schoolgids 2016-2017 definitief Don Bosco SO

Commentaren

Transcriptie

schoolgids 2016-2017 definitief Don Bosco SO
SCHOOLGIDS DON BOSCO
School voor ZMOK
Afdeling SO
Ponjaardruwe 31
6218 SJ Maastricht
tel.: 043-3467761
website: www.donboscoschool.eu
1
INHOUD
Voorwoord
1.
Het Schoolbestuur
2.
Profilering Don Bosco
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
De organisatie van het onderwijs
Algemene inleiding
Groepsindeling
Groepsgrootte
Groepsopzet
De activiteiten van de leerlingen
De vakken
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
De leerlingenzorg – Passend Onderwijs
Toelaatbaarheid en plaatsing
Het interdisciplinair overleg
De klassenconsultaties
Het leerlingvolgsysteem
Specifieke zorg
Schoolverlaters
Ambulante begeleiding
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
Personeel
Werkrooster
Vervangingsbeleid
Nascholingsbeleid
IPB cyclus
6.
6.1
6.2
Samenwerking ouders, leerlingen, school
Algemeen
De medezeggenschapsraad
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
De veilige school
Algemeen
De Gedragscode van MosaLira
De klachtenregeling
De contactpersoon
Medicijnverstrekking en medisch handelen
Schorsing en verwijdering
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
Jaarverantwoording
Uitstroom
Veiligheidsonderzoek
Inspectietoezicht
Verdere opbrengsten in 2015-2016
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Overige zaken
Hoofdluis
Schoolverzekering en eigen verantwoordelijkheid
Sponsoring en donaties
Foto’s en video-opnames
Vervoer
Belangrijke adressen
10. Regeling school- en vakantietijden
10.1 Schooltijden
10.2 Op tijd brengen en halen van kinderen
2
10.3
10.4
10.5
10.6
3
Activiteitenrooster
Verzoek om verlof
Zieke leerlingen en ziekmelden
Vakantierooster
Maastricht, juli 2016
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt onze schoolgids voor schooljaar 2016-2017, met als bijlage, zoals u van ons gewend bent,
een handige jaarkalender zodat u in één oogopslag de maandelijkse activiteiten bij de hand heeft. In
deze schoolgids treft u nuttige informatie aan over onze school. We hebben er, opnieuw, ons best
voor gedaan om er een kleurrijk geheel met veel foto’s van te maken.
De gids wordt jaarlijks aangepast aan de actuele situatie. Elk schooljaar ontvangt u een nieuw
exemplaar. Dit jaar wordt de kalender ook verspreid onder de leerlingen van de Jan Baptist school.
Hierdoor kan er soms voor een bepaalde activiteit twee verschillende namen ( dus jan Baptist of Don
Bosco) vermeld worden.
Deze schoolgids wordt verstrekt aan ouders, voogden en verzorgers van onze leerlingen via de
website www.donboscoschool.eu. Mocht u een gedrukt exemplaar wensen, dan kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter/pupil. De jaarkalender krijgt u uiteraard in
papiervorm.
U kunt op deze manier belangrijke informatie, indien nodig op elk gewenst moment nalezen.
Mocht u vragen hebben over deze schoolgids/jaarkalender of suggesties ter verbetering, dan kunt u
zich tot de schoolleiding wenden.
Wij wensen u veel leesplezier.
Team en directie
Don Boscoschool
4
Het schoolbestuur
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is opgericht in 2003 en gevestigd te
Maastricht. MosaLira is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, twee scholen
voor speciaal basisonderwijs, drie voorzieningen voor speciaal onderwijs en United World
College Maastricht (Primary). Op onze scholen werken circa 740 personeelsleden voor ruim
5.400 leerlingen. Het marktaandeel van MosaLira binnen het basisonderwijs in Maastricht is
bijna 67%. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het geven van basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van één of meer
richtingen en openbaar onderwijs in afzonderlijke scholen voor bijzonder onderscheidenlijk
openbaar onderwijs in Maastricht en omgeving. Daarnaast heeft MosaLira tevens ten doel het
verzorgen
van
kinderopvang-,
peuterspeelzaalen
overige
pedagogische
begeleidingsactiviteiten.
Missie
MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot
verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke
talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend.
Hoofddoelstelling
MosaLira streeft naar het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde
gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat.
MosaLira denkt dat haar hoofddoelstelling het meest effectief gerealiseerd kan worden door te werken
aan de hieronder genoemde drie strategische doelstellingen.
Visie
MosaLira heeft in haar toekomstvisie richting 2025 samen met het directeurenberaad en de
GMR de onderstaande richtinggevende uitgangspunten geformuleerd. Deze punten vormen de
stip op de horizon waar naartoe gewerkt wordt.
1.
De talentontwikkeling van kinderen wordt zoveel als mogelijk vormgegeven in een
inclusieve setting, waarbij alle beschikbare expertise en middelen worden ingezet om
kinderen passend en thuisnabij bij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte te kunnen
bedienen.
2.
Intensieve en professionele samenwerking op alle niveaus intern en extern is
noodzakelijk om de ambities en doelstellingen te realiseren.
3.
Het professionaliseringsbeleid is gericht op de continue ontwikkeling en
kwaliteitsverbetering van zowel de organisatie als ook individuele personeelsleden.
4.
Het personeelsbeleid, onder andere mobiliteit en scholing, is gericht op een
evenwichtige verdeling op basis van leeftijd, expertise en duurzame inzetbaarheid. 
5.
De omvang en organisatie van scholen en de stichting zijn passend bij een effectieve
en efficiënte inzet van middelen en de realisatie van de gestelde doelen en
maatschappelijke opdracht.
Identiteit
Het onderwijs binnen alle MosaLira scholen wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving
en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele, algemeen
bijzondere of openbare scholen.
MosaLira is een waarden gestuurde stichting. De sturende waarden van de stichting en haar scholen
geven richting aan het denken, voelen en handelen van alle betrokkenen, aan de wijze van besturen,
aan de inhouden en de vormen van leren, onderwijs en opvoeding en aan de relatie met de ouders en
andere opvoedingspartners en de samenleving.
5
Het College van Bestuur van MosaLira heeft een commissie ‘Onderwijs en Identiteit’ in het leven
geroepen die gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot levensbeschouwelijke zaken en
die de levensbeschouwelijke oriëntatie van het onderwijs op alle scholen van MosaLira stimuleert,
versterkt, begeleidt en ondersteunt. De commissie voert haar taak uit vanuit de aanname dat de
levensbeschouwelijke oriëntatie van de stichting en haar scholen de basis en de toetssteen vormt
voor een waarden gestuurde ontwikkeling.
Alle scholen van MosaLira formuleren de voor hen sturende waarden en beschrijven die in hun
schoolplannen en schoolgidsen. Ze geven daarbij aan op welke wijze zij zich verhouden tot
hun levensbeschouwelijke grondslag, het wat en hoe van hun onderwijs en opvoeding, het wat en hoe
van hun levensbeschouwelijke educatie en hoe zij de relatie vormgeven met ouders, andere
opvoedingspartners, kerkgenootschappen en de samenleving.
Dit geheel geeft een eigen kleur aan elke school, het bepaalt wie de school wil zijn, het geeft haar een
eigen gezicht, het bepaalt haar identiteit.
Voor onze school zijn de volgende waarden sturend in haar pedagogische en educatieve omgang met
kinderen en ouders en in de omgang met de samenleving :
1. een school waar mensen samenwerken
2. een school met een professionele cultuur
3. een school met zorg voor goed onderwijs
Wat deze keuze concreet betekent beschrijven wij in (hoofdstuk 2,
op pagina 7 en 8…..
Bestuur
De stichting kent 2 organen:
 Het College van Bestuur
 De Raad van Toezicht
Het College van Bestuur
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en
bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken
en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op
bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit
respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer
staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden
vastgelegd in het bestuur statuut.
Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:Dhr. T. van Mulken
Lid:Dhr. D. Huntjens
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de
algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het College van
Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
vastgelegd in het bestuur statuut. 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter Dhr. F. Groutars 
LidDhr. R. Wedler
LidDhr. F. Schneiders
LidMevr. M. Depondt
LidMevr. A. Boeijen
6
LidMevr. A. Christophe
Directeurenberaad
De directeuren van de scholen ressorterend onder de stichting vormen tezamen het
directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie.
De volgende scholen ressorteren onder het bevoegd gezag van MosaLira:
Bs. St. Aloysius
Bs. Amby
Bs. Anne Frank
Bs. de Vlinderboom
UWC Primary
Bs. John F. Kennedy
Bs. De Lètterdoes
Bs. Het Mozaïek
Bs. De Maasköpkes
Bs. Manjefiek
Bs. Montessori Binnenstad
Bs. St. Oda
Bs. Petrus en Paulus
Bs. St. Pieter
Bs. Scharn
Bs. ’t Spoor
Bs. Wyck
SBO De Opstap
SBO de Sprong
ZMLK Jan Baptist SO en VSO
Don Bosco SO en VSO diplomastroom
IvOO SO, VSO diplomastroom, VSO AD, JRK
Adresgegevens MosaLira
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Pastoor Habetsstraat 40a
6217 KM Maastricht
Tel. : 043-35 40 133
e-mail:[email protected]
website:www.mosalira.nl
1. Profilering Don Bosco
Giovanni Bosco (Castelnuovo Don Bosco, 16 augustus 1815 - Turijn, 31 januari 1888) was een
Italiaans priester. Hij werd geboren als zoon van een arme boer die met hard werken zijn kost
verdiende.
Op tienjarige leeftijd had hij in een droom ‘de jeugd’ als werkterrein gezien. Die droom is verschillende
keren teruggekeerd. De jeugdjaren van Don Bosco waren niet gemakkelijk. Toch kon hij in 1841 na
zijn studie priester worden.
Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen
in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergst
bereid. Don Bosco wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Het begon met een
ontmoeting met een ontmoedigde jongen. De jongen bracht na een goed gesprek vrienden mee. Zo
groeide een centrum waar de jongens terechtkonden.
Op aanraden van minister Rattazzi en Paus Pau IX stichtte hij de Salesianen van Don Bosco en de
Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Don Bosco voor jongeren wereldwijd.
Don Bosco in Maastricht wil een plek zijn waar leerlingen met gedragsproblemen zich thuis
kunnen voelen. Waar ze erkend worden. Waar het veilig is en waar ze in eigen tempo hun weg
naar de toekomst kunnen bewandelen, zonder afkeuring van anderen.
7
Vanuit deze visie zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:
Don Bosco wil bekend staan als:

een school met een eigen gezicht binnen en buiten onze omgeving;

een school, waar plaats en ruimte is voor alle gezindten;

een school, waar leerkrachten, leerlingen en ouders positief met elkaar omgaan;

een school, die kennis bijbrengt en die de emotionele en creatieve kanten van de leerlingen zo
breed mogelijk ontwikkelt; een school, waar structureel rekening gehouden wordt met de
verschillen, die er tussen leerlingen zijn;

een veilige omgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Don Bosco: een school waar mensen samen werken
Don Bosco wil goed onderwijs realiseren. Dat kan alleen als we als team open staan voor elkaar
vanuit een eerlijke en respectvolle houding. Respect voor de persoon is daarbij de basis, ondanks de
verschillen in ideeën, opvatting en kwaliteit. Daarnaast is er ook aandacht voor knelpunten, en vragen
van mensen. We erkennen ongelijkheid. We vinden het erg belangrijk, dat alle mensen binnen de
school mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.
We streven naar een professionele cultuur, een situatie, waarbij mensen:
 elkaar positief benaderen;
 elkaar ondersteunen en vertrouwen in elkaar hebben;
 hulp willen en kunnen vragen;
 ervaringen met elkaar delen;
 verantwoordelijkheidsgevoel tonen;
 zichzelf kunnen zijn;
 echt betrokken zijn bij anderen;
 initiatief nemen om dingen in positieve zin te veranderen;
 weten wat bij kinderen leeft en die kennis gebruiken in hun onderwijs;
 zich autonoom kunnen voelen binnen de gezamenlijke kaders;
 open staan voor levenslang leren en dit ook bij kinderen stimuleren;
 humor hebben, kunnen relativeren.
Wij willen veel van elkaar leren door collegiale consultaties, klassenbezoeken, maatjeswerk, het
bespreken van leerlingen samen met onze Commissie van Begeleiding (CvB). Daarbij gaat het niet
alleen om het probleem van het kind, maar ook om het leerkrachtgedrag. Wat kunnen anderen van mij
leren en wat wil ik graag van de ander leren?
Samenwerken vormt niet alleen voor de schoolcultuur een belangrijk uitgangspunt, maar tevens voor
het onderwijs in de klas. Kinderen leren samenwerken, met elkaar communiceren, rekening houden
met elkaars sterke en zwakke punten, wederzijds respect voor elkaar.
Onze visie op burgerschap en integratie is afgeleid van onze visie op onderwijs:
Don Bosco is zich bewust van het feit dat onderwijs een specifieke rol speelt binnen de samenleving
omdat er mensen met verschillende leefstijlen en achtergronden met elkaar werken en samenleven.
Wij bieden daarom gelijke kansen aan leerlingen uit ongelijke sociale en culturele milieus. Wij
benaderen bij Don Bosco alle aanwezigen met respect. Wij staan geen enkele discriminatie toe op
grond van andere geloofsovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of welke andere gronden
dan ook. Wij geloven erin dat onze leerlingen zich dienen te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die
kunnen participeren binnen de maatschappij en hiertoe hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Verder is de inrichting van ons onderwijs en begeleiding erop gericht leerlingen te laten kennismaken
met en kennis laten hebben van verschillende culturen en achtergronden van leeftijdsgenoten. (b.v.
tijdens kooklessen of een bezoek aan de moskee).
We houden oog voor risico’s. We stemmen ons aanbod af op ongewenste opvattingen, houding en
gedrag van leerlingen. Deze zaken zijn expliciet beschreven in ons schoolveiligheidsplan. Op die
manier hopen we intolerantie en discriminatie te voorkomen en uit te gaan van de zeven
basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
Wij bieden leerlingen tijdens ons onderwijsprogramma politieke, sociale en communicatieve
vaardigheden. Ze dienen deel te nemen aan het verbeteren van de omgeving. Zowel op als buiten
school. Hiervoor dienen ze te beschikken over inzicht in eigen handelen maar vooral vertrouwen in
8
eigen kunnen. Ze dienen zich bewust te worden van de wisselwerking tussen hun eigen
persoonlijkheid en de reactie van de omgeving. Conflicthantering speelt binnen onze onderwijsmuren
een grote rol. We leren hen omgaan met kritiek, oplossen van problemen, omgaan met andere
mensen maar vooral het respecteren van verschillen.
Bij het uitdragen van deze waarden is de rol van leraar en onderwijsassistent essentieel. Zij vervullen
een voorbeeldfunctie. Burgerschap begint in de klas. Bij leerlingen die actief betrokken zijn bij de
lessen, die meer verantwoordelijkheid leren dragen voor de opbrengsten van hun eigen leerproces en
resultaat. De begeleiding tijdens het kind contactuur (kind gesprek) sluit hier uitstekend bij aan.
Don Bosco: de zorg voor goed onderwijs
Als school voor speciaal onderwijs hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor alle leerlingen.
Elke leerling vraagt om een andere benadering. We proberen ons onderwijs voortdurend te
ontwikkelen door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en met elkaar in gesprek te
blijven.
We willen dat alle leerlingen die onze school bezoeken, met plezier komen. We willen dat ze zich
veilig voelen, dat ze lekker in hun vel zitten. We richten ons niet alleen op cognitieve resultaten maar
ook op creativiteit: hoe gaan we met elkaar om, hoe kunnen we met elkaar lachen en genieten.
We streven ernaar om onderwijs te verzorgen waarbij elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.
Let wel…we geven geen individueel onderwijs maar kijken wel naar, en houden rekening met de
verschillende onderwijsbehoeften die leerlingen hebben. Leer het kind kennen met al zijn
mogelijkheden en onmogelijkheden.
Wij willen dat uw kind bij het verlaten van onze afdeling SO:
 gebruik kan maken van de vaardigheden lezen, schrijven, rekenen, taal en een brede algemene
kennis heeft.
 indien mogelijk, terug kan schakelen naar het regulier onderwijs.
 kennis heeft van de wereld om zich heen;
 zich creatief kan uitdrukken;
 deel kan nemen aan het sociale verkeer en kan omgaan met de eigen emoties en die van anderen.
 optimaal gebruik kan maken van zijn eigen talenten
 oog heeft voor leerlingen met een andere onderwijsbehoefte en kan samenwerken met deze
andere doelgroepen
3.
De organisatie van het onderwijs
3.1
Algemene inleiding
We vinden het belangrijk dat elke leerling zichzelf kan zijn. Een leerling kan pas tot ontwikkeling
komen als er aandacht wordt besteed aan de omgeving waarin hij zich dient te ontwikkelen. Ons
onderwijs richt zich op de individuele ontwikkeling van de leerling waarbij deze de ruimte krijgt om zelf
te ontdekken. Hij wordt actief betrokken bij het opstellen van zijn eigen ontwikkelingsperspectief (
OPP) waarbij zijn uitstroomprofiel centraal staat. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat deze
leerlingen vaak in conflict leven met hun omgeving en zij zodoende vaak niet in staat zijn om binnen
een reguliere school hun onderwijsdoelen te realiseren. Ze zijn vaak weinig effectief in het aangaan
van relaties. Ze hebben weinig zelfvertrouwen maar eveneens weinig vertrouwen in de ander. School
dient hen daarbij een veilig kader te bieden waarin de leerling langzaam leert om te vertrouwen, te
groeien en te durven vertrouwen op zijn eigen kunnen. Als dit gerealiseerd is kan het
onderwijsleerproces zich weer richten op het realiseren van onderwijsdoelen. Hun intelligentie wijkt
immers meestal niet of nauwelijks af van leerlingen van reguliere scholen. Hun motivatie voor leren
kan mede door de negatieve ervaringen op andere scholen laag zijn. Ze beginnen op Don Bosco niet
zelden met een leerachterstand.
Het onderwijs wordt daarom afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Er wordt
rekening gehouden met eventuele specifieke leerstoornissen. Daarbij wordt gekeken naar individuele
mogelijkheden. Wij stemmen ons lesaanbod daarop af. In sommige groepen werken leerlingen al met
individuele dag-/weekplannen. In de toekomst willen wij dit voor alle leerlingen realiseren.
Er vindt registratie plaats van de voortgang en zoals op elke reguliere basisschool worden bij ons de
CITO toetsen afgenomen. Door de didactische lijn van het reguliere onderwijs te volgen wordt de
9
(tussentijdse) overstap naar de reguliere school, of aan het einde van groep 8 voor de leerlingen
gemakkelijk gemaakt.
Om de leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen vertonen de leerkrachten en overige medewerkers
op school voorbeeldgedrag. Gewenst gedrag wordt door de leerkracht benoemd. We hebben vooral
oog voor de positieve ontwikkeling bij leerlingen. Situaties worden in stukjes gehakt en het gewenst
gedrag per onderdeel benoemd. Hierbij horen duidelijke regels en afspraken. Storend gedrag wordt
niet getolereerd. Uiteraard kunnen wij als school dit handhaven van regels en afspraken niet alleen,
maar zijn wij in hoge mate afhankelijk van de ondersteuning van ons beleid door ouders en partners.
De methode Taakspel ondersteunt de leerlingen in elke groep hierbij. Vanaf vorig schooljaar is
Taakspel ook ingezet tijdens het speelkwartier.
3.2
Groepsindeling
Onze SO afdeling kent op dit ogenblik 3 klassen
Alle klassen hebben een leerkracht en waar noodzakelijk een onderwijsassistente. Zoals u in ons
weekrooster kunt zien werken wij in alle groepen zoveel mogelijk met een vaste leerkracht omdat dit
voor onze doelgroep het beste werkt. Wij hebben een aparte leerkracht voor het vak muziek.
Klassen
Klas 1: niveau groep 5/7 regulier basisonderwijs door Juf Vera
Klas 2: niveau groep 6 regulier basisonderwijs door meester Nils
Klas 3: niveau groep 8 regulier basisonderwijs door Juf Angie
Groepen: 3 – 4 - 5 – 6 – 7 - 8
Leerlingen van 6 tot en met 12 jaar.
1.3 Groepsgrootte
De groepsgrootte binnen de SO afdeling varieert tussen 12 en 16 leerlingen. Grotere aantallen
proberen we te vermijden, hoewel dat tussentijds binnen het schooljaar niet altijd mogelijk is omdat wij
ernaar streven leerlingen op het juiste niveau in te laten stromen. Zo kan het dus voorkomen dat er
(tijdelijk) van de aantallen afgeweken wordt.
1.4 Groepsopzet
In iedere groep wordt zowel individueel, klassikaal als groepsdoorbrekend gewerkt. Afhankelijk van
schoolse vaardigheden en het ontwikkelingsniveau van ieder kind, vindt zowel individuele als
klassikale begeleiding plaats. Om beter aan te sluiten bij de didactische mogelijkheden van de
leerling, wordt elke ochtend tijdens de taal- en/ of rekenlessen groepsdoorbrekend en in
niveaugroepen gewerkt. De leerling volgt de leerlijn (arrangement) die voor hem in het groepsplan is
opgesteld. Het geheel is terug te vinden binnen het OPP van de leerling.
10
3.5
De activiteiten van de leerlingen
De activiteiten van de leerlingen zijn gebonden aan de ontwikkelingsmogelijkheden en
ontplooiingskansen. Op deze wijze probeert de school een zo breed mogelijke benadering te kiezen
vanuit de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen, lezen, schrijven, sociale redzaamheid en
wereldoriëntatie. Er wordt in dit kader gewerkt vanuit de reguliere methodes, kring- en
klassengesprekken, dramatische expressie, klassikale en individuele begeleiding.
Alle leerlingen krijgen minimaal twee keer per week bewegingsonderwijs.
Dit gebeurt door de eigen leerkracht. Alle leerkrachten op onze school zijn bevoegd tot het geven van
gymlessen. Onze laatste twee leerkrachten hebben afgelopen schooljaar hun gymbevoegdheid
gehaald. Zo komen we optimaal mogelijk tegemoet aan de bewegingsdrang van de leerlingen.Dit
schooljaar worden de lessen voornamelijk gegeven door Meester Nils en Juf Angie. Ook tijdens de
pauzes worden er veel gerichte spelactiviteiten ondernomen ( voetbal, trefbal etc) om de conflicten die
ontstaan tijdens de vrije momenten zoveel als mogelijk in te dammen.
Onze activiteiten zijn niet alleen gericht op taal, rekenen en lezen. Handenarbeid, tekenen en
muzikale vorming dragen bij tot een speelse ontwikkeling van de eigen creativiteit van de kinderen.
Door te tekenen, schilderen, handvaardigheid (knutselen) en andere vormen van beeldend bezig zijn
laat het kind zien hoe het zijn wereld ervaart.
Op muzikaal gebied besteden wij aandacht aan muziek maken met elkaar, muziekbeleving en
beweging op muziek. Dit vindt men terug in het uitvoeren van playback shows, zingen van liedjes,
alledaagse activiteiten en feesten en workshops (carnaval, kerstviering etc.).
Ook wordt aandacht besteed aan levensbeschouwelijke zaken tijdens het weekendgesprek op
maandagochtend, maar ook bij de ontwikkeling van andere vaardigheden zullen ‘religieuze’ zaken aan
de orde komen.
‘Religieus’ is niet het weet hebben van godsdienstige zaken, maar meer een manier van leven,
waaruit blijkt dat immateriële aspecten voor ons erg belangrijk zijn in onze toch wel materieel
ingestelde wereld. Waarden en normen worden niet aangepraat of opgelegd, maar ze worden, hopen
wij, in gesprekken doordacht ervaren en gaan de houding van de kinderen mede bepalen.
1.5 De vakken
In onze school volgen we het reguliere basisschool programma in de klassen 1, 2, en 3.
Lezen/taal/schrijven
Op school beginnen de leerlingen met leren lezen in klas 1.
We werken met de methode Veilig Leren Lezen.
In klas 2, 3 en 4 wordt gewerkt met de methode Taalactief die recentelijk is vernieuwd.
Lezen vinden wij zeer belangrijk op school. We geven technisch lezen: het dagelijks hardop lezen in
groepjes. In de leeshoek wordt de leesbeleving en het leesplezier van de kinderen ontwikkeld d.m.v.
prentenboeken en voorleesboeken. Kinderen lezen in de klas dagelijks zelfstandig in zelf gekozen
boekjes.
Dit schooljaar starten we met de uitbreiding van de nieuwe methode Begrijpend Lezen. Begrijpend
lezen is belangrijk voor alle schoolse vakken. Deze methode wordt aangeboden via het Smartboard
en biedt veel mogelijkheden tot verwerking.
Ook dit jaar zal de schoolbieb optimaal gebruikt worden. Ze is voorzien van aantrekkelijke boeken
en wordt elk leerjaar weer uitgebreid. Door middel van een professioneel uitleensysteem, zodat
controle en onderhoud mogelijk is, willen we leerlingen activeren om nog meer te lezen en zodoende
plezier te gaan beleven aan lezen. Een ouder is wekelijks betrokken bij de uitgifte van de boeken en
het op orde houden van het systeem.
Ons vernieuwd ICT systeem biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf via trefwoorden de bijbehorende
boeken in de bieb te zoeken. Zodoende kunnen zij zelfstandig werkstukken maken of zaken waarin zij
interesse hebben zelf opzoeken.
De school besteedt veel aandacht aan het leren schrijven, middels de methode ‘Handschrift’. Ook al
leven wij in een digitale wereld en wordt het tekstverwerken via de computer steeds belangrijker,
het hebben van een goed handschrift vinden wij een must.
Leerlingen met leesproblemen of dyslexie
11
Binnen de SO afdeling van de Don Bosco is er een eigen protocol Leesproblemen en Dyslexie, dat
gebaseerd is op de protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor de groepen 3, 4, 5-8 van
Expertisecentrum Nederlands. In dit protocol worden zowel pedagogische als didactische richtlijnen
gegeven om op school de kwaliteit en zorgen rondom lees- en spellingonderwijs en lees- en
spellingproblemen vorm te geven. In het protocol staat beschreven op welke manier goed lees- en
spellingonderwijs vormgegeven moet worden op zorgniveau 1 (in klassenverband), zorgniveau 2
(extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht) en zorgniveau 3 (specifieke interventies
uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school). Zorgniveau 4 bestaat uit
diagnostiek en/of behandeling in een zorginstituut buiten school.
Er wordt aandacht besteed aan het voorkomen of beperken van problemen op lees- en
spellinggebied, het toetsen en observeren van leerlingen en de begeleiding, de interventies en de
ondersteuning die de leerkrachten kunnen bieden.
Bij leerlingen met een dyslexieverklaring wordt ICT-hulpmiddel Kurzweil ingezet. Kurzweil biedt
leerlingen met dyslexie goede ondersteuning bij technisch- en begrijpend lezen, spellen en strategisch
schrijven. Ook dit jaar vermelden wij in het OPP van leerlingen of er extra ondersteuning is via
Kurzweil. Zorgniveau drie wordt voor alle klassen verzorgd door Juf Vera.
Rekenen
Rekenen wordt groepsdoorbrekend aangeboden op onze school. Dit betekent dat elke leerling rekent
op het niveau dat bij hem past waardoor zijn ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk zijn.
De nieuwe methode Rekenzeker is ingevoerd en er worden in de loop van komend schooljaar de ICT
mogelijkheden voor leerlingen verder uitgebreid.
Wereldoriëntatie
We geven op onze school aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Hierbij maken we gebruik
van de methodes ‘De blauwe Planeet’ en ‘Speurtocht’. Bij deze vakken worden leerlingen
gestimuleerd zelf op ontdekking te gaan via het internet of door gebruik te maken van de
naslagwerken in de bieb. Verder maken we gebruik van School tv programma’s zoals TV
Weekjournaal of Jeugdjournaal.
Engels
Ook dit schooljaar krijgen de kinderen in groep 5, 6, 7 en 8 wekelijks het vak Engels. Hiervoor
gebruiken we de methode: The Team.
Verkeer
De leerling neemt via de school, thuis- en recreatieve situatie deel aan het verkeer.
We werken met materiaal dat ontwikkeld is door Veilig Verkeer Nederland. Belangrijk is dat de
leerlingen leren, dat veiligheid centraal staat bij deelname aan het verkeer. Leerlingen moeten ook de
basisregels van het verkeer kennen. Deze zijn opgenomen binnen ons lesprogramma.
Spelontwikkeling
In spelsituaties leren de leerlingen met elkaar omgaan. Voor onze leerlingen is dit heel belangrijk,
omdat het voor velen niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar kunnen spelen. Ook is het vaak
moeilijk om te leren dat je tijdens een spel kunt verliezen. De nadruk ligt op het spelen met elkaar.
Vooral in de lagere klassen werken we veel met speelmaatjes. Dit betekent dat de leerlingen in de
pauzes buiten samen met een klasgenoot een spel gaan spelen. De leerkracht leert de kinderen hoe
ze een spel samen kunnen kiezen en hoe ze een probleem dat tijdens het spelen ontstaat kunnen
oplossen. Door alle surveillanten wordt Taakspel voor het buitenspelen gehanteerd.
In de lente- en zomermaanden wordt er op ons grasveld tijdens de pauzes driftig gevoetbald onder
leiding van een leerkracht. Deze teams spelen jaarlijks een toernooi tegen de Zonnewijzer uit Heerlen
en de Xaveriusschool uit Sittard voor een heuse wisselbeker.
Verder doen wij dit schooljaar wederom mee aan het programma Lekker Fit zoals is uitgezet door
MosaLira. Volg vooral onze ontwikkeling op de website.
Handenarbeid, Tekenen, Muziek
Op onze school wordt aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van de leerlingen in de lessen
handvaardigheid, tekenen en muziek. Er wordt gewerkt met de methode ‘Handvaardig’ en
‘Tekenvaardig’. De werkwijze en leerstof sluiten vaak aan bij thema's zoals jaargetijden, Kerst, Pasen,
12
pesten, vakanties.
Muziekonderwijs is specialistenwerk. Om onze leerlingen optimaal te laten profiteren van het vak
muziek zal een muziekdocent van Kumulus de muzieklessen verzorgen.
Bewegingsonderwijs
In het SO zijn de lessen in klas 1 vooral gericht op het aanleren van de grondvormen van bewegen
(o.a. klimmen, balanceren, springen, werpen en vangen). In klas 2, 3 en 4 worden deze vormen verder
uitgebreid. Daarnaast worden ook teamsporten aangeboden (voetbal, trefbal, hockey) waarbij de
nadruk ligt op het samen spelen en fair-play. Verder nemen de leerlingen deel aan activiteiten
verzorgd door de spelers van MVV.
Wat is nodig voor de lessen bewegingsonderwijs:
 Korte broek - T-shirt;
 Gymschoenen (GEEN zwarte zolen);
 Eventueel handdoek.
Na de lessen wordt er alleen gedoucht door de kinderen van klas 4, daarvoor is nodig:
 Handdoek;
 Schoon ondergoed;
 Schone sokken;
 Shampoo, douche gel.
 Deodorant
De lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door de eigen, bevoegde leerkrachten.
Maatschappelijke Betrokkenheid
De leerkrachten besteden tijdens het thematisch werken aandacht aan de levensbeschouwelijke en
actuele maatschappelijke thema’s, ervaringen, normen en waarden. Centraal hierbij staat het
ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen voor onze samenleving. Dagelijks
wordt er in het onderwijsaanbod aandacht besteed aan actuele zaken binnen en rond de school.
Gezonde school
Er wordt op school veel aandacht besteed aan gezond leven en gezonde voeding. We nemen jaarlijks
deel aan het programma Schoolgruiten en er wordt meegedaan aan het schoolontbijt als afsluiting van
een hele week school brede lessen over gezonde voeding. De GGD is onze ketenpartner in het
convenant Veilige en Gezonde School.
Computers/Internetgebruik
Alle leerlingen maken gebruik van onze computers als ondersteuning bij de diverse methoden. Deze
mogelijkheden worden steeds verder uitgebreid. De mogelijkheden zijn in de klas aanwezig of in het
computerlokaal. Computers worden in alle klassen gebruikt en leerlingen vanaf groep 5 kunnen
gebruik maken van internet. Uiteraard hebben wij spelregels opgesteld om veilig internetverkeer te
waarborgen. Vanaf komend schooljaar gaan wij op beperkte schaal aan de slag met tablets.
Waarom internet?
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van hun kennis of als aanvulling op het onderwijs:
om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te
kunnen raadplegen. Internet is niet meer weg te denken binnen het huidig onderwijssysteem. De
software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of
alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en
leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via internet benaderd
worden.
Afspraken
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt:
We hanteren hierbij als leidraad het mediaprotocol voor leerlingen zoals dat door MosaLira is
opgesteld.
13
Gedragsafspraken

Geef nooit zonder toestemming van de leraar persoonlijke informatie door op internet, zoals
namen, adressen en telefoonnummers.

Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor jij je niet prettig voelt of waarvan
je weet dat dit niet hoort. Houd je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke
informatie tegenkomt;

Leg nooit zonder toestemming van je leraar verdere contacten met iemand.

Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je
leraar;

Beantwoord nooit e-mail waarbij jij je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet
dat dit niet hoort. Houd je aan de afspraken dan is het niet jouw schuld als je zulke berichten
krijgt;

Verstuur ook zelf dergelijke e-mail niet;

Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen, en

Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, raken hun e-mailadres kwijt.
2.
De Leerlingenzorg- Passend Onderwijs
Passend primair onderwijs in Zuid Limburg
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2014-2015 de opdracht om
voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling
te geven aan de zorgplicht.
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling.
Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm:
hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met
ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare
middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het
samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
Regio Westelijke Mijnstreek:
Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
Regio Heerlen eo:
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal.
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als
uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website:
www.passendonderwijszuid.nl
Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende
plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk
onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid
Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen
de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Ondersteuningscontinuüm
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus:
 Ondersteuningsniveau 1:
Onderwijs in de groep
14




Ondersteuningsniveau 2:
Ondersteuningsniveau 3:
Ondersteuningsniveau 4:
Ondersteuningsniveau 5:
Ondersteuning in de groep
Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuning op school met externe specialisten
Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra
ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met
4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra
ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die
zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft
een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het
schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school.
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan
bij de school van voorkeur, dit mag ook een SO of SBO school zijn. De verantwoordelijkheid voor tijdig
plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het
samenwerkingsverband. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op
de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het
primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse
voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke
ondersteuning) het kind nodig heeft. Als een leerling wijzigt van basisschool wordt voor de warme
overdracht een overplaatsingsformulier gebruikt.
Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband.
Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor aanmelding. Deze aanmeldformulieren
staan altijd op de website van de school. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor,
waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen.
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze
periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan
plaatsen binnen de basisondersteuning, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende
onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal
(basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van
ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs
nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een
leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het
beleid en de procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor
wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. Meer informatie
over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terug vinden op de website
www.passendonderwijszuid.nl
Contactinformatie
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres:
Eloystraat 1a
6166 XM Geleen
Directeur:
Tiny Meijers-Troquet
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
[email protected]
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres:
Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:
Doreen Kersemakers
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
[email protected]
15
Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken
Adres:
Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:
Doreen Kersemakers
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
[email protected]
4.2
Het interdisciplinair overleg
Wij werken cyclisch bij leerlingbesprekingen. Deze cyclus voorziet erin dat de CvB tijdens de
Voortgangs Controle Bespreking (VCB) de regie kan voeren over de ontwikkeling van de leerlingen
(OPP) en dat ouders en leerlingen in voldoende mate bij het Ontwikkelings Perspectief en
handelingsplannen betrokken zijn. Bij de evaluatiebesprekingen stelt de CvB het
ontwikkelingsperspectief en daarmee het toekomstperspectief centraal en betrekt zij een analyse van
factoren, die aan het al of niet bereiken van de doelen ten grondslag liggen. Dit zijn kind kenmerken
maar ook aspecten van het onderwijsleerproces zoals leerstofaanbod en (ortho) didactisch en/of
(ortho) pedagogisch handelen.
De uitkomsten van de analyses is terug te vinden binnen het Ontwikkelings Perspectief formulier dat
onderdeel uit maakt van het leerlingvolgsysteem Schooldatabeheer. Vanaf januari 2017 streven wij
ernaar dat u zelf vanuit thuis de ontwikkeling van uw kind kunt volgen via ons leerlingvolgsysteem
(SDB). Ook zal het huiswerk dat uw kind meekrijgt vanaf komend schooljaar ( na de herfstvakantie)
door u te raadplegen zijn in Schooldatabeheer.
4.3
De klassenconsultaties
Gedurende het schooljaar vinden er door directie, de intern begeleider en/of psycholoog
klassenconsultaties plaats aan de hand van Kijkwijzers van Cadenza.
Voorafgaande aan deze klassenconsultaties krijgen leerkrachten een formulier waarop wordt
aangegeven waar specifiek naar gekeken zal worden. De klassenconsultaties duren meestal een
dagdeel. Na afloop van deze werkdag zal met betrokkenen de klassenconsultatie geëvalueerd worden
en eventuele vervolgafspraken worden gemaakt. Indien noodzakelijk maken wij gebruik van Video
Interactie waarbij de situatie binnen de klas op video gezet wordt. Naderhand wordt het
geobserveerde doorgesproken en voorzien van verbeteracties. Op die manier leren wij van en met
elkaar. Afgelopen jaar zijn wij door een extern bureau geaudit. De uitkomsten van deze audit hebben
wij geanalyseerd en in een twee jaren ontwikkelplan weggeschreven. Wij zijn voortvarend van start
gegaan met de uitvoering van het eerste deel van het ontwikkelplan. Ook dit jaar maakt het
ontwikkelplan een substantieel deel uit van ons jaarplan.
4.4
Het leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem is de wijze waarop leerlingen worden getoetst en de middelen die worden
gebruikt om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen.
De vorderingen van de leerlingen van de klassen 1 tot en met 3, wordt op twee manieren bijgehouden.
Door de resultaten van methodegebonden toetsen en observaties te registreren en door het gebruik
van landelijk genormeerde toetsen (Cito).
Het gebruik van landelijk genormeerde toetsen geeft de mogelijkheid om de prestaties van de
leerlingen in de toekomst met de landelijke resultaten te vergelijken.
Met behulp van het leerlingvolgsysteem kan de voortgang van elk kind op deze wijze precies en
systematisch worden bijgehouden. Het onderwijs kan op deze wijze zo goed mogelijk worden
afgestemd op de leerlingen.
De intern begeleider coördineert de uitvoering van methodische toetsen, de registratie van deze en de
toetsen van het leerlingvolgsysteem. Voor een optimale begeleiding van de leerlingen is het van
belang om steeds een overzicht te hebben van de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen.
Daarom worden de gegevens, die de basis vormen voor de regelmatig te houden leerlingbespreking,
16
centraal door de intern begeleider verzameld. De intern begeleider trekt met het team conclusies over
het te voeren beleid voor zorgverbreding. Er wordt hierbij op een planmatige wijze gekeken naar
gegevens op school-, groeps- en individueel niveau (tijdens de VCB’s). In de groepsplannen en/of
individuele handelingsplannen staat per groep of per leerling vermeld hoe er gewerkt wordt in situaties
waarin sprake is van een opvallende en/of afwijkende ontwikkeling op didactisch en/of pedagogisch
gebied.
De school werkt de laatste jaren aan veranderingen die het systeem van leerlingenzorg sterker
dienstbaar moeten maken aan het realiseren en bepalen van opbrengsten.
Verbetertrajecten hebben onder andere geleid tot de implementatie van CED leerlijnen en gebruik van
een digitaal leerlingvolgsysteem (Schooldatabeheer). De commissie van de begeleiding (CvB) heeft
voor alle leerlingen het OPP (ontwikkelingsperspectief) met bijbehorend uitstroomprofiel geformuleerd.
Deze zijn gekoppeld aan de leerroutes. Binnen de klassen wordt er gewerkt met arrangementen per
vakgebied. Omdat wij ouders graag goed over deze werkwijze willen informeren zal de leerkracht aan
het begin van elk schooljaar een algemene infoavond voor ouders verzorgen. Hier kunt u bekijken met
welke methoden er dat schooljaar gewerkt wordt. Voor specifieke vragen over uw eigen zoon/dochter
verwijzen wij u naar het huisbezoek van de leerkracht of het 10- minuten gesprek. Huisbezoeken
vinden in principe plaats voor de herfstvakantie.
Uiteraard is het altijd mogelijk om een afspraak met elke leerkracht na schooltijd in te plannen. U kunt
uw vragen ook per mail aan de leerkracht stellen.
Ook voor scholen geldt, bent u tevreden vertel het anderen, hebt u verbeterpunten vertel het ons!
4.5
Specifieke zorg
Iedere leerling op onze school krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft. Wanneer er problemen zijn, wordt
er extra aandacht aan besteed. De groepsleerkracht doet samen met de intern begeleider en
psychologe een onderzoek. Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en verrichten van
observaties in de groep.
Soms is het van belang de commissie van begeleiding van de school in te schakelen als uitgebreider
onderzoek noodzakelijk is. Ook zij werken dan met testen, observaties en vragenlijsten. Voordat een
dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt altijd eerst met de ouders over de problemen gesproken. De
leerkracht, CvB of de directeur legt dan het contact naar de ouders voor een bespreking. In gevallen
waar dat noodzakelijk is wordt met uw toestemming de hulp van buitenaf geraadpleegd.
4.6
Schoolverlaters
Als de leerlingen de leeftijd bereiken van 12 jaar dan worden zij op Don Bosco schoolverlater.
Dit betekent dat zij deelnemen aan de landelijke eindtoets CITO. Verder wordt de Entreetoets
afgenomen bij leerlingen van groep 7.
Naast de CITO eindtoets neemt de psychologe een onderzoek af bij de schoolverlaters.
Dit onderzoek bestaat uit een individuele IQ test, een klassikale IQ test en het invullen van enkele
schoolvragenlijsten door de leerlingen. Ook observeert de psychologe elke leerling in de klas. Vanuit
dit onderzoek stelt zij (samen met de CvB) een voorlopig schooladvies op.
Het uiteindelijke advies wordt opgesteld aan de hand van de uitslag van de Cito eindtoets en het
voorlopige advies van de psychologe. Deze uitslagen worden beide besproken met de ouders. Samen
wordt gekeken naar de mogelijkheden van het vervolgonderwijs. Ook geven wij de leerling een
schooladvies dat volgens Don Bosco het best past bij de leerling. Uiteraard staat het ouders vrij van
dit advies af te wijken. De resultaten van de uitstroom van afgelopen jaar vindt u op pagina 20 van
deze gids en op onze website: www.donboscoschool.eu
4
Personeel
Het definitieve werkrooster van de individuele leerkrachten zullen wij voor het begin van het nieuwe
schooljaar op onze website plaatsen. Uiteraard hoort u tijdens het laatste rapportgesprek van de
leerkracht bij welke meester of juffrouw uw zoon/dochter volgend jaar zal zitten. Zoals het er nu uitziet
is de indeling als volgt:
Overzicht namen leerkrachten en onderwijsassistenten schooljaar 2016-2017
Groep 5/7 Vera Jacobs
17
de onderwijsassistentes van de Jan Baptist en de Don
Bosco worden ingezet waar nodig en/of noodzakelijk
Groep 6 Nils a Campo
Groep 8 Angie Urlings
5.2
Vervangingsbeleid
Tijden veranderen, dus ook de werktijden van ons personeel. Het is in veel gevallen niet meer zo dat
een leraar of onderwijsassistente altijd vijf dagen werkt en de enige leerkracht of ondersteuner van
een groep is. Velen werken parttime. Verschillende groepen hebben dus meerdere personen voor de
klas. We proberen het zo te regelen dat zij elkaar vervangen of aanvullen bij ziekte, zodat er niet
teveel leerkrachten in de groep komen. Dit lukt niet altijd; zeker niet als iemand voor langere tijd ziek
wordt. Mocht de vervanging langer gaan duren, dan roept de school een (vaste) vervanger op via de
vervangerspool van MosaLira. Door de moeilijke doelgroep is het soms lastig een vervanger te vinden.
Wij doen er echter alles aan om geen leerlingen naar huis te sturen.
5.3
Nascholingsbeleid
Het onderwijs is voortdurend in beweging. We volgen de nieuwste ontwikkelingen binnen het
onderwijs. Het personeel neemt met regelmaat deel aan nascholing. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit
cursussen over de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen (gedragsstoornissen en
autisme), de ontwikkeling van ons SDB, het leerlingvolgsysteem, een cursus m.b.t. agressieregulatie
en conflicthantering of andere binnen het persoonlijk ontwikkelingsplan beschreven specialisaties.
Daarnaast hebben veel leerkrachten de opleiding speciaal onderwijs afgerond. Een speerpunt van
beleid is opbrengstgericht werken, waaronder de implementatie van de CED leerlijnen en de
invoering van Taakspel. Ook het ICT onderwijs zal bovenaan de agenda staan. De leerkrachten zullen
allen geschoold worden middels E learning in de 21 Century Skills voor leerlingen zodat zij van de
nieuwste ontwikkelingen op de hoogte zijn en er binnen hun lessen gebruik van kunnen maken.
5.4
IPB cyclus
Binnen MosaLira is gekozen voor een driejarige IPB cyclus. Het eerste jaar vindt er een POP
(persoonlijk ontwikkelingsplan) gesprek plaats, in het tweede jaar een zogenaamd voortgangsgesprek
en het derde jaar een beoordelingsgesprek. De voortgangsgesprekken ( aan de hand van de
Kijkwijzers van Cadenza) hebben gedurende het afgelopen schooljaar plaatsgevonden. Dit schooljaar
staat het beoordelingsgesprek op het programma.
6. Samenwerking ouders, leerlingen, school
6.1.
Algemeen
De school vindt betrokkenheid van de ouders bij de school van groot belang. Het is absoluut
noodzakelijk dat met het oog op de ontwikkeling van onze leerlingen, ouders en school korte lijnen
onderhouden. Wij kunnen het niet zonder uw hulp. We zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding
en de ontwikkeling van onze leerlingen. We maken samen afspraken en houden ons daaraan.
Incidentele mededelingen over o.a. feesten, kamp, vakanties, vrije dagen, wijzigingen bij medewerkers
e.d. worden via informatiebriefjes aan de leerlingen meegegeven. Veel kinderen hebben een schriftje
waarin dingen geschreven worden die voor school of thuis belangrijk zijn. Gebeurtenissen zowel in
school als thuis worden hierin vermeld, zodat er een gesprek over deze dingen kan plaatsvinden. Ook
kunt u inloggen op onze (beschermde) Facebook pagina waar u leuke foto’s kunt vinden over deze
gebeurtenissen.
Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders.
Vanuit het interdisciplinair overleg en de voortgangscontrolebespreking worden met ouders en de
leerling tijdens deze gesprekken de doelstellingen voor de volgende periode vastgesteld.
Ook maakt de leerkracht kennis met de omgeving van de leerling tijdens het huisbezoek.
Het schoolteam staat altijd open voor wensen en aanbevelingen van de ouders t.a.v. contact ouders
met school. Hebt u iets mede te delen of wilt u contact met de leerkracht van uw kind, dan kunt u het
18
beste bellen voor of na school of tijdens de pauzes. Ook kunt u gebruik maken van het e-mail adres
van de leerkracht.
Het uitgangspunt van school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders
zoveel mogelijk gezamenlijk de oudergesprekken bezoeken. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is,
verwacht de school dat de ene ouder (die belast is met het gezag over de leerling), de andere ouder
informeert over de vorderingen en de ontwikkeling van de leerling.
Helaas is dit niet altijd mogelijk. In dat geval kunt u een verslag van de formele bespreking opvragen
bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Dit verslag wordt ter kennisgeving gestuurd. Indien u van deze
mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit bij het begin van het schooljaar aan te geven aan de
mentor/leerkracht van uw zoon/dochter.
Soms is informatieverstrekking aan de niet verzorgende ouder niet in het belang van de leerling (dit
blijkt dan uit rapportage psychologen, hulpverlening of artsen). Wij zullen in dit geval uitsluitend
informatie verstrekken aan de ouder die belast is met het gezag over de leerling.
Het oplossen van ongewenst en agressief gedrag van leerlingen behoort tot de verantwoordelijkheid
van de directie. Soms gebeurt het wel eens dat het gedrag van ouders een reactie is op de
aanpak van het gedrag van hun kind. Ook gaan ouders soms niet akkoord met een maatregel van
school, of ze reageren op het gedrag van andere leerlingen naar hun eigen kind. In het omgaan met
ernstig ongewenst of agressief gedrag verwachten wij van alle partijen een open houding en
bijbehorende communicatie om het probleem samen aan te pakken.
Wij accepteren geen enkele vorm van verbaal of fysiek geweld, naar directie, leerkrachten of
medeleerlingen. Mochten ouders zich niet aan deze afspraak houden dan kan hen een
schoolverbod worden opgelegd. Dit betekent dat ouders niet zonder toestemming van de directie op
het terrein en in het gebouw van school mogen komen.
De ouder wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
6.2
De medezeggenschapsraad
Er is aan onze school een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat idealiter uit
vertegenwoordigers van ouders en personeel. Op dit moment heeft er niemand namens de ouders
zitting in de MR. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij onze voorzitter van de
MR: Dhr. Pascal Rutten werkzaam op de VSO afdeling en te bereiken onder telefoonnummer 0433467760 of via de mail: [email protected]
De medezeggenschapsraad kan over alle schoolaangelegenheden met de directie spreken, hen
voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Door dit overleg is er een nauwe betrokkenheid van
zowel ouders als personeel bij de gehele gang van zaken in en rondom de school. U als ouder kunt
ook een beroep doen op de MR.
Als u vragen of opmerkingen heeft over een bepaald beleid op school, of als u zich wilt aanmelden als
lid, kunt u bij de MR terecht. Al uw wensen en problemen worden serieus bekeken.
De medezeggenschap is geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).
Ouderbijdrage
Er wordt geen eenmalige vrijwillige ouderbijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) meer gevraagd.
In plaats hiervan zullen wij per activiteit (kerstactiviteit / carnaval/ schoolreis etc.) een vrijwillige
bijdrage aan u vragen.
Hiervoor ontvangt u ongeveer 14 dagen vóór aanvang van de activiteit een brief en/of e-mail met
daarin de informatie over de betreffende activiteit en het te betalen bedrag.
Het betreffende bedrag dient dan vervolgens vóór aanvang van de activiteit contant betaald te
worden. U ontvangt hiervan van ons altijd een betalingsbewijs. Mocht het voor u moeilijk zijn om het
bedrag in een keer te betalen kunt u uiteraard altijd met de meester of juf praten over een betaling in
termijnen.
Leerlingen waarvan het betreffende bedrag niet, of niet op tijd, wordt voldaan kunnen niet deelnemen
aan de betreffende activiteit. Daar er sprake is van een activiteit onder school-/lestijd zullen wij als
school zorgdragen voor een vervangende lesactiviteit binnen school.
19
Wij willen met nadruk opmerken dat de betaling van ouderbijdrage vrijwillig is, echter ook
leerlingen waarvan geen ouderbijdrage wordt voldaan dienen op de betreffende
activiteitendagen gewoon op school te verschijnen.
Ook van ongeoorloofde afwezigheid op deze dag wordt altijd melding gemaakt bij de afdeling
leerplichtzaken van de gemeente waarin de leerling woonachtig is.
7.
De veilige school
7.1
Algemeen
Veilige school
Op onze school streven we naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en volwassenen.
Naast fysieke veiligheid – heel belangrijk – gaat het ook om sociale veiligheid. Pas dan kan een mens
tot ontwikkeling komen. We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn, we praten met elkaar, we
helpen elkaar om te gaan met problemen en luisteren naar elkaar. Door kinderen te leren dat respect
hebben voor elkaar ook betekent, dat je rekening houdt met anderen en dat je mensen respecteert
zoals ze zijn, willen we bereiken dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Tegen pesten treden
we onmiddellijk op. Onze school heeft omgangsregels voor zowel kinderen als volwassenen die
afgeleid zijn van de gedragscode van MosaLira. Onze school onderschrijft het “convenant veilige
school”, dat in oktober 2009 door MosaLira is ondertekend. MosaLira heeft ervoor gekozen om een
veiligheidsplan op bestuursniveau te formuleren en dit plan vervolgens, waar nodig geacht door de
directeur van de school, te laten specificeren voor de individuele scholen in schoolveiligheidsplannen.
In dit veiligheidsplan vindt u allerlei documenten waarin beschreven wordt op welke wijze de school de
veiligheid voor uw kind probeert te waarborgen.
In schooljaar 2016-2017 wordt een geheel nieuw plan gemaakt voor MosaLira en dit plan wordt
aangevuld/aangepast voor afzonderlijke school van MosaLira.
De Don Bosco SO is al geruime tijd aan de slag met de implementatie van dit plan. Er wordt eind
schooljaar 2016 ( juli) een audit afgenomen. Mocht dit slagen zal de Don Bsoco het predicaat Veilige
en Gezonde School ontvangen.
7.2. De Gedragscode van MosaLira
Gedragscode
Stichting MosaLira en onze school werken aan een veilige school: een school waar het voor iedereen
prettig werken en leren is. Goede relaties tussen allen die in de school werken en afspraken over hoe
je met elkaar omgaat, zijn daarbij heel belangrijk. Een school kan niet zonder afspraken. Voor
kinderen kennen wij schoolregels en voor volwassenen is er een gedragscode opgesteld. Het naleven
van de afspraken in deze gedragscode zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor
iedereen. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is
een voorwaarde voor alle leden van de scholengemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te
kunnen leveren.
Voorop staat dat iedereen op school gelijkwaardig is en dat er geen enkel onderscheid gemaakt wordt
in de manier waarop we elkaar benaderen. Met ‘elkaar’ bedoelen we de relaties tussen leerlingen
onderling, leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling. Onder volwassenen verstaan wij
ouders, personeel, stagiaires en vrijwilligers op school.
Het doel van de Gedragscode van MosaLira is dat:




20
duidelijk is wat we van elkaar in school verwachten;
duidelijk is welk gedrag kan en welk gedrag niet kan;
we elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de afspraken;
het personeel van de school aan de ouders of verzorgers kan uitleggen hoe het
omgaat met de leerlingen;




vóór er een problematische situatie ontstaat, duidelijk is hoe de regels zijn;
overtreding van de regels getoetst kan worden aan de Gedragscode;
bij overtreding de juiste maatregelen genomen kunnen worden.
Voor Personeel gelden de afspraken in de CAO PO onder het hoofdstuk
“ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen”.
Op de scholen van MosaLira houdt men zich aan de volgende “Gouden Regels”:
1.
2.
3.
Wij werken aan een goed en veilig leer- en werkklimaat.
Wij delen de taken en verantwoordelijkheden met alle betrokkenen op onze school.
Wij werken in een open communicatie, waarbij zorgvuldigheid een leidraad is. We
lossen problemen op door erover te praten.
4.
Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat nodig is.
5.
Wij hebben respect voor de persoonlijke levenssfeer van de ander.
6.
Wij zijn ons bewust van de kwetsbare en afhankelijke relatie tussen leerling en
volwassene en tussen leerlingen en volwassenen onderling.
7.
Wij houden ons aan de Gedragscode, het mediaprotocol en privacyprotocol en
spreken elkaar hierop aan wanneer dat niet wordt gedaan.
8.
Wij vertonen professioneel gedrag, gerelateerd aan schoolse activiteiten
De gedragscode met bijlagen ligt ter inzage op school of via de website van MosaLira
(www.mosalira.nl)
7.3
De klachtenregeling
De klachtenregeling
Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen
wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, dat ouders en
leerlingen een passend gebruik maken van deze nieuwe wetgeving, omdat klachten door team en
directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te
behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van
groot belang.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten,
discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste
klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders,
leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet
mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het stappenplan is een en
ander schematisch weergegeven. Voor het Reglement Klachtencommissie voor het Katholiek
Onderwijs zie: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/index.php/klachten
of www.mosalira.nl. Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een
exemplaar bij de contactpersonen van de school.
Voor de klachtenregeling van MosaLira zie: www.mosalira.nl. Een exemplaar van deze
klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de
school.
Stap 1.
Stap 2.
Stap 3.
21
De klachtenregeling van MosaLira: het stappenplan
De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de klacht
gericht is.
De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.
De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding. De klacht is
afgehandeld indien de klager tevreden is. Indien niet, dan attendeert de schoolleiding de
klager op de interne contactpersoon die de klager de weg wijst in de mogelijke
klachtroutes.
De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe
Stap 4.
Stap 5.
(bemiddelende) vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager
en aangeklaagde.
De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4.
De klager kan, al dan niet bijgestaan door een andere externe vertrouwenspersoon*, een
klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is
afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.
De klager kan, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht indienen
bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt
de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies
over:
a. de (niet-) ontvankelijkheid van de klacht;
b. de (on-) gegrondheid van de klacht;
c. het nemen van maatregelen;
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar,
gerekend vanaf de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet
hebben plaatsgevonden, dan wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis
genomen.
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd
gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:
a. de klager
b. de aangeklaagde
c. klachtencommissie
d. directie school
e. onderwijsinspectie
(*Deze vertrouwenspersoon is niet dezelfde persoon als de bemiddelend
vertrouwenspersoon waarnaar verwezen wordt in stap 3.)
Adres klachtencommissie
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Ambtelijk secretaris dhr. Mr. H.N. Nentjes
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
Tel. 070-392 55 08 Fax. 070-302 08 36
7.4
De contactpersoon
De contactpersoon
Contactpersonen zijn personeelsleden van de school, zij praten over, horen van en zien onveilige
situaties.
De contactpersoon is voor iedereen die betrokken is (ouders, kinderen personeel, e.a.) bij de school
aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch
klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie,
roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts.
Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon
controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet
tussen klager en aangeklaagde. De belangrijkste taak van de contactpersoon is verwijzen naar de
klachtenprocedure. (zie klachtenprocedure)
22
De contactperso(o)n(en) van onze school is/zijn (naam contactpersoon)
De contactpersonen van onze school zijn Mw. Jeanine Drent en Mw. Inez Fernandez beiden te
bereiken via telefoonnummer 043-3467760
7.5
Medicijnverstrekking en medisch handelen
Het komt regelmatig voor, dat een leerling ziek wordt of een ongeluk krijgt op school, waarbij de
leerkracht direct bepaalt wat er moet gebeuren; vaak kan het verholpen worden met eenvoudige
middelen. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen te laten toedienen of een medische handeling te
laten verrichten. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal
verantwoordelijkheden en kan ervoor kiezen wel of geen medewerking aan het toedienen van
medicijnen en het verrichten van medische handelingen te verlenen. Voor de individuele leerkracht
geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.
Een en ander staat beschreven in het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen van
MosaLira, dat ter inzage ligt op school.
7.6 Schorsing en verwijdering
De beslissing over schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag, nadat de
school en eventueel de ouders/verzorgers hierover zijn gehoord. Indien een leerling om welke reden
dan ook niet meer toegelaten kan worden tot onze school kan het bevoegd gezag overgaan tot
verwijdering van deze leerling. Het bevoegd gezag dient wel alles in het werk te stellen een andere
school bereid te vinden deze leerling op te nemen. Indien dit ondanks alle inspanningen niet lukt is het
bevoegd gezag gerechtigd na 8 weken deze leerling toch van school te verwijderen. De regeling
‘Toelating, schorsing en verwijdering’ ligt ter inzage op school.
8
Jaarverantwoording
8.1 Uitstroom schooljaren 2014/2015 en 2015-2016
In het schooljaar 2013/2014 stroomt 38,5% van de leerlingen uit naar de VMBO basisberoepsgerichte
leerweg, 8% naar de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg, 23% naar de VMBO theoretische
leerweg, 8% naar HAVO, 8% naar VWO en 16% naar praktijkonderwijs.
38,5 % Van de leerlingen stroomt uit naar het speciaal onderwijs en 61,5 % naar het regulier
onderwijs.
23
Advies schoolverlaters schooljaar 2013-2014:
100
90
80
70
60
50
40
schooljaar 2011/2012
30
schooljaar 2012/2013
20
schooljaar 2013/2014
10
0
8.1 Uitstroomgegevens in percentages
Schoolverlaters schooljaar 2015-2016
Naam
Intelligentie
(WISC-III)
V=totaal
verbaal IQ
P= totaal
performaal IQ
T= totaal IQ
V: 112
P: 86
T: (100)
V: 79
P: 91
T: 82
V: 93
P: 118
T: 105
Schooladvies SO Don
Bosco
Gekozen school
CITO score
Regulier VMBO
Kaderberoepsgerichte
leerweg
Regulier VMBO
Basisberoepsgerichte
leerweg met LWOO
IvOO; VMBO TL
St.
Maartenscollege
535
Stella Maris
College
510
?
CITO toets niet
meegemaakt i.v.m.
opname bij Mondriaan
i.c.m. Buitenhof
V: 102
P: 110
T: 106
VSO; VMBO
Basisberoepsgerichte
leerweg (i.v.m. ernstige
dyslexie)
Regulier VHBO
Buitenhof
530
Bonnefantencollege
542
Regulier VMBO
Basisberoepsgerichte
leerweg met LWOO
Regulier VMBO
Kaderberoepsgerichte
leerweg
Sophianum
college
516
St.
Maartenscollege
531
V: 111
P: 91
T: (102)
V: 91
P: 81
T: 84
V: 82
P: 92
T: 85
24
In het schooljaar 2015/2016 stroomt 42,9 % van de leerlingen uit naar de VMBO
basisberoepsgerichte leerweg, 28,6 % naar de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg,
14,3 % naar de VMBO theoretische leerweg en 14,3 % naar VHBO.
28,6 % Van de leerlingen stroomt uit naar het speciaal onderwijs en 71,4 % naar het regulier
onderwijs.
Uitstroomgegevens van schooljaar 2013/2014 en 2014/2015 en 2015/2016 in percentages
60
50
40
30
20
10
schooljaar 2013-2014
0
schooljaar 2014-2015
schooljaar 2015-2016
8.2 Veiligheidsonderzoek
Komend schooljaar zullen wij met onze school wederom deelnemen
aan het tweejaarlijks
tevredenheidonderzoek, dat MosaLira stichtingsbreed uitzet bij ouders, leerlingen en personeel.
Binnen dit onderzoek wordt, door middel van enkele vragen ook de veiligheidsbeleving van onze
leerlingen, hun ouders / verzorgers en ons personeel gepeild. Op basis van de resultaten zullen we
volgend schooljaar verbeteracties doorvoeren. De opvangklas blijft gehandhaafd. Ook aan het thema
pesten is veel extra aandacht besteed waarbij leerlingen als ook personeel een niet
pestarmband/button kunnen verdienen en dragen. De methode ‘Taakspel op de speelplaats’ blijft
gehandhaafd om schoolbreed de vrije momenten van leerlingen te structureren en te monitoren.
We nemen deel aan een audit voor de Gezonde en Veilige School zoals deze door Bureau Credo
voor het VO binnen Maastricht in samenwerking met de ketenpartners is uitgevoerd. Wij hopen na de
zomervakantie het bijbehorende certificaat en bordje op de deuren van onze school te kunnen
hangen.
8.3
Inspectietoezicht
De Inspectie heeft Don Bosco opnieuw een basisarrangement toegekend. Verder is er door een
extern bureau op de locatie een audit afgenomen met extra aandacht op pedagogisch en didactisch
handelen. De uitkomsten van de audit zijn geanalyseerd en ook voor komend schooljaar beschreven
in een ontwikkelplan om de professionaliteit van leerkrachten nog meer gestalte te geven. Het hele
25
schooljaar 2016-2017 zal door onze IB’ers en gedragswetenschappers de Cadenza Kijkwijzer
gebruikt worden om de leerkrachten te bezoeken om de vorderingen van de ontwikkelingsplannen in
de praktijk te kunnen waarnemen, adviezen en tips te geven en zodoende de verbetering van de
kwaliteit te waarborgen.
8.4
Verdere opbrengsten in 2015-2016
In het schooljaar hebben diverse onderwijskundige zaken en andere activiteiten plaatsgevonden.
Opbrengstgericht werken
„Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties”.
De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn in kaart gebracht. Wat heeft dit kind, in deze situatie(
les, vak) van ons nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen werken. Leerkrachten zijn anders naar hun
lesgeven gaan kijken en meer kindgericht bezig. Van hieruit is er voor elk kind een Ontwikkelings
perspectief opgesteld. Alle OPP’s zijn met ouders besproken en vastgelegd. Er heeft gedurende het
schooljaar twee keer een Voortgangscontrole bespreking plaatsgevonden. Hierna zijn de plannen,
waar nodig, bijgesteld en met de ouders en leerling besproken.
Voor elk kind is ook een uitstroomprofiel opgesteld. Het uitstroomprofiel laat zien waar de leerling
uiteindelijk op het einde van de basisschool naar zal uitstromen. Dit profiel mag gedurende de
basisschoolperiode 2 keer worden bijgesteld. Leerkracht, kind en ouders zijn op de hoogte van deze
uitstroom en dragen ieder hun steentje bij om de meeste kans van slagen te behalen. Jaarlijks, in mei,
wordt dit profiel samen besproken.
Binnen de vakken zijn leerroutes uitgezet en zijn de leerlingen ingedeeld in arrangementen. Zo krijgt
het kind een zo optimaal mogelijk aanbod van leerstof aangeboden. De leerroutes zijn uitgewerkt in
concrete leerlijnen waarbij de methoden die gebruikt worden zijn uitgewerkt binnen ons
leerlingvolgsysteem (SDB)
Alle leerkrachten zijn gevolgd door de kijkwijzers van Cadenze m.b.t. het Directe Instructiemodel.
De locatiedirecteur en de IB er hebben het certificaat gehaald van Cadenza waardoor ze bevoegd zijn
om kijkwijzers af te nemen en te interpreteren
Taakspel blijft ook komend schooljaar als vast onderdeel binnen schoolse en buitenschoolse
activiteiten gehandhaafd.
CITO
Afgelopen schooljaar konden we onze CITO-resultaten weer vergelijken met de resultaten van andere
scholen. Deze uitslagen vindt u terug in het schema op bladzijde 24.
Uiteraard zijn wij zeer trots op de behaalde resultaten van al onze leerlingen samen met hun
leerkrachten.
Ook hebben wij deelgenomen aan de Centrale Eindtoets.
Zorgcyclus
De CVB begeleidt en ondersteunt de leerkrachten in hun pedagogisch en didactisch handelen.
Dit doet zij in de vorm van maandelijkse leerling besprekingen, Voortgang Controle Besprekingen ( 2x
per jaar) , themavergaderingen ( 8 x per jaar), ondersteuning bieden bij het opzetten en uitvoeren van
de ontwikkelingsperspectieven, uitstroomprofielen, leerroutes en arrangementen; onderwijskundige
begeleiding naar aanleiding van de CITO en methodegebonden toetsen, observaties in de klassen.
Dit alles om de capaciteiten van de leerling zo optimaal mogelijk te benutten.
Incidentenregistratie
Afgelopen schooljaar hebben wij een incidentenregistratie bijgehouden. Dit om de frequentie, aard en
ernst van incidenten goed in kaart te brengen. Na analyse van de incidentenregistratie zetten wij waar
mogelijk verbeteracties in. Ook hebben wij geregeld overleg met politie om ongewenst gedrag van
leerlingen aan te pakken en te verbeteren. Dit schooljaar zal het speerpunt liggen bij
pesten/cyberpesten. Verder zullen wij alert zijn op vermeende radicalisering van leerlingen en/of hun
ouders. Wij hebben twee teamleden opgeleid die leerkrachten hierin kunnen begeleiden en desnoods
helpen bij de verwijzing.
26
Wij zijn afgelopen schooljaar geaudit op het gebied van Veiligheid door Bureau Credo en hopen begin
komend schooljaar het veiligheidscertificaat, in navolging van onze afdeling VSO, te behalen.
Kerstactiviteit met ouders en leerlingen
Afgelopen schooljaar hebben wij samen met de Jan Baptist SO een Kerstmarkt gehouden in school.
Dit was een enorm succes. De vele kraampjes met zelfgemaakt spullen, de wafels , de drankjes en
zeer zeker het optreden van het schoolkoor van de Jan Baptist VSO. Het was een sfeervol geheel dat
door alle deelnemers erg op prijs werd gesteld. De sfeer was prima, de opkomst overweldigend.
Carnaval
We hebben dit jaar genoten van de proclamatie van Prins Joey Daniels en Prinses Angel Mulder
tijdens ons gezellig Carnavalsfeest met optredens van alle groepen. De wisselbeker ( m.b.t. optreden)
is in handen van Dylan Servaes.
Lerend Scoren
De leerlingen van Don Bosco doen mee aan het project Lerend Scoren van MVV. Dit houdt in dat
leerlingen onder leiding van juffen en meesters gratis wedstrijden kunnen bezoeken. Ook worden er
voor onze leerlingen clinics gegeven door de spelers van MVV.
We houden dit jaar weer een voetbaltoernooi met scholen uit onze regio waarbij we gaan voor de
beker.
Pesten
Afgelopen schooljaar hebben we wederom veel aandacht besteed aan het Thema : “Pesten.”
Dit thema is landelijk ook veel in de aandacht geweest.
Het is belangrijk dat kinderen inzien dat pesten grote gevolgen kan hebben. Hier willen wij hen bewust
van maken. Dit doen wij door lessen en activiteiten te organiseren rondom “Pesten”.
Een voorbeeld hiervan is dat kinderen een armbandje kunnen verdienen waarop staat :’Pesten, ik doe
er niet aan mee”. Als je een armbandje om hebt betekent dit dat je niet Pest. Wij willen naar een
pestvrije school. Tijdens de centrale weekopening in de hal wordt de leerling met de regel van de
week bekend gemaakt en worden de leerlingen die weekwinnaar zijn, per klas in het zonnetje gezet.
Ook verschijnt van hen een foto op onze Facebookpagina. In groep acht is een enquête gehouden
onder de leerlingen met betrekking tot het pestgedrag en een sociogram van de groep gemaakt.
Schoolgruiten
Afgelopen schooljaar hebben we meegedaan aan het landelijke project Schoolgruiten. Leerlingen
hebben dagelijks kennis kunnen nemen en proeven van diverse soorten fruit en groenten. Deze
ingrediënten zijn ook gebruikt tijdens de weeksluitingen.
Schoolreisje
Het schoolreisje naar Toverland is een groot succes. Er is voor elke leerling een leeftijdsconforme
activiteit en het voordeel is dat de busreis ernaar toe niet veel tijd in beslag neemt. Al met al weer een
gezellige dag.
Alle activiteiten hebben we zoveel als mogelijk samen met de leerlingen en het personeel van de Jan
Baptist gedaan. Dit is zowel voor de leerlingen als ook de leerlingen een enorm succes gebleken. Wij
willen de samenwerking en uitwisseling van personeel binnen school nog meer gaan uitbreiden.
We hebben deelgenomen aan het STEM project, waarbij techniek een cruciale rol speelt. De mensen
van MAD Science hebben schitterende lessen verzorgd. Op onze Facebookpagina kunt u aan de
hand van een fotoreportage meegenieten.
27
9. Overige zaken
9.1 Hoofdluis en info GGD
Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen jaarlijks terugkomt. Effectieve bestrijding
is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk (school en ouders) wordt aangepakt en er
gelijktijdig en zorgvuldig behandeling plaatsvindt.
Wij zijn van mening, dat zowel de school als de ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de
bestrijding van hoofdluis. De school neemt een aantal voorzorgsmaatregelen waardoor de
verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de
ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen en eventueel de GGD
in te schakelen.
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op onze school gekozen voor een
systematische aanpak. Dit houdt in dat de school, op het moment dat hoofdluis gesignaleerd wordt,
een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperken. Eén van de
maatregelen die op school getroffen wordt is, dat de jassen in een draagzak gestopt worden wanneer
dit nodig is. Daarnaast bestaat er een luizenwerkgroep. Deze werkgroep heeft als taak om op een
aantal vaste tijdstippen (eerste week na iedere vakantie) alle leerlingen op school te controleren op
hoofdluis. De ouders worden van tevoren middels een brief op de hoogte gebracht wanneer de
controle zal plaatsvinden. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd zal het desbetreffend kind en de
kinderen uit de groep hierover een brief mee krijgen, hoe te handelen. Tevens belt de leerkracht van
de groep naar de ouders om hun te informeren, indien nodig het kind op te halen, om thuis meteen te
kunnen behandelen. Uiteraard gaan wij hier discreet mee om.
Na 2 weken zal er in de desbetreffend groep een hercontrole plaats vinden. Een personeelslid uit de
luizenwerkgroep zal als contactpersoon optreden. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor de
SO groepen.
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en
sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om
uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met school en andere
organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek bij instroom van het S(B)O en rond de leeftijd van 10
jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen
en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat
daar voor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG.
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.
Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op
moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei
gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.
Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie,
tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden
bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht.
Vragen of zorgen?
28
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of
andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u
graag!
Contact Team JGZ
Anke Maas, jeugdverpleegkundige;
Marion Verhoeven, doktersassistente;
Karen de Klerk, jeugdarts,
Team JGZ Maastricht
E: [email protected]
T: 043-8506695
www.ggdzl.nl/jeugdgezondheidszorg
9.2 Schoolverzekering en eigen verantwoordelijkheid
Als school hebben wij een (beperkte) ongevallenverzekering afgesloten. Wij geven echter het advies
om uw kind ook nog te verzekeren via de folder die u separaat nog zult ontvangen. Ook gaan wij
ervan uit dat u een WA-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) voor uw kind
heeft afgesloten. Verder nemen onze leerkrachten incidenteel leerlingen mee in hun eigen auto om
zodoende de kosten van het vervoer binnen de perken te houden. Wij hebben voor alle leerkrachten
onder schooltijd een auto-ongevalleninzittenden verzekering afgesloten.
9.3 Sponsoring en donaties
In principe worden wij niet gesponsord. Ten aanzien van sponsoring van ons onderwijs conformeren
wij ons aan de afspraken zoals vastgelegd in het ‘convenant sponsoring’. Dit convenant geeft
uitgangspunten om op een verantwoorde manier met sponsoring om te gaan (zie: www.mosalira.nl).
9.4
Foto’s en video-opnames
Omdat leerlingen en vaak ook de ouders veel plezier beleven aan opnames die op school of bij door
de school georganiseerde activiteiten worden gemaakt, vragen wij de ouders of zij akkoord gaan met
het maken van deze opnames. De opnames zullen nimmer de persoonlijke waardigheid schaden. Wij
zullen discreet met deze opnames omgaan, die alleen bedoeld zijn om het plezier van onze leerlingen
te vergroten, ouders op de hoogte te brengen van onze activiteiten en eventueel als
voorlichtingsmateriaal.
Ook op onze eigen website zullen wij vanaf dit schooljaar foto’s van onze activiteiten (b.v.
voetbaltoernooi, zomerfeest) gaan plaatsen om u als ouder, indien u zelf niet aanwezig kon zijn, toch
mee te laten genieten van het plezier van uw kind.
Als u niet akkoord gaat met de hierboven genoemde opnames, wordt u verzocht om dit schriftelijk in
de eerste schoolweek aan de schoolleiding kenbaar te maken. We zullen hiermee dan rekening
houden.
Over de opnames in het kader van video interactie begeleiding ten behoeve van de ontwikkeling van
onderwijs en leerkrachten geldt dat deze uitsluitend intern gebruikt worden en ook niet bewaard of
opgeslagen worden.
9.5
Vervoer
Omdat de meeste leerlingen die onze school bezoeken niet zelfstandig kunnen reizen, verzorgt de
gemeente (waar uw kind woont) het vervoer van uw kind naar school en terug. Het schoolvervoer is
op de eerste plaats een zaak tussen ouders en gemeente. De gemeente besteedt het vervoer weer uit
aan een door haar geselecteerd vervoersbedrijf.
29
Taxi van Meurs coördineert het vervoer (tel: 045-5442776) voor de gemeenten Maastricht,
Valkenburg, Meerssen en Eijsden. Vervoerscoördinator hiervan is dhr. Frans Godic.
Voor Margraten en Sittard is er een apart vervoersbedrijf.
Als er problemen zijn kunt u het beste eerst contact opnemen met uw chauffeur of het vervoersbedrijf
zelf. Komt u niet tot een oplossing, bel dan de persoon in uw gemeente, die verantwoordelijk is voor
het schoolvervoer. Ook als er speciale aanpassingen of maatregelen noodzakelijk zijn (bijv. bij
epilepsie) moet u dit aan de gemeente en de vervoerder kenbaar maken.
U kunt natuurlijk ook altijd de school vragen te bemiddelen indien zaken niet opgepakt worden zoals u
verwacht. De leerlingen moeten altijd op het thuisadres afgezet worden. Indien u dit (incidenteel) wilt
veranderen dan moet u dit tijdig vooraf regelen met Taxi van Meurs of het vervoersbedrijf in uw
gemeente. In principe kunnen zij dit weigeren U dient ervoor te zorgen dat er iemand thuis is om uw
zoon/dochter op te vangen. Voor de chauffeur is het prettig als uw kind al klaar staat. Dit voorkomt te
lange reistijden. Vergeet u ook niet ervoor te zorgen dat het vervoersbedrijf weet dat uw zoon/dochter
ziek is en niet opgehaald hoeft te worden.
Ouders uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg, Meerssen en Eijsden krijgen vóór aanvang van het
nieuwe schooljaar een informatiebrief van vervoersbedrijf van Meurs, met onder andere het
vervoersreglement met betrekking tot het vervoer van uw zoon of dochter.
Wij bevorderen het zelfstandig reizen van onze leerlingen. Dit gebeurt in overleg met de ouders. U
kunt te allen tijde zelf aangeven indien u wenst dat uw kind zelfstandig gaat reizen. De school volgt
dan samen met u de juiste procedure voor het verkrijgen van een gratis busabonnement of regelt
fietsvergoeding. Niet iedereen komt in aanmerking voor vergoeding van een busabonnement door de
gemeente. Dit heeft o.a. te maken met de afstand die de leerling van school woont.
Voor de ouders of verzorgers van onze leerlingen die dagelijks zelf hun zoon of dochter komen
ophalen op school, willen wij het volgende onder de aandacht brengen:
De school is op ma-di-do-vr om 14.45 uur en op woensdag om 12.30 uur uit.
U bent natuurlijk altijd van harte welkom op school en kunt na 14.45 uur in de klas terecht met vragen
of opmerkingen. Ook is het mogelijk om voor andere tijden een afspraak met de leerkracht of
schoolleiding te maken.
9.6
Belangrijke adressen
SO Don Bosco
Ponjaardruwe 31
6218 SJ
Maastricht
Tel; 043-3467761
Website: www.donboscoschool.eu
Bestuurskantoor MosaLira
Past. Habetsstraat 40a
6217 KM Maastricht
Tel.: 043-3540133
Website: www.mosalira.nl
10. Regeling school- en vakantietijden
10.1 Schooltijden
Op:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Op:
30

aanvang
pauze
: 08.45 uur
: 10.00-10.15 uur en 12.15-12.45 uur
einde dag
: 14.45 uur
Woensdag

aanvang
pauze
einde dag
: 08.45 uur
: 10.00-10.15 uur
: 12.30 uur
De leerlingen mogen voor de pauze van 10.30 uur iets te drinken meenemen; De afspraak is: géén
koolzuurhoudende dranken, blikjes en glazen flessen.
Tijdens de middagpauze gaan de leerlingen een half uur naar buiten. Bij slecht weer pauzeren we
binnen.
Uw zoon/dochter dient zelf boterhammen mee te nemen in een trommeltje. De meeste leerlingen
nemen ook fruit en drinken mee. Wij willen zo weinig mogelijk snoepgoed zien.
Er wordt geen vergoeding gevraagd voor het overblijven op school.
Komend schooljaar blijven wij actief bezig met gezond gedrag Wij stimuleren het eten van groente en
fruit. Hier gaan wij samen met de ouders vorm aan geven. Wellicht dat de opbrengsten uit
moestuinen van ouders/opa’s hier ook aan kunnen bijdragen. U hoort van ons.
10.2
Op tijd brengen en halen van kinderen
Er zijn ouders / verzorgers die hun kinderen zelf naar school brengen. Gelieve er voor te zorgen dat
uw zoon of dochter voor het klinken van de schoolbel op het schoolplein aanwezig is. Ook op het
einde van de dag is het de bedoeling om op tijd, nadat de schoolbel is gegaan, uw kind te komen
afhalen. Dit is om 14.45 uur en op woensdag om 12.30 uur.
10.3.
Activiteitenrooster
Alle andere activiteiten worden opgenomen in de schoolkalender die aan het begin van het schooljaar
wordt uitgereikt. Ook zullen wij het activiteitenrooster op onze website plaatsen waar ook steeds de
foto’s geplaatst worden die tijdens deze activiteiten gemaakt zijn.
Sinterklaasviering
6 december
Kerstviering
22 of 23 december
Carnaval op school
24 februari
Paasviering
2 april
Schoolreisje
Juni 2017
Zomerfeest
In de laatste schoolweek
10.4
Verzoek om verlof
In welke gevallen kunt U extra verlof aanvragen?
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan
om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof
aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:
1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen;
2. 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag;
3. 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag;
4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in
overleg met de directeur;
5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met
directeur;
6. Verhuizing van gezin: 1 dag;
7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur.
Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg
of een eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de
directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere
omstandigheden.
Bij de leerkracht/administratie zijn eventueel standaardformulieren verlofaanvragen te verkrijgen.
De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien
dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd
31
een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in
overleg met de schooldirecteur. Na ontvangst van uw ingevulde formulier, ontvangt u het formulier
retour, voorzien van de vermelding van de directeur : akkoord, dan wel niet akkoord. Indien nodig
neemt de directeur telefonisch contact met u op. Een kopie van de verlofaanvraag bewaren we in het
leerlingdossier. De leerkracht vindt het verleende verlof terug op de maandelijkse absentielijst.
Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het
gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke
aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht
worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval
mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen),
zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het
aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.
Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun
talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt
hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de
schooldirecteur; hij kan vrijstelling geven van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele
afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te
mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.
Verplichtingen voor schooldirecteuren
Schooldirecteuren hebben op basis van de Leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd
schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling
staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van
vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.
10.5 Zieke leerlingen en ziekmelden
Bij ziekte moet de leerling door de ouder zelf telefonisch afgemeld worden.
U kunt ons bereiken op 043-3467761 of 06-20575183. Dit moet u vóór 9.00 uur doen. Meldt u uw kind
niet af dan zullen wij dit doorgeven bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim. Dit kan
betekenen dat u een oproep krijgt om bij de leerplicht op gesprek te komen en kan er zelfs een boete
opgelegd worden.
Tevens dient u het vervoersbedrijf waarmee uw kind gebracht wordt te waarschuwen. Als uw kind
beter is neemt u weer contact op met het vervoersbedrijf zodat uw kind weer wordt opgehaald.
Indien u overdag de leerkracht van uw zoon / dochter wilt spreken dan gelieve tussen 8.15 uur en 8.45
of na 15.00 uur tot 16.15 uur te bellen. Vanwege het lesgeven is het niet mogelijk om op andere tijden
door te verbinden. Mocht het dringend zijn dan wordt u doorverbonden met de locatiedirecteur Mw.
Liesbeth Janssen.
Zieke leerlingen
Als blijkt dat uw kind door ziekte het onderwijs niet (regelmatig) kan volgen, dan is het van belang dat
u als ouders dit aan de leerkracht kenbaar maakt.
De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan
worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een Consulent
Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst: OZL in Midden- en
Zuid- Limburg of van de Educatieve Voorziening van een academisch ziekenhuis.
Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief
blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een
leerling die ziek is achterstand oploopt, waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren.
Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de
leerkracht van uw kind.
32
Meer informatie en de bereikbaarheid van consulenten in uw regio kunt u vinden op de website van
Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs, www.ziezon.nl.
10.6 Vakantierooster
Eerste schooldag = maandag 5 september 2016
Soort vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie *
van
Tot/met
24.10.2016
26.12.2016
27.02.2017
28.10.2016
06.01.2017
03.03.2017
17.04.2017
24.04.2017
05.05.2017
Donderdag 25.05-2017 t/m vrijdag 26-05-2017
05.06.2017
17.07.2017
28.08.2017
Studiedagen Komend schooljaar worden er enkele studiedagen ingepland, deze kunt U
terugvinden in de schoolkalender en op onze website. Zo kunt u wel al noteren dat Goede Vrijdag
eveneens geen school is voor onze leerlingen.
33

Vergelijkbare documenten

SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling SO

SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling SO Maastricht. MosaLira is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs, drie voorzieningen voor speciaal onderwijs en United World College Maastrich...

Nadere informatie