
communicatieadvies en actuariële dienstverlening. In 2013 werd het veranderprogramma
‘Excellence’ geïntroduceerd, gericht op drie
componenten: organisatie, systemen en
gedrag.
Fagro Improve
11
Fagro Kennisevents
Fagro Bedrijven Voetbal Toernooi
Kennis delen
is kennis maken
Gezonde spieren zetten
zich in voor zieke spieren
Enkele jaren geleden startten Fagro en voetbalvereniging DVV uit Duiven het Fagro
Bedrijven Voetbal Toernooi (FBVT) dat in het teken staat van Spieren voor Spieren. Het
toernooi staat symbool voor een strijd die ongeveer 20.000 kinderen in Nederland dagelijks
leveren: de strijd tegen een spierziekte. De stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor
MVO
Prestatieladder
dit doel door middel van fondsenwerving. Fagro draagt graag hieraan bij door jaarlijks
gastheer te zijn van deze vriendschappelijke wedstrijd.
Bij Fagro draait het om kennis. Onze deskundige interim professionals ontwikkelen
met een spierziekte voor een gemotoriseerde
rolstoel, een middel dat de kwaliteit van leven
aanzienlijk verhoogt. Vele (ex)topsporters
hebben zich ondertussen als ambassadeur aan
de stichting verbonden, waaronder Pieter van
den Hoogenband (hoofdambassadeur), Frank
& Ronald de Boer (beschermheren) en Truus
en Louis van Gaal (ere-ambassadeurs).
zichzelf voortdurend. Niet alleen door het volgen van in- en externe opleidingen, maar
ook in de uitvoering van hun taken voor onze opdrachtgevers worden ze vaak specialist
op een bepaald gebied. Daarnaast verrassen we onze relaties graag met een professioneel
aanbod van kennisevents. Want bij Fagro vinden we het niet alleen belangrijk om kennis te
hebben, maar vooral om deze te delen.
Diagnose in één dag
Om ‘kennismanagement’ een permanente
plek te geven in de organisatie, is de Fagro
Academy opgericht. De Fagro Academy
stimuleert, organiseert en faciliteert kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisborging.
In eerste instantie richt de Fagro Academy zich
op de interim professionals: door te investeren
in kennis en kunde bent u als opdrachtgever verzekerd van een consultant die u een
voorsprong geeft, continuïteit onderbouwt en
kansen helpt benutten in een veranderende
markt. We triggeren onze – beginnende en
ervaren – consultants voortdurend met een
boeiend aanbod van kennisevents die inspelen op actuele ontwikkelingen in de wereld
van finance & control. Hierbij wordt een effectieve balans nagestreefd tussen het opdoen
van praktijkervaring, de ontwikkeling van
vaktechnische kennis en het stimuleren van
gedragsgerichte persoonlijke ontwikkeling.
Binnen Fagro zijn groepen actief die hiervoor
kennis vergaren, ontwikkelen, vastleggen en
verspreiden. Gemiddeld zijn er zo’n 25 workshops, trainingen en masterclasses per jaar.
Het mooie is dat onze consultants workshops
organiseren en geven aan collega’s. Want
kennis delen is kennis maken!
Samenwerking met
hogescholen en universiteit
Om het niveau van het opleidingsaanbod te
12
Fagro Improve
borgen, werkt de Fagro Academy onder meer
samen met Maastricht University, Avans,
Fontys en Zuyd Hogeschool. Samen met
Maastricht University verzorgt Fagro de leergang ‘Projectmanagement & Projectcontrol’,
die wordt georganiseerd voor onze opdrachtgevers. Wilt u zich verder verdiepen in het
succesvol managen en in control houden van
projecten, dan kunt u via de Fagro Academy
meer informatie aanvragen of inschrijven voor
deze opleiding.
Kennispartner voor relaties
Fagro wil ook een kennispartner zijn voor
relaties. Hiervoor worden diverse kennisevents
georganiseerd, verspreid over het land en met
een diversiteit aan onderwerpen. Een aantal
thema’s is heel breed, zoals de onlangs gehouden rondetafelgesprekken ‘Lean in finance’,
‘Controller Partner in Change’ of ‘Functional/
Categorical reporting’, maar er zijn ook
branchespecifieke thema’s of onderwerpen
die zijn gekoppeld aan de actualiteit, zoals
‘De rol van costmanagement in de zorg’, dat
eind vorig jaar erg actueel was. Tijdens deze
rondetafelgesprekken zorgt een gastspreker
van een gerenommeerd bedrijf voor een verdieping op het onderwerp. Vervolgens gaan
deelnemers met elkaar in gesprek. Voor elke
bijeenkomst wordt een inspirerende omgeving gekozen. Zoals de recente succesvolle
workshop ‘Projectcontrol binnen een attractiepark’, die plaatsvond bij de Efteling.
Operationeel Directeur Coen Bertens nam de
deelnemers mee in de wondere wereld van
projectcontrol en projectmanagement bij het
grootste attractiepark van Nederland. Zowel
de rondetafelgesprekken als de workshops
worden zeer gewaardeerd door onze relaties.
Niet voor niets zijn ze in een mum van tijd vol!
Toch wordt bewust gekozen voor een kleinschalige opzet, waardoor een vertrouwelijke
sfeer wordt gecreëerd en er ruimte is om echt
met elkaar in gesprek te gaan. Want ook dat is
kennis delen!
Door de samenkomst van sport en collega’s
is het FBVT een uniek moment om elkaar
beter te leren kennen tijdens een gezellige
voetbalmiddag. Daarnaast willen Fagro en de
overige deelnemende bedrijven met het FBVT
een letterlijke en figuurlijke bijdrage leveren
aan de stichting: het vergroten van de naamsbekendheid en het doneren aan dit goede
doel. Met de jaarlijkse donatie kan Spieren
voor Spieren subsidie verlenen aan een kind
De stichting Spieren voor Spieren ontstond in
1998 nadat de WK-voetbalselectie een actie
opzette voor kinderen met een spierziekte
met als motto: ‘gezonde spieren zetten zich in
voor zieke spieren’. De inspanningen hebben
door de jaren heen onder andere geleid tot de
opening van een geavanceerd diagnostisch
centrum voor snelle diagnose, voorlichting,
advies, behandeling en begeleiding. Daarnaast
is het gelukt om het diagnosetraject terug te
brengen naar één dag! Deze doorbraak maakt
sneller een eind aan de grote onzekerheid
bij ouders en kind. Omdat veel spierziekten
erfelijk zijn, is een snelle diagnose ook voor
broertjes en zusjes van groot belang.
Fagro is er trots op dat de deelnemende
bedrijven aan het FBVT samen met ons,
ondanks de bescheiden bijdrage, op deze
manier het belangrijke werk van de mensen
van Stichting Spieren voor Spieren willen
ondersteunen. Meer informatie:
www.spierenvoorspieren.nl
Aan het jaarlijks evenement hebben onder
andere de volgende bedrijven en instellingen
meegedaan: ABN Amro Bank, Alliander, Fagro,
Gemeente Arnhem, gemeente Montferland,
GGNet, Hago, HSK Groep, Ohra, Rijnstate, Lister
(SBWU), Siza Dorpgroep, Van Gelder wegenbouw, Veluwezoom Verkerk (Volker Wessels),
Vitesse, Webpower en Zicht Assurantie kantoren (voormalig ING Assurantiekantoren).
Kijk voor een actueel overzicht van onze
kennisevents op www.fagro.nl.
Fagro Improve
13
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij maakt groei door
“Van een organisatie met professionals
groeien we naar een professionele
organisatie met professionals.”
Rick Meeldijk (business manager Fagro), Pascal Prins (projectleider BOM), Math van Mulken (Principal Consultant), Mike van Meurs (financieel en operationeel directeur BOM) en Talya Mullenders (consultant)
“Stevige positie in de
Brabantse economie”
Al van verre zie je het transparante gebouw van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij,
kortweg de BOM, al liggen als je Tilburg binnenrijdt. Die transparantie is een mooie
metafoor voor de functie die de BOM in Brabant vervult. Balancerend op het snijvlak
van publiek belang en ondernemerschap, gaat de BOM op een transparante en open
manier om met gerichte stimuleringsactiviteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de
Brabantse economie. Stimuleren door te signaleren, te verbinden, te helpen organiseren
en te financieren met als doel bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken.
De BOM is volop in ontwikkeling. “We zijn een
organisatie met een hele brede opdracht”, vertelt financieel en operationeel directeur Mike
van Meurs. “Naast het doen van risicodragende
investeringen en participeren in kansrijke
ondernemingen, zijn we vooral een bruggenbouwer die partijen bij elkaar weet te brengen.
Daarbij staat altijd het economisch en maatschappelijk belang voorop. Denk daarbij aan
het creëren van nieuwe werkgelegenheid of
het versnellen van groei. We bevinden ons in
het speelveld van politiek, ondernemerschap
en publiek belang.” In de periode 2011-2012
kwam er een kentering in de bedrijfsvoering
van de BOM. “We zijn steeds meer toegegroeid
naar een ondernemende ontwikkelingsmaatschappij in plaats van een beleidsvoerende
organisatie. In korte tijd hebben we een grote
groei doorgemaakt; ook van ons personeelsbestand. Dat vraagt om een andere werk- en
denkwijze. Van een organisatie met professionals groeien we naar een professionele
organisatie met professionals.”
Nieuw te creëren vacatures
Om de BOM te ondersteunen in deze kwaliteitsslag, zijn Fagro-consultants Math van Mulken en Talya Mullenders aangetrokken. Beide
met een heel verschillende opdracht. “De
snelle groei van de organisatie ging gepaard
met een aantal nieuw te creëren vacatures”,
legt consultant Talya uit, die al sinds oktober
2013 bij de BOM actief is. “Als projectcontroller
draag ik zorg voor de financiële coördinatie
van een groot aantal Europese subsidieprojecten. Ik bewaak het budget en de planning en
stel financiële rapportages en stuurinformatie
op. Hierbij fungeer ik als schakel tussen de
interne projectmanagers, de afdeling Finance
en de Europese subsidiepartners.” Gedurende
het project kreeg de functie steeds meer vorm
en werd het takenpakket uitgebreid. Mike van
Meurs is zeer tevreden over de aanpak
en inzet van Talya. “Inmiddels
zijn we toe aan het zetten van de
tweede stap. De basis staat, de functie
heeft vorm, hoe kunnen we het nu efficiënter
inrichten en wat is hiervoor nodig?” Ook bij die
tweede stap blijft Talya betrokken. “De kennis
die ik heb opgedaan kan ik nu gaan gebruiken
om de processen verder te optimaliseren.”
Brede ondersteuning
Een compleet andere rol is toebedeeld aan
Principal Consultant Math van Mulken. Zijn
opdracht bestond hoofdzakelijk uit het
selecteren van een Investment Management
Systeem (IMS), een project waarbij hij de
interne projectleider Pascal Prins ondersteunt.
“Mijn achtergrond in portfolio- en assetmanagement in combinatie met finance- en ITkennis was de aanleiding voor een gesprek en
uiteindelijk de opdracht”, licht Math toe. “De
werkzaamheden bestonden onder meer uit
het in kaart brengen van de investmentprocessen, de informatiestromen en de interne en
externe rapportagevereisten.” Op basis hiervan
zijn de functionaliteiten van het IMS bepaald
en na een Europese aanbesteding is uit een
tweetal applicaties inmiddels een softwarepakket geselecteerd, waarvan momenteel de
implementatie loopt. Daarbij ging de BOM
niet over één nacht ijs, aldus Mike van Meurs.
“Bij alle processen en rapportages moeten we
slim naar de toekomst kijken en ons afvragen:
willen we dat echt zo doen? Nu heb je de
kans om het meteen goed aan te pakken. Het
pakket gaat de procesvoering ondersteunen
en zorgen voor uniformiteit. Veel afdelingen
werken nog in hun eigen Excel-sheets, los van
elkaar. Met het nieuwe systeem wordt het
ook mogelijk om transacties tussen verschillende systemen te koppelen. We hebben
inmiddels de financiële verantwoordelijkheid
om zo’n driehonderd miljoen euro gericht
te investeren in de Brabantse economie. Dat
vraagt om een gestructureerde aanpak waar
een gezonde vorm van bureaucratie best in
mag zitten.”
Stevige positie
Deze professionaliseringsslag past in de
organisatieontwikkeling van de BOM. Mike
van Meurs: “Steeds meer lokale en regionale
overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen en ondernemers weten de BOM te
vinden; we hebben een stevige positie weten
te verankeren in de Brabantse economie.
14
Fagro Improve
We richten ons vooral op de economische
topclusters; daar hebben we een hele gerichte
opdracht in. Dat wil niet zeggen dat alleen
grote ondernemingen bij ons terechtkunnen,
het gaat erom dat de initiatieven innovatief
genoeg zijn om economische en maatschappelijke kansen te creëren. Bijvoorbeeld de
ontwikkeling van een nieuw marktconcept of
de introductie van een revolutionair product.
Onze rol is om verbindingen te leggen of
samenwerkingsverbanden te organiseren,
bijvoorbeeld met al bestaande initiatieven op
hetzelfde vlak. Ook kunnen we een rol spelen
in het financierbaar maken van een project,
onder meer met (Europese) subsidiegelden of
met investeringsfondsen. Dat gebeurt onder
strikte voorwaarden. Als BOM zijn we nooit de
enige financier; het doel is te allen tijde medeinvesteerders te betrekken. Doordat we vooral
financieringen verstrekken in een vroege fase,
werken we met een portfoliostrategie waarbij
risicovolle en minder risicovolle investeringen
worden gedaan. Over de bank genomen moet
dit portfolio in balans zijn om zowel verschillende maatschappelijke als financiële doelen
te kunnen realiseren.” ­
Over de BOM
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
stimuleert bedrijven, overheden en kennis­
instellingen om de economische ambities van
Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het
bieden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De kerntaken van
de BOM zijn het smeden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen,
het aantrekken van buitenlandse bedrijven,
het risicodragend investeren in startende en
groeiende innovatieve ondernemingen en
het ontwikkelen van bedrijfslocaties. De BOM
draagt op een ondernemende manier eraan
bij dat economische kansen worden verzilverd
en vertaald in omzet, groei en werkgelegenheid. Het doel van Brabant is om tot de top
van kennis- en innovatieregio’s in Europa te
behoren.
Fagro Improve
15
Fagro opent twee
nieuwe vestigingen
in de Randstad
Met kantoren in Arnhem, Düsseldorf, Eindhoven en Maastricht is Fagro Consultancy
in het zuidoosten van ons land een bekende speler als het gaat om finance
professionals. Al twintig jaar bedient Fagro klanten met de inzet van hoogopgeleide
interim professionals op het gebied van finance & control, business control,
accounting & reporting en corporate governance.
Met de start van het nieuwe jaar breidde Fagro
haar werkgebied uit naar de Randstad door
twee nieuwe kantoren te openen in Amsterdam en Rotterdam. Omdat veel klanten uit
Zuidoost-Nederland kantoren hebben in de
Randstad, kan Fagro voortaan ook daar voldoen aan de vraag naar goede finance professionals voor interim- en adviesopdrachten.
beide organisaties te bundelen. De goede
naamsbekendheid en identiteit van Fagro in
Zuidoost-Nederland blijft behouden en wordt
gecombineerd met de het hoogwaardig advies en de duurzame, flexibele inzetbaarheid
van specialistische professionals in de segmenten finance, banking & insurance, techniek &
ICT en legal & public van DPA.
De opening van de twee nieuwe vestigingen
in de Randstad is het gevolg van de overname door DPA op 1 september 2014. Deze
ontwikkeling zorgde voor het ontstaan van
nieuwe mogelijkheden om de krachten van
Dankzij het grotere werkgebied en het uitgebreide dienstenpakket van beide organisaties
kan Fagro verder groeien om haar klanten
door het hele land de beste dienstverlening te
kunnen bieden.
www.fagro.nl
E [email protected]
I www.fagro.nl
Amsterdam
Gatwickstraat 11
T +31 (0)20 515 15 55
Eindhoven
F. van Riemsdijkweg 28
T +31 (0)40 368 24 30
Arnhem
IJsselburcht 3
T +31 (0)26 365 33 32
Maastricht-Airport
Amerikalaan 14
T +31 (0)43 358 54 80
Rotterdam
Gebouw de Coopvaert
Blaak 502
T +31 (0)10 403 16 80
Düsseldorf
Business Center Seestern
Fritz-Vomfelde-Strasse 34
T +49 (0)211 769 594 49