Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua

Commentaren

Transcriptie

Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Sportontwikkeling in San Carlos,
Nicaragua
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
1
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua
Een onderzoek naar de mogelijkheden om de sportontwikkeling van de jeugd in de gemeente
San Carlos, Nicaragua te bevorderen volgens de Nederlandse methode Buurt, Onderwijs en
Sport.
Auteur: Willem Oosting
Studie: Sportmanagement
Studentnummer: 000260247
School: Hanzehogeschool Groningen
Eerste afstudeerbegeleider: Mevrouw M.A. Boven
Tweede afstudeerbegeleider: De Heer R.T.B.M. Gelinck
Begeleider stagegebiedende organisatie: De heer D. Siemen
Afstudeerorganisatie: ISOP (Internationale, Studenten, Ontwikkeling, Projecten)
San Carlos Nicaragua, 15 mei 2007
Gemeentehuis San Carlos
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
2
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Inhoudsopgave
1. Voorwoord ........................................................................................................................... 4
2. Managementsamenvatting ................................................................................................... 5
3. De inleiding .......................................................................................................................... 9
3.1 De aanleiding tot het onderzoek ..................................................................................... 9
3.2 De onderzoeksvraag .................................................................................................... 10
3.3 Het onderzoeksdoel ..................................................................................................... 10
3.4 Operationalisatie van begrippen ................................................................................... 11
4. Literatuuronderzoek ........................................................................................................... 12
5. Onderzoeksmethode en dataverzamelingstechnieken ....................................................... 15
5.1 Onderzoeksmethode en dataverzamelingstechniek bij hoofdvraag .............................. 15
5.2 Onderzoeksmethode en dataverzamelingstechniek bij de deelvragen ......................... 16
6. Resultaten.......................................................................................................................... 19
6.1 De organisatie van sport in Nicaragua .......................................................................... 19
6.2
San Carlos en sport ................................................................................................ 27
6.3 Sportbeleid in San Carlos............................................................................................. 28
6.4 Georganiseerde sport ; Federaties en de verschillende disciplines in de gemeente San
Carlos ................................................................................................................................ 30
6.5 Commerciële sportbeoefening...................................................................................... 36
6.6 Sport in de verschillende wijken en scholen van de gemeente San Carlos................... 37
6.7 De fysieke sportomgeving in San Carlos ...................................................................... 41
6.7.1 Binnen de stadskern.................................................................................................. 42
6.7.2 Buiten de stadskern................................................................................................... 42
6.8 Achterstandsgebieden in San Carlos ........................................................................... 43
6.8.1 Achterstandsgebieden Nicaragua en San Carlos ...................................................... 43
6.8.2 Prioriteiten en problemen Gemeente San Carlos ...................................................... 44
6.9 Het type BOS project in San Carlos ............................................................................. 48
6.9.1 De belangrijkste problemen ....................................................................................... 48
6.9.2 De inhoud van het project en de rol van elke betrokken partij.................................... 48
6.9.3 Doelgroep ................................................................................................................. 49
6.9.4 Waar ......................................................................................................................... 50
6.9.5 Wanneer ................................................................................................................... 50
6.9.6 Beoogde resultaten ................................................................................................... 50
6.9.8 De relevante samenwerkingspartners ....................................................................... 51
6.9.9 Subsidie/budget ........................................................................................................ 51
7. Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................ 52
8. Discussie ........................................................................................................................... 56
9. Bronvermelding .................................................................................................................. 57
9.1 Literatuurlijst................................................................................................................. 57
9.2 Websites ...................................................................................................................... 57
9.3 Informanten/geïnterviewden ......................................................................................... 57
10. Bijlagen................................................................................................................... 59
10.1: Sportprojectaanvraag......................................................................................... 59
10.2: Aanbevelingen, commentaar vragen ten aanzien van de sportprojectaanvraag .......... 3
10.3: Interview met de Vice-Burgemeester........................................................................... 6
10.4 Interview met Victor Gutierrez, directeur van CISAS in Leon ...................................... 10
10.5 Voorbereiding interview met Joost Guttinger, leraar lichamelijke opvoeding in Managua
........................................................................................................................................... 12
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
3
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
1. Voorwoord
Bij het maken van het onderzoeksverslag ‘Sportontwikkeling in San Carlos’ heb ik bijzonder
veel hulp gehad van verschillende personen. Als ik zeg verschillende personen dan bedoel ik
niet alleen verschillende personen met verschillende achtergronden en functies, maar ook
mensen uit verschillende landen met andere gebruiken, gewoonten, rituelen en totaal
verschillende visies op het leven. Dit houdt in dat zij ook een andere blik, visie en mening
hebben over de sport en hoe dat er uit moeten komen te zien. Een ander land dan Nederland
houdt ook in dat er andere problemen bestaan dan in Nederland. Dus ook weer andere
problemen op sportgebied. Wij (Nederlanders) kunnen die problemen wellicht moeilijk
voorstellen, omdat wij nu eenmaal die problemen niet hebben en hun manier van leven nu
eenmaal niet kennen. Mag je als Nederlander dan denken; wat (onbewust) niet weet, niet
deert? Laten we dat maar aan ons voorbij gaan, omdat er op ons eigen leven nu eenmaal zelf
een houdbaarheidsdatum zit? Vervolgens komen we dan weer uit op het complete
ontwikkelingsvraagstuk; op de problemen tussen Noord- en Zuid- en alle problemen die
daarbij komen. Ik weet dat veel mensen er vaak en lang over nadenken, omdat het gewoon
erg belangrijk is dat er een echte stap wordt gemaakt naar nivellering in de wereld.
Ik heb in ieder geval de eer gehad een begin te maken om de regionale sport in het zuiden
van Nicaragua een stukje verder te helpen bij het maken van dit onderzoeksverslag. Dit deed
ik natuurlijk in eerste instantie voor mijn studie en om buitenlandervaring op te doen, maar ik
heb gemerkt dat de persoonlijke ervaringen binnen een dergelijk traject van veel meer waarde
zijn dan alle andere ervaringen die je in een dergelijk periode meemaakt!
Ik wil graag de volgende mensen in het bijzonder bedankt bij de totstandkoming van dit
onderzoeksverslag:
Everaldo Vargas López,
Frank Ochomogo
Muriel Duindam
Dirk Siemen
Magda Boven
Jacqueline Rietveld
Jullie zijn zeer belangrijk voor mij geweest en daarom wil ik jullie hartelijk bedanken en tot
snel!
Willem.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
4
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
2. Managementsamenvatting
Sport in Nicaragua
Binnen de landelijke overheid is de taak van sportstimulering neergelegd bij het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Sport (OCS). Het uitvoerende orgaan is het Nicaraguaanse Instituut
voor Jeugd en Sport. (INJUDE). Tot het begin van de jaren ’90 heeft Nicaragua een actief
sportbeleid gekend. Sindsdien is het in een impasse geraakt. Vandaag de dag laten zowel de
begroting van het Ministerie van OCS, als de rijksbegroting zien dat de prioriteiten elders
liggen. De afgelopen jaren maakt het sportbudget gemiddeld 0,07% uit van de totale
rijksbegroting en 0,7% van de Ministeriële begroting.
Toch lijkt sport aan politieke belangstelling te winnen. Momenteel is een ontwerpwetsvoorstel
gereed voor sport, lichamelijke opvoeding en recreatie.
De ontwerpsportwet biedt een breed wettelijk kader voor de ontwikkeling van een duurzame
sportinfrastructuur.
Nicaragua dringt incidenteel door tot de internationale topsport. Hierbij kan een verband
worden gelegd met de overheid die tot nu toe weinig of niets onderneemt om de positie van
topsporters te beschermen en de topsport te stimuleren. In het onderwijs is lichamelijke
opvoeding verplicht. Dit geldt zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs.
De scholen zijn verplicht om twee keer vijfenveertig minuten per week hieraan te besteden.
De belangrijkste problemen in het (sport)onderwijs in het algemeen zijn dat er geen opleiding
tot sportdocent bestaat. Veel docenten hebben geen lesbevoegdheid voor dit vak. Daar komt
bij dat de openbare scholen kampen met een tekort aan materialen en voorzieningen.
Nicaragua telt in totaal dertig landelijke sportbonden1. Zij zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van de lokale, departementale en landelijke competities en het houden van
toezicht hierop. De bonden worden gerund door vrijwilligers en kennen geen ledentallen. De
inkomsten zijn minimaal. Sommige bonden kunnen rekenen op een sponsorbijdrage en/of een
bijdrage van de gemeente.
In Nicaragua wordt daarnaast veel gesport op wijkniveau. Jongeren die bij elkaar in de wijk
wonen vormen teams en trainen met elkaar op vaste dagen. Soms voeren de wijken
competities met elkaar. Deze vallen niet onder toezicht van de bonden. De disciplines
variëren. Populaire sporten zijn naast honkbal, basketbal en voetbal, nieuwe, niet
1
Onder andere boksen, karate, basketbal, volleybal, atletiek, honkbal, (zaal)voetbal, schaken, biljart, bodybuilding,
handbal, wielrennen, zwemmen, atletiek.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
5
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
internationaal erkende sporten zoals kickball2, pelota calcetín3 en calle-sporten4. Deze sporten
zijn ontstaan uit gebrek aan adequate speelruimte en materialen. Deze competities worden
over het algemeen georganiseerd door vrijwilligers.
Niet-georganiseerde en commerciële sportbeoefening wordt, net als in Nederland, steeds
meer beoefend. In het kader van de nieuwe sportwet worden de taken van het faciliteren en
stimuleren van niet georganiseerde sportbeoefening bij de gemeenten neergelegd. De
commerciële sportbeoefening (zoals fitnesscentra en boksscholen) krijgen geen steun van de
overheid.
Honkbal is de populairste sport in Nicaragua, gevolgd door voetbal. Basketbal en volleybal zijn
de hierna meest beoefende sporten. De verschillende sporten worden meestal niet gemengd
geoefend, maar in eigen teams, competities en disciplines. Zo wordt bijvoorbeeld honkbal
vooral door mannen beoefend en softbal door vrouwen. Wanneer men de arbeidsmarkt
betreedt stopt men vaak met sporten.
De toename van de aandacht van de sport aan de beleidsmatige kant is een basis voor een
duurzame sportinfrastructuur. Sport wint ook aan belangstelling onder jongeren, de
verschillende sporten op scholen, buurtverband of via de sportbonden.
Sport in San Carlos
Het beleid ten aanzien van de sport in de gemeente San Carlos wordt voor het overgrote deel
bepaald door de gemeente. Deze beschikt zo’n beetje als enige over geldmiddelen om de
sport impulsen te geven. Deze impulsen zijn wel minimaal. De federaties zijn verantwoordelijk
voor de organisatie van de lokale en de departementale competities en het houden van
toezicht hierop. De relatief goed georganiseerde federaties in San Carlos zijn: de honkbal-,
voetbal-, en de softbalfederaties. De rest van de sportactiviteiten worden incidenteel en adhoc georganiseerd. De belangrijkste problemen in San Carlos zijn vooral het gebrek aan
‘goede’ sportvoorzieningen zoals sportmaterialen, een sporthal en goed bespeelbare velden.
Daar komt bij dat er weinig sportactiviteiten voor jongeren worden georganiseerd en er niet tot
zelden een leraar lichamelijke opvoeding op een school aanwezig is. Toch wordt er wel
lichamelijke opvoeding gegeven: 2 keer per week en 45 minuten lang.
2
Kickball is een sport die in Nicaragua met name door vrouwen wordt beoefend. Het is een mengeling van voetbal
en honkbal. De bal, een voetbal, wordt het veld in getrapt, in plaats van geslagen. De veldspelers vangen deze met
hun handen in plaats van een handschoen.
3
Pelota Calcetín is een volkse variant van honkbal. Het wordt met een zelfgemaakte stoffen bal en knuppel
gespeeld en zonder handschoen.
4
Futbol-calle, basket-calle, volley-calle zijn sporten die op straat worden gespeeld. Je speelt het met een half team
en een half veld. Het spel speelt zich af rond één basket of doel.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
6
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
De belangrijkste problemen bij de verschillende federaties en sportbonden zijn dat er geen
geschikte sportvoorzieningen zijn voor het beoefenen van de verschillende sporten. Ook zijn
er niet tot nauwelijks geschikte sportmaterialen. Bijvoorbeeld voor de sport basketbal en
boxen is de sporthal niet geschikt, want er vinden vaak al sportactiviteiten plaats of de hal is al
bezet door bijvoorbeeld voetbalactiviteiten. De voetbalcompetitie heeft vaak te maken met een
heel slecht bespeelbaar veld. Dit heeft te maken met het niet tot nauwelijks onderhouden van
het speelveld door of de federaties of de gemeente en de competitie vind plaats in het
regenseizoen. Ook wordt er geen geld beschikbaar gesteld voor de kampioenen van de
voetbalcompetitie om af te reizen naar de nationale competitie. De voetbalcompetitie eindigt
dus op departementieel niveau voor San Carlos. De honkbalcompetitie wordt in de zomer
gespeeld en wordt op hetzelfde veld gespeeld als voetbal. Deze hebben dus ook te maken
met een slecht bespeelbaar veld.
De mogelijkheden om te kunnen sporten in de verschillende buurten en wijken zijn behoorlijk
veel minder dan in het centrum van San Carlos. De belangrijkste problemen in de wijken,
buurten en op de scholen zijn:
-
Beperkte mogelijkheden voor jongeren om te kunnen sporten, omdat er geen materiaal is.
-
Beperkte mogelijkheden om te kunnen sporten, omdat er geen geschikt speelveld is met
geschikte voorzieningen.
-
Er zijn geen geschikte mensen te vinden die sportactiviteiten kunnen/willen organiseren.
Deze zouden ook geen sportmateriaal met respect behandelen.
-
Het drugsgebruik in enkele wijken neemt behoorlijk toe.
-
Meerdere wijken worden niet geholpen door de gemeente m.b.t. materiaal, kleding,
speelveld etc.
Door het koppelen van de verschillende achterstandsgebieden aan de prioriteit van de
gemeente kan worden geconcludeerd dat men zich vooral op de achterstandsgebieden van
Gezondheid en Sport & Bewegen wil richten. Uit de sportplannen voor de komende tijd blijkt
dat zich men in het bijzonder wil richten op het zorgen voor een uitdagende en beschikbare
sport- en bewegingsomgeving, de bewegingsarmoede aanpakken en het veranderen van de
algemene opvatting over sporten. Om de belangrijkste bovengenoemde problemen aan te
pakken kan het volgende Buurt, Onderwijs en Sport project opgezet worden in San Carlos:
Het BOS-project in San Carlos
In totaal wordt in 6 buitengebieden (rondom San Carlos) op verschillende scholen lichamelijke
opvoedingslessen gegeven door gymdocenten van de Nederlandse organisatie ISOP.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
7
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Hiernaast wordt op een vaste tijdsstip in de weekenden in de buurten van San Carlos een
aantrekkelijke en laagdrempelige sportactiviteit voor jongeren aangeboden in de leeftijd van 4
t/m 18 jaar. Via de radio in San Carlos worden deze sportactiviteiten ook aangekondigd, zodat
iedereen op de hoogte is van de activiteiten. De sportactiviteiten worden gerealiseerd in
samenwerking met de gemeente San Carlos. De afdeling Jeugd, Cultuur en Sport is
verantwoordelijk voor de opslag van de sportmaterialen.
De beoogde resultaten van het BOS- project zijn:
• Deelname en de participatie door kinderen en jongeren aan verschillende type
sportactiviteiten in georganiseerd verband zal worden verhoogd
• Afname van overlastproblematiek in de Gemeente San Carlos.
• Docenten van de basis- en middelbare scholen in de gemeente San Carlos zijn meer op de
hoogte van de technische aspecten van een gymles en weten hoe een gymles e.a.
sportactiviteiten gegeven kunnen worden.
• Meer kennis over verschillende type sporten onder de kinderen en andere jongeren in San
Carlos
• Het nemen van initiatief om de sport te stimuleren voor jongeren wordt door de mensen in de
buitenwijken zelf genomen.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
8
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
3. De inleiding
Dit onderzoek zal de mogelijkheden voor het implementeren van een BOS-project
onderzoeken en bekijken in hoeverre het zinvol is het sportbeleid van San Carlos, Nicaragua
vorm te geven aan de hand van de Nederlandse methode BOS. Dit onderzoek is belangrijk,
omdat de Gemeente San Carlos de sportontwikkeling van de jeugd in San Carlos wil
bevorderen en men daar geen kennis heeft van het bevorderen van de sportontwikkeling op
een relatief grote schaal.
In dit onderzoek naar de sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua zullen de volgende zaken
chronologisch uiteen worden gezet: Allereerst zal worden begonnen met de aanleiding tot het
onderzoek, de onderzoeksvragen, het onderzoeksdoel en de operationalisatie van begrippen.
Vervolgens zal in hoofdstuk 4 het literatuuronderzoek de belangrijkste zaken weergeven van
een recent onderzoek naar de succesfactoren van een BOS-project in Groningen. In
hoofdstuk 5 zullen de onderzoeksmethoden en de dataverzamelingstechnieken worden
besproken en in hoofdstuk 6 alle resultaten die hierbij horen. In hoofdstuk 6 zullen kortom de
antwoorden te vinden zijn op alle onderstaande deelvragen (zie § 3.2). In het
discussiehoofdstuk (hoofdstuk 7) wordt vooral een antwoord gegeven op de vraag die in deze
inleiding geformuleerd is. Ook wordt beschreven hoe de stand van het onderzoek gewijzigd is
door deze toevoeging van nieuwe kennis en inzichten. In hoofdstuk 8 is vervolgens de
bronvermelding te zien en tot slot in het laatste hoofdstuk de verschillende bijlagen.
3.1 De aanleiding tot het onderzoek
Naar aanleiding van een projectaanvraag van de Gemeente San Carlos aan de Stedenband
Groningen-San Carlos om de sportontwikkeling van de jeugd in de gemeente San Carlos te
bevorderen, wil de Stedenband Groningen-San Carlos onderzoeken in hoeverre het mogelijk
is het sportbeleid van San Carlos vorm te geven aan de hand van de Nederlandse methode
BOS (Buurt, onderwijs en sport) en in hoeverre de aanvraag uit San Carlos aansluit bij de
vraag naar vanuit de sportorganisaties, scholen en buurtgerelateerde organisaties in San
Carlos.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
9
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
3.2 De onderzoeksvraag
Hoofdvraag:
“In hoeverre is het zinvol om het sportbeleid van San Carlos vorm te geven volgens de
principes van de BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) aanpak?”
Deelvragen:
1. Hoe is de sport georganiseerd in Nicaragua en in San Carlos?
2. Hoe ziet de fysieke (sport)omgeving er in San Carlos uit?
3. Wat zijn de achterstandsgebieden in San Carlos en waar ligt de prioriteit van de gemeente
San Carlos?
4. Wie zijn de relevante samenwerkingspartners voor het opzetten van BOS-projecten in San
Carlos?
5. Welke relevante onderdelen van het BOS project in San José kunnen worden gebruikt bij
een eventuele implementatie van een BOS project in San Carlos?
6. Wat wordt de rol van elke (relevante) betrokken partijen voor het eventueel opzetten van
een BOS project in San Carlos?
3.3 Het onderzoeksdoel
Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden voor het realiseren een Buurt, Onderwijs en
Sport project in San Carlos in de periode van 15 januari 2006 tot en met 15 april 2006 in het
kader van de projectaanvraag die door de gemeente San Carlos is ingediend. Tevens inzicht
verkrijgen in de mogelijke rol van Nederlandse en Sancarleense organisaties hierin.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
10
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
3.4 Operationalisatie van begrippen
Definitie BOS
BOS-impuls staat voor ‘Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs, sport’. De Nederlandse
regering geeft Nederlandse lokale gemeenten tijdelijk geld voor de aanpak van achterstanden
van jongeren van 4 tot 19 jaar. Jongeren lopen op deze manier achterstanden in en
veroorzaken minder problemen.
Sportactiviteiten maken in elk geval deel uit van de regeling, maar ook lessen over
bijvoorbeeld gezond eten en activiteiten in de buurt. Dat is goed voor de sociale samenhang in
wijken en buurten. Buurt-, onderwijs- en sportorganisaties werken samen onder leiding van de
gemeente om projecten in de wijk te realiseren.
Zinvol
Het is in zinvol om het sportbeleid van San Carlos vorm te geven aan de hand de methode
Buurt, Onderwijs en Sport wanneer aan alle onderstaande aspecten kan worden voldaan:
-
Wanneer er tenminste een achterstandsgebied kan worden aangepakt met de
methode BOS.
-
Wanneer elke (nog te bepalen) betrokken partij ook bereid is om mee- en samen te
werken ten behoeve van de implementatie van de methode BOS.
-
Wanneer er voldoende mogelijkheden en kansen zijn om de (nog te bepalen)
doelgroep te bereiken en te beïnvloeden.
-
Wanneer er voldoende samenwerking kan worden gerealiseerd tussen (de nog te
bepalen) lokale scholen, buurten en de gemeente San Carlos.
Achterstandsgebied
Achterstandsgebied = Achterstanden van een bepaalde groep personen op het gebied van
gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding en sport en bewegen.5
5
“Achterstandsgebieden BOS-impuls” / Buurt, Onderwijs en Sport – updated 22-03-’07 url:
http://.bosimpuls.nl/boswijzer. - (acces date : 10 – 11 – ’06)
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
11
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
4. Literatuuronderzoek
In 2006 is er eerder onderzoek gedaan vanuit Nederland naar de succesfactoren van een
BOS project in Groningen. Daarbij is een vergelijking gemaakt met het BOS project zoals het
in Groningen is opgezet. Ondanks dat de vraagstelling van het onderzoek verschilt met de
vraagstelling van dit onderzoek is er wel degelijk relevante informatie uit het onderzoek te
halen. Zo blijkt naar aanleiding van het eerdere onderzoek naar een Buurt, onderwijs en sport
project in San Carlos dat een BOS – project in San Carlos alleen succesvol kan zijn wanneer
het onderdeel ‘mens’ aanwezig is bij de realisatie van een BOS- project. In het
sportdevelopement rapport staat letterlijk:
‘There is missing a professional organization who will be coordinate every activity. This
missing element is human. City Twinning Groningen-San Carlos does cooperate with the local
government and they are willing to support a sport project as far as they can.6
Verder blijkt uit een eerder rapport dat het erg verstandig zou zijn om een niet –
gourvementele organisatie een eventueel BOS-project te laten coordineren in San Carlos.
Zodat de leden niet elke 4 jaar wisselen en de levensduur van het project voor een langere
kan worden gegarandeerd.
‘It is also important that a local non-governmental organization can coordinate the project,
board members will not switch every four years so there is a fundament in a long term project.
With sport you can achieve a lot and my opinion will be that the BOS project can be
successful in San Carlos.’7
Er wordt verder in het Sortdevelopement Report gerefereerd aan het verschillende sportbeleid
tussen Nederland en Nicaragua. Wat daarbij vooral opvalt, is dat vooral lokale overheden in
Nicaragua verantwoordelijk zijn het stimuleren van sport en het aanbieden van de
infrastructuur voor de sportparticipatie. Het volgende wordt daarover gezegd:
“The local governments are responsible for stimulation of sport activities and offering an
infrastructure for sport participation. Qualitative accommodations and sufficient space for sport
and game are needed for realization.”8
6
Sportdevelopement project in San Carlos, Polselli N.- Groningen, 2006, pagina 37-38
Sportdevelopement project in San Carlos, Polselli N.- Groningen, 2006, pagina 37-38
8
Sportdevelopement project in San Carlos, Polselli N.- Groningen, 2006, pagina 34
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 7
12
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Dit is vooral belangrijk voor de regio waarin San Carlos zich bevind, omdat de regio Rio San
Juan relatief afgelegen is van het centrum van Nicaragua en het grootste armoedepercentage
bezit in Nicaragua. De redenen hiervoor lopen zeer uiteen, maar wel duidelijk is dat de Regio
San Juan relatief minder hulp krijgt aangeboden van de nationale regering dan de noordelijke
provincies. Vooral het noorden: Granada, Managua, Léon en Masaya zijn relatief ‘welvarende’
steden in Nicaragua. Het bereiken van de regio Rio San Juan m.b.t. het bieden van hulp in de
vorm van sporten, eten of medische hulp ligt vooral door de afstand en de slechte wegen
gecompliceerder. Daar komt bij dat er niet tot heel weinig ‘grote’ bedrijven zich in de regio Rio
San Juan bevinden die hulp kunnen bieden in de vorm van bijvoorbeeld sponsoring. Een grote
last met betrekking tot bijvoorbeeld het aanbieden van sportactiviteiten, sportinfrastrcutuur of
sponsoring van sportteams komt hierbij op de schouders van de gemeente San Carlos. Deze
kunnen de grote vraag vaak niet opvangen, ook al omdat de federaties (vanwege de beperkte
begroting) hun eigen teams van de competitie niet kunnen helpen.
Tot slot is het voor de gemeente San Carlos erg belangrijk om de sport in de gemeente te
verbeteren. Het sportbeleid wil men voor de komende jaren vorm gaan geven op de volgende
manier:
-
Het organiseren van een sportbeweging voor beide sexen in de gehele gemeente waarin
jongeren zijn inbegrepen. Aan het eind van het project zal de sport meer
gedecentraliseerd worden, waarbij de jeugd de verantwoordelijkheid over kan nemen.
-
Het creeren van nieuwe sportfaciliteiten: sporthallen, sportvelden en speelvelden voor de
sportparticipatie in elk gebied van de gemeente San Carlo.
-
Het
stimuleren
van
de
sportparticipatie
onder
jongeren
in
sportcompetities,
sportontwikkeling, zelfrespect en het stimuleren van een gezonde levensstijl.
-
Het
verbeteren
van
het
lokale
sportbeleid
volgens
de
methode
BOS.
Het
sportpromotieplan zal worden samengesteld door de lokale overheid, sportdirecteuren en
presidenten, stimulatoren van sport en trainers.9
Voordat het sportpromotieplan kan worden samengesteld en het daadwerkelijk implementeren
van de bovenstaande onderdelen, zal er eerst een plan worden gemaakt door de gemeente
San Carlos om financiën te innen. Er zal onder andere aan de stedenband Groningen-San
Carlos financiële hulp worden gevraagd bij het realiseren van sportaccommodaties,
materialen en het realiseren van een BOS-project dat onderdeel zal uitmaken van de
sportprojectaanvraag.
9
Sportdevelopement project in San Carlos, Polselli N.-Groningen, 2006, pagina 34-35
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
13
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Uit de aanbevelingen van het sportdevelopementrapport blijkt dat er grote kansen zijn
wanneer samengewerkt wordt met de Stichting ISOP en CISAS, omdat deze organisaties
over relatief veel ervaring beschikken bij het opzetten van sportontwikkelingsprojecten in
Midden-Amerika. Tot slot wordt gezegd dat het erg nuttig kan zijn om te beginnen met een
pilot-project en periodieke evaluatiemomenten in te stellen om het BOS-project wellicht in de
toekomst uit te breiden.10
Het realiseren van het BOS-project is voor dit onderzoek het belangrijkste en zal vooral
ingaan op de mogelijkheden voor het realiseren van een BOS-project in de buurten van San
Carlos, Nicaragua.
10
Sportdevelopement project in San Carlos, Polselli N.-Groningen, 2006, pagina 39
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
14
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
5. Onderzoeksmethode en dataverzamelingstechnieken
Omdat het probleem de methode bepaald wordt het een transversaal onderzoek, omdat het
gaat om een momentopname. Het wordt tevens een kwalitatief onderzoek, omdat de
onderstaande hoofdvraag en onderstaande deelvragen antwoord zullen geven op de vragen:
‘wat, hoe en waarom.’ Wat kan er precies worden georganiseerd? Hoe kan het worden
georganiseerd en waarom zou het moeten worden georganiseerd? Het is tevens een
kleinschalig onderzoek en minder gestructureerd dan een kwantitatief onderzoek. De
verschillende onderbouwingen voor de verschillende onderzoekstechnieken staan hieronder
weergegeven.
5.1 Onderzoeksmethode en dataverzamelingstechniek bij hoofdvraag
Hoofdvraag:
“In hoeverre is het zinvol om het sportbeleid van San Carlos vorm te geven volgens de
principes van de BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) aanpak?”
Bij de beantwoording van de hoofdvraag zal tevens gebruik worden gemaakt van een al
eerder onderzoek naar de kansen voor een BOS project in San Carlos. Dit onderzoek is
afgerond door Nicole Polselli in juni 2006 en bevat zeer actuele gegevens.
Mijn eigen mening, oordeel en geloof zal ik niet mee laten spelen in het onderzoek. Ik zal de
werkelijkheid accepteren zoals hij is en ik zal deze niet proberen te veranderen. Nadat het
onderzoek is afgerond zal rekening moeten worden gehouden met de factor ‘tijd.’ Mocht de
implementatie van een BOS project in San Carlos zo lang op zich laten wachten, dan dient er
opnieuw onderzoek worden gedaan naar onder andere: de organisatie van sport in San
Carlos, de prioriteiten van de gemeente San Carlos, de achterstandsgebieden in San Carlos,
de stand van zaken omtrent de fysieke sportomgeving en de verschillende rollen van de
relevante te betrekken partijen. De reden hiervoor is omdat deze zaken relatief snel kunnen
veranderen.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
15
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
5.2 Onderzoeksmethode en dataverzamelingstechniek bij de deelvragen
De volgende deelvragen zijn geformuleerd om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen
beantwoorden:
1. Hoe is de sport georganiseerd in Nicaragua en in San Carlos?
Bij de beantwoording van deze deelvraag zal ik gebruik maken van het individuele interview,
literatuuronderzoek en observatie. Ik zal meerdere gesprekken voeren en interviews houden
met de locale ambtenaar van onderwijs cultuur en sport, CISAS in León (deze hebben
ervaring met het opzetten van sportprojecten in Nicaragua) met verschillende scholen in San
Carlos en organisatoren van sportactiviteiten. Hierdoor krijg ik een gedetailleerd inzicht in de
werking van de sport in San Carlos en in Nicaragua.
De betrouwbaarheid van de interviews zal ik proberen in positieve zin te beïnvloeden. Dit zal
ik doen door de respondenten duidelijk te maken dat de gegevens anoniem en vertrouwelijk
zullen worden behandeld. Tevens zal ik de vragen in een bredere context plaatsen.
Bijvoorbeeld: er worden bijvoorbeeld niet alleen vragen gesteld over hoe de actuele situatie is
m.b.t. de sport, maar ook hoe het in de toekomst eruit komt te zien.
Door verschillende personen binnen de sportsector in Nicaragua te interviewen en hen
dezelfde vragen te stellen (in dezelfde setting) hoop ik een zo compleet mogelijk beeld te
krijgen over het functioneren van de sportsector in Nicaragua en San Carlos. Ik wil
bijvoorbeeld antwoorden de volgende vragen: welke sportbonden en sportfederaties zijn er?
Bestaat er lichamelijke opvoeding op scholen? Zijn er opgeleide trainers/leiders? Zijn er
voldoende leiders/trainers voor elke discipline? Wat voor type gymlessen worden op scholen
gegeven? Wat voor type sporten bestaan er in San Carlos? Aan wie wordt sport gegeven? Is
sport voor iedereen toegankelijk of voor een bepaald deel van de bevolking?
2. Wat zijn de achterstandsgebieden in San Carlos en waar ligt de prioriteit van de
gemeente San Carlos? (Onderwijs, Gezondheid, Welzijn, Opvoeding, Sport &
Bewegen)
Bij de beantwoording van de bovenstaande deelvraag maak ik gebruik van observatie en het
interview. Ik interview de burgemeester en/of de ambtenaar van onderwijs, cultuur en sport in
San Carlos, omdat dit de snelste manier is om erachter te komen wat de
achterstandsgebieden zijn, waar de prioriteit ligt van de gemeente en welke plaats sport hierin
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
16
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
inneemt in San Carlos. Ook zal ik verschillende personen in de verschillende wijken
ondervragen.
De betrouwbaarheid van de interviews zal ik proberen in positieve zin proberen te
beïnvloeden. Dit zal ik doen door de burgemeester duidelijk te maken dat de gegevens
anoniem en vertrouwelijk zullen worden behandeld. Tevens zal ik de vragen in een bredere
context plaatsen. Bijvoorbeeld: Door middel van sport kan er worden bijgedragen aan de
verbetering van het achterstandsgebied. Ook zal ik geen persoonlijke vragen stellen.
Door de burgemeester te interviewen krijg ik een algemeen beeld van de
achterstandsgebieden en de plaats die sport hierin inneemt. Het is vervolgens mogelijk om de
kansen m.b.t. (BOS) sportprojecten verder in te kaderen. Kortom: Het achterstandsgebied te
koppelen aan de soort (BOS) sportproject dat opgezet zou kunnen worden. Door de
ambtenaar van onderwijs, cultuur en sport te interviewen krijg ik inzicht in de prioriteiten van
de verschillende sportdisciplines. Ook hier is het vervolgens mogelijk om verschillende kansen
te definieren voor (BOS) sportprojecten.
3. Hoe ziet de fysieke (sport)omgeving er in San Carlos uit?
Bij de beantwoording van deze vraag zal gebruik worden gemaakt van observatie. Vele
bezoeken brengen aan de verschillende sportaccommodaties. Deze bezoeken zal ik doen met
een persoon die bekend is met de verschillende sportaccommodaties in San Carlos, zodat hij
me er veel over kan vertellen. Deze persoon heet Luis en werkt veel samen met de gemeente
bij het organiseren van sportprojecten.
4. Wie zijn de relevante samenwerkingspartners voor het opzetten van BOS-projecten in
San Carlos?
Ik zal bij de beantwoording van deze vraag vooral het internet gebruiken, gebruik maken van
de kennis van de stedenband Groningen-San Carlos en een bezoek brengen aan de stichting
CISAS in León (Nicaragua). CISAS heeft veel ervaring op het gebied van sportprojecten in
Nicaragua. Tevens zal gebruik gemaakt worden van een al eerder onderzoek dat is gedaan
vanuit Nederland.
De Stedenband Groningen-San Carlos heeft een relatief groot databestand van eventuele
samenwerkingspartners en hecht grote belangen aan het slagen van het project. Het
samenwerken met de Stedenband ten behoeve van het verzamelen van informatie is dus
betrouwbaar.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
17
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Uit een al eerder onderzoek staan verschillende opties beschreven waarmee (eventueel)
samengewerkt kan worden. Het kan nuttig zijn om de mogelijkheden om met deze
verschillende samenwerkingspartners nog eens te bekijken, omdat er ter plekke wellicht meer
informatie kan worden verzameld.
5. Welke relevante onderdelen van het BOS project in San José van stichting ISOP
kunnen worden gebruikt bij een eventuele implementatie van een BOS project in San
Carlos?
Bij de beantwoording van deze vraag maak ik vooral gebruik van observatie. Ik zal veel
bezoekjes brengen aan de verschillende scholen waar de stichting ISOP actief is,
verschillende gymlessen bezoeken. Gesprekken voeren met schooldirecteuren en een
sportactiviteit van het Sport Buurt Comité bezoeken.
Op de verschillende scholen van de stichting ISOP in San José bezoek ik verschillende
gymlessen en bekijk ik verschillende sportaccommodaties. Dit doe ik vooral om me te
oriënteren en om te kijken of zoiets ook in San Carlos (eventueel) opgezet kan worden
Bij de gesprekken met de schooldirecteuren maak ik duidelijk dat ik een onafhankelijke
persoon ben die alleen geïnteresseerd is naar het functioneren van het project. Tevens zal ik
niet alleen vragen stellen over het functioneren van het project op de scholen, maar ook hoe
het werkt met de roosters, het aantal sportaccommodaties dat de school heeft en of de
docenten en kinderen enthousiast zijn. Ik hoop hiermee de problemen van antwoordtendentie
en het geven sociaal wenselijke antwoorden te hebben weggenomen.
6. Wat wordt de rol van elke (relevante) betrokken partijen voor het eventueel opzetten
van een BOS project in San Carlos?
Ik zal op basis van de bovenstaande antwoorden een plan opstellen voor het implementeren
van een Bosproject met de verschillende potentiële partijen in San Carlos. Dit zal ik doen in
samenspraak met de Stedenband Groningen-San Carlos. Hiervoor zal ik een logische
prioritering aanbrengen op basis van de beantwoording de bovenstaande deelvragen. Na
goedkeuring van het bovenstaande plan is het van belang het plan te presenteren aan de
gemeente San Carlos. De betrouwbaarheid zal ik in positieve zin proberen te beïnvloeden
door op basis van de verzamelde informatie een objectieve en onafhankelijke oplossing aan te
bieden.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
18
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6. Resultaten
6.1 De organisatie van sport in Nicaragua
In deze paragraaf zal uitgebreid worden ingegaan op de organisatie van sport in Nicaragua. In
dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de deelvraag: Hoe is de sport georganiseerd in
Nicaragua? Ook alle relevante en actuele kwesties met betrekking tot sport in Nicaragua
zullen in dit hoofdstuk vermeld worden.
Nicaragua is een jonge democratie. Sinds de verkiezingen van 1990, is een einde gekomen
aan decennia van dictaturen en burgeroorlogen. De politieke situatie is stabiel. Wel kampt het
land al enige tijd met een economische crisis en een snelgroeiende bevolking, waarvan 65%
in de urbane gebieden woont. De economische crisis heeft zijn weerslag op de bevolking als
geheel. Werkloosheid, armoede en schooluitval kenmerken het dagelijkse leven11.
De bevolking van Nicaragua is jong: 65% is jonger dan 25 jaar12. Slechts een deel van deze
jongeren werkt (23%) of gaat naar school (30%)13. Dat betekent dus dat 47% geen
gestructureerde dagbesteding heeft. Voor wat betreft vrijetijdsbesteding verschillen
Nicaraguaanse jongeren niet zo veel van hun Nederlandse leeftijdgenoten. Uitgaan, sporten,
televisie kijken en vrienden ontmoeten, voeren de boventoon.
In dit hoofdstuk ga ik in op één aspect van het dagelijkse leven van jongeren in Nicaragua,
namelijk de positie die sport inneemt. Er wordt veel gesport, maar welk belang hechten
mensen hieraan? Welke sporten doen zij graag? Wat zijn de redenen waarom men sport?
Wat is de rol van de overheid en private organisaties in deze context? Deze vragen stel ik in
dit hoofdstuk aan de orde. Omdat de overheid een belangrijke positie bekleedt in de
sportsector, begin ik met het in kaart brengen van het landelijke beleid, vervolgens ga ik in op
de sportbeoefening zelf en geef ik enige kenmerken van de sporters.
Landelijk sportbeleid
De Nicaraguaanse grondwet stelt dat: "Nicaraguaanse recht hebben op sport, lichamelijke
opvoeding, recreatie en ontspanning. De overheid stimuleert sportbeoefening en lichamelijke
opvoeding als onderdeel van de integrale vorming van de Nicaraguaanse [...]." (artikel 65).
Binnen de landelijke overheid is de taak van sportstimulering neergelegd bij het Ministerie van
12
Jongeren in Nicaragua, reader over Nicaraguaanse jongeren in het onderwijs, 2003, bladzijde 4.
.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
19
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Onderwijs, Cultuur en Sport (OCS). Het uitvoerende orgaan is het Nicaraguaanse Instituut
voor Jeugd en Sport. (INJUDE)
Tot het begin van de jaren ’90 heeft Nicaragua een actief sportbeleid gekend. Sindsdien is het
in een impasse geraakt. Vandaag de dag laten zowel de begroting van het Ministerie van
OCS, als de rijksbegroting zien dat de prioriteiten elders liggen. De afgelopen jaren maakt het
sportbudget gemiddeld 0,07% uit van de totale rijksbegroting en 0,7% van de Ministeriële
begroting.14 In 2003 bedroeg het totale landelijke budget bijna $ 50.000 USD. Niet alleen in
vergelijking met andere beleidsterreinen wordt weinig uitgegeven aan sport, ook in vergelijking
met omliggende landen. In 2003 gaf Nicaragua met 14 dollarcent per hoofd van de bevolking
het minste uit aan sport. Het land dat het meeste geld hieraan uitgaf was Guatemala met 4,2
dollar per persoon15.
Toch lijkt sport aan politieke belangstelling te winnen. Momenteel is een ontwerpwetsvoorstel
gereed voor sport, lichamelijke opvoeding en recreatie.
Het wetsvoorstel Algemene Wet voor Sport, Lichamelijke Opvoeding en Recreatie
De parlementscommissie voor Onderwijs, Communicatie, Cultuur en Sport heeft in 1998
opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een algemeen wettelijk kader voor sport en
sportbeoefening. In november 2004 is het ontwerpvoorstel gereed. Naar verwachting wordt
het in de loop van 2005 in het parlement behandeld.
Het voorstel voorziet in een duurzame organisatiestructuur voor het landelijke sportbeleid. De
belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn:

Er wordt een breed sportbeleid ontwikkeld die zowel breedtesport als topsport includeert.
Dit wordt uitgevoerd door samenwerkende sportaanbieders: overheid, maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven.

Gemeenten worden verantwoordelijk gesteld voor het stimuleren van sportactiviteiten en
het aanbieden van een infrastructuur voor sportbeoefening in de vorm van adequate
accommodaties en voldoende ruimte voor sport en spel.

Universiteiten worden geacht sportonderwijs op te nemen in een standaard curriculum,
interuniversitaire competities te organiseren en beurzen beschikbaar te stellen voor
studenten die uitzonderlijke sportprestaties hebben behaald. Ook wordt van hen verwacht
dat zij een aparte opleiding tot sportleraar verzorgen.
14
15
Análisis comparativo de la asignación presupuestaria anual, INJUDE, november 2004.
Análisis comparativo entre los países centroamericanos, INJUDE, november 2004
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
20
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’

Er wordt een systeem voor kwaliteitszorg ontwikkeld voor het sportonderwijs door het
Nationaal Technologisch Instituut in samenwerking met universiteiten en het Instituut voor
Jeugd en Sport.

Het Nationaal Olympisch Comité neemt het initiatief voor de ontwikkeling van een
stimulerend topsportklimaat.

De landelijke sportbonden worden geprofessionaliseerd.

Het bedrijfsleven wordt fiscale voordelen aangeboden bij sponsoring van teams, import
van sportmaterialen en fabricage ervan in eigen land.
Om dit tot stand te brengen is geld nodig. Daarom zullen de rijksuitgaven voor sport stijgen tot
minimaal 2% van de totale begroting. Deze middelen worden gereserveerd voor de aanleg
van accommodaties (40%); sportstimulering (20%); ondersteuning van de sportbonden (25%),
het Nicaraguaanse Instituut voor Jeugd en Sport (10%) en het Nationaal Olympisch Comité
(5%).
De ontwerpsportwet biedt een breed wettelijk kader voor de ontwikkeling van een duurzame
sportinfrastructuur. Echter, uit de interviews blijkt dat niet iedereen even goed bekend is met
het voorstel. Ook hebben vrijwel alle informanten die wél bekend zijn met het wetsvoorstel hun
twijfels bij de termijn waarop deze in werking treedt en de slagvaardigheid van de
rijksoverheid bij de implementatie ervan.
Vormen van sportbeoefening
Sportbeoefening kent vele vormen en verbanden. De verenigingsstructuur die in Nederland
aanwezig is, is in Nicaragua onbekend. Ik maak het volgende onderscheid in het sportaanbod:

Topsport.

(Semi-)georganiseerde sportbeoefening.

Ongeorganiseerde sportbeoefening.

Commerciële sportbeoefening.
Hieronder ga ik in op elk type.
Topsport
Nicaragua dringt incidenteel door tot de internationale topsport. Tijdens de laatste Olympische
Spelen heeft het land deelgenomen aan de volgende disciplines: zwemmen, atletiek en
schietsport. Daarnaast participeert zij regelmatig in competitie in Midden-Amerikaans, LatijnsAmerikaans of Pan-Amerikaans verband. Op nationaal niveau vormt de honkballiga een
belangrijke vorm van topsport. In 2004 is een professionele (commerciële) liga van start
gegaan. Deze duurt drie maanden en er doen vier steden aan mee16. De teams bestaan uit
16
Managua, León, Masaya en Chinandega.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
21
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
spelers die aangekocht worden uit binnen- en buitenland. Deze liga is een experiment.
Momenteel beraadt men zich over voortzetting en eventuele uitbreiding. Ook boksen is een
geliefde sport om naar te kijken, vooral internationale bokswedstrijden kunnen op grote
belangstelling rekenen.
Nicaragua laat zich te weinig zien in de internationale topsport, zo oordelen vrijwel alle
informanten. Hierbij wordt een verband gelegd met een overheid, die tot nu toe weinig of niets
onderneemt om de positie van topsporters te beschermen en de topsport te stimuleren. Over
het algemeen geldt dat deze sporters op eigen krachten zo ver zijn gekomen, al dan niet met
steun van sponsors, of via mogelijkheden die zij hebben aangegrepen in het buitenland. Er is
geen wetgeving die de topsporter beschermt. Zij krijgen bijvoorbeeld geen compensatie
binnen hun studie of werk voor de tijd die zij nodig hebben om te trainen of mee te doen aan
wedstrijden. Bovendien zijn de carrièrekansen voor de topsporter in de periode na de
sportcarrière minimaal. Tot slot, is het slechts aan een enkeling voorbehouden om voldoende
inkomsten te genereren uit zijn sportprestaties.
De nieuwe wet komt topsporters tegemoet op een aantal gebieden. Allereerst regelt zij het
recht op buitengewoon (betaald) verlof in geval van een internationale sportcompetities. Ten
tweede krijgen topsporters recht op studiefaciliteiten, zorgvoorzieningen en technische
ondersteuning om zich verder te ontwikkelen. Tot slot zullen uitkeringen worden verstrekt aan
mensen die zich hebben ingezet voor de sport en sportstimulering. Al met al betekent de
nieuwe wet een verbetering van de positie van topsporters. Tezamen met de verbetering van
de sportvoorzieningen en het stimuleren van sponsoring door middel van fiscale regelingen,
geeft dit goede hoop voor de toekomst.
(Semi-)georganiseerde sportbeoefening
Onder dit type versta ik sportbeoefening via scholen, bonden of in wijkverband. Het gaat hier
in vrijwel alle gevallen om sportbeoefening, dat uitmondt in een competitie.
Scholen
Nicaragua kent privé en openbaar onderwijs. In de onderwijswet, waar beide typen onder
vallen, is lichamelijke opvoeding verplicht zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs. De
scholen zijn verplicht om twee keer vijfenveertig minuten per week hieraan te besteden. In het
basisonderwijs worden de lessen gegeven door de klassenonderwijzer, in het voortgezet
onderwijs door sportdocenten. Daarnaast biedt een aantal (privé) scholen sportactiviteiten aan
buiten de schooltijden om. Ouders dienen hiervoor extra te betalen.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
22
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
De scholierensportspelen zijn voor scholen aanleiding om sportactiviteiten te organiseren. Dit
is een nationale competitie tussen scholen in verschillende disciplines. De beste teams
vertegenwoordigen Nicaragua in de Midden-Amerikaanse scholierensportspelen. Het
Nicaraguaans Instituut voor Jeugd en Sport verzorgt de coördinatie. Echter, het zijn met name
privé-scholen die zich opgeven en goede prestaties leveren.
De problemen waar het (sport)onderwijs mee kampt zijn:

Er is geen toezichthoudend orgaan op de kwaliteit van het onderwijs.

Er is geen opleiding tot sportdocent. Veel docenten hebben geen lesbevoegdheid voor dit
vak.

De openbare scholen kampen met een tekort aan materialen en voorzieningen.

Docenten hebben naar Nicaraguaanse maatstaven een laag inkomen. Velen verkiezen
een andere baan boven één in het onderwijs.
Deze problemen in het onderwijs zijn bekend en erkend. De overheid heeft een aantal jaar
geleden het Nationaal Onderwijsplan 2001 - 2015 ontwikkeld om de problemen aan te
pakken. Voor een aantal van de genoemde punten, wordt in dit plan een oplossingsrichting
aangegeven.
Sportbonden
Nicaragua telt in totaal dertig landelijke sportbonden17. Zij zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van de lokale, departementale en landelijke competities, en het houden van
toezicht hierop. De landelijke bonden, die op lokaal en departementaal niveau
vertegenwoordiging hebben, maken deel uit van de internationale sportbonden. De bonden
worden gerund door vrijwilligers en kennen geen ledentallen. De inkomsten zijn minimaal.
Sommige bonden kunnen rekenen op sponsors en/of een bijdrage van de gemeente.
In principe kan iedereen die zich opgeeft met een team, meedoen aan de lokale liga’s
Deelname is soms gratis, soms moet men inschrijfgeld betalen. Daarnaast dienen alle teams
een bijdrage te leveren voor de inzet van scheidsrechters en eventuele grensrechters. De
deelnemers zorgen zelf voor trainers, kleding, reiskosten en materialen.
De nieuwe sportwet schrijft professionalisering van de bonden voor. Slechts vijf van de dertig
beschikken momenteel over rechtspersoonlijkheid. In de toekomst kunnen sportbonden die
een rechtspersoonlijkheid zijn én geregistreerd staan bij het Nicaraguaans Instituut voor
Jeugd en Sport, rekenen op een bijdrage van de overheid.
17
Onder andere boksen, karate, basketbal, volleybal, atletiek, honkbal, (zaal)voetbal, schaken, biljart,
bodybuilding, handbal, wielrennen, zwemmen, atletiek.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
23
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Sporten in wijkverband
In Nicaragua wordt veel gesport op wijkniveau. Jongeren die bij elkaar in de wijk wonen
vormen teams en trainen met elkaar op vaste dagen. Soms voeren de wijken competities met
elkaar. Deze vallen niet onder toezicht van de bonden. De disciplines variëren. Populaire
sporten zijn naast honkbal, basketbal en voetbal, nieuwe, niet internationaal erkende sporten
zoals kickball18, pelota calcetín19 en de calle-sporten20. Deze sporten zijn ontstaan uit gebrek
aan adequate speelruimte en materialen. Inmiddels worden ook de nieuwe sporten
geïnstitutionaliseerd. Er zijn algemene spelregels, erkende scheidsrechters en men stelt eisen
aan het materiaal waarmee men speelt.
Deze competities worden over het algemeen geheel georganiseerd door vrijwilligers. De
spelers dragen veelal vrijetijdskleding, in plaats van een sporttenue en sporten op blote
voeten of gewone schoenen. Voor onkosten die gemoeid zijn met bijvoorbeeld de aanschaf
van trofeeën wordt de gemeente of een sponsor om een incidentele bijdrage gevraagd.
Niet-georganiseerde sportbeoefening
Daarnaast zijn er een hoop mensen die individueel sporten, zoals de individuele jogger, of
groepen die incidenteel bij elkaar komen en buiten competitieverband om met elkaar sporten.
Zij vormen de niet georganiseerde sportbeoefening. In het kader van de nieuwe sportwet
worden taken bij de gemeenten neergelegd die deze vorm van sportbeoefening faciliteren en
stimuleren.
Commerciële sportbeoefening
In Nicaragua wordt, net als in Nederland, steeds meer gesport bij commerciële
sportaanbieders. Zoals fitnesscentra, boksscholen, tae kwondo scholen, spinningclubs etc. De
fitnesscentra en boksscholen kennen eigen competities, maar zijn ook toegankelijk voor
degenen die buiten competitieverband om willen trainen. Over het algemeen krijgt deze vorm
van sportbeoefening geen steun van de overheid.
Disciplines
Vrijwel alle informanten geven aan dat honkbal de populairste sport is van Nicaragua. Voetbal
zou op de tweede plaats komen, gevolgd door basketbal en volleybal. Zwemmen, atletiek,
wielrennen, kickball en fitness kunnen ook op een grote belangstelling rekenen. Opvallend is
18
Kickball is een sport die in Nicaragua met name door vrouwen wordt beoefend. Het is een mengeling van voetbal
en honkbal. De bal, een voetbal, wordt het veld in getrapt, in plaats van geslagen. De veldspelers vangen deze met
hun handen in plaats van een handschoen.
19
Pelota Calcetín is een volkse variant van honkbal. Het wordt met een zelfgemaakte stoffen bal en knuppel
gespeeld en zonder handschoen.
20
Futbol-calle, basket-calle, volley-calle zijn sporten die op straat worden gespeeld. Je speelt het met een half
team en een half veld. Het spel speelt zich af rond één basket of doel.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
24
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
dat de top vier van meest geliefde sporten uitsluitend uit teamsporten bestaat. Ter vergelijking:
de Utrechtse sportpeiling 2003 geeft de volgende top vier aan: fitness (conditie), zwemmen,
tennis en fietsen, allen individuele sporten. Geen van de informanten kon bevestigen of de
opkomst van individuele sporten, zoals fitness en zwemmen, ten koste gaat van de
populariteit van de teamsporten.
Sporters
Er bestaan geen kengetallen voor sport. Uit interviews komt een aantal zaken naar voren:
mannen sporten meer dan vrouwen en jongeren meer dan volwassenen. Onderstaand ga ik
kort in op genderspecifieke en generationele kenmerken van sportbeoefening en motieven
voor sport, die overigens niet zoveel verschillen van de Nederlandse praktijk.
Gender
Mannen en vrouwen sporten over het algemeen niet gemengd maar in hun eigen teams,
competities en disciplines. Honkbal wordt beoefend door mannen, softbal door vrouwen. De
voetbalteams zijn doorgaans mannenteams, hoewel er ook wordt geëxperimenteerd met
vrouwenteams. Pelota calcetín wordt voornamelijk beoefend door mannen, kickball door
vrouwen. Bij basketbal en volleybal bestaan zowel vrouwenteams, mannenteams als
gemengde teams.
Vrouwen sporten minder dan mannen. Zij worden geacht zorg te dragen voor het huishouden
en brengen het grootste deel van hun vrije tijd binnenshuis door. Ouders geven jonge
vrouwen minder snel toestemming om tijd buitenshuis door te brengen of een buitensport te
beoefenen21.
Generatie
Jongeren sporten meer dan volwassenen. Volgens een aantal van de geïnterviewden stoppen
veel jongeren met sporten zodra zij toetreden tot de arbeidsmarkt. Er bestaan teams van
sporters boven de dertig en in een aantal gevallen zelfs boven de vijftig jaar. Dit is echter
eerder uitzondering dan regel.
Sportscholen nemen in dit spectrum een bijzondere positie in. De scholen zijn een trefpunt
voor mannen en vrouwen, en jongeren en volwassenen.
21
Jongeren in Nicaragua, 2003, pagina 21.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
25
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Redenen voor sport
De redenen waarom mensen sporten lopen uiteen. De meeste sporters geven aan dat sporten
een aantrekkelijke vrijetijdsbesteding is, leuk, goedkoop en makkelijk toegankelijk. Een aantal
informanten geeft aan dat zij sporten omdat het gezond is en omdat je er een mooier lichaam
van krijgt. De motieven om te kunnen sporten lopen dus sterk uiteen, omdat dit onder andere
afhankelijk is van de sociaal-economische situatie.
Kortom, de internationale beweging die wij in het vorige hoofdstuk zagen waarin sport aan
beleidsmatige aandacht wint, zien we ook op Nicaraguaans nationaal niveau. De komst van
een nieuwe sportwet is hierin van cruciaal belang. Hiermee wordt een basis gelegd voor een
duurzame sportinfrastructuur. Dat is ook wel nodig want sport geniet een brede belangstelling.
Er wordt veel naar sport gekeken en velen, voornamelijk jongeren, sporten via scholen, in
buurtverband of via de sportbonden. In het volgende hoofdstuk kijken we naar hoe één en
ander op lokaal niveau zijn weerslag krijgt.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
26
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6.2 San Carlos en sport
In de volgende paragrafen (6.2 t/m 6.6) wordt een uitgebreide analyse weergegeven van de
sport in San Carlos. Allereerst zal in kort bestek de huidige situatie worden weergegeven,
vervolgens zal het sportbeleid in San Carlos worden uiteengezet, hierna volgt een korte
diagnose van de actuele situatie van alle verschillende sportbonden/sportfederaties, de
commerciële sportbeoefening en de sport zoals het op dit moment wordt beoefend in de
verschillende buurten en scholen in San Carlos. Kortom: In dit hoofdstuk zal uitgebreid
worden ingegaan op de organisatie van sport in San Carlos. In dit hoofdstuk zal antwoord
worden gegeven op de deelvraag: Hoe is de sport georganiseerd in San Carlos?
Het stadje San Carlos ligt het zuidoosten van Nicaragua.
Nicaragua, het grootste land van Midden-Amerika, heeft ongeveer 5 miljoen inwoners:
afstammelingen van indianen, negers en Europeanen. Het land is in het begin van de 16e
eeuw gekoloniseerd door de Spanjaarden: de voertaal is er daardoor Spaans en het grootste
gedeelte van de bevolking is katholiek. Het land is ca. 3,6 keer zo groot als Nederland. In het
noorden grenst het aan Honduras, in het oosten aan de Caraïbische Zee/Atlantische Oceaan
("el Atlantico"), in het zuiden aan Costa Rica en in het westen aan de Grote of Stille Oceaan
("el Pacifico"). Managua, de hoofdstad van de Republiek Nicaragua, ligt in het noordwesten
van het land.
Nicaragua heeft een roerig politiek verleden - en
heden: de Nicaraguaanse samenleving is sterk
gepolitiseerd - en is vaak het slachtoffer
(geworden) van natuurrampen, wat er toe heeft
geleid dat er veel armoede is in het land.
San
Carl
os is het centrum van de gelijknamige gemeente
en hoofdstad van het departement Río San
Juan. Het stadje ligt aan het Meer van
Nicaragua ("El Gran Lago" of "El mar dulce") en
aan de monding van de San Juan-rivier. De regio (Río San Juan) dankt haar naam aan deze
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
27
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
199 kilometer lange rivier, die van het Meer van Nicaragua naar de Caraïbische Zee stroomt.
De San Juan-rivier vormde vele jaren een strategisch gebied en een belangrijke
handelsverbinding tussen de Atlantische Oceaan en de dichter bevolkte westelijke regio (o.a.
de koloniale hoofdstad Granada) en lange tijd zag het er naar uit dat het Panamakanaal niet in
Panama gegraven zou hoeven worden...
De gemeente San Carlos telt ongeveer 55.000 inwoners, waarvan het grootste deel (ca. 70%)
op het platteland woont in de zgn. 'comunidades', die vaak slecht bereikbaar en toegankelijk
zijn, vooral in de regentijd. De gemeente is in korte tijd explosief gegroeid: in 1971 woonden er
9.717 mensen en in 1995 waren dit er al 28.600! San Carlos heeft een vochtig-tropisch
klimaat met een gemiddelde temperatuur van 25-26º. De gemiddelde regenval ligt tussen de
2000-2400 mm. per jaar. San Carlos kent een lange regenperiode van ca. 8 maanden per
jaar.22
6.3 Sportbeleid in San Carlos
Er zijn binnen de gemeente San Carlos geen beleidsplannen beschikbaar met betrekking tot
de sport. Het beleid ten aanzien van de sport in de gemeente San Carlos wordt voor het
overgrote deel bepaald door de gemeente. Deze beschikt zo’n beetje als enige over
geldmiddelen om de sport impulsen te geven. Vele verschillende disciplines zijn afhankelijk
van de gemeente, omdat er verder geen ondersteuning wordt gegeven. De federaties worden
zowel indirect als direct ondersteund door de gemeente. De federaties zijn verantwoordelijk
voor de organisatie van de lokale, departementale en landelijke competities en het houden
van toezicht hierop. Naar aanleiding van verschillende gesprekken met mensen van de
gemeente kan de volgende visie (m.b.t. sport) geformuleerd van de gemeente San Carlos
Visie
Na gesprekken met de vice – burgemeester kan de volgende visie met betrekking tot sporten
in de gemeente worden geformuleerd:
“Het verbeteren van de randvoorwaarden om te kunnen gaan sporten en om meerdere
sporten mogelijk te maken. Met name voor jongeren.”
Achterstandsgebieden en prioriteiten volgens de gemeente San Carlos
22
“San Carlos algemeen” / Stedenband Groningen-San Carlos – updated: 21-03-‘07 url:http://groningensancarlos.nl . – (acces date: 11-01-’07)
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
28
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Naar aanleiding van een interview met de vice-burgemeester van de gemeente San Carlos
zijn de volgende problemen en kansen voor San Carlos uiteengezet.
De grootste problemen in de gemeente San Carlos zijn:
-
Weinig mogelijkheden/voorwaarden om te kunnen sporten: Geen cancha’s en andere
sportaccomodaties. In de verschillende wijken en buurten zijn deze er gewoonweg
niet. Hierin wordt ook niet in geïnvesteerd door de gemeente.
-
De verdeling van de gelden van de verschillende sporten; vooral in baseball wordt
relatief veel geïnvesteerd, terwijl dit een relatief ‘dure’ sport is.
-
De staat waarin de verschillende speelvelden verkeren in de gehele gemeente zijn
erbarmelijk.
-
Weinig ouderen zijn bereid om sportactiviteiten te organiseren voor jongeren. Deze zijn
ook moeilijk te motiveren om dit juist wel te gaan doen.
-
In en rond San Carlos worden (dus) vooral sportactiviteiten georganiseerd voor
ouderen.
-
De opvatting dat sporten vooral bedoeld is voor ouderen.
-
De sportparticipatie (met name door jongeren) is heel weinig ; te weinig.
De belangrijkste kansen in de gemeente San Carlos zijn:
-
Investeren in nieuwe sportvoorwaarden zoals een multifunctionele sportaccomodatie in
verschillende wijken (waar de bevolking het meest geconcentreerd is) om de sport in
zijn algemeenheid te ontwikkelen.
-
Het leren van de jeugd (of ouderen) om sportactiviteiten te organiseren, zodat er
uiteindelijk initiatiefnemers ontstaan om sportactiviteiten te organiseren.
-
Andere voorwaarden verzorgen die meerdere sporten mogelijk maken. Met name voor
jongeren.
-
De al bestaande Cancha in San Carlos gebruiken voor bijvoorbeeld cursussen:
scheidsrechterscursus, activiteitencursus etc. 23
23
Nicolas Oporta, vice-burgemeester en eindverantwoordelijk van het departement Jeugd, Cultuur en
Sport in de gemeente San Carlos.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 29
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6.4 Georganiseerde sport ; Federaties en de verschillende disciplines in de gemeente
San Carlos
Algemeen
De gevolgen van de (relatieve) armoede voor de verschillende sporten (en federaties) in San
Carlos zijn duidelijk zichtbaar. Zo eindigen bijvoorbeeld vele kampioenschappen in
verschillende disciplines op departementieel niveau. Dat wil zeggen dat er alleen
kampioenschappen plaatsvinden binnen de regio San Juan, omdat er geen gelden
beschikbaar zijn (binnen de gemeente San Carlos) om bijvoorbeeld teams af te laten reizen
naar Managua, León etc.24
De federaties van de verschillende disciplines opereren onafhankelijk van elkaar en van de
overheid. Toch komt het regelmatig voor dat om organisatorisch of financiële redenen
samengewerkt wordt met de lokale overheid.
Baseball en voetbal zijn de twee meest beoefende sporten in San Carlos. Deze sporten zijn
ook het best en groots georganiseerd. In alle wijken (en communidades) wordt baseball en
voetbal gespeeld. Ze bestaan kortom uit liga’s (competities) en vele verschillende teams. Zie
bijvoorbeeld het organigram. Elke liga heeft een president (voorzitter), secretaris,
penningmeester etc. Deze organiseren de ‘liga’. Oftewel de competitie van de verschillende
teams. Ze organiseren bijvoorbeeld vergaderingen met alle afgevaardigen om de speeldata te
bepalen en alle randvoorwaarden door te nemen. Bijvoorbeeld de betaling van de
inschrijfgelden. De teams die meedoen moeten allen inschrijfgeld betalen voor o.a. onderhoud
van de velden, persoonswijs (carnet), betalen van de scheidsrechters, kleding etc.25
Naast baseball en voetbal worden de volgende sporten beoefend in de stadskern van San
Carlos: Volleybal, Basketbal, Softbal, Taekwondo, Boxen, Fitness, Schaken, Wandelen en
Hardlopen.
Enkele sporten worden niet erkend op lokaal en regionaal niveau in de regio San Juan. Er
bestaan hiervoor bijvoorbeeld geen departementiele of landelijke kampioenschappen. Deze
sporten vallen dan ook niet onder toezicht van de bonden of federaties. Deze (recreatieve)
sporten worden alleen beoefend op lokaal (en recreatief) niveau. Bijvoorbeeld de sporten:
Basketbal, Boksen en Atletiek worden in en rond San Carlos alleen recreatief beoefend. Op
24
Nicolas Oporta, vice-burgemeester en eindverantwoordelijk van het departement Jeugd, Cultuur en
Sport in de gemeente San Carlos.
25
Everaldo Vargas, secretaris van de gemeentelijke voetbalfederatie in San Carlos
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 30
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
nationaal niveau (dus landen tegen landen). worden de sporten daarentegen wel beoefend en
bestaan in andere regio’s wel federaties.26
Omdat de organisatiestructuur van de sporten baseball en voetbal veel op elkaar lijken zet ik
hieronder een globaal organogram uiteen. Dit organigram is vanaf gemeentelijk
(municipalidad) niveau tot aan de verschillende teams.
FEMUFUT
(Federación
Municipal Futbol)
Liga san carlos
Liga Azucena
Liga Los chiles
Liga Mexico
Liga Laurel Galon
Etc.
12 teams
10 teams
8 teams
6 teams
6 teams
Etc.
Ilustración 1: Organogram voetbalfederatie San Carlos27
Volleybal
Er bestaat op dit moment geen federatie. Vroeger werd het veel beoefend in de jaren ’80 voor
veel verschillende doelgroepen (vrouwen, jongeren, mannen).
Niet in de hele gemeente beoefenen ze de sport volleybal, want er zijn bijvoorbeeld in de
buitenwijken geen sportgelegenheden om te kunnen volleyballen. Uit gesprekken blijkt dat er
zeker wel behoefte is aan het spelen van volleybal. Alleen in San Carlos is er een sporthal
om te kunnen volleyballen. Er kunnen in de stadskern zo’n 23 team gevormd worden tussen
jongeren, volwassenen en vrouwen. Weinig mensen kennen de sport ook in de verschillende
wijken.28
Probleem bij volleybal:
- Er zijn geen sportmaterialen bij het volleybal
26
Luis Orozco, leraar lichamelijke opvoeding op de school Sagrado Corazon in San Carlos
Everaldo Vargas, secretaris van de gemeentelijke voetbalfederatie in San Carlos
28
Oscar Chamorro, president van de volleybalfederatie in de gemeente San Carlos
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 27
31
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Basketbal
Basketbal bestaat alleen in de stadskern van San Carlos. Er wordt dit jaar weer voor het eerst
sinds 2004 een kampioenschap (campionato) georganiseerd door de Federatie. De kampioen
van de gemeente is ook meteen kampioen van het departement (regionaal niveau). Hier
eindigt ook de competitie voor San Carlos.
Probleem bij basketbal:
-
Geen accomodaties om basketbal te spelen.
De enige beschikbare accomodatie is vaak bezet.
De redenen voor het niet tot weinig beoefenen van de sport ligt vooral in het feit dat de enige
sporthal vaak bezet is door voetballers en er verder geen accomodaties zijn om basketbal te
spelen. Niet in San Carlos (urbano) en niet in de omliggende wijken. De enige bruikbare
basketbalaccomodatie ligt in Las Azucenas bij een middelbare school.29
Softbal
Op nationaal niveau bestaat er een federatie van softbal (FENISOF). Deze organiseert
onder andere de competitie van de winnaars van de afzonderlijke departementen.
In San Carlos bestaat alleen een gemeentelijke federatie. Deze heet de FEMUSOF
(Federación Municipal de Softbal). Dit houdt dus in dat softbal alleen wordt aangeboden in de
stadskern van San Carlos. Het is dus een relatief kleine sport, maar is de afgelopen jaren flink
gegroeid. De sport wordt ook steeds populairder onder jongeren en vrouwen De FEMUSOP
organiseert op dit moment een competitie voor 6 teams. De competitie begint in januari en
eindigt in april. Er wordt dus alleen in de zomer gespeeld. Ook is men bezig om een
vrouwencompetitie te organiseren voor het volgende jaar. In april 2007 wordt de landelijke
finale van de softbalcompetitie in San Carlos georganiseerd.30
Voetbal
Op nationaal niveau wordt voetbal georganiseerd en gecoördineerd door de de presidenten
van de verschillende departementen. Deze landelijke voetbalbond heet FENIFUF.
(Federación Nicaragüense de Fútbol). De periode waarin voetbal wordt gespeeld is vanaf juli
tm september. Het team dat winnaar is op gemeentelijk niveau vertegenwoordigt de gemeente
29
30
Byron Montiel Salas: president van de gemeentelijke basketbalfederatie in San Carlos
Jimy Manzanarez: president van de gemeentelijke softbalfederatie in San Carlos.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
32
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
bij de (vervolg)competitie op departementaal niveau. De winnaars op departementaal niveau
nemen het vervolgens tegen elkaar op.
Er bestaan op dit moment 17 afdelingen in het hele land die allemaal een president hebben en
die weer vertegenwoordigd is in de FENIFUF. (Landelijke voetbalbond).
Onder de departementen vallen de verschillende gemeenten. Alle verschillende gemeentes
hebben een vertegenwoordiger in het departement.
De verschillende presidenten van de verschillende liga’s met een vertegenwoordiger van de
verschillende teams maken een kalender van het speeljaar. Op dit moment speelt de
competitie van juli tot september voor verschillende leeftijden en beide sexen.
In San Carlos zijn er zes presidenten van het departement Río San Juan. Elke wijk van de
gemeente San Carlos bezit wel een liga voor voetbal: Liga San Carlos, Liga Las Azucenas,
Liga Los Chiles, Liga México, Liga Laurel Galán, Liga La Venada, Liga Empalme Cruz Verde
etc.
Er bestaan verschillende categorieen in San Carlos:
-
Mayor libre
-
Femenino
-
Sub 17
-
Sub 19
-
Sub 15
-
Sub 13
-
Sub 10
In verschillende wijken bestaan verschillende categorieen. Enkele hebben bijvoorbeeld alleen
vrouwen (feminino) en de categorie 18 of ouder (Mayor libre). In San Carlos bestaan alle
mogelijke categorieën.
Alle liga’s schrijven zich in bij de Gemeentelijke Voetbal Federatie (FEMUFUT), die op haar
beurt zorgt voor een carnet. Deze worden verkocht aan de teams. Met de inschrijfgelden en
de betaling van de gele/rode kaarten kunnen de divisies zichzelf bedruipen (klaarmaken van
het terrein, aanbrengen van markeringen op de velden, vlaggen, trofees en
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
33
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
aanmoedigings”premies” voor de bijzondere spelers etc.). Dat is belangrijk omdat er relatief
weinig steun is voor deze tak van sport.31
Uit gesprekken met de president van het departement Rio San Juan blijkt dat er wel
voldoende organisatoren, arbiters etc. zijn voor het organiseren van bijvoorbeeld wedstrijden
en liga’s. Ook vind de president dat er voldoende liga’s zijn voor jongeren. Verder schrijft de
wet voor dat de Alcaldia verantwoordelijk is voor het ondersteunen voor allerlei kleine
initiatieven. Bijvoorbeeld wanneer een team geld nodig heeft voor een reis naar een ander
departement of wanneer een team zich in wil schrijven voor een kampioenschap. De federatie
heeft hier geen invloed op. Het probleem van de gemeente bij de sportprojectaanvraag zou
zijn dat de gemeente het overkoepelende sportplan vooral in haar voordeel zou schrijven. Er
is bijvoorbeeld ook geen samenwerking geweest (met de voetbalfederatie) bij het realiseren
van de sportprojectaanvraag. Daar komt bij dat de federaties autonoom opereren en niet
houden van het opleggen van voorwaarden van bijvoorbeeld de gemeente. Het grootste punt
is dat er gewoon een nieuw voetbalveld moet komen in San Carlos. Deze wordt de
voetbalfederatie al zo’n 5 jaar beloofd, maar is er tot op heden nog niet gekomen.32
Probleem bij voetbal:
-
-
Er is geen geld om mee te doen aan de nationale competitie. De reis er
naartoe (Granada, Managua, Esteli) schijnt dermate duur te zijn dat hier
niet in wordt geinvesteerd. De voetbalcompetitie eindigt dus op
departementieel niveau voor San Carlos.
Het sportveld (estadio) is in een hele slechte staat, omdat het weer tijdens
de voetbalcompetitie heel slecht is en er wel gewoon doorgevoetbald
wordt. Het sportveld wordt tevens gedeeld met de sport baseball.
Honkbal
Honkbal wordt in Nicaragua ook wel de ‘koningsport’ genoemd, omdat de meeste mensen hier
dit al jaren spelen. De structuur van baseball lijkt veel op de structuur zoals ze dat hier bij
voetbal kennen. De organisatoren van baseball zijn de federaties (FENIBA), de
departementale associaties en de gemeentelijke associaties.
De FENIBA is de landelijke opererende federatie en bestaat uit allerlei afgevaardigden van de
departementiele associaties (uit het gehele land). De departementale associaties hebben
weer veel contact met de gemeentelijke departementen.
Baseball is vrij goed en professioneel georganiseerd. Het bestaat uit de volgende ‘etappes.’
31
32
Breve informe de inauguracion de campeonatos de ligas de 2005, Ochomogo F. – San Carlos, 2005.
Gregorio Orozco, President van de voetbalfederatie van het departement Rio San Juan.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 34
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
1. Reguliere etappe: kampioenschap van de liga’s: hierin participeren alle teams. De
kampioenen van de liga’s gaan door naar de gemeentelijke etappe.
2. Gemeentelijke etappe: kampioenschap van de gemeentelijke afdelingen. De
kampioenen hiervan gaan door naar de departementale etappe.
3. Departementale etappe: kampioenschap van de verschillende departementale
afdelingen.
4. Nationaal kampioenschap: het laatste kampioenschap. Hierin participeren alle
departementale kampioenen van het land.
Omdat het in de gemeente San Carlos vaak regent en het sportkalenderjaar verdeeld moet
worden tussen voetbal en baseball, loopt het baseballsportjaar van januari tot en met de
eerste week van mei.
De gemeente San Carlos telt op dit moment 11 liga’s. Elke liga heeft zijn eigen president,
vice-president, secretaris, penningmeester, fiscaal jurist etc. De verschillende categorieen die
in de gemeente San Carlos bestaan zijn:
- 4 liga’s van 18 jaar en ouder (Mayor A)
- 5 liga’s voor jongeren – (rond 16 en 17 jaar)
- 2 liga’s voor jongeren
In totaal bestaan alle liga’s samen uit 94 teams die allemaal 20 spelers hebben. Dit zijn dus in
totaal 1.880 spelers. De begeleiding en vrijwilligers erbij opgeteld kom je in totaal op 2.162
personen in de gemeente San Carlos.33
Tae Kwando
De discipline Tae Kwon Do is pas in San Carlos gekomen na 1991. Deze discipline wordt
alleen beoefend in de stadskern van San Carlos. Op dit moment zijn er 20 atleten en 3
trainers in de gehele gemeente van San Carlos. Er wordt getraind in de ‘Fortaleza’ en de
trainingsdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur. De verschillende
Tae Kwon Do evenementen in de stadskern van San Carlos zijn in april. Juli en november. 34
Boxen
33
34
Leonardo Hurtado; president van de honkbalfederatie van het departement Rio San Juan.
Jaime Polanco; President van de departementale Tae Kwon Do federatie in Rio San Juan.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
35
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Er zijn in de gemeente San Carlos 4 boksscholen. Deze bevinden zich in Los Chiles, Laurel
Galán, San Carlos en México. Het hoofd van de federatie is de Vice – Burgemeester van San
Carlos. In Los Chiles zijn de meeste boksers gevestigd. In totaal zijn dit er 26. In Laurel Galan
zijn dit er 18, in San Carlos zijn dit er 24. Men is op dit moment bezig een boksschool op te
starten in México. In augustus wordt er begonnen met een nieuwe (landelijke) competitie,
nadat de beste boksers uit het hele land zijn geselecteerd. Deze selectie vindt plaats in meijuni.35
-
De trainer van de boksschool in San Carlos wordt weinig gesteund.
Een nieuwe gancha voor het boxen is noodzakelijk, want nu wordt het boxen nog
gedeeld met andere sporten. Eigenlijk kan dit niet omdat het een
concentratiesport is.
6.5 Commerciële sportbeoefening
Op dit moment bevind zich in de stadskern van San Carlos een fitness centrum. Deze bevind
zich in de buurt; ‘Proyecto Habiticional.’ Het is een relatief kleine ruimte waar kan worden
gesport. Dit fitnesscentrum beschikt over een aantal sportvoorzieningen, waaronder een
aantal voorzieningen om gewicht te heffen en voorzieningen om aan ‘Cardio’ te doen. Ook is
er de mogelijkheid om aan Aerobic te doen; individueel of in groepsverband. Helaas zijn de
voorzieningen in erg slecht staat en worden niet tot nauwelijks onderhouden. Op dit moment
zijn er zo’n 6 personen in heel San Carlos die het fitness centrum wekelijks bezoeken. Op dit
moment dient men 80 cordobas per maand te betalen voor een lidmaatschap bij het
fitnesscentrum. Voor dit bedrag kan men aan alle sportactiviteiten deelnemen.36
35
36
Aurelio Galarza, trainer van alle boksscholen in de gemeente San Carlos
Bezoeker fitness centrum van San Carlos
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
36
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6.6 Sport in de verschillende wijken en scholen van de gemeente San Carlos
De populaire sporten in de verschillende wijken zijn baseball en voetbal. Dit is vaak de enige
mogelijkheid om te kunnen sporten in de buitenwijken. Het komt vaak voor dat er alleen
voetbal wordt gespeeld. De mogelijkheden om te kunnen sporten in de verschillende buurten
en wijken zijn behoorlijk veel minder dan in het centrum van San Carlos. De oorzaken hiervoor
zijn bijvoorbeeld omdat er veel meer armoede heerst: Er is geen geld om sportmaterialen te
kopen, er is geen mogelijkheid om altijd maar naar San Carlos te komen of de gemeente San
Carlos biedt geen hulp aan. Daar komt bij dat het nemen van initiatief om te vragen om hulp er
ook heel vaak niet is in de verschillende buurten en wijken. Wat opvalt dat er wel altijd
gymlessen worden gegeven op de scholen. Dit gebeurt 2 x per week 45 min lang. Dit gebeurt
zowel in de stadskern van San Carlos als in de buitendorpen.
Om de sport in de verschillende wijken en scholen in de gemeente San Carlos goed in kaart
te krijgen zijn in verschillende buitendorpen gesprekken gevoerd met schooldirecteuren,
organisatoren van de honkbal- en voetbalcompetitie en met inwoners van de verschillende
buitendorpen. De volgende dorpen zijn bezocht: Las Azucenas, Laurel Galan, La Culebra,
Nueva Jerusalem, Empalme Cruz Verde en Mexico.
De sporten op de verschillende scholen en de grootste problemen in de verschillende wijken,
buurten en scholen zijn hieronder uiteengezet.
Las Azucenas
Er zijn in totaal 2 Gancha’s in Las Azucenas. 1 is van redelijke kwaliteit en ligt aan de
‘hoofdweg.’ De andere Cancha is van veel mindere kwaliteit en hier spelen de ‘kleinere’ teams
op uit de buurten (communidades). In Las Azucenas zijn er veel teams voor voetbal en
baseball. Voor baseball en voetbal zijn er beperkte mogelijkheden, omdat er niet tot
nauwelijks materiaal voorradig is. Voor baseball bijvoorbeeld is er alleen een bal, knuppel en
een beschermingscap. Ook wordt er gespeeld met de meest goedkope ballen. Er is dus
vooral behoefte aan materiaal en aan een voetbalnet. Voor de andere sporten, zo blijkt uit
gesprekken, is er geen materiaal. Er zijn niet veel teams van jongeren in Las Azucenas. Deze
komen wel in grote aantallen kijken op de zaterdag en zondag dat er gespeeld wordt.
In Las Azucenas zijn er 2 verschillende scholen. Een school voor de basisschool en de
middelbare school. Op de middelbare school wordt er gymles gegeven door een gymdocente
(die overigens geen diploma’s heeft) 2 keer per week, 45 minuten. De gymlessen van de
middelbare school worden gegeven op het speelveld naast de school. Dit is een groot veld,
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
37
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
maar moet nog wel gemaaid worden. Ook wordt er voor de gymles wel eens uitgeweken naar
het parkje waar soms wordt gevolleybald. Er wordt dan een touw gespannen tussen twee
bomen. Op de basisschool worden de gymlessen gegeven door de afzonderlijke leraren. Er is
verder geen materiaal op de school beschikbaar (alleen 1 ret?). Als er al materialen worden
gekocht zijn dit vaak materialen van lichte en goedkopen kwaliteit. Soms komen de
basisscholen uit de verschillende buurten (communidades) bij elkaar om tegen elkaar te
spelen.
In Las Azucenas zitten er 350 leerlingen op de basisschool en 280 leerlingen op de
middelbare school.37
Laurel Galán
Laurel Galán heeft zo’n 5000 inwoners en heeft in totaal 1 betonnen speelveld vlakbij de
school waarop wordt gevoetbald, gebasketbald en gevolleybalt. Deze campo beschikt over
lantaarnpalen. Helaas functioneren de lichten niet, omdat de Alcaldia de electriciteit niet meer
betaald.
Verder heeft het een kleine gancha waarop baseball wordt gespeeld. Op dit moment is het
een terrein met vele planten en ander onkruid. Wanneer de baseballcompetitie begint (dat is
binnenkort) dan wordt alles gemaaid. Naast deze kleine Gancha heeft het een grote Gancha
waarop baseball en voetbal gespeeld wordt. De organisatoren van de baseball-liga en de
voetballiga zijn dezelfde personen. Zij geven ook trainingen/oefeningen aan alle teams van
Laurel Galan. (Op dit moment telt Laurel Galan 2 baseballteams. Vroeger waren dit er veel
meer en wonnen bijna alles). Redelijk veel jongeren sporten in Laurel Galan, maar het
probleem is dat er geen materiaal is. Er is dus vooral behoefte aan materiaal in Laurel Galan
(vooral voetballen, volleyballen en basketballen). In december, wanneer er geen officiele
competities zijn, worden er samen met de communidades (buurten) kleine kampioenschappen
georganiseerd. Dit wordt gedaan door dezelfde mensen die de liga organiseren.
Er is 1 school in Laurel Galan. S’ochtends wordt deze gebruikt voor de primaria (basisschool –
6 t/m 12 jaar) en s’middags voor de secundaria/colegio (middelbare school – 13 t/m 18 jaar).
Er wordt 2 keer per week gesport door iedereen op de school. Er is geen docent lichamelijk
opvoeding. De lessen worden gegeven door alumni studenten of ouders. Deze doen dit gratis
en geven alleen ‘basislessen.’ Het grootste probleem is dat er geen materiaal op school is.
37
Reyna Gonzales Calderon (directrice basisschool Las Azucenas), Gloria Balladores Osejo (Lerares
lichamelijke opvoeding in Las Azucenas) in Teresa de Jesus Condega Garcia (directrice middelbare
school Las Azucenas).
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
38
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Evenals in het dorp niet. Het ministerie (MECD) geeft geen hulp, ondanks dat hier wel plannen
voor bestaan. De Alcaldia helpt eveneens niet.
Opsomming problemen in Laurel Galan:
-
Er is geen materiaal in het dorp en op de scholen om te kunnen sporten
-
Er zijn geen studenten lichamelijke opvoeding op de scholen
-
Weinig tot geen onderhoud van de velden. Dit wordt ook niet ondersteund.
-
Er is geen licht op het enige ‘verlichte’ speelveld
-
Geen hulp van het MECD en de Alcaldia
-
Sporten voor vrouwen wordt niet ondersteund in het dorp.38
La Culebra
Het totaal aantal inwoners in La Culebra wordt geschat op .. (88 families). Het heeft 1
basisschool waar 107 scholieren hun lessen volgen. Op dit moment wordt er gedacht aan het
opzetten van een middelbare school samen met de mensen uit de verschillende omliggende
buurten (communidades). Er vinden 2 x per week 45 minuten gymlessen plaats op het
schoolpleintje. Deze lessen worden gegeven door de verschillende leraren van de
verschillende klassen. Deze leraren hebben geen diploma. Er is geen materiaal om te kunnen
sporten. Niet in het dorp en niet op de school. Desondanks vinden zowel de jongens als de
meisjes voetbal de leukste sport om te beoefenen. De directeur heeft een ‘sportdiploma’
behaald en is bezig om de verschillende leraren te instrueren m.b.t. de indeling van de
gymlessen.
Het sportveld in La Culebra waar in de weekeinden op wordt gesport verkeerd in een hele
slechte staat. Op dit veld wordt gesport door de mensen van de verschillende omliggende
buurten (communidades) en de mensen van La Culebra. Het aankomend weekend is het
begin van de honkbalcompetitie (begin februari).39
Nueva Jerusalém en Empalme
Nueva Jerusalem heeft zo’n 2500 inwoners en hier bestaan de verschillende sporten ook
alleen maar uit voetbal en baseball. Met name voetbal is populair in Nueva Jerusalem.
38
39
Norman, president van de honkbal- en voetbalcompetitie in Laurel Galan.
Carlos Manuel Hernandez Villalta, directeur van de basisschool San Vicente in de buurt La Culebra
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
39
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Baseball wordt ook wel eens gemengd gespeeld (ouderen en jongeren). Met name de
jongeren hebben dan angst en blijven dan weg.
Verder is het een probleem dat ze niet worden geholpen door de gemeente met bijvoorbeeld
materiaal.
De gymlessen op de (middelbare) school vinden 2 x per week plaats op een prive terrein waar
toestemming voor gevraagd moet worden. Deze lessen bestaan vooral uit hardlopen, omdat
er geen materiaal op de school aanwezig is en omdat er geen gediplomeerde gymleraar
aanwezig is. De middelbare school telt in totaal 300 leerlingen. Een spaanse studente heeft
hier overigens haar stage gedaan en heeft geprobeerd sexuele voorlichting te verwerken in de
gymlessen.
Empalme Cruz Verde
De laatste competitie bestond uit zo’n 10 voetbalteams en 9 baseballteams. Er is vaak geen of
slecht materiaal om te spelen en er zijn weinig mensen die iets willen organiseren. Er wordt
zelfs baseball gespeeld zonder bescherming van gezicht of lichaam. Er zijn veel jongeren in
Cruz Verde, maar er is geen Gancha in het centrum. Er wordt dan ook in verschillende
(dichstbijzijnde) communidades gespeeld in de weekenden.40
Mexico
Er zijn ongeveer 2000 inwoners in Mexico. Er wordt veel voetbal gespeeld in de verschillende
communidades. Wat opvalt in Mexico is dat er heel veel jongeren zijn en maar 1 speelveld is.
Desondanks is het enige speelveld in redelijke staat. Er zijn in totaal 12 teams van voetbal. In
Mexico zijn er plannen om een nieuwe (multifunctionele) Gancha te bouwen.
Op de locale school (basisschool en middelbare school) zitten 338 leerlingen. Er is een kleine
Gancha op de school en er zijn plannen om deze te renoveren (in een volleybalveld). Op de
school is vooral behoefte aan ballen (voetballen, volleyballen) omdat er geen goed materiaal
is. Er is wel een bal op school, maar die is in hele slechte staat.41
40
Augustin, President van de baseballcompetitie en de directeur van de middelbare school.
41
Directeur van de plaatselijke basisschool
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
40
Problemen
in de wijken,
buurten
enNicaragua
op de scholen:
’Sportontwikkeling
in San
Carlos,
’
-
Beperkte mogelijkheden voor jongeren om te kunnen sporten, omdat er geen materiaal is.
Er wordt hier ook 2 keer per week gymles gegeven door een niet gekwalificeerde gymleraar.
Beperkte mogelijkheden om te kunnen sporten, omdat er geen geschikt speeldveld is met
geschikte
voorzieningen.
Er
wordt niet
veel gesport door de jongeren op deze school. Puur om het feit omdat er geen
Er zijn geen geschikte mensen te vinden die sportactiviteiten kunnen/willen organiseren.
materialen zijn.
Deze zouden ook geen sportmateriaal met respect behandelen.
Het drugsgebruik in enkele wijken neemt behoorlijk toe.
Meerdere wijken worden niet geholpen door de gemeente m.b.t. materiaal, kleding,
speelveld etc.
6.7 De fysieke sportomgeving in San Carlos
In deze paragraaf zal een korte en algemene beschrijving worden gegeven over de fysieke
sportomgeving in San Carlos. Zowel buiten de stadskern als binnen de stadskern. Voor de
actuele situatie met betrekking tot de fysieke sportomgeving in de verschillende buurten zie
ook de vorige paragraaf: 6.6 Sport in de verschillende wijken en scholen van de gemeente
San Carlos. Kortom: deze paragraaf zal antwoord geven op de deelvraag: Hoe ziet de fysieke
(sport)omgeving er in San Carlos uit?
De gemeente San Carlos bestaat uit de volgende wijken (barrios) en buurten
(communidades): De route richting Los Chiles: San Carlos Urbano, Melchorita, Las Azucenas,
La Esperanza # 1, La Venada, Los Chiles en de route richting Managua:, San Carlos, Laurel
Galán, La Argentina, La Culebra, Nueva Jerusalén, Empalme Cruz Verde, Cano luís, México
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
41
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6.7.1 Binnen de stadskern
In de stadskern San Carlos bevindt zich een sportveld waarop gedurende het jaar op wordt
gevoetbald en baseball wordt gespeeld. Dit sportveld bevindt zich zo’n 10 minuten lopen van
het centrum. Het sportveld is in zeer slechte staat en is dringend aan vervanging toe. Verder
is er een speelveld dat speciaal is ingericht voor de sport softbal. Dit speelveld verkeerd in
redelijke staat en hier zal in april 2007 het nationaal kampioenschap plaatsvinden.
De stadskern San Carlos heeft tevens een sportaccomodatie waar gedurende het jaar
verschillende kampioenschappen plaatsvinden (futbol sala, volleybal, basketbal, tafeltennis).
6.7.2 Buiten de stadskern
Bijna in elke wijk en buurt is er wel een sportveld aanwezig waarop wordt gevoetbald (in de
winter) en waarop baseball wordt gespeeld. (in de zomer). De sportvelden zijn over het
algemeen in een zeer slechte staat. Ze bezitten over het algemeen over een harde
ondergrond, op de meeste plekken groeit geen gras meer en de velden zijn niet effen.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
42
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6.8 Achterstandsgebieden in San Carlos
Nadat de achterstandsgebieden met betrekking tot jongeren in San Carlos uiteen zijn gezet
zullen de problemen en de prioriteiten van de gemeente San Carlos worden vermeld. Het is
vervolgens mogelijk om het achterstandsgebied en de prioriteiten van de gemeente te
koppelen aan het soort (BOS) sportproject dat zou kunnen worden opgezet. Hoofdstuk 7 zal
kortom antwoord geven op de deelvraag: Wat zijn de achterstandsgebieden in San Carlos en
waar ligt de prioriteit van de gemeente San Carlos?
6.8.1 Achterstandsgebieden Nicaragua en San Carlos
Bij het definiëren van de achterstandsgebieden van jongeren in San Carlos is het belangrijk
om rekening te houden met de politieke en economische achtergrond van het land.
Nicaragua is namenlijk een klein land en werd na zijn staatkundige onafhankelijkheid gevolgd
door tal van burgeroorlogen, economische boycotten en vele natuurrampen.42 Op dit moment
betekend dit dat het een van de armste landen van Amerika is. De economische crisis heeft
zijn weerslag op de bevolking als geheel. Werkloosheid, armoede en schooluitval kenmerken
het dagelijks leven 65% van de inwoners van Nicaragua woont in de urbane gebieden.
De bevolking van Nicaragua is heel jong: 65 % van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Slechts
een deel van deze jongeren werkt (23%) of gaat naar school (30%) Dat betekent dus dat 47%
geen gestructureerde dagbesteding heeft. Nicaragua is een land in opbouw op verschillende
terreinen. Zowel in het onderwijs, gezondheidszorg, welzijn als in de opvoeding.
De achterstanden van jongeren van 4 t/m 18 jaar kunnen zich voordoen op het gebied van
gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding en sport en bewegen. Achterstanden van jongeren
op het terrein van de gezondheid kunnen bijvoorbeeld ongezond leefgedrag, overgewicht en
sociale veiligheid zijn. Op het terrein van welzijn kan gedacht worden aan het gebrek van
sociale vaardigheden en uit verveling rondhangen. Bij achterstand op het terrein van het
onderwijs kan het gaan om bijvoorbeeld schooluitval en ontwikkelingsachterstand. Een
achterstand op het terrein van opvoeding is bijvoorbeeld een gebrek aan waarden en normen.
Achterstanden op het terrein van sport en bewegen zijn bijvoorbeeld bewegings-armoede en
sportuitval.43 Er kan binnen dit kader ook worden gedacht aan een integrale aanpak.
Door middel van een project op het gebied van sport en bewegen kan er bijvoorbeeld worden
bijgedragen aan het verbeteren van andere achterstandsgebieden zoals de gezondheid,
42
Landenreeks : Nicaragua – Mensen, Politiek, Economie, Cultuur, 1998, bladzijde 6
“Achterstandsgebieden BOS-impuls” / Buurt, Onderwijs en Sport – updated 22-03-’07 url:
http://.bosimpuls.nl/boswijzer. - (acces date : 10 – 11 – ’06)
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 43
43
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
welzijn en opvoeding. Sport kan in dit kader worden ingezet als middel om de gezondheid en
welzijn onder jongeren te verbeteren.
Uit gesprekken en interviews op scholen en in buurten met de gemeente San Carlos en met
verschillende federaties uiten de problemen in San Carlos zich in de volgende zaken: het
analfabetisme; zo’n 35% tot 40% van de bevolking is analfabeet44, de toename van het
drugsgebruik en de verveling onder met name jongeren. Op het gebied van sport en bewegen
valt op dat er vooral weinig sportmogelijkheden zijn voor jongeren, omdat er weinig geld en
aandacht wordt besteed aan het stimuleren voor sport voor jongeren. Er zijn niet tot
nauwelijks sportvoorzieningen zijn (met name in de buurten van San Carlos). Als er al
sportvoorzieningen of geldmiddelen zijn dan worden deze vooral in het voordeel van de
sporten baseball en voetbal geïnvesteerd. In de stadskern zijn er wel sportvoorzieningen,
maar een aantal sportvoorzieningen verkeren in een hele slechte staat. Daar komt bij dat er
ook weinig werkgelegenheid, een hoog armoedepercentage is en er weinig bedrijvigheid is in
San Carlos. Dit houdt in dat er niet tot weinig bedrijven zijn die de ‘sport’ in zijn algemeenheid
financieel kunnen ondersteunen. Daarnaast valt op dat er op (het overgrote deel van) de
scholen in San Carlos geen gediplomeerde gymdocenten zijn en niet tot nauwelijks geschikte
sportmaterialen om te kunnen sporten. Ook zijn er nauwelijks sportactiviteiten voor jongeren
zijn in de weekenden in de verschillende buurten van San Carlos.
6.8.2 Prioriteiten en problemen Gemeente San Carlos
Uit gesprekken met de vice- burgemeester en eindverantwoordelijke op het gebied van sport
in de gemeente San Carlos blijkt dat met name op het gebied van Sport & Bewegen de
problemen zich uiten in 2 zaken. Problemen in ‘materiele zin’ en in ‘mentale zin.’ De
problemen in materiele zin zijn vooral goed te zien in de buitenwijken: Op scholen en bij de
sportactiviteiten in de weekeinden in de buitenwijken. Er zijn bijvoorbeeld geen
sportmaterialen of niet tot weinig sportvoorzieningen voor jongeren. Onder sportvoorzieningen
wordt vooral bedoeld: Een geschikt speelveld waarop verschillende sporten zouden kunnen
worden beoefend. De sportvelden zijn over het algemeen in een zeer slechte staat. Ze
bezitten over het algemeen over een harde ondergrond, op de meeste plekken groeit geen
gras meer en de velden zijn niet effen Ook zijn er geen gediplomeerde gymdocenten die de
kennis over bepaalde sporten kunnen overbrengen. De kennis om het sporten als middel in te
zetten om bijvoorbeeld aan achterstandsgebieden te werken is er gewoonweg niet. Daarnaast
is de gemeente San Carlos niet in staat om alle buitenwijken te helpen met betrekking tot
44
Formulario de solicitud de fondos para proyecto deporte Alcaldia San Carlos – Hermanamiento
Groningen-San Carlos, Afdeling Jeugd Cultuur en Sport. – San Carlos, Nicaragua, 2007, pagina 3.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
44
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
materiaal, kleding en sportvoorzieningen, omdat er geen geldmiddelen zijn om hierin te
investeren.
De problemen in ‘mentale zin’, zo blijkt uit de gesprekken met de Vice- Burgemeester, is dat
er weinig ouderen zijn die sportactiviteiten kunnen/willen organiseren. Deze zouden ook geen
sportmateriaal met respect behandelen. Verder blijkt uit gesprekken met de schooldirecteur in
de buitenwijk Mexico dat het drugsgebruik in de buitenwijken behoorlijk toeneemt. 1 op de 5
kinderen zou regelmatig drugs gebruiken.
Naar aanleiding van een huidig integraal sportproject dat is samengesteld door de gemeente
San Carlos zal worden bekeken in welke vorm het Buurt, Onderwijs en Sport project zal
worden vormgegeven. In tabel 7.2 staan kort samengevat alle achterstandsgebieden en
problemen waar San Carlos mee te maken heeft. In de derde kolom staan vervolgens de
prioriteiten aangegeven van de gemeente naar aanleiding van het integrale sportproject. Naar
aanleiding van de onderstaande zal het BOS project worden samengesteld.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
45
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Achterstandsgebied
Problemen
Prioriteit gemeente
n.a.v. interviews en de
sportprojectaanvraag
01 Gezondheid
Ongezond leefgedrag: toename drank- en drugsgebruik
***
02 Welzijn
Gebrek aan sociale vaardigheden van de jeugd: grof
**
taalgebruik, geen respect en sociaal gedrag
03 Onderwijs
Nauwelijks sociale integratie
**
Hoog percentage analfbetisme
*
Veel voortijdige schoolverlaters
*
04 Opvoeding
Gebrek aan waarden en normen
05 Sport & Bewegen
Geen uitdagende beschikbare sport – en
***
bewegingsomgeving:
-
Geen of slechte bespeelbare sportvelden of
sportaccomodaties
-
Er zijn niet tot weinig sportmaterialen
-
Alleen voetbal en honkbal wordt veel gestimuleerd.
Weinig kennis over andere sporten
-
Er zijn nauwelijks bedrijven die kunnen fungeren als
sponsor in San Carlos.
-
Er zijn niet tot nauwelijks gediplomeerde gymdocenten
en sportmaterialen op de middelbare- en basisscholen
Achterstanden in motorische, gezondheids en in de cognitieve
***
ontwikkeling door de bewegingsarmoede van jongeren
Algemene opvatting: Sporten is vooral bedoeld voor ouderen.
*
Ouderen hebben niet de motivatie om sportactiviteiten voor
*
jongeren te organiseren of om jongeren te helpen organiseren
Tabel 7.2 Achterstandsgebieden, problemen en prioriteiten n.a.v. de sportprojectaanvraag
Uit de tabel blijkt dat met name de achterstandsgebieden gezondheid en sport & bewegen
zullen worden aangepakt. De zaken die daarbij zullen worden aangepakt zijn: het ongezonde
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
46
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
leefgedrag, het zorgen voor een uitdagende en beschikbare sport- en bewegingsomgeving, de
bewegingsarmoede aanpakken, het veranderen van de algemene opvatting over sporten.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
47
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6.9 Het type BOS project in San Carlos
Na de totale sportdiagnose in de verschillende buurten, wijken, scholen, de verschillende
sportfederaties in San Carlos en het samenstellen van de prioriteiten van de gemeente is er
een plan opgesteld voor het implementeren voor een BOS project in San Carlos. De inhoud
van het BOS plan in San Carlos zal hieronder worden uiteengezet. Allereerst zullen de
belangrijkste problemen in de gemeente San Carlos worden behandeld. Vervolgens de inhoud
van het project, de doelgroepen, de plaatsen van het project, de start van het project en de
samenwerkingspartners binnen het project. Kortom dit hoofdstuk zal antwoord geven op de
deelvragen: Wie zijn de relevante samenwerkingspartners voor het opzetten van BOSprojecten in San Carlos, welke relevante onderdelen van het BOS project in San José kunnen
worden gebruikt bij een eventuele implementatie van een BOS project in San Carlos en wat
wordt de rol van elke (relevante) betrokken partijen voor het eventueel opzetten van een BOS
project in San Carlos?
6.9.1 De belangrijkste problemen
Slechte onderhouden sportvelden, geen sportmaterialen op scholen, geen gediplomeerde
gymleraren, weinig sportactiviteiten in de weekeinden voor jongeren (bewegingsarmoede) in
de verschillende wijken van San Carlos, toename van het drugsgebruik en de verveling onder
jongeren zijn de grootste problemen in San Carlos. Op zowel de basis- als de middelbare
scholen in de verschillende wijken en buurten in San Carlos is er tevens weinig kennis over de
verschillende soorten sporten. Er is bijvoorbeeld geen ‘kennis’ over de volgende sporten:
basketbal, volleybal, softbal, tae kwando, tafeltennis, boxen en atletiek. Vaak wordt er alleen
maar voetbal en baseball gespeeld. Voetbal in de winterperiode en honkbal in de
zomerperiode. Hierdoor neemt ook de verveling en het drugsgebruik toe in de verschillende
wijken van San Carlos.
6.9.2 De inhoud van het project en de rol van elke betrokken partij
In totaal wordt in 6 dorpen (comunidades) rondom in San Carlos op de verschillende scholen
gymles gegeven door gymdocenten van de Nederlandse organisatie ISOP. De meeste dorpen
hebben maar 1 school. Dit is zowel de basis- als de middelbare school. De ISOP studenten
zullen zowel s’ochtends als s’middags gymles gaan geven op de scholen in de verschillende
dorpen van de gemeente San carlos.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
48
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Hiernaast wordt op een vast tijdsstip in de weekenden in de buurten van San Carlos een
aantrekkelijke en laagdrempelige sportactiviteit voor jongeren aangeboden. Deze
sportactiviteiten zullen elk weekend in een andere buurt plaatsvinden. In elke buurt hangt een
activiteitenkalender met daarop wanneer en welke sportactiviteit wordt aangeboden en door
wie. Via de radio in San Carlos worden deze sportactiviteiten ook aangekondigd, zodat
iedereen op de hoogte is van de activiteiten. De sportactiviteiten worden gerealiseerd in
samenwerking met de gemeente San Carlos. De gemeente San Carlos zorgt ervoor dat er elk
weekend een laadwagen met een chauffeur op tijd klaar staat voor alle studenten, zodat deze
zaterdags af kunnen reizen naar verschillende buurten in San Carlos. In de laadwagen
bevinden zich tal van sportmaterialen, waarmee de sportactiviteiten gehouden kunnen
worden. De studenten zullen elk weekend samen de sportactiviteiten voorbereiden en
organiseren. Nadat de sportactiviteiten zijn gehouden met de kinderen uit de buurten zullen de
studenten weer terugkeren en de sportmaterialen weer worden opgeslagen bij het
gemeentehuis. De afdeling Jeugd, Cultuur en Sport is verantwoordelijk voor de opslag van de
sportmaterialen.
De sportactiviteiten in de weekenden hebben een positieve uitstraling naar de rest van de
buurt en werkt daarmee een positieve beeldvorming van jongeren in de hand. Daarnaast
wordt verveling van jongeren tegen gegaan en wordt de sportparticipatie van jongeren
verbeterd.
Sporten in de buurt en op scholen versterkt de leefbaarheid op de scholen en in de buurt.
Jong en oud leren elkaar kennen en waarderen waardoor het drugsgebruik en de overlast
afneemt en de veiligheid/veiligheidsgevoel toeneemt. Ook neemt de kennis over de
verschillende sporten bij de kinderen en de leraren op de basis- en middelbare scholen toe.
6.9.3 Doelgroep
Jongeren in de verschillende buurten van San Carlos in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.
-
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
-
Jongeren in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar
-
Adolescenten in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
49
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
6.9.4 Waar
De verschillende buurten waarin de verschillende activiteiten zullen gaan plaatsvinden zijn:
Las Azucenas, Laurel Galán, Los Chiles, Cruz Verde, Esperanza 1y San Carlos urbano
6.9.5 Wanneer
In Januari 2008 zal worden gestart met het ‘pilot-project.’ Er zul dan worden gestart met het
lesgeven op 2 a 3 basisscholen en een begin worden gemaakt met het uitvoeren van
sportactiviteiten in de weekenden voor de jeugd in verschillende buurten. Er zou op termijn
kunnen worden uitgebreid naar zo’n 5 buurten en zo’n 9 scholen.
6.9.6 Beoogde resultaten
• Deelname en de participatie door kinderen en jongeren aan verschillende type
sportactiviteiten in georganiseerd verband zal worden verhoogd
• Afname van overlastproblematiek in de gemeente San Carlos.
• Docenten van de basis- en middelbare scholen in de gemeente San Carlos zijn meer op de
hoogte van de technische aspecten van een gymles en weten hoe een gymles e.a.
sportactiviteiten gegeven kunnen worden.
• Meer kennis over verschillende type sporten onder de kinderen en andere jongeren in San
Carlos
• Het nemen van initiatief om de sport te stimuleren voor jongeren wordt door de mensen in de
buitenwijken zelf genomen.
6.9.7 Meting voortgang
De voortgang van het project wordt gevolgd via de coördinator van stichting ISOP die ter
plaatse aanwezig is en de studenten begeleid. Ook wordt tweewekelijks overlegd met een
vertegenwoordiger van de gemeente. Verder worden er wekelijks tussentijdse rapportages
geschreven aan ISOP Nederland. ISOP (Internationale, Studenten, Ontwikkelingsprojecten) is
een Nederlandse stichting die met inzet van studenten internationale projecten met als
gemene deler sport, spel en beweging inicieert en organiseert. De stichting richt zich hierbij op
het bewegingsonderwijks en sportstimuleringsprogramma’s met een kleinschalig, maar
duurzaam karakter. Deze projecten vinden plaats in sociaal- economische
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
50
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
achterstandsgebieden in landen in Latijns- Amerika waarvan de bevolking in de eerste
levensbehoefte is voorzien.45
6.9.8 De relevante samenwerkingspartners
Overheid: Gemeente Groningen en de gemeente San Carlos.
Onderwijs: ALO Groningen, de basis- en middelbare scholen in Las Azucenas (escuela José
Coronel Urtecho), Laurel Galán (Escuela Rubén Darío), Los Chiles (Escuela 14 de
Septiembre), Cruz Verde (Escuela Cruz Verde), Esperanza 1 (escuela Esperanza 1) y San
Carlos urbano (3 colegios de Secundaria: San Carlos Borromeo, Sagrado Corazón y Cristo
Rey; escuela Juanita Vigil y Rafaela Herrera).
Internationale Studenten Ontwikkelingsprojecten Groningen (ISOP)
Stedenband Groningen – San Carlos
6.9.9 Subsidie/budget
Zie begroting sportprojectaanvraag
6.9.10 Contact/Meer informatie
Stichting ISOP
Contactpersoon: Willem Oosting
Adres: Druwerbrink 280, 7812 TN Emmen
Tel: 0031624433549
E-mail: [email protected]
Web: http://www.isop.nl
45
http://www.isop.nl
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
51
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
7. Conclusies en aanbevelingen
Tot nu toe is gebleken dat sport in Nicaragua niet alleen op lokaal niveau aan belangstelling
wint, maar ook op nationaal-politiek niveau. Dit is met name belangrijk voor het stimuleren van
sport in Nicaragua. Ondanks dat vaak gezegd wordt dat de prioriteiten op andere terreinen
liggen is bewegingsonderwijs in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs verplicht in
Nicaragua. Dit wordt opvallend genoeg op de meeste scholen ook daadwerkelijk uitgevoerd.
De algemene problemen in het sportonderwijs in Nicaragua zijn: Het niet hebben van een
opleiding leraar lichamelijk opvoeding/sportdocent en het tekort aan materialen en
voorzieningen op de openbare scholen. Een kans om het tekort aan leraren lichamelijke
opvoeding in San Carlos is op te vangen door middel van stagiars uit Nederland of Duitsland
waarmee goede banden worden onderhouden door middel van de stedenbanden met
Groningen (Nederland) en NÜrnberg (Duitsland).
De belangrijkste problemen in San Carlos zijn voornamelijk het gebrek aan ‘goede’
sportvoorzieningen zoals sportmaterialen, een sporthal en goed bespeelbare velden. Daar
komt bij dat er weinig sportactiviteiten voor jongeren worden georganiseerd en er niet tot
zelden een leraar lichamelijke opvoeding op een school aanwezig is.
De belangrijkste problemen in de wijken, buurten en op de scholen in San Carlos zijn:
- Beperkte mogelijkheden voor jongeren om te kunnen sporten, omdat er geen materiaal is.
- Beperkte mogelijkheden om te kunnen sporten, omdat er geen geschikt speeldveld is met
geschikte voorzieningen.
- Er zijn geen geschikte mensen te vinden die sportactiviteiten kunnen/willen organiseren.
Deze zouden ook geen sportmateriaal met respect behandelen.
- Het drugsgebruik in enkele wijken neemt behoorlijk toe.
- Meerdere wijken worden niet geholpen door de gemeente m.b.t. materiaal, kleding,
onderhoud van de verschillende speelvelden speelvelden
De sportbonden in Nicaragua zorgen voor het overgrote deel van de organisatie van de
sportparticipatie in het land. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de lokale,
departementale en landelijke competities in verschillende disciplines en het houden van
toezicht hierop. De bonden worden gerunt door vrijwilligers en kennen geen ledentallen. De
inkomsten zijn minimaal. Sommige bonden kunnen rekenen op sponsorbijdrage en/of een
bijdrage van de gemeente. Deze verschillende bijdrages zijn vaak minimaal, omdat de
gemeentes andere prioriteiten hebben. De belangrijkste problemen bij de verschillende
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
52
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
federaties en sportbonden zijn dat er geen geschikte sportvoorzieningen zijn voor het
beoefenen van de verschillende sporten. Ook zijn er niet tot nauwelijks geschikte
sportmaterialen. Belangrijk voor de sportbonden in de gemeente San Carlos is om vooral
meer financiën te werven. Dit is zowel belangrijk voor de organisatie van de verschillende
sportbonden en sportactiviteiten maar vooral belangrijk voor de sportparticipatie binnen de
gemeente San Carlos en de onafhankelijkheid waarmee dan beleid gevoerd kan worden.
In Nicaragua wordt relatief veel gesport op wijkniveau. Jongeren die bij elkaar in de wijk
wonen vormen teams en trainen met elkaar op vaste dagen. Soms voeren de wijken
competities met elkaar. De sporten zijn ontstaan uit een gebrek aan adequate speelruimte en
sportmaterialen. Dit zijn ook de belangrijkste problemen bij sporten in de wijken. Het
bijkomende probleem in San Carlos is ook nog dat sporten voor ouderen belangrijker wordt
gevonden dan voor jongeren en er weinig initiatieven zijn om ‘sport te gaan organiseren.’ De
competities worden over het algemeen georganiseerd door vrijwilligers en dat zou een van de
grootste obstakels zijn voor mensen om ‘sport te willen organiseren.’ Het is belangrijk om
volwassenen te leren sportactiviteiten te organiseren voor jongeren. Er kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het opleiden en trainen van ouderen in verschillende wijken, buurten en
scholen. Op scholen kan worden gedacht aan het ‘teach-the-teacher’ principe waarbij leraren
worden bijgeschoold in het geven van lichamelijke opvoedingslessen door studenten of
leraren lichamelijke opvoeding. Aangezien er geen opleiding lichamelijke opvoeding bestaat in
Nicaragua zou dit gedaan kunnen worden door Nederlandse stagiairs van stichting ISOP. Bij
het scholen van volwassenen in de verschillende wijken en buurten kan worden gedacht aan
het betrekken van volwassenen bij het organiseren van sportactiviteiten in de weekeinden
voor jongeren. Stichting ISOP in Groningen heeft hier ook de expertise voor in huis.
Het algemene sportbeleid in de Gemeente San Carlos wordt voor het overgrote deel bepaald
door de gemeente. Deze beschikt zo’n beetje als enige over geldmiddelen om de sport
impulsen te geven. Deze impulsen zijn echter minimaal en in principe kan ieder individu een
bijdrage aanvragen bij de gemeente. De gemeente beschikt niet over een (strategisch)
sportbeleidsplan en het merendeel van de sportactiviteiten wordt vormgegeven door
particuliere initiatieven. Alleen de honkbal-, softbal-, en voetbalcompetitie worden relatief goed
en structureel georganiseerd en hebben een duurzaam karakter. De toekenning van bepaalde
gelden gebeurt door de vice-burgemeester. Deze is tevens eindverantwoordelijke van de
afdeling Jeugd, Cultuur en Sport in San Carlos. Om de sport te professionaliseren is het
belangrijk het Sport Comité te vormen zoals het in de sportprojectaanvraag staat opgenomen.
Dit Sport Comité zou moeten bestaan uit een representatief deel van de
sportvertegenwoordigers in San Carlos. De Gemeente zou alleen betrokken moeten zijn bij
het ‘administratieve gedeelte.’ Dit houdt voornamelijk in: het zorgen voor de financiering van
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
53
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
de projecten e.e.a. sportactiviteiten van het Sport Comité en zorgen voor de financiële
afhandeling met de verschillende stedenbanden die het Sport Comité financieel zouden willen
steunen. Het Sport Comité zou samen met de Gemeente moeten komen tot het maken van
een integraal sportbeleid en een chronologische sportjaarkalender. Daarnaast zouden zij de
eindverantwoordelijkheid om het sportproject, dat is geschreven door de gemeente San
Carlos in samenwerking met de Stedenband Groningen-San Carlos, moeten nemen om het
sportproject ook daadwerkelijk uit te voeren. Zij zouden tevens de initiatiefnemers moeten zijn
voor de jaarlijks terugkerende sportkampioenschappen en andere sportactiviteiten in de
Gemeente waarbij aandacht wordt geschonken aan diverse disciplines. Daarnaast zal het
Sport Comite (zoals omschreven in het integrale sportproject) eindverantwoordelijk moeten
zijn voor het structureel initiëren, controleren, evalueren en verbeteren van de verschillende
sportactiviteiten in de Gemeente, zoals het Buurt, Onderwijs en Sport project. Naast de
initiatiefnemende en uitvoerende functie van het Sport Comité zou het Comité ook moeten
kunnen fungeren als het belangrijkste adviesorgaan van de gemeente met betrekking tot het
sportbeleid. Hier zal dan ook structureel overleg moeten plaatsvinden over zowel de
sportactiviteiten, maar ook over de sportinfrastructuur en verbeterplannen ten aanzien van de
toekomst.
Uit de sportprojectaanvraag, die is samengesteld door de gemeente San Carlos, wil men zich
in San Carlos eerst richten op het zorgen voor een uitdagende en beschikbare sport- en
bewegingsomgeving, de bewegingsarmoede aanpakken en het veranderen van de algemene
opvatting over sporten. Concreet betekent dit: Het zorgen voor geschikte sportaccommodaties
in de dichtst bevolkte gebieden, het opzetten van het BOS- project met daarin het leren en
organiseren van sportactiviteiten voor jongeren en volwassenen. Om hiermee de
sportprojectaanvraag te starten is een prima oplossing voor de problemen die momenteel in
San Carlos spelen.
Het BOS – project in San Carlos dat zou moeten worden opgezet om een groot aantal
problemen in San Carlos op te lossen zou een ideale oplossing zijn voor alle betrokken
partijen. De gemeente San Carlos kan namelijk gebruik maken van ‘gratis studenten’ voor het
uitvoeren van gymlessen, het trainen van leraren en leraressen op verschillende scholen, het
trainen van volwassenen om sportactiviteiten te organiseren, het stimuleren van sporten onder
jongeren en het hierdoor laten afnemen van de overlastproblematiek in de verschillende
buurten. Daarentegen kan ISOP haar studenten ervaring laten opdoen in een ‘nieuw’
ontwikkelingsland, waardoor weer meer mogelijkheden ontstaan om te ‘groeien.’ Dit houdt in
dat er meer studenten kunnen worden geworven en meer naamsbekendheid kan worden
gegenereerd binnen Nederland. Daar komt bij dat er al enige contacten zijn gelegd met de
stedenband Groningen- San Carlos, waardoor vele opstartproblemen van het project
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
54
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
voorkomen kunnen worden. De stedenband Groningen – San Carlos kan door de
samenwerking met de stichting ISOP en dankzij de inzet van ISOP voor het eerst in haar
geschiedenis haar steentje bijdragen bij het verbeteren van de sport in San Carlos!
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
55
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
8. Discussie
Het BOS-plan is in nauw overleg met Stichting ISOP, de Stedenband Groningen-San Carlos
en de gemeente San Carlos samengesteld. Deze 3 instanties zijn het allen eens over de
samenstelling van het BOS-plan zoals hierboven is omschreven. Het antwoord op de
hoofdvraag: “In hoeverre is het zinvol om het sportbeleid van San Carlos vorm te geven
volgens de principes van de BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) aanpak?” wordt in dit
onderzoeksverslag in zoverre beantwoord dat aangegeven wordt hoe een BOS-project kan
worden opgezet in San Carlos naar aanleiding van de belangrijkste problemen en prioriteiten
in San Carlos. De integrale sportprojectaanvraag is hierbij een begin om de sport in het
algemeen te stimuleren. Om het sportbeleid vorm te geven aan de hand van de methode BOS
kan worden gedaan, maar er zal eerst worden gedacht aan het maken van sportbeleid. Bij de
komst van het Sport Comite is hier een begin mee gemaakt. Het sportbeleid kan vervolgens
worden vormgegeven door het Sport Comité in samenwerking met de gemeente San Carlos.
Voor het onderzoek zijn voldoende interviews en gesprekken gevoerd met verschillende
personen om relatief goede antwoorden te kunnen geven op de onderzoeksdeelvragen en de
hoofdvraag. De deelvragen zijn zowel beantwoord via interviews (zoals aangegeven bij de
paragraaf dataverzamelingstechnieken) als via literatuurstudie en andere documenten. Dit is
een goede combinatie en de betrouwbaarheid wordt hierdoor ook verhoogd. Echter, er is veel
meer gebruik gemaakt van andere documenten en literatuurstudie dan via interviews en
gesprekken dan dat ik vooraf had ingeschat. De antwoorden op de verschillende deelvragen
zijn er daardoor anders uit komen te zien dan dat ik vooraf had verwacht. Zo zijn enkele
deelvragen wel beantwoord in dit onderzoeksverslag, maar blijken ze achteraf niet heel erg
belangrijk ten opzichte van andere deelvragen en de hoofdvraag. Dit beinvloedt achteraf
gezien wel de beantwoording van de hoofdvraag. Het zou beter zijn geweest om enkele
deelvragen weg te laten of anders te formuleren. Zo worden de deelvragen Wie zijn de
relevante samenwerkingspartners voor het opzetten van BOS-projecten in San Carlos en
welke relevante onderdelen van het BOS project in San José kunnen worden gebruikt bij een
eventuele implementatie van een BOS project in San Carlos wel beantwoord in het
onderzoeksverslag, maar heel kort omdat het antwoord het nu eenmaal niet moeilijk is aan te
geven door de gesprekken en interviews die gehouden zijn.
Andere deelvragen zijn echter wel uitgebreid beantwoord in het onderzoeksverslag.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
56
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
9. Bronvermelding
9.1 Literatuurlijst

Ardiles Villegas, P. (2005), León Sportstad, Utrecht, the Netherlands

Baarde, D.B., de Goede & M.P.M., Teunissen, J. (1997), Kwalitatief Onderzoek,
Houten

Kempen, P.M., Keizer, J.A., (2000). Advieskunde voor praktijkstages, Groningen

Hulshof, M. (1997). Leren interviewen, Groningen

Florijn, W. (2003). Quickscan Breedtesportimpules, Arnhem

Sportdevelopement project in San Carlos, Polselli N.- Groningen, 2006

Jongeren in Nicaragua, reader over Nicaraguaanse jongeren in het onderwijs, 2003

Análisis comparativo de la asignación presupuestaria anual, INJUDE, november 2004

Breve informe de inauguracion de campeonatos de ligas de 2005, Ochomogo F. – San
Carlos, 2005.

Landenreeks : Nicaragua – Mensen, Politiek, Economie, Cultuur, 1998

Formulario de solicitud de fondos para proyecto deporte Alcaldia San Carlos –
Hermanamiento Groningen-San Carlos, Afdeling Jeugd Cultuur en Sport. – San
Carlos, Nicaragua, 2007
9.2 Websites

http://.bosimpuls.nl/boswijzer

http://groningensancarlos.nl

http://www.isop.nl
9.3 Informanten/geïnterviewden

Nicolas Oporta, vice-burgemeester en eindverantwoordelijk van het
departement Jeugd, Cultuur en Sport in de gemeente San Carlos.

Luis Orozco, leraar lichamelijke opvoeding op de school Sagrado Corazon in
San Carlos

Everaldo Vargas, secretaris van de gemeentelijke voetbalfederatie in San
Carlos

Oscar Chamorro, president van de volleybalfederatie in de gemeente San
Carlos

Byron Montiel Salas: president van de gemeentelijke basketbalfederatie in San
Carlos
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
57
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’

Jimy Manzanarez: president van de gemeentelijke softbalfederatie in San
Carlos

Gregorio Orozco, President van de voetbalfederatie van het departement Rio
San Juan.

Leonardo Hurtado; president van de honkbalfederatie van het departement Rio
San Juan.

Jaime Polanco; President van de departementale Tae Kwon Do federatie in Rio
San Juan.

Aurelio Galarza, trainer van alle boksscholen in de gemeente San Carlos

Dilalyla, bezoeker fitness centrum van San Carlos

Reyna Gonzales Calderon (directrice basisschool Las Azucenas)

Gloria Balladores Osejo (Lerares lichamelijke opvoeding in Las Azucenas) in
Teresa de Jesus Condega Garcia (directrice middelbare school Las Azucenas).

Norman, president van de honkbal- en voetbalcompetitie in Laurel Galan

Carlos Manuel Hernandez Villalta, directeur van de basisschool San Vicente in
de buurt La Culebra

Augustin, President van de baseballcompetitie en de directeur van de
middelbare school

Joost Guttinger, leraar lichamelijke opvoeding op de American-Nicaraguan
School in Managua, Nicaragua

Victor Gutierrez, directeur van CISAS in de regio Leon, Nicaragua
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
58
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
10. Bijlagen
10.1: Sportprojectaanvraag
Formulario de solicitud de fondos para proyectos
El documento debe completarse correctamente y en escritura legible.
La información solicitada debe caber dentro del espacio de las casillas con las preguntas.
Toda la documentación indicada debe enviarse añadida a la solicitud.
A no ser completado correctamente o/y legible, o faltando información añadida, la solicitud será rechazada.
Datos de la organización solicitante
Nombre de la organización solicitante
Alcaldía de San Carlos, Río San Juan, Nicaragua
Dirección oficial de la organización
solicitante
Nombre del contacto
Función del contacto
Dirección de contacto (si es diferente
de la dirección oficial de la
Organización)
Teléfono de la organización
Fax
Correo electrónico
Sitio Web
Área geográfica de trabajo
Personería jurídica
Contiguo al Consejo Electoral Departamental
Sr. Nicolás Oporta López
Vice Alcalde, Responsable de Juventud, Cultura y Deportes
Detrás de la Alcaldía de San Carlos o a la misma dirección de la
Municipalidad
(00505) 5830230, 5830032
Telefax: 5830231
alcaldí[email protected]
Vice Alcaldía
sí, desde:
no
Añadir estatutos y documento de
reconocimiento
Institución bancaria
BDF
Nº de cuenta
Titular de la cuenta
Dirección completa de la institución
bancaria
Datos completos del instituto
bancaria para transferencias
internacionales (Nº de cuenta del
banco, códigos BIC y IBAN, etc.)
Frente a la Iglesia Nazareno, San Carlos, Río San Juan, Nicaragua.
Nombre y firma de la(s) persona(s)
autorizada(s) de firmar en nombre
de la organización solicitante

tachar lo que no es aplicable
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
59
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Nº de trabajadores remunerados
dentro de la organización
solicitante
94
Nº de trabajadores
voluntarios dentro de la
organización solicitante
Información breve sobre la organización solicitante
La Alcaldía de San Carlos, es una institución autónoma cuya base jurídica radica en la Ley de Municipios y
su reglamento, es la más grande del Departamento de Río San Juan, cuenta con una cantidad de
trabajadores de 94, atiende todo el territorio del Municipio que comprenden 84 comunidades en un radio de
acción de 1,462 Km² y una población de 42,000 habitantes; tiene un Concejo Municipal compuesto por 10
concejales, entre los que se cuentan el Alcalde, actualmente Alcaldesa, y tiene dentro de la organización
interna 4 direcciones: Dirección de Proyectos, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de
Planificación y Relaciones con las Comunidades y Dirección Administrativa.
Objetivos de la organización solicitante
Municipio fortalecido a través de la articulación de los esfuerzos que realizan los diferentes actores
locales, fomentando políticas de desarrollo, dirigida al sector social turístico, producti vo, ambiental y
forestal, aprovechando los recursos propios existentes, cooperación externa
Municipalidad y comunidad garantizando una amplia participación ciudadana que a través de sus
diferentes expresiones organizativas sean los verdaderos gestora y promotores de las principales
demandas de la población y poder hacer de nuestro municipio una verdadera cabecera departamental
moderna y atractiva.
Actividades esenciales de la organización solicitante
1. Desarrollo económico productivo-promover desarrollo de inversión e infraestructura: Promover el
desarrollo de las inversiones e infraestructura productiva y la prestación de servicios financieros acordes a
las potencialidades existentes en el Municipio.
2.Mejoramiento medioambiente y turismo: Fomentar en los actores locales una visión de desarrollo
empresarial sostenible, que incida en el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación del medio
ambiente, promoviendo además la conservación, protección y desarrollo de los recursos naturales.
3. Fomento cultura deportiva literaria investigativa juventud.niñez y adolescencia: Promover y
acondicionar el desarrollo de la cultura, el deporte y la investigación literaria de la niñez, adolescencia y la
juventud.
4 promover mejoramiento servicios sociales básicos educación, salud agua potable: Asegurar el
mejoramiento de los servicios sociales básicos (educación, salud, agua potable, etc.) orientado al
desarrollo de la competitividad de los territorios y el bienestar social de la población.
5. Aseguramiento de gobernabilidad para promover participación y servicio población: Promover,
desarrollar y consolidar una amplia participación ciudadana que incida y participe en las principales
decisiones que afectan al Municipio, mejorando, en gran medida, la capacidad financiera de la Alcaldía,
su capacidad técnica y de servicios a la población, fomentando el desarrollo social y participativo de la
municipalidad y, en todo ello, considerando los grupos vulnerables, las relaciones de género y la mejora
medioambiental.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
60
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Grupo(s) destinario(s) de la organización solicitante
Características específicas del / de los grupo(s) destinario(s):
Son hombres y mujeres JOVENES Y NIÑOS tanto del área rural como del área urbana que practican
diversas disciplinas deportivas tales como el fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, softbol, boxeo, tae kwon
do, ajedrez, atletismo y ping-pong y los estudiantes de las escuelas del radio de acción del proyecto.
Recursos de la organización solicitante
Tipo de recursos
Sí / No
Fondos estructurales
De: nombre del proveedor
Total: cantidad al año en Córdobas y en US $
De:
Contribuyentes
Total:
De
Total
De:
Fondos incidentales / secundarios
Total:
De:
Total:
De:
Total:
De:
Total:
De:
Contribuciones, donativos,
herencias
Total:
De:
Total:
De:
Total:
De:
Total:
De
Capital propio
Total
Total
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
61
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Datos específicos del proyecto
Nombre / título del proyecto
PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
Descripción general del proyecto
Descripción de la situación, medición por cero, motivación (debe incluir la situación
actual en el lugar donde será ejecutado el proyecto, las circunstancias de vida de los
grupos destinarios, el problema en que está dirigido el proyecto, etc.).
San Carlos es la cabecera departamental de Río San Juan y es el municipio donde esta
concentrada la mayor parte de la población ocupando el 50 % del total del Departamento. Del
total de la población de San Carlos 23,940 el 57% es población joven en un rango de edad de
8-10 y de los 10 hasta 25 años proyectándose en mayor porcentaje la población femenina (el 52
%). Toda esta población está en un nivel de alta pobreza, sin oportunidades de atención por
parte del Estado, sin opciones a acceder a fondos para crédito, no son propietarios de bienes;
solamente en las principales concentraciones poblacionales (San Carlos urbano, Los Chiles,
Las Azucenas, Laurel Galán, La Esperanza 1 y Cruz Verde) se han creado oportunidades de
estudios secundarios pero con capacidades limitadas y con carácter privados, en el resto del
territorio estas oportunidades no existen, por ello es que datos no oficiales calculan el
analfabetismo en el Municipio entre el 35 y el 40 %. Esta gran maza de jóvenes han encontrado
en el deporte una alternativa de recreación única, ya que la diversidad de actividades de esta
naturaleza no se encuentran, tampoco existe la promoción de apoyo a la actividad deportiva de
parte de las pocas empresas existentes en San Carlos. La Alcaldía por su parte designa una
cantidad anual que por los pocos recursos con que esta cuenta no logra cubrir la gran demanda
existente, por lo que los esfuerzos por hacer de la práctica deportiva un espacio masivo,
organizado y de carácter sostenible para la juventud y la niñez se hacen difíciles. Es a este
aspecto que apunta el proyecto. Así mismo, en el levantamiento de la situación actual, tomando
muy en cuenta a los centros educativos y en los barrios se han detectado los siguientes
problemas:
1. Las escuelas no tiene instructores diplomado de educación física
2. No hay materiales deportivos en las escuelas,
3. No hay muchas actividades deportivas en el fin de semanas para jóvenes en los diferentes
barrios de San Carlos.
En las escuelas de primaria y la secundaria en los barrios de San Carlos no hay muchos
conocimientos sobre las diferentes disciplinas deportivas. Por ejemplo no hay condiciones o
conocimiento sobre baloncesto, voleibol, atletismo, balonmano, ping pong, boxeo, softbol).
Todavía las malas actitudes y el uso de droga están creciendo en los diferentes barrios del
Municipio San Carlos por los problemas mencionados anteriormente.
Deporte en general en San Carlos
Generalmente
En el municipio San Carlos (en especial en la región de Río San Juan) existe, en comparación
con otras partes de Nicaragua, un porcentaje de pobreza muy alta. Las consecuencias de esta
pobreza para las diferentes disciplinas son muy claras. Por ejemplo hay eliminatorios de las
diferentes disciplinas que terminan al nivel departamental. Eso quiere decir que dentro de la
región Río San Juan no hay recursos para pagar un viaje a los diferentes equipos para ir a
cualquier Departamento en Nicaragua. También se priorizan el presupuesto en la ventaja de
béisbol y fútbol, porque estos tipos de deporte se juegan mas en el Municipio de San Carlos.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
62
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Las federaciones trabajan independiente y su relación la Alcaldía es a través de la oficina de
juventud, cultura y deportes que atiende el vice alcalde, principalmente por motivos de
financiamiento u organizativo.
Béisbol y fútbol son los deportes que se juegan más en el Municipio. Estos tipos de deportes
son bien organizados. Todavía se juegan fútbol y béisbol en todas las comunidades de San
Carlos. Una competición o sea una liga tiene diferentes equipos. Cada ‘liga’ tiene un presidente,
Secretario, Tesorero, Fiscal y Vocales Las ligas organizan los juegos y calendarios de juegos
para los diferentes equipos.
Deporte en San Carlos urbano
Además del baseball y el fútbol se juegan las siguientes tipos de deporte en San Carlos urbano:
voleibol, baloncesto, softbol, tae kwon do, boxeo, ajedrez, ping-pong, gimnasio, caminar y
correr.
Algunos tipos de deporte no tienen un reconocimiento al nivel local y regional en el
Departamento Río San Juan. Para algunos deportes como el ajedrez, tae kwon do, ping-pong y
softbol, no existen campeonatos al nivel departamental y a nivel nacional se dificulta las
participaciones por las razones anteriormente señaladas. Estos tipos de deporte no tienen la
supervisión de las federaciones o asociaciones. Estos tipos de deporte se juegan solo al nivel
local y recreativo.
Deporte en las comunidades de San Carlos
Las disciplinas deportivas que mas se practican en las comunidades del Municipio de San
Carlos son béisbol y fútbol. Todavía hay muchas comunidades donde se juegan solo fútbol en
el Municipio de San Carlos. Las posibilidades y las condiciones para hacer deporte son, en
comparación de San Carlos urbano, muy mala. Las causas por esto son por ejemplo, porque
hay más pobreza en las comunidades que en San Carlos urbano. Por eso no hay recursos para
(por lo menos) comprar materiales deportivos. Lo mismo problemas están en los centros
escolares. Todavía no hay posibilidades para ir a San Carlos urbano para hacer deporte. Por
ejemplo: La gente y la niñez tienen que trabajar en las comunidades y no hay recursos para ir a
San Carlos urbano. También los autobuses necesitan mucho tiempo para viajar a San Carlos
urbano desde las comunidades, porque la carretera tiene una calidad muy baja y los diferentes
campeonatos comienzan en la noche. En suma; La gente en los diferentes barrios no juega
mucho deporte, porque no hay materiales deportivos adecuados, los campos/cuadros tienen
una calidad muy baja y hay diferente barrios que no reciban ayuda de la Alcaldía para por
ejemplo comprar materiales deportivos o mejorar un campo, ya que los recursos que dispone la
municipalidad son pocos y por eso se prioriza. El viaje a San Carlos no es ideal para la gente en
las comunidades. Todavía es difícil encontrar gente en el Municipio San Carlos que quieren
organizar actividades de deporte para jóvenes o niñez. Además la gente en las diferentes
comunidades, por timidez y por pocas opciones no hacen gestiones de ayuda y en algunos
caso hace falta la iniciativa para mejorar algunas cosas en su comunidad.
La situación actual: las diferentes disciplinas en San Carlos
Béisbol
En nicaragua el béisbol es la disciplina deportiva de práctica de muchos años y por que se
juega en los últimos rincones en Nicaragua. Su práctica organizada exige constituir estructuras
electas denominadas llamadas Federaciones, asociaciones, directivas de equipos.
Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado (FENIBA) es la estructura rectora a nivel
nacional (en todo el país) en esta están afiliadas todas las asociaciones Departamentales de
Béisbol (todos los departamentos del país, 17 en total)
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
63
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Asociaciones Departamentales, son las instancias que rectoran esta disciplina en el
departamento y en el se encuentran afiliados los municipios de nuestro Departamento (Morrito,
Almendro, San Miguelito, san Carlos, San Juan de Nicaragua y El Castillo)
Asociaciones Municipales, son los municipios en este caso san Carlos que atienden el béisbol
a través de las directivas de ligas en sus diferentes categorías.
En el municipio de san Carlos existen 11 ligas organizadas con sus juntas directivas y de este
numero de ligas.
4 son Categoría Mayor A
5 son categoría campesina
2 son categoría juvenil.
En todas estas ligas participan 94 equipos cada equipo utiliza 20 jugadores que suman 1,880.
Peloteros y 3 directivos que también son el cuerpo técnico de cada equipo, en total se
involucran entre jugadores y técnicos un total de 2,162 personas solamente en el municipio de
San Carlos.
Los lugares donde están organizadas las ligas de béisbol son las siguientes.
San Carlos participa 7 equipos Mayor A Presidente de liga Eduardo Guardián.
Las azucenas tiene una liga Mayor A participan 11 equipos su presidentes es Pablo Betancourt.
Los Chiles tiene 2 ligas una mayor A y una campesina participan 28 equipos (20 campesinos y
8 mayor A) su presidente es Javier Pineda. La Venada tiene una liga campesina participan 7
equipos, su presidente es Rosalío Centeno. Caño Luís organiza 1 liga campesina participan 6
equipos, su presidente es Gilberto Amador. La Culebra organiza una liga campesina participan
7 equipos, su presidente es Douglas Mairena. Solentiname, organiza una liga campesina, con 4
equipos, su presidente es Denis Mairena. Liga juvenil existen 2 ligas con 12 equipos una se
organiza en la culebra y la otra en el empalme de cruz verde, sus promotores son Diego Ríos,
Agustín Rugama, José Fargas Mora. Estas directivas de liga son electas cada año y son los
representantes de equipos los que eligen según reglamento.
El béisbol en San Carlos juega en todas las etapas, estas etapas son 4
Etapa regular, campeonatos de las ligas, participan todos los equipos.
Etapa de liga municipal son los campeonatos municipales para definir que liga y que equipo
representara al municipio en el Campeonato Departamental.
Etapa Departamental es la participación de los equipos campeones de los municipios para
definir quien es campeón para participar en el nivel nacional.
Campeonato nacional, es la etapa final del Béisbol Asociado aquí participan todos los equipos
campeones de los departamentos del país para definir quien se queda con la aspiración
máxima que es el Banderín de Campeón Nacional.
En San Carlos debido al clima (mucha lluvia) y los campos deportivos son compartidos con la
disciplina del fútbol se inicia estos campeonatos en el mes de enero y finalizan en mayo en la
primer semana.
En marzo se realiza la etapa municipal en la primer semana y en la ultima se realiza la
Departamental por que a finales de abril se realiza el campeonato nacional.
Fútbol
El Municipio de San Carlos del Departamento de Rió San Juan, año con año se viene
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
64
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
promoviendo esta disciplina deportiva y cada año ha tomado mayor fuerza y ha estado
influenciado por su posición geográfica, la cual se encuentra fronteriza con la Republica de
Costa Rica.
Este deporte tiene también una federación Departamental que aglutina a los municipios de Río
San Juan.
Han existido en el Municipio diferentes Ligas que desarrollan sus campeonatos a lo interno, los
cuales al finalizar participan en un evento a nivel Municipal en donde el campeón de este evento
Municipal; Representa al Municipio en el evento a Nivel Departamental. En los últimos 4 años,
el Departamento ha participado en campeonatos nacionales en categorías menores, obteniendo
excelentes resultados, entre estos un campeonato nacional sub 17.
Existe una Federación Municipal Constituida en la cual su directiva esta representada por los
Presidentes de Ligas existentes.
En todas las Ligas existen equipos de las categorías mayores a excepción de la ciudad de San
Carlos, Cabecera del Municipio en donde participan distintas categorías (Sub. 10, sub. 13, sub.
15, sub. 17 y Equipos Femeninos de la Categoría mayor)
Todas las Ligas se inscriben ante la Federación Municipal (FEMUFUT) la cual los provee de sus
respectivas Esquelas y Carnet, los cuales son vendidas a los equipos y con el pago de sus
inscripciones y pago de tarjetas de amonestación contribuyen a la auto sostenibilidad de las
Ligas (Acondicionamiento de Terrenos, Rayado de los cuadros, Banderines, Trofeos, Estímulos
a los jugadores destacados, etc.) ya que se cuenta con poco apoyo para el impulso de esta
disciplina deportiva
Históricamente los juegos se desarrollan en los campos deportivos destinados a la disciplina de
Béisbol lo que significa que esta disciplina se desarrolla en la época de invierno y tienen una
duración de entre 3 a 5 meses (Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre) en la ciudad de San
Carlos también se desarrolla un campeonato Navideño que se realiza en el mes de Diciembre
teniendo este un carácter recreativo y no Federado.
Actualmente la Municipalidad de San Carlos ha destinado algunos fondos para el
acondicionamiento de estos campos deportivos pero se hace urgente por lo menos en la ciudad
de San Carlos el acondicionamiento de un campo que se destine especialmente para esta
disciplina deportiva, para ello la Alcaldía cuenta con un terreno el cual está en la disposición de
destinarlo para un cuadro de Fútbol pero se requiere de la inversión para su acondicionamiento.
Igualmente se requiere el apoyo de la FENIFUT (Federación Nicaragüense de Fútbol) y otras
instancias para proveer a estas Ligas y Equipos de materiales deportivos como (Balones,
Redes, Párales, Uniformes, Etc.)
Esta disciplina deportiva es muy gustada por los jóvenes particularmente y cuenta con
jugadores valiosos con basta experiencia la cual ha contribuido en aportar jugadores para la
selecciones nacionales en la categoría sub 21 fundamentalmente.
Actualmente la Municipalidad de San Carlos con sus limitados recursos que tiene ha proveído a
cada equipo de un balón y estará aportando los trofeos para los campeones de cada una de las
ligas y el apoyo con el uniforme de la selección que nos estará representando en el campeonato
departamental
Las ligas y equipos que participan actualmente en el municipio de San Carlos son:
Liga La Carretera: participan 10 equipos de la categoría mayor. Liga de San Ramón: Participan
5 equipos de la Categoría mayor. Liga de La Venada: Participan 4 Equipos de la categoría
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
65
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Mayor Liga de Los Chiles: Participan 8 Equipos de la Categoría mayor. Liga de la Costa Sur.
Participan 4 Equipos de la Categoría mayor. Liga de Las Azucenas: Participan 10 equipos de la
categoría mayor. Liga de San Carlos: Participan 12 Equipos de la Categoría mayor. 7 Equipos
de la Categoría Sub. 13, 7 equipos de la Categoría sub. – 15 y 6 Equipos de la Categoría Sub. .
17
En Total se encuentran formados un total de:
53 Equipos de la categoría mayor.
5 Equipos de la categoría Sub - 10
7 Equipos de la categoría Sub. – 13
6 Equipos de la categoría Sub. - 15
6 Equipos de la Categoría Sub. – 17
Fútbol Sala
El fútbol sala se juegan solo en San Carlos urbano. La disciplina Fútbol Sala es muy popular en
San Carlos urbano y está creciendo desde el inicio en 1995. En este momento hay las
siguientes categorías en San Carlos urbano:
En categoría mayor masculino hay 9 equipos. Categoría femenina mayor 5 equipos. Categoría
juvenil 7 equipos. Categoría sub. 13 tienen 5 equipos. Categoría sub. 10 están 3 equipos.
Voleibol
En Nicaragua existe una federación nacional. Se llama la Federación Nicaragüense de Voleibol
(FNVB).
En este momento existe una federación en San Carlos. Antes en los años ’80 se juega mucho
voleibol en San Carlos para diferentes grupos metas: mujeres, jóvenes, hombres etc.
No en todo el Municipio se juega voleibol, porque no hay condiciones en las comunidades para
jugar (red, canchas, balones).La necesidad para jugar voleibol resulta de las diferentes
conversaciones en los diferentes comunidades. En especial mujeres. Lo que pasa es que no
hay mucho conocimiento sobre esta disciplina. Solamente en San Carlos urbano se puede jugar
voleibol, porque aquí esta un Cancha donde se puede jugar. En cada año se organiza
campeonatos de voleibol: Ahora existen 23 equipos entre jóvenes y adultos.
Baloncesto
La federación que existe en San Carlos se llama Federación de baloncesto de San Carlos.
Solamente en San Carlos urbano existe Baloncesto, porque solamente aquí existe una Cancha
adecuada. Todavía la Cancha en San Carlos urbano es ocupada mucho tiempo por los
jugadores de fútbol sala y después de esta cancha no hay otras posibilidades para jugar
baloncesto. Ni en San Carlos urbano tampoco en las comunidades. Este año (2007) la
federación de baloncesto en San Carlos organiza un campeonato Departamental, porque no
hay campeonatos al nivel de Municipal. Aquí es la final de campeonato en San Carlos.
Softbol
Al nivel nacional existe una federación de softbol. Se llama Federación Nicaragüense de
Softbol. En San Carlos existe solamente la Federación Municipal de Softbol. Significa que se
ofrece o sea solo hay softbol en San Carlos urbano. Es una disciplina relativamente pequeña, lo
que pasa es que está creciendo. También entre jóvenes y mujeres la disciplina está creciendo.
Ahora la federación en San Carlos organiza una competición para 6 equipos. La competición
comienza en enero y termina en abril. Todavía la federación esta trabajando para el próxima
año para un competición para mujeres. En abril 2007 se organiza la final nacional de la
competición de softbol en San Carlos, lo cual es un evento de mucha importancia para este
Municipio y que va a requerir de muchos esfuerzos y recursos.
Boxeo
En el municipio de San Carlos hay 4 escuelas de boxeo. Estas escuelas están en Los Chiles,
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
66
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Laurel Galán y en San Carlos urbano. El cargo de Presidente de la federación del boxeo es el
Vice Alcalde del Municipio de San Carlos. En Los Chiles se juegan más esta disciplina deportiva
que los otros lugares que mencionada arriba. En total hay 68 boxeadores en Los Chiles 26, 18
boxeadores en Laurel Galán y en San Carlos 24. En San Carlos se juegan boxeo en la Cancha.
Significa que no hay una escuela específica para el boxeo. En este momento la federación esta
trabajando en un nuevo escuela boxeo en México. El inicio de la competición nacional es en
agosto, después la selección al nivel nacional. Los entrenadores de boxeo seleccionar los
boxeadores en todo el país. El periodo de selección es en mayo-junio.
Tae Kwon Do
La disciplina de Tae Kwon Do esta en el Municipio San Carlos desde 1991. Esta disciplina se
practica solo en San Carlos Urbano. En este momento hay 20 Atletas de Tae Kwon Do en el
Municipio de San Carlos y 3 instructores. Los días de entrenamiento son lunes, miércoles y
viernes desde las 6.00 PM hasta 8.00 PM en la fortaleza de San Carlos. Los eventos de Tae
Kwon Do están en San Carlos urbano en abril, julio y noviembre.
Ajedrez, Ping-Pong y Atletismo
Para estas disciplinas deportivas se realizan pequeños encuentros temporales. Estas disciplinas
deportivas son menos organizadas y recreativas. En suma: se practica poca. La última vez que
se organizo un Torneo de ajedrez fue en el 2006. Las iniciativas para comenzar un Torneo
dependen de las personas individuales. Se llama por iniciativa – propia. Solo en San Carlos
urbano se juegan y son pequeño grupos de jugadores. La alcaldía apoya con los locales y
materiales que siempre están disponibles en la Cancha.
De manera general, es importante señalar, que todos los deportes implementan los eventos en
las comunidades y barrios (ligas) con la participación voluntaria de promotores y con recursos
propios que estas federaciones obtienen cada vez que organizan las ligas y los equipos pagan
el derecho de participar que se conoce como cuota de inscripción. Ya para los campeonatos
municipales y participación en los campeonatos departamentales (en el caso del béisbol y
fútbol) la Alcaldía es la que asume la mayoría de los gastos.
Descripción breve del carácter del proyecto (educación y arte, salud, medioambiente,
planificación urbana, etc.).
Está dirigido al equipamiento de las distintas disciplinas que se practican en San Carlos (fútbol,
béisbol, básquetbol, voleibol, softbol, boxeo, tae kwon do, ajedrez, atletismo y ping-pong),
capacitaciones para árbitros, técnicos, promotores y federados. La mejor alternativa pudiendo
encontrar opción para saltar al desarrollo y elevar el nivel de competitividad seria la creación de un
complejo deportivo donde a demás de incorporar campo de fútbol se construirían las pistas de
atletismo y se desarrollen los deportes de pista y campo. Así mismo, se plantea la generación de
un amplio movimiento deportivo que incluya la organización de equipos y competencias desde los
barrios, comunidades y los centros educativos, incorporando a este esfuerzo a promotores
deportivos, que son personas con bastos conocimientos técnicos y con espíritu deportivo, los
cuales serán fundamentales para los esfuerzos organizativos, la promoción y la atención en la
preparación física y técnica de los atletas y equipos. La aplicación del método BOS será la base
fundamental para la promoción, organización y desarrollo de la actividad deportiva incluida en el
proyecto, para reducir los riesgos de drogas, malas actitudes, falta de ciudadanía, consumo de
licor y la vagancia habitual.
Visión:
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
67
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Es importante señalar que dado que este es un proyecto estratégico, cuenta con una visión,
la cual ha sido consultada con los mismos actores, de lo cual ha surgido esta definición:
“El área deporte en el Municipio tiene que tener condiciones atractivas, y generar
motivación y educación integral para la juventud y la niñez”
Descripción de los objetivos del proyecto, preferiblemente mensurables, como pueden
ser destilados de punto 1.
1. Iniciar la organización de un movimiento deportivo municipal, que logre incorporar a la
juventud y niñez de ambos sexos de las comunidades, barrios y centros escolares del Municipio
de San Carlos, a través del método de BOS.
2. Promover en la juventud y la niñez del Municipio de San Carlos la práctica sana del deporte,
logrando con ello elevar la calidad competitiva y eliminar los diferentes riesgos que enfrenta la
juventud y la niñez actualmente.
3. Implementar un plan de promoción permanente de la actividad deportiva a través de la
consulta permanente a las directivas de equipos, de ligas, técnicos y promotores deportivos,
incluyendo como eje transversal la capacitación y preparación de los distintos actores de la
actividad deportiva.
¿Qué organización (si no es la organización solicitante) o persona (nombre, función)
está responsable por el proyecto (director, coordinador, contacto responsable)?
Es la Alcaldía la responsable del proyecto y lo ejecutará a través de la Vice Alcaldía que es quien
atiende la Oficina de Juventud, Cultura y Deportes.
Participantes (¿Qué organizaciones, institutos y personas están involucradas en la
ejecución del proyecto? NO se trata de los grupos destinarios en sí):
Nombre
Ministerio de Educación, (MINED)
Líderes Comunitarios
INJUDE (Instituto Nicaragüense de Deportes)
Causa / razón de participación
Apoyo en la organización de los equipos
deportivos en los centros escolares y el respaldo
de los profesores de educación física que tienen
en cada uno de estos.
Coordinación estrecha para la organización de
juventud y niñez, tanto en el área rural como en
el área urbana, en los equipos y el montaje de
eventos a nivel barrios y comunidades.
Estrecha coordinación para integrar los planes
de competición a los planes nacionales para
garantizar la participación en los eventos de los
distintos deportes
Después de haber realizado un proceso de consulta con las federaciones de las distintas
disciplinas deportivas que serán beneficiarias del proyecto, se logró recoger una serie de
recomendaciones que, en línea general, se corresponden con los principales aspectos que el
proyecto plantea. Estas recomendaciones son las siguientes:
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
68
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Las recomendaciones en general de cada disciplina de deporte San Carlos
Todas las recomendaciones del Comité del Deporte serian reduciendo hasta 10 lo más
importante recomendaciones. Este son lo mas importantes recomendaciones de 2 reuniones
con el Comité de Deporte y 1 reunión colectivo con una delegación mas grande de cada
disciplina. Las más importante recomendaciones en general del Municipio de San Carlos.
Son las siguientes recomendaciones:
Con la formulación del proyecto de deporte hay que ver a cual disciplina necesita ayuda. En
diferentes aspectos: materiales, entrenadores, árbitros, promotores, infraestructura y la
participación de los eventos.
El proyecto tiene que ser priorizado en la ventaja de los jóvenes.
Hacerlo del calendario competitivo donde todos los diferentes deportes están incluido.
Invertir en un cuadro de fútbol en San Carlos urbano y destinar un fondo para el
mantenimiento de la infraestructura deportiva.
Invertir en una Cancha multi-uso : fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, balonmano y juegos
bufos
Promover y mejorar los diferentes campeonatos para jóvenes y mujeres
Invertir en la organización de los diferentes campeonatos: educar los organizadores,
instructores, promotores y árbitros
Invertir en materiales para jóvenes en los diferentes disciplinas
Mejorar las realizaciones de eventos y torneos para los diferentes disciplinas
Preparar y entrenar los instructores que puedan dar clases de deporte en todo el Municipio de
San Carlos.
La recomendación arriba mencionada seria incluido en el proyecto. La alcaldía de San Carlos
va a formar el proyecto de solicitud.
Al lado de las recomendaciones existen también las necesidades y las prioridades de cada
disciplina en el proyecto de solicitud. Las diferentes necesidades se deben enfocar en
materiales deportivo, capacitación a entrenadores en la diferente disciplina, árbitros en la
diferente disciplina, promotores en la diferente disciplina, infraestructura tanto a nivel urbano
como rural y en las participaciones de los eventos a nivel municipal, departamental y
nacional. La suma total de las diferentes necesidades están en la ‘Memoria Calculo.’
Lamentablemente no es posible poder atender todas las demandas y las necesidades porque
el presupuesto es limitado. Por eso se priorizan también los necesidades de cada disciplina.
El método de priorizar esta en la ‘Memoria Calculo.’
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
69
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Grupos destinarios específicos del proyecto (¿Quién beneficia directamente y / o
indirectamente del proyecto? ¿De cuántas personas / familias se trata?).
Directamente:
Cantidad
Jóvenes y niños deportistas del Municipio
1,760 de fútbol (80 equipos)
360 de fútbol sala (30 equipos
1,840 de béisbol (92 equipos)
240 de voleibol (20 equipos)
154 de softbol (7 equipos)
180 de básquetbol (15 equipos)
30 de boxeo
60 de tae kwon do
50 ajedrez
300 de atletismo
60 de ping-pong
5,564 de los centros de estudio
10,598 atletas (244 equipos)
Escuelas de primaria y la secundaria:
Indirectamente:
Toda la población del Municipio de San Carlos
Las Azucenas 403
Laurel Galán 615
Los Chiles 1,125
Cruz Verde 115
Esperanza 1 426
San Carlos urbano (3 colegios de Secundaria:
San Carlos Borromeo 893
Sagrado Corazón 309
Cristo Rey 330
Juanita Vigil 483
Rafaela Herrera 759
Rayitos del Sol 26
Divino Niño 80
Cantidad
42,000 habitantes
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
70
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Plan de trabajo: fase inicial, fase ejecutivo, control y medición, informe y registración,
evaluación del proyecto y del proceso. También debe incluirse el futuro próximo de las
actividades previsto después de terminar el proyecto. De cada fase del proyecto indique, en
relación con las respuestas de los puntos 1 y 3, cuáles son las tareas especificas de cada
actividad, quién (organización o persona en función) les ejecuta y la duración en términos
generales de las actividades, en orden cronológico.
Resumen del proyecto BOS:
Después de una investigación sobre el deporte en diferentes comunidades y escuelas
tenemos un plan con el método de ‘BOS.’ Significa Barrios, Educación y Barrios. El contenido
del método se explica abajo. Primero el problema, el contenido, el grupo meta, cual lugares,
el comienzo del proyecto y los colaboradores del proyecto.
Problema
Estos son los más grandes problemas en las comunidades en el Municipio San Carlos:
1. Las escuelas no tiene instructores diplomado de educación física
2. No hay materiales deportivos en las escuelas,
3. No hay muchas actividades deportivas en el fin de semanas para jóvenes en las diferentes
comunidades del San Carlos.
En las escuelas de primaria y la secundaria en las comunidades de San Carlos no hay
muchos conocimientos sobre las diferentes disciplinas deportivas. Por ejemplo no hay
condiciones o conocimiento sobre baloncesto, voleibol, atletismo, balonmano, ping pong,
boxeo, sofbol). Todavía las malas actitudes y el uso de droga están creciendo en las
diferentes comunidades del Municipio San Carlos por los problemas mencionados
anteriormente.
El contenido
La juventud con el deporte baja el consumo de droga y hay mejora de la seguridad en las
escuelas, en las comunidades y en la familia. Todavía el conocimiento sobre los diferentes
tipos de deporte con los niños y los profesores en la primaria y en la secundaria va
creciendo.
En total van estudiantes de la fundación de ISOP a dar clases de educación física en 6
comunidades del municipio de San Carlos. Cada comunidad tiene una escuela. Esta escuela
se usa para la escuela de primaria y la secundaria. Los estudiantes de ISOP van a dar clases
de educación física en la mañana y en la tarde en los diferentes barrios del Municipio San
Carlos
Al lado de las clases de educación física en las escuelas los estudiantes van a dar
actividades deportivas a los niños de la escuela. Estas actividades de deporte están en cada
fin de semana en diferentes comunidades. En cada barrio o comunidad existe un calendario:
cuando y cual disciplina deportiva se van a jugar y con quien. En el radio de San Carlos se
van a anunciar las actividades de deporte. Las actividades se van a hacer en colaboración
con la Alcaldía de San Carlos. La Alcaldía tienen un vehiculo con suficiente espacio para las
materiales deportivas y un chofer que va a ir con los estudiantes de educación física cada los
sábados en los diferentes barrios/comunidades. Los estudiantes van a dar las actividades
juntas en una comunidad. En el vehiculo están diferentes materiales deportivas para hacer
actividades de deportes en las comunidades cada fin de semana. Después las actividades de
deporte con la niñez y los jóvenes los materiales deportivas va a regresar al Alcaldía. La
responsabilidad para las materiales deportiva es de la Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes.
Estas actividades de deporte tienen una buena imagen positiva en los barrios y eso es bueno
para la imagen de los niños y jóvenes. Además de contrarrestar el aburrimiento y la
participación del deporte de los niños y jóvenes está mejorando
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
71
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Grupo meta
Niños entre 4 años hasta niños de 12 años
Jóvenes de edades 13 hasta 16 años
Adolescentes desde 16 hasta 18 años
Donde
Los diferentes barrios que se van a ayudar:
Las Azucenas, Laurel Galán, Los Chiles, Cruz Verde, Esperanza 1y San Carlos urbano
Cuando
El comienzo del primer proyecto de ‘BOS’ es en enero de 2008. Se van a comenzar para dar
clases de educación física en 3 escuelas, en un primer momento y posteriormente se
ampliarán a 9 escuelas, que se mencionan arriba. Todavía los estudiantes van a dar
actividades deportivas en los fines de semanas para los niños y los jóvenes de la escuela y
en los barrios.
Los resultados
La participación de los jóvenes y los niños a diferentes actividades de deportiva va a crecer.
Reduciendo del problemas de malas actitudes en el Municipio de San Carlos
Más conocimiento de los profesores en la primaria y secundaria sobre los aspectos técnicos
de educación física en el Municipio de San Carlos.
Mas conocimiento del jóvenes y niños sobre diferente tipos de deporte en el Municipio de San
Carlos
Promotores populares integrados en este esfuerzo en el Municipio de San Carlos
Progreso del proyecto:
El progreso del proyecto se realizará por el coordinador de la fundación del ISOP que está en
San Carlos y el/ella estará presente para acompañar a los estudiantes. ISOP (Proyectos
Internacionales de Desarrollo para Estudiantes) es una fundación holandesa que inicia y
organiza proyectos internacionales con la ayuda de estudiantes, teniendo en común deporte,
juego y movimiento. Tanto la educación física como programas de fomento deportivo ocupan
un lugar importante y se distinguen por un carácter duradero y en pequeña escala. Estos
proyectos son realizados en países de América del Sur y América Central, donde la población
puede cubrir las necesidades básicas.
Todavía hay reuniones con el coordinador y un representante de la Alcaldía de San Carlos.
Además se van a escribir reportajes entre otras a la fundación ISOP holanda.
Colaboradores del proyecto:
Gobierno: Municipio Groningen, El hermanamiento Groningen San Carlos y el Municipio San
Carlos
Educación: ALO (La escuela de educación física en Groningen, Holanda)
La primaria y secundaria de las comunidades: Las Azucenas (escuela José Coronel Urtecho),
Laurel Galán (Escuela Rubén Darío), Los Chiles (Escuela 14 de Septiembre), Cruz Verde
(Escuela Cruz Verde), Esperanza 1 (escuela Esperanza 1) y San Carlos urbano (3 colegios
de Secundaria: San Carlos Borromeo, Sagrado Corazón y Cristo Rey; escuela Juanita Vigil y
Rafaela Herrera).
Fundación: ISOP
Actividad
Ejecutor(a)
Actividad I
DIVULGACIÓN
Tareas:
1- Dar a conocer el proyecto a través de
medios de comunicación, reuniones con
líderes/as, instituciones involucradas
2- Aprobación del proyecto por parte de la
Comisión de Revisión
3- Establecimiento del programa deportivo
con carácter participativo.
Periodo
(cronológico)
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Febrero 2007.
Vice-Alcalde
Marzo 2007.
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Abril 2007
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
72
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Actividad II
ORGANIZTIVO
Tareas:
1- Definición de zonas deportivas
(Agrupación de comunidades y barrios)
2- Definición de metodología del impulso del
deporte en el Municipio
3- Organización de los Promotores
Deportivos
4- Capacitación de los Promotores
5- Definición del Plan de Capacitación
General
6- Organización de equipos según las zonas
deportivas y centros educativos
ACTIVIDAD III
INFRAESTRUCTURA
Tareas:
1- Acondicionamiento del Complejo
Deportivo (I Fase)
2- Acondicionamiento del Gimnasio
Municipal
3- Construcción de la cancha deportiva en
Los Chiles incluido materiales deportivas
para la cancha de Los Chiles
4- Construcción de canchas deportivas en
Cruz Verde y Esperanza 1
5- Mejoramiento de canchas de Las
Azucenas y Laurel Galán
ACTIVIDAD IV
ADQUISICIONES
Tareas:
1- Cotizaciones actuales
2- Compras y adquisiciones de materiales,
equipos y productos
ACTIVIDAD V
MONTAJE DE COMPETICIONES
Tareas:
1- Fútbol:
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
2- Béisbol:
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Abril 2007
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Abril-Mayo 2007
Abril 2007
Abril-Julio 2007
Dic. 2007 a Enero
2008
Abril-Julio 2007
Unidad Técnica Municipal
1ra. Fase: Febrero
2008
Unidad Técnica Municipal
Abril 2008
Unidad Técnica Municipal
Junio 2007 – Agosto
2007
Unidad Técnica Municipal
CruzVerde: Noviembre
2007 – Enero 2008
Esperanza 1: Abril
2008 – Junio 2008
Las Azucenas: Mayo
2007
Laurel Galán: Abril
2008
Unidad Técnica Municipal
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Abril-Junio 2007
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Junio-Noviembre de
cada año
Junio-Septiembre de
cada año
Octubre de cada año
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
Enero-Febrero 2008
Noviembre de cada
año
Enero-Abril de cada
año
73
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Enero-Marzo de cada
año
Marzo de cada año
Actividad
Ejecutor(a)
3- Fútbol sala
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Periodo
(cronológico)
Enero-Marzo de cada
año
Enero-Febrero de
cada año
c) Campeonato Municipal
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
4- Voleibol
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
5- Softbol
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
6- Básquetbol
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
7 Boxeo
a) Eliminatorias por Escuelas
b) Campeonato Municipal
8- Tae Kwon do
a) Eliminatorias por Escuelas
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
Abril de cada año
Marzo de cada año
Marzo
Mayo-Julio de cada
año
Mayo-Junio de cada
año
Junio de cada año
Julio de cada año
Enero-Abril de cada
año
Enero-Marzo de cada
año
Marzo de cada año
Abril de cada año
Agosto-Octubre de
cada año
Agosto-Septiembre de
cada año
Septiembre de cada
año
Octubre de cada año
Mayo-Junio de cada
año
Mayo de cada año
Junio de cada año
Mayo-Junio de cada
año
Mayo de cada año
74
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
b) Campeonatos Municipales
9- Ajedrez
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
10- Atletismo
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
11- Ping-Pong
a) Barrios, comunidades y centros
educativos
b) Eliminatorias por zonas
c) Campeonato Municipal
ACTIVIDAD VI
CAPACITACIONES
Tareas:
1- Capacitación a promotores deportivos
2- Capacitación a Federados de Fútbol y
fútbol sala
3- Capacitación a Técnicos de Fútbol y
fútbol sala
4- Capacitación a Federados, managers,
árbitros, anotadores y compiladores de
Béisbol
5- Capacitación a Federados, técnicos,
árbitros y anotadores de Voleibol
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Junio de cada año
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Abril 2007
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Actividad
Ejecutor(a)
5- Capacitación a Federado, managers,
árbitros, anotadores y compiladores de
softbol
6- Capacitación a Federados, técnicos,
árbitros y anotadores de básquetbol
7- Capacitación a federados de boxeo y tae
kwon do
8- Capacitación a manejadores de boxeo y
tae kwon do
9- Capacitación a preparadores de boxeo y
tae kwon do
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
Dos veces al año
Dos veces al año
Dos veces al año
Dos veces al año
Según calendario
MINED
Según calendario
MINED
Según calendario
MINED
Según calendario
MINED
Dos veces al año
Dos veces al año
Dos veces al año
Dos veces al año
Enero y Mayo de cada
año
Enero y Mayo de cada
año
Noviembre y
Diciembre de cada
año
Abril de cada año
Periodo
(cronológico)
Diciembre de cada
año
Julio de cada año
Julio de cada año
Julio de cada año
Julio de cada año
75
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
10- Capacitación árbitros de boxeo
11- Capacitación a árbitros de tae kwon do
12- Capacitación ajedrecistas
13- Capacitación a profesores de educación
física y promotores sobre las distintas
disciplinas del atletismo
14- Capacitación a árbitros y anotadores de
ping-pong
15- Capacitación a multiplicadores
ACTIVIDAD VII
PROMOCIÓN DE NORMAS Y VALORES
Tareas:
1- Respeto y cuido al medio ambiente
2- Uso y disposición adecuada de la basura
3- Drogas y enfermedades de transmisión
sexual
4- Hábitos alimenticios y dietas
5- Conciencia ciudadana (deberes y derechos
ciudadanos)
6- Espacios de participación
7- Respeto y cuido del bien social
ACTIVIDAD VIII
PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS E
INTERCAMBIOS
Tareas:
1- Campeonato Departamental de Béisbol
Juvenil
2- Campeonato Departamental de fútbol sub
17
3- Campeonato Departamental de fútbol sub
13
4- Campeonato Departamental de Béisbol
Infantil “B”
5- Intercambios deportivos con Los Chiles,
Costa Rica
6- Campeonato Nacional de Béisbol de
Juvenil
7- Campeonato Nacional de Béisbol Infantil
“B”
8- Campeonato nacional de fútbol Sub 17
9- Campeonato nacional de fútbol sub 13
10- Campeonato Nacional de Boxeo Futuras
Promesas
ACTIVIDAD IX:
ACTIVIDAD PROYECTO BOS
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Julio de cada año
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Agosto de cada
año
Abril de cada año
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
El Hospital Luís Felipe Moncada
Mayo de cada año
Unidad Ambiental Municipal y el
MARENA
Servicios Municipales
MINSA y Médicos del Mundo
(ONG)
Abril de cada año
Abril de cada año
Mayo de cada año
Julio y Noviembre
de cada año
Julio y Noviembre
de cada año
Junio de cada año
Permanente
Permanente
Permanente
Federación Departamental de
Béisbol
Abril de cada año
Federación Departamental de
Futbol
Federación Departamental de
Futbol
Federación Departamental de
Béisbol
Oficina de Relaciones con la
Comunidad
Noviembre de
cada año
Octubre de cada
año
Abril de cada año
Federación Departamental de
Béisbol
Federación Departamental de
Béisbol
Federación Departamental de
Fútbol
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Oficina de Juventud, Cultura y
Deportes
Abril de cada año
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
Mayo y octubre de
cada año
Abril de cada año
Diciembre de cada
año
Dos veces al año
Dos veces al año
76
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Tareas:
1- Materiales Deportivos Proyecto BOS
Fundación ISOP
Enero 2008
DEFINICIONES:
Las eliminatorias se llevarán a cabo en los siguientes niveles: Barrio, comunidad o escuela:
en esta etapa participan todos los equipos de cada disciplina para lograr tener el campeón del
barrio, la comunidad o colegio; este equipo participa en la eliminatoria de la zona, es decir, de
la suma de varias comunidades, barrios o escuelas que están organizados por una zona, por
ejemplo: la zona de Los Chiles, la zona de Cruz Verde, etc.
Cuando hablamos de eliminatorias municipales nos referimos a la participación de los
equipos campeones de cada zona deportiva para tener el campeón del Municipio de San
Carlos en cada disciplina.
En el fútbol, las categorías Sub 17 (menores de 17 años) Sub 15 (menores de 15 años, Sub
13 (menores de 13 años) y baby fut (niños y niñas de 4 a 8 años) son las más importantes, en
correspondencia con los objetivos y grupos metas del proyecto.
Así mismo, en béisbol, las categorías Juveniles (15 a 17 años) Infantil “B” (13 a 14 años e
infantil “A” (10 a 12 años) también son las más importantes
El MINSA es el Ministerio de Salud, Médicos del Mundo es una ONG que trabaja en función
de atender la salud comunitaria, el MARENA es el Ministerio Ambiental y los Recursos
Naturales, la Unidad Ambiental es la oficina de la Alcaldía que atiende el tema ambiental,
Servicios Municipales es la oficina de la Alcaldía que atiende, entre otras cosas, la correcta
disposición de los desechos sólidos y la Oficina de Relaciones con la Comunidad es la que
atiende, por parte de la alcaldía la construcción de ciudadanía y participación de la población
en los principales asuntos del Municipio, con quienes se coordinarán los temas de
capacitación arriba señalados.
Actualmente, las disciplinas deportivas que se practican tienen el siguiente esquema
organizativo:
FEDERACIÓN
MUNICIPAL
DIRECTIVAS
DE LIGAS
DIRECTIVAS
DE EQUIPOS
EQUIPOS
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
77
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
La propuesta que se está trabajando es que las federaciones se agrupen en un solo Comité,
para articular de mejor manera los planes y actividades deportivos, la disponibilidad de
recursos, la gestión en general del deporte, etc. Por consiguiente la estructura sería la
siguiente:
COMITÉ MUNICIPAL
DE DEPORTES
FEDERACIÓNES
MUNICIPALES
DIRECTIVAS
DE LIGAS
DIRECTIVA
S
DE
EQUIPOS
Esto significa que en el Comité Municipal de Deportes estarán incluidas todas las
federaciones representadas por dos personas designadas por cada federación, las que
tendrán derecho a voz y voto; este Comité estará reglamentado, cuyo reglamento se
aprobará a través de un proceso de consulta con sus miembros, es decir, las federaciones.
Igualmente, la Alcaldía y el INJUDE estarán representados en el Comité con dos personas.
Resultados previstos, preferiblemente mensurables, del proyecto. Indique los resultados
previstos y los indicadores pertenecientes para cada objetivo del punto 3. Por ejemplo: el
objetivo es desarrollar material educativo sobre el tema. El resultado mensurable será por
ejemplo un folleto o un librito educativo. Indicador: hay un libro/folleto.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
78
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Objetivo:
Iniciar la organización de un movimiento deportivo municipal que logre incorporar a la juventud y la
niñez de ambos sexos, de comunidades, barrios y centros escolares, incorporando así mismo a líderes
y lideresas del radio de acción del proyecto.
Resultado:
Se ha logrado tener un amplio tendido organizativo de la actividad deportiva a nivel de barrios
comunidades y centros escolares
Indicador:
Involucrados 5,034 atletas jóvenes y niñ@s organizados en 244 equipos en 11 disciplinas deportivas
Objetivo:
Promover en la juventud y la niñez del Municipio de San Carlos la práctica sana del deporte, logrando
con ello elevar la calidad competitiva y eliminar el riesgo de las drogas.
Resultado:
Se ha organizado los promotores deportivos, realizadas las coordinaciones con el MINED y están
involucradas las federaciones deportivas del Municipio en todas estas actividades y a todos los niveles y
se ha generado una mayor conciencia en la juventud y la niñez de su papel en la sociedad
Indicador:
Existe un amplio movimiento de promotores deportivos, convenio firmado con el MINED, 11
federaciones organizadas en el Comité Municipal de Deportes y se está implementando un plan de
promoción de normas y valores con la juventud y la niñez.
Objetivo:
Implementar un plan de promoción permanente de la actividad deportiva a través de las directivas de
equipos, de ligas, técnicos, líderes y lideresas y promotores deportivos, incluyendo como eje transversal
la capacitación y preparación de los distintos actores de la actividad deportiva.
Resultado:
Se han capacitado a todas las directivas de las distintas federaciones, técnicos, árbitros, preparadores,
profesores de educación física de las distintas disciplinas y promotores deportivos.
Indicador:
Realizadas 30 capacitaciones.
Si el proyecto es parte de un proyecto más grande, añada la descripción de dicho proyecto
incluido el presupuesto, indicando cómo el proyecto de esta solicitud cabe dentro del
proyecto más grande. Explique porqué su organización ha decidido entregar precisamente
esta solicitud parcial al Hermanamiento Groningen-San Carlos.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
79
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Este proyecto es el todo, es la referencia de las futuras inversiones en deporte en el
Municipio, por lo que no depende de otro más grande, por consiguiente se busca que el
proyecto sea la base de la gestión del deporte en San Carlos.
¿Cuáles son las perspectivas de seguir con las actividades iniciadas en este proyecto
después de terminar el proyecto (organización, personas, voluntad, disposición, recursos,
posibilidades)?
Este proyecto, de hecho va a producir un avance organizativo importante al impulso de la
actividad deportiva, la cual se ha venido realizando con limitados recursos y con poca
organización, por lo que el actual tendido de promotores, federados y líderes se van a
consolidar al recibir capacitaciones y apoyo que actualmente no tienen. También, la ejecución
del proyecto va a permitir estructurar una expresión organizativa, autónoma y propia del deporte
como el Comité Municipal de Deportes, el cual tendrá personería jurídica (legalidad) que le va a
permitir gestionar, administrar y reproducir los recursos en beneficio del deporte en San Carlos.
Se va a lograr ampliar el movimiento de voluntarios de todas las disciplinas deportivas Se tiene
previsto también establecer un foro municipal de apoyo al deporte, en el que participen las
empresas y negocios más fuertes de San Carlos y asuman compromisos de apoyo cada año, lo
cual se convertirá en convenios. A través de la Municipalidad debe procurarse mayores
recursos para el apoyo a este proyecto pero con una visión distinta a la actual, es decir, que
esos recursos sirvan para generar mayores recursos y deje de ser asistencialista, por lo que
cada disciplina debe estructurar un plan de negocios con un presupuesto base que le designará
la Alcaldía. Así mismo, y nos parece fundamental, el mismo tendido organizativo aquí planteado
debe incorporar en su quehacer la recaudación y generación de recursos. También, al concluir
el proyecto, se contará con una herencia organizativa fuerte y capaz de continuar desarrollando
sus actividades y proyectar sus gestiones a otros niveles que no sean sólo el municipio o el
país, lo que asegurará la continuidad y sostenibilidad del proyecto y sus actividades.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
80
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Presupuesto del proyecto
Explicaciones, directivas y sugerencias:
El presupuesto debe dividirse por categorías de gastos relacionados con las actividades.
De cada categoría debe incluirse el gasto total.
Los gastos deben especificarse a base de las cotizaciones recibidas de los proveedores del
proyecto.
Las cantidades deben figurar tanto en Córdobas como en US Dólares.
Gastos imprevistos no pueden ser gastos que han sido mencionados ya en el presupuesto
(error de estimación) o que han sido olvidado en el presupuesto. Gastos imprevistos son,
entre otros, las diferencias causadas por cambios de divisas. Gastos introducidos bajo el
punto ‘imprevisto’ en una rendición de cuentas deben ser acordado de antemano por el
Hermanamiento Groningen-San Carlos.
Otras categorías de gastos no mencionados pueden introducirse en el presupuesto, siempre
que estén especificados y justificados.
Por los gastos de personal hay que añadir especificación por persona y actividad: función,
remuneración por hora y horas estimadas a trabajar > gastos por persona.
Categorías de gastos son por ejemplo:
Gastos iniciales (p.e. preparación de solicitud).
Gastos administrativos (p.e. uso o alquiler de oficina, ordenador, copiadora, impresora,
electricidad, teléfono / fax / correo electrónico, papel, etc.).
Gastos de viaje (transporte a otras ciudades, a comunidades, bus, taxi, etc.).
Gastos de estancia y alimentos (hotel, pensión, hostal, y desayuno, almuerzo y cena).
Gastos de refrescos (p.e. durante charlas o talleres).
Gastos de materiales.
Gastos de herramientas.
Gastos de personal (p.e. promotoras, traductores, intérpretes, profesoras, especialistas).
Gastos bancarios (gastos de transferencias, cambio de divisas, etc.)
Gastos imprevistos (máx. 5% del presupuesto)
Este va anexo en hoja Excel al presente documento.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
81
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Plan de cobertura del presupuesto
Monto en US
Dólares
Presupuesto total
Aporte del solicitante
Aporte de otros participantes
Otros fondos solicitados:
¿De quién?
MONTO EN €
EUROS
Garantía sí / no
Garantía sí / no
¿Para qué?
Otros fondos prometidos:
¿Por quién?
¿Para qué?
Otros fondos recibidos:
¿De quién?
¿Para qué?
Fondos solicitados al Herm.
Groningen- San Carlos
TIPOS DE CAMBIOS:
US$ 1.34 POR 1 €
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
82
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Certificación del proyecto y su presupuesto
Con base en mi / nuestro conocimiento abajo firmante(s) certifico /certificamos
que el contenido del presente documento es correcto y verdadero,
que las actividades serán ejecutados conforme la descripción de las mismas,
que acepto / aceptamos la responsabilidad de la ejecución del proyecto, así como también de
la presentación de informes de progreso si los fondos son aprobados como resultado de esta
solicitud.
Nombre y función
teléfono
Coordinador del proyecto: (00505) 583-0032
Sr. Nicolás Oporta López
Correo electrónico Fecha y firma
(00505) 583-0230
Co-coordinador del
proyecto:
No aplica
Responsable financiero
del proyecto:
Lic. Jenny Guerrero H
Responsable jurídico del
proyecto (representante
legal de la organización
solicitante):
(00505) 583-0032
(00505) 583-0230
(00505) 583-0032
(00505) 583-0230
Fax:
Dra. Marisol McRea Quiroz (00505) 583-0231
Firma del representante del Hermanamiento Groningen-San Carlos, al recibir la
solicitud
Nombre y función
teléfono
Correo electrónico
Fecha y firma
Para preguntas sobre cualquier punto de esta solicitud, la organización solicitante
puede ponerse en contacto con:
Hermanamiento Groningen-San Carlos
Apt. De Correos 268
9700 AG Groningen
Países Bajos
Tel: **(0)50-3676169 / 3676374
Fax: **(0)50-3676161
Correo electrónico: [email protected]
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
83
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
Contacto proyecto BOS
Fundación ISOP
Persona de contacto: Willem Oosting
Dirección: Druwerbrink 280
7812 TN Emmen
Numero de teléfono: 0031591641572.
Correo: [email protected]
Web: http://www.isop.nl
ALGUNAS EXPLICACIONES:
Actualmente hemos incluido la construcción de 3 canchas como contrapartida de la Alcaldía,
dirigida la inversión a aquellas concentraciones poblacionales más importantes, ya que en
dos concentraciones poblacionales tienen esas infraestructuras, por lo que se plantea
mejorarlas.
El presupuesto del acondicionamiento del complejo deportivo está referido a una primera fase
que significa la adquisición del área, cerco perimetral, acondicionamiento de área para
fanáticos y creación de condiciones para juegos de equipos (canchas, rayado, etc.).
En relación a las adquisiciones, es cierto que no se van a conseguir todos los materiales, se
pretende optimizar los que están planteados, buscando que desde ya los atletas y directivos
busquen la sostenibilidad y puedan ellos cubrir ese déficit
De manera general, los objetivos no han cambiado (salvo el primero que ahora plantea iniciar
la organización del movimiento deportivo) esto es debido a que esa proyección se debe
mantener como un planteamiento estratégico a conseguir en un tiempo determinado,
independientemente de los fondos, ya que es una necesidad ineludible que ahora cuenta con
la posibilidad, siempre amable, del hermanamiento.
En el Municipio ya existen avances organizativos en estos deportes, pero se requiere avanzar
porque hay estancamiento; por ello se plantea iniciar con esta fase en la que se pretende
arrancar con la organización de un amplio movimiento deportivo y en las comunidades
señaladas (Los Chiles, Las Azucenas, La Esperanza 1, Laurel Galán y Cruz Verde) además
del área urbana y en esta fase se pretende lograr la parte organizativa del movimiento,
masificar los deportes de mayor arraigo (béisbol, fútbol, voleibol y básquetbol) y capacitar a
los principales actores de la actividad deportiva, apuntando para la segunda fase a lograr
elevar los niveles en relación al rendimiento y calidad de los deportes y los atletas.
El proyecto en sí está planteado desarrollarse en dos años (2008-2009), para lo cual se
anexa un diagrama para la ejecución según este planteamiento. La idea es comenzar en
enero del 2008 y que concluya en diciembre del 2009.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
84
’Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua ’
DIAGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
TAREAS
AÑOS
2007
MESES
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2008
MESES
13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Dar a conocer el proyecto
Aprobación del Proyecto por parte de la
Comisión de Revisión
Programa deportivo
Definición de áreas deportivas
Definición de metodología
Organización de Promotores Deportivos
Capacitación a los promotores
Definir Plan de capacitación
Organización de equipos por zonas
Acondicionamiento del complejo deportivo
Acondicionamiento del gimnasio municipal
Construcción de canchas deportivas
Mejoramiento de canchas deportivas
Cotizaciones actuales
Compras y adquisiciones
Eliminatorias de fútbol campo por niveles
Eliminatorias de béisbol por niveles
Eliminatorias de fútbol sala por niveles
Eliminatorias de voleibol por niveles
Eliminatorias de softbol por niveles
Eliminatorias de básquetbol por niveles
Eliminatorias de boxeo por niveles
Eliminatorias de tae kwon do por niveles
Eliminatorias de ajedrez por niveles
Eliminatorias de atletismo por niveles
Eliminatorios de ping pong por niveles
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
1
TAREAS
Capacitación a promotores deportivos
Capacitación actores de fútbol sala y campo
Capacitación a actores del béisbol y softbol
Capacitación a actores del voleibol
Capacitación a actores del básquetbol
Capacitación a actores de boxeo y tae kwon do
Capacitación a actores del ajedrez
Capacitación a actores del ping pong
Capacitación a profesores de educación física
Capacitación a multiplicadores
Respeto y cuido al medio ambiente
Uso y disposición adecuada de la basura
Drogas y enfermedades de transmisión sexual
Hábitos alimenticios y dietas
Conciencia ciudadana (deberes y derechos
ciudadanos)
Espacios de participación
Respeto y cuido del bien social
Campeonato Departamental de Béisbol Juvenil
Campeonato Departamental de fútbol sub. 17
Campeonato Departamental de fútbol sub. 13
Campeonato Departamental de Béisbol Infantil “B”
Intercambios deportivos con Los Chiles, Costa Rica
Campeonato Nacional de Béisbol de Juvenil
Campeonato Nacional de Béisbol Infantil “B”
Campeonato nacional de fútbol Sub 17
Campeonato Nacional de Boxeo Futuras Promesas
Proyecto BOS
AÑOS
2007
MESES
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2008
MESES
13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10.2: Aanbevelingen, commentaar vragen ten aanzien van de
sportprojectaanvraag
Naar aanleiding van verschillende gesprekken, een presentatie en een vergadering
over de sportprojectaanvraag van de gemeente San Carlos met alle
sportvertegenwoordigers zijn de volgende zaken uiteengezet:
-
Het organiseren van een sportcomité dat gezamenlijk alle sporten organiseert
binnen de gemeente, omdat de federaties nu onafhankelijk hun rooster
samenstellen in overleg met de alcaldía. Je kunt denken aan per sportfederatie
één afgevaardigde aanwijzen die in het comité zitting heeft. Gezamenlijk maakt
het comité de speelkalender voor alle sporten voor het hele jaar.
-
Een nieuwe sportaccomodatie voor alleen basketbal en volleybal.
-
Alle federaties worden gerund door vrijwilligers en liefhebbers.
Professionalisering van de afzonderlijke federaties zou ook in moeten houden
dat de personen binnen de federaties zich alleen bezig hoeven te houden met
bijvoorbeeld de organisatie van de basketbalcompetitie of de voetbalcompetitie.
-
Er moet, naast de investering in de fysieke sportvoorwaarden, geïnvesteerd
worden in de opleidingen van scheidsrechters, want die zijn er nauwelijks.
-
Ook moet er meer worden geïnvesteerd in een schone omgeving waar wordt
gesport
-
Er wordt bij de sportprojectaanvraag veel gesproken over sportaccommodaties
en grote projecten, maar niet over het verbeteren van de kampioenschappen
voor de jeugd en/of materiaal voor de jeugd in verschillende disciplines.
-
Moeten ook investeren in bijvoorbeeld competities voor vrouwen in de
verschillende wijken. Softbal doet dit bijvoorbeeld al in verschillende wijken.
-
Er wordt niet geïnvesteerd in de ‘relatief’ nieuwe sporten, zoals Tae Kwando. Er
is bijvoorbeeld geen goed materiaal om deze sport te beoefenen. Er wordt
alleen geïnvesteerd is softbal en baseball. Er is een lokaal aanwezig waar Tae
Kwando in gespeeld kan worden in de toekomst (Rayitos del Sol).
-
Het verbeteren van het realiseren van evenementen en toernooien (organisatie)
-
Het voorbereiden/trainen van instructeurs die op lange termijn in de gehele
gemeente (dus ook de buurten) les kunnen geven.
-
Het verbeteren van de fitness school
-
Welke verschillende disciplines hebben de hulp het hardste nodig? Welke
hebben prioriteit ten aanzien van de sportprojectaanvraag in het algemeen en
ten aanzien van het BOS-project?
-
De damsport (tablero, domino, ajedrez wordt normaal gespeeld in een ‘Casa
Club’, want het is een concentratiesport. Deze is niet meegenomen in de
sportprojectaanvraag. Deze ‘Casa Club’ zou ook kunnen worden gebruikt voor
bijvoorbeeld tafeltennis. Op dit moment wordt de sport beoefend in de ‘Cancha’,
maar dit is niet ideaal omdat het nogal veel lawaai geeft.
-
Hoe wordt het project gefinancierd en op welke manier? Welke deel gaat naar
de verschillende wijken en hoe zit deze verdeling in elkaar? Welke mensen
(binnen de gemeente) regelen dit? Welke personen regelen het kopen van een
terrein en welke personen regelen de zaken in de verschillende wijken? Wie
zijn het?
-
Welke afspraken zijn er binnen de gemeente gemaakt over het project?
Bijvoorbeeld zodat er bij een verandering van de samenstelling van de
gemeente het project gewoon door kan lopen.
-
We wachten al heel lang op een verandering van het veld, op een
sportkalender (m.b.t. alle sporten), maar dit wordt niet gegeven door de
gemeente..
-
Tevens de hulp van bedrijven of andere organisaties moeten erbij worden
-
Bij de diagnose van de sport moet goed worden gekeken welke sporten
geholpen moeten worden.. (Bijvoorbeeld tafeltennis of atletiek).
-
Bij het boxen : we hebben geen materiaal en geen lokaal.
-
We moeten investeren in de organisatie van de federaties of de organisatie van
verschillende sportprojecten, want dat is een groot probleem! Bijvoorbeeld: het
organiseren van een voetbalkampioenschap is afhankelijk van twee personen
die het initiatief nemen. Volleybal had een president en een vice-president,
maar het functioneerde niet. Er gaat dus wat mis in het organiseren van
activiteiten! We hebben genoeg voorwaarden; een groot meer om bijvoorbeeld
in te zwemmen, terreinen etc., maar niemand neemt de verantwoordelijkheid
om iets te organiseren of voelt zich in ieder geval niet verantwoordelijk.
-
Zoek mensen die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van dit project.
(mensen aanwijzen).
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
-
Er is hier in dit departement niet de hulp die nodig is om de sport vooruit te
helpen. De vorige regeringen zijn de sport vergeten: geen stimulering op
scholen in de wijken etc.
-
Het project moet concreter geformuleerd worden, want het is redelijk algemeen.
Daar komt bij dat er meer geprioriseerd moet worden, met name in het voordeel
van de competities voor jongeren.
-
Het probleem hier is dat er hier geen partij is die de kar wil trekken om de sport
vooruit te helpen -> Slechte organisatie!
-
Ik denk dat het handig is (want zo gebeurt het in Cuba ook) om een instructeur
aan te wijzen die verschillende sportlessen geeft in verschillende wijken.
Verschillende lessen, omdat niet in elke wijk/buurt dezelfde sport kan worden
beoefend vanwege de verschillende omstandigheden in geld en infrastructuur.
Er wordt heel veel geïnvesteerd in Baseball, omdat de voorkeur van de Vice – Alcalde
hier naaruit gaat. (Hij is zelf trainer van een baseballteam).
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
5
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
10.3: Interview met de Vice-Burgemeester
Algemeen:
1. Aan welke type sporten wordt gedaan in San Carlos?
Voetbal, Basketbal, Tae Kwando, Volleybal,
2. Welke sporten zijn populair en welke minder populair?
Voetbal en Baseball. Dit wordt door iedereen gespeeld. Binnen en buiten San Carlos
wordt dit veel gespeeld. Het is ook vaak de enige mogelijkheid om te sporten, omdat
dat de enige accomodaties zijn om op te sporten.
3. Wat is de toekomstvisie van de Alcaldia m.b.t. sport?
-
Het verbeteren van de mogelijkheden om te gaan sporten. D.m.v. aanleggen
van Gancha’s
Andere voorwaarden verzorgen die meerdere sporten mogelijk maken. Met
name voor jongeren.
4. Wat is de prioriteit van de alcaldia op korte- en op lange termijn m.b.t.
sportbeleid in San Carlos?
Allereerst moeten er voorwaarden komen om bijvoorbeeld de sport te ontwikkelen. Dan
doel ik op de Gancha’s. Dat is gewoon de basis. Er zijn hier wel terreinen voor.
Op korte termijn kan er veel worden gedaan aan bijvoorbeeld de opleiding van
scheidsrechters. Hier doen we al iets aan, maar dit is natuurlijk hartstikke belangrijk om
het proces te coördineren.
Accomodaties
5. Hoeveel accomodaties heeft San Carlos?
-
Een Gancha om binnen te sporten
Een Estadio waarop wordt gevoetbald en baseball gespeeld wordt. In de winter
wordt gevoetbald en in de zomer baseball
Een Gancha voor softbal/baseball
6. Welke type accomodaties heeft San Carlos en welke niet?
Het sportveld van voetbal en baseball wordt gedeeld, omdat er geen apart baseball en
voetbalveld is.
7. Wat is de prioriteit van de Alcaldia met betrekking tot de accomodaties?
De prioriteit is om nieuwe multifunctionele Gancha’s aan te leggen in het centrum van
de bevolking (centro poblacion). Dit zijn:
-
Los Chiles
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
6
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
-
Azucenas
Cruz Verde
Mexico
Hierdoor komen er ook gewoon meer mogelijkheden om verschillende sporten te
beoefenen in de verschillende wijken. Bijvoorbeeld met jongeren.
De staat waarin de Gancha’s verkeren zijn heel slecht, maar dit ook weer een kwestie
van het niet hebben van voldoende (geld)middelen. Het is bijvoorbeeld ook geen
handjesgras (grama). Dat hebben we gewoon niet. Er liggen ook veel steentjes op de
velden. Er zijn plaatsen waar ze veel minder steentjes/stenen op de velden hebben en
waar wel gewoon goed handjesgras ligt.
We hebben nu nog niet de goede grassoorten/grondsoorten om een nieuwe
ondergrond te maken bijvoorbeeld. We moeten dit gaan zoeken met hulp van de
nieuwe regering. De nieuwe regering heeft ook toegezegd om meer in sport te gaan
investeren. Verder moeten we investeren in een nieuwe Gancha om sporten voor
jongeren die verschillende interesses hebben mogelijk te maken.
8. Welke mogelijkheden hebben kinderen en volwassenen in buitenwijken om aan
sport te doen?
Kinderen hebben niet veel mogelijkheden om te sporten om verschillende redenen:
-
Er zijn geen voorwaarden om te sporten (bijvoorbeeld geen net of bal om
volleybal te spelen)
Er zijn niet tot heel weinig mensen bereid om een kampioenschap voor de
jeugd te gaan organiseren of de sport in zijn algemeenheid te bevorderen.
Iedereen wil sportkampioenschappen organiseren of meehelpen voor
volwassenen, maar niet voor de jeugd.
Ik zou graag liga’s van baseball willen met kinderen in de leeftijd van 8- 10 jaar, 11 –
12 jaar en 13 – 14 jaar. Ze zeggen soms wel dat ze het gaan organiseren, maar
uiteindelijk is er niemand die dit gaat organiseren.
Dit is een situatie die redelijke negatief is voor ons, omdat er natuurlijk behoorlijk wat
kinderen zijn en omdat we de sportcultuur in zijn algemeenheid willen verbeteren in de
regio.
9. Hebben ze de mogelijkheid om naar het centrum van San Carlos te komen?
10. In welke gevallen zou u hulp kunnen gebruiken m.b.t. accomodaties?
School en sport
11. Welke verschillende type scholen zijn er?
12. Wordt er op elke type school aan sport gedaan? Zo ja, hoe vaak en hoe lang?
De sportparticipatie op scholen is heel weinig. Te weinig!
Op scholen wordt alleen maar gevoetbald. Ze kennen alleen maar voetbal, omdat dat
de enige mogelijkheid is om te sporten. Een enkele keer wordt er baseball gespeeld,
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
7
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
maar het overgrote deel in communidades speelt alleen maar voetbal. Dit komt ook de
ouders bijvoorbeeld ‘de uitrusting’ voor het spelen van baseball niet kunnen betalen.
Sport in wijken
13. Wordt er in de verschillende wijken aan sport gedaan? Bestaan er
kampioenschappen of andere activiteiten gehouden? Zo, ja welke verschillende
type sporten en wanneer vinden die plaats?
In alle wijken en communidades wordt aan voetbal en baseball gedaan. Alle andere
sporten worden eigenlijk alleen maar in San Carlos gedaan: Softball bijvoorbeeld.
alleen in San Carlos. Volleybal: San Carlos, Los Chiles en Laurel Galan. Voetbal Sala:
Laurel Galan, Los Chiles, San Carlos. Boxen in Los Chiles, Laurel Galan, Mexico en
San Carlos.
Het grote verschil dat San Carlos heeft ten opzicht van alle omringende wijken en
communidades is dat het voorwaarden heeft om de sporten te organiseren
(bijvoorbeeld een Gancha). De mogelijkheden om te sporten in de omringende wijken
zijn gelimiteerd, omdat er alleen een Gancha bestaat om op te voetballen en om
baseball te spelen. Dit is natuurlijk een redelijk groot probleem.
De recreatieve kampioenschappen vinden gedurende het hele jaar plaats en zijn voor
iedereen toegankelijk.
14. Moeten de afzonderlijke teams ook inschrijfgeld betalen om aan sport te doen?
Bij de recreatieve kampioenschappen hoeven de jongeren niet tot nauwelijk
inschrijfgeld te betalen. De Alcaldia betaald de scheidsrechter, de organisator etc. Wel
moet er voor ieder bezoek 1 cordoba worden betaald voor de electriciteit. Dit is nogal
duur.
15. Zijn de verschillende sporten voor iedereen toegankelijk?
Nee, er zijn redelijk wat mensen die niet aan sport doen. Hoeveel dit precies zijn weet
ik niet precies.
16. Hebben de verschillende wijken ook behoefte aan materialen, sportvelden,
onderhoud, trainers, leraren?
Naast de prioriteiten van de Gancha s is er natuurlijk behoefte aan andere zaken.
Bijvoorbeeld bij het organiseren van de verschillende kampioenschappen in de
Gancha, moet er gewoon voldoende en goed materiaal zijn:
- Bij een kampioenschap van volleybal moet er een net aanwezig zijn. Meerdere netten
wanneer meerder teams zich in willen schrijven, goede basketballen, goede doelen bij
voetbalsala.
* Dit gaan inventariseren bij Luis
17. In welke gevallen zou u hulp kunnen gebruiken m.b.t. de sporten in wijken?
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
8
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
-
-
-
De mensen in de wijken zijn moeilijk te motiveren tot het organiseren van
activiteiten.
De mensen in en rond San Carlos willen vooral activiteiten en
kampioenschappen organiseren voor ouderen.
Er zijn niet tot weinig mogelijkheden om te sporten. Er vinden bijvoorbeeld geen
kampioenschappen s avonds plaats, zoals die in San Carlos wel plaatsvinden, omdat er een Gancha is. In de wijken zijn er geen Gancha s. Dit is wel een doel
voor de toekomst.
Arbitersopleidingen. De Gancha in San Carlos zou hier prima voor kunnen
worden gebruikt.
We moeten gaan investeren in het sporten voor de jeugd in wijken. Investeren
in de capaciteit (voor het creëren van activiteiten) of het leren van de jeugd om
sportactiviteiten te organiseren. Zodat er uiteindelijk ook initiatiefnemers
onstaan om sportactiviteiten te organiseren.
(vooral in de communidades) de opvatting heerst dat sporten vooral bedoeld is
voor ouderen of volwassenen.
Behoefte bij de organisatie van de verschillende kampioenschappen van de federaties
17.
Andere informatie die werd gegeven:
-
-
Federaties en associaties hebben geen interesse om te gaan investeren in
sport voor de jeugd. Alles komt op deze manier op het bordje van de gemeente
terecht.
Hierdoor wordt de gemeente vaak overladen met aanvragen, verzoeken. Je kan
je daardoor wel voorstellen dat er een limiet zit aan de hulp van onze kant.
De Vice Alcalde denkt dat de federaties dit probleem wel kunnen oplossen door
de capaciteit uit te breiden (dus meer werknemers) en hun organisatie te
herstructureren.
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
9
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
10.4 Interview met Victor Gutierrez, directeur van CISAS in Leon
1. Welke sportactiviteiten organiseert CISAS in Leon en met wat voor doel?
We organiseren, ondersteunen en stimuleren verschillende type sporten voor jongeren
en leiden scheidsrechters op voor verschillende sporten. Tijdens deze sportlessen die
worden gegeven door sportleraren komt er af een toe een specialist langs die
informatie geeft over het gebruik van drugs en de consequentie van het gebruik van
drugs. Door middel van sport willen we het gebruik van drugs proberen te voorkomen.
Wij coordineren en administreren het project. De mensen komen bij ons. Wij regelen
de zaken, kopen uniformen voor verschillende teams, regelen dat de
sportaccomodaties worden opgeknapt, dat er basketbalringen op de sportvelden
komen etc.
2. Hoeveel mensen zijn betrokken bij het project?
Er zijn natuurlijk talloze mensen betrokken bij het project, omdat er heel veel contact
gelegd wordt met onderwijzers, mensen uit de buurt en specialisten… maar vanuit
CISAS werken er maar 3 mensen die het totale project coordineren, waarvan er 1
volledig betaald krijgt. Deze mensen vormen de directie van het project.
Er zijn 3 personen: 1 persoon is een boxtrainer en de 2 anderen geven trainingen aan
de andere sporten: kickball, baseball, voetbal, basketbal en volleybal
3. Hoe lang bestaan deze activiteiten al in Leon?
Dit hele project bestaat 1 jaar in Leon.
4. Wat voor type sporten?
We ondersteunen verschillende taken van sport hier in Leon. Voetbal, boxen, Kickball,
basketbal en volleybal.
5. Voor welke groepen worden deze sportactiviteiten gehouden?
Voor de jeugd in het algemeen in Leon
6. Wat zijn de doelstellingen van deze projecten?
Het doel van het project is om door middel het stimuleren en bevorderen van
sportactiviteiten voor jongeren het gebruik van drugs en geweld te voorkomen.
7. Hoe ondersteunen de verschillende partijen de sportactiviteiten in Leon?
De stedenband Utrecht – Leon ondersteund het sportproject financieel en CISAS
coordineert het hele programma.
8. Wat zijn de toekomstplannen van het project?
Het plan is, zoals het er nu voor staat, om het door te gaan zetten omdat het gewoon
veel succes heeft.
9. Hoe ziet de sport in zijn algemeenheid eruit in Nicaragua?
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
10
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
Geen idee. (vragen aan de collega’s van Victor)
10. Hoe ziet de sportinfrastructuur in Leon en in Nicaragua eruit?
Geen idee. (vragen aan de collega’s van Victor)
11. Wat zijn over het algemeen de moeilijkheden die men tegenkomt bij het
opzetten van sportprojecten in Nicaragua en Leon?
Geen idee. (vragen aan de collega’s van Victor)
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
11
“Sportontwikkeling in San Carlos, Nicaragua“
10.5 Voorbereiding interview met Joost Guttinger, leraar lichamelijke opvoeding
in Managua
1. Bestaat er lichamelijk opvoeding op de scholen en is dit verplicht?
2. Wat voor type gymlessen bestaan er?
3. Zijn er voldoende leraren/leraressen op de scholen?
4. Bestaat er een ALO in Nicaragua?
5. Wat zijn de populairste sporten in Nicaragua?
6. Zijn er voldoende leiders/trainers voor elke discipline?
7. Ben je zelf ook nog betrokken in sportactiveiten en sportorganisaties?
8. Is sport voor ieder kind in Nicaragua toegankelijk?
9. Hoe functioneert en reguleert de overhead de sport in Nicaragua?
10. Door wie wordt sport het meest ondersteund in Nicaragua?
11. Hoe functioneren de verschillende sportbonden en sportfederaties?
12. Wat zijn de grootste problemen waar je tegenaan kan lopen bij het opzetten van
een sportproject in Nicaragua?
Onderzoeksrapport geschreven door Willem Oosting - 2006 – 2007 -
12