Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel

Commentaren

Transcriptie

Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
White
Paper
Vijf belangrijke overwegingen
bij het waarborgen van dataherstel
Gids voor kleine en middelgrote organisaties
Door Jason Buffington, senior analist en Monya Keane, onderzoeksanalist
Juni 2015
Deze ESG whitepaper is gemaakt in opdracht van Hewlett Packard Enterprise
en wordt gedistribueerd onder licentie van ESG.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
2
Inhoud
Modernisering van de productie leidt tot modernisering van bescherming ............................................... 3
Vijf overwegingen voor middelgrote organisaties ....................................................................................... 4
Wat moet ik beschermen? ....................................................................................................................................... 4
Welk type recoverymogelijkheid heb ik nodig? ....................................................................................................... 4
Hoe kan ik de kosten reduceren? ............................................................................................................................. 6
Hoe lang moet ik mijn data bewaren? ..................................................................................................................... 6
Welke rol speelt de cloud in moderne databeschermingsoplossingen?.................................................................. 7
Hoe voorziet HPE in moderne databeschermingsvereisten ......................................................................... 7
Moderne databeschermingssoftware van HPE ........................................................................................................ 7
Back-up moderniseren met HPE............................................................................................................................... 8
Moderne data-archivering van HPE ......................................................................................................................... 9
Moderne back-up via de HPE Cloud ....................................................................................................................... 10
De echte waarheid ...................................................................................................................................... 10
Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. De informatie in deze whitepaper is afkomstig uit
bronnen die The Enterprise Strategy Group (ESG) als betrouwbaar beschouwt, maar ESG staat niet in voor de juistheid ervan. De in deze
publicatie vervatte meningen van ESG kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze publicatie valt onder het auteursrecht van The Enterprise
Strategy Group, Inc. Elke vorm van reproductie of verspreiding van deze publicatie, geheel of gedeeltelijk, op papier, elektronisch of anderszins,
naar personen die niet gerechtigd zijn deze informatie te ontvangen is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de The Enterprise Strategy Group,
Inc., strijdig met de Amerikaanse wet op het auteursrecht en leidt tot civielrechtelijke en indien van toepassing tot strafrechtelijke vervolging. Indien
u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ESG Client Relations op 508.482.0188.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
3
Modernisering van de productie leidt tot modernisering van bescherming
Bedrijven moderniseren hun IT-productie omdat ze daarmee hun productiviteit kunnen verbeteren. Maar terwijl zij
bezig zijn hun productie-omgeving te moderniseren, blijkt vaak dat de data in die omgeving niet op de juiste manier
worden beschermd.
De 'op productie gerichte' prioriteiten voor IT-modernisering die dit jaar het meest genoemd werden door de
ondervraagden in een onderzoek van ESG (zie afb. 1)1 zijn vooral mooie, logische manieren om de
bedrijfsproductiviteit te verbeteren. Met name in middelgrote organisaties hebben die prioriteiten samen
ingrijpende gevolgen voor de IT-infrastructuur. Daarom vernieuwen MKB-bedrijven niet alleen hun
productieplatformen en workloads, maar zoeken zij ook methoden om hun databeschermingsoplossingen te
moderniseren.
Afb. 1. Top Tien IT-prioriteiten voor 2015 in middelgrote organisaties
Top 10 IT-prioriteiten in midmarket-organisaties (100 tot 999 werknemers) voor de komende
twaalf maanden. (Percentage respondenten, N=233, tien antwoorden toegestaan)
Information
initiatives
Informatie security
beter beveiligen
30%
Betere databack-up
-recovery
Improving
data backupen
and
recovery
27%
Managing
growth
Omgaan
metdata
datagroei
27%
use of server virtualization
GebruikIncreasing
van servervirtualisatie
uitbreiden
26%
BusinessBedrijfscontinuïteit/disasterrecovery
continuity/disaster recovery programs
24%
Desktop virtualization
Desktopvirtualisatie
22%
Building
“private cloud” infrastructure
Privateacloudinfrastructuur
bouwen
21%
Improving collaboration
capabilities
Samenwerking
eenvoudiger
maken
21%
Cloudinfrastructuurservices
gebruiken
Using cloud infrastructure
services
21%
Voldoen
aan weten regelgeving
Regulatory
compliance
initiatives
21%
0%
5%
10%
Modernisering van verschillende aspecten van de productie (zoals
uitbreiding van de storagecapaciteit, virtualisatie, verbetering van de
samenwerking, enzovoort) leidt tot modernisering van de bescherming.
Wellicht is dat de reden waarom de verbetering van databack-up en recovery in onderzoeken van ESG jaar-in-jaar-uit vaker wordt genoemd
dan een aantal andere productiegerelateerde prioriteiten.
Wij zouden verwachten dat de ondervraagden elke productiegerichte ITmoderniseringsactiviteit belangrijker vinden dan back-up.
Maar dat is niet het geval. Omdat IT-groepen zoveel aspecten van hun
productie-infrastructuur hebben gemoderniseerd om aan de
1
15%
20%
25%
30%
35%
Bron: Enterprise Strategy Group, 2015.
De huidige moderniseringsprioriteiten
voor de productie zijn mooi en
logisch. Maar door hun gezamenlijke
impact op de IT-infrastructuur zijn
organisaties genoodzaakt om ook
de modernisering van hun databeschermingsoplossingen hoog op
de agenda te zetten.
Bron: Onderzoeksrapport van ESG 2015 IT Spending Intentions Survey, februari 2015.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
4
bedrijfsbehoeften te voldoen, heeft het verbeteren van back-up een nog grotere prioriteit gekregen dan anders het
geval zou zijn.
Dat is een problematische situatie:

De meeste projecten voor modernisering van de productie brengen een verontrustende inefficiëntie aan
het licht in de nog vaak in middelgrote organisaties gebruikte oudere databeschermingsoplossingen.

Middelgrote organisaties zijn evenzeer afhankelijk van hun data als grote ondernemingen en hebben dus
evenveel behoefte aan databescherming. Traditioneel moesten zij zich tevreden stellen met middelmatige
back-upoplossingen of proberen een grootschalige databeschermingsoplossing in te passen in hun
middelgrote omgeving, wat complex en duur is.
Gelukkig zijn er tegenwoordig oplossingen die moderne, uitgebreide databescherming bieden zonder de kosten en
complexiteit van een traditioneel grootschalig databeschermingsproduct.
Vijf overwegingen voor middelgrote organisaties
Wanneer IT-beslissers in middelgrote ondernemingen de beschikbare moderne databeschermingsopties evalueren,
kunnen zij aan de hand van vijf vragen bepalen welke technologie het meest geschikt is. Die vragen zijn:

Wat moet de organisatie beschermen?

Welk type recoverymogelijkheid hebben wij nodig?

Hoe kunnen de kosten worden gereduceerd?

Hoe lang moeten data worden bewaard?

Welke cloudmethode of aanpak is het beste voor de organisatie?
Wat moet ik beschermen?
De tijd dat kleine of middelgrote bedrijven (MKB-bedrijven) een 'simpele', homogene IT-omgeving hadden, ligt
achter ons. Een moderne middelgrote IT-organisatie gebruikt een breed scala aan infrastructuurcomponenten en
diensten; misschien niet zoveel als grote ondernemingen, maar met meer diversiteit dan veel mensen denken.
De productdiversiteit neemt in de loop der jaren toe: afdelingen en divisies hebben steeds meer IT-tools nodig om
hun operationele doelen te bereiken.
Van een groeiend aantal productieplatformen moeten back-ups worden gemaakt; niet alleen van de verschillende
serverbesturingssystemen (met meerdere versies van elk), maar ook van de data die zich buiten de traditionele
servers bevinden, bijvoorbeeld op endpoint-devices, in kantoorvestigingen of zelfs in de cloud.
Welk type recoverymogelijkheid heb ik nodig?
In dit geval betekent 'recoverymogelijkheid' inderdaad mogelijkheid tot herstel. De term houdt meer in dan alleen
het terugzetten van data. 'Recoverymogelijkheid' staat voor het vermogen van een bedrijf om data in het algemeen
goed en efficiënt te beschermen en te herstellen.
De verschillende 'recoverymogelijkheden' waarin een MKB-bedrijf moet voorzien omvatten meestal een combinatie
van back-ups met snapshots, replicatie en andere beschermingsmethoden, zoals getoond in afbeelding 2.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
5
Afb. 2. Het databeschermingsspectrum
Bron: Enterprise Strategy Group, 2015.
Bijvoorbeeld:

Om data voor contentspecifieke doeleinden te bewaren, implementeert u archivering.

Om data uit eerdere perioden individueel of in grote volumes terug te zetten, kiest u traditionele back-ups
in een gededupliceerde storagepool of een moderne tape- of cloudoplossing.

Om bijna actuele momenten terug te zetten, gebruikt u de snapshot-technologie in de primaire storage.

Om te zorgen dat data op meerdere locaties beschikbaar zijn, werkt u met replicatie.

Voor data die altijd beschikbaar moeten zijn, gebruikt u hoge-beschikbaarheid mechanismen op
productieservers en robuuste storage.

Als data moeten worden hersteld uit een kantoorvestiging of een andere remote locatie gebruikt u de
gerepliceerde kopieën voor bedrijfscontinuïteit/disaster recovery (BC/DR). DR draait om het niet verloren
laten gaan van data. BC gaat nog een stap verder en creëert de ideale situatie waarin het bedrijf zelfs bij de
grootste storing nooit stil komt te liggen.
Eindgebruikers kunnen weinig downtime verdragen
Werknemers in grote en kleine organisaties hebben zeer hoge verwachtingen omtrent de beschikbaarheid van de
applicaties en systemen waarmee zij werken. Een downtime van enkele uren is al te veel. In een onderzoek van ESG
gaf 62% van de ondervraagden aan dat drie uur of minder downtime voor standaard applicaties het maximum is en
83% zei hetzelfde voor applicaties met hoge prioriteit.2
Bij zo'n sterke afhankelijkheid van IT en zo'n lage tolerantie voor downtime en ontoegankelijkheid van data is
traditionele back-up alleen niet voldoende. Het is niet realistisch om te verwachten dat een IT-generalist in een
MKB-bedrijf met alleen traditionele back-up/restoremethoden in staat is binnen drie uur een probleem te
detecteren, een diagnose te stellen, data te herstellen en een productieapplicatie weer op te starten.
SLA's moeten door bedrijf en IT samen worden bepaald
Beslissers in de moderne IT-omgeving moeten een combinatie creëren van back-ups (die nog steeds absoluut
noodzakelijk zijn) met snapshots en replicatie om ruimere, krachtige herstelmogelijkheden te bieden. De keus voor
bepaalde databeschermingsmethoden (welke kleur in het spectrum uit Afb. 2 wordt gebruikt) is afhankelijk van het
beoogde herstelpunt (RPO) en de beoogde hersteltijd (RTO). Stel de vragen "hoeveel downtime kunnen wij ons
veroorloven" en "hoeveel dataverlies kunnen wij ons veroorloven"?
2
Bron: Onderzoeksrapport van ESG, Data Protection-as-a-Service (DPaaS) Trends, september 2013.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
6
Hoewel deze whitepaper vooral over back-up gaat, kunnen ook snapshots en applicaties nodig zijn om de
bedrijfsdoelen te halen. Wanneer deze aanvullende databeschermingsmethoden via één structuur van één
leverancier wordt beheerd, levert dat operationele voordelen en extra flexibiliteit op.
Hoe kan ik de kosten reduceren?
Zoals getoond in afb. 2 moeten IT-teams een reeks databeschermingsactiviteiten uitvoeren om het bedrijf het
vereiste herstellingsvermogen te bieden. Zij moeten bovendien de totale kosten en de complexiteit van storage en
databescherming en de kapitaalkosten voor de databeschermingsinfrastructuur reduceren. Een economische
methode om alles te beschermen wat bescherming nodig heeft is datadeduplicatie. Daarbij worden alleen unieke
data en versies van data opgeslagen. Deduplicatie elimineert duplicaatkopieën van terugkerende data. Het levert
forse besparingen op doordat minder storagecapaciteit wordt gebruikt en back-ups voordeliger worden.
Profiteer van de moderne ontwikkelingen in deduplicatie
Nu IT continu wordt geconfronteerd met een groeiende storagebehoefte is deduplicatie noodzakelijker dan ooit.
Wanneer deduplicatie wordt geïmplementeerd als onderdeel van de databeschermingsinfrastructuur, maakt het
deze veel efficiënter. Hoewel deduplicatie de aanwas van beschermde data niet stopt, is het een effectieve
strategie om het back-upvolume te beperken.
Deduplicatietechnologie wordt verder ontwikkeld door leveranciers die betere methoden creëren om data efficiënt
te transporteren en op te slaan. De algoritmen voor analyse van de opgeslagen data worden steeds beter. Dat is
goed nieuws, want minder dan een procent verbetering in de deduplicatieratio kan al leiden tot een
capaciteitsbesparing van gigabytes.
Naast verbeteringen in algoritmen zijn er ook ontwikkelingen in de tijden en locaties waarop deduplicatie
plaatsvindt. Deduplicatie draait niet alleen meer om verbeteringen in specifieke back-upappliances; het werkt in
het gehele netwerk, in het datapad en verspreid over meerdere apparaten.
Hoe lang moet ik mijn data bewaren?
Het korte (onbevredigende) antwoord op die vraag is "dat hangt ervan af". Als u bepaalt hoeveel informatie hoe
lang moet worden bewaard, dient u met twee factoren rekening te houden:

De wet- en regelgeving eist soms dat data langer bewaard worden dan u zou verwachten en daarbij speelt
de bedrijfsgrootte geen rol. Compliance is geen 'theoretische' activiteit die alleen grote organisaties
moeten (of kunnen) uitvoeren. Compliance is het opvolgen van verordeningen inzake het bewaren of
vernietigen van data op basis van de bedrijfstak of geopolitieke grenzen in plaats van bedrijfsgrootte. In de
V.S. is bijvoorbeeld ieder beursgenoteerd bedrijf – of het nu 40.000 of 400 werknemers heeft – verplicht
zich aan dezelfde Sarbanes-Oxley wetgeving voor het bewaren en vernietigen van data te houden. Alle
medische praktijken en kantoren in de V.S. moeten zich, ongeacht hun grootte, houden aan de HIPAAregelgeving voor privacy van patiënten en het bewaren van dossiers.
Als begrip lijkt 'compliance met wet- en regelgeving' een onmogelijk ingewikkelde opgave. In de praktijk is
het niet veel meer dan het om de juiste redenen bewaren van de juiste data. De meeste wet- en
regelgeving bevat specifieke, praktische richtlijnen.

Ook als voor een bepaalde sector of in een bepaald land geen regels bestaan voor het bewaren of
vernietigen van data, is het raadzaam om data een tijd lang te bewaren. Terugkerend naar de vraag over
kostenbeheersing: het is economischer om data die langdurig worden bewaard op voordelige (maar
moderne) tape of in de cloud op te slaan.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
7
Welke rol speelt de cloud in moderne databeschermingsoplossingen?
Het is tegenwoordig onmogelijk om na te denken over IT-modernisering zonder de cloud daarin te betrekken. Voor
veel mensen leidt dat tot frustratie en verwarring in plaats van tot meer inzicht in IT-modernisering.
Cloud-gebaseerde databeschermingsoplossingen zijn vooral geschikt als aanvulling op de interne
databeschermings- en databeheerstrategieën. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Endpointback-ups: Moderne endpoints – zowel de door het bedrijf verstrekte als de eigen devices van de
werknemers – zijn standaard verbonden met internet en steeds minder vaak via een kabel aangesloten op
intranetten en bedrijfsnetwerken. Daarom ligt het voor de hand back-ups van deze endpoints te maken
naar een cloud-gebaseerde service. Veel middelgrote organisaties zouden dit moeten integreren in hun
totale databeschermingsstrategie.

Ondersteuning van samenwerking: Kenniswerkers maken gebruik van bestandsdeling en synchronisatie via
de cloud om hun persoonlijke productiviteit te verhogen en teamwork/samenwerking te verbeteren.
Oplossingen voor het synchroniseren en delen van bestanden zijn altijd cloud-gebaseerd. In die context is
het belangrijk om te beseffen dat het bedrijfsgegevens zijn die, ook in kleine en middelgrote organisaties,
goed moeten worden beschermd.

Voorbereiding voor disasterrecovery: De cloud biedt middelgrote bedrijven uitstekende mogelijkheden
voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery (BC/DR). In afb. 1 is te zien dat het verbeteren van back-up en
recovery een zeer hoge prioriteit heeft; datzelfde geldt voor BC/DR. Gelukkig is er een economische tweede
locatie beschikbaar: de cloud.
Hoe voorziet HPE in moderne databeschermingsvereisten
Middelgrote organisaties kunnen veel baat hebben bij een portfolio met technologieën, zoals:



Moderne databeschermingssoftware.
Efficiënte speciale back-upappliances met ingebouwde deduplicatie.
Opties voor het langdurig bewaren van data, zoals tape en/of cloud.
Voor MKB-bedrijven die bezig zijn met databeschermingsfunctionaliteit en -vereisten is Hewlett Packard Enterprise
als partner het overwegen waard. HPE heeft een compleet portfolio producten onder de noemer 'BURA' (back-up,
recovery en archivering), die speciaal ontworpen zijn voor MKB-bedrijven.
Moderne databeschermingssoftware van HPE
Twee HPE producten zijn speciaal gemaakt voor moderne databescherming: HPE Data Protector software is ideaal
voor grote ondernemingen, terwijl HPE StoreEasy plus LiveVault (van j2 Global) afgestemd is op MKB-bedrijven.

Als standalone product is HPE StoreEasy geen software maar een speciaal voor MKB-bedrijven ontwikkeld
NAS-appliance voor bestandsdeling, dat als hoeksteen fungeert voor productie- en beschermingsstorage. In
combinatie met HPE's TurboRestore Appliance (TRA) software is het StoreEasy appliance een
schijfgebaseerd repository voor databeschermingsoplossingen.

LiveVault software (van j2 Global) biedt bescherming direct naar de HPE clouddatacenters voor fysieke
omgevingen, virtuele omgevingen en endpoint-devices. LiveVault kan het HPE StoreEasy appliance met TRA
als lokale target gebruiken voor snel herstel, voordat data naar een HPE cloud worden gerepliceerd. De
combinatie van StoreEasy met TRA plus LiveVault biedt MKB-bedrijven betrouwbare bescherming en snel
herstel van het StoreEasy appliance, plus de mogelijkheid om data lang te bewaren en terug te zetten
vanuit de LiveVault cloudservice.
StoreEasy en LiveVault zijn producten die al langer bestaan. HPE adviseert haar MKB-klanten om StoreEasy plus LiveVault
te gebruiken als één kant-en-klare oplossing (zie afb. 3) om hun onderneming voor een gunstige prijs operationeel te
houden.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
8
Afb. 3. Hybride cloudback-up met HPE StoreEasy plus LiveVault
Bron: HPE, 2015.
Back-up moderniseren met HPE
HPE levert twee typen storagehardware als aanvulling op een moderne databeschermingsinfrastructuur. Dit zijn het
(hierboven beschreven) StoreEasy NAS-appliance en het HPE StoreOnce back-upsysteem dat speciaal ontwikkeld is
om back-ups en archiefdata optimaal te bewaren.
Zoals eerder opgemerkt is het noodzakelijk om verschillende kopieën van data van verschillende momenten te
bewaren om de flexibiliteit van het bedrijf te waarborgen. Zonder uiterst efficiënte deduplicatie om redundantie te
elimineren en de CapEx en OpEx te reduceren, wordt dat echter ongelofelijk duur.
De HPE StoreOnce familie van back-upstorageproducten (zie afb. 4) lost dit probleem op. Deze oplossingen
omvatten virtuele storage-appliances (VSA's), kleine appliances voor middelgrote bedrijven en kantoorvestigingen
en beschermingsstorage op enterpriseniveau. De StoreOnce systemen delen één architectuur waardoor
gededupliceerde data in de meest optimale staat tussen devices kunnen worden verplaatst. HPE garandeert haar
klanten dat 95% minder back-upcapaciteit nodig is via het Get Protected garantieprogramma.3
Afb. 4. Eén back-upplatform: HPE StoreOnce portfolio
Bron: HPE, 2015.
3
Juridische disclaimer van HPE: "In vergelijking met een fully-hydrated back-up. Afhankelijk van kwalificering van de klant en compliance met
de voorwaarden van de Get Protected garantie, die geleverd wordt door uw HPE verkoopvertegenwoordiger."
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
9
StoreOnce Catalyst
Een interessante component van StoreOnce is HPE StoreOnce Catalyst, een voor back-up en recovery
geoptimaliseerde interface met betere prestaties en gemakkelijker beheer dan backup via NAS (network-attached
storage) en VTL (virtual tape library). Het is een essentieel onderdeel van HPE's gefedereerde deduplicatiearchitectuur. Het gebruikt in de gehele enterprise hetzelfde deduplicatiealgoritme en maakt deduplicatie overal in
het netwerk mogelijk, in plaats van alleen waar specifieke vendortechnologie dit toestaat.
StoreOnce Catalyst is één technologie die op verschillende plaatsen in het netwerk kan worden gebruikt zonder dat
rehydration nodig is wanneer data worden overgebracht tussen bronserver, back-upapparaat en doelappliance. Het
optimaliseert niet alleen deduplicatie, maar verbetert ook de dataoverdracht doordat de geavanceerde
optimalisatietechnologie ook op productieservers of in back-upservers kan worden toegepast, nog voordat de data
in het deduplicatie-appliance zelf worden opgeslagen.
Afb. 5 laat zien waar Catalyst functioneert in elk scenario terwijl data van een bijkantoor of nevenvestiging (ROBO)
worden teruggetransporteerd naar het datacenter.
Afb. 5. Back-up deduplicatieoplossingen voor MKB-klanten
Bron: Enterprise Strategy Group, 2015.
HPE biedt ook Federated Catalyst voor deduplicatie in een complete omgeving. Deze software stelt een MKB-bedrijf in
staat verschillende StoreOnce-appliances als één virtuele dataopslag te beheren. Kleine locaties, middelgrote bedrijven
en wijd verspreide omgevingen kunnen databescherming en archivering met deze Catalyst software optimaliseren.
Moderne data-archivering van HPE
Schijfgebaseerde databeschermingsoplossingen bieden de flexibiliteit en de optimalisatie die moderne organisaties
nodig hebben. Maar elk MKB-bedrijf dat data drie, vijf, zeven of tien jaar moet bewaren, doet er goed aan tape te
kiezen als economische, betrouwbare lange-termijnopslag. Daarom biedt HPE haar klanten de HPE StoreEver
familie van tapedrives, tapewisselaars en tapelibrary's, die allemaal voorzien zijn van moderne LTO-geformatteerde
drives en cartridges.
Verouderde zorgen over de levensduur of de snelheid van tape zijn tientallen jaren blijven bestaan. Bij moderne
LTO zijn gelden die niet meer, omdat de media lang meegaan, snel en duurzaam zijn en geschikt zijn voor grote en
kleine organisaties. Een ander voordeel van tape is de mogelijkheid om deze op een externe locatie te bewaren als
voordelige oplossing voor disaster recovery of data-archivering.
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel
10
Moderne back-up via de HPE Cloud
Cloud-gebaseerde oplossingen zijn er in verschillende vormen, ook voor databescherming. HPE heeft verschillende
cloudoplossingen waarbij een moderne organisatie de cloud kan gebruiken als onderdeel van een holistische,
hybride databeschermingsstrategie:

Voor het beschermen van endpoint-devices leveren wij HPE Connected.

Om servers en complete locaties te beschermen tegen rampen is HPE LiveVault (van j2 Global) een ideale
aanvulling. Het kan worden gekoppeld met HPE StoreEasy om een veilige tweede cloudlocatie te creëren voor
als een primaire locatie uitvalt.

Voor het gebruik van IaaS (infrastructure-as-a-service) in een hybride IT-oplossing is er HPE Helion Cloud.
De echte waarheid
Moderne MKB-bedrijven hebben dezelfde herstelmogelijkheden en betrouwbaarheid nodig als grote
ondernemingen, maar zonder de complexiteit en de kosten van enterpriseoplossingen. De eerder niet vervulde
behoeften van MKB-bedrijven wegen tegenwoordig nog zwaarder nu moderne productiegerelateerde
verbeteringen worden toegepast die duidelijk maken dat de oude back-upoplossingen niet meer voldoen.
Het gaat echter niet alleen om back-up. Databescherming voor een modern MKB-bedrijf omvat een combinatie van
back-ups, plus snapshots, plus replicatie. Het gaat erom de RPO/RTO-vereisten die de divisieleiders hebben
vastgesteld te kwantificeren en aan deze SLA's te voldoen met de juiste databescherming en hersteltechnologieën
voor eindgebruikers die volledig afhankelijk zijn van IT-services.
Middelgrote organisaties hoeven niet zelf te proberen de verschillende databeschermingsproducten van diverse
IT-leveranciers te laten samenwerken. De afzonderlijke producten zijn al lastig te implementeren en het is nog veel
moeilijker om ze te integreren.4
Middelgrote organisaties die zich niet met hun IT maar met hun bedrijf willen bezighouden, doen er goed aan
gebruik te maken van een portfolio dat ontworpen is voor grote en kleine bedrijven, maar speciaal is afgestemd op
middelgrote organisaties waarmee data van uiteenlopende workloads en media en in verschillende
recoveryscenario's kunnen worden beschermd en hersteld. HPE is een bedrijf dat deze complete
databeschermingsoplossing kan leveren.
4
HPE producten zijn compatibel met alle toonaangevende ISV's. Meer informatie is te vinden in onze compatibiliteitsmatrix:
http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/data-storage-solutions.html?compURI=1226240#tab=TAB4
© 2015 The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.
HPE documentnummer 4AA5-8754NLE
20 Asylum Street | Milford, MA 01757 | Tel: 508.482.0188 Fax: 508.482.0218 | www.esg-global.com