machtigingsformulier Mijn Energie Online in

Commentaren

Transcriptie

machtigingsformulier Mijn Energie Online in
Dit is een Addendum op de Leveringsovereenkomst [naam en nr]
door en tussen:
Essent Energie Verkoop Nederland B.V., statutair gevestigd ’s-Hertogenbosch, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer V.Lagerweij (de Leverancier);
en
[Gegevens klant],
statutair gevestigd te [Plaats],
te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer naam]
(de Afnemer).
Overwegingen:
1. Partijen zijn een Leveringsovereenkomst [naam en nr]
(de Leverings overeenkomst) aangegaan voor de Levering van
Elektriciteit of Gas].
2. De Leverancier biedt een online applicatie aan via www.essent.nl die de
Afnemer in inzicht biedt in contracten en aansluitingen (Mijn Energie Online)
en facturen (Energie Facturatie) De Afnemer wenst gebruik te maken van
Mijn Energie Online en de dienst Energie Facturatie en gaat akkoord met de
aanvulling op de Leveringsovereenkomst zoals overeengekomen in dit
Addendum.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel: Mijn Energie Online
Leverancier biedt Afnemer voor de duur van deze Leveringsovereenkomst
een gratis online omgeving: ‘Mijn Energie Online en Energie Facturatie’.
Hiervoor dient een Hoofdgebruiker te worden aangesteld waarvan de
gegevens hieronder ingevuld dienen te worden. Indien de door Afnemer
aangegeven persoon niet gelijk is aan de ondertekenaar, machtigt Afnemer
deze persoon als Hoofdgebruiker van Mijn Energie Online. Deze
Hoofdgebruiker kan alle aanwezige informatie inzien, gebruikers toevoegen
en verwijderen (gebruikersbeheer) en de omgeving beheren. Op het gebruik
van Mijn Energie Online en online diensten zijn altijd de Productvoorwaarden
Online van toepassing.
Naam:
_______________________________*
Telefoon:
_______________________________
E-mailadres:
_______________________________*
Dit addendum kunt u getekend retour sturen per fax op nummer of per post naar Essent Energie Verkoop BV, Postbus 689, 5201 AR ‘s-Hertogenbosch
Diensten
Mijn Energie Online bevat informatie over contracten, aansluitingen en
bedrijfsgegevens van Afnemer. Energie Facturatie biedt Afnemer inzicht in
facturen van Afnemer.
E-mail
Afnemer gaat akkoord met het ontvangen van product- en infomailings van
Essent Energie Verkoop Nederland BV. Indien Afnemer deze niet meer wenst
te ontvangen, kan Afnemer zich uitschrijven via de link in de desbetreffende email.
Naast bovengenoemde infomailing heeft Afnemer de mogelijkheid om emailings ontvangen. Kruis aan indien gewenst.
[]
Energie Update: Maandelijks aanbiedingen en informatie over
producten van Afnemer en de energiemarkt.
[]
Weekly Update: Wekelijks marktontwikkelingen, vooruitblik en visie van
Essent op de ontwikkelingen van de olie, elektriciteit en gas prijzen.
[]
Actiemail: Informatie over andere producten en diensten van
Leverancier en partners.
2. Algemeen
Dit is een Addendum op de Leveringsovereenkomst dat van kracht wordt vanaf de
datum van ondertekening van dit Addendum door de Afnemer. Door ondertekening
van dit Addendum gaat de Afnemer akkoord met de voorwaarden zoals hierboven
uiteengezet voor het gebruik van Mijn Energie Online en Energie Facturatie en
optioneel Energie Monitor.
Aldus overeengekomen en ondertekend
Te: ’s-Hertogenbosch
Te:
Datum:
Datum:
Leverancier:
Afnemer:
Naam: V. Lagerweij
Naam:
Functie: Manager Sales
Functie:
Handtekening:
Handtekening:
[Plaats]
[datum, jaar]
[Naam tekenbevoegde]
Dit addendum kunt u getekend retour sturen per fax op nummer of per post naar Essent Energie Verkoop BV, Postbus 689, 5201 AR ‘s-Hertogenbosch
[Functie]

Vergelijkbare documenten