Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker kiezen

Commentaren

Transcriptie

Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker kiezen
pagina 1
Datum:
Plaats : ·
maandag 20 januari
Stadhuis
Tijd:
20.00 uur
Actief kritisch en betrokken
Agenda
Tijd
1
20.00
2
3
19.35
19.45
Agendapunt
Fractieberaad
Opening/vaststellen agenda
Verslag
SteM activiteiten
Ingekomen en uitgaande post
Fractieactiviteiten
4
5
6
7
19.50
20.00
21.00
21.15
Rondvraag
Vergadering gemeenteraad
Pauze
Berichten van uit de vereniging
8
9
10
11
21.25
21.45
22.05
22.15
23.00
Strategisch overleg
Politieke agenda
Wat verder ter tafel komt
Sluiting
Iedereen moet uit het pand zijn
5
10
5
Brief de her Kuijpers (analoog
Brief van de heer Bouwknegt
Brief van de heer Koopmans
Bedankje Herman voor de bloemen
Bedankje van Henk voor de bloemen
Bestuur:
Website:
Redactie:
Fractiestatuut in jullie bezit
10
60
15
10
20
20
10
Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker
kiezen
Volgende vergadering: maandag 03 februari 2014
Wie ook mee wil praten of het Fractienieuws wil ontvangen kan zich opgeven bij: Jan Vonk
[email protected] Telefoon: 0522 259543 of 06 13230256
archief fractienieuws is te benaderen via deze link http://www.sterkmeppel.nl/09raadsleden/09archief.htm
pagina 2
Notulen Fractie SteM 13-01-2014
Aanwezig: Peter (vz), Dick, Jan W. (notulen), Harm S., Harm N., Frans, Eduard, Elisabeth,
Myriam, Jan V., Henk Kreeft, Sayma Kuipers
Afwezig met kennisgeving: Soerma, Bert Jan, Jeanet, Albert, Diana, Henk
1. Opening/vaststelling agenda
Bij punt 10 wordt aan de agenda toegevoegd:
- Spoedeisende hulp Ziekenhuis
- Mantelzorg enquête
2. Verslag vorige keer
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. SteM-zaken
Stem-activiteiten (nieuw of aangepast):
Er is een nieuwe lijst gemaakt met de data van onder andere de straatinterviews. Jan V. zal
deze in het komende activiteitenoverzicht zetten.
Ingekomen post:
Eduard had een mail gestuurd over Burgernet. Peter zal hierover bij de griffie navraag doen.
Fractie activiteiten:
Geen nieuws.
4. Rondvraag/mededelingen
Henk Kreeft vraagt aandacht voor de overlast van “vrije” parkeerders bij het vrachtwagen
parkeerterrein bij de Raket in Rogat. Deze veroorzaken veel troep. Na bespreking in de
fractie zal Henk eerst via het Leefloket de vraag stellen.
5. Commissievergadering 16 januari 2014
Punt 6 – Lange Termijnagenda (Jan V.)
Jan Vonk heeft navraag gedaan bij de griffie omdat veel zaken in het rood staan. Er blijkt
verschil van inzicht te bestaan tussen griffie en ambtelijk apparaat over de hardheid van
data. Jan zal dit aankaarten in de commissie.
Punt 7 – Sportvelden SVN ’69 (Jan V.)
Dit lijkt sterk op een “verkiezingsvraagje” van de CU. Jan zal vragen wat hier nu precies
wordt voorgesteld en waaruit dit eventueel gedekt moet gaan worden.
Punt 8 – Principeverzoek Mosquito (Peter)
Peter zal twee sporen gaan volgen tijdens de behandeling:
- waarom is hier geen excellente dienstverlening toegepast?
- waarom kan de club dit niet kopen?
Punt 9 – Statuten Rendo (Peter)
We zullen de commissie afwachten om te kijken wat de PvdA hier nu precies mee wil.
Punt 10 – Evaluatie De kracht van wijk- en dorpsgericht werken (Elisabeth)
1. Er is overeenstemming over doelstellingen van WDW maar er is verschil van
mening over hoe die doelen bereikt moeten worden.
pagina 3
2. Stuurgroep en werkgroep werken slecht samen. In de werkgroep bestaat frustratie
en teleurstelling over hoe de stuurgroep met haar voorstellen omgaat.
3. Wijkregisseurs krijgen veel waardering maar er is onduidelijkheid over hun
mandaat en bevoegdheden.
Dus waar onze zorg precies zit is ook afhankelijk van hoe het nu gaat. Is het verschil van
mening over de regievraag inmiddels opgelost? Is de ambitie om helderheid te geven over
het mandaat en de bevoegdheden van de wijkregisseur inmiddels uitgevoerd? En is het
voornemen om de stuurgroep per 1-1-2014 in de begeleidingsgroep te laten opgaan
uitgevoerd?
Punt 11 – Vaststelling grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (Peter)
Inhoudelijk kunnen we dit voorstel ondersteunen. Opknappen is broodnodig. Wel zullen we
voorstellen om dit te financieren vanuit de pot wegenonderhoud. Hier zit nog voldoende
geld in.
Punt 12 – Reactie college op moties, amendementen en toezeggingen Begroting 2014
Geen opmerkingen. Kan door als hamerstuk.
Punt 13 – Budgetoverheveling 2013-2014 (Peter)
Wijziging van de financiële verordening kan leiden tot onrechtmatigheid. Peter zal hierover
nog even met Henk overleg voeren.
Punt 14 – Harmonisatie (Elisabeth)
We zullen de bespreking afwachten om te zien wat de VVD nu precies wil bereiken.
7. Berichten van de vereniging
Bestuur: niets.
Website: Geen nieuws.
Stadswachter: Binnenkort weer de eerste vergadering voor de komende verkiezingskrant.
8. Strategisch overleg
Geen punten.
9. Politieke agenda
Niets.
10. Wat verder ter tafel komt.
Spoedeisende hulp Ziekenhuis:
We maken ons zorgen over het langzaam uitkleden van het Meppeler ziekenhuis. Op zich
kunnen we hier als Raad weinig aan doen. Wel zullen we hier aandacht aan gaan besteden in
de komende Stadswachter.
Mantelzorg enquête:
De vraag is of we deze als Raad al ontvangen hebben, staat al wel in de media. Myriam zal
achter de stukken aangaan (Naschrift: het blijkt dat deze stukken al bij de Raadsvergadering
van 28-11-2013 waren meegestuurd).
11. Sluiting
Einde vergadering om 22.15 uur.
pagina 4
SteM activiteiten
Januari 2014
20.00
19.30
11.00
fractieberaad
gemeenteraad
In gesprek met (RTV Meppel)
Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur
do 30
do 30
Vr 31
stadhuis
stadhuis
Notenboomstraat
3 Café Slot
stadhuis
stadhuis
scala
19.30
19.30
16.30
auditcommissie
fractievoorzittersoverleg
nieuwjaarsbijeenkomst
Vr 31
Jeanet
16.00
Voorbespreking fractie
commissie
Peter
Peter
Opgeven voor 20 jan
[email protected]
Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V
Datum
Za 1
Za 1
Ma 3
Locatie
Haveltermade
Nijeveen
stadhuis
Tijd
10.30
10.30
9.0017.00
20.00
20.00
Wo 19
Herberg het Plein
20.00
Wo 19
De schalle
Nijeveen
stadhuis
20.00
ma 20
do 23
Za 25
Peter, Jan V
februari
Activiteiten
Straatinterview
Peter, Bert-Jan, Elisabeth
Straatinterview
Frans, Jeanet, Eduard
Kandidaatstelling: inleveren kandidatenlijst met bijbehorende documenten
Alle politieke partijen die deel willen nemen aan de GR- verkiezingen.
ma 03
stadhuis
fractieberaad
Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur
Di 04
?
Presentatie uitslagen enquête
Myriam, Dick, Jeanet, Peter, Harm N,
Oosterboer
Soerma
5 februari en 6 februari, 9.00 - 17.00 en 7 februari 2014 van 9.00 - 15.00 Mogelijkheid om verzuim(en) te herstellen.
Politieke partijen bij wie een verzuim is geconstateerd bij de ingeleverde kandidatenlijsten.
e
wo 5
15.00 1 redactievergadering
Elisabeth, Eduard, Margriet, Kees, Myriam
do 06
stadhuis
19.30 raadscommissie
Za 08
Oosterboer
10.30 Straatinterview
Eduard, Elisabeth, Dick S
Za 08
Koeberg
10.30 Straatinterview
Jan V., Soerma, Henk
Vr 07
Centraal
16.00 Openbare zitting waarin wordt beslist over de geldigheid en nummering van
stembureau
de kandidatenlijsten
Ma 10
Gem.werf
Plakken verkiezingsborden
In overleg met Frans beschikbaar zijn:
Harm S, Bert-Jan, Jeanet
Di 11
Gem.werf
Plakken verkiezingsborden
Zie 10 februari
Di 11
?
20.00 bestuursvergadering
Eduard, Diana, Margriet, Kees Henk T
Di 11
Oasis
Promes politiek café
Peter, Jan W, Elisabeth, Frans
Di 11
?
20.00 Presentatie uitslagen
Jan V, Soerma, Jeanet, Myriam, Henk S
Koeberg
do 13
stadhuis
19.30 werkvergadering gemeenteraad
Vr 14
Jeanet
16.00 Voorbespreking fractie raad
Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V
Za 15
Centrum
10.30 Straatinterview
Allemaal (behalve Elisabeth) Peter regelt
Ma 17
Bib De Wijk
19.30 Verkiezingsdebat Vrouwen van Elisabeth, Jeanet en, Soerma
nu
ma 17 stadhuis
20.00 fractieberaad
Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur
do 20
vr 21
19.30
10.00
Za 22
Za 22
Haveltermade
Nijeveen
10.30
10.30
16.00
24 - 28
Di 25
?
20.00
Datum
Za 01
Za 01
ma 03
Di 04
Locatie
Oosterboer
Koeberg
stadhuis
Bieb
tijd
10.30
10.30
20.00
?
Di 04
?
?
Jongeren/ouderendeba
The Clasht
Verkiezingsdebat
gemeenteraad
2e redactievergadering
Stadswachter
Straatinterview
straatinterview
Voorbespreking fractie
commissie
voorjaarsvakantie
Presentatie uitslagen enquête
Haveltermade
Myriam, Eduard, Dick, Jan W, Bert-Jan,
Soerma
Peter, Jan V, Jeanet, Frans, Elisabeth,
Henk S
Elisabeth, Eduard, Margriet Kees, Myriam,
Jan W., Jeanet, Dick S.
Frans, Soerma, Peter
Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V
Peter, Dick, Jan V, Jeanet, Myriam
Elisabeth, Henk S, Frans
maart
Activiteit
straatinterview
straatinterview
fractieberaad
Meppeler Lagerhuis
Georganiseerd door Bib en
Meppeler
Presentatie uitslagen enquête
Nijeveen
Elisabeth, Henk, Bert-Jan,
Jan W., Jeanet, Jan V.
Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur
Peter, Jan V, Henk S
Myriam, Jeanet, Frans, Bert-Jan, Dick
pagina 5
Wo 5
?
?
Debat onderling Sterk Meppel
do 06
Vr 7
vr 07
stadhuis
Jeanet
19.30
16.00
raadscommissie
Voorbespreking fractie raad
Za 08
ma 10
Di 11
Centrum
stadhuis
?
10.30
20.00
20.00
Di 11
16.00
Wo 12
RTV Drenthe,
Assen
Stadhuis
straatinterview
fractieberaad
Presentatie uitslagen enquete Bert-Jan, Dick, Soerma, Eduard, Myriam,
Ezinge
Elisabeth, Henk S
Debat pol partijen Meppel
Peter, Jan V, Eduard, Frans
19.30
do 13
Za 15
Za 15
Za 15
Za 15
Za 15
Za 15
Di 18
stadhuis
Oosterboer
Koeberg
Haveltermade
Nijeveen
?
Centrum
Dingstede
19.30
10.30
10.30
10.30
10.30
12.00
13.30
?
wo 19
Verkiezingsdebat
Werkgelegenheid
gemeenteraad
Straatinterview
Straatinterview
Straatinterview
Straatinterview
Samen lunchen
Straatinterview
Lijsttrekkersdebat
gemeenteraadsverkiezingen
Contactpersoon Ruud Smeenk
Peter, Eduard, Jeanet ,Myriam, Frans,
Elisabeth
Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V
stadswachter 2142 verkiezingsnummer dit
nummer komt vervroegd uit ivm
verkiezingen op woensdag 19 maart
Allemaal (behalve Jeanet) Peter regelt
Peter, Jan W, Bert-Jan, Jeanet, Henk S,
Frans, Elisabeth
Eduard, Elisabeth, Henk S
Dick S., Jan V., Soerma
Peter, Jan W., Bert Jan
Frans, Jeanet, Myriam
Allemaal (Diana)
Allemaal
Peter, Jan V, Jan W, Dick, Eduard , Jeanet,
Myriam.
pagina 6
Ingekomen en uitgegane post en fractieactiviteiten
Ingekomen
Brief vande heer Kuijpers (analoog)
A. Bouwknegt
Burg. van Veenlaan 17
7948 AB Nijeveen
Aan: Voorzitters van de politieke partijen gemeente Meppel
Nijeveen,
4 januari 2014
Betreft: naam van het stadhuis
Geachte voorzitter,
Mijn naam is Arnoud Bouwknegt, ik ben 37 jaar. Geboren en getogen op de Kolderveense
bovenboer. Dat was een buurtschap van de gemeente Nijeveen en is tegenwoordig een buurtschap
van de gemeente Meppel. Na wat omtrekkende bewegingen, waarin ik o.a. een aantal jaren inwoner
ben geweest van de stad Meppel, woon ik nu al weer bijna 10 jaar in het dorp Nijeveen.
In het dagelijks leven ben ik ambulant begeleider bij het Leger des Heils in Hoogeveen. Onlangs
bracht ik een cliënt van mij, een jongeman van 19 die op straat terecht was gekomen, van
Hoogeveen naar Lelystad. Tijdens de autorit vroeg deze jongeman aan mij of ik wist wat het verschil
is tussen de naam gemeentehuis en stadhuis. ''Ik zou het niet weten'' antwoordde ik hem. Hij zei me
dat een gemeente die bestaat uit stedelijk gebied een stadhuis heeft en een gemeente die uit
meerdere kernen bestaat een gemeentehuis heeft. Ik nam het ter kennisgeving aan, ''Van je cliënten
kan je nog eens wat leren'' bedacht ik me.
Enige tijd later zocht ik informatie op de site van de gemeente Meppel. Het viel me op dat ik contact
moest opnemen met het stadhuis voor vragen. Toen ik diezelfde week een bezoek bracht aan de
binnenstad van Meppel zag ik de benaming 'stadhuis' met grote letters op de gevel staan. De
schellen vielen me van de ogen, ik woon niet in de stad Meppel (hoewel ik er graag kom) maar in het
dorp Nijeveen. En met mij woont een aanzienlijke minderheid niet in de stad maar in omliggende
dorpen en buurtschappen. Het kan volgens mij niet zo zijn dat een gemeente die bestaat uit: Een
stad, een aantal dorpskernen en een landelijk gebied een stadhuis heeft. Dan heb je het volgens mij
over een gemeentehuis. Ik besloot om dit aan te kaarten door middel van een klacht.
Er volgde een briefwisseling met de klachtencommissie van de gemeente Meppel. Daarin is aan mij
uitgelegd hoe het stadhuis aan zijn naam is gekomen. Er is destijds bij de nieuwbouw gesproken
over stadhuis of stadskantoor als benaming maar niet over gemeentehuis. Na verloop van tijd liep
dit vast want er is geen procedure die in mijn klacht voorziet. In een goed gesprek met betrokken
personen van de commissie is me de procedure nog eens helder uiteen gezet. Er zijn wel andere
mogelijkheden om dit onderwerp in te brengen is mij uitgelegd, vandaar deze brief aan u als
voorzitters.
Als ik anderen vertel over mijn wens om de naam van het stadhuis te veranderen trekken mensen
hun wenkbrauwen op. 'Kan je, je tijd niet beter besteden' heb ik meer dan eens te horen gekregen.
Bedenkelijk vragen sommigen zich hardop af of het hier om het Calimero effect gaat van een
inwoner van het kleine dorp tegen de grote stad of men merkt op dat er in deze zaak nogal zwart/wit
wordt gedacht. Dat is ook zo, maar er is meer!
Aan ons allen wordt gevraagd om de verzorgingsstaat achter ons te laten en over te gaan tot de
participatiesamenleving. In de participatiesamenleving wordt aan de burger gevraagd om deel te
nemen aan de samenleving. Om dat te kunnen doen is er volgens mij een overheid nodig die dat
mogelijk maakt. Een overheid die daarvoor als platform wil dienen. Die overheidsinstantie voert een
naam waaruit blijkt dat zij begaan is met en participatie mogelijk wil maken voor al haar inwoners.
Ik hoop dan ook van harte dat de Meppeler politiek mijn wens, om de (verouderde) naam ''stadhuis''
van de gemeente Meppel te veranderen in een beter passender naam, op wil pakken. Wellicht dat
de gemeenschap hier ook op een of andere manier aan mee kan doen, dan zijn we meteen op weg.
Hartelijke groet en afwachtende op een reactie,
Arnoud Bouwknegt
Secretariaat SteM
Vanaf half December is er in het Centrum een ware vuurwerkterreur geweest.Een niet aflatend
geknal.In onderstaand gebied. Kinkhorststraat, Hofje, Prins Hendrikkade, Prins Hendrikstraat,
Havenstraat en Meugien.
De paar jongens die ik er op aangesproken heb, gaven mij duidelijk te verstaan dat ik me er niet mee
moest bemoeien, anders kwamen ze in de nacht terug om vuurwerk door de brievenbus af te
schieten. We weten waar je woont.Ik wil als inwoner van het Centrum van Meppel gewoon met mijn
hond wandelen en niet door vuurwerkterreur binnen moeten blijven.Hoe gaat u dat oplossen
aankomende jaar wisseling?
Met vriendelijke groet,
H.Koopmans
pagina 7
Henk Schoemaker heeft per mail een bedankje gestuurd voor de bloemen die hij van de fractie heeft
gekregen naar aanleiding van zijn knieoperatie
Van ons erelid Herman Jansen via Elly hebben wij een uitgebreide bedankmail gehad voor de
bloemen die hij heeft gekregen van de fractie en het bestuur van SteM naar aanleiding van de
operatie die hij begin deze week onderging. Er is bij hem prostaatkanker geconstateerd. Ik heb
uitgebreid telefonisch contact met zowel Elly als Herman gehad. De operatie is goed verlopen en
Herman voelt zich goed. Of alles goed is, weten ze nog niet, maar ze hopen er het beste van.
Uitgegaan
Geachte heer Bouwknegt,
Via Peter de Vries heb ik uw brief ontvangen. In mijn ogen heeft u een punt. Toen er voor de naam
Stadhuis werd gekozen was de gemeente Meppel alleen nog de Stad Meppel. Vreemd is het dat
toen het Stadhuis werd opgeleverd bestond de gemeente al uit de stad Meppel en een aantal dorpen
en buurtschappen. Kennelijk heeft niemand er aan gedacht iets aan de naam te doen. Ik zal Peter
vragen dit in het Fractievoorzittersoverleg mee te nemen.
Met vriendelijke groet,
Jan Vonk
Fractiesecretaris
Geachte heer Koopmans,
Ik begrijp uw ergernis. Het probleem is dat een politieke partij hier weinig aan kan doen. Het afsteken
van vuurwerk voor oudejaarsdag is domweg verboden. De jongeren die u bedoelt zijn dus gewoon
in overtreding. Het is dus een kwestie van handhaven. Daar gaat de gemeenteraad niet over. Dat is
een politietaak. Zoals u waarschijnlijk weet hebben we tegenwoordig een landelijke politie, die haar
eigen prioriteiten stelt. Ik raad u daarom aan dat als u klachten hebt over de handhaving u dat meldt
bij de politie.
Er zijn wel een paar gemeentes waar de burgemeester voor een bepaald gebied een
vuurwerkverbod heeft ingesteld. Daar mag zelfs op oudejaarsdag en de nacht van oud en nieuw
geen vuurwerk worden afgestoken. Wellicht kan dat voor de Hoofdstraat in Meppel ook gaan gelden.
Maar ook dan zal er gehandhaafd moeten worden. De discussie over vuurwerk zal zeker gevoerd
blijven worden.
Ik begrijp dat u met dit antwoord niet tevreden bent want het lost uw probleem niet op. Jammer
genoeg hebben wij de macht daar niet voor.
Met vriendelijke groet,
Jan Vonk
Secretaris SteMfractie
Geachte heer Kuijper,
Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief over bovengenoemd onderwerp. Hij is met enkele
leden van onze fractie besproken. Hierbij een korte reactie.
Wij vinden het als inwonerspartij van groot belang dat de plaatselijke overheid goed omgaat met de
inwoners. Wij realiseren ons heel goed dat het daar wel eens aan schort. Daarom steunen wij de
procedures die er zijn die gelden bij bezwaar tegen collegebesluiten en bij klachten over het contact
met de overheid.
Nu schrijft u over een conflict dat al speelt vanaf november 1998 U schrijft dat u 9 december
schriftelijk bewaar hebt aangetekend bij het college van B en W en dat en dat u pas op pas op 11
november 1999 een afwijzing van uw bezwaar hebt ontvangen. De commissie bezwaar en beroep
had al op 13 augustus 1999 het advies aan het college uitgebracht. Dit is inderdaad een zeer lang
tijdpad, echter het is niet duidelijk waarom dat allemaal zo lang heeft geduurd. Het is wel gebruikelijk
dat het college als uitvoerende partij en de gemeenteraad als controlerende partij bijna altijd het
advies van de commissie bezwaar en beroep volgt.
U heeft bij de commissie aangegeven dat u klachten had over de behandeling door het ambtelijk
apparaat. De commissie gaf terecht aan dat zij dat in hum overweging niet meenemen. Deze
commissie gaat daar niet over. Daar is een klachtencommissie en tegenwoordig een ombudsman
voor. SteM vindt dat een goede zaak omdat deze instanties onafhankelijk opereren. De politiek
moet hier verre van blijven om alleen al de schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid te
voorkomen waardoor de integriteit in het geding kan komen. Ook bij de laatste commissie heeft u
geen gelijk gekregen.
U geeft ook aan dat u met twee burgemeesters hebt gesproken die op verschillende manier tegen de
zaak aankeken. Dat klopt, burgemeester Den Oudsten heeft een PR achtergrond en burgemeester
Westmaas is een jurist. Overigens zijn wij het met beide uitspraken eens.
pagina 8
Ten slotte heeft u uw zaak via de griffier op de politieke agenda gezet. Wat geresulteerd heeft in het
bespreken van uw casus in een besloten vergadering van de fractievoorzitters in december 2007.
Deze hebben geheel in lijn met het inmiddels ingevoerde dualisme de inhoudelijk afhandeling van
uw brieven aan het college over te laten.
Hoe spijtig ook voor u, wij kunnen niets voor u doen op dit moment.
Met vriendelijke groet,
Jan Vonk
Fractiesecretaris SteM en woordvoerder ruimtelijke zaken.
Fractieactiviteiten
Peter, Jan V en Soerma zijn 12 januari naar de opening Most in Meppel in de Secretarie geweest
pagina 9
RAADSVERGADERING - Nr. 1
Donderdag 23 januari 2014
Aanvang 19:30 uur Geschatte eindtijd 22:15 uur (incl. pauze)
AGENDA:
Streeftijd
1 t/m 8
30
minuten
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Vragen halfuur raadsleden
4.
Spreekrecht
5.
Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 19 december 2013
6.
Lange Termijn Agenda
7.
Ingekomen stukken en mededelingen
A Voorstellen zonder discussie
hamerstuk
8.
Functieboek griffie Gemeente Meppel
Toelichting:
De raad wordt voorgesteld:
1. De verordening generiek functiebeschrijven en functiewaarderen griffie
vast te stellen;
2. Het functieboek griffie vast te stellen;
3. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten ten aanzien van een
wijziging in en aanpassing van het functieboek te mandateren aan de
werkgeverscommissie
B Voorstellen met discussie
15
Minuten
Jan V
(Frans)
9.
Nieuwe afspraak onderhoudskwaliteit openbare ruimte
(KOM).
Toelichting:
De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
De nieuwe prijskwaliteitsafspraak voor KOM, wat betreft groen,meubilair en
verzorging, vast te stellen conform het inwonergerichte scenario, zoals deze
tabel weergeeft:
30
minuten
Jan V
(Frans)
10.
Wegenbeheerplan 2014 – 2018
Toelichting:
De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. De kwaliteit van de wegen vast te stellen conform het inwonergericht
model op basis van de KOM systematiek zoals weergegeven in
onderstaande tabel.
2. Bij de PPN een integrale afweging te maken over de toe te kennen
middelen om het technisch onontkoombaar en onvermijdelijk wegonderhoud
uit te voeren.
15
Minuten
11.
Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer
Toelichting:
De raad, wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform bijlage 1) vast te
stellen met een negatief resultaat van afgerond € 43.194,- netto contante
waarde per 17 december 2013.
2. Voor het negatieve resultaat van de grondexploitatie Winkelcentrum
Oosterboer een voorziening te treffen van € 43.194,- per 17 december 2013
en deze te dekken uit de algemeen vrij besteedbare reserve in 2014;
3. De jaarschijven 2014 t/m 2015 van de grondexploitatie
Winkelcentrum Oosterboer te autoriseren.
12.
. Budgetoverheveling 2013-2014
Toelichting:
De raad, wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. Een bedrag van € 50.000 ten behoeve van de sanering C. de Vos van
Jan V
(Peter)
15
Minuten
Peter
(Henk)
pagina 10
Steenwijklaan over te hevelen van 2013 naar 2014
2. Een bestemmingsreserve ‘budgetoverheveling 2013’ in te stellen
3. De begroting 2014 hierop aan te passen.
4. De financiële verordening als volgt te wijzigen:
I. In de tweede zin van artikel 5, lid 5 2wordt de
zinsnede: "vóór 1 januari van het volgende jaar" vervangen door de
zinsnede "uiterlijk begin januari van het volgende jaar".
II. De wijziging treedt in werking op de dag na publicatie.
10
minuten
(Peter
(Henk)
13.
Motie vreemd aan de orde van de dag – borgstelling
rekenkamer bij regionalisering
Toelichting:
In de motie roept GroenLinks het college op om de publieke verantwoording
bij regionalisering te borgen.
14.
Sluiting
Meppel, 17 januari 2014,
de burgemeester van Meppel
pagina 11

Vergelijkbare documenten