wat er moet gebeuren`

Commentaren

Transcriptie

wat er moet gebeuren`
V
ACV BIE
pensioenfiche & legitimatiekaart voor bouwvakkers
Pensioenfiche
Vanaf 14 oktober ontvangen alle
bouwvakkers een fiche over hun
aanvullend pensioen (Plan Construo).
Visie ¬ vrijdag 04 oktober 2013
VAKBONDIG
14
¬ uw job, ons werk
Wat staat er op de fiche?
1. Een overzicht van de stortingen op
je individuele aanvullende pensioenrekening voor 2012. Deze bedragen zijn berekend op basis van
je loon in 2012 en je sectoranciënniteit (op basis van het aantal legitimatie- of vorstkaarten).
2. De totale waarde van je individuele rekening op 31 december 2012.
3. Informatie over voordelen bij pensioen, wat je moet doen bij overlijden, wat je kunt doen als je de sector verlaat.
Legitimatiekaart
Samen met de pensioenfiche krijg
je een legitimatiekaart 2013-2014.
Hierop vind je een overzicht van gepresteerde en gelijkgestelde dagen
voor 2012. De kaart bepaalt of je een
bijkomende werkloosheidsvergoeding krijgt gedurende zestig dagen
wanneer je volledig of tijdelijk werkloos bent. Bezit je voldoende kaarten? Dan heb je recht op vergoedingen zoals brugpensioen, begeleidende maatregelen, vakantiegeld
invaliden en promotievergoeding.
Scheur de groene kaart af en bewaar ze goed.
Meer info? Contacteer je regionaal
beroepsverbond van ACV bouwindustrie & energie of het ACVdienstencentrum.
Chemiebedrijf sluit 320 arbeiders buiten met betonblokken
Vacature SERV
De Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV) zoekt een medewerker Economie voor de studiedienst (onbepaalde duur, Brussel).
Hij of zij ondersteunt het overleg van
de SERV-partners in economische
thema’s en doet beleidsrelevant en
wetenschappelijk onderbouwd studiewerk.
Heb je een master (Toegepaste)
Economische Wetenschappen, Han­
dels­ingenieur of Handelswetenschappen? Solliciteer dan voor 11
oktober.
‘Dallas dicteert
wat er moet gebeuren’
320 Canadese arbeiders mogen al meer dan drie maanden hun fabriek niet meer binnen. Omdat
het overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden niet vlotte, vond de directie van chemiereus
www.serv.be of 02 209 01 11
Kronos er niet beter op dan de werknemers buiten te sluiten. Door die zogenaamde lock-out
moeten honderden mensen zien te overleven zonder loon.
Opleiding voor arbeiders
land- en tuinbouw
EDUplus, het vormingsfonds voor
arbeiders in de landen tuinbouw, heeft een
nieuwe brochure over
alle gratis vormingen
die het organiseert. In
u+ r
het aanbod zitten onder ed
Opleidingen voo
werknemers uitoren
ene sect
gro
de
andere ‘werken met de
kettingzaag’, ‘aanleggen
van daktuinen’ en ‘bereiden van ambachtelijke zuivelproducten’.
> TEKST: Lieve Van den Bulck - Jan Maertens
I
014
Aanbod 2013-2
e_2013-2014.indd
Edu_Plus_brochur
Info op www.eduplus.be
of 09 245 28 40.
1
4/07/13 10:39
n Varennes, een stadje vlakbij Montréal, zorgen vierhonderd werknemers in
de fabriek van Kronos voor de productie van titaandioxide. Dat product
wordt gebruikt om onder andere verf mee
te maken. Maar sinds drie maanden draait
de band op een laag pitje. Want de multinational, met ook vestigingen in België,
Duitsland, Noorwegen en de Verenigde
Staten, heeft op 13 juni zelf zijn werknemers buitengesloten.
Die donderdag hadden de 320 werknemers
die aangesloten zijn bij de vakbond een
stemming gehouden. Inzet van de stemming was of ze een ultiem voorstel van
de directie zouden aanvaarden voor een
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst
(cao). Elke vier jaar wordt daarover onderhandeld. De directie van Kronos wil nu
drastisch ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden. Ze wil massaal gaan werken met onderaannemers, voor activiteiten als het onderhoud van de gebouwen, de schoonmaak
en de administratie. Daardoor wordt één
derde van de jobs bedreigd. ‘Als we deze
arbeidsovereenkomst ondertekenen, kan
ik niet meer in de spiegel kijken’, verduidelijkte een arbeider in een Canadese krant.
‘Ik weet dat er dan collega’s zijn die hun
werk gaan verliezen.’
Bovendien wil Kronos de pensioenregeling
hervormen naar een veel minder voordelige regeling. De directie wil bovendien ook
de syndicale rechten van de zes vakbondsvertegenwoordigers afbouwen. Daardoor
wordt de positie van de werknemers om te
onderhandelen veel zwakker.
¬ uw job, ons werk
Visie ¬ vrijdag 04 oktober 2013
Links:
De Canadese arbeiders van Kronos
willen niet dat één derde van de jobs
uitbesteed wordt.
Rechts:
Betonblokken voor de ingang houden
de werknemers van Kronos buiten
sinds 13 juni.
‘Er is de laatste vijftig jaar nooit een probleem geweest met Kronos in Varennes’,
benadrukt Enault. ‘Sinds vorig jaar komen
de bevelen uit de hoofdzetel in Dallas.
Toen is de ellende begonnen. Kronos is een
winstgevend bedrijf, geen onderneming
in moeilijkheden. Daarom is het onrechtvaardig dat de directie zo’n sterke toegevingen eist. Maar de directie in Dallas wil
nog meer winst. Het bedrijf verdient veel
geld met een product waar veel vraag naar
is. De directie in de Verenigde Staten wil
de arbeidsvoorwaarden beperken. Het is
Dallas dat dicteert wat er moet gebeuren.’
‘De directie wil nu al maandenlang niet
onderhandelen over sociale thema’s. Dat
is symbolisch. Als we ons nu niet verzetten, is dat het einde van sociaal overleg in
Québec en elders’, vindt Enault. Vanaf 11
oktober komen er nieuwe pogingen tot
overleg. Die waren er al, tot nu toe zonder
resultaat. ‘Wij waren bereid om toegevingen te doen, maar de directie niet. Zij wil
de maatregelen opleggen zonder overleg
en zonder ook maar iets toe te geven.’
Steun uit Gent
De uitslag van de stemming was duidelijk: 93 procent van de werknemers wilde
niet akkoord gaan met deze voorstellen.
‘Normaal gezien proberen beide partijen
een compromis te vinden tussen elkaars
eisenbundels’, verduidelijkt François
Enault, de Canadese vakbondssecretaris die de onderhandelingen voert in het
bedrijf. ‘Maar deze keer ging het fout. De
directie arriveerde met haar eisen, die ze
boudweg wilde opleggen.’
Betonblokken
Wat na de afkeuring van het voorstel gebeurde, was een complete verrassing voor
de arbeiders: de directie sloot de fabriek af.
Veiligheidsagenten zorgden ervoor dat de
werknemers na de stemming het gebouw
moesten verlaten. Voor de ingang werden
betonblokken geplaatst. ‘Kronos verhindert iedereen die bij de vakbond is om te
werken. De productie is niet helemaal
stilgelegd: negentig mensen, vooral kaderleden en een handvol niet-aangesloten
werknemers, mogen verder blijven werken.’
Intussen proberen 320 werknemers te
overleven zonder loon. ‘De moraal is goed,
maar voor sommigen is het moeilijk. De
enige inkomsten die ze hebben, is de 240
dollar syndicale vergoeding per week die
ze krijgen. Ter vergelijking: een normaal
inkomen in Canada bedraagt ongeveer
1 000 dollar per week. De mensen leven
van wat ze nog gespaard hadden.’
De sfeer in het sociaal conflict is ijzig
koud: de directie weigert enige mededeling te doen, pogingen tot onderhandelen
springen vruchteloos af. Het bedrijf heeft
de arbeiders verboden om te betogen voor
de poort. Maximum 15 personen tegelijkertijd mogen er nog samenkomen. De
anderen moeten aan de overkant van de
straat gaan staan. Een verkeersbord waarschuwt: ‘Opgepast, Kronos-fabriek in lockout, werknemers op de weg. Vertraag gedurende 1 km.’
Aangereden
Op 22 augustus protesteerde een vijftigtal
buitengesloten werknemers aan de poorten van Groupe Robert Transport. Die
blijft grondstoffen leveren aan Kronos, zodat de productie voort kan gaan. Het protest verliep kalm en vreedzaam, zo blijkt
uit de filmpjes op YouTube. Maar een
oudere werknemer uit de groep manifestanten werd aangereden door een kwade
chauffeur.
‘De rechter moet dit nog uitklaren, maar
voor ons is het duidelijk dat de chauffeur
opzettelijk iemand wilde aanrijden.’ De
beelden van de man, onder de wielen van
de wagen, doen wreed aan.
Intussen komt van alle kanten steun voor
de buitengesloten werknemers. Ook met
de Belgische vakbonden is er een nauwe
samenwerking. Kronos heeft een fabriek
in Gent, aan het Kanaal Gent-Terneuzen.
Daar werken 285 mensen.
‘Wij zijn bereid om onze mensen bewust
te maken van het probleem’, vertelt Marc
Verzee, délégué bij Kronos Gent. ‘We gaan
aan de poorten van onze fabriek pamfletten uitdelen over de situatie in Varennes.
En ook in de Europese ondernemingsraad
van Kronos is er bereidheid tot actie.’
Vakbondscentrale ACV bouw- industrie
& energie sluit zich aan bij de openlijke
steun. ‘Wij wachten niet af. Op een bijeenkomst van de wereldvakbond IndustriAll
gaan we een motie indienen om te bemiddelen bij het conflict in Canada. We kunnen en mogen niet aanvaarden dat werknemers buitengesloten worden.’
Maar solidair zijn met de collega’s aan de
andere kant van de Oceaan is niet vanzelfsprekend. ‘Het is moeilijk aan de werknemers te verkopen’, ondervindt Marc
Verzee van Kronos Gent. ‘Doordat de productie in Canada verminderde, is er bij ons
meer productie en minder economische
werkloosheid. Maar het is belangrijk om
ook de mensen hier bewust te maken van
de problemen in Canada. Als Dallas dat beslist, zijn wij morgen aan de beurt.’
de
15
FOCUS
Eenheidsstatuut
stapje
dichterbij
De regering keurde vorige week de
eerste wetteksten voor het eenheidsstatuut goed. En het moet
gezegd: ondanks het hevige verzet
van de werkgeversorganisaties die
na hun aanvankelijk enthousiasme
almaar openlijker afstand zijn gaan
nemen van het compromisvoorstel
van begin juli, heeft de regering
haar voorstel evenwichtig tot uitvoering gebracht.
Er komt één eenvoudige ontslagregeling. Met een opbouw van de opzeg die
in de buurt ligt van de wettelijke opzeg
voor bedienden. Met behoud van de al
opgebouwde rechten. En met compensaties voor wat de arbeiders al misliepen. Nog goede punten: de carensdag
verdwijnt voor alle werknemers.
‘Toch blijft het regeringscompromis
ook gemengde gevoelens oproepen’,
zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.
‘Het verbod om op sectoraal niveau
betere opzegtermijnen af te spreken
dan het interprofessioneel maximum
beknot fundamenteel de onderhandelingsvrijheid. Het is een ernstige aantasting van solidair sociaal overleg. Al
even onbegrijpelijk is de structurele
uitzondering inzake opzeg die bouwvakkers als tweederangs werknemers
blijft klasseren. Dit zal de juridische
discriminatietoets niet doorstaan.’
Ziekteverzuim
‘En dan is er nog die zware aanslag op
de privacy van zieke werknemers die
dreigt, in het kader van de maatregelen tegen het ziekteverzuim’, weet
Leemans. ‘De werkgever krijgt het
recht om in het arbeidsreglement op
te leggen dat men elke dag vier uur
beschikbaar moet zijn voor de controlegeneesheer. Ongeacht of je het huis
mag verlaten of niet. Sommigen spreken al van een medische enkelband.’
Lastenvermindering
‘En wat te denken van een compensatie van maar liefst 80 miljoen aan lastenvermindering voor de afschaffing
van de carensdag? Dit budget is bestemd voor alle werkgevers, ook voor
diegenen die winnen aan het eenheidsstatuut. En voor ontslagprovisies zit
er nog een dure fiscale gunstbehandeling aan te komen voor alle werkgevers. Waar zal dat geld vandaan komen, in tijden dat de overheid noch de
sociale zekerheid het breed hebben?’
Het werk is nog niet af. Het ACV wil nu
via het sociaal overleg snel werk maken van afspraken over het vakantiegeld voor bedienden, een eengemaakte regeling tijdelijke werkloosheid,
eenzelfde regeling voor de uitbetaling
van het loon... Zodat er
tegen 1 januari 2014
zicht is op een volledig eenheidsstatuut.

Vergelijkbare documenten

op het terrein

op het terrein ‘Wij zijn bereid om onze mensen bewust te maken van het probleem’, vertelt Marc Verzee, délégué bij Kronos Gent. ‘We gaan aan de poorten van onze fabriek pamfletten uitdelen over de situatie in Var...

Nadere informatie