Einekoer 4 – april

Commentaren

Transcriptie

Einekoer 4 – april
De Einekoer
Doarpskrante Gytsjerk
22e jiergong - april 2015
Redaksje-adres:
E-mail:
Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk
[email protected]
Redaksje
Tjikke Krijgsman foarsitter
Joy Visser-de Vries sikretaris
Ljibbe Hoeksma
Harry Talsma
Carolien v.d. Zee-Rijpma ponghâlder
Jacqueline Fournier skriuwster
Abonneminte- + ponghâlder:
Advertinsjes:
288 64 99
844 49 54
256 19 51
256 10 86
256 24 07
256 00 86
Carolien v.d. Zee-Rijpma
Harry Talsma
IBAN nûmer:
Rabobank Drachten Friesland Oost,
NL 91 RABO 036.27.90.930
o.n.f. Doarpskrante De Einekoer
Besoarging:
Printinge en lay-out:
Foto (foarkant):
Fam. Hoekstra
Rekladruk b.v.
Joy Visser - de Vries
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
Ynhâld:
Fan ’e redaksjetafel
Bestuurlijk Bekeken
Foto’s Suderspaerlân
Ichthusschool
Thrimwaldaschool
Poddeloop
Puzzel
3
5
9
13
17
19
21
Kinderkoor ’De Accu’s’
De Pen
Agenda
Kartoen
Musical Ruth
Zwembad 'De Sawn Doarpen'
Niet te geloven!
31
33
35
37
39
41
41
Oud papier
Pasen in het alledaagse
23
24
Sabeare!
Preekrooster
43
45
Dorpsfeest 2015
Slinger om ’e sleef
25
27
1
Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba)
Voor al uw woninginrichting!
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdagavond koopavond
De Einekoer
FAN ’E REDAKSJETAFEL
Nieuw nummer van ‘De Einekoer’, nieuwe kansen. Het voorjaar is
begonnen, dat geeft aanleiding voor een mooi-weer praatje, maar
daar wil ik deze ruimte niet aan besteden. Wat wel erg leuk is om
te vermelden is het geheim van ‘de Cirkels’ in de kartoen van ‘De Einekoer’ van oktober 2014. Deze cirkels hebben ons – de redactie- nogal bezig gehouden en we zijn
er eindelijk achter wat voor betekenis ze hebben! Er zijn diverse reacties geweest
van oplettende lezers. De metalen cirkels die u door Gytsjerk heen aan kunt treffen
zijn wegdektemperatuur-meters. De gemeente of Rijkswaterstaat kan hiermee informatie verzamelen en besluiten wel of niet te gaan strooien.
Het is overal een drukte van belang, tenminste ... te zien aan alle activiteiten die in
dit nummer aan de orde komen. Het zal door alle deelnemers op prijs gesteld worden als u ze wilt belonen voor hun inzet met uw aanwezigheid. Er wordt druk gerepeteerd voor de musical ‘Ruth’ en ook Sabeare is druk aan het repeteren, hiervan
meer informatie in deze uitgave. ‘Kunst in de kerk’ heeft na het uitkomen van deze
uitgave nog een paar dagen op de agenda staan. De kinderen worden niet vergeten, voor hen is er in juni de ‘Poddeloop’ en niet te vergeten de moestuintjes van AH
waar iedereen – groot en klein – het o zo druk mee heeft. Er schijnt geruild te worden op het schoolplein om de tuintjes zo compleet mogelijk te krijgen.
Als de achtertuin te klein blijkt te zijn, is dit misschien een goede aanleiding om eens
een volkstuintje huren voor een jaar en te kijken hoe de moestuintjes uit kunnen
groeien tot een echte moestuin!!
Ik wens u vanuit mijn rommelige huis - ik zit namelijk midden in een
aanbouw bij mijn huis en het herinrichten van de tuin - veel leesplezier met weer een nieuw nummer van ‘De Einekoer’.
Tjikke Krijgsman
Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
[email protected]
Rond de 1e van de nieuwe maand zal ’De Einekoer’ huis aan huis bezorgd worden.
3
Onze service is geen buitenkant, maar komt van binnen
Wij zijn Tij Uitvaart: Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert
We zijn een eigentijds vrouwenbedrijf. Te midden van vooral mannenbedrijven en éénmanszaken in de uitvaart nemen we een unieke positie in Fryslân in. Juist die vrouwelijke aanpak
maakt dat we dingen anders doen. We schermen niet met een keurmerk. Onze service is namelijk geen buitenkant, maar komt van binnen. We komen niet om te regelen, maar willen van
waarde zijn. Onze dienstverlening is vriendelijk en laagdrempelig. Onze aanpak is persoonlijk
en altijd op maat. We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.
De Einekoer
BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: [email protected]
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54
Inloopspreekuur 29 april
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 29 april 2015, in
Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail bij de secretaris van Dorpsbelangen. U
hoort dan nader van ons.
Jaarvergadering 19 mei
Onze openbare jaarvergadering is gepland op dinsdagavond 19 mei. In de volgende Einekoer informeren we u verder. Er is een bestuurswisseling, want twee personen gaan ons bestuur verlaten,
na jarenlange trouwe dienst. Wij roepen dorpsbewoners en met name ook vrouwen op om zich
kandidaat te stellen. Heb je belangstelling voor het bestuur van Dorpsbelangen Gytsjerk, laat dit
dan ook bij de secretaris van Dorpsbelangen weten.
Internetcontact met de overheid
Bij een melding die wij als Dorpsbelangen deden bij de gemeente over kapotte straatlantaarns
kwam er een goeie tip, die we u niet willen onthouden. Meldingen kunnen direct gedaan worden,
door iedereen, bij het Klantencontact Centrum van de gemeente Tytsjerksteradiel www.t-diel.nl. Als
het bijvoorbeeld gaat om een kapotte straatlantaarn, geef dan ook even de locatie en het nummer
door dat staat op de paal. Dat bevordert een spoedige reparatie. Telefonisch kan dat ook via 14
0511. Verder is er een interessant website www.overheid.nl. Als de postcode en huisnummer
wordt ingevuld, verschijnen bijvoorbeeld alle vergunningenprocedures in de buurt.
Afvalcampagne ‘Ho, net yn ‘e kliko!’
In maart is de inhoud van de grijze containers in Gytsjerk en Oenkerk speciaal gewogen. Over
één jaar, dus in maart 2016, gaat dat weer gebeuren. Dat heeft een heel interessante achtergrond. Een werkgroep die bestaat uit tien vrijwilligers van Duurzaam Gytsjerk en Groenkerk, gaan
komend jaar actie voeren. Daar hoort u later dit jaar meer over. Het is de bedoeling om de hoeveelheid afval in de grijze containers in één jaar tijd, met één kwart terug te brengen. Behalve
onze dorpen doen ook Eastermar en Heeg mee. Er wordt samen met gemeenten en OMRIN, hard
gewerkt aan de voorbereidingen van deze campagne in onze dorpen.. Die gaat na de zomervakantie van start, maar u kunt nu thuis al mee doen. Onder het motto ‘Ho, net yn ‘e kliko’ willen
wij het restafval in de grijze container zoveel mogelijk beperken.
Afvalkalender
Veel mensen beseffen dat niet, maar de grijze container zit veel te vol. Dat is beslist niet nodig,
want veel soorten afval kunnen op een andere manier worden ingeleverd, voor hergebruik. Om uit
te leggen hoe het bij ons zit lopen we even de Afvalkalender langs. Die heeft iedereen thuis gekregen. U kunt die ook opvragen bij de gemeente (www.t-diel.nl of telefonisch 140511). Van alles en
5
Ingmar Plantenga
06 - 21 58 22 21
[email protected]
Uniek Hoveniers
Voor- en najaar tuinonderhoud
Snoeien van bomen, struiken, hagen
en bolvormen
Gras- en kantenmaaien
Aanplanten en verplanten
Schoffelen en onkruid wieden
Vrijblijvend advies
Particuliere en bedrijfstuinen
Bemesting voor gazon en borders
Bestrating schoon en onkruidvrij houden
• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering
Achterdyk 4 • 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • E-mail: [email protected]
De Einekoer
nog wat kunt u gescheiden aanleveren. Grof huishoudelijk afval kan op woensdagen apart worden opgehaald. Glas kan naar de glasbak, netjes op kleur gesorteerd. Textiel kan naar de speciale textielbak en daar mogen bijvoorbeeld ook leren schoenen in. Klein chemisch afval kan afgegeven worden bij de chemocar bij de grofvuillocatie in Burgum. Dat kunt u in week 18 en week
42 ook thuis laten ophalen. Afgedankte meubels, keukengerei, spelletjes en boeken kunnen naar
het kringloopcentrum Samuel of de Winkel van Tryn.
Kattenbakkorrels met milieukeur
De grootste afvalfractie is groente-, fruit- en tuinafval. Daarvoor is de groene container bestemd.
Als mensen de groene container goed gebruiken bespaart dat hoge kosten voor de afvalverwerking bij OMRIN. Wat veel mensen niet weten is dat bijvoorbeeld ook koffiedik en kattenbakkorrels
in de groene container mogen. Een terechte voorwaarde bij kattenbakkorrels is dat er een
Milieukeur op zit. Een interessant idee is om zelf, thuis te composteren. Die compost is prima bruikbaar en dat kan kosten besparen voor het tuinonderhoud. Het is helemaal niet moeilijk of smerig,
maar je moet het wel een keer met eigen ogen gezien hebben hoe het werkt. Daarom wordt er dit
jaar ook een speciale cursus voor georganiseerd.
Papier, karton en zwerfvuil
Zoals u weet wordt papier en karton elke maand opgehaald door vrijwilligers. U kunt het netjes
gebundeld langs de weg zetten op de dagen en tijdstippen die in de Einekoer/Koeketromp worden gepubliceerd. De opbrengst wordt gedeeld door beide scholen. Heel veel mensen maken van
die mogelijkheid goed gebruik. De opbrengst is hoog, vooral natuurlijk na Sinterklaas en Kerst. Als
u het een keertje vergeet is het niet de bedoeling dat u de grijze container er mee vult. Dan zet u
het gewoon een volgende keer aan de weg. U kunt mensen helpen die de opslagruimte niet hebben of die niet goed kunnen tillen. Een handige tip is ook dat u een sticker op de brievenbus kunt
plakken als u geen ongewenst reclamedrukwerk wilt ontvangen. Een van de meest ergerlijke dingen met afval is misschien wel zwerfvuil, dat overal ligt. De gemeente heeft een oproep gedaan
om daar iets aan te doen en geeft daar per dorp ook een vergoeding voor. De werkgroep heeft
zich dit aangetrokken en gaat samen met de kinderen van de scholen, tieners en vrijwilligers acties
organiseren.
Repareren elektrische apparaten
Een interessant verhaal is er te vertellen over elektrische apparaten, die kapot zijn. Die kunt u inleveren bij de detailhandel waar u nieuwe koopt, want daarvoor betaalt u de ‘verwijderingsbijdrage’. Veel van die kapotte apparaten zijn nog helemaal niet versleten. Net als fietsen en kleding
kunnen die met goede vakkennis prima worden gerepareerd. Daarvoor zijn Repaircafé’s uitgevonden, waar mensen zelf kunnen leren repareren. Er zijn in Burgum en Hurdegaryp goede ervaringen mee opgedaan. Een van de acties is om dat ook voor de Trynwâlden te organiseren.
Campagne na de zomervakantie van start
Dit jaar gaan Gytsjerk en Oentsjerk het goede voorbeeld geven en over een jaar weten we, dankzij de meting door de gemeente, of de campagne geslaagd is. Bij de werkgroep zijn ondertussen
al tien enthousiaste vrijwilligers. Extra hulp is welkom. We houden u op de hoogte, op de jaarvergadering van Dorpsbelangen en via de Einekoer en de Koeketromp. Als u meer wilt weten of als u
wilt helpen om deze campagne te ondersteunen, geeft u zich dan op bij de secretaris van
Dorpsbelangen via [email protected]
7
Hellinga
transportbedrijf
• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken
Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402
[email protected]
www.hellingatransport.nl
nu ook op maandag geopend
* Heren knippen zonder afspraak
* Cadeaubonnen
* Alle topmerken parfum
* Gelaatsbehandelingen
* Bruidsarrangement
* Trendy sieraden
De Einekoer
Gytsjerkster foto’s fan destiids - Suderspaerlân
Sa’n foto as hjirboppe sjocht men net alle dagen. Fjouwer froulju dy’t in plakje fûn ha foar it ynformaasjeboerd fan de oannimmer dy’t it bungalowpark yn Gytsjerk West bouwe sil.
De nammen fan de froulju binne : vlnr Tsjitske/Aldert vd Laan, Frouk/Auke Douma,
Miene/Johannes Mosselaar en Miene/ Sipke Dijkstra. De twadde foto jout in moai sicht op it keale stik lân, wêr’t de nijbou begjin sechtiger jierren fan ‘e tweintichste ieu úteinset is. It wie yn
1964 hat dizze nijbou de namme Suder Spaerlân krige.
Liket dy namme Suder Spaerlân yn earsten in wat frjemde beneaming, it docht dochs bliken dat it
in hiele tapaslike namme is. It Noardlik - en it Suder Spaerlân wiene eartiids boulannen, dy’t oan
‘e noardkant en súdkant fan ‘e Canterlânswei leine.
Oant it ein fan de njoggentjinde ieu hie lâneigneresse Geertruida Rinia van Nauta*) fan moade
yn ‘e Trynwâlden lân op te dielen en dat as stikken boulân te ferhieren oan minsken dy’t sok lân
dan brûkten om griente te ferbouwen. De hier wie in dûbeltsje de roede/tsien meter en de helte
dêrfan, in stoer, waard efterút lein. Mei nijjier kaam dat opsparre jild terjochte by behoeftige lju.
Sa gie it ek yn Gytsjerk en krigen dy twa stikken lân oan ‘e Canterlânswei al rillegau de namme: It
Spaerlân. Nei de oanlis fan it bungalowpark, dat foar in diel op it súdlike stik lân fan ‘e
Canterlânswei lei, socht men – en dat gie muoisum - om in tapaslike namme mei in historyske betsjutting. Spahr van der Hoek, destiids meiwurker fan ‘e Fryske Akademy, skreau doe yn in brief oan
9
* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk
Telefoon: 058 - 256 15 00
www.bouwbedrijfvandermeer.nl
Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 10,75
(Van tevoren reserveren)
Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten
Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur
Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk)
Tel. 058 - 2563820 * www.orientalgiekerk.nl
De Einekoer
riedslid frou Tiemersma it nije útwreidingsplan ‘It Suder Spaerlan’ te neamen.
Hjir folget in gedielte út dy brief:
… sa’t ik begrepen ha, giet it om it kompleks dizze kant/eastlik fan de tsjerke en
dêr sjoch ik twa mooglikheden. Twa noch
libjende lânnammen soene yn oanmerking komme kinne: a de Alde Jister en b Suder Spaerlân. De lêste namme is ek de namme fan it
perseel dêr t ik fan leau dat it yn ferbân stiet mei goederjouskens fan in juffer Trui of sa……….
Op 9 desimber 1964 liet B&W fan ús gemeente oan ‘e ried witte, dat: Op voorstel van mevr.
Tiemersma–Zijlstra wordt aan het gehele complex de naam gegeven van “Suder Spaerlân“.
Sa kaam mei dizze brief in ein oan ‘e diskusje hokker namme it bêste paste by de strjitten fan de
nije bungalows yn Gytsjerk-West.
*) Geertruida Gerarda Paulina Rinia van Nauta, waard berne yn 1835 te Gytsjerk en ferstoar
doe’t hja 60 wie yn Oentsjerk. Hja wie de sânde dochter- der wiene tolve - fan kantonrjochter
Cornelius Franciscus Frisius Rinia van Nauta en Wilhelmina Hendrika van Heemstra en stie yn
‘e Trynwâlden bekend as “de ongetrouwde juffer Trui die bijstand bood aan mensen in ellende
of armoede”. C.F.F.Rinia van Nauta waard nei syn houlik mei W.H. Heemstra yn 1830 kantonrjochter yn Burgum en yn dat jier ek eigner fan de state Poelsicht yn Gytsjerk, wêr’t er mei
syn frou him ta wenjen sette. Nei it ferstjerren fan harren mem yn 1883 lieten de oerbleaune
dochters net lang dêrnei de state Poelsicht ôfbrekke.
Dirk Laverman. Email: [email protected]
Mei dank oan:A. Kuipers, K. van der Kooi, A. Mosselaar, J. Faber
11
kwaliteit
goede service
scherpe prijzen
Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13 Rinia van Nautaweg 4c Giekerk
www.werkhoveniers.nl
Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk
06 - 15 08 68 42 • [email protected]
De Einekoer
Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71
ICHTHUSSCHOOL
Interactief voorlezen
Voorlezen is hartstikke leuk, maar het is tegelijkertijd een uitstekende manier om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen waarin veel
wordt voorgelezen, taalvaardiger zijn dan kinderen die thuis niet of nauwelijks zijn voorgelezen.
Ze hebben bijvoorbeeld een grotere woordenschat, en scoren beter op tests voor begrijpend lezen. Het zal duidelijk zijn dat ze daardoor ook beter zijn toegerust voor 'leren' in het algemeen.
Hoe komt dat eigenlijk? Waarom werkt voorlezen beter dan – bijvoorbeeld – veel tv-kijken? Je
kunt je er natuurlijk makkelijk vanaf maken door te zeggen dat in gezinnen waarin veel wordt
voorgelezen, dingen als 'taal', 'liefde voor boeken' en 'aandacht voor het kind' sowieso een belangrijke rol spelen en dat het kind dus opgroeit in een kansrijke omgeving. Dat zal zeker een rol
spelen, maar er is ook een specifieke reden waarom juist voorlezen zo effectief is.
Interactie
Goed voorlezen is een interactief proces. Het is dus geen eenrichtingsverkeer, maar echte communicatie. Een samenspel tussen ouder en kind. Daar leert een kind heel veel van, in ieder geval
meer dan van passief consumeren via de televisie. Hieronder staat per leeftijdsfase aangeven hoe
je dat het beste kunt aanpakken. Voorlezen is namelijk nuttig in álle stadia van de taalontwikkeling van het kind, waarbij de onderlinge communicatie telkens een stapje verder gaat.
Babytijd en dreumestijd (0 tot 2 jaar)
Met voorlezen kun je al beginnen als je baby 6 maanden is. Natuurlijk zal de interactie dan nog
vrij beperkt zijn, althans wat de taal betreft, omdat kinderen van deze leeftijd nog niet kunnen terugpraten. Maar samenspel is het wel degelijk! In het begin zult u vooral bezig zijn de aandacht
van uw baby te trekken. Gebruik daarvoor kleurige prentenboekjes, met heldere en herkenbare
vormen en probeer ook om er leuke geluidjes bij te maken. Boekjes met kartonnen bladzijden zijn
het handigst, omdat baby's vaak een onbedwingbare neiging hebben om papieren bladzijden
stuk te scheuren. Heb in ieder geval geduld en word nooit boos! Probeer er zo veel mogelijk een
spelletje van te maken.
Tegen de eerste verjaardag (12 maanden) komt de eerste echte talige interactie. Voorlezen is dan
een perfect middel om te oefenen met woordjes voor de dingen uit het dagelijks leven. U kunt dan
13
Uw allrro
o nd
ou
klussenbedrijf
uit Gytsjjerk!
PARKET, LAMINA
AA
AT
T EN PVC
schuren, onderhouden
en legge
en
MEUB S EN TRAPPEN
M
PEN
renoveren, kleuren
n
en herstellen
TEGELWE
ERK
badkamer, toile
et, vloeren
en terrassen
TIMMERWERKEN
N
onderhoud, verbouw
w
en gevelbekleding
Bel Dieter:
2
06 - 21 50 08 7
Simke Kloostermanstr
straat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • [email protected]
[email protected]
www
w.dieklus
s.nl
Janneke
Mulder - Deelstra
R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE GYTSJERK
TEL.: 058 - 256 12 51
BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
De Einekoer
bijvoorbeeld vragen: "Waar is de bal?", om uw kind het bijbehorende object te laten aanwijzen.
Vervolgens kunt u het een stapje moeilijker maken, door zelf een plaatje aan te wijzen en te vragen: "Wat is dat?" Rond 18 maanden kan uw kind daar meestal wel antwoord op geven. Met de
eerste methode (objecten laten aanwijzen) oefent u het woordbegrip en met de tweede methode
(vragen naar een woord) oefent u de woordproductie.
Peutertijd (2 en 3 jaar)
Zodra kinderen de peuterleeftijd bereiken, zullen ze het leuk vinden om herkenbare situaties uit
hun eigen leventje terug te vinden in boekjes. Het geeft ze houvast bij het ontdekken van de wereld, als ze zien dat het kind in het boekje ook in bad gaat, en ook in de speeltuin speelt, of ook
wel eens bang is in bed. Als peuter begrijpt uw kind al kleine verhaaltjes, dus meer dan alleen
maar losse woordjes. Boekjes bieden 'visuele ondersteuning' bij het leren begrijpen van taal. Door
middel van de plaatjes haalt u zomaar de speeltuin, het ziekenhuis of de kinderboerderij uw huis
binnen. Aangezien kinderen met 27 maanden al af en toe twee woordjes kunnen combineren tot
kleine zinnetjes (zoals "Mama moe" of "Die ook") en kinderen met 36 maanden al langere zinnen
kunnen maken (van vier woorden of meer), kan de onderlinge communicatie bij het voorlezen nu
echt goed op gang komen. Je kunt dan wat moeilijker vragen gaan stellen (zoals: "Wat denk je
dat er nu gaat gebeuren?") en je kunt al echt met z'n tweeën gaan praten over het verhaal.
Kleutertijd (4 en 5 jaar)
Wordt uw kind een kleuter, dan wil het graag verhalen horen over méér dan het vertrouwde hier
en nu. Boeken kunnen de grote fantasiewereld van een kleuter aanwakkeren. Op deze leeftijd
speelt de fantasie een belangrijke rol. In de interactie tijdens het voorlezen kun je je kind dus ook
stimuleren om zelf te fantaseren en fantastische verhalen te vertellen.
Basisschool-leeftijd (6 t/m 12 jaar)
Kinderen in de basisschool-leeftijd zijn dol op verhalen met een spannende plot. Door boeken ontdekken ze andere landen en andere tijdperken.
Het heeft beslist nut om kinderen die zelf al kunnen lezen, nog steeds voor te lezen. Dat geldt natuurlijk het sterkst voor kinderen die nog maar net technisch kunnen lezen (oftewel 'lezen wat er
staat'). Het omzetten van letters in spraakklanken kost hen namelijk nog zo veel moeite, dat dit hun
aandacht van het verhaal kan afleiden. Maar ook voor kinderen die al heel vlot technisch kunnen
lezen, heeft voorlezen nut. Voor hen kiest u boeken die nog net een stapje te moeilijk zijn om zelfstandig te begrijpen, maar die ook weer niet zó vol onbekende woorden zitten, dat het kind afhaakt. Op die manier helpt u de taalontwikkeling telkens een stapje verder. In dit stadium kan het
zinvol zijn om het kind ook eigen ervaringen te laten vertellen en eigen meningen te laten geven.
Vaak kan een voorleesverhaal het startpunt zijn voor een goed gesprek over dingen die in het
boek beschreven worden.
Jeroen Post
15
Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: [email protected]
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans
De Einekoer
THRIMWALDASCHOOL
IB'er in beeld
Op een basisschool zijn naast de leerlingen, leerkrachten, de conciërge en de directeur soms ook
specialisten aanwezig. Mensen die lesgeven aan de leerlingen op een speciaal vakgebied of een
ander ondersteunend beroep uitoefenen. In verslagen kunnen ouders bijvoorbeeld lezen dat er
overleg plaats vindt met de IB'er. Wie is die IB'er en wat houdt die functie eigenlijk in? Tijd voor
een kennismaking...
Bij het voorstellen merk ik op dat ik Jacoba Hiemstra bijna nooit op school heb gezien. “Dat klopt
ook wel”, aldus Jacoba, “mijn werk ligt grotendeels buiten het zichtveld van ouders en leerlingen.
Dat is een goed teken; de leerkrachten op de Thrimwaldaschool zijn zeer capabel en als er geen
noemenswaardige problemen zijn ben ik niet direct in beeld”.
Jacoba Hiemstra-van Houten, voluit, woont in Drachten met man en twee kinderen. Voorheen was
ze 11 jaar werkzaam als leerkracht bij verschillende scholen in en rondom Drachten en later als
IB'er op de school in de Veenhoop. “Daar kon ik op de fiets naar het werk en had ik één dagdeel
IB uren voor 17 leerlingen ter beschikking en daarnaast nog de klas. Nu heb ik een halve baan
en dat houdt in het onderwijs twee dagen en een paar uurtjes in. OPO-Furore, mijn werkgever,
heeft gekozen voor meerschoolse IB'ers. Er zijn ook scholen waar de IB'er tevens voor de klas
staat. Naast de Thrimwalda ben ik aan het werk in Tytsjerk en Aldtsjerk. Ik heb nu minder tijd voor
kinderen en ouders, maar kan wel meer verdieping en kwaliteit op mijn vakgebied leveren.”
Wat houdt IB'er zijn eigenlijk in?
“IB staat voor Interne Begeleider. Ik heb een bestuursaanstelling en dat wil zeggen dat mijn werkzaamheden liggen in de laag tussen de directeur en het werkveld (lees; de kinderen in de klas).
Met Froukje Olijve, de directeur, behandel ik bestuurszaken, heb ik intern zorgoverleg, bespreek ik
scholingen en bepalen we hoe we de zorg op de Thrimwalda in kaart brengen voor de inspectie.
Het onderhouden van externe contacten, bijvoorbeeld met jeugdzorg of psychologen en orthopedagogen, is onderdeel van mijn takenpakket. Daarnaast begeleid ik de leerkrachten bij vraagstellingen of problemen omtrent de kinderen. Vier keer per jaar hebben we leerlinggesprekken;we bespreken de ontwikkeling van een kind en werken een zorgplan bij. Soms heb ik, op verzoek van
de leerkracht, tijdens de klassenbezoeken kinderen geobserveerd en kan ik vervolgens handvatten
en advies geven. Ook begeleid ik naar aanleiding van de uitslagen van de CITO-toetsen de leerkrachten bij het maken van de groepsplannen. De zorg moet weer worden gerapporteerd aan het
bestuur van OPO-Furore. Kortom; mijn functie is zeer divers.”
Welke opleiding heb je gevolgd?
“Na de PABO heb ik meteen de studie remedial teaching gedaan. Die functie, direct gericht op en
werken met de kinderen, werd vaak naast het staan voor de klas uitgeoefend. Helaas heeft de
overheid dat wegbezuinigd. Scholen krijgen geen extra subsidie meer. Alleen de kinderen met het
zogenaamde rugzakje worden geldelijk ondersteund. Na het volgen van de studie Master Special
17
Leven
en
Werk
Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
[email protected]
www.joutacoaching.nl
jouta coaching
Coaching
rond
thema’s als
De Einekoer
Education Needs (SEN) mag je jezelf Interne Begeleider noemen. Ik vond het belangrijk eerst ervaring als leerkracht op te doen omdat het inlevingsvermogen bij deze functie groot moet zijn. Een
leerkracht heeft vaak met combinatiegroepen en ver uiteenlopende leerlingen te maken. Wanneer
je dat zelf ervaren hebt als leerkracht kun je veel beter leerkrachten begeleiden en ondersteunen.”
Wat maakt het werken als IB'er nou zo mooi?
“De diversiteit! Voor mij vooral het bovenschools, beleidsmatig meedenken. Op de Thrimwalda
hebben we bijvoorbeeld ten aanzien van het lezen een ontwikkelingsproces opgezet. Ik vind het
interessant om daarin mee te denken en het uit te zetten. Ook de gesprekken met de leerkrachten
over leerlingbegeleiding maakt mijn beroep zeer de moeite waard.”
Bedankt, Jacoba, voor dit gesprek en het 'even in beeld zijn'!
Doe mee met
de leukste loop
van Gytsjerk...
10, 11 en 12 juni 2015
NU
MELD JE
AAN!
Opgave voor alle leeftijden kan op ons mailadres [email protected] vóór 15 mei
2015. Graag nodigen wij jong en oud uit om
mee te lopen!
Kosten € 3,00 p.p.
De basisschoolleerlingen van Gytsjerk
ontvangen een inschrijfformulier op school.
AVOND-DRIEDAAGSE GY TSJERK
[email protected]
19
Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15 50
Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.
ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES
Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon
Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie
Tel. 0512 34 18 28
* Bestrating & sierbestrating
* Tuinaanleg & -onderhoud
* Takversnippering
* Voor bedrijf & particulier
* Onderhoudscontracten
verhuur
Minikraan
!!
cm breed
vanaf 70
De Einekoer
PUZZEL
Vul rond elk getal een woord
in van vier letters. Het eerste
woord begint boven de één
,de andere
op een willekeurige plaats.
Alle woorden draaien met de
klok mee. Bij een juiste invulling vormen
de letters aan de buitenzijde,
te beginnen boven de één en
rechtsom, een gezegde.
Omschrijving:
1.varken
2.speeksel
3.Frans kerstlied
4.zuurstofmodificatie
5.eens
6.heuvel
7.windas
8.lekkernij
9.kunstleer
10.Noorse sagenepos
11.gevaar
12.Europeaan
13.kleine plaats
14.paradijs
15.tien gulden
16.tip/drinkgeld
17.steler
18.schaakstuk
19.middag
20.fraai
21.plaats in Gelderland
22.zeggenschap
23.druivensap
24.teken
25.bleek
26.vruchtbare plaats in de woestijn
27.plaats in Rusland
28.plaats in Friesland
29.insect
30.boeketje
31.herkauwer
32.gewicht
33.opgeld
34.merknaam pepermunt
35.vrijgevig
36.wrang
37.deel van de hand
38.zuivelproduct
39.dreun
40.deel van het oog
41.akelig
42.paddestoel
43.kelner
44.uitgestorven vogel
45.Amerikaanse staat
46.eerste hulp bij ongelukken
47.scheepsroep
48.hemellichaam
49.hersenschim.
F.Z.
21
helder en zeker
Sinds 1933 adviseurs in verzekeringen,
financieringen, hypotheken, bedrijffskr
skredieten,
oudedagsvoorzieningen en spaaradviezen.
Rinia van Nautaweg 33 | postbus 3 | 9060 AA Giekerk
(058) 256 18 69 | [email protected]
[email protected] | www.rjdeboer.nl
De Einekoer
Oplossing maartpuzzel
Gezegde:
Dat is net zo’n kat als ieders kat.
De eigenaar van een kat of iets anders, of de
trotse ouders van een kind, zijn geneigd wonderbaarlijke kwaliteiten te zien, waar anderen
niets aan opmerken.
OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 17 april en zaterdag 18 april 2015
Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaatsen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit bespaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.
Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat papier is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat
zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit maakt het voor de papierinzamelaars
makkelijker.
23
De Einekoer
PASEN IN HET ALLEDAAGSE
Enkele jaren geleden beweerden archeologen dat ten zuidwesten van Jeruzalem een potscherf is
gevonden met daarop de oudste Hebreeuwse tekst ooit. Volgens koolstofanalyses is de tekst 3000
jaar oud. De potscherf met daarop de tekst is 15 bij 15 centimeter groot. Men identificeerde de
tekst als Hebreeuws omdat men op de scherf een drie-letterig werkwoord tegenkwam dat ‘doen’
betekent.
Met regelmaat scheur ik teksten die mij aanspreken uit een krant of tijdschrift. Ze liggen vaak
overal en nergens. Net nu ik een stukje wilde schrijven over het ervaren van Pasen in het alledaagse kwam het onderstaande mij onder ogen. Ik heb geen idee van wie de tekst is, maar ik
geef het in deze weken voor Pasen graag aan u door:
’s Middags was er een bijeenkomst in de huiskamer. In een
van de hoeken stond een houten kruis opgesteld. Er was ook
een bak met potscherven. Die scherven stonden voor alles wat
er kapotgegaan was in je leven. Van wat je verkeerd had gedaan en wat je meezeulde. Als je wilde, kon je je naam op
een scherf schrijven en die bij het kruis neerleggen. Het was
heel rustig in die kamer. Toen ik een scherf gepakt had,
hoorde ik steeds dat lied over Jezus die je uitnodigt om alles
bij Hem neer te leggen, al je zorgen en je tekorten. Op die woorden liep ik naar het kruis en heb
er mijn scherf- mijn leven- neergelegd. Toen ben ik stil gaan kijken. Naar dat kruis. Ik weet niet hoe
lang ik daar heb gezeten. Terwijl ik daar zat, was het alsof Jezus alles van me afspoelde en alsof
ik helemaal schoon werd. En nieuw. Ja, echt, toen ik opstond wist ik dat ik als een nieuw mens verder mocht gaan. Zonder de ballast die ik altijd had meegetorst.’
Een ervaringsverhaal dat iemand met ons deelt. Zo zijn er vele ervaringen van ‘Pasen in het alledaagse'. Ook al vallen ze allemaal in de categorie ‘niet wetenschappelijk te bewijzen’. De oude
kerkvader Augustinus (354-430) zei al: ‘Er zijn dingen die we niet begrijpen tenzij wij ze geloven'. Ook degene die het bovenstaande aan het papier toevertrouwde noemt het ‘was het alsof'.
Het zijn geloofswoorden maar voor hem of haar alles bepalend en waar.
De rode draad in de Bijbel, de kern van Pasen is: bevrijding. Die waardevolle kern is tijdloos. We
kunnen in duizend en één dingen ‘gevangen’ zitten, vooral denkbeelden hebben er patent op en
geven ballast. Angst trekt nogal eens een spoor in ons. Onze geest is continu bezig. Als een woelige zee met een voortdurende golfslag. Gedachten-stromen. Ze drijven alle kanten op. Om pijn uit
het verleden. Om de moeite met het heden en de zorgen voor de toekomst. Innerlijke rust is vaak
ver te zoeken. De bede: verlos ons van de boze, kan je dan ook verstaan als: verlos ons van het
24
De Einekoer
denken. . . Al ons gepieker en gedenk dat zoveel onrust geeft en levensvreugde onder druk zet.
Bezettingskrachten zijn het, ze zetten je levensvreugde op slot. Alsof de innerlijke computer gehackt wordt en een onzichtbare macht alles overneemt. Je bent weerloos, het gebeurt. Om de
schade te herstellen moet een specialist komen voor wie zelfs de hacker, de inbreker, zich nederig
moet buigen. Een zuiverende, helende, vergevende Kracht. Zo versta ik Pasen in het alledaagse.
Hoe dat in praktijk te brengen? Ach, hier of daar is vast nog wel een potscherf te vinden. . .
´Doen´ zou mijn advies zijn!
ds. Hille Vlasman
Mail: [email protected]
Voor de wekelijkse weblog, kijk op: www.pgtrynwalden.nl
DORPSFEEST 2015
Op 20, 21 en 22 augustus 2015 bent u wederom van harte welkom op het dorpsfeest van
Gytsjerk. We beginnen het feest op de donderdagmiddag met een gezellige middag- en avondbraderie. Belangstellenden voor een standje kunnen via de website www.gaarmanstiens.nl meer
informatie krijgen over bijvoorbeeld de tarieven en het inschrijven. Voor de kinderen is er wederom de gelegenheid om op het feestterrein een kleine rommelmarkt te houden.
Muziek:
Vrijdag: Face to Face
Matinee: De Suskes
Zaterdagavond: Sesamband en De Suskes
De feestcommissie van Gytsjerk is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Radboud Burgsma (058-8443888) of via de website.
De Feestcommissie, www.dorpsfeestgytsjerk.nl
Kunst in de kerk 2015 in de Trynwalden
Expositie van gevarieerde amateurkunst uit de eigen omgeving. Al geweest in de Pauluskerk in
Aldtsjerk? Het kan nog tussen 30 maart en 2 april. ‘s Middags van 15:00-17:00 uur; ’s avonds
van 19:00 -21:00 uur. Toegang is vrij en iedereen is welkom!
25
Notenpasta’s
noten en
zuidvruchten
Kloosterman
Reform- en
Natuurvoeding
R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82
openbare
bibliotheek
OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00
Woensdag: 15.00-18.00
Vrijdag:
10.00-12.00
en
15.00-20.00
Kijk ook eens op
www.sbmf.nl
S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk
Tel. 058 256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345
De Einekoer
SLINGER OM ’E SLEEF
Binnen de redactie van de dorpskrant kwam het idee naar boven om eens
een buitenlander wonende te Giekerk te vragen voor een recept. In een gesprek met Monik Selomun Kelete, kreeg ik idee hoe de eetcultuur in haar
land van afkomst –Eritrea- in elkaar steekt. Het land is ooit een kolonie van
Italië geweest, er is ook invloed van Ethiopië wat zuidelijker ligt, wat ooit
Engels is geweest. Het land ligt in Oost Afrika aan de Rode Zee.
De maaltijd wordt in alle rust en met
aandacht genoten. Er worden meerdere
schalen neergezet met verschillende gerechten. Er is veel waardering voor een smaakvol geheel. Kruiden en groenten zijn de
smaakmakers en een pastasaus –berbere-. Er wordt ook brood –
injera- bij de maaltijd geserveerd. Voor een kopje koffie –jebenna- na de maaltijd worden de bonen zelf gebrand en gemalen.
TSEBHI BIRSEN (linzenschotel)
250 g rode linzen, 1 eetlepel olie, 1 grote ui, fijngehakt, 2 eetlepels chilipasta (berbere), 200 g tomaten, kleingesneden, 2 theelepels tomatenpuree, 1 theelepel gemalen komijn, ½ theelepel gemalen zwarte kardemom, 3 tenen knoflook, fijngehakt, zout, peper
Was de linzen tot het spoelwater schoon is. Doe ze in een pan, overgiet ze met water en kook ze
zachtjes gaar. Verhit de olie in een andere pan en bak de uitjes tot ze zacht zijn. Voeg de berbere
toe en bak dit 5 minuten. Voeg de tomaten en tomatenpuree toe en laat dit even sudderen. Voeg
de overige ingrediënten toe, behalve linzen, zout en peper. Laat dit 15 minuten sudderen. Voeg nu
de linzen toe. Breng op smaak met zout en peper en laat het gerecht 30 minuten sudderen. (U kunt
ook de ongekookte linzen plus voldoende water aan het tomatenmengsel toevoegen: laat dit afgedekt koken tot de linzen gaar zijn.) Serveer hierbij injera.
BERBERE (basis-ingrediënt in grote voorraad)
500 gram rode pepers, 125 gram knoflook, 75 gram gemberwortel, 1/2 rode ui, 1 theelepel
verse, gehakte basilicum, lauw water, 1/2 theelepel fenegriek, 1/2 eetlepel komijnzaad, 1/2 eetlepel kardemompeulen, 1 theelepel zout, 1 kruidnagel
Verwijder de zaden uit de pepers en was ze grondig. Droog de pepers in de zon of in een matig
warme oven tot ze knapperig zijn. Wrijf de pepers fijn in een vijzel en gebruik zo nodig een zeef
om een zo fijn mogelijk poeder te krijgen. (Wie dit teveel moeite vindt, kan goede chilipoeder of
cayennepeper als alternatief nemen.) Meng de knoflook, gemberwortel, ui en basilicum in een vijzel. Meng dit kruidenmengsel met wat lauw water tot een pasta. Meng deze pasta grondig met de
berbere- of chilipoeder. Doe de pasta in een pot en sluit goed af. Laat de pot 12 uur staan. Droog
27
Online kansen benutten
Website ontwikkeling & online marketing
Rinia van Nautaweg 3k • Gytsjerk • 06 389 19 473 • [email protected]
www.basticom.nl
De Einekoer
het mengsel opnieuw in de zon of in een matig warme
oven. Rooster intussen fenegriek, komijnzaad, kardemompeulen en kruidnagel licht in een koekenpan zodat de geuren vrijkomen. Vermaal dit mengsel tot een poeder. Voeg
dit mengsel met het zout toe aan de - inmiddels gedroogde
– pasta en vermaal alles tot een zo fijn mogelijk poeder.
INJERA brood
150 g zelfrijzend bakmeel, 50 g maïsmeel, 2½ dl lauwwarm water, circa 1¼ dl sodawater
Meng beide soorten meel. Voeg het lauwwarme water toe, meng het door het meel en laat dit afgedekt 2 - 3 dagen rusten. Het mengsel is klaar als het zuur is. Voeg zoveel sodawater toe dat het
beslag even dik wordt als dunne room. Schenk krap 1/6 van het beslag in een kopje. Verhit een
grote koekenpan met anti-kleeflaag, met bijbehorend deksel. Schenk het beslag in de pan: begin
vanaf de rand en vorm een spiraal naar het midden toe. Bak het brood onafgedekt tot het bijna
gaar is. Dek de pan tijdens de laatste minuut af. Als de injera klaar is ziet hij er uit als een grote,
luchtige pannenkoek met heel veel gaatjes (hoe meer hoe liever). Leg de injera in een schone theedoek en bak nog 5 injera’s.
Het is de bedoeling dat u circa ½ dl beslag overhoudt:
dit dient als basis voor het volgende beslag. Maak het
nieuwe beslag met dezelfde hoeveelheid meel, 2 dl
lauwwarm water en ½ dl beslag. Dit kunt u dan de volgende dag al aanlengen met sodawater (of gewoon
water) en verder als aangegeven gebruiken.
Voor 6 platte broden.
Eet smakelijk. Ik geef de sleef door aan onze Afghaanse dorpsgenote Nadja
Bootliefhebbers,
In de haven van Gytsjerk zijn nog enkele
ligplaatsen voor kleine boten beschikbaar.
Bel 058 256 1912 voor inlichtingen!
29
De Einekoer
HEY JONGENS & MEIDEN,
Herken jij ons? Ben je misschien een keer op een
donderdagmiddag langs Pro Rege gefietst en
dacht je wat hoor ik daar? Of was je bij één van
onze optredens? Het zou zomaar kunnen.
Maar voor als je ons nog niet kent:
‘Aangenaam, wij zijn kinderkoor de Accu’s.’ Een
koor voor jongens & meiden op de basisschool.
We treden ongeveer één keer per maand op. Zo hebben we
afgelopen Kerst uit volle borst kerstoptredens verzorgd. Maar
we treden ook op in verzorgingstehuizen of bijvoorbeeld bij
een kerkdienst. Elke donderdag wordt er fanatiek geoefend. Al
zijn we een ‘koor’, er wordt niet alleen gezongen. We maken
zelf ook muziek!
Zo hebben we boomwhackers, dat zijn gekleurde buizen met ieder een eigen klank.
Soms maken we zelf instrumenten of bedenken we een danspasje bij het lied.
Dit jaar bestaat het Kinderkoor de Accu’s
precies 40 jaar! Dat is niet zomaar wat natuurlijk. Lijkt het je leuk om eens langs te komen? Je bent altijd welkom.
We repeteren: elke donderdag van
7.15 – 18.00 uur in Pro Rege, te Oentsjerk.
Of kom eens langs bij een optreden!?
Hopelijk tot ziens!
Anke van der Meer, 0613315090
P.S. Het lidmaatschap van de Accu’s is maar 3 euro per maand.
31
Timmer- & Afbouwbedrijf
P. Bakker
- Verbouw
- Nieuwbouw
- Onderhoud
- Badkamers
- Tegelwerk
De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
[email protected]
www.timmerbedrijfpbakker.nl
De Einekoer
DE PEN
Beste Dorpsgenoten,
Wij zijn Arjan en Aafke van Dijk en wonen met onze twee kinderen Astrid (20) en
Martin (18) aan de Simke Kloostermanstraat 124. Arjan is geboren in Leeuwarden.
Na drie jaar verhuisden ze naar Tietsjerk, waar hij tot zijn 24ste naar volle tevredenheid heeft gewoond. Ik ben op het Bildt geboren, in St. Jacobiparochie. Ik heb
tot mijn 23ste in mijn geboortehuis gewoond, waar ik een hele fijne tijd heb gehad,
met mijn ouders, zus en twee broers. Toen ik 23 was wilde ik graag een huisje voor
mijzelf. Daar heb ik één jaar alleen gewoond, totdat Arjan en ik elkaar ontmoetten, tijdens een stapavondje in Leeuwarden. De vonk sloeg over en al snel woonden we samen in mijn huisje in St.
Jacob.
Arjan was toen werkzaam bij Volker Stevin, op een baggerschip. Hij was een paar weken op zee,
daarna een periode thuis. Ik werkte bij Johnson Controls in Leeuwarden. Nadat hij door een motorongeluk een tijdje thuis was besloot hij dat hij niet terug wilde naar zee, maar wat dan wel . . .
Hij kreeg een baan bij Sonac in Bergum, waar hij de kans kreeg om zich om te scholen tot procesoperator. Daar heeft hij 21 jaar mogen werken. De eerste jaren als operator in de ploegendienst,
de laatste jaren als hoofd productie in de dagdienst. Het heen en weer pendelen uit de nachtdienst
naar St. Jacob beviel niet meer en wij gingen op zoek naar een woning dichter in de buurt. We
kregen een huis aangeboden in Gytsjerk, aan de van Meyerstraat 27. Op mooie afstand voor
Arjan naar Burgum en voor mij naar Leeuwarden.
Wij hebben onze draai helemaal gevonden in “de Walden”. In 1992 zijn we getrouwd, in 1994
werd Astrid geboren. Ik stopte, na 10 jaar, met werken. Dat was even wennen, maar we hebben
nooit één moment spijt gehad van deze beslissing. Ik heb heerlijk genoten van de tijd toen de kinderen zo klein waren. In 1995 kochten we ons eerste huis aan de N.J Haismastraat 5. Hier is
Martin geboren. We hebben een prachtige tijd gehad aan de Haismastraat, maar na tien jaar
hadden we toch de wens om “er tussen uit”. We wilden graag een hoekwoning en die vonden we
op de Simke Kloostermanstraat, waar we nu al weer negen jaar met veel plezier wonen.
Sinds 2007 werk ik via Kinderwoud als gastouder. Daarnaast ben ik vrijwilligster bij de peuterspeelzaal, bij de groep van Doetie. Het werken met kinderen vind ik geweldig. Arjan heeft in 2011 de
overstap gemaakt van Bergum naar Leeuwarden, waar hij nu productieleider is bij Lypack.
Astrid volgt de opleiding verpleegkundige en hoopt die mei volgend jaar af te ronden. Martin doet
de opleiding voor logistiek teamleider en hoopt na het afronden hiervan door te leren voor vestigingsmanager.
In onze vrije tijd gaan wij er graag op de motor op uit. Astrid is ook al jong besmet met het virus
en heeft in december haar motorrijbewijs gehaald. Het wachten is op het mooie weer, dan kan ze
zelfstandig haar eerste rit rijden.
Onze vakanties brengen we meestal op ons eigen stekkie op Terschelling door. Ik kom al vanaf
mijn tiende op Skylge en Arjan is er intussen ook helemaal ingeburgerd op ons eiland. Dit is ons
tweede thuis, en iedere keer is het weer genieten.
33
SOLDAAT
A U TO S C H A D E S P E C I A L I S T
NIEUWESTRAATWEG 67 - 69
9061 CM GYTSJERK
TEL.: 058 256 12 45
FAX.: 058 256 19 99
VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR
Ka
erij en SVR Cam
d
r
e
o
pin
asb ”Johanna Hoeve”
g
fam. Van Eijden
Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944
Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes,
w.o. berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken.
Een idee voor een excursie of kinderpartijtje???
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.
Voor al uw bloemwerk
Bloemenboetiek
F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk
Tel. 058 256 14 82
De Einekoer
Wij voelen ons thuis in Gytsjerk,
waar ik ’s zomers veelvuldig gebruik maak van ons prachtige
zwembad. Ook wandelen we
graag in de omgeving, vooral
over de ruiterpaden, samen met
onze hond Joska.
Gytsjerk is door de jaren heen
erg veranderd. Toen we hier
kwamen wonen, hadden we een
gezellig centrum, met het café op
de hoek, de snackbar. Anko
Klunder met de “kleine”super en
de grote supermarkt in het winkelcentrum. Inne Postma kwam aan
de deur met de SRV, net als
Sjoerd, de groenteboer en Henk Werkhoven als rijdende bakker.
Dit allemaal is nu 25 jaar geleden. Hopelijk beginnen ze nu snel met de bouw van ons nieuwe
winkelcentrum, dan leeft het hart van Gytsjerk weer als vanouds.
Wij geven de pen door aan onze buren, Dennis Hoekstra en Gurbina Hogerhuis.
AGENDA
2
10
12
12
17
18
18
19
24
25
25
26
26
29
Kunst in de Kerk
Sabeare 20.00 uur
Sabeare 15.00 uur
Wiebe Kaspers
Oudpapier
Oudpapier
Sabeare 20.00 uur
Sabeare 15.00 uur
Musical Ruth – 19:30
Musical Ruth – 14:00
Musical Ruth – 19:30
Musical Ruth – 14:00
Musical Ruth – 19:30
Bestuursvergadering Dorpsbelangen
Pauluskerk Aldtsjerk
Kafee it Wapen
Kafee it Wapen
Roodkerkje
Kafee it Wapen
Kafee it Wapen
Ontmoetingskerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk Oentsjerk
35
De Einekoer
KARTOEN
37
Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61
Specialist in:
KIJK EENS
WAT VAKER
IN DE SPIEGEL
VAN
DE KAPPER
* Rauwkosten
* Gesneden groenten
* Fruitstukken
Dames- en
Herenkapsalon
* Exotisch fruit
Vonk
* Salades
Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden
R. van Nautaweg 44c
Gytsjerk
Telefoon 058 256 14 82
Witgoed service de Wâlden
Reparatie en installatie van al uw witgoed
ook voor het inbouwen van uw keukenapparatuur
G. Terpstra
06 - 301 222 35
[email protected]
nieuwestraatweg 87, 9061 CN Gytsjerk
KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK
• ontwerp / advies
• tuinaanleg / onderhoud
• beheer klein- en grootschalig groen
POSTADRES:
Postbus 73,
9062 ZJ Oentsjerk
Tel. 058 256 17 03
Fax 058 256 16 67
De Einekoer
MUSICAL RUTH
Voor de vierde keer zal door de musicalgroep
uit de Trynwâlden een musical worden opgevoerd en wel een musical Ruth. Een verhaal dat
heel lang geleden speelde, maar ook prima in
deze tijd past. Het gaat immers over geluk, dat
verandert in een grote crisis, waaruit de sterke
vrouwen Ruth en Naomi zich door groot vertrouwen en trouw weer uit weten te werken.
Als u dit leest is het nog maar een paar weken
voor de eerste voorstelling. Iedereen is razend
druk en je merkt dat de spanning wat begint toe
te nemen. Maar ook dat alles in elkaar begint te
passen en vorm krijgt. Er moet nog veel gebeuren, maar op 24 april zijn we er klaar voor!!
Graag hopen we u bij één van de voorstellingen te begroeten in de Ontmoetingskerk in Oentsjerk.
U kunt komen op:
Dag
Datum
Tijd
Zaal open
Vrijdag
24 april
19.30 uur
18.45 uur
Zaterdag
25 april
14.00 uur
13.15 uur
Zaterdag
25 april
19.30 uur
18.45 uur
Zondag
26 april
14.00 uur
13.15 uur
Zondag
26 april
19.30 uur
18.45 uur
Vanaf 23 maart is het mogelijk om bij de volgende winkels kaartjes te kopen:
- Novy warenhuis Joustra, van Sminiaweg 4 te Aldtsjerk
- De winkel van Tryn, Rengersweg 34 te Oentsjerk
- Bloemenboetiek ‘t Paradyske, Rinia van Nautaweg 44-c te Gytsjerk
U dient de kaartjes bij aankoop contact te betalen. Een kaartje kost € 10 waarvoor u een zekere
entree, een programmaboekje en een consumptiebon krijgt.
Koop op tijd, want VOL IS VOL!!!
Voor mensen die op geen enkele wijze in staat zijn om de kaartjes in één van deze winkels te
kopen, is er gelegenheid om ze telefonisch te bestellen bij:
Ria Schuurman, tel.nr.: 058 – 256 23 40; Gert van der Meijden, tel.nr.: 06 - 48250575
Op de website van onze gemeente (www.pgtrynwalden.nl) kunt u ook info vinden over de musical.
Namens de stuurgroep van “Ruth”
Gert van der Meijden (voorzitter)
39
De Einekoer
'DE SAWN DOARPEN' OPENT
HAAR BADEN OP 25 APRIL 2015!
Zaterdag 25 april om 10.30 uur vindt de opening van het openluchtzwembad te Gytsjerk plaats.
Dankzij de bijdrage van meer dan 500 donateurs en de inzet van ruim 60 vrijwilligers is de stichting SWIM! Laat Trynwâlden Zwemmen er in geslaagd om ook over het kalenderjaar 2014 ruimschoots aan de aan haar gestelde opdracht van de gemeente om ieder jaar € 20.000,- (deels
contant en deels vrijwilligerswerk) te voldoen.
Dit bedrag wordt tijdens de opening symbolisch overhandigd aan de gemeenteraadsleden en het
college van B&W.
De kinderen van de basisscholen mogen hun spulletjes weer te koop aanbieden op een
kleedje en evenals vorig jaar kunt u zich opgeven voor het volleybaltoernooi zowel individueel
als in teamverband op onderstaand e-mail adres: [email protected] voor 15 april a.s.
Daarnaast worden in het water wedstrijdjes gehouden op de hindernisbaan en met de dikke banden. Opgave kan ter plekke. De toegang is deze dag gratis !!!
NIET TE GELOVEN!
In de februari-dorpskrant schreef ik een stukje over het neuzen bij Samuël. Al lang geleden heb ik ook iets werkwaardigs gevonden en meegenomen. Het was een potloodtekening van een paar molens op een dijkje, een bootje in het
water, een woning met een hooimijt. Het perspectief niet zo
geweldig, maar de afbeelding wel speciaal. Niet zo Fries,
eerder Hollands. Ik vond het wel aantrekkelijk. Het meest
aantrekkelijke vond ik nog de presentatie van deze afbeelding. Het vel papier waarop de tekening was gemaakt was
verkleurd en groezelig er zaten een paar spetters witkalk op. Er zaten veel watervlekken aan de
bovenrand. De randen van het papier waren gerafeld, het was geplakt op een witgekalkt stukje
spaanplaat en voorzien van een papieren plakbandrand. Er waren een paar gaten in het plankje
geboord, waardoor een vettig pluizig henneptouwtje was gehaald om het te kunnen ophangen.
Rechts in de onderhoek stond de naam van de maker: C P vd Hoorn. Daarvoor stond de datum:
mei 1928. Wat?? - 1928?? - Niet te geloven!! En dat leeft nog steeds, geplakt op spaanplaat
ligt het bij Samuël. Voor mij een super-vondst.
Jacqueline Fournier
41
Team
Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.
Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488
De Einekoer
NIEUWS VAN SABEARE!
De uitvoering van het stuk ‘Reade Earkes’ van Sabeare nadert al weer. Het wordt steeds spannender om in een geheel andere opzet een toneelstuk neer te zetten maar is voor ons ook een
nieuwe uitdaging om voor de liefhebbers van toneel een spetterend stuk te mogen opvoeren. Dat
het hilarisch wordt kunnen we wel verklappen dus met andere woorden, als je wilt meegenieten
kom kijken en beleef je fantasie op een geheel andere wijze.
De uitvoeringen in Kafee it Wapen fan Fryslân in Oentsjerk, zijn op:
Vrijdag 10 april om 20.00 uur
Zondag 12 april om 15.00 uur
Zaterdag 18 april om 20.00 uur
Zondag 19 april om 15.00 uur
Ook gaat Sabeare 2 extra avonden spelen in Brasserie de Canterlanden in Gytsjerk en wel op:
Vrijdag 8 mei om 20.00 uur
Zaterdag 9 mei om 20.00 uur.
De voorverkoop start op dinsdag 24 maart. De kaarten zijn af te halen tegen directe betaling, vanwege een beperkt aantal plaatsen, bij: Greetje Rijpma, R. van Nautaweg 80, Gytsjerk
En op de betreffende locatie:
Kafee It Wapen fan Fryslân Oentsjerk
Brasserie de Canterlanden Gytsjerk
Persbericht
Wiebe Kaspers - It Gouden Fjild
Treedt op in het “Roodkerkje”!
Zondagmiddag 12 april 2015. Aanvang: 15.00 uur
De kaartverkoop (€ 12,50) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje.
Adres “Roodkerkje”: Kerkweg 17 te Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!
43
ƒ••ƒ‰‡’”ƒ–‹Œ‡‹’‡†‡”‹‡•
‡Šƒ†‡Ž‹‰‡ǣ
’‘”–ƒ••ƒ‰‡
Ž‡••—”‡-’”‡˜‡–‹‡
–•’ƒ‹‰•ƒ••ƒ‰‡
‘–•–‘‡-ƒ••ƒ‰‡
‘˜‘‘”˜‡”Š——”˜ƒŠ‘––—„Ǩ
‹Œ‘’†‡™‡„•‹–‡˜‘‘”‡‡”
‹ˆ‘”ƒ–‹‡‡”‡•‡”˜‡”‹‰
‹‡—™‡–”ƒƒ–™‡‰͵ͳ
ͻͲ͸ͳ
Ͳͷͺʹͷ͸͵Ͷͳͻ
Ͳ͸ͳʹͻͷͻʹͲͲ
™™™Ǥ•–‹Œ˜‡•’‹‡”‡Ǥ…‘
‰‡†‹’Ž‘‡‡”†
VOOR ERFAANLEG ROND
UW WONING OF BEDRIJF
Ook verkoop van materialen zoals:
- betontegels
- straatzand
- betonsteen
- teelaarde
- opsluitbanden
- gebakken steen
Voor prijsopgave of advies kunt u contact opnemen:
Trynwâldsterdyk 2a, Giekerk Tel.: 058 256 15 12 • Fax: 058 256 33 82
De Einekoer
PREEKROOSTER
dag datum
tijd
zo
29-03 10.00
plaats
Ontmoetingskerk
voorganger
H. Vlasman
11.00
Wyns
G. van der Galiën
Aldtsjerk
Aldtsjerk
Aldtsjerk
Heemstra State
Aldtsjerk
Gytsjerk
Heemstra State
Ontmoetingskerk
Mariakerk Oentsjerk
OWT
OWT
OWT
I. Verburg
I. Verburg
J. Hofstra
G. v.d. Galiën
H. Vlasman
A. Veurman
vesper
vesper
vesper
avondmaal
avondmaal
avondmaal
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag
paaswake
Ontmoetingskerk
J. Hofstra
Pasen
ma
di
wo
do
do
do
vr
vr
za
30-03
31-03
01-04
02-04
02-04
02-04
03-04
03-04
04-04
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
15.00
19.30
21.00
zo
05-04
9.30
zo
12-04 09.30
09.30
Aldtsjerk
Mariakerk Oentsjerk
I. Verburg
Th. Veenstra
zo
19-04 10.00
10.00
Ontmoetingskerk
Heemstra State
H. Vlasman
G. v.d. Galiën
zo
26-04 09.30
09.30
Gytsjerk
Mariakerk Oentsjerk
I. Verburg
J. Hofstra
zo
03-05 09.30
11.00
Ontmoetingskerk
Readtsjerk
H. Vlasman
H. Vlasman
bijzonderheden
Palmpasen Knoop in
je zakdoek-viering
JOP
meivakantie 2/5-10/5
Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op www.pgtrynwalden.nl
45
LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR
* levering tuingrond en (woud)zand
* (mini)kraan verhuur
* leveren en aanbrengen van drainage
Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93
De Einekoer
Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk
Openingstijden: Woe: 13.30-17.00 uur • Vrij: 19.00-21.00 uur • Za: 10.00-12.00/13.00-15.00 uur
Ophalen spullen?: Dhr. G. Kingma, dr. Kijlstraweg 74, Oentsjerk, tel: 2562108,
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577.
Heemstra State/Skewiel Trynwalden [onderdeel zorggroep Tellens]
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk 058-25641414
www.zorggroeptellens.nl, @:[email protected]
KEaRN Welzijn
Hulpvragen voor vrijwillige mantelzorgondersteuning
0511- 465200 , www.kearn.nl
In groet nei it sikehûs
- De Sionsberg: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
- Medisch Centrum Leeuwarden: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
Kinderopvang Kinderwoud
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
www.kinderwoud.nl, 0513 - 610825
Makelaar Registermakelaar/taxateur Rompt Lijzenga, Vastgoed Trynwâlden
Simke Kloostermanstrjitte 96, 9061 BG Gytsjerk.
058 - 2562329, fax: 058 - 2562410, @: [email protected]
Oud papier
Gezamenlijke scholen. kijk voor de juiste data bij de vermelding in 'De Einekoer'
N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier op de vrijdagavond gehaald.
Regio Politie Fryslân district ”de Wâlden” Basiseenheid Burgum
0900-8844
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 0511-460860
Openingstijden: ma t/m vrij: 09.00 -16.30 uur, niet op ma.ochtend en do.middag. Burgerzaken (niet
voor burgerlijke stand) + balie Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00.
Praktijk voor Haptonomie TRYNWALDEN Ellen Maseland
Rinia van Nautaweg 1, Gytsjerk 06-20071326
www.haptonomie-trynwalden.nl ,@:[email protected]
Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk
Zorggroep Tellens, 058-2564141 [email protected]
47
De Einekoer
De 24-uurs bereikbaarheid van de huisarts
J. de Boer
058 - 2561337
M.S. Reitsma
058 - 2562862
J.W. Wijnstra/E.P.P. Wijthoff 058 - 2561291
Spoednummer:
058 - 2561606
(alleen voor levensbedreigende situaties)
08.00 – 08.45 uur:
bellen voor aanvragen visites en consulten voor dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur:
bellen voor afspraak op volgende dagen
13.00 – 13.30 uur:
telefonisch spreekuur, voor korte vragen en uitslagen
Spoedgevallen buiten kantooruren (na 17.30 uur) worden automatisch doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.
Apotheek, Frisiastate 2, Oentsjerk
Herhaalmedicatie bestellen via 1. website: www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl; 2. via de receptenlijn 058-2560902; 3. In het kastje plaatsen; 4. Telefonisch.
Voor 10.00 uur medicijnen besteld, deze kunnen de volgende dag gehaald worden tussen 15.3017.00, of de dagen daarna ook tussen 10.00 en 10.30 uur.
Tandartspraktijk Oenkerk Leo W.J. Roodhof,
Frisiastate 2, Oentsjerk 058-2562808.
Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie
Training en Advies T-MED Hessel Turkstra,
Frisiastate 23a, Oentsjerk 058- [email protected]:[email protected], www.t-med.nl
Fysiotherapie en Manuele therapie Caroline P. Giesberts
Rengersweg 71, Oentsjerk 058-2563034, www.fysiogiesberts.nl
Mensendiecktherapie N. Klarenbeek - Oentsjerk
Wynzerdyk 11, Oentsjerk, 058-2561013. Behandeling op afspraak.
Logopedie, dyslexiespecialist ”De Praatfabriek” Femke de Vries
Frisiastate 23, Oentsjerk, 06 -14835678
Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk
058 -2886499 / 06-22627492 @: [email protected]
Yogastudio balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga,058-2563246, It Heechhout 16, 9061 DG Gytsjerk,
www.yogastudiobalans.com,@: [email protected]
Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp - Gytsjerk - Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, 0511-47 20 64 Spreekuren: ma t/m vrij: 08.30 - 09.00 • 16.30 17.30 / wo.avond: 19.00 - 19.30 en volgens afspraak
48

Vergelijkbare documenten

WONING PRESENTATIE

WONING PRESENTATIE te vermelden is het geheim van ‘de Cirkels’ in de kartoen van ‘De Einekoer’ van oktober 2014. Deze cirkels hebben ons – de redactie- nogal bezig gehouden en we zijn er eindelijk achter wat voor bet...

Nadere informatie

Einekoer 9 – okt

Einekoer 9 – okt Onze openbare jaarvergadering is gepland op dinsdagavond 19 mei. In de volgende Einekoer informeren we u verder. Er is een bestuurswisseling, want twee personen gaan ons bestuur verlaten, na jarenl...

Nadere informatie

Einekoer 10 – dec

Einekoer 10 – dec 22e jiergong - april 2015

Nadere informatie

Einekoer 7 – juli

Einekoer 7 – juli Onze openbare jaarvergadering is gepland op dinsdagavond 19 mei. In de volgende Einekoer informeren we u verder. Er is een bestuurswisseling, want twee personen gaan ons bestuur verlaten, na jarenl...

Nadere informatie

Einekoer 9 – okt

Einekoer 9 – okt 22e jiergong - april 2015

Nadere informatie