reglement subsidie kleine landschapselementen - Sint

Commentaren

Transcriptie

reglement subsidie kleine landschapselementen - Sint
Provincie
OOST-VLAANDEREN
Arrondissement
EEKLO
Gemeente
9980 SINT-LAUREINS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE VERGADERING VAN 19 juni 2014
____________________
Aanwezig :
de heer L. De Meyere
voorzitter-gemeenteraadslid,
de heer F. Van de Moere,
burgemeester,
de heren H. Coene, J. Francque, mevrouw C. Bonamie,
de heer R. Soberon,
de heer T. Lacres,
schepenen,
voorzitter OCMW – schepen,
de heren E. Roets, P. De Greve, F. Cornelis, B. Van de Keere, mevrouw A. Willems,
de heren L. Van de Vijver, C. Bonamie, mevrouw M. Cools, de heren K. Goethals,
J. Boelens,
gemeenteraadsleden,
mevrouw L. Lippens
gemeentesecretaris,
_______________________
DAGORDE: .SUBSIDIEREGLEMENT KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN: GOEDKEURING
_______________________
De gemeenteraad,
Gelet op de grote waarde van het landschap in Sint-Laureins zowel van het poldergebied als van het gedeelte ten
zuiden van het Leopoldkanaal;
Gelet op de noodzaak van het behoud en de bescherming van het landschap en de natuur in onze gemeente, dat de
aanplanting van bomen, hagen, houtkanten en hoogstamboomgaarden hiertoe een belangrijk bijdrage kan leveren,
dat deze kleine landschapselementen tevens een belangrijke ecologische waarde hebben en de biodiversiteit doen
toenemen;
Gelet op het advies van de milieuraad dd. 13 mei 2014;
Gelet op de actie 145: “Studie van een subsidiereglement voor de aanplanting van streekeigen boom- en
plantsoorten en groenschermen”, zoals opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegend dat er de laatste decennia heel wat bomen en struiken zijn verdwenen;
Overwegend dat een subsidie een positieve stimulans is om meer kleine landschapselementen aan te planten;
BESLUIT:
Hoofdstuk 1: algemene bepalingen.
Artikel 1. definities:
In dit besluit wordt het volgende verstaan voor volgende begrippen:
1. Kleine landschapselementen: hieronder verstaan we lijnvormige beplantingen en hoogstammige
fruitboomgaarden.
2. Lijnvormige beplantingen: een klein landschapselement dat gekarakteriseerd wordt door de langwerpige vorm,
hiertoe wordt gerekend: haag, haagkant, houtkant en bomenrij.
- haag of haagkant: aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal onderhoud
door periodieke snoei in vorm wordt gehouden; de mate van onderhoud bepaalt of de term haag (frequent
onderhoud), dan wel haagkant (minimaal onderhoud) wordt gebruikt.
- houtkant: aanplanting van houtige gewassen waarvan de exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van
de gewassen tot aan de grond; door het natuurlijk opslagvermogen van het hout worden dan op de strook
nieuwe loten gevormd.
- bomenrij: een opeenvolging van bomen (opgaande of knotbomen) die in een rechte lijn zijn geplaatst.
3.Hoogstammige boom: de stamhoogte van de boom is minstens 2 meter.
4. Landelijk gebied: volgende bestemmingen overeenkomstig het gewestplan “Eeklo-Aalter” (KB 24.03.1978), of
ruimtelijke uitvoeringsplannen: agrarische gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied , natuurgebied,
parkgebied.
5. Polder: het gedeelte van Sint-Laureins ten noorden van het Leopoldskanaal
6. Meetjesland: het gedeelte van Sint-Laureins ten zuiden van het Leopoldskanaal.
7. Streekeigen boom- en struiksoorten:
Soort
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Veldesdoorn
Gewone esdoorn
Zwarte els
Ruwe Berk
Zachte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Rode kornoelje
Gewone hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Beuk
Gewone es
Hulst
Notelaar
Grauwe abeel
Canadapopulier*
Zoete kers
Sleedoorn
Zomereik
Spork of Vuilboom
Hondsroos
Wilg **
Vlier
Lijsterbes
Zomerlinde
Veldiep
Gelderse roos
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Juglans regia
Populus canescens
Populus x canadensis*
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus robur
Rhamnus frangula
Rosa canina
Salix spec.**
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Viburnum opulus
Polder
Perceels-randen
open landschap
en op dijken
Rond erven
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*Van de Canadapopulier vragen we volgende oude cultivars te nemen: “serotina”,
“serotina de Champagne”, “serotina Bleu D’Eksaarde”, “Marilandica” of “Regenerata”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bijen-vriendelijke
soorten
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
** alle soorten
x
x
** Van de Wilg vragen we volgende soorten of hun kruisingen:
Geoorde wilg: Salix aurita
Waterwilg of Boswilg:Salix caprea
Grauwe wilg:
Salix cinerea
Kraakwilg:
Salix fragilis
Schietwilg:
Salix alba
Amandelwilg:
Salix triandra
Katwilg:
Salix viminalis
Soort
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Veldesdoorn
Gewone esdoorn
Zwarte els
Ruwe Berk
Zachte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Rode kornoelje
Gewone hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Beuk
Gewone es
Hulst
Notelaar
Grauwe abeel
Canadapopulier*
Zoete kers
Sleedoorn
Zomereik
Spork of Vuilboom
Hondsroos
Wilg**
Vlier
Lijsterbes
Zomerlinde
Veldiep
Gelderse roos
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Juglans regia
Populus canescens
Populus x canadensis*
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus robur
Rhamnus frangula
Rosa canina
Salix spec.**
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Viburnum opulus
Meetjesland
Perceelsranden open
landschap
Rond erven
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bijen-vriendelijke
soorten
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
** alle soorten
x
x
*Van de Canadapopulier vragen we volgende oude cultivars te nemen: “serotina”,
“serotina de Champagne”, “serotina Bleu D’Eksaarde”, “Marilandica” of “Regenerata
** Van de Wilg vragen we volgende soorten of hun kruisingen:
Geoorde wilg: Salix aurita
Waterwilg of Boswilg:Salix caprea
Grauwe wilg:
Salix cinerea
Kraakwilg:
Salix fragilis
Schietwilg:
Salix alba
Amandelwilg:
Salix triandra
Katwilg:
Salix viminalis
Opmerking: Ingevolge het Ministerieel besluit dd. 13/04/1994, houdende rangschikking als landschap van een
deel van de Graaf Jansdijk en een gebied te noorden en te zuiden van de dijk, is het verboden bomen en struiken
aan te planten behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Vlaams Minister of zijn
gemachtigde. In afwijking hiervan is het toegelaten Zwarte els en knotwilgen aan te planten langs de
perceelsgrenzen.
Variëteiten hoogstammige fruitbomen : in de Polder én het Meetjesland
Appel
Peer
Kers
Astrakan Blanc (Sukaad of ijsappel)
Belle de Boskoop
Belle fleur de France
Berglander
Berglander
Bloeming
Court Pendu (Rode -, Grauwe-, Groene-)
Dubbele Belle-Fleur
Fransche Ranke
Jacques Lebel
James Grieve
Keuleman
Krappe kruin
Lombarts Calville
Oogstappel Transparennte Blanche
Peerinne of Pareining
Pladei
Rambour d’ été (Zomer rambour, -streping)
Rambour d’automne
Rambour d’hiver (Harde Streping-)
Reine de Reinettes
Reine des Reinettes (Mastelappel)
Reinette d’Angleterre
Sterappel
Sterappel
Transparent de Croncels
Trezeke Meyers
Bruine Kriekpeer
Clapp’s favourite
Conférence
Dijzeling (Zomerkeizerin)
Dijzeling Smet
Gendarmen
Kraaipeer
Légipont
Poire Seigneur
Pompeer
Ratioenpeer
Saint-Rémy
Sleidingse keizerin
Suikerpeer
Vroege Proosten (Proostpeer)
Wijnpeer (Calebasse à la Reine)
Winterkeizerin
Witte Kriekpeer
Bigareau (Late -)
Bigareau esperen
Bigareau Napoleon
Bigareau Noir d’Espagne
Boterkers
Brugse kortsteel
Early Rivers
Harde vellen
Hedelfinger Riesenkirche
Kordia
Schneider späte Knorpelkirsche
Kriek en
Amarellen (A)
Pruim
Brugse kortsteel
Dikke Waalse (A)
Griotte du Nord
Kelleris
Kleine Waalse (A)
Morel
Altesse simple
Anna Späth
Belle de Louvain
Bleu de Belgique
Mirabelle De Nancy
Monsieur Hatif
Pamelse Datjes
Queen Victoria
Reine Claude Crottéé
Reine Claude d’Althan
Reine Claude d’Oullins
Reine Claude Verte
Artikel 2. De aanplanting van een klein landschapselement wordt door de gemeente gesubsidieerd mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Het perceel waarop de aanplanting gebeurt, is gelegen in de gemeente Sint-Laureins in het landelijk
gebied.
- De aanplanting gebeurt op één of meerdere kadastrale percelen op grondgebied van de gemeente. Er wordt
geen susbidie gegeven in wegbermen gelegen langs de openbare weg.
- De aanplanting gebeurt met één of meerdere plantesoorten die voorkomen in de lijst van streekeigen
boom- en struiksoorten, zoals opgenomen in artikel 1, enerzijds voor het gedeelte van de Polder en
anderzijds voor het gedeelte van het Meetjesland.
- Land-of tuinbouwers (hoofdberoep of bijberoep) kunnen enkel een subsidie bekomen voor de aanplanting
van kleine landschapselementen in het open landschap en op dijken, maar niet op erven.
Artikel 3: De gemeente geeft geen subsidie daar waar ingevolge de afgifte van een stedenbouwkundige
vergunning, een milieuvergunning of een andere vergunning een beplantingsvoorwaarde of een heraanplanting is
opgelegd als voorwaarde.
Artikel 4. De toelage wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten
van de aanplanting waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De aanvrager dient tot één van volgende categorieën
te behoren:
- Particulier
- Land- of tuinbouwer (in hoofdberoep of bijberoep)
Artikel 5. De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen conform alle bestaande
wetten, besluiten, regelgeving en gebruiken.
Artikel 6. De aanvraag tot subsidie wordt ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen, minstens 1
maand vóór de aanvang van de werken.
De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten:
- naam, hoedanigheid, adres en rekeningnummer van de aanvrager.
- schets (kadaster) met aanduiding van de uit te voeren werken.
- kadastrale gegevens.
- beschrijving van de aard van de werken:
* aanplanting haag, houtkant, bomenrij of fruitbomen, met vermelding van het aantal per
plantensoort.
* maand waarin de werken worden uitgevoerd.
Artikel 7. Na de aanvraag doet het gemeentebestuur op basis van de beschikbare informatie een voorlopige
toekenning van de toelage. Aan de toekenning kunnen door het college nadere condities worden verbonden met
betrekking tot soortensamenstelling of uitvoeringswijze.
Artikel 8..De aanvrager aan wie de toelage is toegekend bericht het gemeentebestuur ten laatste op 15 juni van
het kalenderjaar dat volgt op de aanvraag,van de voltooiing van de aanplanting, zoniet vervalt de toegekende
toelage.
Artikel 9. Het gemeentebestuur kan de uitvoering ter plaatse controleren alvorens over te gaan tot uitbetaling.
Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig is gebeurd kan de toelage bij beslissing van het college verminderd,
uitgesteld of gewijzigd worden.
Artikel 10. De subsidie wordt beperkt tot een maximum bedrag van 200 euro per aanvrager per kalenderjaar.
Hoofdstuk 2. Aanplanting van lineaire elementen of boomgaarden.
Artikel 11. De subsidie wordt enkel verleend voor aangeslagen plantsoen. Het plantsoen dient te worden
aangeplant in de periode van 1 november tot en met 31 maart.
Artikel 12. De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal gedurende 10 jaar op dezelfde plaats behouden te
blijven. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde plantsoen binnen die
periode is niet toegestaan.
Artikel 13. Voor de aanplantingen kunnen volgende toelagen verstrekt worden:
* Voor een haag, haagkant of houtkant: 75 % van de aankoopprijs op factuur
- De aanplanting dient een totale lengte van minimaal 10 meter te hebben.
- De plantafstanden zijn: 0.3 tot 0.5 meter in hagen en haagkanten en 1 meter in houtkanten.
- Het plantgoed moet een hoogte hebben van minstens 60 cm.
De hagen, haagkant of houtkant dient op minstens 0,5 meter geplant te worden van de perceelsgrens.
* Een bomenrij:
- Voor de aanplanting van hoogstammig beworteld plantgoed: 75 % van de aankoopprijs op factuur
-Voor de aanplanting van hoogstammig niet bewortelde poten (zonder factuur): € 4/boom
- Het plantgoed moet een stamomtrek hebben van minstens 6 tot 8 centimeter.
- De plantafstand in een bomenrij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen en 5 tot 7 meter
voor knotbomen.
- De aanplanting van een bomenrij betreft minstens 10 bomen.
- Voor hoogstammige fruitbomen: 75 % van de aankoopprijs op factuur
- De aanplant van fruitbomen betreft minstens 8 bomen.
- Alleen hoogstammige fruitbomen worden gesubsidieerd.
De bomenrijen of hoogstammige fruitbomen worden op minstens 2 meter van de perceelsgrens geplant.
Voor fruitbomen en beworteld plantgoed (zowel bomen als hagen, haagkanten en houtkanten)worden alleen
subsidies verleend wanneer een factuur met soortbeschrijving en aantallen kan voorgelegd worden, zoniet wordt
de subsidie niet uitbetaald. De factuur dient ook duidelijk gedateerd te zijn na de voorlopige goedkeuring gekregen
van het gemeentebestuur.
Alleen voor niet bewortelde poten wordt een subsidie uitbetaald van €4/boom, mits voldaan wordt aan alle andere
voorwaarden.
Hoofdstuk 3. Slotbepaling.
Artikel 14. Wanneer de kredieten zoals voorzien in het goedgekeurd budget van de gemeente voor een bepaald
kalenderjaar zouden overschreden worden, wordt de aanvraag voor behandeling overgedragen naar het volgend
kalenderjaar.
Artikel 15. Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.
Namens de gemeenteraad:
De secretaris
(w.g.) L. Lippens
De voorzitter-gemeenteraadslid
(w.g.) L. De Meyere
Voor eensluidend afschrift:
Sint-Laureins, 20 juni 2014
In opdracht:
Mevrouw Linda Lippens
secretaris
De heer Luc De Meyere
voorzitter

Vergelijkbare documenten

Reglement

Reglement - haag of haagkant: aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden; de mate van onderhoud bepaalt of de term haag (fr...

Nadere informatie