Informatie over illegale lozing ecotoiletten

Commentaren

Transcriptie

Informatie over illegale lozing ecotoiletten
Communicatie
Uw contact
[email protected]
Gemeenteraad van Amstelveen
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum
van deze brief
Datum
Betreft
3 september 2013
Informatie over illegale lozing ecotoiletten op Burgemeester Colijnweg
disclaimer:
Deze brief is voor uw gemak ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende schriftelijke versie is bindend.
Geachte Raadsleden,
In het weekend van 23 t/m 25 augustus vond op het “Land van Bosse” in het Amsterdamse Bos een middelgroot evenement plaats onder de naam “Dekmantel”. Dit meerdaagse
dance evenement mocht maximaal 5000 bezoekers per dag ontvangen. Op één incident na
is het evenement rustig verlopen. Er zijn bij de gemeente of politie geen klachten binnen
gekomen. Gezien de aard van het incident en de aandacht in de media hiervoor, wil ik u
informeren over het verloop en de afhandeling ervan.
Illegale lozing ecotoiletten
In de vergunningvoorwaarden eist de gemeente één toiletvoorziening per 150 bezoekers.
Omdat het een meerdaags evenement betrof, moeten deze toiletten tussentijds worden
geleegd. De vergunninghouder heeft deze taken uitbesteed aan de firma Port-o-Let. Deze
firma heeft op haar beurt het legen van de toiletten uitbesteed aan een andere partij, een
eenmansbedrijfje. Deze persoon heeft ervoor gekozen de volle toiletten te legen naast de
burgemeester Colijnweg, ter hoogte van de Nieuwe Meerlaan. Het moge duidelijk zijn dat
het hier om een illegale lozing gaat die onacceptabel is en om een krachtige reactie vraagt.
Onderzoek
Na het ontdekken van de illegale lozing heeft de organisatie van het Amsterdamse Bos,
i.s.m. Dekmantel, direct een bedrijf ingeschakeld om het op te ruimen. Daarbij zijn de
boswachters, die ook buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA’s) zijn, een onderzoek gestart naar de dader van deze overtreding. De overtreder is snel achterhaald en vervolgens
gehoord. Hij heeft inmiddels bekend. De provincie zal bodemmonsters nemen om vast te
Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1
Route per bus - Lijn 149, halte Raadhuis
1182 JR Amstelveen
Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.
T
Lijn 172, halte Huis aan de Poel + 8 min.
(020) 540 49 11
www.amstelveen.nl
Bankrekening NL22 BNGH 0285 0003 14
F000©ICT
[Brief_informatie_over_illegale_lozing_ecotoil
Datum
3 september 2013
Pagina
2 van 2
stellen of de opruimwerkzaamheden voldoende waren. Indien nodig worden aanvullende
opruimwerkzaamheden verricht.
Binnen de gemeentelijke organisatie is tevens een melding bekend van een illegale lozing
van Port-o-Let toiletten op de Noordpolderweg in Aalsmeer. Deze melding dateert van 7
augustus jl. Hier is direct melding van gemaakt bij Port-o-Let, met de waarschuwing dat
bij herhaling aangifte gedaan zou worden. Op deze aanschrijving door de gemeente is door
Port-o-Let niet gereageerd. Vanzelfsprekend wordt het bedrijf hier op aangesproken en zal
deze eerdere melding worden betrokken bij de verdere afhandeling van dit incident.
Actiepunten
De gemeente treedt streng op tegen dergelijke illegale lozingen. Het betreft hier een ernstig milieudelict dat naast schade aan het milieu ook stankoverlast voor omwonenden veroorzaakt.
Na overleg met de organisatie van het Amsterdamse Bos heeft de gemeente gekozen voor
drie acties om het dossier af te handelen. Te weten:
1. Strafrechtelijk: De BOA’s van het Amsterdamse Bos maken, in samenwerking met de
politie en de provincie Noord-Holland, proces-verbaal op tegen de illegale lozing in het Amsterdamse Bos. Tegen de illegale lozing in Aalsmeer vindt nu het strafrechtelijk vooronderzoek plaats.
2. Privaatrechtelijk: De organisatie van het Amsterdamse Bos zal alle kosten die zij hebben
gemaakt verhalen op de overtreder.
3. Bestuursrechtelijk: Aan de vergunninghouder, de organisator van het evenement, wordt
een preventieve last onder dwang opgelegd van maximaal € 15.000. Hiermee geeft het
college duidelijk het signaal af dat zij dergelijke overtredingen niet tolereert. De vergunninghouder is er voor verantwoordelijk dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt.
Ik ben van mening dat gezien het feit dat een onder-onderaannemer deze overtreding
heeft begaan, het in de toekomst op voorhand weigeren van een vergunning aan deze organisator niet passend is. De organisator heeft de opruimwerkzaamheden snel opgepakt.
Volgende stappen
Zoals aangegeven betrof het een meerdaags dance evenement. Dit is een nieuw fenomeen
in Amstelveen, waar zowel het evenementenbeleid als de legestarieven onvoldoende in
voorzien. Bij de tarievennota 2014 kunt u een wijziging van de leges tegemoet zien. Er
dient immers meerdere dagen toezicht worden gehouden bij dergelijke evenementen. Het
huidige tarief voor middelgrote evenementen bedraagt € 147,20. Dit bedrag staat niet in
verhouding tot de meerdaagse ambtelijke inzet die deze evenementen vergen. Daarom
gaan wij onderzoeken in hoeverre deze nieuwe trend past binnen het door u vastgestelde
evenementenbeleid. Mocht dit niet het geval zijn dan komen wij bij u terug met voorstellen
om meerdaagse evenementen beter te borgen in het lokale evenementenbeleid.
Met vriendelijke groet,
Herbert Raat
Wethouder Vergunningen en Handhaving

Vergelijkbare documenten