Kijk voor het laatste nieuws op internet!!

Commentaren

Transcriptie

Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
Jaargang 43 nummer 03, maart 2016
Verenigingsblad van de Veron afdeling ‘s-Hertogenbosch
Convocatie
De VERON afdeling ’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de
maandelijkse bijeenkomst op vrijdag 4 maart in het Sociaal Cultureel Centrum ”De Helftheuvel”
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch. Tel:073-6217973
Kijk voor het laatste nieuws op internet!!
www.radioclub.nl
Inhoud:
Blz. 1: Lezing DAB+ door Edwin PA3GVQ ; Van de secretaris.
Blz. 3: Sociaal verslag over 2015 van de BRAC, VERON afd. 25
Blz. 5: Zelfbouw van een CW-Decoder met Arduino NANO
Blz. 6: Deelname PI4SHB aan de PACC contest.
Blz. 8: Open avond SPARK Fablab.
Blz. 9: VHF-en-hoger dag 2016; Reparatiedag buizen apparatuur; Wat is er leuk aan een contest?
Blz.10: Colofon.
Komende algemene bijeenkomst op vrijdag 4 maart,
zal Edwin PA3GVQ een en ander vertellen over het DAB+ systeem.
Na dat de Nederlandse omroepzenders op de AM zijn gestopt, zal, zo lijkt het, over enige tijd
ook de FM door hen worden verlaten. Hier voor in de plaats komt dan DAB+, er zijn
overigens al legio zenders in de lucht in deze mode.
Van de secretaris.
Afgelopen algemene bijeenkomst is door Cees PA1CE weer het financieel overzicht over het
afgelopen jaar en de begroting van dit jaar gepresenteerd. Na wat vragen en discussies, b.v.
over wat word er verstaan onder drukwerk?, zijn beide goed gekeurd en ondanks dat we wat
zijn ingeteerd op de financiën, dit door o.a. ons jubileum en het weer in orde maken van de
repeater locaties, kunnen we stellen dat we nog steeds een gezonde club zijn en zonder in
details te treden, zullen er diverse afdelingen jaloers zijn op het door ons te besteden
budget. Dit alles is uiteraard te danken aan onze uitstekende vlooienmarkt.
1
Daarom is het ook zo jammer dat de organisatie hiervan maar met mondjes maat aan
medewerkers kan komen, er zijn er nog steeds te kort!
Dus bij deze, nogmaals de oproep, geeft u op om te helpen. Voordelen gratis
binnen, en ik kan u verzekeren het is een gezellige dag en u word prima
verzorgd. De meeste zijn nodig in de ochtend, dus kunt u geen hele dag,
toch aanmelden s.v.p.
Aanmelden bij Paul PA0STE, [email protected]
Na het financiële plaatje te hebben afgehandeld is er nog leuk gediscussieerd over het reilen
en zeilen in de afdeling, men is tevreden over het huidige bestuur, maar er hoort toch echt
een voorzitter te zijn. Nu is het zo dat wij niet de enigste zijn die met dit probleem kampen,
er zijn meer afdelingen die maar moeilijk, of niet, een bestuur kunnen vormen.
Dit is overigens een algemene trend binnen allerlei verenigingen,(las er toevallig deze week
nog iets over in het BD) men lijkt wel de lusten maar niet de (vaak geringe) lasten te willen
hebben.
Na nog wat heen en weer gepraat werd dit toch wel interessante vraagstuk afgesloten en gaf
Sjoerd PA0SHY met medewerking van Claudia PD5AX nog even een snelcursus contesten.
Dit in verband van het heugelijke feit dat PI4SHB na 12 jaar afwezigheid weer mee doet aan
de PACC contest.
Dus blijkt, ondanks het soms negatieve geluid van; niemand wil meer iets doen, er toch nog
amateurs zijn die weer iets op poten willen zetten. Claudia had de eer om afgelopen jaar het
vuurtje aan te steken, en anderen hebben mee geholpen om een oude traditie weer leven in
te blazen. Nu hopen dat het een blijvertje word.
Ondertussen is bekend dat ze prima gedraaid hebben 531 QSO`s, 157 multi. En dat voor een
mix van hoofdzakelijk onervaren contesters aangevuld met een paar oude rotten een prima
prestatie. En gezien de uitslagen van 2015, schat ik zeker bij de eerste 10 en mogelijk de
eerste 5 (hoop ik) in hun klasse.
Zeker mag ik niet te vergeten om Eric PA2EON plus XYL te bedanken voor het beschikbaar
stellen van de locatie en alle zorgen daar om heen.
Daar het contest materiaal bij mij nou niet de beste opslag had (het grote spul in weer en
wind) wil ik ook Eric PA2ELS zeker bedanken voor het aanbod om het bij hem in de schuur
onder tebrengen, hoog en droog, Eric bedankt en ik hoop dat ze je elk jaar lastig vallen om
het te gebruiken(HI)
Ik hoop jullie komende algemene bijeenkomst te zien, dan zal Edwin PA3GVQ iets vertellen
over DAB+, deze mode neemt al een behoorlijke vlucht en zal in de toekomst bijna zeker de
vervanger voor de FM radio ontvangst worden.
Tot vrijdag 4 maart,
`73 Kobus PE2LOJ
2
Sociaal verslag BRAC over 2015
Om te vieren dat we in december 2014 70 jaar bestonden was er in januari/februari een
project opgezet met de basisschool “De ontdekking” in Den Bosch, vlak bij de locatie waar
wij onze clubavonden houden.
Onder leiding van Chris PE1DZX werd daar door een aantal amateurs aan de kinderen
getracht iets van de hobby over te brengen. Door de jongsten (8 à 9 jaar) was dit een
eenvoudig sein toestelletje, en voor de ouderen een eenvoudige AM ontvanger en ter
afsluiting konden er diverse (huishoudelijke) apparaten worden gedemonteerd.
We kunnen toch wel stellen dat dit project een succes is geworden, waar wij als club zeker
de behulpzame amateurs mogen bedanken voor hun inzet.
Dan in maart weer een jubileum, de 40ste Landelijke Radio Vlooienmarkt. Begonnen met een
legertent door een paar amateurs en uit gegroeid tot de grootste eendaagse markt van
Nederland en directe omgeving, die tegenwoordig door de stichting BRAC word verzorgd.
Iets wat echt geen kleinigheid is en veel werk met zich mee brengt, al vele maanden voor de
markt. Ook iets waar wij als club/afdeling dan erg veel waardering voor hebben.
Velen zijn die dag vrijwilliger, maar helaas word het voor de organisatie steeds moeilijker om
deze vrijwilligers te vinden, het lijkt de trend van deze tijd zijn.
Toch werd uiteindelijk ook deze 40ste markt weer een groot succes en zie je het hele jaar
door op andere evenementen amateurs met onze jubileum tas lopen. Op naar de 41 ste !
Helaas geldt het moeilijk verkrijgen van vrijwilligers ook voor het bestuur, onze voorzitter
Hans PA3HVZ trad af en was niet herkiesbaar, dit was al ruim (een jaar) van te voren
aangekondigd, maar hoe er ook gelobbyd werd, er was niemand bereid om het
voorzitterschap op zich te nemen. De over gebleven bestuursleden vinden niet dat zij de
capaciteit hebben om het voorzitterschap op zich te nemen.
Wel vonden we in Claudia PD5AX een nieuw bestuurslid, maar zij wilde zich door gebrek aan
enige bestuurservaring, nog niet aan het voorzitterschap wagen.
In overleg met de aanwezige leden op de vergadering is besloten het voorlopig dan maar
zonder voorzitter te doen. Dit met het risico dat zaken blijven liggen of vertragen.
Gelukkig zijn er ook nog leden die wel iets willen ondernemen en zo hadden we eind mei
weer een reparatie dag van oude (buizen) radio`s, dit in samenwerking met de reparatie
groep van de NVHR (Nederlandse Vereniging Historische Radio), ook deze dag, die al een
aantal jaren word georganiseerd was weer een succes, want er waren weer een flink aantal
personen die hier op af kwamen en sommigen hadden er wel een uurtje of meer rijden voor
over om met een spelende radio weer huiswaarts te gaan.
3
De reparaties zijn kosteloos, enkel eventueel te vervangen onderdelen worden tegen
kostprijs berekend.
Jammer was weer dat de jaarlijkse vossenjacht helaas door gebrek aan belangstelling moest
worden afgeblazen. Je moet tenslotte een beslissing nemen en om een jacht voor 4 à 5
deelnemers te organiseren is wel erg veel gevraagd van de commissie, die echt wel langer
dan die ene middag met de organisatie hier van bezig is.
Ook werden er voor het twee jaarlijks terug kerende evenement “Maritiem Den Bosch” wel
weer genoeg vrijwilligers gevonden en ook dit keer werd het weer een succes. Vooral de
soldeer projecten voor de jeugd onder leiding van Chris PE1DZX vielen weer in goede aarde,
soms als het kind wel interesse had, maar de begeleidende ouder aarzelde dan werd hij/zij
omgekocht met een bak koffie. (HI)
Je houd aan dit soort evenementen nooit veel nieuwe leden over (vermoedelijk 1), maar je
zorgt wel voor wat meer bekendheid van de hobby en je weet maar nooit.
Eind oktober bereikte ons het droeve bericht van het overlijden Jan Hoevenaars PD0MHK,
ondanks dat Jan geen lid van de afdeling meer was, willen we er toch even bij stil te staan.
Jan was voor hij gezondheidsproblemen kreeg, jaren een gedreven medewerker aan onze
radio vlooienmarkt, die daar veel werk voor heeft verzet.
Door diverse oorzaken waren de contacten met de locaties waar o.a. de repeater PI2SHB
staat opgesteld verwaterd. Een flat was overgegaan naar een andere woningstichting,
waardoor wij zelfs geen toegang meer hadden. Cees PA1CE onze penningmeester is hier in
gedoken en heeft de contacten weer hersteld en de huurcontracten vernieuwd, zodat we
weer toegang hebben tot de locaties.
De 70 Cm repeater PI2SHB is in opdracht van agentschap Telecom verhuisd van frequentie
n.l. van 430.237,5 MHz naar 430.175 MHz. De 23 Cm kon op de zelfde frequentie blijven
staan. Ook word er geëxperimenteerd met APRS op 2 M (PI1SHB).
Verdere activiteiten zijn bijvoorbeeld het clubblad “BRAC nieuws” dit is afgelopen jaar ook
weer tien keer uitgekomen, soms is het wel eens moeilijk om er een redelijk leesbaar iets
van te maken, een enkele amateur levert nog wel eens copy, maar veel moet door de
redacteur zelf worden in gevuld. Maar gezien de enkele reactie schijnt dit toch telkenmale
weer redelijk te lukken.
In principe hebben we als afdeling elke eerste vrijdag van de maand een algemene
bijeenkomst met de bestuur mededelingen en als het enigszins lukt een presentatie of
lezing.
Op de andere vrijdagavonden, uitgezonderd vakantie van het wijkcentrum “de Helftheuvel”
en feestdagen, is er inloopavond. Hier word goed gebruik van gemaakt. Men kan er de
diverse “vakbladen” voor de amateur inzien en verder word er op zo`n avond geknutseld,
gerepareerd en gemeten aan alles wat voor de amateur maar interessant is en verder
onderling QSO. Ook jongere of minder technische amateurs vinden hier vaak uitleg over
bepaalde zaken of problemen. Soms lijkt het wel eens een computer groep, 3 of 4 laptops op
4
tafel, maar dit is maar schijn, internet is tenslotte een grote vraagbaak met veel schema`s en
projecten.
De vrijdagavond voldoet zeker aan een behoefte.
Al met al is het volgens ons als bestuur, ondanks het gebrek aan een voorzitter, toch een
goed jaar voor de club/afdeling geweest. De hoop blijft dat we als bestuur snel weer op
sterke zijn.
Wat al een aantal jaren opvalt is dat bij het organiseren van iets, het meestal de zelfde
amateurs zijn die hun medewerking verlenen, zo`n groepje van een man of twintig, dit op
een leden aantal van zo`n 140 leden. Nu kunt u zich afvragen is er onder die twintig nu b.v.
niemand bij die voorzitter wil zijn? Het probleem is dat deze amateurs bijna allen al een of
andere functie in het bestuur hebben vervuld (soms vele jaren), nog vervullen of in de
stichting dan wel in een commissie zitten. We kunnen dan ook wel stellen dat dit de harde
(merendeel grijze(HI)) kern is.
Maar als bestuur blijven we optimistisch, blijven ons best doen en gaan vol vertrouwen 2016
in.
De secretaris van de BRAC, VERON afd. 25; J.J.Siebenga PE2LOJ.
Zelfbouw van een CW-Decoder met Arduino NANO
door Cees PA1CF
Deze zelfbouw CW-Decoder is naar aanleiding van een beschrijving van een Morse decoder
in Elektron van april 2015. Na zoeken op internet zijn er veel bruikbare ideeën gevonden.
Eric Elstrodt PA2ELS heeft Hans, PA0JBG benaderd en deze heeft een paar printen
gemaakt voor een groot display. Na het ontvangst van de print met Schema’s ben ik gestart
met het samenstellen en bouwen van deze CW-Decoder
Schema compleet met microfoon aansluiting en Luidspreker uitgang
5
Componenten opstelling en zie onderstaande materiaallijst
Dit zijn wat plaatjes van de door Cees gebouwde decoder, hij heeft wat aanpassingen
gedaan op het originele ontwerp.
Het zou te ver voeren om deze beschrijving, met tekeningen 1:1 geheel te plaatsen.
Lijkt het u wat om dit ook te bouwen, neem contact op met Cees [email protected] en u krijgt
het complete artikel in PDF toegestuurd.
Deelname PI4SHB aan de PACC contest
Een jaarlijks terugkerende activiteit van de afdeling 's-Hertogenbosch was de deelname aan de PACC,
DE Nederlandse (HF-)contest. Het was dezelfde kleine kerngroep binnen de afdeling die dit elk jaar
weer organiseerde. Op diverse locaties is PI4SHB actief geweest, op het laatst bij de wielerbaan in
Nieuwkuijk. Er werden verticals voor 40 en 80 meter en een dipool voor 160 meter op het veld
geplaatst. Verder werden twee beams in een hoogwerker gehesen, één voor 40 meter en een drie
elements voor 10, 15 en 20 meter. Diverse redenen, waaronder een teruglopend aantal operators,
zorgden ervoor dat PI4SHB na 2004 helaas uit de PACC-logs verdween.
Dit jaar heeft het clubstation PI4SHB voor het eerst sinds twaalf jaar weer meegedaan met de PACC
contest. Een aantal enthousiaste leden heeft het balletje opgegooid en binnen de afdeling werd dit
met belangstelling ontvangen. Tien OM's meldden zich als geïnteresseerden. Bovendien werd
spontaan een QTH aangeboden als contestlocatie. Ook kwam een aanbod aan om de clubmast te
vervoeren, die sinds een aantal jaren bij de secretaris in de achtertuin lag.
Aangezien de contest-QTH in een woonwijk ligt was het niet mogelijk om een 'wielerbaanantennepark' zoals die van vroeger op te bouwen. Er werd een antennepark gerealiseerd die in een
dergelijke omgeving past. Daags voor de contest werd midden in de achtertuin de clubmast
opgericht ten behoeve van de drie elements beam voor de hoge banden. Het bleek nog wel een
karwei om de naar schatting twintig jaar oude HyGain HF-beam af te stemmen voor het midden van
de band (voor zowel CW als SSB). De tand des tijds had het aluminium niet onberoerd gelaten en de
aanhechting van de condensatoren bleek her en der verroeste schroeven te bevatten.
6
Nadat we deze hadden vervangen door RVS
exemplaren en na de elementen fors te hebben
in geschoven dipte het signaal van de beam
naar behoren op de drie banden en was de
antenne klaar voor de contest.
Voor 40 en 80 meter werden op de ochtend van
de contest dipolen in de mast gehesen. De
topband, 160 meter, werd achterwege gelaten;
er bleek te weinig ruimte voor een dergelijk
grote dipool.
Ondertussen werd in de shack van de gastheer een setup opgebouwd, bestaande uit een Elecraft K3,
met bijbehorende volautomatische eindtrap-antennetuner combinatie (KPA500 en KAT500). De
nodige randapparatuur, alsmede twee contest pc's, voor log en DX-cluster, completeerden het
nieuwe conteststation van PI4SHB.
Aan de gastheer was de eer om de contest te openen. Achtereenvolgens werden er zowel in SSB als
in CW de nodige contacten gelegd, zowel met Nederlandse als met Europese en intercontinentale
stations.
In totaal hebben acht personen achter de zender
gezeten, waarvan zes personen in SSB en twee
personen in CW. Het leek in morse af en toe vlotter
te gaan als in phone; de operators die achter de
microfoon zaten moesten wat meer moeite doen
om, met name als zgn. running station, gehoord te
worden.
De nachturen in de PACC zijn altijd de uren met
hele lage QSO rates, veel zoekwerk en veel bandwissels. Het ontbreken van een antenne voor 160M
maakt dit niet makkelijker. Voor minder ervaren contesters is het dan verstandig deze uren te
gebruiken om de volgende morgen weer fris achter de set te kunnen gaan zitten. Het gezamenlijke
besluit om de nacht over te slaan was snel genomen. Vol enthousiasme werd de contest de volgende
morgen weer voortgezet.
Het enthousiasme blijkt wel uit onderstaand bericht
van een van de operators van PI4SHB, Johan
PD1ARM:
“Ik heb dit jaar voor het eerst met de PACC Contest
mee gedaan en ik kan je vertellen ik was dol
enthousiast en heb met volle teugen genoten van dit
mooie weekend.
Als 1e wil ik Eric Oosterbaan PA2EON en natuurlijk zijn XYL bedanken voor het beschikbaar stellen
van hun bedrijfsruimte/kantoor om deze in te richten als radio shack, en natuurlijk de tuin voor het
plaatsen van de 3 banden beam en de diversen draadantennes voor de lage banden.
Ook de inwendige mens was voortreffelijk verzorgd door Eric waarvoor nog hartelijk dank namens
7
het gehele team mag ik wel zeggen!
Na het opbouwen en afregelen van de draadantennes konden we op zaterdag middag 12:00 UTC van
start, vooraf nog even een glaasje champagne voor de goede afloop hihi.
Het werd al snel lekker druk op de 15 en 20 mtr band waar dan ook diverse operators die aanwezig
waren de nodige puntjes binnen sleepten.
Toen eenmaal Sjoerd PA0SHY (het CW kanon) achter de keyer plaatsnam ging het in rap tempo
omhoog met de punten telling.
Op de zondag ochtend waren er wat kleine probleempjes met de K3 set, de oscillator ging een eigen
leven leiden en stond niet meer goed op de frequentie.
Geen nood, Claudia PD5AX met spoed naar het home QTH en daar even de reserve set opgehaald en
nadat deze was aangesloten en afgesteld konden we weer vrolijk verder.
Op zondagmiddag 13:00 uur locale tijd logde Willy PA3DRL het laatste QSO Nr: 531 voor PI4SHB en
was het gedaan met de contest.
We hebben toen nog gezamenlijk de draadantennes en hulp mastjes gedemonteerd en opgeruimd
en ingeladen en we konden weer huiswaarts na een mooi weekend.
Ik wil een ieder nog bedanken die ook maar iets heeft gedaan om dit mooie weekend tot stand te
brengen en ik zou zeggen tot volgend jaar.”
Ik kan me alleen maar van harte aansluiten bij de woorden van Johan! Hartelijk dank aan allen die de
rentrée van PI4SHB hebben mogelijk gemaakt en hopelijk tot volgend jaar!
73, Claudia – PD5AX
Open avond SPARK Fablab
Begin februari is op het terrein van Heijmans in Rosmalen het SPARK Fablab geopend. Hier kan
iedereen gebruik maken van lasersnijders, 3D printers en vinylsnijders. Op dinsdagavond 15 maart is
het tijd voor de derde SPARK Fablab community avond van 19:30u tot 22:00u. Op deze avond kan je
zien wat er inmiddels is gemaakt en welke projecten er gaan komen.
Je kan deze avond ook zelf iets maken met elektronica, een lasersnijder, 3D printer of de vinylsnijder.
Neem je eigen computer mee en een ontwerp (in DXF of AI formaat) om aan de slag te gaan.
Meekijken met anderen mag natuurlijk ook. Gebruik van één machine is gratis voor eerste 20 min
(exclusief materiaalkosten).
Zeker ook interessant voor radiozendamateurs. Meer informatie op
http://www.sparkcampus.nl/#agenda, aanmelden kan via deze link.
73’s
Chris PE1DZX
8
VHF-en-hoger dag 2016
Datum: 2 april 2016
Van 10:00 tot 16:30
Locatie: Aquarant, Vijfkamplaan 12, 5624 EB Eindhoven (Dit is bij het Ottenbad)
Zoals de vorige keer het zwaartepunt op amateur-satellieten lag is dat deze keer ‘digital
voice’, zoals DMR, D-star en Fusion. Er zijn voldoende experts aanwezig om vragen te
beantwoorden en mogelijk te helpen met het oplossen van technische vraagstukken.
Er zullen diverse lezingen zijn. Een er van zal worden gedaan door Eric PA2EON over Hamnet
en alles wat er bij komt kijken.
Meer hier over kunt u lezen op de site van de VERON https://vhfuhf.veron.nl/evenementen/vhf-en-hoger-dag-2016/
Reparatiedag lampen (buizen) apparatuur
Het staan al aangekondigd op de VERON site: en het is nog vroeg dag, maar schrijf het
alvast maar op de kalender, dan bent u er zeker bij:
Zaterdag 21 mei 2016 organiseert VERON afdeling ’s-Hertogenbosch (A25) samen met
de NVHR een reparatiedag
Reparatiedag lampen (buizen) apparatuurOp deze reparatiedag kunt u lampen (buizen)
apparatuur ter reparatie aanbieden bij de NVHR (Nederlandse Vereniging voor de Historie
van de Radio) reparatie ploeg die dan een poging zullen wagen om een defect apparaat te
repareren, het kan hier gaan om radio’s, versterkers, bandrecorders etc.
Het gaat hier dus niet om moderne apparatuur maar om apparaten van voor de zestiger
jaren die mogelijk bij mensen nog op zolder staan of ergens in de schuur omdat deze niet
meer functioneren. De reparatie ploeg van de NVHR stelt hun kennis gratis ter beschikking,
u hoeft geen lid te zijn van één van deze verenigingen. Er wordt een kleine vergoeding
gevraagd voor de defecte onderdelen. Helaas kunnen we niet ingaan op complete renovaties
van apparaten.
U bent welkom vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur in zaal 2 van het Sociaal Cultureel Centrum “De
Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch.
Wat is er leuk aan een contest?
Mijn ervaring met contesten beperkte zich tot voor kort tot het zien van tabellen in Electron en een
verdwaald QSO tijdens een JOTA. In mijn tijd als bestuurslid van onze afdeling hebben we het wel
een paar keer gehad over het meedoen aan een contest, maar de letters CeeWee werkten niet echt
enthousiasmerend.
9
Een paar maanden geleden stelde Claudia PD5AX tijdens een clubavond voor om een keer mee te
doen aan de PACC. Niet alleen in CW, maar ook in SSB. Mijn interesse was gewekt.
Twee weken geleden heb ik voor het eerst meegedaan aan een contest en het was leuk! Niet zozeer
het maken van de verbindingen, maar vooral de hele sfeer er omheen. Het opbouwen van het
antennepark, het ouwehoeren over technische zaken, werken met apparatuur die duidelijk meer kan
dan mijn FT480, het werken op HF en filosoferen over wat we als radiozendamateurs nog meer
zouden kunnen doen.
We hadden natuurlijk een fantastische locatie bij Eric PA2EON (waarover ik gisteren hoorde dat hij de
uitschuifmast en de HF beam toch wat langer heeft laten staan om verbindingen te maken).
Claudia en Eric heb ik al genoemd. Rens PA3FGA wil ik ook zeker bedanken voor het initiatief en de
hulp bij het maken van mijn eerste contest-qso’s
73’s
Chris PE1DZX
Colofon
Bestuur en Commissies
Voorzitter:
VACATURE !!!
Secretaris:
Verenigingsraad
Vossenjacht
Kascontrole
Ontvangst nieuwe leden
Vlooienmarkt
Afdelingsstation
QSL-manager
Kobus Siebenga PE2LOJ
V Asbeckstraat 20 5256 KN Heusden E-mail: [email protected]
Tel. 0416 662734
Cees Eijgel PA1CE St. Michielsgestel
Gironummer 2257680 t.n.v. Penningmeester VERON afdeling ’s-Hertogenbosch te’sHertogenbosch.
Claudia Tamis PD5AX
Wilbert Willems PE1ROY, `s-Hertogenbosch
Sjef PA3ESD, Kobus PE2LOJ
Het clubhuis is geopend op vrijdagavond 20.00 uur(knutselen, experimenteren, onderling QSO)
Adres clubhuis:
Soc. Cultureel Centrum "De Helftheuvel" Helftheuvel passage 115 5224 AC Den Bosch
Telefoon: 073 - 6217973
twee bestuursleden plus een liefhebber
Chris PE1DZX, Sjef PA3ESD, Jan PE1MQL, Johan PA3HGU
Chris PE1DZX en Hendrik PA3GYK
Het bestuur
Stichting BRAC (zie www.radiovlooienmarkt.nl )
PI4SHB 2 m 145.250 Mhz: Momenteel geen ronde leider. Anders iedere zondag om 11.30 uur
Hans PA3BZR.(geen afdelingsactiviteit)
70 en 23 cm repeater
Braknieuwsredactie
Website beheer
Albert PA3GCO (geen afdelingsactiviteit)
Kobus PE2LOJ : [email protected]
?
Penningmeester:
Lid
Lid
Clubhuis:
10

Vergelijkbare documenten

jaargang_40_nummer_02_februari_2013 163.90 Kb

jaargang_40_nummer_02_februari_2013 163.90 Kb Verenigingsblad van de Veron afdeling ‘s-Hertogenbosch Convocatie De VERON afdeling ’s-Hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de maandelijkse bijeenkomst op vrijdag 4 maar...

Nadere informatie