Marine construction works

Commentaren

Transcriptie

Marine construction works
Marine construction works
Generell Informasjon
Versjon
6
Dato for offentliggjørelse
24.07.2013 04:17
Url
http://com.mercell.com/permalink/35049157.aspx
Endret dato
24.07.2013 04:17
Ekstern anbuds ID
246674-2013
Konkurranse type:
Tildeling
Dokument type
Kontraktstildeling
Prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Kontrakt
Offentlig arbeidskontrakt
Reguleringer
European Communities, with participation by GATT countries
Tildelingskriterier
Laveste pris
Oppdragsgiver
Firma
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Avdeling
Verbraeken Kenneth
Adresse
Tavernierkaai 3
Postnr/By
2000 Antwerpen
BELGIUM
Telefon
+32 32 22 08 89
Faks
+32 32 31 20 62
E-post
[email protected]
Versjonsendringer
Contract award
Beskrivelse
12.10.2016 17:58
Side 1 av 7
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3, For the attention of: Verbraeken
Kenneth, Antwerpen, 2000, BELGIUM. Telephone: +32 32220889. Fax: +32 32312062. E-mail: [email protected]
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 29.12.2012, 2012/S 250-414160)
2013/S 029-043940
RE:
CPV:45244000, 45241000, 45243200, 45223500, 45223821
Marine construction works
Harbour construction works
Breakwater construction work
Reinforced-concrete structures
Prefabricated units
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.
Zie rechtzettingsbericht nr. 3.
Original text:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3, Ter attentie van: Verbraeken
Kenneth, Antwerpen, 2000, BELGIË. Telefoon: +32 32220889. Fax: +32 32312062. E-mail: [email protected]
(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 29.12.2012, 2012/S 250-414160)
2013/S 029-043940
Betreft:
CPV:45244000, 45241000, 45243200, 45223500, 45223821
Maritieme bouwwerkzaamheden
Havenbouwwerkzaamheden
Bouwen van golfbreker
Gewapendbetonstructuren
Prefabelementen
Overige nadere inlichtingen
Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.
Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie.
12.10.2016 17:58
Side 2 av 7
Zie rechtzettingsbericht nr. 3.
Tildeling
Section V: Award of contract
Contract No: 16EF/2012/17 : Haven van Oostende - Havendammen - Afwerking wegenis V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Herbosch-Kiere, Haven 1558, 9130 Kallo, BELGIUM
Original text:
16EF/2012/17 - Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen - Afwerking wegenis.
Plaatsen van kroonbalk in beton (hoogte 2m) en een rijweg van 7m breedte en 1m dikte in beton op de oostelijke en westelijke
havendam. Totale lengte van de wegenis is ongeveer 1,5 km. Aanvullen van de dam met stortsteen en HARO-blokken. Uitbraak
betonverharding Halve Maandijk en uitgraven zanddepot Halve Maandijk.
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 16EF/2012/17 : Haven van Oostende - Havendammen - Afwerking wegenis V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17.7.2013
V.2) Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Herbosch-Kiere, Haven 1558, 9130 Kallo, BELGIË
Utvidet beskrivelse
12.10.2016 17:58
Side 3 av 7
Contract award notice
Works
2013/S 142-246674
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang,
Tavernierkaai 3, Verbraeken Kenneth, 2000 Antwerpen, BELGIUM +32 32220889, [email protected]
+32 32312062
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.maritiemetoegang.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=154053
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
45244000, 45241000, 45243200, 45223500, 45223821
Description
Marine construction works.
Harbour construction works.
Breakwater construction work.
Reinforced-concrete structures.
Prefabricated units.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 9 620 616,20 EUR
Including VAT. VAT rate (%) 21
Section V: Award of contract
Contract No: 16EF/2012/17 : Haven van Oostende - Havendammen - Afwerking wegenis V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Herbosch-Kiere, Haven 1558, 9130 Kallo, BELGIUM
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract: Value: 9 620 616,20 EUR
Including VAT. VAT rate (%) 21
12.10.2016 17:58
Side 4 av 7
Original text:
Aankondiging van een gegunde opdracht
Werken
2013/S 142-246674
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)
Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang,
Tavernierkaai 3, Verbraeken Kenneth, 2000 Antwerpen, BELGIË +32 32220889, [email protected]
+32 32312062
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=154053
I.2) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Aan de opdracht gegeven benaming
16EF/2012/17 : Haven van Oostende OW-plan - Havendammen - Afwerken wegenis.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Haven van Oostende.
NUTS-code BE255
II.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
16EF/2012/17 - Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen - Afwerking wegenis.
Plaatsen van kroonbalk in beton (hoogte 2m) en een rijweg van 7m breedte en 1m dikte in beton op de oostelijke en westelijke
havendam. Totale lengte van de wegenis is ongeveer 1,5 km. Aanvullen van de dam met stortsteen en HARO-blokken. Uitbraak
betonverharding Halve Maandijk en uitgraven zanddepot Halve Maandijk.
12.10.2016 17:58
Side 5 av 7
II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
45244000, 45241000, 45243200, 45223500, 45223821
II.1.6) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 9 620 616,20 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Openbaar
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
Maritieme Toegang-16EF/2012/17 - Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen - Afwerking wegenis-F03.
IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Vooraankondiging
Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2012/S 516-516585 van 25.7.2012
Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2013/S 29-043940 van 9.2.2013
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 16EF/2012/17 : Haven van Oostende - Havendammen - Afwerking wegenis V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
17.7.2013
V.2) Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Herbosch-Kiere, Haven 1558, 9130 Kallo, BELGIË
12.10.2016 17:58
Side 6 av 7
V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 9 620 616,20 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21
V.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2) Nadere inlichtingen:
VI.3) Beroepsprocedures
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2) Instellen van beroep
VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging:
23.7.2013
CPV koder
Kode
Beskrivelse
45223500
Byggverk av armert betong
45223821
Prefabrikkerte elementer
45240000
Anleggsarbeid i forbindelse med vannprosjekter
45241000
Anleggsarbeid i forbindelse med havneanlegg
45243200
Anleggsarbeid i forbindelse med Bølgebrytere
45244000
Anleggsarbeid til havs
12.10.2016 17:58
Side 7 av 7

Vergelijkbare documenten

Primary school construction work

Primary school construction work Marine construction works. Harbour construction works. Breakwater construction work.

Nadere informatie