Victorientje - Parochie Sint Jan de Doper

Commentaren

Transcriptie

Victorientje - Parochie Sint Jan de Doper
Victorientje
NR.13 13 JUNI 2015
RK Geloofsgemeenschap St.Victor
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Tel.0182-612452 [email protected]
Secretariaat is elke doordeweekse morgen tussen
9.00 en 12.00 uur geopend.
Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v.R.K.Parochie St.Jan de Doper
Of nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.Parochiebestuur St.Victor
Gebedsintenties rekeningnummer: NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.Parochie Sint Victor
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 - 63 95 86
Vieringen en gebedsintenties t/m 30 juni 2015
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website staan altijd de laatste wijzigingen
vermeld. Als er in de weekendviering geen koor zingt dan is er bijna altijd een organist en
cantor die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille viering
zijn.
Zondag 14 juni 11.00 uur Communieviering pastor Schuurmans
m.m.v. Victorkoor
Intenties: Ton de Jong, Pastoor Kees van der Voort, Bep Kleiweg-Heesen, Jan Zaad, Martha
Vrweij-van Tol, Jan van Pinxteren, Gerda van Schaik-Ranke, Jo de Haan-Koot, Gerardus
van Rhijn en kleinzoon Daan, Ton van Ginkel, Wim Visschers, Koos Driesen, Annie van RijnMoerings, Riet Zuiderwijk-den Boer, Alice Zuidam-Cowan, Helena van de Water-de Wit,
Adrianus Petrus Koolmees, Annie Dessing-Smits.
Zondag 14 juni 10.15 uur Dorpshuis Swanla Zevenhuizen Woord Communieviering
Dinsdag 16 juni 10.00 uur Ouderenviering Ontm.kerk pater Boomaerts
Intenties: Ton de Jong, Pastoor Kees van der Voort, Bep Kleiweg-Heesen, Wim Paalvast,
Leo Besemer, To van der Klauw-Hogenelst, Jan van der Klauw.
Dinsdag 16 juni 19.00 uur Eucharistieviering pastor van Paassen.
Intenties: Ton de Jong, Pastoor Kees van der Voort, Bep Kleiweg-Heesen, Overl.fam.RipNederhoff.
Zaterdag 20 juni 19.00 uur Eucharistieviering pastor van Paassen
Intenties: Ton de Jong, Pastoor Kees van der Voort, Bep Kleiweg-Heesen, Kees van Veen,
Piet Hogervorst, Huug, Trees en Sem van den Dool, Ans van den Dool, Dawid Dolecki,
Overl.fam.Rip-Nederhoff, Mary Schüller-Halbe.
Zondag 21 juni is er geen viering in de Victorkerk
Zondag 21 juni 10.00 uur Joannes de Doperkerk in Boskoop Sint Jan de Doperdag
Met het hele pastorale team. Iedereen is welkom.
Dinsdag 23 juni 19.00 uur pastoor van Klaveren
Intenties: Ton de Jong, Pastoor Kees van der Voort, Bep Kleiweg-Heesen, Overl.fam.RipNederhoff.
Zondag 28 juni 11.00 uur Eucharistieviering pater Hoogland
m.m.v. Themakoor His Revolution
Intenties: Ton de Jong, Pastoor Kees van der Voort, Bep Kleiweg-Heesen, Jeanne Mulleman
Van Berkesteijn, Dick Lekx, Lenie Schenk-Jansen, Lies Ravenhorst-Bosman,
Ad Steenbergen, Yvonne van der Ham-Straathof, Lida Olsthoorn-van Duuren,
Hein Kouwenhoven, Overl.fam.Rip-Nederhoff.
Zondag 28 juni 11.00 uur viering Ipse de Bruggen afscheidsdienst ds.F.Bos
Dinsdag 30 juni 19.00 uur Communieviering pastor Feijen
Intenties: Ton de Jong, Pastoor Kees van der Voort, Bep Kleiweg-Heesen
Na de vieringen op zondag bent u allen van harte welkom in de Victorzaal om een
kopje koffie of thee te drinken. U kunt hiervoor een vrijwillige bijdrage in het
spaarvarken doen.
Overleden:
Op 6 juni is de heer Ton de Jong overleden op 77-jarige leeftijd
De uitvaartviering is op maandag 15 juni om 14.00 uur.
Chauffeurs
De chauffeurs willen graag uiterlijk vrijdagavond gebeld worden zodat ze op tijd weten of ze
wel of niet hoeven te rijden.
Het hele jaar door staan er chauffeurs klaar om de ouderen naar de viering op zaterdag
19.00 uur (om de week) of zondag 11.00 uur in de St.Victorkerk te brengen. Ze doen het met
veel plezier. U kunt bellen naar de volgende personen:
Zondag 14 juni
Dhr.L.v.d.Lans
tel.61 55 37
Zaterdag 20 juni
Mevr.J.Hoogendoorn
tel.611524,06-53332463
Zondag 21 juni
Dhr.J.Slaman
tel.61 47 90
H.Joannes de Doperkerk, Boskoop
Zondag 28 juni
Dhr.J.Brosens
tel.61 57 19
Zaterdag 4 juli
Dhr.G.Olsthoorn
tel.06-29593808
Zondag 5 juli
geen viering Victorkerk i.v.m. Tour de France
Geen viering in de Victorkerk
Op zondag 21 juni en zondag 5 juli zullen de vieringen in de Victorkerk komen te vervallen.
Op 21 juni is er om 10.00 uur een Eucharistieviering in de Joannes de Doperkerk in Boskoop
waar we met de hele parochie het feest van onze patroonheilige Sint Jan de Doper vieren.
Op 5 juli is de doorkomst door Waddinxveen en omgeving van de Tour de France en is de
kerk hierdoor niet bereikbaar.
Secretariaat gesloten
Van maandag 13 juli tot en met zondag 23 augustus is het secretariaat gesloten. Mocht u
iets door willen geven of heeft u een vraag dan kunt u deze altijd stellen via de mail:
[email protected] of inspreken op het antwoordapparaat. Deze worden regelmatig
beluisterd en bekeken.
Kindercrèche
Er is kindercrèche tijdens de viering op zondag 14 en 28 juni, zondag 26 juli om 11.00 uur in
Jeugdhonk Emmaus. Wij hopen dat u ook gebruik zult maken van de kindercrèche. De
leidsters passen met veel plezier op uw kinderen.
Doopwerkgroep
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit opgeven bij de doopwerkgroep.
Dit kan al tijdens de zwangerschap zodat de geloofsgemeenschap er rekening mee
kan houden met de planning. Na aanmelding krijgen de ouders een informatieboekje
toegestuurd, waarin de belangrijkste zaken omtrent de doop worden uitgelegd.
Ter voorbereiding op de doop zijn er twee ouderavonden. De eerstvolgende ouderavonden
zijn op: Dinsdag 11 augustus 2015 in de Geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen
en woensdag 19 augustus 2015 in de Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua te
Gouda (Aalberseplein 2) Doopzondag 27 september 15.00 uur 2015 in de St. Victorkerk om.
U
kunt
uw
kind(eren)
aanmelden
via
het
secretariaat
0182-612452
/
[email protected] Of bij Debora Hupez / [email protected]
Nieuws vanuit De Bruggen
Op zondag 28 juni is de afscheidsdienst van ds. Frans Bos (geestelijke verzorging Ipse de
Bruggen) hij gaat met emeritaat. Ondanks de forse bezuinigingen in de zorg heeft de directie
van IdB besloten om de functie te handhaven. Dat is een heel goed bericht en een
onderstreping van het belang van de geestelijke verzorging voor de doelgroep van mensen
met een verstandelijke beperking.
Als opvolgster is benoemd drs. Marja Lok-Maarleveld uit Gouda. Zij begint op 1 juli en het is
de bedoeling dat zij in de loop van het jaar bevestigd zal worden als predikant.
Leerhuis
Locatie Parochie Leerhuis: Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50,
2771 DE, Boskoop. Alle activiteiten van het Parochie Leerhuis zijn op de
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie: www.sintjandd.nl/leerhuis
In de maanden juni, juli en augustus is het Parochie Leerhuis gesloten.
Jongerenkoor Willibrordus te gast bij viering in Sint Victorkerk
Zaterdagavond 4 juli a.s. zal jongerenkoor Sint Willibrordus uit Bodegraven de
eucharistieviering muzikaal ondersteunen. Jongerenkoor Willibrordus is een koor voor
jongeren in de leeftijd van 12 tot 35 jaar en heeft momenteel 30 leden. Het koor wordt
begeleidt door een combo, bestaande uit piano, drum, fluit en gitaar en staat onder leiding
van Wivineke Plugge. Het koor bestaat voornamelijk uit Bodegraafse jongeren, maar de
laatste jaren zijn ook een aantal jongeren uit Waddinxveen en Gouda bij het koor gekomen.
Elk jaar neemt het koor deel aan het Nationaal Kampioenschap Jongerenkoren en ook heeft
het koor al een aantal keer mogen zingen tijdens de RKK tv-vieringen vanuit Bodegraven. De
viering begint om 19.00 uur, voorganger is pastoor Van Klaveren.
Alleen gaanden
Weet u dat u iedere tweede zondag van de maand van harte welkom bent in de hal van de
Ontmoetingskerk? Wij zijn er vanaf 14.00 uur en de koffie/ thee is klaar. Waarom zou u het
niet een keer proberen? Ook mannen zijn van harte welkom! De twee of drie die nu komen
voelen zich soms best alleen. Een hartelijke groet en wie weet tot ziens, Tineke Doornbos
tel.616372 en Sjaan ter Beek tel, 617328
Voor u ook een hartelijke groet, Sjaan
Bedevaart naar Kevelaer
In het weekend van 24-25-26 juli a.s. organiseert de Broederschap Gouda-Kevelaer voor de
251ste keer de jaarlijkse reis naar Kevelaer met Pastoor D. van Klaveren. Zoals gewoonlijk
reizen wij per bus met opstapplaatsen in Waddinxveen, Gouda, Haastrecht en Oudewater.
Kosten 1-pers.kamer € 210,00 en 2-pers.kamer € 180,00 Maria wordt in Kevelaer vereerd
als Troosteres der Bedroefden. De Bedevaart biedt de gelegenheid tot samen bidden –
samen praten – en vooral gezelligheid met elkaar. Voor meer informatie: A. Janmaat-Streng,
telefoon: 0348-410270, e-mail: [email protected]
Sint Jan de Doperdag 21 juni
Zondag 21 juni vieren we ons parochie-feest: de Sint Jan de Doperdag. U wordt hiervoor
allemaal van harte uitgenodigd. De viering begint om 10 uur in de Joannes de Doperkerk in
Boskoop. Er is deze dag geen andere viering in de parochie omdat het hele pastorale team
mee voorgaat. Er zingt een gelegenheidskoor, met zangers uit de hele parochie. De
jongeren verzorgen een deel van de viering. De viering is ook de Blijf dit doen viering voor
communicanten en vormelingen. Kinderen zijn daarom speciaal uitgenodigd. Voor hen zijn er
speciale woorddiensten en er is crèche. Na de viering is er koffie drinken op het plein. Ook
dit jaar vragen we iedereen om daarvoor allemaal wat lekkers te bakken en mee te nemen.
Verder zullen de jongeren de Wereld Jongeren Dagen onder de aandacht brengen, waar zij
zich op aan het voorbereiden zijn. En er wordt een fietstocht georganiseerd door diaken
Vrijburg, langs de Willibrorduskerk in Bodegraven en de St.Victorkerk in Waddinxveen.
Beide kerken worden bezocht, en er wordt een gebedsviering gehouden ter afsluiting.
Dak renovatie
Zoals velen van u al hebben kunnen zien wordt het dak van de pastorie gerenoveerd evenals
de dakkapellen door de firma van Berkel. Het is een hele klus maar als het klaar is kunnen
we er weer jaren mee door.
Victor Activiteiten Commissie (VAC)
De zomervakantie nadert. Het klaverjasseizoen 2014-2015 zit er weer op. Grote winnaar was
dit jaar Jacques Tschroots. Acht maanden stond hij bovenaan. Op de slotavond had hij nog
een flinke score van 5.803 punten. Mevr. Boer werd dit seizoen tweede. Bert Bosman werd
derde. Ome Cor Segers werd dit seizoen helaas laatste. We kunnen terugzien op een prima
seizoen met veel vaste bezoekers. In september gaan we weer verder met het nieuwe
seizoen. Na de zomer kunt u naast de klaverjasavonden weer een aantal vertrouwde
activiteiten van ons verwachten.
OPROEP: VAC ZOEKT NIEUWE PENNINGMEESTER EN NIEUWE LEDEN
De VAC is op zoek naar een nieuwe penningmeester, die de financiën van de Stichting tot
behoud van de Sint Victorkerk in de gaten houdt. De Stichting en de uitvoerende Victor
Activiteiten Commissie zijn verantwoordelijk voor verschillende activiteiten die in de loop van
het jaar worden georganiseerd en bedoeld zijn om geld in te zamelen voor het onderhoud
van de Sint Victorkerk.
Daarnaast zoekt de VAC ook nieuwe enthousiaste leden die de VAC willen versterken en
een bijdrage willen leveren aan de voorbereiding en uitvoering van de VAC-activiteiten.
Doordat vele handen hieraan bijdragen, wordt het werk licht! In overleg kunnen afspraken
gemaakt worden over de inzet voor een bepaalde activiteit.
Meer informatie is te krijgen bij Hans Kientz, voorzitter van de Stichting en de VAC via
[email protected] of tel. 617662.
Er zijn nog steeds ansichtkaarten van de kruiswegstaties van de Victorkerk te koop die de
VAC heeft laten maken. Er zijn setjes beschikbaar van 16 mooie kleurenkaarten voor de prijs
van slechts 5 euro. Ze zijn verkrijgbaar op de volgende plaatsen: achterin de kerk, bij het
secretariaat en bij Maga Sirre (tel. 615137).
Ook is er volop eigengemaakte jam in een groot aantal smaken in voorraad. In de jamkast
op de pastorie kunt u een keus maken uit meer dan 20 soorten heerlijke jam. Leuk als
cadeautje of gewoon lekker voor uzelf. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, vanaf € 2,- heeft
u al een potje jam.
Gelukkig worden we regelmatig verrast door mensen die ons fruit en rabarber uit eigen tuin
geven. Dat is pas echt voordelig. We hebben momenteel een flinke voorraad jam. U begrijpt
dat we die graag willen verkopen. Samen met de opbrengst van onze andere acties dragen
we als V.A.C. bij aan de restauratie van de pastorie die in volle gang is. U kunt onze jam
kopen via het secretariaat en op zondag na de viering staan er potjes jam te koop op de
bank in de Victorzaal.Lege potjes kunt u daar ook inleveren. Ook op nr. 615137 kunt u uw
bestelling doen.
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn. Er zijn vier
verschillende soorten wijn:
- de vertrouwde rode, Spaanse “Berberana” Tempranillo uit 2011;
- de rode “Los Pagos” Carmeniere uit Chili;
- de smakelijke en elegante witte Chileense “Los Pagos” Chardonnay uit 2013;
- de rosé “El Descanso”, eveneens uit Chili.
De prijs is nog steeds slechts € 4,- per fles. Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw
bestelling zelfs gratis thuisbezorgd! Bel voor inlichtingen / bestellingen naar Joop Brosens
(615719), Jan Gerts (616356) of naar het parochiesecretariaat (612452).
Verder kunt u elke maandagmorgen oud papier bij de pastorie afgeven. En mocht u
postzegels hebben die u niet meer gebruikt en kwijt wilt, dan kunt u hiervoor altijd bellen
naar 615137.
Handgemaakte kaarten kunt u elke laatste zondag van de maand achter in de kerk kopen
en ook staat er in de boekenhoek een standaard met kaarten.
Data in de tweede helft van 2015:
-
12 september: Open monumentendag nieuwe stijl en Wad-cultureel
10 oktober: Boekenmarkt
31 oktober: Victorbridgedrive
28 november: Kerstmarkt
Aandacht voor Victoire Ingabire (parochiaan uit Zevenhuizen)
Gezondheid Victoire
In verband met de gezondheidsklachten van Victoire moet er meer aandacht worden
besteed aan haar voeding. Er zijn inmiddels vitaminesupplementen naar haar toe.
Nog geen datum
Er is nog geen datum bekend wanneer de zaak van Victoire in Arusha wordt behandeld .
Campagne op het Plein
Op 18 juni a.s. staan wij van 11.00 – 14.00 uur weer op het Plein tegenover de ingang van
de Tweede Kamer.
Meer weten?
Ik kan u de site van Anneke Verbraeken aanraden als u meer informatie wilt hebben:
www.buitenpostdewereld.org . Op deze website staat o.a. een interview dat Anneke had met
Jean Claude Iyamuremye die gevangen zit ter voorbereiding op uitlevering.
Andere informatiemogelijkheden:
www.victoire-ingabire.com, op Facebook kunt u ons volgen via ‘FFDR’,
via onze eigen site: www.ffdr.nl, via [email protected] of
telefonisch bij Frans Zwanenburg (06-20492682).
Verhaal: De haan neemt zangles
‘Het kan beter’. Dat dacht de haan niet vaak. Daar was hij te trots voor. Maar soms dacht hij
het wel, bijvoorbeeld als hij aan zijn zangstem dacht. Hij vond dat hij fraai kraaide. Maar het
kon altijd beter. Vandaar dat hij bij het begin van het nieuwe jaar zangles nam bij de kraai.
Sinds dat moment werd het elke ochtend vroeger licht. ‘Zie je wel’, zei de haan trots, ‘de dag
kan niet wachten op mijn prachtige ochtendlied. Mijn stem wordt steeds beter’. Aan het begin
van de zomer vond de haan dat de kraai hem niets meer kon leren. Vanaf dat moment
begon de dag steeds later. Hoe fraai de haan ook probeerde te kraaien, het werd ’s ochtends
steeds later licht. Aan het begin van de winter nam hij weer zangles, nu van de ezel. En zie,
vanaf dat moment begon de dag steeds vroeger. ‘Zie je wel’, zei de haan vol trots, ‘de dag
kan weer niet wachten op mijn prachtige ochtendlied. Mijn stem is nog beter dan eerst.’
Ach, het arme beest weet niet beter.
Uit Open deur nr.6 juni 2015
Het eerstvolgende Victorientje zal zaterdag 27 juni verschijnen (kopij moet altijd op de
woensdag ervoor binnen zijn). Het Victorientje zal dan achter in de kerk liggen. Wilt u hem
digitaal ontvangen dan kunt u dat via de website aangeven www.sintjandd.nl of stuurt u een
mailtje naar het secretariaat [email protected] Mocht u geen computer hebben of
naar de kerk komen en wilt u toch het Victorientje ontvangen
neemt u dan contact op met het secretariaat tel.612452
Aan alle toekomstige groep 8 leerlingen en hun
ouders,
Na de zomervakantie start er weer een nieuwe
groep met de vormselvoorbereiding. De
vormselvoorbereiding in onze parochie vindt plaats
als je in groep 8 zit. Iedereen die in 2012 zijn/haar
eerste communie heeft gedaan heeft in de St. Victorparochie krijgt
binnenkort in de brievenbus een persoonlijke uitnodiging en een
inschrijfformulier.
Wil je begin 2016 ook je Heilig Vormsel ontvangen?
Schrijf je dan in voor 1 juli 2015!
Wanneer je er voor kiest om het vormsel te ontvangen, dan kies je er voor om
samen met andere vormelingen en gelovigen een weg te volgen. Een weg
met God, een weg naar God. Geloven in God betekent dat je vertrouwen
hebt in de toekomst. In jouw toekomst. Het Vormsel is daarbij eigenlijk een
steuntje in de rug, een bemoediging. De Heilige Geest helpt je daarbij. Want
als je voor moeilijke keuzes komt te staan, dan heb je daar kracht voor nodig.
Het vormsel, dat is helemaal zo gek nog niet!
Let op! Het inschrijfformulier moet bij ons, of bij het secretariaat St. Victor
binnen zijn voor 1 juli 2015!
Dat is dus ruim voor de zomervakantie!
Direct na de zomervakantie starten we al met de
voorbereiding waarna in januari 2016 de vormselviering
plaats zal vinden.
Heb je nog vragen? Stel ze per email of telefoon aan de
vormselwerkgroep:
Nathaly Dockhorn:
0182-742331/ 06-20452497
Email: [email protected]
Patricia Stelling:
0182-634797 / 06-23677103
Email: [email protected]
Graag tot ziens!
Patricia en Nathaly

Vergelijkbare documenten

victorientjenr.122016 (vrijdag 10 juni om 11:50)

victorientjenr.122016 (vrijdag 10 juni om 11:50) Dit kan al tijdens de zwangerschap zodat de geloofsgemeenschap er rekening mee kan houden met de planning. Na aanmelding krijgen de ouders een informatieboekje toegestuurd, waarin de belangrijkste ...

Nadere informatie